Zpravodaj č. 1/2014. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj č. 1/2014. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,"

Transkript

1 Zpravodaj č. 1/2014 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, KVĚTNICE, stavební bytové družstvo Vám předkládá první číslo Zpravodaje v roce 2014, ve kterém najdete informace z jednotlivých úseků správy družstva za rok Za vykonanou práci pro družstevníky i vlastníky bytů v domech patří poděkování předsedům a členům výborů samospráv a pověřeným správcům. Máme za sevou ¾ funkčního období volených orgánů, upozorňuji na důležitost konání a účasti na jarních členských schůzích, případnou kontrolu mandátu pro zvolené delegáty na Shromáždění delegátů KVĚNICE, SBD Tišnov a dovolení delegáta nového. Účinnost nového Občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) a současně s tím i Zákona o obchodních společnostech a družstvech (zák. č. 90/2012 Sb.) je platná od Z těchto důvodů představenstvo družstva svolalo mimořádné Shromáždění delegátů na den , které schválilo nové znění stanov družstva dle uvedeného zákona za přítomnosti notáře, který je nechal zapsat do Veřejného rejstříku KS Brno. Dále je mnoho novinek vyplývajících z nových vyhlášek a nařízení vlády, dle nichž se musí družstvo řídit (např. energet. audity, energet. štítky, apod.). Z uvedeného je zřejmé, že účast platně zvolených delegátů na jednání družstva je mimořádně důležitá. Připomínám web.stránky družstva na adrese - Stanislav Mrkos předseda družstva

2 Informace z členského úseku Dispozice s byty v r V roce 2013 provedl členský úsek následující dispozice s byty: - 18 (23) převodů členských práv a povinností s bytem na osoby cizí - 9 (15) převodů členských práv a povinností na příbuzné Dále registrovalo 42 (77) dispozic s byty v osobním vlastnictví, 39 (41) podnájmů 13 (6) případů zániku členství dohodou 1 (0) případ zániku členství vyloučením V roce 2013 se uskutečnila 1 výměna bytu (0) a byly podány 2 přihlášky za člena družstva (0). V závorce uvedené údaje jsou, pro srovnání, údaje z r Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví V roce 2013 bylo převzato do správy 68 bytových jednotek převedených do osobního vlastnictví. Z celkového počtu bytů spravovaných družstvem zůstává k ve vlastnictví družstva 604 bytů, do osobního vlastnictví bylo převedeno bytů. V souvislosti s převáděním bytů do osobního vlastnictví uvádíme, že v roce 2013 byly ustaveny 3 společenství vlastníků jednotek, a to v domě Jamborova 1535, 1536 a 1537, Tišnov. V současné době vykonává SBD Květnice správu již pro 66 společenství vlastníků, z toho: v lokalitě Tišnov pro 38 společenství v lokalitě Kuřim pro 13 společenství v lokalitě Veverská Bítýška pro 8 společenství v lokalitě Předklášteří pro 1 společenství v lokalitě Čebín pro 4 společenství v lokalitě Drásov pro 1 společenství a v lokalitě Česká pro 1 společenství Převody pozemků V roce 2013 bylo Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových převedeno 6 pozemků pod bytovými domy: V Tišnově pod bytovými domy U Humpolky č.p. 1507/ byt č. 9 a 19, Hornická č.p. 1525/byt č. 7, Jamborova č.p. 1536/byt č. 1 Ve Veverské Bítýšce pod bytovými domy M. Kudeříkové č.p. 690, 691, 692

