Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893"

Transkript

1 zúèastnilo 63 respondentù, pøesnìji øeèeno 58 posluchaèek a 5 posluchaèù bohemistiky. Ptáte se, jaké jsou výsledky daného šetøení? Prosím, tady jsou. Dvacet devìt dotázaných(to znamená cca 46%) zvolilo z mého pohledu nejménì oèekávanou smíšenou metodu, a sice jedna dva tøi. Kombinuje se v ní, jak je zøejmé, užití èíslovky základní nejprve v rodì ženském (jedna) a poté v rodì mužském(dva). Nakonec se objevuje neproblémová bezrodá èíslovka tøi. Dvacetjednaúèastníkùankety(tj.asi33%zcelkovéhopoètuoslovených)uvedlo mnou pøedpokládanou kongruentní homogenní verzi jedna dvì tøi: obì rodové základní èíslovky (tedy jedna, dvì) mají podobu feminin. Už nyní je možné konstatovat, že padesát studentù a studentek bohemistiky, èili témìø 80% èeských rodilých mluvèích, v dotazníku uvedlo základní èíslovku rodu ženského: jedna. Tato skuteènost má podle našeho soudu klíèový význam (srov. dále). Jak vypadají zbylá øešení? Pouze sedm oslovených(èili pøibližnì 11%) zmínilo tvary jeden dva tøi(obì základní rodové èíslovky jsou mužského rodu). Poznamenávám, že jsem vzhledem k pøíliš nízkému poètu dotázaných posluchaèù (pouhých pìt) nesledoval, zda mùže hrátvýznamnìjšírolipohlavírespondenta(tedykupø.skuteènost,jestlimajímužitendenciužívatspíšezákladníèíslovkurodumužského);pøípadnývlivzmínìnéhofaktoru bych však nepøeceòoval. Koneènìšestoborovýchbohemistù(zhruba10%zevzorkudotázaných)optovalo pro mnou nejménì oèekávanou a dnes již pomìrnì výraznì ustupující alternativu raz dva tøi. Jakým zpùsobem volbu a nápadnou pøevahu základní èíslovky rodu ženského (jedna) uspokojivì vysvìtlit? Domnívám se, že výraznì dominující podoba tvarù rodu ženského souvisí se skuteèností, že má mluvèí patrnì na mysli pojem celá (jednotka). Tuto domnìnku podle mého mínìní podporují dva prùkazné pøípady: a) ustálené a jednotné ètení desetinných èísel, viz napø. 0,26 = nula celá (nikoliv celý ),event. ádná celá dvacet šest (setin); 1,04 = jedna celá nula ètyøi apod.; b)zpùsobpoèítánívsouèasnéèeštinì,srov.tøeba = 2: jedna a jedna jsou dvì. Oblast numerálií je z bohemistického i z lingvodidaktického hlediska velmi zajímavá a jsem si jist, že nám její bližší zkoumání pøinese ještì další zajímavé poznatky. Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN R E C E N Z J E, O M Ó W I E N I A, N O T Y Václav Cvrèek a kolektiv autorù, Mluvnice souèasné èeštiny 1 Jak se píše a jak se mluví, Karolinum, Praha 2010, 354 s., ISBN Mluvnice souèasné èeštiny je prací, její deklarované cíle i konkrétní zpùsob zpracovánízaslou ípozornostjakvkontextuèeské,takizahranièníbohemistiky.recenzejejíhoprvníhodílumù ezaèítkonstatováním, enejvìtšívýhodatétopublikace je souèasnì její nejvìtší nevýhodou: v praxi toti uskuteèòuje to, co Václav Cvrèek, vedoucí autorského kolektivu, deklaroval ve své døívìjší práci Regulace jazyka a Koncept minimální intervence(2008),konkrétnìvhodnostvariantnostipopisùjazyka tzn.pluralitudeskripcí,stím, evolbajepakvìcíu ivatele. Mluvnice souèasné èeštiny nijak explicitnì nevymezuje, komu pøesnì je urèena (na rozdíl od døívìjších mluvnic, napø. Pøíruèní mluvnice èeštiny, Èeština øeè a jazyk, Èeština pro uèitele), co však komplikuje posuzování pokud není jasné, pro koho a k èemu vlastnì je práce urèena, lze posuzovat pouze metody deskripce a vìcnou správnost, nikoliv adekvátnost, která mù e být v praxi rozhodující. S touto výhradou se tedy (podle odborného zamìøení jednotlivých spoluautorù recenze) budeme podrobnìji vìnovat vybraným èástem MSÈ. Michal Køístek, Brno Autoøi Mluvnice souèasné èeštiny v pøedmluvì uvádìjí, e její novost oproti pøedchozímmluvnicímspoèívávtom, e materiálovouzákladnouprovytváøenítéto pøíruèky byly (vùbec poprvé v historii popisù èeštiny) jazykové korpusy. Ètenáøe, který si s tímto vìdomím otevøe kapitolu Fonetika a fonologie(zpracoval Jan Volín), aleèekázklamání nicnovéhoozvukovémplánuèeštiny,cobyu nebylopopsáno v jiných (ne-korpusových) pøíruèkách, se zde nedozví. Minimálnì pro systematický popis distribuce hlásek je pøitom korpus velmi dobrým nástrojem. Pro ilustraci uvedu dva pøíklady, kde autor mohl vyu ít korpusová data a mohl tak zvídavému ètenáøi nabídnoutucelenýavmezíchmo nostívyèerpávajícípopisdanéhojevu,aleneudìlal to.zaprvé,nas.43sehovoøíotom, edistinktivnostfonému/ó/je omezenajenna nìkolik málo pøípadù. Proè autor, maje k dispozici korpus, neuvádí úplný výèet minimálníchpárù,amístotohosespokojíjenstradiènìuvádìnýmipøíkladyjako boje bóje?zadruhé,nas.54autorzmiòujeepentezi e,ani byvyjmenovalkontexty,ve kterých se epentetické e objevuje. Tvrzení, e epenteze v genitivu plurálu je systematická a je motivována usnadnìním artikulace, je ve svìtle korpusových dat zce- 56

