Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN Matná svìtla na periférii èeské interpunkce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN 1642 9893. Matná svìtla na periférii èeské interpunkce"

Transkript

1 Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN Robert ADAM Praha Matná svìtla na periférii èeské interpunkce Kladení èlenicích znamének nepatøí v èeské jazykovìdì k tématùm, na která se soustøeïuje teoretická pozornost badatelù. Jednou z øídkých výjimek je nedlouhý èlánek Miloslava Sedláèka (1986), v nìm autor mj. vymezuje funkce interpunkce a její kritéria a náznakovì rozlišuje interpunkci neutrální (základní, obecnou) a individuální (subjektivní). Správné u ívání neutrální interpunkce je v èeském prostøedí významnou souèástí normy veøejných písemných projevù, jako takové je kodifikováno a je pøedmìtem soustavné školní výuky. Proto e je interpunkce pova ována za (svébytnou) souèást pravopisu, provádí její kodifikaci nejrozšíøenìjší èeská jazykovìkodifikaèní pøíruèka, Pravidla èeského pravopisu, která se mezi veøejností tìší pomìrnì vysoké autoritì. Pravidla vycházejí u øadu desítiletí ve dvou vydáních: tzv. školním, které je ministerstvem školství schvalováno jako závazná pomùcka pro výuku èeského jazyka, èím právì nabývá charakteru kodifikaèní pøíruèky, a tzv. akademickém. Výklady o interpunkci jsou v akademickém vydání obsáhlejší ne ve vydání školním, ale ne o moc. Lze øíci, e školní vydání vymezuje centrální oblast èeské interpunkce, kterou by si mìl osvojit ka dý èlovìk bìhem své školní docházky a která má charakter obecnì závazné normy. Akademické vydání Pravidel pak toto centrum ponìkud rozšiøuje. Zbývá však ještì spousta pøípadù (syntaktických konstrukcí, vztahù, spojovacích prostøedkù apod.), o nich Pravidla nepojednávají nebo pojednávají nejasnì, avšak které se v úzu s vìtší èi menší frekvencí objevují. Pøi rozhodování o tom, zda v tìchto pøípadech znaménko klást, nebo neklást, popøípadì které znaménko pou ít, nemá pisatel (pøípadnì redaktor, editor, korektor) v kodifikaèní pøíruèce oporu. Tyto jevy tvoøí interpunkèní periférii. Ten, kdo stojí pøed problémem z oblasti interpunkèní periférie, mù e postupovat v zásadì dvìma smìry: buï objeví v kodifikovaném centru interpunkce systém a øešení si odvodí pomocí analogií, nebo se pokusí zjistit, zda pro daný jev neexistuje nìjaká norma, která by byla zachycena mimo kodifikaèní pøíruèku. Druhá cesta není jednoduchá, nebo hledat lze na mnoha místech. Èlánky zamìøené na nìjaký interpunkèní problém obèas, leè bohu el nesystematicky vycházejí v odborných a popularizaèních jazykovìdných èasopisech (zejména v Èeském jazyce a literatuøe a v Naší øeèi ). Nìkterými jevy, které se projevují spíš v textech tištìných ne rukou psaných, se zabývají typografické normy a publikace. A mimoto jsou v souèasnosti k dispozici i rádcovské èi prùvodcovské pøíruèky, které se pokoušejí interpunkèní zásady podat zájemcùm z øad veøejnosti ucelenì a šíøeji i hloubìji, ne jak to èiní Pravidla. Které pøíruèky to jsou a jaký je jejich pøínos, budeme sledovat v tomto èlánku. Vìøíme, e ètenáøe Bohemistyky náš kritický rozbor vzhledem k praktické povaze tématu zaujme, tøeba e bude místy ponìkud detailní, a hnidopišský. * První z pøíruèek, které byly vydány po poslední zmìnì pravopisné kodifikace z roku 1993, je Jak psát správnì èárky (Prùvodce interpunkcí pro støední školy a veøejnost) z roku Napsal ji zkušený pra ský bohemista-didaktik Vladimír Stanìk a ministerstvo školství ji schválilo jako pomocnou uèebnici pro støední školy. Jak napovídá její název, nepokrývá celou oblast interpunkce, nýbr soustøeïuje se na nejzatí enìjší znaménko, toti èárku (v pojetí M. Sedláèka na znaménka dvì: èárku a dvojici èárek). V pøedmluvì se uvádí, e pøíruèka rozšiøuje a doplòuje soubor pravidel tam [v Pravidlech èeského pravopisu R.A.] obsa ených o další pøípady psaní èárek, s nimi se ák nebo jiný u ivatel jazyka v písemné praxi mù e setkat. Nerozsáhlá publikace obsahuje výkladovou èást, v ní je pouèení rozèlenìno podobnì jako v Pravidlech, jen v jiném poøadí a s ponìkud odlišnými

