Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu."

Transkript

1 USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 40. schůze Kozlovského. rady města místostarostu Radima usnesením č. 2016/1493 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/1495 vyhlásit veřejnou zakázku dle 21, odst. 1, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci Rozšíření vodovodu Třinec Nebory Dušinec křížení se silnicí I/11" posuzovat nabídky pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena 3) rozhodla ustanovit komisi pro otevírání obálek, a pro posouzení a hodnocení nabídek na akci "Rozšíření vodovodu Třinec Nebory Dušinec křížení se silnicí I/11" Komise pro otevírání obálek Ing. Michael Trojka Ing. Silvie Cholewiková Ing. Daniel Fojcik Náhradníci Mgr. Ivo Kaleta Radim Tesarčík, DiS. Bc. Alexandra Lipowská Strana 1 (celkem 14)

2 Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Ing. Michael Trojka Ing. Silvie Cholewiková Ing. Daniel Fojcik Ing. Patrik Žondor Ing. arch. Boris Petrov Mgr. Rafał Zawadzki (hlas poradní) Náhradníci Mgr. Ivo Kaleta Radim Tesarčík, DiS. Bc. Alexandra Lipowská Mgr. Jana Gawlasová Daniel Heczko Mgr. Regina Klusová (hlas poradní) 4) schválila zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 5) pověřila RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení vyloučení uchazečů z další účasti v zadávacím řízení a k vyřizování případných námitek dle 110 ve spojení s 111 zákona o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky Rozšíření vodovodu Třinec Nebory Dušinec křížení se silnicí I/11. usnesením č. 2016/1496 vyhlásit veřejnou zakázku dle 21, odst. 1, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory Dušinec " posuzovat nabídky pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena 3) rozhodla ustanovit komisi pro otevírání obálek, a pro posouzení a hodnocení nabídek na akci Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory Dušinec " Komise pro otevírání obálek Mgr. Ivo Kaleta Ing. Miriam Hronovská Ing. Daniel Fojcik Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Mgr. Ivo Kaleta Ing. Miriam Hronovská Ing. Daniel Fojcik Ing. Patrik Žondor Ing. arch. Boris Petrov Mgr. Rafał Zawadzki (hlas poradní) Náhradníci RNDr. Věra Palkovská Ing. Alena Lasotová Bc. Alexandra Lipowská Náhradníci RNDr. Věra Palkovská Ing. Alena Lasotová Bc. Alexandra Lipowská Ing. Monika Byrtusová Daniel Heczko Mgr. Regina Klusová (hlas poradní) 4) schválila zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 5) pověřila RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení vyloučení uchazečů z další účasti v zadávacím řízení a k vyřizování případných námitek dle 110 ve spojení s 111 zákona o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory Dušinec. Strana 2 (celkem 14)

3 usnesením č. 2016/1497 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na služby pod názvem Údržba technických prvků města Třince 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Údržba technických prvků města Třince, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. usnesením č. 2016/1498 1) schválila uveřejnění dle 86 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předběžného oznámení veřejné zakázky Zimní údržba na komunikacích ve vlastnictví města Třince, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/1499 výroční zprávu za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, předloženou jako přílohu č. 1 tohoto přednesu. usnesením č. 2016/1500 uzavřít smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. 2016/02/001/Du (Z_S24_12_ ) se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem ve městě Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/1501 v rámci stavby Parkovací dům pro kola Biketower, Třinec uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 2016/02/002/Du (č. 15_SOBS01_ ) se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem ve městě Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ , IČ , a to za úhradu Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/1502 v rámci stavby Autobusová zastávka u PZŠ v Oldřichovicích uzavřít smlouvu č. 2016/02/005/Ku o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem ve městě Praha 3 Žižkov, Olšanská 2681/6, PSČ , Praha 3, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 3 (celkem 14)

