PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe"

Transkript

1 PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) ; fax: (02)

2 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho oh ÌvaËe je vyznaëeno na ötìtku. UvedenÌ do provozu po instalaci smì prov dït jen v robcem autorizovan servisnì organizace. OBSAH UpozornÏnÌ pro uûivatele vod... 1 Z kladnì popis a ovl d nì... 2 drûba... 3 Z ruka z ruënì podmìnky... 3 TechnickÈ parametry... 4 N vod k pouûitì a instalaci vod... 6 UvedenÌ do provozu... 6 Instalace... 8 BezpeËnostnÌ prvky... 9 VedenÌ vzduchu a spalin ElektrickÈ p ipojenì Odborn drûba Z mïna druhu paliva Poruchy VOD V ûen uûivateli, stal jste se majitelem pr tokovèho oh ÌvaËe uûitkovè vody znaëky PROTHERM. VÏnujte pozornost n sledujìcìm d leûit m upozornïnìm: ï Pr tokov oh ÌvaË musì b t instalov n a pouûìv n v souladu s projektem, vöemi odpovìdajìcìmi platn mi z konn mi p edpisy, technick mi normami a s p edpisy v robce. ï Pr tokov oh ÌvaË m ûe b t instalov n jen v prost edì, pro kterè je urëen. ï UvedenÌ do provozu po instalaci smì prov dït jen v robcem autorizovan servisnì organizace. ï Na v robcem autorizovanou servisnì organizaci se obracejte v p ÌpadÏ event. poruchy - neodborn z sah m ûe poökodit pr tokov oh ÌvaË (p Ìp. i n vazn za ÌzenÌ!). ï PracovnÌk servisnì organizace prov dïjìcì prvnì spuötïnì pr tokovèho oh ÌvaËe je povinen sezn mit uûivatele s provozem, zp soby jeho ovl d nì a s bezpeënostnìmi prvky. ï Zkontrolujte plnost a kompletnost dod vky. ï Zkontrolujte, zda dodan typ odpovìd typu poûadovanèmu pro uûitì. ï Vûdy, kdyû nem te pot ebnou jistotu, jak prov dït Ëinnosti p i obsluze pr tokovèho oh ÌvaËe, vyhledejte a prostudujte vöechny odpovìdajìcì informace v tomto n vodu a postupujte pouze podle nich. ï NeodstraÚujte a nepoökozujte û dn oznaëenì a n pisy na pr tokovèm oh ÌvaËi. ï S pr tokov m oh ÌvaËem, resp. jeho Ë stmi po ukon- ËenÌ jeho ûivotnosti musì b t nakl d no s ohledem na ochranu ûivotnìho prost edì. V praxi mohou nastat situace, p i kter ch se musì dodrûet n sledujìcì nezbytn opat enì: ï zabr nit (i n hodnèmu) spuötïnì pr tokovèho oh Ìva- Ëe p i prohlìdce a pr ci na trase odvodu spalin, rozvodu plynu i vody, a to tìm, ûe se p eruöì p Ìvod el. energie do pr tokovèho oh ÌvaËe (vytaûenìm vidlice p Ìvodu pr tokovèho oh ÌvaËe ze z suvky). ï odstavit pr tokov oh ÌvaË vûdy, objevì-li se (i p echodnï) ho lavè Ëi v buönè p ry v prostoru, odkud je do pr tokovèho oh ÌvaËe p iv dïn spalovacì vzduch (nap. z barev p i zhotovov nì n tïr, kladenì a n - st iku roztaven ch hmot, p i niku plynu apod.). ï p i niku plynu vypnout pr tokov oh ÌvaË i p Ìvod plynu a obr tit se na plyn rensk podnik nebo servisnì organizaci. ZajiötÏnÌ bezpeënosti za ÌzenÌ a osob ï Pr tokovè oh ÌvaËe jako v robky jsou provï ov ny ve vztahu k tïmto dokument m:»sn EN 26,»SN EN :1999,»SN EN :1997, ObchodnÌmu z - konìku Ë. 513/191 Sb., z konu Ë. 634/1992 Sb. a vyhl öce MZ Ë. 13/1977 Sb. ï Pr tokov oh ÌvaË (i jeho p Ìp. doplúujìcì vybavenì) se shoduje s typem, kter StrojÌrensk zkuöebnì stav v BrnÏ, zkuöebna tepeln ch a ekologick ch za ÌzenÌ jakoûto organizace zkuöebnictvì s oznaëenìm AO 202 provï ila a shledala sv m rozhodnutìm, ûe se shoduje ve smyslu z kona Ë. 22/1997 Sb. s poûadavky z konn ch technick ch p edpis, zejmèna na ÌzenÌ vl dy Ë. 177/1997 Sb. a poûadavky v öe uveden ch technick ch norem na spot ebiëe plynn ch paliv v»r. ï Pro provoz oh ÌvaËe a zach zenì s nìm podle zam ölenèho Ëelu v re ln ch podmìnk ch vyuûitì (d le jen p i vyuûìv nì) je t eba dodrûet i poûadavky dalöì - nejpodstatnïjöì z nich (tj. ty, kterè nelze opomenout) se nach zejì v tïchto p edpisov ch dokumentech: ñ z hlediska poû rnì bezpeënosti:»sn ñ p i instalaci a mont ûi (p Ìp. oprav ch):»sn EN 1775 nebo»sn , vyhl öce Ë. 48/1982 Sb. (ve znïnì pozdïjöìch p edpis ) a z vazn ch p edpisech o ochranï zdravì p i pr ci ñ za provozu a p i obsluze:»sn