2 la neudr itelné (srov. napø. karet vs. kvart, barev vs. konzerv, kapes vs. elips, olejen vs. lajn, voleb vs. rolb). Autor navíc alternaci vokálu e s nulou interpretuje také jako elizi,ani byjasnìdefinoval,kdyjepodlenìjpodstatoualternacevokálu esnulouelize a kdy epenteze. Z jím uvedených pøíkladù se zdá, e za elizi pova uje všechny pøípady, kdy v nominativu singuláru je pøed nulovou koncovkou e-ová alternanta, kde to ve zbytku paradigmatu daného jména je nula. Korpusová data pøitom opìt vyvracejí autorovo tvrzení, e motivací pro elizi je také usnadnìní artikulace (srov. napø. pytelvs. trotl, korekvs. šperk, nehetvs. pazneht),nehledìnato, eelizívokálu vznikají konsonantické skupiny s rùzným profilem sonority (py.tle, kor.ku, neh.tu), které jsou foneticky (i fonologicky) v dy pøíznakovìjší ne struktury s vokálem. Ètenáøsepaknutnìmusíptát,jestliiostatníautorovygeneralizacejsouzformulovány bez ohledu na konkrétní jazyková data. Vzhledem k deklarovanému zamìøení mluvnice je v textu pøíliš mnoho místa vìnováno akustickým a artikulaèním vlastnostem hlásek, co patrnì vyplývá z toho, e autor pova uje fonologii za jednu z fonetických vìd (a dokonce tvrdí, e je to v souèasnosti vìtšinový pohled; kdo ho zastává?). Co zde naopak zcela postrádám, je interpretace fonologických procesù z hlediska morfologie. Bez toho, ani by brala v potaz morfologickou strukturu slov, se ádná analýza fonologie èeštiny (a slovanskýchjazykùobecnì)neobejde.to,jakmorfologieovlivòujefonologii,mù eme opìtilustrovatnaji výšezmínìnýchpøípadechalternacevokálu esnulou.jakji byloøeèeno,autortvrdí, e eseobjevujesystematickyvgenitivupluráluufeminin.to ale evidentnì platí jen pro heteromorfémové konsonantické skupiny: e se pravidelnì objevujenašvupøedsufixy-b(a), -n(a), -k(a);srov. klen-eb vs. bomb, olej-en vs. lajn, hokej-ek vs. vejk. Pøítomnost epentetického vokálu v tautomorfémových skupinách je také závislá na morfologii. Pøesnìji øeèeno, existuje zcela pravidelný rozdíl mezi chováním koøenù zakonèených na konsonant a likvidu v kontextu pøed nulovou koncovkounominativusinguláruanulovoukoncovkouvgenitivuplurálu zatímcovgenitivuplurálusepøedfinálnílikvidouobjevujev dyepentetickývokál,vnominativu singuláru se finální likvida stává slabiènou; srov. podobu koøenù, které mohou mít dvarùznérody,jakonapø. magistr(masc.,nom.sg.)vs. magister(fem.,gen.pl.), hadr (masc., nom., sg.) vs. hader(fem., gen., pl.), krekr(masc., nom., sg.) vs. kreker(fem., gen., pl.). Jiný pøíklad vlivu morfologie na fonologii, se týká distribuce vokálù v iniciálnípozici.autornas.45zmiòuje, ezatímcopøedníastøedovénízkévokályviniciální pozici jsou vázány témìø výhradnì na pøejatá slova, pro zadní vokály pak toto omezeníneplatí.neøíkáu ale, etentorozdílvdistribuciiniciálníchvokálùnenínáhodný,proto ejenomzadnívokálytvoøívèeštinìproduktivníverbálníprefixy u-, o-. Vtextutaképostrádámnìkterédùle