3. Dlouhodobý majetek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Dlouhodobý majetek"

Transkript

1 3. Dlouhodobý majetek Obsah kapitoly: členění a charakteristika dlouhodobého majetku (DM) pořízení a ocenění DM opotřebení a odpisy DM vyřazení DM poskytnuté zálohy na DM drobný DM leasing syntetická a analytická evidence DM účetní doklady spojené DM inventarizace a opravné položky DM Milan Jakubec podniká jako fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Zabývá se výrobou plastových výrobků (plastové desky, hadice, trubky, fólie, plastové nádobí a nábytek) z plastové drti. Dále provozuje nákladní autodopravu pro fyzické a právnické osoby. Základní údaje o účetní jednotce: obchodní firma: Milan Jakubec sídlo: Ladova 327, Olomouc IČ: DIČ: CZ (firma je plátcem DPH) bankovní spojení: HAN banka, a. s., pobočka Olomouc, č. BÚ /9100 Vnitropodnikové směrnice pro vedení účetnictví: - za DM se považuje majetek s dobou používání delší než 1 rok a vstupní cenou: vyšší než ,-- v případě DM nehmotného vyšší než ,-- v případě samostatných hmotných movitých věcí (SHMV) - DM nehmotný, který nesplňuje limit vstupní ceny, se při pořízení účtuje přímo do nákladů - SHMV, které nesplňují limit vstupní ceny, se při pořízení účtují jako zásoba materiálu - úroky z úvěru čerpaného na pořízení DM jsou součástí vstupní ceny DM až do doby zařazení DM do používání, poté se účtují do finančních nákladů - účetní odpisy se počítají rovnoměrně, s přesností na měsíce, podle předpokládané doby používání DM; odpis se počítá od kalendářního měsíce, v němž byl DM zařazen do používání; měsíční odpis se zaokrouhluje na celé koruny nahoru - daňové odpisy se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( 26 32a) - odpisy se účtují k poslednímu dni účetního období (k xx) - DM pořízený na leasing se eviduje v podrozvahové evidenci na účtu 750 Najatý majetek - poskytnuté zálohy jsou zúčtovány v rámci 1 kalendářního měsíce Přehled o dlouhodobém majetku pořízeném v minulých účetních obdobích Inv.č. Položka Vstupní Účetní Daňové Poznámka cena oprávky oprávky o vyřazení 1. nákladní auto , , ,-- 2. osobní auto , , ,-- 3. vstřikovací stroj , , ,-- 4. fréza , , ,-- 5. výrobní hala , , ,-- 1

2 Příklad 1 (zaúčtujte v deníku, vystavte zápis o zařazení DM do používání č. 1/20xx, vypočítejte účetní a daňové odpisy za 1. rok používání) Podnikatel Jakubec se rozhodl pro stavbu skladu ve vlastní režii. U banky si zažádal o úvěr, který mu byl poskytnut ve výši Kč ,-- (VÚÚ) na dobu 4 let. Částka byla připsána na bankovní účet firmy. Projekt stavby vypracoval architekt Jan Veselý za Kč ,-- vč. DPH 21 %. Projekt byl uhrazen hotově. Výkopové práce provedla firma ZDERAZ, s. r. o., Hranice a vyfakturovala částku Kč ,-- (). Stavbu skladu provedli vlastní zaměstnanci firmy, vynaložené náklady Kč ,--. Z bankovního účtu byla zaplacena DFA a úroky z úvěru Kč 6 000,--. Budova skladu byla řádně zkolaudována a předána do používání xx: předpokládaná doba používání 20 let 5. odpisová skupina, daňový odpis zrychlený inventární číslo 6 Č. Doklad Text Kč MD D Firma: Zápis o zařazení dlouhodobého majetku do používání č. Název dlouhodobého majetku: Inventární číslo: Dodavatel: Vstupní cena: Zařazeno do používání: Účetní odpisy: Daňové odpisy: Schválil (datum, podpis): Přijal (datum, podpis): Zaúčtoval (datum, podpis): výpočet účetních a daňových odpisů za 1. rok používání: 2

