VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004"

Transkript

1 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age of Bride in the Czech Republic in 1991ñ2004 The article analyses the age at marriage and the difference between the age of groom and age of bride using the individual records on marriages in 1991ñ2004 in the Czech Republic. The two analysed indicators are examined in relation to the marital status, order of marriage, completed level of education and residence. Among time dimensions we examine the role of calendar time, individual age at marriage and birth cohort. In the first part, simple averages are used for the overview. Later, multiple linear regression models are implemented. The article concludes that while the age at marriage increased by about 5 years since 1991, the age difference between the spouses remained on level 3 years (2.5 years for first marriages), and that the main determinant of the age difference between spouses is the age at marriage, particularly that of groom. Demografie, 2006, 48: 1ñ11 PoË tkem 90. let zapoëala etapa v znamn ch zmïn v populaënìm chov nì obyvatelstva»r. Proces súateënosti, kter byl po nïkolik desetiletì znaënï homogennì zejmèna svou vysokou rovnì intenzity ve velmi mladèm vïku, bïhem nïkolika let zcela zmïnil sv j charakter. Mezi roky ) a 2004 doölo k rychlèmu propadu poëtu kaûdoroënï uzavìran ch manûelstvì a k r stu pr mïrnèho vïku snoubenc p ibliûnï o pït let. Tabulkov prvosúateënost ûen klesla z hodnot nad 0,95 pod 0,70, naznaëujìc, ûe p es 30 % ûen by p i zachov nì souëasnè rovnï súateënosti z stalo neprovdan ch. D vody souëasn ch zmïn byly intenzivnï diskutov ny v odbornèm tisku. Pat Ì mezi nï p edevöìm zmïny soci lnìho chov nì spojovanè s druh m demografick m p echodem, kterè se odr ûejì zejmèna v odkl d nì súatk a rozenì dïtì do vyööìho vïku. Nov m jevem je rozmach kohabitace (nesezdanèho souûitì), buôto jako p edehry nebo dokonce alternativy k manûelstvì. Vliv mïla tèû urëit stagnace demografickèho chov nì obyvatelstva spojen s p echodn m zhoröenìm soci lnì a ekonomickè situace bïhem 1) V roce 1991 doölo vlivem zruöenì manûelsk ch p jëek k vïtöìmu propadu poëtu uzav en ch manûelstvì oproti roku 1990, kdy byl naopak poëet súatk vyööì o súatky anticipovanè. 1

2 Demografie, 2006, roë. 48, Ë. 1 zav dïnì trûnìho hospod stvì. Za vahu d le stojì moûnost vlivu fluktuacì v poëtech súatkuschopnèho obyvatelstva podle vïku ñ tzv. súatkov trh ñ bïhem vstupu populaënï siln ch roënìk 70. let do vïku nejvyööì intenzity zakl d nì manûelstvì. NedostateËn popt vka na súatkovèm trhu m ûe vyvolat struktur lnì zmïnu, odr ûejìcì se nap Ìklad v posunu vïku snoubenc a rozdìlu mezi vïkem ûenicha a vïkem nevïsty p i súatku. Pr vï tyto dva jmenovanè ukazatele se chyst analyzovat n sledujìcì staù. Na poë tku minulèho stoletì 2), v roce 1910 Ëinil vïk svobodn ch p i súatku 28,0 let u muû a 25,4 let u ûen (Fialov, 2002). V roce 1921 byla hodnota vïku p i vstupu do manûelstvì pro muûe 28,6 let, u ûen 25,9 (KuËera, 1994). RozdÌl Ëinil dlouhodobï okolo 2,5 roku. Od tè doby se vïk p i súatku sniûoval aû do poë tku 90. let. K v raznèmu snìûenì doölo poprvè bïhem obdobì protektor tu, kdy dìky nerovnostem na súatkovèm trhu doch zelo k rychlejöìmu sniûov nì súatkovèho vïku u ûen neû u muû a k r stu vïkovèho rozdìlu aû na 4,5 roku (KuËera, 1994). BÏhem pades t ch let doölo naopak k rychlejöìmu snìûenì vïku p i vstupu do prvnìho manûelstvì u muû neûli u ûen ñ mezi roky 1950 a 1970 klesl podle Srba a Fesenka (1975) súatkov vïk u muû o 2,2 roku, zatìmco u ûen pouze o 1,4 roku; vïkov rozdìl se tak snìûil z 3,2 na 2,3 roku. NejËastÏjöÌ vïk snoubenc klesl mezi t ic t mi a öedes t mi lety dvac tèho stoletì z 25 let na 22 let u muû, u ûen z 23 dokonce na 18 aû 19 let; podìl súatk, v nichû byla nevïsta staröì ûenicha, klesl z 18 na 10 % (JureËek, 1967). Jak je patrnè z tab. 1, od 60. let se pr mïrn tabulkov vïk ûenich a nevïst p i prvnìm súatku mïnì ve vz jemnè shodï a jejich rozdìl se pohybuje v zkèm rozpïtì 2,1ñ3,3 rok. Takto hrub ukazatel n m vöak o vz jemnèm vztahu vïku obou snoubenc mnoho ne ekne. Tab. 1 Základní charakteristiky sňatečnosti v České republice, (Basic characteristics of nuptiality, Czech Republic, ) Tabulková Průměrný tabulkový věk při prvním sňatku Rok prvosňatkovost Rozdíl m ž Počet sňatků žen (%) muži ženy ,4 25,8 22,3 3, ,6 24,6 21,4 3, ,9 24,4 21,7 2, ,9 24,9 21,7 3, ,9 24,5 21,8 2, ,2 24,0 21,4 2, ,4 24,7 22,2 2, ,8 24,8 22,5 2, ,9 25,4 23,2 2, ,5 26,2 23,9 2, ,0 26,7 24,6 2, ,1 27,1 24,9 2, ,7 27,6 25,4 2, ,7 28,1 25,7 2, ,1 28,5 26,2 2, ,4 28,8 26,4 2, ,5 29,2 26,9 2, ,4 29,7 27,2 2, ,7 30,2 27,7 2, ,8 30,5 28,0 2, Prameny: ČSÚ, 2005; FSÚ, 1989; Kretschmerová, 2004; Rychtaříková, 1995; Růžička Kučerová, ) V tomto historickèm exkurzu jsou uv dïna data z r zn ch zdroj vypoëtena rozdìln mi metodami. NÏkterÈ daje se mohou liöit od hodnot uveden ch v tab. 1. Jde tedy spìöe o nastìnïnì celkov ch trend. 2