3 Dlužné úhrady vymáhané k Na základě smlouvy o právním zastupování družstva JUDr. Sobotkou, advokátní kancelář Tišnov, jsou řešeny všechny případy dlužníků družstva a na základě plné moci i případy dlužníků SVJ, na které nebylo reagováno po zaslaných upomínkách ekonomickým úsekem SBD, právní cestou, tj. advokátskými upomínkami a následně soudním nebo exekutorským vystěhováním. Rozbor stížností zaslaných na družstvo v roce 2013 V roce 2013 došly na družstvo 2 stížnosti. Obě stížnosti se týkaly rušení soužití v domě. Stížnosti byly řešeny zasláním upozorňujícího dopisu nájemcům bytů, proti nimž stížnost směřovala. Naděžda Huláková členský úsek Informace z ekonomického úseku Vyúčtování služeb za rok 2013 a úhrady za užívání bytu V současné době ekonomický úsek pracuje na vyúčtování služeb za r pro střediska bytového hospodářství a společenství vlastníků a toto vyúčtování by mělo být zpracováno do Z celkového počtu 44 středisek, kterým se zpracovává vyúčtování za r v rámci bytového družstva, skončilo 42 středisek s přeplatkem a 2 střediska s nedoplatkem záloh na služby. Z 66 společenství vlastníků, kterým jsme vedli k účetnictví odděleně od účetnictví družstva, skončilo 65 společenství s přeplatkem a 1 společenství s nedoplatkem služeb za r U těch uživatelů, kteří budou mít nedoplatek na úhradách za užívání bytu k datu , budou tyto nedoplatky uhrazeny z případného přeplatku služeb. Pokud nedoplatek vznikne později, bude převeden z přeplatku až při finančním vypořádání. Tak jako každý rok, bude na základě výsledků vyúčtování provedena úprava záloh na služby s platností od Zdaněné výnosy z pronájmu nebytových prostor, z pronájmu části střech pro umístění zařízení mobilních operátorů a pro umístění a provozování anténního systému, nejsou součástí vyúčtování a budou převedeny do fondu oprav po schválení roční účetní závěrky shromážděním delegátů.

4 Společenství vlastníků jednotek Stavební bytové družstvo KVĚTNICE Tišnov v současné době provádí správu a vede samostatné účetnictví pro 66 společenství vlastníků jednotek se samostatným účtem u banky. V průběhu roku 2013 byla ustavena 3 nová společenství vlastníků a 1 společenství vlastníků jsme převzali od jiného správce. Informace o pojištění KVĚTNICE stavební bytové družstvo Tišnov má sjednané pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č , která je uzavřena s Kooperativou pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group. Pojistníkem je Svaz českých a moravských bytových družstev. Pod touto rámcovou pojistnou smlouvou jsou pojištěny byty v majetku družstva a byty ve vlastnictví pod správou stavebního bytového družstva. Sjednaný rozsah pojištění I. Živelné pojištění 1. Soubor obytných budov a staveb (integrální franšíza 1.500,- Kč) Kategorie bytu Pojistná částka Do 50 m² ,- Od 50 do 60 m² ,- Od 60 do 70 m² ,- Od 70 do 80 m² ,- Od 80 m² ,- Vestavěné garáže ,- 2. Soubor ostatních budov a staveb (integrální franšíza 1.500,- Kč) 3. Soubor peněz a cenností (integrální franšíza 1.500,- Kč) II. Pojištění odpovědnosti za škodu 4. Pojištění odpovědnosti za škodu (integrální franšíza 1.000,- Kč) 5. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů SVJ (spoluúčast 5.000,- Kč) III. Ostatní druhy pojištění 6. Soubor peněz a cenností odcizení (spoluúčast 1.000,- Kč) 7. Soubor peněz a cenností při jejich přepravě odcizení (bez spoluúčasti) 8. Soubor movitých věcí vlastních i cizích odcizení (spoluúčast 1.000,- Kč)