3 Z KLADNÕ POPIS A OVL D NÕ PROTHERM PTP je pr tokov oh ÌvaË vody s plynulou regulacì, uzav enou spalovacì komorou a nucen m odtahem spalin. Nastaven teplota vody je dodrûov na plynulou zmïnou velikosti v konu tak, ûe je-li rozdìl mezi poûadovanou a skuteënou teplotou velk, pracuje oh ÌvaË s maxim lnìm v konem, je-li tento rozdìl mal, automaticky pracuje s v konem niûöìm. Nas v nì vzduchu a odvod spalin m ûe b t prov dïno souos m nebo oddïlen m potrubìm. Pr tokov oh ÌvaË musì b t mìstïn tak, aby byl zachov n p Ìstup k za ÌzenÌ z kaûdè strany alespoú 50 mm. 4 3 Popis: 2 1 Obr.1 1. HlavnÌ vypìnaë ON/OFF 2. OvladaË regulace teploty 3. TlaËÌtko RESET 4. BezpeËnostnÌ kontrolka ZapnutÌ - OtoËte hlavnì vypìnaë (1) do polohy ON - Nastavte poûadovanou teplotu vody ovladaëem (2) - Otev ete kohoutek teplè vody VypnutÌ - OtoËte hlavnì vypìnaë (1) do polohy OFF Otev enìm kohoutku teplè vody se ho k automaticky zap lì. P i ukonëenì odbïru teplè vody ho k zhasne. V tèto poloze dos hnete minim lnï moûnè teploty teplè vody (cca 40 C) p i maxim lnìm pr toku. P i poloze uvedenè na obr zku dos hnete maxim lnì moûnè teploty teplè vody (60 C) p i minim lnìm pr toku. Obr. 2 Porucha: Dojde-li k zablokov nì oh ÌvaËe vody s n sledn m rozsvìcenìm kontrolky (4), stisknïte tlaëìtko RESET. 2

