Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:"

Transkript

1 Čísl: 1/2015 Datum vydání: Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 280/2009 SB., DAŇOVÝ ŘÁD...3 IV. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH...4 V. JINÉ...5 Daňvý zpravdaj AMSP ČR 1/2015 Daňvý zpravdaj je zasílán na nepravidelné bázi, a t vždy k aktuálním tématům cca 3-4 krát rčně tak, jak se schvalují či vstupují v platnst jedntlivé změny. Na vyžádání je mžné zaslat předchzí vydání. Zpravdaj vznikl ve splupráci se členem AMSP ČR splečnstí Aknt mezinárdní daňvé pradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kntakt pr Vaše dtazy:

2 Nejdůležitější změny v českých daňvých záknech d rku 2015 I. Nvinky v Zákně č. 586/1992 Sb., daních z příjmů a) Změny v blasti daně z příjmů fyzických sb ( 2-16b) Daň z příjmů ze závislé činnsti se bude v rce 2015 i nadále pčítat z tzv. superhrubé mzdy. Osvbzení příjmů z převdu pdílu v bchdní krpraci p pěti letech držby pdílu se nvě nevztahuje na příjmy z buducíh převdu pdílu, kdy smluva smluvě buducí byla uzavřena d 5 let d nabytí pdílu, i když k vlastnímu převdu dšl p splnění pětiletéh časvéh testu. Nvě jsu svbzeny bezúplatné příjmy d Kč z bezúrčné zápůjčky, výpůjčky a výprsy. Pkud je mezi pskytvatelem a příjemcem blízký vztah, jsu svbzeny všechny tyt bezúplatné příjmy bez hledu na jejich výši. Hrní hranice výdajvých paušálů uplatnitelných u příjmů z pdnikání se snížila nvě je mžné výdajvý paušál uplatnit puze u příjmů z pdnikání d 2 mil. Kč. Nvě je mžné si snížit základ daně u úrků z pskytnutéh úvěru úrky ze zápůjčky neb úvěru, který byl pplatníkem přízen na pskytnutí úvěru. Pprvé je tedy mžné uplatnění výdajů u příjmů z kapitálvéh majetku. Pplatníci mají nvě pvinnst správci daně známit přijetí svbzenéh příjmu vyššíh než 5 mil. Kč, který bdrželi p , a t d knce lhůty pr pdání daňvéh přiznání. V pačném případě hrzí pplatníkvi pkuta ve výši až 15 % takvéh příjmu. Daňvý zpravdaj AMSP ČR 1/2015 b) Změny v blasti daně z příjmů právnických sb ( 17-21a) Majetkvý prspěch při bezúrčné zápůjčce, výpůjčce a výprse je nvě předmětem daně. Bezúplatný příjem d výše 100 tis. krun plynucí d jedné sby za jedn zdaňvací bdbí bude však d daně dle 19b) dst. d) svbzen. c) Změny ve splečných ustanveních ( 21b - 38fa) Dšl ke zpřesnění vymezení nepeněžních příjmů pdléhajících dani. 2

3 II. Nvinky v Zákně č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty Byla zavedena druhá snížená sazba DPH ve výši 10 %, která se uplatní například na tištěné knihy, nenahraditelnu dětsku výživu a léky, včetně veterinárních léčiv. Kmpletní seznam plžek pdléhajících druhé snížené sazbě lze najít v přílze 3a) ZDPH. Od 1. prsince 2014 se prstřednictvím změny zákna č. 254/2004 Sb. mezení plateb v htvsti snížil limit pr platby v htvsti z 350 tis. Kč na 270 tis. Kč. Dšl ke snížení limitu na ručení plátců za DPH nedvedenu ddavatelem, a t ze 700 tis. Kč na 540 tis. Kč. Jedná se limit při úhradě ceny debranéh zbží či služeb na český bankvní účet ddavatele, který není zveřejněn v registru plátců (institut nesplehlivéh plátce ). Limit pr pvinnu registraci k DPH zůstává ve výši 1 mil. Kč. Rzšířené uplatnění režimu přenesení daňvé pvinnsti u tuzemských zdanitelných plnění uvedených v nvé Přílze č. 6 ZDPH byl dlžen na duben III. Nvinky v Zákně č. 280/2009 Sb., daňvý řád Při správě daní v téže věci nyní může jménem právnické sby jednat puze jedna fyzická sba (dříve splečné jednání více členů statutárníh rgánu). Jednat jménem právnické sby může tedy jakýkliv člen statutárníh rgánu. Zvýšila se hrní hranice pkuty za nesplnění pvinnsti nepeněžité pvahy (zejména nevyhvění výzvám správce daně apd.) z ,- Kč na ,- Kč. Správce daně je nvě pvinen platit úrk z daňvéh dpčtu daňvému subjektu v případě, že by p pdání řádnéh neb ddatečnéh daňvéh přiznání zahájil správce daně pstup k dstranění pchybnstí, přičemž délka pstupu by přesáhla dbu pěti měsíců. Úrk z dpčtu ve výši rep sazby + 1 % bude daňvému subjektu náležet za bdbí přesahující pět měsíců. Pvinnst s finanční správu kmunikvat puze elektrnicky - nvě daňvý řád ukládá všem vlastníkům datvých schránek pvinnst kmunikvat (resp. činit pdání) s daňvým úřadem puze elektrnicky. Tat pvinnst se týká pdání všech právnických sb těm byla datvá schránka zřízena ze zákna. Dále všech daňvých subjektů, které mají pvinnst mít účetní závěrku věřenu auditrem, a fyzických sb pdnikatelů či nepdnikatelů, kteří mají zřízenu datvu schránku, i když si ji zřídili třeba dbrvlně. Finanční správa bude pět mci v individuálních případech prminut daňvým subjektům příslušenství daně, tj. penále, úrky z prdlení a úrky Daňvý zpravdaj AMSP ČR 1/2015 3

