Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok Slovo starosty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty"

Transkript

1 Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem. Návštìvnost obèanù na našem obecním úøadì je velmi vysoká a tím se potvrzují má slova, že obecní úøad tu musí být pro lidi a ne naopak. V uplynulém roce se mnohé událo a mezi nejdùležitìjší akce urèitì patøil výkup parcel nad uèitelskými domky. Došlo totiž k prolomení ledù s nìkterými neoblomnými vlastníky, kteøí se nechtìli s pøedstaviteli obce ani setkat, natož své pozemky prodat. Cením si toho pøedevším proto, že již v døívìjší dobì zajiš ovaly pro obec výkup dvì soukromé firmy bez jakéhokoliv výsledku. Minulá zastupitelstva se dokonce s tìmito vlastníky a restituenty soudila. Z tohoto dùvodu si myslím, že jsem pro tuto záležitost udìlal maximum. Znaènou dùležitost mìlo jednání o financích na protipovodòová opatøení a rybník v rámci pozemkových úprav. V mìsíci únoru minulého roku byla budova školy definitivnì pøevedena do majetku obce, takže spoustu èasu a úsilí mì osobnì stálo nespoèet schùzek a jednání ohlednì budovy školy a pøevodu souvisejícího majetku. V loòském roce se také koneènì zkolaudovaly opravené hráze ve zmole, kde více jak 30let neprobìhly žádné opravy. Slovo starosty V souvislosti se zrušením a pøestìhováním školky ze Stavìšic do Nenkovic se zrekonstruovaly prostory mateøské školy. Pracovníci pod obecním úøadem provádìli stavební práce na zahradì školky. Na kulturním domì se zhotovilo nové zábradlí. Mé velké uznání patøí v uplynulém roce mladým krojovaným a všem, kteøí reprezentovali naši obec nejen na Slováckém roku v Kyjovì, ale také na našich hodech, kdy se vzpomnìlo 10. výroèí vysvìcení kaple. Velkým písmem do kroniky se zapíše vznik dìtského národopisného kroužku Nenkovjánek, který má za sebou již svá první vystoupení. Podpory se také dostalo dechové hudbì Nenkovjanka, která vydala svùj propagaèní materiál. Obèané Nenkovic mohli v létì loòského roku bezplatnì navštívit družební obec Hradištì pod Vrátnom na Slovensku. Z dalších èinností OÚ jde napø. o zmìnu nájemce místního pohostinství v prostorách KD. Pøivítali jsme nové obèánky a nesmím ani zapomenout na domácí svatební obøad u ženicha doma ve dvoøe. V naší obci se také zavádí integrovaný dopravní systém, který jste mìli možnost pøipomínkovat, a další a další záležitosti týkající se života našich obèanù. Na naši,,eurovesnièku a jeden úøad je toho až dost, ale bohužel má práce jsou i neúspìchy a prohry jako v lidském životì.(pokraèování na str.3) 1

2 Zpravodaj Fotogalerie ) Fotbalové mužstvo 2) Pozdní odpoledne 3) Den Matek 4) Slovensko 5) Rej èarodejnic 6) Zpívání u vánoèního stromku - Hvìzdièky 7) Mikulášská besídka 8) Silvestr É

3 Zpravodaj Co vlastnì dìláš starosto??? A co se nezdaøilo? Neuspìli jsme s žádostí o dotace na opravu školy. Za 50 let existence školy neprobìhla žádná vìtší oprava nebo rekonstrukce budovy a získání financí v dnešní dobì na opravu školy tak zùstávají obrovským problémem. Zklamáním pro mne bylo jednání ohlednì financování opravy hlavní silnice s vlastníkem komunikace Jihomoravským krajem, který nemá zájem podpoøit opravu komunikace. Za neúspìch považuji zamítnutí žádosti z Evropských fondù na vybudování sbìrného dvora, dále již druhé zamítnutí z grantu Zelená pøíroda na zavlažování høištì pro fotbalisty. Za neúspìch považuji uzavøení knihovny z dùvodu absolutního nezájmu ètenáøù. Za neúspìch považuji stále zamítavé stanovisko nìkterých vlastníkù pozemkù prodat obci další pozemky nad uèitelskými domky. Za neúspìch považuji úbytek obyvatel v obci a úbytek žákù v základní škole. Všechny tyto neúspìchy mì však utvrzují v myšlence, že obec se musí rozvíjet a výstavba nových rodinných domù v nové lokalitì je urèitì tím správným smìrem i za cenu nepopulárních krokù radnice. Dovolte mi, abych na závìr podìkoval Vám všem za podporu v obecních záležitostech a popøál pevné zdraví, spoustu radosti a mnoho úspìchù v pracovním i osobním životì. Petr Zálešák - starosta obce Co vlastnì dìláš, starosto??? Co vlastnì na té obci dìláš? Vybíráš akorát za popelnici, ne? Takové tazatele bych vždy rád nìkam poslal, ale èlovìk nechce být hrubý, a tak odpovím, jak nejlíp umím. Zákon o obcích a další navazující zákony vymezují obec jako územní samosprávný celek se všemi náležitostmi, který má svùj majetek a rozpoèet. Jednoduše øeèeno, obec je jako nìjaká firma, která ale vykonává i státní správu. Spousta lidí se domnívá, že k životu obecní úøad nepotøebuje, ale tato myšlenka je velice mylná. Obèané si ani neuvìdomují, že jejich život, nebo chcete-li bydlení, je úzce spjato s obecním úøadem. Bez úøadu by nebylo pøipojení na elektriku, kanál, vodu, plyn atd. Starosta se stará o majetek obce a má za úkol spolu se zastupitelstvem pøijímat rozhodnutí smìøující k celkovému rozvoji obce a potøebám obèanù. Takže, když se mì nìkdo zeptá, co tam vlastnì dìlám? Nejde odpovìdìt hned a jednoduše. Struèný výtah èinností na OÚ teï vyjmenuji. Vedení úèetnictví obce, rozpoètu, poplatkù, evidence obyvatel, evidence pozemkù, mzdová agenda, internetové bankovnictví, dále ovìøování listin a podpisù, vedení podatelny, tvorba a aktualizace webových stránek, komunikace s ostatními úøady, zdravotními pojiš ovnami, bankami, úøadem práce, finanèním úøadem, firmami, vedení agendy zamìstnavatele, kontrola zamìstnancù a komunikace s krajským úøadem, zpracování nejrùznìjších smluv, zápisù, kopírování listin obèanùm, nepøeberné množství jednání, školení. Vybíráme taky peníze na obìdy pro dùchodce. Pøipravují se nejrùznìjší podklady a plány pro investièní akce, vypracovávají se posudky, spolupracuje se s exekuèním úøadem, policií atd. Jako zøizovatel školy se staráme o existenci školy - zøizovací listiny, školský rejstøík, dále vymáháme peníze na provoz školy od obcí - na žáky, kteøí dojíždìjí do naší školy z jiných vesnic. Projednáváme postup na pozemkových úpravách s pozemkovým úøadem. Vždy tvoøivá, pestrá a plodná je komunikace s místními obèany, kteøí navštíví OÚ a žádají napø. právní pomoc a snaží se øešit problémy kolem sebe a svého majetku. Pokud se chcete dozvìdìt více informací, sledujte naše webové stránky, vývìsky pøed OÚ, zúèastòujte se jednání zastupitelstva, které je ze zákona vždy veøejné, nebo máte-li pøipomínky k jakémukoliv tématu, pøijïte na úøad nebo nás kontaktujte telefonem, em, písemnì. Stále zastávám názor že,,obecní úøad je tu pro lidi a ne naopak Petr Zálešák 3