4 D leûitè upozornïnì: Je p ÌsnÏ zak z no zasahovat nebo jakkoli mïnit bezpeënostnì prvky. Po kaûdèm znovuotev enì kohoutku vyëkejte 10 ñ 15 sekund p ed opïtovn m zapnutìm za ÌzenÌ. Nenech vejte oh ÌvaË vody zbyteënï zapojen, nenì-li pouûìv n delöì Ëas, zav ete plynov kohout. V p ÌpadÏ nep Ìtomnosti bïhem zimnìho obdobì, vypusùte vodu ze za ÌzenÌ, abyste zamezili jeho zamrznutì a tìm v ûnèmu poökozenì. CÌtÌte-li plyn: a) nezapìnejte elektrickè vypìnaëe, telefon a jak koliv jin p edmït, kter m ûe zp sobit jiskry b) okamûitï otev ete dve e a okna a provïtrejte prostor c) uzav ete plynovè kohoutky d) vyû dejte z sah profesnï kvalifikovanèho person lu. VypuötÏnÌ ï Uzav ete plynov kohoutek ï Uzav ete p Ìvod vody ï Otev ete jeden nebo vìce kohoutk teplè vody pro vypuötïnì DRéBA K zajiötïnì nep etrûitè Ëinnosti a bezpeënèho provozu pr tokovèho oh ÌvaËe se doporuëuje pravideln kontrola jedenkr t do roka. Tyto prohlìdky nejsou souë stì z ruky.»iötïnì Kryt oh ÌvaËe m ûe b t ËiötÏn vlhk m kusem l tky a n sledovnï osuöen a vyleötïn suchou l tkou. NepouûÌvejte abrazivnì prost edky. Z RUKA A Z RU»NÕ PODMÕNKY Na pr tokovèm oh ÌvaËi PROTHERM se poskytuje z ruka podle Z ruënìho listu a podmìnek v nïm uveden ch. 3

5 TECHNICK PARAMETRY Za ÌzenÌ PROTHERM PTP 18 (23) jsou v kategorii II propan-butan G31/G30. : mohou tedy b t v provozu na plyn G20 nebo 2H3B/P Verze V kon Tlak p Ìvodu vody Kategorie plynu Pouûiteln plyn TYP Protherm PTP 23 variabilnì norm lnì II G20 / G30 / G31 C12, 32, 42, 52 2H3+ V kon od [kw] 6,4 plynul regulace do [kw] 22,7 Ëinnost [%] 87 Minim lnì pr tok p i maxim lnì teplotï [l/min] 2,7 p i minim lnì teplotï [l/min] 4,2 Maxim lnì pr tok teplè vody [l/min] 13 Pr tok T 30 C [l/min] 11 Minim lnì p ipojovacì tlak [bar] 0,3 Maxim lnì p ipojovacì tlak [bar] 10 Maxim lnì teplota vody [ C] 60 Odvod spalin /vstup spalovacìho vzduchu prost ednictvìm souosèho nebo oddïlenèho vedenì Nap jecì napïtì [V] 230 P Ìkon [W] 55 Elektrick ochrana IP 44 OznaËenÌ t kajìcì se regulacì uveden ch na v robnìm ötìtku a v tomto dokumentu musì b t shodn s podmìnkami mìstnìch p Ìvod. Kvalifikovan technik je jedinou osobou povï enou k prov dïnì z krok na bezpeënostnìch prvcìch. VstupnÌ tlak [mbar] ÿìdìcì tryska [mm] Tryska [mm] Spot eba plynu p i maxim lnìm v konu [m 3 /h]* Spot eba plynu p i minim lnìm v konu [m 3 /h]* Spot eba plynu p i maxim lnìm v konu [kg/h]* Spot eba plynu p i minim lnìm v konu [kg/h]* zemnì plyn (G20) 20-1,20 2,75 1, butan (G30) 28 ñ 30-0, ,04 0,83 propan (G31) 37-0, ,02 0,82 4

6 PRACOVNÕ SCH MA 1 % mini Manostat 2. Ventil tor 3. HavarijnÌ termostat 4. ZapalovacÌ elektroda 5. IonizaËnÌ elektroda (pro kontrolu plamene) 6. Plynov ventil 7.»idlo TUV 8. SnÌmaË pr toku 9. ÿìdìcì deska 10. Regulace teploty 11. V mïnìk Obr. 3 ROZMÃRY»ist hmotnost: 24 kg Hrub hmotnost: 26 kg , ,5 Obr. 4 5

