PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe"

Transkript

1 PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) ; fax: (02)

2 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho oh ÌvaËe je vyznaëeno na ötìtku. UvedenÌ do provozu po instalaci smì prov dït jen v robcem autorizovan servisnì organizace. OBSAH UpozornÏnÌ pro uûivatele vod... 1 Z kladnì popis a ovl d nì... 2 drûba... 3 Z ruka z ruënì podmìnky... 3 TechnickÈ parametry... 4 N vod k pouûitì a instalaci vod... 6 UvedenÌ do provozu... 6 Instalace... 8 BezpeËnostnÌ prvky... 9 VedenÌ vzduchu a spalin ElektrickÈ p ipojenì Odborn drûba Z mïna druhu paliva Poruchy VOD V ûen uûivateli, stal jste se majitelem pr tokovèho oh ÌvaËe uûitkovè vody znaëky PROTHERM. VÏnujte pozornost n sledujìcìm d leûit m upozornïnìm: ï Pr tokov oh ÌvaË musì b t instalov n a pouûìv n v souladu s projektem, vöemi odpovìdajìcìmi platn mi z konn mi p edpisy, technick mi normami a s p edpisy v robce. ï Pr tokov oh ÌvaË m ûe b t instalov n jen v prost edì, pro kterè je urëen. ï UvedenÌ do provozu po instalaci smì prov dït jen v robcem autorizovan servisnì organizace. ï Na v robcem autorizovanou servisnì organizaci se obracejte v p ÌpadÏ event. poruchy - neodborn z sah m ûe poökodit pr tokov oh ÌvaË (p Ìp. i n vazn za ÌzenÌ!). ï PracovnÌk servisnì organizace prov dïjìcì prvnì spuötïnì pr tokovèho oh ÌvaËe je povinen sezn mit uûivatele s provozem, zp soby jeho ovl d nì a s bezpeënostnìmi prvky. ï Zkontrolujte plnost a kompletnost dod vky. ï Zkontrolujte, zda dodan typ odpovìd typu poûadovanèmu pro uûitì. ï Vûdy, kdyû nem te pot ebnou jistotu, jak prov dït Ëinnosti p i obsluze pr tokovèho oh ÌvaËe, vyhledejte a prostudujte vöechny odpovìdajìcì informace v tomto n vodu a postupujte pouze podle nich. ï NeodstraÚujte a nepoökozujte û dn oznaëenì a n pisy na pr tokovèm oh ÌvaËi. ï S pr tokov m oh ÌvaËem, resp. jeho Ë stmi po ukon- ËenÌ jeho ûivotnosti musì b t nakl d no s ohledem na ochranu ûivotnìho prost edì. V praxi mohou nastat situace, p i kter ch se musì dodrûet n sledujìcì nezbytn opat enì: ï zabr nit (i n hodnèmu) spuötïnì pr tokovèho oh Ìva- Ëe p i prohlìdce a pr ci na trase odvodu spalin, rozvodu plynu i vody, a to tìm, ûe se p eruöì p Ìvod el. energie do pr tokovèho oh ÌvaËe (vytaûenìm vidlice p Ìvodu pr tokovèho oh ÌvaËe ze z suvky). ï odstavit pr tokov oh ÌvaË vûdy, objevì-li se (i p echodnï) ho lavè Ëi v buönè p ry v prostoru, odkud je do pr tokovèho oh ÌvaËe p iv dïn spalovacì vzduch (nap. z barev p i zhotovov nì n tïr, kladenì a n - st iku roztaven ch hmot, p i niku plynu apod.). ï p i niku plynu vypnout pr tokov oh ÌvaË i p Ìvod plynu a obr tit se na plyn rensk podnik nebo servisnì organizaci. ZajiötÏnÌ bezpeënosti za ÌzenÌ a osob ï Pr tokovè oh ÌvaËe jako v robky jsou provï ov ny ve vztahu k tïmto dokument m:»sn EN 26,»SN EN :1999,»SN EN :1997, ObchodnÌmu z - konìku Ë. 513/191 Sb., z konu Ë. 634/1992 Sb. a vyhl öce MZ Ë. 13/1977 Sb. ï Pr tokov oh ÌvaË (i jeho p Ìp. doplúujìcì vybavenì) se shoduje s typem, kter StrojÌrensk zkuöebnì stav v BrnÏ, zkuöebna tepeln ch a ekologick ch za ÌzenÌ jakoûto organizace zkuöebnictvì s oznaëenìm AO 202 provï ila a shledala sv m rozhodnutìm, ûe se shoduje ve smyslu z kona Ë. 22/1997 Sb. s poûadavky z konn ch technick ch p edpis, zejmèna na ÌzenÌ vl dy Ë. 177/1997 Sb. a poûadavky v öe uveden ch technick ch norem na spot ebiëe plynn ch paliv v»r. ï Pro provoz oh ÌvaËe a zach zenì s nìm podle zam ölenèho Ëelu v re ln ch podmìnk ch vyuûitì (d le jen p i vyuûìv nì) je t eba dodrûet i poûadavky dalöì - nejpodstatnïjöì z nich (tj. ty, kterè nelze opomenout) se nach zejì v tïchto p edpisov ch dokumentech: ñ z hlediska poû rnì bezpeënosti:»sn ñ p i instalaci a mont ûi (p Ìp. oprav ch):»sn EN 1775 nebo»sn , vyhl öce Ë. 48/1982 Sb. (ve znïnì pozdïjöìch p edpis ) a z vazn ch p edpisech o ochranï zdravì p i pr ci ñ za provozu a p i obsluze:»sn

