Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu."

Transkript

1 USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 40. schůze Kozlovského. rady města místostarostu Radima usnesením č. 2016/1493 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/1495 vyhlásit veřejnou zakázku dle 21, odst. 1, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci Rozšíření vodovodu Třinec Nebory Dušinec křížení se silnicí I/11" posuzovat nabídky pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena 3) rozhodla ustanovit komisi pro otevírání obálek, a pro posouzení a hodnocení nabídek na akci "Rozšíření vodovodu Třinec Nebory Dušinec křížení se silnicí I/11" Komise pro otevírání obálek Ing. Michael Trojka Ing. Silvie Cholewiková Ing. Daniel Fojcik Náhradníci Mgr. Ivo Kaleta Radim Tesarčík, DiS. Bc. Alexandra Lipowská Strana 1 (celkem 14)

2 Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Ing. Michael Trojka Ing. Silvie Cholewiková Ing. Daniel Fojcik Ing. Patrik Žondor Ing. arch. Boris Petrov Mgr. Rafał Zawadzki (hlas poradní) Náhradníci Mgr. Ivo Kaleta Radim Tesarčík, DiS. Bc. Alexandra Lipowská Mgr. Jana Gawlasová Daniel Heczko Mgr. Regina Klusová (hlas poradní) 4) schválila zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 5) pověřila RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení vyloučení uchazečů z další účasti v zadávacím řízení a k vyřizování případných námitek dle 110 ve spojení s 111 zákona o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky Rozšíření vodovodu Třinec Nebory Dušinec křížení se silnicí I/11. usnesením č. 2016/1496 vyhlásit veřejnou zakázku dle 21, odst. 1, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory Dušinec " posuzovat nabídky pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena 3) rozhodla ustanovit komisi pro otevírání obálek, a pro posouzení a hodnocení nabídek na akci Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory Dušinec " Komise pro otevírání obálek Mgr. Ivo Kaleta Ing. Miriam Hronovská Ing. Daniel Fojcik Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Mgr. Ivo Kaleta Ing. Miriam Hronovská Ing. Daniel Fojcik Ing. Patrik Žondor Ing. arch. Boris Petrov Mgr. Rafał Zawadzki (hlas poradní) Náhradníci RNDr. Věra Palkovská Ing. Alena Lasotová Bc. Alexandra Lipowská Náhradníci RNDr. Věra Palkovská Ing. Alena Lasotová Bc. Alexandra Lipowská Ing. Monika Byrtusová Daniel Heczko Mgr. Regina Klusová (hlas poradní) 4) schválila zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 5) pověřila RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení vyloučení uchazečů z další účasti v zadávacím řízení a k vyřizování případných námitek dle 110 ve spojení s 111 zákona o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory Dušinec. Strana 2 (celkem 14)

3 usnesením č. 2016/1497 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na služby pod názvem Údržba technických prvků města Třince 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Údržba technických prvků města Třince, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. usnesením č. 2016/1498 1) schválila uveřejnění dle 86 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předběžného oznámení veřejné zakázky Zimní údržba na komunikacích ve vlastnictví města Třince, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/1499 výroční zprávu za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, předloženou jako přílohu č. 1 tohoto přednesu. usnesením č. 2016/1500 uzavřít smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. 2016/02/001/Du (Z_S24_12_ ) se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem ve městě Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/1501 v rámci stavby Parkovací dům pro kola Biketower, Třinec uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 2016/02/002/Du (č. 15_SOBS01_ ) se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem ve městě Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ , IČ , a to za úhradu Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/1502 v rámci stavby Autobusová zastávka u PZŠ v Oldřichovicích uzavřít smlouvu č. 2016/02/005/Ku o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem ve městě Praha 3 Žižkov, Olšanská 2681/6, PSČ , Praha 3, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 3 (celkem 14)

