Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci"

Transkript

1 USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 12. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. usnesením č. 2015/578 1) provedla rozpočtové opatření č. 41 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/579 1) doporučila zastupitelstvu města v rámci stavby Rozšíření vodovodu Třinec - Nebory - Dušinec - křížení se silnicí I/11 uzavřít smlouvu č. 2015/02/003/He o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, o povolení vstupu na pozemky a o právu provést stavbu na pozemku parc. č. st. 659 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parc. č (ostatní plocha) v katastrálním území Nebory, obec Třinec mezi městem Třinec, a společnosti APplastic, s. r. o., se sídlem Nebory 465, PSČ , Třinec, IČ , zastoupenou Martinem Kavalčíkem, jednatelem společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/580 pronajmout stožárové části vybraných sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví a na území města Třince za účelem umístění reklamních zařízení na dobu pěti let za cenu nejvyšší nabídky za rok Kč (bez DPH) fyzické osobě podnikající Ing. Lubomír Bulawa, Rybářská 1303, Třinec, IČ ) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/10/007/Gr na pronájem stožárové části vybraných sloupů veřejného osvětlení za účelem umístění reklamních zařízení mezi městem Třinec a fyzickou osobou podnikající Ing. Lubomírem Bulawou, Rybářská 1303, Třinec, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. Strana 1 (celkem 8)

2 usnesením č. 2015/581 vyhlásit veřejnou zakázku dle 21, odst. 1, písm. a) zákona o veřejných zakázkách pod názvem Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archivů Města Třinec - dodavatel HW a SW pro konsolidaci, zálohování a virtualizaci desktopů - nové vyhlášení 2) rozhodla ustanovit komisi pro posouzení kvalifikace, pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek: Komise pro otevírání obálek Mgr. Patrik Žondor Ing. Pavel Moj Mgr. Rafał Zawadzki Náhradníci Mgr. Ivo Kaleta Leszek Borski Mgr. Regina Klusová Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci Mgr. Ivo Kaleta RNDr. Věra Palkovská Ing. Patrik Žondor Ing. Monika Byrtusová Ing. Pavel Moj Miroslav Štěpina Leszek Borski Ing. Patrik Bocek Ing. Michael Trojka Radim Kozlovský Mgr. Rafał Zawadzki (hlas poradní) Mgr. Regina Klusová (hlas poradní) 3) schválila návrh zadávací dokumentace vč. hodnotících kritérií pro akci Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archivů Města Třinec - dodavatel HW a SW pro konsolidaci, zálohování a virtualizaci desktopů - nové vyhlášení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) pověřila RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení vyloučení uchazečů z další účasti v zadávacím řízení a k vyřizování případných námitek dle 110 ve spojení s 111 zákona o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archivů Města Třinec - dodavatel HW a SW pro konsolidaci, zálohování a virtualizaci desktopů - nové vyhlášení. usnesením č. 2015/582 a) přijmout dotaci ve výši Kč určenou na úpravu zahrady při MŠ v přírodním stylu v rámci projektu Zahrada v přírodním stylu u MŠ Koperníkova 68, b) přijmout podmínky a závazky plynoucí z Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D ze dne (č. 2015/25/011/By), ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, 2) rozhodla a) přijmout dotaci ve výši Kč určenou na úpravu zahrady při MŠ v přírodním stylu v rámci projektu Zahrada v přírodním stylu MŠ Sosnová 367, b) přijmout podmínky a závazky plynoucí z Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D ze dne (č. 2015/25/012/By), ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 2 (celkem 8)

3 usnesením č. 2015/583 1) doporučila zastupitelstvu města revokovat částečně usnesení č. 02/38/2014 ze 2. zasedání zastupitelstva města Třince ze dne takto: c) zrušit činnost péče o dítě do tří let věku v denním režimu a poskytování služeb pro rodinu a domácnost vykonávané v rámci doplňkové činnosti příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, IČ , 2) doporučila zastupitelstvu města uložit organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, IČ , učinit kroky ve lhůtě tak, aby činnost služby péče o dítě v dětské skupině prostřednictvím hlavní činnosti byla zahájena nejpozději od ) doporučila zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 13 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, IČ , s účinností od , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/584 schválit organizaci Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice U Splavu č. p. 550, PSČ , IČ , podání žádosti o finanční podporu v rámci výzvy MŠMT k předkládání žádostí z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, č. 56, Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, Oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání na projekt Cesty za poznáním. usnesením č. 2015/585 schválit organizaci Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Bezručova č. p. 418, PSČ , IČ , podání žádosti o finanční podporu v rámci výzvy MŠMT k předkládání žádostí z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, č. 56, Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání na projekt Uč se jazyk, poznávej svět. usnesením č. 2015/586 schválit organizaci Základní a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Nádražní č. p. 10, PSČ , IČ , podání žádosti o finanční podporu v rámci výzvy MŠMT k předkládání žádostí z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, č. 56, Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání na projekt Domluvíme se v Evropě. Strana 3 (celkem 8)