3 Z KLADNÕ POPIS A OVL D NÕ PROTHERM PTP je pr tokov oh ÌvaË vody s plynulou regulacì, uzav enou spalovacì komorou a nucen m odtahem spalin. Nastaven teplota vody je dodrûov na plynulou zmïnou velikosti v konu tak, ûe je-li rozdìl mezi poûadovanou a skuteënou teplotou velk, pracuje oh ÌvaË s maxim lnìm v konem, je-li tento rozdìl mal, automaticky pracuje s v konem niûöìm. Nas v nì vzduchu a odvod spalin m ûe b t prov dïno souos m nebo oddïlen m potrubìm. Pr tokov oh ÌvaË musì b t mìstïn tak, aby byl zachov n p Ìstup k za ÌzenÌ z kaûdè strany alespoú 50 mm. 4 3 Popis: 2 1 Obr.1 1. HlavnÌ vypìnaë ON/OFF 2. OvladaË regulace teploty 3. TlaËÌtko RESET 4. BezpeËnostnÌ kontrolka ZapnutÌ - OtoËte hlavnì vypìnaë (1) do polohy ON - Nastavte poûadovanou teplotu vody ovladaëem (2) - Otev ete kohoutek teplè vody VypnutÌ - OtoËte hlavnì vypìnaë (1) do polohy OFF Otev enìm kohoutku teplè vody se ho k automaticky zap lì. P i ukonëenì odbïru teplè vody ho k zhasne. V tèto poloze dos hnete minim lnï moûnè teploty teplè vody (cca 40 C) p i maxim lnìm pr toku. P i poloze uvedenè na obr zku dos hnete maxim lnì moûnè teploty teplè vody (60 C) p i minim lnìm pr toku. Obr. 2 Porucha: Dojde-li k zablokov nì oh ÌvaËe vody s n sledn m rozsvìcenìm kontrolky (4), stisknïte tlaëìtko RESET. 2

4 D leûitè upozornïnì: Je p ÌsnÏ zak z no zasahovat nebo jakkoli mïnit bezpeënostnì prvky. Po kaûdèm znovuotev enì kohoutku vyëkejte 10 ñ 15 sekund p ed opïtovn m zapnutìm za ÌzenÌ. Nenech vejte oh ÌvaË vody zbyteënï zapojen, nenì-li pouûìv n delöì Ëas, zav ete plynov kohout. V p ÌpadÏ nep Ìtomnosti bïhem zimnìho obdobì, vypusùte vodu ze za ÌzenÌ, abyste zamezili jeho zamrznutì a tìm v ûnèmu poökozenì. CÌtÌte-li plyn: a) nezapìnejte elektrickè vypìnaëe, telefon a jak koliv jin p edmït, kter m ûe zp sobit jiskry b) okamûitï otev ete dve e a okna a provïtrejte prostor c) uzav ete plynovè kohoutky d) vyû dejte z sah profesnï kvalifikovanèho person lu. VypuötÏnÌ ï Uzav ete plynov kohoutek ï Uzav ete p Ìvod vody ï Otev ete jeden nebo vìce kohoutk teplè vody pro vypuötïnì DRéBA K zajiötïnì nep etrûitè Ëinnosti a bezpeënèho provozu pr tokovèho oh ÌvaËe se doporuëuje pravideln kontrola jedenkr t do roka. Tyto prohlìdky nejsou souë stì z ruky.»iötïnì Kryt oh ÌvaËe m ûe b t ËiötÏn vlhk m kusem l tky a n sledovnï osuöen a vyleötïn suchou l tkou. NepouûÌvejte abrazivnì prost edky. Z RUKA A Z RU»NÕ PODMÕNKY Na pr tokovèm oh ÌvaËi PROTHERM se poskytuje z ruka podle Z ruënìho listu a podmìnek v nïm uveden ch. 3

5 TECHNICK PARAMETRY Za ÌzenÌ PROTHERM PTP 18 (23) jsou v kategorii II propan-butan G31/G30. : mohou tedy b t v provozu na plyn G20 nebo 2H3B/P Verze V kon Tlak p Ìvodu vody Kategorie plynu Pouûiteln plyn TYP Protherm PTP 23 variabilnì norm lnì II G20 / G30 / G31 C12, 32, 42, 52 2H3+ V kon od [kw] 6,4 plynul regulace do [kw] 22,7 Ëinnost [%] 87 Minim lnì pr tok p i maxim lnì teplotï [l/min] 2,7 p i minim lnì teplotï [l/min] 4,2 Maxim lnì pr tok teplè vody [l/min] 13 Pr tok T 30 C [l/min] 11 Minim lnì p ipojovacì tlak [bar] 0,3 Maxim lnì p ipojovacì tlak [bar] 10 Maxim lnì teplota vody [ C] 60 Odvod spalin /vstup spalovacìho vzduchu prost ednictvìm souosèho nebo oddïlenèho vedenì Nap jecì napïtì [V] 230 P Ìkon [W] 55 Elektrick ochrana IP 44 OznaËenÌ t kajìcì se regulacì uveden ch na v robnìm ötìtku a v tomto dokumentu musì b t shodn s podmìnkami mìstnìch p Ìvod. Kvalifikovan technik je jedinou osobou povï enou k prov dïnì z krok na bezpeënostnìch prvcìch. VstupnÌ tlak [mbar] ÿìdìcì tryska [mm] Tryska [mm] Spot eba plynu p i maxim lnìm v konu [m 3 /h]* Spot eba plynu p i minim lnìm v konu [m 3 /h]* Spot eba plynu p i maxim lnìm v konu [kg/h]* Spot eba plynu p i minim lnìm v konu [kg/h]* zemnì plyn (G20) 20-1,20 2,75 1, butan (G30) 28 ñ 30-0, ,04 0,83 propan (G31) 37-0, ,02 0,82 4

6 PRACOVNÕ SCH MA 1 % mini Manostat 2. Ventil tor 3. HavarijnÌ termostat 4. ZapalovacÌ elektroda 5. IonizaËnÌ elektroda (pro kontrolu plamene) 6. Plynov ventil 7.»idlo TUV 8. SnÌmaË pr toku 9. ÿìdìcì deska 10. Regulace teploty 11. V mïnìk Obr. 3 ROZMÃRY»ist hmotnost: 24 kg Hrub hmotnost: 26 kg , ,5 Obr. 4 5