4 usnesením č. 2016/1503 v rámci stavby Autobusové zastávky, ulice Frýdecká, Třinec uzavřít dohodu č. 2016/02/006/Li o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem ve městě Ostrava, 28. října 1235/169, Mariánské Hory, PSČ , Ostrava, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/1504 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/02/095/Li v rámci stavby Třinec, ul. Nádražní zpevněné plochy se společností Zlínstav a. s., se sídlem ve městě Zlín, Bartošova 5532, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/1505 uzavřít smlouvu č. 2016/02/027/Fo na konzultační a poradenské služby se společností FLAGRO a. s., se sídlem ve městě Ostrava-Přívoz, Špálova 80/9, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/1506 neudělit výjimku ze směrnice č. 10/2011 Pravidla pro opravy chodníků na území města Třince na opravu přístupového chodníku ke vchodu č. p. 448 na ulici Jablunkovská. usnesením č. 2016/1507 a) neprovést položení živičného povrchu na účelové komunikaci č. 394u na pozemku parc. č. 1799/5 v k. ú. Guty, b) provést v rámci běžné údržby úpravu sjezdu z účelové komunikace č. 394u na místní komunikaci vedoucí směrem do obce Řeka, c) neumístit do této lokality nádobu s posypovým materiálem. usnesením č. 2016/1508 podat žádost na zřízení jednoho vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo osoby těžce postižené nebo těžce pohybově postižené na zpevněné ploše u objektu Jablunkovská 110. usnesením č. 2016/1509 neumístit příčné zpomalovací prahy (retardéry) na místní komunikaci v lokalitě u velkoobchodu Ptáček v Oldřichovicích, v zóně s dopravním omezením, kde je nejvyšší hranice dovolené rychlosti snížena na 30 km/h (v Zóně 30"). Strana 4 (celkem 14)

5 usnesením č. 2016/1510 schválit jednotnou výši úplaty pro domácnosti i ostatní subjekty za odvádění odpadních vod kanalizacemi pro veřejnou potřebu a za čištění odpadních vod (stočné) zařízením v majetku města vybudovaným v rámci projektu Revitalizace povodí Olše na rok 2016 ve výši 32,33 Kč/m 3 bez DPH (tj. 37,18 Kč/m 3 včetně DPH). usnesením č. 2016/1511 schválit výši nájemného za užívání a provozování vodohospodářského zařízení v majetku města, který byl vybudován v rámci projektu Revitalizace povodí Olše, pro rok 2016 ve výši ,20 Kč bez DPH. usnesením č. 2016/1512 uzavřít darovací smlouvu č. 2016/01/022/Ch se společností WALMARK a. s., se sídlem v Třinci, Oldřichovice 44, PSČ , IČ: , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/1513 a) zřídit ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, Děčíně IV- Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , věcné břemeno služebnost, spočívající v právu zřídit, umístit, provozovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na části pozemku parc. č. 941/4 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2, min. 500 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2016/05/001/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu a) zřídit ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, Děčíně IV Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , věcné břemeno služebnost, spočívající v právu zřídit, umístit, provozovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na části pozemku parc. č. 1343/62 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2, min. 500 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. 2016/05/006/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2016/1514 zveřejnit záměr města udělit souhlas se změnou smluvní strany převodem nájmu založeného smlouvou o nájmu prostoru č. 2010/05/340/Sz ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a paní Jiřinou Ivanovovou, bytem ul. Slezská čp. 739, Třinec, na společnost Domácí zdravotní péče Ivanovová s.r.o., se sídlem v Třinci, Starém Městě, ul. Frýdecká čp. 410, PSČ , IČ , vztahující se k prostoru garáže č. 3 ve výměře 18 m², která je součástí pozemku parc. č. 761/2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec. Strana 5 (celkem 14)