5 9. Soubor budov a staveb vč. stavebních součástí a příslušenství vandalismus (integrální franšíza 1.500,- Kč) 10. Soubor opláštění budov vandalismus vyklování ptáky (integrální franšíza 1.500,- Kč) 11. Soubor budov a staveb vč. stavebních součástí a příslušenství vandalismus sprejeři (spoluúčast 1.000,- Kč) 12. Pojištění skel společné prostory (spoluúčast 500,- Kč) 13. Pojištění nepřímého úderu blesku (spoluúčast 1.000,- Kč) 14. Pojištění nákladů na náhradní ubytování v souvislosti s živelnou událostí (doba ručení 3 měsíce) Integrální franšízou se rozumí forma spoluúčasti, která umožňuje, že po dosažení určité výše škody (nad 1.000,- Kč/1.500,- Kč) je pojistné plnění poskytnuto v plné výši, tzn. bez spoluúčasti. Do sjednané výše integrální franšízy se plnění neposkytuje. Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu domácnosti SČMBD má uzavřenou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa a.s. Vienna Insurance Group na pojištění odpovědnosti za škody způsobené z provozu domácnosti. Toto pojištění mohou uzavřít všechny bytové jednotky pojištěné pod Rámcovou pojistnou smlouvou tedy jak byty družstevní, tak byty v osobním vlastnictví a byty ve společenstvích vlastníků pod správou bytového družstva. Pojistná smlouva je konstruována s ohledem na ten stav, kdy v domě existují uživatelé bytových jednotek, kteří jsou pojištění a kteří žádné pojištění domácnosti nemají. Způsobí-li nepojištěný uživatel někomu škodu, odpovídá za ni a musí ji nahradit z vlastních prostředků. Tento závazek však může, v případě uzavření PS, přenést na pojišťovnu a pak již náhradu škody nebude pociťovat jako vlastní finanční újmu. Toto pojištění ale přináší významný užitek i pojištěným uživatelům bytů. Těm sice jejich pojištění kryje situaci, kdy škodu někomu způsobí, ale nemusí je plně chránit, pokud je škoda způsobena jim samotným. V případě, že těmto způsobí škodu nepojištěný uživatel, domáhají se náhrady často velmi obtížně. Při vstupu do této smlouvy je také nezanedbatelná výše pojistného plnění, která činí 3 mil. Kč, přičemž většina jiných smluv jsou sjednávány s limitem pouze 0,5-1 mil.kč. Výše pojistného na l byt činí 85,- Kč za rok, což činí 7,- Kč za měsíc. Podmínkou připojení se k této smlouvě je ale to, že musí být pojištěny v jednom domě všechny byty, v opačném případě by pojištění ztratilo svůj význam. Stavební bytové družstvo KVĚTNICE Tišnov dalo tuto informaci na vědomí na jarních schůzkách předsedů samospráv v roce 2013 a na základě odsouhlasení na domovních schůzích některých samospráv byla na toto pojištění uzavřena smlouva s účinností od Obracíme se proto na Vás s žádostí o znovu projednání možnosti tohoto připojištění na Vašich domovních schůzích. Pokud bude zájem o tuto službu, uveďte tuto skutečnost v zápisech z členských schůzí a shromáždění společenství vlastníků.

6 Bližší informace můžete obdržet u pracovnice ekonomického úseku paní Šiborové, mobil Pojistné události a vyplacené náhrady v roce 2013 V roce 2013 uplatnilo stavební bytové družstvo KVĚTNICE Tišnov u pojišťovny KOOPERATIVA a.s. celkem 8 pojistných událostí. Jednalo se hlavně o zatečení do bytů pod střechou, rozbitá skla domovních dveří a poškození domácích telefonů a zvonků vlivem bouřky. Celková vyplacená finanční náhrada činila za tyto pojistné události Kč ,-. Dlužné úhrady za užívání bytů a za vyúčtování služeb v r Pracovnice ekonomického úseku vystavují na dlužné úhrady za užívání bytů a za vyúčtování služeb upomínky, dohody o uznání dluhu a jeho splátkách (pro SBD i SVJ), předsoudní upomínky a také vypracovávají návrhy na vydání platebního rozkazu pro Okresní soud Brno-venkov (za SBD). První upomínky na dlužné úhrady celkem zasláno 224 upomínek: upomínek na dlužné úhrady za užívání bytu SBD - 79 upomínek na dlužné úhrady za užívání bytu SVJ - 11 upomínek na dlužné vyúčtování služeb SBD - 13 upomínek na dlužné vyúčtování služeb SVJ Dohod o uznání dluhu bylo vystaveno celkem 23: - 8 dohod na dlužné úhrady za užívání bytu SBD - 7 dohod na dlužné úhrady za užívání bytu SVJ - 2 dohody na dlužné vyúčtování služeb SBD - 6 dohod na dlužné vyúčtování služeb SVJ Předsoudních upomínek bylo zasláno celkem 30: - 13 na dlužné úhrady za užívání bytu SBD - 13 na dlužné úhrady za užívání bytu SVJ - 1 na dlužné vyúčtování služeb SBD - 3 na dlužné vyúčtování služeb SVJ Návrhů na vydání platebního rozkazu bylo zasláno ekonomickým úsekem na Okresní soud Brno-venkov celkem 6: - 3 lokalita Tišnov - 3 lokalita Kuřim Iva Mňačková ekonomický úsek