7 N VOD K POUéITÕ A INSTALACI vod Pr tokov oh ÌvaË PROTHERM m ûe b t uveden do provozu pouze k tomu opr vnïnou organizacì podle vyhl öky» BP a»b 21/1979 Sb. (ve znïnì vyhl öky 554/ 1990 Sb.). K uvedenì oh ÌvaËe do provozu a d le takè pro z ruënì i poz ruënì servis slouûì sìù smluvnìch servis v robce, splúujìcìch v öe uvedenè poûadavky. Pr tokov oh ÌvaË je urëen pro pr ci v prost edì norm lnìm AA5/AB5 podle»sn ñ3 a»sn ñ5ñ51 (tj. rozsah teplot +5 aû 40 C, vlhkost v z vislosti na teplotï aû do max. 85 %). Pr tokov oh ÌvaË je vhodn pro podmìnky zûn 1, 2 a 3 v prostor ch s vanou nebo sprchou a um vacìch prostor ch podle»sn ñ7ñ701; nesmì b t instalov n v zûnï 0. P i instalaci v uveden ch prostor ch musì b t podle tèûe normy provedena ochrana p ed razem elektrick m proudem. Pr tokov oh ÌvaË vyhovuje k p ÌmÈmu umìstïnì v obytn ch i spoleëensk ch mìstnostech (podle vyhl öky MZ Ë. 13/1977 Sb., tj. hluënostì). Pr tokov oh ÌvaË vody je urëen pouze k oh evu uûitkovè vody dle»sn (pitnè vody dle»sn ) v pevnèm instalaënìm systèmu uvnit budov. V robce nezodpovìd za ökody zp sobenè nespr vnou instalacì a pouûìv nìm p i nedodrûenì pokyn dan ch v robcem. UvedenÌ do provozu P ed zapojenìm oh ÌvaËe vody musì b t provedena kontrola opr vnïnou osobou: a) zkontrolujte hodnoty a daje uvedenè na v robnìm a doplúkovèm ötìtku, zda jsou shodnè s mìstnìmi p ipojovacìmi podmìnkami. b) provï te, zda se na zdvojenèm potrubì (p Ìvod vzduchu / odvod spalin) nevyskytujì se z vady a ûe nejsou do kou ovodu napojeny odvody od jin ch za ÌzenÌ, vyjma p Ìpadu, kdy je tento instalov n p i uûitì spoleën ch komìn. c) zajistïte v p ÌpadÏ p ipojenì na jiû existujìcì spoleënè komìny, aby spoje byly ËistÈ, neboù existujìcì ne- Ëistoty by mohly p i svèm uvolnïnì ze stïn zp sobit netïsnosti a n slednï p Ìp. nebezpeëì pro uûivatele. P Ìvod vody Zkontrolujte zda hydraulick tlak na vstupu nenì vyööì neû je provoznì tlak uveden na ötìtku. UjistÏte se, ûe potrubì vodnìch rozvod nejsou pouûìv na jako uzemnïnì pro elektrickè rozvody. Takov to potrubì nejsou v û dnèm p ÌpadÏ vhodn pro tento Ëel, mohla by zp sobit v ûn poökozenì za ÌzenÌ nebo potrubì. V robce nenì odpovïdn za p ÌpadnÈ ökody zp sobenè nedodrûenìm tohoto ustanovenì. P Ìvod plynu Z kladnì upozornïnì Opr vnïn organizace p i prvnìm zprovoznïnì musì provèst n sledujìcì provï enì: a) aby p Ìvod plynu odpovìdal platn m p edpis m b) kontrolu vnit nì a vnïjöì tïsnosti a Ëistoty plynovèho potrubì c) zda je do pr tokovèho oh ÌvaËe p iv dïn plyn, pro kter je p edurëen d) zda tlak plynu na p Ìvodu odpovìd hodnot m uveden m na ötìtku. Rozhodnete-li se delöì dobu nepouûìvat za ÌzenÌ, uzav ete p Ìvod plynu. Nikdy nepouûìvejte plynovè potrubì jako uzemnïnì. 6

8 UmÌstÏnÌ pr tokovèho oh ÌvaËe Mont ûnì öablona umoûúuje lehce a s p esnostì urëit umìstïnì otvoru pro zavïöenì. Vöechna up esnïnì t kajìcì se mont ûe jsou obsaûena v p iloûenèm n kresu, kter je souë stì dod vky. Nep istupuje-li se okamûitï k mont ûi oh ÌvaËe vody, doporuëuje se chr nit v stupy p ipojovacìho potrubì tak, aby se zamezilo jejich moûnèmu poökozenì. P ipojenì P ed p ipojenìm propl chnïte trubky pr tokem urëitèho mnoûstvì vody a plynu k odstranïnì p Ìpadn ch neëistot. 3% 17 61, GAZ EC EF 17 19, ,2 316,4 245 min ,4 mm min Vstup plynu vnïjöì z vit G 3/4" Vstup teplè vody vnïjöì z vit G 3/4" V stup teplè vody vnïjöì z vit G 3/4" Obr mm 100 mm ,

9 INSTALACE P ed p ipojenìm oh ÌvaËe je nutnè z p ipojovacìch trubek odstranit vöechny p ÌpadnÈ neëistoty. Pozn.: PouûÌv nì rozpouötïdel by mohlo poökodit kryt za ÌzenÌ. ï UpevnÏte z vïsnou liötu na zeô pomocì öablony. ï ZavÏste oh ÌvaË vody na liötu na zeô. ï P ipojte dodanè souë stky k pr tokovèmu oh ÌvaËi a dodrûujte uspo d nì na obr. 8 Obr. 6 A - vstup plynu B - vstup studenè vody C - v stup teplè vody C A B Obr. 7 filtr omezovač průtoku těsnění trubka s převlečnou matkou vstup studené vody Obr. 8 8

10 BEZPE»NOSTNÕ PRVKY Manostat (snìmaë tlaku, obr. 9) P i chodu ventil toru se manostat p epìn z klidovè do pracovnì polohy. V padek z pracovnì polohy okamûitï vypne ho k. Po odstranïnì z vady se obnovì norm lnì funkce manostatu. Nedostatek plynu P i uhasnutì plamene se oh ÌvaË vody okamûitï zablokuje. Pro uvedenì do norm lnìch podmìnek stisknïte tlaëìtko RESET. V padek elekt iny Oh ÌvaË vody se automaticky vypne, dokud nebude opït dod v n elektrick proud. Obr. 9 ZabezpeËenÌ proti p eh tì (obr. 10) V p ÌpadÏ, kdy z sah havarijnìho termostatu zp sobì vypnutì oh ÌvaËe (tj. poruchu, kter nejde RESETEM odblokovat), zavolejte servisnì organizaci. DŸLEéIT : Je zak z no vy azovat bezpeënostnì prvky z funkce nebo prov dït operace, kterè by mohly poökodit jejich spr vn chod. V p ÌpadÏ, kdy by se vyskytly z vady, je k z krok m opr vnïna pouze kvalifikovan servisnì organizace: ï P istupte k p ÌpadnÈ v mïnï vadn ch dìl. ï PouûÌvejte v hradnï n hradnì dìly urëenè v robcem. ï UjistÏte se o spr vnè mont ûi tïchto dìl, zachov nìm jejich polohy a funkce, podle kter ch byly p vodnï namontov ny. ï Zkontrolujte v mïnu a ujistïte se, ûe bezpeënostnì prvky za ÌzenÌ jsou funkënì. Obr. 10 9