2 akcenty, a rozsáhlou èást praktickou øadu cvièení na doplòování èárek, vèetnì klíèe. Ve srovnání s Pravidly uvádí Staòkova pøíruèka podstatnì více spojovacích výrazù a pojmenovává i významové vztahy (pomìry), v nich jsou v pøíkladových vìtných celcích vìty, vìtné èleny nebo jejich slo ky spojeny. Mimoto se sna í vysvìtlovat pou ité syntaktické pojmy, tzn. napø. definuje pøístavek, nìkolikanásobný vìtný èlen apod. V tom je nespornì názornìjší ne Pravidla sama. Nad rámec Pravidel stanoví zásady kladení èárky pøed slovem a, pøed spojeními a tím a stejnì jako, mezi pozdravem a oslovením a mezi zkratkou tzn. a spojkou e. Nedùslednì se zabývá kladením èárek u výrazù pøípadnì, eventuálnì apod., naopak uvá livì a názornì postupuje, pokud jde o psaní èárky pøed zkratkami typu atd. Velmi u iteèné je uvedení pravidla, podle nìho se pøi uvádìní pramenù pøi citaci zákonných pøedpisù nepíší èárky mezi paragrafem, odstavcem a písmenem. Poznámka o vhodnosti kladení èárky ve spojeních typu Moravská galerie, Brno èi Základní škola, ernosecká vychází z racionální a systémové úvahy, ale jde bohu el proti souèasnému trendu v tvoøení tohoto typu chrématonym, a vlastnì i proti pomìrnì pevné normì. Kusý výklad Pravidel se V. Stanìk pokouší zpøesnit i v otázce vsuvek: správnì uvádí, e ustálené krátké vsuvky typu prosím, myslím, dejme tomu, upøímnì øeèeno se zpravidla èárkou neoddìlují, avšak pøiøazuje k nim i spojení øekl bych, u nìho je naopak noremní èárky psát, a spojení nemýlím-li se, které si ponechává charakter vedlejší vìty. Stejnì jako Pravidla opomíjí situaci (v úzu bì nou), v ní se výraz typu prosím nebo upøímnì øeèeno vyskytne na poèátku vìty interpunkèní øešení pøitom v takové situaci není nijak samozøejmé. V nìkolika bodech se pøíruèka Jak psát správnì èárky s Pravidly rozchází. Zatímco podle Pravidel se slo ky nìkolikanásobného vìtného èlenu spojené dvojitými spojovacími výrazy èárkou oddìlují v dy, V. Stanìk u nich rozlišuje význam; v oddíle o nìkolikanásobných vìtných èlenech i v oddíle o souøadnì spojených vìtách se pak pokouší objasnit rozdíl mezi sluèovacím a vyluèovacím významem u rozštìpených spojek buï nebo, a nebo, avšak nikoli zdaøile; srov. významovì zcela paralelní, avšak autorem rùznì chápané pøíkladové vìty Obèan vy aduje fungující sí úøadù, a státních nebo samosprávných Výrobky se èasto delší nebo kratší èas skladují, a ji ve skladech, nebo v maloobchodní síti. Krokem zpìt je definice volného a tìsného pøívlastku: zatímco podle Pravidel je volný pøívlastek takový, který nezu uje významový rozsah nadøazeného jména, V. Stanìk ho charakterizuje jako pøívlastek, který mù eme vypustit, ani se poruší smysl vìty. Z uèebnic syntaxe jsou pøitom známé i vìty, v nich volný pøívlastek nese informaci pro smysl vìty nezbytnou. Napø. Mluvnice Josefa Dobrovského, napsaná na samém poèátku minulého století, podává hlubší popis jazykového systému ne mluvnice napsané koncem padesátých let (Grepl, Karlík 1999, s. 234). (Informace, e mluvnice J. Dobrovského byla napsána na poèátku století, zde není specifikující, jde proto o pøívlastek volný; informace je tu však podstatná, nebo umo òuje srovnání èasù vzniku mluvnic, které se tu porovnávají, a tedy ukazuje, jak Dobrovský pøedstihl svou dobu.) K dalším øešením odchylným od Pravidel patøí výjimka z ustanovení, e pøed spojkami vyjadøujícími toto nost (neboli, èili, aneb) se èárka nepíše: autor uvádí pøíklady, v nich je rozumné èárku napsat, a oznaèuje je jako uvádìní vysvìtlivky; jde vesmìs o konstrukce, v nich by bylo lze nahradit uvedené spojky výrazy tj. nebo tzn. Pojem vysvìtlivka je pou it i pøi formulaci pravidla o kladení èárky pøed výrazy jako vyjma, vèetnì, kromì, avšak ani zde není definován. Protìjškem je mu spojení tìsné ; z pøíkladových vìt lze usuzovat na to, e rozdíl by bylo mo no vysvìtlit s poukazem na osamostatòování èástí výpovìdi, pøípadnì pomocí takových pojmù, jako jsou vìtný dùraz èi stupnì výpovìdní dynamiènosti. V pasá ích vìnovaných pøístavkovým spojením dochází ve sledované pøíruèce k vnitøním rozporùm. Jako pøíklady spojení, v nich druhý èlen shrnuje to, co bylo v prvním èlenu jmenováno, se objevují za sebou následující vìty: Dospìlí, dìti, domácí návštìvníci i cizinci, všichni byli nadšeni vystoupením sokolského dorostu. Kotva, Bílá labu, Máj, zkrátka velké obchodní domy, dosahují neobyèejnì vysokého mìsíèního obratu. Skuteènost, e za druhým èlenem v první vìtì