4 Zpravodaj Pøehled èinností OÚ NENKOVICE - EUROVESNICE V naší obci se potvrzuje jedna moudrost, která øíká:,,nedívej se, odkud èlovìk je, odkud pøišel, a jak vypadá. Dívej se na jeho žití a chápej. Nenkovicím se skuteènì mùže øíkat eurovesnice nebo chcete-li vesnice mnoha národností. Mezi doèasnì a trvale pøihlášenými obyvateli najdete národnosti èeské, irské, nizozemské, slovenské, nìmecké, moravské, mongolské, rómské. Nejdùležitìjší ale je, že se všichni zaèlenili do jakéhosi komunitního života vesnièana a žijeme všichni vedle sebe v urèité toleranci. Narozdíl od nìkterých mìst, kde je patrná velká rasová a sociální bariéra. Možná je na èase, aby nìkdo hodnotil i kritéria soužití mezi národnostními menšinami. Nenkovice by urèitì byly na prvním místì. Petr Zálešák Výtah èinnosti OÚ Nenkovice v roce 2007 Leden kolaudace èistírny odpadních vod ZŠ instalace telefonu do školky zakoupení a pøihlášení pick-upa - felicie na OÚ zahájení èinnosti dìtského souboru jednání o dotacích z EU ladìní piana na KD a oprava harmonia v MŠ podání žádosti o dotace na rekonstrukci sociálek v MŠ vítání obèánkù kontrola hospodaøení v ZŠ jednání pozemkové úpravy starší pick-up-favorit pøeveden na ZŠ - rozvoz obìdù Únor jednání mikroregionu Babí lom jednání s družební obcí Hradištì pod Vrátnom odstraòování škod po vichøici oprava støechy KD oprava støechy OÚ rozbité bezpeènostní sklo na zastávce u školy kontrola z úøadu práce na OÚ vyhlášení výbìrového øízení na provozování pohostinství jednání JmK dotace jednání s vlastníky parcel o prodeji pozemkù nad uè. domky pøíprava plesu obce kontrola hygieny na MŠ valná hromada Ekoru - odpady budova školy byla pøevedena do vlastnictví Obce Nenkovice Bøezen hovory obèanù se starostou školení øidièù kontrola z ministerstva zemìdìlství na dotace EU pozemkové úpravy kácení a oøezávání problémových stromù pod elektr. vedením jednání o rozhlednì Babí Lom jednání s Mikroregionem Bielá Hora - Slovensko podávání pøihlášek na pronájem hospody jednání ohlednì stavu hlavní silnice JmK rozbité sklo na zastávce u školy Duben výbìrové øízení na pohostinství elektroinstalaèní práce v kapli jednání o stavu hlavní silnice vypracování žádosti dotace škola zakoupení nové benzínové sekaèky veøejné zastupitelstvo ohlednì školy montáž zábran proti rozbití skla v autobusových èekárnách naložení smetí a vývoz kontejneru ze høbitova odklizení sme áku nad cihelnou - likvidace suti pálení èarodìjnic montáž topení v kapli Kvìten kolaudace stavby Nenkovický potok - zmola nový nájemce místního pohostinství den matek na KD jednání s vlastníky pozemkù nad uèit.domky 4

5 Zpravodaj Pøehled èinností OÚ nové pojištìní budov, staveb pod OÚ pøijati dva pracovníci na VPP seèení obecních pozemkù spolek pro exhumaci nìmeckých vojákù podal žádost o otevøení hrobù vojákù z II. svìtové války jednání na Ministerstvu financí o dotacích - škola podání žádostí na dotace projektová dokumentace Rybníèek a Sbìrný dvùr kvìtinová výzdoba budovy OÚ oprava a montáž elektromìru v kapli Èerven jednání mikroregionu Babí lom dar stavebníkovi ve výši ,- Kè ve formì stavebního materiálu montáž topení v kapli dražba budovy bývalého zdravotního støediska vydán struèný zpravodaj v souvislosti se studnami a septiky pøidány tøi kontejnery na plasty do sbìrných míst pøidán nákladní kontejner na odpad rostlinného pùvodu ve dvoøe nad cihelnou jednání s vlastníky pozemkù nad uèitelskými domky zamítnuta žádost o dotace z MND na zavlažování høištì vybudování pøístøešku na nebezpeèný odpad na sme áku seèení po obci vyklízení prostor školky pro rekonstrukci Èervenec výkup dalšího pozemku nad uè.domky zahájení prací na rekonstrukci MŠ jednání s vlastníky pozemkù v rámci KPÚ družba Hradištì pod Vrátnom - TJ Sokol jednání - Integrovaný dopravní systém jednání s pozemkovým úøadem ohlednì protipovodòových opatøení pøíprava hodù, Slováckého roku oprava zdi sme áku na høbitovì pøijati tøi brigádníci z øad studentù na veøejné práce odstraòování naplavenin a èištìní kanálù Srpen úèast na Slováckém roku hody ukonèení rekonstrukce prostor MŠ seèení obecních ploch údržba stromkù na Syslovci jednání s životním prostøedím o údržbì Sovincù jednání s vlastníky pozemkù o výkupu nad uèitelskými domky oprava plotu sme ák jednání o opatøení proti pøívalovým deš ùm jednání se všemi orgány v souvislosti se spoleènými zaøízení v rámci KPÚ stavební a terénní ruèní úprava zahrady MŠ za KD zadøený køovinoøez v poøadí již druhá dražba budovy bývalého zdravotního støediska - prodáno za ,- Kè nové zábradlí na KD ukonèení stavebních prací v prostorách MŠ jednání o realizaci protipovodòových dìl na území Nenkovic smlouva s ŽP na dotaci - údržba Sovincù Záøí jednání o poskytnutí dotací na pøestavbu školy nové zábradlí na sále KD oprava traktorku nová zøizovací listina školy umístìní cedule družba na zaèátek obce jednání ohlednì dotací na školu, náves, sbìrný dvùr, kanalizaci svatební obøad v obci shrnutí sme áku nad cihelnou práce na úpravì zahrady školky seèení travnatých ploch jednání o výkupu pozemkù nad uè.domky pøipomínky k integrovanému dopravnímu systému zamítnuté žádosti o dotace na sbìrný dvùr, rybníèek na,,baøinì dílèí kontrola na hospodaøení obce - audit Øíjen VPP- práce na zahradì MŠ vývoz kontejneru s objemným odpadem jednání s architektem o úpravì návsi jednání o podpoøe dechové hudby Nenkovjanka TJ Sokol - seèení Sovincù 5

6 jednání ohlednì nové splaškové kanalizace v obci jednání ohlednì opravy hlavní silnice jednání s projektanty ohlednì pozemkù nad uèitelskými domky nová kuchyòská linka v MŠ vyklizení sme áku na høbitovì Listopad pøidány dva kontejnery na tøídìný odpad ve dvoøe OÚ vydán letáèek s plánem kulturních akcí, distribuován do domácností odvezen nebezpeèný odpad ze sme áku každé úterý a ètvrtek jednání s vlastníky pozemkù pozemková úprava oøezání keøù u školy ukradeny dìlostøelecké náboje u pomníku padlých Zpravodaj Dotace, VPP oprava brusky na parkety jednání s architektem o výstavbì RD zastupitelstvo schvaluje plán investic na rok 2008 Prosinec stávka pedagogických pracovníkù stavìní vánoèního stromu valná hromada hasièù mikulášská besídka vánoèní koncert oprava nesvítících svìtel osvìtlení nová vyhláška o poplatcích uplatòování nárokù vlastníkù KPÚ pøíprava obecního zpravodaje vánoèní besídka v MŠ zpívání u vánoèního stromu silvestr Obec a dotace Bez dotací není moderního vedení obce. V souèasné dobì je velmi dùležité žádat o peníze na nejrùznìjší projekty a Nenkovice nesmí zùstat pozadu. Ne vždy jste však úspìšní. V uplynulém roce obec žádala o následující dotace. 1) Ministerstvo financí- rekonstrukce základní školy 2) Evropská unie - vybudování sbìrného dvora 3) Evropská unie - retenèní nádrž Na Baøinì - bývalá vodárna 4) Jihomoravský kraj - rekonstrukce sociálního zaøízení v MŠ Nenkovice 5) Jihomoravský kraj, životní prostøedí údržba Sovincù 6) Grant MND - poøízení zavlažování na místním høišti 7) Úøad práce Hodonín - mzdy zamìstnancù VPP 8) EU - pozemková úprava v k.ú. Nenkovice Veøejnì prospìšné práce - VPP Za mého pìtiletého pùsobení na obecním úøadu bylo v zamìstnaneckém pomìru již 18 obèanù a dalších 14 obèanù bylo zamìstnáno brigádnì. Všichni s trvalým pobytem v naší obci. Práce pod obecním úøadem mají být pouze doèasné a zamìstnanci na VPP jsou prostøednictvím úøadu práce dotováni, jinak by si taková malá obec nemohla dovolit vùbec nìkoho zamìstnávat. V poslední dobì však v dùsledku krácení dotací na pracovní místa jsou poèty takto zamìstnaných obèanù limitovány. Pøitom se zvyšuje potøeba po pracích na obecním majetku. Spoustu pozemkù v intravilánu obce již nikdo neobdìlává. Vzniká tak èím dál víc travnatých ploch, které je tøeba udržovat. O budovy a stavby je tøeba peèovat. Škola, školka, kulturák, chodníky, kanály, cesty, sbìrný dvùr, zmola - vše vyžaduje údržbu a právì obèané na VPP se tak svou prací podílejí na zvelebování obce, ve které žijí. Skuteèností však zùstává, že provedená práce a nároky na takové zamìstnance, nemùžou být veliké. Ale zastávám názor, že vlastníma rukama lze zvládnout i ty nároènìjší práce. Vìtšinou jde o zednické práce. Jak dlouho takto bude moci obec obèany zamìstnávat, nezáleží jen na mnì, ale zejména na politice státu a použitých nástrojích v zamìstnanosti. Zálešák Petr 6

