PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe"

Transkript

1 PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) ; fax: (02)

2 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho oh ÌvaËe je vyznaëeno na ötìtku. UvedenÌ do provozu po instalaci smì prov dït jen v robcem autorizovan servisnì organizace. OBSAH UpozornÏnÌ pro uûivatele vod... 1 Z kladnì popis a ovl d nì... 2 drûba... 3 Z ruka z ruënì podmìnky... 3 TechnickÈ parametry... 4 N vod k pouûitì a instalaci vod... 6 UvedenÌ do provozu... 6 Instalace... 8 BezpeËnostnÌ prvky... 9 VedenÌ vzduchu a spalin ElektrickÈ p ipojenì Odborn drûba Z mïna druhu paliva Poruchy VOD V ûen uûivateli, stal jste se majitelem pr tokovèho oh ÌvaËe uûitkovè vody znaëky PROTHERM. VÏnujte pozornost n sledujìcìm d leûit m upozornïnìm: ï Pr tokov oh ÌvaË musì b t instalov n a pouûìv n v souladu s projektem, vöemi odpovìdajìcìmi platn mi z konn mi p edpisy, technick mi normami a s p edpisy v robce. ï Pr tokov oh ÌvaË m ûe b t instalov n jen v prost edì, pro kterè je urëen. ï UvedenÌ do provozu po instalaci smì prov dït jen v robcem autorizovan servisnì organizace. ï Na v robcem autorizovanou servisnì organizaci se obracejte v p ÌpadÏ event. poruchy - neodborn z sah m ûe poökodit pr tokov oh ÌvaË (p Ìp. i n vazn za ÌzenÌ!). ï PracovnÌk servisnì organizace prov dïjìcì prvnì spuötïnì pr tokovèho oh ÌvaËe je povinen sezn mit uûivatele s provozem, zp soby jeho ovl d nì a s bezpeënostnìmi prvky. ï Zkontrolujte plnost a kompletnost dod vky. ï Zkontrolujte, zda dodan typ odpovìd typu poûadovanèmu pro uûitì. ï Vûdy, kdyû nem te pot ebnou jistotu, jak prov dït Ëinnosti p i obsluze pr tokovèho oh ÌvaËe, vyhledejte a prostudujte vöechny odpovìdajìcì informace v tomto n vodu a postupujte pouze podle nich. ï NeodstraÚujte a nepoökozujte û dn oznaëenì a n pisy na pr tokovèm oh ÌvaËi. ï S pr tokov m oh ÌvaËem, resp. jeho Ë stmi po ukon- ËenÌ jeho ûivotnosti musì b t nakl d no s ohledem na ochranu ûivotnìho prost edì. V praxi mohou nastat situace, p i kter ch se musì dodrûet n sledujìcì nezbytn opat enì: ï zabr nit (i n hodnèmu) spuötïnì pr tokovèho oh Ìva- Ëe p i prohlìdce a pr ci na trase odvodu spalin, rozvodu plynu i vody, a to tìm, ûe se p eruöì p Ìvod el. energie do pr tokovèho oh ÌvaËe (vytaûenìm vidlice p Ìvodu pr tokovèho oh ÌvaËe ze z suvky). ï odstavit pr tokov oh ÌvaË vûdy, objevì-li se (i p echodnï) ho lavè Ëi v buönè p ry v prostoru, odkud je do pr tokovèho oh ÌvaËe p iv dïn spalovacì vzduch (nap. z barev p i zhotovov nì n tïr, kladenì a n - st iku roztaven ch hmot, p i niku plynu apod.). ï p i niku plynu vypnout pr tokov oh ÌvaË i p Ìvod plynu a obr tit se na plyn rensk podnik nebo servisnì organizaci. ZajiötÏnÌ bezpeënosti za ÌzenÌ a osob ï Pr tokovè oh ÌvaËe jako v robky jsou provï ov ny ve vztahu k tïmto dokument m:»sn EN 26,»SN EN :1999,»SN EN :1997, ObchodnÌmu z - konìku Ë. 513/191 Sb., z konu Ë. 634/1992 Sb. a vyhl öce MZ Ë. 13/1977 Sb. ï Pr tokov oh ÌvaË (i jeho p Ìp. doplúujìcì vybavenì) se shoduje s typem, kter StrojÌrensk zkuöebnì stav v BrnÏ, zkuöebna tepeln ch a ekologick ch za ÌzenÌ jakoûto organizace zkuöebnictvì s oznaëenìm AO 202 provï ila a shledala sv m rozhodnutìm, ûe se shoduje ve smyslu z kona Ë. 22/1997 Sb. s poûadavky z konn ch technick ch p edpis, zejmèna na ÌzenÌ vl dy Ë. 177/1997 Sb. a poûadavky v öe uveden ch technick ch norem na spot ebiëe plynn ch paliv v»r. ï Pro provoz oh ÌvaËe a zach zenì s nìm podle zam ölenèho Ëelu v re ln ch podmìnk ch vyuûitì (d le jen p i vyuûìv nì) je t eba dodrûet i poûadavky dalöì - nejpodstatnïjöì z nich (tj. ty, kterè nelze opomenout) se nach zejì v tïchto p edpisov ch dokumentech: ñ z hlediska poû rnì bezpeënosti:»sn ñ p i instalaci a mont ûi (p Ìp. oprav ch):»sn EN 1775 nebo»sn , vyhl öce Ë. 48/1982 Sb. (ve znïnì pozdïjöìch p edpis ) a z vazn ch p edpisech o ochranï zdravì p i pr ci ñ za provozu a p i obsluze:»sn

