ČEZ Energo, s.r.o. Výročn í zpráva./.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČEZ Energo, s.r.o. Výročn í zpráva./."

Transkript

1 SKUPINA ČEZ ČEZ Energ, s.r.. Výrčn í zpráva 2014./.

2

3 Obsah: Skupina ČEZ a TEDOM a.s. 2 Úvdní slv generálníh ředitele 3 Zpráva nezávisléh auditra k výrční zprávě splečnsti ČEZ Energ, s.r.. 4 Charakteristika a hlavní aktivity splečnsti 7 Předpkládaný buducí vývj činnsti splečnsti 11 Aktivity v blasti živtníh prstředí a pracvně-právních vztazích 11 Událsti vzniklé p účetní závěrce splečnsti 11 Hlavní údaje z účetní závěrky ČEZ Energ, s.r.. za rk Přílha k účetní závěrce k Struktura aktiva pasiv 37 Struktura výnsů a nákladů 38 Zpráva statutárníh rgánu splečnsti ČEZ Energ, s.r. 40 Stránka /1

4 v v VI' V,, k V,, h I v t-' řj:7 Splečnst CEZ Energ; s.r.., Je Jak rlzena sba sucast!. ncernu mene.. spo.ecn05.!, a splečnstí TEDOM a.s., jak řídícími sbami. ČEZvlžil finanční prstředky dpvídající jeh pdílu ve výši 50,1%. Pdíl splečnsti TEDOM byl stanven na 49,9 %. Vznikl tak silné spjení významnéh českéh výrbce a prvzvatele kgeneračních jedntek, splečnsti TEDOM a.s., s nejvýznamnější česku energeticku splečnstí ČEZ, a.s. Jde tedy prpjení kapitálvé síly a stability Skupiny ČEZ a letitéh knw-hw a referenční zkušensti splečnsti TEDOM. ČEZ, a.s. Skupina ČEZje etablvaným integrvaným energetickým kncernem půsbícím v řadě zemí střední a jihvýchdní Evrpy a Turecku s centrálu v České republice. Hlavní předmět pdnikání kncernu tvří výrba, distribuce, bchd a prdej v blasti elektřiny a tepla, bchd a prdej v blasti zemníh plynu a těžba uhlí. Skupina ČEZ zaměstnává 26 tisíc zaměstnanců. Nejvýznamnějším akcinářem mateřské splečnsti ČEZ, a. s., je Česká republika s pdílem na základním kapitálu (ke dni ) téměř 70 %. Akcie ČEZ, a. s., jsu bchdvány na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsu sučástí burzvních indexů PX a WIG-CEE. TEDOM a.s, Všechny blasti pdnikání splečnsti TEDOM spjuje splečná filzfie - efektivní a eklgické využití energetických palivvých zdrjů. Tut filzfii naplňuje především prdukcí zařízení pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla a prvzváním technlgií pr využití bnvitelných zdrjů energie. V těcht blastech patří mezi přední výrbce, prvzvatele a exprtéry. Stránka /2

5 Úvdní slv generálníh ředitele Váženédámy, váženípánvé, dstává se Vám d ruku výrční zpráva splečnsti ČEZEnerg, s. r.. za rk splečnsti, která je renmvaným partnerem v blasti energetiky a jejímž převažujícím předmětem pdnikání je výrba, rzvd a ddávka tepelné a elektrické energie. Jejiž dbru tradicí, že bdbně jak v předcházejících letech se i v rce 2014 naše splečnst rzrstla další lkality, v nichž pskytujeme naše služby. Obchdní aktivity splečnsti budu i v letšním rce pkračvat s tím, že chceme získávat nvé prjekty v blasti teplárenství a kmbinvané výrby tepelné a elektrické energie. Naším cílemje upevnit pzici největšíh prvzvatele kgeneračních jedntek v Českérepublice. Jsem nesmírně rád, že splečnst ČEZEnerg, s. r.. vyvlává u našich zákazníků pcit slidníh partnera, nebť naším standardem je zajištění vysképrfesinality a splehlivsti pskytvaných služeb ve všechnašich lkalitách. V Ostravě, dne 24. únra 2015 Ing. Michal Rzyman Stránka /3

