PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014"

Transkript

1 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby Opava s. r.. Těšínská 2057/71, Opava, PSČ 746 Ol splečnst s ručením mezeným pskytvání technických služeb -pdnikání v blasti nakládání s dpady - pdnikání v blasti s nakládání s nebezpečnými dpady - zámečnictví - prvzvání tělvýchvných a sprtvních zařízení služících regeneraci a rekndici - mechanizačně-dpravní služby -údržba a bnva zeleně a prvz zásbníh zahradnictví - prvzvání veřejných WC - prvzvání parkvišť - výrba dpravních značek - plakátvací služby - prvádění staveb, jejich změn a dstraňvání -kupě zbží za účelem jeh dalšíh prdeje a prdej - silniční mtrvá dprava nákladní - vnitrstátní - mezinárdní prvzvaná vzidly d 3,5 tuny celkvé hmtnsti - inženýrská a investrská činnst, stavební dzr - mntáž, pravy a revize vyhrazených elektrických zařízení - ubytvací služby - truhlářství Osby vlastnící více než 20% pdíl na základním kapitálu: Statutární měst Opava 100 %

2 Organizační struktura: ředitelský úsek prvzně-technický úsek - prvzvna kmunikace - prvzvna čistta města - prvzvna údržba - prvzvna veřejná zeleň - prvzvna veřejné světlení - pr vzvna rekreačně-hygienické služby - prvzvna správa hritvů - prvzvna dvz TKO - prvzvna dprava eknmický úsek - finanční účtárna a pkladna - cenvé dděleni a daně - persnální a mzdvé dděleni Statutární rgány: jednatelé - Aleš Žižlavský -Mgr. Dalibr Halátek Dzrčí rada: Ing. Rman Kremser - předseda Ing. Jan Hanslík Petr Szalacsi Na základě usnesení Rady Statutárníh města Opavy, jak jedinéh splečníka při výknu půsbnsti valné hrmady, dchází s účinnstí d ke změně v pčtu členů a bsazení dzrčí rady takt: Mgr. Martin Petrásek- předseda, Ing. Michal Jedlička- člen, Ing. Mirslav Krajíček- člen, Milan Klář- člen, Mirslav Křistka- člen Název a sídl bchdní splečnsti, v níž mají Technické služby Opava s. r.. větší než 20 % pdíl na základním jmění: Splečnst nemá žádnu platnu vládací smluvu ani závazek řízené sby převdu zisku. Průměrný pčet zaměstnanců za rk: z th řídící pracvnici: Osbní náklady vynalžené na zaměstnance v tis. Kč: z th na řídící pracvníky:

3 Odměny členům statutárních rgánů a dzrčí rady: - statutární rgány - dzrčí rada 72 tis. Kč 186 tis. Kč Statutární rgán má uzavřenu smluvu užívání služebníh auta i k sukrmým účelům. Splečnst hradí statutárnímu rgánu příspěvek na sukrmé živtní pjištění. Odměna za výkn člena statutárníh rgánu neb dzrčí rady činila 6 000,- Kč/měsíc. Půjčky, záruky, statní plnění členům statutárních rgánů nebyly pskytnuty. II. Infrmace pužitých účetních metdách Způsb cenění - zásb nakupvaných - přizvací cenu - zásb vytvřených ve vlastní režii - vlastními náklady -dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku vytvřenéh vlastní činnsti - vlastními náklady Způsb stanveni reprdukční přizvací ceny u majetku přízenéh v tét ceně: Druhy vedlejších přizvacích nákladů bvykle zahrnvané d ceny nakupvaných zásb: přeprava, cl, pjistné, sknt, prvize. Z vnitrpdnikvých služeb se účtuje d ceny přepravné a vlastni náklady zpracvání materiálu. Vlastni náklady jsu přímé náklady, tj. materiál, sbní náklady a výrbní režie Pdstatné změny způsbu ceňvání, pstupů depisvání prti předcházejícímu účetnímu bdbí: Způsb stanvení pravných plžek. V suladu ustanvením zákna č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 500/2002 Sb. a ČÚS Způsb sestavení dpisvých plánů pr dluhdbý majetek. Dluhdbý majetek se depisuje na základě dpisvéh plánu pdle zákna účetnictví v platném znění. Účetní dpisy jsu stanveny z cen, v nichž je majetek veden v účetnictví, tj. z přizvací ceny, respektive z výše vlastních nákladů. 3