3 Z KLADNÕ POPIS A OVL D NÕ PROTHERM PTP je pr tokov oh ÌvaË vody s plynulou regulacì, uzav enou spalovacì komorou a nucen m odtahem spalin. Nastaven teplota vody je dodrûov na plynulou zmïnou velikosti v konu tak, ûe je-li rozdìl mezi poûadovanou a skuteënou teplotou velk, pracuje oh ÌvaË s maxim lnìm v konem, je-li tento rozdìl mal, automaticky pracuje s v konem niûöìm. Nas v nì vzduchu a odvod spalin m ûe b t prov dïno souos m nebo oddïlen m potrubìm. Pr tokov oh ÌvaË musì b t mìstïn tak, aby byl zachov n p Ìstup k za ÌzenÌ z kaûdè strany alespoú 50 mm. 4 3 Popis: 2 1 Obr.1 1. HlavnÌ vypìnaë ON/OFF 2. OvladaË regulace teploty 3. TlaËÌtko RESET 4. BezpeËnostnÌ kontrolka ZapnutÌ - OtoËte hlavnì vypìnaë (1) do polohy ON - Nastavte poûadovanou teplotu vody ovladaëem (2) - Otev ete kohoutek teplè vody VypnutÌ - OtoËte hlavnì vypìnaë (1) do polohy OFF Otev enìm kohoutku teplè vody se ho k automaticky zap lì. P i ukonëenì odbïru teplè vody ho k zhasne. V tèto poloze dos hnete minim lnï moûnè teploty teplè vody (cca 40 C) p i maxim lnìm pr toku. P i poloze uvedenè na obr zku dos hnete maxim lnì moûnè teploty teplè vody (60 C) p i minim lnìm pr toku. Obr. 2 Porucha: Dojde-li k zablokov nì oh ÌvaËe vody s n sledn m rozsvìcenìm kontrolky (4), stisknïte tlaëìtko RESET. 2

4 D leûitè upozornïnì: Je p ÌsnÏ zak z no zasahovat nebo jakkoli mïnit bezpeënostnì prvky. Po kaûdèm znovuotev enì kohoutku vyëkejte 10 ñ 15 sekund p ed opïtovn m zapnutìm za ÌzenÌ. Nenech vejte oh ÌvaË vody zbyteënï zapojen, nenì-li pouûìv n delöì Ëas, zav ete plynov kohout. V p ÌpadÏ nep Ìtomnosti bïhem zimnìho obdobì, vypusùte vodu ze za ÌzenÌ, abyste zamezili jeho zamrznutì a tìm v ûnèmu poökozenì. CÌtÌte-li plyn: a) nezapìnejte elektrickè vypìnaëe, telefon a jak koliv jin p edmït, kter m ûe zp sobit jiskry b) okamûitï otev ete dve e a okna a provïtrejte prostor c) uzav ete plynovè kohoutky d) vyû dejte z sah profesnï kvalifikovanèho person lu. VypuötÏnÌ ï Uzav ete plynov kohoutek ï Uzav ete p Ìvod vody ï Otev ete jeden nebo vìce kohoutk teplè vody pro vypuötïnì DRéBA K zajiötïnì nep etrûitè Ëinnosti a bezpeënèho provozu pr tokovèho oh ÌvaËe se doporuëuje pravideln kontrola jedenkr t do roka. Tyto prohlìdky nejsou souë stì z ruky.»iötïnì Kryt oh ÌvaËe m ûe b t ËiötÏn vlhk m kusem l tky a n sledovnï osuöen a vyleötïn suchou l tkou. NepouûÌvejte abrazivnì prost edky. Z RUKA A Z RU»NÕ PODMÕNKY Na pr tokovèm oh ÌvaËi PROTHERM se poskytuje z ruka podle Z ruënìho listu a podmìnek v nïm uveden ch. 3