6 usnesením č. 2016/1515 a) upravit cenu nájmu Základní umělecké škole, Třinec, Třanovského 596, příspěvkové organizaci, se sídlem v Třinci, Třanovského 596, PSČ , IČ , za pronájem prostorů v budově čp. 596 na ul. Třanovského v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 1243/6 v k. ú. a obci Třinec, na částku ve výši Kč + inflace za předcházející období pro rok 2016, b) uzavřít dodatek č. 23 ke smlouvě č. Š N/1/1/95 ze dne (2012/05/030/Do) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu a) upravit cenu nájmu Základní umělecké škole, Třinec, Třanovského 596, příspěvkové organizaci, se sídlem v Třinci, Třanovského 596, PSČ , IČ , za pronájem prostorů v budově čp. 696 na ul. Koperníkově v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 2565/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, na částku ve výši Kč + inflace za předcházející období pro rok 2016, b) uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě č. 2009/06/227/Ma ze dne (2012/05/031/Do) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2016/1516 1) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout přijmout darem pozemek parc. č. 3387/28 o výměře 19 m 2 a pozemek parc. č. 3387/29 o výměře 96 m 2, nově vyčleněného z pozemku parc. č. 3387/27 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec dle GP č /2015 ze dne od Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ , IČ , zastoupeného z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem v Ostravě, Úprkova 795/1, PSČ , IČ , do vlastnictví města Třince, b) rozhodnout uzavřít darovací smlouvu č. 2016/05/003/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2016/1517 přijatou nabídku pana B. J., bytem Třinec, na pronájem části pozemku parc. č. 130, trvalý travní porost, dle situačního snímku označ. jako parc. č. 130/3 o výměře 233 m 2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince k rekreačnímu využití, jako nabídku jedinou a) pronajmout část pozemku parc. č. 130 trvalý travní porost, dle situačního snímku označ. jako parc. č. 130/3 o výměře 233 m 2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, panu B. J., bytem Třinec, k rekreačnímu využití za nabídnutou cenu nájmu ve výši 1.500/Kč/rok, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2016/05/05/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 6 (celkem 14)

7 usnesením č. 2016/1518 zveřejnit záměr prodloužení doby nájmu o 5 let do v nájemním vztahu založeném nájemní smlouvou č. 2008/05/315/Sk ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a společností PNS Grosso s.r.o., se sídlem v Praze-Horních Počernicích, Paceřická 2773/1, PSČ , IČ , na pronájem části pozemku parc. č. 2492/1, ostatní plocha o výměře 9 m 2 a části pozemku parc. č. 3214/1, ostatní plocha, o výměře 9 m 2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec za účelem umístění prodejních stánků pro prodej tiskovin PNS za cenu dle Ceníku, tj Kč/m 2 /rok. usnesením č. 2016/1519 zveřejnit záměr města prodat pozemky v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, a to - parc. č. 612/3 zahrada o výměře 39 m 2 předem určenému zájemci, panu M. P., bytem Třinec, - parc. č. 614/14 zahrada o výměře 40 m 2 předem určenému zájemci, panu M. Ž., bytem Třinec, - parc. č. 614/15 zahrada o výměře 39 m 2 předem určeným zájemcům, paní E. O., bytem Třinec, a panu M. P., bytem Nový Malín, - parc. č. 614/16 zahrada o výměře 40 m 2 předem určeným zájemcům, paní B. H., bytem Třinec, a paní L. U., bytem Třinec, - parc. č. 614/17 zahrada o výměře 39 m 2 předem určenému zájemci, paní S. S., bytem Třinec, - parc. č. 986/2 zahrada o výměře 97 m 2 předem určeným zájemcům, panu P. B., bytem Třinec, paní A. B., bytem Třinec, a paní M. B., bytem Třinec, - parc. č. 988/3 zahrada o výměře 48 m 2 předem určenému zájemci, panu R. P., bytem Třinec, - parc. č. 963/3 zahrada o výměře 160 m 2 předem určeným zájemcům, manž. J. P. a V. P., bytem Ořech, a panu Z. P., bytem Frýdek-Místek, jako vlastníkům sousedních nemovitostí za kupní cenu ve výši 10 Kč/m 2. usnesením č. 2016/1520 a) zřídit ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně IV- Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , věcné břemeno spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 216/31 v k. ú. Konská a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2 + DPH v zákonem stanovené sazbě, min. 500 Kč bez DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2015/05/395/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu Strana 7 (celkem 14)

