Matematika 1. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematika 1. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata"

Transkript

1 Období Ročníkový výstup Učivo září říjen listopad prosinec - leden Matematika 1. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Zná číslice 1,2,3, umí je napsat a přečíst, Úvod do učiva o přirozeném čísle VDO - občan, občanská společnost a stát, učebnice 1. ročník, porovnává čísla, zná význam méně, více, Číselný obor do 3 výchova k samostatnosti, sebekontrole, Číslice a tečky, ma - první, poslední, větší, menší, orientuje se smyslu pro zodpovědnost, ohleduplnost nipulační pomůcky v prostoru - nahoře, dole, před, za apod., a přesnost řeší jednoduché slovní úlohy podle obrázků VV - obrázky stejného druhu podle počtu Provádí početní operace s přirozenými Číselný obor do 4 a 5, MKV - lidské vztahy, číselná osa, mani - čísly a lineární uspořádání, zná a používá Posloupnost přirozených čísel, vztah k ostatním lidem - soužití pulační plastické symboly +, -, =, >, <, řeší názorně Porovnávání čísel 1-5 magnety jednoduché slovní úlohy, počítá a vytváří Sčítání a odčítání do 4 a 5, soubory s daným počtem prvků, seznamuje se s číselnou osou umí napsat číslice 1-5 Zvládá numeraci do 6, čte a píše číslice 6, Číselný obor do 6, Sčítání a odčítání do 6 VV - ilustrace slovní úlohy razítka, početníček lineárně uspořádá čísla 0-6, pracuje Didaktis s číselnou osou, sčítá a odčítá v daném oboru, řeší jednoduché slovní úlohy Zvládá numeraci do 7,8,9, čte a píše Číselný obor do 7,8,9, učebnice 1. ročník číslice 7,8,9, sčítá a odčítá v oboru, Numerace, sčítání a odčítání, orientuje se na číselné ose, zná řešení jednoduchých slovních úloh Vánoce - lidové tradice - celoškolní projekt posloupnost čísel 0-9 Pozná a pojmenuje geometrické tvary: Geometrické tvary VV- využití geometrických tvarů manipulační geo - trojúhelník, čtverec, obdélník a kruh, ČJ - čtení slovních úloh, psaní odpovědí a metrické tvary, modeluje jednoduché geometrické tvary číslic meotar, v rovině, třídí geometrické tvary podle tvaru znázornění SÚ, PČ - modelování, vystřihování, Pexeso na počítání velikosti a barev, rozezná, pojmenuje, Domino vymodeluje a popíše základní rovinné OSV - osobnostní rozvoj útvary, porovnává velikosti útvarů, ( viz. Charakteristika ) rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině

2 únor březen duben květen červen Sestaví číselnou řadu 0-10, čte a píše Číselný obor do 10, číslici 10, sčítá a odčítá v oboru 0-10, řeší Automatizace spojů jednoduché slovní úlohy, porovnává čísla sčítání a odčítání v oboru do , pracuje s číselnou osou Čte a píše čísla 0-20, zná posloupnost Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez EV - vztah člověka k prostředí, učebnice 1.ročníkl čísel do 20, bezpečně pracuje s číselnou přechodu přes desítku ochrana ŽP - sběr papíru, chování v přírodě osou 0-20, porovnává čísla v oboru do 20, spočítá čísla v daném souboru, vytváří soubory daného počtu prvků, sčítá a odčítá v oboru čísel 0-20 bez přechodu přes desítku, dovede řešit jednoduché slovní úlohy, provádí rozklad čísel na desítky a jednotky Zvládá sčítání a odčítání v oboru 0-20 bez Automatizace spojů sčítání a odčítání do 20 PRV - V obchodě Matematické dese - přechodu desítky, bez přechodu desítky, timinutovky, mani - pulační předměty Den Země - celoškolní projekt k názornému počítání, papírové peníze Řeší slovní úlohy, používající vztahy o několik více, o několik méně Využívá znalosti v měření hmotnosti, Vztahy - o několik více, o několik méně Jednotky - litr (l), metr (m), kilogram (kg), odměřování v litrech, měření v metrech, koruna (Kč), řešení příkladů a slovních úloh nakupování a placení v korunách s jednotkami TV - počítání cviků, měření skoku metr, váha Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru,vytváří soubory s daným počtem prvků, užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose, provádí zpaměti jednoduché Opakování a procvičování učiva 1. ročníku Jakpak je dnes u nás doma? - ročníkový početní operace s přirozenými čísly, projekt řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

