Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN Matná svìtla na periférii èeské interpunkce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN 1642 9893. Matná svìtla na periférii èeské interpunkce"

Transkript

1 Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN Robert ADAM Praha Matná svìtla na periférii èeské interpunkce Kladení èlenicích znamének nepatøí v èeské jazykovìdì k tématùm, na která se soustøeïuje teoretická pozornost badatelù. Jednou z øídkých výjimek je nedlouhý èlánek Miloslava Sedláèka (1986), v nìm autor mj. vymezuje funkce interpunkce a její kritéria a náznakovì rozlišuje interpunkci neutrální (základní, obecnou) a individuální (subjektivní). Správné u ívání neutrální interpunkce je v èeském prostøedí významnou souèástí normy veøejných písemných projevù, jako takové je kodifikováno a je pøedmìtem soustavné školní výuky. Proto e je interpunkce pova ována za (svébytnou) souèást pravopisu, provádí její kodifikaci nejrozšíøenìjší èeská jazykovìkodifikaèní pøíruèka, Pravidla èeského pravopisu, která se mezi veøejností tìší pomìrnì vysoké autoritì. Pravidla vycházejí u øadu desítiletí ve dvou vydáních: tzv. školním, které je ministerstvem školství schvalováno jako závazná pomùcka pro výuku èeského jazyka, èím právì nabývá charakteru kodifikaèní pøíruèky, a tzv. akademickém. Výklady o interpunkci jsou v akademickém vydání obsáhlejší ne ve vydání školním, ale ne o moc. Lze øíci, e školní vydání vymezuje centrální oblast èeské interpunkce, kterou by si mìl osvojit ka dý èlovìk bìhem své školní docházky a která má charakter obecnì závazné normy. Akademické vydání Pravidel pak toto centrum ponìkud rozšiøuje. Zbývá však ještì spousta pøípadù (syntaktických konstrukcí, vztahù, spojovacích prostøedkù apod.), o nich Pravidla nepojednávají nebo pojednávají nejasnì, avšak které se v úzu s vìtší èi menší frekvencí objevují. Pøi rozhodování o tom, zda v tìchto pøípadech znaménko klást, nebo neklást, popøípadì které znaménko pou ít, nemá pisatel (pøípadnì redaktor, editor, korektor) v kodifikaèní pøíruèce oporu. Tyto jevy tvoøí interpunkèní periférii. Ten, kdo stojí pøed problémem z oblasti interpunkèní periférie, mù e postupovat v zásadì dvìma smìry: buï objeví v kodifikovaném centru interpunkce systém a øešení si odvodí pomocí analogií, nebo se pokusí zjistit, zda pro daný jev neexistuje nìjaká norma, která by byla zachycena mimo kodifikaèní pøíruèku. Druhá cesta není jednoduchá, nebo hledat lze na mnoha místech. Èlánky zamìøené na nìjaký interpunkèní problém obèas, leè bohu el nesystematicky vycházejí v odborných a popularizaèních jazykovìdných èasopisech (zejména v Èeském jazyce a literatuøe a v Naší øeèi ). Nìkterými jevy, které se projevují spíš v textech tištìných ne rukou psaných, se zabývají typografické normy a publikace. A mimoto jsou v souèasnosti k dispozici i rádcovské èi prùvodcovské pøíruèky, které se pokoušejí interpunkèní zásady podat zájemcùm z øad veøejnosti ucelenì a šíøeji i hloubìji, ne jak to èiní Pravidla. Které pøíruèky to jsou a jaký je jejich pøínos, budeme sledovat v tomto èlánku. Vìøíme, e ètenáøe Bohemistyky náš kritický rozbor vzhledem k praktické povaze tématu zaujme, tøeba e bude místy ponìkud detailní, a hnidopišský. * První z pøíruèek, které byly vydány po poslední zmìnì pravopisné kodifikace z roku 1993, je Jak psát správnì èárky (Prùvodce interpunkcí pro støední školy a veøejnost) z roku Napsal ji zkušený pra ský bohemista-didaktik Vladimír Stanìk a ministerstvo školství ji schválilo jako pomocnou uèebnici pro støední školy. Jak napovídá její název, nepokrývá celou oblast interpunkce, nýbr soustøeïuje se na nejzatí enìjší znaménko, toti èárku (v pojetí M. Sedláèka na znaménka dvì: èárku a dvojici èárek). V pøedmluvì se uvádí, e pøíruèka rozšiøuje a doplòuje soubor pravidel tam [v Pravidlech èeského pravopisu R.A.] obsa ených o další pøípady psaní èárek, s nimi se ák nebo jiný u ivatel jazyka v písemné praxi mù e setkat. Nerozsáhlá publikace obsahuje výkladovou èást, v ní je pouèení rozèlenìno podobnì jako v Pravidlech, jen v jiném poøadí a s ponìkud odlišnými