5 TECHNICK PARAMETRY Za ÌzenÌ PROTHERM PTP 18 (23) jsou v kategorii II propan-butan G31/G30. : mohou tedy b t v provozu na plyn G20 nebo 2H3B/P Verze V kon Tlak p Ìvodu vody Kategorie plynu Pouûiteln plyn TYP Protherm PTP 23 variabilnì norm lnì II G20 / G30 / G31 C12, 32, 42, 52 2H3+ V kon od [kw] 6,4 plynul regulace do [kw] 22,7 Ëinnost [%] 87 Minim lnì pr tok p i maxim lnì teplotï [l/min] 2,7 p i minim lnì teplotï [l/min] 4,2 Maxim lnì pr tok teplè vody [l/min] 13 Pr tok T 30 C [l/min] 11 Minim lnì p ipojovacì tlak [bar] 0,3 Maxim lnì p ipojovacì tlak [bar] 10 Maxim lnì teplota vody [ C] 60 Odvod spalin /vstup spalovacìho vzduchu prost ednictvìm souosèho nebo oddïlenèho vedenì Nap jecì napïtì [V] 230 P Ìkon [W] 55 Elektrick ochrana IP 44 OznaËenÌ t kajìcì se regulacì uveden ch na v robnìm ötìtku a v tomto dokumentu musì b t shodn s podmìnkami mìstnìch p Ìvod. Kvalifikovan technik je jedinou osobou povï enou k prov dïnì z krok na bezpeënostnìch prvcìch. VstupnÌ tlak [mbar] ÿìdìcì tryska [mm] Tryska [mm] Spot eba plynu p i maxim lnìm v konu [m 3 /h]* Spot eba plynu p i minim lnìm v konu [m 3 /h]* Spot eba plynu p i maxim lnìm v konu [kg/h]* Spot eba plynu p i minim lnìm v konu [kg/h]* zemnì plyn (G20) 20-1,20 2,75 1, butan (G30) 28 ñ 30-0, ,04 0,83 propan (G31) 37-0, ,02 0,82 4

6 PRACOVNÕ SCH MA 1 % mini Manostat 2. Ventil tor 3. HavarijnÌ termostat 4. ZapalovacÌ elektroda 5. IonizaËnÌ elektroda (pro kontrolu plamene) 6. Plynov ventil 7.»idlo TUV 8. SnÌmaË pr toku 9. ÿìdìcì deska 10. Regulace teploty 11. V mïnìk Obr. 3 ROZMÃRY»ist hmotnost: 24 kg Hrub hmotnost: 26 kg , ,5 Obr. 4 5

7 N VOD K POUéITÕ A INSTALACI vod Pr tokov oh ÌvaË PROTHERM m ûe b t uveden do provozu pouze k tomu opr vnïnou organizacì podle vyhl öky» BP a»b 21/1979 Sb. (ve znïnì vyhl öky 554/ 1990 Sb.). K uvedenì oh ÌvaËe do provozu a d le takè pro z ruënì i poz ruënì servis slouûì sìù smluvnìch servis v robce, splúujìcìch v öe uvedenè poûadavky. Pr tokov oh ÌvaË je urëen pro pr ci v prost edì norm lnìm AA5/AB5 podle»sn ñ3 a»sn ñ5ñ51 (tj. rozsah teplot +5 aû 40 C, vlhkost v z vislosti na teplotï aû do max. 85 %). Pr tokov oh ÌvaË je vhodn pro podmìnky zûn 1, 2 a 3 v prostor ch s vanou nebo sprchou a um vacìch prostor ch podle»sn ñ7ñ701; nesmì b t instalov n v zûnï 0. P i instalaci v uveden ch prostor ch musì b t podle tèûe normy provedena ochrana p ed razem elektrick m proudem. Pr tokov oh ÌvaË vyhovuje k p ÌmÈmu umìstïnì v obytn ch i spoleëensk ch mìstnostech (podle vyhl öky MZ Ë. 13/1977 Sb., tj. hluënostì). Pr tokov oh ÌvaË vody je urëen pouze k oh evu uûitkovè vody dle»sn (pitnè vody dle»sn ) v pevnèm instalaënìm systèmu uvnit budov. V robce nezodpovìd za ökody zp sobenè nespr vnou instalacì a pouûìv nìm p i nedodrûenì pokyn dan ch v robcem. UvedenÌ do provozu P ed zapojenìm oh ÌvaËe vody musì b t provedena kontrola opr vnïnou osobou: a) zkontrolujte hodnoty a daje uvedenè na v robnìm a doplúkovèm ötìtku, zda jsou shodnè s mìstnìmi p ipojovacìmi podmìnkami. b) provï te, zda se na zdvojenèm potrubì (p Ìvod vzduchu / odvod spalin) nevyskytujì se z vady a ûe nejsou do kou ovodu napojeny odvody od jin ch za ÌzenÌ, vyjma p Ìpadu, kdy je tento instalov n p i uûitì spoleën ch komìn. c) zajistïte v p ÌpadÏ p ipojenì na jiû existujìcì spoleënè komìny, aby spoje byly ËistÈ, neboù existujìcì ne- Ëistoty by mohly p i svèm uvolnïnì ze stïn zp sobit netïsnosti a n slednï p Ìp. nebezpeëì pro uûivatele. P Ìvod vody Zkontrolujte zda hydraulick tlak na vstupu nenì vyööì neû je provoznì tlak uveden na ötìtku. UjistÏte se, ûe potrubì vodnìch rozvod nejsou pouûìv na jako uzemnïnì pro elektrickè rozvody. Takov to potrubì nejsou v û dnèm p ÌpadÏ vhodn pro tento Ëel, mohla by zp sobit v ûn poökozenì za ÌzenÌ nebo potrubì. V robce nenì odpovïdn za p ÌpadnÈ ökody zp sobenè nedodrûenìm tohoto ustanovenì. P Ìvod plynu Z kladnì upozornïnì Opr vnïn organizace p i prvnìm zprovoznïnì musì provèst n sledujìcì provï enì: a) aby p Ìvod plynu odpovìdal platn m p edpis m b) kontrolu vnit nì a vnïjöì tïsnosti a Ëistoty plynovèho potrubì c) zda je do pr tokovèho oh ÌvaËe p iv dïn plyn, pro kter je p edurëen d) zda tlak plynu na p Ìvodu odpovìd hodnot m uveden m na ötìtku. Rozhodnete-li se delöì dobu nepouûìvat za ÌzenÌ, uzav ete p Ìvod plynu. Nikdy nepouûìvejte plynovè potrubì jako uzemnïnì. 6

