Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora."

Transkript

1 USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. usnesením č. 2012/2515 zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2012/2516 uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/02/206/Še na vypracování projektové dokumentace Sesuv u lávky přes Olši - Dolní Líštná mezi městem Třinec a projekční firmou Fundos, spol. s r. o., se sídlem ve městě Brno, Jahodová 523/58, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2517 v rámci stavby Chodník Oldřichovice od PZŠ po farní sbor, vč. veřejného osvětlení a dešťové kanalizace, SO Dešťová kanalizace III. etapa o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění stavby na pozemku parc. č. 3492/1 v katastrálním území Oldřichovice u Třince, mezi městem Třinec a státním podnikem Povodí Odry, se sídlem ve městě Ostrava, Varenská 49, PSČ , IČ Věcné břemeno se zřídí za jednorázovou úhradu. Výše jednorázové úhrady se vypočte takto: Sazba za 1 m 2 = součin nájemného pozemků nesloužících k podnikání nájemce dle Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, platný v době uzavření smlouvy o věcném břemeni a koeficientu 5. Pokud výsledná cena bude nižší než Kč, bude jednorázová náhrada činit Kč. K této ceně bude připočteno DPH. v rámci stavby Chodník Oldřichovice od PZŠ po farní sbor, vč. veřejného osvětlení a dešťové kanalizace, SO 303 Dešťová kanalizace III. etapa uzavřít smlouvu č. 2012/02/207/Še o právu provést stavbu a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 3492/1 v katastrálním území Oldřichovice u Třince mezi městem Třinec a státním podnikem Povodí Odry, se sídlem ve městě Ostrava, Varenská 49, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 13)

2 usnesením č. 2012/2518 o prodloužení termínu plnění na realizaci stavby Chodník kolem I/11 - Třinec - Kanadský les - Tyrská do 05/2013 o 10% pozastávce z ceny objektu SO 02, která činí ,00 Kč (včetně DPH) uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/092/No ze dne na stavbu Chodník kolem I/11 - Třinec - Kanadský les - Tyrská mezi městem Třinec a firmou CSK- Invest, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Olšová 1165, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2519 o rozšíření rozsahu díla stavby KČOV Kojkovice - terénní úpravy o prodloužení termínu plnění do 05/2013 o navýšení díla stavby KČOV Kojkovice - terénní úpravy o částku Kč (bez DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 4) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/203/No na stavbu KČOV Kojkovice - terénní úpravy mezi městem Třinec a Ing. Martinem Závodným, se sídlem ve městě Frýdek- Místek, Lískovecká 2867, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2520 uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/01/0016/Hl na provedení zakázky Digitální pasportizace veřejných pohřebišť v Třinci v síťové aplikaci dostupné na internetu mezi městem Třinec a firmou DIGIS, spol. s. r. o., Gen. Sochora 6176/6A, Ostrava-Poruba, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2521 a) schválit jednotnou výši úplaty pro domácnosti i ostatní subjekty za dodání pitné vody z vodovodů pro veřejnou potřebu v majetku města (vodné) na rok 2013 v částce 45,00 Kč/m 3 včetně 15 % sazby DPH nebo 46,00 Kč/m 3 včetně 17,5 % sazby DPH b) schválit jednotnou výši úplaty pro domácnosti i ostatní subjekty za odvádění odpadních vod kanalizacemi pro veřejnou potřebu a za čištění odpadních vod (stočné) zařízení v majetku města na rok 2013 ve výši 40,00 Kč/m 3 včetně 15 % sazby DPH nebo 41,00 Kč/m 3 včetně 17,5 % sazby DPH. usnesením č. 2012/2522 tarifní a přepravní podmínky v MHD Třinec s účinností od ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 2 (celkem 13)

