Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj mûsta Odolena Voda"

Transkript

1 1 Zpravodaj mûsta Odolena Voda

2 Mûstská knihovna âsl. armády 362 (zadní vchod domu) Telefon : Otevírací doba: Po Ú St ZAV ENO ât Pá 9-12 So 8-12 Vedoucí knihovny: Brabcová Zdenka Spolupracovnice: Stfielbová Naìa Nová Ludmila Herejková Jana Poboãka Dolínek-HálkÛv domek So Mûstská knihovna v Odolenû Vodû pro la na jafie loàského roku dlouho oãekávanou rekonstrukcí, pfii které se zvût ily stávající prostory a knihovna se díky tomu rozrostla o samostatné dûtské oddûlení, sociální zafiízení a pfiíruãní sklady. K bylo zaregistrováno 489 ãtenáfiû, z toho 121 dûtí do 15-ti let. Knih a ãasopisû se pûjãilo celkem ks. Dospûlí ãtenáfii si vypûjãili svazkû, z toho beletrie a nauãné literatury. Dûti do 15-ti let celkem svazkû, z toho 9118beletrie a nauãné literatury. Z celkového poãtu v pûjãek bylo ãasopisû. V knihovnû jsou k dispozici 3 poãítaãe pro vefiejnost a poãet uïivatelû internetu, kter je pro ãtenáfie i náv tûvníky knihovny zdarma, se vy plhal na ãíslo Stav knihovního fondu k byl svazkû - tj sv. beletrie a sv. nauãné literatury. Pravidelnû odebíráme 38 titulû ãasopisû. Pokraãování na stranû 6 Foto Pavel Novotn

3 Jiří Pilař Jaro UÏ struny nepokou ej vyladit v tomto jaru, jeï vylíhlo se právû v skofiápce smutn ch dní a rozkfiesalo v trávû Ïal velkopáteãní. Vás, kvûty jabloàové, pod kfiídly jarních vãel, snad nepopálí mráz. Za bfieznového bdûní uï zkrvavil mûj hlas a víc jej nepromûní. Proã zradilas mne teì, ty divná slasti písnû, a nevzdouvá se rytmy vod, proã nad osením sly ím Ïalm rozjitfien ch not, Ïalm, kter neuti ím. Sedmdesátiny paní Marie Jare ová Odolena Voda paní Milada Masopustová Odolena Voda Osmdesátiny paní NadûÏda Filipová Odolena Voda Dvaasmdesátiny paní Marie Fantová pan Jifií Dyk paní Vûra Kfiemenová pan Václav Tyle Čtyřiaosmdesátiny paní Marie am ová Zda vzejde hefimánek a zvonky proklubou se ze tvrdé slupky hlíny, zda lípy budou vát na na i lásku stíny a zkolébá nás sad? Gratulujeme V únoru oslavili v znamná Ïivotní jubilea tito obãané: Odolena Voda Odolena Voda Dolínek Odolena Voda Odolena Voda Sedmaosmdesátiny paní Franti ka Ma ková Odolena Voda paní Petra Trucasová Odolena Voda paní Mária ObdrÏálková Odolena Voda pan Alois Pajer Odolena Voda Osmaosmdesátiny pan Jaroslav Mafiík Odolena Voda Devětaosmdesátiny paní Vûra Pfiíhodová Odolena Voda V em jubilantûm blahopfiejeme a do dal ích let pfiejeme hodnû zdraví a spokojenosti. (V echna jména jsou zvefiejnûna se souhlasem jubilantû.) Dûtské centrum Sluníãko srdeãnû zve v echny rodiãe s dûtmi na DùTSK KARNEVAL Pro dûti jsou pfiipraveny jednoduché soutûïe, diskotéka a samozfiejmû soutûï o nejlep í masky. Sobota 7. bfiezna hodin Sportovní hala Odolena Voda Vstupné 40 Kã (dûti i dospûlí), pro ãleny DC Sluníãko 20 Kã. Prosíme vezmûte si s sebou pfiezûvky (baãkûrky, tenisky, nejlépe se svûtlou podráïkou). Tû íme se na Vás!

4 Obsah Zprávy z radnice V zva redakãní rady Odolenu Vefiejná v tvarná soutûï Co fie ila mûstská policie Medailon zastupitele JÛnÛv statek v Sedlci Tfiídíme odpad 7. díl Chaty a rodinné domky stále v ohroïení Zajímav tip na v let V bûr z nov ch knih Zpráviãky z na í koliãky Zpívání s Valent nkou Dûtské centrum Sluníãko Cviãení dûtí ASPV Rok 2009 v oddílu trampolín Sport Kultura Umûní na ich obãanû Foto titulní strana: Jan Kouba VáÏení a milí ãtenáfii, v em na im pfiíznivcûm a pravideln m ãtenáfiûm oznamujeme, Ïe jsme já i má zástupkynû sloïily své funkce ke dni 1. dubna K tomuto váïnému rozhodnutí nás vedly dva dûvody. Na vydávání na eho mûstského zpravodaje spolupracujeme jiï 5 let a éfredaktorka více neï 10 let. SnaÏily jsme se pokraãovat v zapoãaté tradici na ich pfiedchûdcû z prosince roku Za tuto dobu se na e práce stala mnohem nároãnûj í. Navíc se neztotoïàujeme se zmûnami, které nûktefií zastupitelé prosadili. ZpÛsob jednání vût iny zastupitelû na eho mûsta nás odrazuje od kaïdodenní mnohdy i víkendové redaktorské práce. Pracovaly jsme pro objektivní informovanost (nikoli chodníkovou) a pro lidi, na e spoluobãany. Sdûlováním informací pro mûsto jsme chtûli pfiedcházet spekulacím. VÏdy jsme dbaly na to, aby informace byly pfiedávány vãas a v co nej ir í kále Ïivota na eho mûsta a bez emocí. Otvíráte bfieznové ãíslo, kter m své pûsobení v redakãní radû konãíme. ProtoÏe si uvûdomujeme skoro dvacetiletou tradici vydávání zpravodaje, rádi bychom tímto oslovily vás, ktefií byste mûli ãas, chuè i um v zapoãatém mûstském zpravodajství pokraãovat tak, aby tradice nebyla pfieru ena, nebo ne alespoà na dlouho. Jitka Predigerová a Barbora Mûchurová ODOLEN Vydává MěÚ Odolena Voda, Dolní nám. č.14, Odolena Voda jako měsíčník. Registraãní ãíslo MK âr E IâO: âetnost 11 ãísel za rok ídí redakãní rada ve sloïení: A. Pospí ilová,v. Kulí ek, Fr. Podskalsk, I. Pekárek, N. Stfielbová, éfredaktorka a korektura textu: Mgr. J. Predigerová, tel.: Zástupce éfredaktora: Barbora Mûchurová, tel.: Grafická úprava, sazba: Artemis, reklamní umûlecká agentura, tel: , Tisk: Artemis: tel./fax: , Uvefiejnûné pfiíspûvky nemusí vyjadfiovat názory redakãní rady Odolenu. Pfiíspûvky do Odolenu je moïné pfiedat nûkterému ze ãlenû redakãní rady, nebo poslat na a to nejpozdûji do 15-tého kaïdého mûsíce. Platbu inzerce vyfiizuje sekretariát starosty MûÚ Odolena Voda v úfiedních dnech tj. pondûlí a stfieda od 8.00 do hodin. Textové inzeráty ve wordu, ostatní ve formátu pro photoshop nebo illustrátor za lete na Pozdûji podané, nebo neuhrazené inzeráty nebudou oti tûny. Dûkujeme za pochopení. Podrobné informace pro inzerenty naleznete na v sekci Odolen. Toto 205. ãíslo bylo vydáno: 2/3/2009 Cena 10,- Kã