4 usnesením č. 2015/587 revokovat usnesení č. 2015/564 z 11. schůze rady města ze dne ve věci výkupu pozemků v k. ú. Nebory a obci Třinec pro stavbu SO 206 Lávka pro pěší přes I/11 a MK v km 7,987, SO 155 Cesta pro pěší Nebory v km 7,987 a Rozšíření vodovodu Třinec Nebory Dušinec křížení se silnicí I/11 2) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout vykoupit pro stavbu Rozšíření vodovodu Třinec Nebory Dušinec Křížení se silnicí I/11 od paní L. R., bytem Třinec, části pozemků parc. č. 1163/1, orná půda o výměře cca 120,5 m 2, parc. č. 1163/6, orná půda o výměře cca 153,3 m 2 a parc. č. 1163/2, orná půda o výměře cca 216,6 m 2 pod stavbou za kupní cenu 200 Kč/m 2 a část pozemku parc. č. 1163/2, orná půda o výměře cca 1773,4 m 2 jako zbytkový pozemek za cenu 20 Kč/m 2, vše v k. ú. Nebory a obci Třinec, b) rozhodnout vykoupit pro stavbu SO 155 Cesta pro pěší Nebory v km 7,987 a SO 206 Lávka pro pěší přes I/11 a MK v km 7,987 od paní L. R., bytem Třinec, části pozemků parc. č. 1163/6, orná půda o výměře cca 1085,1 m 2, parc. č. 1163/1, orná půda o výměře cca 1717,3 m 2 pod stavbou za kupní cenu 304 Kč/m2 a část pozemku parc. č. 1163/1, orná půda o výměře cca 1743,3 m 2 a parc. č. 1163/6, orná půda o výměře 2547,6 m 2 jako zbytkové pozemky za cenu 20 Kč/m 2, vše v k ú. Nebory a obci Třinec, c) rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 2015/05/154/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout vykoupit pro stavbu SO 155 Cesta pro pěší Nebory v km 7,987 a SO 206 Lávka pro pěší přes I/11 a MK v km 7,987 od spoluvlastníků J. B., bytem Třinec, a manž. J. K. a A. K., bytem Třinec, část pozemku parc. č. 1146/3, zahrada o výměře cca 13,2 m 2 v k. ú. Nebory a obci Třinec pod stavbou za kupní cenu 200 Kč/m 2 b) rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 2015/05/155/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2015/588 zveřejnit záměr města vypůjčit prostory v 1. nadzemním podlaží budovy Třinec Nebory, která je součástí pozemku parc. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, z důvodu plánované rekonstrukce obytného domu na ul. Lidické v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, na období , za účelem uskladnění nábytku a věcí z domácností, předem určeným zájemcům: a) manž. H. B. a B. B., bytem Třinec, prostory v souhrnné výměře 48,53 m², tj. místnosti č. 101 ve výměře 27,89 m², č. 103 ve výměře 11,94 m², č. 104 ve výměře 3,26 m², č. 105 ve výměře 1,64 m² a č. 125 ve výměře 3,80 m², b) manž. D. K. a R. K., bytem Třinec, prostory v souhrnné výměře 33,69 m², tj. místnosti č. 118 ve výměře 17,50 m², č. 119 ve výměře 9,42 m², č. 120 ve výměře 1,97 m², č. 128 ve výměře 2,85 m² a č. 129 ve výměře 1,95 m². Strana 4 (celkem 8)