2 akcenty, a rozsáhlou èást praktickou øadu cvièení na doplòování èárek, vèetnì klíèe. Ve srovnání s Pravidly uvádí Staòkova pøíruèka podstatnì více spojovacích výrazù a pojmenovává i významové vztahy (pomìry), v nich jsou v pøíkladových vìtných celcích vìty, vìtné èleny nebo jejich slo ky spojeny. Mimoto se sna í vysvìtlovat pou ité syntaktické pojmy, tzn. napø. definuje pøístavek, nìkolikanásobný vìtný èlen apod. V tom je nespornì názornìjší ne Pravidla sama. Nad rámec Pravidel stanoví zásady kladení èárky pøed slovem a, pøed spojeními a tím a stejnì jako, mezi pozdravem a oslovením a mezi zkratkou tzn. a spojkou e. Nedùslednì se zabývá kladením èárek u výrazù pøípadnì, eventuálnì apod., naopak uvá livì a názornì postupuje, pokud jde o psaní èárky pøed zkratkami typu atd. Velmi u iteèné je uvedení pravidla, podle nìho se pøi uvádìní pramenù pøi citaci zákonných pøedpisù nepíší èárky mezi paragrafem, odstavcem a písmenem. Poznámka o vhodnosti kladení èárky ve spojeních typu Moravská galerie, Brno èi Základní škola, ernosecká vychází z racionální a systémové úvahy, ale jde bohu el proti souèasnému trendu v tvoøení tohoto typu chrématonym, a vlastnì i proti pomìrnì pevné normì. Kusý výklad Pravidel se V. Stanìk pokouší zpøesnit i v otázce vsuvek: správnì uvádí, e ustálené krátké vsuvky typu prosím, myslím, dejme tomu, upøímnì øeèeno se zpravidla èárkou neoddìlují, avšak pøiøazuje k nim i spojení øekl bych, u nìho je naopak noremní èárky psát, a spojení nemýlím-li se, které si ponechává charakter vedlejší vìty. Stejnì jako Pravidla opomíjí situaci (v úzu bì nou), v ní se výraz typu prosím nebo upøímnì øeèeno vyskytne na poèátku vìty interpunkèní øešení pøitom v takové situaci není nijak samozøejmé. V nìkolika bodech se pøíruèka Jak psát správnì èárky s Pravidly rozchází. Zatímco podle Pravidel se slo ky nìkolikanásobného vìtného èlenu spojené dvojitými spojovacími výrazy èárkou oddìlují v dy, V. Stanìk u nich rozlišuje význam; v oddíle o nìkolikanásobných vìtných èlenech i v oddíle o souøadnì spojených vìtách se pak pokouší objasnit rozdíl mezi sluèovacím a vyluèovacím významem u rozštìpených spojek buï nebo, a nebo, avšak nikoli zdaøile; srov. významovì zcela paralelní, avšak autorem rùznì chápané pøíkladové vìty Obèan vy aduje fungující sí úøadù, a státních nebo samosprávných Výrobky se èasto delší nebo kratší èas skladují, a ji ve skladech, nebo v maloobchodní síti. Krokem zpìt je definice volného a tìsného pøívlastku: zatímco podle Pravidel je volný pøívlastek takový, který nezu uje významový rozsah nadøazeného jména, V. Stanìk ho charakterizuje jako pøívlastek, který mù eme vypustit, ani se poruší smysl vìty. Z uèebnic syntaxe jsou pøitom známé i vìty, v nich volný pøívlastek nese informaci pro smysl vìty nezbytnou. Napø. Mluvnice Josefa Dobrovského, napsaná na samém poèátku minulého století, podává hlubší popis jazykového systému ne mluvnice napsané koncem padesátých let (Grepl, Karlík 1999, s. 234). (Informace, e mluvnice J. Dobrovského byla napsána na poèátku století, zde není specifikující, jde proto o pøívlastek volný; informace je tu však podstatná, nebo umo òuje srovnání èasù vzniku mluvnic, které se tu porovnávají, a tedy ukazuje, jak Dobrovský pøedstihl svou dobu.) K dalším øešením odchylným od Pravidel patøí výjimka z ustanovení, e pøed spojkami vyjadøujícími toto nost (neboli, èili, aneb) se èárka nepíše: autor uvádí pøíklady, v nich je rozumné èárku napsat, a oznaèuje je jako uvádìní vysvìtlivky; jde vesmìs o konstrukce, v nich by bylo lze nahradit uvedené spojky výrazy tj. nebo tzn. Pojem vysvìtlivka je pou it i pøi formulaci pravidla o kladení èárky pøed výrazy jako vyjma, vèetnì, kromì, avšak ani zde není definován. Protìjškem je mu spojení tìsné ; z pøíkladových vìt lze usuzovat na to, e rozdíl by bylo mo no vysvìtlit s poukazem na osamostatòování èástí výpovìdi, pøípadnì pomocí takových pojmù, jako jsou vìtný dùraz èi stupnì výpovìdní dynamiènosti. V pasá ích vìnovaných pøístavkovým spojením dochází ve sledované pøíruèce k vnitøním rozporùm. Jako pøíklady spojení, v nich druhý èlen shrnuje to, co bylo v prvním èlenu jmenováno, se objevují za sebou následující vìty: Dospìlí, dìti, domácí návštìvníci i cizinci, všichni byli nadšeni vystoupením sokolského dorostu. Kotva, Bílá labu, Máj, zkrátka velké obchodní domy, dosahují neobyèejnì vysokého mìsíèního obratu. Skuteènost, e za druhým èlenem v první vìtì

