Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského."

Transkript

1 USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. usnesením č. 2010/3926 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2010/3927 1) schválila rozpočtové opatření č. 25 s č. 1 přednesu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 2) schválila vlastní rozpočtové opatření č. 94 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3928 o pořadí nabídek předložených hodnotící komisí za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení stavebních prací Hřbitov starý Folwark oprava oplocení takto: 1) Vilém Szwarc, Sosnová 363, Třinec IČ ) Miloš Jadamus, Oldřichovice 742 IČ ) Jan Rzyman METAL COLOR, Nebory 3499, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2010/02/061/No na provedení stavebních prací Hřbitov starý Folwark oprava oplocení mezi městem Třinec a stavební firmou Vilém Szwarc, Sosnová 363, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 18)

2 usnesením č. 2010/3929 o pořadí nabídek předložených hodnotící komisí za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení stavebních prací PZŠ Nádražní v Třinci - výměna oken takto: 1) Ing. Lech Niedoba, Lesní 114, Jablunkov IČ ) Jan Morcinek-M, soukromá stavební firma, Poštovní 171, Třinec IČ ) mostra group s. r. o., nám. Míru 551, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2010/02/070/No na provedení stavebních prací PZŠ Nádražní v Třinci výměna oken mezi městem Třinec a stavební firmou Ing. Lech Niedoba, Lesní 114, Jablunkov, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3930 uzavřít smlouvu o dílo č. 2010/02/092/No na vypracování projektové dokumentace Rekonstrukce veřejného osvětlení v Třinci podél silnice I/11 v úseku od křižovatky Zobava po autobusový záliv Oldřichovice, Větrník mezi městem Třince a firmou CASEL CZ Co. s. r. o., Na Skalce 36, Chotěbuz, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3931 o pořadí nabídek předložených hodnotící komisí za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení stavebních prací Chodník ul. Hraniční - nemocnice takto: 1) L.GREKO s. r. o., Konská 468, Třinec IČ ) DOMASTER, spol. s r. o., Nebory 467, Třinec IČ ) CSK-Invest, s. r. o., ul. Olšová 1165, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2010/02/073/No na provedení stavebních prací Chodník ul. Hraniční - nemocnice mezi městem Třinec a stavební firmou L.GREKO s. r. o., Konská 468, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3932 uzavřít v rámci staveb Rozšíření vodovodu Třinec-Osůvky, Rozšíření vodovodu Třinec Konská od č. p. 84 po č. p. 103, Třinec, vodovod Lyžbice za Kamionkou prodloužení vodovodu a Třinec, vodovod Lyžbice za Kamionkou smlouvu č. 2010/02/074/Li o provozování vodního díla mezi městem Třinec a firmou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem ul. 28. října 169, Ostrava, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 2 (celkem 18)

3 usnesením č. 2010/3933 1) vzala na vědomí a) Závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku rok 2009 b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářský svazek, IČ , za rok ) doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí a) Závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku rok 2009 b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářský svazek, IČ , za rok usnesením č. 2010/3934 1) vzala na vědomí předložený Finanční model verze 6.2 projektu Revitalizace povodí Olše, který tvoří aktualizovanou přílohu č. 1 Zvláštní smlouvy 2) doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí předložený Finanční model verze 6.2 projektu Revitalizace povodí Olše, který tvoří aktualizovanou přílohu č. 1 Zvláštní smlouvy. usnesením č. 2010/3935 1) doporučila zastupitelstvu města uzavřít smlouvu č. 2010/02/093/No o poskytnutí finančního příspěvku a o určení vzájemných práv a povinností při výstavbě nové železniční zastávky Třinec Lyžbice mezi městem Třinec a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, Olomouc, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3936 1) doporučila zastupitelstvu města uzavřít smlouvu č. 2010/02/094/No o poskytnutí finančního příspěvku a o určení vzájemných práv a povinností při výstavbě protipovodňových opatření na území města Třince v rámci stavby Regulace potoka Křivec a zvýšení průtoku propustku na potoku Křivec mezi městem Třinec a společností Třinecké železárny, a. s., Průmyslová 1000, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3937 uzavřít v rámci stavby Rekonstrukce ulice Mánesova v Třinci smlouvu č. 2010/02/095/Li o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 2401, 2402, 2405/1, 2407, 2408, 2421/1, 2422/1 a 2431/1 v katastrálním území Třinec mezi městem Třinec a firmou Třinecké železárny, a. s., se sídlem Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 3 (celkem 18)