7 Informace z technického úseku Technický úsek družstva zajišťuje komplexní revitalizace bytových domů, plánované i neplánované opravy či rekonstrukce, provádění periodických revizí prohlídek a školení dle příslušných vyhlášek, a jiné práce související s údržbou bytového fondu dodavatelsky. Svépomocí provádí opravu a údržbu TRV (termoregulačních ventilů a hlavic u radiátorů) a montáž RTN (poměrového měření tepla na radiátorech). V loňském roce byly dokončeny, nebo se stále dokončují postupné opravy domů pod správou SBD KVĚTNICE. Výše investic za rok 2013 činila cca 6,4 mil. Kč. 1/ Zpracování průkazů energetické náročnosti budov Dne 19. září 2012 byla schválena novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která vyšla ve Sbírce zákonů 3. října 2012 pod č. 318/2012 Sb. Pro vlastníky budov, stavebníky a společenství vlastníků jednotek tímto vzniká celá řada nových povinností v oblasti energetické náročnosti budov a zpracování dokumentů. Většina ustanovení předmětného zákona nabývá účinnosti od 1. ledna Nový legislativní rámec týkající se energetické náročnosti upravuje povinnosti ke zpracování energetických průkazů, energetických auditů, provádění kontrol kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie a provádění kontrol klimatizačních systémů. SBD KVĚTNICE, jakožto správce, zajistilo zpracování energetických průkazů náročnosti budov u společnosti STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. Tato firma byla vybrána na základě výběrového řízení, které proběhlo v průběhu roku O dalších postupech ve zpracování těchto průkazů budou pravidelně informovány samosprávy jednotlivých bytových domů. 2/ Přehled zásadních investičních akcí v kalendářních roce 2013 Oprava balkonů v obou vchodech. Nového zábradlí, skleněné výplně a dlažby Lokalita: Na Královkách , Kuřim Rozpočet: ,- Kč Počet bytových jednotek: 48 Firma: KONTEST s.r.o. Rekonstrukce výtahů a instalace kamerového systému Lokalita: Nádražní 1261, Kuřim Rozpočet , Kč Počet bytových jednotek: 60 Firma: BETACONTROL Rekonstrukce výtahu Rekonstrukce výtahu Lokalita: Na Loučkách 1215, Kuřim Lokalita: Na Loučkách 1217, Kuřim Rozpočet , Kč Rozpočet , Kč Počet bytových jednotek: 16 Počet bytových jednotek: 16 Firma: VERTIK, s.r.o. Firma: VERTIK, s.r.o. Rekonstrukce výtahu Rekonstrukce kotelny Lokalita: Na Bítýškách 582, V. Bítýška Lokalita: Na Bítýškách 580, V. Bítýška Rozpočet: ,- Kč Rozpočet: ,- Kč Počet bytových jednotek: 17 Počet bytových jednotek: 17 Firma: VERTIK, s.r.o Firma: VERTIK, s.r.o