8 UmÌstÏnÌ pr tokovèho oh ÌvaËe Mont ûnì öablona umoûúuje lehce a s p esnostì urëit umìstïnì otvoru pro zavïöenì. Vöechna up esnïnì t kajìcì se mont ûe jsou obsaûena v p iloûenèm n kresu, kter je souë stì dod vky. Nep istupuje-li se okamûitï k mont ûi oh ÌvaËe vody, doporuëuje se chr nit v stupy p ipojovacìho potrubì tak, aby se zamezilo jejich moûnèmu poökozenì. P ipojenì P ed p ipojenìm propl chnïte trubky pr tokem urëitèho mnoûstvì vody a plynu k odstranïnì p Ìpadn ch neëistot. 3% 17 61, GAZ EC EF 17 19, ,2 316,4 245 min ,4 mm min Vstup plynu vnïjöì z vit G 3/4" Vstup teplè vody vnïjöì z vit G 3/4" V stup teplè vody vnïjöì z vit G 3/4" Obr mm 100 mm ,

9 INSTALACE P ed p ipojenìm oh ÌvaËe je nutnè z p ipojovacìch trubek odstranit vöechny p ÌpadnÈ neëistoty. Pozn.: PouûÌv nì rozpouötïdel by mohlo poökodit kryt za ÌzenÌ. ï UpevnÏte z vïsnou liötu na zeô pomocì öablony. ï ZavÏste oh ÌvaË vody na liötu na zeô. ï P ipojte dodanè souë stky k pr tokovèmu oh ÌvaËi a dodrûujte uspo d nì na obr. 8 Obr. 6 A - vstup plynu B - vstup studenè vody C - v stup teplè vody C A B Obr. 7 filtr omezovač průtoku těsnění trubka s převlečnou matkou vstup studené vody Obr. 8 8

10 BEZPE»NOSTNÕ PRVKY Manostat (snìmaë tlaku, obr. 9) P i chodu ventil toru se manostat p epìn z klidovè do pracovnì polohy. V padek z pracovnì polohy okamûitï vypne ho k. Po odstranïnì z vady se obnovì norm lnì funkce manostatu. Nedostatek plynu P i uhasnutì plamene se oh ÌvaË vody okamûitï zablokuje. Pro uvedenì do norm lnìch podmìnek stisknïte tlaëìtko RESET. V padek elekt iny Oh ÌvaË vody se automaticky vypne, dokud nebude opït dod v n elektrick proud. Obr. 9 ZabezpeËenÌ proti p eh tì (obr. 10) V p ÌpadÏ, kdy z sah havarijnìho termostatu zp sobì vypnutì oh ÌvaËe (tj. poruchu, kter nejde RESETEM odblokovat), zavolejte servisnì organizaci. DŸLEéIT : Je zak z no vy azovat bezpeënostnì prvky z funkce nebo prov dït operace, kterè by mohly poökodit jejich spr vn chod. V p ÌpadÏ, kdy by se vyskytly z vady, je k z krok m opr vnïna pouze kvalifikovan servisnì organizace: ï P istupte k p ÌpadnÈ v mïnï vadn ch dìl. ï PouûÌvejte v hradnï n hradnì dìly urëenè v robcem. ï UjistÏte se o spr vnè mont ûi tïchto dìl, zachov nìm jejich polohy a funkce, podle kter ch byly p vodnï namontov ny. ï Zkontrolujte v mïnu a ujistïte se, ûe bezpeënostnì prvky za ÌzenÌ jsou funkënì. Obr. 10 9