11 VEDENÕ VZDUCHU A SPALIN Odtah spalin a p Ìvod spalovacìho vzduchu pr tokovèho oh ÌvaËe Protherm PTP se prov dì pouze k tomu urëen m zdvojen m potrubìm. Maxim lnì dèlka souosèho potrubì je 1 m ekvivalentnì ñ tj. koleno ,7 m rovnèho seku. ZdvojenÈ potrubì, p Ìp. samostatnè kou ovody se vedou a vy sùujì alespoú 200 mm od hmot, kterè jsou ve smyslu»sn ho lavè. Vy stïnì vodorovn ch sek potrubì na fas dï se umisùuje alespoú: ï 2 m nad terènem na ve ejnï p Ìstupn ch mìstech (0,4 m na mìstech ostatnìch) ï 0,5 m po stran ch oken, st le otev en ch vïtracìch otvor (m Ìûek) Ëi dve Ì ï nad hornì hranou oken, m Ìûek Ëi dve Ì ï 1 m ñ pod okny (pod m Ìûkami se neumisùujì v bec!) ï v hloubce R pod p evisy, balkony a okraji st ech. NejmenöÌ vzd lenosti mezi vy stïmi: ï vodorovn : 1 m ï svisl : 2 m Vy stïnì se smï ujì z sadnï tak, aby proud z nich vystupoval od fas dy do volnèho prostoru (zejmèna od oken, m Ìûek, dve Ì). NenÌ-li to moûnè splnit, musì b t dodrûeny n sledujìcì nejmenöì vodorovnè vzd lenosti: Svisl v vod (na st echu) Nad st echu objektu se souosè potrubnì trasy nebo samostatn vy stïnì kou ovod a vzduchovod zakonëujì 0,4 m od sebe a v ö, neû by dosahovala vrstva snïhu tlust 40 cm (kopìrujìcì tvar st echy). BezpeËnostnÌ opat enì Vy stïnì kou ovodu nesmì b t umìstïno v prostor ch: ï s nebezpeëìm v buchu (ve smyslu»sn ) ï kterè jsou vnit nìmi Ë stmi stavby (p d ch, chodb ch, schodiötìch ap.) ï uzavìrateln ch, tj. pr jezdech ap. ï zasahujìcìch do terènu (i kdyû jsou bez p ek ûek otev enè do okolì), nap. tunel, podchod ap. P imï enï tïmto z sad m z kazu umìstïnì kou ovod je t eba vûdy posoudit i samostatnè vy stïnì vzduchovodu. Otvor pro pr chod zdì zdvojen m potrubìm pro p Ìvod vzduchu a odvod spalin se prorazì s p Ìsluönou v lì (cca 120 aû 150 mm) a po ukonëenì instalace se stavebnìm zp sobem utïsnì. K utïsnïnì se musì uûìt neho lav ch materi l (se stupnïm ho lavosti A podle»sn ), jako nap. zednick ch omìtek, s dry apod. Pr chod ho lavou zdì, p Ìp. stropem se eöì podle»sn a) protilehl, tj. od konce vy stïnì (hrany koncovèho koöe) na fas dï jednè aû k fas dï druhè: 2 m ñ pokud nem okna ani m Ìûky 1 m ñ v p ÌpadÏ, ûe obï fas dy jsou bez oken a m Ìûek 4 m ñ pokud je s okny, m Ìûkami (p Ìp. takè vûdy, je-li s obdobn mi protilehl mi vy stïnìmi) b) v z koutì, mezi osou vy stïnì a fas dou s touto osou rovnobïûnou: 2 m ñ pokud m okna, m Ìûky Ëi dve e 0,5 m ñ pokud je nem. K z koutìm menöìm neû 0,5 m se nep ihlìûì. Vöechny zde uvedenè vzd lenosti se rozumì od vnïjöì hrany (r mu) oken, m Ìûek, p Ìp. takè dve Ì, k ose potrubì. Zvl ötnì p Ìpady V prostoru tïsnï pod p evisy je takè moûno umìstit vy stïnì, ale jen tehdy, prodlouûì-li se potrubì tak, aby jeho vodorovn dèlka od fas dy dosahovala alespoú na kruûnici opsanou ze spoleënè hrany p evisu s fas dou o polomïru ÑRì (viz ÑP evisyì na protïjöì stranï). Vy stit potrubì od oh ÌvaËe je moûnè i do svislè öachty stìcì do volnèho prostoru, m -li öachta zachov n po celè dèlce i v stì voln pr ez alespoú 1,25 m 2. V öachtï nesmì b t û dn dalöì obdobn v vod, ani okno, p Ìp. m Ìûka. 10

12 MOéNOSTI VY STÃNÕ KOUÿOVODŸ Převisy Umístění na fasádě Zákoutí 11

13 195 L 61,5 Horizont lnì souosè potrubì 60/100 pro zamezenì zpïtnèho toku kondenz tu smïrem k oh ÌvaËi vody zachovejte sklon trubek smïrem od oh ÌvaËe alespoú 1 % (do max. dèlky 1,5 m = koleno + koncovka + 1,2 m rovnèho seku) Obr. 11a Vertik lnì souosè potrubì 60/100 (do max. dèlky 6,4 m = napojenì + koncovka + 6 m rovnèho seku) L 134 Obr. 11b L1 L2 Ø 80 Ø 80 Horizont lnì oddïlenè potrubì 80/80 (do max. dèlky 10 m = ohyby + koncovky + 9,2 m rovnèho seku) Obr. 11c ZVL ätnõ PODMÕNKY OdstraÚte clonku (viz obr. 12), p es hne-li dèlka (L) potrubì n sledujìcì hodnoty: ï horizont lnì souosè potrubì = 1,00 m (ohyb + koncovka + 0,70 m rovnèho seku) ï vertik lnì souosè potrubì = 3,00 m (napojenì + koncovka + 3,6 m rovnèho seku) ï horizont lnì oddïlenè potrubì = 8,00 m (ohyb + koncovka + 0,70 m rovnèho seku) Obr. 12 P i instalaci potrubì vedenì spalovacìho vzduchu a odtahu spalin se obraùte na servisnì organizaci. 12