3 Období Ročníkový výstup Učivo září říjen Matematika 2. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Používá přirozená čísla k modelování Opakování učiva 1. ročníku. VDO - občanská společnost a škola výchova k Pomůcky: samostatnosti, k sebekontrole, reálných situací, počítá předměty Porovnávání čísel - znaky nerovnosti smyslu pro odpovědmost, ohleduplnost pracovní sešity, v daném souboru, vytváří soubory a přesnost sbírky příkladů, s daným počtem prvků kopírované zvládne sčítání a odčítání do 20 bez pracovníní listy, přechodu desítky programy na PC, nástěnné tabule, Čte, zapisuje a porovnává přirozená číselné osy, čísla do 20, užívá a zapisuje prověrky, vztah rovnosti a nerovnosti rýsovací potřeby demonstrační pravítka, měřítka nadále pracuje se znaky nerovnosti a bude je umět používat - porovnávání čísel, řeší jednoduché SÚ slovní úlohy, seznámí se s technikou sčítání do Sčítání s přechodem přes desítku 20 s přechodem desítky /rozklad čísel/ zvládá grafické znázornění sčítání Metody práce: s přechodem 1. desítky navázání na před- Upevní si techniku sčítání do 20 Sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel OSV - osobnostní rozvoj chozí učivo s přechodem desítky, do 20. rozvoj schopnosti poznávání procvičování ve: seznámí se s technikou odčítání do 20 Odčítání s přechodem přes desítku v oboru - cvičení smyslového vnímání, pozornosti frontální formě, s přechodem desítky /rozklad čísel/, čísel do 20. a soustředění skupinkách, zvládne grafické znázornění odčítání Řešení jednoduchých slovních úloh. dvojicích, s přechodem desítky do 20, individuálně, seznámí se s řešením jednoduchých písemné počítání, slovních příkladů, naučí se uvědomovat si, zápisy, co víme a co máme vypočítat /na co se mechanické počíptáme/ tání

4 listopad prosinec leden Zdokonaluje se ve sčítání a odčítání Procvičování sčítání a odčítání s přechodem soutěže, hry s přechodem desítky do 20, desítky do 20 práce na PC zdokonaluje se v řešení slovních úloh, Procvičování řešení slovních úloh, zápis, rozeznává, pojmenuje, vymodeluje grafické znázornění. Formy práce: a popíše základní rovinné útvary Seznámení s pravítkem, rýsování přímky, ve třídě a jednoduchá tělesa lomené čáry, kreslení křivé čáry. v tělocvičně nachází v realitě jejich reprezentaci, v počítačové učebnaučí se používat pravítko, s jeho pomocí Rozpoznávání geometrických tvarů kolem nás. ně zvládá narýsovat přímku, lomenou čáru, v přírodě dokáže rozpoznat geometrické tvary v praktickém životě kolem nás Užívá lineární uspořádání, zobrazí Numerace do počítání po desítkách a EV - vztah člověka k prostředí, číslo na číselné ose jednotkách. výchova k úctě k životnímu prostředí, Literatura: orientuje se na číselné ose do 100, s její Čtení a zápis čísel, orientace na číselné ose. změně životního stylu, matematika pomocí dokáže počítat po desítkách a ochraně energet.zásob pro 2. a 3. ročník jednotkách, dokáže zapsat a přečíst čísla v oboru do 100, Jednoduché slovní úlohy. Matematické samostatně řeší jednoduché slovní úlohy, Poznávání krychle - hra "Člověče, nezlob se" desetiminutovky své řešení je schopen překontrolovat Lidové tradice - celoškolní projekt Zajímavá matematika s řešením napsaném na tabuli, uvědomuje Kopírovaný materiál si, kde udělal chybu Provádí zpaměti jednoduché početní Sčítání a odčítání desítek do 100 EV - vztah člověk k prostředí, pro 3. ročník operace s přirozenými čísly ochrana půdy - solení v zimě, lyžování dokáže sčítat a odčítat po desítkách v Řešení slovních úloh v chráněných oblastech oboru do 100, samostatně řeší slovní úlohy, dokáže napsat stručný zápis, popisuje jednoduché závislosti z praktického života, orientuje se v kovových mincích a Počítání s penězi (seznámení s mincemi a bankovkách do stokoruny, zvládá s nimi papírovými penězi) nakupovat /prodávat/, uvědomuje si, zda na dané zboží má či ne, kolik bude za nákup platit a jakými bankovkami, kolik mu bude vráceno