7 Zpravodaj Kontroly, odpady, poplatky Kontroly na OÚ Obecní úøad, je v prùbìhu roku také kontrolován pøíslušnými kontrolními orgány. Výsledky kontrol jsou k dispozici na obecním úøadì. 1) Finanèní výbor 2) Kontrolní výbor 3) Vnitøní finanèní kontrola 4) Kontrola finanèního úøadu 5) Kontrola úøadu práce 6) Kontrola sociálního pojištìní 7) Kontrola zdravotního pojištìní 8) Kontrola JmK na dotace 9) Audit-1x dílèí a 1x komplexní kontrola hospodaøení obce 10) Kontrola archivaèní služby 11) Kontrola Ministerstva zemìdìlství na použité dotace vodovod 12) Kontrola ministerstva a krajského úøadu na pùsobnost vyhlášek 13) Kontrola životního prostøedí na poskytnuté dotace a provedené práce na Sovincích 14) Kontrola Krajské hygienické stanice na provoz a výdejnu jídla v MŠ Nenkovice 15) Revize elektro na všech budovách 16) Revize plynové kotelny 17) Protipožární kontrola a revize všech budov Výsledek kontrol je zavazující pro další období, proto musí být do urèitého termínu odstranìny nedostatky. Odpadové hospodáøství Obec ze zákona zajiš uje likvidaci komunálního odpadu. V naší obci je nakládání s komunálním odpadem zajištìno prostøednictvím firmy Ekor Kyjov. Vývoz popelnic probíhá každých ètrnáct dnù a poplatek je stanoven na 400,-Kè/os/rok. Pokud má obèan více odpadu, a má již popelnici plnou, mùže ho dát do igelitového pytle a ten pøiložit k popelnici. U høištì je zøízen sbìrný dvùr a mùžete zde vyvést do velkoobjemového kontejneru komunální odpad, který se svými rozmìry nevejde do popelnice. Rovnìž na sbìrný dvùr mùžete vyvést železný šrot, nebezpeèný odpad a stavební su, døevo, vìtve. Každý vývoz na sbìrný dvùr je tøeba nahlásit na OÚ. Sbìrný dvùr je zpøístupnìn každou sobotu od 8 do 18 hodin.ukládání suti je zpoplatnìno. Pro obaly od výrobkù jsou po obci rozmístìny popelnicové kontejnery na plasty, sklo, papír, tzv. recyklovatelný odpad. Žádám obèany, aby tøídili odpad a na sbìrném dvoøe uskladòovali odpad na urèená místa. Važte si toho, že máme sbìrný dvùr a tøídíme spoustu odpadu, a že vìtší odpad mùžete bezplatnì dát do velkoobjemového kontejneru. Okolní obecní úøady tuto službu pro obèany neprovozují!! Tøiïte odpad a na sbìrném dvoøe se chovejte zodpovìdnì!!! Zálešák Petr Poplatky 2008 V roce 2008 poplatek za svoz popelnic zùstává 400,- Kè na osobu a rok. Poplatek za psa na rok 2008 zùstává 100,- Kè na rok. Dle zákona musí poplatek za komunální odpad platit i chalupáøi a to 400,- Kè dùm/rok. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že i když jsou náklady na odpad za osobu a rok vyšší než je stanoven poplatek, nebude se èástka 400,-Kè zvyšovat a rozdíl zvýšených nákladù doplatí obec. V pøíštím roce, ale firma Ekor Kyjov již ohlásila zvýšení cen a poplatek bude v roce 2009 navýšen o 100,- Kè os/rok. Poplatek za užívání vody na høbitovì èiní 50,-Kè hrob/rok. Nejvíce nás zasáhne pravda, kterou chceme zatajit pøed sebou. 7

8 Zpravodaj Finanèní výbor Zpráva o èinnosti finanèního výboru V minulém roce se scházel finanèní výbor pravidelnì ve složení Mgr. Markéta Mìsíèková, Ing. Marek Seïa a Ing. Jaroslav Kuèera. Hlavním úkolem finanèního výboru je (ze zákona o obcích) provádìt pravidelnou i namátkovou kontrolu hospodaøení s majetkem a finanèními prostøedky obce jedná se o pøímou kontrolu samotného hospodaøení obce. Kontroluje také pohyby finanèních prostøedkù jak na bìžném úètu, tak také stavy a pohyby v pokladní knize v hotovosti. Další z oblastí, kterou je finanèní výbor oprávnìn kontrolovat je oblast veøejné finanèní podpory (zejména dotací), které se poskytují z rozpoètu obce tøetím osobám èi organizacím. Výbor finanèní má i další oblast pùsobnosti a to finanèní kontrolu zøízených pøíspìvkových organizací v našem pøípadì je obec Nenkovice zøizovatelem pøíspìvkové organizace Základní škola a Mateøská škola, Nenkovice, což nám samozøejmì dává více než široké pole pùsobnosti. Finanèní výbor má také funkci iniciativní podává návrhy zastupitelstvu obce, pøed-projednává materiály do jednotlivých zastupitelstev, popøípadì zasílá pøipomínky èi podnìty k projednání. Na naši èinnost navazuje také kontrolní èinnost zákonem nadøízeného Krajského úøadu, který nezávisle kontroluje hospodaøení obce. Krajský úøad provádí prostøednictvím svých auditorù pravidelné roèní kontroly hospodaøení (audity) jednotlivých obcí, Nenkovice samozøejmì nevyjímaje. Loòský audit hospodaøení byl krajem oznaèen stupnìm A bez výhrad. Toto hodnocení je pro naši obec dùležité, nebo je k nìmu pøihlíženo pøi podávání žádostí o dotace v rámci programù vypisovaných krajem, státem, ale i Evropskou unií. V prùbìhu minulého roku jsme posuzovali pøedložené nabídky u dvou vyhlášených výbìrových øízení, které byly vyhlášeny obcí Nenkovice. 8 První výbìrové øízení bylo vyhlášeno na nájem obecního hostince v prostorách kulturního domu (3 zájemci). Druhé pak bylo vyhlášeno na realizaci rekonstrukce tøídy, šatny a pøedevším záchodù a umývárky v naší Mateøské škole (3 pøihlášky do soutìže). Zde musíme konstatovat, že výbìrová øízení probìhla zcela transparentnì a nemìli jsme k nim žádné výhrady. Koncem loòského roku jsme obdrželi žádosti o finanèní pøíspìvky èi dotace od jednotlivých organizací, spolkù a sdružení pùsobících v Nenkovicích. Myslivecké sdružení Nenkovice o.s. žádá o èástku 5.000,- Kè na nákup krmení, soli a medikamentù (léèiv) pro zvìø a na opravu zásypù a krmelcù. Sbor dobrovolných hasièù Nenkovice se obrátil na zastupitelstvo obce s žádosti o finanèní pøíspìvek ve výši ,- Kè a to na svùj provoz (materiální vybavení - od hadic až po støíkaèky) a na oslavy 110.výroèí založení SDH v Nenkovicích. TJ Sokol Nenkovice žádá z obecního rozpoètu èástku ve výši ,- Kè na zakoupení zavlažovacího systému na zavlažování høištì. Všechny tyto žádosti a požadavky samozøejmì posuzuje zastupitelstvo obce pøi schvalování obecního rozpoètu na rok Na konci minulého roku se také finanèní výbor seznámil s rozpoètem pøíspìvkové organizace Základní škola a Mateøská škola, Nenkovice na tento rok. Rozpoèet byl pøedložen øeditelem školy Mgr. Dušanem Pelclem a finanèní výbor vzal rozpoèet na vìdomí. V tomto roce chce tato pøíspìvková organizace, jejímž zøizovatelem je obec, hospodaøit s èástkou pøesahující ,- Kè. Oproti minulému roku je zde nárùst výdajù a tento nárùst bude muset být dorovnán zvýšenými pøíjmy. Mimo jiné, také zvýšením vybíraných pøíspìvkù od jednotlivých obcí na žáka. Finanèní výbor navrhne zastupitelstvu