4 usnesením č. 2010/3938 neumístit maximální počet 39 ks reklamních zařízení tzv. outbannerů pro společnost Hyundai o rozměrech mm x 500 mm (výška x šířka) na sloupech veřejného osvětlení, které měla provést fyzická osoba podnikající Ing. Lubomír Bulawa, Rybářská 1303, Třinec, IČ , která má s městem Třinec uzavřenou platnou nájemní smlouvu na pronájem stožárové části všech sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví a na území města Třince za účelem umístění reklamních zařízení. usnesením č. 2010/3939 neudělit výjimku z usnesení Rady města Třince č. 2007/199, a tím nevydat souhlas města Třince jako vlastníka předmětné pozemní komunikace s povolením zvláštního užívání komunikace zřízením vyhrazeného parkování pro pana K. H., bytem Třinec. usnesením č. 2010/3940 nerealizovat výstavbu autobusového přístřešku na zastávce Oldřichovice, vodárna. usnesením č. 2010/3941 1) schválila poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Nemocnice Třinec, se sídlem Třinec, Kaštanová 268, PSČ , IČ , na celoroční provoz pylové informační služby ve výši Kč. Příspěvek bude poskytnut z rozpočtu organizační jednotky č Fond životního prostředí města Třince uzavřít smlouvu č. 2010/01/013/Tu mezi příspěvkovou organizací Nemocnice Třinec, se sídlem Třinec, Kaštanová 268, PSČ , IČ , a městem Třinec o neinvestičním příspěvku na celoroční provoz pylové informační služby, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3942 1) schválila připojení města Třince k Evropskému týdnu mobility, který proběhne ve dnech usnesením č. 2010/3943 1) doporučila zastupitelstvu města souhlasit s realizací projektu,,revitalizace evangelického kostela v Třinci, jehož nositelem a předkladatelem je Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, Třinec, Staré Město, Revoluční 609, IČ Strana 4 (celkem 18)

5 usnesením č. 2010/3944 a) zúžit předmět nájmu u nájemní smlouvy ze dne , uzavřené mezi městem Třinec a Základní uměleckou školou Třinec, Třanovského 596, příspěvkovou organizací, IČ , o budovu č. p. 406, ul. Jablunkovská, Třinec, parc. č. 1152, k. ú. Třinec, ke dni b) uzavřít dodatek č. 17 k nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Třinec a Základní uměleckou školou Třinec, Třanovského 596, příspěvkovou organizací, IČ , dle bodu a) tohoto usnesení, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 2) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2010/3945 o záměru snížení ceny nájemného na výši ,90 Kč bez DPH s účinností od do v souvislosti s pronájmem 3. pavilonu budovy č. p. 696, Třinec, na základě nájemní smlouvy č 2009/06/227/Ma, uzavřené mezi městem Třinec a Základní uměleckou školou Třinec, Třanovského 596, příspěvkovou organizací, IČ usnesením č. 2010/3946 o uzavření nájemní smlouvy č. 10/2010 mezi příspěvkovou organizací Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince (STaRS) a paní Marcelou Szwarcovou, Sosnová 363, IČ , a paní Jarmilou Jadamusovou, Oldřichovice 742, Třinec, IČ , sdružení MA-JA, na pronájem nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží v budově č. p. 89, ul. Lesní, Třinec, parc. č. 1413/26, k. ú. Třinec, o výměře 57,28 m 2, za cenu dle Ceníku, tj Kč/rok bez DPH, na dobu neurčitou, za účelem provozování prodejního skladu nápojů a cukrovinek 2) pověřila ředitele příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince (STaRS), uzavřít nájemní smlouvu č. 10/2010 dle bodu 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2010/3947 1) vzala na vědomí informaci, že Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ ZS /2010 na grantový projekt Podpora zvyšování kvality služeb v zařízeních Sociálních služeb města Třince příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince na neinvestiční výdaje v celkové výši Kč ,20 financované z 85 % z rozpočtu Evropské unie a z 15 % ze státního rozpočtu, v rámci oblasti podpory Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách, číslo globálního grantu: CZ.1.04/3.1.03, název globálního grantu: Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách Strana 5 (celkem 18)

6 o uzavření Smlouvy o partnerství č. 2010/01/14 mezi městem Třinec a Sociálními službami města Třince, příspěvkovou organizací, Habrová 302, Třinec, za účelem spolupráce na projektu Podpora zvyšování kvality služeb v zařízeních Sociálních služeb města Třince, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, která ruší a nahrazuje původní Smlouvu o partnerství č. 2009/01/069 za účelem spolupráce na projektu Podpora zvyšování kvality služeb v zařízeních Sociálních služeb města Třince mezi městem Třinec a Sociálními službami města Třince, příspěvkovou organizací, Habrová 302, Třinec 3) pověřila starostku města Třince k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení. usnesením č. 2010/3948 a) o pokračování nájemního vztahu ke garáži č. 31 ve výměře 18 m 2, která se nachází na části pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice, obec Třinec (za přístavbou bývalého Hotelového domu Steel v Třinci), s paní A. B., bytem Třinec b) uzavřít dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č ze dne usnesením č. 2010/3949 a) o pronájmu nebytového prostoru garáže č. 6 ve výměře 17 m 2, který se nachází na části pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice, obec Třinec (za přístavbou bývalého Hotelového domu Steel v Třinci), mezi městem Třinec a paní A. M., bytem Třinec, za cenu dle Ceníku, tj. 600 Kč/m 2 /rok bez poskytovaných služeb na dobu neurčitou b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/196/Sz. usnesením č. 2010/3950 1) doporučila zastupitelstvu města revokovat usnesení 14. zasedání zastupitelstva města ze dne , písm. c), ve věci přijetí daru pozemků pod veřejnými komunikacemi a veřejnou zelení v úseku od starého obchodního domu až k nám. TGM v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, od ČR Okresního úřadu Frýdek-Místek 2) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout a) o bezúplatném nabytí pozemků parc. č. 3297/1, 3298, 3304/1, 3314, 3315, 3324, 3334/1, 3334/3 a 3603/1, všechny ostatní plocha, zeleň v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, za kterou jedná Ing. Karol Siwek, ředitel Územního pracoviště Ostrava, do vlastnictví města Třince b) uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 2010/05/212/Př 3) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout a) o bezúplatném nabytí pozemků parc. č. 3296/1, 3299, 3313, 3323, a 3333, všechny ostatní plocha, ost. komunikace v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,, Praha 2, Nové Město, za kterou jedná Ing. Karol Siwek, ředitel Územního pracoviště Ostrava, do vlastnictví města Třince b) uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 2010/05/213/Př Strana 6 (celkem 18)