4 usnesením č. 2016/1503 v rámci stavby Autobusové zastávky, ulice Frýdecká, Třinec uzavřít dohodu č. 2016/02/006/Li o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem ve městě Ostrava, 28. října 1235/169, Mariánské Hory, PSČ , Ostrava, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/1504 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/02/095/Li v rámci stavby Třinec, ul. Nádražní zpevněné plochy se společností Zlínstav a. s., se sídlem ve městě Zlín, Bartošova 5532, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/1505 uzavřít smlouvu č. 2016/02/027/Fo na konzultační a poradenské služby se společností FLAGRO a. s., se sídlem ve městě Ostrava-Přívoz, Špálova 80/9, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/1506 neudělit výjimku ze směrnice č. 10/2011 Pravidla pro opravy chodníků na území města Třince na opravu přístupového chodníku ke vchodu č. p. 448 na ulici Jablunkovská. usnesením č. 2016/1507 a) neprovést položení živičného povrchu na účelové komunikaci č. 394u na pozemku parc. č. 1799/5 v k. ú. Guty, b) provést v rámci běžné údržby úpravu sjezdu z účelové komunikace č. 394u na místní komunikaci vedoucí směrem do obce Řeka, c) neumístit do této lokality nádobu s posypovým materiálem. usnesením č. 2016/1508 podat žádost na zřízení jednoho vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo osoby těžce postižené nebo těžce pohybově postižené na zpevněné ploše u objektu Jablunkovská 110. usnesením č. 2016/1509 neumístit příčné zpomalovací prahy (retardéry) na místní komunikaci v lokalitě u velkoobchodu Ptáček v Oldřichovicích, v zóně s dopravním omezením, kde je nejvyšší hranice dovolené rychlosti snížena na 30 km/h (v Zóně 30"). Strana 4 (celkem 14)

5 usnesením č. 2016/1510 schválit jednotnou výši úplaty pro domácnosti i ostatní subjekty za odvádění odpadních vod kanalizacemi pro veřejnou potřebu a za čištění odpadních vod (stočné) zařízením v majetku města vybudovaným v rámci projektu Revitalizace povodí Olše na rok 2016 ve výši 32,33 Kč/m 3 bez DPH (tj. 37,18 Kč/m 3 včetně DPH). usnesením č. 2016/1511 schválit výši nájemného za užívání a provozování vodohospodářského zařízení v majetku města, který byl vybudován v rámci projektu Revitalizace povodí Olše, pro rok 2016 ve výši ,20 Kč bez DPH. usnesením č. 2016/1512 uzavřít darovací smlouvu č. 2016/01/022/Ch se společností WALMARK a. s., se sídlem v Třinci, Oldřichovice 44, PSČ , IČ: , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/1513 a) zřídit ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, Děčíně IV- Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , věcné břemeno služebnost, spočívající v právu zřídit, umístit, provozovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na části pozemku parc. č. 941/4 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2, min. 500 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2016/05/001/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu a) zřídit ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, Děčíně IV Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , věcné břemeno služebnost, spočívající v právu zřídit, umístit, provozovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na části pozemku parc. č. 1343/62 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2, min. 500 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. 2016/05/006/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2016/1514 zveřejnit záměr města udělit souhlas se změnou smluvní strany převodem nájmu založeného smlouvou o nájmu prostoru č. 2010/05/340/Sz ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a paní Jiřinou Ivanovovou, bytem ul. Slezská čp. 739, Třinec, na společnost Domácí zdravotní péče Ivanovová s.r.o., se sídlem v Třinci, Starém Městě, ul. Frýdecká čp. 410, PSČ , IČ , vztahující se k prostoru garáže č. 3 ve výměře 18 m², která je součástí pozemku parc. č. 761/2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec. Strana 5 (celkem 14)

6 usnesením č. 2016/1515 a) upravit cenu nájmu Základní umělecké škole, Třinec, Třanovského 596, příspěvkové organizaci, se sídlem v Třinci, Třanovského 596, PSČ , IČ , za pronájem prostorů v budově čp. 596 na ul. Třanovského v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 1243/6 v k. ú. a obci Třinec, na částku ve výši Kč + inflace za předcházející období pro rok 2016, b) uzavřít dodatek č. 23 ke smlouvě č. Š N/1/1/95 ze dne (2012/05/030/Do) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu a) upravit cenu nájmu Základní umělecké škole, Třinec, Třanovského 596, příspěvkové organizaci, se sídlem v Třinci, Třanovského 596, PSČ , IČ , za pronájem prostorů v budově čp. 696 na ul. Koperníkově v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 2565/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, na částku ve výši Kč + inflace za předcházející období pro rok 2016, b) uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě č. 2009/06/227/Ma ze dne (2012/05/031/Do) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2016/1516 1) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout přijmout darem pozemek parc. č. 3387/28 o výměře 19 m 2 a pozemek parc. č. 3387/29 o výměře 96 m 2, nově vyčleněného z pozemku parc. č. 3387/27 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec dle GP č /2015 ze dne od Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ , IČ , zastoupeného z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem v Ostravě, Úprkova 795/1, PSČ , IČ , do vlastnictví města Třince, b) rozhodnout uzavřít darovací smlouvu č. 2016/05/003/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2016/1517 přijatou nabídku pana B. J., bytem Třinec, na pronájem části pozemku parc. č. 130, trvalý travní porost, dle situačního snímku označ. jako parc. č. 130/3 o výměře 233 m 2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince k rekreačnímu využití, jako nabídku jedinou a) pronajmout část pozemku parc. č. 130 trvalý travní porost, dle situačního snímku označ. jako parc. č. 130/3 o výměře 233 m 2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, panu B. J., bytem Třinec, k rekreačnímu využití za nabídnutou cenu nájmu ve výši 1.500/Kč/rok, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2016/05/05/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 6 (celkem 14)