3 (všichni) èárka není, kde to za druhým èlenem v druhé vìtì (domy) je, zùstává bez komentáøe. Interpunkèní øešení pøíkladových vìt na rektifikaci (Ka dý psaný jazyk svoje hranice, nebo pøesnìji, hranice svého mluveného projevu, zdaleka pøekraèuje. Všechny vaše pøipomínky, èi lépe podnìty, vezmeme v úvahu.) je rozporné nejen vnitønì (zatímco po výrazu nebo pøesnìji je zde vytištìna èárka, po synonymním èi lépe vytištìna není), nýbr i ve vztahu k poznámce o rektifikaci v oddíle o nìkolikanásobném vìtném èlenu, kde se uvádí, e se zde èárka píše (pouze) pøed spojkami nebo, èi. Uvnitø jediné pøíruèky je tedy rektifikace pova ována souèasnì za vztah koordinaèní i apozièní; èárku kladenou za nebo pøesnìji pova ujeme za zjevný lapsus. Podobnì nepatøièná (a nevysvìtlená) je i první èárka ve vìtì Po vedrech, to byl úplný dárek z nebe, ten liják, uvedené mezi pøíklady na samostatný vìtný èlen; takovým èlenem je zde pouze ten liják. Vìta Vidìli jsme se asi pøed rokem, tehdy na pøednášce o Karlu Èapkovi, uvedená tamté, patøí spíš do oddílu vìnovaného pøístavkovým spojením. Pøíkladem pøístavkových spojení jsou i vìty Poslední dny pøed odjezdem jsme balili vìci denní potøeby, pøevá nì potraviny a Chce sluèovat nesluèitelné, toti politiku a morálku, které mají ilustrovat kladení èárky u vìtných èlenù dodateènì pøipojených. Ve srovnání s Pravidly Staòkova pøíruèka kupodivu vynechává pouèení, e oddìlit èárkou nelze takový doplnìk vyjádøený pøíèestím nebo jmenným tvarem adjektiva, jeho vypuštìním by se vìta stala neúplnou. Mezi pøíkladovými vìtami na tento typ doplòku u Staòka v dy oddìlovaný èárkami se pak objevuje i vìta s doplòkem v rematické pozici, u ní pokládáme èárku za nepøípustnou a pro ètenáøe matoucí: Karel Èapek psal, ponoøen hluboce do bolestí souèasné doby. V kapitole o èárce v souvìtí (pøesnìji o èárce mezi vìtami) oceòujeme explicitní upozornìní na to, e ne v dy má spojení a tak význam dùsledkový; pokud je tak ve vìtì pøísloveèným urèením zpùsobu, èárka být psána nemá: Ruce sepnìte a tak je polo te na kolena. Poznámku hovoøící o tom, e èárka pøed dvouslovnými dùsledkovými spojkami se nìkdy vynechává, jestli e druhá èást tìchto spojovacích výrazù (proto, tedy) je posunuta hloubìji do vìty, však lze jen stì í chápat jako doporuèení, jakkoli relativnì èastá tato interpunkèní chyba je. Ve zvláštní poznámce Staòkova pøíruèka poznamenává, e se èárka obvykle neklade pøed zájmeny nebo zájmennými pøíslovci ve spojeních jako Pøijdu, ale nevím kdy nebo Voliè chce vìdìt(,) co a jak. Mezi pøíklady však nepatøí Nikdo si nemù e jezdit(,) èím chce a jak chce: na rozdíl od ostatních zde uvedených vìtných celkù zde po zájmenu následuje verbum finitum, a èárka je proto nezbytná. Ustanovení Pravidel, podle kterého se èárka nepíše mezi dvìma spojovacími výrazy, z nich ka dý patøí k jiné vìtì, V. Stanìk v rámci bohaté exemplifikace vztahuje i na pøípady, v nich je prvním ze spojovacích výrazù relativum. S tím lze jen tì ko souhlasit, nebo relativum je vìtným èlenem dané vìty, a vìta následující je tím pádem do této vìty vlo ena vìty vlo ené do jiných je ovšem nutno oddìlovat èárkami z obou stran. Rozvedení a zpøehlednìní kusých ustanovení Pravidel o psaní èárek u infinitivních konstrukcí je zato tøeba pøivítat. Nìkteré formulace, jimi V. Stanìk doplòuje pøíliš struèná ustanovení Pravidel, manì odhalují nedùslednosti v kodifikaci. Tak napø. autor pøejímá pravidlo, e se obvykle èárkou neoddìlují výrazy vzniklé z vedlejších vìt, které pozbyly vìtné platnosti; k nìmu dodává upøesnìní, e pokud pisatel poci uje vìtnou platnost vedlejší vìty, èárku napsat mù e, a doprovází je pøíkladem a chce, nebo nechce (v Pravidlech pouze bez èárky). Toto spojení se však od ostatních (a dìlá co dìlá, a je jak je, dìlej co dìlej) zásadnì liší tím, e ona vìta, která zde prý pozbývá vìtné platnosti, není závislá: celé spojení je souøadné a kladení, nebo nekladení èárky v nìm by mìlo být rozhodnuto v pasá i o souøadnì spojených vìtách. Podobnì V. Stanìk parafrázuje ustanovení Pravidel, e pokud spojka ne spojuje dvì verba finita pøi tém e podmìtu, je nìkdy obtí né stanovit, zda jde o dvì vìty v souvìtí, nebo o nìkolikanásobný pøísudek. Podle teoretikù èeské syntaxe (Grepl, Karlík 1998; Hrbáèek [in:] Èechová a kol. 2000) však nìkolikanásobný vìtný èlen (tedy i nìkolikanásobný pøísudek) je spojení charakteru koordinaèního, s øídkými výjimkami (pøíèina, podmínka, pøípustka) parataktického, co spojka ne nenaplòuje. Na základì