3 (všichni) èárka není, kde to za druhým èlenem v druhé vìtì (domy) je, zùstává bez komentáøe. Interpunkèní øešení pøíkladových vìt na rektifikaci (Ka dý psaný jazyk svoje hranice, nebo pøesnìji, hranice svého mluveného projevu, zdaleka pøekraèuje. Všechny vaše pøipomínky, èi lépe podnìty, vezmeme v úvahu.) je rozporné nejen vnitønì (zatímco po výrazu nebo pøesnìji je zde vytištìna èárka, po synonymním èi lépe vytištìna není), nýbr i ve vztahu k poznámce o rektifikaci v oddíle o nìkolikanásobném vìtném èlenu, kde se uvádí, e se zde èárka píše (pouze) pøed spojkami nebo, èi. Uvnitø jediné pøíruèky je tedy rektifikace pova ována souèasnì za vztah koordinaèní i apozièní; èárku kladenou za nebo pøesnìji pova ujeme za zjevný lapsus. Podobnì nepatøièná (a nevysvìtlená) je i první èárka ve vìtì Po vedrech, to byl úplný dárek z nebe, ten liják, uvedené mezi pøíklady na samostatný vìtný èlen; takovým èlenem je zde pouze ten liják. Vìta Vidìli jsme se asi pøed rokem, tehdy na pøednášce o Karlu Èapkovi, uvedená tamté, patøí spíš do oddílu vìnovaného pøístavkovým spojením. Pøíkladem pøístavkových spojení jsou i vìty Poslední dny pøed odjezdem jsme balili vìci denní potøeby, pøevá nì potraviny a Chce sluèovat nesluèitelné, toti politiku a morálku, které mají ilustrovat kladení èárky u vìtných èlenù dodateènì pøipojených. Ve srovnání s Pravidly Staòkova pøíruèka kupodivu vynechává pouèení, e oddìlit èárkou nelze takový doplnìk vyjádøený pøíèestím nebo jmenným tvarem adjektiva, jeho vypuštìním by se vìta stala neúplnou. Mezi pøíkladovými vìtami na tento typ doplòku u Staòka v dy oddìlovaný èárkami se pak objevuje i vìta s doplòkem v rematické pozici, u ní pokládáme èárku za nepøípustnou a pro ètenáøe matoucí: Karel Èapek psal, ponoøen hluboce do bolestí souèasné doby. V kapitole o èárce v souvìtí (pøesnìji o èárce mezi vìtami) oceòujeme explicitní upozornìní na to, e ne v dy má spojení a tak význam dùsledkový; pokud je tak ve vìtì pøísloveèným urèením zpùsobu, èárka být psána nemá: Ruce sepnìte a tak je polo te na kolena. Poznámku hovoøící o tom, e èárka pøed dvouslovnými dùsledkovými spojkami se nìkdy vynechává, jestli e druhá èást tìchto spojovacích výrazù (proto, tedy) je posunuta hloubìji do vìty, však lze jen stì í chápat jako doporuèení, jakkoli relativnì èastá tato interpunkèní chyba je. Ve zvláštní poznámce Staòkova pøíruèka poznamenává, e se èárka obvykle neklade pøed zájmeny nebo zájmennými pøíslovci ve spojeních jako Pøijdu, ale nevím kdy nebo Voliè chce vìdìt(,) co a jak. Mezi pøíklady však nepatøí Nikdo si nemù e jezdit(,) èím chce a jak chce: na rozdíl od ostatních zde uvedených vìtných celkù zde po zájmenu následuje verbum finitum, a èárka je proto nezbytná. Ustanovení Pravidel, podle kterého se èárka nepíše mezi dvìma spojovacími výrazy, z nich ka dý patøí k jiné vìtì, V. Stanìk v rámci bohaté exemplifikace vztahuje i na pøípady, v nich je prvním ze spojovacích výrazù relativum. S tím lze jen tì ko souhlasit, nebo relativum je vìtným èlenem dané vìty, a vìta následující je tím pádem do této vìty vlo ena vìty vlo ené do jiných je ovšem nutno oddìlovat èárkami z obou stran. Rozvedení a zpøehlednìní kusých ustanovení Pravidel o psaní èárek u infinitivních konstrukcí je zato tøeba pøivítat. Nìkteré formulace, jimi V. Stanìk doplòuje pøíliš struèná ustanovení Pravidel, manì odhalují nedùslednosti v kodifikaci. Tak napø. autor pøejímá pravidlo, e se obvykle èárkou neoddìlují výrazy vzniklé z vedlejších vìt, které pozbyly vìtné platnosti; k nìmu dodává upøesnìní, e pokud pisatel poci uje vìtnou platnost vedlejší vìty, èárku napsat mù e, a doprovází je pøíkladem a chce, nebo nechce (v Pravidlech pouze bez èárky). Toto spojení se však od ostatních (a dìlá co dìlá, a je jak je, dìlej co dìlej) zásadnì liší tím, e ona vìta, která zde prý pozbývá vìtné platnosti, není závislá: celé spojení je souøadné a kladení, nebo nekladení èárky v nìm by mìlo být rozhodnuto v pasá i o souøadnì spojených vìtách. Podobnì V. Stanìk parafrázuje ustanovení Pravidel, e pokud spojka ne spojuje dvì verba finita pøi tém e podmìtu, je nìkdy obtí né stanovit, zda jde o dvì vìty v souvìtí, nebo o nìkolikanásobný pøísudek. Podle teoretikù èeské syntaxe (Grepl, Karlík 1998; Hrbáèek [in:] Èechová a kol. 2000) však nìkolikanásobný vìtný èlen (tedy i nìkolikanásobný pøísudek) je spojení charakteru koordinaèního, s øídkými výjimkami (pøíèina, podmínka, pøípustka) parataktického, co spojka ne nenaplòuje. Na základì