5 leden dokáže používat pravítko při rýsování, zná a dodržuje základní pravidla při rýsování /ořezaná tužka, přidržování pravítka, síla přítlaku na tužku,čistota práce, minimálně gumovat/ Procvičování rýsování přímek a lomených čar Kreslení křivých čar únor březen duben Zvládá v pomalém tempu sčítání a Sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu odčítání v oboru do 100 bez přechodu desítky (příklady typu: 2O + 5, , desítky, dokáže samostatně vyřešit ) jednoduché slovní úlohy, začíná se orientovat v řešení složitějších úloh, orientuje se v čase Řešení slovních úloh, složitější řešíme společně Orientace v čase - hodiny Doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti Počítá do sta s použitím závorek VV, PČ - znázorňování, modelování, užití barev čísel, zná význam závorek a dokáže je použít, Sčítání s přechodem přes desítku do sta PRV - Země začíná sčítat a odčítat v oboru do 100 EV - vztah člověka k prostředí, s přechodem desítek ochrana naší planety zná značku pro litr, kilogram, metr, korunu samostatně řeší jednodušší úlohy, Řešení slovních úloh Den Země - celoškolní projekt dokáže vyřešit i slovní úlohy s více než Poznávání koule - hraní kuliček, naše Země - jednou otázkou, jedna planeta z vesmíru, odpovědnost lidí za rozpozná kouli seznámí se s principem násobilky v oboru do 50 život na Zemi Násobilka v oboru 0-50 Násobení a dělení 1,2,3,4,5 Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje Odčítání s přechodem přes desítku do 100 VV, PČ - znázorňování, modelování, užití květen a modeluje osvojené početní operace zvládá sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem desítky, Řešení slovních úloh v oboru do 100 dokáže řešit i složitější slovní úlohy, dokáže udělat zápis, výpočet, odpověď, umí používat závorky Počítání s penězi Seznámení s krychlí a kvádrem - krabice barev, vystřihování Máme rádi zvířata - ročníkový projekt

6 květen Osvojuje si symboly pro násobení a dělení, pojmy - činitel, dělenec, dělitel podíl. Pro výpočty používá znázornění, zkouší sestavit příklady násobení a dělení k daným situacím. Orientuje se v tabulce násobení. Násobilka v oboru 0-50 násobení a dělení 2,3,4,5. Manipulace s kartičkami násobení - pozornost, soustředění, rozvoj jemné motoriky OSV-soc. rozvoj - vysvětlování, řešení - morální rozvoj - zvládání učebních problémů vázaných na učební látku Kartičky násobení, dělení Pracovní sešity Tabulka násobků Práce na PC Zvládá sčítání a odčítání do 100 Opakování a procvičování učiva VV, PČ - znázorňování, modelování, s přechodem desítky, počítání se vystřihování, lepení závorkami, samostatně řeší jednoduché slovní úlohy, zvládá počítání s penězi červen porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky, rozeznává a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině pozná pojem bod, přímka, čára, úsečka zná rozdíl mezi přímkou, přímou a křivou čárou, porovná úsečky podle velikosti, umí změřit úsečku pozná geometrická tělesa: krychli, kvádr, kouli, válec

7 Období Ročníkový výstup Matematika 3. ročník Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Číslo a početní operace Opakování učiva 2. ročníku OSV - osobnostní rozvoj Pomůcky: učí se chápat matematiku jako zdroj Sčítání a odčítaní čísel v oboru 0-20 rozvoj schopnosti poznávání pracovní sešity prostředků pro řešení praktických Sčítání a odčítání čísel v oboru cvičení smyslového vnímání, pozornosti sbírky příkladů úkolů a soustředění kopírované pracovorientuje se na číselné ose Slovní úlohy ní listy čte a zapisuje dvojciferná čísla OSV - sociální rozvoj programy na PC září čísla porovnává G: rýsování přímky, lomené čáry, poznávání lidí, nástěnné tabule pamětně i písemně sčítá a odčítá čísla poznávání krychle, koule vzájemné poznávání se ve skupině číselné osy v oboru 0-20 prověrky ovládá pamětné sčítání čísel v oboru Vv - práce s geometrickými tvary rýsovací potřeby demonstrační pra- G: rýsuje libovolné přímky Hv - počítání rytmů a délek not vítka poznává a pojmenovává základní měřítka prostorové útvary Den Země - celoročně Zná symboly pro násobení a dělení Násobilka v oboru OSV - morální rozvoj osvojí si zpaměti násobení a dělení násobilky 2-5 hodnoty, postoje, praktická etika, Metody práce: přirozených čísel v oboru násobení a dělení 2, 3 analýza vlastních i cizích postojů a hodnot navázání na předrozkládá čísla na dva činitele G: bod, přímka a jejich projevů v chování lidí chozí učivo znázorňuje příklady násobení a dělení násobení a dělení 4, 5 VDO - občanská společnost a škola, procvičování ve: sestavuje příklady násobení a dělení G: průsečík dvou přímek, měřidla škola jako model otevřeného partnerství frontální formě k daným situacím učivo násobilky 6-10 a demokratické vztahy ve škole - vzájemné skupinkách pracuje s tabulkou násobení násobení a dělení 6 soužití v třídním kolektivu, pomoc slabšímu dvojicích říjen-listopad rozvíjí úsudek řešením vhodných G: jednotky délky individuálně jednoduchých úloh zpaměti násobení a dělení 7, 8 písemné počítání kontroluje výsledky početních operací Opakování násobení 2-6 zápisy G: užívá a rozlišuje pojmy přímka, bod Prv - nakupování ve spojitosti s vážením mechanické počíporovnává velikost útvarů G: úsečka, měření úseček tání měří a odhaduje délky úseček násobení a dělení 9, 10 soutěže, hry dbá o čistotu a provedení rýsování Opakování násobení a dělení 2-8 práce na PC pozná trojúhelník, čtverec a obdélník G: trojúhelník, čtverec, obdélník míry a váhy užívá v praxi ( při nákupech,.) Poznávám své město - ročníkový projekt