14 ELEKTRICK PÿIPOJENÕ ElektrickÈ p ipojenì pr tokovèho oh ÌvaËe na sìùovè napïtì je provedeno t ÌvodiËov m pohybliv m p Ìvodem s vidlicì. K nap jenì je t eba dnï proveden z suvka (podle»sn ) nenì dovoleno pouûìvat nejr znïjöìch rozdvojek, prodluûovaëek apod. Pr tokov oh ÌvaË je jiötïn proti zkratu pojistkou (T 1,6 A/250V). P Ìpravu z suvky musì bezpodmìneënï prov dït osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikacì dle vyhl öky Ë. 50/1978 ve znïnì pozdïjöìch p edpis. RovnÏû servis elektrotechnickè Ë sti m ûe prov dït pouze osoba s v öe uvedenou odbornou kvalifikacì. UpozornÏnÌ: P ed z sahem do elektrotechnickè Ë sti je nutnè odpojit oh ÌvaË od sìùovèho napïtì. Pozn.: UjistÏte se, ûe f zov a nulov vodië jsou spr vnï zapojeny. Pozor: V mïna p ÌvodnÌ öú ry k oh ÌvaËi vody musì b t provedena opr vnïnou organizacì a musì b t pouûita p ÌvodnÌ öú ra od v robce. ODBORN DRéBA PravidelnÏ provï ujte spr vn chod za ÌzenÌ, Ëistotu v mïnìku a neporuöenost potrubì (pro p Ìvod spalovacìho vzduchu a odvod spalin). V p ÌpadÏ pracì a nebo drûby konstrukcì umìstïn ch v blìzkosti kou ovodu a nebo za ÌzenÌ na odvod spalin a jejich p ÌsluöenstvÌ, vypnïte za ÌzenÌ. Po ukonëenì pracì musì kvalifikovan servisnì organizace zkontrolovat funk- Ënost a Ëinnost za ÌzenÌm. Neprov dïjte ËiötÏnÌ za ÌzenÌ nebo jeho Ë stì lehce ho lav mi l tkami (nap. benzìn, alkohol, rozpouötïdla, atd.). Neponech vejte n doby a ho lavè l tky v mìstï, kde je umìstïn oh ÌvaË vody. Pravideln drûba je p edpokladem zajiötïnì hospod rnèho provozu a prodlouûenì ûivotnosti za ÌzenÌ. P i ËiötÏnÌ v mïnìku proveôte tyto operace: ï Zav ete p Ìvod vody. ï Otev ete jeden nebo vìce kohoutk teplè vody pro vypuötïnì oh ÌvaËe vody. ï NaplÚte oh ÌvaË roztokem 15% kyseliny (nejvhodnïjöì jsou kyseliny organickè). ï Nechte p sobit 10 ñ 15 minut a potè oh ÌvaË dostateënï propl chnïte. ï Je-li nutnè, zopakujte tuto operaci. Z MÃNA DRUHU PALIVA V p ÌpadÏ z mïny druhu paliva je nutn z sah do plynovè okruhu. Tyto zmïny mohou b t provedeny pouze kvalifikovan m technikem. 13

15 PORUCHY P i hled nì p ÌËin poruch se nejprve ujistïte, ûe: ï je otev en plynov kohout ï oh ÌvaË je p ipojen k elektrickè sìti ï pojistka na desce nenì poruöena ï ovl dacì prvky jsou spr vnï nastaveny DiagnÛza poruch stavy p ÌËiny akce NesvÌtÌ bezpeënostnì kontrolka elektrickè nap jenì - zkontrolujte zda je za ÌzenÌ pod napïtìm a oh ÌvaË nepracuje (220 V) - zkontrolujte spojenì noûov ch kontakt na vodiëìch uvnit pracovnì sign ly - zkontrolujte nastavenì a snìmaë teploty - zkontrolujte snìmaë pr toku na vstupu vody SvÌtÌ bezpeënostnì kontrolka, manostat - zkontrolujte vedenì odvodu spalin po stisknutì RESETU zhasne: - zkontrolujte p ipojenì a hadiëku manostatu ñ je v chodu jen ventil tor - zkontrolujte vodië a p epìn -li manostat zapalov nì - zkontrolujte stav a vzd lenost zapalovacì elektrody, stav a zapojenì vysokonapïùov ch kontakt - zkontrolujte zapalovacì automatiku nebo desku ñ je v chodu ventil tor i zapalov nì ale ho k neho Ì p Ìvod plynu - zkontrolujte p Ìvod plynu k ventilu oh ÌvaËe - zkontrolujte tlak na vstupu - zkontrolujte plynov ventil - zkontrolujte stav a vzd lenost zapalovacì elektrody ñ ho k je zap len a po p ehozenì f ze a nulovè f ze - zkontrolujte zapojenì f ze a nulovè f ze cca. 10 s opït uhasne a kontrolka ionizace - zkontrolujte stav a vzd lenost ionizaënì opït svìtì elektrody modulace - vymïúte plynov ventil nebo automatiku Voda uvnit v mïnìku se p eh Ìv elektrick obvod - zkontrolujte snìmaë teploty a oh ÌvaË vody se zablokuje - vymïúte plynovou automatiku - zkontrolujte desku hydraulick obvod - v mïnìk by mohl b t zanesen, nìzk tlak vstupnì vody, mal odbïr TUV, nastavenì plynu RegulaËnÌ potenciometr je na elektrick obvod - zkontrolujte Ëidlo max. teplotï, voda z st v vlaûn - zkontrolujte plynov ventil (mal v kon), desku 14

16 Obr. 12 Obr. 13 Obr. 14 Obr. 15 Obr. 16 Obr. 17 Obr. 18 Obr. 19 Obr. 20 Obr. 21 Obr. 12: Plynov ventil, automatika, snìmaë pr toku na vstupu Obr. 13: Spoje na desce (zadnì strana ovl dacìho panelu) Obr. 14: Ovl dacì panel - p ipojenì vody a plynu Obr. 15: ElektrickÈ zapojenì ventil toru Obr. 16: ElektrickÈ zapojenì plynovèho ventilu Obr. 17: ElektrickÈ zapojenì snìmaëe teploty Obr. 18: ElektrickÈ zapojenì snìmaëe tlaku Obr. 19: P ipojenì havarijnìho termostatu Obr. 20: SnÌmaË pr toku na vstupu Obr. 21: ZapalovacÌ elektrody a ionizaënì elektrody pro kontrolu plamene 15

17 Pr NO FL FA NC C Ex CTN EV1 Cpt K4 ACF EV Terre 230 V 230 V Terra X4 X X1 4 F1 7 IG 6 Rel1 5 Tra 4 3 LK4 2 1 X3 BR P2 ElektrickÈ schèma zapojenì PROTHERM 23 PTP ACF IG BR K4 LK4 CPT CTN Pr EV P2 EV1 Rel1 Ex Tra F1 FA FL zapalovacì automatika hlavnì vypìnaë RESET havarijnì termostat bezpeënostnì kontrolka snìmaë pr toku teplotnì Ëidlo manostat plynov ventil potenciometr regulace teploty vody modul tor relè ventil tor transform tor pojistka zapalovacì elektroda ionizaënì elektroda 16

18 17

19 26/03/2001

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Huz 5 Drop Stop Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Obsah 1. N vod k obsluze.................... 6 1.1 Popis p Ìstroje.................. 6 1.2 Nejd leûitïjöì ve zkratce..........

