Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 í3g) ^ PESTRÉ CESTY PO ECHÁCH. II.

8

9 PESTEÉ CESTY PO ECHÁCH. SPOLENOU PRACÍ MATJE BROUKA, PROF. VOJTCHA BOIVOJE KOSTLIVÉH O, VÁCLAVA MALINY, DRA. DAGOBERTA ŠPIKY, JANA VRANÉHO, ORLANDA FURIOSA, BETISLAVA BOUBÍNSKÉHO, VIOLY TŠÍNSKÉ A JINÝCH UCENC A SPISOVATEL DOMÁCÍCH REDIGUJE SVATOPLUK CECH ILLTTSTRUJE VIKTOR OLÍVA DÍL II. V PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC

10 ALOIS WIMNER, PRAHA.

11 M. BROUEK M VÝSTAVE.

12

13 w^ (O dopravních prostedcích na výstavu. Omluva redakce. Co našemu výstavnímu cestopisu konen mimo vše nadání pece pomohlo na svtlo boží. Spiknutí u kohouta". Pípravy na cestu. Kritika na lanové dráze. Dráha elektrická.) V nedli dne 13. záí 1891 vstoupil pan Brouek do vozu lanové dráhy, vedoucí na Letnou, a náhoda uinila jej sousedem pvabné dámy, která v prvodu dvou pán jela také na výstavu tenástvo chytá redaktora za ruku. Oho! Tak lacino se tam nedostaneš! Pedevším povz, jaký pak je to zpsob : My ekáme den ode dne, týden za týdnem, celé msíce na

14 ! slíbený výstavní referát a ty sedíš zatím se svým panem Broukem nkde na vikárce, vypravíš ho konen za tyi msíce (!!) šastn na výstavu a picházíš nám se svým výstavním prvodcem milostiv dnes, když je už dávno po všem. Jindy si libuješ v sáhodlouhých pedmluvách a te najednou chceš vpadnouti jen tak beze všeho in medias res. Takhle nám neuklouzneš. Naped se zodpovídej mžeš-li! jablka. Již vidím, že mi nezbývá než kousnouti do toho kyselého Pravda, je po výstav. Jako pestroskvlá bublina rozplaskl se pvabný obraz, kterým jsme se tam v Královské oboe kochali od jara do jesen. Ze smavé výstavní nádhery zbyla jen smutná kostra, vlastn jen zbytky kostry : prázdný prmyslový palác, prázdné budovy umlecké a retrospektivní výstavy, ásf prázdných pavilón, která snad pjde za rozebranými a odklizenými již soudruhy, než se tyto ádky dostanou do rukou tenástva; ostatek je ohava zpuštní: rozrýpaná pda, zpustošené trávníky, rum, škaredá sms trám a latí, bedny, cáry aloun, odházené zátky a stepy... Osielo staré, krásné stromoadí, kam letos pesthovalo se korso mstské, kde šumly a jásaly nesetné davy, když ve vzduchu uprosted té dvojí ady mohutných, rozložitých kaštan magicky zasvitla šerem dlouhá šra elektrických svtel, když koruna svatováclavská v pestrém blesku svých drahých kamen zaplála na vysokém temeni prmyslového paláce a svtelný vodotrysk otevel svj bájený, obrovský kvt z mnících se stíbrných, zlatých, rubínových, smaragdových, safírových plamen ; ted tam jen podzimní vítr prohání spustlou alejí poslední žluté hsty... Všechna krása, všechna sláva polní tráva

15 Ale pes to soudíme, že náš výstavní spis není opozdilý. Nebylo naprosto potebí, aby pan Brouek svým píkladem vybízel a svým líením navnadoval obecenstvo k návštv výstavy ; každý z našich tená navštívil ji z vlastního popudu a který ucítil potebu vysvtlujícího nebo zábavného prvodce, ml jich spoustu na vybranou v knihách i asopisech. Co tu bylo dkladných výstavních zpráv a vtipem sršících causerií, co výstavních obrázk, klep, potulek, lelk, bonmot, anekdot, ba i básní! V tom smru nemusel a nad to ani nechtl pan domácí konkurovat. Nemá bohudíky potebí, aby pro mrzký novináský honorá a lepší ztrávení snídan nebo obda ledajakých abonent musel se rozilovati vlasteneckým nadšením, každý den vymysliti alespo jeden uvážení hodný návrh nebo sehnati vezmi kde vezmi obligátní nešvar, který zasluhuje nejostejšího pokárání, slídit po novinkách a sbírat klepy, petvaovati se duchaplným a nutit se do vtipu, s kterým pan Brouek ze zásady nemá co initi. Chová proti vtipm, jimiž se obyejn všelijaká žebrota otírá o slušné lidi, hluboce zakoennou antipatii a zdržuje se jich sám dle možnosti. On vyšel si na výstavu pkn pohodln jen pro svou vlastní zkušenost a zábavu jako zámožný, neodvislý soukromník, jemuž není pranic po výstavním výboru, po tch i onch novinách, po té i oné politické stran a konen ani po tenástvu, skládajícím se u nás bez toho po vtšin z ledajakých pochybných existencí, které žijí z ruky do úst a krom njaké té knihy nemají, co by si na nich domácí vzal. A nikomu navzájem není nic po tom, kdy se pan Brouek za své peníze na výstavu vypravil, co tam dlal nebo nedlal, vidl nebo nevidl a eho si tam ze své kapsy dopál. On nikomu také nevlírá své soukromé úsudky, nevnucuje nikomu