6 Zpráva nezávisléh auditra splečníkům splečnsti ČEZ Energ, s.r.. Prvedli jsme audit přilžené účetní závěrky splečnsti ČEZ Energ, s.r.., se sídlem Karlinská 661/4, Praha 8 - Karlín, identifikační čísl , která se skládá z rzvahy k , výkazu zisku a ztráty a přehledu peněžních tcích za bdbí d d a přílhy tét účetní závěrky, která bsahuje ppis pužitých pdstatných účetních metd a další vysvětlující infrmace. Odpvědnst statutárníh rgánu účetní jedntky za účetní závěrku Statutární rgán splečnsti ČEZ Energ, s.r.. je dpvědný za sestavení účetní závěrky, která pdává věrny a pctivý braz v suladu s českými účetními předpisy, a za takvý vnitřní kntriní systém, který pvažuje za nezbytný pr sestavení účetní závěrky tak, aby nebsahvala významné nesprávnsti způsbené pdvdem neb chybu. Odpvědnst auditra Naší dpvědnstí je vyjádřit na základě prvedenéh auditu výrk k tét účetní závěrce. Audit jsme prvedli v suladu se záknem auditrech, mezinárdními auditrskými standardy a suvisejícími aplikačními dlžkami Kmry auditrů České republiky. V suladu s těmit předpisy jsme pvinni ddržvat etické pžadavky a naplánvat a prvést audit tak, abychm získali přiměřenu jisttu, že účetní závěrka nebsahuje významné nesprávnsti. Audit zahrnuje prvedení auditrských pstupů k získání důkazních infrmací částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr pstupů závisí na úsudku auditra, zahrnujícím i vyhdncení rizik významné nesprávnsti údajů uvedených v účetní závěrce způsbené pdvdem neb chybu. Při vyhdncvání těcht rizik auditr psudí vnitřní kntrlní systém relevantní pr sestavení účetní závěrky pdávající věrný a pctivý braz. Cílem tht psuzení je navrhnut vhdné auditrské pstupy, nikli vyjádřit se k účinnsti vnitřníh kntrlníh systému účetní jedntky. Audit též zahrnuje psuzení vhdnsti pužitých účetních metd, přiměřensti účetních dhadů prvedených vedením a dále psuzení celkvé prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní infrmace, které jsme získali, pskytují dstatečný a vhdný základ pr vyjádření našeh výrku. Stránka /4

7 Výrk auditra Pdle našeh názru účetní závěrka pdává věrný a pctivý braz aktiva pasiv splečnsti ČEZEnerg, s.r.. k a nákladů a výnsů a výsledku jejíh hspdaření a peněžních tků za bdbí d d , v suladu s českými účetními předpisy. Zpráva zprávě vztazích mezi prpjenými sbami Ověřili jsme věcnu správnst údajů uvedených ve zprávě vztazích mezi prpjenými sbami splečnsti ČEZEnerg, s. r.. za bdbí d d Za sestavení tét zprávy vztazích je dpvědný statutární rgán splečnsti ČEZEnerg, s. r.. Naším úklem je vydat na základě prvedenéh věření stanvisk k tét zprávě vztazích. Ověření jsme prvedli v suladu s AS č. 56 Kmry auditrů Českérepubliky. Tent standard vyžaduje, abychm plánvali a prvedli věření s cílem získat mezenu jisttu, že zpráva vztazích nebsahuje významné věcné nesprávnsti. Ověření je mezen především na dtazvání pracvníků splečnsti a na analytické pstupy a výběrvým způsbem prvedené prvěření věcné správnsti údajů. Prt věření pskytuje nižší stupeň jistty než audit. Audit zprávy vztazích jsme neprváděli, a prt nevyjadřujeme výrk auditra. Stanvisk auditra ke zprávě vztazích Na základě našeh věření jsme nezjistili žádné skutečnsti, které by nás vedly k dmněnce, že zpráva vztazích mezi prpjenými sbami splečnsti ČEZEnerg, s. r.. za bdbí d d bsahuje významné věcné nesprávnsti. Zpráva věření výrční zprávy Ověřili jsme též sulad výrční zprávy splečnsti ČEZEnerg, s.r.. s účetní závěrku, která je v tét výrční zprávě bsažena. Za správnst výrční zprávy je zdpvědný statutární rgán splečnsti ČEZ Energ, s.r.. Naším úklem je vydat na základě prvedenéh věření výrk suladu výrční zprávy s účetní závěrku. Ověření jsme prvedli v suladu s mezinárdními auditrskými standardy a suvisejícími aplikačními dlžkami Kmry auditrů České republiky. Tyt standardy vyžadují, aby auditr naplánval a prvedl věření tak, aby získal přiměřenu jisttu, že infrmace bsažené ve výrční zprávě, které ppisují skutečnsti, jež jsu též předmětem zbrazení v účetní závěrce, jsu ve všech významných hledech v suladu s příslušnu účetní závěrku. Jsme přesvědčeni, že prvedené věření pskytuje přiměřený pdklad pr vyjádření výrku auditra. Stránka /5

8 Výrk auditra k výrční zprávě Pdle našeh názru jsu infrmace uvedené ve výrční zprávě spiečnsti ČELEnerg, s.r.. k ve všech významných hledech v suladu s výše uvedenu účetní závěrku. V Brně dne 4. března 2015 BOO CA s. r. O., auditrské právnění č. 305 ~ zastupená partnerem: / &.'(a alldi(~ ~ -r'ťj, 4:;' ('1'\ -.p ( BOO CA s r\ 1.,,,,,,,,,,,,,,,. s...1 \ O CllllUOHrn... ) Ing. Jiří Kadlec auditrské právnění Č ~;O"'. _'- ",-q! n..l,,: ;'..')\)/' ~ I... Stránka /6