3 Kryötof Zeman: VÏk p i súatku a rozdìl mezi vïkem ûenicha a vïkem nevïsty v»eskè republice v letech 1991ñ2004 Individu lnì data»eskèho statistickèho adu za súatky uzav enè v letech 1991ñ2004 umoû- ÚujÌ hluböì anal zu vïku p i súatku, a to tèû v n vaznosti na dalöì faktory, kter mi bude v tomto p ÌspÏvku vzdïl nì, rodinn stav, po adì manûelstvì a bydliötï, a co se t Ëe ËasovÈ dimenze tak kromï kalend nìho roku jeötï individu lnì vïk a generace narozenì.»l nek je rozdïlen do dvou Ë stì. V prvnì je analyzov n vïk p i súatku podle pohlavì, jeho rozdìl mezi snoubenci v z vislosti na uveden ch faktorech a v voj tïchto ukazatel mezi roky 1991 a Pr mïrn vïk je vûdy poëìtan jako pr mïr z p esn ch vïk p i súatku 3) (s p esnostì na dny), rozdìl je poëìtan jako pr mïr ze vöech individu lnìch rozdìl p esnèho vïku nevïsty odeëtenèho od p esnèho vïku ûenicha. V druhè Ë sti je analyzov n rozdìl sofistikovanïjöìm zp sobem pomocì vìcerozmïrnè line rnì regresnì anal zy. Ta pom ûe identifikovat Ëist vliv jednotliv ch faktor na vïkov rozdìl p i súatku, oëiötïn od vz jemn ch vztah a z vislostì mezi tïmito faktory. DalöÌm z mïrem bude zjistit, jestli jsou pro vz jemn vztah mezi vïkem snoubenc stïûejnì spìöe charakteristiky ûenicha anebo nevïsty. NÏkterÈ faktory jsou vìce vz jemnï prov zanè a jsou tedy do anal z zahrnov ny pouze nïkterè z nich. Rodinn stav a po adì manûelstvì nap Ìklad spolu tïsnï souvisì, z roveú jsou propojenè s vïkem vstupu do manûelstvì i s roënìkem narozenì. ZajÌmavÈ je, ûe hodnota parci lnìho korelaënìho koeficientu mezi adami vïkovèho rozdìlu snoubenc a rokem uzav enì súatku se rovn nule, coû naznaëuje, ûe rozdìl se bïhem let 1991ñ2004 v bec nemïnil. Z anal zy parci lnìch korelaënìch koeficient d le nap Ìklad vypl v, ûe nejvyööì ukonëenè vzdïl nì nevïsty roste se vzdïl nìm ûenicha, u obou pohlavì je navìc v pr mïru vyööì u praûskèho obyvatelstva. Hodnota a znamènko korelaënìho koeficientu mezi rozdìlem vïku snoubenc p i súatku a nïkter mi dalöìmi charakteristikami budou komentov ny v dalöì Ë sti Ël nku. Anal za pr mïr z individu lnìch dat P edevöìm je jasnè, ûe prvnì súatky svobodn ch partner majì jinè charakteristiky neû súatky rozveden ch Ëi ovdovïl ch. P ibliûnï dvï t etiny súatk v»eskè republice je uzavìr no dvïma svobodn mi snoubenci (podìl mìrnï klesl mezi roky 1991 a 2004 z 69 % na 64 %). Tab. 2 Průměrný věk při sňatku všechny sňatky (Mean age at marriage all marriages) Rok Ženich Nevěsta Rozdíl ,5 24,5 3, ,6 24,6 3, ,8 24,8 3, ,4 25,3 3, ,8 25,8 3, ,1 26,1 3, ,9 27,0 3, ,0 27,0 3, ,5 27,5 3, ,9 27,9 3, ,2 28,3 3, ,8 28,8 3, ,3 29,3 3, ,7 29,7 3, ,2 5,2 0,0 U tïchto súatk vzrostl pr mïrn vïk ûenicha z 23,5 v roce 1991 na 28,3 v roce 2004, u nevïst ölo o posun z vïku 21,0 na 25,9 let. U obou pohlavì vzrostl vïk p i súatku svobodn ch o necel ch pït let, zmïna pr mïrnèho rozdìlu vïku p i súatku byla nepatrn. Pokud bereme v vahu vöechny súatky bez ohledu na rodinn stav, vïk vzrostl u obou pohlavì o 5,2 roku, u ûen z 24,5 na 29,7, u muû z 27,5 na 32, 7. Lze tedy konstatovat, ûe pr mïrn rozdìl ve vïku snoubenc se nemïnì, ËinÌ dlouhodobï t i roky u vöech súatk a okolo 2,5 roku u súatk protogamnìch (oboustrannï prvnìch). Bez ohledu na to, jestli bereme v potaz vöechny nebo pouze prvnì súatky, je nejëastïjöìm rozdìlem (modus) v dokon- ËenÈm vïku mezi snoubenci 1 rok, medi n se nach zì okolo jen nepatrnï mènï ËastÈ hodnoty dvou let.»astè jsou tèû hodnoty 0 nebo 3 roky. Shodn dokonëen vïk majì snoubenci p ibliû- 3) Na rozdìl od pr mïrnèho vïku vypoëtenèho pomocì tabulky súateënosti jsou pr mïrnè vïky vypoëtenè z re ln ch rozloûenì súatk z vislè na v ze jednotliv ch generacì vstupujìcìch do súatkovèho vïku. 3