16 své dílo, neprosí se o žádnou chválu a vyprošuje si každé krení nosu. Kdo bude sklamán, a pite vinu sám sob: pro kupoval zajíce v pylli! Ostatn komu se nebude líbiti text, mže se potšit illustracemi a komu by ani ty nevyhovly, dej si knihu vázat do skvostných desek, které máme ve všech barvách lacino na sklad, a pošli ji nkomu za vánoní nebo novoroní dárek. Pan Brouek tedy vydává toto dílo hlavn jen pro své vlastní potšení, a nebrání nikomu, kdo by ho chtl na jeho výstavních toulkách v duchu provázeti. Výstava je sice ve skutenosti ta tam, ale v myslích našich trvá dosud v celé své tpytné nádhee a bude tam záiti ješt dlouho. Každý z nás dosud alespo jednou ob den pive v toužebném snní na chvilku oi a znovu ocituje se uprosted toho nezapomenutelného obrazu : vidí živ a zeteln tu okouzlující sms malebných budov a budovek, divy nahromadné v nich, svží trávníky a rozkošné kvtinové záhony kolem, pestré proudy zástup na písitých cestách a stezkách, omamující ruch a shon, radostné rozjaení na tisícerých lících všechny podrobnosti té skvostné scenerie, záící oslniv za dne a nabývající pímo pohádkového kouzla v arovných efektech veerního osvtlení. A mnohý zajisté i po vší té letošní záplav výstavních referát, psaných vtšinou nesvdomitými novináskými zpravodaji nebo pepjatými a nezkušenými mladíky, rád si tam ješt jednou zajde po boku poádného, usedlého lovka, který nemá jen tuhle, ale také tuhle. Tolik prozatím na výtku tenástva. A ponvadž padlo zárove slovo v pílišném spchu in medias res, pošineme tedy bez ostychu zaátek své historie ješt trochu nazad

17 a vylííme také sbh vcí. jímž náš cestovatel do vozu lanové dráhy se dostal. Pro nepoužil tramwaye, vdí tenáové již z prvního dílu naší knihy. Ostatn, tramway v dob výstavy! Ó, vy spolutrpitelé, kteí jste se nemohli vydati na milost a nemilosf výstavní hrabivosti našich drožká a fiakrist, zajisté vás brní ješt ve všech kloubech pi vzpomínce na ty rozkošné jízdy, které vás makav pesvdovaly, že lichá jest nauka o neprostupnosti tles. Závistiv pohlíželi jste na sudy slanek ped kupeckými krámy, kolem nichž vás unášel ten dopravní lis, nesoucí na sedadlech, mezi nimi, vpedu, vzadu, na stupátkách, na každém emenu a každé skob divoce promíchanou sms muž, žen a dtí ve všech možných i nemožných posicích ; ba, i zvení po obou stranách visely chomáe a hrozny akrobat, chytajících se keovit kde kterého výstupku a pokládajících za štstí, jestliže mohli alespo špikou jedné nohy balansovati na okraji vozu. Byl to vhodný dopravní prostedek do oistce, nikoli na výstavu. A jaké výjevy se odehrávaly takhle za krásné nedle nebo nkteré lákavé slavnosti výstavní na Josefském námstí, když onen tramwayový moloch vychrlil svj zpola

18 upeený a zpola udušený obsah do tlaenice nedokavc, kteí již jako hladoví dravci na koist íhali na nový vagón, do nhož se zde muselo pestupovati neboe na správ tramv^^aye nemohl pece nikdo žádati, aby zaídila pímé spojení s výstavou, z níž mla jen škodu! Když oekávaný vagón pijel, mohl si divák živ pedstaviti hrzné výjevy z potopy, kdy chumle zoufalc rvaly se o poslední, z hltavých vod vynívající vrcholek skalní. A filosof mohl tu pozorovati, jak hrav rozvazují se všechny ády civilisace a vítzí vrozené zvíecí pudy lovka. Vždyf víte, jak jsme tu všichni s bezohlednou surovostí pracovali lokty a podpatky, holemi a deštníky, kterak nejlépe vychovaní pánové sráželi krásnou ple barbarsky se stu patka a nejslušnjší dámy usedaly bez okolk na klín komukoli. Humanita, slušnost, zdvoilos, mrav, stud všechno klesalo zdeptáno v té šílené vav. Lidský egoism objevoval se tu v iré divošské nahot. A což teprve z veera ped výstavištm! Pekelný" Breughel musel by mi pjiti svj šttec, abych zachytil jen stín toho, co se dlo na tamjší zastávce tramwayové pod milosrdným kídlem soumraku. Vozkové a prvodí tramv^aye, utýraní celodenní lopotou v peplnných vagónech, dopávali si na noc trochu osvžující zábavy a vplétali v infernální ten rej i živly groteskní komiky : ujíždli bez zastávky kolem nedokavého obecenstva, které se za nimi muselo úprkem honiti až bh ví kam do Stromovky, vypahovali s olympickým klidem kon z naplnného práv vagónu, vyhánli pasažéry z jednoho vozu a nepouštli je do druhého... Policejní strážníci, kteí stávali s uznání hodnou precisností v tchto místech, mohu by nejlépe vypravovati o zajímavých scénách, které tu mli