3 uzavřít dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy na území města Třince včetně integrovaného dopravního systému města Třince č. j. 2006/10/017 ze dne mezi městem Třinec a společností Veolia Transport Morava, a. s., se sídlem Vítkovická 3133/5, , Ostrava - Moravská Ostrava, IČ , pro rok 2013 na úhradu prokazatelné ztráty max. do výše Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2523 uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Třince včetně integrovaného dopravního systému města Třince č. j. 2006/10/018 ze dne mezi městem Třinec a společností Veolia Transport Morava, a. s., se sídlem Vítkovická 3133/5, , Ostrava - Moravská Ostrava, IČ , pro rok 2013 na úhradu prokazatelné ztráty max. do výše Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2524 1) vzala na vědomí ukončení nájemního vztahu založeného smlouvou č. 213 ze dne k nebytovému prostoru garáži č. 1 ve výměře 16 m 2, která se nachází v budově bez čp/če garáž, postavené na části pozemku parc. č. 800, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Třinec (u obytného domu č. p. 604 na ul. Poštovní v Třinci), s panem J. K., bytem Třinec, výpovědí ze strany nájemce ke dni zveřejnit záměr města pronajmout nebytový prostor garáž č. 1 ve výměře 16 m 2, která se nachází v budově bez čp/če garáž, postavené na části pozemku parc. č. 800, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Třinec (u obytného domu č. p. 604 na ul. Poštovní v Třinci), za cenu dle Ceníku na dobu neurčitou, předem určeným zájemcům v tomto pořadí: 1. České republice Úřadu práce České republiky, se sídlem Praha 28 Nové Město, Karlovo náměstí 1359/1, PSČ , Úřadu práce ČR krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Třinec, ul. Poštovní 621, PSČ , dle evidence vedené na odboru SMM 2. paní S. K. a paní P. N., obě bytem Třinec, dle evidence vedené na odboru SMM. usnesením č. 2012/2525 zveřejnit záměr snížení ceny nájmu pro rok 2013 Základní umělecké škole, Třinec, Třanovského 596, příspěvkové organizaci, se sídlem Třinec, Třanovského č. p. 596, PSČ , IČ a) za pronájem nebytových prostorů v objektu č. p. 596 na ul. Třanovského v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 1243/6 v k. ú. a obci Třinec, na částku ve výši ,00 Kč b) za pronájem nebytových prostorů v objektu č. p. 696 na ul. Koperníkově v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 2565/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, na částku ve výši ,00 Kč Strana 3 (celkem 13)

4 usnesením č. 2012/2526 zveřejnit záměr města pronajmout nebytový prostor ve výměře 35,57 m² v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 633 na nám. Míru v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 1244/3 v k. ú. a obci Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2527 zveřejnit záměr města pronajmout 1 m² stěny vstupní chodby místnosti č. 113 v celkové výměře 40,80 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. č. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, za účelem umístění reklamní skříňky, výběrem zájemce obálkovou metodou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2528 a) rozšířit předmět dohody v dohodě o umístění grafického informačního panelu č. 2009/05/308/Do ze dne uzavřené mezi městem Třinec a společností Veolia Transport Morava, a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/5, PSČ , IČ , o umístění informační obrazovky informačního systému INISS o rozměrech 1299 mm x 769,8 mm x 129,9 mm v prostoru čekárny autobusového stanoviště místnosti č. 102 ve výměře 64,37 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 403 Třinec Staré Město, postaveného na pozemku parc. č. 819 v k. ú. a obci Třinec, v rámci dosud sjednaného symbolického nájemného ve výši 1 Kč/rok bez DPH a bez služeb b) uzavřít dodatek č. 1 k dohodě o umístění grafického informačního panelu č. 2009/05/308/Do ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2529 smluvní pokutu Kč manželům S. B. a T. B., bytem Třinec, za pozdní úhradu nájemného během poslední doby nájmu b) prodloužit nájemní smlouvu č. 2005/05/217 ze dne k nájmu bytu o velikosti 1+3 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 1245/2 v k. ú. Staré Město a obci Třinec, manželům S. B. a T. B., bytem Třinec, do smluvní pokutu Kč panu J. S., bytem Třinec, za pozdní úhradu nájemného během poslední doby nájmu b) prodloužit nájemní smlouvu č. 2005/05/198 ze dne k nájmu bytu o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, panu J. S., bytem Třinec, do Strana 4 (celkem 13)