8 prosinec - leden Při pamětném i písemném počítání Numerace v oboru OSV - osobnostní rozvoj Formy práce: využívá komutativnost sčítání Operace sčítání a odčítání čísel rozvoj schopností poznávání, ve třídě a asociativnost sčítání a násobení odhad výsledku cvičení smyslového vnímání - schopnost v tělocvičně sčítá a odčítá dvojciferná čísla v oboru kontrola výpočtu samostatného nakupování - spočítání v počítačové učebdo 100 s přechodem desítky G: orientace v prostoru si tržby ně procvičuje sčítání a odčítání formou Zaokrouhlování čísel na desítky v přírodě doplňování různých tabulek Písemní sčítání a odčítání dvojciferných čísel rozvíjí matematické schopnosti a v oboru Literatura: dovednosti, myšlení a prostorovou Počítání se závorkami Matematika představivost Jednoduché slovní úlohy pro 2. a 3. ročník má jasnou představu o rozsahu Matematické zavedeného pojmu desetiminutovky provádí zpaměti jednoduché početní Zajímavá matemaoperace s přirozenými čísly tika u písemného sčítání a odčítání správně Pč - výroba a vystřižení mincí Kopírovaný matezapisuje čísla pod sebe, dodržuje riál pro 3. ročník řádky, odhaduje výsledek pomocí zaokrouhlování dodržuje správný postup při počítání Vánoce - lidové tradice - celoškolní projekt příkladů se závorkami řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje Hv - písně o Vánocích a novoroční říkadla osvojené početní operace v oboru Závislosti, vztahy a práce s daty Násobení v oboru malé násobilky MV - stavba mediálních sdělení, popisuje jednoduché závislosti Závislosti a jejich vztahy sestavení tabulky a diagramu hodnot z praktického života Diagramy, tabulky odsledovaných ve zprávách o počasí doplňuje tabulky, schémata, Tabulky - násobení a dělení posloupnosti čísel - výpočtů Prv - počasí únor - Číslo a početní operace Obor přirozených čísel OSV - sociální rozvoj duben užívá lineární uspořádání, Zápis čísla v desítkové soustavě komunikace, zobrazí číslo na číselné ose číselná řada schopnost naslouchat druhému, snaha