19 . píiežitose skoro den co den ^^^\M' ' tiše pozorovati pro ukrácení í* dlouhých hodin mrzuté služby..nejšastnjší byli ješt ti výstavní hosté, jimž se podailo vyšplhati se na stechu nkterého z tch nkolika starožitných, rachotivých omnibus a dostavník, které výstavní spekulace vytáhla bh ví z jakých zapomenutých kolen a vetešnických brloh. Mohli tu s povýšeného stanoviska rozjímati o pokrocích moderního dopravnictví.. Po této bezdné odboce k choulostivé kapitole výstavních kommunikaních prostedk dostáváme se ku slíbenému zaátku. V uvedenou již nedli dne 13. záí 1891 vstal Brouek o trochu díve než obyejn a pistoupiv rovnou k oknu, jaksi se zaradoval. Ale hned nato zahuel nevrle:,1 vždyf je to jen mlha. Zvedne se a bude hezky. Letošní rok je obrácen na ruby : V let jsme mrzli a mokli, a podzimek máme jednu krásu," doložil s povzdechem. Když hospodyn pišla s kávou, velmi se podivila, že je milostpán již úpln obleen a to pelivji než jindy. zvdavosti. Kam pak dnes tak asn, milostpane?" ulevila ženské Na výstavu," odsekl pan Brouek tak ledabylo, jakoby vc ani nestála za e.

20 : 10 Hospodyn však sepjala ruce nad hlavou: Na výstavu?!* Co pak spínáte ruce? Jakoby to bylo bh ví co! Dost smutné, že vám dosud také nenapadlo, podívat se tam. Gi snad myslíte, že to ti pánové vystavujou jen pro sebe? Každý uvdomlý Cech, který má špetku tento, pospíchá na výstavu, aby se tam potšil z rozvoje naší no, naší tento. Pijíždjí lidé až z Polska, z Ameriky, z Moravy a bh ví odkud, a našinec by ml tak málo národního tento, aby zstal doma, když má výstavu zrovna ped nosem?" tenái dívjších pubhkací Broukových už vdí, že pan domácí oním mnohovýznamným tento" vyjaduje obyejn všechny vci, povznesené nad pravidelný obor jeho myšlenek. Vskutku také byla jeho filippika pouhou parafrásí slov, která poslední dobou asto u kohouta" slýchal a proti nimž sám ješt do verejška vedl tuhou opposici. Nemžeme tu již zamleti, že by výstavní náš plán bezmála se byl rozplynul v páru, což zavinilo nkolik píin, které tená doleji pozná a z nichž alespo jednu hned uvádíme výkonný výbor výstavní dopustil se té beztaktnosti, že pi rozdlování volných vstupenek našeho referenta mimo vše nadání naprosto ignoroval. Panu domácímu nešlo o nkolik tch šesták, ale ponvadž výkonný výbor volné vstupenky rozdával plnými hrstmi každému na potkání, byl urážlivý úmysl onoho pominutí píliš na jev. Prvotní nadšení Broukovo pro výstavu chladlo víc a více každým dnem marného ekání, že výbor zapomtlivost svou napraví, a promnilo se konen v rozhodnou antipatii. Nechtl již o výstav ani slyšeti. Arci bylo provedení té negativní vle pranesnadné, nebo neslyšeti o výstav mohl letos v Cechách jen hluchý lovk. Pi prvním kroku na ulici slyšel jsi o ní, holi nedovedl t bez výsta-

21 11 vního žvástu ani namydliti, traíikanlka ti pedložila s doutníky nejnovjší výstavní novinku, v každém krám dávalo se nádavkem tucet výstavních anekdot, na železnici místo obvyklého odkud?" a ^kam?" znlo jen z výstavy?" nebo na výstavu?" a mnohý venkovský honoraní kroužek prý dokonce pro výstavu i na karty zapomnl. Ba i povtrnosf si letos odpoinula, nebo kde se dva lidé sešli, spustili hned o výstav. A kdo by se byl uzavel ve svém pokoji, tomu podstrila alespo roznašeka novin pod rohožku celou spoustu výstavní etby. KdykoHv pan Brouek svj asopis (jehož jméno z rozliných dvod zamlíme) otevel, mrštil jím zlostn na stl a nkolikrát hrozil již zcela opravdov, že se pedplatí na Bohemii" nebo Tagblatt". Domnívaje se, že alespo tiché Hradany zstaly tím výstavním morem ušeteny, zavítal po delší pestávce k veliké radosti pana Wiirfla opt na vikárku. Ale byl i tam šeredn zklamán. No, už jsem myslil, že pana domácího ped koncem výstavy neuvidíme! " uvítal ho pan Wiirfel a výslava bzuela mu i v tom posvátném zátiší ustavin kolem uší, jako neodbytná moucha. I denní spolenost u kamen míchala ji do spád. Náš spolupracovník poznal, že by si leda musel znovu vylétnouti na msíc, aby jí unikl. Odevzdal se tedy s resignací svému osudu a vrátil se na své místo pod obraz Husv u kohouta", a byl nkterý veer ped tím, po prudké potýce s ostatními denními hosty, slavn písahal, že ho tam nikdo více neuvidí. Rozumí se, že ona rozmíška vznikla také pro výstavu. Vný rýpal Klapzuba rád ho totiž dráždil tímto nenávidným thematem a v onen veer zpsobilo jeho zlomyslné popichování úplnou roztržku. Když se pan Brouek po nkolikadenní passivní oposici trochu roz-