itépojmyjakojenapøíklad komplementární a paralelní distribuce,beznich lzejentì kovysvìtlitrozdílmezifonémemaalofonem, nebo hiát, který èeština nemá ráda, a proto má hned nìkolik rùzných nástrojù k jeho eliminaci; jedním z nich je elize prvního vokálu, jako napøíklad v prézentním tvaru1.os.sg.,kdejepøedvokalickoukoncovkouelidovántematickývokál: ved-e-u [vedu](tzv. Jakobsonovo pravidlo známé z vìtšiny slovanských jazykù). Markéta Ziková, Brno Korpusjako zdroj observací fungováníjazyka je mo nézkoumat: a) objektivnì mìøitelnými metodami, b)opakovanì, tudí s mo noukontrolou/zpìtným ovìøením rùzných tvrzení. Podívejmese,jakvýzkumzalo enýnakorpusechènk(konkrétnìjsouuvedeny na s. 18) prezentovaný MSÈ pøispívá k obrazu mateøštiny. Zamìøíme se na kapitoly vìnované Morfologii ( ) a Tvoøení slov (81 124). Vkapitole7. Morfologieseuvádívelkémno stvístatistikzalo enýchnapøíslušných korpusech(statistiky jednotlivých slovních druhù, flektivních typù, variantních koncovek). Obdobné (nikoliv toto né) statistiky pro èeštinu sice k dispozici jsou, vycházelyovšemznesrovnatelnìmenšíchdat(korpusy,snimi pracovalam.tìšitelováaj.)aoddobyjejichvzniku/publikacenásdìlívícene ètvrtstoletívývojeèeštiny.pozitivnìlzehodnotit, estatistikyneuvádìjípouháabsolutníèísla,alešestistupòovou škálu (s. 150), a e se opakovanì poukazuje na závislost výsledkù statistik týkajících se flektivních vlastností pojatých obecnì (tedy jednotlivých flektivních typù) na povaze jednotlivých lexému. Výpovìdní hodnotu statistik jako celku ovšem sni ujíkontradiktorické formulace jako: Mluvená èeština: data nejsou k dispozici, pøevaûuje(èastìji/pøevládá)[...](s. 160, 189, 182, 184,aj.). Klademesiotázku,ocosevlastnìautoøiopírajívpøípadì, epøesnéúdajenelze získat z korpusù. Autoøi MSÈ se nesna í popisovat jazyk, jak by mìl vypadat, ale jak skuteènì vypadá. Prostor interpretativní slo ky popisu je tak omezen na výèty øazené podle frekvence a na zprostøedkování statistik, dále pak na zobecnìní pravidel vycházejícíchzmasovýchdat.naškodujeovšemredakènìnejednotnáanìkdyineúplnápraxe uvádìní vzájemnì souvisejících faktù. Uvedeme pøíklad. V textu je problematice morfologických alternací vìnována pozornost na nìkolika rùzných místech (napø. na s. 81, , 145n, , 193n). Bohu el chybí jakékoliv usouvzta nìní jevù vzájemnì souvisejících. Napø. zcela vágnì opakovanì vyznívá popis distribuce e/ì v koncovkách substantiv. Pravidla distribuce grafických variant je mo no jednoduše formulovat s odkazem na výjimeèné/protisystémové hláskové alternace kmenové finály u vymezitelných skupin substantiv, která zmínìná pravidla porušují. Pøesto e korpusy mohou jedineèným zpùsobem pøispìt k sestavení co mo ná nejúplnìjších seznamù výjimek, autoøi na mo nost vyu ítjetímtosmìremsnadizámìrnìrezignují.(jakjinaksivysvìtlíme, evtabulcena s jsou shrnuta základní pravidla vlo eného -e- v G. pl. sb. skloòovaných 57 58

