ČEZ Energo, s.r.o. Výročn í zpráva./.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČEZ Energo, s.r.o. Výročn í zpráva./."

Transkript

1 SKUPINA ČEZ ČEZ Energ, s.r.. Výrčn í zpráva 2014./.

2

3 Obsah: Skupina ČEZ a TEDOM a.s. 2 Úvdní slv generálníh ředitele 3 Zpráva nezávisléh auditra k výrční zprávě splečnsti ČEZ Energ, s.r.. 4 Charakteristika a hlavní aktivity splečnsti 7 Předpkládaný buducí vývj činnsti splečnsti 11 Aktivity v blasti živtníh prstředí a pracvně-právních vztazích 11 Událsti vzniklé p účetní závěrce splečnsti 11 Hlavní údaje z účetní závěrky ČEZ Energ, s.r.. za rk Přílha k účetní závěrce k Struktura aktiva pasiv 37 Struktura výnsů a nákladů 38 Zpráva statutárníh rgánu splečnsti ČEZ Energ, s.r. 40 Stránka /1

4 v v VI' V,, k V,, h I v t-' řj:7 Splečnst CEZ Energ; s.r.., Je Jak rlzena sba sucast!. ncernu mene.. spo.ecn05.!, a splečnstí TEDOM a.s., jak řídícími sbami. ČEZvlžil finanční prstředky dpvídající jeh pdílu ve výši 50,1%. Pdíl splečnsti TEDOM byl stanven na 49,9 %. Vznikl tak silné spjení významnéh českéh výrbce a prvzvatele kgeneračních jedntek, splečnsti TEDOM a.s., s nejvýznamnější česku energeticku splečnstí ČEZ, a.s. Jde tedy prpjení kapitálvé síly a stability Skupiny ČEZ a letitéh knw-hw a referenční zkušensti splečnsti TEDOM. ČEZ, a.s. Skupina ČEZje etablvaným integrvaným energetickým kncernem půsbícím v řadě zemí střední a jihvýchdní Evrpy a Turecku s centrálu v České republice. Hlavní předmět pdnikání kncernu tvří výrba, distribuce, bchd a prdej v blasti elektřiny a tepla, bchd a prdej v blasti zemníh plynu a těžba uhlí. Skupina ČEZ zaměstnává 26 tisíc zaměstnanců. Nejvýznamnějším akcinářem mateřské splečnsti ČEZ, a. s., je Česká republika s pdílem na základním kapitálu (ke dni ) téměř 70 %. Akcie ČEZ, a. s., jsu bchdvány na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsu sučástí burzvních indexů PX a WIG-CEE. TEDOM a.s, Všechny blasti pdnikání splečnsti TEDOM spjuje splečná filzfie - efektivní a eklgické využití energetických palivvých zdrjů. Tut filzfii naplňuje především prdukcí zařízení pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla a prvzváním technlgií pr využití bnvitelných zdrjů energie. V těcht blastech patří mezi přední výrbce, prvzvatele a exprtéry. Stránka /2

5 Úvdní slv generálníh ředitele Váženédámy, váženípánvé, dstává se Vám d ruku výrční zpráva splečnsti ČEZEnerg, s. r.. za rk splečnsti, která je renmvaným partnerem v blasti energetiky a jejímž převažujícím předmětem pdnikání je výrba, rzvd a ddávka tepelné a elektrické energie. Jejiž dbru tradicí, že bdbně jak v předcházejících letech se i v rce 2014 naše splečnst rzrstla další lkality, v nichž pskytujeme naše služby. Obchdní aktivity splečnsti budu i v letšním rce pkračvat s tím, že chceme získávat nvé prjekty v blasti teplárenství a kmbinvané výrby tepelné a elektrické energie. Naším cílemje upevnit pzici největšíh prvzvatele kgeneračních jedntek v Českérepublice. Jsem nesmírně rád, že splečnst ČEZEnerg, s. r.. vyvlává u našich zákazníků pcit slidníh partnera, nebť naším standardem je zajištění vysképrfesinality a splehlivsti pskytvaných služeb ve všechnašich lkalitách. V Ostravě, dne 24. únra 2015 Ing. Michal Rzyman Stránka /3