4 Demografie, 2006, roë. 48, Ë. 1 nï v desetinï p Ìpad. PodÌl staröìch ûenich poklesl mezi roky 1991 a 2004 ze 75 % na 70 % s tìm, jak rostlo zastoupenì súatk, kde byla staröì nevïsta, z 15 na 20 %. ZatÌmco s rodinn m stavem, p i kterèm snoubenci vstupujì do manûelstvì (a takè s po adìm manûelstvì), samoz ejmï roste i vïk snoubenc (v posloupnosti svobodn -rozveden -ovdovïl ), s vlivem rodinnèho stavu na vïkov rozdìl mezi snoubenci je tomu jinak u ûen a jinak u muû. ZatÌmco u muû tento rozdìl roste (ËinÌ p ibliûnï 2 roky u svobodn ch, p es 5 let u rozveden ch a 8 let u ovdovïl ch), u ûen spìöe kles (ze t Ì let u svobodn ch na hodnoty okolo dvou let u rozveden ch a ovdovïl ch). VÏk svobodn ch vzrostl bïhem obdobì 1991ñ2004 o necel ch pït let, na 28,9 u muû a 26,3 u ûen 4), vïk rozveden ch p i súatku stoupl o 4ñ5 let na 42,5 u muû a 39,0 u ûen a vïk Tab. 3 Průměrný věk při sňatku sňatky protogamní (Mean age at marriage first marriages) Rok Ženich Nevěsta Rozdíl ,5 21,0 2, ,6 21,1 2, ,7 21,2 2, ,0 21,5 2, ,3 21,9 2, ,7 22,3 2, ,2 22,8 2, ,6 23,1 2, ,0 23,6 2, ,4 24,1 2, ,9 24,5 2, ,4 25,0 2, ,9 25,5 2, ,3 25,9 2, ,8 5,0 0,2 ovdovïl ch stoupl zhruba o 2ñ3 roky. SÚatkov rozdìl 5) se vöak p Ìliö nemïnil, jak ukazuje tabulka 4. Tab. 4 Průměrný věk a rozdíl mezi věky ženicha a nevěsty podle rodinného stavu snoubenců (Mean age and mean difference between age of groom and age of bride according to the marital status) Průměry podle rodinného stavu ženicha 1991 Stav Věk ženicha Rozdíl N svobodný 24,1 2, rozvedený 37,7 5, ovdovělý 56,5 8, Průměry podle rodinného stavu nevěsty 1991 Stav Věk nevěsty Rozdíl N svobodná 21,4 3, rozvedená 34,6 2, ovdovělá 46,9 3,0 941 Průměry podle rodinného stavu ženicha 2004 Stav Věk ženicha Rozdíl N svobodný 28,9 1, rozvedený 42,5 5, ovdovělý 58,0 8,1 650 Průměry podle rodinného stavu nevěsty 2004 Stav Věk nevěsty Rozdíl N svobodná 26,3 3, rozvedená 39,0 2, ovdovělá 49,4 1,5 748 Fakt uveden v minulèm odstavci souvisì tèû s rozdìln m chov nìm na súatkovèm trhu bïhem individu lnìho st rnutì muû a ûen. ZatÌmco ûeny si berou partnery o 2ñ3 roky staröì bez ohledu na aktu lnì vïk (rozdìl se pouze mìrnï sniûuje ze 4 let u súatk teenagerek na 2 roky u ûen staröìch Ëty iceti let), u muû se rozdìl v raznï zvyöuje s vïkem. Pr bïh je dob e patrn z grafu 1, kde jsou tèû pomocì line rnì regrese proloûeny spojnice trend a zobrazeny jejich rovnice. Z nich je z ejmè, ûe u muû je v raznïjöì relativnì zmïna vïkovèho rozdìlu o p ibliûnï 22 % za kaûd rok vïku, zatìmco absolutnì Ëlen je minim lnì. TÈû tïsnost vztahu mezi vïkem p i súatku a rozdìlem vïku oproti snoubence, mï en koeficientem determinace, je vysok (R 2 = 91 %). U ûen je vztah mènï tïsn (R 2 = 79 %); d leûitïjöì je zejmèna absolutnì Ëlen 3,5 roku, relativnì zmïna rozdìlu s vïkem je zanedbateln. 4) Zde se jedn na rozdìl od hodnot z tab. 3 o súatky svobodn ch bez ohledu na stav partnera. 5) Pr mïrn vïkov rozdìl se liöì z pohledu muû a z pohledu ûen, neboù je zde r zn struktura charakteristik partnera. RozdÌl tedy nenì hodnotou pr mïrnèho vïku nevïsty odeëtenou od pr mïrnèho vïku ûenicha, ale pr mïrem vöech rozdìl vïku nevïsty dan ch charakteristik a vïku jejìho manûela (jiû nediferencovanèho). 4

5 Kryötof Zeman: VÏk p i súatku a rozdìl mezi vïkem ûenicha a vïkem nevïsty v»eskè republice v letech 1991ñ2004 Graf 1 Závislost věkového rozdílu mezi snoubenci na věku při sňatku, ČR, (Relation of age difference between the spouses to the age at marriage, CR, ) Tab. 5 Průměrný věk a věkový rozdíl podle věku snoubenců, (Mean age and mean difference between age of groom and age of bride according to the age at marriage, ) Z pohledu ženicha Ženich* Nevěsta** Rozdíl*** 20 20,4 0, ,7 3, ,2 6, ,6 6, ,7 8, ,3 12,2 Pozn.: *Ženich... dokončený věk **Nevěsta... průměrný přesný věk ***Rozdíl... průměr z individuálních rozdílů mezi přesným věkem ženicha a přesným věkem nevěsty Z pohledu nevěsty Nevěsta* Ženich** Rozdíl*** 20 23,9 3, ,1 2, ,5 2, ,3 1, ,3 1, ,5 0,1 Pozn.: *Nevěsta... dokončený věk **Ženich... průměrný přesný věk ***Rozdíl... průměr z individuálních rozdílů mezi přesným věkem ženicha a přesným věkem nevěsty U muû takè ËastÏji doch zì k extrèm m ñ i muûi nejstaröìch vïkov ch kategoriì si berou velmi mladè ûeny, zatìmco staröì ûeny si spìöe berou vrstevnìky. Co se t Ëe po adì manûelstvì, zde je efekt kombinacì vlivu vïku a rodinnèho stavu. Pr mïrn vïkov rozdìl mezi snoubenci kles s po adìm súatku ûeny, hodnota za obdobì 1991ñ2004 ËinÌ 3,2 roku u prvnìho súatku, u druhèho a t etìho súatku rozdìl postupnï kles na 2,7 a 1,4 roku, u n sledujìcìch po adì, kterè vöak relativnï tvo ily mènï neû p l procenta uzav en ch manûelstvì v uvedenèm obdobì, se rozdìl pohybuje okolo nuly. U muû tento rozdìl naopak roste podobnï jako s vïkem p i súatku (p i prvnìm súatku ËinÌ pr mïrn vïkov rozdìl 2,1 roku, p i súatku druhèm 5,5 roku, p i t etìm 7,3, p i ËtvrtÈm 8,6 atd.). Hodnota parci lnìho korelaënìho koeficientu mezi rodinn m stavem vstupujìcìho do manûelstvì a vïkov m rozdìlem snoubenc ËinÌ 0,32 pro muûe a ñ0,06 pro ûeny (za celè obdobì 1991ñ2004). PodobnÈ jsou hodnoty kore- 5