4 formulací syntaktických teoretikù by spojení typu Víc utrácel, ne vydìlával mìla být psána v dy s èárkou. Ani v této kapitole všechny pøíklady neilustrují popisovaný jev. Souvìtí Bìda zemi, kde lidé postrádají politickou satiru nebo kde ji dokonce odsuzují není pøíkladem na spojení vedlejších vìt v pomìru sluèovacím, nýbr jde o pomìr stupòovací. V souvìtí ádáme vás, abyste s námi buï hráli otevøenou hru, nebo od hry odstoupíme pak vùbec nejsou souøadnì spojené vìty vedlejší; správnì mìlo být zøejmì odstoupili. Koneènì zaøazení vìty Jde to vùbec, nestranit ádnému z obou dìtí? po bok ètyøem podmínkovým infinitivùm ve funkci pøíkladù na kladení èárky u infinitivních konstrukcí s významem podmínkovým a mo nostním patrnì ukazuje na nepochopení, co vlastnì mo nostní infinitivní konstrukce jsou. Nejde v nich o vyjádøení dispozièní modality v pøísudku jako v této vìtì, nýbr o modální význam infinitivu: Pøemýšlel, jak uspoøádat [= jak by mohl uspoøádat] knihovnu. Dodejme, e v inkriminované pøíkladové vìtì je èárka proto, e tam k infinitivní konstrukci odkazuje kataforické zájmeno. * Druhou publikaci, nazvanou Prùvodce èeskou interpunkcí, vydala roku 2003 profesorka Ostravské univerzity Jana Svobodová. Zúroèila v ní dlouholeté zkušenosti s výukou syntaxe na vysoké škole a navázala na svá starší skripta Èeská interpunkèní cvièení s klíèem. Podobnì jako pøedchozí publikace má i tato dvì èásti: výkladovou a praktickou. Praktická èást má podobu souvislých textù s vynechanou interpunkcí a obsahuje klíè v podobì nejen doplnìných znamének, nýbr i zdùvodnìní jednotlivých øešení. Pøíruèka probírá všechna èlenící znaménka, nejvìtší pozornost je pochopitelnì vìnována èárce. Neklade si za cíl stanovovat zásady nad rámec Pravidel jde jí o to, stávající kodifikaci jasnì a srozumitelnì vylo it a její ovládání u ètenáøù procvièit. Proto také èasto explicitnì uvádí to, co je v kodifikaci obsa eno jen implicitnì (napø. e èárka v koordinaèní skupinì se klade pouze mezi slo ky, nikoli za skupinu, nebo e je tøeba klást èárku v dy, kdy se vedle sebe ocitnou vìty na rozdílných mluvnických úrovních), 345 a v dy vysvìtluje pou ité pojmy a upozoròuje na syntaktická úskalí (napø. e stejnì znìjící pøívlastek mù e být u jinak nezpøesnìného substantiva tìsný, kde to u substantiva ji nìjak urèeného, vymezeného volný; e vsuvka mù e mít podobu hlavní i vedlejší vìty, a dokonce i hlavní vìty se spojkou). Podobnì jako V. Stanìk upozoròuje i J. Svobodová, e spojovací prostøedek a tak nemusí mít v dy význam dùsledkový, a proto ne v dy je nále ité psát pøed ním èárku. Pøíklad, uvedený v Pravidlech jako ilustrace kladení pomlèky v heslech, nápisech, prùpovìdích atp., toti Kniha pøítel èlovìka, charakterizuje jako doklad funkce pomlèky naznaèit elidovanou sponu a výslovnì dodává, e zde pomlèku nelze nahradit èárkou. Vhodné je i to, e u nìkterých interpunkèních, resp. syntaktických jevù upozoròuje na jejich slohové zabarvení: jako ozvláštòující výjimku chápe dodatkové pøipojování vìtných èlenù i uvolòování infinitivních pøívlastkù (a tedy i jejich oddìlování èárkou). Jako sporná vidíme v pøíruèce J. Svobodové jen nìkolik málo míst, vesmìs nepøíliš záva ných. V pøíkladové vìtì na støedník S pravou láskou je to jako s duchy; kdekdo o ní mluví, ale málokdo ji vidìl pova ujeme za mnohem vhodnìjší pou ít dvojteèku v té její funkci, kterou autorka charakterizuje jako výskyt za vìtou nebo výrazem, které uvozují tzv. vysvìtlovací pøístavek. Ve vìtì uvedené mezi pøíklady na doplòky tvoøené trpným pøíèestím, u nich je oddìlování èárkou fakultativní, toti Vidìno oèima mladých(,) cesta do svìta je dnes ka dému otevøena, chápeme èárku jako nezbytnou, v dy participiální konstrukce je zde nekongruentní. A koneènì je otázka, zda rozhojòovat zpùsoby oddìlování vsuvky o kombinaci pomlèek a závorek, co není prostøedek ani noremní, ani ekonomický. * Zatím poslední praktickou pøíruèku vìnovanou interpunkci vydali roku 2006 v edici knih se spoleèným titulem Na co se èasto ptáte ètyøi mladší pracovníci pra ské pedagogické fakulty a opatøili ji podtitulem Jak pou ívat èárku a další interpunkèní znaménka. Pøedchozím publi- 346

5 kacím se podobá v tom, e mimo výklady obsahuje i cvièení s klíèem: jsou umístìna v závìru ka dé kapitolky a klíè obsahuje vedle øešení i zdùvodnìní. V úvodu autoøi píší, e po dohodì s recenzentkou publikace (pracovnicí jazykové poradny Ústavu pro jazyk èeský AV ÈR a spoluautorkou Pravidel Ivanou Svobodovou) se od nìkterých kodifikovaných zásad odchylují, ponìvad po roce 1993 došlo v u ívání interpunkce k posunùm, a to ve smìru vyšší tolerance. Výklady se zaèínají èárkou a dále následují pasá e o dvojteèce, uvozovkách a pøímé øeèi a poté postupnì o ostatních znaménkách, a to vèetnì spojovníku, který Pravidla ani M. Sedláèek za èlenící znaménko nepova ují, který si ale veøejnost zhusta plete s pomlèkou. Na pøíruèce kolektivu autorù je sympatické, e se sna í srozumitelnì vysvìtlovat pou ité syntaktické pojmy a e doporuèuje u ívání urèitých (neinterpunkèních) prostøedkù, které napomáhají zøetelnosti souvìtné výstavby (napø. opakování spojovacích výrazù na zaèátcích souøadnì spojených vedlejších vìt, jak jsme to právì uèinili v tomto souvìtí). Mimoto je tøeba ocenit, e neopomíjí mnohé jevy, které zùstaly mimo pozornost Pravidel. Tak napø. výslovnì uvádí, e u výrazu jednak a jednak (v úzu èastého, ale lingvisty doposud nereflektovaného) se èárka nepíše. Bez èárky doporuèuje psát výrazy stejnì jako, podobnì jako na zaèátku vìty. Zabývá se tøeba i psaním teèky v popiscích k obrázkùm a také vhodnì upozoròuje, e dvojteèka se zpravidla nepíše pøed výèty, které nemají povahu pøístavku. Podobnì jako J. Svobodová autoøi místy explicitnì upozoròují na èasté chyby, jakou je kupø. kladení èárky pøed spojením a pak. Opomenut nezùstává moderní spojovací prostøedek a/nebo (autoøi ho pova ují za jednu spojku); škoda jen, e skuteènost, e se pøed ním nepíše èárka, si musí ètenáø vyvodit z pøíkladového souvìtí. Hned úvodní kapitola o èárce v souøadném spojení vìt vzbuzuje øadu otázek. Nejvýraznìjší námitky máme vùèi zpùsobu, jakým autoøi odlišují sluèovací vztah od vyluèovacího, a v dùsledku toho i vùèi doporuèením, která ètenáøùm dávají ohlednì kladení èárky pøed spojkami nebo, anebo a èi. (Tomuto slo itému tématu hodláme vìnovat zvláštní èlánek.) Pochybujeme i o mo nosti neklást èárku v souvìtích jako Celý den se na všechny jenom usmíval i sousedé si toho všimli nebo Nikdo mi v tom okam iku nemohl pomoct ani Petr se nezmohl na jediné slovo: nedávná zkušenost s tím, e studenti bohemistiky v textu sto let starém pova ovali valnou vìtšinou spojku i spojující vìty za èástici, nás vede k domnìnce, e v souèasné èeštinì se spojování vìt (pøinejmenším hlavních vìt s rùznými podmìty) pomocí spojek i a ani ve sluèovacím vztahu stává negramatickým. Mezi pøíkladovými vìtami na spojku a jako souèást víceslovných spojovacích výrazù je i vìta, v ní ádné a není. Snaha autorù stanovit dvojí mo nost interpungování pøed parataktickým a je pochopitelná, ponìvad by to odpovídalo dvìma zpùsobùm, jak dané vìty (napø. Pou íval výrazy kni ní(,) a zastaralé) vyslovit: a mù e být pøíklonné, nebo mù e být vysloveno po pauze. Ani pøíklonné a však podle našeho názoru nevyjadøuje prosté sluèování; spíš jde o vyjádøení rozmezí, tak jako v pøípadì Vejce vaøíme osm a deset minut. Z formulace V nìkterých pøípadech nemù eme jednoznaènì rozhodnout, zda jsou spojky u ity jako sluèovací nebo (sic!) vyluèovací, èárku tedy mù eme i nemusíme napsat vysvítá, e autoøi nemají ujasnìno, z èí perspektivy vedou svùj výklad: zda píšícího, nebo ètenáøe; to platí vlastnì o celé publikaci. I v pasá ích vìnovaných interpunkci pøed spojkami jak, jako a ne zavádìjí autoøi pøíruèky Jak pou ívat èárku a další interpunkèní znaménka zásady, které nemají oporu v Pravidlech, nevycházejí z ádných nových syntaktických poznatkù a nereflektují pevnì vìøíme ani posuny v normì. Ve vìtì Uvádìl mnoho pøíkladù(,) jako péèi o zvíøata, o staré lidi apod. èárku pøed jako napsat nikoli mù eme, nýbr musíme: Pravidla to, co je zde spojkou jako pøipojeno, definují jako èást celku oznaèeného pøedcházejícím èlenem, která je uvedena jako pøíklad. (Na jiném místì se autoøi k dvojí funkci výètového jako vyjadøují v souladu s Pravidly, ale místo aby rozdíl popsali jako rozdíl mezi výètem specifikujícím, zu ujícím rozsah významu øídícího substantiva a výètem uvádìjícím pøíklady, hovoøí dost nepøesnì o nezbytné informaci a významovì volnìjší èásti vìty.) Mo nost chápat dvì verba finita spojená spojkou ne jako nìkolikanásobný pøísudek (v èásti tohoto textu vìnované pøíruèce V. Staòka jsme pochybo