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte

Více

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS-B Řízení a kontrola požárních a odkuřovacích klapek vybavených servopohonem ve spojení s napájecím a komunikačním přístrojem. Účinnost BKS-B přijímá přes napájecí a komunikační

Více

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5, EN 5 elnett Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5 jen pro mont û pod odbïrnè mìsto N vod k obsluze... TechnickÈ daje... 4 N vod k mont ûi... 6 Z ruka

Více

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627, Fax: +420 271 001 620, www.baxi.cz, www.baxi.com

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 2020D-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX 2020D-M

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 1

Monoblokov ho k pro topn olej M 1 Monoblokov ho k pro topn olej M 1 V kon ho ku v rozmezì od 17 do 47 kw Ëel pouûitì Palivo 1. Popis VybavenÌ kotl OlejovÈ monoblokovè ho ky sèrie M 1 jsou kompaktnìmi jednostupúov mi ho ky malèho v konu,

Více

Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin

Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin Návod pro instalaci, obsluhu a údrωbu Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin 6 720 610 716-00.1O DAGAS 01-24 CK OSW Obsah Obsah Varování 3 Symboly 3 1 Podrobnosti o zaøízení 4 1.1 Prohlá ení

Více

Dùkladným prostudováním návodu k obsluze získáte informace o konstrukci, ovládání a bezpeè. provozu kotle.

Dùkladným prostudováním návodu k obsluze získáte informace o konstrukci, ovládání a bezpeè. provozu kotle. Obsah Obsah Úvod... 3 Dùležitá upozornìní... 3 Použití kotle... 3 Systém znaèení nástìnných kotlù DAKON... 3 Popis kotlù DUA... 4 DUA CK technologické schema kotle... 4 DUA CT technologické schema kotle...

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn.

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML, Dolní Branná 318, 543 62 Dolní Branná, tel.: +420

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu PLYNOVÁ MYČKA NÁDOBÍ MODEL ECO 120 ECO 120 B Instalace s odpadovým čerpadlem Obr. 1 A1: přívod vody do myčky A2: přívod vody do plynového bojleru D1:

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE ELEKTRICKÉ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE V ûen z kaznìku ProsÌm, p eëtïte si peëlivï tento n vod k obsluze vaöeho novèho spot ebiëe. Zvl ötnì

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET NÁVOD NA MONTÁŽ A PROVOZOVÁNÍ 24429 24430 Pozice Kód Popis Model 24429 1 11129R0005 Víko s matkou a těsněním X X 2 4408010204 Ovládací ventil X X 3, 4 4408010205

Více

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Druţstevní závody Draţice strojírna s.r.o. Draţice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627,

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model:

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: Pokyny Než začnete výrobek používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu, aby výrobek náležitě

Více

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 Obsah Pokyny k zajiötïnì bezpeënosti... 2 Popis odsavaëe par... 4 Obsluha odsavaëe par... 5 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Poruchy funkce... 7 P ÌsluöenstvÌ... 7 Technick data...

Více

OdsavaË par EFT 600 EFT 604 X

OdsavaË par EFT 600 EFT 604 X OdsavaË par EFT 600 EFT 604 X 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 P i instalaci a v provozu... 4 P i pouûìv nì ods vaëe... 4 Kdyû se ods vaëe zbavujete... 4 Popis spot ebiëe... 5 Dod vanè standardnì

Více

Návod k obsluze, seřízení a montáži

Návod k obsluze, seřízení a montáži 2 1 3 0 4 bar CZ PLYNOVÝ NÁSTĚNNÝ KOMBINOVANÝ KOTEL Topení + teplá voda Model s odtahem spalin do komína Návod k obsluze, seřízení a montáži c C c Obsah Strana 1- Všeobecný popis...14 2- Rozměry...15 3-

Více

PLYNOVÝ SPORÁK. TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560

PLYNOVÝ SPORÁK. TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560 PLYNOVÝ SPORÁK TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560 NÁVOD K OBSLUZE N VOD K OBSLUZE ELEKTRICK A PLYNOV SPOR K 50 X 50

Více

Protherm POG 19 Protherm POG 24

Protherm POG 19 Protherm POG 24 Protherm POG 19 Protherm POG 24 Rozměry A B C D E I J POG 19 287 360 703 655 154 110 306 POG 24 287 360 703 718 163 125 306 2 Technické parametry POG Obecné parametry 19 24 Maximální tepelný příkon kw

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO VAŘIČE TOP-LINE NÁVOD PLYNOVÉ VAŘIČE TOP-LINE. Kat.13+ Kat.12h Kat.II 2h3+ 2 Hořákové modely: 5326C 2002C 200C 5325C.

NÁVOD K POUŽITÍ PRO VAŘIČE TOP-LINE NÁVOD PLYNOVÉ VAŘIČE TOP-LINE. Kat.13+ Kat.12h Kat.II 2h3+ 2 Hořákové modely: 5326C 2002C 200C 5325C. NÁVOD K POUŽITÍ PRO VAŘIČE TOP-LINE NÁVOD PLYNOVÉ VAŘIČE TOP-LINE Kat.13+ Kat.12h Kat.II 2h3+ 1 Hořákové modely: 5318 5321C.100C 2 Hořákové modely: 5326C 2002C 200C 5325C.5522 2 Hořákové modely+grill:

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE 6 720 608 552 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité symboly

Více

DUA plus. 00332924-1 edice - 07/2008. NÁVOD K POUžITÍ PRO UžIVATELE

DUA plus. 00332924-1 edice - 07/2008. NÁVOD K POUžITÍ PRO UžIVATELE DUA plus 00332924-1 edice - 07/2008 NÁVOD K POUžITÍ PRO UžIVATELE CZ OBSAH Obsah 1 Symboly použité v příručce...2 2 Řádné použití přístroje...2 3 Úprava vody...2 4 Informace poskytované uživateli...3 5

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu TUNELOVÁ KOŠOVÁ PLYNOVÁ MYČKA MODELY ECO - 160 ECO - 200 ECO - 200 H ECO-160I ECO-200I ECO-200 H I ECO-160I+T.S.+C.V. ECO-200I+T.S.+C.V. ECO-200 H I+T.S.+C.V.

