Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok Slovo starosty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty"

Transkript

1 Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem. Návštìvnost obèanù na našem obecním úøadì je velmi vysoká a tím se potvrzují má slova, že obecní úøad tu musí být pro lidi a ne naopak. V uplynulém roce se mnohé událo a mezi nejdùležitìjší akce urèitì patøil výkup parcel nad uèitelskými domky. Došlo totiž k prolomení ledù s nìkterými neoblomnými vlastníky, kteøí se nechtìli s pøedstaviteli obce ani setkat, natož své pozemky prodat. Cením si toho pøedevším proto, že již v døívìjší dobì zajiš ovaly pro obec výkup dvì soukromé firmy bez jakéhokoliv výsledku. Minulá zastupitelstva se dokonce s tìmito vlastníky a restituenty soudila. Z tohoto dùvodu si myslím, že jsem pro tuto záležitost udìlal maximum. Znaènou dùležitost mìlo jednání o financích na protipovodòová opatøení a rybník v rámci pozemkových úprav. V mìsíci únoru minulého roku byla budova školy definitivnì pøevedena do majetku obce, takže spoustu èasu a úsilí mì osobnì stálo nespoèet schùzek a jednání ohlednì budovy školy a pøevodu souvisejícího majetku. V loòském roce se také koneènì zkolaudovaly opravené hráze ve zmole, kde více jak 30let neprobìhly žádné opravy. Slovo starosty V souvislosti se zrušením a pøestìhováním školky ze Stavìšic do Nenkovic se zrekonstruovaly prostory mateøské školy. Pracovníci pod obecním úøadem provádìli stavební práce na zahradì školky. Na kulturním domì se zhotovilo nové zábradlí. Mé velké uznání patøí v uplynulém roce mladým krojovaným a všem, kteøí reprezentovali naši obec nejen na Slováckém roku v Kyjovì, ale také na našich hodech, kdy se vzpomnìlo 10. výroèí vysvìcení kaple. Velkým písmem do kroniky se zapíše vznik dìtského národopisného kroužku Nenkovjánek, který má za sebou již svá první vystoupení. Podpory se také dostalo dechové hudbì Nenkovjanka, která vydala svùj propagaèní materiál. Obèané Nenkovic mohli v létì loòského roku bezplatnì navštívit družební obec Hradištì pod Vrátnom na Slovensku. Z dalších èinností OÚ jde napø. o zmìnu nájemce místního pohostinství v prostorách KD. Pøivítali jsme nové obèánky a nesmím ani zapomenout na domácí svatební obøad u ženicha doma ve dvoøe. V naší obci se také zavádí integrovaný dopravní systém, který jste mìli možnost pøipomínkovat, a další a další záležitosti týkající se života našich obèanù. Na naši,,eurovesnièku a jeden úøad je toho až dost, ale bohužel má práce jsou i neúspìchy a prohry jako v lidském životì.(pokraèování na str.3) 1

2 Zpravodaj Fotogalerie ) Fotbalové mužstvo 2) Pozdní odpoledne 3) Den Matek 4) Slovensko 5) Rej èarodejnic 6) Zpívání u vánoèního stromku - Hvìzdièky 7) Mikulášská besídka 8) Silvestr É

3 Zpravodaj Co vlastnì dìláš starosto??? A co se nezdaøilo? Neuspìli jsme s žádostí o dotace na opravu školy. Za 50 let existence školy neprobìhla žádná vìtší oprava nebo rekonstrukce budovy a získání financí v dnešní dobì na opravu školy tak zùstávají obrovským problémem. Zklamáním pro mne bylo jednání ohlednì financování opravy hlavní silnice s vlastníkem komunikace Jihomoravským krajem, který nemá zájem podpoøit opravu komunikace. Za neúspìch považuji zamítnutí žádosti z Evropských fondù na vybudování sbìrného dvora, dále již druhé zamítnutí z grantu Zelená pøíroda na zavlažování høištì pro fotbalisty. Za neúspìch považuji uzavøení knihovny z dùvodu absolutního nezájmu ètenáøù. Za neúspìch považuji stále zamítavé stanovisko nìkterých vlastníkù pozemkù prodat obci další pozemky nad uèitelskými domky. Za neúspìch považuji úbytek obyvatel v obci a úbytek žákù v základní škole. Všechny tyto neúspìchy mì však utvrzují v myšlence, že obec se musí rozvíjet a výstavba nových rodinných domù v nové lokalitì je urèitì tím správným smìrem i za cenu nepopulárních krokù radnice. Dovolte mi, abych na závìr podìkoval Vám všem za podporu v obecních záležitostech a popøál pevné zdraví, spoustu radosti a mnoho úspìchù v pracovním i osobním životì. Petr Zálešák - starosta obce Co vlastnì dìláš, starosto??? Co vlastnì na té obci dìláš? Vybíráš akorát za popelnici, ne? Takové tazatele bych vždy rád nìkam poslal, ale èlovìk nechce být hrubý, a tak odpovím, jak nejlíp umím. Zákon o obcích a další navazující zákony vymezují obec jako územní samosprávný celek se všemi náležitostmi, který má svùj majetek a rozpoèet. Jednoduše øeèeno, obec je jako nìjaká firma, která ale vykonává i státní správu. Spousta lidí se domnívá, že k životu obecní úøad nepotøebuje, ale tato myšlenka je velice mylná. Obèané si ani neuvìdomují, že jejich život, nebo chcete-li bydlení, je úzce spjato s obecním úøadem. Bez úøadu by nebylo pøipojení na elektriku, kanál, vodu, plyn atd. Starosta se stará o majetek obce a má za úkol spolu se zastupitelstvem pøijímat rozhodnutí smìøující k celkovému rozvoji obce a potøebám obèanù. Takže, když se mì nìkdo zeptá, co tam vlastnì dìlám? Nejde odpovìdìt hned a jednoduše. Struèný výtah èinností na OÚ teï vyjmenuji. Vedení úèetnictví obce, rozpoètu, poplatkù, evidence obyvatel, evidence pozemkù, mzdová agenda, internetové bankovnictví, dále ovìøování listin a podpisù, vedení podatelny, tvorba a aktualizace webových stránek, komunikace s ostatními úøady, zdravotními pojiš ovnami, bankami, úøadem práce, finanèním úøadem, firmami, vedení agendy zamìstnavatele, kontrola zamìstnancù a komunikace s krajským úøadem, zpracování nejrùznìjších smluv, zápisù, kopírování listin obèanùm, nepøeberné množství jednání, školení. Vybíráme taky peníze na obìdy pro dùchodce. Pøipravují se nejrùznìjší podklady a plány pro investièní akce, vypracovávají se posudky, spolupracuje se s exekuèním úøadem, policií atd. Jako zøizovatel školy se staráme o existenci školy - zøizovací listiny, školský rejstøík, dále vymáháme peníze na provoz školy od obcí - na žáky, kteøí dojíždìjí do naší školy z jiných vesnic. Projednáváme postup na pozemkových úpravách s pozemkovým úøadem. Vždy tvoøivá, pestrá a plodná je komunikace s místními obèany, kteøí navštíví OÚ a žádají napø. právní pomoc a snaží se øešit problémy kolem sebe a svého majetku. Pokud se chcete dozvìdìt více informací, sledujte naše webové stránky, vývìsky pøed OÚ, zúèastòujte se jednání zastupitelstva, které je ze zákona vždy veøejné, nebo máte-li pøipomínky k jakémukoliv tématu, pøijïte na úøad nebo nás kontaktujte telefonem, em, písemnì. Stále zastávám názor že,,obecní úøad je tu pro lidi a ne naopak Petr Zálešák 3

