Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského."

Transkript

1 USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. usnesením č. 2010/3926 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2010/3927 1) schválila rozpočtové opatření č. 25 s č. 1 přednesu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 2) schválila vlastní rozpočtové opatření č. 94 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3928 o pořadí nabídek předložených hodnotící komisí za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení stavebních prací Hřbitov starý Folwark oprava oplocení takto: 1) Vilém Szwarc, Sosnová 363, Třinec IČ ) Miloš Jadamus, Oldřichovice 742 IČ ) Jan Rzyman METAL COLOR, Nebory 3499, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2010/02/061/No na provedení stavebních prací Hřbitov starý Folwark oprava oplocení mezi městem Třinec a stavební firmou Vilém Szwarc, Sosnová 363, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 18)

2 usnesením č. 2010/3929 o pořadí nabídek předložených hodnotící komisí za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení stavebních prací PZŠ Nádražní v Třinci - výměna oken takto: 1) Ing. Lech Niedoba, Lesní 114, Jablunkov IČ ) Jan Morcinek-M, soukromá stavební firma, Poštovní 171, Třinec IČ ) mostra group s. r. o., nám. Míru 551, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2010/02/070/No na provedení stavebních prací PZŠ Nádražní v Třinci výměna oken mezi městem Třinec a stavební firmou Ing. Lech Niedoba, Lesní 114, Jablunkov, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3930 uzavřít smlouvu o dílo č. 2010/02/092/No na vypracování projektové dokumentace Rekonstrukce veřejného osvětlení v Třinci podél silnice I/11 v úseku od křižovatky Zobava po autobusový záliv Oldřichovice, Větrník mezi městem Třince a firmou CASEL CZ Co. s. r. o., Na Skalce 36, Chotěbuz, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3931 o pořadí nabídek předložených hodnotící komisí za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení stavebních prací Chodník ul. Hraniční - nemocnice takto: 1) L.GREKO s. r. o., Konská 468, Třinec IČ ) DOMASTER, spol. s r. o., Nebory 467, Třinec IČ ) CSK-Invest, s. r. o., ul. Olšová 1165, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2010/02/073/No na provedení stavebních prací Chodník ul. Hraniční - nemocnice mezi městem Třinec a stavební firmou L.GREKO s. r. o., Konská 468, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3932 uzavřít v rámci staveb Rozšíření vodovodu Třinec-Osůvky, Rozšíření vodovodu Třinec Konská od č. p. 84 po č. p. 103, Třinec, vodovod Lyžbice za Kamionkou prodloužení vodovodu a Třinec, vodovod Lyžbice za Kamionkou smlouvu č. 2010/02/074/Li o provozování vodního díla mezi městem Třinec a firmou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem ul. 28. října 169, Ostrava, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 2 (celkem 18)

3 usnesením č. 2010/3933 1) vzala na vědomí a) Závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku rok 2009 b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářský svazek, IČ , za rok ) doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí a) Závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku rok 2009 b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářský svazek, IČ , za rok usnesením č. 2010/3934 1) vzala na vědomí předložený Finanční model verze 6.2 projektu Revitalizace povodí Olše, který tvoří aktualizovanou přílohu č. 1 Zvláštní smlouvy 2) doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí předložený Finanční model verze 6.2 projektu Revitalizace povodí Olše, který tvoří aktualizovanou přílohu č. 1 Zvláštní smlouvy. usnesením č. 2010/3935 1) doporučila zastupitelstvu města uzavřít smlouvu č. 2010/02/093/No o poskytnutí finančního příspěvku a o určení vzájemných práv a povinností při výstavbě nové železniční zastávky Třinec Lyžbice mezi městem Třinec a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, Olomouc, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3936 1) doporučila zastupitelstvu města uzavřít smlouvu č. 2010/02/094/No o poskytnutí finančního příspěvku a o určení vzájemných práv a povinností při výstavbě protipovodňových opatření na území města Třince v rámci stavby Regulace potoka Křivec a zvýšení průtoku propustku na potoku Křivec mezi městem Třinec a společností Třinecké železárny, a. s., Průmyslová 1000, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3937 uzavřít v rámci stavby Rekonstrukce ulice Mánesova v Třinci smlouvu č. 2010/02/095/Li o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 2401, 2402, 2405/1, 2407, 2408, 2421/1, 2422/1 a 2431/1 v katastrálním území Třinec mezi městem Třinec a firmou Třinecké železárny, a. s., se sídlem Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 3 (celkem 18)