5 usnesením č. 2015/589 a) zřídit v rámci stavby Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice ve prospěch O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , IČ , služebnost inženýrské sítě spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na částech pozemků parc. č. 30/3 a 30/23 v k. ú. Karpentná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční náhradu stanovenou na základě znaleckého b) uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2015/05/176/Př uzavřenou mezi městem Třinec, jako povinným, O2 Czech Republic, a. s., jako oprávněným, a 2) rozhodla a) zřídit v rámci stavby Silnice I/11 Oldřichovice - Nebory ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , věcné břemeno - služebnost spočívající v přeložkách venkovního vedení NN označené v projektové dokumentaci stavby jako SO 424 Přeložky venkovního vedení NN v km 6,900-7,200 a SO 426 Přeložky venkovního vedení NN v km 7,200 na části pozemku parc. č. 1621/71 v k. ú. Nebory a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční náhradu stanovenou na základě znaleckého b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2015/05/178/Př uzavřenou mezi městem Třinec, jako povinným, ČEZ Distribuce, a. s., jako oprávněným, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zast. společností INKOS-OSTRAVA, a. s., jako investorem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 3) rozhodla a) zřídit v rámci stavby Silnice I/11 Oldřichovice - Nebory ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 1235/169, PSČ , IČ , služebnost inženýrské sítě spočívající v přeložkách vodovodů označené v projektové dokumentaci stavby jako SO 322 Přeložka vodovodu DN 150 SmVaK km 6,434 a SO 324 Přeložka vodovodů DN 250,300 SmVaK km 9,767 na částech pozemků parc. č. 1621/54 a 1367/14 v k. ú. Nebory obci Třinec a na části pozemku parc. č. 3395/1 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční náhradu stanovenou na základě znaleckého b) uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2015/05/179/Př uzavřenou mezi městem Třinec, jako povinným, SmVaK Ostrava, a. s., jako oprávněným, a 4) doporučila zastupitelstvu města města Třince služebnost inženýrské sítě spočívající v uložení splaškové kanalizace na částech pozemků parc. č a 1474/1 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, ve vlastnictví J. T., bytem Třinec, za jednorázovou finanční náhradu stanovenou na základě znaleckého b) rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2015/05/165/Př uzavřenou mezi J. T., jako povinným, městem Třinec, jako oprávněným, a Strana 5 (celkem 8)

6 5) doporučila zastupitelstvu města města Třince služebnost inženýrské sítě spočívající v uložení splaškové kanalizace na částech pozemků parc. č. 1474/2 a 1449 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, ve vlastnictví B. T., bytem Třinec, za jednorázovou finanční náhradu stanovenou na základě znaleckého b) rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2015/05/166/Př uzavřenou mezi B. T., jako povinným, městem Třinec, jako oprávněným, a 6) doporučila zastupitelstvu města části pozemku parc. č. 1160/8 v k. ú. Nebory a obci Třinec, ve vlastnictví A. G., bytem Střítež, za jednorázovou finanční náhradu stanovenou na základě znaleckého b) rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/05/169/Př uzavřenou mezi A. G., jako povinným, městem Třinec, jako oprávněným, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zast. společností INKOS-OSTRAVA, a. s., jako investorem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 7) doporučila zastupitelstvu města části pozemku parc. č. 1369/3 v k. ú. Nebory a obci Třinec, ve vlastnictví E. C., bytem Třinec, za jednorázovou finanční náhradu stanovenou na základě znaleckého b) rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/05/170/Př uzavřenou mezi E. C., jako povinným, městem Třinec, jako oprávněným, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zast. společností INKOS-OSTRAVA, a. s., jako investorem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 8) doporučila zastupitelstvu města části pozemku parc. č. 879/6 v k. ú. Nebory a obci Třinec, ve vlastnictví manž. M. C. a Z. C., bytem Třinec, za jednorázovou finanční náhradu stanovenou na základě znaleckého b) rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/05/171/Př uzavřenou mezi manžely M. C. a Z. C., jako povinnými, městem Třinec, jako oprávněným, a 9) doporučila zastupitelstvu města částech pozemků parc. č. 1161/1, 1163/1, 1163/8 a 1386/4 v k. ú. Nebory a obci Třinec, ve vlastnictví L. R., bytem Třinec, za jednorázovou finanční náhradu stanovenou na základě znaleckého Strana 6 (celkem 8)