6 Zpráva nezávisléh auditra splečníkům splečnsti ČEZ Energ, s.r.. Prvedli jsme audit přilžené účetní závěrky splečnsti ČEZ Energ, s.r.., se sídlem Karlinská 661/4, Praha 8 - Karlín, identifikační čísl , která se skládá z rzvahy k , výkazu zisku a ztráty a přehledu peněžních tcích za bdbí d d a přílhy tét účetní závěrky, která bsahuje ppis pužitých pdstatných účetních metd a další vysvětlující infrmace. Odpvědnst statutárníh rgánu účetní jedntky za účetní závěrku Statutární rgán splečnsti ČEZ Energ, s.r.. je dpvědný za sestavení účetní závěrky, která pdává věrny a pctivý braz v suladu s českými účetními předpisy, a za takvý vnitřní kntriní systém, který pvažuje za nezbytný pr sestavení účetní závěrky tak, aby nebsahvala významné nesprávnsti způsbené pdvdem neb chybu. Odpvědnst auditra Naší dpvědnstí je vyjádřit na základě prvedenéh auditu výrk k tét účetní závěrce. Audit jsme prvedli v suladu se záknem auditrech, mezinárdními auditrskými standardy a suvisejícími aplikačními dlžkami Kmry auditrů České republiky. V suladu s těmit předpisy jsme pvinni ddržvat etické pžadavky a naplánvat a prvést audit tak, abychm získali přiměřenu jisttu, že účetní závěrka nebsahuje významné nesprávnsti. Audit zahrnuje prvedení auditrských pstupů k získání důkazních infrmací částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr pstupů závisí na úsudku auditra, zahrnujícím i vyhdncení rizik významné nesprávnsti údajů uvedených v účetní závěrce způsbené pdvdem neb chybu. Při vyhdncvání těcht rizik auditr psudí vnitřní kntrlní systém relevantní pr sestavení účetní závěrky pdávající věrný a pctivý braz. Cílem tht psuzení je navrhnut vhdné auditrské pstupy, nikli vyjádřit se k účinnsti vnitřníh kntrlníh systému účetní jedntky. Audit též zahrnuje psuzení vhdnsti pužitých účetních metd, přiměřensti účetních dhadů prvedených vedením a dále psuzení celkvé prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní infrmace, které jsme získali, pskytují dstatečný a vhdný základ pr vyjádření našeh výrku. Stránka /4

7 Výrk auditra Pdle našeh názru účetní závěrka pdává věrný a pctivý braz aktiva pasiv splečnsti ČEZEnerg, s.r.. k a nákladů a výnsů a výsledku jejíh hspdaření a peněžních tků za bdbí d d , v suladu s českými účetními předpisy. Zpráva zprávě vztazích mezi prpjenými sbami Ověřili jsme věcnu správnst údajů uvedených ve zprávě vztazích mezi prpjenými sbami splečnsti ČEZEnerg, s. r.. za bdbí d d Za sestavení tét zprávy vztazích je dpvědný statutární rgán splečnsti ČEZEnerg, s. r.. Naším úklem je vydat na základě prvedenéh věření stanvisk k tét zprávě vztazích. Ověření jsme prvedli v suladu s AS č. 56 Kmry auditrů Českérepubliky. Tent standard vyžaduje, abychm plánvali a prvedli věření s cílem získat mezenu jisttu, že zpráva vztazích nebsahuje významné věcné nesprávnsti. Ověření je mezen především na dtazvání pracvníků splečnsti a na analytické pstupy a výběrvým způsbem prvedené prvěření věcné správnsti údajů. Prt věření pskytuje nižší stupeň jistty než audit. Audit zprávy vztazích jsme neprváděli, a prt nevyjadřujeme výrk auditra. Stanvisk auditra ke zprávě vztazích Na základě našeh věření jsme nezjistili žádné skutečnsti, které by nás vedly k dmněnce, že zpráva vztazích mezi prpjenými sbami splečnsti ČEZEnerg, s. r.. za bdbí d d bsahuje významné věcné nesprávnsti. Zpráva věření výrční zprávy Ověřili jsme též sulad výrční zprávy splečnsti ČEZEnerg, s.r.. s účetní závěrku, která je v tét výrční zprávě bsažena. Za správnst výrční zprávy je zdpvědný statutární rgán splečnsti ČEZ Energ, s.r.. Naším úklem je vydat na základě prvedenéh věření výrk suladu výrční zprávy s účetní závěrku. Ověření jsme prvedli v suladu s mezinárdními auditrskými standardy a suvisejícími aplikačními dlžkami Kmry auditrů České republiky. Tyt standardy vyžadují, aby auditr naplánval a prvedl věření tak, aby získal přiměřenu jisttu, že infrmace bsažené ve výrční zprávě, které ppisují skutečnsti, jež jsu též předmětem zbrazení v účetní závěrce, jsu ve všech významných hledech v suladu s příslušnu účetní závěrku. Jsme přesvědčeni, že prvedené věření pskytuje přiměřený pdklad pr vyjádření výrku auditra. Stránka /5

8 Výrk auditra k výrční zprávě Pdle našeh názru jsu infrmace uvedené ve výrční zprávě spiečnsti ČELEnerg, s.r.. k ve všech významných hledech v suladu s výše uvedenu účetní závěrku. V Brně dne 4. března 2015 BOO CA s. r. O., auditrské právnění č. 305 ~ zastupená partnerem: / &.'(a alldi(~ ~ -r'ťj, 4:;' ('1'\ -.p ( BOO CA s r\ 1.,,,,,,,,,,,,,,,. s...1 \ O CllllUOHrn... ) Ing. Jiří Kadlec auditrské právnění Č ~;O"'. _'- ",-q! n..l,,: ;'..')\)/' ~ I... Stránka /6