3 podlevzoru ena beznárokunaúplnost.)interpretacefonologickýchprocesùzhlediska morfologie(viz výše è. vìnovaná Fonetice a fonologii) by pøispìla k odstranìní nìkterých chybaopomenutí 1. Korpusy jako to zdroje dat, zùstávají bohu el nevyu ity i na øadì dalších míst. Napø. na s. 240 v kapitolce vìnované budoucímu èasu je øeèeno, e specifická omezená skupina sloves má tvary budoucího èasu vyjádøené pomocí pøedpony po-(pù-). Chybí jakákoliv specifikace a vymezení této specifické omezené skupiny, a to pøesto, e existují korpusovì zalo ené studie upozoròující na fakt, e se jedná: a) o otevøenou skupinu sloves, b) e na základì analýzy korpusových dat lze upøesnit nìkteré charakteristiky této skupiny uvádìnévmluvnicích 2. Nas.242vkapitolevìnovanékondicionálu(inas.268,kdejsoupopisoványtvary slovesa být) je v tabulkách tvarù by uvedena pro 2. os. sg. pouze mo nost by-s, ani by se upozornilo na to, e v pøípadì kondicionálu zvratných sloveso se -s v dy neboskorov dypøesouvákzvratnému se/si(tedy (a-/kdy-)by ses nesmál, sis nezadal,...) 3.Redakènìopìtchybípropojenístím,cojeo-szapomocné býtvminulémèase øeèenona s Pøesto esejádrovýkladuopírápøedevšímopopiskorpusovýchdat,vobecných èástech textu se pracuje s celou øadou pojmù pøevzatých z lingvistické bohemistické tradice. Pøístup MSÈ se od tradièního hodnocení odchyluje mj. v následujících pøípadech: a) pojetí vztahu slovotvorných a pojmenovacích kategorií (s ), b) pojetí role kmenotvorné pøípony pøi derivaci a tedy i segmentaci deverbativ, c)pojímání stupòováníjako togramatické kategorie adjektivaadverbií. 1 Vloûené -e- v G. pl. je u feminin (a nejen u nich) zakonèených na skupinu konsonant + r/l nikoli m (srov. v korpusu doloûený tvar t(h)erm) v èeštinì obligatorní (srov. výše èást vìnovaná Fonetice a fonologii). Pokud by autoøi vzali v úvahu souvislost rozlišení tautomorfémových a heteromorfémových konsonantických skupin a +/ pøítomnosti vkladného -e- na stranì jedné a korpusová data (srv. sluûeb, voleb, staveb, sazeb, trûeb,... ale bomb, vrb, pøileb ale i pøilb, plomb, korb,...) na stranì druhé, patrnì by nezaøadili slova zakonèená na konsonant + ba mezi pøípady, kdy k alternaci 0 : e dochází výjimeènì. 2 K. Osolsobì, Znaèkování gramatických kategorií v korpusech ÈNK a jejich zachycení v gramatice a ve slovníku. In Grammar & Corpora / Gramatika a korpus Academia, Praha, 2008, s Jde o fakt, který ve vìtšinì èeských mluvnic chybí, a je tedy škoda, ûe bude chybìt i v korpusovìzaloûené MSÈ. O tom, ûe je znám obci korpusovýchlingvistù svìdèí okolnost, ûe je zahrnut do morfologického znaèkování. U tvarù by (na rozdíl od tvarù bych, bys, bychom, byste,bysme,bysem,...)neníveznaèceexplicitnìuvedenanejenhodnotaèísla(neurèujese),ale aniosoby(nazákladìtvarusaméhonelzepoèítatstím, ûejdeo3.osobu). Ad a) Vkap.6Tvoøení slov jsounas.84vtabulce Slovotvorné kategorie podstatných jmen slovotvorné kategorie jmen pøechýlených, mláïat, hromadných, jednotlivin a èásteènì deminutiv øazena do pojmenovací kategorie mutace. A na s. 95 je øeèeno, e toto zaøazení se liší od mluvnic starších. Rozpaky budí rozdìlení deminutiv do kategorie mutaèní a modifikaèní, které má být zalo eno na kontextové evidenciu itíkonkrétníchlexémù,jestli e mù evkontextudocházetkpøekryvuobou funkcí (s.96).jaksetedytotovágníkriteriumkontextovéevidencebudeuplatòovat? Ad b) V kap. Odvozování ze sloves (s. 88) narazíme ji v pøehledu kmenotvorných pøípon na nìkteré nesrovnalosti(napø. není jasné, proè je uvedena kmenotvorná pøípona-a-/-á-anikoli -ova-/-ová- 4 ).Víceovšem zarazí následujícítvrzení: Pøi odvozování sloves, pøi kterém se k odvozovacímu základu pøipojují sufixy zaèínající na samohlásky, by ovšem sousedství dvou samohlásek èinilo problémy. [...] slovotvorný základ mùûe být bez kmenotvorné pøípony. Jakpotomvysvìtlíme, ejezákladbezkmenotvornépøíponyitehdy,zaèíná-lisufix na souhlásku(soudce, mluvèí, mluvka, prosba,...)? Na s. 89 se dále tvrdí: Pøi odvozování ze sloves preferují mluvèí èeštiny situaci, kdy slovotvorným základem je kmen(tedytvarbezkoncovky).vsituaci,kdysekeslovnímuzákladupøipojujísufixyzaèínající nasamohláskyavekteréjekmenjednoslabièný[...]mùûebýtslovnímzáklademinfinitiv: rý(t): rytec Ṗøísnì vzato autor tedy pøedpokládá, e to, èemu se øíká stem/root derivation v èeštinìzále í: a) na fonetických vlastnostech sufixu, b) na preferenci mluvèího, c) na poètu slabik slovesa. Jak budou pak interpretovány napø. -j-, -v- aj. v substantivech jako bijec, savec o pivu a skrýši nemluvì? Otom, emsèzavádínaprostonovépojetíderivacíodkmenesvìdèíi varianta -ící/-icí na s. 100, kde se opìt operuje s tvrzením, e rozdíl mezi deriváty od kmene pøítomného a minulého jsou podrobeny vùli mluvèích (doslova rozdíl mezi nimi mluvèí stírají ). Z tohoto tvrzení bychom ovšem dùslednì mìli vyvodit, e mluvèí èeštiny setøe snad i rozdíl mezi úèelovým a procesuálním adjektivem nejen u sloves vzoru prosit, kde v mluvené èeštinì je setøena diference ve zvukové realizaci i/í(ta se stíráovšemijinde,napø.pøiskloòovánízájmena ona,kdemátý dùsledek:tvarovou homonymii),alevšude(tedynapø.iusloves3.tøídy hrající/hrací, sdìlující/sdìlovací, atd.). 4 Všechna deverbální substantiva na -ní paradigmaticky tvoøená od všech sloves patøících ke vzoru kupovat mohou mít pouze kmenotvornou pøíponu s délkou, tedy -ová