9 Čte a zapisuje dvoj s trojciferná čísla orientace na číselné ose o pochopení, respektovat schopnosti dru - čte, zapisuje a porovnává čísla porovnávání čísel hých spolužáků do 1 000, užívá a zapisuje vztah Zaokrouhlování čísel rovnosti a nerovnosti na desítky a stovky OSV - sociální rozvoj Zaokrouhluje přirozená čísla Vlastnosti početních operací mezilidské vztahy provádí odhady v oboru přirozených sčítání a odčítání čísel v daném oboru - snaha o vytvoření pospolité třídy, čísel snaha pomoci slabšímu, hoch dívce Provádí písemné početní operace pamětné pouze čísel majících nejvýše tři v oboru přirozených čísel číslice různé od nuly únor - duben používá přirozená čísla k modelování vlastnosti sčítání a odčítání, vztahy sčítání reálných situací, počítá předměty a odčítání v daném souboru, vytváří soubory G: kvádr,krychle, jehlan, koule, kužel, válec s daným počtem prvků Den Země - celoškolní projekt rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary Vv - práce s geometrickými tvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci orientuje se v čase provádí jednoduché převody jednotek času Orientace v čase, převod časových jednotek Násobí a dělí v daném oboru Násobilka EGS - Evropa a svět nás zajímá, užívá pamětné násobení a dělení násobení a dělení 10, 100 blíží se doba dovolených - rodinné jednociferným číslem dělení se zbytkem příběhy a zážitky z cest po Evropě při dělení se zbytkem užívá dočítání vztahy mezi násobením a dělením květen využívá komutativnost a asociativnost Násobení dvojciferného čísla s 0 na místě jednotek /3*30/ sčítání a násobení odhad výsledku využívá správné algoritmy kontrola výpočtu při písemném násobení Řeší jednoduché rovnice Rovnice, nerovnice EV - lidské aktivity a problémy ŽP, dodržuje správný postup při řešení Pořadí početních výkonů ve slovních úlohách řešit problémy příkladů s více početními operacemi užívání závorek životního prostředí, ekologii a ochranu ŽP červen dodržuje správný postup při řešení slovní úlohy na porovnávání čísel, na početní příkladů s více závorkami výkony, vztahy o n-více/méně, řeší a správně přečte úlohu, chápe ji n-krát více/méně Čj - čtení s porozuměním všech úloh umí najít důležité údaje a úkolů, správný a bezchybný zápis utvoří plán řešení, sestaví rovnici

10 červen spočítá numericky a sestaví odpověď řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené poč. operace Získává a rozvíjí zájem o matematiku a jejím prostřednictvím o techniku Ovládá v rámci svých možností a schopností učivo 3. ročníku docvičuje případné nedostatky rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině G: osově souměrné útvary Tv - vážení a měření výšky žáků ve třídě a jejich porovnávání Opakování

11 Období Ročníkový výstup Učivo září - říjen listopad - prosinec Matematika 4. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Učí se chápat matematiku jako zdroj Opakování učiva 3. ročníku OSV - osobnostní rozvoj Pomůcky: prostředků pro řešení praktických úkolů Opakování - malá násobilka (viz. Charakteristika) pracovní sešity zvládá dělení a násobení v oboru Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 sbírky příkladů násobilky zpaměti i písemně kopírované zvládá sčítání a odčítání dvojciferných Numerace v oboru do 1 000, slovní úlohy pracovní listy čísel do 100 zpaměti i písemně programy na PC zvládá základní numeraci do 1 000, nástěnné tabule jednoduché slovní úlohy číselné osy užívá a rozlišuje pojmy přímka, úsečka, G: opakování OSV - osobnostní rozvoj prověrky opačná polopřímka Základní útvary v rovině -lomená čára, přímka, (viz. Charakteristika) rýsovací potřeby rýsuje libovolné úsečky i úsečky daných polopřímka, úsečka, čtverec, obdélník, demonstrační pradélek kružnice, kruh, trojúhelník vítka používá jednotky délky mm, cm, dm,m Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody Vl - Práce s mapou - plánky města, měření měřítka a měří délky úseček vzdálenosti měst, návrhy vlastních plánků, narýsuje a znázorní základní rovinné nadmořská výška útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník Metody práce: a kružnici) navázání na předužívá jednoduché konstrukce chozí učivo provádí početní operace s přirozenými Numerace do 1000 OSV - osobnostní rozvoj procvičování ve: čísly pamětně a písemně Opakování a prohloubení učiva kreativita frontální formě zná názvy členů matematických operací Zaokrouhlování čísel na desítky a stovky -cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity skupinkách užívá závorky, určuje pořadí početních Odhad výsledku, kontrola výpočtu pružnosti nápadů, schopnosti vidět věci jinak dvojicích výkonů Pamětné i písemné sčítání, odčítání individuálně zaokrouhluje dané číslo, provádí odhady Dělení se zbytkem v oboru násobilky písemné počítání a kontroly výpočtů Písemné dělení jednociferným dělitelem zápisy zvládá řešení jednoduchých rovnic Násobení a dělení mimo obor násobilky mechanické počízdokonaluje násobení a dělení v oboru (pamětné) (2*13,36/2) tání násobilky Dělení násobků deseti jednociferným číslem soutěže, hry chápe dělení se zbytkem v oboru malé zpaměti práce na PC násobilky a jeho užití v praxi Násobení dvojciferných čísel jednocifernými (4*25)