7 usnesením č. 2016/1518 zveřejnit záměr prodloužení doby nájmu o 5 let do v nájemním vztahu založeném nájemní smlouvou č. 2008/05/315/Sk ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a společností PNS Grosso s.r.o., se sídlem v Praze-Horních Počernicích, Paceřická 2773/1, PSČ , IČ , na pronájem části pozemku parc. č. 2492/1, ostatní plocha o výměře 9 m 2 a části pozemku parc. č. 3214/1, ostatní plocha, o výměře 9 m 2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec za účelem umístění prodejních stánků pro prodej tiskovin PNS za cenu dle Ceníku, tj Kč/m 2 /rok. usnesením č. 2016/1519 zveřejnit záměr města prodat pozemky v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, a to - parc. č. 612/3 zahrada o výměře 39 m 2 předem určenému zájemci, panu M. P., bytem Třinec, - parc. č. 614/14 zahrada o výměře 40 m 2 předem určenému zájemci, panu M. Ž., bytem Třinec, - parc. č. 614/15 zahrada o výměře 39 m 2 předem určeným zájemcům, paní E. O., bytem Třinec, a panu M. P., bytem Nový Malín, - parc. č. 614/16 zahrada o výměře 40 m 2 předem určeným zájemcům, paní B. H., bytem Třinec, a paní L. U., bytem Třinec, - parc. č. 614/17 zahrada o výměře 39 m 2 předem určenému zájemci, paní S. S., bytem Třinec, - parc. č. 986/2 zahrada o výměře 97 m 2 předem určeným zájemcům, panu P. B., bytem Třinec, paní A. B., bytem Třinec, a paní M. B., bytem Třinec, - parc. č. 988/3 zahrada o výměře 48 m 2 předem určenému zájemci, panu R. P., bytem Třinec, - parc. č. 963/3 zahrada o výměře 160 m 2 předem určeným zájemcům, manž. J. P. a V. P., bytem Ořech, a panu Z. P., bytem Frýdek-Místek, jako vlastníkům sousedních nemovitostí za kupní cenu ve výši 10 Kč/m 2. usnesením č. 2016/1520 a) zřídit ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně IV- Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , věcné břemeno spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 216/31 v k. ú. Konská a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2 + DPH v zákonem stanovené sazbě, min. 500 Kč bez DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2015/05/395/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu Strana 7 (celkem 14)

8 a) zřídit ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně IV- Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , věcné břemeno spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č v k. ú. Konská a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2 + DPH v zákonem stanovené sazbě, min. 500 Kč bez DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2015/05/396/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) rozhodla a) zřídit ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně IV- Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , věcné břemeno spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2 + DPH v zákonem stanovené sazbě, min. 500 Kč bez DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2015/05/397/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 4) rozhodla a) zřídit ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně IV- Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , věcné břemeno spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení NN na částech pozemků parc. č. 2417, 2426/2 a 2418 v k. ú. Konská a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2 + DPH v zákonem stanovené sazbě, min. 500 Kč bez DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2015/05/404/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 5) rozhodla a) zřídit ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně IV- Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , věcné břemeno služebnost inženýrské sítě, spočívající v právu vedení podzemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č /2015 ze dne , za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2 + DPH v zákonem stanovené sazbě, min. 500 Kč bez DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2015/05/405/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2016/1521 a) udělit souhlas k podnájmu městského bytu o velikosti 1+2 ve 4. nadzemním podlaží domu na ul. Palackého v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemcem je paní L. O., bytem Třinec, pro pana L. S., bytem Vendryně, a to na dobu 1 roku, počínaje dnem , b) uzavřít dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 2012/05/444/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 8 (celkem 14)