4 Zpravodaj Pøehled èinností OÚ NENKOVICE - EUROVESNICE V naší obci se potvrzuje jedna moudrost, která øíká:,,nedívej se, odkud èlovìk je, odkud pøišel, a jak vypadá. Dívej se na jeho žití a chápej. Nenkovicím se skuteènì mùže øíkat eurovesnice nebo chcete-li vesnice mnoha národností. Mezi doèasnì a trvale pøihlášenými obyvateli najdete národnosti èeské, irské, nizozemské, slovenské, nìmecké, moravské, mongolské, rómské. Nejdùležitìjší ale je, že se všichni zaèlenili do jakéhosi komunitního života vesnièana a žijeme všichni vedle sebe v urèité toleranci. Narozdíl od nìkterých mìst, kde je patrná velká rasová a sociální bariéra. Možná je na èase, aby nìkdo hodnotil i kritéria soužití mezi národnostními menšinami. Nenkovice by urèitì byly na prvním místì. Petr Zálešák Výtah èinnosti OÚ Nenkovice v roce 2007 Leden kolaudace èistírny odpadních vod ZŠ instalace telefonu do školky zakoupení a pøihlášení pick-upa - felicie na OÚ zahájení èinnosti dìtského souboru jednání o dotacích z EU ladìní piana na KD a oprava harmonia v MŠ podání žádosti o dotace na rekonstrukci sociálek v MŠ vítání obèánkù kontrola hospodaøení v ZŠ jednání pozemkové úpravy starší pick-up-favorit pøeveden na ZŠ - rozvoz obìdù Únor jednání mikroregionu Babí lom jednání s družební obcí Hradištì pod Vrátnom odstraòování škod po vichøici oprava støechy KD oprava støechy OÚ rozbité bezpeènostní sklo na zastávce u školy kontrola z úøadu práce na OÚ vyhlášení výbìrového øízení na provozování pohostinství jednání JmK dotace jednání s vlastníky parcel o prodeji pozemkù nad uè. domky pøíprava plesu obce kontrola hygieny na MŠ valná hromada Ekoru - odpady budova školy byla pøevedena do vlastnictví Obce Nenkovice Bøezen hovory obèanù se starostou školení øidièù kontrola z ministerstva zemìdìlství na dotace EU pozemkové úpravy kácení a oøezávání problémových stromù pod elektr. vedením jednání o rozhlednì Babí Lom jednání s Mikroregionem Bielá Hora - Slovensko podávání pøihlášek na pronájem hospody jednání ohlednì stavu hlavní silnice JmK rozbité sklo na zastávce u školy Duben výbìrové øízení na pohostinství elektroinstalaèní práce v kapli jednání o stavu hlavní silnice vypracování žádosti dotace škola zakoupení nové benzínové sekaèky veøejné zastupitelstvo ohlednì školy montáž zábran proti rozbití skla v autobusových èekárnách naložení smetí a vývoz kontejneru ze høbitova odklizení sme áku nad cihelnou - likvidace suti pálení èarodìjnic montáž topení v kapli Kvìten kolaudace stavby Nenkovický potok - zmola nový nájemce místního pohostinství den matek na KD jednání s vlastníky pozemkù nad uèit.domky 4

5 Zpravodaj Pøehled èinností OÚ nové pojištìní budov, staveb pod OÚ pøijati dva pracovníci na VPP seèení obecních pozemkù spolek pro exhumaci nìmeckých vojákù podal žádost o otevøení hrobù vojákù z II. svìtové války jednání na Ministerstvu financí o dotacích - škola podání žádostí na dotace projektová dokumentace Rybníèek a Sbìrný dvùr kvìtinová výzdoba budovy OÚ oprava a montáž elektromìru v kapli Èerven jednání mikroregionu Babí lom dar stavebníkovi ve výši ,- Kè ve formì stavebního materiálu montáž topení v kapli dražba budovy bývalého zdravotního støediska vydán struèný zpravodaj v souvislosti se studnami a septiky pøidány tøi kontejnery na plasty do sbìrných míst pøidán nákladní kontejner na odpad rostlinného pùvodu ve dvoøe nad cihelnou jednání s vlastníky pozemkù nad uèitelskými domky zamítnuta žádost o dotace z MND na zavlažování høištì vybudování pøístøešku na nebezpeèný odpad na sme áku seèení po obci vyklízení prostor školky pro rekonstrukci Èervenec výkup dalšího pozemku nad uè.domky zahájení prací na rekonstrukci MŠ jednání s vlastníky pozemkù v rámci KPÚ družba Hradištì pod Vrátnom - TJ Sokol jednání - Integrovaný dopravní systém jednání s pozemkovým úøadem ohlednì protipovodòových opatøení pøíprava hodù, Slováckého roku oprava zdi sme áku na høbitovì pøijati tøi brigádníci z øad studentù na veøejné práce odstraòování naplavenin a èištìní kanálù Srpen úèast na Slováckém roku hody ukonèení rekonstrukce prostor MŠ seèení obecních ploch údržba stromkù na Syslovci jednání s životním prostøedím o údržbì Sovincù jednání s vlastníky pozemkù o výkupu nad uèitelskými domky oprava plotu sme ák jednání o opatøení proti pøívalovým deš ùm jednání se všemi orgány v souvislosti se spoleènými zaøízení v rámci KPÚ stavební a terénní ruèní úprava zahrady MŠ za KD zadøený køovinoøez v poøadí již druhá dražba budovy bývalého zdravotního støediska - prodáno za ,- Kè nové zábradlí na KD ukonèení stavebních prací v prostorách MŠ jednání o realizaci protipovodòových dìl na území Nenkovic smlouva s ŽP na dotaci - údržba Sovincù Záøí jednání o poskytnutí dotací na pøestavbu školy nové zábradlí na sále KD oprava traktorku nová zøizovací listina školy umístìní cedule družba na zaèátek obce jednání ohlednì dotací na školu, náves, sbìrný dvùr, kanalizaci svatební obøad v obci shrnutí sme áku nad cihelnou práce na úpravì zahrady školky seèení travnatých ploch jednání o výkupu pozemkù nad uè.domky pøipomínky k integrovanému dopravnímu systému zamítnuté žádosti o dotace na sbìrný dvùr, rybníèek na,,baøinì dílèí kontrola na hospodaøení obce - audit Øíjen VPP- práce na zahradì MŠ vývoz kontejneru s objemným odpadem jednání s architektem o úpravì návsi jednání o podpoøe dechové hudby Nenkovjanka TJ Sokol - seèení Sovincù 5

6 jednání ohlednì nové splaškové kanalizace v obci jednání ohlednì opravy hlavní silnice jednání s projektanty ohlednì pozemkù nad uèitelskými domky nová kuchyòská linka v MŠ vyklizení sme áku na høbitovì Listopad pøidány dva kontejnery na tøídìný odpad ve dvoøe OÚ vydán letáèek s plánem kulturních akcí, distribuován do domácností odvezen nebezpeèný odpad ze sme áku každé úterý a ètvrtek jednání s vlastníky pozemkù pozemková úprava oøezání keøù u školy ukradeny dìlostøelecké náboje u pomníku padlých Zpravodaj Dotace, VPP oprava brusky na parkety jednání s architektem o výstavbì RD zastupitelstvo schvaluje plán investic na rok 2008 Prosinec stávka pedagogických pracovníkù stavìní vánoèního stromu valná hromada hasièù mikulášská besídka vánoèní koncert oprava nesvítících svìtel osvìtlení nová vyhláška o poplatcích uplatòování nárokù vlastníkù KPÚ pøíprava obecního zpravodaje vánoèní besídka v MŠ zpívání u vánoèního stromu silvestr Obec a dotace Bez dotací není moderního vedení obce. V souèasné dobì je velmi dùležité žádat o peníze na nejrùznìjší projekty a Nenkovice nesmí zùstat pozadu. Ne vždy jste však úspìšní. V uplynulém roce obec žádala o následující dotace. 1) Ministerstvo financí- rekonstrukce základní školy 2) Evropská unie - vybudování sbìrného dvora 3) Evropská unie - retenèní nádrž Na Baøinì - bývalá vodárna 4) Jihomoravský kraj - rekonstrukce sociálního zaøízení v MŠ Nenkovice 5) Jihomoravský kraj, životní prostøedí údržba Sovincù 6) Grant MND - poøízení zavlažování na místním høišti 7) Úøad práce Hodonín - mzdy zamìstnancù VPP 8) EU - pozemková úprava v k.ú. Nenkovice Veøejnì prospìšné práce - VPP Za mého pìtiletého pùsobení na obecním úøadu bylo v zamìstnaneckém pomìru již 18 obèanù a dalších 14 obèanù bylo zamìstnáno brigádnì. Všichni s trvalým pobytem v naší obci. Práce pod obecním úøadem mají být pouze doèasné a zamìstnanci na VPP jsou prostøednictvím úøadu práce dotováni, jinak by si taková malá obec nemohla dovolit vùbec nìkoho zamìstnávat. V poslední dobì však v dùsledku krácení dotací na pracovní místa jsou poèty takto zamìstnaných obèanù limitovány. Pøitom se zvyšuje potøeba po pracích na obecním majetku. Spoustu pozemkù v intravilánu obce již nikdo neobdìlává. Vzniká tak èím dál víc travnatých ploch, které je tøeba udržovat. O budovy a stavby je tøeba peèovat. Škola, školka, kulturák, chodníky, kanály, cesty, sbìrný dvùr, zmola - vše vyžaduje údržbu a právì obèané na VPP se tak svou prací podílejí na zvelebování obce, ve které žijí. Skuteèností však zùstává, že provedená práce a nároky na takové zamìstnance, nemùžou být veliké. Ale zastávám názor, že vlastníma rukama lze zvládnout i ty nároènìjší práce. Vìtšinou jde o zednické práce. Jak dlouho takto bude moci obec obèany zamìstnávat, nezáleží jen na mnì, ale zejména na politice státu a použitých nástrojích v zamìstnanosti. Zálešák Petr 6