4 formulací syntaktických teoretikù by spojení typu Víc utrácel, ne vydìlával mìla být psána v dy s èárkou. Ani v této kapitole všechny pøíklady neilustrují popisovaný jev. Souvìtí Bìda zemi, kde lidé postrádají politickou satiru nebo kde ji dokonce odsuzují není pøíkladem na spojení vedlejších vìt v pomìru sluèovacím, nýbr jde o pomìr stupòovací. V souvìtí ádáme vás, abyste s námi buï hráli otevøenou hru, nebo od hry odstoupíme pak vùbec nejsou souøadnì spojené vìty vedlejší; správnì mìlo být zøejmì odstoupili. Koneènì zaøazení vìty Jde to vùbec, nestranit ádnému z obou dìtí? po bok ètyøem podmínkovým infinitivùm ve funkci pøíkladù na kladení èárky u infinitivních konstrukcí s významem podmínkovým a mo nostním patrnì ukazuje na nepochopení, co vlastnì mo nostní infinitivní konstrukce jsou. Nejde v nich o vyjádøení dispozièní modality v pøísudku jako v této vìtì, nýbr o modální význam infinitivu: Pøemýšlel, jak uspoøádat [= jak by mohl uspoøádat] knihovnu. Dodejme, e v inkriminované pøíkladové vìtì je èárka proto, e tam k infinitivní konstrukci odkazuje kataforické zájmeno. * Druhou publikaci, nazvanou Prùvodce èeskou interpunkcí, vydala roku 2003 profesorka Ostravské univerzity Jana Svobodová. Zúroèila v ní dlouholeté zkušenosti s výukou syntaxe na vysoké škole a navázala na svá starší skripta Èeská interpunkèní cvièení s klíèem. Podobnì jako pøedchozí publikace má i tato dvì èásti: výkladovou a praktickou. Praktická èást má podobu souvislých textù s vynechanou interpunkcí a obsahuje klíè v podobì nejen doplnìných znamének, nýbr i zdùvodnìní jednotlivých øešení. Pøíruèka probírá všechna èlenící znaménka, nejvìtší pozornost je pochopitelnì vìnována èárce. Neklade si za cíl stanovovat zásady nad rámec Pravidel jde jí o to, stávající kodifikaci jasnì a srozumitelnì vylo it a její ovládání u ètenáøù procvièit. Proto také èasto explicitnì uvádí to, co je v kodifikaci obsa eno jen implicitnì (napø. e èárka v koordinaèní skupinì se klade pouze mezi slo ky, nikoli za skupinu, nebo e je tøeba klást èárku v dy, kdy se vedle sebe ocitnou vìty na rozdílných mluvnických úrovních), 345 a v dy vysvìtluje pou ité pojmy a upozoròuje na syntaktická úskalí (napø. e stejnì znìjící pøívlastek mù e být u jinak nezpøesnìného substantiva tìsný, kde to u substantiva ji nìjak urèeného, vymezeného volný; e vsuvka mù e mít podobu hlavní i vedlejší vìty, a dokonce i hlavní vìty se spojkou). Podobnì jako V. Stanìk upozoròuje i J. Svobodová, e spojovací prostøedek a tak nemusí mít v dy význam dùsledkový, a proto ne v dy je nále ité psát pøed ním èárku. Pøíklad, uvedený v Pravidlech jako ilustrace kladení pomlèky v heslech, nápisech, prùpovìdích atp., toti Kniha pøítel èlovìka, charakterizuje jako doklad funkce pomlèky naznaèit elidovanou sponu a výslovnì dodává, e zde pomlèku nelze nahradit èárkou. Vhodné je i to, e u nìkterých interpunkèních, resp. syntaktických jevù upozoròuje na jejich slohové zabarvení: jako ozvláštòující výjimku chápe dodatkové pøipojování vìtných èlenù i uvolòování infinitivních pøívlastkù (a tedy i jejich oddìlování èárkou). Jako sporná vidíme v pøíruèce J. Svobodové jen nìkolik málo míst, vesmìs nepøíliš záva ných. V pøíkladové vìtì na støedník S pravou láskou je to jako s duchy; kdekdo o ní mluví, ale málokdo ji vidìl pova ujeme za mnohem vhodnìjší pou ít dvojteèku v té její funkci, kterou autorka charakterizuje jako výskyt za vìtou nebo výrazem, které uvozují tzv. vysvìtlovací pøístavek. Ve vìtì uvedené mezi pøíklady na doplòky tvoøené trpným pøíèestím, u nich je oddìlování èárkou fakultativní, toti Vidìno oèima mladých(,) cesta do svìta je dnes ka dému otevøena, chápeme èárku jako nezbytnou, v dy participiální konstrukce je zde nekongruentní. A koneènì je otázka, zda rozhojòovat zpùsoby oddìlování vsuvky o kombinaci pomlèek a závorek, co není prostøedek ani noremní, ani ekonomický. * Zatím poslední praktickou pøíruèku vìnovanou interpunkci vydali roku 2006 v edici knih se spoleèným titulem Na co se èasto ptáte ètyøi mladší pracovníci pra ské pedagogické fakulty a opatøili ji podtitulem Jak pou ívat èárku a další interpunkèní znaménka. Pøedchozím publi- 346