9 Charakteristika a hlavní aktivity splečnsti Charakteristika splečnsti ČEZEnerg, s.r.. Splečnst ČEZEnerg, s.r.. se zabývá instalací a následným prvzváním kgeneračních jedntek pr splečnu výrbu elektřiny a tepla s instalvaným výknem d stvek kweaž d jedntek MWea t již d rku 1996, tehdy ještě v rámci skupiny TEDOM.Je tedy v blasti kmbinvané výrby elektřiny a tepla významnu a zavedenu splečnstí, která vznikla začátkem rku 2011 silným partnerským spjením nejvýznamnější české energetické splečnsti ČEZ,a.s. a významnéh českéh výrbce a prvzvatele kgeneračních jedntek, splečnsti TEDOM a.s. D splečnéh pdniku byl vlžen majetek tvřený prjekty KVETve vlastnictví TEDOM a vybraní pracvníci. ČEZvlžil finanční prstředky dpvídající jeh pdílu ve výši 50,1%. Pdíl splečnsti TEDOM byl stanven na 49,9%. Díky splečnému pdniku tak dšl k prpjení kapitálvé síly a stability Skupiny ČEZ,a letitéh knw-hw a referenční zkušensti splečnsti TEDOM. Ve Skupině ČEZdplňují zdrje ČEZEnerg, s.r.. lkální, tzv. decentralizvanu, výrbu energií, tj. výrbu energií v místě jejich sptřeby. Decentralizvaná výrba energií je sučástí "malé energetiky", která je jedním z nsných pilířů strategie buducíh rzvje Skupiny ČEZ. Zárveň tak byl rzšířen i vliv Skupiny ČEZv blasti teplárenství - v rce 2014 prdala Skupina ČEZexterním zákazníkům v Českérepublice přes 20 tis. TJtepla. Dluhdbým cílem splečnsti ČEZEnerg, s.r.. je prvzvat centrálně řízené prtfli zdrjů celkvém instalvaném výknu 200 MWe, k čemuž intenzivně směřují všechny aktivity splečnsti. S hledem na mezirční nárůst prtflia zdrjů ČEZEnerg, s.r.. je nutn knstatvat, že se v suladu s dluhdbu strategií splečnsti daří tent cíl průběžně naplňvat. Předmět činnsti splečnsti ČEZEnerg, s.r.. Splečnst ČEZEnerg, s.r.. prvzvala ke knci rku 2014 celkem 84 kgeneračních jedntek a 72 dalších zdrjů tepla s celkvým instalvaným elektrickým výknem 50,392 MWe a tepelným výknem přesahujícím 100 MWt S dceřinu splečnstí TI Energ, s.r.., ve které ČEZEnerg, s.r.. drží d rku % bchdní pdíl, činil ke knci rku 2014 prtfli zdrjů celkem 89 kgeneračních jedntek s celkvým instalvaným elektrickým výknem 52,906 MWe. Tyt zdrje jsu zejména prvzvány buďv rámci vlastních či prnajatých systémů centrálníh zásbvání teplem (CZTl, které jsu v Českérepublice na rzdíl d většiny statních evrpských zemí pměrně rzšířené, aneb jak vnřené zdrje d ktelen našich bchdních partnerů. Zákazníkysplečnsti jsu tedy systémy CZT,lkální kmunální výtpny, dále pak průmyslvé pdniky či veřejné instituce. Stránka 17

10 Pslání spiečnsti Zajištění vyské prfesinality a splehlivsti pskytvaných služeb ve všech našich lkalitách s hledem na pžadavky a spkjenst zákazníků. Vize splečnsti Instalvat a prvzvat kgenerační zdrje celkvém instalvaném výknu 200 MWe. Mapa prvzů splečnsti ČEZ Energ; s.r.., i-. \.. CZAstc / 't d :/'_ 1, 'Z~etll,~, Krems aft. "",rnnn"ll / Stránka /8

11 Výrbní lkality splečnsti ČEZ Energ, s.r.. k Prvzy splečnsti ČEZ Energ, s.r.. - vnřená kgenerační jedntka d ktelny zákazníka Prvz Instalvaný Instalvaný Pčet Pčet tepelný elektrický zdrjů KJ výkn (kw) výkn (kw) Jihlava Frýdlant Sušice Třebíč Humplec Bystřice n.p Adamv Vtice Mravský Krumlv Brtnice Vrchlabí Krměříž Nvé Měst nad Metují Vyské Mýt Havlíčkův Brd Nýřany Pstlprty Vamberk Plička Bjkvice Kladruby Ústí nad Orlicí Rkycany Duchcv Krupka Hdkvice nad Mhelku Kaznějv Lipník Hlučín Nvé Strašecí Ostrava Hřvice Nvé Hrady Nymburk Šumperk ČeskáTřebvá Stránka /9