9 obce požadovat platbu ve výši 7 200,- Kè na jednoho žáka na rok Zde jenom upøesním, že tyto platby odvádí do rozpoètu školy jednotlivé obce ze svých rozpoètù nikoliv rodièe dìtí, kteøí naši školu navštìvují. Na základì zákona pøijatého Parlamentem ÈR o novém rozpoètovém urèení daní a jejich pøerozdìlení jednotlivým obcím, oèekává finanèní výbor zvýšení pøíjmù do obecního rozpoètu ve výši cca ,- Kè v roce Toto navýšení rozpoètu však zøejmì bude jen Zpravodaj Kontrolní výbor vyrovnávat nárùst cen energií a zvýšení základní sazby DPH v tomto roce. Na tomto místì, když mám tu možnost, chci podìkovat èlenùm finanèního výboru za práci vykonanou ve prospìch obce Nenkovice v loòském roce a tìším se s nimi na další spolupráci také v roce letošním. Nakonec bych ještì chtìl popøát nám všem pevné zdraví v roce Ing. Jaroslav Kuèerapøedseda finanèního výboru Zpráva o èinnosti kontrolního výboru Po komunálních volbách v øíjnu 2006 se zmìnilo nejen zastupitelstvo, ale i èlenové kontrolního výboru. Na ustavující schùzi nového zastupitelstva byli zvoleni noví èlenové: pøedseda : Jaroslav Výleta, èlenové: Ing. Lukáš Robek Mgr. Petra Vlasáková. Kontrolní výbor navázal na práci pøedchozích èlenù v souladu s ustanovením 119 odst. 3 zákona 128/2000 Sb. a schází se pravidelnì každé 2 mìsíce na svých schùzích v zasedací místnosti obecního úøadu. Kontrolní výbor kontroluje plnìní usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních pøedpisù ostatními výbory a obecním úøadem a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej povìøilo zastupitelstvo obce. Napø. se vyjadøuje k obecnì závazným vyhláškám, vnitøním smìrnicím apod. Kontrolní èinnost øídí zastupitelstvo prostøednictvím výboru, nikoli samotný výbor, ten je pouze výkonným orgánem zastupitelstva. K rozhodnutí o provedení kontroly je tedy tøeba usnesení zastupitelstva. Bìhem dosavadního pùsobení se stávající kontrolní výbor ve spolupráci s finanèním výborem zabýval mimo jiné touto problematikou: - kontrola používání finanèních prostøedkù, které poskytuje OÚ základní škole - kontrola výbìrového øízení na pronájem zdejšího pohostinství - kontrola výbìrového øízení na opravu sociálního zaøízení MŠ - kontroly zápisù ze zastupitelstva a zejména plnìní usnesení zastupitelstva obce - kontrola smlouvy o umístìní zaøízení GITY (smlouva o umístìní antén) - kontrola kupních smluv, týkajících se pozemkù na výstavbu RD za uèitelskými domky Pøi dosavadních kontrolách nebyly ze strany obecního úøadu zjištìny žádné nedostatky a pochybení, vše probìhlo v souladu se zákonem. K objasnìní nìkterých složitìjších úkolù byl pøizván na jednání kontrolního výboru starosta obce. Závìrem bychom chtìli podìkovat všem èlenùm zastupitelstva vèetnì starosty a administrativní pracovnice za svìdomitou a obìtavou práci ve prospìch naší obce. Do nového roku 2008 pøejeme všem obèanùm pevné zdraví, mnoho štìstí a úspìchù v osobním životì a spoustu elánu pøi veškerých aktivitách v naší malé obci. èlenové kontrolního výboru Moudøe se vyjadøovat je tìžké, ale moudøe mlèet je ještì tìžší. 9

10 Zpravodaj Základní a Mateøská škola Základní škola a Mateøská škola, Nenkovice Struènì z historie Základní školy v Nenkovicích Od padesátých let minulého století koexistovaly pod jednou støechou až do devadesátých let Základní škola a Zvláštní škola. Stav byl zaèátkem nového tisíciletí takový, že pùvodní zvláštní škola mìla domov pro dìti školního vìku s ústavní výchovou a stala se z ní Základní škola a Dìtský domov. Základní škola mìla tehdy již v budovì všech 9 tøíd (od školního roku 2005/2006), pøibrala do právního subjektu i tøi mateøské školy, takže od asi tøetiny roku 2006 nese název Základní škola a Mateøská škola, Nenkovice. V první polovinì roku 2005 jsme se v obci dovìdìli novou informaci, že Jihomoravský kraj jako zøizovatel uvažuje o zrušení ZŠ a DD Nenkovice. Po více jak roce jednání jak v zastupitelstvu, tak pøedevším s JMK, jsme dospìli k závìru integrovat dìti s mentálním postižením do základní školy zøizované obcí. Samotná základní škola by totiž jen tìžko byla schopna financovat provoz tak velké budovy. Od školního roku 2006/2007 zapoèala naše škola zcela novou etapu ve svých dìjinách. K devíti bìžným tøídám ZŠ jsou zøízeny tøi tøídy speciální a internát s dvìmi výchovnými skupinami. Základní škola po integraci S odstupem èasu mùžeme konstatovat, že zøízení speciálních tøíd a internátu pro dìti se zdravotním postižením bylo znaèným zásahem do struktury a organizace základní školy, ale splnila svùj úèel. Poèet zamìstnancù znaènì vzrostl: u pedagogických zamìstnancù z 15 na 23 a u nepedagogických ze 6 na 11. Ve speciálních tøídách jsou skupinovì integrovaní žáci s lehkým mentálním postižením. Tyto dìti se k nám sjíždí z celého hodonínského okresu i z okresu Uherské Hradištì. Jsou to vesmìs dìti ze sociálnì slabých rodin, proto také spolupracujeme velmi úzce s kurátorkami sociálních odborù povìøených mìstských úøadù v Kyjovì, Bzenci, Ždánicích, Hodonínì a Uherském Hradišti. Integrace pøinesla velké zmìny v organizaci školy. Ty se dotkly i rozmístìní tøíd. Zrušili jsme dosavadní rozdìlení školy na zvláštní a na základní. Speciální tøídy jsou umístìny na jedné chodbì s bìžnými tøídami tak, aby byly všechny dìti v bìžném kontaktu. Zrušili jsme oddìlení èasù, kdy chodili na obìd zvláštòáci a záklaïáci. Teï chodí žáci na obìd podle rozvrhu a je jedno, ze které tøídy jsou. Už v minulém roce jsme zkusili spojit žáky z bìžných a speciálních tøíd v pøedmìtu hudební výchova. Dùvodù ke spojování bylo a je i v letošním roce nìkolik. Pøedevším to je dùvod integraèní, ale i ekonomický. Chtìli jsme zjistit v praxi, jestli je vùbec možné spojit ve vyuèovací hodinì tak rozdílné žáky, jak se budou dìti k sobì chovat v jednom kolektivu, jak budou reagovat, jak budou v hodinách pracovat. Jak se tento experiment osvìdèil? Ten nejdùležitìjší prvek integrace se dostavil nezaznamenali jsme jediný výchovný problém, který by vyplýval z toho, že byly v jedné tøídì dìti bez a se zdravotním postižení. Také z bìžného provozu na chodbách jsme nezaznamenali žádný spor, který by vyplýval z rozdílnosti zaøazení do tøíd. Samozøejmì teï pomíjím drobné dìtské šarvátky a spory, které souvisí s vytváøením žákov- 10