5 kacím se podobá v tom, e mimo výklady obsahuje i cvièení s klíèem: jsou umístìna v závìru ka dé kapitolky a klíè obsahuje vedle øešení i zdùvodnìní. V úvodu autoøi píší, e po dohodì s recenzentkou publikace (pracovnicí jazykové poradny Ústavu pro jazyk èeský AV ÈR a spoluautorkou Pravidel Ivanou Svobodovou) se od nìkterých kodifikovaných zásad odchylují, ponìvad po roce 1993 došlo v u ívání interpunkce k posunùm, a to ve smìru vyšší tolerance. Výklady se zaèínají èárkou a dále následují pasá e o dvojteèce, uvozovkách a pøímé øeèi a poté postupnì o ostatních znaménkách, a to vèetnì spojovníku, který Pravidla ani M. Sedláèek za èlenící znaménko nepova ují, který si ale veøejnost zhusta plete s pomlèkou. Na pøíruèce kolektivu autorù je sympatické, e se sna í srozumitelnì vysvìtlovat pou ité syntaktické pojmy a e doporuèuje u ívání urèitých (neinterpunkèních) prostøedkù, které napomáhají zøetelnosti souvìtné výstavby (napø. opakování spojovacích výrazù na zaèátcích souøadnì spojených vedlejších vìt, jak jsme to právì uèinili v tomto souvìtí). Mimoto je tøeba ocenit, e neopomíjí mnohé jevy, které zùstaly mimo pozornost Pravidel. Tak napø. výslovnì uvádí, e u výrazu jednak a jednak (v úzu èastého, ale lingvisty doposud nereflektovaného) se èárka nepíše. Bez èárky doporuèuje psát výrazy stejnì jako, podobnì jako na zaèátku vìty. Zabývá se tøeba i psaním teèky v popiscích k obrázkùm a také vhodnì upozoròuje, e dvojteèka se zpravidla nepíše pøed výèty, které nemají povahu pøístavku. Podobnì jako J. Svobodová autoøi místy explicitnì upozoròují na èasté chyby, jakou je kupø. kladení èárky pøed spojením a pak. Opomenut nezùstává moderní spojovací prostøedek a/nebo (autoøi ho pova ují za jednu spojku); škoda jen, e skuteènost, e se pøed ním nepíše èárka, si musí ètenáø vyvodit z pøíkladového souvìtí. Hned úvodní kapitola o èárce v souøadném spojení vìt vzbuzuje øadu otázek. Nejvýraznìjší námitky máme vùèi zpùsobu, jakým autoøi odlišují sluèovací vztah od vyluèovacího, a v dùsledku toho i vùèi doporuèením, která ètenáøùm dávají ohlednì kladení èárky pøed spojkami nebo, anebo a èi. (Tomuto slo itému tématu hodláme vìnovat zvláštní èlánek.) Pochybujeme i o mo nosti neklást èárku v souvìtích jako Celý den se na všechny jenom usmíval i sousedé si toho všimli nebo Nikdo mi v tom okam iku nemohl pomoct ani Petr se nezmohl na jediné slovo: nedávná zkušenost s tím, e studenti bohemistiky v textu sto let starém pova ovali valnou vìtšinou spojku i spojující vìty za èástici, nás vede k domnìnce, e v souèasné èeštinì se spojování vìt (pøinejmenším hlavních vìt s rùznými podmìty) pomocí spojek i a ani ve sluèovacím vztahu stává negramatickým. Mezi pøíkladovými vìtami na spojku a jako souèást víceslovných spojovacích výrazù je i vìta, v ní ádné a není. Snaha autorù stanovit dvojí mo nost interpungování pøed parataktickým a je pochopitelná, ponìvad by to odpovídalo dvìma zpùsobùm, jak dané vìty (napø. Pou íval výrazy kni ní(,) a zastaralé) vyslovit: a mù e být pøíklonné, nebo mù e být vysloveno po pauze. Ani pøíklonné a však podle našeho názoru nevyjadøuje prosté sluèování; spíš jde o vyjádøení rozmezí, tak jako v pøípadì Vejce vaøíme osm a deset minut. Z formulace V nìkterých pøípadech nemù eme jednoznaènì rozhodnout, zda jsou spojky u ity jako sluèovací nebo (sic!) vyluèovací, èárku tedy mù eme i nemusíme napsat vysvítá, e autoøi nemají ujasnìno, z èí perspektivy vedou svùj výklad: zda píšícího, nebo ètenáøe; to platí vlastnì o celé publikaci. I v pasá ích vìnovaných interpunkci pøed spojkami jak, jako a ne zavádìjí autoøi pøíruèky Jak pou ívat èárku a další interpunkèní znaménka zásady, které nemají oporu v Pravidlech, nevycházejí z ádných nových syntaktických poznatkù a nereflektují pevnì vìøíme ani posuny v normì. Ve vìtì Uvádìl mnoho pøíkladù(,) jako péèi o zvíøata, o staré lidi apod. èárku pøed jako napsat nikoli mù eme, nýbr musíme: Pravidla to, co je zde spojkou jako pøipojeno, definují jako èást celku oznaèeného pøedcházejícím èlenem, která je uvedena jako pøíklad. (Na jiném místì se autoøi k dvojí funkci výètového jako vyjadøují v souladu s Pravidly, ale místo aby rozdíl popsali jako rozdíl mezi výètem specifikujícím, zu ujícím rozsah významu øídícího substantiva a výètem uvádìjícím pøíklady, hovoøí dost nepøesnì o nezbytné informaci a významovì volnìjší èásti vìty.) Mo nost chápat dvì verba finita spojená spojkou ne jako nìkolikanásobný pøísudek (v èásti tohoto textu vìnované pøíruèce V. Staòka jsme pochybo