7 N VOD K POUéITÕ A INSTALACI vod Pr tokov oh ÌvaË PROTHERM m ûe b t uveden do provozu pouze k tomu opr vnïnou organizacì podle vyhl öky» BP a»b 21/1979 Sb. (ve znïnì vyhl öky 554/ 1990 Sb.). K uvedenì oh ÌvaËe do provozu a d le takè pro z ruënì i poz ruënì servis slouûì sìù smluvnìch servis v robce, splúujìcìch v öe uvedenè poûadavky. Pr tokov oh ÌvaË je urëen pro pr ci v prost edì norm lnìm AA5/AB5 podle»sn ñ3 a»sn ñ5ñ51 (tj. rozsah teplot +5 aû 40 C, vlhkost v z vislosti na teplotï aû do max. 85 %). Pr tokov oh ÌvaË je vhodn pro podmìnky zûn 1, 2 a 3 v prostor ch s vanou nebo sprchou a um vacìch prostor ch podle»sn ñ7ñ701; nesmì b t instalov n v zûnï 0. P i instalaci v uveden ch prostor ch musì b t podle tèûe normy provedena ochrana p ed razem elektrick m proudem. Pr tokov oh ÌvaË vyhovuje k p ÌmÈmu umìstïnì v obytn ch i spoleëensk ch mìstnostech (podle vyhl öky MZ Ë. 13/1977 Sb., tj. hluënostì). Pr tokov oh ÌvaË vody je urëen pouze k oh evu uûitkovè vody dle»sn (pitnè vody dle»sn ) v pevnèm instalaënìm systèmu uvnit budov. V robce nezodpovìd za ökody zp sobenè nespr vnou instalacì a pouûìv nìm p i nedodrûenì pokyn dan ch v robcem. UvedenÌ do provozu P ed zapojenìm oh ÌvaËe vody musì b t provedena kontrola opr vnïnou osobou: a) zkontrolujte hodnoty a daje uvedenè na v robnìm a doplúkovèm ötìtku, zda jsou shodnè s mìstnìmi p ipojovacìmi podmìnkami. b) provï te, zda se na zdvojenèm potrubì (p Ìvod vzduchu / odvod spalin) nevyskytujì se z vady a ûe nejsou do kou ovodu napojeny odvody od jin ch za ÌzenÌ, vyjma p Ìpadu, kdy je tento instalov n p i uûitì spoleën ch komìn. c) zajistïte v p ÌpadÏ p ipojenì na jiû existujìcì spoleënè komìny, aby spoje byly ËistÈ, neboù existujìcì ne- Ëistoty by mohly p i svèm uvolnïnì ze stïn zp sobit netïsnosti a n slednï p Ìp. nebezpeëì pro uûivatele. P Ìvod vody Zkontrolujte zda hydraulick tlak na vstupu nenì vyööì neû je provoznì tlak uveden na ötìtku. UjistÏte se, ûe potrubì vodnìch rozvod nejsou pouûìv na jako uzemnïnì pro elektrickè rozvody. Takov to potrubì nejsou v û dnèm p ÌpadÏ vhodn pro tento Ëel, mohla by zp sobit v ûn poökozenì za ÌzenÌ nebo potrubì. V robce nenì odpovïdn za p ÌpadnÈ ökody zp sobenè nedodrûenìm tohoto ustanovenì. P Ìvod plynu Z kladnì upozornïnì Opr vnïn organizace p i prvnìm zprovoznïnì musì provèst n sledujìcì provï enì: a) aby p Ìvod plynu odpovìdal platn m p edpis m b) kontrolu vnit nì a vnïjöì tïsnosti a Ëistoty plynovèho potrubì c) zda je do pr tokovèho oh ÌvaËe p iv dïn plyn, pro kter je p edurëen d) zda tlak plynu na p Ìvodu odpovìd hodnot m uveden m na ötìtku. Rozhodnete-li se delöì dobu nepouûìvat za ÌzenÌ, uzav ete p Ìvod plynu. Nikdy nepouûìvejte plynovè potrubì jako uzemnïnì. 6

8 UmÌstÏnÌ pr tokovèho oh ÌvaËe Mont ûnì öablona umoûúuje lehce a s p esnostì urëit umìstïnì otvoru pro zavïöenì. Vöechna up esnïnì t kajìcì se mont ûe jsou obsaûena v p iloûenèm n kresu, kter je souë stì dod vky. Nep istupuje-li se okamûitï k mont ûi oh ÌvaËe vody, doporuëuje se chr nit v stupy p ipojovacìho potrubì tak, aby se zamezilo jejich moûnèmu poökozenì. P ipojenì P ed p ipojenìm propl chnïte trubky pr tokem urëitèho mnoûstvì vody a plynu k odstranïnì p Ìpadn ch neëistot. 3% 17 61, GAZ EC EF 17 19, ,2 316,4 245 min ,4 mm min Vstup plynu vnïjöì z vit G 3/4" Vstup teplè vody vnïjöì z vit G 3/4" V stup teplè vody vnïjöì z vit G 3/4" Obr mm 100 mm ,