6 Demografie, 2006, roë. 48, Ë. 1 laënìho koeficientu mezi po adìm manûelstvì a rozdìlem (0,31 a ñ0,08) a mezi vïkem a rozdìlem (0,46 a ñ0,11 resp.). Z toho je patrnè, ûe vïkov rozdìl roste zejmèna s vïkem p i súatku/ rodinn m stavem/po adìm súatku ûenicha, zatìmco je mnohem mènï z visl na podobn ch charakteristik ch nevïsty. P estoûe nejvyööì ukonëenè vzdïl nì p Ìmo souvisì s vïkem, nevypl v z toho, ûe by mïli vzdïlanïjöì snoubenci vyööì pr mïrn vïk p i súatku. To platì pouze pro prvnì súatek, u vöech súatk dohromady je vöak pr mïrn vïk ovlivnïn tìm, ûe podìl rozveden ch a ovdovïl ch je nejvyööì mezi snoubenci se z kladnìm vzdïl nìm (v roce 2004 Ëinil okolo 40 %). ZatÌmco mezi muûi n sleduje kategorie vysokoökol k (24 %), podìl vd vajìcìch se opakovanï mezi vysokoökolaëkami je ze vöech kategoriì pohlavì a vzdïl nì nejniûöì (12 %). NejstaröÌmi snoubenci tak v roce 2004 byli lidè se z kladnìm vzdïl nìm. U osob se z kladnìm vzdïl nìm tèû doölo k nejvïtöìmu relativnìmu poklesu roënìch poët súatk v souvislosti s tìm, jak v tèto skupinï roste oblìbenost souûitì v nesezdanèm svazku ñ kup Ìkladu podìl mimomanûelsky narozen ch Ëinil v roce 2004 u matek se z kladnìm vzdïl nìm 67 % ve srovn nì s celorepublikov m pr mïrem 31 %. ZajÌmavÏjöÌ je vöak anal za vïkovèho rozdìlu mezi snoubenci v z vislosti na ukonëenèm vzdïl nì. ZatÌmco u prvnìch t Ì kategoriì vzdïl nì (z kladnì, st ednì bez maturity vëetnï vyu- ËenÌ, st ednì s maturitou) jsou hodnoty rozdìlu srovnatelnè (vz jemnï i s hodnotou za celou populaci, kter ËinÌ 3 roky), ukonëenè vysokoökolskè vzdïl nì muû zd se vïkov rozdìl snoubenc mìrnï zvyöovat, zatìmco u ûen rozdìl sniûuje (tab. 6). Pokud analyzujeme vzdïl nì obou snoubenc navz jem (za celè obdobì 1991ñ2004), je patrnè ûe vyööì vzdïl nì ûeny sniûuje rozdìl, zatìmco vyööì vzdïl nì muûe rozdìl zvyöuje (tab. 7). NejuûöÌ vïkov rozdìl je u svazk, kde je ûena vzdïlanïjöì neû muû, naopak rozdìl u súatk vysokoökolsky vzdïlan ch muû s nevïstou se z kladnìm vzdïl nìm ËinÌ tèmï 6 let. Z hodnoty korelaënìho koeficientu mezi vzdïl nìm nevïsty a ûenicha (0,55) je patrn zk vztah mezi tïmito charakteristikami. SÚatky po tèto str nce endogamnì (stejn stupeú ukonëenèho vzdïl nì) vykazujì asi o Ëtvrt roku niûöì rozdìl mezi vïkem snoubenc ñ ûeniöi b vajì o 1,5 roku mladöì, nevïsty o 1,2 roku mladöì neû snoubenci ze vzdïlanostnï smìöenèho manûelstvì 6). Tab. 6 Průměrný věk a věkový rozdíl podle nejvyššího ukončeného vzdělání (Mean age and mean difference between age of groom and age of bride according to the completed level of education) Průměry podle vzdělání ženicha 1991 Vzdělání Věk ženicha Rozdíl N základní 30,8 3, střední bez m. 26,0 2, střední s mat. 27,2 2, vysokoškolské 32,0 4, Průměry podle vzdělání nevěsty 1991 Vzdělání Věk nevěsty Rozdíl N základní 27,5 3, střední bez m. 22,8 2, střední s mat. 24,3 3, vysokoškolské 29,0 2, Průměry podle vzdělání ženicha 2004 Vzdělání Věk ženicha Rozdíl N základní 35,3 2, střední bez m. 32,9 3, střední s mat. 31,6 2, vysokoškolské 33,5 3, Průměry podle vzdělání nevěsty 2004 Vzdělání Věk nevěsty Rozdíl N základní 33,0 3, střední bez m. 30,5 3, střední s mat. 28,7 3, vysokoškolské 29,5 2, ) V souvislosti s tìm je zajìmavè, ûe nejvyööì podìl oboustrannï prvnìch manûelstvì je uzavìr n mezi vzdïlanostnï homogennìmi snoubenci, zatìmco ze súatk vysokoökol k s osobou z kladnìho vzdïl nì (v obou smïrech) je homogennì pouh t etina. SÚatky mladöìch snoubenc shodnèho vzdïl nì tak ukazujì na specifick typ svazk utvo en ch bïhem studia. 6

7 Kryötof Zeman: VÏk p i súatku a rozdìl mezi vïkem ûenicha a vïkem nevïsty v»eskè republice v letech 1991ñ2004 Tab. 7 Průměrný věkový rozdíl podle vzájemného vzdělání, (Mean difference between age of groom and age of bride according to the completed level of education of both spouses, ) Ženich / Nevěsta základní 1. 2,8 2,2 2,7 2,5 střední bez m. 2. 3,6 2,9 2,6 2,3 střední s mat. 3. 4,0 3,2 2,9 2,2 vysokoškolské 4. 5,9 5,2 4,9 2,8 U vlivu bydliötï byla analyzov na odliönost chov nì praûsk ch snoubenc od situace v regionech. Charakteristika praûsk ch snoubenc se v raznïji zmïnila bïhem devades t ch let. V roce 1991 byl pr mïrn vïk p i súatku obëan Prahy o 3ñ4 roky vyööì neû u ostatnìho obyvatelstva. V dalöìch letech vöak rostl vïk mimopraûsk ch rychleji a pro rok 2004 Ëinila diference jiû jen necelè 2 roky. Co se t Ëe rozdìlu mezi vïkem ûenicha a nevïsty, ten byl v roce 1991 p ibliûnï o p l roku vyööì u praûsk ch snoubenc, v roce 2004 se vöak jiû v raznïji neliöil od mimopraûsk ch. Tab. 8 Průměrný věk a věkový rozdíl podle bydliště snoubenců (Mean age and mean difference between age of groom and age of bride according to the residence: Non Prague / Prague) Průměry podle bydliště ženicha 1991 Bydliště Věk ženicha Rozdíl mimopražské 27,1 2,9 Praha 30,8 3,5 odchylka 3,7 0,6 Průměry podle bydliště nevěsty 1991 Bydliště Věk nevěsty Rozdíl mimopražské 24,2 2,9 Praha 27,5 3,3 odchylka 3,3 0,4 Průměry podle bydliště ženicha 2004 Bydliště Věk ženicha Rozdíl mimopražské 32,4 2,9 Praha 34,3 3,2 odchylka 1,9 0,3 Průměry podle bydliště nevěsty 2004 Bydliště Věk nevěsty Rozdíl mimopražské 29,5 3,0 Praha 31,4 2,9 odchylka 1,9 0,0 Line rnì regresnì modely V dalöìm oddìle budou ovï eny a doplnïny v sledky zìskanè prost m pr mïrov nìm individu lnìch dat implementov nìm modelu vìcerozmïrnè line rnì regresnì anal zy. Za prvè tak budou zìsk ny informace o vlivu jednotliv ch faktor oëiötïnè od vz jemn ch z vislostì mezi tïmito faktory. Bude tak zjiötïno, kterè z d leûit ch charakteristik, jako je vzdïl nì, bydlenì v Praze, rodinn stav Ëi vïk p sobì p Ìmo a kterè pouze sdìlejì vliv spoluz visl ch faktor. Snahou je zìskat p edstavu o tom, zda se nïjak mïnì chov nì mlad ch generacì, p edevöìm generacì siln ch populaënìch roënìk 70. let, z hlediska chov nì na súatkovèm trhu, pokud bude oëistïn vliv roënìku narozenì od vlivu mladöìho vïku. Za druhè v sledky regresnì anal zy umoûnì lèpe srovnat súatkovè chov nì v roce 1991 s rokem 2004 z hlediska p ÌpadnÈho posunu v znamu u jednotliv ch faktor ñ model poëìt i s p Ìpadn m vlivem zmïn v hy jednotliv ch charakteristik bïhem Ëasu, kterè eliminuje. A za t etì anal za pom ûe lèpe navz jem srovnat vlivy faktor na stranï ûenicha s efektem charakteristik nevïsty. Teoreticky se vych zì z modelu y = α + βíx + u, kde y je zjiötïn v stup charakteru spojitè veliëiny, zde vïk p i súatku Ëi rozdìl mezi vïkem ûenicha a vïkem nevïsty. Vektor βí znaëì hledanè parametry (regresnì koeficienty) odpovìdajìcì souboru hodnot vstupnìch dat kategori lnìho charakteru X, α znaëì absolutnì Ëlen popisujìcì z kladnì distribuci (tzv. baseline). Rezidu lnì (chybov ) Ëlen u odpovìd norm lnìmu rozdïlenì N(0, σ 2 u ). V modelu byly pouûity pro kaûdè pohlavì n sledujìcì parametry 7) : ñ nejvyööì ukonëenè vzdïl nì ñ z kladnì, st ednì bez maturity vëetnï vyuëenì, st ednì s matu- 7) V poëty byly provedeny v programu aml. 7