6 vali, e je to mo né ve vìtách jako Víc utrácel, ne vydìlával) autoøi naprosto neuvìøitelnì vztahují i na ne s významem èasovým a doporuèují jako rovnocennou variantu i psaní Ne nakoupil naobìdval se. Poznat, e tu jde o podøadné souvìtí, by pøitom mìl ka dý absolvent základní školy! O pár stran dále autoøi umo òují v pøípadì zesílení významu vedlejší vìty výrazem kladeným pøed spojku psát èárku za tento výraz i pøed nìj, vèetnì pøípadù jako Do sklepa pro brambory dojdu jen, co si doètu kapitolu. Pravidla jsou v té vìci bohu el pøespøíliš lapidární, ale z pøíkladù v nich uvedených lze odvodit, e dvojí èlenìní je mo né jen tehdy, kdy lze vedlejší vìtu vynechat bez ztráty gramatiènosti. Tedy Rozmyslete si odpovìï døíve, ne zaènete test vyplòovat ano, Pøijedu jen, abych ho uvidìl ne. Zøetelnìjší je toto pravidlo snad v pøípadì, kdy vedlejší vìta pøedchází vìtu hlavní; autoøi pøíruèky však i v souvìtí Zvláš (,) kdy je horko, chtìjí být psi venku dlouho do noci pøipouštìjí èárku po zesilujícím výrazu, a vedlejší vìtu tedy umo òují chápat jako vlo enou. Naprosto zmatený musí být ètenáø z výkladu o zdvojené spojce ani ani. Nejprve se mu dostane dlouhého ilustraèního souvìtí, v nìm jsou bez jakéhokoli komentáøe uvedeny èárky jako fakultativní. Poté následuje pravidlo o psaní èárky u všech zdvojených sluèovacích spojek vèetnì ani ani a pøíslušných pøíkladù (tam je èárka uvedena jako nutná). A nakonec se doète, e èárku u výrazu ani ani lze u ít i vynechat podle toho, zda je spojení chápáno jako sluèovací, nebo jako stupòovací. Podobnì matoucí jsou i pøípady, kdy je jedno a toté pøíkladové souvìtí uvedeno nejprve s jednoznaènou interpunkcí a poté s dvojím interpunkèním øešením. To se stalo ve výkladu o pøístavku; jde o pøíklad Já, Pavel Novák, prohlašuji, e jsem se nedopustil ádné zrady. Pøi druhém u ití jsou èárky obklopující vlastní jméno nevhodnì a nenoremnì prohlášeny za fakultativní, nadto s popisem, e jde o konstrukci slo enou z vlastního jména a obecného substantiva zdá se tedy, e se sem dané pøíkladové souvìtí dostalo nedopatøením. Pøíkladové vìty jako Musím koupit nìco k jídlu, maso a brambory a O prázdninách jsme byli na brigádì sbírat ovoce, broskve, meruòky a hroznové víno nás vedou k povzdechnutí, e je škoda, e autoøi pøíruèky nedoporuèili ètenáøùm v podobných pøípadech dávat pøednost dvojteèce. (Ostatnì na funkèní pøetí enost èárky upozoròoval u M. Sedláèek; v interpunkèních pøíruèkách všech typù by mìlo stát obecné pravidlo stanovící, e kde mù e stát èárka nebo jiné znaménko, mìlo by stát jiné znaménko.) Poslední nedopatøení v oddíle o pøístavku má mo ná na svìdomí nakladatel: vìta Nakladatelství Klett s. r. o., vydalo zajímavou pøíruèku o interpunkci v èeské vìtì zde ilustruje zásadu, e pokud je název firmy konèící zkratkou s. r. o., a. s. u it ve vìtì, je z jazykového hlediska správné psát za zkratku èárku. Jistì e, ale èárka tu musí být i pøed zkratkou a pokud firma trvá na u ívání jazykovì chybného názvu, proto e ho tak má zapsán v obchodním rejstøíku, èárka za zkratkou to zachránit nemù e! K velmi pozoruhodnému nesouladu v doporuèeních jednotlivých pøíruèek dochází u celkem bì nì u ívaného spojovacího výrazu jako i. Zatímco Staòkùv prùvodce doporuèuje psát pøed ním èárku, kolektivní publikace nabízí publiku výbìr ze dvou jiných! mo ností, toti psát èárku pøed ním i za èlenem, který pøipojuje, nebo nepsat èárky vùbec. Poslední mo nost lze odmítnout nejsnáze; koneckoncù i sami autoøi kolektivní pøíruèky o nìm sice pojednávají spolu s výrazy stejnì jako a podobnì jako, ale kdy upozoròují na odchylné pravidlo pøi u ití tìchto výrazù na zaèátku vìty (èárka se tam zásadnì nepíše), výraz se jim z uvedené trojice nenápadnì vytrácí pochopitelnì, proto e ho na zaèátku vìty u ít nelze, co svìdèí o tom, e ke zbylým dvìma nepatøí. Sporná doporuèení se v pøíruèce kolektivu autorù nevyhnula ani kapitolám o dalších znaménkách. Pokud platí, e ve vìtách jako Všichni tøi vítìzové: Hana Novotná, Petr Skoupý a Daniel emlièka získali i zájezd k moøi dvojteèka nahrazuje výraz tj., jak autoøi tvrdí, pak by mìla ovšem na konci vysvìtlovacího výètového pøístavku (zde pøed slovem získali) stát èárka. Další funkcí dvojteèky je podle autorù vyjadøování významového rozvolnìní v dlouhém souvìtí, jeho myšlenkové dvojèlennosti zøejmì to má souviset s funkcí oddìlovat pøedvìtí a závìtí periody, zmínìnou v poznámce v Pravidlech. V dlouhém souvìtí, které je tu uvedeno jako pøíklad, však má dvojteèka fun