5 Zprávy z radnice V tah ze zápisu z jednání samosprávn ch orgánû mûsta Zastupitelstvo mûsta 26. ledna 2008 Úprava ã. 1 rozpoãtu mûsta pro leto ní rok ZM schválilo úpravu rozpoãtu ã. 1, která zohledàuje nutnost plnit finanãní závazky z uzavfien ch smluv v loàském roce a potfieby provést nûkteré úpravy dle skuteãnosti roku Jedná se napfi. o nav ení o: Kã - zabezpeãení ãinností spojen ch se získáním dotací z evropsk ch strukturálních fondû pfiípadnû i grantû pro akci Roz ífiení stokové sítû a intenzifikace stávající ãistírny odpadních vod v Odolenû Vodû Kã - nav ení ceny díla na roz ífiení smlouvy o fie ení jímky pro sbûr vody na zavlaïování na akci Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce sportovního areálu v Odolenû Vodû Kã - zemní práce - odstranûní ãásti valu u Doprama. Bylo provedeno v roce 2008, ale fakturováno je letos. Stav FRR k byl tis. Kã a rezerva pro vyrovnání pfiíjmû a v dajû tis. Kã. Úprava ã. 6 rozpoãtu mûsta pro rok srovnání závazn ch ukazatelû na skuteãnost ZM schválilo finální podobu loàského rozpoãtu, ve kterém jsou v souladu s rozpoãtov mi pravidly a zák. 250/2000 Sb. upraveny poloïky t kající se pfiíjmû a v dajû z dotaãních titulû tak, aby rozpoãet a skuteãnost byly vyrovnány, tedy s nulov m rozdílem. Plán investiãních a neinvestiãních zámûrû ZM schválilo plán investiãních a neinvestiãních zámûrû mûsta pro leto ní rok, které vycházejí ze schváleného Strategického plánu rozvoje a doporuãení finanãního v boru. Jedná se napfi. o: pofiízení územního plánu, návrh opatfiení na zlep ení stavu vodních ploch, rekonstrukce komunikace U Fary, roz ífiení ãistírny odpadních vod, v stavba M, roz ífiení kapacity Z, chodník Dolínek - âenkov, chodník ulice Kvûtnová - Spojovací, instalace kamerového systému na území mûsta, rekonstrukce sportovního areálu aj. Udûlení prvního ãestného obãanství ZM schválilo udûlení ãestného obãanství in memoriam panu Ing. ZdeÀku Chalupníkovi za jeho zásluhy o rozvoj a v stavbu mûsta. Se jménem pana Ing. ZdeÀka Chalupníka je spojena v stavba Sportovní haly, garáïí v horní ãásti obce, svépomocná v stavba bytov ch domû V Malém háji a rodinn ch domkû v Atriové ulici v Dolínku. Rozvoji obce pomáhal i za svého pûsobení ve funkci fieditele, kdy AERO darovalo obci do rozpoãtu finanãní prostfiedky na v stavbu infrastruktury. Nezanedbatelná finanãní podpora smûfiovala i volejbalu a tûlov chovné jednotû. Pfii slavnostním aktu bude pfiedána paní Chalupníkové plaketa s pamûtním listem. Podpora BaráãníkÛm ZM schválilo uzavfiení smlouvy o spolupráci s obcí Baráãnickou Odolena Voda. Na základû této smlouvy bude Obci baráãnické poskytnut pfiíspûvek na ãinnost ve v i Kã na pokrytí nákladû vypl vajících z nájemní smlouvy na nebytové prostory na Horním námûstí. Vlajka pro Tibet ZM schválilo pfiipojení mûsta Odolena Voda k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet tím, Ïe dne 10. bfiezna vyvûsí tibetskou vlajku na budovû mûstského úfiadu. Rada mûsta 3. února 2009 Pfiípravy stavby Lidlu pokraãují RM schválila uzavfiení smlouvy o budoucích smlouvách o zfiízení vûcného bfiemene se spoleãností Lidl âeská republika v.o.s. na pozemcích, které budou dotãeny stavbou: 3

6 a) plynovodní pfiípojky b) pfiípojky telefonu c) pfiípojky elektfiiny - nízkého napûtí d) pfiípojky vodovodu e) pfiípojky kanalizace avprávu vstupu na pfiedmûtné pozemky za úãelem provozu, provádûní oprav, údrïby, rekonstrukce a kontroly tûchto staveb. Zmûna provozní doby a uzavfiení M o hlavních prázdninách Na návrh fieditelky paní Evy Boháãkové RM schválila zmûnu provozní doby z hod. na hod. Reagovala tak na zájem rodiãû po prodlou- Ïení této doby. ZároveÀ schválila uzavfiení M v dobû hlavních prázdnin na dobu 6ti t dnû od do z dûvodu ãerpání fiádn ch dovolen ch pracovníkû kolky. Nov územní plán RM schválila vyhlá ení vefiejné zakázky na zpracovatele Územního plánu Odolena Voda a zároveà schválila zvefiejnûní v zvy pro podání podnûtû a zámûrû na nov Územní plán Odolena Voda. Do 16. bfiezna mohou v ichni, ktefií chtûjí uplatnit svoje podnûty a zámûry v katastrálních územích Odolena Voda, Dolínek a âenkov a podnûty smûfiující k rozvoji mûsta, pfiedat písemnû do podatelny Mûstského úfiadu Odolena Voda - více ve v vûskách mûsta a na Odstoupení ze zastupitelstva Na základû Ïádosti MUDr. Sylvy Oãená kové (za ODS) vzala RM na vûdomí její odstoupení ze Zastupitelstva mûsta Odolena Voda ke dni 27. ledna 2009 a zároveà izfunkce pfiedsedkynû sociální komise ke dni 3. února Do zastupitelstva usedne dal í v pofiadí dle v sledkû voleb do zastupitelstva pan Vlastimil Bubeníãek (za ODS). Mûsto schválilo vyhlá ení architektonické soutûïe na roz ífiení a rekonstrukci základní koly RM schválila soutûïní podmínky pro vyhlá ení architektonické soutûïe na roz ífiení a celkovou rekonstrukci Základní koly Odolena Voda. Mûsto bude mít své logo RM schválila vyhlá ení v tvarné soutûïe na logo mûsta Odolena Voda se lhûtou pro podání soutûïních návrhû do 31. bfiezna Dal í informace naleznete na stranû 7. Propagaãní materiály mûsta RM schválila vydání kolekce propagaãních materiálû mûsta Odolena Voda, zahrnující dvû nové pohlednice mûsta, propisovací tuïku, poznámkov blok a igelitovou ta ku s logem mûsta Odolena Voda a omalovánky s v znamn mi místními historick mi, kulturními a sportovními objekty. V echny body z jednání mûstské rady a zastupitelstva vãetnû zvukového záznamu jednání zastupitelstva najdete na: Z podkladû mûsta zpracovala Barbora Mûchurová Paní starostka Eva Odehnalová srdeãnû zve v echny obãany na dal í neformální Setkání se starostkou, které se koná v pondûlí 23. bfiezna 2009 od 19 hodin v Klubu Aero, klubovna ã. 9. 4

7 Nové agendy Czech POINT na Mûstském úfiadû Odolena Voda Od ledna 2009 ke stávajícím v pisûm z: Katastru nemovitostí Obchodního rejstfiíku Îivnostenského rejstfiíku Rejstfiíku trestû lze novû poïádat o: 1) v pis z bodového systému fiidiãû Ovûfien v stup je vydán na poãkání po pfiedloïení obãanského prûkazu, správní poplatek ãiní 100 Kã za první stránku ovûfieného v stupu a 50 Kã za kaïdou následující i zapoãatou stránku. Platí se na místû v hotovosti. 2) v pis ze seznamu kvalifikovan ch dodavatelû Podle IâO z informaãního systému o vefiejn ch zakázkách, správní poplatek ãiní 100 Kã za první stránku a kaïdá dal í stránka 50 Kã. 3) v pis z registru úãastníkû modulu autovrakû ISOH Registrace pro provozovatele autovrakovi È, správní poplatek ãiní 100 Kã za první stránku a kaïdá dal í stránka 50 Kã. V pisy poskytuje sociálnû správní odbor Mûstského úfiadu Odolena Voda v úfiední dny: pondûlí 8.00 do a stfieda 7.00 do hod. Dal í informace naleznete na Romana Duranová vedoucí sociálnû správního odboru NezapomeÀte uhradit místní poplatky do 31. bfiezna jsou splatné místní poplatky za odpad a poplatky ze psû. Místní poplatek ze psû 1. pes v bytû 800 Kã/rok 2. pes v bytû Kã/rok 1. pes u rodinného domu 300 Kã/rok 2. pes u rod. domu 450 Kã/rok 1. pes pro dûchodce 200 Kã/rok 2. pes pro dûchodce 300 Kã/rok Místní poplatek za provoz systému shromaïìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuïívání a odstraàování komunálních odpadû splatnost: pfii jednorázové úhradû do ve dvou stejn ch úhradách (ve v i 250,- Kã a 250,- Kã) do a V e poplatku za odpad za 1 osobu ãin 500 Kã/rok Upozornûní Pokud nebude poplatníkem provedena úhrada místního poplatku vãas nebo ve správné v i, vymûfií správce poplatku poplatek platebním v mûrem a poplatek nebo jeho nezaplacená ãást bude zv ena: pfii pfiekroãení lhûty splatnosti o dní o50% pfii pfiekroãení lhûty splatnosti o 61 dní a více o 100 % ZpÛsoby úhrady poplatku: 1. v hotovosti na MûÚ Odolena Voda, odboru samosprávy, v úfiedních dnech (pondûlí od 8.00 do hod., stfieda od 7.00 do hod.) 2. sloïenkou, která bude poplatníkovi vydána správcem poplatku 3. bankovním pfievodem na ã.ú /0100, variabilní symbol tvofien ãíslem popisn m trvalého bydli tû poplatníka a ãíslem Uhrazením místního poplatku pfiedejdete jeho nav ení, pfiípadnû exekuãnímu vymáhání. Pavel Halva vedoucí odboru samosprávy 5