9 Charakteristika a hlavní aktivity splečnsti Charakteristika splečnsti ČEZEnerg, s.r.. Splečnst ČEZEnerg, s.r.. se zabývá instalací a následným prvzváním kgeneračních jedntek pr splečnu výrbu elektřiny a tepla s instalvaným výknem d stvek kweaž d jedntek MWea t již d rku 1996, tehdy ještě v rámci skupiny TEDOM.Je tedy v blasti kmbinvané výrby elektřiny a tepla významnu a zavedenu splečnstí, která vznikla začátkem rku 2011 silným partnerským spjením nejvýznamnější české energetické splečnsti ČEZ,a.s. a významnéh českéh výrbce a prvzvatele kgeneračních jedntek, splečnsti TEDOM a.s. D splečnéh pdniku byl vlžen majetek tvřený prjekty KVETve vlastnictví TEDOM a vybraní pracvníci. ČEZvlžil finanční prstředky dpvídající jeh pdílu ve výši 50,1%. Pdíl splečnsti TEDOM byl stanven na 49,9%. Díky splečnému pdniku tak dšl k prpjení kapitálvé síly a stability Skupiny ČEZ,a letitéh knw-hw a referenční zkušensti splečnsti TEDOM. Ve Skupině ČEZdplňují zdrje ČEZEnerg, s.r.. lkální, tzv. decentralizvanu, výrbu energií, tj. výrbu energií v místě jejich sptřeby. Decentralizvaná výrba energií je sučástí "malé energetiky", která je jedním z nsných pilířů strategie buducíh rzvje Skupiny ČEZ. Zárveň tak byl rzšířen i vliv Skupiny ČEZv blasti teplárenství - v rce 2014 prdala Skupina ČEZexterním zákazníkům v Českérepublice přes 20 tis. TJtepla. Dluhdbým cílem splečnsti ČEZEnerg, s.r.. je prvzvat centrálně řízené prtfli zdrjů celkvém instalvaném výknu 200 MWe, k čemuž intenzivně směřují všechny aktivity splečnsti. S hledem na mezirční nárůst prtflia zdrjů ČEZEnerg, s.r.. je nutn knstatvat, že se v suladu s dluhdbu strategií splečnsti daří tent cíl průběžně naplňvat. Předmět činnsti splečnsti ČEZEnerg, s.r.. Splečnst ČEZEnerg, s.r.. prvzvala ke knci rku 2014 celkem 84 kgeneračních jedntek a 72 dalších zdrjů tepla s celkvým instalvaným elektrickým výknem 50,392 MWe a tepelným výknem přesahujícím 100 MWt S dceřinu splečnstí TI Energ, s.r.., ve které ČEZEnerg, s.r.. drží d rku % bchdní pdíl, činil ke knci rku 2014 prtfli zdrjů celkem 89 kgeneračních jedntek s celkvým instalvaným elektrickým výknem 52,906 MWe. Tyt zdrje jsu zejména prvzvány buďv rámci vlastních či prnajatých systémů centrálníh zásbvání teplem (CZTl, které jsu v Českérepublice na rzdíl d většiny statních evrpských zemí pměrně rzšířené, aneb jak vnřené zdrje d ktelen našich bchdních partnerů. Zákazníkysplečnsti jsu tedy systémy CZT,lkální kmunální výtpny, dále pak průmyslvé pdniky či veřejné instituce. Stránka 17

10 Pslání spiečnsti Zajištění vyské prfesinality a splehlivsti pskytvaných služeb ve všech našich lkalitách s hledem na pžadavky a spkjenst zákazníků. Vize splečnsti Instalvat a prvzvat kgenerační zdrje celkvém instalvaném výknu 200 MWe. Mapa prvzů splečnsti ČEZ Energ; s.r.., i-. \.. CZAstc / 't d :/'_ 1, 'Z~etll,~, Krems aft. "",rnnn"ll / Stránka /8

11 Výrbní lkality splečnsti ČEZ Energ, s.r.. k Prvzy splečnsti ČEZ Energ, s.r.. - vnřená kgenerační jedntka d ktelny zákazníka Prvz Instalvaný Instalvaný Pčet Pčet tepelný elektrický zdrjů KJ výkn (kw) výkn (kw) Jihlava Frýdlant Sušice Třebíč Humplec Bystřice n.p Adamv Vtice Mravský Krumlv Brtnice Vrchlabí Krměříž Nvé Měst nad Metují Vyské Mýt Havlíčkův Brd Nýřany Pstlprty Vamberk Plička Bjkvice Kladruby Ústí nad Orlicí Rkycany Duchcv Krupka Hdkvice nad Mhelku Kaznějv Lipník Hlučín Nvé Strašecí Ostrava Hřvice Nvé Hrady Nymburk Šumperk ČeskáTřebvá Stránka /9

12 Prvzy splečnsti ČEZ Energ; s.r.. - prvz ktelny, případně ~e!éh Czl Prvz Instalvaný Instalvaný Pčet Pčet tepelný elektrický výkn zdrjů KJ výkn (kw) (kw) Vlyně Příbr Svitavy Světlá nad Sázavu Železná Ruda Zruč nad Sázavu Smiřice Jindřichv Velká Chuchle Osek Přeluč 8825 O 10 O...~.",.._. Splečnst ČEZEnerg, s.r.. dispnuje vlastním kvalifikvaným prvzním persnálem, který prvádí pravidelnu bsluhu a údržbu zařízení.v rce 2014 prbíhaly na technlgiích revize a kntrly dle zpracvaných plánů. Za celý rk se na prvzech nevyskytnuly žádné významné pruchy, resp. havárie zařízení, které by narušily ddávku tepla dběratelům. Nejvýznamnějším prvkem vlivňujícím prdej tepla tak byl nárůst instalvanéh výknu a průměrná venkvní teplta. Měsíc Průměrná venkvní teplta Průměrná venkvní 2013 (e) teplta 2014 (e) Leden -0,7 1,4 Únr 0,2 3,1 Březen 0,7 7,0 Duben 9,3 11,0 Květen 13,8 rs.s Červen 17,6 18,2 Červenec 21,2 21,0 Srpen 19,2 17,4 Září 13,1 14,6 Říjen 10,3 11,0 Listpad 5,2 7,1 Prsinec 2,1 2,8 c Stránka /10