11 VEDENÕ VZDUCHU A SPALIN Odtah spalin a p Ìvod spalovacìho vzduchu pr tokovèho oh ÌvaËe Protherm PTP se prov dì pouze k tomu urëen m zdvojen m potrubìm. Maxim lnì dèlka souosèho potrubì je 1 m ekvivalentnì ñ tj. koleno ,7 m rovnèho seku. ZdvojenÈ potrubì, p Ìp. samostatnè kou ovody se vedou a vy sùujì alespoú 200 mm od hmot, kterè jsou ve smyslu»sn ho lavè. Vy stïnì vodorovn ch sek potrubì na fas dï se umisùuje alespoú: ï 2 m nad terènem na ve ejnï p Ìstupn ch mìstech (0,4 m na mìstech ostatnìch) ï 0,5 m po stran ch oken, st le otev en ch vïtracìch otvor (m Ìûek) Ëi dve Ì ï nad hornì hranou oken, m Ìûek Ëi dve Ì ï 1 m ñ pod okny (pod m Ìûkami se neumisùujì v bec!) ï v hloubce R pod p evisy, balkony a okraji st ech. NejmenöÌ vzd lenosti mezi vy stïmi: ï vodorovn : 1 m ï svisl : 2 m Vy stïnì se smï ujì z sadnï tak, aby proud z nich vystupoval od fas dy do volnèho prostoru (zejmèna od oken, m Ìûek, dve Ì). NenÌ-li to moûnè splnit, musì b t dodrûeny n sledujìcì nejmenöì vodorovnè vzd lenosti: Svisl v vod (na st echu) Nad st echu objektu se souosè potrubnì trasy nebo samostatn vy stïnì kou ovod a vzduchovod zakonëujì 0,4 m od sebe a v ö, neû by dosahovala vrstva snïhu tlust 40 cm (kopìrujìcì tvar st echy). BezpeËnostnÌ opat enì Vy stïnì kou ovodu nesmì b t umìstïno v prostor ch: ï s nebezpeëìm v buchu (ve smyslu»sn ) ï kterè jsou vnit nìmi Ë stmi stavby (p d ch, chodb ch, schodiötìch ap.) ï uzavìrateln ch, tj. pr jezdech ap. ï zasahujìcìch do terènu (i kdyû jsou bez p ek ûek otev enè do okolì), nap. tunel, podchod ap. P imï enï tïmto z sad m z kazu umìstïnì kou ovod je t eba vûdy posoudit i samostatnè vy stïnì vzduchovodu. Otvor pro pr chod zdì zdvojen m potrubìm pro p Ìvod vzduchu a odvod spalin se prorazì s p Ìsluönou v lì (cca 120 aû 150 mm) a po ukonëenì instalace se stavebnìm zp sobem utïsnì. K utïsnïnì se musì uûìt neho lav ch materi l (se stupnïm ho lavosti A podle»sn ), jako nap. zednick ch omìtek, s dry apod. Pr chod ho lavou zdì, p Ìp. stropem se eöì podle»sn a) protilehl, tj. od konce vy stïnì (hrany koncovèho koöe) na fas dï jednè aû k fas dï druhè: 2 m ñ pokud nem okna ani m Ìûky 1 m ñ v p ÌpadÏ, ûe obï fas dy jsou bez oken a m Ìûek 4 m ñ pokud je s okny, m Ìûkami (p Ìp. takè vûdy, je-li s obdobn mi protilehl mi vy stïnìmi) b) v z koutì, mezi osou vy stïnì a fas dou s touto osou rovnobïûnou: 2 m ñ pokud m okna, m Ìûky Ëi dve e 0,5 m ñ pokud je nem. K z koutìm menöìm neû 0,5 m se nep ihlìûì. Vöechny zde uvedenè vzd lenosti se rozumì od vnïjöì hrany (r mu) oken, m Ìûek, p Ìp. takè dve Ì, k ose potrubì. Zvl ötnì p Ìpady V prostoru tïsnï pod p evisy je takè moûno umìstit vy stïnì, ale jen tehdy, prodlouûì-li se potrubì tak, aby jeho vodorovn dèlka od fas dy dosahovala alespoú na kruûnici opsanou ze spoleënè hrany p evisu s fas dou o polomïru ÑRì (viz ÑP evisyì na protïjöì stranï). Vy stit potrubì od oh ÌvaËe je moûnè i do svislè öachty stìcì do volnèho prostoru, m -li öachta zachov n po celè dèlce i v stì voln pr ez alespoú 1,25 m 2. V öachtï nesmì b t û dn dalöì obdobn v vod, ani okno, p Ìp. m Ìûka. 10

