Lupa, mikroskop

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.2.11 Lupa, mikroskop"

Transkript

1 Lupa, mikroskop Přepokla: 5210 Rozlišovací schopnost oka (schopnost rozlišit va bo): závisí na velikosti obrazu přemětu na oční sítnici, poku chceme rozlišit va tmavé bo, nesmí jejich obraz opanout na vě sousení buňk sítnice, ale musí mezi nimi být buňka, na kterou opaá obraz prostoru mezi nimi. Př. 1: Rozhoni na čem závisí velikost obrazu, který vtváří liské oko. Nakreslíme si obraz jenoho přemětu ve vou různých vzálenostech o oka. τ τ Velikost obrazu šipk je ána vzáleností obrazů horního bou (zelené paprsk) a olního bou (moré paprsk). Protože obraz musí vž vzniknout na sítnici, rozhouje o jeho velikosti vrcholový paprsek (neláme se na čočce a je nakreslen silněji). Čím je přemět blíže nebo čím je přemět větší, tím větší je úhel mezi vrcholovými paprsk jsoucími z jeho krajních boů a tím je větší obraz přemětu na sítnici. Úhel vznačený na přechozích obrázcích se nazývá zorný úhel, většinou se značí. Př. 2: Nakresli na papír ostře ořezanou tužkou (v nejhorším přípaě i propiskou, ale zkomplikuje to alší realizaci pokusu) va bo těsně vele sebe tak, ab ještě blo zblízka možné je rozlišit. Postupně papír vzaluj o oka a sleuj, jak oba bo viíš. Během vzalování bue čím ále těžší oba bo rozlišit a v určité vzálenosti (ané jejich vzáleností na papíře i okem pozorovatele) oba bo splnou. Je to jasné. Jak vzalujeme papír o oka zmenšuje se zorný úhel mezi oběma tečkami a te i vzálenost jejich obrazů na sítnici. Poku je zorný úhel příliš malý, obraz na sítnici splnou. Narazili jsme na meze rozlišovací schopnosti. Běžné zravé oko rozliší jako samostatné pouze bo, které vií po úhlem větším než 1'.

2 Stanarní zorný úhel = zorný úhel, po kterým bchom pozorovali přemět z konvenční zrakové vzálenosti. τ Velikost zorného úhlu pak určíme z morého pravoúhlého trojúhelníku tg = = tg = platí velmi přesně pro malé úhl v raiánech). (zanebání Př. 3: Urči minimální vzálenost mezi věma bo, které běžné oko rozezná při pozorování z konvenční zrakové vzálenosti =25 cm. =25 cm, =1 ', =? tg = = tg =0,25 tg 1 '=7, m=0,073mm Poku máme bo ve vzálenosti 25 cm o oka rozlišit, musejí být vzálen minimálně 0,073 mm. Co ělat, poku potřebujeme viět ještě větší porobnosti? Te fzikálně: Jak zvětšit zorný úhel? Můžeme posunout přemět z konvenční zrakové vzáleností blíže k oku. Problém: při menší vzálenosti o oka buou paprsk z přemětu více rozbíhavé a čočka se bue muset více zakulacovat (námaha pro oči, louho to nevrží), poku chceme viět opravové porobnosti, museli bchom át přemět tak blízko, že b oko neokázalo spojit paprsk na sítnici a z rozmazaného obrazu bchom stejně nic neviěli. Přichází okamžik pro fziku a optické přístroje. Lupa Jakákoliv spojná čočka (nebo spojná soustava čoček) s ohniskovou vzáleností menší než. Princip použití: přiložíme lupu k oku = přiáme k oku alší spojku zvětší se optická mohutnost oka (schopnost oka lámat paprsk) můžeme pozorovat přemět ve větší blízkosti oka (a te po větším zorným úhlem). Jak spočítat sílu lup (jak moc zvětšila)? Porovnáme zorný úhel s lupou ( ' ) a zorný úhel bez lup ( ) úhlové zvětšení = '. Dvě možnosti. 1. přemět pozorujeme v ohniskové rovině čočk