8 a) zřídit ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně IV- Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , věcné břemeno spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č v k. ú. Konská a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2 + DPH v zákonem stanovené sazbě, min. 500 Kč bez DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2015/05/396/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) rozhodla a) zřídit ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně IV- Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , věcné břemeno spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2 + DPH v zákonem stanovené sazbě, min. 500 Kč bez DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2015/05/397/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 4) rozhodla a) zřídit ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně IV- Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , věcné břemeno spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení NN na částech pozemků parc. č. 2417, 2426/2 a 2418 v k. ú. Konská a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2 + DPH v zákonem stanovené sazbě, min. 500 Kč bez DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2015/05/404/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 5) rozhodla a) zřídit ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně IV- Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , věcné břemeno služebnost inženýrské sítě, spočívající v právu vedení podzemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č /2015 ze dne , za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2 + DPH v zákonem stanovené sazbě, min. 500 Kč bez DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2015/05/405/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2016/1521 a) udělit souhlas k podnájmu městského bytu o velikosti 1+2 ve 4. nadzemním podlaží domu na ul. Palackého v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemcem je paní L. O., bytem Třinec, pro pana L. S., bytem Vendryně, a to na dobu 1 roku, počínaje dnem , b) uzavřít dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 2012/05/444/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 8 (celkem 14)

9 usnesením č. 2016/1522 ve smluvním vztahu založeném smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2015/05/282/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a spolkem Česká asociace instruktorů psychomotorických aktivit kojenců, batolat a předškoláků (ČAIPA), se sídlem v Třinci, Sosnová 411, PSČ , IČ , související s pronájmem prostorů v budově č. p. 411 na ul. Sosnové v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 561/5 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec a) rozšířit smluvní stranu na straně nájemce o společnost Baby club Kenny, s.r.o., se sídlem v Třinci, Sosnová 411, PSČ , IČ , kdy se společně se spolkem ČAIPA stávají společnými nájemci a jsou ze smluvního vztahu založeného výše uvedenou smlouvou oprávněni a zavázáni společně a nerozdílně, b) rozšířit stávající účel užívání, kterým je provozování chráněné dílny pro šití a vyrábění pomůcek podporujících vývoj dětí o fotoateliér, c) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2015/05/282/Do ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/1523 ve smluvním vztahu založeném smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2012/05/348/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a panem Richardem Valentou, se sídlem v Třinci, Sosnová 387, PSČ , IČ , výši finančního příspěvku v částce 18 tis. Kč pro rok 2016 poskytovaného měsíčně městem Třinec na pokrytí finanční ztráty vzniklé provozováním veřejného sociálního zařízení v budově čp. 403 Třinec Staré Město, která je součástí pozemku parc. č. 819 v k. ú. a obci Třinec a s účinností od ve smyslu zák. č. 215/2004 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 465/2009 Sb., v platném znění, představuje tato částka podporu de minimis, kterou je nutno podle citovaných předpisů evidovat v registru podpor malého rozsahu a) zapracovat vyčíslenou veřejnou podporu dle bodu 1) usnesení pro rok 2016 do smlouvy o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2012/05/348/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a panem Richardem Valentou, se sídlem v Třinci, Sosnová 387, PSČ , IČ , b) uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2012/05/348/Do ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/1524 a) informaci o úhradě dlužné částky společností TRING INVEST s.r.o., se sídlem v Třinci, Oldřichovice 75, PSČ , IČ , v souvislosti s uděleným souhlasem ke zpětvzetí výpovědi z nájmu prostorů v budově čp na ul. Přátelství v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, který byl touto úhradou podmíněn, b) informaci o neprodloužení záměru pronájmu prostorů v souhrnné výměře 52 m² v 1. nadzemním podlaží budovy čp na ul. Přátelství v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, v souvislosti s bodem 1 a) návrhu na usnesení. Strana 9 (celkem 14)