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu MODELY: SPORÁKY SNACKOVÉ CG 210 CG 310 CG 210 G CG 310 G CG-310/CG-310-G CG-210/CG-210-G CG-300S CG-200S Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Fig. 4 Obr. 6 Obr. 7 Obr.

Více

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 MrazniËka N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 BezpeËnostnÌ pokyny MÏjte na pamïti, ûe vaöe nov mrazniëka m ûe mìt jinè funkce neû mrazniëka pouûìvan d Ìve. PeËlivÏ si p eëtïte tento n vod k

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833 NÁVOD K POUŽITÍ VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ SPORÁK ZHM 833 * Pro vaöi bezpeënost Tyto pokyny slouûì k vaöì bezpeënosti. Proto si je peëlivï p eëtïte jeötï p ed instalacì spor ku nebo p ed jeho uvedenìm do provozu.

Více

HAKL 3K - LC tlakový. Návod na montáž a obsluhu. Záruční list. Elektrický průtokový ohřívač vody. systému řízení kvality ISO 9001:2008.

HAKL 3K - LC tlakový. Návod na montáž a obsluhu. Záruční list. Elektrický průtokový ohřívač vody. systému řízení kvality ISO 9001:2008. VERZE 0404-2016 Elektrické prietokové ohrievače vody Návod na montáž a obsluhu. Záruční list II. I. OFF 3K HKL 3K - LC tlakový Elektrický průtokový ohřívač vody Vyvinutý a vyráběný v certifikovaném systému

Více

Sombra stropní modul. Montážní návod

Sombra stropní modul. Montážní návod Sombra stropní modul de Montážní návod Bezpečnostní pokyny Montáž, zapojení, uvedení do provozu a opravy smí provádět pouze odborník, který také může určit vhodné upevnění a odtah odsavače par. Upevnění

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu 60 5 /00 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Trubkové spojení Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 s hořákem Logalux LT00 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění...................................................

Více

AIRMAX. teplovzdušné ohřívače vzduchu. Návod k použití. Pokyny k montáži, provozu a údržbě v 3.03.09

AIRMAX. teplovzdušné ohřívače vzduchu. Návod k použití. Pokyny k montáži, provozu a údržbě v 3.03.09 AIRMAX teplovzdušné ohřívače vzduchu Návod k použití Pokyny k montáži, provozu a údržbě v 3.03.09 teplovzdušné ohřívače vzduchu AIRMAX AI Obsah Úvod, obsah...2 Hlavní vlastnosti... 3 Všeobecná upozornění...4

Více

PLYNOVÉ TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY MONZUN

PLYNOVÉ TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY MONZUN ZMĚNA 2 PLATÍ OD: 1.2.2005 NAHRAZUJE: TPM 041/05 PLYNOVÉ TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY MONZUN VH-RTI 130E+ AŽ 700E+, VH-RTI 130ED+ AŽ 700ED+, VH-RTI 130EM+ AŽ 700EM+ CV-RTI 130E+ AŽ 800E+, CV-RTI 130ED+ AŽ 800ED+,

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

VIESMANN. Návod k obsluze VITODENS 100-W. pro provozovatele zařízení

VIESMANN. Návod k obsluze VITODENS 100-W. pro provozovatele zařízení Návod k obsluze pro provozovatele zařízení VIESMANN Topné zařízení s regulací pro provoz s konstantní teplotou nebo pro ekvitermně řízený provoz VITODENS 100-W 4/2007 Prosím uschovat! Bezpečnostní pokyny

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ 2250 REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ Radiátor neinstalujte s regulátorem FORTE nahoře. Radiátor neinstalujte pod nebo před síťovou zásuvku nebo svorkovnici. Regulátor se nesmí dotýkat

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK KONVEKČNÍ KAMNA KONVEKČNÉ PECE BETA BETA NO 25/05 Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste se rozhodl pro spotřebič

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Provozně montážní předpisy ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů.

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů. Stránka 1 z 9 Příloha č. 4 výzvy - technické řešení a stavební výkresy Zadání: Úkolem tohoto projektu je oprava sociálního sociálního zařízení a kuchyňky v objektu Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Výchozí

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q N VOD K POUéIÕ EXERNÕ VENILA»NÕ JEDNOKY CE850 Q UPOZORNÃNÕ -------------------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Systém přívodu vzduchu/odvodu. ecotec pro/plus. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika VU/VUW INT II../5-3, VU/VUW INT II..

Systém přívodu vzduchu/odvodu. ecotec pro/plus. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika VU/VUW INT II../5-3, VU/VUW INT II.. Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži Systém přívodu vzduchu/odvodu spalin pro ecotec pro/plus VU/VUW INT II../-, VU/VUW INT II../- CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str.

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir

ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir Návod na montáž, připojení a obsluhu ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir CZ verze 1.2 Obsah 1. Popis zařízení... 3 2. Technické údaje... 3 3. Zapojení UPS TERMOSTATU...

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

PROTIPROUDÉ ZAŘÍZENÍ. Compass Single Jet. Compass Double Jet

PROTIPROUDÉ ZAŘÍZENÍ. Compass Single Jet. Compass Double Jet PROTIPROUDÉ ZAŘÍZENÍ Compass Single Jet Compass Double Jet NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 1. Montáž zařízení Nákupem protiproudého zařízení Compass Jet, jste získali kvalitní výrobek, který vám zpříjemní chvíle

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627,

Více

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové hořáky na lehký topný

Více

Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo

Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo teplo pro všechny NAHRADÍ ZÁSOBNÍK 150 L 2x 20 litrů vrstvený zásobník teplé vody z nerezové oceli (záruka

Více

BEA B 60 TFS 24 BEA B 60 TN 24

BEA B 60 TFS 24 BEA B 60 TN 24 BEA B 60 TFS 24 BEA B 60 TN 24 INSTALACE POU ITÍ A ÚDR BA 00332885-1 a vydání - 05/2008 CZ Obecné informace Dìkujeme za nákup výrobku Unical a zveme vás k peèlivému proètení následujících informací. DÙLE

Více

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1 Přístroj pro přípravu vařící vody K5 Návod pro obsluhu a montáž CZ hospodárně teplá voda. 1 Obsah CZ Popis přístroje.. strana 3 Technické údaje..4 Základní informace 4 Bezpečnostní instrukce.4 Příprava...5

Více

Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY. CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany

Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY. CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany Obsah Bezpečnost Balení a technické údaje Úvod. Nastavení. Požadavky na vzduch Filtrační patrona Záruka a omezení záručního

Více

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY ZI2302/2T - ZI2303/2T 2222315-11 N VOD K POUéITÕ BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali spoleënï s chladniëkou.