8 Mûsto Odolena Voda ve spolupráci s Krajskou hospodáfiskou komorou Stfiední âechy a spoleãností Pharma Nord Praha pofiádá I. SETKÁNÍ PODNIKATELÒ Z REGIONU ODOLENA VODA A OKOLÍ 26. bfiezna 2009 od do hod v areálu spoleãnosti Pharma Nord Praha, PraÏská 387, Odolena Voda Dolínek V areálu spoleãnosti Pharma Nord mohou zájemci prezentovat svou firmu a nabídku pracovních pfiíleïitostí, v programu pfiedstaví zástupce spoleãnosti Czech Invest moïnosti pro podnikatele pfii získávání dotaãních prostfiedkû z Evropsk fondû, s pfiíspûvkem vystoupí zástupce Uni Credit Bank, pfiedstaví se Krajská hospodáfiská komora. Zástupci mûsta Odolena Voda seznámí úãastníky setkání s rozvojov mi zámûry mûsta. Od 15 hodin bude prezentace otevfiena pro vefiejnost, která se tak bude moci seznámit s podnikatelsk mi projekty ve mûstû i okolí. Mûstská knihovna - pokraãováni z úvodní stránky V novû otevfiené knihovnû do lo k roz ífiení otevírací doby ze 3 na 5 dnû v t dnu. V prûbûhu roku se uskuteãnilo 15 lekcí informatické v chovy pro Ïáky 1. stupnû Z pod názvem Cesta k informacím a 1. tfiídy Z na téma Písmo - vznik a v voj. V echny dûti také obdrïely diplom symbolického Klíãe, protoïe na konci 1. tfiídy uï dûti umí ãíst a tím získaly klíã, kter m si mohou otevfiít jakoukoli knihu. 2. tfiídy Z na téma Psací materiály - historie a souãasnost 3. tfiídy Z se seznámily s Knihou - jejím v vojem a uspofiádáním. Dûti obdr- Ïely od knihovny jako dárek magnetické záloïky. V prosinci 2008 nav tívily knihovnu 2.,3.,4.,5. tfiídy, kdy jsme si povídali ovánocích - zvycích a o tom, jak se slaví Vánoce v jin ch zemích svûta a jak je slaví nûkteré pohádkové postaviãky. Knihovna slouïí jako informaãní centrum, poskytujeme standardní v pûjãní a rezervaãní ãinnost, kopírovací sluïby, nakupujeme a poãítaãovû zpracováváme kniïní fond. V souãasné dobû probíhá téï zpûtné vkládání fondu do poãítaãe a po jeho ukonãení jiï bude k dispozici on-line katalog v ech knih - v knihovnû i na internetov ch stránkách knihovny. Se spu tûním tohoto katalogu poãítáme v tomto roce. Na internetu jiï mûïete najít na e webové stránky: kde vás budeme seznamovat s novinkami a zajímavostmi t kajících se nejen práce a ãinnosti na í knihovny (napfi. celostátní soutûïe, rubrika Nové knihy jen za loàsk rok jich pfiibylo 489 svazkû). V echny, ktefií je tû nemûli ãas a moïnost se pfiijít podívat do nov ch prostor knihovny, srdeãnû zveme a tû íme se na va i náv tûvu. Za knihovnice Naìa Stfielbová 6 Redakãní rada zpravodaje Odolen hledá nové ãleny a spolupracovníky Máte chuè pokraãovat ve skoro 20ti leté tradici vydávání na eho zpravodaje? Pokud máte pfiíslu né vzdûlání, pfiípadnû zku enosti nebo jen chuè do této práce a dobré nápady, uïivatelsky ovládáte práci s PC a internet pfiidejte se k nám. Hledáme éfredaktora/korektora, zástupce éfredaktora a pravidelné dopisovatele. Redakãní rada se schází 1x mûsíãnû a projednává obsah pfiipravovaného ãísla. éfredaktor a zástupce pak organizaãnû zajistí pfiípravu podkladû pro grafické zpracování, korekturu, druhou korekturu a náhled pfied tiskem. Grafické zpracování, tisk a distribuci zaji Èuje grafické studio Artemis. Redakãní rada

9 Mûsto Odolena Voda vyhla uje vefiejnou v tvarnou neanonymní soutûï na vytvofiení jednotného vizuálního stylu reprezentujícího mûsto Odolena Voda Pfiedmût soutûïe Pfiedmûtem soutûïe je navrhnout jednotn vizuální styl ve formû loga mûsta Odolena Voda pro úãely propagace a prezentace mûsta. Specifikace zadání Logo by mûlo vystihovat charakter mûsta Odolena Voda, jasnû a v stiïnû jej reprezentovat, stát se základem jednotného vizuálního stylu mûsta Odolena Voda a díky pfiedpokládané co nej ir í vyuïitelnosti vytváfiet podmínky pro pozitivní vnímání mûsta nejen pfii jeho reprezentaci navenek, ale i pfii komunikaci obãanû se sv m úfiadem. Návrh loga Mûl by vycházet z místní charakteristiky. Mûl by b t jednoduch, nápadit, snadno zapamatovateln, v razn a originální. Mûl by umoïàovat jak barevné, tak ãernobílé provedení, stejnû jako provedení inverzní. Mûl by b t dostateãnû zfieteln i v pfiípadû v razného zmen ení. Logo bude obsahovat text Mûsto Odolena Voda. Obsah a provedení soutûïního díla Barevné provedení návrhu vãetnû ãernobílé varianty (formát A4), a to buì jako autorsk originál nebo ti tûná kopie. (Lze pfiipojit i elektronickou verzi návrhu v nûkterém z bûïn ch grafick ch formátû, uloïenou na kompaktním disku.) V pfiípadû zájmu krátk popis návrhu loga. PouÏití loga Oznaãení budov, zafiízení a dopravních prostfiedkû v majetku a správû mûsta. Informaãní systémy, v vûsky, tabule. Propagaãní materiály, informaãní letáky, publikace, v stavní panely, plakáty, pozvánky. Hlaviãkové papíry, vizitky a dal í písemnosti vze lé z ãinnosti mûsta. âasopisy vydávané mûstem ãi ãasopisy a noviny, v nichï mûsto inzeruje, do nichï mûsto pfiispívá, ãi v nichï o mûstu vychází ãlánky a informace. Dresy oddílû a klubû reprezentujících mûsto Odolena Voda. Internetové stránky mûsta nebo internetové stránky seznamující s mûstem Odolena Voda. Podmínky soutûïe Zájemci o úãast v soutûïi pfiedloïí vyhla ovateli soutûïní dílo splàující poïadavky zadání a fiádnû vyplnûnou a podepsanou písemnou pfiihlá ku, nejpozdûji do 31. bfiezna Pfiihlá ka spolu se soutûïní prací musí b t do uvedené doby doruãeny na adresu Mûstsk úfiad Odolena Voda, Dolní námûstí 14, Odolena Voda, a to v uzavfiené a zalepené obálce oznaãené nápisem NEOTEVÍRAT - LOGO. U osobního podání je rozhodující datum pfiijetí v podatelnû. V pfiípadû zaslání po tou rozhoduje datum po tovního razítka. SoutûÏ je otevfiena v em zájemcûm. Jeden úãastník mûïe pfiedloïit více návrhû. Úãastník soutûïe musí b t v hradním drïitelem ve ker ch autorsk ch práv k pfiedkládanému návrhu. Pfiedlohy dal ích stran lze pouïít pouze v pfiípadû souhlasu tûchto stran se v emi body podmínek pro úãast v soutûïi. Hodnocení SoutûÏní díla posoudí a vyhodnotí pûtiãlenná hodnotící komise sloïená ze tfií zástupcû mûsta Odolena Voda a dvou profesionálních v tvarníkû. Návrhy budou soutûïní komisi pfiedkládány anonymnû. Komise si vyhrazuje právo nevybrat ani jeden z pfiihlá en ch soutûïních návrhû. Proti rozhodnutí komise není odvolání. Kritéria pro hodnocení Splnûní poïadavkû z hlediska pfiedmûtu soutûïe a poïadavkû na obsah soutûïního díla. Originalita a v tvarná úroveà fie ení. PÛvodnost soutûïního díla. Jednoduchost a srozumitelnost. 7

