Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj mûsta Odolena Voda"

Transkript

1 1 Zpravodaj mûsta Odolena Voda

2 Mûstská knihovna âsl. armády 362 (zadní vchod domu) Telefon : Otevírací doba: Po Ú St ZAV ENO ât Pá 9-12 So 8-12 Vedoucí knihovny: Brabcová Zdenka Spolupracovnice: Stfielbová Naìa Nová Ludmila Herejková Jana Poboãka Dolínek-HálkÛv domek So Mûstská knihovna v Odolenû Vodû pro la na jafie loàského roku dlouho oãekávanou rekonstrukcí, pfii které se zvût ily stávající prostory a knihovna se díky tomu rozrostla o samostatné dûtské oddûlení, sociální zafiízení a pfiíruãní sklady. K bylo zaregistrováno 489 ãtenáfiû, z toho 121 dûtí do 15-ti let. Knih a ãasopisû se pûjãilo celkem ks. Dospûlí ãtenáfii si vypûjãili svazkû, z toho beletrie a nauãné literatury. Dûti do 15-ti let celkem svazkû, z toho 9118beletrie a nauãné literatury. Z celkového poãtu v pûjãek bylo ãasopisû. V knihovnû jsou k dispozici 3 poãítaãe pro vefiejnost a poãet uïivatelû internetu, kter je pro ãtenáfie i náv tûvníky knihovny zdarma, se vy plhal na ãíslo Stav knihovního fondu k byl svazkû - tj sv. beletrie a sv. nauãné literatury. Pravidelnû odebíráme 38 titulû ãasopisû. Pokraãování na stranû 6 Foto Pavel Novotn

3 Jiří Pilař Jaro UÏ struny nepokou ej vyladit v tomto jaru, jeï vylíhlo se právû v skofiápce smutn ch dní a rozkfiesalo v trávû Ïal velkopáteãní. Vás, kvûty jabloàové, pod kfiídly jarních vãel, snad nepopálí mráz. Za bfieznového bdûní uï zkrvavil mûj hlas a víc jej nepromûní. Proã zradilas mne teì, ty divná slasti písnû, a nevzdouvá se rytmy vod, proã nad osením sly ím Ïalm rozjitfien ch not, Ïalm, kter neuti ím. Sedmdesátiny paní Marie Jare ová Odolena Voda paní Milada Masopustová Odolena Voda Osmdesátiny paní NadûÏda Filipová Odolena Voda Dvaasmdesátiny paní Marie Fantová pan Jifií Dyk paní Vûra Kfiemenová pan Václav Tyle Čtyřiaosmdesátiny paní Marie am ová Zda vzejde hefimánek a zvonky proklubou se ze tvrdé slupky hlíny, zda lípy budou vát na na i lásku stíny a zkolébá nás sad? Gratulujeme V únoru oslavili v znamná Ïivotní jubilea tito obãané: Odolena Voda Odolena Voda Dolínek Odolena Voda Odolena Voda Sedmaosmdesátiny paní Franti ka Ma ková Odolena Voda paní Petra Trucasová Odolena Voda paní Mária ObdrÏálková Odolena Voda pan Alois Pajer Odolena Voda Osmaosmdesátiny pan Jaroslav Mafiík Odolena Voda Devětaosmdesátiny paní Vûra Pfiíhodová Odolena Voda V em jubilantûm blahopfiejeme a do dal ích let pfiejeme hodnû zdraví a spokojenosti. (V echna jména jsou zvefiejnûna se souhlasem jubilantû.) Dûtské centrum Sluníãko srdeãnû zve v echny rodiãe s dûtmi na DùTSK KARNEVAL Pro dûti jsou pfiipraveny jednoduché soutûïe, diskotéka a samozfiejmû soutûï o nejlep í masky. Sobota 7. bfiezna hodin Sportovní hala Odolena Voda Vstupné 40 Kã (dûti i dospûlí), pro ãleny DC Sluníãko 20 Kã. Prosíme vezmûte si s sebou pfiezûvky (baãkûrky, tenisky, nejlépe se svûtlou podráïkou). Tû íme se na Vás!

4 Obsah Zprávy z radnice V zva redakãní rady Odolenu Vefiejná v tvarná soutûï Co fie ila mûstská policie Medailon zastupitele JÛnÛv statek v Sedlci Tfiídíme odpad 7. díl Chaty a rodinné domky stále v ohroïení Zajímav tip na v let V bûr z nov ch knih Zpráviãky z na í koliãky Zpívání s Valent nkou Dûtské centrum Sluníãko Cviãení dûtí ASPV Rok 2009 v oddílu trampolín Sport Kultura Umûní na ich obãanû Foto titulní strana: Jan Kouba VáÏení a milí ãtenáfii, v em na im pfiíznivcûm a pravideln m ãtenáfiûm oznamujeme, Ïe jsme já i má zástupkynû sloïily své funkce ke dni 1. dubna K tomuto váïnému rozhodnutí nás vedly dva dûvody. Na vydávání na eho mûstského zpravodaje spolupracujeme jiï 5 let a éfredaktorka více neï 10 let. SnaÏily jsme se pokraãovat v zapoãaté tradici na ich pfiedchûdcû z prosince roku Za tuto dobu se na e práce stala mnohem nároãnûj í. Navíc se neztotoïàujeme se zmûnami, které nûktefií zastupitelé prosadili. ZpÛsob jednání vût iny zastupitelû na eho mûsta nás odrazuje od kaïdodenní mnohdy i víkendové redaktorské práce. Pracovaly jsme pro objektivní informovanost (nikoli chodníkovou) a pro lidi, na e spoluobãany. Sdûlováním informací pro mûsto jsme chtûli pfiedcházet spekulacím. VÏdy jsme dbaly na to, aby informace byly pfiedávány vãas a v co nej ir í kále Ïivota na eho mûsta a bez emocí. Otvíráte bfieznové ãíslo, kter m své pûsobení v redakãní radû konãíme. ProtoÏe si uvûdomujeme skoro dvacetiletou tradici vydávání zpravodaje, rádi bychom tímto oslovily vás, ktefií byste mûli ãas, chuè i um v zapoãatém mûstském zpravodajství pokraãovat tak, aby tradice nebyla pfieru ena, nebo ne alespoà na dlouho. Jitka Predigerová a Barbora Mûchurová ODOLEN Vydává MěÚ Odolena Voda, Dolní nám. č.14, Odolena Voda jako měsíčník. Registraãní ãíslo MK âr E IâO: âetnost 11 ãísel za rok ídí redakãní rada ve sloïení: A. Pospí ilová,v. Kulí ek, Fr. Podskalsk, I. Pekárek, N. Stfielbová, éfredaktorka a korektura textu: Mgr. J. Predigerová, tel.: Zástupce éfredaktora: Barbora Mûchurová, tel.: Grafická úprava, sazba: Artemis, reklamní umûlecká agentura, tel: , Tisk: Artemis: tel./fax: , Uvefiejnûné pfiíspûvky nemusí vyjadfiovat názory redakãní rady Odolenu. Pfiíspûvky do Odolenu je moïné pfiedat nûkterému ze ãlenû redakãní rady, nebo poslat na a to nejpozdûji do 15-tého kaïdého mûsíce. Platbu inzerce vyfiizuje sekretariát starosty MûÚ Odolena Voda v úfiedních dnech tj. pondûlí a stfieda od 8.00 do hodin. Textové inzeráty ve wordu, ostatní ve formátu pro photoshop nebo illustrátor za lete na Pozdûji podané, nebo neuhrazené inzeráty nebudou oti tûny. Dûkujeme za pochopení. Podrobné informace pro inzerenty naleznete na v sekci Odolen. Toto 205. ãíslo bylo vydáno: 2/3/2009 Cena 10,- Kã