13 Suhrnné hdnty za prvzy splečnsti ČEZ Energ, s.r.. v rce 2014 bez TI Energ s TI Energ Instalvaný výkn 50,392 MWe 52,906 MWe Výrba elektrické energie (brutt) 119,464 GWh 127,145 GWh Prdej elektrické energie 115,614 GWh 122,968 GWh Výrba tepla (brutt) 678,541 TJ 751,189 TJ Prdej tepla 657,207 TJ 727,497 TJ Aktivity v blasti ŽP a pracvně-právních vztahů V ČRje v prvzu mnh drbných ktelen, ještě čast na uhlí. Spalvání uhlí v malých ktelnách je všem mál eklgické a pškzuje živtní prstředí. Nicméně díky kmbinvanému způsbu výrby elektřiny a tepla a vyské účinnsti přeměny primárníh paliva přispívají kgenerační jedntky splečnsti ČEZ Energ, s.r.. významným způsbem k úsprám emisí CO2 a snížení znečištění vzduší tuhými znečišťujícími látkami - jsu tedy hleduplné k živtnímu prstředí. V blasti pracvně-právních vztahů jsu ddržvány všechny legislativní závazky plynucí z platných záknů a vyhlášek, tat blast včetně dměňvání zaměstnanců je řízena vnitřními předpisy splečnsti. Ve splečnsti nepůsbí dbrvá rganizace. V blasti pžární chrany a bezpečnsti práce nemusela v rce 2014 splečnst řešit žádné mimřádné událsti. Z persnálníh hlediska je prvzní úsek stabilizvaný, nicméně d buducna se předpkládá významné navýšení pracvníků v prvzním útvaru díky nvým prjektům a akvizicím. Předpkládaný buducí vývj činnsti splečnsti Splečnst ČEZEnerg, s.r.., vznikla jak mderní a zákaznicky rientvaná splečnst, jejímž úklem je zajistit prvz a následný rzvj prtflia malých lkálních výrben elektřiny a tepla. Cílvými partnery jsu bce a města, prvzvatelé CZT,průmysl, nemcnice, sprtvní areály, ubytvací zařízení neb kmplexy bytných či administrativních budv. Dluhdbým cílem nvě zalženéh pdniku je instalvat a následně prvzvat kgenerační jedntky kumulvaném výknu cca 200 MWe. V rce 2015 je uvažván ještě intenzivnější zapjení splečnsti ČEZEnerg, s.r.. d strategie rzvje "malé energetiky" Skupinu ČEZ. V rce 2015 se předpkládá zánik splečnstí TI Energ, s.r.. její fúzí se splečnstí ČEZEnerg, s.r.. Událsti vzniklé p datu sestavení účetní závěrky splečnsti Žádné událsti p rzvahvém dni nenastaly. Stránka /11

14 Základní eknmická charakteristika ČEZEnerg, s.r.. ~ ~.,,",~;:..~'. :::..,. 1J.~~Z~!~t.~..,,~~:-._;:";.~." ~~~'--- JE;!dn.<>!J<y ---~ _._-_.- - ~-~--"---'-~--"k k _._---~_. Celkvá aktiva v tis. Kč Dluhdbý hmtný a nehmtný v tis. Kč majetek Zásby v tis. Kč Phledávky v tis. Kč Finanční majetek v tis. Kč Ostatní aktiva v tis. Kč Celkvá pasiva v tis. Kč Vlastní kapitál v tis. Kč základní kapitál v tis. Kč f '~.;::!.~!av... Stav ;:_, <! ~ [ A' ",?~ 4" -- ~,ti Cizízdrje v tis. Kč Ostatní pasiva v tis. Kč Celkvý brat v tis. Kč Hspdářskývýsledek před v tis. Kč zdaněním Pčet zaměstnanců sby EBITDA v tis. Kč CAPEX v tis. Kč c Stránka /12

15 ROZVAHA (v tis. Kč) AKTIVA CElKEM Phledávky za upsaný vlastní kapitál Dluhdbý majetek Dluhdbý nehmtný majetek cenitelná práva nedknčený dluhdbý nehmtný majetek Dluhdbý hmtný majetek pzemky stavby samstatné mvité věci a subry mvitých věcí nedknčený dluhdbý hmtný majetek pskytnuté zálhy na dluhdbý hmtný majetek ceňvací rzdíl k nabytému majetku Dluhdbý finanční majetek Oběžná aktiva Zásby pdíly - vládaná sba materiál Dluhdbé phledávky phledávky - vládaná neb vládající sba dluhdbé pskytnuté zálhy jiné phledávky Krátkdbé phledávky phledávky z bchdních vztahů phledávky - vládaná neb vládající sba phledávky - pdstatný vliv stát - daňvé phledávky statní pskytnuté zálhy dhadné účty aktivní jiné phledávky Krátkdbý finanční majetek peníze účty v bankách Časvé rzlišení náklady příštích bdbí příjmy příštích bdbí c I...,_, C O) I... '" s::: kl ~ kl >t...j Stránka /13 ~