10 usnesením č. 2016/1525 a) informaci o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2007/05/251/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a společností BEMI - účto, s.r.o., se sídlem Třinec, Nebory 133, PŠČ , IČ , související s pronájmem prostorů v souhrnné výměře 28,70 m² ve 2. nadzemním podlaží budovy čp. 360 Třinec Nebory, která je součástí pozemku parc. č. 437 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nebory a obci Třinec, výpovědí ze strany nájemce k datu , b) informaci o nezveřejnění záměru pronájmu ve znění předkládací a důvodové zprávy přednesu. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2016/1526 prominout poplatky za pronájem kinosálu v budově Městského kina Kosmos Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Dukelská 689, Farnímu sboru Slezské církve evangelické a.v., se sídlem v Třinci, ulice Revoluční, č.p. 609, PSČ , IČ , v rámci akce Konference pro muže, dne , ve výši Kč 2) uložila viz ÚKOLY. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkových organizací po projednání usnesením č. 2016/1527 zprávu Prohlášení o bezpečnosti stávajícího stavu stavby Kaštanová 412, Třinec, zpracovanou společností Static solution s.r.o., se sídlem V Praze 6 Dejvice, ulice Velfíkova 1428/4, PSČ , IČ , ze dne zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory za účelem uskutečňování základního vzdělávání v 1. nadzemním podlaží pavilonu A nemovitosti v Třinci, ulice Kaštanová, čp. 412, PSČ , která je součástí pozemku parc. č. 602/2 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, o výměře 202,4 m², které jsou svěřené do užívání organizaci Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová, čp. 412, PSČ , IČ , výběrem zájemce obálkovou metodou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2016/1528 inspekční zprávu České školní inspekce Čj. ČŠIT-1301/15-T a protokol o kontrole České školní inspekce Čj. ČŠIT-1539/15-T v souvislosti s kontrolou organizace Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Slezská 778, PSČ , IČ , ze dne , ve znění přílohy č. 1 a 2 přednesu. usnesením č. 2016/1529 a) vyhlásit Dotační program na podporu a rozvoj kulturních a sportovních aktivit ve městě Třinci v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, Strana 10 (celkem 14)

11 b) schválit objem finančních prostředků pro Dotační program na podporu a rozvoj kulturních a sportovních aktivit ve městě Třinci v roce 2016 ve výši Kč, c) schválit termín předkládání žádostí Dotačního programu na podporu a rozvoj kulturních a sportovních aktivit ve městě Třinci v roce 2016 od do a) zřídit dotační komisi pro poskytování účelových finančních prostředků pro Dotační program na podporu a rozvoj kulturních a sportovních aktivit ve městě Třinci v roce 2016, b) jmenovat předsedu a členy dotační komise pro poskytování účelových finančních prostředků pro Dotační program na podporu a rozvoj kulturních a sportovních aktivit ve městě Třinci v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. při výkonu funkce zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2016/1530 schválit organizaci Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Bezručova 66, PSČ , IČ , podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního programu Moravskoslezského kraje Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2016 na projekt Spideráci. usnesením č. 2016/1531 1) souhlasila s ustanovením města Třince zvláštním příjemcem dávek pomoci v hmotné nouzi paní K. A., bytem Třinec. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2016/1532 1) schválila příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, PSČ , IČ , podat žádost v rámci vyhlášeného dotačního Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016 na získání podpory služeb sociální prevence Azylový dům pro matky v maximální výši Kč, Dům na půl cesty v maximální výši Kč. usnesením č. 2016/1533 a) vyhlásit dotační Program na podporu projektů v sociální oblasti ve městě Třinec na rok 2016 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, b) schválit objem finančních prostředků pro dotační Program na podporu projektů v sociální oblasti ve městě Třinec na rok 2016 ve výši Kč, c) schválit termín předkládání žádostí dotačního programu Program na podporu projektů v sociální oblasti ve městě Třinec na rok 2016 v době od do a) zřídit dotační komisi pro rozdělení účelových finančních prostředků v rámci dotačního Programu na podporu projektů v sociální oblasti ve městě Třinec na rok 2016, Strana 11 (celkem 14)