12 listopad - prosinec leden - květen umí písemně dělit jednociferným dělitelem Formy práce: umí písemně násobit jednociferným ve třídě činitelem v tělocvičně rozvíjí zkušenosti s řešením úloh Vánoce - lidové tradice - celoškolní projekt v počítačové učeba problémů, poznává možnosti dojít ně k správnému výsledku různými způsoby v přírodě rozvíjí log. myšlení a úsudek pracuje s kružítkem, dbá o bezpečnost G: Kružnice,kruh - rýsování Literatura: zná rozdíl mezi kruhem a kružnicí Pojmy: poloměr - r, průměr - d, střed - S Matematika zná pojmy poloměr, průměr, střed a umí G: Trojúhelník a jeho konstrukce ze 3 stran pro 3. a 4. ročník je používat, rýsuje kružnici pomocí kružítka Matematické narýsuje trojúhelník ze 3 stran pomocí desetiminutovky kružítka Zajímavá matemasčítá a odčítá graficky úsečky,určí Grafické sčítání, odčítání úseček, lomená čára tika délku lomené čáry a její délka kopírovaný mate- Čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla Přirozená čísla do Zpět ke kořenům - ročníkový projekt riál pro 4. ročník v oboru do Čtení a zápis čísel Vl - Lidé a čas - časová přímka, letopočty provádí písemné i pamětné početní Porovnávání čísel v oboru OSV - sociální rozvoj operace v daném oboru přirozených Zaokrouhlování čísel na tisíce,desetitisíce mezilidské vztahy čísel Pamětné i písemné sčítání a odčítání do (viz. Charakteristika) využívá při pamětném i písemném Pamětné i písemné násobení a dělení do počítání komutativnost a asociativnost Práce s tabulkami sčítání a násobení Práce s kalkulátorem orientuje se na číselné ose do zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v daném oboru přirozených čísel pracuje s jednoduchými tabulkami umí sčítat, odčítat, násobit a dělit na kalkulátoru

13 leden - květen duben - květen používá kalkulátor ke kontrole modeluje a určí část celku, požívá zápis ve formě zlomku vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života využívá názorných obrázků k určování 1/2,1/4,1/3,1/5,1/10 celku zdokonaluje se v rýsování jednoduchých geometrických úloh dbá při rýsování o bezpečnost sestrojí rovnoběžky, kolmice a různoběžky dokáže určit vzájemnou polohu přímek v rovině čitatel, jmenovatel, zápis zlomku dělení celku na části G: Přímka, polopřímka, opačné polopřímky Vzájemná poloha dvou přímek v rovině Různoběžky, kolmice, rovnoběžky Rýsování kolmic, rovnoběžek Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje Opakování a procvičování učiva OSV - morální rozvoj osvojené početní operace v daném Slovní úlohy řešení problémů a rozhodovací dovednosti oboru přirozených čísel Rovnice (viz. Charakteristika) umí provést zkrácený zápis s neznámou Písemné násobení dvouciferným činitelem řeší jednoduché rovnice zvládá postup písemného sčítání a odčítání a provádí kontrolu záměnou Den Země - celoškolní projekt čísel, umí násobit písemně dvouciferným činitelem zná jednotky délky, hmotnosti, objemu Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času Př- Měření vlastnosti látek a času OSV - osobnostní rozvoj provádí jednoduché převody jednotek psychohygiena hmotnosti a délky - dobrá organizace času Př - Režim dne, duševní hygiena pozná v běžné praxi pravý úhel G: Pravý úhel pozná a umí narýsovat pravoúhlý Pravoúhlý trojúhelník trojúhelník rozpozná a znázorní ve čtvercové síti Souřadnice bodů ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary Čtvercová síť a osová souměrnost a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru

14 červen Zvládá na požadované úrovni i vzhledem Opakování a docvičování učiva 4. ročníku ke svým možnostem a schopnostem probrané učivo 4. ročniku získané zkušenosti a dovednosti umí používat v praxi docvičuje případné nedostatky čte a sestavuje jednoduché tabulky Jednoduché tabulky, grafy a diagramy a diagramy G: Základní útvary v prostoru - krychle, kvádr, rozlišuje základní prostorové útvary - koule, válec krychle, kvádr, koule, válec řeší jednoduché praktické slovní Nestandartní aplikační úlohy a problémy OSV - osobnostní rozvoj úlohy, jejichž řešení je do značné slovní úlohy psychohygiena míry nezávislé na obvyklých magické čtverce (viz. Charakteristika) postupech a algoritmech školské číselné a obrázkové řady matematiky prostorová představivost používá situační náčrty řeší jednoduché magické čtverce doplňuje číselné a obrázkové řady umí vyřešit jednoduchý rébus Během celého školního roku navštěvují žáci při vhodných příležitostech počítačovou učebnu.