11 Zpravodaj Základní a Mateøská škola ské komunity a dospíváním dìtí a které bychom mohli oznaèit jako boj o místo na slunci, jako na každé jiné škole. V tomto školním roce jsme spojili žáky ze speciálních a bìžných tøíd ve více pøedmìtech (Vv, Hv, Tv). Je to postupný proces hledání hranice reálného a nereálného pøi dodržení uèebních plánù. Souèástí právního subjektu jsou také mateøské školy v Nenkovicích a Želeticích. V MŠ v Želeticích nejsou letos žádné výrazné zmìny, dìtí je na tento školní rok zapsáno opìt 14. Nejvìtší zmìnou je nová paní uèitelka, která má èást úvazku ve školce a èást ve školní družinì v základní škole. V MŠ v Nenkovicích je pro tento školní rok zapsáno 25 dìtí, tedy poèet, jaký už dlouho v Nenkovicích nebyl. Obec musela investovat do úprav prostor mateøské školy nemalé peníze, aby bylo vyhovìno požadavkùm hygieny. Tradiènì velký dùraz je v nenkovské školce kladen na estetickou výchovu dìtí. Také proto byla paní Válková požádána Støediskem služeb školám v Hodonínì, aby uspoøádala (už po nìkolikáté) pøedvánoèní dílnu pro uèitelky MŠ v okresním mìøítku. Ta se uskuteènila a setkala se se znaèným zájmem. Rekonstrukce prostor Mateøské školy Minulá zastupitelstva spíše uvažovala z ekonomických dùvodù o uzavøení mateøské školy, jak je to napø. v Terezínì nebo sousedních Stavìšicích. Pro mì však bylo nepøedstavitelné, že by se školka uzavøela nebo, jak nìkteøí navrhovali, dokonce pøestìhovala do Želetic. Logické bylo poseèkat a pøesvìdèit rodièe ze Stavìšic, že v Nenkovicích budou jejich dìti v bezpeèí a v dobrém zázemí. Myslím si, že práce pøináší plody a tak se dìje dnes i v naší školce. A protože v minulých dobách nikdo do školky neinvestoval vùbec nebo jen málo, rozhodlo zastupitelstvo o stavebních úpravách a o zlepšení hygienických a bezpeènostních podmínek v tìchto prostorách. Bylo nutné zrekonstruovat prostory mateøské školy. Pøes letní prázdniny probíhaly stavební práce na nových sociálkách, umístily se nové baterie, záchodky, sprchy, vodovod, odpady. Musela se zboøit a znovu vystavìt pøíèka rozdìlující umývárnu od záchodù, nakonec se vše obložilo keramikou. Zvìtšila se tøída a tím i kapacita z 20 na 25 dìtí, položila se nová plovoucí podlaha ve tøídì, nainstalovalo se nové osvìtlení, zavedl se internet, postavila se pøíèka na chodbì tak, že prostor za ní plní funkci nové šatny. Kuchyòka dostala novou linku a odsávání. Vše bylo øádnì zkolaudováno hygienou. Pracovníci pod obecním úøadem pracovali na úpravì zahrady za KD, která bude sloužit pro potøeby MŠ i nadále. Na tuto rekonstrukci jsme získali dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 177 tisíc korun. Celá akce stála ,-Kè. Tímto pøeji pracovníkùm a pøedevším dìtem v mateøské škole, aby se cítily v opravených prostorách školky jako doma. Zálešák Petr 11

12 Zpravodaj Základní a Mateøská škola Zmìny ve školním roce 2007/2008 Tento školní rok pøinesl opìt nìkolik významných zmìn. Došlo k obmìnì pedagogického sboru, pøišlo šest nových uèitelù, z toho tøi muži (mezi nimi i zástupce øeditele). Myslím si, že tyto zmìny pøinesly nový náboj, nové nápady a novou energii pro práci nás všech. Koncem minulého školního roku jsme uspoøádali soutìž výtvarných návrhù loga školy. Vítìzné z nich se od záøí objevuje na všech materiálech, které se školou souvisejí. Ve výchovnì vzdìlávací oblasti je také nìkolik významných zmìn. V 1. a 6. roèníku jsme zaèali uèit podle nového vzdìlávacího dokumentu školního vzdìlávacího programu, který jsme vytvoøili bìhem minulého školního roku. Vybudovali jsme novou multimediální pracovnu, která bude sloužit k výuce. Je zde umístìn videopøehrávaè a dataprojektor a v souèasné dobì sem stìhujeme také žákovskou a èást uèitelské knihovny. Podle možností zde chceme umístit i nìkolik dalších poèítaèù pøipojených k internetu. Probíhající kutikulární reforma školství totiž zdùrazòuje mimo jiné vedení žákù k samostatnosti a taková pracovna umožní našim žákùm vyhledávat si samostatnì informace, potøebné k jejich vzdìlávání. V mimoškolní èinnosti je také nìkolik výrazných zmìn, ke kterým pøispìly podmìty z rodièovských a žákovských dotazníkù. Pøedevším vzniklo 13 kroužkù. Poèet žákù, kteøí kroužky navštìvují svìdèí o tom, že je o nì mimoøádný zájem a že nìkteøí navštìvují i nìkolik z nich. Iniciativu žákù a zájem o ekologii jsme vzbudili vyhlášením soutìže ve sbìru starého papíru mezi tøídami a uèitelským sborem. Vznikla školní galerie Pastelka, která vystavuje na školních chodbách díla èeských umìlcù. Spustili jsme nové školní webové stránky, které zlepšují informovanost rodièù i veøejnosti o škole a jejich aktivitách. Zmìn, na které tady není prostor, je více a další ještì pøipravujeme. Všechny jsou vedeny snahou o zlepšování atmosféry ve škole, zlepšování komunikace mezi pedagogy, žáky a jejich rodièi. Kontakty: telefon Web: zs-nenkovice.cz Mgr. Dušan Pelcl - øeditel školy Pøedpokládaný demografický vývoj žákù do I. tøídy Nenkovice Stavìšice Želetice celkem 2007/ / / / / / Sbor dobrovolných hasièù Èinnost hasièù v Nenkovicích v poslední dobì stagnovala. Po zmìnách na radnici a v zastupitelstvu zaèali být hasièi velmi aktivní. Jenže všude a všechno je o lidech. Nìkteøí opustili øady hasièù, jiní se odstìhovali a zájem o práci a èinnost ochabl. V loòském roce se ale snad dali opìt dohromady. Zvolil se nový velitel a celý výbor. Tito lidé pøivedli nové èleny a zájem o èinnost. V tomto roce 2008 hasièi slaví 110. výroèí založení hasièského sboru v Nenkovicích, takže zmìny snad pøišly v pravou chvíli. Doufejme, že výroèí založení probìhne v létì na hody se vší parádou. Bratøi Hasièi Nenkovice 12