12 MOéNOSTI VY STÃNÕ KOUÿOVODŸ Převisy Umístění na fasádě Zákoutí 11

13 195 L 61,5 Horizont lnì souosè potrubì 60/100 pro zamezenì zpïtnèho toku kondenz tu smïrem k oh ÌvaËi vody zachovejte sklon trubek smïrem od oh ÌvaËe alespoú 1 % (do max. dèlky 1,5 m = koleno + koncovka + 1,2 m rovnèho seku) Obr. 11a Vertik lnì souosè potrubì 60/100 (do max. dèlky 6,4 m = napojenì + koncovka + 6 m rovnèho seku) L 134 Obr. 11b L1 L2 Ø 80 Ø 80 Horizont lnì oddïlenè potrubì 80/80 (do max. dèlky 10 m = ohyby + koncovky + 9,2 m rovnèho seku) Obr. 11c ZVL ätnõ PODMÕNKY OdstraÚte clonku (viz obr. 12), p es hne-li dèlka (L) potrubì n sledujìcì hodnoty: ï horizont lnì souosè potrubì = 1,00 m (ohyb + koncovka + 0,70 m rovnèho seku) ï vertik lnì souosè potrubì = 3,00 m (napojenì + koncovka + 3,6 m rovnèho seku) ï horizont lnì oddïlenè potrubì = 8,00 m (ohyb + koncovka + 0,70 m rovnèho seku) Obr. 12 P i instalaci potrubì vedenì spalovacìho vzduchu a odtahu spalin se obraùte na servisnì organizaci. 12

14 ELEKTRICK PÿIPOJENÕ ElektrickÈ p ipojenì pr tokovèho oh ÌvaËe na sìùovè napïtì je provedeno t ÌvodiËov m pohybliv m p Ìvodem s vidlicì. K nap jenì je t eba dnï proveden z suvka (podle»sn ) nenì dovoleno pouûìvat nejr znïjöìch rozdvojek, prodluûovaëek apod. Pr tokov oh ÌvaË je jiötïn proti zkratu pojistkou (T 1,6 A/250V). P Ìpravu z suvky musì bezpodmìneënï prov dït osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikacì dle vyhl öky Ë. 50/1978 ve znïnì pozdïjöìch p edpis. RovnÏû servis elektrotechnickè Ë sti m ûe prov dït pouze osoba s v öe uvedenou odbornou kvalifikacì. UpozornÏnÌ: P ed z sahem do elektrotechnickè Ë sti je nutnè odpojit oh ÌvaË od sìùovèho napïtì. Pozn.: UjistÏte se, ûe f zov a nulov vodië jsou spr vnï zapojeny. Pozor: V mïna p ÌvodnÌ öú ry k oh ÌvaËi vody musì b t provedena opr vnïnou organizacì a musì b t pouûita p ÌvodnÌ öú ra od v robce. ODBORN DRéBA PravidelnÏ provï ujte spr vn chod za ÌzenÌ, Ëistotu v mïnìku a neporuöenost potrubì (pro p Ìvod spalovacìho vzduchu a odvod spalin). V p ÌpadÏ pracì a nebo drûby konstrukcì umìstïn ch v blìzkosti kou ovodu a nebo za ÌzenÌ na odvod spalin a jejich p ÌsluöenstvÌ, vypnïte za ÌzenÌ. Po ukonëenì pracì musì kvalifikovan servisnì organizace zkontrolovat funk- Ënost a Ëinnost za ÌzenÌm. Neprov dïjte ËiötÏnÌ za ÌzenÌ nebo jeho Ë stì lehce ho lav mi l tkami (nap. benzìn, alkohol, rozpouötïdla, atd.). Neponech vejte n doby a ho lavè l tky v mìstï, kde je umìstïn oh ÌvaË vody. Pravideln drûba je p edpokladem zajiötïnì hospod rnèho provozu a prodlouûenì ûivotnosti za ÌzenÌ. P i ËiötÏnÌ v mïnìku proveôte tyto operace: ï Zav ete p Ìvod vody. ï Otev ete jeden nebo vìce kohoutk teplè vody pro vypuötïnì oh ÌvaËe vody. ï NaplÚte oh ÌvaË roztokem 15% kyseliny (nejvhodnïjöì jsou kyseliny organickè). ï Nechte p sobit 10 ñ 15 minut a potè oh ÌvaË dostateënï propl chnïte. ï Je-li nutnè, zopakujte tuto operaci. Z MÃNA DRUHU PALIVA V p ÌpadÏ z mïny druhu paliva je nutn z sah do plynovè okruhu. Tyto zmïny mohou b t provedeny pouze kvalifikovan m technikem. 13