7 b) rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/05/172/Př uzavřenou mezi L. R., jako povinným, městem Třinec, jako oprávněným, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zast. společností INKOS-OSTRAVA, a. s., jako investorem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 10) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout zřídit v rámci stavby Silnice I/11 Oldřichovice Bystřice ve prospěch části pozemku parc. č. 1339/5 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, v podílovém spoluvlastnictví A. K., bytem Třinec, J. K., bytem Třinec, K. K., bytem Třinec, a J. W., bytem Třinec, za jednorázovou finanční náhradu stanovenou na základě znaleckého b) rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/05/173/Př uzavřenou mezi A. K., J. K., K. K. a J. W., jako povinnými, městem Třinec, jako oprávněným, a 11) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout zřídit v rámci stavby Silnice I/11 Oldřichovice Bystřice ve prospěch části pozemku parc. č. 728/2 v k. ú. Karpentná a obci Třinec, v podílovém spoluvlastnictví J. C., bytem Třinec, K. K., bytem Třinec, K. K., bytem Třinec, M. M., bytem Třinec, manž. I. R. a V. R., oba bytem Třinec, V. R., bytem Třinec, manž. V. S. a E. S., oba bytem Třinec, a R. W., bytem Třinec, za jednorázovou finanční náhradu stanovenou na základě znaleckého b) rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/05/174/Př uzavřenou mezi J. C., K. K. a K. K., M. M., I. R. a V. R., V. S. a E. S. a R. W., jako povinnými, městem Třinec, jako oprávněným, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zast. společností INKOS-OSTRAVA, a. s., jako investorem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 12) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout zřídit v rámci stavby Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice ve prospěch města Třince služebnost inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat dešťovou kanalizaci SO dešťová kanalizace SO 132, km 9,600 na části pozemku parc. č. 3387/27 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ , IČ , zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Ostrava, Úprkova 795/1, PSČ , IČ , za jednorázovou finanční náhradu stanovenou na základě znaleckého b) rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/05/175/Př uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, zast. Správou silnic MSK, příspěvkovou organizací, jako povinným, městem Třinec, jako oprávněným, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zast. společností INKOS-OSTRAVA, a. s., jako investorem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, Strana 7 (celkem 8)

8 13) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout zřídit v rámci stavby Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice ve prospěch města Třince služebnost inženýrských sítí spočívající v přeložkách vodovodu, venkovního vedení veřejného osvětlení, splaškové a dešťové kanalizace označené v projektové dokumentaci stavby jako stavební objekty SO 321 Přeložka vodovodu DN 80 SMVaK km 5,969, SO 327 Přeložka vodovodu DN 50 SMVaK km 7,115, SO 442 Přeložka venkovního vedení VO v km 5,800-6,000, SO 447 Přeložka venkovního vedení VO v km 8,900, SO 448 Přeložka venkovního vedení VO v km 9,500-9,600, SO 449 Přeložka venkovního vedení VO v km 9,700-9,800, SO 312 Přeložka splaškové kanalizace MěÚT Třinec, km 9,765 a SO 313 Dešťová kanalizace SO 132, km 9,600 na pozemcích parc. č. 1621/28, 1621/39, 1621/40, 1621/35, 1621/37, 1621/38, 1621/36, 879/4, 868/4, 876/17, 876/18, 1641, 881, 1369/6, 1621/34, vše v k. ú. Nebory a obci Třinec, a na pozemcích parc. č. 3552/9, 3552/10, 3552/2, 3554/43, 3554/42, 3554/1, 3554/57, 3554/44, 3554/37, 3554/41, 3554/39, 3554/42, 3552/9, 3552/11 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obcí Třinec, ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ , IČ , jehož jménem jedná ředitel Správy Ostrava, za jednorázovou finanční náhradu stanovenou na základě znaleckého b) rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti č. 2015/05/177/Př uzavřenou mezi ŘSD, jako povinným, městem Třinec, jako oprávněným, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/590 1) vydala stanovisko k informaci o oznámení záměru ve věci Výroba DASTITU změna užívání, úprava stávajících prostor sušárny Oldřichovice u Třince na výrobní halu Dition s. r. o., a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/591 o spolupořádání akce 120 let Chaty na Javorovém, která se uskuteční dne s tím, že město Třinec na své náklady zajistí pódium pro hudební vystoupení a propagaci této akce.... RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA Ing. Michael Trojka MÍSTOSTAROSTA Vyhotoveno dne: Strana 8 (celkem 8)

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 64. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2354 1) schválila program 64. schůze rady města, konané dne 19.11.2012. usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. prosince 2012 usnesením č. 2012/2424 1) schválila program 65. schůze rady města, konané dne 03.12.2012. usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 14. schůze Rady města Karviné konané dne 27.05.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 575 Schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více