8 Stručný přehled cen komodit a energií 1/ Vodné a stočné (rozdělení dle dodavatelů) Vodárenská akciová společnost, a.s. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Rok 2012: vodné 37,28 Kč/m3 Rok 2012: vodné 29,99 Kč/m3 stočné 38,08 Kč/m3 stočné 34,31 Kč/m3 Rok 2013: vodné 39,99 Kč/m3 Rok 2013: vodné 31,40 Kč/m3 stočné 41,52 Kč/m3 stočné 36,21 Kč/m3 Rok 2014: vodné 41,30 Kč/m3 Rok 2014: vodné 33,73 Kč/m3 stočné 44,22 Kč/m3 stočné 37,21 Kč/m3 Vodárenský svazek Bítešsko Rok 2012: vodné 18,24 Kč/m3 stočné 23,94 Kč/m3 Rok 2013: vodné 17,25 Kč/m3 stočné 26,45 Kč/m3 Rok 2014: vodné 17,25 Kč/m3 stočné 27,60 Kč/m3 2/ Elektrická energie (dodavatel E.ON Česká republika s.r.o.) Sazba distribuce: D 01d (domácnosti) ~ produktová řada Elektřina Klasik Rok ,16 Kč / kwh Rok ,32 Kč / kwh Rok ,84 Kč / kwh Sazba distribuce: C 01d (společné prostory) ~ produktová sazba Standart Power Rok ,11 Kč / kwh Rok ,23 Kč / kwh Rok ,81 Kč / kwh 3/ Zemní plyn (dodavatel RWE Jihomoravská plynárenská a.s.) Tarif,,Benefit Rok ,09 Kč/m3 Rok ,86 Kč/m3 Rok ,61 Kč/m3 4/ Tepelná energie Lokalita Tišnov Lokalita Kuřim ~ dodavatel Teplo T s.r.o. ~ dodavatel ZT Blansko s.r.o. Rok ,00 Kč/GJ Rok ,- Kč/GJ Lokalita Veverská Bítýška ~ dodavatel ZT Blansko s.r.o. Rok ,- Kč/GJ *Veškeré výše uvedené částky jsou s DPH. V Tišnově dne Ondřej Pokorný technický úsek

Zpravodaj č. 1/2012. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Zpravodaj č. 1/2012. Vážení družstevníci a vlastníci bytů, Zpravodaj č. 1/2012 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, KVĚTNICE, stavební bytové družstvo Vám předkládá první číslo Zpravodaje v roce 2012, ve kterém najdete informace z jednotlivých úseků správy družstva

Více

Zpravodaj č. 1/2011. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Zpravodaj č. 1/2011. Vážení družstevníci a vlastníci bytů, Zpravodaj č. 1/2011 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, KVĚTNICE, stavební bytové družstvo Vám předkládá první číslo Zpravodaje v roce 2011, ve kterém najdete informace z jednotlivých úseků správy družstva

Více

Zpravodaj č. 1/2009. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Zpravodaj č. 1/2009. Vážení družstevníci a vlastníci bytů, Zpravodaj č. 1/2009 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, vydáváme první číslo ZPRAVODAJE Květnice SBD v r. 2009, ve kterém Vám podáváme informace z jednotlivých úseků správy družstva. Je mojí povinností

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

1) Hospodářské výsledky družstva Po provedeném auditu byla bez výhrad schválena účetní závěrka roku 2014 a následující hospodářské výsledky

1) Hospodářské výsledky družstva Po provedeném auditu byla bez výhrad schválena účetní závěrka roku 2014 a následující hospodářské výsledky DRUŽBA,, stavební byt b ytové é družstvo o Brno Číslo 35 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, stalo se již tradicí, že Vám v tomto období přinášíme první letošní číslo našich Informačních listů. Přestože

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů samospráv, právnických osob a delegátů na shromáždění delegát ze sídliště Slatina a Líšeň konané dne 14. 4.