4 usnesením č. 2010/3938 neumístit maximální počet 39 ks reklamních zařízení tzv. outbannerů pro společnost Hyundai o rozměrech mm x 500 mm (výška x šířka) na sloupech veřejného osvětlení, které měla provést fyzická osoba podnikající Ing. Lubomír Bulawa, Rybářská 1303, Třinec, IČ , která má s městem Třinec uzavřenou platnou nájemní smlouvu na pronájem stožárové části všech sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví a na území města Třince za účelem umístění reklamních zařízení. usnesením č. 2010/3939 neudělit výjimku z usnesení Rady města Třince č. 2007/199, a tím nevydat souhlas města Třince jako vlastníka předmětné pozemní komunikace s povolením zvláštního užívání komunikace zřízením vyhrazeného parkování pro pana K. H., bytem Třinec. usnesením č. 2010/3940 nerealizovat výstavbu autobusového přístřešku na zastávce Oldřichovice, vodárna. usnesením č. 2010/3941 1) schválila poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Nemocnice Třinec, se sídlem Třinec, Kaštanová 268, PSČ , IČ , na celoroční provoz pylové informační služby ve výši Kč. Příspěvek bude poskytnut z rozpočtu organizační jednotky č Fond životního prostředí města Třince uzavřít smlouvu č. 2010/01/013/Tu mezi příspěvkovou organizací Nemocnice Třinec, se sídlem Třinec, Kaštanová 268, PSČ , IČ , a městem Třinec o neinvestičním příspěvku na celoroční provoz pylové informační služby, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/3942 1) schválila připojení města Třince k Evropskému týdnu mobility, který proběhne ve dnech usnesením č. 2010/3943 1) doporučila zastupitelstvu města souhlasit s realizací projektu,,revitalizace evangelického kostela v Třinci, jehož nositelem a předkladatelem je Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, Třinec, Staré Město, Revoluční 609, IČ Strana 4 (celkem 18)

5 usnesením č. 2010/3944 a) zúžit předmět nájmu u nájemní smlouvy ze dne , uzavřené mezi městem Třinec a Základní uměleckou školou Třinec, Třanovského 596, příspěvkovou organizací, IČ , o budovu č. p. 406, ul. Jablunkovská, Třinec, parc. č. 1152, k. ú. Třinec, ke dni b) uzavřít dodatek č. 17 k nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Třinec a Základní uměleckou školou Třinec, Třanovského 596, příspěvkovou organizací, IČ , dle bodu a) tohoto usnesení, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 2) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2010/3945 o záměru snížení ceny nájemného na výši ,90 Kč bez DPH s účinností od do v souvislosti s pronájmem 3. pavilonu budovy č. p. 696, Třinec, na základě nájemní smlouvy č 2009/06/227/Ma, uzavřené mezi městem Třinec a Základní uměleckou školou Třinec, Třanovského 596, příspěvkovou organizací, IČ usnesením č. 2010/3946 o uzavření nájemní smlouvy č. 10/2010 mezi příspěvkovou organizací Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince (STaRS) a paní Marcelou Szwarcovou, Sosnová 363, IČ , a paní Jarmilou Jadamusovou, Oldřichovice 742, Třinec, IČ , sdružení MA-JA, na pronájem nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží v budově č. p. 89, ul. Lesní, Třinec, parc. č. 1413/26, k. ú. Třinec, o výměře 57,28 m 2, za cenu dle Ceníku, tj Kč/rok bez DPH, na dobu neurčitou, za účelem provozování prodejního skladu nápojů a cukrovinek 2) pověřila ředitele příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince (STaRS), uzavřít nájemní smlouvu č. 10/2010 dle bodu 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2010/3947 1) vzala na vědomí informaci, že Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ ZS /2010 na grantový projekt Podpora zvyšování kvality služeb v zařízeních Sociálních služeb města Třince příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince na neinvestiční výdaje v celkové výši Kč ,20 financované z 85 % z rozpočtu Evropské unie a z 15 % ze státního rozpočtu, v rámci oblasti podpory Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách, číslo globálního grantu: CZ.1.04/3.1.03, název globálního grantu: Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách Strana 5 (celkem 18)