22 12 pait opt u kohouta" objevil, položeny mu ovšem zlaté mosty a slaveno smíení. O výstav mluveno sice dále i v následujících dnech, ale rukaviká Klapzuba se mírnil a pan domácí stavl se pi takových píležitostech, jakoby neslyšel. Potichu však zosnováno proti nmu spiknutí, které zpsobilo v jeho názorech rázem netušený obrat a pomohlo našemu výstavnímu referátu, nad nímž jsme v duchu již udlali kíž, šastn na svtlo boží. Spiknutí to umluveno v sobotu dne 12. záí mezi denními hosty u kohouta" ped píchodem pana Brouka a d- vra v jeho zdar byla tak silná, že k návrhu pana officiála uspoádána ihned krejcarová sbírka na zakoupení nedlní výstavní vstupenky pro pana domácího. Následkem úcty, jaké náš spolupracovník nejen u svých užších soustolovník, nýbrž u všech hostí této místnosti požívá, sebrán rázem potebný obnos, k nmuž pispl i kuchyský personál vdoviným grošem, a sklepnice doskoila hned pro vstupenku do vedlejší trafiky. Sotva že pan officiál vstupenku prozatím uschoval, objevil se ve dveích pan Brouek, povsil svou pilbu" s klokem" na obvyklý hebík, stiskl po ad pravici všem úastníkm svého stolového kruhu, potepal pívtiv rukou i ke vzdálenjším stolm a usednuv na své místo, poruil si z jídelního lístku jazyk s polskou šalší". Mluveno pak o všeliem, arci také o výstav, ale rozhodný útok odložili spiklenci na dobu, kdy pan Brouek po sedmém poháíku" zaal jeviti ponkud jaejší náladu. Hluný spor o njaký valát pivábil ho na chvíli k tarokám do zadního kouta a když se vracel ke svému stolu, zvolal pan officiál, na oko horliv a s vážnou tváí, jakoby

23 . O " " 13 pokraoval v zaatém sporu, k rukavikái : Ne, opravdu se mýlíte, pane Klapzubo! Vím to jist : dvaašedesát tisíc litr. A já vím urit, že pes sedmdesát tisíc, " tvrdil Klapzuba.,Ani pomyšlení! Pesn dva a šedesát." Možná, že dva o to se nepu ale v desítkách jste se zmýlil. Sedmdesát, pravím já." Slibnos sporného pedmtu svedla našeho spolupracovníka k otázce: Jaké htry, pánové?" No, litry. Vína nebo piva, to je zcela jedno. Mluvíme o tom sudu na sedmdesát tisíc litr," vysvtloval Klapzuba. jakém sudu? Bezpochyby njaké žerty, pánové? Kdež by se vzal sud na sedmdesát tisíc litr! Pan Klapzuba arci trochu nadsazuje, jako obyejn; tolik eený sud opravdu nepojme, nýbrž jen dvaašedesát tisíc litr, jak jsem povídal," opravil pan officiál. Ani šedesát tisíc litr nepojme žádný sud na svt!" odbyl i jeho se vší rozhodností pan Brouek. Tof by byl sud jako celý dm. Považte jen, kde by se vzaly takové dužiny? Nesmysl. Prosím vás, pánové, kdo pak vám povsil na nos ten obrovský humbug? Snad jste to etli v njakém americkém asopise, ne?" Ale, ale, pane domácí, což jste opravdu nic neslyšel o titanském sudu na výstav?" zvolal v líeném úžasu Klapzuba. Na výstav? Jdte už k asu s celou výstavou! Aha zase zaínáte? Nemáte bezpochyby dost tch ustaviných chvalozpv na krásu výstavy, že si ješt vymýšlíte takové báchory pro dti a snad ke všemu myslíte, že jim uvím?!" Opozdilý host, který zaslechl jen poslední ei obou stran a nebyl do spiknutí zasvcen, byl by málem pokazil všechno. Upozornil totiž pana domácího : Ale ovšem že je lakový sud na výstav. Mžete si to peísti v novinách."

24 " 14 Na štstí u Brouka nepochodil. V novinách! Pak to musí být ovšem pravda! Prosím vás, love, odkud pak jste? A to stojí teba stokrát v novinách, já povídám, že je to nesmysl a punktum! Rád bych vidl povoz a potah, kterým by takový sud dopravili na výstavu! Jen považte, co to je : dvaašedesát tisíc litr..." A pan domácí zadíval se rozjiskeným zrakem sniv do vzduchu, jakoby tam vidl celý ten oceán zlatého moku a smetanové pny.,vsadte se tedy," zvolal Klapzuba, dávaje svému hlasu a vzezení výraz vítzného pesvdení, že se pan Brouek sázky pravice neodváží. S radostí! O chcete." O soudek plzeského." Platí." A Broukova ruka tleskla zvuné do nastavené Klapzubovy. Hned na to však drazn pipomenul : Ale tof se ví, že musím ten sud vidt na vlastní oi vidt To mžete, kdy chcete. Vždyt je proto na výstav, aby se na každý mohl podívat." Ááá, takhle s vámi nehraju! Na výstavu vám nepjdu." Ale jak pak vás máme jinak pesvdit? Kdyby šlo na píklad o výstavní medovinu, mohli bychom vám pinésti kalíšek nebo teba celou láhev, ale sud na dvaašedesát tisíc litr já zstávám arci pi svém, že jímá více než sedmdesát tisíc, ale když jste pijal sázku i na ten menší poet, zstame tedy pi nm takový sud nemžeme pec dovalit z výstavy k vám." Brouek neodpovdl na tuto námitku, nýbrž otázal se živ: Co to mluvíte zas o medovin? Jaká medovina?"