7 4) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout a) o bezúplatném nabytí pozemku parc. č. 3295/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, za kterou jedná Ing. Karol Siwek, ředitel Územního pracoviště Ostrava, do vlastnictví města Třince b) uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. 2010/05/214/Př. usnesením č. 2010/3951 a) prominout poplatek z prodlení manželům I. K. a D. K., bytem Třinec, ve výši 100 % b) uzavřít Dohodu o prominutí dluhu č. 2010/05/198/Fa a) prominout poplatek z prodlení paní N. H. a panu R. K., bytem Třinec, ve výši 100 % b) uzavřít Dohodu o prominutí dluhu č. 2010/05/199/Fa 3) rozhodla a) prominout poplatek z prodlení paní Š. K., bytem Třinec, ve výši 100% b) uzavřít Dohodu o prominutí dluhu č. 2010/05/200/Fa c) uzavřít nájemní smlouvu na stávající byt č. 2010/05/201/Fa. usnesením č. 2010/3952 a) uzavřít nájemní smlouvu na byt o velikosti K+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s manžely T. V. H. a D. T. T., bytem Třinec, od na dobu určitou 6 měsíců za podmínek určených v nových Zásadách b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/202/Fa. usnesením č. 2010/3953 1) doporučila zastupitelstvu města revokovat usnesení 6. zasedání zastupitelstva města ze dne ve věci odkoupení pozemků parc. č. st. 259 a 277/4 v k. ú. Karpentná, obec Třinec, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za kupní cenu 210 tis. Kč 2) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout a) o nabytí pozemků parc č. st. 259 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 277/4 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Karpentná, obec Třinec, od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, za kterou jedná Ing. Karol Siwek, ředitel Územního pracoviště Ostrava, do vlastnictví města Třince b) uzavřít souhlasné prohlášení č. 2010/05/216/Př. Strana 7 (celkem 18)

8 usnesením č. 2010/3954 1) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout a) o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 2205/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 240 m 2 v k. ú. a obci Třinec, od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ , DIČ CZ , do vlastnictví města Třince b) uzavřít darovací smlouvu č. 2010/05/219/Př. usnesením č. 2010/3955 a) pronajmout plochu na čelní straně objektu č. p na ul. Přátelství v Třinci postaveného na pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, panu Nguyen Tan Hoang, místem podnikání Koperníkova č. p. 863, Třinec, IČ , za účelem umístění reklamní (informační) tabule o rozměrech 0,90 x 2,30 m na dobu neurčitou ode dne za cenu dle Ceníku b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/209/Do. usnesením č. 2010/3956 1) vzala na vědomí ukončení nájemního vztahu s panem Z. C., bytem Nýdek, k nebytovým prostorům v celkové výměře 40,33 m², tj. místnosti č. 013 ve výměře 13,16 m² a místnosti č. 014 ve výměře 27,17 m² v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, výpovědí ze strany nájemce, tj. ke dni o záměru pronájmu nebytových prostorů v celkové výměře 40,33 m², tj. místnosti č. 013 ve výměře 13,16 m² a místnosti č. 014 ve výměře 27,17 m² v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, za cenu dle Ceníku nebo dohodou. usnesením č. 2010/3957 o záměru pronájmu všech nebytových prostorů v objektu č. p. 12 Třinec Dolní Líštná, postaveného na pozemku parc. č. 356 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec za cenu dle Ceníku nebo dohodou v případě, že nebude doručena žádná nabídka na odkoupení předmětné nemovitosti cca do 3 měsíců 2) doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o nepřijetí nabídek na odprodej nemovitostí v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, a to objektu č. p. 12 Třinec Dolní Líštná, postaveného na pozemku parc. č. 356 a části pozemku parc. č. 356 dle geometrického plánu č /2009 ze dne o výměře 341 m², nově označenou jako parc. č. 356/1 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, za doporučenou kupní cenu Kč Strana 8 (celkem 18)