6 o uzavření Smlouvy o partnerství č. 2010/01/14 mezi městem Třinec a Sociálními službami města Třince, příspěvkovou organizací, Habrová 302, Třinec, za účelem spolupráce na projektu Podpora zvyšování kvality služeb v zařízeních Sociálních služeb města Třince, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, která ruší a nahrazuje původní Smlouvu o partnerství č. 2009/01/069 za účelem spolupráce na projektu Podpora zvyšování kvality služeb v zařízeních Sociálních služeb města Třince mezi městem Třinec a Sociálními službami města Třince, příspěvkovou organizací, Habrová 302, Třinec 3) pověřila starostku města Třince k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení. usnesením č. 2010/3948 a) o pokračování nájemního vztahu ke garáži č. 31 ve výměře 18 m 2, která se nachází na části pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice, obec Třinec (za přístavbou bývalého Hotelového domu Steel v Třinci), s paní A. B., bytem Třinec b) uzavřít dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č ze dne usnesením č. 2010/3949 a) o pronájmu nebytového prostoru garáže č. 6 ve výměře 17 m 2, který se nachází na části pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice, obec Třinec (za přístavbou bývalého Hotelového domu Steel v Třinci), mezi městem Třinec a paní A. M., bytem Třinec, za cenu dle Ceníku, tj. 600 Kč/m 2 /rok bez poskytovaných služeb na dobu neurčitou b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/196/Sz. usnesením č. 2010/3950 1) doporučila zastupitelstvu města revokovat usnesení 14. zasedání zastupitelstva města ze dne , písm. c), ve věci přijetí daru pozemků pod veřejnými komunikacemi a veřejnou zelení v úseku od starého obchodního domu až k nám. TGM v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, od ČR Okresního úřadu Frýdek-Místek 2) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout a) o bezúplatném nabytí pozemků parc. č. 3297/1, 3298, 3304/1, 3314, 3315, 3324, 3334/1, 3334/3 a 3603/1, všechny ostatní plocha, zeleň v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, za kterou jedná Ing. Karol Siwek, ředitel Územního pracoviště Ostrava, do vlastnictví města Třince b) uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 2010/05/212/Př 3) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout a) o bezúplatném nabytí pozemků parc. č. 3296/1, 3299, 3313, 3323, a 3333, všechny ostatní plocha, ost. komunikace v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,, Praha 2, Nové Město, za kterou jedná Ing. Karol Siwek, ředitel Územního pracoviště Ostrava, do vlastnictví města Třince b) uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 2010/05/213/Př Strana 6 (celkem 18)