5 smluvní pokutu Kč panu I. D., bytem Třinec, za pozdní úhradu nájemného během poslední doby nájmu b) prodloužit nájemní smlouvu č. 2008/05/290/Za ze dne k nájmu bytu o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 227 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, panu I. D., bytem Třinec, do ) rozhodla smluvní pokutu Kč panu I. F., bytem Třinec, za pozdní úhradu nájemného během poslední doby nájmu b) prodloužit nájemní smlouvu č. 2005/05/632 ze dne k nájmu bytu o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, panu I. F., bytem Třinec, do ) rozhodla smluvní pokutu Kč paní D. K., bytem Třinec, za pozdní úhradu nájemného během poslední doby nájmu b) prodloužit nájemní smlouvu č. 2005/05/742 ze dne k nájmu bytu o velikosti 0+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 826 v k. ú. Kanada a obci Třinec, paní D. K., bytem Třinec, do ) rozhodla smluvní pokutu Kč paní R. V., bytem Třinec, za pozdní úhradu nájemného během poslední doby nájmu b) prodloužit nájemní smlouvu č. 2003/05/593 ze dne k nájmu bytu o velikosti 0+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 825 v k. ú. Kanada a obci Třinec, paní R. V., bytem Třinec, do ) rozhodla smluvní pokutu Kč panu P. K., bytem Třinec, za pozdní úhradu nájemného během poslední doby nájmu b) prodloužit nájemní smlouvu č. 2012/05/400/Ul ze dne k nájmu bytu o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, panu P. K., bytem Třinec, do usnesením č. 2012/2530 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení nadzemního kabelového vedení NN 0,4 kv přes pozemek parc. č. 1974/3 v k. ú. Konská a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2012/05/566/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 5 (celkem 13)

6 usnesením č. 2012/2531 doplnit užší pořadí pro přidělení městských bytů o velikosti maximálně 1+1 o žadatele ze seznamu uchazečů, a to: 1. paní S. P., bytem Třinec 2. paní A. F., bytem Třinec 3. pan J. E., bytem Třinec 4. pan R. N., bytem Třinec 5. pan P. M., bytem Třinec 6. pan S. M., bytem Třinec 7. paní D. V., bytem Třinec 8. paní I. D., bytem Třinec 9. pan M. K., bytem Třinec 10. pan L. T., bytem Třinec 11. pan M. B., bytem Třinec 12. pan V. C., bytem Třinec 13. pan M. P., bytem Třinec 14. pan M. W., bytem Třinec 15. pan M. P., bytem Třinec 16. pan R. B., bytem Třinec 17. paní K. B., bytem Třinec 18. paní Ž. P., bytem Třinec usnesením č. 2012/2532 udělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince a uzavřít novou nájemní smlouvu č. 2012/05/497/Kw na dobu určitou od do s panem L. CH., bytem Třinec, bez možnosti dalšího prodloužení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2533 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+1 v domě v Třinci postaveného s finanční spoluúčastí nájemců, na pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, paní T. Š., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/587/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2534 a) o výši nájemného za 1 m 2 ve 2 nových malometrážních bytech č. 2 a č. 3 v domě č. p. 49 v Třinci Konské, a to v částce 38,05 Kč/m 2 b) uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 2 a byt č. 3 v domě č. p. 49 v Třinci Konské postavené na pozemku parc. č. st. 757 v k. ú. Konská a obci Třinec na dobu 6 měsíců. Strana 6 (celkem 13)