16 PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál základní kapitál Kapitálvé fndy emisní áži statní kapitálvé fndy ceňvací rzdíly z přecenění majetku a závazků Rezervní fndy, nedělitelný fnd a statní fndy ze zisku záknný rezervní fnd/nedělitelný Výsledek hspdaření minulých let fnd nerzdělený zisk minulých let neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hspdaření běžnéh účetníh bdbí Cizí zdrje Rezervy statní rezervy Dluhdbé závazky vydané dluhpisy dlžený daňvý závazek Krátkdbé závazky závazky z bchdních vztahů závazky ke splečníkům, členům družstva a k úč. sdružení závazkyk zaměstnancům závazkyze sciálníh zabezpečenía zdravtníh pjištění stát - daňvé závazkya dtace krátkdbé přijaté zálhy dhadné účty paslvnf jiné závazky Časvé rzlišení výdaje příštích bdbí ""n nnnn ~~~ -;;I U;;J;I Cl Stránka /14

17 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) Tržby za prdej zbží Náklady vynalžené na prdané zbží Obchdní marže Výkny tržby za prdej vlastních výrbků aktivace Výknvá sptřeba sptřeba materiálu a energie služby Přidaná hdnta Osbní náklady mzdvé náklady dměny členům rgánů splečnsti a družstva náklady na sciální zabezpečení a zdravtní pjištění sciální náklady Daně a pplatky Odpisy dluhdbéh nehmtnéh a hmtnéh majetku Tržby z prdeje dluhdbéh majetku a materiálu tržby z prdeje dluhdbéh majetku tržby z prdeje materiálu Zůstatkvá cena prdanéh dluhdbéh majetku a materiálu zůstatkvá cena prdanéh dluhdbéh majetku prdaný materiál Změna stavu rezerva pr.pl. v prv. blasti a kmpl. N příštích bdbí Ostatní prvzní výnsy Ostatní prvzní náklady Prvzní výsledek hspdaření Tržby z prdeje cenných papírů a pdílů Prdané cenné papíry a pdíly Výnsvé úrky Nákladvé úrky Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hspdaření Daň z příjmů za běžnu činnst splatná dlžená Výsledek hspdaření za běžnu činnst Výsledek hspdaření za účetní bdbí Výsledek hspdaření před zdaněním I... Vl, O) I... <:ll t:: r.t:l IN r.t:l )t...j Stránka /15 ~

18 CASH FLOW - přehled peněžních tcích (v tis. Kč) Běžné úč. bdbí Minulé úč. bdbí Stav peněžních prstředků a ekvivalentů na pčátku úč. bdbí Peněžní tky z hlavní výdělečné činnsti (prvzní činnsti) Účetní zisk neb ztráta z běžné činnsti před zdaněním Úpravy nepeněžní perace dpisy stálých aktiv - zničení, fyzická likvidace, pškzení, dary změna stavu pravných plžek a rezerv zisk (ztráta) z prdeje stálých aktiv výnsy z dividend a pdílů na zisku (s výjimku inv. spl.) vyúčtvané nákladvé a výnsvé úrky (mim kapitalizvaných) případné úpravy statní nepeněžní perace Čistýpeněžní tk z prvzní činnsti před zdaněním, změnami pracvníh kapitálu a mimřádnými plžkami Změny stavu nepeněžních slžek pracvníh kapitálu změna stavu phledávek z prv. činnsti, akt. účtů časvéh rzlišení a dhadných účtů aktivních změna stavu krátkzávazků z prv. činnsti, pas. účtů časvéh rzlišení a dhadných účtů pasivních změna stavu zásb změna stavu krátkfin. majetku nespadajícíh d peň.pr. a ekv. Čistýpeněžní tk prvzní činnsti před zdaněním a mimř. pl. Vyplacené úrky s výjimku kapitalizvaných úrků Přijaté úrky Zaplacená daň z příjmů za běžnu činnst a za dměrky daně min.bd. Příjmy a výdaje tvřící mimř. HV, vč. daně z příjmu z mim. činnsti Přijaté dividendy a pdíly na zisku Čistý peněžní tk z prvzní činnsti Peněžní tky z investiční činnsti Výdaje spjené s nabytím stálých aktiv Příjmy z prdeje stálých aktiv Půjčky a úvěry spřízněným sbám Čistýpeněžní tk vztahující se k investiční činnsti Peněžní tky zfinančních činnstí Dpady změn dluhdbých (příp. krátk.) závazků spadajích d fin. Č. Dpady změn vlastníh kapitálu na peněžní prstředky Čistýpeněžní tk vztahující se k finanční činnsti Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prstředků Stav peněžních prstředků a peněž. ekvivalentů na knci bdbí ~... ll) ~ t.t.:l s; t'l IN t.t.:l )I...J Stránka 116 ~