12 Prvzy splečnsti ČEZ Energ; s.r.. - prvz ktelny, případně ~e!éh Czl Prvz Instalvaný Instalvaný Pčet Pčet tepelný elektrický výkn zdrjů KJ výkn (kw) (kw) Vlyně Příbr Svitavy Světlá nad Sázavu Železná Ruda Zruč nad Sázavu Smiřice Jindřichv Velká Chuchle Osek Přeluč 8825 O 10 O...~.",.._. Splečnst ČEZEnerg, s.r.. dispnuje vlastním kvalifikvaným prvzním persnálem, který prvádí pravidelnu bsluhu a údržbu zařízení.v rce 2014 prbíhaly na technlgiích revize a kntrly dle zpracvaných plánů. Za celý rk se na prvzech nevyskytnuly žádné významné pruchy, resp. havárie zařízení, které by narušily ddávku tepla dběratelům. Nejvýznamnějším prvkem vlivňujícím prdej tepla tak byl nárůst instalvanéh výknu a průměrná venkvní teplta. Měsíc Průměrná venkvní teplta Průměrná venkvní 2013 (e) teplta 2014 (e) Leden -0,7 1,4 Únr 0,2 3,1 Březen 0,7 7,0 Duben 9,3 11,0 Květen 13,8 rs.s Červen 17,6 18,2 Červenec 21,2 21,0 Srpen 19,2 17,4 Září 13,1 14,6 Říjen 10,3 11,0 Listpad 5,2 7,1 Prsinec 2,1 2,8 c Stránka /10

13 Suhrnné hdnty za prvzy splečnsti ČEZ Energ, s.r.. v rce 2014 bez TI Energ s TI Energ Instalvaný výkn 50,392 MWe 52,906 MWe Výrba elektrické energie (brutt) 119,464 GWh 127,145 GWh Prdej elektrické energie 115,614 GWh 122,968 GWh Výrba tepla (brutt) 678,541 TJ 751,189 TJ Prdej tepla 657,207 TJ 727,497 TJ Aktivity v blasti ŽP a pracvně-právních vztahů V ČRje v prvzu mnh drbných ktelen, ještě čast na uhlí. Spalvání uhlí v malých ktelnách je všem mál eklgické a pškzuje živtní prstředí. Nicméně díky kmbinvanému způsbu výrby elektřiny a tepla a vyské účinnsti přeměny primárníh paliva přispívají kgenerační jedntky splečnsti ČEZ Energ, s.r.. významným způsbem k úsprám emisí CO2 a snížení znečištění vzduší tuhými znečišťujícími látkami - jsu tedy hleduplné k živtnímu prstředí. V blasti pracvně-právních vztahů jsu ddržvány všechny legislativní závazky plynucí z platných záknů a vyhlášek, tat blast včetně dměňvání zaměstnanců je řízena vnitřními předpisy splečnsti. Ve splečnsti nepůsbí dbrvá rganizace. V blasti pžární chrany a bezpečnsti práce nemusela v rce 2014 splečnst řešit žádné mimřádné událsti. Z persnálníh hlediska je prvzní úsek stabilizvaný, nicméně d buducna se předpkládá významné navýšení pracvníků v prvzním útvaru díky nvým prjektům a akvizicím. Předpkládaný buducí vývj činnsti splečnsti Splečnst ČEZEnerg, s.r.., vznikla jak mderní a zákaznicky rientvaná splečnst, jejímž úklem je zajistit prvz a následný rzvj prtflia malých lkálních výrben elektřiny a tepla. Cílvými partnery jsu bce a města, prvzvatelé CZT,průmysl, nemcnice, sprtvní areály, ubytvací zařízení neb kmplexy bytných či administrativních budv. Dluhdbým cílem nvě zalženéh pdniku je instalvat a následně prvzvat kgenerační jedntky kumulvaném výknu cca 200 MWe. V rce 2015 je uvažván ještě intenzivnější zapjení splečnsti ČEZEnerg, s.r.. d strategie rzvje "malé energetiky" Skupinu ČEZ. V rce 2015 se předpkládá zánik splečnstí TI Energ, s.r.. její fúzí se splečnstí ČEZEnerg, s.r.. Událsti vzniklé p datu sestavení účetní závěrky splečnsti Žádné událsti p rzvahvém dni nenastaly. Stránka /11

14 Základní eknmická charakteristika ČEZEnerg, s.r.. ~ ~.,,",~;:..~'. :::..,. 1J.~~Z~!~t.~..,,~~:-._;:";.~." ~~~'--- JE;!dn.<>!J<y ---~ _._-_.- - ~-~--"---'-~--"k k _._---~_. Celkvá aktiva v tis. Kč Dluhdbý hmtný a nehmtný v tis. Kč majetek Zásby v tis. Kč Phledávky v tis. Kč Finanční majetek v tis. Kč Ostatní aktiva v tis. Kč Celkvá pasiva v tis. Kč Vlastní kapitál v tis. Kč základní kapitál v tis. Kč f '~.;::!.~!av... Stav ;:_, <! ~ [ A' ",?~ 4" -- ~,ti Cizízdrje v tis. Kč Ostatní pasiva v tis. Kč Celkvý brat v tis. Kč Hspdářskývýsledek před v tis. Kč zdaněním Pčet zaměstnanců sby EBITDA v tis. Kč CAPEX v tis. Kč c Stránka /12