25 " "! 15 Mj bože, ani o té nevíte?! O medoviii v hospodáském pavilón! Bude to asi istá medovina!" Ó nikoli, výborná medovina podle staroeského receptu, na které jsem si sám nkolikrát znamenit pochutnal," ujišoval officiál. Vidíte, pane domácí, co máte ze své výstavní stávky Od svého výletu do patnáctého století ustavin blouzníte o medovin jak o korun a perle všech nápoj a když vám ji výstava piaruje v náš stízlivý vk, ani o tom nezvíte." Náš spolupracovník upel na oba podzírav oi, zaal si tiše pohvizdovat a bubnoval prsty po stole. Ó nejsem dnešní, pánové! Jestli myslíte, že vám na ten med jako medvd vlezu do pasti, mýlíte se velice. Beztoho jste i ten obrovský sud na mne nastražili jen proto, abyste m dostali na výstavu a pak se mi ješt pro mou lehkovrnosf notn vysmáli. Známe se!" Officiál tváil se uraženým. Což nás pokládáte všechny za dti, pane domácí, abychom tropili takové nejapné šprýmy?" pravil vážn. Vždy jsme s panem Klapzubou zaali tu sudovou debattu sami mezi sebou, když jste tamhle u taroká kibicoval, a zvdli jsme o vaší pozdjší pítomnosti teprve, když jste se do našeho sporu sám z vlastního popudu vmíchal. A eknte mi, co pak budeme míti z vaší výstavní pouti, abychom tak o ni stáli a k vli ní vymýšleli njaké lži! Myslíte, že by pan Klapzuba obtoval soudek plzeského jen pro to potšení, aby vás uvidl na výstav? Nepjdete-li tam, nám tím pranic neudláte a výstavy také neubude; bude to jen vaše vlastní škoda. Pánové, už toho nechme!" navrhoval s dráždivým klidem rukaviká. Pan domácí zkrátka ustupuje od své penáhlené sázky a iní dobe. Vždy pi lepší rozvaze a je-li jen trochu

26 " " " 16 obeznámen s emeslem bednáským, musí uznati, že sud takových rozmr není žádným zázrakem a že Nesmysl je!" vskoil mu Brouek rázn do ei.»a vašeho pouení o sudech nepotebuj u dokonce ; v tch znám se lépe než vy v rukavikách. Ale ostatn abyste snad nemysleli, že se vytáím z té sázky Ne, pece nemohu. Nemohu strit urážlivé jednání tch pán od výstavy klidn do kapsy a ješt jim donášet vstupné! Ó není-u jiné pekážky! Hledte, sama náhoda vás tam chce míti. Práv ped vaším píchodem ukazoval nám pan oíticiál výstavní vstupenku, kterou dnes na ulici našel." Ano, zde jest, " potvrdil officiál, vyjímaje z tobolky vstupenku z krejcarové sbírky zakoupenou. Nedlní vstupenka, s couponem, zcela neporušená. Já jí nepotebuji, ponvadž jsem si vera znovu koupil celý blok. Uinil jsem tedy pánm návrh, abychom ji vylicitovali na njaký národní úel ; ale hlasy o tom úelu se rozcházely a bez vás nechtli jsme se definitivn rozhodnout. Vida, málem bych na to byl zapomnl. Avšak ted není potebí žádné další debatty. Jsem jist souhlasem všech pán a vy sám, pane domácí, pes veškeru svoji skromnost musíte uznati, že nemže tato vstupenka národu lépe prospti, než stane-li se klíem, který vám oteve bránu výstavní a naší literatue vyhlídku na nový drahocenný skvost. A kdyby nešlo ani o ten o ten skvost " kul rukaviká žhavé železo vždy by byla pravá hanba, abyste se na výstavu nepodíval! Každý ech, který má jen špetku národní uvdomlosti, pospíšil již dávno, aby se potšil z netušeného rozvoje naší umlecké a výrobní síly, putovali sem valem našinci z království, z Moravy, Slezska i z ciziny, až

27 " 17 z daleké Ameriky, byli tu zástupci všech bratrských národ slovanských, pijíždjí houfn i cizinci a vy, jenž máte na výstavu jen nkolik krok, choval byste tak málo vlasteneckého citu, že byste se v té vci pipojil k našim odvkým, úhlavním nepátelm, kteí i vi nevinné výstav ukázali nám svou starou, známou tvá, plnou posupné zloby a jizhvého záští?! A považte, jak se to hodí!" dodal k té ukázce Klapzubova politického krásoenictví vcnjší pan oíticiál. Zítra bude na výstav doesná. Z Rakovnicka a Lounská pijedou chmelai a rolníci na vozích, ovnených chmelem, šuhajové v národním kroji ponesou chmelové tye, švarné dívky s chmelovými vnci na hlavách budou tanit a zpívat, celá výstava bude tonout v samém chmelu, jásotu a veselí. V takový slavný den tam pec nesmíte chybt." Náš spolupracovník skládal ješt chvilku zamyšlen vstupenku, po které byl již za ei Klapzubovy bezdky vztáhl ruku, a pak ji náhle zastril do kapsy s rozhodným : I tedy s pánem bohem!" Hluný potlesk zaznl celou místností a kdyby pan domácí byl jen o trochu lehí, jist by ho byli nosili na ramenou. Sám tenástvu již známý hotovitel klerik Vyskoil, který se po petení Broukova Výletu do 15. století" pesthoval k jinému stolu, pišel si s bývalým husitou piuknout. Pevrat v názorech Broukových byl tak rozhodný, že se ješt téhož veera pro výstavu opt rozehál. Prohlásil, že tam nepjde jen za píinou sporného sudu, nýbrž i z prožluklé vlastenecké