7 usnesením č. 2012/2535 a) poskytnout souhlas k vzájemné výměně bytů ve vlastnictví města Třince, a to bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemce je paní V. S., bytem Třinec, a bytu o velikosti 1+3 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemce je paní S. D., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvy č. 2012/05/579 a 580/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu a) poskytnout souhlas k vzájemné výměně bytů ve vlastnictví města Třince, a to bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemce je pan V. K., bytem Třinec, a bytu o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemce je paní H. P., bytem Třinec, za podmínky, že před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazen u obou bytů nájem a služby s užíváním bytu spojené b) uzavřít nájemní smlouvy č. 2012/05/581 a 582/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu a) poskytnout souhlas k vzájemné výměně bytů ve vlastnictví města Třince, a to bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemce je paní J. Š., bytem Třinec, a bytu o velikosti 1+3 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. st. 470 v k. ú. Tyra a obci Třinec, jehož nájemce je paní N. L., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvy č. 2012/05/583 a 586/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2536 a) udělit souhlas k prodloužení podnájmu městského bytu o velikosti 1+4 v domě v Třinci, postaveného na parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemce je pan M. B., bytem Třinec, pro paní Ž. B., bytem Mosty u Jablunkova, a to do b) uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - Dohoda o podmínkách souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu č. 2007/05/243/Ha/D1, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu a) udělit souhlas k prodloužení podnájmu městského bytu o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemce je paní L. H., bytem Třinec, pro paní P. C., bytem Třinec, na dobu 1 roku b) uzavřít dodatek č. 9 k nájemní smlouvě - Dohoda o podmínkách souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu č. 2006/05/213/D9, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 7 (celkem 13)

8 usnesením č. 2012/2537 změny vnitřní směrnice č. 1/2012 Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2538 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, manž. J. B. a A. B., oba bytem Třinec, za podmínky odevzdání stávajícího bytu ve vlastnictví CPI BYTY, a. s. b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/589/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu udělit výjimku ze schválených Zásad manž. M. Š. P. a J. Š., oba bytem Třinec, týkající se toho, že žadatel o městský byt nesmí mít vlastnické ani spoluvlastnické právo k žádnému bytu či domu a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, manž. M. Š. P. a J. Š., oba bytem Třinec, na dobu 3 měsíců, která může být prodloužena v případě plnění povinností vyplývajících z nájmu bytu o dobu 6 měsíců b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/588/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2539 zapracovat změny do vnitřní směrnice č. 12/2011 Domovní řád ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2540 a) poskytnout jako výpůjčku níže uvedený majetek města Třince Farnímu sboru Slezské církve evangelické, a. v., v Třinci se sídlem Třinec, Revoluční 609, PSČ , IČ , na dobu neurčitou od hřbitov Horní Líštná vodovodní přípojka vývěsní vitrína hřbitov Lyžbice vývěsní vitrína budova sociálního zařízení včetně venkovních úprav pozemek parc. č. 1424/1 trvalý travní porost o výměře 382 m 2 včetně venkovních úprav, oplocení, 2ks laviček, odpadkového koše a trvalých porostů (urnový háj) pozemek parc. č. 1427/1 ost. plocha, hřbitov o výměře 73 m 2 včetně oplocení pozemek parc. č. 1427/2 ost. plocha, hřbitov o výměře 50 m 2 včetně oplocení pozemek parc. č ost. plocha, hřbitov o výměře 465 m 2 část pozemku parc. č včetně oplocení b) uzavřít smlouvu o výpůjčce č. 2012/05/600/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 8 (celkem 13)