10 Vyhodnocení soutûïe se uskuteãní nejpozdûji do 30. dubna S v sledky soutûïe budou jednotliví úãastnici vyrozumûni Mûstsk m úfiadem Odolena Voda a to do 30 kalendáfiních dnû po zasedání komise, kdy jim také budou vráceny v echny pfiihlá ené návrhy. V témïe termínu budou v sledky soutûïe spolu s vítûzn m návrhem loga zvefiejnûny na úfiední desce, v vûskách Mûstského úfiadu Odolena Voda a na internetov ch stránkách mûsta Odolena Voda (www.odolenavoda.cz). Autor vítûzného návrhu obdrïí jednorázovou odmûnu ve v i Kã za podmínky, Ïe uzavfie s vyhla ovatelem smlouvu o dílo a licenãní smlouvu podle zákona ã. 40/1964 Sb., obãanského zákoníku, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, zákona ãíslo 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znûní a zákona ã. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znûní. Pfiedmûtem této smlouvy bude pfiedání návrhu loga ve formû vhodné ke zpracování tiskem a poskytnutí oprávnûní vyhla ovateli uïít dílo v neomezeném rozsahu a ãase. Informace o soutûïi Pfiihlá ku do soutûïe lze získat na internetov ch stránkách mûsta Odolena Voda, (http://www.odolenavoda.cz), v podatelnû Mûstského úfiadu na Dolním námûstí 14 v Odolenû Vodû, nebo u Romana Straky, tel.: , Finanãní úfiad Brand s nad Labem informuje v echny daàové poplatníky, ktefií budou za rok 2008 podávat daàové pfiiznání k dani z pfiíjmû fyzick ch osob, Ïe pracovníci finanãního úfiadu budou pfiítomni ve stfiedu 18. bfiezna od do hodin v kanceláfii místostarosty, MûÚ Odolena Voda ãp. 14, I. patro. V tûchto hodinách mohou daàoví poplatníci: - získat pomoc pfii vyplnûní daàového pfiiznání do pfiíslu n ch formuláfiû - obdrïet sloïenku pro placení danû - platnû podat daàové pfiiznání. SPOLEâNOST ST EDOâESKÉ VODÁRNY A.S., NABÍZÍ UÎITEâNÉ NOVINKY Spoleãnost Stfiedoãeské vodárny a.s. nabízí pro v echny zájemce sluïbu SMS Info. Prostfiednictvím této sluïby jsou zákazníci informováni o plánovan ch odstávkách nebo haváriích na vodovodní nebo kanalizaãní síti. Jedná se o bezplatnou sluïbu. Zaregistrovat se mûïete na webov ch stránkách nebo prostfiednictvím operátora na tel. ãísle , nebo SMS zprávou na ãíslo Dal í novou nabízenou sluïbou je platba za vodné a stoãné prostfiednictvím terminálû spoleãnosti SAZKA. Cena této sluïby je pouze 15,- Kã. 8 TERAPEUTIKA, s. r. o. ORDINACE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE U LÉKÁRNY 316, ODOLENA VODA Mgr. Jitka Michálková PhDr. Erika Gerlová tel.: tel.: krizová intervence, psychodiagnostika, psychoterapie Poskytujeme specializovaná psychologická vy etfiení a nabízíme pomoc lidem trpícím obtíïemi, jako jsou: Problémy v partnerském Ïivotû. Problémy v rodinû, s dûtmi, s rodiãi, potíïe ve kole, v zamûstnání. Dlouhodobû neuspokojivé nebo konfliktní vztahy k lidem. SníÏená schopnost vyrovnat se s Ïivotními zmûnami, s úmrtím, rozvodem, se ztrátou zamûstnání. Reakce na náhlou traumatizující událost. Problémy se závislostí, patologick m hráãstvím. PfietíÏenost v dûsledku nadmûrného nebo dlouhotrvajícího stresu. Pocity nepfiimûfieného strachu nebo úzkosti. Osamûlost. Pocit du evní a tûlesné nepohody a pfietíïení. Nesoustfiedûnost, nespavost, skleslá nebo smutná nálada. Nuda a pocit vnitfiní prázdnoty, ztráta Ïivotního smyslu.

11 Co fie ila mûstská policie za uplynul rok? Celkem loni mûstská policie fie ila 199 pfiestupkû: Mûfiení rychlosti 129 Dal í pfiestupky 64 Postoupeno na odbor dopravy 6 Oznámeno na odbory dopravy azafiazeno do bodového systému 129 Rozbor pfiestupkû: 1) Zákaz zastavení na autobusov ch zastávkách 16 2) Nepovolené parkování na chodnících 20 3) Zákaz vjezdu 4 4) Nepovolené parkování na místech urãen ch jen pro invalidy 10 5) Parkování na trávû 4 6) Pes bez vodítka 2 7) Zákaz koufiení na autobusové zastávce 1 8) Ru ení noãního klidu 4 9) Zneãi Èování vefiejného prostranství 2 10) Zákaz zastavení 1 Na pokutách bylo vybráno celkem Kã z toho za mûfiení rychlosti Kã a Kã za ostatní pfiestupky. Dále zadrïen jeden pachatel trestného ãinu - fiízení pod vlivem alkoholu (2,4 promile). Zji tûní majitelû pûti autovrakû a jejich následné odstranûní. Odchyceno pûti toulav ch psû a umístûní do útulku Mûlník. Petr Sirotek mûstsk stráïník Nepovolená parkování Fota: archiv MûP 9

12 Medailon zastupitele Roman Straka 10 Milí ãtenáfii, pokraãujeme v pfiedstavování jednotliv ch ãlenû Mûstského zastupitelstva v Odolenû Vodû. V em jsme poloïili stejné otázky a postupnû zvefiejàujeme jejich názory, zku enosti a postfiehy. Mohl byste se struãnû pfiedstavit? Pfiedev ím bych si dovolil na samém poãátku pozdravit v echny ãtenáfie a zároveà se jim omluvit. Na rozdíl od komentování historick ch a kulturních událostí na eho mûsta, coï ãiním rád, mluvit o sobû se ponûkud zdráhám. Za ãlovûka má hovofiit jeho práce, nic víc. Ale zpût k otázce: jmenuji Foto: Pavel Novotn se Roman Straka a jsem od konce sv ch studií oboru restaurování a konzervování písemn ch památek na prûmyslové kole grafické zamûstnán v archivu, pfiesnûji v oddûlení péãe o fyzick stav archiválií. Jádro mé souãasné práce souvisí s prûzkumem vhodn ch restaurátorsk ch materiálû a ochranou vzácn ch dokumentû pfii jejich vystavování. Odtud pramení i mé zaujetí pro historii a umûní. Se Ïenou jsem loni oslavil ãtvrtstoletí spoleãného Ïivota. Máme spolu dvû, vlastnû jiï dospûlé dûti. Na Vodolku jsme pfii li na podzim roku Dodnes mám ty chvíle v Ïivé pamûti. Nad obcí tenkrát sedûla inverze. Byli jsme pfiekvapeni, Ïe pfii nedûlním koupání dûtí pfiestávala téci z kohoutku teplá voda, úderem desáté hodiny zaãaly vychládat radiátory (na vinû byly váznoucí dodávky lehkého topného oleje z tehdej ího Sovûtského svazu). A vûbec první vûc, kterou jsem si tenkrát na Vodolce koupil, byly dva bílé dvanáctilitrové kbelíky, do nichï jsem pravidelnû bûhával spolu s mnoha ostatními ke studni u finsk ch domkû pro vodu, kdyï zase nûkde prasklo vodovodní potrubí. Která politická strana vás oslovila, abyste za ni kandidoval? Proã jste se rozhodl kandidovat? Za ODS, byè nejsem jejím fiádn m ãlenem. S trochou nadsázky jsem v období pfiedvolební kampanû tvrdíval, Ïe jsem jedin hodnovûrn pták na její kandidátce. Ostatnû jihoevropská straka modrá je velmi blízká pfiíbuzná na í straky obecné. Pfied komunálními volbami v roce 2002 jsem byl osloven paní Odehnalovou, zda bych nemûl nic proti tomu za tuto stranu kandidovat. K vl jsem, protoïe si paní starostky váïím. TotéÏ mohu prohlásit i o tûch, s nimiï jsem tehdy zaãal spolupracovat. A dobrá spolupráce je pro mne daleko podstatnûj í, neï jakákoliv stranická pfiíslu nost. Jaká je pracovní náplà zastupitele? Je to pouhé jednání pfiibliïnû jednou za tfii mûsíce? Pracujete pro mûsto je tû v nûjaké komisi, pfiípadnû v boru? MÛÏete dûlat práci a DùLAT práci. Je pfiíprava a P ÍPRAVA. Nerozhoduji se snadno a bojím se b t ãernobíl. Naopak mám rád pohledy z nûkolika stran a mnohobarevnost. V lecãems mi pomohla práce v radû mûsta a v posledních dvou mûsících i pfiítomnost na radnici, kde jste vlastnû nuceni b t daleko více vnofieni do fie ení konkrétních vûcí, neï v pfiípadû zastupitelstva. Pokud jde o kulturní komisi, jsem jejím ãlenem od roku 1996 a pofiád se v ní cítím jako ryba ve vodû. Jejím prostfiednictvím jsem se setkal s mnoha budoucími pfiáteli a kamarády, s lidmi, na jejichï pomoc se mohu kdykoliv spolehnout. Díky ní jsem poznal celou fiadu umûlcû, pro nûï byla ãest na Vodolce vystupovat, odborníkû, pro nûï nebyl problém na Vodolku pfiijet hovofiit o své profesi a místních v tvarníkû, jejichï jména a dílo by mi jinak zûstaly nejspí utajeny. A já doufám, Ïe jsme vás s kulturní komisí za ta léta alespoà nûãím potû ili. Práce zastupitele je urãitû ãasovû znaãnû nároãná. Jak se vám dafií skloubit dohromady vlastní profesi a práci pro mûsto? S hodnû odfien ma u ima. Zvlá tû teì, kdyï tzv. plivu na obû strany, coï je fantasticky v stiïn v raz pro mou souãasnou situaci, kdy vedle svého zamûstnání v archivu vykonávám funkci neuvolnûného místostarosty. U profese se je tû zastavím. VyuÏíváte svoji profesionalitu i pfii práci v zastupitelstvu? Nejsem si jist, zda ve chvíli, kdy nûjakou PROFESI vykonávám, jsem jiï okamïitû v daném oboru PROFESIONÁL. Nemohu se cítit mistrem svûta, kdyï vidím a Ïasnu nad tím, co na i dávní pfiedchûdci dokázali vytvofiit tfieba jen v pfiípadû stfie-