12 b) jmenovat předsedu a členy dotační komise pro rozdělení účelových finančních prostředků v rámci dotačního Programu na podporu projektů v sociální oblasti ve městě Třinec na rok 2016 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2016/1534 1) doporučila zastupitelstvu města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru z Fondu rozvoje bydlení č. 2015/13/004/Po ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) doporučila zastupitelstvu města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru z Fondu rozvoje bydlení č. 2015/13/006/Po ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) doporučila zastupitelstvu města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru z Fondu rozvoje bydlení č. 2015/13/010/Po ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu 4) doporučila zastupitelstvu města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru z Fondu rozvoje bydlení č. 2015/13/012/Po ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. usnesením č. 2016/1535 změnu č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D ze dne (č. 2015/25/007/Si/R2), vydaného Ministerstvem životního prostředí, kterým bylo změněno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne (č. 2015/25/007/Si), ve znění změny č. 1 ze dne (č. 2015/25/007/Si/R1), k projektu PZŠ Oldřichovice 210, Třinec zateplení objektu a výměna vnějších výplní otvorů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uzavřít dodatek č. 2 (č. 2015/25/005/Si/D2) ke smlouvě č (č. 2015/25/005/Si) o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na dotační projekt PZŠ Oldřichovice 210, Třinec zateplení objektu a výměna vnějších výplní otvorů mezi městem Třinec a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem v Praze 11, Kaplanova 1931/1, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2016/1536 Změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D ze dne (č. 2015/25/020/Ml/R1), vydaného Ministerstvem životního prostředí, kterým bylo upraveno původní Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D ze dne (č. 2015/25/020/Ml), k projektu Zlepšení systému protipovodňové ochrany města Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/1537 1) doporučila zastupitelstvu města a) schválit příslib finanční spoluúčasti z rozpočtu města Třinec na projekt Výstavba tréninkové hokejové haly, jehož nositelem je HC Oceláři Třinec, z.s., se sídlem Frýdecká 850, Třinec-Staré Město, PSČ , IČ: , ve výši 10,6 mil. Kč, Strana 12 (celkem 14)

13 b) schválit příslib finanční spoluúčasti z rozpočtu města Třinec na projekt Rekonstrukce fotbalového stadionu Třinec, jehož nositelem je Fotbal Třinec, z.s., se sídlem Tyršova 214, Třinec, PSČ , IČ: , ve výši 1/3 spoluúčasti žadatele na rozpočtu projektu, max. však do výše 1,5 mil. Kč. usnesením č. 2016/1538 1) doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Darovací smlouvy č. 2016/xx/yy/zz mezi městem Třinec (jako obdarovaným) a společností MORAVIA STEEL, a.s., Průmyslová 1000, Třinec, IČ (jako dárcem), jejímž předmětem je přijetí finančního daru ve výši 10,6 mil. Kč. usnesením č. 2016/1539 uzavřít smlouvu o výpůjčce č. 2016/06/01/Ka mezi městem Třinec a spolkem Fotbal Třinec z.s., se sídlem v Třinci, ulice Tyršova č. p. 214, PSČ , IČ , kdy předmětem smlouvy je výpůjčka části pozemku č. 1413/17 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2667 m 2 včetně hlediště s nadstřešením, stupně hlediště, betonového schodiště a obslužné plochy (zpevněná plocha podél hrací plochy před hledištěm) u fotbalového hřiště Rudolfa Labaje, dále pozemek parc. č. 1413/53 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 36 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če (sociální zařízení) a pozemek parc. č. 1413/54 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če (bufet), vše v k. ú. a obci Třinec, za účelem realizace rekonstrukce v návaznosti na poskytnutou dotaci, a to na dobu určitou do , ve znění předloženém v příloze č. 1. usnesením č. 2016/1540 1) doporučila zastupitelstvu města schválit příslib finanční spoluúčasti z rozpočtu města Třinec na projekt Úprava sportovního areálu a rekonstrukce šaten, jehož nositelem je TJ Nebory, o.s., se sídlem Nebory 86, Třinec, PSČ , IČ: , ve výši 1 mil. Kč. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2016/1541 1) schválila plány činnosti příspěvkových organizací v sociální oblasti pro rok 2016 ve znění návrhů předložených prostřednictvím přílohy č. 1 a č. 2 přednesu 2) stanovila příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, PSČ , IČ , tyto závazné ukazatele: a) objem prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti pro rok 2016 ve výši Kč, b) celkovou maximální částku odpisů pro rok 2016 ve výši Kč, c) výši vyrovnávací platby prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu Strana 13 (celkem 14)