5 Zprávy z radnice V tah ze zápisu z jednání samosprávn ch orgánû mûsta Zastupitelstvo mûsta 26. ledna 2008 Úprava ã. 1 rozpoãtu mûsta pro leto ní rok ZM schválilo úpravu rozpoãtu ã. 1, která zohledàuje nutnost plnit finanãní závazky z uzavfien ch smluv v loàském roce a potfieby provést nûkteré úpravy dle skuteãnosti roku Jedná se napfi. o nav ení o: Kã - zabezpeãení ãinností spojen ch se získáním dotací z evropsk ch strukturálních fondû pfiípadnû i grantû pro akci Roz ífiení stokové sítû a intenzifikace stávající ãistírny odpadních vod v Odolenû Vodû Kã - nav ení ceny díla na roz ífiení smlouvy o fie ení jímky pro sbûr vody na zavlaïování na akci Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce sportovního areálu v Odolenû Vodû Kã - zemní práce - odstranûní ãásti valu u Doprama. Bylo provedeno v roce 2008, ale fakturováno je letos. Stav FRR k byl tis. Kã a rezerva pro vyrovnání pfiíjmû a v dajû tis. Kã. Úprava ã. 6 rozpoãtu mûsta pro rok srovnání závazn ch ukazatelû na skuteãnost ZM schválilo finální podobu loàského rozpoãtu, ve kterém jsou v souladu s rozpoãtov mi pravidly a zák. 250/2000 Sb. upraveny poloïky t kající se pfiíjmû a v dajû z dotaãních titulû tak, aby rozpoãet a skuteãnost byly vyrovnány, tedy s nulov m rozdílem. Plán investiãních a neinvestiãních zámûrû ZM schválilo plán investiãních a neinvestiãních zámûrû mûsta pro leto ní rok, které vycházejí ze schváleného Strategického plánu rozvoje a doporuãení finanãního v boru. Jedná se napfi. o: pofiízení územního plánu, návrh opatfiení na zlep ení stavu vodních ploch, rekonstrukce komunikace U Fary, roz ífiení ãistírny odpadních vod, v stavba M, roz ífiení kapacity Z, chodník Dolínek - âenkov, chodník ulice Kvûtnová - Spojovací, instalace kamerového systému na území mûsta, rekonstrukce sportovního areálu aj. Udûlení prvního ãestného obãanství ZM schválilo udûlení ãestného obãanství in memoriam panu Ing. ZdeÀku Chalupníkovi za jeho zásluhy o rozvoj a v stavbu mûsta. Se jménem pana Ing. ZdeÀka Chalupníka je spojena v stavba Sportovní haly, garáïí v horní ãásti obce, svépomocná v stavba bytov ch domû V Malém háji a rodinn ch domkû v Atriové ulici v Dolínku. Rozvoji obce pomáhal i za svého pûsobení ve funkci fieditele, kdy AERO darovalo obci do rozpoãtu finanãní prostfiedky na v stavbu infrastruktury. Nezanedbatelná finanãní podpora smûfiovala i volejbalu a tûlov chovné jednotû. Pfii slavnostním aktu bude pfiedána paní Chalupníkové plaketa s pamûtním listem. Podpora BaráãníkÛm ZM schválilo uzavfiení smlouvy o spolupráci s obcí Baráãnickou Odolena Voda. Na základû této smlouvy bude Obci baráãnické poskytnut pfiíspûvek na ãinnost ve v i Kã na pokrytí nákladû vypl vajících z nájemní smlouvy na nebytové prostory na Horním námûstí. Vlajka pro Tibet ZM schválilo pfiipojení mûsta Odolena Voda k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet tím, Ïe dne 10. bfiezna vyvûsí tibetskou vlajku na budovû mûstského úfiadu. Rada mûsta 3. února 2009 Pfiípravy stavby Lidlu pokraãují RM schválila uzavfiení smlouvy o budoucích smlouvách o zfiízení vûcného bfiemene se spoleãností Lidl âeská republika v.o.s. na pozemcích, které budou dotãeny stavbou: 3

6 a) plynovodní pfiípojky b) pfiípojky telefonu c) pfiípojky elektfiiny - nízkého napûtí d) pfiípojky vodovodu e) pfiípojky kanalizace avprávu vstupu na pfiedmûtné pozemky za úãelem provozu, provádûní oprav, údrïby, rekonstrukce a kontroly tûchto staveb. Zmûna provozní doby a uzavfiení M o hlavních prázdninách Na návrh fieditelky paní Evy Boháãkové RM schválila zmûnu provozní doby z hod. na hod. Reagovala tak na zájem rodiãû po prodlou- Ïení této doby. ZároveÀ schválila uzavfiení M v dobû hlavních prázdnin na dobu 6ti t dnû od do z dûvodu ãerpání fiádn ch dovolen ch pracovníkû kolky. Nov územní plán RM schválila vyhlá ení vefiejné zakázky na zpracovatele Územního plánu Odolena Voda a zároveà schválila zvefiejnûní v zvy pro podání podnûtû a zámûrû na nov Územní plán Odolena Voda. Do 16. bfiezna mohou v ichni, ktefií chtûjí uplatnit svoje podnûty a zámûry v katastrálních územích Odolena Voda, Dolínek a âenkov a podnûty smûfiující k rozvoji mûsta, pfiedat písemnû do podatelny Mûstského úfiadu Odolena Voda - více ve v vûskách mûsta a na Odstoupení ze zastupitelstva Na základû Ïádosti MUDr. Sylvy Oãená kové (za ODS) vzala RM na vûdomí její odstoupení ze Zastupitelstva mûsta Odolena Voda ke dni 27. ledna 2009 a zároveà izfunkce pfiedsedkynû sociální komise ke dni 3. února Do zastupitelstva usedne dal í v pofiadí dle v sledkû voleb do zastupitelstva pan Vlastimil Bubeníãek (za ODS). Mûsto schválilo vyhlá ení architektonické soutûïe na roz ífiení a rekonstrukci základní koly RM schválila soutûïní podmínky pro vyhlá ení architektonické soutûïe na roz ífiení a celkovou rekonstrukci Základní koly Odolena Voda. Mûsto bude mít své logo RM schválila vyhlá ení v tvarné soutûïe na logo mûsta Odolena Voda se lhûtou pro podání soutûïních návrhû do 31. bfiezna Dal í informace naleznete na stranû 7. Propagaãní materiály mûsta RM schválila vydání kolekce propagaãních materiálû mûsta Odolena Voda, zahrnující dvû nové pohlednice mûsta, propisovací tuïku, poznámkov blok a igelitovou ta ku s logem mûsta Odolena Voda a omalovánky s v znamn mi místními historick mi, kulturními a sportovními objekty. V echny body z jednání mûstské rady a zastupitelstva vãetnû zvukového záznamu jednání zastupitelstva najdete na: Z podkladû mûsta zpracovala Barbora Mûchurová Paní starostka Eva Odehnalová srdeãnû zve v echny obãany na dal í neformální Setkání se starostkou, které se koná v pondûlí 23. bfiezna 2009 od 19 hodin v Klubu Aero, klubovna ã. 9. 4

7 Nové agendy Czech POINT na Mûstském úfiadû Odolena Voda Od ledna 2009 ke stávajícím v pisûm z: Katastru nemovitostí Obchodního rejstfiíku Îivnostenského rejstfiíku Rejstfiíku trestû lze novû poïádat o: 1) v pis z bodového systému fiidiãû Ovûfien v stup je vydán na poãkání po pfiedloïení obãanského prûkazu, správní poplatek ãiní 100 Kã za první stránku ovûfieného v stupu a 50 Kã za kaïdou následující i zapoãatou stránku. Platí se na místû v hotovosti. 2) v pis ze seznamu kvalifikovan ch dodavatelû Podle IâO z informaãního systému o vefiejn ch zakázkách, správní poplatek ãiní 100 Kã za první stránku a kaïdá dal í stránka 50 Kã. 3) v pis z registru úãastníkû modulu autovrakû ISOH Registrace pro provozovatele autovrakovi È, správní poplatek ãiní 100 Kã za první stránku a kaïdá dal í stránka 50 Kã. V pisy poskytuje sociálnû správní odbor Mûstského úfiadu Odolena Voda v úfiední dny: pondûlí 8.00 do a stfieda 7.00 do hod. Dal í informace naleznete na Romana Duranová vedoucí sociálnû správního odboru NezapomeÀte uhradit místní poplatky do 31. bfiezna jsou splatné místní poplatky za odpad a poplatky ze psû. Místní poplatek ze psû 1. pes v bytû 800 Kã/rok 2. pes v bytû Kã/rok 1. pes u rodinného domu 300 Kã/rok 2. pes u rod. domu 450 Kã/rok 1. pes pro dûchodce 200 Kã/rok 2. pes pro dûchodce 300 Kã/rok Místní poplatek za provoz systému shromaïìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuïívání a odstraàování komunálních odpadû splatnost: pfii jednorázové úhradû do ve dvou stejn ch úhradách (ve v i 250,- Kã a 250,- Kã) do a V e poplatku za odpad za 1 osobu ãin 500 Kã/rok Upozornûní Pokud nebude poplatníkem provedena úhrada místního poplatku vãas nebo ve správné v i, vymûfií správce poplatku poplatek platebním v mûrem a poplatek nebo jeho nezaplacená ãást bude zv ena: pfii pfiekroãení lhûty splatnosti o dní o50% pfii pfiekroãení lhûty splatnosti o 61 dní a více o 100 % ZpÛsoby úhrady poplatku: 1. v hotovosti na MûÚ Odolena Voda, odboru samosprávy, v úfiedních dnech (pondûlí od 8.00 do hod., stfieda od 7.00 do hod.) 2. sloïenkou, která bude poplatníkovi vydána správcem poplatku 3. bankovním pfievodem na ã.ú /0100, variabilní symbol tvofien ãíslem popisn m trvalého bydli tû poplatníka a ãíslem Uhrazením místního poplatku pfiedejdete jeho nav ení, pfiípadnû exekuãnímu vymáhání. Pavel Halva vedoucí odboru samosprávy 5