13 dovûk ch iluminovan ch rukopisû. Má profese mû nauãila trpûlivosti a rozvaze, tak snad tyto vlastnosti. O to vyvést kaligraficky tfieba usnesení zastupitelstva, ãi je svázat do vazby na francouzsk zpûsob mû je tû nikdo nepoïádal a myslím, Ïe se tak ani nestane. Jaké jste mûl pfiedstavy, kdyï jste do zastupitelstva vstupoval? Naplnily se vám? Vstupoval jsem v roce 2002 do kruhu mezi zbyl ch ãtrnáct vodolsk ch zastupitelû s tím, Ïe se budu podílet na fie ení problémû, hledat cesty, jak co zlep it, podporovat dobré nápady a pomáhat s jejich uskuteãàováním, naslouchat jin m názorûm a zjistím-li, Ïe jsou rozumnûj í neï ty mé, podpofiit je. Nebyl jsem a nejsem ochoten b t úãasten osoãování, nadávkám a uráïení. PakliÏe tento zpûsob ostfiej í komunikace se i pro následující zastupitelstva stane pravidlem, nemám problém následovat paní dr. Oãená kovou a ze zastupitelstva odejít. Co byste chtûl zmûnit, ãím byste je tû chtûl do konce volebního období pfiispût? Rozbíhají se práce na novém územním plánu, do nûhoï by se podle mého názoru mûly promítnout daleko pfiísnûj í regulaãní podmínky pro pfiípadnou (zdûrazàuji pfiípadnou) novou vodolskou v stavbu, ale také pro rekonstrukce a dostavby v jiï zastavûném území. Myslím, Ïe staré vodolské sídli tû, které by klidnû od zítfika mohlo nést statut památkovû chránûné zóny, si opravdu nezaslouïí dal í necitlivé zásahy typy pûdní nadstavby v ulici kapitána Jaro e, telefonní ústfiedny v Lidické ulici, nebo z poslední doby rekonstrukce bytového domu (b valé kolky) v Partyzánské ulici. Urãitû by nebylo od vûci navázat spolupráci s renomovan m urbanistou. Tû ím se na rekonstrukci farské uliãky, na práci nad koncepãním fie ením Horního a Dolního námûstí. Byl bych rád, kdyby se podafiilo dotáhnout do konce projekt Osobnosti Stfiedoãeského kraje, kter byl pfied nedávnem pozastaven v dûsledku odvolacích fiízení pfii vyhodnocování vefiejné zakázky na tisk medailonû jednotliv ch stfiedoãesk ch osobností, instalovat mûstsk informaãní uliãní systém a zfiídit nauãnou stezku historií Odoleny Vody. Rád bych pfiispûl k navrácení zvonu do osifielé ãenkovské zvoniãky a lyry na HálkÛv pomník v Dolínku, pfiiná el aktuální informace na mûstském webu a vûbec obecnû pomohl prezentaci na eho mûsta navenek. A urãitû bych chtûl pomoci paní starostce s pfiípravou v stavby nové matefiské koly. Nûkde ve skrytu du e pak stále nosím obrovskou chuè pustit se s pomocí ochotn ch spolupracovníkû do nové publikace o Vodolce, Dolínku a âenkovu. Kandidoval byste do zastupitelstva i v dal ím volebním období? Proã ano a proã ne? Nespojuji své aktivity nûjak naléhavû s mandátem do místního zastupitelstva. Vodolku mám rád a jde jen o to, jakou míru dûleïitosti pfiikládám tomu, zda její dûní budu moci ovlivàovat z radnice, ze zastupitelské lavice ãi jako souãást nûjakého spolku ãi obãanského sdruïení. V e je o lidech, se kter mi spolupracujete a s nimiï sdílíte pracovní a Ïivotní zdary i nezdary. Sám NIC nezmûïete. Nemotivovala vás práce zastupitele, Ïe byste pfiípadnû uvaïoval i nad postem ve vy í politice? Necítím se b t politikem. Chybí mi ctiïádost stoupat po Ïebfiíãcích funkcí, brát sebe a tyto funkce váïnû a se svrásãel m ãelem deklamovat nûco o poctivé a nezi tné vefiejné sluïbû. Znovu zdûrazàuji, o tûchto vûcech se nemluví, ty se ãiní! âas od ãasu poslouchám epizody skvûlého anglického seriálu Jistû pane ministfie a pofiád se nad nimi v bornû bavím. To pro sebe povaïuji za dobré znamení. Nicménû, a to chci zdûraznit, nemám rád laciné prûpovídky o té politické pínû tam nahofie, na rozdíl od nás ãist ch a neposkvrnûn ch jak právû napadan sníh. Domnívám se, Ïe na e vrcholná politická reprezentace je obrazem nás sam ch. NemÛÏe b t lep í, neï jsme my, a ani hor í. A aã takov m nástrojem jako VOLBY nûktefií z nás hodnû pohrdají, dovoluji si jen lehce pfiipomenout, Ïe pouze a jedinû vûle VOLIâÒ zmûnila V marskou republiku v nacistické Nûmecko, stejnû jako ãeskoslovenské demokratické volby roku 1946 nastartovaly se up k Únorové tragédii. Kdybyste mûl neomezenou moc zmûnit konkrétnû jednu skuteãnost v na em mûstû. Která by to byla? A proã byste ji mûnil? M m velk m snem (tak bych to nejspí nazval) je mít na Vodolce místo, kde bychom se mohli spoleãnû setkávat nad zájmov mi aktivitami, kde by se na el prostor i pro pfiedná ky, pro v stavní ãinnost, pro divadlo, pro hudbu. Rád bych, aby toto místo - nazvûmeï je tfieba Komunitním centrem - bylo otevfiené v em vûkov m skupinám. Nerad bych je omezil na dospívající mládeï, byè ona je bude pravdûpodobnû vyuïívat nejvíce. S hrûzou zji Èuji, Ïe dne ní mladí povaïují stáfií div ne za 11