4 z psečkané částky daně. Nvá úprava se týká příslušenství vzniklých p a žádst prminutí musí být řádně důvdněna. Generální finanční ředitelství nvě rzšířil seznam situací, při nichž je hržen veřejný zájem na řádném výběru DPH. Mim jiné, d 1. ledna 2015 bude také za hržení veřejnéh zájmu pvažvána situace, kdy plátce uvede nepravdivý údaj hledně skutečnéh sídla. Skutečné sídl je v zákně však pněkud vágně definván. Zpřísnění psuzení nesplehlivéh plátce (platné již d 10/2014) Generální finanční ředitelství (GFŘ) mdifikval infrmaci k aplikaci zákna DPH, která se týká právníh institutu nesplehlivéh plátce. Institut nesplehlivéh plátce je aplikván při závažných prušeních pvinnstí plátce DPH. Za tat prušení jsu pvažvány situace, při nichž je hržen veřejný zájem na řádném výběru DPH. GFŘ tent seznam situací nvě rzšířil (přihlíží se puze k situacím vzniklým p 1. říjnu 2014): P dbu nejméně 3 kalendářních měsíců existuje nedplatek na DPH v minimální výši Kč (půvdní limit byl: 10 mil. Kč). Bude pakvaně stanvena daň pdle pmůcek (alespň za 2 zdaňvací bdbí z 6 p sbě jducích). Plátce nepskytuje pžadvanu sučinnst nereaguje na výzvu správce daně neb nepředlží pžadvané údaje. Plátce nepdá pakvaně včas daňvé přiznání, hlášení či výpis z evidence pr daňvé účely (alespň 2x v bdbí 12 měsíců). IV. Zákn bchdních krpracích Změny ve svlání a průběhu valné hrmady akcivé splečnsti - pzvánku na valnu hrmadu je třeba nvě uveřejnit na internetvých stránkách splečnsti a sučasně (má-li splečnst akcie na jmén) ji zaslat akcinářům. 1 Zalžení akcivé splečnsti a vklady d základníh kapitálu - nvě je splečnst zalžena přím rzhdnutím zakladatelů přijetí stanv ve frmě ntářskéh zápisu (není již nutné přizvat zakladatelsku listinu či smluvu a separátně stanvy). Náležitsti, které se dříve uváděly v zakladatelské listině/smluvě, jsu nyní sučástí stanv (např. určení správce vkladů či specifikace nepeněžitých vkladů). Stanvy dále musí bsahvat údaj celkvém pčtu hlasů ve splečnsti, určení systému vnitřní struktury splečnsti či pravidla pr určení pčtu členů představenstva/dzrčí rady. Plná mc pr zalžení akcivé splečnsti musí mít frmu ntářskéh zápisu. Daňvý zpravdaj AMSP ČR 1/

5 Nvě není třeba, aby znalce pr cenění nepeněžitéh vkladu jmenval sud, vybírají jej zakladatelé. V. Jiné Zavedení nvé vykazvací pvinnsti pr právnické sby, jež uskutečňují transakce se spjenými sbami a splňují alespň dvě ze záknem vyjmenvaných kritérií (aktiva vyšší než 40 mil. Kč, brat vyšší než 80 mil. Kč, více než 50 zaměstnanců). S účinnstí d zdaňvacíh bdbí 2014 musí tyt subjekty vyplnit samstatnu přílhu s přehledem transakcí se spjenými sbami. Pr transakce s každu spjenu sbu bude třeba vyplnit samstatnu přílhu. Daňvý zpravdaj AMSP ČR 1/2015 5

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více