14 3) stanovila příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Habrová 302, PSČ , IČ , tyto závazné ukazatele: a) objem prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti pro rok 2016 ve výši Kč, b) celkovou maximální částku odpisů pro rok 2016 ve výši Kč, c) výši vyrovnávací platby prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2016/1542 schválit s účinností od nový platový výměr ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, Máchova č. 1134, Třinec, paní Mgr. Aleně Kostkové, prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. RADA MĚSTA při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání ULOŽILA U usnesení č. 2016/1526 bod 2) 56/40 ředitelce organizace Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Dukelská 689, PSČ , IČ , postupovat ve věci prominutí poplatků za pronájem kinosálu z důvodu konání Konference pro muže dle bodu 1) návrhu na usnesení. Zodp.: ředitelka organizace Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace Termín: RNDr. Věra Palkovská Radim Kozlovský STAROSTKA MÍSTOSTAROSTA Vyhotoveno dne: 19. ledna 2016 Strana 14 (celkem 14)

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 39. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. ledna 2012 usnesením č. 2012/1334 program 39. schůze rady města, konané dne 23.01.2012. usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 111. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 03. března 2014 usnesením č. 2014/4088 1) schválila program 111. schůze rady města, konané dne 03.03.2014. usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. ledna 2011 usnesením č. 2011/140 program 5. schůze rady města, konané dne 10.01.2011. usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 35. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1275 1) schválila program 35. schůze rady města, konané dne 30.11.2015. usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 124. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. června 2014 usnesením č. 2014/4519 program 124. schůze rady města, konané dne 23.06.2014. usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 22. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. srpna 2011 usnesením č. 2011/817 1) schválila program 22. schůze rady města, konané dne 29.08.2011. usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. dubna 2013 usnesením č. 2013/2917 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 22.04.2013. usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. března 2010 usnesením č. 2010/3630 program 71. schůze rady města, konané dne 01.03.2010. usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 30. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. září 2015 usnesením č. 2015/1080 program 30. schůze rady města, konané dne 29.09.2015. usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 15. června 2015 usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 05/132/2015 1) schválilo návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov Rada města KRNOVA SS 032/16/Ko U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov čís. usn. 1303/32 1334/32 Rozdělovník - členové

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 137. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 29. října 2014 usnesením č. 2014/5028 1) schválila program 137. schůze rady města, konané dne 29.10.2014. usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. února 2013 usnesením č. 2013/2646 program 72. schůze rady města, konané dne 11.02.2013. usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. června 2015 usnesením č. 2015/754 program 19. schůze rady města, konané dne 22.06.2015. usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2326 1) schválila program 63. schůze rady města, konané dne 05.11.2012. usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem

Více

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel.

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel. U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 04.02.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační plocha

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010

Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4468 Schválení

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. března 2011 čís. usn. 253/9 287/9 Ing. arch. Liana

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 31. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. října 2015 usnesením č. 2015/1117 program 31. schůze rady města, konané dne 12.10.2015. usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 85. schůze Rady města Karviné konané dne 21.09.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4941 Schválení

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 18/2014

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 18/2014 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 18/2014 z 18. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 29. října 2014 V Horních Bludovicích dne 29.