14 nakaïlivou nemoc, kterou je tfieba nûkam zavfiít, schovat a vûbec nevidût. A pfiece star í generace mûïe nám mlad ím nabídnout to pro Ïivot nejpodstatnûj í, rozvahu pfii fie ení sloïit ch situací a moudrost. A ta se silou, vzdûláním ani penûzi obvykle nezískává, ta se musí odïít. Chtûl byste nûco vzkázat va im voliãûm, spoluobãanûm? Pfiedev ím bych jim chtûl podûkovat za podporu, se kterou mû propustili sítem nûkolika desítek kandidujících do místního patnáctiãlenného zastupitelstva. Snad jsem jim doposud pfiíli velkou ostudu neudûlal. Chci jim vzkázat, Ïe Ïádná vefiejná funkce z nikoho a tudíï ani ze mne neudûlá (nemûïe udûlat) ãlovûka v evûdoucího a neomylného. Chci b t pofiád tím Strakou, kter se snaïí dûlat nejlépe, jak umí, to, co mu bylo svûfieno, a pomoci tam, kde je to v jeho silách a moïnostech. A to k mé velké lítosti i s vûdomím, Ïe tím neuvûfiitelnû zanedbávám svou rodinu. Dûkuji za rozhovor a pfieji vám mnoho trpûlivosti, energie a síly pfii naplàování va í poslanecké práce. Jitka Predigerová JÛnÛv statek v Sedlci Psaní projektu, zamûfieného na Ïivotní prostfiedí a informovanost vefiejnosti v Odolenû Vodû, nás zavedlo do JÛnova statku v Sedlci. Jedou z aktivit, kterou jsme vymysleli a také pfiedjednali s vedením na eho mûsta, byla prodejní v stava v robkû chránûné dílny klientû Fokusu Praha v Hálkovû domû. Po telefonické dohodû jsme pfiijali pozvání paní Uhlífiové - fieditelky regionu Stfiední âechy Fokusu Praha, o.s. a zajeli se na statek podívat. JÛnÛv statek provozuje obãanské sdruïení Fokus Praha. Vnuãka pûvodního majitele paní Libu e Grohová v roce 1996 darovala statek Fokusu, ale byl v dezolátním stavu. Od roku 1949 do roku 1994 byl v rukou státu. V rámci úspû né Ïádosti o dotaci ze SROP (spoleãného regionálního operaãního programu) byl JÛnÛv statek zrekonstruován. Celková v e dotace ãinila nûco pfies 29 milionû Kã. Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zku eností s du evní nemocí spokojenû zvládat Ïivot a nalézat moïnosti osobní realizace ve spoleãnosti. Proto také statek plní nûkolik soubûïn ch funkcí: Nabízí sluïby komunitního t mu regionu Stfiední âechy, ve kter ch je obsaïeno: odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace a podpora samostatného bydlení. Chránûní bezbariérové bydlení aï pro 10 lidí. SluÏby sociální firmy pro irokou vefiejnost, která nyní poskytuje pracovní uplatnûní pro 34 zdravotnû postiïen ch obãanû, vût inovû na ãásteãn pracovní úvazek. V provozu je restaurace se dvûma sály a kuchyní, penzion a prostory pro vzdûlávání, malá internetová kavárniãka se ãtyfimi stolními poãítaãi, prodejna dárkov ch pfiedmûtû, prádelna. A pro koho jsou sluïby urãeny? Cílovou skupinou jsou dospûlí lidé s du evní nemocí, nejãastûji jde o nemoci jako schizofrenie, neurotické poruchy, poruchy nálad - napfiíklad deprese. Jak mûïe b t u ãlovûka stav du evní nemoci a co mûïe znamenat? Jde o stav ãlovûka, kter b vá ãasto pro okolí nepochopiteln nebo tûïko srozumiteln. âlovûk mûïe b t oslaben, zraniteln nejistotou, strachem, vût inou pfiestává komunikovat s nejbliï ím okolím. Tím se prohlubuje sociální osamûlost a roste riziko pohlcení nemocí a celkov pocit bezmocnosti. V této situaci zároveà ãlovûk hûfie rozli uje hranice sv ch práv, povinností a potfieb. ZároveÀ je v JÛnovû statku kvalitní, pfiíjemné a dobfie vybavené zázemí pro uspofiádání semináfiû, besed, workshopû, akcí na podporu t mové spolupráce, ale i rodinn ch a firemních oslav a jin ch setkávání. K dispozici je také ubytování pro pfiípad, Ïe by akce vyïadovala nocleh. Nám se tam moc líbilo. K takovémuto zafiízením a aktivitám pfiistupujeme s respektem. Kdo totiï ví, jaká bude jeho vlastní budoucnost? Klidnû se mûïeme stát klienty i my, aniï bychom si to kdy mysleli. 12 V em lidem v JÛnovû statku pfiejeme vytrvalost a tû íme se na budoucí spolupráci.

15 Základní kontakty: JÛnÛv statek, Sedlec ã. 9, Praha - v chod Telefon - ústfiedna: , Internet: (fieditelství); (restaurace); (sociální poradenství); (komunitní t m) (t m bydlení). Veronika Vendlová a Daniel Hrãka Vlajka pro Tibet Dne 10. bfiezna 2009 si pfiipomeneme 50. v roãí povstání TibeÈanÛ proti ãínské okupaci Tibetu. Díky jednání Zastupitelstva mûsta Odolena Voda, konaném dne , bude tibetská vlajka téhoï dne poprvé vyvû ena i na na em mûstském úfiadû. Odolena Voda se tak zapojí do kampanû, ke které se âeská republika pfiipojuje pravidelnû od roku A jak vypl vá z informací Lunghta, o.s., napfiíklad v loàském roce ji v âr podpofiilo 349 mûst, obcí, mûstsk ch ãástí nebo krajû. Podrobné informace a úpln seznam míst najdete na internetov ch stránkách: KampaÀ Vlajka pro Tibet je celosvûtovou kampaní proti ãínské okupaci Tibetu, kdy pfii povstání TibeÈanÛ zemfielo minimálnû lidí. KampaÀ vznikla v polovinû devadesát ch let v západní Evropû. Jejím cílem je poukázat na dlouhodobé poru ování lidsk ch práv v Tibetu. Aãkoliv osobnû neznám Obãanské sdruïení LUNGTA, za tuto ãinnost jim dûkuji a dûkuji také v em ostatním za pfiípadnou podporu a pomoc. V pfiípadû zájmu mûïete tibetskou vlajku objednat a zakoupit ãi zapûjãit (za po tovné) u tohoto sdruïení. Vlajka je o rozmûru 100 x 140 cm za 350 Kã. ZastupitelÛm a zastupitelkám, ktefií návrh podpofiili, dûkuji za geopolitick rozhled a v eobecné povûdomí o lidsk ch právech. Veronika Vendlová Tfiídíme odpad - 7. díl - Zpracování odpadních plastû V minulém díle jsme si pfiedstavili moïnosti recyklace PET lahví. Podobnû jako PET lahve jsou recyklovatelné témûfi v echny ostatní plasty. Základní podmínkou pro jejich recyklaci je v ak jejich kvalitní roztfiídûní a absence nepfiípustn ch neãistot. Dotfiídûní mají na starosti dotfiiìovací linky, o ãistotu materiálu se musí postarat domácnosti. Plasty by nemûly obsahovat zbytky potravin nebo chemikálií, stejnû tak by nemûly b t od U rampa vyrobena z recyklovaného plasu bláta. Úkolem dotfiiìovacích linek je roztfiídûní plastû na jednotlivé druhy. Kromû PET lahví se obvykle tfiídí také fólie a sáãky, plastové obaly od potravin, kosmetiky nebo domácí chemie, plastové kbelíky, pûnov polystyren a dal í druhy. Dal ím velmi dobfie recyklovateln m plastem je polyetylen, kter se oznaãuje zkratkami HD-PE nebo LD-PE nebo jen PE. Polyetylen je jedním ze základních plastû, recyklací se z nûj vyrábí tzv. regranulát pro opûtovnou v robu polyetylenu. Podobn m zpûsobem se zpracovávají i ostatní plasty. MoÏná jste si v imli, Ïe se na trhu objevují umûlá prkna, zahradní nábytek z recyklovan ch plastû apod. Tyto v robky pocházejí i z âech. V Lázních Bohdanãi je zafiízení, které dokáïe z nûkter ch vybran ch druhû odpadních plastû za tepla lisovat právû náhraïky pfiírodních materiálû. MoÏností recyklace je celá fiada, plasty se napfiíklad i zkapalàují a opûtovnû se z nich vyrábûjí nové v robky. MoÏná vás to pfiekvapí, ale v recyklaci plastû patfiíme k jednûm z nejlep ích v Evropû. NezapomeÀte, tfiídûní odpadû dává star m vûcem nov Ïivot. Vychází v rámci projektu Stfiedoãeského kraje a spoleãností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o. 13