9 INSTALACE P ed p ipojenìm oh ÌvaËe je nutnè z p ipojovacìch trubek odstranit vöechny p ÌpadnÈ neëistoty. Pozn.: PouûÌv nì rozpouötïdel by mohlo poökodit kryt za ÌzenÌ. ï UpevnÏte z vïsnou liötu na zeô pomocì öablony. ï ZavÏste oh ÌvaË vody na liötu na zeô. ï P ipojte dodanè souë stky k pr tokovèmu oh ÌvaËi a dodrûujte uspo d nì na obr. 8 Obr. 6 A - vstup plynu B - vstup studenè vody C - v stup teplè vody C A B Obr. 7 filtr omezovač průtoku těsnění trubka s převlečnou matkou vstup studené vody Obr. 8 8

10 BEZPE»NOSTNÕ PRVKY Manostat (snìmaë tlaku, obr. 9) P i chodu ventil toru se manostat p epìn z klidovè do pracovnì polohy. V padek z pracovnì polohy okamûitï vypne ho k. Po odstranïnì z vady se obnovì norm lnì funkce manostatu. Nedostatek plynu P i uhasnutì plamene se oh ÌvaË vody okamûitï zablokuje. Pro uvedenì do norm lnìch podmìnek stisknïte tlaëìtko RESET. V padek elekt iny Oh ÌvaË vody se automaticky vypne, dokud nebude opït dod v n elektrick proud. Obr. 9 ZabezpeËenÌ proti p eh tì (obr. 10) V p ÌpadÏ, kdy z sah havarijnìho termostatu zp sobì vypnutì oh ÌvaËe (tj. poruchu, kter nejde RESETEM odblokovat), zavolejte servisnì organizaci. DŸLEéIT : Je zak z no vy azovat bezpeënostnì prvky z funkce nebo prov dït operace, kterè by mohly poökodit jejich spr vn chod. V p ÌpadÏ, kdy by se vyskytly z vady, je k z krok m opr vnïna pouze kvalifikovan servisnì organizace: ï P istupte k p ÌpadnÈ v mïnï vadn ch dìl. ï PouûÌvejte v hradnï n hradnì dìly urëenè v robcem. ï UjistÏte se o spr vnè mont ûi tïchto dìl, zachov nìm jejich polohy a funkce, podle kter ch byly p vodnï namontov ny. ï Zkontrolujte v mïnu a ujistïte se, ûe bezpeënostnì prvky za ÌzenÌ jsou funkënì. Obr. 10 9