7 kci oddìlit dolo ení, vysvìtlení skuteènosti uvedené pøed ní (øeèeno slovy Pravidel), o ádné rozvolnìní tu nejde. V oddíle o pøímé øeèi je zmínìna mo nost psát pøed pøímou øeèí v umìlecké literatuøe pomlèku, avšak schází jakákoli informace o pøímé øeèi neznaèené uvozovkami. O tom, e autoøi naprosto nerozumìjí pojmu polopøímá øeè, svìdèí nejen její ztoto nìní s vnitøním monologem autora (sic!), nýbr i jediný pøíklad, v nìm jde ve skuteènosti o neznaèenou pøímou vnitøní øeè postavy. Kdy autoøi pøíruèky uvádìjí jako správné hned tøi mo nosti psaní epistolární zkratky P. S., mimo jiné i v podobì PS., tì ko to chápat jinak ne jako zbyteèné zavádìní mimosystémových výjimek do psaní zkratek, a tedy drobný krok k destabilizaci této èásti pravopisného systému. Oddíl o závorkách respektuje ustanovení Pravidel, ale nabízí se otázka, zda v dobì textových editorù s bohatým inventáøem symbolù a v èase rostoucího vyu ití lomítka stále doporuèovat psaní tzv. šikmých závorek, tj. vlastnì dvou lomítek. Spojení názvu obce a názvu její èásti se podle pøíruèky mù e psát se spojovníkem bez mezer i s pomlèkou s mezerami (Praha-Radotín i Praha Radotín), a je-li jeden z názvù víceslovný, pouze druhým jmenovaným zpùsobem. Takovým zpùsobem se však oznaèuje rovnì vymezení trasy. V pøípadech jako trasa Praha Dolní Liboc Kladno Švermov to pak znemo òuje zapsat jednoznaènì, zda jsou na trase dva, tøi, nebo ètyøi body; ètenáøi, který neví nebo si neuvìdomí, e Švermov je úøednì souèástí Kladna a Dolní Liboc souèástí Prahy, ani jiná ne poslední jmenovaná interpretace nenapadne. Proè tedy radìji nezùstat u v itého psaní se spojovníkem i v pøípadì víceslovných názvù? Nedoká eme posoudit, zda zámìrnì, èi nevìdomky mìní autoøi nìkteré v ité syntaktické termíny za nové, napø. infinitiv rozvinutý místo rozvitý nebo pøívlastek postupnì se rozvíjející místo pøívlastek postupnì rozvíjející; u druhého termínu jde pøece o to, e pøívlastek postupnì rozvíjí øídící substantivum, nikoli snad sám sebe. Nerozumíme ani tomu, proè pou ívají slovo rozvzpomínání místo nále itého rozpomínání a proè se v jinak spisovných pøíkladových vìtách objevuje vazba pøedlo ky mimo s genitivem místo nále itého akuzativu. Kvalitu pøíruèky sni ují rovnì chyby v sazbì: v oddíle o apostrofu jsou místo tohoto znaménka soustavnì tištìny koncové jednoduché uvozovky; a tìsnì nad informací, e pokud se spojovník objeví na konci øádku, píšeme druhý na zaèátku dalšího øádku, takovýto druhý spojovník schází. Nejvìtší vadou na kráse analyzované publikace je skuteènost, e se její autoøi ve výkladových pasá ích dopouštìjí hrubých interpunkèních chyb. V následujících vìtách kladou nemístné èárky: Vìty hlavní pøipojené k sobì bez spojovacího výrazu, oddìlujeme v dy èárkou (pøíp. pomlèkou); Vìtu vedlejší vlo enou do vìty øídící (hlavní), oddìlujeme èárkami z obou stran (v obou pøípadech pøed slovem oddìlujeme); Zkratky, zkracující nìkolik slov, se píší jako jedno slovo (okolo rozvitého pøívlastku, který je specifikující, tedy tìsný); v následujících naopak èárky scházejí: informace, e Brazílie le í v Ji ní Americe není informace nová ani podstatná pro smysl vìty (za slovem Americe); Konstrukce tvoøené rozvitým pøídavným jménem, pøíèestím nebo pøechodníkem je mo no, ale není to bezpodmíneènì nutné oddìlit z obou stran èárkami (za slovem nutné, jím se konèí vsuvka). Scházející i nadbyteèná èárka se nacházejí v tomto takøka nesrozumitelném souvìtí: Pokud stojí na místì, kde by mohly být u ity pøedlo ky, spojky a v pøípadì zápisu celých finanèních sum, mezerou ji [= pomlèku] neoddìlujeme (èárka nemá být za slovem sum, nýbr za slovem spojky, souvìtí by bylo vhodné vùbec pøeformulovat). V odùvodnìní interpunkèního øešení jedné z úloh se v klíèi objevuje formulace dvojí mo ná interpretace: buï pomìr stupòovací nebo pomìr sluèovací, v ní musí být pøed slovem nebo èárka dokonce i podle neobvyklé teorie u ité v této pøíruèce. Pøípadù, kdy se autoøi v pøíkladových vìtách týkajících se jiných jevù nedr í vlastních doporuèení, jsou v publikaci spousty. * Jak ukázal rozbor souèasných èeských interpunkèních pøíruèek, není orientace na periférii èeské interpunkce snadná. Prùvodce Jany Svobodové ozaøuje centrum arci svìtlem jasným a ostrým a mnohdy