3 a=f τ F Lupa zlomí rozbíhavý svazek z přemětu v ohnisku na svazek rovnoběžný oko se nemusí zakulacovat (rovnoběžný svazek vlétá z nekonečně vzálených přemětů). úhlové zvětšení = ' = tg ' tg = f = f 2. přemět pozorujeme pře ohniskovou rovinou čočk a τ F Lupa zlomí rozbíhavý svazek z přemětu na svazek méně rozbíhavý oko se musí zakulacovat, ale okáže vtvořit obraz na sítnici (bez lup b paprsk zlomilo neostatečně a obraz b bl rozmazaný). úhlové zvětšení = ' = tg ' tg = a = a V obou přípaech platí: čím blíž je přemět k lupě tím větší je jeho obraz na sítnici oka. Doatek: Jak je viět z obrázku, lupa tím, že paprsk vcházející z přemětu zalomí, vtvoří zánlivý, zvětšený, vzpřímený obraz přemětu (přemět je mezi spojkou a jejím ohniskem) a m okem pozorujeme tento obraz. Na velikost zorného úhlu však tato interpretace nemá žáný vliv. Lupa je umístěna přímo u oka a tak, je vrcholový paprsek lup i oka stejný a zorný úhel přemětu přiblíženého k oku i jeho zánlivého obrazu vtvořeného lupou je stejný. Př. 4: Porovnej argumentaci uveenou k lupě se svými zkušenostmi. Panujeme mezi nimi soula? Ovozený vzorec (menší vzálenost o lup = větší zvětšení) neopovíá reálné zkušenosti při běžném užívání lup (tam platí obrácený vztah menší vzálenost o lup = menší zvětšení).

4 Příčina rozporu je jenouchá. Výše uveená pravila pro použití lup platí pouze za přepoklau, že lupa se nachází přímo u oka. Tímto způsobem používají lupu zejména hoináři, kteří mají lup uělané tak, ab se al nasait o očního ůlku a mohli používat při montáži obě ruce. Ostatní lié však používají lupu úplně jinak. Drží lupu v ruce aleko o oka a prohlížejí si zánlivý zvětšený vzpřímený obraz přemětu (umístěného mezi lupou a jejím ohniskem), který lupa vtváří. Tento obraz se zvětšuje s tím, jak se přemět přibližuje k ohnisku lup (a te vzaluje o lup samé). Pro běžné použití lup te platí menší vzálenost o lup = menší zvětšení. Přesný vztah pro uhlové zvětšení v tomto přípaě je postatně složitější a nemá příliš smslu ho uváět. Zájemci si mohou vztah ovoit sami (autor učebnice na tím pře let strávil asi hoinu). Peagogická poznámka: Mslím, že právě na přechozím příklaě si může kažý učitel fzik ověřit, jak zanebatelně malý vliv má jeho vučování na praktické chování stuentů v životě. Ačkoliv jsem ještě nik neviěl člověka (nehoináře nebo nebotanika), který b používal lupu způsobem uveeným v hoině (a hlavně způsobem jako jeiným vsvětleným v učebnicích), ačkoliv všichni stuenti měli už v ruce lupu a používali ji zcela jiným způsobem, ačkoliv vzorec tvrí v přímém rozporu z běžným užitím lup, že zvětšuje tím více, čím je přemět k lupě blíže, nestalo se nik (o okamžiku sepsání této učebnice), že b něko ze stuentů přihlásil a na tento zjevný rozpor upozornil. Tento fakt si neokážu vsvětlit žáným způsobem, který b zásaně nezpochbňoval samotný smsl naší činnosti ve školách. Zvětšovací možnosti lup jsou omezené: jenouché spojk - 6, soustav čoček 30. Jak zvýšit zvětšení více? Nebueme pozorovat přímo přemět, ale jeho reálný zvětšený (bohužel i převrácený) obraz. Mikroskop potřebujeme vě čočk: spojka, která vtváří skutečný, zvětšený obraz = objektiv, spojka, s jejíž pomocí obraz vtvořený objektivem pozorujeme (jako jsme v přechozí čísti hoin pozorovali lupou přemět) = okulár (je u oka). Př. 5: Rozhoni. a) Jaká musí být poloha přemětu vůči objektivu? b) Jaká musí být poloha obrazu vtvořeného objektivem vůči okuláru. Na záklaě řešení přechozích boů nakresli schéma mikroskopu. Objektiv musí vtvořit zvětšený skutečný obraz přemětu vzálenost přemětu o objektivu musí být o trochu větší než je jeho ohnisková vzálenost. Obraz vtvořený objektivem pozorujeme jako přemět lupou obraz musí být buď v ohnisku okuláru nebo pře ním (znamenalo b to větší zvětšení, ale větší námahu pro oko okulár je umístěn tak, ab obraz vtvořený objektivem vznikal přímo v jeho ohniskové rovině, paprsk zalomené okulárem bl rovnoběžné a oko je pozorovalo bez akomoace). Vzálenost objektivu a okuláru je ána jejich ohniskovými vzálenostmi a vzáleností, ve které vzniká obraz vtvořený objektivem ab bl tento obraz co nejblíže, používá se u okuláru čočka, co nejmenší ohniskové vzálenosti.