4 Ad c) Argumentem pro zaøazení stupòování adjektiv do morfologie (stejnì jako napø. v Èeské mluvnici B. Havránka a A. Jedlièky) je relativní ustálenost formy. Za gramatický význam se pokládá vyjádøení míry. Èeskými gramatikami tradiènì opomíjenéopisnéstupòovánímsèpouzezmiòuje(s.206).zcelastranoujeponechánaotázkastupòováníadjektivna -cí(strhujícnìjší, nejmatoucnìjšíatd.),jako isouvislost s problematikou odvozování od základù pøedstavujících tzv. konce derivaèních øad(srov. s. 88 první odstavec) 5. Klára Osolsobì, Brno Mluvnice souèasné èeštiny obsahuje v úvodních èástech velmi struènou, fakticky pøehledovou kapitolu o vývoji èeštiny (s ), která osciluje mezi výkladem vývojejazykovéhosystémuadìjinjazyka.struènýrozsahtétoèástiautorku(dominiku Kováøíkovou) nutnì vede k velmi kondenzovanému výkladu, v nìm nìkdy lehkým perem(klávesnicí?) píše o komplikovaných, popø. sporných jevech bez náznakù jejich problematizace. Napø. na s. 30 tvrdí, e do korelace mìkkosti ve staré èeštinì vstupovalo l a ¾,avšaktentovztahbylmnohemkomplikovanìjší,korelaènídvojicitoti tvoøilo tvrdé ³ a l netvrdé, které mìlo dva alofony, jednak mìkké ¾, jednak l støedové(tj.bezmìkkostníhopøíznaku): a³-¾udie-léto.takébybylopotøebapodrobnìji vysvìtlit, jak je mínìno tvrzení o tom, e v barokním období pokraèoval v Èechách vývoj,kterýzaèaldøívavedlknivelizacináøeèí(s.33).plyneztoho, etototvrzení platíiprozápadní,východníaji níèechy?ajaksipøedstavitprocesnáøeènínivelizace na území celých Èech v èase, kdy venkovské obyvatelstvo prakticky nemohlo migrovat? Neohebné slovní druhy autory kapitol jsou Martina Waclawièová (pøíslovce, pøedlo ky, spojky, èástice) a Jan Táborský (citoslovce) jsou interpretovány velmi tradièním zpùsobem, a to na základì kombinace kritérií flektivních, syntaktických a sémantických. Hierarchicky nejvyšším kritériem, které slou í k vydìlování tìchto slovníchdruhù,jenepøítomnostflexe(a nanìkterévýjimky).tytoslovnídruhyjsou pakodsebeodlišoványprimárnìpodletoho,jestlijsouschopnyvyjadøovatsamostatný slovní význam (autosémantika), anebo je jejich význam podmínìn syntaktickým okolím (synsémantika). Specifické místo v této klasifikaci zaujímají citoslovce, je jsou pøevá nì klasifikovány podle komunikaèních funkcí: slou í k vyjadøování postojù,emocí,vztahukadresátovièiemocí.škoda, eseautoøinepokusiliaspoòtrochuvymanitztohototradièníhopopisu,jistìbysejimpakpodaøilovyhnoutnìkterým nepøesným tvrzením. Napø. na s. 282 tvrdí, e pøedlo ky se pojí ke jménùm [ ] aikjinýmslovnímdruhùm.proèzapomnìlina vedlejší vìty?typøecemohoubýt 5 Více K. Osolsobì, Kajícný a nevìøícný adjektiva na -cí/-cný: slovníky, gramatiky, korpusy. In After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing. Masarykova univerzita, Brno 2009, s také syntakticky asociovány s pøedlo kou: Petr se díval n a t o, e / j a k / j e s t l i s e M a r i e o b l é k á, Petr hledìl n a t o, a b y b y l v d y u p r a v e n. Pavel Kosek, Brno Vevýkladuneohebnýchslovníchdruhùsestejnìjakovjinýchkapitoláchmluvnice projevuje fakt, e korpusy zde nejsou nástrojem zkoumání formálních vlastností spornýchjevù,alejenprostøedkemzjiš ovánífrekvencejistýchtvarovìneustálených foremtého slovaanebokonkurenèníchprostøedkù.korpusjezdetedyu ívánpouze jako zdroj zkoumání frekvence alternativních forem, napø. mezi formami u /ji, zase/zas, déle/dýl, od(e)/vod(e), zítra/zejtra, anebo slov blízkého významu stále/poøád/furt (s ). Avšak vùbec neslou í jako nástroj jazykové klasifikace, napø. tvrdí-lise, eformy k stáru, hned zkrajepøedstavujípøíslovce(jako víceslovnéjednotky ), proè nejsou vlastnosti, které by umo nily øadit je k pøíslovcím, ovìøovány? Jistìbybylomo nozkoumat,zdaliseuvnitøtìchtojednotekmohouvyskytnoutdalší rozvíjející slova, zdali a s èím mohou být tyto víceslovné jednotky koordinovány. Podobnì se hovoøí o vlastních, nevlastních a víceslovných pøedlo kách ( ), ale nenabízí se ádná jejich diferenèní vlastnost zjištìná v korpusech èeštiny: proè kupøíkladu není zkoumána pravidelná alternace j- : ò- u lexikálních pádù anaforickýchzájmen3.osobyaneboji zmínìnámo nostjejichdeterminaceèijejichschopnost vstupovat do koordinaèních vztahù? Tak by bylo mo no provìøit, zdali výrazy typu napøíè, napospas, navzdor, doprostøedka, po dobu, v centru, ve formì apod.mají skuteènýstatus pøedlo ek. Pavel Kosek, Brno Pokud jde o kapitolu vìnovanou stylu a stylistice (s , jejím autorem je Jan Táborský), je navzdory proklamované novosti mluvnice pojata spíše tradiènì a místy dost nejasnì. V první øadì se ale nabízí otázka, zda tato problematika, podobnìtøebajakopasá eovývojijazyka,vùbecmábýtdomluvnicezaøazena.odpovìïje na jedné stranì jasná vše závisí mj. na adresátovi, tedy na jednom z objektivních stylotvornýchfaktorù,ztého dùvodualevtomtokonkrétnímpøípadìnemo ná(viz výše). I s touto výhradou však samozøejmì lze posuzovat vìcnou stránku textu a tady je nutnoupozornitnanìkolikproblematickýchmíst.prvnímznichjefakt, ecentrální pojemoboru,tedystyl,zdevùbecnenídefinován.nicnatomnemìnískuteènost, e v poznámkách pod èarou se pravidelnì (s. 310, 312, 316) opakuje, e Styl textu je dán výbìrem a uspoøádáním jazykových prostøedkù[...] to ale není definice stylu, stejnì tak chybí informace o tom, zda stylistika jako obor je nìjak vnitønì stratifikována pøitom napø. praktická stylistika jako nauka o stylizaci textù je implicitnìzmínìna v pasá i o odbornémstylu(s. 315). Strochounadsázkylzeøíct, estylistickévýkladyvmsènejsouurèenyprolaika orientuje se v nich pouze ten, kdo u je s oborem obeznámen a doká e si rùzné 62