15 PORUCHY P i hled nì p ÌËin poruch se nejprve ujistïte, ûe: ï je otev en plynov kohout ï oh ÌvaË je p ipojen k elektrickè sìti ï pojistka na desce nenì poruöena ï ovl dacì prvky jsou spr vnï nastaveny DiagnÛza poruch stavy p ÌËiny akce NesvÌtÌ bezpeënostnì kontrolka elektrickè nap jenì - zkontrolujte zda je za ÌzenÌ pod napïtìm a oh ÌvaË nepracuje (220 V) - zkontrolujte spojenì noûov ch kontakt na vodiëìch uvnit pracovnì sign ly - zkontrolujte nastavenì a snìmaë teploty - zkontrolujte snìmaë pr toku na vstupu vody SvÌtÌ bezpeënostnì kontrolka, manostat - zkontrolujte vedenì odvodu spalin po stisknutì RESETU zhasne: - zkontrolujte p ipojenì a hadiëku manostatu ñ je v chodu jen ventil tor - zkontrolujte vodië a p epìn -li manostat zapalov nì - zkontrolujte stav a vzd lenost zapalovacì elektrody, stav a zapojenì vysokonapïùov ch kontakt - zkontrolujte zapalovacì automatiku nebo desku ñ je v chodu ventil tor i zapalov nì ale ho k neho Ì p Ìvod plynu - zkontrolujte p Ìvod plynu k ventilu oh ÌvaËe - zkontrolujte tlak na vstupu - zkontrolujte plynov ventil - zkontrolujte stav a vzd lenost zapalovacì elektrody ñ ho k je zap len a po p ehozenì f ze a nulovè f ze - zkontrolujte zapojenì f ze a nulovè f ze cca. 10 s opït uhasne a kontrolka ionizace - zkontrolujte stav a vzd lenost ionizaënì opït svìtì elektrody modulace - vymïúte plynov ventil nebo automatiku Voda uvnit v mïnìku se p eh Ìv elektrick obvod - zkontrolujte snìmaë teploty a oh ÌvaË vody se zablokuje - vymïúte plynovou automatiku - zkontrolujte desku hydraulick obvod - v mïnìk by mohl b t zanesen, nìzk tlak vstupnì vody, mal odbïr TUV, nastavenì plynu RegulaËnÌ potenciometr je na elektrick obvod - zkontrolujte Ëidlo max. teplotï, voda z st v vlaûn - zkontrolujte plynov ventil (mal v kon), desku 14

16 Obr. 12 Obr. 13 Obr. 14 Obr. 15 Obr. 16 Obr. 17 Obr. 18 Obr. 19 Obr. 20 Obr. 21 Obr. 12: Plynov ventil, automatika, snìmaë pr toku na vstupu Obr. 13: Spoje na desce (zadnì strana ovl dacìho panelu) Obr. 14: Ovl dacì panel - p ipojenì vody a plynu Obr. 15: ElektrickÈ zapojenì ventil toru Obr. 16: ElektrickÈ zapojenì plynovèho ventilu Obr. 17: ElektrickÈ zapojenì snìmaëe teploty Obr. 18: ElektrickÈ zapojenì snìmaëe tlaku Obr. 19: P ipojenì havarijnìho termostatu Obr. 20: SnÌmaË pr toku na vstupu Obr. 21: ZapalovacÌ elektrody a ionizaënì elektrody pro kontrolu plamene 15

17 Pr NO FL FA NC C Ex CTN EV1 Cpt K4 ACF EV Terre 230 V 230 V Terra X4 X X1 4 F1 7 IG 6 Rel1 5 Tra 4 3 LK4 2 1 X3 BR P2 ElektrickÈ schèma zapojenì PROTHERM 23 PTP ACF IG BR K4 LK4 CPT CTN Pr EV P2 EV1 Rel1 Ex Tra F1 FA FL zapalovacì automatika hlavnì vypìnaë RESET havarijnì termostat bezpeënostnì kontrolka snìmaë pr toku teplotnì Ëidlo manostat plynov ventil potenciometr regulace teploty vody modul tor relè ventil tor transform tor pojistka zapalovacì elektroda ionizaënì elektroda 16

18 17

19 26/03/2001

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 3841..80G.0 NOVACAT 8600 Collector (Type PSM 3841 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA Wall Display fro m 3 M UéIVATELSK PÿÕRU»KA "Kdekoliv se kon v znamn prezentace, tam najdete 3M"ô (Tato str nka je z mïrnï pr zdn pro tiötïnou verzi.) UéIVATELSK PÿÕRU»KA OBSAH NA CD-ROM KLEPNÃTE NA JAK