3 Příklad 2 (zaúčtujte v deníku, vypočítejte účetní a daňové odpisy nového DM za 1. rok používání, vyhotovte zápis o vyřazení DM z používání č. 1/20xx) Milan Jakubec chce pořídit novou frézu. V hotovosti poskytuje xx zálohu dodavateli (firmě PESTA, a. s., Lipník nad Bečvou) Kč ,--. Původní frézu, pořízenou ve firmě INTRA, s. r. o., Olomouc, vyřadil xx z používání pro nadměrné opotřebení. Od dodavatele obdržel xx fakturu za novou frézu: smluvní cena Kč ,--, doprava a montáž 9 000,--,, odpočet zálohy. Dočasně byla faktura uhrazena směnkou: směnečná suma Kč ,--, splatnost xx (v den splatnosti byla směnka řádně proplacena z bankovního účtu). Dále si pan Jakubec koupil xx notebook, který uhradil hotově Kč 9 779,-- vč. DPH 21 %. Softwarová firma připravila pro pana Jakubce speciální program pro řízení a evidenci výroby za Kč 6 050,-- vč., hrazeno hotově Nová fréza byla zařazena do používání xx: předpokládaná doba používání 5 let 2. odpisová skupina, daňový odpis rovnoměrný inventární číslo 7 Č. Doklad Text Kč MD D výpočet účetních a daňových odpisů za 1. rok používání: 3

4 Firma: Zápis o vyřazení dlouhodobého majetku z používání č... Název DM: Inventární číslo: Dodavatel: Důvod vyřazení: Způsob vyřazení: Č. Text Kč 1. Pořizovací cena 2. Zůstatková cena Schválil (datum, podpis): Vydal (datum, podpis): Zaúčtoval (datum, podpis): Příklad 3 (zaúčtujte v deníku, veďte inventární kartu, vypočítejte a doplňte do inventární karty odpisy za 1. a 2. rok používání) Pan Jakubec pořídil v SRN klimatizační zařízení do výrobní haly. Německý dodavatel RILKE Dresden fakturoval EUR 3 600,-- (kurz Kč 25,240/1 EUR);. Klimatizační zařízení bylo dopraveno vlastním nákladním autem za Kč 4 136,--. Instalaci provedla tuzemská firma (neplátce DPH), které bylo v hotovosti uhrazeno Kč ,--. Zahraniční faktura byla zaplacena bankovním převodem při kurzu Kč 25,220/1 EUR. Klimatizační zařízení bylo uvedeno do používání xx: předpokládaná doba používání 8 let 3. odpisová skupina, daňový odpis zrychlený inventární číslo 8 INVENTÁRNÍ KARTA DLOUHODOBÉHO MAJETKU Firma: Dodavatel: Název DM: Množství: Výrobní číslo: D Datum zařazení: Inventární číslo: Pořizovací cena: Účet: Rok Odpis Zůstatková cena účetní daňový účetní daňová Vyhotovil: výpočet účetních a daňových odpisů za 1. a 2. rok používání: 4

5 Č. Doklad Text Kč MD D Příklad 4 (zaúčtujte v deníku, veďte inventární kartu, vypočítejte a doplňte do inventární karty odpisy za 1. a 2. rok používání) Pan Jakubec si pořídil do výrobní haly balicí stroj od firmy KIRKA, a. s., Brno: předpokládaná doba používání 6 let 2. odpisová skupina, daňový odpis rovnoměrný inventární číslo 9 Č. Doklad Text Kč MD D 1. DFA Balicí stroj celkem , , ,-- 2. VÚD Doprava a zprovoznění balicího stroje 2 000,-- 3. VPD Instruktáž zaměstnanců obsluhujících balicí stroj celkem 600,-- 126,-- 726,-- 4. ZOZ Balicí stroj ( xx) 5. VÚÚ Úhrada DFA z krátkodobého bank. úvěru INVENTÁRNÍ KARTA DLOUHODOBÉHO MAJETKU Firma: Dodavatel: Název DM: Množství: Výrobní číslo: Datum zařazení: Inventární číslo: Pořizovací cena: Účet: Rok Odpis Zůstatková cena účetní daňový účetní daňová Vyhotovil: 5