9 usnesením č. 2012/2541 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch Střední odborné školy Třineckých železáren se sídlem Třinec, Lánská 132, PSČ , IČ , spočívající v právu umístění a provozování vodovodního řadu na pozemcích parc. č a 2433 v k. ú. Konská a obci Třinec v rozsahu vymezeném v GP č /2011 ze dne za jednorázovou finanční úhradu ve výši Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2012/05/599/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2542 a) upravit v nájemní smlouvě č. 2012/05/348/Do uzavřené mezi městem Třinec a panem Richardem Valentou, místem podnikání Třinec, Sosnová 387, PSČ , IČ , provozní dobu čekárny a veřejného sociálního zařízení v objektu č. p. 403 Třinec Staré Město, postaveného na pozemku parc. č. 819 v k. ú. a obci Třinec, v období vánočních svátků počínaje rokem 2012 takto: :00 15:00 h :00 22:30 h :30 22:30 h b) uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č /05/348/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2543 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec za podmínky prokázání bezdlužnosti vůči městu Třinec a úhrady dlužné částky ve výši Kč, před podpisem nájemní smlouvy za postoupenou pohledávku, kterou má město Třinec za dlužníkem paní M. J., bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 2) usnesení žadatelům v tomto pořadí: 1. paní I. B., bytem Třinec 2. paní Z. F., bytem Třinec 3. paní V. K., bytem Třinec 4. panu M. D., bytem Třinec 5. panu J. Š., bytem Třinec 6. paní L. C., bytem Třinec 7. paní G. O., bytem Třinec 8. panu L. B., bytem Třinec 9. panu R. J., bytem Třinec 10. panu P. K., bytem Třinec 11. paní P. C., bytem Třinec 12. manž. J. S. a D. S., bytem Třinec, za podmínky ukončení nájemního vztahu k bytu CPI BYTY, a. s., a to nejpozději do 4 měsíců od uzavření nájemní smlouvy 13. panu J. B., bytem Třinec, za podmínky ukončení nájemního vztahu k bytu CPI BYTY, a. s., a to nejpozději do 4 měsíců od uzavření nájemní smlouvy Strana 9 (celkem 13)

10 14. paní A. S., bytem Třinec, za podmínky ukončení nájemního vztahu k bytu CPI BYTY, a. s., a to nejpozději do 4 měsíců od uzavření nájemní smlouvy 15. paní M. D., bytem Třinec, za podmínky ukončení nájemního vztahu k bytu CPI BYTY, a. s., a to nejpozději do 4 měsíců od uzavření nájemní smlouvy b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/590/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) doporučila zastupitelstvu města a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za paní M. J., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném, bezdůvodném obohacení spočívajícím v užívání bytu bez právního důvodu ve výši nájemného, úhradách za plnění spojených s užíváním bytu, vyúčtování služeb za r. 2010, 2011, vše včetně příslušenství pohledávek, a to za úplatu sestávající z Kč a případného nedoplatku vyúčtování úhrad spojených s užíváním bytu za r. 2012, který bude znám do dne , žadatelům v tomto pořadí: 1. paní I. B., bytem Třinec 2. paní Z. F., bytem Třinec 3. paní V. K., bytem Třinec 4. panu M. D., bytem Třinec 5. panu J. Š., bytem Třinec 6. paní L. C., bytem Třinec 7. paní G. O., bytem Třinec 8. panu L. B., bytem Třinec 9. panu R. J., bytem Třinec 10. panu P. K., bytem Třinec 11. paní P. C., bytem Třinec 12. manž. J. S. a D. S., bytem Třinec, za podmínky ukončení nájemního vztahu k bytu CPI BYTY, a. s., a to nejpozději do 4 měsíců od uzavření nájemní smlouvy 13. panu J. B., bytem Třinec, za podmínky ukončení nájemního vztahu k bytu CPI BYTY, a. s., a to nejpozději do 4 měsíců od uzavření nájemní smlouvy 14. paní A. S., bytem Třinec, za podmínky ukončení nájemního vztahu k bytu CPI BYTY, a. s., a to nejpozději do 4 měsíců od uzavření nájemní smlouvy 15. paní M. D., bytem Třinec, za podmínky ukončení nájemního vztahu k bytu CPI BYTY, a. s., a to nejpozději do 4 měsíců od uzavření nájemní smlouvy b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2012/05/591/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za panem Z. B., bytem Třinec, z titulu dluhu na bezdůvodném obohacení spočívající v užívání bytu bez právního důvodu ve výši nájmu, úhradách za plnění spojená s užíváním bytu, vše včetně příslušenství pohledávek, a to za úplatu ve výši Kč a případného nedoplatku vyúčtování úhrad spojených s užíváním bytu za r. 2012, jež bude vyčíslen ke dni , manž. B. S. a D. S., bytem Třinec b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2012/05/592/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 10 (celkem 13)