Více

1) Hospodářské výsledky družstva Po provedeném auditu byla bez výhrad schválena účetní závěrka roku 2011 a následující hospodářské výsledky

1) Hospodářské výsledky družstva Po provedeném auditu byla bez výhrad schválena účetní závěrka roku 2011 a následující hospodářské výsledky DRUŽBA,, stavební byt b ytové é družstvo o Brno Číslo 29 Červen 2012 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce přinášíme nové číslo Informačních listů, s nimiž se Vám dostávají informace

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO PŘEDSTAVENSTVEM DNE 23. DUBNA 2013 - 1 -

PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO PŘEDSTAVENSTVEM DNE 23. DUBNA 2013 - 1 - Mgr. Josef Mareš předseda představenstva Miloslav Plesník člen představenstva PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO PŘEDSTAVENSTVEM DNE 23. DUBNA 2013-1 - Část I Základní údaje Obchodní jméno: Stavební bytové družstvo

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014 Účast: SA

Více

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis Zápis z aktivu předsedů samospráv a zástupců domů ve správě SBD Šumperk konaného dne 4.11.2010 v 16.oo hod. v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, M.R.Štefánika 20, Šumperk

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Rozhodnutí o neplatnosti přijatého usnesení shromáždění delegátů 3.12.2013 2-3. 2 Informace ze shromáždění delegátů konaného dne 9.6.

Rozhodnutí o neplatnosti přijatého usnesení shromáždění delegátů 3.12.2013 2-3. 2 Informace ze shromáždění delegátů konaného dne 9.6. STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 390/54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Rozhodnutí

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21

květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21 1 květen 2004 KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST Nájemce bytu a osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory a zařízení domu, jsou povinni

Více

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2011 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Zpráva o činnosti. StavebníhobytovéhodružstvaSedlčany. za rok. Obsah:

Zpráva o činnosti. StavebníhobytovéhodružstvaSedlčany. za rok. Obsah: Zpráva o činnosti StavebníhobytovéhodružstvaSedlčany za rok Obsah: 24 Profil SBD Sedlčany Identifikační údaje Předmět činnosti Přehled o spravovaných objektech Organizační struktura Volené orgány Správa

Více

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZAHRADNÍ MĚSTO ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město listopad 2014 E-mail: sbd@sbdzm.cz Webové stránky: www.sbdzm.cz OB SAH 1. Informace o 100. SD SBD ZM 2. Informace

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 20.4.2011

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 20.4.2011 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 20.4.2011 Účast: SVJ - přítomno 62

Více

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů,

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, červenec 2013 Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, v roce 2013 jsme si připomněli padesáté výročí založení našeho bytového družstva. HODOŇAN, stavební bytové družstvo je nástupcem SBD Bažantnice

Více

Věc: sdělení k připomínkám vznesené na SD

Věc: sdělení k připomínkám vznesené na SD MÍR, stavební bytové družstvo, 627 17 BRNO, Bedřichovická 21 spisová značka Dr. XXXIV 7 vedená u rejstříkového soudu v Brně pošt. schr. 17, E-mail: sekretariat@mirsbd.cz, WEB: www.mirsbd.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE

Více

STANOVY. NOVÝ DOMOV Praha 4, Maroldova 1449/8 SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA. ve znění schváleném shromážděním delegátů družstva dne 8.

STANOVY. NOVÝ DOMOV Praha 4, Maroldova 1449/8 SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA. ve znění schváleném shromážděním delegátů družstva dne 8. STANOVY SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOVÝ DOMOV Praha 4, Maroldova 1449/8 ve znění schváleném shromážděním delegátů družstva dne 8. června 2006 Praha, srpen 2006 2 Stanovy správního bytového družstva NOVÝ

Více

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba

Více

ZPRÁVA Z ČINNOSTI SPRÁVNÍ SLOŽKY DRUŽSTVA za období 06/2014 05/2015

ZPRÁVA Z ČINNOSTI SPRÁVNÍ SLOŽKY DRUŽSTVA za období 06/2014 05/2015 MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno ZPRÁVA Z ČINNOSTI SPRÁVNÍ SLOŽKY DRUŽSTVA za období 06/2014 05/2015 Činnost oddělení bytových a členských vztahů v období Přehled o stavu členské

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více