5 nevyøèenésouvislostisamostatnìdomyslet(co právìuodbornýchtextùneníideální situace). Namátkou: pojmy stylová pøíznakovost a stylová hodnota(s ) nejsou nijak usouvzta nìny ani dále vnitønì diferencovány, opozice mluvenost/psanost nebo pøipravenost/nepøipravenost (s ) jsou spíše projevy objektivních stylotvorných faktorù ne pøímo objektivní stylotvorné faktory, nestandardní je rovnì vymezení stylometrie jako zjiš ování reálných výskytù konkrétních výrazových prostøedkù v reprezentativních textech urèitého typu (s. 314) ani zmínka, e primárnì se stylometrie pou ívá k urèování autorství sporných textù (viz napø. jednu z autoritativních prací z oboru Dictionary of Stylistics K. Walesové). Dále se velmi obecnì pojednává o ètyøech tradièních stylech (prostì sdìlovací, odborný,umìlecký,publicistický,spøipomenutímmo nostivyèlenitjichvíce) tyto pasá ejsoujenomstruènoukompilacíznámýchskuteèností,proklamovanánovostse zdenijakneprojevuje,vyu itíkorpusùrovnì ne.ivrámcitaktoobecnìpojatépráce tedy bez pøesnìji deklarovaného adresáta by myslím bylo mo né o stylistice øíci více a jasnìjším zpùsobem. Pokud jde o mluvnici jako celek, je zapotøebí s další fází posuzování vyèkat, ne bude vydán ohlášený druhý díl, v ka dém pøípadì to však je práce,kterou je zapotøebí brát na vìdomí a diskutovatoní. Michal Køístek, Brno Literatura Starý Z., Ve jménu funkce a intervence. Praha S tich A., O poèátcích moderní spisovné èeštiny. Naše øeè 74, 1991, s Martina Šmejkalová, Èeština a škola úryvky skrytých dìjin. Èeský jazyk a jeho vyuèování na støedních školách , Praha, Karolinum 2010, vyd. 1, 517 s., ISBN Období zavádìní reforem ve školství, zmìn školského zákona, rámcových vzdìlávacích programù, nového systému maturit je vždy spojeno s bouølivými reakcemi uèitelù, žákù, ale i odborníkù daných pøedmìtù èi didaktik. Právì jsme úèastníky jedné takové pøevratné etapy v historii našeho školství. V roce 2004 vstoupil v platnostnovýškolskýzákon,kterýbylovšemkaždýroknìkolikrátupravován,takževroce2008muselobýtvydáno úplnéznìníškolskéhozákona561/2004,kterézapracovalo všechny zmìny (rámcový vzdìlávací program, školní vzdìlávací program, spoleènáèástmaturitnízlouškyatd.).anitonezùstalobezúprav.vnásledujícímroce 63 jsme se doèkali zákona 49/2009. Máme za sebou zkušební maturitní zkoušky na støedních školách, jsou známy ne zcela uspokojivé výsledky a žáci se upsali k výkonu rùzných obtížností zkoušek z rùzných pøedmìtù pøi ostrých maturitách. A právì do této situace vychází obsáhlá monografie Martiny Šmejkalové. Aèkoliv se orientuje pouze na výuku èeskému jazyku v letech , je možné vztáhnout historické zkušenosti na souèasné dìní. Autorka v rámci zkoumaného období upozoròuje na skuteènost, že èasté organizaèní zmìny, èasto ne zcela promyšlené a odbornì podložené, ovlivnily kvalitu výuky, a to i z toho dùvodu, že uèitelé je nestíhali nebo v rámci pasivní rezistence nechtìli sledovat. Pøíèinou školních reforem a nejrùznìjších úprav výuky bývá nespokojenost s dosavadním stavem. Nízká úroveò znalostí žákù, nedostateèná pøíprava uèitelù, chybìjící další vzdìlávání uèitelù, nízká nebo vysoká nároènost uèiva, jeho obsáhlost èi nedostateènost, zastaralé metody výuky, nízká hodinová dotace; vše, co je dnes kritizováno, se objevuje již v kritikách výuky v dobách první republiky. Autorka nás nutípøemýšletnadoprávnìnostítétokritiky,ukazujenám,žeivdobáchvýuceèeštiny nepøíznivých, lze najít pozitiva. Napø. benefitem váleèného období bylo nejvyšší navýšení hodinové dotace èeštiny od roku 1918 (s. 189) a zavedení výuky jazykové složky pøedmìtu i na vyšším gymnáziu, kde se do té doby vyuèovalo jen literatuøe, poprvé byla narušena nerozbornost pøedmìtu(s. 195). Také v období masivní ideologizace dochází pod vlivem Stalinových jazykovìdných statí(i když jinak velký dopad nemìly) k pozitivním událostem, a to k systematické výuce jazyka až k maturitì(s. 262), poprvé také byla do jazykové uèebnice zaøazena stylistika(èeský jazyk pro støední školy,1950, 2 díly). Monografie Èeština a škola úryvky skrytých dìjin vyšlavlistopadu2010ajetedynovinkounaèeskémtrhu.jetakénovásvýmpøístupemkvýuceèeskéhojazyka,tedy pøevážnì k výuce jazykové složky pøedmìtu èeský jazyk a literatura, svou erudicí, precizním odborným popisem oficiálních dokumentù i jednotlivých uèebnic, adekvátním spojením s ukázkami dobových reálií školní praxe, objektivním hodnocením problematických období. Pøestože má jen, a to vzhledem k obrovskému tematickémuaèasovémuzábìruknihyzdùrazòuji,517stran,sledujevýukuèeštinyzmnoha rùzných úhlù, vykresluje historické, spoleèenské i vìdecké pozadí výuky a dává nahlédnout do kuchynì, kde probíhala pøíprava pokrmu pro duši jazyka. Aèkoliv to autorkapøímonezmiòuje,vyplývázjejíhodílaskuteènost,žeovládnutíjazykamìnilo pohledstudentùnejennasebesama(sebehodnocenístudentanazákladì Nové èítanky zroku1943,s.221),alemìniloivnímáníokolníhosvìta.takvýukaèeskéhojazyka sehrála velmi významnou historickou roli. Kniha pøitáhne pozornost již pøi prvním pohledu na pult knihkupectví. Na pozadí titulní stránky se vznášejí skøivánci, èejky kvílí v rákosí, vodomìrky bruslí a komáøi køepèí.navícsetakdìjekrasopisnìabezchyb!užobálkaknihyreferujeotypické vlastnosti monografie, o velmi citlivém, osobním a odbornì podloženém výbìru ukázek, jež dokreslují odborná pojednání a kvalifikované rozbory. Jak uvádí autorka 64