11 usnesením č. 2012/2544 vyhlásit veřejnou zakázku dle ust. 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby Rekonstrukce knihovny v Třinci o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je ekonomická výhodnost nabídky. Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami: Kritérium Celková cena v Kč bez DPH 70 % Lhůta realizace 20 % Reakční doba nástupu k odstranění vad v záruční době 5 % Délka záruky na stavební práce 5 % Váha kritéria o složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení: Hodnotící komise: RNDr. Věra Palkovská PhDr. Milada Hejmejová Mgr. Rafał Zawadzki Ing. Daniel Fojcik Ing. arch. Boris Petrov Náhradníci: Mgr. Ivo Kaleta Ing. Ivo Kantor Mgr. Ewa Sniegonová Alexandra Lipowská Renata Šedová 4) schválila zadávací a kvalifikační dokumentaci Rekonstrukce knihovny v Třinci, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 a 2 přednesu. usnesením č. 2012/2545 vnitřní směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) schválila vnitřní směrnici č. 18/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města Třince, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2546 uzavřít smlouvu o výpůjčce č. 2012/06/162/Še mezi městem Třinec a organizací Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Bezručova, č. p. 66, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. schválit v rámci projektu Zvýšení nabídky volnočasových aktivit jako prostředek prevence kriminality - in-line Ceník smluvních pokut z prodlení s vrácením, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 11 (celkem 13)

12 usnesením č. 2012/2547 upravený a doplněný pořadník pro přidělení městských bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou Oldřichovice č. p. 783 s účinností od , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu neudělit výjimku ze Zásad pro nájem bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou v Oldřichovicích panu E. S., trvalé bydliště Praha. usnesením č. 2012/2548 nezveřejnit záměr města pronajmout plochu o velikosti A3 k umístění reklamního rámu v kabinách výtahů v budově Městského úřadu Třinec za cenu minimálně dle Ceníku pro stanovení finančních úhrad při nakládání s majetkem ve vlastnictví města Třince. usnesením č. 2012/2549 uzavřít smlouvu č. 2012/23/013/Mo mezi městem Třinec a společností QCM, spol. s r. o., se sídlem Bellova 40, č. p. 370, Brno, IČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722, zastoupenou Ing. Davidem Horkým, jednatelem společnosti, jejímž předmětem je oprávnění k výkonu práva užít certifikovaný software E-ZAK, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2550 uzavřít dodatek č. 2010/23/009/Mo/D1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Třinec a Českou republikou Ministerstvem vnitra, se sídlem, Nad Štolou 3, Praha 7, IČ , zastoupenou Ing. Tomášem Faškem, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií, jehož předmětem jsou změny v Čl. V., a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2551 uzavřít Smlouvu o dílo na výrobu a vysílání městského zpravodajství mezi městem Třinec a společností FIBERA, s. r. o., se sídlem Frýdecká 201, Třinec, IČ , zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35647, zastoupenou Mgr. Věrou Judaszewiczovou, jednatelkou společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2552 společnosti Ateliér Velehradský, s. r. o., Libušino údolí 76, Brno, IČ , použití znaku města Třince v nové firemní brožuře, a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty. Strana 12 (celkem 13)