8 Mûsto Odolena Voda ve spolupráci s Krajskou hospodáfiskou komorou Stfiední âechy a spoleãností Pharma Nord Praha pofiádá I. SETKÁNÍ PODNIKATELÒ Z REGIONU ODOLENA VODA A OKOLÍ 26. bfiezna 2009 od do hod v areálu spoleãnosti Pharma Nord Praha, PraÏská 387, Odolena Voda Dolínek V areálu spoleãnosti Pharma Nord mohou zájemci prezentovat svou firmu a nabídku pracovních pfiíleïitostí, v programu pfiedstaví zástupce spoleãnosti Czech Invest moïnosti pro podnikatele pfii získávání dotaãních prostfiedkû z Evropsk fondû, s pfiíspûvkem vystoupí zástupce Uni Credit Bank, pfiedstaví se Krajská hospodáfiská komora. Zástupci mûsta Odolena Voda seznámí úãastníky setkání s rozvojov mi zámûry mûsta. Od 15 hodin bude prezentace otevfiena pro vefiejnost, která se tak bude moci seznámit s podnikatelsk mi projekty ve mûstû i okolí. Mûstská knihovna - pokraãováni z úvodní stránky V novû otevfiené knihovnû do lo k roz ífiení otevírací doby ze 3 na 5 dnû v t dnu. V prûbûhu roku se uskuteãnilo 15 lekcí informatické v chovy pro Ïáky 1. stupnû Z pod názvem Cesta k informacím a 1. tfiídy Z na téma Písmo - vznik a v voj. V echny dûti také obdrïely diplom symbolického Klíãe, protoïe na konci 1. tfiídy uï dûti umí ãíst a tím získaly klíã, kter m si mohou otevfiít jakoukoli knihu. 2. tfiídy Z na téma Psací materiály - historie a souãasnost 3. tfiídy Z se seznámily s Knihou - jejím v vojem a uspofiádáním. Dûti obdr- Ïely od knihovny jako dárek magnetické záloïky. V prosinci 2008 nav tívily knihovnu 2.,3.,4.,5. tfiídy, kdy jsme si povídali ovánocích - zvycích a o tom, jak se slaví Vánoce v jin ch zemích svûta a jak je slaví nûkteré pohádkové postaviãky. Knihovna slouïí jako informaãní centrum, poskytujeme standardní v pûjãní a rezervaãní ãinnost, kopírovací sluïby, nakupujeme a poãítaãovû zpracováváme kniïní fond. V souãasné dobû probíhá téï zpûtné vkládání fondu do poãítaãe a po jeho ukonãení jiï bude k dispozici on-line katalog v ech knih - v knihovnû i na internetov ch stránkách knihovny. Se spu tûním tohoto katalogu poãítáme v tomto roce. Na internetu jiï mûïete najít na e webové stránky: kde vás budeme seznamovat s novinkami a zajímavostmi t kajících se nejen práce a ãinnosti na í knihovny (napfi. celostátní soutûïe, rubrika Nové knihy jen za loàsk rok jich pfiibylo 489 svazkû). V echny, ktefií je tû nemûli ãas a moïnost se pfiijít podívat do nov ch prostor knihovny, srdeãnû zveme a tû íme se na va i náv tûvu. Za knihovnice Naìa Stfielbová 6 Redakãní rada zpravodaje Odolen hledá nové ãleny a spolupracovníky Máte chuè pokraãovat ve skoro 20ti leté tradici vydávání na eho zpravodaje? Pokud máte pfiíslu né vzdûlání, pfiípadnû zku enosti nebo jen chuè do této práce a dobré nápady, uïivatelsky ovládáte práci s PC a internet pfiidejte se k nám. Hledáme éfredaktora/korektora, zástupce éfredaktora a pravidelné dopisovatele. Redakãní rada se schází 1x mûsíãnû a projednává obsah pfiipravovaného ãísla. éfredaktor a zástupce pak organizaãnû zajistí pfiípravu podkladû pro grafické zpracování, korekturu, druhou korekturu a náhled pfied tiskem. Grafické zpracování, tisk a distribuci zaji Èuje grafické studio Artemis. Redakãní rada

9 Mûsto Odolena Voda vyhla uje vefiejnou v tvarnou neanonymní soutûï na vytvofiení jednotného vizuálního stylu reprezentujícího mûsto Odolena Voda Pfiedmût soutûïe Pfiedmûtem soutûïe je navrhnout jednotn vizuální styl ve formû loga mûsta Odolena Voda pro úãely propagace a prezentace mûsta. Specifikace zadání Logo by mûlo vystihovat charakter mûsta Odolena Voda, jasnû a v stiïnû jej reprezentovat, stát se základem jednotného vizuálního stylu mûsta Odolena Voda a díky pfiedpokládané co nej ir í vyuïitelnosti vytváfiet podmínky pro pozitivní vnímání mûsta nejen pfii jeho reprezentaci navenek, ale i pfii komunikaci obãanû se sv m úfiadem. Návrh loga Mûl by vycházet z místní charakteristiky. Mûl by b t jednoduch, nápadit, snadno zapamatovateln, v razn a originální. Mûl by umoïàovat jak barevné, tak ãernobílé provedení, stejnû jako provedení inverzní. Mûl by b t dostateãnû zfieteln i v pfiípadû v razného zmen ení. Logo bude obsahovat text Mûsto Odolena Voda. Obsah a provedení soutûïního díla Barevné provedení návrhu vãetnû ãernobílé varianty (formát A4), a to buì jako autorsk originál nebo ti tûná kopie. (Lze pfiipojit i elektronickou verzi návrhu v nûkterém z bûïn ch grafick ch formátû, uloïenou na kompaktním disku.) V pfiípadû zájmu krátk popis návrhu loga. PouÏití loga Oznaãení budov, zafiízení a dopravních prostfiedkû v majetku a správû mûsta. Informaãní systémy, v vûsky, tabule. Propagaãní materiály, informaãní letáky, publikace, v stavní panely, plakáty, pozvánky. Hlaviãkové papíry, vizitky a dal í písemnosti vze lé z ãinnosti mûsta. âasopisy vydávané mûstem ãi ãasopisy a noviny, v nichï mûsto inzeruje, do nichï mûsto pfiispívá, ãi v nichï o mûstu vychází ãlánky a informace. Dresy oddílû a klubû reprezentujících mûsto Odolena Voda. Internetové stránky mûsta nebo internetové stránky seznamující s mûstem Odolena Voda. Podmínky soutûïe Zájemci o úãast v soutûïi pfiedloïí vyhla ovateli soutûïní dílo splàující poïadavky zadání a fiádnû vyplnûnou a podepsanou písemnou pfiihlá ku, nejpozdûji do 31. bfiezna Pfiihlá ka spolu se soutûïní prací musí b t do uvedené doby doruãeny na adresu Mûstsk úfiad Odolena Voda, Dolní námûstí 14, Odolena Voda, a to v uzavfiené a zalepené obálce oznaãené nápisem NEOTEVÍRAT - LOGO. U osobního podání je rozhodující datum pfiijetí v podatelnû. V pfiípadû zaslání po tou rozhoduje datum po tovního razítka. SoutûÏ je otevfiena v em zájemcûm. Jeden úãastník mûïe pfiedloïit více návrhû. Úãastník soutûïe musí b t v hradním drïitelem ve ker ch autorsk ch práv k pfiedkládanému návrhu. Pfiedlohy dal ích stran lze pouïít pouze v pfiípadû souhlasu tûchto stran se v emi body podmínek pro úãast v soutûïi. Hodnocení SoutûÏní díla posoudí a vyhodnotí pûtiãlenná hodnotící komise sloïená ze tfií zástupcû mûsta Odolena Voda a dvou profesionálních v tvarníkû. Návrhy budou soutûïní komisi pfiedkládány anonymnû. Komise si vyhrazuje právo nevybrat ani jeden z pfiihlá en ch soutûïních návrhû. Proti rozhodnutí komise není odvolání. Kritéria pro hodnocení Splnûní poïadavkû z hlediska pfiedmûtu soutûïe a poïadavkû na obsah soutûïního díla. Originalita a v tvarná úroveà fie ení. PÛvodnost soutûïního díla. Jednoduchost a srozumitelnost. 7