9 usnesením č. 2016/1522 ve smluvním vztahu založeném smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2015/05/282/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a spolkem Česká asociace instruktorů psychomotorických aktivit kojenců, batolat a předškoláků (ČAIPA), se sídlem v Třinci, Sosnová 411, PSČ , IČ , související s pronájmem prostorů v budově č. p. 411 na ul. Sosnové v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 561/5 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec a) rozšířit smluvní stranu na straně nájemce o společnost Baby club Kenny, s.r.o., se sídlem v Třinci, Sosnová 411, PSČ , IČ , kdy se společně se spolkem ČAIPA stávají společnými nájemci a jsou ze smluvního vztahu založeného výše uvedenou smlouvou oprávněni a zavázáni společně a nerozdílně, b) rozšířit stávající účel užívání, kterým je provozování chráněné dílny pro šití a vyrábění pomůcek podporujících vývoj dětí o fotoateliér, c) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2015/05/282/Do ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/1523 ve smluvním vztahu založeném smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2012/05/348/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a panem Richardem Valentou, se sídlem v Třinci, Sosnová 387, PSČ , IČ , výši finančního příspěvku v částce 18 tis. Kč pro rok 2016 poskytovaného měsíčně městem Třinec na pokrytí finanční ztráty vzniklé provozováním veřejného sociálního zařízení v budově čp. 403 Třinec Staré Město, která je součástí pozemku parc. č. 819 v k. ú. a obci Třinec a s účinností od ve smyslu zák. č. 215/2004 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 465/2009 Sb., v platném znění, představuje tato částka podporu de minimis, kterou je nutno podle citovaných předpisů evidovat v registru podpor malého rozsahu a) zapracovat vyčíslenou veřejnou podporu dle bodu 1) usnesení pro rok 2016 do smlouvy o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2012/05/348/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a panem Richardem Valentou, se sídlem v Třinci, Sosnová 387, PSČ , IČ , b) uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2012/05/348/Do ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/1524 a) informaci o úhradě dlužné částky společností TRING INVEST s.r.o., se sídlem v Třinci, Oldřichovice 75, PSČ , IČ , v souvislosti s uděleným souhlasem ke zpětvzetí výpovědi z nájmu prostorů v budově čp na ul. Přátelství v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, který byl touto úhradou podmíněn, b) informaci o neprodloužení záměru pronájmu prostorů v souhrnné výměře 52 m² v 1. nadzemním podlaží budovy čp na ul. Přátelství v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, v souvislosti s bodem 1 a) návrhu na usnesení. Strana 9 (celkem 14)

10 usnesením č. 2016/1525 a) informaci o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2007/05/251/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a společností BEMI - účto, s.r.o., se sídlem Třinec, Nebory 133, PŠČ , IČ , související s pronájmem prostorů v souhrnné výměře 28,70 m² ve 2. nadzemním podlaží budovy čp. 360 Třinec Nebory, která je součástí pozemku parc. č. 437 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nebory a obci Třinec, výpovědí ze strany nájemce k datu , b) informaci o nezveřejnění záměru pronájmu ve znění předkládací a důvodové zprávy přednesu. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2016/1526 prominout poplatky za pronájem kinosálu v budově Městského kina Kosmos Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Dukelská 689, Farnímu sboru Slezské církve evangelické a.v., se sídlem v Třinci, ulice Revoluční, č.p. 609, PSČ , IČ , v rámci akce Konference pro muže, dne , ve výši Kč 2) uložila viz ÚKOLY. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkových organizací po projednání usnesením č. 2016/1527 zprávu Prohlášení o bezpečnosti stávajícího stavu stavby Kaštanová 412, Třinec, zpracovanou společností Static solution s.r.o., se sídlem V Praze 6 Dejvice, ulice Velfíkova 1428/4, PSČ , IČ , ze dne zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory za účelem uskutečňování základního vzdělávání v 1. nadzemním podlaží pavilonu A nemovitosti v Třinci, ulice Kaštanová, čp. 412, PSČ , která je součástí pozemku parc. č. 602/2 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, o výměře 202,4 m², které jsou svěřené do užívání organizaci Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová, čp. 412, PSČ , IČ , výběrem zájemce obálkovou metodou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2016/1528 inspekční zprávu České školní inspekce Čj. ČŠIT-1301/15-T a protokol o kontrole České školní inspekce Čj. ČŠIT-1539/15-T v souvislosti s kontrolou organizace Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Slezská 778, PSČ , IČ , ze dne , ve znění přílohy č. 1 a 2 přednesu. usnesením č. 2016/1529 a) vyhlásit Dotační program na podporu a rozvoj kulturních a sportovních aktivit ve městě Třinci v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, Strana 10 (celkem 14)