13 usnesením č. 2012/2553 1) provedla rozpočtová opatření č. 69 s 80 s ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) provedla vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2554 revokovat usnesení č. 2012/2508 projednávané na mimořádné 66. schůzi rady města konané dne , ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na akci Pořízení tří multifunkčních zařízení o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Pořízení tří multifunkčních zařízení : 1. amethyst.cz, s. r. o., Lámař 41/12, Ostrava IČ SHARP CENTRUM Ostrava, s.r.o., Chocholouškova 1238/9, Ostrava IČ COPY STAR, s. r. o., Hrušovská 2678/20, Ostrava IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/12/032/Kr na akci Pořízení tří multifunkčních zařízení mezi městem Třinec a společností amethyst.cz, s. r. o., se sídlem ve městě Ostrava, Lámař 41/12, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2555 uzavřít Smlouvu o nadačním příspěvku mezi městem Třinec a Nadačním fondem KIMEX, se sídlem Mitrovická 37, Paskov, IČ , zapsaným v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka N 291, zastoupeným paní Janou Kudělkovou, předsedkyní správní rady, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2556 uzavřít Smlouvu o vypořádání vztahů souvisejících se změnou provozovatele pohřebišť č. 2012/01/026/Hl, kterou město Třinec předává provozování církevních pohřebišť jejich vlastníku Farnímu sboru Slezské církve evangelické, a. v., v Třinci, Revoluční 609, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uzavřít Dohodu o finančním vyrovnání č. 2012/01/027/Hl mezi městem třinec, jako předávajícím provozovatelem pohřebišť, a Farním sborem Slezské církve evangelické, a. v., v Třinci, Revoluční 609, Třinec, IČ , jako přebírajícím provozovatelem pohřebišť, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu.... RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA Vyhotoveno dne: Ing. Ivo Kantor MÍSTOSTAROSTA Strana 13 (celkem 13)

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 111. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 03. března 2014 usnesením č. 2014/4088 1) schválila program 111. schůze rady města, konané dne 03.03.2014. usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 39. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. ledna 2012 usnesením č. 2012/1334 program 39. schůze rady města, konané dne 23.01.2012. usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 22. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. srpna 2011 usnesením č. 2011/817 1) schválila program 22. schůze rady města, konané dne 29.08.2011. usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 124. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. června 2014 usnesením č. 2014/4519 program 124. schůze rady města, konané dne 23.06.2014. usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. ledna 2011 usnesením č. 2011/140 program 5. schůze rady města, konané dne 10.01.2011. usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. dubna 2013 usnesením č. 2013/2917 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 22.04.2013. usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. března 2010 usnesením č. 2010/3630 program 71. schůze rady města, konané dne 01.03.2010. usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 35. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1275 1) schválila program 35. schůze rady města, konané dne 30.11.2015. usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne 24.09.2012. usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2326 1) schválila program 63. schůze rady města, konané dne 05.11.2012. usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. září 2012 usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/345/2012 1) schválilo návrhovou

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. února 2013 usnesením č. 2013/2646 program 72. schůze rady města, konané dne 11.02.2013. usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010

Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4468 Schválení

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 44. schůze Rady města Karviné konané dne 02.10.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1964 Schválení

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015

11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015 11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015 114/11/15 132/11/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Eduard Dvorský místostarosta 114/11/15 M. č. 1 návrh vnitřní Směrnice č. 1/2015 pro

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012 čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. února 2015 usnesením č. 03/51/2015 program 3. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 03/52/2015 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Rada města po projednání: I. schválila: 35 RM OES 01: Vnitřní rozpočtové opatření č. VI 2012. 35 RM OES 02: Pověření

Více

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 132. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. září 2014 usnesením č. 2014/4835 1) schválila program 132. schůze rady města, konané dne 15.09.2014. usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení. 2802 Schválení ověřovatelů zápisu 61. schůze RM Karviné konané dne 26.06.2013

Usnesení. 2802 Schválení ověřovatelů zápisu 61. schůze RM Karviné konané dne 26.06.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 61. schůze Rady města Karviné konané dne 26.06.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2802 Schválení

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Zajišťování komplexního úklidu budov užívaných Městským úřadem Třinec

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Zajišťování komplexního úklidu budov užívaných Městským úřadem Třinec Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajišťování komplexního úklidu budov užívaných Městským úřadem Třinec zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 85. schůze Rady města Karviné konané dne 21.09.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4941 Schválení

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel.