8 Demografie, 2006, roë. 48, Ë. 1 ritou, vysokoökolskè, kde kategorie st ednìho vzdïl nì bez maturity byla zvolena jako z - kladnì, ke kterè se ostatnì t i kategorie vztahujì; ñ rodinn stav p i súatku ñ z kladnì kategorie svobodn ch, d le rozvedenì a ovdovïlì; ñ bydliötï ñ Praha nebo jin obec (druh kategorie z kladnì); ñ prvnì charakteristikou ËasovÈ dimenze pouûitè p i modelov nì vïkov ch rozdìl je vïk p i súatku, rozdïlen na intervaly 16ñ24, 25ñ29 (z kladnì), 30ñ34, 35ñ44 a 45+; ñ druhou Ëasovou charakteristikou, pouûitou v poslednìm ze t Ì model, je generace narozenì, rozdïlen na obdobì narozen ch do roku 1965 (z kladnì), 1966ñ1971, 1972ñ1977 a VÏk p i súatku byl analyzov n zvl öù za muûe a zvl öù za ûeny, v roce 1991 a v roce RozdÌl mezi vïkem ûenicha a vïkem nevïsty byl analyzov n pomocì dvou r zn ch model. V prvnìm p ÌpadÏ je zkoum no ovlivnïnì vïkovèho rozdìlu vöemi charakteristikami jednoho ze snoubenc vëetnï vïku p i súatku, avöak bez ukazatele roënìku narozenì 8), ve dvou r zn ch obdobìch. Modelov ny zde byly postupnï celkem Ëty i sady dat, zvl öù za muûe a zvl öù za ûeny, v roce 1991 a v roce Ve druhèm p ÌpadÏ ölo o to, zjistit efekt generaënì, tedy, zda se u mladöìch generacì mïnì vïkov rozdìl mezi partnery. VÏk zde byl modelov n spojitï a nikoli v intervalech a analyzov na byla souhrnnï data za celè obdobì 1991ñ2004, zvl öù pro muûe a zvl öù pro ûeny. Tab. 9 Výsledky modelu věku při sňatku (Parameter estimates of the model of age at marriage) Ukazatel Ženich Nevěsta baseline věk při sňatku 23,2 28,6 20,3 25,7 vzdělání základní +2,1 +1,7 +1,6 +1,4 střední bez maturity b b b b střední s maturitou +0,8 0,4 +1,3 +0,0 vysokoškolské +4,1 +1,5 +5,0 +1,9 stav při sňatku svobodný b b b b rozvedený +13,2 +13,6 +13,0 +12,8 ovdovělý +31,6 +28,8 +25,2 +23,0 bydliště Praha +1,6 +1,4 +1,6 +1,6 jiné b b b b σ (u) 6,3 6,9 5,7 6,3 log Likelihood Tab. 9 shrnuje v sledky prvnìho modelu pro vïk p i súatku. Baseline oznaëuje modelovou hodnotu vïku p i súatku pro danou z kladnì skupinu, coû jsou v naöem p ÌpadÏ svobodnì snoubenci se st edoökolsk m vzdïl nìm bez maturity, kte Ì nebydlì v Praze. OstatnÌ hodnoty ukazujì absolutnì odchylku vïku podle danè kategorie a jestli je vïk niûöì (z pornè hodnoty) nebo vyööì neû u z kladnì skupiny. Hodnoty tuënï vytiötïnè jsou statisticky signifikantnì (skupina se liöì od z kladnì skupiny na 5% hladinï v znamnosti), hodnoty tiötïnè kurzìvou jsou statisticky nesignifikantnì. Ve spodnì Ë sti tabulky je uvedena hodnota smïrodatnè odchylky rezidu lnìho Ëlenu modelu a hodnota logaritmu tzv. likelihood (jde o testovacì statistiku pouûìvanou p i odhadov nì parametr modelu metodou maxim lnì vïrohodnosti). V sledky prvnìho modelu se p Ìliö neliöì od v sledk anal zy pr mïr z individu lnìch daj. Z kladnì hodnoty modelovèho vïku p i súatku v tabulce 9 se podobajì hodnot m pr mïrnèho vïku svobodn ch snoubenc (tab. 3), vïk vzrostl mezi roky 1991 a 2004 u obou 8) V tomto modelu nebylo moûnè vëlenit informaci o roënìku narozenì, neboù mezi jiû zahrnut m vïkem p i súatku, kalend nìm rokem súatku a generacì existuje line rnì z vislost. 8