11 b) schválit objem finančních prostředků pro Dotační program na podporu a rozvoj kulturních a sportovních aktivit ve městě Třinci v roce 2016 ve výši Kč, c) schválit termín předkládání žádostí Dotačního programu na podporu a rozvoj kulturních a sportovních aktivit ve městě Třinci v roce 2016 od do a) zřídit dotační komisi pro poskytování účelových finančních prostředků pro Dotační program na podporu a rozvoj kulturních a sportovních aktivit ve městě Třinci v roce 2016, b) jmenovat předsedu a členy dotační komise pro poskytování účelových finančních prostředků pro Dotační program na podporu a rozvoj kulturních a sportovních aktivit ve městě Třinci v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. při výkonu funkce zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2016/1530 schválit organizaci Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Bezručova 66, PSČ , IČ , podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního programu Moravskoslezského kraje Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2016 na projekt Spideráci. usnesením č. 2016/1531 1) souhlasila s ustanovením města Třince zvláštním příjemcem dávek pomoci v hmotné nouzi paní K. A., bytem Třinec. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2016/1532 1) schválila příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, PSČ , IČ , podat žádost v rámci vyhlášeného dotačního Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016 na získání podpory služeb sociální prevence Azylový dům pro matky v maximální výši Kč, Dům na půl cesty v maximální výši Kč. usnesením č. 2016/1533 a) vyhlásit dotační Program na podporu projektů v sociální oblasti ve městě Třinec na rok 2016 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, b) schválit objem finančních prostředků pro dotační Program na podporu projektů v sociální oblasti ve městě Třinec na rok 2016 ve výši Kč, c) schválit termín předkládání žádostí dotačního programu Program na podporu projektů v sociální oblasti ve městě Třinec na rok 2016 v době od do a) zřídit dotační komisi pro rozdělení účelových finančních prostředků v rámci dotačního Programu na podporu projektů v sociální oblasti ve městě Třinec na rok 2016, Strana 11 (celkem 14)

12 b) jmenovat předsedu a členy dotační komise pro rozdělení účelových finančních prostředků v rámci dotačního Programu na podporu projektů v sociální oblasti ve městě Třinec na rok 2016 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2016/1534 1) doporučila zastupitelstvu města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru z Fondu rozvoje bydlení č. 2015/13/004/Po ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) doporučila zastupitelstvu města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru z Fondu rozvoje bydlení č. 2015/13/006/Po ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) doporučila zastupitelstvu města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru z Fondu rozvoje bydlení č. 2015/13/010/Po ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu 4) doporučila zastupitelstvu města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru z Fondu rozvoje bydlení č. 2015/13/012/Po ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. usnesením č. 2016/1535 změnu č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D ze dne (č. 2015/25/007/Si/R2), vydaného Ministerstvem životního prostředí, kterým bylo změněno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne (č. 2015/25/007/Si), ve znění změny č. 1 ze dne (č. 2015/25/007/Si/R1), k projektu PZŠ Oldřichovice 210, Třinec zateplení objektu a výměna vnějších výplní otvorů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uzavřít dodatek č. 2 (č. 2015/25/005/Si/D2) ke smlouvě č (č. 2015/25/005/Si) o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na dotační projekt PZŠ Oldřichovice 210, Třinec zateplení objektu a výměna vnějších výplní otvorů mezi městem Třinec a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem v Praze 11, Kaplanova 1931/1, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2016/1536 Změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D ze dne (č. 2015/25/020/Ml/R1), vydaného Ministerstvem životního prostředí, kterým bylo upraveno původní Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D ze dne (č. 2015/25/020/Ml), k projektu Zlepšení systému protipovodňové ochrany města Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/1537 1) doporučila zastupitelstvu města a) schválit příslib finanční spoluúčasti z rozpočtu města Třinec na projekt Výstavba tréninkové hokejové haly, jehož nositelem je HC Oceláři Třinec, z.s., se sídlem Frýdecká 850, Třinec-Staré Město, PSČ , IČ: , ve výši 10,6 mil. Kč, Strana 12 (celkem 14)