19 Přílha k účetní, v zaverce 31. prsinec Stránka /17

20 Přílha k účetní závěrce k v plném rzsahu Přílha je zpracvána v suladu s vyhlášku č. 500/2002 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů. Údaje přílhy vycházejí z účetních písemnstí splečnsti a z dalších pdkladů, které má splečnst k dispzici. I. Obchdní název účetní jedntky (firma) ČEZEnerg, s.r.. Údaje se uvádějí v tis. Kč. II. Obecné údaje 1. POPISÚČETNíJEDNOTKY 1.1 SPOLEČNOST NAzEV: ČEZEnerg, s.r.. SíDLO: Karlinská 661/4, 1S6 00 Praha S, Karlín, Česká republika IČ: PRÁVNí FORMA: splečnst s ručením mezeným DATUM VZNIKU: 7. dubna 2010 ROZHODUJící PŘEDMĚT ČiNNOSTI: Výrba, rzvd a prdej tepla a výrba a prdej elektrické energie 1.2 OSOBY (FYZICKÉ,PRÁVNICKÉ),KTERÉMAJí PODSTATNÝVLIV NEBO ROZHODUJící VLIV NA TÉTO ÚČETNíJEDNOTCE(ROVNÝA VĚTší20% ZKl Osba Výše vkladu (v %) ČEZ,a.s, 50,1 TEDOM a.s, 49,9 Ai POPiS ZiviĚi.JA DODATKŮ PROVEDEi\iÝCH V UPlYi\iUi.Éivi ÚČETNlivi OBDOBí V OaCHODNlfvl REJSTŘíKU Od se nvě předsedu dzrčí rady stal Ing. PavelCyrani, MBA, Ing. Mgr. Vladimíru Hlavinkvi zanikla funkce předsedy dzrčí rady k Stránka /18

21 B) POPIS ORGANIZAČNí STRUKTURY ÚČETNí JEDNOTKY A JEJí ZÁSADNí ZMĚNY BĚHEM UPLYNULÉHO ÚČETNíHO OBDOBí L *Oprti rku 2013 přibyly tyt prvzy: Ústí nad Orlicí, Kaznějv, Duchcv, Lipník nad Bečvu, Hdkvice nad Mhelku, Hlučín, Osek, Nvé Strašecí, Humplec - Fi.ignerva, TEVI Ostrava, Hřvice - Višňvá, Lipník nad Bečvu, Nvé Hrady, Nymburk, Krupka. C) JMÉNA A PŘíJMENí ČLENŮ ORGÁNŮ: (K ROZVAHOVÉMU DNI) I) STATUTÁRNíCH:Ing. Iv Pukar, Ing. Lumír Žák, Ing. Michal Rzyman II) DOZORČíCH:Ing. Pavel Cyrani, MBA, Ing. Jsef Jeleček, Mgr. Ing. Vjtěch Kpp, Marek Rsenbaum 2. ÚČASTI V PODNiCíCH 2.1 PODNIK,V NĚMŽ MÁ ÚČETNíJEDNOTKAPODSTATNÝVLIV NEBOROZHODUJícíVLIV (ROVNÝA VĚTší 20% ZKl Název Sídl pdniku Výše bchdníh pdílu (%) Přímý vliv: TI Energ, s.r.. Karlinská 661/4, Praha 8 - Karlín 100 Dne uzavřela splečnst ČEZEnerg, s.r.., Karlinská 661/4, Praha 8 - Karlín, IČ: (dále jen ČEZEnerg), a Měst Ivančice, Palackéh náměstí 196/6, Ivančice, IČ: (dále jen Měst Ivančice), Smluvu převdu bchdníh pdílu ve splečnsti s ručením mezeným. Na základě tét smluvy Měst Ivančice převádí na ČEZEnerg svůj bchdní pdíl ve splečnsti TI Energ, s.r.., Karlinská 661/4, Praha 8 - Karlín, IČ: (dále Stránka 119

22 jen TI Energ), ve výši 2% na splečnst ČEZ Energ. Splečnst ČEZ Energ se tedy stává 100% vlastníkem splečnsti TI Energ. Tat změna byla v bchdním rejstříku zapsána dne 3. ledna SMLUVNí DOHODY MEZI SPOLEČNíKY(ZAKLÁDAJící ROZHODOVACíPRÁVA V TĚCHTOPODNicíCH, BEZOHLEDUNA VÝŠi PODílU NA ZÁKLADNíM KAPITÁLUU TĚCHTOPODNIKŮ): Ing. Iv Pukar: jednatel splečnsti ČEZ Energ, s.r.. jednatel splečnsti TI Energ, s.r.. Ing. Lumír Žák: e jednatel splečnstí ČEZ Energ, s.r.. jednatel splečnsti TI Energ, s.r.. Ing. Michal Rzyman: jednatel splečnsti ČEZ Energ, s.r PODNIKYVE SKUPINĚ Název Vlastní kapitál (v tis. Kč) Účetní hspdářský výsledek (v tis. Kč) TI Energ, s.r ÚČETNíJEDNOTKY,V NICHŽJEÚČETNíJEDNOTKASPOLEČNíKEMS NEOMEZENÝMRUČENíM Obchdní firma název Sídl Právní frma OVLÁDACíSMLOUVY,SMLOUVYO PŘEVODECHZISKUA JAKÉPOVINNOSTIZ NICHVYPLÝVAJí Splečnst nemá zmíněné smluvy. 3. ZAMĚSTNANCI 3.1 OSOBNíNÁKLADY,"' Zaměstnanci Z-thřídící Zaměstnanci Z th řídící zaměstnanci zaměstnanci Průměrný přepčtený pčet Osbní náklady mzdvé náklady dměny členům rgánů splečnsti 2594 O 2622 O - náklady na sciální zabezpečení a zdravtní pjištění - sciální náklady Stránka /20