16 Chaty a rodinné domky stále v ohroïení Preventivní ãinnost policistû Prahy-venkov pokraãuje i v leto ním roce po celém území daného teritoria. Policisté z jednotliv ch územních odborû spoleãnû s policisty preventivní informaãní skupiny Praha-venkov jiï v lednu uskuteãnili celou fiadu preventivních akcí pfiímo v terénu. Akce v jednotliv ch teritoriích byly zamûfieny na problematiku, která danou oblast nejvíce tíïí. Jedna z takov ch akcí se uskuteãnila koncem ledna na teritoriu Praha venkov-jih. Policisté z Obvodního oddûlení Hradi Èko se spoleãnû s pracovníky preventivnû informaãní skupiny vydali kontrolovat opu tûné chaty, které jsou právû v tomto zimním období ãast m terãem zlodûjû. Neobydlené chaty, ve kter ch jejich majitelé nechávají mnohdy elektroniku a cenné vûci, nav tíví velmi ãasto nezvaní hosté. V chatách rovnûï najdou zásoby, ze kter ch i nûkolik dní Ïijí. Policisté zkontrolovali desítky objektû v chatové oblasti Ztracenka a Posázavská stezka. Pfii kontrole chat zjistili, Ïe vût ina z nich byla velmi dobfie zabezpeãena proti vloupání a vykradení. Pfii obchûzce hovofiili s místními obyvateli, kter m nejen vysvûtlovali dûleïitost zabezpeãení chat a rodinn ch domû, ale také chtûli znát, co je v daném regionu nejvíce trápí. Takové informace jsou pro policisty velmi dûleïité pfii jejich práci. Nejen chaty, ale také rodinné domy jsou ãasto vykrádány. Zejména domy, které jsou del í dobu neobydlené. V jimkou v ak nejsou ani ty, které jejich obyvatelé opou tí ráno a veãer se do nich vrací. I toho vyuïívají pachatelé a sledují pohyb kolem domu a pak dobfie ví, kdy je kolem domu bezpeãno. NeÏ se obyvatelé vrátí, z domu zmizí rovnûï nejãastûji elektronika, cenné vûci a samozfiejmû finanãní hotovost. Není v silách Policie âr, která má jen omezené moïnosti, aby uhlídala v echny objekty. Starost o zabezpeãení chat a domû musí mít pfiedev ím jejich majitelé. Policisté v ech územních odborû Praha-venkov spoleãnû s pracovníky preventivnû informaãní skupiny budou i nadále pokraãovat v preventivních akcích s cílem oslovit co nej ir í vefiejnost. Z tiskov ch zpráv PâR pfiipravil Franti ek Podskalsk Zajímav tip na v let - Poznejte neznámá zákoutí Prahy vlakem PraÏsk Semmering 14 Zimní mûsíce jsou vyhrazeny pfiedev ím lyïafisk m radovánkám. Ne v ichni v ak kaïd víkend mífií na zasnûïené horské stránû, a tak se nabízí otázka, co s víkendov m dnem v hlavním mûstû. V chladném poãasí nikoho dlouh pobyt venku neláká, coï se tfieba projet vlakem? Svoje sluïby nabízí mimo jin ch i ménû známá traè, po níï mûïe cestující proïít neobvyklou okruïní jízdu po západní ãásti Prahy. Îelezniãní traè 122 naz vaná PraÏsk Semmering byla uvedena do provozu v roce Jejím hlavním úãelem bylo zaji tûní dovozu kladenského uhlí a dfieva z kfiivoklátsk ch lesû na Smíchov, kter byl tehdy prûmyslov m pfiedmûstím Prahy. TraÈ byla na svou dobu odváïnû trasována. Vlaky dvakrát v Hluboãepích pfiekonávají Prokopské údolí po vysok ch kamenn ch viaduktech. Na mnoha místech se cestujícím nabízejí neobvyklé pohledy na Prahu. Pro své pozoruhodné zasazení do krajiny zaãala b t traè mezi Ïelezniãáfii pfiezdívána PraÏsk Semmering podle rakouské horské dráhy vedoucí pfies známé alpské sedlo. Osobní vlaky mífiící na praïskou horskou dráhu zaãínají jízdu na Hlavním nádraïí. Vlak nejdfiíve projede tunelem pod Vinohrady a dále Nuselsk m údolím na most pfies Vltavu na V toni, kde lze vpravo obdivovat panorama PraÏského hradu, zatímco na druhé stranû se nad fiekou tyãí Vy ehrad. Za mostem odboãí na smíchovské severní nástupi tû (pfiístup od metra lávkou smûfiující do Radlic) a odtud jiï mífií na PraÏsk Semmering. Nad stfiechami Hluboãep dvakrát pfiekoná Prokopské údolí, za zastávkou Îvahov se vpravo otevfie nezvykl pohled na mûsto. Pokraãuje se vilov mi ãtvrtûmi Konváfika a Cibulka, mihnou se stále je tû prûmyslové Jinonice. Po 34 minutách konãí jízda vlaku v Hostivici.

17 Zde je moïnost pfiestoupit do spû ného vlaku nebo rychlíku mífiícího po trati b valé Bu tûhradské dráhy na praïské Masarykovo nádraïí. Vlak projíïdí pfies Ruzyni, Veleslavín, Dejvice a Bubny a i zde ãekají na cestující nev ední záïitky. Projedou po hrázi Libockého rybníka, vilov mi ãtvrtûmi Bofiislavka a Ofiechovka, dejvické nádraïí pfiipomene mnohé ãeské filmy, které se u zdej í historické staniãní budovy natáãely. Za fotbalov m stadionem Sparty vlak nakrátko zmizí ve tmû tunelu na okraji Stromovky, mine ãásteãnû vyhofiel PrÛmyslov palác na V stavi ti a krátce pfied koncem cesty opût pfiekoná Vltavu, tentokrát po metrû dlouhém kamenném Negrelliho viaduktu. I z nûj mûïeme vpravo obdivovat PraÏsk hrad, av ak ze zcela jiného pohledu neï z mostu pod Vy ehradem. Jízdu vlak ukonãí na Masarykovû nádraïí, které je nejstar í praïskou Ïelezniãní stanicí. Zajímavost jízdy z Hostivice pfies Dejvice do Prahy umocàuje skuteãnost, Ïe v prûbûhu nûkolika let by mûla b t tato traè zcela modernizována v rámci v stavby Ïelezniãního spojení na ruzyàské leti tû. Pfii té pfiíleïitosti by mûla b t velká ãást trati vedena v tunelech, a tak navûky zmizí nûkteré nev ední pohledy na rûzná zákoutí hlavního mûsta z oken jedoucího vlaku. Vlaky na PraÏsk Semmering odjíïdûjí z praïského hlavního nádraïí v 8.41 hod. (v sobotu a nedûli), 8.51 (v pracovní dny) a dále dennû v 11.51, a hod. Celá cesta na Masarykovo nádraïí (vãetnû pfiestupu v Hostivici) zabere pouhou hodinu. Jízdu lze absolvovat i v opaãném smûru, vlaky z Masarykova nádraïí ve smûru Kladno nebo Rakovník, které mají v Hostivici pfiípoj na PraÏsk Semmering, odjíïdûjí dennû v 10.02, 13.02, a hod. V praïské ãásti úseku platí i obvyklé praïské tramvajenky, je v ak zapotfiebí pfied nástupem do vlaku zakoupit v pokladnû jízdenku pro mimopraïsk úsek Praha-Zliãín - Hostivice - Praha-Ruzynû. Na trati PraÏského Semmeringu neplatí jízdenky PraÏské integrované dopravy pro jednotlivou jízdu. Z tiskov ch zpráv spoleãnosti ROPID zpracovala Naìa Stfielbová Z receptáfie na eho ãtenáfie NaloÏené masíãko Potfiebujeme: 4 plátky kotlet (krkovice bez kosti, plece, drûbeïího masa), 2 vejce, 1 lïíci keãupu, 1 lïíci sójové omáãky, 1 lïiãku grilovacího kofiení, 2 lïiãky solamylu, 1/2 lïiãky kari kofiení, 1/2 lïiãky pepfie, 3 rozetfiené strouïky ãesneku Maso omyjeme, lehce naklepeme, po obvodu nafiízneme, aby se nestoãilo. Smícháme vejce, solymyl, keãup, sójovou omáãku, rozetfien ãesnek, grilovací kofiení, kari a pepfi a peãlivû promícháme. Do této smûsi naloïíme maso a necháme 24 hodiny odleïet v chladniãce. Druh den maso usmaïíme dozlatova nebo na pekáãi s trochou tuku upeãeme. Pfiíloha: vafien brambor, bramborová ka e. 15