28 18 povinnosti vi tak dležitému národnímu dílu. Ovšem hned také doložil, že ze svých dosavadních spravedlivých výtek nieho neodvolává a že se nedá zaslepiti žádným povrchním tpytem, nýbrž neúprosn hledti bude k jádru vcí. Na konec umluvil stolový kruh zevrubnji podmínky sázky. Ponvadž náš referent oznámil, že se vydá na cestu hned z rána a že hodlá dkladné prohlídce výstavy vnovati bez vyrušení celý den, ujednali si s ním officiál a Klapzuba dostaveníko pesn o pl šesté hodiny veer u sporného sudu, kdež se zjistí výsledek sázky a kdež oba prve jmenovaní zárove urovnají svou soukromou diíterenci nkolika tisíc litr. Návrh, aby hned toho dne po návratu dotených tí pán z výstavy, slavena byla na útraty poražené strany spolená pitka, narazil na odpor pana Brouka, jenž si umínil vytrvati na výstavišti až do výstražného signálu zlopovstného dunidla a s tajeplnou tváí zamítal všeliký závazek i pro následující hodiny noní. Ustanoveno tedy, aby vyhraný, pokud se týe prohraný soudek kterýžto ponkud abstraktní pojem vymen uritji vyprázdnn byl teprve v pondlí veer a to na vikárce, kamž se dostaví za tím úelem celý pátelský kroužek Broukova stolu, k nmuž se i krejí Vyskoil pro tento zvláštní, významný pípad ovšem s výhradou svého náboženského pesvdení z vlastního popudu optn pidal. Hospodyn, která o veerních píbzích u kohouta" nieho nevdla, mla ovšem nazejtí, v nedli ráno píinu, sprásknquti ruce nad hlavou, když uslyšela, že milostpán z istá jasná podnikne výlet a to hned celodenní na výstavu. Ale chlebodárce nepopál jí dlouhé audience, nýbrž hartusil, aby mu rychle pomohla pi posledních pípravách na cestu. Když jí podával k vyprášení svrchní kabát, byl pekvapen

29 19 promaštným papírovým balíkem, vyuhujícím z jeho vnitní kapsy : zvdav jej otevel a spatil celou krásnou tvrt peené husy ; po delším pemýšlení se upamatoval, že si vera ped svým odchodem od kohouta", slyše o drahot na výstavišti, koupil pro dnešní potebu toto malé vademecum. Nyní byl ten užitený cestovní zákusek jako nalezen a náš spolupracovník, strkaje balík opt do kapsy, pochválil se za verejší prozíravost. Následkem nezvykle asného pivstání octnul se dnes již po deváté hodin na ulici. Na Staromstském námstí potkal jednoho známého, který se pozastavil nad jeho neobyejn svižným krokem. Kam tak z ostrá, pane domácí?" volal mu vstíc. Na výstavu, píteli, na výstavu!" odvtil nedbale náš cestovatel, jakoby se to rozumlo samo sebou, a kráel bez zastávky dále, dávaje celým vzezením na srozumnou, že nemá asu nazbyt. Nedoslechl již ani druhé otázky, kterou pítel za ním poslal: Ale kudy pak tady na výstavu?" Dotaz ten byl arci oprávnn. Lakota otím msta, kteí se neostýchali postavit i na devný, z nouze ledabylo sbitý most z Františku na Letnou své omrzelé výbrí, pinutila zásadného odprce mostného k daleké oklice pes Karlv most na Malou stranu a odtud cestou po úpatí Letné k Holešovické silnici. Podrobností té pouti pomíjíme a pidružujeme se k panu Broukovi teprve opt za obanskou plovárnou, na cest pod Letnou. Kdo uváží délku jeho okliky a pamatuje se, jak "dkladn hálo slunce toho dne, podiví se zajisté, že náš poutník již o pl dvanácté ml Malou stranu za sebou. Arci otíral již horliv šátkem zpocené elo a chze jeho ztratila

30 20 valnou ást oné svižnosti, jíž se známý na Staromstském námstí obdivoval. Když dospl k restauraci pod Letnou, zabloudil plachým pohledem v loudivý stín jejích strom, ale podívav se na hodinky, zmužile kráel mimo. Nebude tu od místa, pipomenouti nevícímu tenái slavné muže, kteí v dobách rozhodných pro svj veliký cíl úpln zapomínali na spánek, pokrm a všechny poteby hmotné. Ale svdnému pokynu blízké lanové dráhy na Letnou pece neodolal. Byla mu sympatická již jako konkurentka nenávidné tramwaye a další putování Holešovickou silnicí slibovalo tak málo rozkoše, že se odhodlal, zkrátit si cestu pomocí nových kommunikaních prostedk pes Letnou ke Stromovce. A tak dostal se tedy do vagónu lanové dráhy po bok oné pvabné dámy, která naše vypravování slibn zahájila. Avšak neekej nikdo, že bude následovati njaké milostné dobrodružství: nahodilé setkání s touto dámou a jejími prvodci pineslo panu Broukovi málo píjemnosti spíše na opak. Když se totiž vagón rozjel do vrchu, prohodila jeho sliná sousedka: Mj bože, kdyby se tak petrhlo lano, kam bychom asi letli?" Možná, že až nkam pod Vltavu, jako neblahé pamti pan Brouek," odpovdl jeden z obou pán ji provázejících, otíraje s úsmvem svj elegantní skipec, jímž uml velmi efektn šermovati. Tato zmínka zapedla ho v literární rozhovor s druhým pánem, který se honosil krásným vousem, vybíhajícím po francouzsku v úhlednou špiku. Rozumí se, že jejich kritika neoplývala úctou k pisateli tchto ádk, nebo takoví pánové