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel. U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 04.02.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační plocha

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015. 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015.

Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015. 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015. Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015. 132/6 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 15. června 2015 usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 05/132/2015 1) schválilo návrhovou

Více

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1525/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 98. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. března 2011 čís. usn. 253/9 287/9 Ing. arch. Liana

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 10. schůze U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. , USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. dubna 2012 usnesením č. 10/286/2012 doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. usnesením č. 10/287/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011. Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr.

Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011. Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: 1. schůzí Rady obce Hukvaldy, konané dne 22.11.

Více

MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Jablunkovská 160, 739 61 Třinec MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Jablunkovská 160, 739 61 Třinec MĚSTO TŘINEC v souladu se směrnici č. 10/2009 (dále jen směrnice ) a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013 Kontrola plnění usnesení 13/066/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 25. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2011 usnesením č. 2011/932 program 25. schůze rady města, konané dne 26.09.2011. usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 24.08.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 555/36/RM/2015 Schválení programu 36. zasedání

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. prosince 2013 usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/608/2013 1) schválilo

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 5/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 5/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 5/2013 z 5. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 27. února 2013 V Horních Bludovicích dne 27. února

Více

Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2013

Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2013 Materiál č. 01/VED/01, příloha č. 1 občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2013 (ve smyslu 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. února 2015 usnesením č. 2015/230 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 16.02.2015. usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 6. 2008

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 6. 2008 USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 6. 2008 USNESENÍ Č. 304/08 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje a cena pozemků 1. záměr prodeje pozemku p.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 87. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 14. října 2010 usnesením č. 2010/4281 program 87. schůze rady města, konané mimořádně dne 14.10.2010. usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček Usnesení 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 103/2/10 TAJ M. č. 1/2 1)

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT Město Česká Lípa se sídlem Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, PSČ: 470 36 IČ: 00260428, DIČ: CZ00260428

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Provádění kominických stavebních prací a odstraňování závad z revizí a kontrol na období 2015-2017

Provádění kominických stavebních prací a odstraňování závad z revizí a kontrol na období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Provádění kominických stavebních prací a odstraňování závad z revizí a kontrol na období 2015-2017 zadávané

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více

USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 9. 2007

USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 9. 2007 USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 9. 2007 USNESENÍ Č. 442/07 Majetkoprávní operace odbor rozvojových projektů majetkoprávní operaci pod bodem: I. Výpůjčka: Rada města výpůjčku

Více

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. prosince 2010 usnesením č. 02/18/2010 program 2. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 02/19/2010 návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

RO 15. USNESENÍ z 15. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 28.5.2007 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 28.5.

RO 15. USNESENÍ z 15. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 28.5.2007 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 28.5. USNESENÍ z 15. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Helena Pipreková, p.marcela Košáková, MUDr.

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části Městská část Praha 14 Rada městské části U s n e s e n í 2. jednání Rady městské části Praha 14 konaného dne 15. 12. 2014 č. 691/RMČ/2014 k žádosti na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám.

Více

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 30. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. září 2015 usnesením č. 2015/1080 program 30. schůze rady města, konané dne 29.09.2015. usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 137. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 29. října 2014 usnesením č. 2014/5028 1) schválila program 137. schůze rady města, konané dne 29.10.2014. usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-11/2010 ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice, výsledky voleb do zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaných ve dnech 15. a 16.10.2010 v městském obvodě Hošťálkovice,

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více