5 okulár objektiv τ F 2 F 1 f 2 Peagogická poznámka: Stuenti samozřejmě nemohou nakreslit při řešení příklau 5 obrázek výše, je jenom o to, ab nakreslili přibližný obrázek, který po promítnutí obrázku z učebnice, opraví. Poku nejsou schopni s příklaem hnout, je možné jim pomoci tím, že nakreslíte na tabuli začátek obrázku (pravou stranu). Př. 6: Pomocí přechozího schématu ovoď vztah pro zvětšení mikroskopu. Okulár funguje jako lupa vjeme ze vzorce pro zvětšení lup při pozorování přemětu ' v ohniskové rovině = ' = tg ' tg = f 2 = ' f 2 (změn: v horním zlomku je ' místo, protože nepozorujeme přemět, ale obraz vtvořený objektivem, ohnisková vzálenost má inex 2, protože používáme vě čočk, okulár je ruhý) Musíme vpočítat velikost obrazu ' : Z poobnosti žlutých pravoúhlých trojúhelníků platí: ' = '=. Dosaíme o prvního vztahu: = ' f 2 = f 2 = f 2. Vzálenost označujeme jako optický interval mikroskopu, řáově cm. Zvětšení mikroskopu se většinou pohbuje o 50 o 1000, maximální teoretická hranice je 2000 (omezení vlnovou élkou světla). Vztah pro úhlové zvětšení mikroskopu se většinou rozěluje na vě části: = = =Z f 2 f 2, ke 2 Z= = příčné zvětšení objektivu (až stovk) ohnisková vzálenost čočk objektivu je řáově mm kvůli vaám zobrazení je vroben z více čoček, 2 = f 2 = úhlové zvětšení okuláru (většinou esítk). Proto, kž mikroskopujeme, násobíme číslo z objektivu s číslem na okuláru.

6 Př. 7: Vsvětli, proč musíme pozorovaný přemět osvětlovat pomocí zrcátka nebo žárovičk. Při tisícinásobném zvětšení se rozměr zvětší 1000x, plocha se zvětšuje s ruhou mocninou te x, množství světla připaající na jenotku ploch se stejným poměrem zmenší pozorovaný přemět musí být velmi obře osvětlený, ab po zvětšení blo ještě něco viět. Shrnutí: Zorný úhel můžeme zvětšovat lupou nebo mikroskopem.

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora 5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora Předpoklady: 5101, 5102, 5103 Pedagogická poznámka: Převážná část této hodiny není obsažena v učebnicích. Podle mého názoru je to obrovská chyba, teprve ve chvíli, kdy

Více

6.2.7 Princip neurčitosti

6.2.7 Princip neurčitosti 6..7 Princip neurčitosti Předpoklady: 606 Minulá hodina: Elektrony se chovají jako částice, ale při průchodu dvojštěrbinou projevují interferenci zdá se, že neplatí předpoklad, že elektron letí buď otvorem

Více

Jak kupovat dalekohled

Jak kupovat dalekohled Jak kupovat dalekohled Už jsme si zvykli, že nabídka zboží i u nás značně převyšuje poptávku. A týká se to dokonce i takové exotické oblasti, jako jsou astronomické dalekohledy. I když řada lidí nemá ráda

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček)

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) 1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Strana 1 (z 137) 2 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Autor knihy - Ludvík TUČEK, výtvarník, * 29. května 1942 v Kolíně. V roce 1977 byla v USA zachycena mimozemská zpráva

Více

Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomŧckami a kamerovou televizní lupou

Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomŧckami a kamerovou televizní lupou Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomŧckami a kamerovou televizní lupou metodická příručka s náměty pro rozvoj dovedností (pro učitele, vychovatele, ţáky se zrakovým postiţením