7 Zpravodaj Kontroly, odpady, poplatky Kontroly na OÚ Obecní úøad, je v prùbìhu roku také kontrolován pøíslušnými kontrolními orgány. Výsledky kontrol jsou k dispozici na obecním úøadì. 1) Finanèní výbor 2) Kontrolní výbor 3) Vnitøní finanèní kontrola 4) Kontrola finanèního úøadu 5) Kontrola úøadu práce 6) Kontrola sociálního pojištìní 7) Kontrola zdravotního pojištìní 8) Kontrola JmK na dotace 9) Audit-1x dílèí a 1x komplexní kontrola hospodaøení obce 10) Kontrola archivaèní služby 11) Kontrola Ministerstva zemìdìlství na použité dotace vodovod 12) Kontrola ministerstva a krajského úøadu na pùsobnost vyhlášek 13) Kontrola životního prostøedí na poskytnuté dotace a provedené práce na Sovincích 14) Kontrola Krajské hygienické stanice na provoz a výdejnu jídla v MŠ Nenkovice 15) Revize elektro na všech budovách 16) Revize plynové kotelny 17) Protipožární kontrola a revize všech budov Výsledek kontrol je zavazující pro další období, proto musí být do urèitého termínu odstranìny nedostatky. Odpadové hospodáøství Obec ze zákona zajiš uje likvidaci komunálního odpadu. V naší obci je nakládání s komunálním odpadem zajištìno prostøednictvím firmy Ekor Kyjov. Vývoz popelnic probíhá každých ètrnáct dnù a poplatek je stanoven na 400,-Kè/os/rok. Pokud má obèan více odpadu, a má již popelnici plnou, mùže ho dát do igelitového pytle a ten pøiložit k popelnici. U høištì je zøízen sbìrný dvùr a mùžete zde vyvést do velkoobjemového kontejneru komunální odpad, který se svými rozmìry nevejde do popelnice. Rovnìž na sbìrný dvùr mùžete vyvést železný šrot, nebezpeèný odpad a stavební su, døevo, vìtve. Každý vývoz na sbìrný dvùr je tøeba nahlásit na OÚ. Sbìrný dvùr je zpøístupnìn každou sobotu od 8 do 18 hodin.ukládání suti je zpoplatnìno. Pro obaly od výrobkù jsou po obci rozmístìny popelnicové kontejnery na plasty, sklo, papír, tzv. recyklovatelný odpad. Žádám obèany, aby tøídili odpad a na sbìrném dvoøe uskladòovali odpad na urèená místa. Važte si toho, že máme sbìrný dvùr a tøídíme spoustu odpadu, a že vìtší odpad mùžete bezplatnì dát do velkoobjemového kontejneru. Okolní obecní úøady tuto službu pro obèany neprovozují!! Tøiïte odpad a na sbìrném dvoøe se chovejte zodpovìdnì!!! Zálešák Petr Poplatky 2008 V roce 2008 poplatek za svoz popelnic zùstává 400,- Kè na osobu a rok. Poplatek za psa na rok 2008 zùstává 100,- Kè na rok. Dle zákona musí poplatek za komunální odpad platit i chalupáøi a to 400,- Kè dùm/rok. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že i když jsou náklady na odpad za osobu a rok vyšší než je stanoven poplatek, nebude se èástka 400,-Kè zvyšovat a rozdíl zvýšených nákladù doplatí obec. V pøíštím roce, ale firma Ekor Kyjov již ohlásila zvýšení cen a poplatek bude v roce 2009 navýšen o 100,- Kè os/rok. Poplatek za užívání vody na høbitovì èiní 50,-Kè hrob/rok. Nejvíce nás zasáhne pravda, kterou chceme zatajit pøed sebou. 7

8 Zpravodaj Finanèní výbor Zpráva o èinnosti finanèního výboru V minulém roce se scházel finanèní výbor pravidelnì ve složení Mgr. Markéta Mìsíèková, Ing. Marek Seïa a Ing. Jaroslav Kuèera. Hlavním úkolem finanèního výboru je (ze zákona o obcích) provádìt pravidelnou i namátkovou kontrolu hospodaøení s majetkem a finanèními prostøedky obce jedná se o pøímou kontrolu samotného hospodaøení obce. Kontroluje také pohyby finanèních prostøedkù jak na bìžném úètu, tak také stavy a pohyby v pokladní knize v hotovosti. Další z oblastí, kterou je finanèní výbor oprávnìn kontrolovat je oblast veøejné finanèní podpory (zejména dotací), které se poskytují z rozpoètu obce tøetím osobám èi organizacím. Výbor finanèní má i další oblast pùsobnosti a to finanèní kontrolu zøízených pøíspìvkových organizací v našem pøípadì je obec Nenkovice zøizovatelem pøíspìvkové organizace Základní škola a Mateøská škola, Nenkovice, což nám samozøejmì dává více než široké pole pùsobnosti. Finanèní výbor má také funkci iniciativní podává návrhy zastupitelstvu obce, pøed-projednává materiály do jednotlivých zastupitelstev, popøípadì zasílá pøipomínky èi podnìty k projednání. Na naši èinnost navazuje také kontrolní èinnost zákonem nadøízeného Krajského úøadu, který nezávisle kontroluje hospodaøení obce. Krajský úøad provádí prostøednictvím svých auditorù pravidelné roèní kontroly hospodaøení (audity) jednotlivých obcí, Nenkovice samozøejmì nevyjímaje. Loòský audit hospodaøení byl krajem oznaèen stupnìm A bez výhrad. Toto hodnocení je pro naši obec dùležité, nebo je k nìmu pøihlíženo pøi podávání žádostí o dotace v rámci programù vypisovaných krajem, státem, ale i Evropskou unií. V prùbìhu minulého roku jsme posuzovali pøedložené nabídky u dvou vyhlášených výbìrových øízení, které byly vyhlášeny obcí Nenkovice. 8 První výbìrové øízení bylo vyhlášeno na nájem obecního hostince v prostorách kulturního domu (3 zájemci). Druhé pak bylo vyhlášeno na realizaci rekonstrukce tøídy, šatny a pøedevším záchodù a umývárky v naší Mateøské škole (3 pøihlášky do soutìže). Zde musíme konstatovat, že výbìrová øízení probìhla zcela transparentnì a nemìli jsme k nim žádné výhrady. Koncem loòského roku jsme obdrželi žádosti o finanèní pøíspìvky èi dotace od jednotlivých organizací, spolkù a sdružení pùsobících v Nenkovicích. Myslivecké sdružení Nenkovice o.s. žádá o èástku 5.000,- Kè na nákup krmení, soli a medikamentù (léèiv) pro zvìø a na opravu zásypù a krmelcù. Sbor dobrovolných hasièù Nenkovice se obrátil na zastupitelstvo obce s žádosti o finanèní pøíspìvek ve výši ,- Kè a to na svùj provoz (materiální vybavení - od hadic až po støíkaèky) a na oslavy 110.výroèí založení SDH v Nenkovicích. TJ Sokol Nenkovice žádá z obecního rozpoètu èástku ve výši ,- Kè na zakoupení zavlažovacího systému na zavlažování høištì. Všechny tyto žádosti a požadavky samozøejmì posuzuje zastupitelstvo obce pøi schvalování obecního rozpoètu na rok Na konci minulého roku se také finanèní výbor seznámil s rozpoètem pøíspìvkové organizace Základní škola a Mateøská škola, Nenkovice na tento rok. Rozpoèet byl pøedložen øeditelem školy Mgr. Dušanem Pelclem a finanèní výbor vzal rozpoèet na vìdomí. V tomto roce chce tato pøíspìvková organizace, jejímž zøizovatelem je obec, hospodaøit s èástkou pøesahující ,- Kè. Oproti minulému roku je zde nárùst výdajù a tento nárùst bude muset být dorovnán zvýšenými pøíjmy. Mimo jiné, také zvýšením vybíraných pøíspìvkù od jednotlivých obcí na žáka. Finanèní výbor navrhne zastupitelstvu