6 výpočet účetních a daňových odpisů za 1. a 2. rok používání: Příklad 5 (zaúčtujte v deníku všechny účetní operace související s vyřazením DM z používání a s leasingem za běžné účetní období) Pan Jakubec vyřazuje z účetní evidence vstřikovací stroj (viz faktura včetně úhrady a přehled DM z minulých let). Zároveň si k xx najímá na 3 měsíce modernější vstřikovací stroj, než mu bude dodán stroj nový. Pořizovací cena najatého stroje Kč ,--, oprávky ,--, roční odpis , xx zaplatil pronajímateli z bankovního účtu nájemné za celou dobu používání vstřikovacího stroje Kč ,-- (). Dodavatel: Milan Jakubec Ladova Olomouc Peněžní ústav: HAN banka, a.s., pobočka Olomouc Číslo bankovního účtu: /9100 Datum vystavení: xx FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD IČ: Faktura číslo: KS: 0008 DIČ: VS: 415 CZ Úhrada: bezhotovostní Odběratel: IČ: Datum splatnosti: xx PLASTEX, s. r. o. Zelená Slavkov u Brna DIČ: CZ Prodej vstřikovacího stroje K úhradě Kč ,-- Kč 6 300,-- Kč ,-- ======== Milan Jakubec Ladova Olomouc Fakturoval: Jakubec, tel

7 Č. Doklad Text Kč MD D Příklad 6 (zaúčtujte následující účetní operace; k op. 21 vyhotovte vnitřní účetní doklad) Č. Doklad Text Kč MD D 1. VPD Na poště uhrazeno: a) poštovné 7 300,-- 260,-- b) nákup 20 ks poštovních známek do zásoby 2. PPD Nákladní autodoprava pro p. Janotu celkem 7 502,-- 3. PŘÍ Z výroby na sklad převedeno: a) 200 ks plast. hadic za Kč 170,--/1 ks b) 30 ks plast. stolů za Kč 550,--/1 ks c) 100 ks plast. židlí za Kč 360,--/1 ks 4. VBÚ Od firmy CEL, a. s., přijata záloha na dodávku plastových hadic Splátka dlouhodobého bankovního úvěru Výběr pro osobní potřebu Bankovní poplatky Úroky z bankovního účtu 3 000, , ,-- 480,-- 59,-- 5. VÝD Spotřeba plastové drti ve výrobě 8 000,-- 6. VÚD Dětskému stacionáři věnováno: a) 4 ks plast. stolů b) 16 ks plast. židlí c) 7. OFA Dodávka pro firmu CEL, a. s.: a) 50 ks plast. hadic za Kč 230,--/1 ks b) c) d) k úhradě 8...

8 9. ZOV Firemní osobní automobil zcizen neznámým pachatelem (potvrzení policie): a) b) 10. ZOZ Pan Jakubec převedl do podnikání vlastní osobní automobil 11. OFA Nákladní doprava pro firmu VELEX, a. s , ,-- celkem 12. VÚÚ Splátka dlouhodobého bankovního úvěru 13. VBÚ Úhrada OFA (firma CEL, a. s.) 14. VPD Záloha řidiči na nákup pohonných hmot 2 000, SMĚ Úhrada OFA (firma VELEX, a. s.) - směnečná suma Kč , VPD Zimní údržba nákladního auta v autoservisu celkem 17. VÚD Paragon z nákupu pohonných hmot celkem VÚD Směnečný úrok (směnka od VELEX, a. s.) 19. PPD Proplacení směnky (firmou VELEX, a. s.) 20. VÚD Do konce roku pojišťovna nepřiznala náhradu za zcizený osobní automobil - odhad 5 400, , , ,-- 336, , , VÚD Odpisy DM za běžné účetní období*: a) b) * Zohledněte účetní odpisy nově pořízeného DM za 1. rok používání (viz výpočty v příkladech 1 4) a účetní odpisy DM pořízeného v minulých letech, které činí u nákladního auta Kč ,-- a u výrobní haly Kč ,--. Firma: Vnitřní účetní doklad č. 219/20xx Text Účtovací předpis MD D Účet Kč Účet Kč Vyhotovil (datum,podpis): Schválil (datum, podpis): Zaúčtoval (datum, podpis): 8