4 Sazby účetních dpisů jsu stanveny z dby uptřebitelnsti dluhdbéh majetku. Majetek d 1 000,- Kč d ,- Kč je depisván jednrázvě a veden v pdrzvahvé evidenci Způsb uplatněný při přepčtu údajů v cizích měnách na če sku krunu. Pr přepčet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně se pužívá denní kurz ČNB, platný v den uskutečnění účetníh případu, ve znění zákna a vyhlášky 500/2002 Sb Splečnst nevlastní žádný majetek, který se v suladu se záknem ceňuje reálnu hdntu. III. Dplňující infrmace k rzvaze a yýkazu zisků a ztrát Technické služby Opava s. r.. nemají pskytnut žádný úvěr Dluhdbý majetek a) H 1 a v n í s k u p i n y Stav k př.cena zůst.cena právky 2100 Stavby 2203 Energ. a hnací strje 2204 Prac. strje a zařízení 2205 Přístrje a zvl. zařízení 2206 Dpravní prstředky 2207 Inventář 2208 Drbný dluhdbý majetek v tis. Kč b) Nehmtný majetek Přírůstky c) Technické služby Opava s. r.. nemají uzavřenu žádnu smluvu finančním neb perativním leasingu. d) Nejdůležitější přírůstky a úbytky dluhdbéh hmtnéh majetku Přírůstky Celkem př. cena 574 tis. Kč tis. Kč tis. Kč - 56 tis. Kč tis. Kč 4

5 Vyřazen k Celkem 322 tis. Kč 180 tis. Kč tis. Kč 552 tis. Kč tis. Kč e) Suhrnná výše majetku uvedená v pdrzvahvé evidenci DM DDM f) Hmtný majetek zatížený zástavním právem g) Přehled majetku, jehž tržní cenění je výrazně vyšší, než jeh cenění v účetnictví h) Pčet a nminální hdnta majetkvých cenných papírů i) Prnájmy a pdnájmy DM výnsy 1 925,7 tis. Kč 28,8 tis. Kč 667 tis. Kč Phledávky a) Suhrnná výše phledávek p lhůtě splatnsti tis. Kč b) Phledávky k pdnikům ve skupině krátkdbé tis. Kč c) Phledávky kryté pdle zástavníh práva neb jištěné jiným způsbem, např. ručením jinéh subjektu O d) Splečnst neúčtvala dlžené daňvé phledávce, účtuje jenm dlženém daňvém závazku e) Tvrba pravných plžek k phledávkám p splatnsti 374 tis. Kč f) Časvé rzlišení nákladů 566 tis. Kč Vlastní kapitál a) Vlastní kapitál se zvýšil prti minulém bdbí v důsledku dsažení kladnéh hspdářskéh výsledku v rce 2014 ve výši 373 tis. Kč b) Základní kapitál (vlastník Statutární měst Opava) tis. Kč 5

6 3. 4. Závazky a) závazky p lhůtě splatnsti 4 tis. Kč b) závazky k pdnikům ve skupině tis. Kč c) závazky kryté pdle zástavníh práva d) závazky nevyúčtvané v účetnictví a neuvedené v rzvaze e) dhadné účty pasivní 433 tis. Kč t) časvé rzlišení výdajů příštích bdbí tis. Kč Významné ptencinální ztráty: Ostatní rezervv Rezerva na pravy bsluhvanéh majetku pčáteční stav ll 500 tis. Kč tvrba celkem O tis. Kč čerpání 1500 tis. Kč knečný stav 1 O 000 tis. Kč Rezerva na pravy najatéh majetku pčáteční stav tis. Kč tvrba celkem O tis. Kč čerpání O tis. Kč knečný stav tis. Kč Výnsy z běžné činnsti pdle hlavních činnstí (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) údržba kmunikací (vč. zimní údržby) čištění města dvz TDO (vč. separace a sběr.dvrů) údržba veřejné zeleně