6 vali, e je to mo né ve vìtách jako Víc utrácel, ne vydìlával) autoøi naprosto neuvìøitelnì vztahují i na ne s významem èasovým a doporuèují jako rovnocennou variantu i psaní Ne nakoupil naobìdval se. Poznat, e tu jde o podøadné souvìtí, by pøitom mìl ka dý absolvent základní školy! O pár stran dále autoøi umo òují v pøípadì zesílení významu vedlejší vìty výrazem kladeným pøed spojku psát èárku za tento výraz i pøed nìj, vèetnì pøípadù jako Do sklepa pro brambory dojdu jen, co si doètu kapitolu. Pravidla jsou v té vìci bohu el pøespøíliš lapidární, ale z pøíkladù v nich uvedených lze odvodit, e dvojí èlenìní je mo né jen tehdy, kdy lze vedlejší vìtu vynechat bez ztráty gramatiènosti. Tedy Rozmyslete si odpovìï døíve, ne zaènete test vyplòovat ano, Pøijedu jen, abych ho uvidìl ne. Zøetelnìjší je toto pravidlo snad v pøípadì, kdy vedlejší vìta pøedchází vìtu hlavní; autoøi pøíruèky však i v souvìtí Zvláš (,) kdy je horko, chtìjí být psi venku dlouho do noci pøipouštìjí èárku po zesilujícím výrazu, a vedlejší vìtu tedy umo òují chápat jako vlo enou. Naprosto zmatený musí být ètenáø z výkladu o zdvojené spojce ani ani. Nejprve se mu dostane dlouhého ilustraèního souvìtí, v nìm jsou bez jakéhokoli komentáøe uvedeny èárky jako fakultativní. Poté následuje pravidlo o psaní èárky u všech zdvojených sluèovacích spojek vèetnì ani ani a pøíslušných pøíkladù (tam je èárka uvedena jako nutná). A nakonec se doète, e èárku u výrazu ani ani lze u ít i vynechat podle toho, zda je spojení chápáno jako sluèovací, nebo jako stupòovací. Podobnì matoucí jsou i pøípady, kdy je jedno a toté pøíkladové souvìtí uvedeno nejprve s jednoznaènou interpunkcí a poté s dvojím interpunkèním øešením. To se stalo ve výkladu o pøístavku; jde o pøíklad Já, Pavel Novák, prohlašuji, e jsem se nedopustil ádné zrady. Pøi druhém u ití jsou èárky obklopující vlastní jméno nevhodnì a nenoremnì prohlášeny za fakultativní, nadto s popisem, e jde o konstrukci slo enou z vlastního jména a obecného substantiva zdá se tedy, e se sem dané pøíkladové souvìtí dostalo nedopatøením. Pøíkladové vìty jako Musím koupit nìco k jídlu, maso a brambory a O prázdninách jsme byli na brigádì sbírat ovoce, broskve, meruòky a hroznové víno nás vedou k povzdechnutí, e je škoda, e autoøi pøíruèky nedoporuèili ètenáøùm v podobných pøípadech dávat pøednost dvojteèce. (Ostatnì na funkèní pøetí enost èárky upozoròoval u M. Sedláèek; v interpunkèních pøíruèkách všech typù by mìlo stát obecné pravidlo stanovící, e kde mù e stát èárka nebo jiné znaménko, mìlo by stát jiné znaménko.) Poslední nedopatøení v oddíle o pøístavku má mo ná na svìdomí nakladatel: vìta Nakladatelství Klett s. r. o., vydalo zajímavou pøíruèku o interpunkci v èeské vìtì zde ilustruje zásadu, e pokud je název firmy konèící zkratkou s. r. o., a. s. u it ve vìtì, je z jazykového hlediska správné psát za zkratku èárku. Jistì e, ale èárka tu musí být i pøed zkratkou a pokud firma trvá na u ívání jazykovì chybného názvu, proto e ho tak má zapsán v obchodním rejstøíku, èárka za zkratkou to zachránit nemù e! K velmi pozoruhodnému nesouladu v doporuèeních jednotlivých pøíruèek dochází u celkem bì nì u ívaného spojovacího výrazu jako i. Zatímco Staòkùv prùvodce doporuèuje psát pøed ním èárku, kolektivní publikace nabízí publiku výbìr ze dvou jiných! mo ností, toti psát èárku pøed ním i za èlenem, který pøipojuje, nebo nepsat èárky vùbec. Poslední mo nost lze odmítnout nejsnáze; koneckoncù i sami autoøi kolektivní pøíruèky o nìm sice pojednávají spolu s výrazy stejnì jako a podobnì jako, ale kdy upozoròují na odchylné pravidlo pøi u ití tìchto výrazù na zaèátku vìty (èárka se tam zásadnì nepíše), výraz se jim z uvedené trojice nenápadnì vytrácí pochopitelnì, proto e ho na zaèátku vìty u ít nelze, co svìdèí o tom, e ke zbylým dvìma nepatøí. Sporná doporuèení se v pøíruèce kolektivu autorù nevyhnula ani kapitolám o dalších znaménkách. Pokud platí, e ve vìtách jako Všichni tøi vítìzové: Hana Novotná, Petr Skoupý a Daniel emlièka získali i zájezd k moøi dvojteèka nahrazuje výraz tj., jak autoøi tvrdí, pak by mìla ovšem na konci vysvìtlovacího výètového pøístavku (zde pøed slovem získali) stát èárka. Další funkcí dvojteèky je podle autorù vyjadøování významového rozvolnìní v dlouhém souvìtí, jeho myšlenkové dvojèlennosti zøejmì to má souviset s funkcí oddìlovat pøedvìtí a závìtí periody, zmínìnou v poznámce v Pravidlech. V dlouhém souvìtí, které je tu uvedeno jako pøíklad, však má dvojteèka fun