10 Vyhodnocení soutûïe se uskuteãní nejpozdûji do 30. dubna S v sledky soutûïe budou jednotliví úãastnici vyrozumûni Mûstsk m úfiadem Odolena Voda a to do 30 kalendáfiních dnû po zasedání komise, kdy jim také budou vráceny v echny pfiihlá ené návrhy. V témïe termínu budou v sledky soutûïe spolu s vítûzn m návrhem loga zvefiejnûny na úfiední desce, v vûskách Mûstského úfiadu Odolena Voda a na internetov ch stránkách mûsta Odolena Voda (www.odolenavoda.cz). Autor vítûzného návrhu obdrïí jednorázovou odmûnu ve v i Kã za podmínky, Ïe uzavfie s vyhla ovatelem smlouvu o dílo a licenãní smlouvu podle zákona ã. 40/1964 Sb., obãanského zákoníku, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, zákona ãíslo 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znûní a zákona ã. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znûní. Pfiedmûtem této smlouvy bude pfiedání návrhu loga ve formû vhodné ke zpracování tiskem a poskytnutí oprávnûní vyhla ovateli uïít dílo v neomezeném rozsahu a ãase. Informace o soutûïi Pfiihlá ku do soutûïe lze získat na internetov ch stránkách mûsta Odolena Voda, (http://www.odolenavoda.cz), v podatelnû Mûstského úfiadu na Dolním námûstí 14 v Odolenû Vodû, nebo u Romana Straky, tel.: , Finanãní úfiad Brand s nad Labem informuje v echny daàové poplatníky, ktefií budou za rok 2008 podávat daàové pfiiznání k dani z pfiíjmû fyzick ch osob, Ïe pracovníci finanãního úfiadu budou pfiítomni ve stfiedu 18. bfiezna od do hodin v kanceláfii místostarosty, MûÚ Odolena Voda ãp. 14, I. patro. V tûchto hodinách mohou daàoví poplatníci: - získat pomoc pfii vyplnûní daàového pfiiznání do pfiíslu n ch formuláfiû - obdrïet sloïenku pro placení danû - platnû podat daàové pfiiznání. SPOLEâNOST ST EDOâESKÉ VODÁRNY A.S., NABÍZÍ UÎITEâNÉ NOVINKY Spoleãnost Stfiedoãeské vodárny a.s. nabízí pro v echny zájemce sluïbu SMS Info. Prostfiednictvím této sluïby jsou zákazníci informováni o plánovan ch odstávkách nebo haváriích na vodovodní nebo kanalizaãní síti. Jedná se o bezplatnou sluïbu. Zaregistrovat se mûïete na webov ch stránkách nebo prostfiednictvím operátora na tel. ãísle , nebo SMS zprávou na ãíslo Dal í novou nabízenou sluïbou je platba za vodné a stoãné prostfiednictvím terminálû spoleãnosti SAZKA. Cena této sluïby je pouze 15,- Kã. 8 TERAPEUTIKA, s. r. o. ORDINACE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE U LÉKÁRNY 316, ODOLENA VODA Mgr. Jitka Michálková PhDr. Erika Gerlová tel.: tel.: krizová intervence, psychodiagnostika, psychoterapie Poskytujeme specializovaná psychologická vy etfiení a nabízíme pomoc lidem trpícím obtíïemi, jako jsou: Problémy v partnerském Ïivotû. Problémy v rodinû, s dûtmi, s rodiãi, potíïe ve kole, v zamûstnání. Dlouhodobû neuspokojivé nebo konfliktní vztahy k lidem. SníÏená schopnost vyrovnat se s Ïivotními zmûnami, s úmrtím, rozvodem, se ztrátou zamûstnání. Reakce na náhlou traumatizující událost. Problémy se závislostí, patologick m hráãstvím. PfietíÏenost v dûsledku nadmûrného nebo dlouhotrvajícího stresu. Pocity nepfiimûfieného strachu nebo úzkosti. Osamûlost. Pocit du evní a tûlesné nepohody a pfietíïení. Nesoustfiedûnost, nespavost, skleslá nebo smutná nálada. Nuda a pocit vnitfiní prázdnoty, ztráta Ïivotního smyslu.

11 Co fie ila mûstská policie za uplynul rok? Celkem loni mûstská policie fie ila 199 pfiestupkû: Mûfiení rychlosti 129 Dal í pfiestupky 64 Postoupeno na odbor dopravy 6 Oznámeno na odbory dopravy azafiazeno do bodového systému 129 Rozbor pfiestupkû: 1) Zákaz zastavení na autobusov ch zastávkách 16 2) Nepovolené parkování na chodnících 20 3) Zákaz vjezdu 4 4) Nepovolené parkování na místech urãen ch jen pro invalidy 10 5) Parkování na trávû 4 6) Pes bez vodítka 2 7) Zákaz koufiení na autobusové zastávce 1 8) Ru ení noãního klidu 4 9) Zneãi Èování vefiejného prostranství 2 10) Zákaz zastavení 1 Na pokutách bylo vybráno celkem Kã z toho za mûfiení rychlosti Kã a Kã za ostatní pfiestupky. Dále zadrïen jeden pachatel trestného ãinu - fiízení pod vlivem alkoholu (2,4 promile). Zji tûní majitelû pûti autovrakû a jejich následné odstranûní. Odchyceno pûti toulav ch psû a umístûní do útulku Mûlník. Petr Sirotek mûstsk stráïník Nepovolená parkování Fota: archiv MûP 9

12 Medailon zastupitele Roman Straka 10 Milí ãtenáfii, pokraãujeme v pfiedstavování jednotliv ch ãlenû Mûstského zastupitelstva v Odolenû Vodû. V em jsme poloïili stejné otázky a postupnû zvefiejàujeme jejich názory, zku enosti a postfiehy. Mohl byste se struãnû pfiedstavit? Pfiedev ím bych si dovolil na samém poãátku pozdravit v echny ãtenáfie a zároveà se jim omluvit. Na rozdíl od komentování historick ch a kulturních událostí na eho mûsta, coï ãiním rád, mluvit o sobû se ponûkud zdráhám. Za ãlovûka má hovofiit jeho práce, nic víc. Ale zpût k otázce: jmenuji Foto: Pavel Novotn se Roman Straka a jsem od konce sv ch studií oboru restaurování a konzervování písemn ch památek na prûmyslové kole grafické zamûstnán v archivu, pfiesnûji v oddûlení péãe o fyzick stav archiválií. Jádro mé souãasné práce souvisí s prûzkumem vhodn ch restaurátorsk ch materiálû a ochranou vzácn ch dokumentû pfii jejich vystavování. Odtud pramení i mé zaujetí pro historii a umûní. Se Ïenou jsem loni oslavil ãtvrtstoletí spoleãného Ïivota. Máme spolu dvû, vlastnû jiï dospûlé dûti. Na Vodolku jsme pfii li na podzim roku Dodnes mám ty chvíle v Ïivé pamûti. Nad obcí tenkrát sedûla inverze. Byli jsme pfiekvapeni, Ïe pfii nedûlním koupání dûtí pfiestávala téci z kohoutku teplá voda, úderem desáté hodiny zaãaly vychládat radiátory (na vinû byly váznoucí dodávky lehkého topného oleje z tehdej ího Sovûtského svazu). A vûbec první vûc, kterou jsem si tenkrát na Vodolce koupil, byly dva bílé dvanáctilitrové kbelíky, do nichï jsem pravidelnû bûhával spolu s mnoha ostatními ke studni u finsk ch domkû pro vodu, kdyï zase nûkde prasklo vodovodní potrubí. Která politická strana vás oslovila, abyste za ni kandidoval? Proã jste se rozhodl kandidovat? Za ODS, byè nejsem jejím fiádn m ãlenem. S trochou nadsázky jsem v období pfiedvolební kampanû tvrdíval, Ïe jsem jedin hodnovûrn pták na její kandidátce. Ostatnû jihoevropská straka modrá je velmi blízká pfiíbuzná na í straky obecné. Pfied komunálními volbami v roce 2002 jsem byl osloven paní Odehnalovou, zda bych nemûl nic proti tomu za tuto stranu kandidovat. K vl jsem, protoïe si paní starostky váïím. TotéÏ mohu prohlásit i o tûch, s nimiï jsem tehdy zaãal spolupracovat. A dobrá spolupráce je pro mne daleko podstatnûj í, neï jakákoliv stranická pfiíslu nost. Jaká je pracovní náplà zastupitele? Je to pouhé jednání pfiibliïnû jednou za tfii mûsíce? Pracujete pro mûsto je tû v nûjaké komisi, pfiípadnû v boru? MÛÏete dûlat práci a DùLAT práci. Je pfiíprava a P ÍPRAVA. Nerozhoduji se snadno a bojím se b t ãernobíl. Naopak mám rád pohledy z nûkolika stran a mnohobarevnost. V lecãems mi pomohla práce v radû mûsta a v posledních dvou mûsících i pfiítomnost na radnici, kde jste vlastnû nuceni b t daleko více vnofieni do fie ení konkrétních vûcí, neï v pfiípadû zastupitelstva. Pokud jde o kulturní komisi, jsem jejím ãlenem od roku 1996 a pofiád se v ní cítím jako ryba ve vodû. Jejím prostfiednictvím jsem se setkal s mnoha budoucími pfiáteli a kamarády, s lidmi, na jejichï pomoc se mohu kdykoliv spolehnout. Díky ní jsem poznal celou fiadu umûlcû, pro nûï byla ãest na Vodolce vystupovat, odborníkû, pro nûï nebyl problém na Vodolku pfiijet hovofiit o své profesi a místních v tvarníkû, jejichï jména a dílo by mi jinak zûstaly nejspí utajeny. A já doufám, Ïe jsme vás s kulturní komisí za ta léta alespoà nûãím potû ili. Práce zastupitele je urãitû ãasovû znaãnû nároãná. Jak se vám dafií skloubit dohromady vlastní profesi a práci pro mûsto? S hodnû odfien ma u ima. Zvlá tû teì, kdyï tzv. plivu na obû strany, coï je fantasticky v stiïn v raz pro mou souãasnou situaci, kdy vedle svého zamûstnání v archivu vykonávám funkci neuvolnûného místostarosty. U profese se je tû zastavím. VyuÏíváte svoji profesionalitu i pfii práci v zastupitelstvu? Nejsem si jist, zda ve chvíli, kdy nûjakou PROFESI vykonávám, jsem jiï okamïitû v daném oboru PROFESIONÁL. Nemohu se cítit mistrem svûta, kdyï vidím a Ïasnu nad tím, co na i dávní pfiedchûdci dokázali vytvofiit tfieba jen v pfiípadû stfie-