18 Výběr z nových knih Pro dûti: Joane Kathleen Rowlingová: Bajky barda Beedleho Pohádky, které se ãtou kouzelnick m dûtem kaïd den na dobrou noc. Beletrie: Noah Gordon: Katalánec Rodinn román ze panûlské vesnice. John Grisham: Nevinn Pfiíbûh nadûjného baseballisty R. Williamsona, nespravedlivû odsouzeného k smrti. Joan Medlicott: Pouta domova Îivotní pfiíbûh tfií sester v horském mûstû v Severní Karolínû. Khaled Hosseini: Lovec drakû Strhující drama ze souãasného Afganistánu. Khaled Hosseini: Tisíc planoucích sluncí Krutost a neustál strach z moci Tálibánu. Cay Rademacher: In nomine mortis Historicko-detektivní pfiíbûh. Charlotte Link: Divoké lupiny Napínav pfiíbûh jedné rodiny se stává Ïivoucím kaleidoskopem událostí v Nûmecku a v Evropû v roce Muriel Barberyová: S elegancí jeïka Mezinárodní bestseller z prostfiedí PafiíÏe. A.A.Fair: Blázni umírají v pátek Detektivní pfiíbûh Donalda Lama a Berty Coolové. Milo Urban: Lord Mord Existenciální thriller z Prahy konce 19. století. Jack Kerouac: Dharmoví tuláci Dal í z putovních románû tohoto autora. Nick Hornby: Po hlavû Vtipn a hlubok pfiíbûh dospívajícího mladíka. 16 Odborná literatura: Miloslav Zapletal: 20let s Miss, aneb íkali mi prezident Zajímavé vyprávûní z neménû zajímavého prostfiedí. Linda Schapper: 500 háãkovan ch vzorû Velká kniha háãkování od klasiky po modernu. Andreas Baumgarten: Velká kniha snû Více neï 2000 hesel k v kladu snû. Móda v promûnách ãasu Znaãky, návrháfii, obleãení a fascinující pohled do svûta módy. Peta Bee: KaÏdodenní fitness Jak pfiemûnit bûïn pohyb v práci, domácnosti a na zahradû v úãinné cviãení. Zapékání 61 osvûdãen ch receptû na gratinovanou zeleninu, zapeãená masa a sladkosti. Jaroslav Mare : Smrt ve sloní trávû Tajemná Afrika ãarodûjû, pfiízraãn ch elem, ãtyfinoh ch obrû, elegantních Ïiraf, rychl ch antilop i legendárních zvífiat. Naìa Stfielbová

19 Zpráviãky z na í koliãky Den otevfien ch dvefií pro vefiejnost dovolujeme si vás pozvat ve ãtvrtek od do hod. na DEN OTEV EN CH DVE Í V NA Í MATE SKÉ KOLE - prohlédnûte si v echny na e tfiídy M Komenského a M U Kostela. Po celou dobu je moïné vyuïít konzultace pí uãitelek a vyzkou et s dûtmi nové hry a hraãky. Tû íme se na vás! Zaãátek nového roku nás mile pfiekvapil bílou pefiinou, a tak jsme si spolu s dûtiãkami mohly uïít pofiádného zimního skotaãení. Stavûly jsme snûhuláky, chodily bobovat, pozorovaly stopy ve snûhu. Nav tívily jsme nûkolik divadelních pfiedstavení napfi. pohádku O drakovi; O vãelích medvídcích (tentokrát v Neratovicích); O Snûhurce. Tfiídy beru- ek a sluníãek zavítaly do Fitness Petra, kde si dûti vyzkou ely nûkteré posilovací stroje a fiádnû si protáhly svá tûla. Pfied koláci úspû nû dokonãili kurs plavání, v únoru byli u zápisu do 1. tfiídy v Z a chystají se na jednodenní v let do Bedfiichova. Tak pfiejeme Èastnou cestu! Katka Drbalová Zmûna provozní doby M od Od kolního roku 2009/2010 bude provozní doba Matefiské koly v Odolenû Vodû od 6.30 hod. - do hod. Úplata za pfied kolní vzdûlávání Ve kolním roce 2009/2010 bude úplata za pfied kolní vzdûlávání v na í matefiské kole ve v i 500 Kã mûsíãnû - platí zákonn zástupce dítûte, které je v prvním a druhém roãníku matefiské koly. Vzdûlávání v posledním (tfietím) roãníku matefiské koly a dûtem s odloïenou kolní docházkou je poskytováno bezúplatnû ( 123 odst. 2 zákona ãíslo 561/2005 Sb., kolsk zákon). Osvobozen od úplaty je zákon. zástupce dítûte, kter pobírá sociální pfiíspûvek nebo fyzická osoba, která o dítû peãuje a pobírá dávky pûstounské péãe a tuto skuteãnost doloïí fieditelce koly. Eva Boháãková, fieditelka koly 17

20 Zpívání s Valent nkou Ve ãtvrtek 12. února 2009 se ve kolní druïinû Z Odolena Voda uskuteãnil 9. roãník pûvecké soutûïe Zpívání s Valent nkou. Pfiihlásilo se 29 dûtí z 1. aï 4. tfiídy, které byly rozdûleny do dvou kategorií. V ichni zpûváci se velk m nasazením pustili do boje. âtyfiãlenná porota mûla nesnadn úkol pfii urãování pofiadí, neboè v ichni soutûïící zpívali krásnû. Foto: archiv Z Porota rozhodla takto: 1. kategorie 1. místo Michal Dragoun, 2. místo Eli ka Synková, 3. místo Jakub HámoÀ 2. kategorie 1. místo duo Tereza Chocenská a Tereza Langová 2. místo Hana Hlavínová 3. místo trio A. Plecitá, E. Koblicová a T. Janeãková V echny dûti dostaly odmûny za umístûní i za úãast v soutûïi. Pfií tí rok se tû íme na 10. roãník soutûïe, kterou pro dûti pfiipravují paní vychovatelky v ãele s Jarkou Valentovou. Dana Maternová Tvofiivé kurzy na Základní kole Odolena Voda Zveme vás na kurzy DRÁTOVÁNÍ VELIKONOâNÍCH VAJEC A ZÁPICHÒ 19. bfiezna v hodin. Cena 150 Kã. PLETENÍ VELIKONOâNÍCH KO ÍâKÒ A O ATEK Z PEDIGU 26. bfiezna, také od hodin. Cena 280 Kã. S sebou dobrou náladu a chuè tvofiit. Tû í se na vás Martina, Jitka a Jana Volejbal AERO Odolena Voda pofiádá ve sportovní hale v Odolenû Vodû TURNAJ V NOHEJBALE (MUÎI, ÎENY). 18 Turnaj se uskuteãní v sobotu 21. bfiezna 2009 od 9.00 hod. Pfiihlásit se mûïete na ové adrese: do nedûle 15. bfiezna 2009

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti ÚVOD... 11 I. Obsah práva na ochranu osobnosti, podmínky pro jeho uplatnûní, pfiedpoklady ochrany 1. K obsahu práva na ochranu osobnosti... 13 2. K obsahu

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny MUDr. Radomil Schreiber Senátní volební obvod 74 Karviná Tady mám své kofieny dopis kandidáta voliãûm Je načase nasadit radikální léčbu VáÏená paní, váïen pane, souãasná politická situace v na í zemi je

Více

- Dny âeského v carska 9. 9. - Sraz majitelû motocyklû âechie-böhmerland. - Sachsen Clasic mezinárodní závod veteránû

- Dny âeského v carska 9. 9. - Sraz majitelû motocyklû âechie-böhmerland. - Sachsen Clasic mezinárodní závod veteránû 272 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 7. bfiezna 2006 Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde v úter 21. 3. 2006 Pomocnou ruku nezamûstnan m podá komunitní centrum Prvního bfiezna v 17 hodin bylo oficiálnû otevfieno

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 IV. âtvrtletí 2009, VYDÁNO V ÚNORU 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA âas pfiedvánoãní a ãas svátkû Nepodafiilo se získat dospûlé zpûváky na pfiedvánoãní koncertní

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY POLEPSKÝ INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY II. âtvrtletí 2010 ROâNÍK 2 VYCHÁZÍ JEDENKRÁT ZA âtvrt ROKU PRO OBâANY OBCÍ

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013. Opatření III.1.3 III.3.

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013. Opatření III.1.3 III.3. 30.4.2008 17:34:02 ČERVENEC KVĚTEN DUBEN 2008 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 Opatření III.1.3 III.3.1 Podpora

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 9, díl 3, kapitola 4, str. 1 9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU roãník XII., ãíslo 1/2005 Novela o dani z nemovitostí Co je nového v pálenici? Hasiãská besídka Spoleãenská kronika Sport JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU Charita Nový Hrozenkov děkuje všem, kteří

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

Desátek. a postní obûti

Desátek. a postní obûti Desátek a postní obûti Placeholder Sneste v ecky desátky do obilnice,... a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupû, nezotvírám-liè vám prûduchû nebesk ch, a nevyleji-li na vás poïehnání, tak Ïe neodoláte.

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 1. srpna 2005 O B S A H 55/VS/2005 Vefiejnoprávní smlouva

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY. V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ

VYBRANÉ PROBLÉMY. V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ VYBRANÉ PROBLÉMY V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ Zpracovaly Mgr. Halka Jaklová identifikace a anal za problémov ch oblastí Mgr. Martina tûpánková návrh

Více

5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené

5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené 5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené 5.8.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny v pfiechodné krizi Popis oblasti: Vzhledem k tomu,

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více