7 4) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout a) o bezúplatném nabytí pozemku parc. č. 3295/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, za kterou jedná Ing. Karol Siwek, ředitel Územního pracoviště Ostrava, do vlastnictví města Třince b) uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. 2010/05/214/Př. usnesením č. 2010/3951 a) prominout poplatek z prodlení manželům I. K. a D. K., bytem Třinec, ve výši 100 % b) uzavřít Dohodu o prominutí dluhu č. 2010/05/198/Fa a) prominout poplatek z prodlení paní N. H. a panu R. K., bytem Třinec, ve výši 100 % b) uzavřít Dohodu o prominutí dluhu č. 2010/05/199/Fa 3) rozhodla a) prominout poplatek z prodlení paní Š. K., bytem Třinec, ve výši 100% b) uzavřít Dohodu o prominutí dluhu č. 2010/05/200/Fa c) uzavřít nájemní smlouvu na stávající byt č. 2010/05/201/Fa. usnesením č. 2010/3952 a) uzavřít nájemní smlouvu na byt o velikosti K+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s manžely T. V. H. a D. T. T., bytem Třinec, od na dobu určitou 6 měsíců za podmínek určených v nových Zásadách b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/202/Fa. usnesením č. 2010/3953 1) doporučila zastupitelstvu města revokovat usnesení 6. zasedání zastupitelstva města ze dne ve věci odkoupení pozemků parc. č. st. 259 a 277/4 v k. ú. Karpentná, obec Třinec, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za kupní cenu 210 tis. Kč 2) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout a) o nabytí pozemků parc č. st. 259 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 277/4 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Karpentná, obec Třinec, od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, za kterou jedná Ing. Karol Siwek, ředitel Územního pracoviště Ostrava, do vlastnictví města Třince b) uzavřít souhlasné prohlášení č. 2010/05/216/Př. Strana 7 (celkem 18)

8 usnesením č. 2010/3954 1) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout a) o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 2205/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 240 m 2 v k. ú. a obci Třinec, od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ , DIČ CZ , do vlastnictví města Třince b) uzavřít darovací smlouvu č. 2010/05/219/Př. usnesením č. 2010/3955 a) pronajmout plochu na čelní straně objektu č. p na ul. Přátelství v Třinci postaveného na pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, panu Nguyen Tan Hoang, místem podnikání Koperníkova č. p. 863, Třinec, IČ , za účelem umístění reklamní (informační) tabule o rozměrech 0,90 x 2,30 m na dobu neurčitou ode dne za cenu dle Ceníku b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/209/Do. usnesením č. 2010/3956 1) vzala na vědomí ukončení nájemního vztahu s panem Z. C., bytem Nýdek, k nebytovým prostorům v celkové výměře 40,33 m², tj. místnosti č. 013 ve výměře 13,16 m² a místnosti č. 014 ve výměře 27,17 m² v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, výpovědí ze strany nájemce, tj. ke dni o záměru pronájmu nebytových prostorů v celkové výměře 40,33 m², tj. místnosti č. 013 ve výměře 13,16 m² a místnosti č. 014 ve výměře 27,17 m² v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, za cenu dle Ceníku nebo dohodou. usnesením č. 2010/3957 o záměru pronájmu všech nebytových prostorů v objektu č. p. 12 Třinec Dolní Líštná, postaveného na pozemku parc. č. 356 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec za cenu dle Ceníku nebo dohodou v případě, že nebude doručena žádná nabídka na odkoupení předmětné nemovitosti cca do 3 měsíců 2) doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o nepřijetí nabídek na odprodej nemovitostí v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, a to objektu č. p. 12 Třinec Dolní Líštná, postaveného na pozemku parc. č. 356 a části pozemku parc. č. 356 dle geometrického plánu č /2009 ze dne o výměře 341 m², nově označenou jako parc. č. 356/1 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, za doporučenou kupní cenu Kč Strana 8 (celkem 18)