7 3. 7. Výdaje na yýzkum a VÝVj Individuální infrmace všech plžkách, které jsu v rzvaze či výkaze zisku a ztráty kmpenzvány s jinými plžkami a ve yýkazech neisu samstatně vykázány. a) dměrky splatné daně z příjmu za minulé účetní bdbí- nebyly b) rzpis dlženéh daňvéh závazku týká se rzdílu se UZC a DZC dluhdbéh hmtnéh majetku tis. Kč c) rzpis dluhdbých bankvních úvěrů vč. úrkvých sazeb a ppisu zajištění úvěru- splečnst nemá žádné bankvní úvěry d) pskytnuté dtace na investiční a prvzní účely tis. Kč Státní fnd živtníh prstředí tis. Kč Fnd sudržnsti e) manka a přebytky zásb- nebyly f) v plžce náklady na služby jsu v rce 2014 zahrnuty i náklady na auditrské služby v celkvé výši 112 tis. Kč. V rce 2013 činily auditrské služby celkem 107 tis. Kč Účetní jedntka nemá rganizační slžku v zahraničí. V přílze jsu ppsány dplňující infrmace k účetní závěrce dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění platném pr rk Údaje 39 zmíněné vyhlášky, které nelze aplikvat v naší splečnsti, nebyly uvedeny. V Opavě I statutární zástupce 7

8

Obchodní firma: Sídlo firmy: Jé: Právní forma:

Obchodní firma: Sídlo firmy: Jé: Právní forma: Přílha k účetní závěrce za rk sestavená ke dni 31. 12. Přílha k účetní závěrce byla sestavena pdle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 56311991 Sb., účetnictví, ve

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni R z v a v y h l á Ú č e t n ú č e t n s d r u z a d a ň z p ř íj m ů 1 x pří slu šn ém u fin an ční mu úřa du ROZVAHA v plném rzsahu ke dni 31.12.2009 ( v celých tisících Kč ) Rk Měsíc IČ 2009 25927698

Více

. - I Branická 26/43 PRAHA 4 - Braník ,,,,,. "' VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. c. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družst~a ~..

. - I Branická 26/43 PRAHA 4 - Braník ,,,,,. ' VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. c. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družst~a ~.. Zpracván v suladu s vyhlášku č. 500/2002 Sb. ve zněnl pzdějšlch predpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Označení a ' _,~"~".,_< I. Tržby za prdej zbží TEXT A. Náklady vynalžené na prdané zbží :Z '~t. ;c~~~x;i:,'l)

Více

PŘílOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona O. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona O. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘílOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona O. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona O. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Licence: D27F XCRGUPXA / PXC (19092011/19042011) PŘílHA územní samsprávné celky, svazky bcí, reginální rady (v Kč - minulé bdbi zakruhlen na tisíce) bdbí: 12/2011 IČ: 00576891 Název: bec Řeka A.1. Infrmace

Více

\::-;.:/ PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK \ HokZámejový kk~ubk0phava s.r.o. ecyoru ~ Opava ~ Hokejový klub Opava s.r.o.

\::-;.:/ PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK \ HokZámejový kk~ubk0phava s.r.o. ecyoru ~ Opava ~ Hokejový klub Opava s.r.o. Přílha k účetní závěrce za rk 2015 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2015 Název splečnsti: Sídl: Právní frma: Hkejvý klub Opava s.r.. Zámecký kruh 413/8, Měst, 746 01 Opava splečnst s ručením mezeným IČO:

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

Seznam maturitních témat

Seznam maturitních témat Seznam maturitních témat Studijní br 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Šklní rk 2016/2017 EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ 1. Tržní eknmika pjem eknmie, mikreknmie a makreknmie základní eknmické pjmy-ptřeby,statky, služby, živtní

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2015

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2015 Přílha k účetní závěrce za rk 2015 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2015 Název splečnsti: Sídl: Právní frma: IČO: Basketbalvý klub Opava a.s. Žižkva 8/2904, 746 01 OPA V A akcivá splečnst 258 40 576 V Opavě

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

politické strany NE!

politické strany NE! úaad PRO OOHLEO NAD POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTI Dtlc> 2 2-05- 2018..... Pfilchy... _,,.., v, v,, VYROCNI FINANCNI ZPRAV A Sestavená ve smyslu ustanvení 19h zákna 421/1991 Sb., sdružvání v plitických

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Analýza účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném podniku

Analýza účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném podniku Vyská škla technická a eknmická v Českých Budějvicích Ústav pdnikvé strategie Analýza účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném pdniku Autr bakalářské práce: Veducí bakalářské práce: Opnent bakalářské práce:

Více

. zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

. zpráva politické strany/hnutí za rok 2017 . zpráva plitické strany/hnutí za rk 2017 Název plitické strany I plitickéh hnutí: Zdravé 71443177 plitické strany / plitickéh hnutí: Sídl plitické strany/ plitickéh hnutí: Sadvá 893/4, Uherské 68605 Telefn,

Více

zpráva politické strany / politického hnutí za rok. /?.Q(J..

zpráva politické strany / politického hnutí za rok. /?.Q(J.. >LTCKYCH STRANA POLTCKYCH HNJT Sbírka 114 / 2017 2,f(f 41 Dšl 2 1 05 2018 2 k vyhlášce 114/2017 Sb. ',;_ 1 ;.f 1tf!:,'Jf :i4. f:;,, pr fina zprávu zpráva plitické strany / plitickéh hnutí za rk. /?.Q(J..

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výrční zpráva splečnsti ZONER sftware, a.s. Za hspdářský rk 2013 (bdbí d 1. 9. 2013 d 31. 8. 2014) Zpracval: Ing. Milan Behr, předseda představenstva V Brně dne 16. 12. 2014 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Schváleno dne 20.4. 2015. ----d, ~-gt~ln~ojmír Capka. předseda představenstva

Výroční zpráva za rok 2014. Schváleno dne 20.4. 2015. ----d, ~-gt~ln~ojmír Capka. předseda představenstva Výrční zpráva za rk 2014 Schválen dne 20.4. 2015 ----d, ~-gt~ln~jmír Capka předseda představenstva Výrční zpráva 2014 I. TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY II. III. IV. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉ FORMĚ PŘÍLOHA

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

zpráva politické trany / politického hnutí za rok.j...,...q.:~):.

zpráva politické trany / politického hnutí za rok.j...,...q.:~):. ..---- ORAi) flao OOlf.ED NAD POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTI Dll: 1 9-04- 2018 e.j... f!pk~s};~/~/j.. lielú:... Piilhy:.f:... ff:.... Vzr pr zprávu V zpráva plitické trany / plitickéh hnutí za rk.j...,...q.:~):.

Více

c/r. jvihr1 se20m1. e2.

c/r. jvihr1 se20m1. e2. KOMUNISTICKÁ STRANA 182 00 Praha 8 1 Štíbrva 1216 Vzr pr zprávu zpráva plitické strany / plitickéh hnutí za rk.. ~.ff.... Název plitické strany / plitickéh hnutí: JTP,4/./4 {Ef[}J'/.(}f[Á/5/1.4 plitické

Více

Obsah:

Obsah: 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2018 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Obsah:

Obsah: Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Výhled pr další bdbí 6. Zpráva dzrčí rady za rk 2009 7. Zhdncení základních eknmických a finančních

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018 Měst Vrchlabí Městský úřad Vrchlabí, kancelář starsty Zámek 1, 543 01 Vrchlabí Obecné infrmace pdle 26 zákna č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád), uskutečněných kntrlách za rk 2018 Obsah: 1. Kntrly prvedené

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Zpráva Nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2013. společnosti

Zpráva Nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2013. společnosti Zpráva Nezávisléh auditra věření účetní závěrky k..0 splečnsti Energeia..p.s. zprávu předkládá: SYSTEMA AUDIT a.s. čísl auditrskéh právnění 7 Sukvá 95 50 0 Pardubice SYSTEMA AUDIT a.s. Zpráva je určena

Více

Odpovednost statutárního orgánu úcetní jednotky za úcetní záverku

Odpovednost statutárního orgánu úcetní jednotky za úcetní záverku ESP úcetní a danvá kancelár, s.r.. 516 01 Rychnv nad Knežnu, Kmenskéh 38 tel.: 494 533 134 email: esp-rk@seznam.cz IC : 27549909, DIC : CZ27549909, právnení KA CR c.491 Spisvá znacka C 25584 vedená u rejstríkvéh