9 obce požadovat platbu ve výši 7 200,- Kè na jednoho žáka na rok Zde jenom upøesním, že tyto platby odvádí do rozpoètu školy jednotlivé obce ze svých rozpoètù nikoliv rodièe dìtí, kteøí naši školu navštìvují. Na základì zákona pøijatého Parlamentem ÈR o novém rozpoètovém urèení daní a jejich pøerozdìlení jednotlivým obcím, oèekává finanèní výbor zvýšení pøíjmù do obecního rozpoètu ve výši cca ,- Kè v roce Toto navýšení rozpoètu však zøejmì bude jen Zpravodaj Kontrolní výbor vyrovnávat nárùst cen energií a zvýšení základní sazby DPH v tomto roce. Na tomto místì, když mám tu možnost, chci podìkovat èlenùm finanèního výboru za práci vykonanou ve prospìch obce Nenkovice v loòském roce a tìším se s nimi na další spolupráci také v roce letošním. Nakonec bych ještì chtìl popøát nám všem pevné zdraví v roce Ing. Jaroslav Kuèerapøedseda finanèního výboru Zpráva o èinnosti kontrolního výboru Po komunálních volbách v øíjnu 2006 se zmìnilo nejen zastupitelstvo, ale i èlenové kontrolního výboru. Na ustavující schùzi nového zastupitelstva byli zvoleni noví èlenové: pøedseda : Jaroslav Výleta, èlenové: Ing. Lukáš Robek Mgr. Petra Vlasáková. Kontrolní výbor navázal na práci pøedchozích èlenù v souladu s ustanovením 119 odst. 3 zákona 128/2000 Sb. a schází se pravidelnì každé 2 mìsíce na svých schùzích v zasedací místnosti obecního úøadu. Kontrolní výbor kontroluje plnìní usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních pøedpisù ostatními výbory a obecním úøadem a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej povìøilo zastupitelstvo obce. Napø. se vyjadøuje k obecnì závazným vyhláškám, vnitøním smìrnicím apod. Kontrolní èinnost øídí zastupitelstvo prostøednictvím výboru, nikoli samotný výbor, ten je pouze výkonným orgánem zastupitelstva. K rozhodnutí o provedení kontroly je tedy tøeba usnesení zastupitelstva. Bìhem dosavadního pùsobení se stávající kontrolní výbor ve spolupráci s finanèním výborem zabýval mimo jiné touto problematikou: - kontrola používání finanèních prostøedkù, které poskytuje OÚ základní škole - kontrola výbìrového øízení na pronájem zdejšího pohostinství - kontrola výbìrového øízení na opravu sociálního zaøízení MŠ - kontroly zápisù ze zastupitelstva a zejména plnìní usnesení zastupitelstva obce - kontrola smlouvy o umístìní zaøízení GITY (smlouva o umístìní antén) - kontrola kupních smluv, týkajících se pozemkù na výstavbu RD za uèitelskými domky Pøi dosavadních kontrolách nebyly ze strany obecního úøadu zjištìny žádné nedostatky a pochybení, vše probìhlo v souladu se zákonem. K objasnìní nìkterých složitìjších úkolù byl pøizván na jednání kontrolního výboru starosta obce. Závìrem bychom chtìli podìkovat všem èlenùm zastupitelstva vèetnì starosty a administrativní pracovnice za svìdomitou a obìtavou práci ve prospìch naší obce. Do nového roku 2008 pøejeme všem obèanùm pevné zdraví, mnoho štìstí a úspìchù v osobním životì a spoustu elánu pøi veškerých aktivitách v naší malé obci. èlenové kontrolního výboru Moudøe se vyjadøovat je tìžké, ale moudøe mlèet je ještì tìžší. 9

10 Zpravodaj Základní a Mateøská škola Základní škola a Mateøská škola, Nenkovice Struènì z historie Základní školy v Nenkovicích Od padesátých let minulého století koexistovaly pod jednou støechou až do devadesátých let Základní škola a Zvláštní škola. Stav byl zaèátkem nového tisíciletí takový, že pùvodní zvláštní škola mìla domov pro dìti školního vìku s ústavní výchovou a stala se z ní Základní škola a Dìtský domov. Základní škola mìla tehdy již v budovì všech 9 tøíd (od školního roku 2005/2006), pøibrala do právního subjektu i tøi mateøské školy, takže od asi tøetiny roku 2006 nese název Základní škola a Mateøská škola, Nenkovice. V první polovinì roku 2005 jsme se v obci dovìdìli novou informaci, že Jihomoravský kraj jako zøizovatel uvažuje o zrušení ZŠ a DD Nenkovice. Po více jak roce jednání jak v zastupitelstvu, tak pøedevším s JMK, jsme dospìli k závìru integrovat dìti s mentálním postižením do základní školy zøizované obcí. Samotná základní škola by totiž jen tìžko byla schopna financovat provoz tak velké budovy. Od školního roku 2006/2007 zapoèala naše škola zcela novou etapu ve svých dìjinách. K devíti bìžným tøídám ZŠ jsou zøízeny tøi tøídy speciální a internát s dvìmi výchovnými skupinami. Základní škola po integraci S odstupem èasu mùžeme konstatovat, že zøízení speciálních tøíd a internátu pro dìti se zdravotním postižením bylo znaèným zásahem do struktury a organizace základní školy, ale splnila svùj úèel. Poèet zamìstnancù znaènì vzrostl: u pedagogických zamìstnancù z 15 na 23 a u nepedagogických ze 6 na 11. Ve speciálních tøídách jsou skupinovì integrovaní žáci s lehkým mentálním postižením. Tyto dìti se k nám sjíždí z celého hodonínského okresu i z okresu Uherské Hradištì. Jsou to vesmìs dìti ze sociálnì slabých rodin, proto také spolupracujeme velmi úzce s kurátorkami sociálních odborù povìøených mìstských úøadù v Kyjovì, Bzenci, Ždánicích, Hodonínì a Uherském Hradišti. Integrace pøinesla velké zmìny v organizaci školy. Ty se dotkly i rozmístìní tøíd. Zrušili jsme dosavadní rozdìlení školy na zvláštní a na základní. Speciální tøídy jsou umístìny na jedné chodbì s bìžnými tøídami tak, aby byly všechny dìti v bìžném kontaktu. Zrušili jsme oddìlení èasù, kdy chodili na obìd zvláštòáci a záklaïáci. Teï chodí žáci na obìd podle rozvrhu a je jedno, ze které tøídy jsou. Už v minulém roce jsme zkusili spojit žáky z bìžných a speciálních tøíd v pøedmìtu hudební výchova. Dùvodù ke spojování bylo a je i v letošním roce nìkolik. Pøedevším to je dùvod integraèní, ale i ekonomický. Chtìli jsme zjistit v praxi, jestli je vùbec možné spojit ve vyuèovací hodinì tak rozdílné žáky, jak se budou dìti k sobì chovat v jednom kolektivu, jak budou reagovat, jak budou v hodinách pracovat. Jak se tento experiment osvìdèil? Ten nejdùležitìjší prvek integrace se dostavil nezaznamenali jsme jediný výchovný problém, který by vyplýval z toho, že byly v jedné tøídì dìti bez a se zdravotním postižení. Také z bìžného provozu na chodbách jsme nezaznamenali žádný spor, který by vyplýval z rozdílnosti zaøazení do tøíd. Samozøejmì teï pomíjím drobné dìtské šarvátky a spory, které souvisí s vytváøením žákov- 10