9 3) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o záměru odprodeje objektu č. p. 12 Třinec Dolní Líštná, postaveného na pozemku parc. č. 356 a části pozemku parc. č. 356 dle geometrického plánu č /2009 ze dne o výměře 341 m², nově označenou jako parc. č. 356/1 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec. usnesením č. 2010/3958 uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/208/Do na pronájem nebytových prostorů v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 432 na ul. Palackého v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, v celkové výměře 85,37 m², s občanským sdružením Country Zpravodaj AHOJ, se sídlem Lidická č. p. 714, Třinec, IČ , za účelem zřízení skladů pro uskladnění materiálu sdružení (stanů, lavic, country archiv, tiskoviny), za dohodnuté nájemné ve výši Kč/rok bez služeb ode dne na dobu neurčitou. usnesením č. 2010/3959 1) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o záměru odprodeje pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 466 m 2 a částí pozemku parc. č. 1520/9 trvalý travní porost, dle geometrického plánu č /2010 ze dne nově označených jako parc. č. 1520/11 o výměře 385 m 2 a parc. č. 1520/12 o výměře 7 m 2, vše v k. ú. Konská a obci Třinec. usnesením č. 2010/3960 1) nedoporučila zastupitelstvu města rozhodnout o záměru odprodeje části pozemku parc. č. 1343/1 v k. ú. a obci Třinec. usnesením č. 2010/3961 1) doporučila zastupitelstvu města a) odprodat část spoluvlastnického podílu ve výši 2/16 k pozemku parc. č vodní plocha o výměře 104 m 2 v k. ú. Nebory a obci Třinec, ŘSD ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ , DIČ CZ , za účelem stavby Silnice I/11 Nebory, most ev. č za cenu stanovenou dle cenového předpisu platného v době převodu b) uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 2010/05/224/Př. usnesením č. 2010/3962 1) nedoporučila zastupitelstvu města rozhodnout o záměru odprodeje nebytových prostorů v celkové výměře 116,42 m² v 1. nadzemním podlaží objektů č. p. 368 na ul. Poštovní v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 1244/6 a č. p. 636 na nám. Míru v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 1244/5, vše v k. ú. a obci Třinec, užívaných společností TRESO logistik, a. s. Zlín, se sídlem Kubánské nám. 1268/9, Praha Vršovice, IČ , DIČ CZ Strana 9 (celkem 18)

10 usnesením č. 2010/3963 a) zúžit předmět nájmu paní Iloně Gnidové, místem podnikání Nýdek č. p. 149, IČ , o id. ½ místnosti č ve výměře 7,88 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Lidické v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 2526/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ke dni b) uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2008/05/389/Do ze dne o záměru pronájmu id. ½ místnosti č ve výměře 7,88 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Lidické v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 2526/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za cenu dohodou. usnesením č. 2010/3964 1) vzala na vědomí ukončení nájemního vztahu s panem Luďkem Pindurem, místem podnikání Erbenova č. p. 801, Třinec, IČ , DIČ CZ , k nebytovým prostorům vcelkové výměře 42,87 m² v 1. podzemním podlaží objektu č. p na ul. Lidické v Třinci, postaveného na pozemcích parc. č a 2498 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výpovědí ze strany nájemce, tj. ke dni zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostorů v celkové výměře 27,37 m², tj. místnost č ve výměře 11,01 m², místnost č ve výměře 6,30 m² a místnost č ve výměře 10,06 m² za cenu dle Ceníku nebo dohodou. usnesením č. 2010/3965 a) poskytnout souhlas k prodloužení podnájmu městského bytu o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, panu M. S., bytem Třinec, na dobu 1 roku b) uzavřít Dohodu o podmínkách souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu č. 2010/05/203/Za. usnesením č. 2010/3966 a) přidělit mimo užší pořadí byt o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 861 v k. ú. Třinec a obci Třinec, s dlužnou částkou na nájemném a úhradách za plnění s nájmem spojená, včetně jejího příslušenství, ve výši Kč za podmínky úhrady výše uvedené dlužné částky před podpisem nájemní smlouvy žadatelům v tomto pořadí: 1. panu J. C., bytem Třinec 2. panu M. M., bytem Třinec 3. paní L. D., bytem Třinec 4. panu J. S., bytem Třinec 5. panu P. J., bytem Třinec Strana 10 (celkem 18)