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali s mrazniëkou. Kdybyste pak spot ebië prod vali,

Více

NÁVOD K OBSLUZE TMAVÝCH PLYNOVÝCH ZÁŘIČŮ ETASTAR

NÁVOD K OBSLUZE TMAVÝCH PLYNOVÝCH ZÁŘIČŮ ETASTAR NÁVOD K OBSLUZE TMAVÝCH PLYNOVÝCH ZÁŘIČŮ ETASTAR TYPU : ES 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42... kategorie II 2H 3P EST 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30... kategorie II 2H 3P ESRM

Více

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................

Více

Závěsné plynové kondenzační kotle Panther Condens. typ kotle: K kondenzační kotel

Závěsné plynové kondenzační kotle Panther Condens. typ kotle: K kondenzační kotel Závěsné plynové kondenzační kotle Panther Condens Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kondenzačních kotlů: Panther Condens XX XXX způsob využití: V kotel s přípravou TV průtokovým způsobem

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

Prostorový elektrický ohřívač SPH. Návod INSTALACE

Prostorový elektrický ohřívač SPH. Návod INSTALACE Prostorový elektrický ohřívač SPH Návod INSTALACE 1. NEŽ ZAČNETE Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení a význam: Symbol POZOR! NEPŘEHLÉDNĚTE!

Více

PODZIMNÍ ÚDRŽBA AUTOMATICKÝCH ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ HUNTER

PODZIMNÍ ÚDRŽBA AUTOMATICKÝCH ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ HUNTER ZAZIMOVÁNÍ - PODZIMNÍ ÚDRŽBA AUTOMATICKÝCH ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ HUNTER 9/2010 ZAZIMOVÁNÍ: Důležitá součást každoroční pravidelné údržby každého profesionálního systému. Nezbytné pro zajištění dlouhodobého

Více

Návod pro obsluhu TOPENÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY PRŮTOKOVÝ OHŘEV TEPLÉ VODY S FUNKCÍ COMFORT PIGMA GREEN 25 FF

Návod pro obsluhu TOPENÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY PRŮTOKOVÝ OHŘEV TEPLÉ VODY S FUNKCÍ COMFORT PIGMA GREEN 25 FF CZ TOPENÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY PRŮTOKOVÝ OHŘEV TEPLÉ VODY S FUNKCÍ COMFORT 25 FF Vážená paní, vážený pane! Děkujeme Vám, že jste si vybral výrobek Chaffoteaux. Tento Návod pro obsluhu obsahuje důležité pokyny

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO DIGESTOŘE K24-KB140-KB200

NÁVOD K POUŽITÍ PRO DIGESTOŘE K24-KB140-KB200 NÁVOD K POUŽITÍ PRO DIGESTOŘE K24-KB140-KB200 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Návod k použití CZ Kuchyňská digestoř Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří OKC 6661 I. Digestoř byla zaprojektována a vyrobena především

Více

VYSOKOV KONN Z SOBNÕKY TUV. s velkou kapacitou TlakovÈ z sobnìky TUV, s nep Ìm m oh evem B Obsah. Popis. P ehled model

VYSOKOV KONN Z SOBNÕKY TUV. s velkou kapacitou TlakovÈ z sobnìky TUV, s nep Ìm m oh evem B Obsah. Popis. P ehled model Z SOBNÕKY TUV VYSOKOV KONN Z SOBNÕKY TUV s velkou kapacitou TlakovÈ z sobnìky TUV, s nep Ìm m oh evem B 8-1 SZ BRNO Maxim lnï p Ìpustn tlak prim rnì okruh : 12 bar sekund rnì okruh : 1 bar Max. p Ìpustn

Více

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 ChladniËka N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 OBSAH Pokyny k likvidov nì obal 2 V strahy a d leûitè pokyny 3 Pro uûivatele Popis chladniëky 4 PouûitÌ 5»iötÏnÌ vnit nìch Ë stì 5 UvedenÌ do provozu 5

Více

Technick data r zn ch model

Technick data r zn ch model TLAKOV HOÿ K PLYN Plynov monoblokov ho k G 30 V kon ho ku v rozmezì od 40 do 350 kw SZ BRNO odpovìd p edpis m n sledujìcìch 0049 evropsk ch smïrnic: - 90/396/EWG SmÏrnice pro plynovè p Ìstroje - 73/23/EWG

Více

Návod k obsluze a instalaci plynového kotle

Návod k obsluze a instalaci plynového kotle Návod k obsluze a instalaci plynového kotle PROTHERM 24 (12) KOZ PROTHERM 24 (12) KTZ 3648 PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha-západ tel.: 257 950 919; fax: 257 950 917 PROTHERM Návod k obsluze

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS 12-1 AE

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS 12-1 AE Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS 12-1 AE 6 720 607 485 CZ (05.04) Obsah Obsah strana Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny 2 Použité symboly 2 1 Použití 3 1.1 Všeobecné informace 3 1.2

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

Návod na instalaci, provoz a údržbu

Návod na instalaci, provoz a údržbu Návod na instalaci, provoz a údržbu TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Rev. 2014.10.01 Strana 1/24 1.0.0 Obsah 1.0.0 Obsah... 2 2.0.0 Ilustrací... 2 3.0.0 Základní informace... 3 3.1.0 Úvod...3 3.2.0 Oblasti

Více

Termostatický směšovací ventil 2005. 04. Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar

Termostatický směšovací ventil 2005. 04. Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar TA MATIC 3400 11 5 15 CZ Termostatický směšovací ventil 2005. 04 Technický popis Oblast použití: Ventil je určen především jako centrální směšovač pro přípravu teplé užitkové vody (TUV) ve větších obytných

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi. GS-102 Automatic

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi. GS-102 Automatic Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-102 Automatic Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001 627

Více

Plynov varn deska. N VOD K POUéITÕ. Model EHG

Plynov varn deska. N VOD K POUéITÕ. Model EHG Plynov varn deska N VOD K POUéITÕ Model EHG 6763 35688-3801 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se s tïmito bezpeënostnìmi

Více

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce;

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce; Přednáška č. 4 Kotle, hořáky, spalovací zařízení Kotle rozdělení: Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku páry; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce;

Více