13 Zpravodaj TJ Sokol TJ Sokol Nenkovice TJ Sokol Nenkovice se každoroènì podílí na poøádání spoleèenských akcí v obci, kterými se chce zapojit i do jiné než jenom sportovní èinnosti, která je pro oddíl hlavní náplní. Naší èinností jsou také brigády, které probíhají témìø celý rok a jsou zamìøeny jednak na úpravy sportovního areálu, jednak na získání finanèních prostøedkù na chod našeho oddílu. Èasovì i fyzicky nároènou akcí je každoroèní seèení a odvoz trávy z chránìné krajinné oblasti Sovince. Velmi nároènou akcí byla doprava a následné usazení a montáž altánu, který jsme umístili vedle udírny na høišti. Velký dík patøí všem, kteøí se na této akci podíleli probìhl v našem areálu u høištì již ètvrtý roèník koncertu hudebních skupin Vùdštok. Tento koncert jsme poøádali ve spolupráci s Obecním úøadem. Úèinkující na tuto akci zajiš- oval Lukáš Robek. I tentokrát nám vcelku pøálo poèasí a všichni návštìvníci byli spokojeni. Doufáme, že k nám zavítají i v pøíštích letech jsme uspoøádali tradièní pohárový turnaj ve fotbale, kterého se letos zúèastnily týmy z Hradištì pod Vrátnom, Mikulovic (okres Znojmo) a Strážovic. Pro fotbalisty byl tento turnaj velmi nároèný, protože bylo již tradiènì velmi teplé, skoro tropické poèasí. Ke spokojenosti domácích divákù jsme navázali na loòský roèník a opìt vyhráli. Ve finále jsme porazili mužstvo z naší družební vesnice Hradištì pod Vrátnom. Po skonèení turnaje následovala taneèní zábava, na které hrál Adam Kania ze Strážovic. O víkendu jsme uspoøádali spoleènì s obecním úøadem tradièní krojované hody. Program byl stejný jako každý rok, tj. v pátek probìhla v areálu na høišti hodová diskotéka, v sobotu ve prošel krojovaný prùvod obcí a veèer byla hodová zábava. Díky pìknému poèasí se hodová zábava mohla konat na høišti. Hody jsme zakonèili v nedìli mistrovským zápasem a po hodnì dlouhé dobì jsme doma na hody plnì bodovali a porazili Dubòany B 4:0. Po skonèení utkání probìhlo již tradièní kácení máje, pøi kterém jsme zažili jednu horkou chvilku: mája spadla na opaènou stranu, než jsme chtìli. Naštìstí se nikomu nic nestalo a mohli jsme hody vesele zakonèit pøi veèerní zábavì. Uspoøádali jsme vánoèní turnaj ve stolním tenise pro neregistrované hráèe. Turnaj se uskuteènil v tìlocviènì ZŠ a byl to již ètvrtý roèník. Vidìli jsme hodnotné sportovní výkony a všichni zúèastnìní si odnesli zajímavé zážitky. V sezónì 2006/07 jsme poprvé v historii hráli jinou než nejnižší soutìž a to III.A tøídu. Sehráli jsme 26 mistrovských utkání, z nichž jsme 10 vyhráli, 5 remizovali a 11 prohráli. Získali jsme celkem 35 bodù pøi skóre 41:46 a v první sezónì ve III.A tøídì jsme obsadili slušné deváté místo. Nejlepší støelci týmu: František Kuchaø 11 branek, Martin Kolaja a Radim Stehno 7 branek. Od zaèátku letošní sezóny 2007/08 hraje své domácí zápasy na našem høišti pøípravka Želetic. V pøípravce hrají kluci i holky od 6-ti do 10-ti let 13

14 Zpravodaj Myslivecké sdružení a toto družstvo je poskládáno z dìtí ze Stavìšic, Nenkovice, Želetic a Dražùvek, protože ani jedna ze zmiòovaných vesnic by nebyla schopna kvùli malému poètu dìtí postavit takové družstvo sama. Tréninky jsou v dobì kdy se hrají mistrovské zápasy ve støedu v Želeticích a v pátek v Nenkovicích. Domácí zápasy hrajeme v nedìli pøed zápasem mužù. Zatím si vedeme celkem dobøe, když po polovinì sezóny jsme na pátém místì z 12-ti mužstev. Chceme touto cestou vyjádøit podìkování obecnímu úøadu za finanèní a materiální pomoc, kterou nám poskytuje. Naše podìkování patøí také Ing. Jaroslavu Kuèerovi a panu Václavu Strmiskovi, kteøí nám pomáhají materiálnì. Další podìkování patøí také všem sponzorùm Zpravodaje o utkání, které vytváøí na každé domácí utkání pøedseda našeho oddílu Zdenìk Kotas. èlenové výboru Myslivecké sdružení Nenkovice o.s. Tak jak se mìní vesnice, kdy není dávná doba, když na každé druhé støeše domù sedìli holubi, na dvorech stály králíkárny, tak se mìní i pøíroda. Na místo holubù teï støechy zdobí satelity a antény internetu, na závìtrných stranách dvorù, kde stály králíkárny, vìtšinou stojí krby a udírny pro domácí grilování. Podobnì se mìní i pøírodní podmínky a v kulturnì zemìdìlsky obdìlávané krajinì se vlastnì vytváøí umìlá stepní krajina se všemi dùsledky pro vše živé. Každý z nás urèitì vzpomene, jak vypadala krajina okolo Nenkovic v nedávné dobì. Grunty, Novosady, Prostøední plné vinohradù a mezí s divokými králíky. Z polních cest se vytvoøila zpevnìná asfaltka, kde projede velké množství aut. Myslivecké hospodaøení úzce souvisí se zemìdìlskou èinností a je vázáno na pìstované plodiny. Lze pøedpokládat, že vlivem ekonomických podmínek se plochy, které zùstávají ladem budou zvyšovat a jedna z cest je využití tìchto pozemkù ke zlepšování životního prostøedí zvìøe. Vlivem zmìn, které mùžeme pozorovat, vymizela koroptev, ubývá drobné zvìøe a naopak se zvyšuje stav zvìøe spárkaté a predátorù jako motáci, kuny a lišky. Došlo k nebývalému nárùstu krkavcovitých, jako strak, šedivek, sojek a krkavcù. Úbytek zpìvného ptactva úzce souvisí s tímto nárùstem. Na polích mù- žeme vidìt volavky, motáky a èápy, kteøí zvláštì pøi sklizòových pracích na polích nièí vyseèená hnízda.. V letošním roce po velmi suchém jaru a létu se plnì prokázala stará pravda-kde je voda tam je život. Velké množství vysazených stromkù uschlo a zatravnìnou plochu urèenou k mulèování nebylo možné zmulèovat pro malý vzrùst a špatné zapojení porostu. Zmulèovaný porost by do podzimu nenarostl do takové výše, aby skýtal dostateèný kryt zvìøi v zimním období. V mìsíci kvìtnu probìhla soutìž pro dìti O Zlatou srnèí trofej. Po loòském úspìšném roce, kdy vítìz kategorie starších žákù okresního kola byl z našeho sdružení a zúèastnil se i celostátního kola, zvítìzil letos zástupce MS Strážovice. Dále byla provádìna bìžná myslivecká èinnost - hlavnì oprava a údržba mysliveckých zaøízení v honitbì. Letos muselo být pøistoupeno k výmìnì kusové soli do lizù a slanisek z dùvodu jejího zcizování za sùl sypanou. V oblasti myslivecké kynologie dochází k oživení stavu loveckých psù, kdy èlenové MS vlastní více lovecky upotøebitelných psù na danou výmìru honitby, než jim naøizuje zákon, za což jim patøí dík a uznání. Dovolte, abych popøál všem mnoho úspìchù a osobní i rodinné spokojenosti v novém roce Pavel Zálešák - myslivecký hospodáø 14