11 Zpravodaj Základní a Mateøská škola ské komunity a dospíváním dìtí a které bychom mohli oznaèit jako boj o místo na slunci, jako na každé jiné škole. V tomto školním roce jsme spojili žáky ze speciálních a bìžných tøíd ve více pøedmìtech (Vv, Hv, Tv). Je to postupný proces hledání hranice reálného a nereálného pøi dodržení uèebních plánù. Souèástí právního subjektu jsou také mateøské školy v Nenkovicích a Želeticích. V MŠ v Želeticích nejsou letos žádné výrazné zmìny, dìtí je na tento školní rok zapsáno opìt 14. Nejvìtší zmìnou je nová paní uèitelka, která má èást úvazku ve školce a èást ve školní družinì v základní škole. V MŠ v Nenkovicích je pro tento školní rok zapsáno 25 dìtí, tedy poèet, jaký už dlouho v Nenkovicích nebyl. Obec musela investovat do úprav prostor mateøské školy nemalé peníze, aby bylo vyhovìno požadavkùm hygieny. Tradiènì velký dùraz je v nenkovské školce kladen na estetickou výchovu dìtí. Také proto byla paní Válková požádána Støediskem služeb školám v Hodonínì, aby uspoøádala (už po nìkolikáté) pøedvánoèní dílnu pro uèitelky MŠ v okresním mìøítku. Ta se uskuteènila a setkala se se znaèným zájmem. Rekonstrukce prostor Mateøské školy Minulá zastupitelstva spíše uvažovala z ekonomických dùvodù o uzavøení mateøské školy, jak je to napø. v Terezínì nebo sousedních Stavìšicích. Pro mì však bylo nepøedstavitelné, že by se školka uzavøela nebo, jak nìkteøí navrhovali, dokonce pøestìhovala do Želetic. Logické bylo poseèkat a pøesvìdèit rodièe ze Stavìšic, že v Nenkovicích budou jejich dìti v bezpeèí a v dobrém zázemí. Myslím si, že práce pøináší plody a tak se dìje dnes i v naší školce. A protože v minulých dobách nikdo do školky neinvestoval vùbec nebo jen málo, rozhodlo zastupitelstvo o stavebních úpravách a o zlepšení hygienických a bezpeènostních podmínek v tìchto prostorách. Bylo nutné zrekonstruovat prostory mateøské školy. Pøes letní prázdniny probíhaly stavební práce na nových sociálkách, umístily se nové baterie, záchodky, sprchy, vodovod, odpady. Musela se zboøit a znovu vystavìt pøíèka rozdìlující umývárnu od záchodù, nakonec se vše obložilo keramikou. Zvìtšila se tøída a tím i kapacita z 20 na 25 dìtí, položila se nová plovoucí podlaha ve tøídì, nainstalovalo se nové osvìtlení, zavedl se internet, postavila se pøíèka na chodbì tak, že prostor za ní plní funkci nové šatny. Kuchyòka dostala novou linku a odsávání. Vše bylo øádnì zkolaudováno hygienou. Pracovníci pod obecním úøadem pracovali na úpravì zahrady za KD, která bude sloužit pro potøeby MŠ i nadále. Na tuto rekonstrukci jsme získali dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 177 tisíc korun. Celá akce stála ,-Kè. Tímto pøeji pracovníkùm a pøedevším dìtem v mateøské škole, aby se cítily v opravených prostorách školky jako doma. Zálešák Petr 11

12 Zpravodaj Základní a Mateøská škola Zmìny ve školním roce 2007/2008 Tento školní rok pøinesl opìt nìkolik významných zmìn. Došlo k obmìnì pedagogického sboru, pøišlo šest nových uèitelù, z toho tøi muži (mezi nimi i zástupce øeditele). Myslím si, že tyto zmìny pøinesly nový náboj, nové nápady a novou energii pro práci nás všech. Koncem minulého školního roku jsme uspoøádali soutìž výtvarných návrhù loga školy. Vítìzné z nich se od záøí objevuje na všech materiálech, které se školou souvisejí. Ve výchovnì vzdìlávací oblasti je také nìkolik významných zmìn. V 1. a 6. roèníku jsme zaèali uèit podle nového vzdìlávacího dokumentu školního vzdìlávacího programu, který jsme vytvoøili bìhem minulého školního roku. Vybudovali jsme novou multimediální pracovnu, která bude sloužit k výuce. Je zde umístìn videopøehrávaè a dataprojektor a v souèasné dobì sem stìhujeme také žákovskou a èást uèitelské knihovny. Podle možností zde chceme umístit i nìkolik dalších poèítaèù pøipojených k internetu. Probíhající kutikulární reforma školství totiž zdùrazòuje mimo jiné vedení žákù k samostatnosti a taková pracovna umožní našim žákùm vyhledávat si samostatnì informace, potøebné k jejich vzdìlávání. V mimoškolní èinnosti je také nìkolik výrazných zmìn, ke kterým pøispìly podmìty z rodièovských a žákovských dotazníkù. Pøedevším vzniklo 13 kroužkù. Poèet žákù, kteøí kroužky navštìvují svìdèí o tom, že je o nì mimoøádný zájem a že nìkteøí navštìvují i nìkolik z nich. Iniciativu žákù a zájem o ekologii jsme vzbudili vyhlášením soutìže ve sbìru starého papíru mezi tøídami a uèitelským sborem. Vznikla školní galerie Pastelka, která vystavuje na školních chodbách díla èeských umìlcù. Spustili jsme nové školní webové stránky, které zlepšují informovanost rodièù i veøejnosti o škole a jejich aktivitách. Zmìn, na které tady není prostor, je více a další ještì pøipravujeme. Všechny jsou vedeny snahou o zlepšování atmosféry ve škole, zlepšování komunikace mezi pedagogy, žáky a jejich rodièi. Kontakty: telefon Web: zs-nenkovice.cz Mgr. Dušan Pelcl - øeditel školy Pøedpokládaný demografický vývoj žákù do I. tøídy Nenkovice Stavìšice Želetice celkem 2007/ / / / / / Sbor dobrovolných hasièù Èinnost hasièù v Nenkovicích v poslední dobì stagnovala. Po zmìnách na radnici a v zastupitelstvu zaèali být hasièi velmi aktivní. Jenže všude a všechno je o lidech. Nìkteøí opustili øady hasièù, jiní se odstìhovali a zájem o práci a èinnost ochabl. V loòském roce se ale snad dali opìt dohromady. Zvolil se nový velitel a celý výbor. Tito lidé pøivedli nové èleny a zájem o èinnost. V tomto roce 2008 hasièi slaví 110. výroèí založení hasièského sboru v Nenkovicích, takže zmìny snad pøišly v pravou chvíli. Doufejme, že výroèí založení probìhne v létì na hody se vší parádou. Bratøi Hasièi Nenkovice 12