11 b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/206/Za a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za panem R. C., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném a plnění s nájmem spojená, včetně jejího příslušenství, za úhradu ve stejné výši žadatelům v tomto pořadí: 1. panu J. C., bytem Třinec 2. panu M. M., bytem Třinec 3. paní L. D., bytem Třinec 4. panu J. S., bytem Třinec 5. panu P. J., bytem Třinec b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2010/05/207/Za. usnesením č. 2010/3967 a) přidělit mimo užší pořadí byt o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, panu R. S., bytem Třinec, a paní I. B., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/204/Za a) přidělit mimo užší pořadí byt o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, paní B. S., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/205/Za. usnesením č. 2010/3968 a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za panem J. O., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném a plnění s nájmem spojená včetně jejího příslušenství za úhradu ve stejné výši panu J. Z., bytem Třinec b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2010/05/210/Za. usnesením č. 2010/3969 paní Magdaléně Kabotové, místem podnikání Na kopci 226, Horní Žukov, Český Těšín, IČ , v místnosti č ve výměře 17,69 m² v 1. podzemním podlaží objektu č. p na ul. Lidické v Třinci, postaveného na pozemcích parc. č a 2499 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec a) rozšířit stávající účel užívání o provozování masérských služeb ode dne b) udělit souhlas s podnájmem pro paní Lenku Macurovou, místem podnikání Nebory č. p. 274, Třinec, IČ , za účelem provozování masérských a kadeřnických služeb, a to za stejných platebních podmínek jako je sjednáno v nájemní smlouvě mezi paní Magdalénou Kabotovou a městem Třinec c) uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2010/05/172/Do ze dne Strana 11 (celkem 18)

12 usnesením č. 2010/3970 odepsat pohledávku ve výši Kč za zemřelým panem M. H., posledně bytem Třinec. usnesením č. 2010/3971 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu vedení podzemního kabelového vedení vysokého napětí přes pozemky parc. č a 1020/5 v k ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2010/05/217/Sk a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu vedení podzemního kabelového vedení nízkého napětí přes pozemky parc. č. 3206/1, 3206/5 a 3207 vše v k ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2010/05/218/Sk 3) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu vedení podzemního kabelového vedení nízkého napětí přes pozemek parc. č. 738/6 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2010/05/220/Vi 4) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu vedení podzemního kabelového vedení nízkého napětí, podzemního kabelového vedení vysokého napětí, nadzemního izolovaného kabelového vedení nízkého napětí přes pozemek parc. č. 15/60 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2010/05/226/Vi. usnesením č. 2010/3972 1) nedoporučila zastupitelstvu města rozhodnout a) o bezúplatném nabytí pozemků parc. č. 22/6 ve výměře 345 m², parc. č. 29/1 ve výměře 144 m² a parc. č. st. 4/1 ve výměře 48 m², vše v k. ú. Konská a obci Třinec, od paní A. K., bytem Mosty u Jablunkova, darováním do vlastnictví města Třince b) uzavřít darovací smlouvu č. 2010/05/221/Sk Strana 12 (celkem 18)