7 kci oddìlit dolo ení, vysvìtlení skuteènosti uvedené pøed ní (øeèeno slovy Pravidel), o ádné rozvolnìní tu nejde. V oddíle o pøímé øeèi je zmínìna mo nost psát pøed pøímou øeèí v umìlecké literatuøe pomlèku, avšak schází jakákoli informace o pøímé øeèi neznaèené uvozovkami. O tom, e autoøi naprosto nerozumìjí pojmu polopøímá øeè, svìdèí nejen její ztoto nìní s vnitøním monologem autora (sic!), nýbr i jediný pøíklad, v nìm jde ve skuteènosti o neznaèenou pøímou vnitøní øeè postavy. Kdy autoøi pøíruèky uvádìjí jako správné hned tøi mo nosti psaní epistolární zkratky P. S., mimo jiné i v podobì PS., tì ko to chápat jinak ne jako zbyteèné zavádìní mimosystémových výjimek do psaní zkratek, a tedy drobný krok k destabilizaci této èásti pravopisného systému. Oddíl o závorkách respektuje ustanovení Pravidel, ale nabízí se otázka, zda v dobì textových editorù s bohatým inventáøem symbolù a v èase rostoucího vyu ití lomítka stále doporuèovat psaní tzv. šikmých závorek, tj. vlastnì dvou lomítek. Spojení názvu obce a názvu její èásti se podle pøíruèky mù e psát se spojovníkem bez mezer i s pomlèkou s mezerami (Praha-Radotín i Praha Radotín), a je-li jeden z názvù víceslovný, pouze druhým jmenovaným zpùsobem. Takovým zpùsobem se však oznaèuje rovnì vymezení trasy. V pøípadech jako trasa Praha Dolní Liboc Kladno Švermov to pak znemo òuje zapsat jednoznaènì, zda jsou na trase dva, tøi, nebo ètyøi body; ètenáøi, který neví nebo si neuvìdomí, e Švermov je úøednì souèástí Kladna a Dolní Liboc souèástí Prahy, ani jiná ne poslední jmenovaná interpretace nenapadne. Proè tedy radìji nezùstat u v itého psaní se spojovníkem i v pøípadì víceslovných názvù? Nedoká eme posoudit, zda zámìrnì, èi nevìdomky mìní autoøi nìkteré v ité syntaktické termíny za nové, napø. infinitiv rozvinutý místo rozvitý nebo pøívlastek postupnì se rozvíjející místo pøívlastek postupnì rozvíjející; u druhého termínu jde pøece o to, e pøívlastek postupnì rozvíjí øídící substantivum, nikoli snad sám sebe. Nerozumíme ani tomu, proè pou ívají slovo rozvzpomínání místo nále itého rozpomínání a proè se v jinak spisovných pøíkladových vìtách objevuje vazba pøedlo ky mimo s genitivem místo nále itého akuzativu. Kvalitu pøíruèky sni ují rovnì chyby v sazbì: v oddíle o apostrofu jsou místo tohoto znaménka soustavnì tištìny koncové jednoduché uvozovky; a tìsnì nad informací, e pokud se spojovník objeví na konci øádku, píšeme druhý na zaèátku dalšího øádku, takovýto druhý spojovník schází. Nejvìtší vadou na kráse analyzované publikace je skuteènost, e se její autoøi ve výkladových pasá ích dopouštìjí hrubých interpunkèních chyb. V následujících vìtách kladou nemístné èárky: Vìty hlavní pøipojené k sobì bez spojovacího výrazu, oddìlujeme v dy èárkou (pøíp. pomlèkou); Vìtu vedlejší vlo enou do vìty øídící (hlavní), oddìlujeme èárkami z obou stran (v obou pøípadech pøed slovem oddìlujeme); Zkratky, zkracující nìkolik slov, se píší jako jedno slovo (okolo rozvitého pøívlastku, který je specifikující, tedy tìsný); v následujících naopak èárky scházejí: informace, e Brazílie le í v Ji ní Americe není informace nová ani podstatná pro smysl vìty (za slovem Americe); Konstrukce tvoøené rozvitým pøídavným jménem, pøíèestím nebo pøechodníkem je mo no, ale není to bezpodmíneènì nutné oddìlit z obou stran èárkami (za slovem nutné, jím se konèí vsuvka). Scházející i nadbyteèná èárka se nacházejí v tomto takøka nesrozumitelném souvìtí: Pokud stojí na místì, kde by mohly být u ity pøedlo ky, spojky a v pøípadì zápisu celých finanèních sum, mezerou ji [= pomlèku] neoddìlujeme (èárka nemá být za slovem sum, nýbr za slovem spojky, souvìtí by bylo vhodné vùbec pøeformulovat). V odùvodnìní interpunkèního øešení jedné z úloh se v klíèi objevuje formulace dvojí mo ná interpretace: buï pomìr stupòovací nebo pomìr sluèovací, v ní musí být pøed slovem nebo èárka dokonce i podle neobvyklé teorie u ité v této pøíruèce. Pøípadù, kdy se autoøi v pøíkladových vìtách týkajících se jiných jevù nedr í vlastních doporuèení, jsou v publikaci spousty. * Jak ukázal rozbor souèasných èeských interpunkèních pøíruèek, není orientace na periférii èeské interpunkce snadná. Prùvodce Jany Svobodové ozaøuje centrum arci svìtlem jasným a ostrým a mnohdy