13 b) schválit příslib finanční spoluúčasti z rozpočtu města Třinec na projekt Rekonstrukce fotbalového stadionu Třinec, jehož nositelem je Fotbal Třinec, z.s., se sídlem Tyršova 214, Třinec, PSČ , IČ: , ve výši 1/3 spoluúčasti žadatele na rozpočtu projektu, max. však do výše 1,5 mil. Kč. usnesením č. 2016/1538 1) doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Darovací smlouvy č. 2016/xx/yy/zz mezi městem Třinec (jako obdarovaným) a společností MORAVIA STEEL, a.s., Průmyslová 1000, Třinec, IČ (jako dárcem), jejímž předmětem je přijetí finančního daru ve výši 10,6 mil. Kč. usnesením č. 2016/1539 uzavřít smlouvu o výpůjčce č. 2016/06/01/Ka mezi městem Třinec a spolkem Fotbal Třinec z.s., se sídlem v Třinci, ulice Tyršova č. p. 214, PSČ , IČ , kdy předmětem smlouvy je výpůjčka části pozemku č. 1413/17 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2667 m 2 včetně hlediště s nadstřešením, stupně hlediště, betonového schodiště a obslužné plochy (zpevněná plocha podél hrací plochy před hledištěm) u fotbalového hřiště Rudolfa Labaje, dále pozemek parc. č. 1413/53 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 36 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če (sociální zařízení) a pozemek parc. č. 1413/54 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če (bufet), vše v k. ú. a obci Třinec, za účelem realizace rekonstrukce v návaznosti na poskytnutou dotaci, a to na dobu určitou do , ve znění předloženém v příloze č. 1. usnesením č. 2016/1540 1) doporučila zastupitelstvu města schválit příslib finanční spoluúčasti z rozpočtu města Třinec na projekt Úprava sportovního areálu a rekonstrukce šaten, jehož nositelem je TJ Nebory, o.s., se sídlem Nebory 86, Třinec, PSČ , IČ: , ve výši 1 mil. Kč. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2016/1541 1) schválila plány činnosti příspěvkových organizací v sociální oblasti pro rok 2016 ve znění návrhů předložených prostřednictvím přílohy č. 1 a č. 2 přednesu 2) stanovila příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, PSČ , IČ , tyto závazné ukazatele: a) objem prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti pro rok 2016 ve výši Kč, b) celkovou maximální částku odpisů pro rok 2016 ve výši Kč, c) výši vyrovnávací platby prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu Strana 13 (celkem 14)

14 3) stanovila příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Habrová 302, PSČ , IČ , tyto závazné ukazatele: a) objem prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti pro rok 2016 ve výši Kč, b) celkovou maximální částku odpisů pro rok 2016 ve výši Kč, c) výši vyrovnávací platby prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2016/1542 schválit s účinností od nový platový výměr ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, Máchova č. 1134, Třinec, paní Mgr. Aleně Kostkové, prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. RADA MĚSTA při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání ULOŽILA U usnesení č. 2016/1526 bod 2) 56/40 ředitelce organizace Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Dukelská 689, PSČ , IČ , postupovat ve věci prominutí poplatků za pronájem kinosálu z důvodu konání Konference pro muže dle bodu 1) návrhu na usnesení. Zodp.: ředitelka organizace Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace Termín: RNDr. Věra Palkovská Radim Kozlovský STAROSTKA MÍSTOSTAROSTA Vyhotoveno dne: 19. ledna 2016 Strana 14 (celkem 14)

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. července 2010 usnesením č. 2010/4011 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 19.07.2010. usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne 23.03.2015. usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

- 1 - Hlasování o přijetí tohoto programu: 6 0 0

- 1 - Hlasování o přijetí tohoto programu: 6 0 0 OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Dopravní infrastruktura Třinecka

Dopravní infrastruktura Třinecka Dopravní infrastruktura Třinecka RNDr. Věra Palkovská starostka města Třince 12. 11. 2008 Výstavba přeložky silnice I/68 a I/11 v úseku Třanovice Nebory Oldřichovice - Bystřice Současný stav: Zhoršující

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 64. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2354 1) schválila program 64. schůze rady města, konané dne 19.11.2012. usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 1798/2014 spisová značka 1765/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 104. zasedání dne 16. dubna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 1 0 4 / 1 4

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 19. 6. 2014 v 13 hodin v

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované 95/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 96/13rm I. schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Z Á P I S z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 25.4.2015. Starostka

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno 39. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 29.5.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19.10 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více