11 VEDENÕ VZDUCHU A SPALIN Odtah spalin a p Ìvod spalovacìho vzduchu pr tokovèho oh ÌvaËe Protherm PTP se prov dì pouze k tomu urëen m zdvojen m potrubìm. Maxim lnì dèlka souosèho potrubì je 1 m ekvivalentnì ñ tj. koleno ,7 m rovnèho seku. ZdvojenÈ potrubì, p Ìp. samostatnè kou ovody se vedou a vy sùujì alespoú 200 mm od hmot, kterè jsou ve smyslu»sn ho lavè. Vy stïnì vodorovn ch sek potrubì na fas dï se umisùuje alespoú: ï 2 m nad terènem na ve ejnï p Ìstupn ch mìstech (0,4 m na mìstech ostatnìch) ï 0,5 m po stran ch oken, st le otev en ch vïtracìch otvor (m Ìûek) Ëi dve Ì ï nad hornì hranou oken, m Ìûek Ëi dve Ì ï 1 m ñ pod okny (pod m Ìûkami se neumisùujì v bec!) ï v hloubce R pod p evisy, balkony a okraji st ech. NejmenöÌ vzd lenosti mezi vy stïmi: ï vodorovn : 1 m ï svisl : 2 m Vy stïnì se smï ujì z sadnï tak, aby proud z nich vystupoval od fas dy do volnèho prostoru (zejmèna od oken, m Ìûek, dve Ì). NenÌ-li to moûnè splnit, musì b t dodrûeny n sledujìcì nejmenöì vodorovnè vzd lenosti: Svisl v vod (na st echu) Nad st echu objektu se souosè potrubnì trasy nebo samostatn vy stïnì kou ovod a vzduchovod zakonëujì 0,4 m od sebe a v ö, neû by dosahovala vrstva snïhu tlust 40 cm (kopìrujìcì tvar st echy). BezpeËnostnÌ opat enì Vy stïnì kou ovodu nesmì b t umìstïno v prostor ch: ï s nebezpeëìm v buchu (ve smyslu»sn ) ï kterè jsou vnit nìmi Ë stmi stavby (p d ch, chodb ch, schodiötìch ap.) ï uzavìrateln ch, tj. pr jezdech ap. ï zasahujìcìch do terènu (i kdyû jsou bez p ek ûek otev enè do okolì), nap. tunel, podchod ap. P imï enï tïmto z sad m z kazu umìstïnì kou ovod je t eba vûdy posoudit i samostatnè vy stïnì vzduchovodu. Otvor pro pr chod zdì zdvojen m potrubìm pro p Ìvod vzduchu a odvod spalin se prorazì s p Ìsluönou v lì (cca 120 aû 150 mm) a po ukonëenì instalace se stavebnìm zp sobem utïsnì. K utïsnïnì se musì uûìt neho lav ch materi l (se stupnïm ho lavosti A podle»sn ), jako nap. zednick ch omìtek, s dry apod. Pr chod ho lavou zdì, p Ìp. stropem se eöì podle»sn a) protilehl, tj. od konce vy stïnì (hrany koncovèho koöe) na fas dï jednè aû k fas dï druhè: 2 m ñ pokud nem okna ani m Ìûky 1 m ñ v p ÌpadÏ, ûe obï fas dy jsou bez oken a m Ìûek 4 m ñ pokud je s okny, m Ìûkami (p Ìp. takè vûdy, je-li s obdobn mi protilehl mi vy stïnìmi) b) v z koutì, mezi osou vy stïnì a fas dou s touto osou rovnobïûnou: 2 m ñ pokud m okna, m Ìûky Ëi dve e 0,5 m ñ pokud je nem. K z koutìm menöìm neû 0,5 m se nep ihlìûì. Vöechny zde uvedenè vzd lenosti se rozumì od vnïjöì hrany (r mu) oken, m Ìûek, p Ìp. takè dve Ì, k ose potrubì. Zvl ötnì p Ìpady V prostoru tïsnï pod p evisy je takè moûno umìstit vy stïnì, ale jen tehdy, prodlouûì-li se potrubì tak, aby jeho vodorovn dèlka od fas dy dosahovala alespoú na kruûnici opsanou ze spoleënè hrany p evisu s fas dou o polomïru ÑRì (viz ÑP evisyì na protïjöì stranï). Vy stit potrubì od oh ÌvaËe je moûnè i do svislè öachty stìcì do volnèho prostoru, m -li öachta zachov n po celè dèlce i v stì voln pr ez alespoú 1,25 m 2. V öachtï nesmì b t û dn dalöì obdobn v vod, ani okno, p Ìp. m Ìûka. 10

12 MOéNOSTI VY STÃNÕ KOUÿOVODŸ Převisy Umístění na fasádě Zákoutí 11

13 195 L 61,5 Horizont lnì souosè potrubì 60/100 pro zamezenì zpïtnèho toku kondenz tu smïrem k oh ÌvaËi vody zachovejte sklon trubek smïrem od oh ÌvaËe alespoú 1 % (do max. dèlky 1,5 m = koleno + koncovka + 1,2 m rovnèho seku) Obr. 11a Vertik lnì souosè potrubì 60/100 (do max. dèlky 6,4 m = napojenì + koncovka + 6 m rovnèho seku) L 134 Obr. 11b L1 L2 Ø 80 Ø 80 Horizont lnì oddïlenè potrubì 80/80 (do max. dèlky 10 m = ohyby + koncovky + 9,2 m rovnèho seku) Obr. 11c ZVL ätnõ PODMÕNKY OdstraÚte clonku (viz obr. 12), p es hne-li dèlka (L) potrubì n sledujìcì hodnoty: ï horizont lnì souosè potrubì = 1,00 m (ohyb + koncovka + 0,70 m rovnèho seku) ï vertik lnì souosè potrubì = 3,00 m (napojenì + koncovka + 3,6 m rovnèho seku) ï horizont lnì oddïlenè potrubì = 8,00 m (ohyb + koncovka + 0,70 m rovnèho seku) Obr. 12 P i instalaci potrubì vedenì spalovacìho vzduchu a odtahu spalin se obraùte na servisnì organizaci. 12