31 21 s francouzskými vousy a skipci bývají z pravidla duchapln zlomyslní. Peskoíme zaátek toho rozhovoru až k místu, které se dotýkalo bezprostedn našeho hrdiny., Ubohý autor! Zajisté netušil, když svého Brouka poprvé vesele pouštl do vtrných oblastí, že mu ta potmšilá stvra jednou nadobro zláme vaz." i,inu, co chceš, píteli? Svj konec má všechno na svt spisovatelský vzlet a vtip." Ale to je práv nejhorší, že se zdá, jakoby jeho nešastný Brouek neml míti žádného konce! První jeho výlet mohl svým groteskním nápadem toho onoho pobaviti, i druhý ješt jakž takž sneslo naivnjší tenástvo a kdyby byl autor svého hrdinu pohbil v onom Wiirílov sudu, z nhož se celé to opus zrodilo, mohli jsme nad ním shovívav máchnouti rukou: Requiescat in páce! Ale chtt z toho ždibce banální myšlenky vysoukati ješt bh ví kolik svazk tot již pílišné!",jak jsem pravil. Když fantasie ochabuje a tvoivosti ubývá, chytají se literární invalidi z nouze každé plevy nápadu a piplají se s ní, dokud vbec možno. A nejhorší je, že to musí odpykati obecenstvo. Jedny pivábí jméno autorovo, mající dobrý zvuk z dívjších as, jiné polapí nakladatel obrázkovým vnadidlem nebo skvostnými deskami a buben reklamy vykoná ostatek. A na konec válí se v našich domácnostech ledajaká sme, zatím co díla skutené ceny marn ekají na odbratelstvo. Ml by se vru zíditi njaký chorobinec pro sešlé literáty, kde by mli z milosrdenství slušné zaopatení a nemuseli obtžovati obecenstvo ; aby nejedli svj chléb zcela

32 22 zadarmo, mohli by se pidržovati k lepení obálek nebo jiné užitené práci.",,máš dobrý nápad! K vli eufemismu mohl by se ten ústav nazvati teba akademií nebo tak njak. A místo lepením obálek mohli by se tam zamstnávati volbami a schzemi. Ale žerty stranou! Pohlížím na onu vc ješt s jiného stanoviska. Pozbývá-li spisovatel obraznosti a vynalézavosti, ml by alespo bedlivjší prací a pilnjším studiem nahrazovati, pokud to vbec možno, své nedostatky. Ml by dkladn studovati skutený život a vnovati nejvtší píli pesnému jeho zobrazení. Ale pohodlnjší jest ovšem, místo líení skutených, živých lidí z krve a masa vzíti prost takovou opotebovanou papírovou patronu, jakou jest na píklad pan Brouek, a petíti ji ledabylo emeslnickým šttcem." Nedomluvil, ponvadž práv vagón dokonal svou krátkou dráhu, stanuv u ekárny ped restaurací na Letné. Pasažéi vystoupili a brali se k ekárn dráhy elektrické. Brouek vystoupil také a kráel za ostatními tak spšn, jak dovolovaly jeho nohy, nápadn zrudlý v oblieji, se zejmými známkami rozilení. Když ped tím pán v kupé ponejprv tak z nenadání pronesl jeho jméno, škubl sebou, zardv se, a napjal sluch. Když pak ho druhý pán poctil titulem potmšilé stvry, která zlámala autorovi vaz", trhl sebou ješt prudeji a vyteštil na mluvícího oi, a když konen týž pán ho pojmenoval opotebovanou papírovou patronou ", vztáhl již energicky ruku a formuloval v duchu slova slavného protestu, ale než vulkán, pracující v jeho nitru, dospl k výbuchu, stanul již vagón a páni s dámou opustili svižn kupé.

33 23 Dostihl jich teprve v ekárn elektrické dráhy. Zamíil pímo k nim a hlasem, jehož chvní prozrazovalo vnitní rozruch, oslovil je bez okolk :,, Dovolte, pánové jsem Brouek Matj Brouek, pražský mšan a majitel domu." Jeden z pán upustil pekvapením elegantní skipec, jímž byl práv v rozhovoru s dámou šermoval, a druhý, chytiv se za dlouhou špiku francouzského vousu, vypoulil široce oi na pana domácího. I dáma pohlížela ustrnule na lovka, který se z istá jasná tak neobvyklým zpsobem pedstavil. Pan Brouek jak známo bývá ponkud stísnn ve spolenosti dam a proto zavinila as jen upená pozornost krasavice, že pokraoval dosti nesouvisle: Všechno má své meze Jsme konen každý, jak nás Pánbh stvoil ale nestvru bych si pece pkn vyprosil a potmšilou teprv a malíem pokoj taky nejsem, abych petíral šttkou njaké patrony, akoliv bych se za poctivé emeslo nikdy nestydl Rozumíme?"