9 3) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o záměru odprodeje objektu č. p. 12 Třinec Dolní Líštná, postaveného na pozemku parc. č. 356 a části pozemku parc. č. 356 dle geometrického plánu č /2009 ze dne o výměře 341 m², nově označenou jako parc. č. 356/1 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec. usnesením č. 2010/3958 uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/208/Do na pronájem nebytových prostorů v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 432 na ul. Palackého v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, v celkové výměře 85,37 m², s občanským sdružením Country Zpravodaj AHOJ, se sídlem Lidická č. p. 714, Třinec, IČ , za účelem zřízení skladů pro uskladnění materiálu sdružení (stanů, lavic, country archiv, tiskoviny), za dohodnuté nájemné ve výši Kč/rok bez služeb ode dne na dobu neurčitou. usnesením č. 2010/3959 1) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o záměru odprodeje pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 466 m 2 a částí pozemku parc. č. 1520/9 trvalý travní porost, dle geometrického plánu č /2010 ze dne nově označených jako parc. č. 1520/11 o výměře 385 m 2 a parc. č. 1520/12 o výměře 7 m 2, vše v k. ú. Konská a obci Třinec. usnesením č. 2010/3960 1) nedoporučila zastupitelstvu města rozhodnout o záměru odprodeje části pozemku parc. č. 1343/1 v k. ú. a obci Třinec. usnesením č. 2010/3961 1) doporučila zastupitelstvu města a) odprodat část spoluvlastnického podílu ve výši 2/16 k pozemku parc. č vodní plocha o výměře 104 m 2 v k. ú. Nebory a obci Třinec, ŘSD ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ , DIČ CZ , za účelem stavby Silnice I/11 Nebory, most ev. č za cenu stanovenou dle cenového předpisu platného v době převodu b) uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 2010/05/224/Př. usnesením č. 2010/3962 1) nedoporučila zastupitelstvu města rozhodnout o záměru odprodeje nebytových prostorů v celkové výměře 116,42 m² v 1. nadzemním podlaží objektů č. p. 368 na ul. Poštovní v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 1244/6 a č. p. 636 na nám. Míru v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 1244/5, vše v k. ú. a obci Třinec, užívaných společností TRESO logistik, a. s. Zlín, se sídlem Kubánské nám. 1268/9, Praha Vršovice, IČ , DIČ CZ Strana 9 (celkem 18)

10 usnesením č. 2010/3963 a) zúžit předmět nájmu paní Iloně Gnidové, místem podnikání Nýdek č. p. 149, IČ , o id. ½ místnosti č ve výměře 7,88 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Lidické v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 2526/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ke dni b) uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2008/05/389/Do ze dne o záměru pronájmu id. ½ místnosti č ve výměře 7,88 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Lidické v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 2526/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za cenu dohodou. usnesením č. 2010/3964 1) vzala na vědomí ukončení nájemního vztahu s panem Luďkem Pindurem, místem podnikání Erbenova č. p. 801, Třinec, IČ , DIČ CZ , k nebytovým prostorům vcelkové výměře 42,87 m² v 1. podzemním podlaží objektu č. p na ul. Lidické v Třinci, postaveného na pozemcích parc. č a 2498 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výpovědí ze strany nájemce, tj. ke dni zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostorů v celkové výměře 27,37 m², tj. místnost č ve výměře 11,01 m², místnost č ve výměře 6,30 m² a místnost č ve výměře 10,06 m² za cenu dle Ceníku nebo dohodou. usnesením č. 2010/3965 a) poskytnout souhlas k prodloužení podnájmu městského bytu o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, panu M. S., bytem Třinec, na dobu 1 roku b) uzavřít Dohodu o podmínkách souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu č. 2010/05/203/Za. usnesením č. 2010/3966 a) přidělit mimo užší pořadí byt o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 861 v k. ú. Třinec a obci Třinec, s dlužnou částkou na nájemném a úhradách za plnění s nájmem spojená, včetně jejího příslušenství, ve výši Kč za podmínky úhrady výše uvedené dlužné částky před podpisem nájemní smlouvy žadatelům v tomto pořadí: 1. panu J. C., bytem Třinec 2. panu M. M., bytem Třinec 3. paní L. D., bytem Třinec 4. panu J. S., bytem Třinec 5. panu P. J., bytem Třinec Strana 10 (celkem 18)

11 b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/206/Za a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za panem R. C., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném a plnění s nájmem spojená, včetně jejího příslušenství, za úhradu ve stejné výši žadatelům v tomto pořadí: 1. panu J. C., bytem Třinec 2. panu M. M., bytem Třinec 3. paní L. D., bytem Třinec 4. panu J. S., bytem Třinec 5. panu P. J., bytem Třinec b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2010/05/207/Za. usnesením č. 2010/3967 a) přidělit mimo užší pořadí byt o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, panu R. S., bytem Třinec, a paní I. B., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/204/Za a) přidělit mimo užší pořadí byt o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, paní B. S., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/205/Za. usnesením č. 2010/3968 a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za panem J. O., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném a plnění s nájmem spojená včetně jejího příslušenství za úhradu ve stejné výši panu J. Z., bytem Třinec b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2010/05/210/Za. usnesením č. 2010/3969 paní Magdaléně Kabotové, místem podnikání Na kopci 226, Horní Žukov, Český Těšín, IČ , v místnosti č ve výměře 17,69 m² v 1. podzemním podlaží objektu č. p na ul. Lidické v Třinci, postaveného na pozemcích parc. č a 2499 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec a) rozšířit stávající účel užívání o provozování masérských služeb ode dne b) udělit souhlas s podnájmem pro paní Lenku Macurovou, místem podnikání Nebory č. p. 274, Třinec, IČ , za účelem provozování masérských a kadeřnických služeb, a to za stejných platebních podmínek jako je sjednáno v nájemní smlouvě mezi paní Magdalénou Kabotovou a městem Třinec c) uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2010/05/172/Do ze dne Strana 11 (celkem 18)