23 3.2 VÝŠE ODMĚN ČLENŮM STATUTÁRNíCH A DOZORČíCH ORGÁNŮ, JAKOŽ I VÝŠE VZNIKLÝCH NEBO SJEDNANÝCH PENZIJNíCH ZÁVAZKŮ BÝVALÝCH ČLENŮ VYJMENOVANÝCH ORGÁNŮ - ÚHRNNÁ VÝŠE (V PENĚŽNí I NATURÁLNí FORMĚ): STATUTÁRNrCH DOZORfrCH VÝŠE (PENĚŽNí A NATURÁLNí PLNĚNí) PŮJČEK, ÚVĚRŮ, POSKYTNUTÝCH ZÁRUK, OSTATNíCH PLNĚNí OSOBÁM, KTERÉ JSOU STATUTÁRNíM ORGÁNEM, ČLENŮM STATUTÁRNíCH NEBO JINÝCH ŘíDícíCH A DOZORČíCH ORGÁNŮ VČETNĚ BÝVALÝM OSOBÁM A ČLENŮM TĚCHTO ORGÁNŮ V ÚHRNNÉ VÝŠi ODDĚLENĚ ZA JEDNOTLIVÉ KATEGORIE OSOB 4.1 AKCIONÁAůM SPOLEfNrKŮM ČLENŮM ORGÁNŮ STATUTÁRNrCH DOlORfrCH ArDrcrCH III. Infrmace účetních metdách a becných účetních zásadách 1. VÝZNAMNÉ ÚČETNí INFORMACE 1.1 ZPŮSOB OCENĚNí A) ZÁSOB NAKUPOVANÝCH A VYTVOŘENÝCH VE VLASTNí REŽII Materiál a zbží je účtván v přizvacích cenách. Přizvací cena zahrnuje cenu přízení, celní pplatky, skladvací pplatky při dpravě, dpravné za ddání d prvzvny. Materiál a zbží je ceňván metdu pevných cen. B) DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU VYTVOŘENÉHO VLASTNí ČiNNOSTí Dluhdbý hmtný a nehmtný majetek je evidván v přizvací ceně. Dluhdbý hmtný majetek v přizvací ceně d 40 tis. Kča dluhdbý nehmtný majetek v přizvací ceně d 60 tis. Kčnení vykazván v rzvazea je něm účtván jak zásbáchzpůsbem A. Ocenění dluhdbéh majetku vlastní výrby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a režijní náklady přím spjené sjeh výrbu až d dby jeh aktivace. Cl CENNÝCH PAPíRŮ A MAJETKOVÝCH ÚČASTí Dluhdbý finanční majetek d pdniků ve skupině je účtván v přizvací ceně. Je-Ii tržní hdnta tht finančníh majetku trvale nižší než jeh účetní hdnta, je tat účetní hdnta snížena na hdntu tržní. V případě přechdnéh snížení hdnty tht majetku se tvří pravná plžka. Stránka /21

24 Splečnst ČEZ Energ, s.r.. prvádí přecenění vkladů d dceřiných splečnstí ekvivalenční metdu. D) ZPŮSOB STANOVENí REÁLNÉ HODNOTY PŘíSLUŠNÉHO MAJETKU A ZÁVAZKŮ Splečnst PdHnaZK, resp. na bthdnrm pcifiuv% TI Energ, s.r Celkem Oavinf E) ZMĚNY REÁLNÉ HODNOTY V ÚČTOVÉ SKUPINĚ 41 (během účetníh bdbí) Účet Pěáteční stav Změna Knečný stav I I 9533 I I 1.2 ZPŮSOB STANOVENí REPRODUKČNí POŘIZOVAcí CENY (MAJETKU OCENĚNÉHO A V TÉTO CENĚ POŘíZENÉHO V PRŮBĚHU BĚŽNÉHO ÚČETNíHO OBDOBí): A) DRUHY VEDLEJšíCHPOŘIZOVACíCH NÁKLADŮ PODSTATNÉ ZMĚNY (vč. vyčíslení peněžních částek těcht změn vlivňující výši majetku, závazků a hspdářskéh výsledku - lze-ii je reálně stanvit) A) ZPŮSOB OCEŇOVÁNí (DŮVOD): nenastaly - ČÁSTKA: B) POSTUP ODPISOVÁNí (DŮVOD): nenastaly C) POSTUP ÚČTOVÁNí (DŮVOD): nenastaly - ČÁSTKA: D) USPOŘÁDÁNí POLOŽEKÚČETNí ZÁVĚRKY (DŮVOD): nenastaly - ČÁSTKA: E) OBSAH VYMEZENí POLOŽEKÚČETNí ZÁVĚRKY (DŮVOD): změny plynucí z vyhlášky 500/2002 Sb. - ČÁSTKA: Stránka /22