13 Zpravodaj TJ Sokol TJ Sokol Nenkovice TJ Sokol Nenkovice se každoroènì podílí na poøádání spoleèenských akcí v obci, kterými se chce zapojit i do jiné než jenom sportovní èinnosti, která je pro oddíl hlavní náplní. Naší èinností jsou také brigády, které probíhají témìø celý rok a jsou zamìøeny jednak na úpravy sportovního areálu, jednak na získání finanèních prostøedkù na chod našeho oddílu. Èasovì i fyzicky nároènou akcí je každoroèní seèení a odvoz trávy z chránìné krajinné oblasti Sovince. Velmi nároènou akcí byla doprava a následné usazení a montáž altánu, který jsme umístili vedle udírny na høišti. Velký dík patøí všem, kteøí se na této akci podíleli probìhl v našem areálu u høištì již ètvrtý roèník koncertu hudebních skupin Vùdštok. Tento koncert jsme poøádali ve spolupráci s Obecním úøadem. Úèinkující na tuto akci zajiš- oval Lukáš Robek. I tentokrát nám vcelku pøálo poèasí a všichni návštìvníci byli spokojeni. Doufáme, že k nám zavítají i v pøíštích letech jsme uspoøádali tradièní pohárový turnaj ve fotbale, kterého se letos zúèastnily týmy z Hradištì pod Vrátnom, Mikulovic (okres Znojmo) a Strážovic. Pro fotbalisty byl tento turnaj velmi nároèný, protože bylo již tradiènì velmi teplé, skoro tropické poèasí. Ke spokojenosti domácích divákù jsme navázali na loòský roèník a opìt vyhráli. Ve finále jsme porazili mužstvo z naší družební vesnice Hradištì pod Vrátnom. Po skonèení turnaje následovala taneèní zábava, na které hrál Adam Kania ze Strážovic. O víkendu jsme uspoøádali spoleènì s obecním úøadem tradièní krojované hody. Program byl stejný jako každý rok, tj. v pátek probìhla v areálu na høišti hodová diskotéka, v sobotu ve prošel krojovaný prùvod obcí a veèer byla hodová zábava. Díky pìknému poèasí se hodová zábava mohla konat na høišti. Hody jsme zakonèili v nedìli mistrovským zápasem a po hodnì dlouhé dobì jsme doma na hody plnì bodovali a porazili Dubòany B 4:0. Po skonèení utkání probìhlo již tradièní kácení máje, pøi kterém jsme zažili jednu horkou chvilku: mája spadla na opaènou stranu, než jsme chtìli. Naštìstí se nikomu nic nestalo a mohli jsme hody vesele zakonèit pøi veèerní zábavì. Uspoøádali jsme vánoèní turnaj ve stolním tenise pro neregistrované hráèe. Turnaj se uskuteènil v tìlocviènì ZŠ a byl to již ètvrtý roèník. Vidìli jsme hodnotné sportovní výkony a všichni zúèastnìní si odnesli zajímavé zážitky. V sezónì 2006/07 jsme poprvé v historii hráli jinou než nejnižší soutìž a to III.A tøídu. Sehráli jsme 26 mistrovských utkání, z nichž jsme 10 vyhráli, 5 remizovali a 11 prohráli. Získali jsme celkem 35 bodù pøi skóre 41:46 a v první sezónì ve III.A tøídì jsme obsadili slušné deváté místo. Nejlepší støelci týmu: František Kuchaø 11 branek, Martin Kolaja a Radim Stehno 7 branek. Od zaèátku letošní sezóny 2007/08 hraje své domácí zápasy na našem høišti pøípravka Želetic. V pøípravce hrají kluci i holky od 6-ti do 10-ti let 13

14 Zpravodaj Myslivecké sdružení a toto družstvo je poskládáno z dìtí ze Stavìšic, Nenkovice, Želetic a Dražùvek, protože ani jedna ze zmiòovaných vesnic by nebyla schopna kvùli malému poètu dìtí postavit takové družstvo sama. Tréninky jsou v dobì kdy se hrají mistrovské zápasy ve støedu v Želeticích a v pátek v Nenkovicích. Domácí zápasy hrajeme v nedìli pøed zápasem mužù. Zatím si vedeme celkem dobøe, když po polovinì sezóny jsme na pátém místì z 12-ti mužstev. Chceme touto cestou vyjádøit podìkování obecnímu úøadu za finanèní a materiální pomoc, kterou nám poskytuje. Naše podìkování patøí také Ing. Jaroslavu Kuèerovi a panu Václavu Strmiskovi, kteøí nám pomáhají materiálnì. Další podìkování patøí také všem sponzorùm Zpravodaje o utkání, které vytváøí na každé domácí utkání pøedseda našeho oddílu Zdenìk Kotas. èlenové výboru Myslivecké sdružení Nenkovice o.s. Tak jak se mìní vesnice, kdy není dávná doba, když na každé druhé støeše domù sedìli holubi, na dvorech stály králíkárny, tak se mìní i pøíroda. Na místo holubù teï støechy zdobí satelity a antény internetu, na závìtrných stranách dvorù, kde stály králíkárny, vìtšinou stojí krby a udírny pro domácí grilování. Podobnì se mìní i pøírodní podmínky a v kulturnì zemìdìlsky obdìlávané krajinì se vlastnì vytváøí umìlá stepní krajina se všemi dùsledky pro vše živé. Každý z nás urèitì vzpomene, jak vypadala krajina okolo Nenkovic v nedávné dobì. Grunty, Novosady, Prostøední plné vinohradù a mezí s divokými králíky. Z polních cest se vytvoøila zpevnìná asfaltka, kde projede velké množství aut. Myslivecké hospodaøení úzce souvisí se zemìdìlskou èinností a je vázáno na pìstované plodiny. Lze pøedpokládat, že vlivem ekonomických podmínek se plochy, které zùstávají ladem budou zvyšovat a jedna z cest je využití tìchto pozemkù ke zlepšování životního prostøedí zvìøe. Vlivem zmìn, které mùžeme pozorovat, vymizela koroptev, ubývá drobné zvìøe a naopak se zvyšuje stav zvìøe spárkaté a predátorù jako motáci, kuny a lišky. Došlo k nebývalému nárùstu krkavcovitých, jako strak, šedivek, sojek a krkavcù. Úbytek zpìvného ptactva úzce souvisí s tímto nárùstem. Na polích mù- žeme vidìt volavky, motáky a èápy, kteøí zvláštì pøi sklizòových pracích na polích nièí vyseèená hnízda.. V letošním roce po velmi suchém jaru a létu se plnì prokázala stará pravda-kde je voda tam je život. Velké množství vysazených stromkù uschlo a zatravnìnou plochu urèenou k mulèování nebylo možné zmulèovat pro malý vzrùst a špatné zapojení porostu. Zmulèovaný porost by do podzimu nenarostl do takové výše, aby skýtal dostateèný kryt zvìøi v zimním období. V mìsíci kvìtnu probìhla soutìž pro dìti O Zlatou srnèí trofej. Po loòském úspìšném roce, kdy vítìz kategorie starších žákù okresního kola byl z našeho sdružení a zúèastnil se i celostátního kola, zvítìzil letos zástupce MS Strážovice. Dále byla provádìna bìžná myslivecká èinnost - hlavnì oprava a údržba mysliveckých zaøízení v honitbì. Letos muselo být pøistoupeno k výmìnì kusové soli do lizù a slanisek z dùvodu jejího zcizování za sùl sypanou. V oblasti myslivecké kynologie dochází k oživení stavu loveckých psù, kdy èlenové MS vlastní více lovecky upotøebitelných psù na danou výmìru honitby, než jim naøizuje zákon, za což jim patøí dík a uznání. Dovolte, abych popøál všem mnoho úspìchù a osobní i rodinné spokojenosti v novém roce Pavel Zálešák - myslivecký hospodáø 14

15 Zpravodaj Informace Zajímavé informace Èeská pošta Internet, webové stránky V obci Nenkovice zøídila Èeská pošta službu mobilního obslužného místa. Tato služba zajiš- uje obèanùm možnost podání poštovních zásilek a poštovních poukázek u motorizovaného doruèovatele. Zakoupení nìkterých druhù poštovních známek, obálek, dopisnic a možnost získání bianko poštovních poukázek a podacích lístkù. Stanovištì obslužného mobilního místa je v Nenkovicích u Obecního úøadu v pracovní dny PO - PÁ od 10:15-10:20 hod. Pokud doruèovatele nezastihnete mùžete se telefonicky spojit na poštu Ždánice na tel s pøípadnými dotazy. Èeská pošta Ždánice Integrovaný dopravní systém Velmi dùležitá zmìna probìhne od èervence roku 2008 pro dojíždìjící obèany. V rámci rozšíøení Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje se zmìny dotknou i naší obce. Pro širokou veøejnost a naše obèany využívající autobusovou dopravu to znamená, že se zvýší poèet spojù pøes naši obec. Budou platit takzvané èasové jízdenky a tarifní zóny. Hustìjší sí dopravních linek všemi smìry by mìla zaruèovat variabilitu. To znamená, že se bude èasto pøesedat. Na druhou stranu, byste mìli mít lepší možnost autobusového spojení na všechny smìry - napø. na Vyškov. V souèasné dobì probíhá nové výbìrové øízení na dopravce pro naši oblast. Snad toto opatøení krajského úøadu, který financuje tuto záležitost, bude pro naše obyvatele pøínosem. V opaèném pøípadì je tu možnost po uplynutí zkušebního provozu nárokovat u dopravce veškeré pøipomínky a nedostatky tohoto systému. V obci byl zøízen za podpory obecního úøadu bezdrátový internet. Pokud jste v terénu dostupní a nemáte pøekážky v jednotlivých trasách z hlavních bodù, nebrání nic tomu, abyste na vlastní žádost byli uživatelem bezdrátového pøipojení k internetu. Provoz zajiš uje soukromá firma GT-net Kyjov. V souèasné dobì je v obci pøipojeno pøes tuto firmu 40 domovních pøípojek. Obecní úøad využívá internetové pøipojení každý den. Máme své vlastní webové stránky. Na tìchto webových stránkách najdete nejen vìci úøední, ale i vìci neúøední, jako jsou Nenkoviny. Dále fotogalerie ze všech možných akcí, které se v naší obci poøádají atd. Obecní webové stránky zhlédlo za necelé dva roky více jak návštìvníkù!!! Hledání padlých vojákù V bøeznu minulého roku požádal spolek pro exhumaci nìmeckých vojákù žádost o povolení k výkopovým pracím za úèelem nalezení padlých nìmeckých vojákù za II. svìtové války. Zastupitelstvo žádost schválilo a v kvìtnu zaèala firma se samotnými pracemi. Pøedcházelo tomu, ale nespoèet telefonù a otázek z èeské tiskové kanceláøe a nejrùznìjších televizí, nebo se o pokusu exhumovat nìmecké vojáky dovìdìla média. Firma z dùvodu intimity plánované odkrývání hrobù urychlila a práce na vytipovaném místì zaèaly døíve. Po dvoudenním kopání malým bagøíkem nenalezli ani jednu stopu po pohøbených vojácích. 15