9 Teoretický test (u následujících otázek vyberte nebo doplňte správnou odpověď): 1) Dlouhodobý majetek (DM) se člení na: a) hmotný, nehmotný, oběžný b) hmotný, nehmotný, zásoby c) hmotný, nehmotný, finanční 2) Uveďte příklady DM: a) hmotného. b) nehmotného. 3) Do dlouhodobého finančního majetku nepatří: a) bankovní účty b) akcie c) dluhopisy 4) Syntetickou evidenci DM představují: a) inventární karty b) vnitřní účetní doklady c) účty v účtové třídě 0 5) Ke zjištění pořizovací ceny DM slouží účty: a) v účtové skupině 01 a 02 b) v účtové skupině 04 c) v účtové skupině 07 a 08 6) Do pořizovací ceny DM nepatří: a) doprava ve vlastní režii b) úroky z úvěru na pořízení DM c) školení zaměstnanců na obsluhu DM 7) Reprodukční pořizovací cena se používá u DM pořízeného: a) nákupem b) výrobou ve vlastní režii c) bezúplatným nabytím 8) Poskytnuté zálohy na DM se účtují: a) v účtové skupině 31 b) v účtové skupině 15 c) v účtové skupině 05 9) Odpisy DM vyjadřují: a) dočasné snížení hodnoty b) trvalé snížení hodnoty c) přechodné zvýšení hodnoty 10) Opotřebení fyzické představuje: a) znehodnocení DM v důsledku jeho používání b) znehodnocení DM v důsledku technického pokroku c) znehodnocení DM v důsledku cenových změn 9

10 11) Kromě opotřebení fyzického rozlišujeme také opotřebení. 12) Mezi DM neodpisovaný patří: a) software b) pozemek c) budova 13) Účetní i daňové odpisy se zaznamenávají v.. 14) Účetní odpisy: a) jsou určeny pro všechny firmy stejně b) jsou upraveny v zákoně o daních z příjmů c) se účtují do nákladů účetní jednotky 15) Daňové odpisy: a) si stanovuje účetní jednotka sama b) mohou být lineární nebo degresivní c) upravují vnitřní směrnice účetní jednotky 16) Při výpočtu daňových odpisů zrychlených se používají: a) koeficienty b) odpisové sazby v % c) odpisové sazby v Kč 17) Při zařazování DM do příslušné odpisové skupiny se řídíme: a) zákonem o účetnictví b) zákonem o daních z příjmů c) zákonem o odpisování 18) Oprávky jsou součtem: a) dosavadních odpisů DM b) opravných položek DM c) provedených oprav DM 19) Zůstatková cena DM se vypočítá jako rozdíl: a) prodejní ceny a odpisů b) vstupní ceny a oprávek c) prodejní ceny a pořizovací ceny 20) Při vyřazení DM darováním účtujeme tyto operace: a) zůstatkovou cenu 543/082, pořizovací cenu 082/022, DPH 343/543 b) zůstatkovou cenu 543/082, pořizovací cenu 082/022, DPH 543/343 c) zůstatkovou cenu 413/082, pořizovací cenu 082/022, DPH 413/343 21) Drobný DM nesplňuje: a) dobu používání delší než 1 rok b) limit vstupní ceny pro zařazení do DM c) skutečnost fyzického a morálního zastarávání 22) Vysvětlete pojem leasing 10

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji.

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. 11. Souvislý příklad Firma, Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. Základní údaje o účetní jednotce: obchodní firma: sídlo:, IČ: 39945148

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i.

Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II, č.1401, 141 31 Praha 4, IČO:68378289 Směrnice č.3 Pro evidenci, účtování, oceňování a odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a evidenci a

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií DAŇOVÁ EVIDENCE Sbírka případů z praxe Ing. Ivana Důrasová 2012 Recenzovali: Ing. Helena Holeková Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D. Za jazykovou

Více

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o.

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění

8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění 8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění Obsah kapitoly: Výsledek hospodaření výpočet (účet zisků a ztrát) Zisk, ztráta Členění výsledku hospodaření Účetní výsledek hospodaření Disponibilní výsledek hospodaření

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY Naše poslání: Prosazováním nových trendů v polygrafii šetříme čas a prostředky zákazníka, usnadňujeme mu život a prostřednictvím jeho spokojenosti dáváme práci svým zaměstnancům. Garancí vlastní práce

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více