15 Zpravodaj Informace Zajímavé informace Èeská pošta Internet, webové stránky V obci Nenkovice zøídila Èeská pošta službu mobilního obslužného místa. Tato služba zajiš- uje obèanùm možnost podání poštovních zásilek a poštovních poukázek u motorizovaného doruèovatele. Zakoupení nìkterých druhù poštovních známek, obálek, dopisnic a možnost získání bianko poštovních poukázek a podacích lístkù. Stanovištì obslužného mobilního místa je v Nenkovicích u Obecního úøadu v pracovní dny PO - PÁ od 10:15-10:20 hod. Pokud doruèovatele nezastihnete mùžete se telefonicky spojit na poštu Ždánice na tel s pøípadnými dotazy. Èeská pošta Ždánice Integrovaný dopravní systém Velmi dùležitá zmìna probìhne od èervence roku 2008 pro dojíždìjící obèany. V rámci rozšíøení Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje se zmìny dotknou i naší obce. Pro širokou veøejnost a naše obèany využívající autobusovou dopravu to znamená, že se zvýší poèet spojù pøes naši obec. Budou platit takzvané èasové jízdenky a tarifní zóny. Hustìjší sí dopravních linek všemi smìry by mìla zaruèovat variabilitu. To znamená, že se bude èasto pøesedat. Na druhou stranu, byste mìli mít lepší možnost autobusového spojení na všechny smìry - napø. na Vyškov. V souèasné dobì probíhá nové výbìrové øízení na dopravce pro naši oblast. Snad toto opatøení krajského úøadu, který financuje tuto záležitost, bude pro naše obyvatele pøínosem. V opaèném pøípadì je tu možnost po uplynutí zkušebního provozu nárokovat u dopravce veškeré pøipomínky a nedostatky tohoto systému. V obci byl zøízen za podpory obecního úøadu bezdrátový internet. Pokud jste v terénu dostupní a nemáte pøekážky v jednotlivých trasách z hlavních bodù, nebrání nic tomu, abyste na vlastní žádost byli uživatelem bezdrátového pøipojení k internetu. Provoz zajiš uje soukromá firma GT-net Kyjov. V souèasné dobì je v obci pøipojeno pøes tuto firmu 40 domovních pøípojek. Obecní úøad využívá internetové pøipojení každý den. Máme své vlastní webové stránky. Na tìchto webových stránkách najdete nejen vìci úøední, ale i vìci neúøední, jako jsou Nenkoviny. Dále fotogalerie ze všech možných akcí, které se v naší obci poøádají atd. Obecní webové stránky zhlédlo za necelé dva roky více jak návštìvníkù!!! Hledání padlých vojákù V bøeznu minulého roku požádal spolek pro exhumaci nìmeckých vojákù žádost o povolení k výkopovým pracím za úèelem nalezení padlých nìmeckých vojákù za II. svìtové války. Zastupitelstvo žádost schválilo a v kvìtnu zaèala firma se samotnými pracemi. Pøedcházelo tomu, ale nespoèet telefonù a otázek z èeské tiskové kanceláøe a nejrùznìjších televizí, nebo se o pokusu exhumovat nìmecké vojáky dovìdìla média. Firma z dùvodu intimity plánované odkrývání hrobù urychlila a práce na vytipovaném místì zaèaly døíve. Po dvoudenním kopání malým bagøíkem nenalezli ani jednu stopu po pohøbených vojácích. 15

16 Zpravodaj Váš názor? Rubrika : Váš názor? Kácení stromù v obci Vypínání veøejného osvìtlení Zastupitelstvo rozhodlo, že plánované pokácení lip u zvonice na návsi, u zdi høbitova a tújí u pomníku, bude nejprve oznámeno obèanùm právì v tomto obecním zpravodaji. Túje na návsi se budou kácet z dùvodu úpravy návsi, lípy u zvonice z dùvodu prorùstání koøenù pod stavbu - památkovou zvonici. Lípy u zdi høbitova z dùvodu padání listí a kvìtù na pomníky. U zvonice se poèítá, že po pokácení se okamžitì vysadí okolo celoroènì zelené okrasné túje. U zdi høbitova taktéž. Ale zároveò v zastupitelstvu padl návrh, aby se pokácela i lípa u kašny a nahradila se nìèím jiným. Jednoduše øeèeno, nìkteré stromy jsou staré, jiné velmi nevhodnì vysazené a ohrožují stavby a obèany. Pro pøirovnání jen podotknu, že v uplynulých letech muselo být pokáceno z bezpeènostních dùvodù 6 velkých vzrostlých stromù pøímo v tìsné blízkosti domù a školy. Prázdninová školka V minulosti bylo zavedeno zhasínání svìtel veøejného osvìtlení, a to v noèních hodinách od pùlnoci do ètyø hodin ráno. Zhasínalo se z èistì úsporného hlediska. Nìkterým obèanùm to nevadilo, jiní, zejména návštìvníci pohostinství, si stìžovali na neosvìtlenou cestu. Po smutné události na hody, kdy došlo k nehodì, se svítí celou noc. Pøesto bych chtìl slyšet názor obèanù, jelikož uvažuji, že se opìt zhasínání zavede. Celou noc by se svítilo pouze v pátek a v sobotu, kdy je zvýšený poèet chodcù v noèních a ranních hodinách. Zdá se mi zbyteèné, aby se pøes pracovní týden svítilo zbyteènì v hluboké noci, zvláštì když nejsme zrovna velká obec a témìø nikdo se v této dobì po obci nepohybuje. Úspora pøi zhasínání èiní zhruba 20 tisíc korun a v minulosti byla použita zpìt do osvìtlení - výmìna trubic, startérù, náklady údržbáøské firmy atd. Na øíjnovém zastupitelstvu jsem osobnì navrhl provoz mateøské školky pøes velké letní prázdniny. Jelikož by šlo v našich podmínkách o nadstandardní službu a øeditelství školy by nedostalo na provoz žádné peníze, tak by musela být tato služba placená. Provoz by zajiš oval obecní úøad, který by zajistil pedagogický dozor, výdej jídel, financování atd. Vše by ale záviselo na poètu pøihlášených dìtí. Prázdninovou školku mùžou navštìvovat i dìti, které již chodí do školy na první stupeò i z nejbližšího okolí!!! Tento návrh jsem podal z praktického hle- diska. Pracující rodièe totiž nemají kam umístit své dìti v dobì letních prázdnin. Pøišla doba, kdy vìtšina dìdeèkù a babièek jsou také v zamìstnání a pracují. Nechávat dìti s klíèkem na krku a bez dozoru je pøinejmenším dost riskantní. Provoz však bude realizován pouze v pøípadì, že se pøihlásí potøebný poèet dìtí. Poplatek bez stravného se bude pohybovat do 1000,- Kè na mìsíc a dítì. V pøípadì, že se pøihlásí málo zájemcù, tento zámìr se nebude realizovat. Petr Zálešák V RUBRICE VÁŠ NÁZOR Oèekávám, že uvedená témata budou pøedmìtem dotazù a postøehù. Pokud máte k daným tématùm jakékoli pøipomínky, kontaktujte nás em, telefonicky, písemnì nebo osobnì. Vaše názory budou vždy pøedmìtem další diskuze. Pište na adresy: tel.: , mobil starosta: Petr Zálešák 16

17 Zpravodaj Obèanská vybavenost Obèanská vybavenost a zájmová èinnost Nenkovice se øadí mezi malá venkovská sídla. Obecní úøad spravuje majetek v hodnotì 27 milionù Kè. Na tak malou obec se 440 obyvateli toho máme pøekvapivì na starost dost. V obci se nachází nebo se peèuje o následující: - elektrifikace - plynofikace - vodovod - kanalizace - veøejné osvìtlení - mateøská školka - základní devítiletá škola - lékaø pro dospìlé - obecní úøad - sbìrný dvùr - autobusové èekárny - kulturní dùm - øímskokatolická kaple - høbitov - školní tìlocvièna Mikuláš travnaté høištì - víceúèelové asfaltové høištì - potraviny - hostinec - pøírodní kulturnì spoleèenský areál - chodníky a místní komunikace ha obecní pùdy V oblasti volnoèasových aktivit obèanù se v obci sdružují následující organizace a spolky: - TJ Sokol - Myslivecké sdružení - Sbor dobrovolných hasièù - Národopisný dìtský soubor Nenkovjánek - Dechová hudba Nenkovjanka - Rocková kapela - Galerie v budovì OÚ - celoroènì výstavy - Galerie v budovì školy - celoroènì výstavy V základní škole je zøízena školní družina a nìkolik zájmových kroužkù pro žáky. Tøíkrálová sbírka v naší obci 17