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp.

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp. Jorinda a Joringel Uprostřed jednoho hlubokého a hustého lesa stál starý zámek. Žila v něm stařena, úplně sama byla to mocná čarodějnice. Ve dne na sebe brala podobu kočky nebo sovy, večer však získala

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia

2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia 2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia Úvod Doba temna je za námi. Královští ddicové, kteí svými šarvátkami a pýchou zavinili pád msta Blue Moon, uprchli. Zkažení rádci a dvoané,

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Bude (to co se nevlezlo do kalendáe)

Bude (to co se nevlezlo do kalendáe) asopis skautského oddílu Skalák, st edisko Skali ka ro ník XIX íslo 5 leden, únor 2014 Bude (to co se nevlezlo do kalendáe) Když se podíváš na poslední stránky tohoto asopisu, tak t možná pekvapí, že zde

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A

Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A - nkteré údaje mohou být chybné, omluvte prosím fantazii autora Hvzdné datum 5. ledna 2007 první den - pátek Ped školou: Je ráno,

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Cílevdomý pracovník. napsal Daniel Nosek

Cílevdomý pracovník. napsal Daniel Nosek napsal Daniel Nosek Pedmluva Jako malý kluk navštvoval pan Yabuuchi [ti: jabui] s kamarády klub mladých technik. Ml tak píležitost poznat blíže elektrické obvody, jejich návrh a oživení. Svt elektroniky

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty AUTOR Mgr. Jana Pikalová OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

OD PÍSMA K LITERATUE

OD PÍSMA K LITERATUE OD PÍSMA K LITERATUE (PÍSEMNICTVÍ SLOVESNOST LITERATURA) 37. roník filatelistické olympiády pro školní rok 2009/2010 Když lovk zaal mluvit, získal tím základní prostedek pro komunikaci s ostatními. Jenomže

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_132 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ http://www.chinatoday.com/culture/bamboo_and_chinese/bamboo_and_chinese_culture.htm HISTORIE A KULTURA poátek historie starovkéíny spojený s dobou

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř.

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř. Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé Lem chodníku J. Ř. potkat se na ulici, v omítce loupat pach nozdry posouvat po lícní straně kosti, hluboko do hlavy vidět ti kolotoč na dlaních slehnout mezi plody,

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

III. Z historie eské menšinové školy

III. Z historie eské menšinové školy III. Z historie eské menšinové školy "Prvé zprávy o státním pevrat pronikly do msta až 29. íjna 1918. Zdejší nmecké obyvatelstvo jej neoekávalo, a bylo proto prvý as zaraženo. Asi bhem týdne pihlásil se

Více

Auto#i fotografií Foto: Jarmila Krupi"ková

Auto#i fotografií Foto: Jarmila Krupiková Tento sborník vznikl propojením fotografií a literárních prací žák! Masarykovy základní školy v Nezamyslicích. Žáci 7. ro"níku v rámci volitelného p#edm$tu informatika zachytili hledá"kem fotoaparátu podzimní

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Milí ctitelé mariánští,

Milí ctitelé mariánští, roník 9. srpen 2/1998 Milí ctitelé mariánští, slovo od Panny Marie Ktinské nám tentokráte dává úryvek z kázání apoštolského nuncia, které pronesl na Hod Boží svatodušní 31. kvtna 1998 ve Ktinách: Moji

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

E.F. Burian: IDIOTEON

E.F. Burian: IDIOTEON E.F. Burian: IDIOTEON Den Jedním z potìšení laskavého laskavého dne jsou jeho nohy Snad ještì Vidíš je zahlédneš pøibìhnout jeho nos a než se pøilepený otoèíš na zdi zmizí èíhající za rohem na tvùj jako

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29 6. Bytové domy I. 6.1 Charakteristika, výhody, nevýhody 6.2 Odstupové vzdálenosti a tídní BD 6.3 Funkní lenní a prostory bytového domu vstupní prostory domovní komunikace domovní vybavení venkovní doplkové

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Díky archeologickým nálezm v bývalých keltských hradištích (oppidech) a na pohebištích je zejmé, že Keltové mli své zrunéemeslníky.

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 7 3 4 0 2 Alfred de Musset Gamiani

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Uf! To zase byla cesta. Z práce jsem odešel ve tyi hodiny odpoledne. Jako obvykle jsem nastoupil do autobusu mstské hromadné dopravy a po tyiceti pti minutách údsné

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!!

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!! : Divoká Šárka : Pístup: SZ ást Prahy - Vokovice. Autem: Do stejného místa jako hromadnou dopravou. Hromadnou dopravou: Z konené zastávky tramveje 2 a 26 Divoká Šárka, dol kolem Mekáe, po schodech dol,

Více

HELENA NECHCE HADA, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. HELENA NECHCE HADA

HELENA NECHCE HADA, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. HELENA NECHCE HADA HELENA NECHCE HADA, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. HELENA NECHCE HADA Vtšina lidí se domnívá, že neslyšící lidé sice nemohou slyšet (tudíž spontánn se nauit mluvit), ale že mohou bez problém íst a psát. Vždy zrak

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více