13 2) nedoporučila zastupitelstvu města rozhodnout a) o bezúplatném nabytí pozemku parc. č. 12/6 ve výměře 34 m² v k. ú. Kojkovice u Třince a obci Třinec, od paní M. T., bytem Třinec, darováním do vlastnictví města Třince b) uzavřít darovací smlouvu č. 2010/05/222/Sk. usnesením č. 2010/3973 o záměru pronájmu části pozemku parc. č ve výměře 6,25 m² (tj. 2,5 m x 2,5 m) v k. ú. Lyžbice a obci Třinec o záměru pronájmu části pozemku parc. č ve výměře 100 m² v k. ú. Konská a obci Třinec. usnesením č. 2010/3974 1) vzala na vědomí informaci Ing. Arnolda Sikory, místem podnikání Přátelství 1009, Třinec, IČ , DIČ CZ , o ukončení podnájemních vztahů v objektu č. p na ul. Přátelství v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, se společnostmi BS MARATON, s. r. o., se sídlem Přátelství 1009, Třinec, IČ , DIČ CZ , a SILESIA Servis s. r. o., se sídlem Přátelství 1009, Třinec, IČ , DIČ CZ , v obou případech dohodou ke dni u pana Ing. Arnolda Sikory, místem podnikání Přátelství 1009, Třinec, IČ , DIČ CZ , v souvislosti s pronájmem nebytových prostorů v objektu č. p na ul. Přátelství v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s účinností ode dne a) změnit účel užívání předmětu nájmu z provozování prodejny potravin, skladů, kanceláří a poskytování relaxačních služeb (solná jeskyně) na nový účel užívání, a to provozování prodejny potravin, kanceláří a skladů b) zúžit předmět nájmu o nebytové prostory ve 2. nadzemním podlaží v celkové výměře 141,13 m², tj. o místnost č. 1 ve výměře 32,60 m², místnost č. 2 ve výměře 35,70 m², místnost č. 3 ve výměře 17,83 m², místnost č. 4 ve výměře 13,20 m², místnost č. 6 ve výměře 7,20 m², místnost č. 7 ve výměře 6,00 m², místnost č. 8 ve výměře 8,60 m² a místnost č. 13 ve výměře 20,00 m² c) udělit souhlas s podnájmem pro společnost SILESIA Servis s.r.o., se sídlem Přátelství 1009, Třinec, IČ , DIČ CZ , v nebytových prostorech tj. místnost č. 15 ve výměře 6,20 m², místnost č. 16 ve výměře 5,90 m² a místnost č. 17 ve výměře 13,90 m² v 1. nadzemním podlaží tohoto objektu, a to za stejných platebních podmínek jako je sjednáno v nájemní smlouvě mezi Ing. Arnoldem Sikorou a městem Třinec d) uzavřít dodatek č. 12 k nájemní smlouvě č. 593 ze dne Strana 13 (celkem 18)

14 3) rozhodla o záměru pronájmu nebytových prostorů ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Přátelství v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, v celkové výměře 141,13 m², tj. o místnost č. 1 ve výměře 32,60 m², místnost č. 2 ve výměře 35,70 m², místnost č. 3 ve výměře 17,83 m², místnost č. 4 ve výměře 13,20 m², místnost č. 6 ve výměře 7,20 m², místnost č. 7 ve výměře 6,00 m², místnost č. 8 ve výměře 8,60 m² a místnost č. 13 ve výměře 20,00 m², za cenu dle Ceníku nebo dohodou. usnesením č. 2010/3975 a) pronajmout část pozemku parc. č. 39/44 ve výměře 120 m² v k. ú. Konská a obci Třinec společnosti OHL ŽS, a. s., se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, IČ , DIČ CZ , za cenu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m²/rok na dobu od do za účelem zřízení panelové komunikace b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/223/Sk. usnesením č. 2010/3976 o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1235/2 ve výměře 80 m 2 v k. ú. a obci Třinec. usnesením č. 2010/3977 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch žadatelů pana P. N., bytem Milíkov, paní E. N., bytem Třinec, pana P. S., bytem Třinec, pana R. T., bytem Třinec, paní J. T., bytem Návsí, pana J. K., bytem Třinec, pana M. N., bytem Třinec, pana P. N., manželů D. a O. B., oba bytem Třinec, manželů L. R. a N. R., oba bytem Třinec, pana L. H., bytem Třinec, manželů J. J. a M. J., oba bytem Třinec, spočívajícího v právu umístění kanalizačního řadu přes pozemky parc. č. 1944/1, 3420 a 3400 všechny v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 20 Kč/m 2, min 300 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2010/05/225/Vi. usnesením č. 2010/3978 o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2207/6 ve výměře 1,14 m 2 v k. ú. a obci Třinec. usnesením č. 2010/3979 1) nedoporučila zastupitelstvu města rozhodnout o záměru odprodeje části pozemku parc. č ve výměře 577 m 2 v k. ú. Nebory a obci Třinec. Strana 14 (celkem 18)

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. prosince 2012 usnesením č. 2012/2424 1) schválila program 65. schůze rady města, konané dne 03.12.2012. usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 27. schůze Rady města Karviné konané dne 13.12.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1178 Schválení

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3296 Schválení

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více