12 usnesením č. 2010/3970 odepsat pohledávku ve výši Kč za zemřelým panem M. H., posledně bytem Třinec. usnesením č. 2010/3971 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu vedení podzemního kabelového vedení vysokého napětí přes pozemky parc. č a 1020/5 v k ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2010/05/217/Sk a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu vedení podzemního kabelového vedení nízkého napětí přes pozemky parc. č. 3206/1, 3206/5 a 3207 vše v k ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2010/05/218/Sk 3) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu vedení podzemního kabelového vedení nízkého napětí přes pozemek parc. č. 738/6 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2010/05/220/Vi 4) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu vedení podzemního kabelového vedení nízkého napětí, podzemního kabelového vedení vysokého napětí, nadzemního izolovaného kabelového vedení nízkého napětí přes pozemek parc. č. 15/60 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2010/05/226/Vi. usnesením č. 2010/3972 1) nedoporučila zastupitelstvu města rozhodnout a) o bezúplatném nabytí pozemků parc. č. 22/6 ve výměře 345 m², parc. č. 29/1 ve výměře 144 m² a parc. č. st. 4/1 ve výměře 48 m², vše v k. ú. Konská a obci Třinec, od paní A. K., bytem Mosty u Jablunkova, darováním do vlastnictví města Třince b) uzavřít darovací smlouvu č. 2010/05/221/Sk Strana 12 (celkem 18)

13 2) nedoporučila zastupitelstvu města rozhodnout a) o bezúplatném nabytí pozemku parc. č. 12/6 ve výměře 34 m² v k. ú. Kojkovice u Třince a obci Třinec, od paní M. T., bytem Třinec, darováním do vlastnictví města Třince b) uzavřít darovací smlouvu č. 2010/05/222/Sk. usnesením č. 2010/3973 o záměru pronájmu části pozemku parc. č ve výměře 6,25 m² (tj. 2,5 m x 2,5 m) v k. ú. Lyžbice a obci Třinec o záměru pronájmu části pozemku parc. č ve výměře 100 m² v k. ú. Konská a obci Třinec. usnesením č. 2010/3974 1) vzala na vědomí informaci Ing. Arnolda Sikory, místem podnikání Přátelství 1009, Třinec, IČ , DIČ CZ , o ukončení podnájemních vztahů v objektu č. p na ul. Přátelství v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, se společnostmi BS MARATON, s. r. o., se sídlem Přátelství 1009, Třinec, IČ , DIČ CZ , a SILESIA Servis s. r. o., se sídlem Přátelství 1009, Třinec, IČ , DIČ CZ , v obou případech dohodou ke dni u pana Ing. Arnolda Sikory, místem podnikání Přátelství 1009, Třinec, IČ , DIČ CZ , v souvislosti s pronájmem nebytových prostorů v objektu č. p na ul. Přátelství v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s účinností ode dne a) změnit účel užívání předmětu nájmu z provozování prodejny potravin, skladů, kanceláří a poskytování relaxačních služeb (solná jeskyně) na nový účel užívání, a to provozování prodejny potravin, kanceláří a skladů b) zúžit předmět nájmu o nebytové prostory ve 2. nadzemním podlaží v celkové výměře 141,13 m², tj. o místnost č. 1 ve výměře 32,60 m², místnost č. 2 ve výměře 35,70 m², místnost č. 3 ve výměře 17,83 m², místnost č. 4 ve výměře 13,20 m², místnost č. 6 ve výměře 7,20 m², místnost č. 7 ve výměře 6,00 m², místnost č. 8 ve výměře 8,60 m² a místnost č. 13 ve výměře 20,00 m² c) udělit souhlas s podnájmem pro společnost SILESIA Servis s.r.o., se sídlem Přátelství 1009, Třinec, IČ , DIČ CZ , v nebytových prostorech tj. místnost č. 15 ve výměře 6,20 m², místnost č. 16 ve výměře 5,90 m² a místnost č. 17 ve výměře 13,90 m² v 1. nadzemním podlaží tohoto objektu, a to za stejných platebních podmínek jako je sjednáno v nájemní smlouvě mezi Ing. Arnoldem Sikorou a městem Třinec d) uzavřít dodatek č. 12 k nájemní smlouvě č. 593 ze dne Strana 13 (celkem 18)