8 z lepších úhlù ne Pravidla èeského pravopisu a na periférii dopadají jen sporadické odlesky. Prùvodce Vladimíra Staòka a rádce kolektivu autorù se shodnì odva ují za hranice centra postoupit, avšak jejich svìtla jsou matná, místy ozaøují spíše scestí ne chodníky a obèas svítí sama proti sobì. Poutník, který se chce v celku èeské interpunkce vyznat, tak zatím na poøádný reflektor èeká. Šanci stát se jím má právì dokonèovaná internetová pøíruèka jazykové poradny Ústavu pro jazyk èeský AV ÈR. Uvidíme Literatura A d a m R., 2008, O èárce pøed spojkou»nebo«, Èeský jazyk a literatura (v tisku). È e c h o v á M. a kol., 2000, Èeština øeè a jazyk, ISV, Praha. G r e p l M., K a r l í k P., 1998, Skladba èeštiny, Votobia, Olomouc. G r e p l M., K a r l í k P., 1999, Skladba èeštiny cvièení a výklad, ISV, Praha. J a n o v e c L., B u š o v á L., Ø í h o v á A., Š a m a l o v á M., 2006, Na co se èasto ptáte. Jak pouûívat èárku a další interpunkèní znaménka, Klett, Praha. Pravidla èeského pravopisu, 1998, Academia, Praha. Pravidla èeského pravopisu. Školní vydání vèetnì Dodatku, 2004, Fortuna, Praha. S e d l á è e k M., 1986, K základním otázkám interpunkce v èeštinì, Naše øeè 69, s S t a n ì k V, 1997, Jak psát správnì èárky. Prùvodce interpunkcí pro støední školy a veøejnost, Fortuna, Praha. S v o b o d o v á J., 2003, Prùvodce èeskou interpunkcí, Vademecum Bohemiae, Opava. 353

Robert ADAM Praha. Matná světla na periférii české interpunkce

Robert ADAM Praha. Matná světla na periférii české interpunkce Robert ADAM Praha Matná světla na periférii české interpunkce Kladení členicích znamének nepatří v české jazykovědě k tématům, na která se soustřeďuje teoretická pozornost badatelů. Jednou z řídkých výjimek

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM 8. a. kvìtna Booklet 8. a. kvìtna sudoku kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: minut A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku 9x9...7 bodù B. Diagonální sudoku

Více

Mistrovství akademiku CR Š v sudoku 3. kolo

Mistrovství akademiku CR Š v sudoku 3. kolo ŠRešitel Body celkem ŠCas Mistrovství akademiku CR Š v sudoku. kolo Èas øešení SUDOKUCUP.COM -) Klasika x ) Vìtší x ) Klasika x ) Klasika x ) Zrcadlo ) Šipky ) Renban 0) Dvojitá diagonála ) Dvojice ) Mathdoku

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893. Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu

Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893. Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893 Magdaléna RYSOVÁ Praha Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu Klíèová slova: Diskurz, konektory,

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Matematika II Aplikace derivací

Matematika II Aplikace derivací Matematika II Aplikace derivací RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Derivace slo¾ené funkce Vìta o derivaci slo¾ené funkce.

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Zpracování textù poèítaèem

Zpracování textù poèítaèem Zpracování textù poèítaèem Jiøí Rybièka PEF MZLU v Brnì rybicka@mendelu.cz Motto Na ka¾dou otázku existuje jednoduchá, snadno pochopitelná, nesprávná odpovìï. Z Murphyho zákonù 1/18 Obsah 1. Typograe a

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Matematika II Limita a spojitost funkce, derivace

Matematika II Limita a spojitost funkce, derivace Matematika II Limita a spojitost funkce, derivace RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Prstencové a kruhové okolí bodu

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.1. Titul 1 Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.2. Tiráž a obsah 2 Grafický manuál firmy Yellowpig Autor manuálu: Martin Brauner Autor názvu: Kamil Hájek Martin Brauner 2005 Obsah 0.1. Titul 0.2.