15 ROZVAHA (v tis. Kč) AKTIVA CElKEM Phledávky za upsaný vlastní kapitál Dluhdbý majetek Dluhdbý nehmtný majetek cenitelná práva nedknčený dluhdbý nehmtný majetek Dluhdbý hmtný majetek pzemky stavby samstatné mvité věci a subry mvitých věcí nedknčený dluhdbý hmtný majetek pskytnuté zálhy na dluhdbý hmtný majetek ceňvací rzdíl k nabytému majetku Dluhdbý finanční majetek Oběžná aktiva Zásby pdíly - vládaná sba materiál Dluhdbé phledávky phledávky - vládaná neb vládající sba dluhdbé pskytnuté zálhy jiné phledávky Krátkdbé phledávky phledávky z bchdních vztahů phledávky - vládaná neb vládající sba phledávky - pdstatný vliv stát - daňvé phledávky statní pskytnuté zálhy dhadné účty aktivní jiné phledávky Krátkdbý finanční majetek peníze účty v bankách Časvé rzlišení náklady příštích bdbí příjmy příštích bdbí c I...,_, C O) I... '" s::: kl ~ kl >t...j Stránka /13 ~

16 PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál základní kapitál Kapitálvé fndy emisní áži statní kapitálvé fndy ceňvací rzdíly z přecenění majetku a závazků Rezervní fndy, nedělitelný fnd a statní fndy ze zisku záknný rezervní fnd/nedělitelný Výsledek hspdaření minulých let fnd nerzdělený zisk minulých let neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hspdaření běžnéh účetníh bdbí Cizí zdrje Rezervy statní rezervy Dluhdbé závazky vydané dluhpisy dlžený daňvý závazek Krátkdbé závazky závazky z bchdních vztahů závazky ke splečníkům, členům družstva a k úč. sdružení závazkyk zaměstnancům závazkyze sciálníh zabezpečenía zdravtníh pjištění stát - daňvé závazkya dtace krátkdbé přijaté zálhy dhadné účty paslvnf jiné závazky Časvé rzlišení výdaje příštích bdbí ""n nnnn ~~~ -;;I U;;J;I Cl Stránka /14

17 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) Tržby za prdej zbží Náklady vynalžené na prdané zbží Obchdní marže Výkny tržby za prdej vlastních výrbků aktivace Výknvá sptřeba sptřeba materiálu a energie služby Přidaná hdnta Osbní náklady mzdvé náklady dměny členům rgánů splečnsti a družstva náklady na sciální zabezpečení a zdravtní pjištění sciální náklady Daně a pplatky Odpisy dluhdbéh nehmtnéh a hmtnéh majetku Tržby z prdeje dluhdbéh majetku a materiálu tržby z prdeje dluhdbéh majetku tržby z prdeje materiálu Zůstatkvá cena prdanéh dluhdbéh majetku a materiálu zůstatkvá cena prdanéh dluhdbéh majetku prdaný materiál Změna stavu rezerva pr.pl. v prv. blasti a kmpl. N příštích bdbí Ostatní prvzní výnsy Ostatní prvzní náklady Prvzní výsledek hspdaření Tržby z prdeje cenných papírů a pdílů Prdané cenné papíry a pdíly Výnsvé úrky Nákladvé úrky Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hspdaření Daň z příjmů za běžnu činnst splatná dlžená Výsledek hspdaření za běžnu činnst Výsledek hspdaření za účetní bdbí Výsledek hspdaření před zdaněním I... Vl, O) I... <:ll t:: r.t:l IN r.t:l )t...j Stránka /15 ~

18 CASH FLOW - přehled peněžních tcích (v tis. Kč) Běžné úč. bdbí Minulé úč. bdbí Stav peněžních prstředků a ekvivalentů na pčátku úč. bdbí Peněžní tky z hlavní výdělečné činnsti (prvzní činnsti) Účetní zisk neb ztráta z běžné činnsti před zdaněním Úpravy nepeněžní perace dpisy stálých aktiv - zničení, fyzická likvidace, pškzení, dary změna stavu pravných plžek a rezerv zisk (ztráta) z prdeje stálých aktiv výnsy z dividend a pdílů na zisku (s výjimku inv. spl.) vyúčtvané nákladvé a výnsvé úrky (mim kapitalizvaných) případné úpravy statní nepeněžní perace Čistýpeněžní tk z prvzní činnsti před zdaněním, změnami pracvníh kapitálu a mimřádnými plžkami Změny stavu nepeněžních slžek pracvníh kapitálu změna stavu phledávek z prv. činnsti, akt. účtů časvéh rzlišení a dhadných účtů aktivních změna stavu krátkzávazků z prv. činnsti, pas. účtů časvéh rzlišení a dhadných účtů pasivních změna stavu zásb změna stavu krátkfin. majetku nespadajícíh d peň.pr. a ekv. Čistýpeněžní tk prvzní činnsti před zdaněním a mimř. pl. Vyplacené úrky s výjimku kapitalizvaných úrků Přijaté úrky Zaplacená daň z příjmů za běžnu činnst a za dměrky daně min.bd. Příjmy a výdaje tvřící mimř. HV, vč. daně z příjmu z mim. činnsti Přijaté dividendy a pdíly na zisku Čistý peněžní tk z prvzní činnsti Peněžní tky z investiční činnsti Výdaje spjené s nabytím stálých aktiv Příjmy z prdeje stálých aktiv Půjčky a úvěry spřízněným sbám Čistýpeněžní tk vztahující se k investiční činnsti Peněžní tky zfinančních činnstí Dpady změn dluhdbých (příp. krátk.) závazků spadajích d fin. Č. Dpady změn vlastníh kapitálu na peněžní prstředky Čistýpeněžní tk vztahující se k finanční činnsti Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prstředků Stav peněžních prstředků a peněž. ekvivalentů na knci bdbí ~... ll) ~ t.t.:l s; t'l IN t.t.:l )I...J Stránka 116 ~