Více

'I i LJ I. I JEDNATEL I I DOZORČí RADA I! I I VALNÁ HROMADA I I \ /1

'I i LJ I. I JEDNATEL I I DOZORČí RADA I! I I VALNÁ HROMADA I I \ /1 př. č. 1 PŘÍLHA K RGANZAČNÍMU ŘÁDU - GRAFCKÉ ZNÁZRNĚNÍ RGANZAČNÍH ČLENĚNÍ SPLEČNST VALNÁ HRMADA 1 -.----.--.--.----.. - -..'. - - -'. _,-. --. -- - -1 JEDNATEL DZRČí RADA!. ' VEDUC, : SPRÁVCE L'BVTV:'

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK PŘIMĚŘENÝ ZISK článek IX. Prgramu pr pskytvání finanční pdpry z rzpčtu Zlínskéh kraje k zajištění dstupnsti sciálních služeb na území Zlínskéh kraje pr rk 2019 OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ

Více

Obsah:

Obsah: Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2011 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Klvraty SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty - Výrční zpráva 2014 1 SÍDLO: SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty Přátelství 266, 104 00 Praha

Více

VÝROČNÍ FINANČNÍ. za rok Zlínské hnutí nezávislých

VÝROČNÍ FINANČNÍ. za rok Zlínské hnutí nezávislých VÝROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVA za rk 2017 Zlínské hnutí nezávislých Výrční finanční zpráva plitické strany I plitickéh hnutí za rk 2017 Název plitické strany I plitickéh hnutí: Zlínské hnutí nezávislých Identifikační

Více

pe:;,;astavení činnesti :;,;rušení ke Gni...,,stuph Ge likyigace ke dai...

pe:;,;astavení činnesti :;,;rušení ke Gni...,,stuph Ge likyigace ke dai... U1-;,,.J t,o DOHLED N/\..,. POLITICKÝCH STRAN A POL Dšl: 1 9-03- 2018 Výrční finanční zpráva plitické strany / plitickéh hnutí za rk2017 Název plitické strany / plitickéh hnutí: Naše Měst F-M Identifikační

Více

Liberecký kraj. resort: kultury,památkové péče a cestovního ruchu

Liberecký kraj. resort: kultury,památkové péče a cestovního ruchu resrt: kultury,památkvé péče a cestvníh ruchu Přehled nákladů a výnsů příspěvkvé rganizace rk 2019 Severčeské muzeum v Liberci, příspěvkvá rganizace IČO 00083232 č. rg. 1702 (hlavní činnst) v tis. Kč p.č.

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

/I/2-4--tOEe /02-4 t-tj L,(?

/I/2-4--tOEe /02-4 t-tj L,(? Vzr pr zprávu PRO DOHLED NAD POLITICKYCH STRAN A POLITICKYCH HNUTÍ C Dil: 2 1-03- 2018 C.j. '::~1J1~?:~ Pte istu... k... Pz;;-_... 2..... zpráva plitiské st!)jny plitickéh hnutí,,z...t>+ za rk» Název plitické

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Ing. Lumír Vlný - auditr Sazvice 221, 763 OJ Sazvice, Tel.: +420602772292, ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Příjemce: akcináři splečnsti Prabs plus a.s., se sídlem Slavičín, Kmenskéh 9, PSČ 763 21 Výrk auditra

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu k dispzici u všech prplacených prjektů

Více

Obsah:

Obsah: 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2016 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Obsah:

Obsah: 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2015 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

á Ž í É úč é í š Ú á á Č čí ě č í á ž í é úč í á ě Á Í á í Á Ě Í é í á í é á Ú ů á ě í á úč íá ě ž éúč í áš í ú ý ě á í á úč í ě í á ě ě Í Úč í á ě ý ří úč í ý ů á Zpráva auditra Sdruženítaistickéh tai

Více

Obsah:

Obsah: 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2017 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

VZDĚLÁVACÍ A SPORTOVNÍ CENTRUM, BÍLÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace. za rok 2018

VZDĚLÁVACÍ A SPORTOVNÍ CENTRUM, BÍLÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace. za rok 2018 VZDĚLÁVACÍ A SPORTOVNÍ CENTRUM, BÍLÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva činnsti a plnění úklů příspěvkvé rganizace za rk 2018 Bílá, dne 15. března 2019 OBSAH A. Základní infrmace rganizaci. 2 1. Název, adresa,

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2018 (datum pdání d 31.7.2019) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Nvá pdání Žádsti PRV prjektvá patření Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační prgram Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Prgram Nemvitsti Výzva II CO LZE FINANCOVAT Z dtačníh titulu lze financvat tyt prjektvé záměry: Prjekt reknstrukce bjektu prjekt,