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický OBSAH Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický Úvod Rozdělení jazykového rozboru Poměr fonologie k fonetice. Dějiny bádání Fonémy a varianty Monofonémové hodnocení hláskových komplexů Dvoufonémové

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893. Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu

Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893. Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893 Magdaléna RYSOVÁ Praha Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu Klíèová slova: Diskurz, konektory,

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Retrográdní slovníky = inverzní

Retrográdní slovníky = inverzní Retrográdní slovníky = inverzní Přinášejí slovní zásobu (nebo její část) určitého jazyka v obráceném abecedním řazení (tj. od konce slova, a tergo) Jsou především zdrojem poznání slovotvorných typů a jejich

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Matematika II Limita a spojitost funkce, derivace

Matematika II Limita a spojitost funkce, derivace Matematika II Limita a spojitost funkce, derivace RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Prstencové a kruhové okolí bodu

Více

KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB TVORBA UŽIVATELSKÝCH APLIKACÍ Praha 2004 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB tvorba uživatelských aplikací Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd., Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 80-7106-134-4.

Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd., Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 80-7106-134-4. Morfologie Seznam studijní literatury: Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd., Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 80-7106-134-4. Hubáček, J., Jandová, E., Svobodová, J. Čeština pro učitele. 3. vyd., Opava:

Více

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali.

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Dále dìkuji redakci nakladatelství Grada, paní redaktorce Mgr. Danì Trojákové za vstøícnou spolupráci a Bc. Marii

Více

Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN 1642 9893. Matná svìtla na periférii èeské interpunkce

Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN 1642 9893. Matná svìtla na periférii èeské interpunkce Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN 1642 9893 Robert ADAM Praha Matná svìtla na periférii èeské interpunkce Kladení èlenicích znamének nepatøí v èeské jazykovìdì k tématùm, na která se soustøeïuje teoretická

Více

Ljubljana OBDOBJA 24 435

Ljubljana OBDOBJA 24 435 Petra Stankovska Ljubljana UDK 81'373.46:81'36=163.6=162.3 SHODY A ROZDÍLY V MORFOLOGICKÉ TERMINOLOGII V ÈESKÉ A SLOVINSKÉ MLUVNICI Primerjava oblikoslovnega izrazja v slovenski slovnici J. Topori{i~a

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Příspěvky k české morfologii

Příspěvky k české morfologii Příspěvky k české morfologii Miroslav Komárek Obsah 5 Obsah ÚVODEM.! 11 I. SYSTÉM AUTOSÉMANTICKÝCH SLOVNÍCH DRUHŮ V SPISOVNÉ ČEŠTINĚ 13 0. Vstupní poznámka 13 1. Kritéria klasifikace slovních druhů 13

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Matematika II Lineární diferenciální rovnice

Matematika II Lineární diferenciální rovnice Matematika II Lineární diferenciální rovnice RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Lineární diferenciální rovnice Denice

Více

Bohemistyka 2006, nr 1, ISSN 1642 9893. Postoje studentù gymnázií k spisovné a obecné èeštinì versus jejich jazyková praxe. Hana KRULIKOVSKÁ Praha

Bohemistyka 2006, nr 1, ISSN 1642 9893. Postoje studentù gymnázií k spisovné a obecné èeštinì versus jejich jazyková praxe. Hana KRULIKOVSKÁ Praha Bohemistyka 2006, nr 1, ISSN 1642 9893 Hana KRULIKOVSKÁ Praha Postoje studentù gymnázií k spisovné a obecné èeštinì versus jejich jazyková praxe V posledních letech se v èeské lingvistice opìt obnovily

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Matematika II Extrémy funkcí více promìnných

Matematika II Extrémy funkcí více promìnných Matematika II Extrémy funkcí více promìnných RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Parciální derivace vy¹¹ích øádù Def.

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH :6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:n = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e x

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Èeština jako cizí jazyk úroveò A1. Fonetika a prostøedky vyjadøování modality

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Èeština jako cizí jazyk úroveò A1. Fonetika a prostøedky vyjadøování modality Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893 Kateøina VLASÁKOVÁ Praha Èeština jako cizí jazyk úroveò A1. Fonetika a prostøedky vyjadøování modality V roce 2005 se podaøilo dokonèit popis prvních ètyø úrovní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2012 Olomouc, 2013 Slovo úvodem Vážení pøátelé, dìkujeme, že jste si ke ètení vybrali právì tuto

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

3.1 Útlum atmosférickými plyny Rezonance molekul nekondenzovaných plynù obsažených v atmosféøe zpùsobuje útlum šíøících se elektromagnetických vln. Ab

3.1 Útlum atmosférickými plyny Rezonance molekul nekondenzovaných plynù obsažených v atmosféøe zpùsobuje útlum šíøících se elektromagnetických vln. Ab Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Publikace byla zpracována v rámci výzkumného zámìru MSM0023775201 Terciární vzdìlávání ve znalostní spoleènosti, který øeší Centrum pro studium vysokého

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM 8. a. kvìtna Booklet 8. a. kvìtna sudoku kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: minut A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku 9x9...7 bodù B. Diagonální sudoku

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehøívá; naopak, rozprávka zároveò pøinese pouèení i poskytne cvik. (Montaigne) Podìkování