13 dovûk ch iluminovan ch rukopisû. Má profese mû nauãila trpûlivosti a rozvaze, tak snad tyto vlastnosti. O to vyvést kaligraficky tfieba usnesení zastupitelstva, ãi je svázat do vazby na francouzsk zpûsob mû je tû nikdo nepoïádal a myslím, Ïe se tak ani nestane. Jaké jste mûl pfiedstavy, kdyï jste do zastupitelstva vstupoval? Naplnily se vám? Vstupoval jsem v roce 2002 do kruhu mezi zbyl ch ãtrnáct vodolsk ch zastupitelû s tím, Ïe se budu podílet na fie ení problémû, hledat cesty, jak co zlep it, podporovat dobré nápady a pomáhat s jejich uskuteãàováním, naslouchat jin m názorûm a zjistím-li, Ïe jsou rozumnûj í neï ty mé, podpofiit je. Nebyl jsem a nejsem ochoten b t úãasten osoãování, nadávkám a uráïení. PakliÏe tento zpûsob ostfiej í komunikace se i pro následující zastupitelstva stane pravidlem, nemám problém následovat paní dr. Oãená kovou a ze zastupitelstva odejít. Co byste chtûl zmûnit, ãím byste je tû chtûl do konce volebního období pfiispût? Rozbíhají se práce na novém územním plánu, do nûhoï by se podle mého názoru mûly promítnout daleko pfiísnûj í regulaãní podmínky pro pfiípadnou (zdûrazàuji pfiípadnou) novou vodolskou v stavbu, ale také pro rekonstrukce a dostavby v jiï zastavûném území. Myslím, Ïe staré vodolské sídli tû, které by klidnû od zítfika mohlo nést statut památkovû chránûné zóny, si opravdu nezaslouïí dal í necitlivé zásahy typy pûdní nadstavby v ulici kapitána Jaro e, telefonní ústfiedny v Lidické ulici, nebo z poslední doby rekonstrukce bytového domu (b valé kolky) v Partyzánské ulici. Urãitû by nebylo od vûci navázat spolupráci s renomovan m urbanistou. Tû ím se na rekonstrukci farské uliãky, na práci nad koncepãním fie ením Horního a Dolního námûstí. Byl bych rád, kdyby se podafiilo dotáhnout do konce projekt Osobnosti Stfiedoãeského kraje, kter byl pfied nedávnem pozastaven v dûsledku odvolacích fiízení pfii vyhodnocování vefiejné zakázky na tisk medailonû jednotliv ch stfiedoãesk ch osobností, instalovat mûstsk informaãní uliãní systém a zfiídit nauãnou stezku historií Odoleny Vody. Rád bych pfiispûl k navrácení zvonu do osifielé ãenkovské zvoniãky a lyry na HálkÛv pomník v Dolínku, pfiiná el aktuální informace na mûstském webu a vûbec obecnû pomohl prezentaci na eho mûsta navenek. A urãitû bych chtûl pomoci paní starostce s pfiípravou v stavby nové matefiské koly. Nûkde ve skrytu du e pak stále nosím obrovskou chuè pustit se s pomocí ochotn ch spolupracovníkû do nové publikace o Vodolce, Dolínku a âenkovu. Kandidoval byste do zastupitelstva i v dal ím volebním období? Proã ano a proã ne? Nespojuji své aktivity nûjak naléhavû s mandátem do místního zastupitelstva. Vodolku mám rád a jde jen o to, jakou míru dûleïitosti pfiikládám tomu, zda její dûní budu moci ovlivàovat z radnice, ze zastupitelské lavice ãi jako souãást nûjakého spolku ãi obãanského sdruïení. V e je o lidech, se kter mi spolupracujete a s nimiï sdílíte pracovní a Ïivotní zdary i nezdary. Sám NIC nezmûïete. Nemotivovala vás práce zastupitele, Ïe byste pfiípadnû uvaïoval i nad postem ve vy í politice? Necítím se b t politikem. Chybí mi ctiïádost stoupat po Ïebfiíãcích funkcí, brát sebe a tyto funkce váïnû a se svrásãel m ãelem deklamovat nûco o poctivé a nezi tné vefiejné sluïbû. Znovu zdûrazàuji, o tûchto vûcech se nemluví, ty se ãiní! âas od ãasu poslouchám epizody skvûlého anglického seriálu Jistû pane ministfie a pofiád se nad nimi v bornû bavím. To pro sebe povaïuji za dobré znamení. Nicménû, a to chci zdûraznit, nemám rád laciné prûpovídky o té politické pínû tam nahofie, na rozdíl od nás ãist ch a neposkvrnûn ch jak právû napadan sníh. Domnívám se, Ïe na e vrcholná politická reprezentace je obrazem nás sam ch. NemÛÏe b t lep í, neï jsme my, a ani hor í. A aã takov m nástrojem jako VOLBY nûktefií z nás hodnû pohrdají, dovoluji si jen lehce pfiipomenout, Ïe pouze a jedinû vûle VOLIâÒ zmûnila V marskou republiku v nacistické Nûmecko, stejnû jako ãeskoslovenské demokratické volby roku 1946 nastartovaly se up k Únorové tragédii. Kdybyste mûl neomezenou moc zmûnit konkrétnû jednu skuteãnost v na em mûstû. Která by to byla? A proã byste ji mûnil? M m velk m snem (tak bych to nejspí nazval) je mít na Vodolce místo, kde bychom se mohli spoleãnû setkávat nad zájmov mi aktivitami, kde by se na el prostor i pro pfiedná ky, pro v stavní ãinnost, pro divadlo, pro hudbu. Rád bych, aby toto místo - nazvûmeï je tfieba Komunitním centrem - bylo otevfiené v em vûkov m skupinám. Nerad bych je omezil na dospívající mládeï, byè ona je bude pravdûpodobnû vyuïívat nejvíce. S hrûzou zji Èuji, Ïe dne ní mladí povaïují stáfií div ne za 11