Více

1.2.11 Tření a valivý odpor I

1.2.11 Tření a valivý odpor I 1..11 Tření a valivý odpor I Předpoklady: 11 Př. 1: Do krabičky od sirek ležící na vodorovném stole strčíme malou silou. Krabička zůstane stát. Vysvětli. Mezi stolem a krabičkou působí tření, které se

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Aleš Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Copyright Aleš Flandera, 2014 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

že umožňuje prožitek, tedy pozitivní naplnění dané chvíle. Nyní je tedy čas (časový interval dle fyzika), v kterém vědomě jsem a který si uvědomuji

že umožňuje prožitek, tedy pozitivní naplnění dané chvíle. Nyní je tedy čas (časový interval dle fyzika), v kterém vědomě jsem a který si uvědomuji Čas a bytí Příhoda, o které jsem někde četl a v níž jeden filosof úporně přesvědčoval druhého, že čas je iluze, a přitom se co chvíli díval na hodinky, aby nepromeškal jinou schůzku, se snad nestala: je

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

2 Život náhoda, nebo záměr?

2 Život náhoda, nebo záměr? ŽIVOT - NÁHODA NEBO ZÁMěR? Pohled věřícího vědce 1 Dnes budeme pokračovat v přemýšlení nad původem života a vesmíru. Poslední lekce nás provedla stvořitelským týdnem a jeho významem. Pokusíme se dokončit

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3 Obsah Fyzika je kolem nás(pohyby těles v planetární soustavě) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Několik slov úvodem 3 1 Kinematika pohybu těles 5 Příklad1

Více

Sluch ÚKOLY K FYZIOLOGII SMYSLŮ

Sluch ÚKOLY K FYZIOLOGII SMYSLŮ ÚKOLY K FYZIOLOGII SMYSLŮ Sluch Adekvátním podnětem pro sluch jsou zvukové vlny o frekvenci 16 až 20 000 Hz a intenzitě 10-12 až 10 W/m2 (tj. o akustickém tlaku 2 x 10-5 až 60 Pa). Ve fyziologické akustice

Více

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Pro motocykly se pou žívají zážehové, neboli benzinové mo tory s karburátorem nebo se systémem vstřikování paliva. U karburátorových motorů

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

SVĚT V HLEDÁČKU UMĚNÍ A PRAXE FILMAŘINY PRO ZAČÁTEČNÍKY. Petr Špetla

SVĚT V HLEDÁČKU UMĚNÍ A PRAXE FILMAŘINY PRO ZAČÁTEČNÍKY. Petr Špetla SVĚT V HLEDÁČKU UMĚNÍ A PRAXE FILMAŘINY PRO ZAČÁTEČNÍKY Petr Špetla Všechna práva vyhrazena 2014 Petr Špetla email: doppetrspetla@gmail.com mobil: (+420) 736 270 070 web: http://petrspetla.cz eshop: http://eshop.petrspetla.cz/

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

POI. Richard Bruna - Richee

POI. Richard Bruna - Richee POI. Richard Bruna - Richee 2 Tato kniha je věnována mé rodině, kamarádům a krásným lidem dobré vůle. Všem, kteří hledají rytmus svého života. autor 3 OBSAH Vysvětlivky Úvod..........................................................

Více

Primární texty k maturitní zkoušce ze Základů filosofie. Václav Šmilauer

Primární texty k maturitní zkoušce ze Základů filosofie. Václav Šmilauer Primární texty k maturitní zkoušce ze Základů filosofie Václav Šmilauer květen 2009 Obsah Obsah 4 1 Logika a metodologie 5 1 Aristoteles: Druhé Analytiky.............................. 6 2 Francis Bacon:

Více

NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA

NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA SEMINÁR PIEŠŤANY, MÁJ 2004 Ing. Václav Jandura, ATG s.r.o., ČR Co je to vizuální kontrola? Vizuální kontrola jako metoda NDT v současné průmyslové praxi Oblasti

Více

Meteorologická laboratoř

Meteorologická laboratoř AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Meteorologická laboratoř Mgr. Hana Grygárková Obsah 1. Měření srážek...8 1.1. Metodický pokyn...8 1.2. Realizace úlohy...9 1.2.1. Teoretický základ úlohy...9 1.2.2. Pomůcky...10

Více