9 Kryötof Zeman: VÏk p i súatku a rozdìl mezi vïkem ûenicha a vïkem nevïsty v»eskè republice v letech 1991ñ2004 pohlavì o 5,4 roku. Je t eba p ipomenout, ûe model umoûúuje analyzovat efekt jednotliv ch charakteristik oëiötïn od vz jemn ch vliv mezi jednotliv mi charakteristikami. RozvedenÌ muûi a ûeny se ûenì Ëi vd vajì pr mïrnï o 13 let pozdïji, u ovdovïl ch je posun vïku jeötï v raznïjöì. PraûötÌ obëanè se berou p ibliûnï o 1,5 roku staröì bez ohledu na obdobì, p iëemû je zajìmavè, ûe v anal ze pr mïr vyöel pro rok 1991 v raznïjöì posun vïku p i súatku obyvatel Prahy o 3ñ4 roky. Z modelov ch v sledk je z ejmè, ûe ölo o struktur lnì zmïnu ñ v roce 1991 se soubor praûsk ch snoubenc liöil sv mi ostatnìmi charakteristikami (zejmèna vïkem a vzdïl nìm) vìce od mimopraûsk ch, neûli je tomu v roce Svou roli zde jistï hr la migrace v 90. letech. NejzajÌmavÏjöÌ v sledek p in öì promïnn vzdïl nì ñ snoubenci se z kladnìm vzdïl nìm stejnï jako vysokoökol ci se berou o 1ñ2 roky pozdïji neûli st edoökol ci; jeötï v roce 1991 vöak v jimeënost vysokoökolsky vzdïlan ch p in öela aû pïtilet odklad súatku vzhledem ke st edoökolsky vzdïlan m. Tento rozdìl byl bïhem 90. let Ë steënï set en takè tìm, jak rostlo zastoupenì vysokoökolsky vzdïlan ch ûen v populaci, z roveú tìm klesala v jimeënost jejich dalöìch, v modelu nezahrnut ch charakteristik (zatìmco v roce 1991 tvo ily súatky vysokoökolaëek pouh ch 5,4 % poëtu vöech súatk, v roce 2004 to bylo jiû 15,7 % vöech súatk a 18,4 % prvnìch súatk ). Tab. 10 Výsledky modelu věkového rozdílu snoubenců (Parameter estimates of the model of age difference between the spouses) Ukazatel Ženich Nevěsta baseline rozdíl (roky) 3,6 1,4 2,6 2,8 věk při sňatku ,2 2,2 +0,4 +2, b b b b ,1 +1,7 0,3 0, ,2 +3,9 1,5 0, ,2 +5,5 0,7 1,4 vzdělání základní 0,7 0,4 +0,4 +0,5 střední bez maturity b b b b střední s maturitou 0,1 +0,1 +0,2 0,0 vysokoškolské +0,0 +0,3 +0,2 0,4 stav při sňatku svobodný b b b b rozvedený +0,2 +0,7 +0,0 +0,1 ovdovělý +1,3 +1,6 +0,8 0,3 bydliště Praha 0,2 0,2 +0,5 +0,3 jiné b b b b σ (u) 4,3 5,0 4,7 5,5 log Likelihood Z vìcerozmïrnè line rnì regresnì anal zy vïkovèho rozdìlu mezi snoubenci vypl vajì tèû nïkterè zajìmavè z vïry. ZatÌmco z hlediska nevïst p etrv v vïkov rozdìl 2,6ñ2,8 roku (jde o hodnotu osob svobodn ch, st edoökolsky vzdïlan ch bez maturity, vd vajìcìch se ve vïku 25ñ29, kterè nebydlì v Praze), u muû tato hodnota klesla z 3,6 v roce 1991 na 1,4 roku v roce Naopak stoupl v znam vïku p i súatku ñ se st Ìm muû vïkov rozdìl mezi snoubenci progresivnï roste, zatìmco z hlediska ûen je tomu naopak. Vliv rodinnèho stavu je v modelu znaënï potlaëen ve srovn nì s v sledky, kterè n m poskytla anal za pr mïr. Zde se dob e projevuje vlastnost modelu kontrolovat vz jemnè z - vislosti charakteristik. Ukazuje se, ûe hlavnìm d vodem toho, proë majì rozvedenì, p ÌpadnÏ ovdovïlì muûi vyööì vïkov rozdìl neû muûi svobodnì je fakt, ûe jsou staröì; samotn rodinn stav p id v k rozdìlu pouze okolo 0,5ñ1,5 roku. U ûen je vliv ned leûit, pokud tedy dojde 9

10 Demografie, 2006, roë. 48, Ë. 1 k z ûenì vïkovèho rozdìlu u rozveden ch ûen, jde opït pouze o vliv jejich staröìho vïku p i opakovanèm súatku. TakÈ vliv vzdïl nì ûenicha na vïkov rozdìl mezi partnery je nesignifikantnì, kromï nejniûöì kategorie z kladnìho vzdïl nì. Vliv vzdïl nì nevïsty je taktèû slab, jde o pohyby ve vïkovèm rozdìlu v du do p l roku. V sledky anal zy charakteristik bydlenì se mìrnï rozch zejì s p vodnì p edstavou. Ukazuje se, ûe ûenichovo praûskè bydliötï vïkov rozdìl spìöe sniûuje, u praûsk ch nevïst jde o mìrnè zv öenì vïkovèho rozdìlu. ZmÏny jsou opït malè, v du do p l roku. Projevuje se zde oëiötïnì od vlivu individu lnìho vïku p i súatku a nejvyööìho ukonëenèho vzdïl nì (vìme, ûe praûötì snoubenci se berou staröì a majì v pr mïru vyööì vzdïl nì, coû jsou charakteristiky zvyöujìcì vïkov rozdìl mezi snoubenci). Tab. 11 Výsledky modelování věkového rozdílu snoubenců v závislosti na ročníku narození (Parameter estimates of the model of age difference between the spouses as related to the birth cohort) Ukazatel Ženich Nevěsta baseline rozdíl (roky) 3,4 3,0 věk při sňatku b 25 +0,19 0,08 generace 1965 b b ,7 0, ,0 0, ,2 +0,7 Pozn.: Model dále kontroluje vliv charakteristik rodinného stavu, vzdělání a bydliště. PoslednÌ model umoûúuje odhadnout zmïny ve súatkovèm chov nì u mladöìch generacì. Jsou zde uv dïny pouze hlavnì v sledky modelu, model d le kontroluje vliv vzdïl nì, rodinnèho stavu i bydliötï. Do modelu jsou zahrnuty vöechny súatky v obdobì 1991ñ2004, zvl öù za muûe a zvl öù za ûeny. VÏk byl tentokr t bran jako spojit veliëina, hodnota z kladnì distribuce platì pro vïk p i súatku 25 u obou pohlavì. Hodnoty pro vïk v tabulce 11 znamenajì, ûe vïkov rozdìl roste se st Ìm ûenicha tempem 19 % za jeden rok, u nevïst rozdìl naopak kles o 8 % za kaûd rok vïku (srovnatelnè s v sledky line rnì regrese v grafu 1). Efekt generace je signifikantnì u obou pohlavì, u ûen jde vöak o nìzkè hodnoty menöì neû jeden rok. Zato u muû se zd, ûe mladöì generace se chovajì v raznï jinak neû generace narozen ch do roku BabyboomovÈ generace 70. let vykazujì o 2 roky menöì vïkov rozdìl neû z kladnì skupina; u muû narozen ch po roce 1978 dokonce vych zì, ûe si nejpravdïpodobnïji berou jiû vrstevnice. Samoz ejmï je ot zkou, do jakè mìry model stihnul vyrovnat efekt mladöìho vïku p i súatku u mladöìch generacì (kterè se jeötï ani Ñnestihliì br t takè ve staröìm vïku). Jako trend lze ovöem konstatovat, ûe vïkov rozdìl se u mladöìch generacì sniûuje. Roli zde m ûe hr t zmiúovan nerovnov ha na súatkovèm trhu bïhem vstupu populaënï siln ch roënìk do vïku nejvyööì intenzity súateënosti. Z vïr Na z kladï proveden ch anal z lze konstatovat, ûe vïkov rozdìl snoubenc se v»eskè republice od poë tku 90. let nemïnì. ZatÌmco v pr mïrnèm vïku p i súatku doölo k v raznèmu r stu p ibliûnï o pït let u obou pohlavì, vz jemn vïkov rozdìl ËinÌ 2,5 roku u svobodn ch snoubenc a t i roky bez ohledu na po adì súatku. VÏk p i súatku p irozenï roste s rodinn m stavem snoubenc, resp. s po adìm uzavìranèho manûelstvì, vïkov rozdìl roste zejmèna s vïkem p i súatku/rodinn m stavem/po adìm súatku ûenicha, zatìmco s podobn mi charakteristikami nevïst vïkov rozdìl pouze mìrnï kles 9). Ukazuje se, ûe hlavnìm d vodem toho, proë majì rozvedenì a ovdovïlì muûi vyööì vïkov rozdìl od snoubenek neû svobodnì muûi, je fakt, ûe jsou staröì, a ûe si jako takovì berou ËastÏji podstatnï mladöì ûeny. Co se t Ëe vlivu nejvyööìho ukonëenèho vzdïl nì, nejstaröìmi snoubenci byli v roce 2004 lidè se z kladnìm vzdïl nìm, i kdyû jeötï v roce 1991 jimi byli vysokoökolsky vzdïlanì; s r stem podìlu vysokoökol k v populaci tady doch zì ke srovn v nì rozdìl demografickèho 9) K podobn m z vïr m dospïl jiû JureËek (1967) p i anal ze vïkov ch rozdìl manûel z dat SËÌt nì