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu modulu Nokia PT-8 (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme,

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka

Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka 1.0. vydání CS 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

Tomáš Fukátko Jaroslav Fukátko TEPLO A CHLAZENÍ V ELEKTRONICE II. Praha 2006 Kniha má umožnit ètenáøi získat rychlý pøehled o problematice tepla a chlazení v oblasti elektroniky. Obsahuje øadu øešených

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, Podle smìrnice Rady EU 89/336/EEC je povinností výrobcù a distributorù elektrických a elektronických zaøízení a pøístrojù zajistit, e tyto výrobky nebudou zdrojem rušení

Více

Identifikaèní údaje: Umístìní: Oznamovatel: Název: 8elárie Park - bytové domy 81 a 82, Praha 12, k.ú. Modøany

Identifikaèní údaje: Umístìní: Oznamovatel: Název: 8elárie Park - bytové domy 81 a 82, Praha 12, k.ú. Modøany PII HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-464105/2006/00PNI/EIA/283-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 1.3.2007 podle 7 zákona

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Øízený pøeklad - make

Øízený pøeklad - make Øízený pøeklad Øízený pøeklad - make - nástroj make je pùvodnì UNIXový pomocný vývoj. nástroj vzniklý v AT&T asi 1975 - úèel: zjednodušit a zautomatizovat pøeklad a sestavování (linking) vìtších projektù,

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Matematika I Posloupnosti

Matematika I Posloupnosti Matematika I Posloupnosti RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Posloupnost Def. Nekoneènou posloupností reálných èísel

Více

Matematika II Urèitý integrál

Matematika II Urèitý integrál Matematika II Urèitý integrál RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Motivace Je dána funkce f(x) = 2 + x2 x 4. Urèete co

Více

baspelin CPM Popis komunikaèního protokolu CPM KOMPR

baspelin CPM Popis komunikaèního protokolu CPM KOMPR baspelin Popis komunikaèního protokolu KOMPR srpen 2003 baspelin Obsah 1. Pøehled pøíkazù a dotazù 4 2. Popis pøíkazù a dotazù 5 3. Èasování pøenosu 10 4. Pøipojení regulátorù na vedení 11 3 baspelin

Více

Èeský jazyk. Pøíspìvek pøidal Administrator Tuesday, 11 October 2011 Aktualizováno Monday, 10 December ZS Purkynova Vyskov

Èeský jazyk. Pøíspìvek pøidal Administrator Tuesday, 11 October 2011 Aktualizováno Monday, 10 December ZS Purkynova Vyskov Èeský jazyk Pøíspìvek pøidal Administrator Tuesday, 11 October 2011 Aktualizováno Monday, 10 December 2012 Vìta jednoduchá, souvìtí. Podmìt a pøísudek. Vzory podstatných jmen všech rodù. Procvièujeme slovní

Více

Systémy oplocení brány plotové díly branky sloupky

Systémy oplocení brány plotové díly branky sloupky Systémy oplocení brány plotové díly branky sloupky Bezpeènost Bezpeènost pou ívání brány je zajištìna zátì ovým vypínaèem a lampou signalizující pohyb køídla brány. Zátì ový vypínaè zastaví køídlo brány

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Praha 2003 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Matematika I Ètvercové matice - determinanty

Matematika I Ètvercové matice - determinanty Matematika I Ètvercové matice - determinanty RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Co u¾ známe? vektory - základní operace

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky

Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky KNIŽNICE SVAZEK 84 Ing. Michal Kříž Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky www.iisel.com Internetov InformaËnÌ SystÈm pro Elektrotechniky iisel Ing. Michal Køíž PRAKTICKÉ POMÙCKY A TABULKY PRO

Více

Poznáváme naše okolí a naše mìsto

Poznáváme naše okolí a naše mìsto 6. roè. ÈJ VV IC OSV VDO EGS MKV ENV MED Poznáváme naše okolí a naše mìsto Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Hlavním zámìrem bylo vytvoøit uèební pomùcku s øadou námìtù pro geografické poznání

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Grafický manuál. Koldasoft - Snadná cesta k vlastnímu webu

Grafický manuál. Koldasoft - Snadná cesta k vlastnímu webu Grafický manuál Koldasoft - Snadná cesta k vlastnímu webu Obsah Úvod... 3 Základní varianta znaèky... 4 oplòková varianta znaèky... 5 Inverzní varianta znaèky... 6 efinice barev... 7 Ochranný prostor znaèky...

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

map Manažerský nástroj

map Manažerský nástroj 1/6 Technologie Nástroj využívá vlastní platformu pro analýzu e-mailové komunikace. Platforma jednak zajiš uje import mailù z uživatelských e-mailových schránek (Outlook, Thunderbird, IMAP, Gmail) a jednak

Více

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou Jan Hájek Elektronické hledaèe Praha 2001, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internet Internetová komunikace Grafika

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Bohemistyka 2003, nr 3, ISSN 1642 9893. Pøíbalový leták

Bohemistyka 2003, nr 3, ISSN 1642 9893. Pøíbalový leták Bohemistyka 2003, nr 3, ISSN 1642 9893 Ludmila ZIMOVÁ Ústí nad Labem Pøíbalový leták Prùmìrná doba pracovní neschopnosti za rok 2001 je pro mnohé z nás pøekvapením: skoro celý mìsíc, pøesnìji 26,8 dne,

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v =

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v = 24. roèník, úloha V. E... strunatci (8 bodù; prùmìr 4,80; øe¹ilo 5 studentù) Vytvoøte si zaøízení, na kterém bude moci být upevnìna struna (èi gumièka) s promìnlivou délkou tak, ¾e bude napínána stále

Více

Prùhledové okénko pro pøesuv šablony o 9 mm. 9mm 9mm 600 mm. Line. Spoj desek pod úhlem 90 Spoj desek pod úhlem 45. r70mm. ver. 6.

Prùhledové okénko pro pøesuv šablony o 9 mm. 9mm 9mm 600 mm. Line. Spoj desek pod úhlem 90 Spoj desek pod úhlem 45. r70mm. ver. 6. ver..0 ver..0. Popis pøípravku Úvod Šablona je urèena pro produktivní spojování postformingových desek. Její konstrukce z prùhledného plastu,jednoznaèný popis jednotlivých prvkù vyrytý pøímo do šablony,sdru

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2000, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více