25 1.4 ZPŮSOB STANOVENí OPRAVNÝCH POLOŽEK K MAJETKU: Opravné plžky splečnst tvří nett způsbem, tj. je zaúčtván puze rzdíl mezi celkvu výší pravných plžek v minulém účetním bdbí a celkvu výší pravných plžek v platném účetním bdbí. A) POHLEDÁVKY Splečnst stanví pravné plžky pr pchybné phledávky pdle vlastní analýzy platební schpnsti svých zákazníků. Daňvé pravné plžky jsu tvřeny dle platných právních nrem. K phledávkám p lhůtě splatnsti nad 180 dnů je tvřena účetní pravná plžka nad rámec daňvé pravné plžky d výše 50 % rzvahvé hdnty phledávky. K phledávkám p lhůtě splatnsti nad 360 dnů je tvřena účetní pravná plžka nad rámec daňvé pravné plžky d výše 100% rzvahvé hdnty phledávky. Pčáteční stav Změna B) ZÁSOBY Opravné plžky jsu vytvářeny v případech, kdy cenění pužité v účetnictví je vyšší než sučasná tržní hdnta příslušných zásb. Druh pravné plžky Způsb stanvení Zdrj infrmací C) MAJETEK Druh ~ravné plžky Způsb stanvení Zdrj infrmací ZPŮSOB ODPISOVÁNí DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní dpisy jsu uplatňvány v suladu s dpisvým plánem. Daňvé dpisy se nervnají účetním. Dluhdbý nehmtný majetek a dluhdbý hmtný majetek je pr účely dpisvání zatříděn d tříd pdle jedntlivých dpisvých skupin dle zákna č. 586/1992 Sb. dani z příjmu v platném znění. Stanvení daňvých dpisů se prvádí pdle 26 až 32a zákna č. 586/1992 Sb. v platném znění. Pužívá se zrychlenéh a rvnměrnéh dpisvání. 1.6 ZPŮSOB UPLATNĚNÝ PŘI PŘEPOČTU ÚDAJŮ V CizíCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU (SMĚNNÝ KURZ ČNB BĚŽNÝ, STÁLÝ S UVEDENíM TERMíNU JEJICH ZMĚN, V PRŮBĚHU ROKU I NA KONCI ROKU) Splečnst pužívá pr přepčet cizích měn kurz, který se stanvuje na základě kurzvníh lístku ČNB ke dni uskutečnění účetníh případu. V průběhu rku se účtuje puze realizvaných kurzvých ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsu k rzvahvému dni přepčítávána pdle ficiálníh kurzu ČNB. Nerealizvané kurzvé zisky a ztráty jsu zachyceny v hspdářském výsledku. Měna Stránka /23

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2013 Obsah 2013 Obsah: Skupina ČEZ a TEDOM a.s.. 2 Úvodní slovo generálního ředitele.. 4 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti. 5 Charakteristika a

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11 >> 11 VÝROČNÍ zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Obsah Skupina ČEZ 3 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora pro společníky společnosti ČEZ Energo, s.r.o. 6 Zpráva nezávislého auditora

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Pfedmet cinnosti: hostinske a ubytovaci sluzby, narup zbozi za ucelem dalsiho prodeje Smenarenska cinnost, provoz sportovnich zafizeni

Pfedmet cinnosti: hostinske a ubytovaci sluzby, narup zbozi za ucelem dalsiho prodeje Smenarenska cinnost, provoz sportovnich zafizeni 2006 W ATIMEX a.s. WATIMEX a.s. Zapis d bchdnih rejstfiku: Ml!stsk}' sud v Praze, dd.b, vlzka 9055 Malstranska 344, Senhraby PSC 25166 akciva splecnst (d 15.12.2003) Pfedmet cinnsti: hstinske a ubytvaci

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

VÝROČNÍ 08 zpráva TEDOM - Výroční zpráva 2008

VÝROČNÍ 08 zpráva TEDOM - Výroční zpráva 2008 VÝROČNÍ zpráva 08 TEDOM - Výroční zpráva 2008 OBSAH: Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM s.r.o. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM s.r.o. 9 Zpráva auditora společníkům

Více

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 list 1/2 QS 55-01 Přílha č. 1 Přílha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma dbrů a zvláštních rganizačních slžek ÚMČ Praha 10 list 2/2 QS 55-01 Přílha č. 1 starsta tajemník 1. zástupce

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence III. Metdické vysvětlivky A. Publikván v rčence 1. ÚZEMÍ Úvdní tabulka pskytuje základní přehled všech krajích a kresech České republiky. Údaje rzlze krajů a kresů k 31. 12. 2007 byly převzaty z ficiálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ENERGETIKA CHYTŘE OBSAH OBSAH 3 00 ÚVOD 4 01 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 6 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více