14 nakaïlivou nemoc, kterou je tfieba nûkam zavfiít, schovat a vûbec nevidût. A pfiece star í generace mûïe nám mlad ím nabídnout to pro Ïivot nejpodstatnûj í, rozvahu pfii fie ení sloïit ch situací a moudrost. A ta se silou, vzdûláním ani penûzi obvykle nezískává, ta se musí odïít. Chtûl byste nûco vzkázat va im voliãûm, spoluobãanûm? Pfiedev ím bych jim chtûl podûkovat za podporu, se kterou mû propustili sítem nûkolika desítek kandidujících do místního patnáctiãlenného zastupitelstva. Snad jsem jim doposud pfiíli velkou ostudu neudûlal. Chci jim vzkázat, Ïe Ïádná vefiejná funkce z nikoho a tudíï ani ze mne neudûlá (nemûïe udûlat) ãlovûka v evûdoucího a neomylného. Chci b t pofiád tím Strakou, kter se snaïí dûlat nejlépe, jak umí, to, co mu bylo svûfieno, a pomoci tam, kde je to v jeho silách a moïnostech. A to k mé velké lítosti i s vûdomím, Ïe tím neuvûfiitelnû zanedbávám svou rodinu. Dûkuji za rozhovor a pfieji vám mnoho trpûlivosti, energie a síly pfii naplàování va í poslanecké práce. Jitka Predigerová JÛnÛv statek v Sedlci Psaní projektu, zamûfieného na Ïivotní prostfiedí a informovanost vefiejnosti v Odolenû Vodû, nás zavedlo do JÛnova statku v Sedlci. Jedou z aktivit, kterou jsme vymysleli a také pfiedjednali s vedením na eho mûsta, byla prodejní v stava v robkû chránûné dílny klientû Fokusu Praha v Hálkovû domû. Po telefonické dohodû jsme pfiijali pozvání paní Uhlífiové - fieditelky regionu Stfiední âechy Fokusu Praha, o.s. a zajeli se na statek podívat. JÛnÛv statek provozuje obãanské sdruïení Fokus Praha. Vnuãka pûvodního majitele paní Libu e Grohová v roce 1996 darovala statek Fokusu, ale byl v dezolátním stavu. Od roku 1949 do roku 1994 byl v rukou státu. V rámci úspû né Ïádosti o dotaci ze SROP (spoleãného regionálního operaãního programu) byl JÛnÛv statek zrekonstruován. Celková v e dotace ãinila nûco pfies 29 milionû Kã. Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zku eností s du evní nemocí spokojenû zvládat Ïivot a nalézat moïnosti osobní realizace ve spoleãnosti. Proto také statek plní nûkolik soubûïn ch funkcí: Nabízí sluïby komunitního t mu regionu Stfiední âechy, ve kter ch je obsaïeno: odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace a podpora samostatného bydlení. Chránûní bezbariérové bydlení aï pro 10 lidí. SluÏby sociální firmy pro irokou vefiejnost, která nyní poskytuje pracovní uplatnûní pro 34 zdravotnû postiïen ch obãanû, vût inovû na ãásteãn pracovní úvazek. V provozu je restaurace se dvûma sály a kuchyní, penzion a prostory pro vzdûlávání, malá internetová kavárniãka se ãtyfimi stolními poãítaãi, prodejna dárkov ch pfiedmûtû, prádelna. A pro koho jsou sluïby urãeny? Cílovou skupinou jsou dospûlí lidé s du evní nemocí, nejãastûji jde o nemoci jako schizofrenie, neurotické poruchy, poruchy nálad - napfiíklad deprese. Jak mûïe b t u ãlovûka stav du evní nemoci a co mûïe znamenat? Jde o stav ãlovûka, kter b vá ãasto pro okolí nepochopiteln nebo tûïko srozumiteln. âlovûk mûïe b t oslaben, zraniteln nejistotou, strachem, vût inou pfiestává komunikovat s nejbliï ím okolím. Tím se prohlubuje sociální osamûlost a roste riziko pohlcení nemocí a celkov pocit bezmocnosti. V této situaci zároveà ãlovûk hûfie rozli uje hranice sv ch práv, povinností a potfieb. ZároveÀ je v JÛnovû statku kvalitní, pfiíjemné a dobfie vybavené zázemí pro uspofiádání semináfiû, besed, workshopû, akcí na podporu t mové spolupráce, ale i rodinn ch a firemních oslav a jin ch setkávání. K dispozici je také ubytování pro pfiípad, Ïe by akce vyïadovala nocleh. Nám se tam moc líbilo. K takovémuto zafiízením a aktivitám pfiistupujeme s respektem. Kdo totiï ví, jaká bude jeho vlastní budoucnost? Klidnû se mûïeme stát klienty i my, aniï bychom si to kdy mysleli. 12 V em lidem v JÛnovû statku pfiejeme vytrvalost a tû íme se na budoucí spolupráci.

15 Základní kontakty: JÛnÛv statek, Sedlec ã. 9, Praha - v chod Telefon - ústfiedna: , Internet: (fieditelství); (restaurace); (sociální poradenství); (komunitní t m) (t m bydlení). Veronika Vendlová a Daniel Hrãka Vlajka pro Tibet Dne 10. bfiezna 2009 si pfiipomeneme 50. v roãí povstání TibeÈanÛ proti ãínské okupaci Tibetu. Díky jednání Zastupitelstva mûsta Odolena Voda, konaném dne , bude tibetská vlajka téhoï dne poprvé vyvû ena i na na em mûstském úfiadû. Odolena Voda se tak zapojí do kampanû, ke které se âeská republika pfiipojuje pravidelnû od roku A jak vypl vá z informací Lunghta, o.s., napfiíklad v loàském roce ji v âr podpofiilo 349 mûst, obcí, mûstsk ch ãástí nebo krajû. Podrobné informace a úpln seznam míst najdete na internetov ch stránkách: KampaÀ Vlajka pro Tibet je celosvûtovou kampaní proti ãínské okupaci Tibetu, kdy pfii povstání TibeÈanÛ zemfielo minimálnû lidí. KampaÀ vznikla v polovinû devadesát ch let v západní Evropû. Jejím cílem je poukázat na dlouhodobé poru ování lidsk ch práv v Tibetu. Aãkoliv osobnû neznám Obãanské sdruïení LUNGTA, za tuto ãinnost jim dûkuji a dûkuji také v em ostatním za pfiípadnou podporu a pomoc. V pfiípadû zájmu mûïete tibetskou vlajku objednat a zakoupit ãi zapûjãit (za po tovné) u tohoto sdruïení. Vlajka je o rozmûru 100 x 140 cm za 350 Kã. ZastupitelÛm a zastupitelkám, ktefií návrh podpofiili, dûkuji za geopolitick rozhled a v eobecné povûdomí o lidsk ch právech. Veronika Vendlová Tfiídíme odpad - 7. díl - Zpracování odpadních plastû V minulém díle jsme si pfiedstavili moïnosti recyklace PET lahví. Podobnû jako PET lahve jsou recyklovatelné témûfi v echny ostatní plasty. Základní podmínkou pro jejich recyklaci je v ak jejich kvalitní roztfiídûní a absence nepfiípustn ch neãistot. Dotfiídûní mají na starosti dotfiiìovací linky, o ãistotu materiálu se musí postarat domácnosti. Plasty by nemûly obsahovat zbytky potravin nebo chemikálií, stejnû tak by nemûly b t od U rampa vyrobena z recyklovaného plasu bláta. Úkolem dotfiiìovacích linek je roztfiídûní plastû na jednotlivé druhy. Kromû PET lahví se obvykle tfiídí také fólie a sáãky, plastové obaly od potravin, kosmetiky nebo domácí chemie, plastové kbelíky, pûnov polystyren a dal í druhy. Dal ím velmi dobfie recyklovateln m plastem je polyetylen, kter se oznaãuje zkratkami HD-PE nebo LD-PE nebo jen PE. Polyetylen je jedním ze základních plastû, recyklací se z nûj vyrábí tzv. regranulát pro opûtovnou v robu polyetylenu. Podobn m zpûsobem se zpracovávají i ostatní plasty. MoÏná jste si v imli, Ïe se na trhu objevují umûlá prkna, zahradní nábytek z recyklovan ch plastû apod. Tyto v robky pocházejí i z âech. V Lázních Bohdanãi je zafiízení, které dokáïe z nûkter ch vybran ch druhû odpadních plastû za tepla lisovat právû náhraïky pfiírodních materiálû. MoÏností recyklace je celá fiada, plasty se napfiíklad i zkapalàují a opûtovnû se z nich vyrábûjí nové v robky. MoÏná vás to pfiekvapí, ale v recyklaci plastû patfiíme k jednûm z nejlep ích v Evropû. NezapomeÀte, tfiídûní odpadû dává star m vûcem nov Ïivot. Vychází v rámci projektu Stfiedoãeského kraje a spoleãností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o. 13