19 Přílha k účetní, v zaverce 31. prsinec Stránka /17

20 Přílha k účetní závěrce k v plném rzsahu Přílha je zpracvána v suladu s vyhlášku č. 500/2002 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů. Údaje přílhy vycházejí z účetních písemnstí splečnsti a z dalších pdkladů, které má splečnst k dispzici. I. Obchdní název účetní jedntky (firma) ČEZEnerg, s.r.. Údaje se uvádějí v tis. Kč. II. Obecné údaje 1. POPISÚČETNíJEDNOTKY 1.1 SPOLEČNOST NAzEV: ČEZEnerg, s.r.. SíDLO: Karlinská 661/4, 1S6 00 Praha S, Karlín, Česká republika IČ: PRÁVNí FORMA: splečnst s ručením mezeným DATUM VZNIKU: 7. dubna 2010 ROZHODUJící PŘEDMĚT ČiNNOSTI: Výrba, rzvd a prdej tepla a výrba a prdej elektrické energie 1.2 OSOBY (FYZICKÉ,PRÁVNICKÉ),KTERÉMAJí PODSTATNÝVLIV NEBO ROZHODUJící VLIV NA TÉTO ÚČETNíJEDNOTCE(ROVNÝA VĚTší20% ZKl Osba Výše vkladu (v %) ČEZ,a.s, 50,1 TEDOM a.s, 49,9 Ai POPiS ZiviĚi.JA DODATKŮ PROVEDEi\iÝCH V UPlYi\iUi.Éivi ÚČETNlivi OBDOBí V OaCHODNlfvl REJSTŘíKU Od se nvě předsedu dzrčí rady stal Ing. PavelCyrani, MBA, Ing. Mgr. Vladimíru Hlavinkvi zanikla funkce předsedy dzrčí rady k Stránka /18

21 B) POPIS ORGANIZAČNí STRUKTURY ÚČETNí JEDNOTKY A JEJí ZÁSADNí ZMĚNY BĚHEM UPLYNULÉHO ÚČETNíHO OBDOBí L *Oprti rku 2013 přibyly tyt prvzy: Ústí nad Orlicí, Kaznějv, Duchcv, Lipník nad Bečvu, Hdkvice nad Mhelku, Hlučín, Osek, Nvé Strašecí, Humplec - Fi.ignerva, TEVI Ostrava, Hřvice - Višňvá, Lipník nad Bečvu, Nvé Hrady, Nymburk, Krupka. C) JMÉNA A PŘíJMENí ČLENŮ ORGÁNŮ: (K ROZVAHOVÉMU DNI) I) STATUTÁRNíCH:Ing. Iv Pukar, Ing. Lumír Žák, Ing. Michal Rzyman II) DOZORČíCH:Ing. Pavel Cyrani, MBA, Ing. Jsef Jeleček, Mgr. Ing. Vjtěch Kpp, Marek Rsenbaum 2. ÚČASTI V PODNiCíCH 2.1 PODNIK,V NĚMŽ MÁ ÚČETNíJEDNOTKAPODSTATNÝVLIV NEBOROZHODUJícíVLIV (ROVNÝA VĚTší 20% ZKl Název Sídl pdniku Výše bchdníh pdílu (%) Přímý vliv: TI Energ, s.r.. Karlinská 661/4, Praha 8 - Karlín 100 Dne uzavřela splečnst ČEZEnerg, s.r.., Karlinská 661/4, Praha 8 - Karlín, IČ: (dále jen ČEZEnerg), a Měst Ivančice, Palackéh náměstí 196/6, Ivančice, IČ: (dále jen Měst Ivančice), Smluvu převdu bchdníh pdílu ve splečnsti s ručením mezeným. Na základě tét smluvy Měst Ivančice převádí na ČEZEnerg svůj bchdní pdíl ve splečnsti TI Energ, s.r.., Karlinská 661/4, Praha 8 - Karlín, IČ: (dále Stránka 119