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

Mluvnice současné češtiny

Mluvnice současné češtiny VáclaV cvrček a kolektiv autorů Mluvnice současné češtiny 1/ Karolinum Jak se PÍše a Jak se MluVÍ Mluvnice současné češtiny 1/ Jak se píše a jak se mluví doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. a kolektiv autorů

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893 Kateøina VLASÁKOVÁ Praha Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì 0. Nastínìní problematiky Tìsnì po vzniku referenèních popisù pro èeštinu jako cizí jazyk zaèaly

Více

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v =

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v = 24. roèník, úloha V. E... strunatci (8 bodù; prùmìr 4,80; øe¹ilo 5 studentù) Vytvoøte si zaøízení, na kterém bude moci být upevnìna struna (èi gumièka) s promìnlivou délkou tak, ¾e bude napínána stále

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Oznaèení dokumentu Autor Verze 1.0 Nadpis BlendingApproaches.doc Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Mixování tradièního pøístupu s novými technikami pro zvýšení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 5 0 U k á z k a k n i h

Více

Matematika II Aplikace derivací

Matematika II Aplikace derivací Matematika II Aplikace derivací RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Derivace slo¾ené funkce Vìta o derivaci slo¾ené funkce.

Více

POHONY A ØÍZENÍ.

POHONY A ØÍZENÍ. POHONY A ØÍZENÍ www.minirol.eu www.minirol.eu Co jsme schopni Vám také nabídnout? KOMPLETNÍ nabídka trubkových pohonù pro roletovou techniku NABÍZÍME ucelenou øadu pohonù, umíme najít øešení pøímo na míru

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

prof. PhDr. Zdenìk Koláø, Dr. Sc. doc. PhDr. Alena Vališová, CSc.

prof. PhDr. Zdenìk Koláø, Dr. Sc. doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. prof. PhDr. Zdenìk Koláø, Dr. Sc. doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. ANALÝZA VYUÈOVÁNÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Nová korpusová mluvnice češtiny Klára Osolsobě Abstrakt

Nová korpusová mluvnice češtiny Klára Osolsobě Abstrakt Nová korpusová mluvnice češtiny Klára Osolsobě osolsobe@phil.muni.cz Abstrakt V roce 2010 spatřila světlo bohemistického světa nová mluvnice češtiny, která je prvním gramatickým popisem naší mateřštiny,

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obsah. Obsah. O autorech... 7. Pøedmluva... 9. 1. kapitola Marketingový výzkum historie, význama druhy...11

Obsah. Obsah. O autorech... 7. Pøedmluva... 9. 1. kapitola Marketingový výzkum historie, význama druhy...11 Obsah Obsah O autorech... 7 Pøedmluva... 9 1. kapitola Marketingový výzkum historie, význama druhy...11 2. kapitola Marketingový výzkumjako proces...19 2.1 Definování problému a výzkumného cíle...20 2.1.1

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc 2014

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc 2014 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2013 Olomouc 2014 Slovo úvodem Vážení pøátelé, projekt E-Bezpeèí, realizovaný Centrem prevence rizikové

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

INTERAKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

INTERAKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ INTERAKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ Jindøich Škrna Výtah z diplomové práce [15] obhájené na ÚISK FF UK v roce 2001. 1 Úvod Pokrok informaèních technologií a neustávající informatizace spoleènosti vede k

Více

Hodnocení uèebnic Josef Maòák, Petr Knecht (eds.)

Hodnocení uèebnic Josef Maòák, Petr Knecht (eds.) Hodnocení uèebnic Josef Maòák, Petr Knecht (eds.) 258. publikace HODNOCENÍ UÈEBNIC Josef Maòák, Petr Knecht (eds.) Brno 2007 Edice: Pedagogický výzkum v teorii a praxi Svazek: 7 Publikace vznikla za podpory

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Mana erský audit a rozvoj MSP #

Mana erský audit a rozvoj MSP # # Ladislav Rolínek * Úvod Malé a støední podniky (MSP) v ÈR významnì pøispívají k rozvoji a sociální stabilizaci obcí, mìst a regionù. Zajiš ují pomìrnì vysoké procento zamìstnanosti (61 % v roce 2005),

Více

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení Obsah Úvod. Substantiva. Adjektiva. Personalia, posesiva. Demonstrativa. Interogativa, relativa 0. Indefinita, negativa. Numeralia 0. Verba prézentní tvary. Verba préteritum 0. Verba aspekt. Verba futurum.

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C Institute of Languages and Humanities 5 (1999)

SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C Institute of Languages and Humanities 5 (1999) SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C Institute of Languages and Humanities 5 (1999) ANGLICKÝ POØÁDEK SLOV - ÈESKÝ PÁD: SIGNÁLY STUPNÌ KONTROLY NAD DÌJEM Šárka Èáòová Ústav jazykù a humanitních

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI.  PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Matematika I Posloupnosti

Matematika I Posloupnosti Matematika I Posloupnosti RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Posloupnost Def. Nekoneènou posloupností reálných èísel

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

PhDr. Michaela Tureckiová. KLÍÈ K ÚÈINNÉMU VEDENÍ LIDÍ Odemknìte potenciál svých spolupracovníkù

PhDr. Michaela Tureckiová. KLÍÈ K ÚÈINNÉMU VEDENÍ LIDÍ Odemknìte potenciál svých spolupracovníkù Text vznikl v souvislosti s grantovým projektem GAÈR na téma Zmìny v koncepcích výchovy a vzdìlávání v podmínkách uèící se spoleènosti (registraèní èíslo 406/06/0546). PhDr. Michaela Tureckiová KLÍÈ K

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více