8 z lepších úhlù ne Pravidla èeského pravopisu a na periférii dopadají jen sporadické odlesky. Prùvodce Vladimíra Staòka a rádce kolektivu autorù se shodnì odva ují za hranice centra postoupit, avšak jejich svìtla jsou matná, místy ozaøují spíše scestí ne chodníky a obèas svítí sama proti sobì. Poutník, který se chce v celku èeské interpunkce vyznat, tak zatím na poøádný reflektor èeká. Šanci stát se jím má právì dokonèovaná internetová pøíruèka jazykové poradny Ústavu pro jazyk èeský AV ÈR. Uvidíme Literatura A d a m R., 2008, O èárce pøed spojkou»nebo«, Èeský jazyk a literatura (v tisku). È e c h o v á M. a kol., 2000, Èeština øeè a jazyk, ISV, Praha. G r e p l M., K a r l í k P., 1998, Skladba èeštiny, Votobia, Olomouc. G r e p l M., K a r l í k P., 1999, Skladba èeštiny cvièení a výklad, ISV, Praha. J a n o v e c L., B u š o v á L., Ø í h o v á A., Š a m a l o v á M., 2006, Na co se èasto ptáte. Jak pouûívat èárku a další interpunkèní znaménka, Klett, Praha. Pravidla èeského pravopisu, 1998, Academia, Praha. Pravidla èeského pravopisu. Školní vydání vèetnì Dodatku, 2004, Fortuna, Praha. S e d l á è e k M., 1986, K základním otázkám interpunkce v èeštinì, Naše øeè 69, s S t a n ì k V, 1997, Jak psát správnì èárky. Prùvodce interpunkcí pro støední školy a veøejnost, Fortuna, Praha. S v o b o d o v á J., 2003, Prùvodce èeskou interpunkcí, Vademecum Bohemiae, Opava. 353

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893. Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu

Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893. Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893 Magdaléna RYSOVÁ Praha Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu Klíèová slova: Diskurz, konektory,

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internet Internetová komunikace Grafika

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893. O èeštinì v Ji ní Koreji * Ivana BOZDÌCHOVÁ Praha

Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893. O èeštinì v Ji ní Koreji * Ivana BOZDÌCHOVÁ Praha Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893 Ivana BOZDÌCHOVÁ Praha O èeštinì v Ji ní Koreji * 1. Úvodem V dobì právì se blí ícího 20. výroèí navázání diplomatických vztahù mezi bývalým Èeskoslovenskem a Korejskou

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893 Kateøina VLASÁKOVÁ Praha Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì 0. Nastínìní problematiky Tìsnì po vzniku referenèních popisù pro èeštinu jako cizí jazyk zaèaly

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893

Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893 zúèastnilo 63 respondentù, pøesnìji øeèeno 58 posluchaèek a 5 posluchaèù bohemistiky. Ptáte se, jaké jsou výsledky daného šetøení? Prosím, tady jsou. Dvacet devìt dotázaných(to znamená cca 46%) zvolilo

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

MICROPEL 03.2004 všechna práva vyhrazena kopírování publikace dovoleno pouze bez zmìny textu a obsahu http://www.micropel.cz

MICROPEL 03.2004 všechna práva vyhrazena kopírování publikace dovoleno pouze bez zmìny textu a obsahu http://www.micropel.cz SIMPLE 4 Popis programovacího jazyka SIMPLE verze 4 pro vývoj aplikací s PLC MICROPEL edice 03.2004 2. verze dokumentu doplnìn popis editorù doplnìn popis spec. funkcí doplnìn popis sdílených sí ových

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Jiøí Sedláèek E-KOMERCE INTERNETOVÝ A MOBIL MARKETING Praha 2006 Pøíruèka se zabývá komerèním využitím Internetu a mobilních technologií, pøedevším e-komercí, internetovým a mobil marketingem Je urèena

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje Logistická etiketa Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost a pøesnost èinností

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

zní: stát neodpovídá za závazky tiskové kanceláøe a tisková kanceláø neodpovídá za

zní: stát neodpovídá za závazky tiskové kanceláøe a tisková kanceláø neodpovídá za OTÁZKY ŽURNALISTIKY 2000 4 330 ÈESKÁ TISKOVÁ KANCELÁØ LUDMILA TRUNEÈKOVÁ O zøízení Èeské tiskové kanceláøe rozhodli poslanci Èeské národní rady 21. øíjna 1992 pøijetím zákona è. 517. Úèinnosti nabyl 15.

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Základy. fotografie. Pavel Roubal. a digitální. Doplòující materiál k volitelnému modulu Grafika a digitální fotografie kolení P projektu SIPVZ

Základy. fotografie. Pavel Roubal. a digitální. Doplòující materiál k volitelnému modulu Grafika a digitální fotografie kolení P projektu SIPVZ Grafika a digitální fotografie Pavel Roubal Základy fotografování kompozice Doplòující materiál k volitelnému modulu Grafika a digitální fotografie kolení P projektu SIPVZ Obsah Clona a èas...1 Hloubka

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Bohemistyka 2007, nr 1, ISSN 1642 9893. enská komunikace a mediální dialog

Bohemistyka 2007, nr 1, ISSN 1642 9893. enská komunikace a mediální dialog Bohemistyka 2007, nr 1, ISSN 1642 9893 Jindøiška SVOBODOVÁ Olomouc enská komunikace a mediální dialog 0. Na pøípadu jedné specifické varianty institucionálního rozhovoru chceme sledovat specifika v komunikaèním

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 1 OBSAH PØEHLED PROBLEMATIKY...4 1 Situace...4 2 Úèinek vstupu do EU na auditorskou práci...6 3 Spolupráce s Evropským úèetním

Více