14 3) rozhodla o záměru pronájmu nebytových prostorů ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Přátelství v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, v celkové výměře 141,13 m², tj. o místnost č. 1 ve výměře 32,60 m², místnost č. 2 ve výměře 35,70 m², místnost č. 3 ve výměře 17,83 m², místnost č. 4 ve výměře 13,20 m², místnost č. 6 ve výměře 7,20 m², místnost č. 7 ve výměře 6,00 m², místnost č. 8 ve výměře 8,60 m² a místnost č. 13 ve výměře 20,00 m², za cenu dle Ceníku nebo dohodou. usnesením č. 2010/3975 a) pronajmout část pozemku parc. č. 39/44 ve výměře 120 m² v k. ú. Konská a obci Třinec společnosti OHL ŽS, a. s., se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, IČ , DIČ CZ , za cenu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m²/rok na dobu od do za účelem zřízení panelové komunikace b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/223/Sk. usnesením č. 2010/3976 o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1235/2 ve výměře 80 m 2 v k. ú. a obci Třinec. usnesením č. 2010/3977 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch žadatelů pana P. N., bytem Milíkov, paní E. N., bytem Třinec, pana P. S., bytem Třinec, pana R. T., bytem Třinec, paní J. T., bytem Návsí, pana J. K., bytem Třinec, pana M. N., bytem Třinec, pana P. N., manželů D. a O. B., oba bytem Třinec, manželů L. R. a N. R., oba bytem Třinec, pana L. H., bytem Třinec, manželů J. J. a M. J., oba bytem Třinec, spočívajícího v právu umístění kanalizačního řadu přes pozemky parc. č. 1944/1, 3420 a 3400 všechny v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 20 Kč/m 2, min 300 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2010/05/225/Vi. usnesením č. 2010/3978 o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2207/6 ve výměře 1,14 m 2 v k. ú. a obci Třinec. usnesením č. 2010/3979 1) nedoporučila zastupitelstvu města rozhodnout o záměru odprodeje části pozemku parc. č ve výměře 577 m 2 v k. ú. Nebory a obci Třinec. Strana 14 (celkem 18)

15 usnesením č. 2010/3980 o záměru směny části pozemku parc. č v k. ú. Oldřichovice u Třince ve vlastnictví pana S. R., bytem Třinec, a části pozemku parc. č v k. ú. Oldřichovice u Třince ve vlastnictví paní R., bytem Třinec, za část pozemku parc. č v k. ú. Oldřichovice u Třince ve vlastnictví města Třince. usnesením č. 2010/3981 zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o výstavbě včetně podmínek realizace výstavby bytových jednotek formou půdní vestavby podle 18 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3982 1) vzala na vědomí Harmonogram - doporučené pořadí provedení generální opravy elektrorozvodů v bytových domech v majetku města Třince v období dle přílohy č. 1 přednesu o vyhlášení veřejné zakázky postupem dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (zjednodušené podlimitní řízení) na akci GO elektroinstalace v bytových domech v Třinci na ul. Máchova č. p , ul. Lidická č. p , ul. Palackého č. p v časovém období v rozsahu dle zadávací dokumentace dle přílohy č. 2 přednesu 3) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na akci: GO elektroinstalace v bytových domech v Třinci na ul. Máchova č. p , ul. Lidická č. p , ul. Palackého č. p v časovém období : - Montezi s. r. o., Plynárenská 2649, Rožnov pod Radhoštěm IČ Martin Kott, Beskydská 574, Nový Jičín IČ Amres Tech, s. r. o., Frýdecká 424, Třinec-Staré Město IČ realitní kancelář v Třinci, s. r. o., Komenského 812, Třinec IČ DIK stavby s. r. o., Pernerova 276/19, Ostrava Kunčičky IČ ) rozhodla o hodnotících kritériích pro zadání veřejné zakázky na akci: GO elektroinstalace v bytových domech v Třinci na ul. Máchova č. p , ul. Lidická č. p , ul. Palackého č. p v časovém období tak, že základním a jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena 5) jmenovala komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek (dále rovněž hodnotící komise ) veřejné zakázky GO elektroinstalace v bytových domech v Třinci na ul. Máchova č. p , ul. Lidická č. p , ul. Palackého č. p v časovém období dle ust. 74 ve spojení s ust. 59 odst. 3 a 71 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve složení: Komise RNDr. Věra Palkovská Ing. Patrik Žondor Ing. Jana Kafková Náhradníci Ing. Ivo Kantor Mgr. Jana Gawlasová Petr Kulich Strana 15 (celkem 18)

16 Radim Kozlovský Mgr. Rafał Zawadzki Tadeáš Samiec Mgr. Roman Šebesta 6) stanovila termín a místo prvního jednání hodnotící komise na den v 09:30 hod. na adrese Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, v kanceláři č. 301 místostarosty Radima Kozlovského. Termín otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem GO elektroinstalace v bytových domech v Třinci na ul. Máchova č. p , ul. Lidická č. p , ul. Palackého č. p v časovém období na den v 10:00 hod. na adrese Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, v kanceláři č. 301 místostarosty Radima Kozlovského 7) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2010/3983 a) pronajmout nebytové prostory v celkové výměře 31,13 m², tj. místnost č. 6 ve výměře 13,10 m², místnost č. 7 ve výměře 15,80 m² a 1/3 z místnosti č. 5 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Přátelství v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, společnosti BS MARATON, s. r. o., se sídlem Přátelství 1009, Třinec, IČ , DIČ CZ , za účelem zřízení kanceláře pro obchodní činnost společnosti na dobu neurčitou ode dne za cenu dle Ceníku b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/228/Do. usnesením č. 2010/3984 1) doporučila zastupitelstvu města prominout úroky z prodlení panu A. Z., bytem Tyra ve výši 50 % z částky ,00 Kč. usnesením č. 2010/3985 1) udělila v souladu s Čl. 3 odst. (1) Obecně závazné vyhlášky č. 7/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožňuje prodloužení konání hudebních produkcí panu Stanislavu Josiekovi, IČ , Beskydská 683, Třinec, v Baru Escalera, 1. máje 344, Třinec-Staré Město, a to ve dnech pátek, sobota a ve dnech, po kterých následuje státem uznaný den pracovního klidu, do 02:00 hodin (následujícího dne) na dobu určitou od 15. června 2010 do 31. prosince ) udělila v souladu s Čl. 3 odst. (1) Obecně závazné vyhlášky č. 7/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožňuje prodloužení konání hudebních produkcí paní Martině Ruszó, IČ , Tyra 155, Třinec, ve Staroslovanské restauraci, Jablunkovská 88, Třinec, a to ve dnech pátek, sobota a ve dnech, po kterých následuje státem uznaný den pracovního klidu, do 01:30 hodin (následujícího dne) na dobu určitou od 1. července 2010 do 31. prosince 2010 Strana 16 (celkem 18)