11 Kryötof Zeman: VÏk p i súatku a rozdìl mezi vïkem ûenicha a vïkem nevïsty v»eskè republice v letech 1991ñ2004 chov nì oproti vïtöinovè populaci, projevuje se i vïtöì podìl opakovan ch manûelstvì mezi snoubenci s nejniûöìm vzdïl nìm. S r stem vzdïl nì populace v pr bïhu Ëasu fakticky ub v súatk osob se z kladnìm vzdïl nìm. VyööÌ hodnoty vïkovèho rozdìlu mezi vysokoökol ky nebyly potvrzeny regresnì anal zou, jde tedy opït o zprost edkovan vliv vyööìho vïku vysokoökol k p i vstupu do manûelstvì. V roce 1991 byl pr mïrn vïk p i súatku obëan Prahy o 3ñ4 roky vyööì neû u ostatnìho obyvatelstva. V dalöìch letech vöak rostl vïk mimopraûsk ch rychleji a pro rok 2004 Ëinila odchylka jiû jen necelè 2 roky. Jde zde o zmïnu struktury a charakteristik praûskèho obyvatelstva, svou roli zde hraje jistï takè migrace. Po oëiötïnì od vlivu vyööìho vïku p i súatku a vyööìho vzdïl nì praûsk ch obyvatel za pouûitì regresnì anal zy se ukazuje, ûe praûskè bydliötï ûenich vïkov rozdìl spìöe sniûuje, i kdyû pouze nepatrnï. Z vïrem byl identifikov n trend sniûov nì rozdìlu mezi vïkem ûenicha a vïkem nevïsty u mladöìch generacì muû. ZÌskanÈ poznatky jsou d leûitè pro hluböì porozumïnì procesu súateënosti a jeho zmïn m od poë tku 90. let v»eskè republice. Na z vïry mohou navazovat dalöì anal zy, jako tomu bylo v p ÌpadÏ zkoum nì vlivu vïku manûel v dobï súatku na plodnost manûelstvì (JureËek, 1967) nebo vlivu vïkovèho rozdìlu mezi snoubenci na pravdïpodobnost rozpadu manûelstvì (Zeman, 2003). Jako nejd leûitïjöì charakteristika pro rozdìl mezi vïkem ûenicha a vïkem nevïsty se ukazuje vïk p i súatku, a to zejmèna ûenich v. Literatura»S HistorickÈ daje. Obyvatelstvo (internetov prezentace). http: // Fialov, L Ke zmïn m ve súatkovèm chov nì v 90. letech. Zpravodaj»DS 27, s. 1ñ3. FS Tabulky súateënosti svobodn ch»ssr,»sr a SSR za roky 1961ñ1988.»eskoslovensk statistika. JureËek, Z Skladba manûelstvì podle vïku manûel v dobï súatku a jejì vliv na plodnost manûelstvì. Demografie, roë. 9, Ë. 2, s. 97ñ107. Kretschmerov, T V voj obyvatelstva»eskè republiky v roce Demografie, roë. 46, Ë. 3, s. 153ñ165. KuËera, M Populace»eskÈ republiky 1918ñ1991. Acta Demographica XII, Praha:»DS, S AV»R. Rychta Ìkov, J SÚateËnost svobodn ch v»eskè republice d Ìve a dnes. Demografie, roë. 37, Ë. 3, s. 157ñ171. R ûiëka, L. ñ KuËerov, M SÚateËnost svobodn ch v»eskoslovensku. Demografie, roë. 9, Ë. 3, s. 205ñ215. Srb, V. ñ Fesenko, P »eskoslovenskÈ tabulky súateënosti a rozvodovosti 1970/1971. Demografie, roë. 17, Ë. 1, s. 4ñ13. Zeman, K Divorce and marital dissolution in the Czech Republic and in Austria ñ The role of premarital cohabitation. DisertaËnÌ pr ce, Praha: Katedra demografie a geodemografie, P F UK. KRYäTOF ZEMAN (*1974) dokonëil doktorandskè studium na Kated e demografie a geodemografie P ÌrodovÏdeckÈ fakulty UK v roce V souëasnè dobï pracuje v OddÏlenÌ demografickè statistiky»s. http: // Summary The article analyses the age at marriage and the difference between the age of groom and age of bride using the individual data on marriages in 1991ñ2004 in the Czech Republic. Since 1991, the mean age at marriage increased by 5.2 years from 27.5 to 32.7 for men and from 24.5 to 29.7 for women. However, the mean age difference between the spouses remained constant on level 3 years (2.5 years for first marriages). Examining these indicators in relation to the marital status, order of marriage, completed level of education and residence, we found a natural strong link between age at marriage and family status (or order of marriage). Citizens of Prague marry about 2 years later than citizens of other parts of the Czech Republic. More important was the analysis of the difference between the age of groom and the age of bride. The age gap strongly increases with age at marriage/marital status/order of marriage of males, while the relation from the view of females is negative and much less pronounced. The link with education was found poor and triggered by the higher frequency of divorced among basic-educated spouses and by higher age at marriage among university graduates. However, the gap is lesser in unions where woman is better educated than man. The role of residence was not found important. Using multiple linear regression models, as the single most important determinant of the age difference between the spouses was found the age of groom at marriage. In the last model, the decreasing age difference between the spouses was detected among younger generations of males. 11