22 jen TI Energ), ve výši 2% na splečnst ČEZ Energ. Splečnst ČEZ Energ se tedy stává 100% vlastníkem splečnsti TI Energ. Tat změna byla v bchdním rejstříku zapsána dne 3. ledna SMLUVNí DOHODY MEZI SPOLEČNíKY(ZAKLÁDAJící ROZHODOVACíPRÁVA V TĚCHTOPODNicíCH, BEZOHLEDUNA VÝŠi PODílU NA ZÁKLADNíM KAPITÁLUU TĚCHTOPODNIKŮ): Ing. Iv Pukar: jednatel splečnsti ČEZ Energ, s.r.. jednatel splečnsti TI Energ, s.r.. Ing. Lumír Žák: e jednatel splečnstí ČEZ Energ, s.r.. jednatel splečnsti TI Energ, s.r.. Ing. Michal Rzyman: jednatel splečnsti ČEZ Energ, s.r PODNIKYVE SKUPINĚ Název Vlastní kapitál (v tis. Kč) Účetní hspdářský výsledek (v tis. Kč) TI Energ, s.r ÚČETNíJEDNOTKY,V NICHŽJEÚČETNíJEDNOTKASPOLEČNíKEMS NEOMEZENÝMRUČENíM Obchdní firma název Sídl Právní frma OVLÁDACíSMLOUVY,SMLOUVYO PŘEVODECHZISKUA JAKÉPOVINNOSTIZ NICHVYPLÝVAJí Splečnst nemá zmíněné smluvy. 3. ZAMĚSTNANCI 3.1 OSOBNíNÁKLADY,"' Zaměstnanci Z-thřídící Zaměstnanci Z th řídící zaměstnanci zaměstnanci Průměrný přepčtený pčet Osbní náklady mzdvé náklady dměny členům rgánů splečnsti 2594 O 2622 O - náklady na sciální zabezpečení a zdravtní pjištění - sciální náklady Stránka /20

23 3.2 VÝŠE ODMĚN ČLENŮM STATUTÁRNíCH A DOZORČíCH ORGÁNŮ, JAKOŽ I VÝŠE VZNIKLÝCH NEBO SJEDNANÝCH PENZIJNíCH ZÁVAZKŮ BÝVALÝCH ČLENŮ VYJMENOVANÝCH ORGÁNŮ - ÚHRNNÁ VÝŠE (V PENĚŽNí I NATURÁLNí FORMĚ): STATUTÁRNrCH DOZORfrCH VÝŠE (PENĚŽNí A NATURÁLNí PLNĚNí) PŮJČEK, ÚVĚRŮ, POSKYTNUTÝCH ZÁRUK, OSTATNíCH PLNĚNí OSOBÁM, KTERÉ JSOU STATUTÁRNíM ORGÁNEM, ČLENŮM STATUTÁRNíCH NEBO JINÝCH ŘíDícíCH A DOZORČíCH ORGÁNŮ VČETNĚ BÝVALÝM OSOBÁM A ČLENŮM TĚCHTO ORGÁNŮ V ÚHRNNÉ VÝŠi ODDĚLENĚ ZA JEDNOTLIVÉ KATEGORIE OSOB 4.1 AKCIONÁAůM SPOLEfNrKŮM ČLENŮM ORGÁNŮ STATUTÁRNrCH DOlORfrCH ArDrcrCH III. Infrmace účetních metdách a becných účetních zásadách 1. VÝZNAMNÉ ÚČETNí INFORMACE 1.1 ZPŮSOB OCENĚNí A) ZÁSOB NAKUPOVANÝCH A VYTVOŘENÝCH VE VLASTNí REŽII Materiál a zbží je účtván v přizvacích cenách. Přizvací cena zahrnuje cenu přízení, celní pplatky, skladvací pplatky při dpravě, dpravné za ddání d prvzvny. Materiál a zbží je ceňván metdu pevných cen. B) DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU VYTVOŘENÉHO VLASTNí ČiNNOSTí Dluhdbý hmtný a nehmtný majetek je evidván v přizvací ceně. Dluhdbý hmtný majetek v přizvací ceně d 40 tis. Kča dluhdbý nehmtný majetek v přizvací ceně d 60 tis. Kčnení vykazván v rzvazea je něm účtván jak zásbáchzpůsbem A. Ocenění dluhdbéh majetku vlastní výrby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a režijní náklady přím spjené sjeh výrbu až d dby jeh aktivace. Cl CENNÝCH PAPíRŮ A MAJETKOVÝCH ÚČASTí Dluhdbý finanční majetek d pdniků ve skupině je účtván v přizvací ceně. Je-Ii tržní hdnta tht finančníh majetku trvale nižší než jeh účetní hdnta, je tat účetní hdnta snížena na hdntu tržní. V případě přechdnéh snížení hdnty tht majetku se tvří pravná plžka. Stránka /21