14 ELEKTRICK PÿIPOJENÕ ElektrickÈ p ipojenì pr tokovèho oh ÌvaËe na sìùovè napïtì je provedeno t ÌvodiËov m pohybliv m p Ìvodem s vidlicì. K nap jenì je t eba dnï proveden z suvka (podle»sn ) nenì dovoleno pouûìvat nejr znïjöìch rozdvojek, prodluûovaëek apod. Pr tokov oh ÌvaË je jiötïn proti zkratu pojistkou (T 1,6 A/250V). P Ìpravu z suvky musì bezpodmìneënï prov dït osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikacì dle vyhl öky Ë. 50/1978 ve znïnì pozdïjöìch p edpis. RovnÏû servis elektrotechnickè Ë sti m ûe prov dït pouze osoba s v öe uvedenou odbornou kvalifikacì. UpozornÏnÌ: P ed z sahem do elektrotechnickè Ë sti je nutnè odpojit oh ÌvaË od sìùovèho napïtì. Pozn.: UjistÏte se, ûe f zov a nulov vodië jsou spr vnï zapojeny. Pozor: V mïna p ÌvodnÌ öú ry k oh ÌvaËi vody musì b t provedena opr vnïnou organizacì a musì b t pouûita p ÌvodnÌ öú ra od v robce. ODBORN DRéBA PravidelnÏ provï ujte spr vn chod za ÌzenÌ, Ëistotu v mïnìku a neporuöenost potrubì (pro p Ìvod spalovacìho vzduchu a odvod spalin). V p ÌpadÏ pracì a nebo drûby konstrukcì umìstïn ch v blìzkosti kou ovodu a nebo za ÌzenÌ na odvod spalin a jejich p ÌsluöenstvÌ, vypnïte za ÌzenÌ. Po ukonëenì pracì musì kvalifikovan servisnì organizace zkontrolovat funk- Ënost a Ëinnost za ÌzenÌm. Neprov dïjte ËiötÏnÌ za ÌzenÌ nebo jeho Ë stì lehce ho lav mi l tkami (nap. benzìn, alkohol, rozpouötïdla, atd.). Neponech vejte n doby a ho lavè l tky v mìstï, kde je umìstïn oh ÌvaË vody. Pravideln drûba je p edpokladem zajiötïnì hospod rnèho provozu a prodlouûenì ûivotnosti za ÌzenÌ. P i ËiötÏnÌ v mïnìku proveôte tyto operace: ï Zav ete p Ìvod vody. ï Otev ete jeden nebo vìce kohoutk teplè vody pro vypuötïnì oh ÌvaËe vody. ï NaplÚte oh ÌvaË roztokem 15% kyseliny (nejvhodnïjöì jsou kyseliny organickè). ï Nechte p sobit 10 ñ 15 minut a potè oh ÌvaË dostateënï propl chnïte. ï Je-li nutnè, zopakujte tuto operaci. Z MÃNA DRUHU PALIVA V p ÌpadÏ z mïny druhu paliva je nutn z sah do plynovè okruhu. Tyto zmïny mohou b t provedeny pouze kvalifikovan m technikem. 13