16 Chaty a rodinné domky stále v ohroïení Preventivní ãinnost policistû Prahy-venkov pokraãuje i v leto ním roce po celém území daného teritoria. Policisté z jednotliv ch územních odborû spoleãnû s policisty preventivní informaãní skupiny Praha-venkov jiï v lednu uskuteãnili celou fiadu preventivních akcí pfiímo v terénu. Akce v jednotliv ch teritoriích byly zamûfieny na problematiku, která danou oblast nejvíce tíïí. Jedna z takov ch akcí se uskuteãnila koncem ledna na teritoriu Praha venkov-jih. Policisté z Obvodního oddûlení Hradi Èko se spoleãnû s pracovníky preventivnû informaãní skupiny vydali kontrolovat opu tûné chaty, které jsou právû v tomto zimním období ãast m terãem zlodûjû. Neobydlené chaty, ve kter ch jejich majitelé nechávají mnohdy elektroniku a cenné vûci, nav tíví velmi ãasto nezvaní hosté. V chatách rovnûï najdou zásoby, ze kter ch i nûkolik dní Ïijí. Policisté zkontrolovali desítky objektû v chatové oblasti Ztracenka a Posázavská stezka. Pfii kontrole chat zjistili, Ïe vût ina z nich byla velmi dobfie zabezpeãena proti vloupání a vykradení. Pfii obchûzce hovofiili s místními obyvateli, kter m nejen vysvûtlovali dûleïitost zabezpeãení chat a rodinn ch domû, ale také chtûli znát, co je v daném regionu nejvíce trápí. Takové informace jsou pro policisty velmi dûleïité pfii jejich práci. Nejen chaty, ale také rodinné domy jsou ãasto vykrádány. Zejména domy, které jsou del í dobu neobydlené. V jimkou v ak nejsou ani ty, které jejich obyvatelé opou tí ráno a veãer se do nich vrací. I toho vyuïívají pachatelé a sledují pohyb kolem domu a pak dobfie ví, kdy je kolem domu bezpeãno. NeÏ se obyvatelé vrátí, z domu zmizí rovnûï nejãastûji elektronika, cenné vûci a samozfiejmû finanãní hotovost. Není v silách Policie âr, která má jen omezené moïnosti, aby uhlídala v echny objekty. Starost o zabezpeãení chat a domû musí mít pfiedev ím jejich majitelé. Policisté v ech územních odborû Praha-venkov spoleãnû s pracovníky preventivnû informaãní skupiny budou i nadále pokraãovat v preventivních akcích s cílem oslovit co nej ir í vefiejnost. Z tiskov ch zpráv PâR pfiipravil Franti ek Podskalsk Zajímav tip na v let - Poznejte neznámá zákoutí Prahy vlakem PraÏsk Semmering 14 Zimní mûsíce jsou vyhrazeny pfiedev ím lyïafisk m radovánkám. Ne v ichni v ak kaïd víkend mífií na zasnûïené horské stránû, a tak se nabízí otázka, co s víkendov m dnem v hlavním mûstû. V chladném poãasí nikoho dlouh pobyt venku neláká, coï se tfieba projet vlakem? Svoje sluïby nabízí mimo jin ch i ménû známá traè, po níï mûïe cestující proïít neobvyklou okruïní jízdu po západní ãásti Prahy. Îelezniãní traè 122 naz vaná PraÏsk Semmering byla uvedena do provozu v roce Jejím hlavním úãelem bylo zaji tûní dovozu kladenského uhlí a dfieva z kfiivoklátsk ch lesû na Smíchov, kter byl tehdy prûmyslov m pfiedmûstím Prahy. TraÈ byla na svou dobu odváïnû trasována. Vlaky dvakrát v Hluboãepích pfiekonávají Prokopské údolí po vysok ch kamenn ch viaduktech. Na mnoha místech se cestujícím nabízejí neobvyklé pohledy na Prahu. Pro své pozoruhodné zasazení do krajiny zaãala b t traè mezi Ïelezniãáfii pfiezdívána PraÏsk Semmering podle rakouské horské dráhy vedoucí pfies známé alpské sedlo. Osobní vlaky mífiící na praïskou horskou dráhu zaãínají jízdu na Hlavním nádraïí. Vlak nejdfiíve projede tunelem pod Vinohrady a dále Nuselsk m údolím na most pfies Vltavu na V toni, kde lze vpravo obdivovat panorama PraÏského hradu, zatímco na druhé stranû se nad fiekou tyãí Vy ehrad. Za mostem odboãí na smíchovské severní nástupi tû (pfiístup od metra lávkou smûfiující do Radlic) a odtud jiï mífií na PraÏsk Semmering. Nad stfiechami Hluboãep dvakrát pfiekoná Prokopské údolí, za zastávkou Îvahov se vpravo otevfie nezvykl pohled na mûsto. Pokraãuje se vilov mi ãtvrtûmi Konváfika a Cibulka, mihnou se stále je tû prûmyslové Jinonice. Po 34 minutách konãí jízda vlaku v Hostivici.

17 Zde je moïnost pfiestoupit do spû ného vlaku nebo rychlíku mífiícího po trati b valé Bu tûhradské dráhy na praïské Masarykovo nádraïí. Vlak projíïdí pfies Ruzyni, Veleslavín, Dejvice a Bubny a i zde ãekají na cestující nev ední záïitky. Projedou po hrázi Libockého rybníka, vilov mi ãtvrtûmi Bofiislavka a Ofiechovka, dejvické nádraïí pfiipomene mnohé ãeské filmy, které se u zdej í historické staniãní budovy natáãely. Za fotbalov m stadionem Sparty vlak nakrátko zmizí ve tmû tunelu na okraji Stromovky, mine ãásteãnû vyhofiel PrÛmyslov palác na V stavi ti a krátce pfied koncem cesty opût pfiekoná Vltavu, tentokrát po metrû dlouhém kamenném Negrelliho viaduktu. I z nûj mûïeme vpravo obdivovat PraÏsk hrad, av ak ze zcela jiného pohledu neï z mostu pod Vy ehradem. Jízdu vlak ukonãí na Masarykovû nádraïí, které je nejstar í praïskou Ïelezniãní stanicí. Zajímavost jízdy z Hostivice pfies Dejvice do Prahy umocàuje skuteãnost, Ïe v prûbûhu nûkolika let by mûla b t tato traè zcela modernizována v rámci v stavby Ïelezniãního spojení na ruzyàské leti tû. Pfii té pfiíleïitosti by mûla b t velká ãást trati vedena v tunelech, a tak navûky zmizí nûkteré nev ední pohledy na rûzná zákoutí hlavního mûsta z oken jedoucího vlaku. Vlaky na PraÏsk Semmering odjíïdûjí z praïského hlavního nádraïí v 8.41 hod. (v sobotu a nedûli), 8.51 (v pracovní dny) a dále dennû v 11.51, a hod. Celá cesta na Masarykovo nádraïí (vãetnû pfiestupu v Hostivici) zabere pouhou hodinu. Jízdu lze absolvovat i v opaãném smûru, vlaky z Masarykova nádraïí ve smûru Kladno nebo Rakovník, které mají v Hostivici pfiípoj na PraÏsk Semmering, odjíïdûjí dennû v 10.02, 13.02, a hod. V praïské ãásti úseku platí i obvyklé praïské tramvajenky, je v ak zapotfiebí pfied nástupem do vlaku zakoupit v pokladnû jízdenku pro mimopraïsk úsek Praha-Zliãín - Hostivice - Praha-Ruzynû. Na trati PraÏského Semmeringu neplatí jízdenky PraÏské integrované dopravy pro jednotlivou jízdu. Z tiskov ch zpráv spoleãnosti ROPID zpracovala Naìa Stfielbová Z receptáfie na eho ãtenáfie NaloÏené masíãko Potfiebujeme: 4 plátky kotlet (krkovice bez kosti, plece, drûbeïího masa), 2 vejce, 1 lïíci keãupu, 1 lïíci sójové omáãky, 1 lïiãku grilovacího kofiení, 2 lïiãky solamylu, 1/2 lïiãky kari kofiení, 1/2 lïiãky pepfie, 3 rozetfiené strouïky ãesneku Maso omyjeme, lehce naklepeme, po obvodu nafiízneme, aby se nestoãilo. Smícháme vejce, solymyl, keãup, sójovou omáãku, rozetfien ãesnek, grilovací kofiení, kari a pepfi a peãlivû promícháme. Do této smûsi naloïíme maso a necháme 24 hodiny odleïet v chladniãce. Druh den maso usmaïíme dozlatova nebo na pekáãi s trochou tuku upeãeme. Pfiíloha: vafien brambor, bramborová ka e. 15

18 Výběr z nových knih Pro dûti: Joane Kathleen Rowlingová: Bajky barda Beedleho Pohádky, které se ãtou kouzelnick m dûtem kaïd den na dobrou noc. Beletrie: Noah Gordon: Katalánec Rodinn román ze panûlské vesnice. John Grisham: Nevinn Pfiíbûh nadûjného baseballisty R. Williamsona, nespravedlivû odsouzeného k smrti. Joan Medlicott: Pouta domova Îivotní pfiíbûh tfií sester v horském mûstû v Severní Karolínû. Khaled Hosseini: Lovec drakû Strhující drama ze souãasného Afganistánu. Khaled Hosseini: Tisíc planoucích sluncí Krutost a neustál strach z moci Tálibánu. Cay Rademacher: In nomine mortis Historicko-detektivní pfiíbûh. Charlotte Link: Divoké lupiny Napínav pfiíbûh jedné rodiny se stává Ïivoucím kaleidoskopem událostí v Nûmecku a v Evropû v roce Muriel Barberyová: S elegancí jeïka Mezinárodní bestseller z prostfiedí PafiíÏe. A.A.Fair: Blázni umírají v pátek Detektivní pfiíbûh Donalda Lama a Berty Coolové. Milo Urban: Lord Mord Existenciální thriller z Prahy konce 19. století. Jack Kerouac: Dharmoví tuláci Dal í z putovních románû tohoto autora. Nick Hornby: Po hlavû Vtipn a hlubok pfiíbûh dospívajícího mladíka. 16 Odborná literatura: Miloslav Zapletal: 20let s Miss, aneb íkali mi prezident Zajímavé vyprávûní z neménû zajímavého prostfiedí. Linda Schapper: 500 háãkovan ch vzorû Velká kniha háãkování od klasiky po modernu. Andreas Baumgarten: Velká kniha snû Více neï 2000 hesel k v kladu snû. Móda v promûnách ãasu Znaãky, návrháfii, obleãení a fascinující pohled do svûta módy. Peta Bee: KaÏdodenní fitness Jak pfiemûnit bûïn pohyb v práci, domácnosti a na zahradû v úãinné cviãení. Zapékání 61 osvûdãen ch receptû na gratinovanou zeleninu, zapeãená masa a sladkosti. Jaroslav Mare : Smrt ve sloní trávû Tajemná Afrika ãarodûjû, pfiízraãn ch elem, ãtyfinoh ch obrû, elegantních Ïiraf, rychl ch antilop i legendárních zvífiat. Naìa Stfielbová