24 Splečnst ČEZ Energ, s.r.. prvádí přecenění vkladů d dceřiných splečnstí ekvivalenční metdu. D) ZPŮSOB STANOVENí REÁLNÉ HODNOTY PŘíSLUŠNÉHO MAJETKU A ZÁVAZKŮ Splečnst PdHnaZK, resp. na bthdnrm pcifiuv% TI Energ, s.r Celkem Oavinf E) ZMĚNY REÁLNÉ HODNOTY V ÚČTOVÉ SKUPINĚ 41 (během účetníh bdbí) Účet Pěáteční stav Změna Knečný stav I I 9533 I I 1.2 ZPŮSOB STANOVENí REPRODUKČNí POŘIZOVAcí CENY (MAJETKU OCENĚNÉHO A V TÉTO CENĚ POŘíZENÉHO V PRŮBĚHU BĚŽNÉHO ÚČETNíHO OBDOBí): A) DRUHY VEDLEJšíCHPOŘIZOVACíCH NÁKLADŮ PODSTATNÉ ZMĚNY (vč. vyčíslení peněžních částek těcht změn vlivňující výši majetku, závazků a hspdářskéh výsledku - lze-ii je reálně stanvit) A) ZPŮSOB OCEŇOVÁNí (DŮVOD): nenastaly - ČÁSTKA: B) POSTUP ODPISOVÁNí (DŮVOD): nenastaly C) POSTUP ÚČTOVÁNí (DŮVOD): nenastaly - ČÁSTKA: D) USPOŘÁDÁNí POLOŽEKÚČETNí ZÁVĚRKY (DŮVOD): nenastaly - ČÁSTKA: E) OBSAH VYMEZENí POLOŽEKÚČETNí ZÁVĚRKY (DŮVOD): změny plynucí z vyhlášky 500/2002 Sb. - ČÁSTKA: Stránka /22

25 1.4 ZPŮSOB STANOVENí OPRAVNÝCH POLOŽEK K MAJETKU: Opravné plžky splečnst tvří nett způsbem, tj. je zaúčtván puze rzdíl mezi celkvu výší pravných plžek v minulém účetním bdbí a celkvu výší pravných plžek v platném účetním bdbí. A) POHLEDÁVKY Splečnst stanví pravné plžky pr pchybné phledávky pdle vlastní analýzy platební schpnsti svých zákazníků. Daňvé pravné plžky jsu tvřeny dle platných právních nrem. K phledávkám p lhůtě splatnsti nad 180 dnů je tvřena účetní pravná plžka nad rámec daňvé pravné plžky d výše 50 % rzvahvé hdnty phledávky. K phledávkám p lhůtě splatnsti nad 360 dnů je tvřena účetní pravná plžka nad rámec daňvé pravné plžky d výše 100% rzvahvé hdnty phledávky. Pčáteční stav Změna B) ZÁSOBY Opravné plžky jsu vytvářeny v případech, kdy cenění pužité v účetnictví je vyšší než sučasná tržní hdnta příslušných zásb. Druh pravné plžky Způsb stanvení Zdrj infrmací C) MAJETEK Druh ~ravné plžky Způsb stanvení Zdrj infrmací ZPŮSOB ODPISOVÁNí DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní dpisy jsu uplatňvány v suladu s dpisvým plánem. Daňvé dpisy se nervnají účetním. Dluhdbý nehmtný majetek a dluhdbý hmtný majetek je pr účely dpisvání zatříděn d tříd pdle jedntlivých dpisvých skupin dle zákna č. 586/1992 Sb. dani z příjmu v platném znění. Stanvení daňvých dpisů se prvádí pdle 26 až 32a zákna č. 586/1992 Sb. v platném znění. Pužívá se zrychlenéh a rvnměrnéh dpisvání. 1.6 ZPŮSOB UPLATNĚNÝ PŘI PŘEPOČTU ÚDAJŮ V CizíCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU (SMĚNNÝ KURZ ČNB BĚŽNÝ, STÁLÝ S UVEDENíM TERMíNU JEJICH ZMĚN, V PRŮBĚHU ROKU I NA KONCI ROKU) Splečnst pužívá pr přepčet cizích měn kurz, který se stanvuje na základě kurzvníh lístku ČNB ke dni uskutečnění účetníh případu. V průběhu rku se účtuje puze realizvaných kurzvých ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsu k rzvahvému dni přepčítávána pdle ficiálníh kurzu ČNB. Nerealizvané kurzvé zisky a ztráty jsu zachyceny v hspdářském výsledku. Měna Stránka /23

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Ing. Karel Heteš, auditor, oprávnění č. 1369

Ing. Karel Heteš, auditor, oprávnění č. 1369 Ing. Karel Heteš, auditr, právnění č. 1369 ZPRÁV A NEZÁ VISLÉHO AUDITORA věření suladu výrční zprávy instituce s účetní závěrku pr zřizvatele instituce Ústav pr sudbé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha 1, Vlašská

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva 31.12.2007 31.12.2008 31.3.2009 Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 488 956 488 607 Oprávky a opravné položky 234 297 252 330 256 777 Dlouhodobý

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Pfedmet cinnosti: hostinske a ubytovaci sluzby, narup zbozi za ucelem dalsiho prodeje Smenarenska cinnost, provoz sportovnich zafizeni

Pfedmet cinnosti: hostinske a ubytovaci sluzby, narup zbozi za ucelem dalsiho prodeje Smenarenska cinnost, provoz sportovnich zafizeni 2006 W ATIMEX a.s. WATIMEX a.s. Zapis d bchdnih rejstfiku: Ml!stsk}' sud v Praze, dd.b, vlzka 9055 Malstranska 344, Senhraby PSC 25166 akciva splecnst (d 15.12.2003) Pfedmet cinnsti: hstinske a ubytvaci

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru prkazující stav evidvaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytvéh prstru CZ0100 Hlavní měst Praha Kat.území: 727415 Žižkv List vlastnictví: 11603 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více