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová . RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová Struktura obyvatel podle rodinného stavu je odrazem dlouhodobého působení řady faktorů, mezi které patří demografická a ekonomická situace území, postoje a hodnoty

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

É ž Á ž ň ó ž ň ňů ÉÍ ň Ó Ý Í č ň ň ň č č č Č úč Úč ů Ý Ý ů Í Ů ů ů Ů Í č Č č Í Í č Š ň ů ň úč č Úč č Ú úč úč úč Í ů Úč č ž č Ú Í úč Í č ó Í č š š č č úč úč Í č ň č Ů č ž č č ó Ú ú úč ú Í Í ůč ů

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz NEURÓZY, PSYCHOSOMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ A PSYCHOTERAPIE Jan Poněšický Jan PonÏöick NeurÛzy, psychosomatick onemocnïnì a psychoterapie Tato kniha,

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54 VöeobecnÏ: fotorezistory jsou polovodiëovè prvky, kterè mïnì hodnotu odporu v z vislosti na osvïtlenì. Jsou citlivè ve viditelnè oblasti spektra, coû je p edurëuje pro mnohè oblasti pouûitì: fotometrie,

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC Dana Žídková Anotace: V příspěvku se analyzovaly změny ve vzdělání

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí

Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Determinanty

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Abstract The population ageing and its consequences for the financing

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s.

RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s. RECENZIE Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet IRIS, Bratislava 2000, 427 s. UmÏlá inteligence (AI) j e velice öiroká problematika. Je to oblast, ve které se setkáváme s nejrozmanitïjöìmi p Ìstupy k lidsk

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Ž ž Í ž č í í í Ž í č čí ž í ž Ž í ží í ž í č Č ž žď ť í ž í í ú ď ž ž ťí Í í Í č Í í Ž í Č Č č í í Č č ž í Š ž í č Í í č Š č Ž í Í í Č Í Í ó Ó Í ň Ž Ž ČČ ž Ó ť ó č ó í ÓÍ í ň Ž ž Ó č í í ň ó ó ž ó í ň

Více

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

É ú ě Ž ě Ú ě ě ě Ř Ř ž ž Č ú ů ů ě ě ě Ó ú ú š Č ú Ž ě ú ě š Ž ú ě Ý ě Č úě ě Ú š ž ů Ú ú Č ě ÓŘ Č ě Č Ú ě ů ú š Ú ě Ú ě ě ů Ž Ť Ť ó š š Ú ó Ú ě Ť ó ů ů Ú ě ú Ú ě ú ě ě Č Ž ě Č Ú ú ě Ú ň ě Ú ě ů ú ň ě

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální VISION1 KIA MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH 2002 Sorento do hor i do divadla Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN Carens jen těžko najde srovnání Rio je pro rodinu ideální Obsah Editorial 4-5 KIA Sorento

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 2010 57 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu European Health Interview

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

POJISTN OBZOR 10 2004

POJISTN OBZOR 10 2004 POJISTN OBZOR 10 2004 RO»NÕK LXXXI Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, Otokar Cudlman, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop

Více

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi, Zdeněk Pavlík Abstrakt: Článek obsahuje projekci vývoje

Více

INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 1

INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 1 P R E K L A D Y INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 1 Gôran HERMÉREN AËkoli je termìn interpretace" hojné pouûìván, jen z Ìdka jeho uûivatel uvede, co p esnï jìm má na mysli. Tak je mnohdy koöatá homonymie tohoto

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE

s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE INDEXICAL EXPRESSIONS (I) The goal of this article is a general inspection of indexicals as a specific phenomenon of natural language on the one side,

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

VYD NÕ OBSAHUJE OBOROVûLENÃN ADRES ÿ

VYD NÕ OBSAHUJE OBOROVûLENÃN ADRES ÿ časopis po pacovníky eklamních agentu s hlavním zaměřením na tiskovou podukci ADSL (novè moûnosti pevnèho p ipojenì k Intenetu) V stava Reklama & Polygaf Co je to signmaking Vznik a v voj tisku Viditelnost

Více

É Á ÁŠ é Žď á ě ř ř ě ž á ň á á ů ě é á é á é á ě ě š ř ů ž Ť ě ě š ř ů ě á áš á áš Ú ě áš á é ďď á ě ř ř ě ž é ň á á ů á ě Ř ě ů á ě ý ř ý á á á ý é á ů é ý ř ý ý š Ž ů á á ý ů é ý á Ú é ř ě š ě ů é ě

Více

ď ě č č č ř ě č úě ň ú ď Ď Ť Ú ř ř Ň ě É ř ř ú č Ó É š Í ě ó ř ě úč Ú ó č ó ř ř É ř É É É ě É ú ě č ť ó É ď ť ú ě Ď É š úó ť úč Í Ý Á š ě ě ě š ť ř Ňů č ú Č č úč č ř Č ř Á Á ř ř ř ť š ě š ě ě ň č ň ě ú

Více

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem Strana 6 MarkÈta Zinnerov : "Kde padajì hvïzdy" Christine Gohlov : "Julie na pr zdnin ch" William King: "äed lovec" Ladislav Lahoda: "Tajnosti podzemì" Bender Lionel: " Encyklopedie p Ìrody" DoporuËujeme:

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika Demografická transformace a posilování role pacientů Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? * JAK JE DALäÕ SUD PUBLIKVA VÃDEK P E? * TT EXE stav organickè chemie a biochemie, Akademie vïd»eskè republiky, Flemingovo n m. 2, 166 10 Praha 6 Doölo dne 6.XII.2000 KlÌËov slova: citaënì anal za, falzifikace,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost kontakt Ìjen 2001 ï roënìk 6 ï ËÌslo 10 ï zdarma Praha hostí zasedání Řídícího výboru UITP Na pozv nì p edsedy p edstavenstva a gener lnìho editele DopravnÌho

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2009 25 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů European

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více