15 Období Ročníkový výstup Učivo září - listopad Matematika 5. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Opakování ze 4. ročníku OSV - osobnostní rozvoj, Pomůcky: Používá s porozuměním učivo čtení a zápis čísel do rozvoj schopností poznávání pracovní sešity, předchozího ročníku násobení 1, 10, 100, cvičit smyslové vjemy - pozorování, po- sbírky příkladů, umí používat měřítko mapy sčítání a odčítání zpaměti a písemně - zornost, soustředění, schopnost rozdělit kopírované pracovslovní úlohy úkoly dle důležitosti ní listy, násobení a dělení v oboru násobilky - programy na PC, slovní úlohy nástěnné tabule, zápis vztahů rovnosti a nerovnosti Vl - práce s měřítkem mapy číselné osy, bod, přímka, úsečka prověrky, převody jednotek délky rýsovací potřeby, Při řešení úloh písemně i pamětně násobí Numerace do OSV - sociální rozvoj, demonstrační praa dělí dělení jednociferným dělitelem poznávání lidí, vítka, měřítka kontroluje výpočet odhadem násobení a dělení mimo obor násobilky - utužovat kolektiv třídy, poznávat jeho chyby i kalkulátorem orientuje se na číselné ose slovní úlohy a napravovat je porovnává čísla a výsledky úloh porovnávání v číselné řadě porovnává veličiny kolmice, rovnoběžky, lomené čáry Metody práce: rozvíjí přesnost a vytrvalost grafický součet, rozdíl úseček OSV -sociální rozvoj navázání na předorientuje se v rovině, sestrojí rovnoběžky zaokrouhlování na 1 000, komunikace chozí učivo a kolmice odhady výsledků - vnímat lidi kolem sebe procvičování ve: narýsuje a znázorní základní rovinné zápis čísel v desítkové soustavě frontální formě útvary ( čtverec, obdélník, trojúhelník převody jednotek času skupinkách a kružnici); užívá jednoduché kružnice o daném poloměru dvojicích konstrukce zaokrouhluje výsledky kruh, kružnice individuálně využívá zaokrouhlování v praktických kruh jako graf MV - stavba mediálních sdělení, písemné počítání situacích vést k pravidelnosti sledování mediálních zápisy rozvíjí pravděpodobnostní myšlení zpravodajských sdělení a jejich využití mechanické počísčítá a odčítá graficky úsečky ve výuce tání

16 září - listopad určí délku lomené čáry rozvíjí abstraktní myšlení Vl - stav počasí a podnebí vyhledává a vyhodnocuje data z úloh soutěže, hry využívá získaná řešení v praxi Vv - práce s geometrickými tvary, kružítkem práce na PC provádí odhady a porovnává zná české bankovky a umí s nimi počítat používá v praxi jednotky času Formy práce: aplikuje jednotky času ve třídě umí sestrojit základní geometrické v tělocvičně obrazce '- kruh, kružnice Vánoce - lidové tradice - celoškolní projekt v počítačové učebumí vyčíst jednotlivé veličiny z grafu, Numerace nad ně tabulky v praktickém životě rozumí čtení a zápis čísel v přírodě jednoduchým grafům /tisk, TV/ porovnávání čísel Provádí písemné početní operace zaokrouhlování nad VDO - občanská společnost a škola, Literatura: v oboru přirozených čísel římské číslice, letopočty tvorba třídní samosprávy, vztahy vzájemného Matematika rozvíjí logické myšlení ve slovních úlohách převody jednotek hmotnosti porozumění v kolektivu pro 4. a 5. ročník při řešení úloh písemně i pamětně sčítá konstrukce trojúhelníku ze 3 stran Matematické a odčítá písemné násobení dvojciferným číslem - VDO - občan, občanská společnost a stát, desetiminutovky orientuje se na číselné ose slovní úlohy vymezení práv žáků ve třídě, vztah k vyuču- Zajímavá matemaprovádí odhady a porovnává rovnice o jedné neznámé jícím i ostatním spolužákům ve škole tika porovnává čísla a výsledky úloh trojúhelník: rovnostranný Kopírovaný matečte a zapisuje římské číslice pravoúhlý riál pro 5. ročník aplikuje jednotky hmotnosti rovnoramenný umí sestrojit základní geometrické písemné násobení trojciferným číslem - obrazce - trojúhelník slovní úlohy sestrojí trojúhelník ze tří stran převody jednotek objemu Vl - práce s letopočty, římskými číslicemi používá matematické algoritmy a názvo - počítání rovnic v letopočtech sloví použití rovnic ve slovních úlohách řeší slovní úlohy o jedné neznámé čtverec, obdélník Čt - letopočty narození autorů využívá komutativnost a asociativnost při sčítání a násobení řeší praktické slovní úlohy i nezávisle na postupech školské matematiky rozvíjí logické myšlení ve slovních úlohách sestrojí trojúhelník pravoúhlý, rovnostran - ný, rovnoramenný konstrukce čtyřúhelníku Hv - letopočty - hudebníci - Jak dlouho žili?