17 3) udělila v souladu s Čl. 3 odst. (1) Obecně závazné vyhlášky č. 7/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožňuje provozovat předzahrádku společnosti ALKI spol. s r. o., IČ , P. Křičky č. p. 3106/14-26, Ostrava-Moravská Ostrava, Polyfunkční dům, u pivnice Nová Banketka, Jablunkovská 88, Třinec, a to ve dnech pondělí až neděle do 23:00 hodin na dobu určitou od 15. června 2010 do 31. října usnesením č. 2010/3986 1) doporučila zastupitelstvu města udělit Cenu města Třince in memoriam za celoživotní významný podíl na rozvoji atletiky v Třinci panu Karlu Oblúkovi ( ), za podmínek stanovených Zásadami pro udělování Ceny města Třince a ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2010/3987 společnosti B-Z WORLD PLUS s. r. o., se sídlem Frýdecká č. p. 222, Třinec, IČ , DIČ CZ , v místnostech č. 101 ve výměře 163,10 m 2, č. 103 ve výměře 44,04 m 2, č. 107 ve výměře 12,55 m 2, č. 109 ve výměře 2,27 m 2 a č. 110 ve výměře 32,52 m 2 v 1. nadzemním podlaží části A objektu č. p. 48 Třinec Konská, postaveného na pozemku parc. č. st. 756 v k. ú. Konská a obci Třinec, udělit souhlas s podnájmem pro občanské sdružení Středoevropská skupina pro integraci OZP, o. s., se sídlem Na Horkách 1701/23, Český Těšín, IČ , za účelem zřízení pracovních míst v chráněné dílně v tomto objektu, a to za stejných platebních podmínek jako je sjednáno v nájemní smlouvě mezi společností B-Z WORLD PLUS s. r. o., a městem Třinec. RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2010/ /79 odboru ŠKaTv převést budovu č. p. 406, ul. Jablunkovská, Třinec, parc. číslo 1152, k. ú. Třinec do správy odboru vnitřních věcí MěÚ Třinec. Zodp.: Ing. Vladimíra Kacířová, vedoucí odboru ŠKaTV Termín: RMě konaná dne U usnesení č. 2010/ /79 a) vedoucí odboru správy majetku města zveřejnit text výzvy k podání nabídky a splnění kvalifikace podle 38 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce a na webových stránkách města Třince s termínem ihned b) činit další úkony v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Zodp.: Ing. Jana Kafková, vedoucí odboru SMM Termín: RMě konaná dne Strana 17 (celkem 18)

18 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK ČLENŮ RADY MĚSTA RADA MĚSTA ULOŽILA 282/79 zvýšit četnost pěších pochůzek strážníků MěP v areálu třineckého lesoparku (kontroly osob požívajících alkohol a omamné látky). Zodp.: J. Kuźma, ředitel MěP Termín: průběžně 283/79 prověřit, zda lze v lokalitě Dukelská 749, Třinec umístit další vyhrazené parkovací místo pro ZTP a ZTP/P. Zodp.: Ing. Miriam Hronovská, vedoucí odboru Do Termín: RMě konaná dne RNDr. Věra Palkovská Radim Kozlovský STAROSTKA MĚSTA MÍSTOSTAROSTA Strana 18 (celkem 18)