18 Zpravodaj Co nás trápí? Rubrika : Co nás trápí? Domovní èísla Volné pobíhání psù V loòském roce byla vydána vyhláška, která naøizuje umístìní domovních èísel na všech domech v obci. Velmi èasto, i nìkolikrát týdnì, navštìvují nejrùznìjší lidé úøad a ptají se na jména èi domovní èísla popisná. Jde pøedevším o zásilkové služby, vodaøe, plynaøe, elektrikáøe a podobnì. Pokud vlastník domu nebude mít na viditelném místì èíslo popisné, hrozí mu pokuta až nìkolik tisíc korun!!! Upozoròuji obèany na neustálé problémy s pobíháním psù. Platí zákon, že volnì pobíhající pes èi koèka bez oznaèení, mùže být považován za toulavého, a tak s ním mùže být i naloženo. Pokud se chová jako nebezpeèný napø. vrèí na dìti jdoucí ze školy, mùže být i na místì utracen!!! Zálešák Petr Parkování aut Je již zvykem, že se automobily stávají pøekážkami v dopravì i v naší obci. V zimním období je problém odhrnout sníh, protože øidièi parkují na krajnici. V letním období zase dochází vlivem zvýšeného poètu návštìvníkù v obci dokonce i k dopravním nehodám. Proto žádáme øidièe, aby dbali na správné parkování a svá auta parkovali na svých vjezdech nebo na parkovištích u høbitova, U Dolnice nebo u høištì, kde mohou stát i nákladní auta. Zálešák Petr Drogy a my Tento èlánek jsem nemìl ani chu psát, ale je tøeba o problému drog otevøenì diskutovat a nestavìt se k problému zády. Myslím si, že v naší obci nikdo o drogách v záporném slova smyslu nechce ani slyšet. Když nìkde slyším téma drog marihuany, všichni mì pøesvìdèují, že marihuana je vlastnì lék, a proto ji užívají, a že v Nizozemí je marihuana povolená, takže v rámci EU pøi užívání marihuany žádný zákon neporušují. Užívání mìkké drogy marihuany je v dìdinì tak normální jako kouøení cigaret a pití alkoholu. Název nebo nadávku,,travex Nenkovice jsem slyšel již nìkolikrát. Myslíte, že kecám? Kouøení trávy se stává trendem nejen mladých, proto je tak rozšíøené. Nápadná vùnì z marihuany je èasto cítit pøi setkání mladších i starších obèanù po všechna roèní období. Pøitom užívání této drogy je vysoce návykové a obávám se, že v dnešní dobì nebude nìkterým,,iyont maøky staèit a sáhnou obèas i k tvrdším drogám. Proto je tøeba všechny, kdo se tak chovají, dùraznì upozornit na rizika, která jsou spojena s užíváním drog. Poøád nevíte o èem mluvím? Napøíklad o tom, že místní obèan pøi procházce se svým psem narazil na umìle vysazené rostliny zvané konopí!!! Kde se tady asi rostlinka vzala? Kdo to asi pìstuje? Víte, že v naší republice je toto trestný èin? Víte, že Policie ÈR vyšetøuje nìkteré obèany naší obce v souvislosti s tvrdými drogami? Poøád si myslíte, že vaše dítì nedošlo s touto drogou do styku? Doufám, že problém drog nám nepøeroste pøes hlavu. Zálešák Petr Pro nezasvìcené, takhle vypadá list marihuany 18

19 Zpravodaj Kultura Rubrika: Kultura Po volbách na podzim 2006 byla ustanovena kulturní komise v novém složení: Pøedseda: Ing. Lukáš Robek Èlenové: Gabriela Kuèerová Mgr. Petra Vlasáková Mgr. Markéta Mìsíèková Petra Spurná Nedílnou souèástí života každého z nás se už dávno stalo pomìrnì bohaté kulturní dìní v naší malé obci. Na své si pøijdou snad úplnì všichni - od tìch nejmladších dìtí, které jsou hned v prvních mìsících svého života pøivítány mezi øádné obèany Nenkovic, až po ty nejstarší. Poøádání nìkterých akcí je velmi èasovì a bohužel pro tak malou obec, jako jsou Nenkovice, i finanènì nároèné, proto je snahou zapojit co nejvíce vlastní fantazii, úsilí, vycházet ze svých zdrojù a pokusit se vtáhnout do centra dìní a pøíprav i další obèany. V celoroèním programu si každý z nás urèitì najde alespoò nìco, co ho pobaví, potìší, zahøeje u srdíèka, a už se podílí aktivnì nebo se zúèastní jen jako divák èi host. A vìøte, že nic nepotìší iniciátora jakékoli akce víc, než spokojenost tìch, kterým byla urèena. Vítání obèánkù Tato první kulturní akce v novém roce se konala v nedìli 28. ledna a sešlo se na ní se svými rodièi a prarodièi celkem 5 dìtí. Za miminka to byly Natálka Potìšilová, Karolínka Vlasáková a Maeveen Stoneová a po svých už si smìrem k zasedací místnosti hrdì vykraèovali Kuba Mìsíèek a Silvinka Šurýnová. Dìtièky byly pøivítány slovem pana starosty a pásmem øíkanek, ukolébavek a písnièek v podání Lucky Spurné, Terezky Kuèerové a Mareèka a Dominika Seïových. Jejich vystoupení bylo opravdu pùsobivé a za všechny maminky si troufám øíct, že nejedna z nás musela v koutku oka potlaèit slzièku dojetí. Nakonec byl novým obèánkùm pøedán dáreèek, maminkám rùže a všichni si s radostí pøipili na zdraví svých dìtí. 19

20 Zpravodaj Kultura Ples únor 2007 Dámy v krásných róbách si pøišly na své 24. února, kdy se uskuteènil tradièní obecní ples, do kterého se vìtšinou snaží zapojit i nìkteré ostatní složky v naší obci, sponzoøi i místní obèané zejména svými pøíspìvky do bohaté tomboly. Lesk a tøpyt letošního plesu a již zmínìná krása pøítomných dam nebraly konce. Rovnìž páni se hodili do gala, aby byli hodni ucházet se o tanec a milou spoleènost u svých neodolatelných partnerek. Hudební skupina Slávka Vávry, vystoupení mažoretek a dokonce i taneènice z Orientu vytvoøily nádhernou atmosféru veèera i celé noci. Bohatá tombola je dost ohrané sousloví, ale opìt tomu bylo tak. Obèerstvení hojné, ceny mírné a nechybìla ani nìjaká ta delikatesa v podobì zvìøinových pochutin. Co více dodat? Nashledanou na parketì !!! Dne 24. bøezna tohoto roku se v sále kulturního domu uskuteènila již pátá Ochutnávka vín v Nenkovicích. Je patrno, že si tato akce našla svùj okruh zájemcù tentokrát bylo 189 platících návštìvníkù. Kromì doprovodného programu z minulých let (napøíklad tombola s cenami potøebnými pro vinaøe nebo bìžné obèerstvení) jsme, stejnì jako loni, pøipravili pro návštìvníky opékané sele. Ochutnávka vín 2007 Letos se organizátorùm podaøilo shromáždit 365 vzorkù vín, což bylo o více než 100 vzorkù více než loni. Z odrùdových vín byla asi tøetina vín roèníkových nebo pøívlastkových. Nejstarším vzorkem na ochutnávce bylo Rulandské šedé z roku 1982 (Zemas Èejè). Podaøilo se nám sesbírat vzorky z nìkolika vinaøských podoblastí, ale potìšitelné zejména je, že poèet vzorkù od nenkovských vinaøù opìt vzrostl, asi na ètvrtinu. K pøíjemnému odpoledni a veèeru už tradiènì hrála a zpívala nám dobøe známá cimbálová muzika, která ale hraje pod novým názvem Babí lom. Obnovená tradice vinaøských výstav pøispívá k obohacení kulturního života v obci, za což patøí podìkování výstavnímu výboru ( J. Záklasník, M.Záleský, S. Mìsíèek, D. Pelcl, J. Výleta, 20

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Ohlédnutí za minulým volebním obdobím 2 875 let a sjezd rodákù 7 Obec Strážovice sjezd rodákù a oslava 875 let od založení obce 4. až 6. srpna 2006 Vážení spoluobèané, dostává se

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Konèalová Dagmar Datum zpracování: 12.11.2014 Èas zpracování: 13h41m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

evidentní všude. Z tohoto důvodu souhla

evidentní všude. Z tohoto důvodu souhla evidentní všude. Z tohoto důvodu souhla sím s názorem, že se musí změnit zákon o určení daní. Tento zákon jasně nahrává vět ším městům, která do svého rozpočtu přijí mají od státu několikanásobně více

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nová Ves u Chýnova ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252603 název Obec Nová Ves u Chýnova ulice, è.p. Nová Ves 87 obec Nová Ves

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Majetkoprávní vypoøádání areálu høi tì (str.4) 100 let SDH Strá ovice (str.8-9) Úvodem Vá ení spoluobèané, opìt po roce mám pøíle itost Vás pozdra- vit a seznámit se v ím, co se

Více