17 prosinec - květen Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí Numerace do EV - vztah člověka k prostředí, odhady a kontroluje výsledky zaokrouhlování na náš životní styl - šetření el. energie, třídění početních operací v oboru přirozených dělení dvojciferným číslem odpadu, sběr papíru čísel převody peněz zná české bankovky a umí s nimi počítat MKV - lidské vztahy, spočítá obvod čtverce a obdélníka - čtver - obvod čtverce, obdélníka, mnohoúhelníka tolerantnost ve vztazích, boj proti cová síť zlomky diskriminaci, slušné chování určí obvod mnohoúhelníku sečtením porovnávání, sčítání a odčítání zlomků délek jeho stran řeší praktické slovní úlohy i nezávisle na postupech školské matematiky grafy ve čtvercové síti Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel graf přímé úměrnosti tabulky umí používat v praxi jednoduché zlomky sčítání a odčítání zpaměti a písemně vyhledává, sbírá a třídí data do čte a sestavuje jednoduché tab. a diag. slovní úlohy umí utvořit graf závislosti teploty na čase umí vyčíst jednotlivé veličiny z grafu, tabulky v praktickém životě rozumí jednoduchým grafům /tisk, TV/ využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje vzájemná poloha přímek rovnoběžníky Pč - práce se čtvercovou sítí EGS - Evropa a svět nás zajímá (život Evropanů - odlišnosti při vážení a měření) Vl - rozlohy států v km2 EV - vztah člověka k prostředí (globální oteplování) Vv - osově souměrný obličej známé osobnosti

18 prosinec - květen červen osvojené početní operace v oboru PČ přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty v řádu desetin a setin porozumí významu znaku,,-,, pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose přečte, zapíše a porovná celá čísla v rozmezí -100 až +100 nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě umí číst značky jednotek užívá jednotky obsahu určí obsah čtverce pomocí čtvercové desetinná čísla porovnávání desetinných čísel celá čísla zápis, porovnávání celých záporných čísel Den Země - celoškolní projekt obsah čtverce a obdélníku (čtvercová síť) sítě a užívá základní jednotky obsahu jednotky obsahu Žijeme v Evropě - ročníkový projekt rozpozná a znázorní ve čtvercové síti osová souměrnost při použití čtvercové sítě jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru Souhrnné opakování Docvičování učiva EGS - Evropa a svět nás zajímá, doba dovolených - rodinné příběhy, zážitky z cest po Evropě Vv - cestujeme po Evropě číselná osa teploměr

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.2. 5.2.1. Matematika pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník)

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - seznámíme žáky s prvním pojetím daného problému

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1. Žák používá přirozená čísla

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Osvojovat si základní matematické pojmy na základě aktivních

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

4.2 Matematika a její aplikace

4.2 Matematika a její aplikace 4.2 Matematika a její aplikace Charakteristika matematiky Na 1. stupni je vyučováno 24 hodin matematiky (od 2. do 5. třídy po 5 hodinách, v 1. třídě 4 hodiny výuka probíhá v jednotlivých hodinách nebo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika a cíl předmětu Matematika

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat znalosti z matematiky

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je zaloţena na praktických činnostech, sleduje vyuţití matematických dovedností v praktickém

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Běžná povolání v Londýně

Běžná povolání v Londýně Rozumí čtenému jednoduchému popisu něčích zálib, rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života S vizuální oporou rozumí slyšenému popisu povolání Vyhledá specifické informace v jednoduchém čteném

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2. 1 Matematika Časová dotace 1. ročník 4 hodiny 2. ročník 5 hodin 3. ročník 5 hodin 4. ročník 5 hodin 5. ročník 5 hodin Celková dotace na 1. stupni je

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.2.1 MATEMATIKA (M) 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je vyučován na 1. a 2. stupni jako

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vzdělávací předmět: Matematika (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Matematika

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova 64. Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova 64. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se, žijeme vzájemně a spolu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu Matematika

4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu Matematika 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

e r er er e r ë r ee r e r ë r r!" e Vzdělávací oblast je v 1. 4. ročníku realizována prostřednictvím vzdělávacího předmětu Matematika. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více