16 Zpravodaj Váš názor? Rubrika : Váš názor? Kácení stromù v obci Vypínání veøejného osvìtlení Zastupitelstvo rozhodlo, že plánované pokácení lip u zvonice na návsi, u zdi høbitova a tújí u pomníku, bude nejprve oznámeno obèanùm právì v tomto obecním zpravodaji. Túje na návsi se budou kácet z dùvodu úpravy návsi, lípy u zvonice z dùvodu prorùstání koøenù pod stavbu - památkovou zvonici. Lípy u zdi høbitova z dùvodu padání listí a kvìtù na pomníky. U zvonice se poèítá, že po pokácení se okamžitì vysadí okolo celoroènì zelené okrasné túje. U zdi høbitova taktéž. Ale zároveò v zastupitelstvu padl návrh, aby se pokácela i lípa u kašny a nahradila se nìèím jiným. Jednoduše øeèeno, nìkteré stromy jsou staré, jiné velmi nevhodnì vysazené a ohrožují stavby a obèany. Pro pøirovnání jen podotknu, že v uplynulých letech muselo být pokáceno z bezpeènostních dùvodù 6 velkých vzrostlých stromù pøímo v tìsné blízkosti domù a školy. Prázdninová školka V minulosti bylo zavedeno zhasínání svìtel veøejného osvìtlení, a to v noèních hodinách od pùlnoci do ètyø hodin ráno. Zhasínalo se z èistì úsporného hlediska. Nìkterým obèanùm to nevadilo, jiní, zejména návštìvníci pohostinství, si stìžovali na neosvìtlenou cestu. Po smutné události na hody, kdy došlo k nehodì, se svítí celou noc. Pøesto bych chtìl slyšet názor obèanù, jelikož uvažuji, že se opìt zhasínání zavede. Celou noc by se svítilo pouze v pátek a v sobotu, kdy je zvýšený poèet chodcù v noèních a ranních hodinách. Zdá se mi zbyteèné, aby se pøes pracovní týden svítilo zbyteènì v hluboké noci, zvláštì když nejsme zrovna velká obec a témìø nikdo se v této dobì po obci nepohybuje. Úspora pøi zhasínání èiní zhruba 20 tisíc korun a v minulosti byla použita zpìt do osvìtlení - výmìna trubic, startérù, náklady údržbáøské firmy atd. Na øíjnovém zastupitelstvu jsem osobnì navrhl provoz mateøské školky pøes velké letní prázdniny. Jelikož by šlo v našich podmínkách o nadstandardní službu a øeditelství školy by nedostalo na provoz žádné peníze, tak by musela být tato služba placená. Provoz by zajiš oval obecní úøad, který by zajistil pedagogický dozor, výdej jídel, financování atd. Vše by ale záviselo na poètu pøihlášených dìtí. Prázdninovou školku mùžou navštìvovat i dìti, které již chodí do školy na první stupeò i z nejbližšího okolí!!! Tento návrh jsem podal z praktického hle- diska. Pracující rodièe totiž nemají kam umístit své dìti v dobì letních prázdnin. Pøišla doba, kdy vìtšina dìdeèkù a babièek jsou také v zamìstnání a pracují. Nechávat dìti s klíèkem na krku a bez dozoru je pøinejmenším dost riskantní. Provoz však bude realizován pouze v pøípadì, že se pøihlásí potøebný poèet dìtí. Poplatek bez stravného se bude pohybovat do 1000,- Kè na mìsíc a dítì. V pøípadì, že se pøihlásí málo zájemcù, tento zámìr se nebude realizovat. Petr Zálešák V RUBRICE VÁŠ NÁZOR Oèekávám, že uvedená témata budou pøedmìtem dotazù a postøehù. Pokud máte k daným tématùm jakékoli pøipomínky, kontaktujte nás em, telefonicky, písemnì nebo osobnì. Vaše názory budou vždy pøedmìtem další diskuze. Pište na adresy: tel.: , mobil starosta: Petr Zálešák 16

17 Zpravodaj Obèanská vybavenost Obèanská vybavenost a zájmová èinnost Nenkovice se øadí mezi malá venkovská sídla. Obecní úøad spravuje majetek v hodnotì 27 milionù Kè. Na tak malou obec se 440 obyvateli toho máme pøekvapivì na starost dost. V obci se nachází nebo se peèuje o následující: - elektrifikace - plynofikace - vodovod - kanalizace - veøejné osvìtlení - mateøská školka - základní devítiletá škola - lékaø pro dospìlé - obecní úøad - sbìrný dvùr - autobusové èekárny - kulturní dùm - øímskokatolická kaple - høbitov - školní tìlocvièna Mikuláš travnaté høištì - víceúèelové asfaltové høištì - potraviny - hostinec - pøírodní kulturnì spoleèenský areál - chodníky a místní komunikace ha obecní pùdy V oblasti volnoèasových aktivit obèanù se v obci sdružují následující organizace a spolky: - TJ Sokol - Myslivecké sdružení - Sbor dobrovolných hasièù - Národopisný dìtský soubor Nenkovjánek - Dechová hudba Nenkovjanka - Rocková kapela - Galerie v budovì OÚ - celoroènì výstavy - Galerie v budovì školy - celoroènì výstavy V základní škole je zøízena školní družina a nìkolik zájmových kroužkù pro žáky. Tøíkrálová sbírka v naší obci 17

18 Zpravodaj Co nás trápí? Rubrika : Co nás trápí? Domovní èísla Volné pobíhání psù V loòském roce byla vydána vyhláška, která naøizuje umístìní domovních èísel na všech domech v obci. Velmi èasto, i nìkolikrát týdnì, navštìvují nejrùznìjší lidé úøad a ptají se na jména èi domovní èísla popisná. Jde pøedevším o zásilkové služby, vodaøe, plynaøe, elektrikáøe a podobnì. Pokud vlastník domu nebude mít na viditelném místì èíslo popisné, hrozí mu pokuta až nìkolik tisíc korun!!! Upozoròuji obèany na neustálé problémy s pobíháním psù. Platí zákon, že volnì pobíhající pes èi koèka bez oznaèení, mùže být považován za toulavého, a tak s ním mùže být i naloženo. Pokud se chová jako nebezpeèný napø. vrèí na dìti jdoucí ze školy, mùže být i na místì utracen!!! Zálešák Petr Parkování aut Je již zvykem, že se automobily stávají pøekážkami v dopravì i v naší obci. V zimním období je problém odhrnout sníh, protože øidièi parkují na krajnici. V letním období zase dochází vlivem zvýšeného poètu návštìvníkù v obci dokonce i k dopravním nehodám. Proto žádáme øidièe, aby dbali na správné parkování a svá auta parkovali na svých vjezdech nebo na parkovištích u høbitova, U Dolnice nebo u høištì, kde mohou stát i nákladní auta. Zálešák Petr Drogy a my Tento èlánek jsem nemìl ani chu psát, ale je tøeba o problému drog otevøenì diskutovat a nestavìt se k problému zády. Myslím si, že v naší obci nikdo o drogách v záporném slova smyslu nechce ani slyšet. Když nìkde slyším téma drog marihuany, všichni mì pøesvìdèují, že marihuana je vlastnì lék, a proto ji užívají, a že v Nizozemí je marihuana povolená, takže v rámci EU pøi užívání marihuany žádný zákon neporušují. Užívání mìkké drogy marihuany je v dìdinì tak normální jako kouøení cigaret a pití alkoholu. Název nebo nadávku,,travex Nenkovice jsem slyšel již nìkolikrát. Myslíte, že kecám? Kouøení trávy se stává trendem nejen mladých, proto je tak rozšíøené. Nápadná vùnì z marihuany je èasto cítit pøi setkání mladších i starších obèanù po všechna roèní období. Pøitom užívání této drogy je vysoce návykové a obávám se, že v dnešní dobì nebude nìkterým,,iyont maøky staèit a sáhnou obèas i k tvrdším drogám. Proto je tøeba všechny, kdo se tak chovají, dùraznì upozornit na rizika, která jsou spojena s užíváním drog. Poøád nevíte o èem mluvím? Napøíklad o tom, že místní obèan pøi procházce se svým psem narazil na umìle vysazené rostliny zvané konopí!!! Kde se tady asi rostlinka vzala? Kdo to asi pìstuje? Víte, že v naší republice je toto trestný èin? Víte, že Policie ÈR vyšetøuje nìkteré obèany naší obce v souvislosti s tvrdými drogami? Poøád si myslíte, že vaše dítì nedošlo s touto drogou do styku? Doufám, že problém drog nám nepøeroste pøes hlavu. Zálešák Petr Pro nezasvìcené, takhle vypadá list marihuany 18