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

Odpovednost statutárního orgánu úcetní jednotky za úcetní záverku

Odpovednost statutárního orgánu úcetní jednotky za úcetní záverku .. ESP úcetní a danvá kancelár, s.r.., ~ 51601 Rychnv nad Knežnu, Kmenskéh 38 tel.: 494 533 134 email: inf@esp-rk.cz C : 27549909, DC : CZ27549909, právnení KA CR c.491 Spisvá znacka C 25584 vedená u rejstríkvéh

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství Prfil splečnsti ELLANS SPED mezinárdní zasilatelství Obsah 1. Základní údaje.. 1 2. Pslání splečnsti.. 2 3. Histrie a vývj.. 4 4. Prtfli služeb.. 5 5. Vzvý park.. 6 6. Reference.. 8 7. Kntakty.. 9 Sazba,

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2017 (datum pdání d 31.7.2018) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu

Více

Zpráva Nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k společnosti

Zpráva Nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k společnosti Zpráva Nezávisléh auditra věření účetní závěrky k..0 splečnsti Energeia..p.s. zprávu předkládá: SYSTEMA AUDIT a.s. čísl auditrskéh právnění 7 Sukvá 95 50 0 Pardubice SYSTEMA AUDIT a.s. Zpráva je určena

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta eknmick-správní Přechd z daňvé evidence na účetnictví Vernika Zejdvá Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prhlašuji, že jsem tut práci vypracvala samstatně. Veškeré literární

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

.. ff.. Pt1lahy... zpráva politické strany/ politického hnutí za rok Název politické strany/ politického hnutí:

.. ff.. Pt1lahy... zpráva politické strany/ politického hnutí za rok Název politické strany/ politického hnutí: úttad PRO DOHLED NAD HOSPODNIENIM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTI Dil - 3 ~04-2018 Íl[J> lt - 1t._') D l~ /) í.f 1 : : I... I 2 jj,-41á.. ff.. Pt1lahy.... Pcet listu: 9 zpráva plitické strany/ plitickéh

Více

ČEZ Energo, s.r.o. Výročn í zpráva./.

ČEZ Energo, s.r.o. Výročn í zpráva./. SKUPINA ČEZ ČEZ Energ, s.r.. Výrčn í zpráva 2014./. Obsah: Skupina ČEZ a TEDOM a.s. 2 Úvdní slv generálníh ředitele 3 Zpráva nezávisléh auditra k výrční zprávě splečnsti ČEZ Energ, s.r.. 4 Charakteristika

Více

ZPRÁVA NEZA VISLEHO AUDITORA. politického hnutí PLUS ICO: se sídlem 992/10, Praha 3, PSC za období od

ZPRÁVA NEZA VISLEHO AUDITORA. politického hnutí PLUS ICO: se sídlem 992/10, Praha 3, PSC za období od PRO DOHLED NAD HOSPODAAENiM POLTCKÝCH STRAN A POLTCKÝCH HNUT ng. vana Šaradinvá Auditrka 1204 Dil 2 1 03 2018 ~~;''!:ffi.~1;~~ Opálvá 1746, 5400 Praha 5 Slivenec, Tel.: 251682658, 607548846 audit@saradinva.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Salesiánské hnutí mládeže Klub Uhříněves - Kolovraty

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Salesiánské hnutí mládeže Klub Uhříněves - Kolovraty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Salesiánské hnutí mládeže Klub Uhříněves - Klvraty SHM Klub Uhříněves - Klvraty - Výrční zpráva 2011 1 SÍDLO: SHM Klub Uhříněves - Klvraty Přátelství 266, 104 00 Praha 10 KANCELÁŘ:

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2007

Závěrečný účet města Třince za rok 2007 Závěrečný účet města Třince za rk 2007 Obsah závěrečnéh účtu: Čísl strany 1. Úvd.4 2. Majetek města.5-9 A. Aktiva 5-8 B. Pasiva.8-9 3. Rzpčet a rzpčtvá patření 10-11 4. Příjmvá část rzpčtu města.12-17