15 PORUCHY P i hled nì p ÌËin poruch se nejprve ujistïte, ûe: ï je otev en plynov kohout ï oh ÌvaË je p ipojen k elektrickè sìti ï pojistka na desce nenì poruöena ï ovl dacì prvky jsou spr vnï nastaveny DiagnÛza poruch stavy p ÌËiny akce NesvÌtÌ bezpeënostnì kontrolka elektrickè nap jenì - zkontrolujte zda je za ÌzenÌ pod napïtìm a oh ÌvaË nepracuje (220 V) - zkontrolujte spojenì noûov ch kontakt na vodiëìch uvnit pracovnì sign ly - zkontrolujte nastavenì a snìmaë teploty - zkontrolujte snìmaë pr toku na vstupu vody SvÌtÌ bezpeënostnì kontrolka, manostat - zkontrolujte vedenì odvodu spalin po stisknutì RESETU zhasne: - zkontrolujte p ipojenì a hadiëku manostatu ñ je v chodu jen ventil tor - zkontrolujte vodië a p epìn -li manostat zapalov nì - zkontrolujte stav a vzd lenost zapalovacì elektrody, stav a zapojenì vysokonapïùov ch kontakt - zkontrolujte zapalovacì automatiku nebo desku ñ je v chodu ventil tor i zapalov nì ale ho k neho Ì p Ìvod plynu - zkontrolujte p Ìvod plynu k ventilu oh ÌvaËe - zkontrolujte tlak na vstupu - zkontrolujte plynov ventil - zkontrolujte stav a vzd lenost zapalovacì elektrody ñ ho k je zap len a po p ehozenì f ze a nulovè f ze - zkontrolujte zapojenì f ze a nulovè f ze cca. 10 s opït uhasne a kontrolka ionizace - zkontrolujte stav a vzd lenost ionizaënì opït svìtì elektrody modulace - vymïúte plynov ventil nebo automatiku Voda uvnit v mïnìku se p eh Ìv elektrick obvod - zkontrolujte snìmaë teploty a oh ÌvaË vody se zablokuje - vymïúte plynovou automatiku - zkontrolujte desku hydraulick obvod - v mïnìk by mohl b t zanesen, nìzk tlak vstupnì vody, mal odbïr TUV, nastavenì plynu RegulaËnÌ potenciometr je na elektrick obvod - zkontrolujte Ëidlo max. teplotï, voda z st v vlaûn - zkontrolujte plynov ventil (mal v kon), desku 14

16 Obr. 12 Obr. 13 Obr. 14 Obr. 15 Obr. 16 Obr. 17 Obr. 18 Obr. 19 Obr. 20 Obr. 21 Obr. 12: Plynov ventil, automatika, snìmaë pr toku na vstupu Obr. 13: Spoje na desce (zadnì strana ovl dacìho panelu) Obr. 14: Ovl dacì panel - p ipojenì vody a plynu Obr. 15: ElektrickÈ zapojenì ventil toru Obr. 16: ElektrickÈ zapojenì plynovèho ventilu Obr. 17: ElektrickÈ zapojenì snìmaëe teploty Obr. 18: ElektrickÈ zapojenì snìmaëe tlaku Obr. 19: P ipojenì havarijnìho termostatu Obr. 20: SnÌmaË pr toku na vstupu Obr. 21: ZapalovacÌ elektrody a ionizaënì elektrody pro kontrolu plamene 15

17 Pr NO FL FA NC C Ex CTN EV1 Cpt K4 ACF EV Terre 230 V 230 V Terra X4 X X1 4 F1 7 IG 6 Rel1 5 Tra 4 3 LK4 2 1 X3 BR P2 ElektrickÈ schèma zapojenì PROTHERM 23 PTP ACF IG BR K4 LK4 CPT CTN Pr EV P2 EV1 Rel1 Ex Tra F1 FA FL zapalovacì automatika hlavnì vypìnaë RESET havarijnì termostat bezpeënostnì kontrolka snìmaë pr toku teplotnì Ëidlo manostat plynov ventil potenciometr regulace teploty vody modul tor relè ventil tor transform tor pojistka zapalovacì elektroda ionizaënì elektroda 16

18 17

19 26/03/2001

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100

PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100 Návod k obsluze PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100 3-348-889-14 10/2.05 36 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 4 3 2 1 22 21 16 P applestroj PROFiTEST 0100S-II rozöapple ený o tisk rnu-/pamôtíový

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

SENSEO 10 13 16 CF PV

SENSEO 10 13 16 CF PV SENSEO 10 13 16 CF PV PLYNOVÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY Provedení s odvodem spalin do komína Návod pro montáž, instalaci a obsluhu Před uvedením spotřebiče do provozu si důkladně prostudujte tuto příručku

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více