19 Zpravodaj Kultura Rubrika: Kultura Po volbách na podzim 2006 byla ustanovena kulturní komise v novém složení: Pøedseda: Ing. Lukáš Robek Èlenové: Gabriela Kuèerová Mgr. Petra Vlasáková Mgr. Markéta Mìsíèková Petra Spurná Nedílnou souèástí života každého z nás se už dávno stalo pomìrnì bohaté kulturní dìní v naší malé obci. Na své si pøijdou snad úplnì všichni - od tìch nejmladších dìtí, které jsou hned v prvních mìsících svého života pøivítány mezi øádné obèany Nenkovic, až po ty nejstarší. Poøádání nìkterých akcí je velmi èasovì a bohužel pro tak malou obec, jako jsou Nenkovice, i finanènì nároèné, proto je snahou zapojit co nejvíce vlastní fantazii, úsilí, vycházet ze svých zdrojù a pokusit se vtáhnout do centra dìní a pøíprav i další obèany. V celoroèním programu si každý z nás urèitì najde alespoò nìco, co ho pobaví, potìší, zahøeje u srdíèka, a už se podílí aktivnì nebo se zúèastní jen jako divák èi host. A vìøte, že nic nepotìší iniciátora jakékoli akce víc, než spokojenost tìch, kterým byla urèena. Vítání obèánkù Tato první kulturní akce v novém roce se konala v nedìli 28. ledna a sešlo se na ní se svými rodièi a prarodièi celkem 5 dìtí. Za miminka to byly Natálka Potìšilová, Karolínka Vlasáková a Maeveen Stoneová a po svých už si smìrem k zasedací místnosti hrdì vykraèovali Kuba Mìsíèek a Silvinka Šurýnová. Dìtièky byly pøivítány slovem pana starosty a pásmem øíkanek, ukolébavek a písnièek v podání Lucky Spurné, Terezky Kuèerové a Mareèka a Dominika Seïových. Jejich vystoupení bylo opravdu pùsobivé a za všechny maminky si troufám øíct, že nejedna z nás musela v koutku oka potlaèit slzièku dojetí. Nakonec byl novým obèánkùm pøedán dáreèek, maminkám rùže a všichni si s radostí pøipili na zdraví svých dìtí. 19

20 Zpravodaj Kultura Ples únor 2007 Dámy v krásných róbách si pøišly na své 24. února, kdy se uskuteènil tradièní obecní ples, do kterého se vìtšinou snaží zapojit i nìkteré ostatní složky v naší obci, sponzoøi i místní obèané zejména svými pøíspìvky do bohaté tomboly. Lesk a tøpyt letošního plesu a již zmínìná krása pøítomných dam nebraly konce. Rovnìž páni se hodili do gala, aby byli hodni ucházet se o tanec a milou spoleènost u svých neodolatelných partnerek. Hudební skupina Slávka Vávry, vystoupení mažoretek a dokonce i taneènice z Orientu vytvoøily nádhernou atmosféru veèera i celé noci. Bohatá tombola je dost ohrané sousloví, ale opìt tomu bylo tak. Obèerstvení hojné, ceny mírné a nechybìla ani nìjaká ta delikatesa v podobì zvìøinových pochutin. Co více dodat? Nashledanou na parketì !!! Dne 24. bøezna tohoto roku se v sále kulturního domu uskuteènila již pátá Ochutnávka vín v Nenkovicích. Je patrno, že si tato akce našla svùj okruh zájemcù tentokrát bylo 189 platících návštìvníkù. Kromì doprovodného programu z minulých let (napøíklad tombola s cenami potøebnými pro vinaøe nebo bìžné obèerstvení) jsme, stejnì jako loni, pøipravili pro návštìvníky opékané sele. Ochutnávka vín 2007 Letos se organizátorùm podaøilo shromáždit 365 vzorkù vín, což bylo o více než 100 vzorkù více než loni. Z odrùdových vín byla asi tøetina vín roèníkových nebo pøívlastkových. Nejstarším vzorkem na ochutnávce bylo Rulandské šedé z roku 1982 (Zemas Èejè). Podaøilo se nám sesbírat vzorky z nìkolika vinaøských podoblastí, ale potìšitelné zejména je, že poèet vzorkù od nenkovských vinaøù opìt vzrostl, asi na ètvrtinu. K pøíjemnému odpoledni a veèeru už tradiènì hrála a zpívala nám dobøe známá cimbálová muzika, která ale hraje pod novým názvem Babí lom. Obnovená tradice vinaøských výstav pøispívá k obohacení kulturního života v obci, za což patøí podìkování výstavnímu výboru ( J. Záklasník, M.Záleský, S. Mìsíèek, D. Pelcl, J. Výleta, 20

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 130 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Kvìten 2013 Aktuálnì z bloku starosty Obec zrealizuje investièní zámìry všech stran v obci Dle našich pøedpokladù k navýšení pøíjmù obce se již v 1. ètvrtletí t.r. ukazuje

Více

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní ZRCADLO ZRCADLO9 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.14 Pøedín - jaro na zahrádce - bøezen 2005 Vážení spoluobèané, Dovolte abych Vás v tomto prvním letošním vydání Pøedínského zpravodaje informoval o investièních akcích, které se intenzívnì

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal.

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal. LEDEN 2007 èíslo 1 V. roèník Nové projekty nakopnou cestovní ruch ve mìstì Právì dokonèeny jsou dva rozsáhlé projekty na podporu rozvoje cestovního ruchu. Regionální projekt i projekt mìsta Turistický

Více

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma Silvestr u Zámeèku 23.30 - k poslechu hraje DH Javorinka 23.55 - novoroèní pøání - starosta obce 24.00 - Vítání Nového roku 2007 Státní

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž?

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Králický zpravodaj 04/2004-1 Duben 2004/èíslo Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Protože se jako obèan Králík setkávám s rùznými názory na existenci Králické

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů číslo 5 - květen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Rob An th on y a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů Rob Anthony před prvním domácím zápasem hlubockého baseballového

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela.

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela. http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4 Španìlský sál Praāského hradu slavnostní setkání pøedstavitelù mìst a obcí soutìāících o Cenu za nejlepší pøípravu

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

rušení celých oddìlení se samozøejmì

rušení celých oddìlení se samozøejmì ZRCADLO ZRCADLO14 SRPEN 2003 Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks na 165

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Tulipány z hlubockého zahradnictví. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Tulipány z hlubockého zahradnictví. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 3 - březen 2010 - cena 10 Kč H LU B O C KÝ Z P RAVO D AJ BAREVNÉ JARO JE TADY PEČENÍ BOCHÁNKŮ A RUČNÍ PRÁCE S PANÍ DOMINOVOU KLÁŠTER NAŠÍ PANÍ NAD VLTAVOU MEXIČANÉ NA HLUBOKÉ WWW.HLUBOKA.CZ 1 Tulipány

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více