19 Zpráviãky z na í koliãky Den otevfien ch dvefií pro vefiejnost dovolujeme si vás pozvat ve ãtvrtek od do hod. na DEN OTEV EN CH DVE Í V NA Í MATE SKÉ KOLE - prohlédnûte si v echny na e tfiídy M Komenského a M U Kostela. Po celou dobu je moïné vyuïít konzultace pí uãitelek a vyzkou et s dûtmi nové hry a hraãky. Tû íme se na vás! Zaãátek nového roku nás mile pfiekvapil bílou pefiinou, a tak jsme si spolu s dûtiãkami mohly uïít pofiádného zimního skotaãení. Stavûly jsme snûhuláky, chodily bobovat, pozorovaly stopy ve snûhu. Nav tívily jsme nûkolik divadelních pfiedstavení napfi. pohádku O drakovi; O vãelích medvídcích (tentokrát v Neratovicích); O Snûhurce. Tfiídy beru- ek a sluníãek zavítaly do Fitness Petra, kde si dûti vyzkou ely nûkteré posilovací stroje a fiádnû si protáhly svá tûla. Pfied koláci úspû nû dokonãili kurs plavání, v únoru byli u zápisu do 1. tfiídy v Z a chystají se na jednodenní v let do Bedfiichova. Tak pfiejeme Èastnou cestu! Katka Drbalová Zmûna provozní doby M od Od kolního roku 2009/2010 bude provozní doba Matefiské koly v Odolenû Vodû od 6.30 hod. - do hod. Úplata za pfied kolní vzdûlávání Ve kolním roce 2009/2010 bude úplata za pfied kolní vzdûlávání v na í matefiské kole ve v i 500 Kã mûsíãnû - platí zákonn zástupce dítûte, které je v prvním a druhém roãníku matefiské koly. Vzdûlávání v posledním (tfietím) roãníku matefiské koly a dûtem s odloïenou kolní docházkou je poskytováno bezúplatnû ( 123 odst. 2 zákona ãíslo 561/2005 Sb., kolsk zákon). Osvobozen od úplaty je zákon. zástupce dítûte, kter pobírá sociální pfiíspûvek nebo fyzická osoba, která o dítû peãuje a pobírá dávky pûstounské péãe a tuto skuteãnost doloïí fieditelce koly. Eva Boháãková, fieditelka koly 17

20 Zpívání s Valent nkou Ve ãtvrtek 12. února 2009 se ve kolní druïinû Z Odolena Voda uskuteãnil 9. roãník pûvecké soutûïe Zpívání s Valent nkou. Pfiihlásilo se 29 dûtí z 1. aï 4. tfiídy, které byly rozdûleny do dvou kategorií. V ichni zpûváci se velk m nasazením pustili do boje. âtyfiãlenná porota mûla nesnadn úkol pfii urãování pofiadí, neboè v ichni soutûïící zpívali krásnû. Foto: archiv Z Porota rozhodla takto: 1. kategorie 1. místo Michal Dragoun, 2. místo Eli ka Synková, 3. místo Jakub HámoÀ 2. kategorie 1. místo duo Tereza Chocenská a Tereza Langová 2. místo Hana Hlavínová 3. místo trio A. Plecitá, E. Koblicová a T. Janeãková V echny dûti dostaly odmûny za umístûní i za úãast v soutûïi. Pfií tí rok se tû íme na 10. roãník soutûïe, kterou pro dûti pfiipravují paní vychovatelky v ãele s Jarkou Valentovou. Dana Maternová Tvofiivé kurzy na Základní kole Odolena Voda Zveme vás na kurzy DRÁTOVÁNÍ VELIKONOâNÍCH VAJEC A ZÁPICHÒ 19. bfiezna v hodin. Cena 150 Kã. PLETENÍ VELIKONOâNÍCH KO ÍâKÒ A O ATEK Z PEDIGU 26. bfiezna, také od hodin. Cena 280 Kã. S sebou dobrou náladu a chuè tvofiit. Tû í se na vás Martina, Jitka a Jana Volejbal AERO Odolena Voda pofiádá ve sportovní hale v Odolenû Vodû TURNAJ V NOHEJBALE (MUÎI, ÎENY). 18 Turnaj se uskuteãní v sobotu 21. bfiezna 2009 od 9.00 hod. Pfiihlásit se mûïete na ové adrese: do nedûle 15. bfiezna 2009

MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 23.3.2009 16:41 Stránka 1 4 L I S T Y duben 2009 MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC SnûÏenky první poslové jara rozzáfiily v bfieznu mnoho zahrádek v na í mûstské ãásti,

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

Zpravodaj Oficiální zpravodaj mûsta Láznû Bohdaneã Roãník XVIII âíslo 5 Únor 2008 Pfii doruãení zdarma Pfii prodeji 5, Kã

Zpravodaj Oficiální zpravodaj mûsta Láznû Bohdaneã Roãník XVIII âíslo 5 Únor 2008 Pfii doruãení zdarma Pfii prodeji 5, Kã Zpravodaj Oficiální zpravodaj mûsta Láznû Bohdaneã Roãník XVIII âíslo 5 Únor 2008 Pfii doruãení zdarma Pfii prodeji 5, Kã Zprávy z radnice Pfieji V em ãtenáfiûm zpravodaje hodnû tûstí a zdraví v roce 2008.

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.2 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. První jundrovsk ples

Více

Stalo se v dubnu. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA. Klá terní námûstí.

Stalo se v dubnu. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA. Klá terní námûstí. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA Mûstsk úfiad v Oseku získal certifikát evropské normy kvality Oprava pomníku Nelsonské katastrofy Opakovaná v zva pro místní firmy Problém s koufiením dûtí

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8

Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8 04_2007.qxd 29.3.2007 14:10 Str. 2 4 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 DUBEN 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce SOCIÁLNÍ LEGISLATIVA Informace INTERNET ZDARMA? Co znamenají v praxi Snaz

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-05_P14 26.2.2007 12:36 Stránka 1 3 LISTY 2007 bfiezen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Ve svátek sv. Valent na si udûlali v matefiském centru Klubíãko YMCA Praha na âerném

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005. Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč. Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005. Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč. Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû Na setkání podnikatelû

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady

V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady 07_2007_.qxd:NP2 28.6.2007 14:57 Stránka 1 7 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 ČERVENEC 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce LÉTO V PRAZE 2 Informace PRÁZDNINOVÉ UZAVÍRKY Nûkolik tipû, kam

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5

www.tisnov.cz Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5 Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5 Îáci Z nám. 28. fiíjna se aktivnû zapojili do projektu Îidovského muzea v Praze s názvem Zmizelí sousedé". V stupem byla instalace dvou panelû, které mají b t pfiipomínkou

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.3 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV O âem SE MLUVÍ. Potfiebuje Jundrov achov klub? achy. Královská hra. Pravidla hry znám, to ov em je tû neznamená,

Více

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky číslo 5/2009 vyšlo 13. 3. 2009 cena 15 Kč Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou kolku Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky ročník XI. Foto: Franti ek âermák Îáci v roli porotcû na koncertû

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

www.tisnov.cz roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012

www.tisnov.cz roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012 roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012 I letos mohou obãané nakupovat místní potraviny a v robky na Ti novsk ch trzích. Foto: Ing. Miroslav Pálka www.tisnov.cz Záfiijové slovo starosty Mé

Více

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u u Bfiezen 2000 u ã. 3 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u Uplynul rok od doby, kdy jsem poprvé napsal tento úvodník a vy ho mohli ãíst Jen jednou mû - oprávnûnû - pfieru il T. G.

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více