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

OBEC OSEK. 7ávérečný ÚČet. za rok 2016

OBEC OSEK. 7ávérečný ÚČet. za rok 2016 OBEC OSEK i 7ávérečný ÚČet za rk 2016 Závěečný úče za nk 2ůl6 Plněn rzpčtu přimů a výdaiů bec OSEK za rk 2016 Obecné údaie?obecvedea účtuje v pdvjném ÚČetnictv, řd se záknem účetnictv a platnu rzpčtvu

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Zpráva nezávislého auditora. o k datu 31. prosince IO - Iniciativa politické hnutí, Provaznická 400/9, Praha 1,

Zpráva nezávislého auditora. o k datu 31. prosince IO - Iniciativa politické hnutí, Provaznická 400/9, Praha 1, 64- Zpráva nezávisléh auditra k datu 31. prsince 2017 O - niciativa plitické hnutí, Prvaznická 4009, 110 00 Praha 1, 684 03 500 PRO OOHLEO NAD HOSPOONENÍM POLTCKÝCH STRAN A POLTCKÝCH HNUT Obdbí, za které

Více

Výroční zpráva za rok Schváleno dne m~~ predseda představenstva

Výroční zpráva za rok Schváleno dne m~~ predseda představenstva Výrční zpráva za rk 2015 Schválen dne 12. 5. 2016 m~~ predseda představenstva Výrční zpráva 2015 I. TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉ FORMĚ III. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE IV. ZPRÁV

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

OP PIK Potenciál Výzva 1

OP PIK Potenciál Výzva 1 AZ DOTACE EU OP PIK - Ptenciál 2015 OP PIK Ptenciál Výzva 1 Cílem výzvy prgramu Ptenciál je pdpra zavádění a zvyšvání kapacit splečnstí pr realizaci výzkumných, vývjvých a invačních aktivit a zárveň i

Více

Ing. Karel Heteš, auditor, oprávnění č. 1369

Ing. Karel Heteš, auditor, oprávnění č. 1369 Ing. Karel Heteš, auditr, právnění č. 1369 ZPRÁV A NEZÁ VISLÉHO AUDITORA věření suladu výrční zprávy instituce s účetní závěrku pr zřizvatele instituce Ústav pr sudbé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha 1, Vlašská

Více

Mimořádná účetní uzávěrka

Mimořádná účetní uzávěrka Mimřádná účetní uzávěrka E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 6) Ppis... 3 Průběh mimřádné účetní uzávěrky... 3 Mimřádná účetní uzávěrka

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Microsoft Select Plus

Microsoft Select Plus Micrsft Select Plus (jednrázvá neb rzlžená úhrada licence jsu trvalé) C si vyžádat d ddavatele Dklad nabytí licence s následujícími náležitstmi: dběratel/ddavatel, přesná specifikace typu prduktu (verze,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Pfedmet cinnosti: hostinske a ubytovaci sluzby, narup zbozi za ucelem dalsiho prodeje Smenarenska cinnost, provoz sportovnich zafizeni

Pfedmet cinnosti: hostinske a ubytovaci sluzby, narup zbozi za ucelem dalsiho prodeje Smenarenska cinnost, provoz sportovnich zafizeni 2006 W ATIMEX a.s. WATIMEX a.s. Zapis d bchdnih rejstfiku: Ml!stsk}' sud v Praze, dd.b, vlzka 9055 Malstranska 344, Senhraby PSC 25166 akciva splecnst (d 15.12.2003) Pfedmet cinnsti: hstinske a ubytvaci

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA PŘÍLOHA 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Statut České televize

Statut České televize Statut České televize ČLÁNEK I POSTAVENÍ ČESKÉ TELEVIZE 1. Česká televize je právnicku sbu zřízenu s účinnstí d 1. ledna 1992 záknem č. 483/1991 Sb., České televizi, ve znění pzdějších předpisů. 2. Česká

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pro rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pro rok 2015 Masarykva univerzita Č. j.: MU-IS/35536/2015/224982/PdF-1 Pedaggická fakulta Směrnice děkana č. 2/2015 Pravidla sestavvání rzpčtu Pedaggické fakulty Masarykvy univerzity pr rk 2015 (ve znění účinném d

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Úplný výpis. Datum zápisu: 20. prosince 1995

Úplný výpis. Datum zápisu: 20. prosince 1995 Datum zápisu: 20. prosince 1995 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 14177 Spisová značka: C 14177 vedená u Krajského soudu v Ostravě Obchodní firma: Technické

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více