Více

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček Usnesení 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 103/2/10 TAJ M. č. 1/2 1)

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne 24.09.2012. usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. září 2012 usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/345/2012 1) schválilo návrhovou

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015. 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015.

Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015. 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015. Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015. 132/6 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

Více

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 44. schůze Rady města Karviné konané dne 02.10.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1964 Schválení

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 26.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20. října 2015

U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20. října 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20.

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 Usnesení č. 30/0512/11 Žádost o změnu účelu grantu Mateřské centrum Slavičín uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 52/2011

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2015 v 16:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 489/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila program 30. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení

Více

11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015

11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015 11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015 114/11/15 132/11/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Eduard Dvorský místostarosta 114/11/15 M. č. 1 návrh vnitřní Směrnice č. 1/2015 pro

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 32. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. října 2015 usnesením č. 2015/1165 program 32. schůze rady města, konané dne 26.10.2015. usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města Příbora. 103/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 103/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 103. schůze Rady města Příbora konané dne 30. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Usnesení č. 675 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.07.2009. Usnesení č. 676 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 41/1 Program schůze RM 41/1/1 Vložila do programu materiál č. 41/39 Společné zasedání členů

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. , USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. dubna 2012 usnesením č. 10/286/2012 doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. usnesením č. 10/287/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

1552 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 29. SCHŮZE RM KARVINÉ KONANÉ DNE 12. 2. 2008 viz zápis

1552 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 29. SCHŮZE RM KARVINÉ KONANÉ DNE 12. 2. 2008 viz zápis STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MMK/029519/2008 viz program viz zápis Usnesení z 29. schůze Rady města Karviné konané dne 12. 2. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 1552 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 29. SCHŮZE

Více

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

136. VÝPIS Z USNESENÍ

136. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 136. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 03.06.2014 R/374/2014-136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. schválit Zřizovací listinu Technických

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. února 2015 usnesením č. 03/51/2015 program 3. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 03/52/2015 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012 čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 Číslo Číslo usn. mat. 327 1 Kontrola plnění usnesení 328 2 Problematika Smlouva o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0295/RMOb-Vit/1418/12-0320/RMOb-Vit/1418/12 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 18. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 5.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 18. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 5. 1 z 27 18.5.2015 14:20 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 18. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 7. 5. 201510:00 (usn. č. 0691/18 - usn. č. 0772/18) Bc.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 26. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 8. 9.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 26. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 8. 9. 1 z 15 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 26. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 8. 9. 2011 09:00 (usn. č. 1159/26 - usn. č. 1197/26) Mgr. Karel Sibinský

Více

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Rada města po projednání: I. schválila: 35 RM OES 01: Vnitřní rozpočtové opatření č. VI 2012. 35 RM OES 02: Pověření

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 5/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 5/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 5/2013 z 5. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 27. února 2013 V Horních Bludovicích dne 27. února

Více

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 25. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2011 usnesením č. 2011/932 program 25. schůze rady města, konané dne 26.09.2011. usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 15. schůze Rady města Karviné konané dne 10.06.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 648 Schválení

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost paní Xxxx o přidělení městského bytu. 02. Informace o vývoji

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Zajišťování komplexního úklidu budov užívaných Městským úřadem Třinec

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Zajišťování komplexního úklidu budov užívaných Městským úřadem Třinec Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajišťování komplexního úklidu budov užívaných Městským úřadem Třinec zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-11/2010 ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice, výsledky voleb do zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaných ve dnech 15. a 16.10.2010 v městském obvodě Hošťálkovice,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Usnesení. 2802 Schválení ověřovatelů zápisu 61. schůze RM Karviné konané dne 26.06.2013

Usnesení. 2802 Schválení ověřovatelů zápisu 61. schůze RM Karviné konané dne 26.06.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 61. schůze Rady města Karviné konané dne 26.06.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2802 Schválení

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Usnesení. 4 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 16.11.2010

Usnesení. 4 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 16.11.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 16.11.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4 Schválení

Více