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. května 2010 usnesením č. 2010/3801 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 03.05.2010. usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. září 2012 usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/345/2012 1) schválilo návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 15. června 2015 usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 05/132/2015 1) schválilo návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. , USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. dubna 2012 usnesením č. 10/286/2012 doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. usnesením č. 10/287/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. března 2010 usnesením č. 2010/3654 1) schválila program 72. schůze rady města, konané dne 15.03.2010. usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 86. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 4. října 2010 usnesením č. 2010/4241 1) schválila program 86. schůze rady města, konané dne 04.10.2010. usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 83. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. srpna 2010 usnesením č. 2010/4122 program 83. schůze rady města, konané dne 30.08.2010. usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. června 2015 usnesením č. 2015/754 program 19. schůze rady města, konané dne 22.06.2015. usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 77. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. května 2010 usnesením č. 2010/3842 program 77. schůze rady města, konané dne 19.05.2010. usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2326 1) schválila program 63. schůze rady města, konané dne 05.11.2012. usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne 24.09.2012. usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. května 2011 usnesením č. 2011/517 program 15. schůze rady města, konané dne 16.05.2011. usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. července 2010 usnesením č. 2010/4011 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 19.07.2010. usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 137. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 29. října 2014 usnesením č. 2014/5028 1) schválila program 137. schůze rady města, konané dne 29.10.2014. usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 87. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 14. října 2010 usnesením č. 2010/4281 program 87. schůze rady města, konané mimořádně dne 14.10.2010. usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 25. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2011 usnesením č. 2011/932 program 25. schůze rady města, konané dne 26.09.2011. usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 22. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. srpna 2011 usnesením č. 2011/817 1) schválila program 22. schůze rady města, konané dne 29.08.2011. usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 43. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. února 2012 usnesením č. 2012/1454 1) schválila program 43. schůze rady města, konané dne 27.02.2012. usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 55. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. července 2012 usnesením č. 2012/1956 1) schválila program 55. schůze rady města, konané dne 16.07.2012. usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 7. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. února 2011 usnesením č. 2011/236 1) schválila program 7. schůze rady města, konané dne 14.02.2011. usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 10. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. března 2011 usnesením č. 2011/369 1) schválila program 10. schůze rady města, konané dne 28.03.2011. usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 30. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. září 2015 usnesením č. 2015/1080 program 30. schůze rady města, konané dne 29.09.2015. usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/412 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 11. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/412 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 11. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 11. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. dubna 2011 usnesením č. 2011/411 program 11. schůze rady města, konané dne 11.04.2011. usnesením č. 2011/412 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. ledna 2011 usnesením č. 2011/140 program 5. schůze rady města, konané dne 10.01.2011. usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. února 2015 usnesením č. 2015/230 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 16.02.2015. usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. prosince 2010 usnesením č. 02/18/2010 program 2. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 02/19/2010 návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. února 2013 usnesením č. 2013/2646 program 72. schůze rady města, konané dne 11.02.2013. usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 32. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. října 2015 usnesením č. 2015/1165 program 32. schůze rady města, konané dne 26.10.2015. usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 31. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. října 2015 usnesením č. 2015/1117 program 31. schůze rady města, konané dne 12.10.2015. usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 21. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 21. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 21. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. srpna 2011 usnesením č. 2011/747 1) schválila program 21. schůze rady města, konané dne 08.08.2011. usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 132. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. září 2014 usnesením č. 2014/4835 1) schválila program 132. schůze rady města, konané dne 15.09.2014. usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 84. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. června 2013 usnesením č. 2013/3099 1) schválila program 84. schůze rady města, konané dne 10.06.2013. usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. února 2015 usnesením č. 03/51/2015 program 3. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 03/52/2015 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. března 2010 usnesením č. 2010/3630 program 71. schůze rady města, konané dne 01.03.2010. usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. prosince 2013 usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/608/2013 1) schválilo

Více

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 108. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. února 2014 usnesením č. 2014/4010 program 108. schůze rady města, konané dne 10.02.2014. usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 39. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. ledna 2012 usnesením č. 2012/1334 program 39. schůze rady města, konané dne 23.01.2012. usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém:

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém: USNESENÍ 1. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. listopadu 2010 vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém: usnesením č. 2010/1 1) jmenovala následující členy hodnotící

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/337 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/337 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. března 2011 usnesením č. 2011/336 program 9. schůze rady města, konané dne 14.03.2011. usnesením č. 2011/337 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 130. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 01. září 2014 usnesením č. 2014/4745 1) schválila program 130. schůze rady města, konané dne 01.09.2014. usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 82. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 82. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 82. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. května 2013 usnesením č. 2013/3038 1) schválila program 82. schůze rady města, konané dne 27.05.2013. usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem

Více

3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena.

3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena. USNESENÍ 21. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 13. července 2015 usnesením č. 2015/786 1) schválila program 21. schůze rady města, konané dne 13.07.2015. usnesením č. 2015/787 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

Rada města usnesením č. 2012/1779 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 51. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1779 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 51. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 51. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. května 2012 usnesením č. 2012/1778 program 51. schůze rady města, konané dne 28.05.2012. usnesením č. 2012/1779 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 139. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 18. listopadu 2014 usnesením č. 2014/5056 1) schválila program 139. schůze rady města, konané dne 18.11.2014. usnesením č. 2014/5057 1) určila

Více

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 346/18/15 schvaluje program 18. schůze rady

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Rada města usnesením č. 2010/47 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 2. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2010/47 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 2. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 2. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 7. prosince 2010 usnesením č. 2010/46 program 2. schůze rady města, konané mimořádně dne 07.12.2010. usnesením č. 2010/47 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010 Strana 1 z 5 Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: MUDr. Alice Dudová Návrhová komise: Ing. Alois Zajíček PRO: 12 Mandátová komise:

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 111. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 03. března 2014 usnesením č. 2014/4088 1) schválila program 111. schůze rady města, konané dne 03.03.2014. usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 41. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. února 2016 usnesením č. 2016/1543 1) schválila program 41. schůze rady města, konané dne 01.02.2016. usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více