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny VOD PodÏkov nì: Firma GENERI s.r.o. touto cestou dïkuje pracovnìk m FTZ SZ 210 Ostrava - Radvanice: Ing. Janu Pohludkovi (manaûer jakosti) a Ing. JaromÌru Moravcovi (jiskrov bezpeënost) za provedenì odbornè

Více

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2502..80K.0 TOP 852 C s-line (Type SK 2501 : 01001-01123) TOP 972 C s-line (Type SK 2502 : 01001-01075)

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19 Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.9 Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kotlů: GEPARD XX XXX způsob využití: V kotel s přípravou TV průtokovým způsobem způsob odvodu

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU JEDNOTEK THERMO KING S VLASTNÍM POHONEM PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY ŘADY SL-100e, SL-200e, SL-

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou. Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY

Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou. Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY PRÍRUČKA K MONTÁŽI A OBSLUHE CAESAR 14 Star Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY Dovozca a servisný

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Domolight 3-18 LP. Plynový kondenzační kotel. Návod k instalaci a údržbě 0301673-03/07.02

Domolight 3-18 LP. Plynový kondenzační kotel. Návod k instalaci a údržbě 0301673-03/07.02 Domolight 3-18 LP Plynový kondenzační kotel Návod k instalaci a údržbě 0301673-03/07.0 Obsah Popis kotle... 3 Použití... 3 Charakteristické znaky kotle... 3 Popis kotle Domolight... 4 Bezpečnostní pokyny...

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

ď Ž ď ž ú ěž ú ú ú ě Ú š ž ú ž ě ě ž ě ú ů ě š ž ě š ž ě ů š ě ě ě ě ě ě š ž ě Í š Í Í š š ť Č ó ě ů š š ě ů ň ž ň ě š ž ň ě É Š ž ě ě ž ž ž š ž ů ů ě Ď ě š ú ó ž ň Ň ň Ě ň ň š ů š ú ě ě ž ě ž ů ě ě ě

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody 6 720 606 892 CZ (03.11) AL Návod k instalaci a obsluze Plynový závěsný průtokový ohřívač vody WR11..P... WR14..P... s piezoelektrickým zapalováním a dvojitým zabezpečením: kontrolou spalin* a omezením

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

É ž Á ž ň ó ž ň ňů ÉÍ ň Ó Ý Í č ň ň ň č č č Č úč Úč ů Ý Ý ů Í Ů ů ů Ů Í č Č č Í Í č Š ň ů ň úč č Úč č Ú úč úč úč Í ů Úč č ž č Ú Í úč Í č ó Í č š š č č úč úč Í č ň č Ů č ž č č ó Ú ú úč ú Í Í ůč ů

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Ť É Á í ý ý ě í í š ě í ý č ě í í ě ý é é ě ě í ý ý ý í ď é ť é é Ú í ř í Ž Ž ý ý í Ž ý í é ý Ž é í š í Ů é í í č ý ý í í ž ý í í í ě ž č í í ě ší č ě ší é í č čí ý ý í Ú č ž í Úč ř í í ší č ý Ú í ř é

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

é ú Ú Š Ř Č é ú ů ů Ž ů ů ú Š Ú ú é š é é ů é ů ú é ů Ď Žň ů é Ž š Ž é é Ž é é é ú ů š ů ů é é é é ů ů ó Ž Í ú ů é é ú ú ů é ú š é é é š ňé Ú ů é ú Ú é ů Žň é ů ů é é ú ó ú ú Í ú Ú Č Ú Ů Ú ú Č š éé ů ú

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

SENSEO 10 13 16 CF PV

SENSEO 10 13 16 CF PV SENSEO 10 13 16 CF PV PLYNOVÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY Provedení s odvodem spalin do komína Návod pro montáž, instalaci a obsluhu Před uvedením spotřebiče do provozu si důkladně prostudujte tuto příručku

Více

PR KAZ ENERGETICKÉ NÁRO NOSTI BUDOVY podle zákona o hospoda ení energií. 406/2000 Sb. a vyhlášky. 148/2007 Sb.

PR KAZ ENERGETICKÉ NÁRO NOSTI BUDOVY podle zákona o hospoda ení energií. 406/2000 Sb. a vyhlášky. 148/2007 Sb. F E L I v.o.s. Projek ní, poradenská a konzulta ní innost v oboru vytáp ní, vzduchotechniky a zdravotní techniky Na Hutích 2338/60, 466 01 Jablonec nad Nisou tel. 483319238 fax. 483313423 mobil +420602411429

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Saunový regulátor Classic C90, C150

Saunový regulátor Classic C90, C150 Saunový regulátor Classic C90, C150 EN DE Obsah 1. KONTROLNÍ JEDNOTKY C80/1, C90 A C150... 3 1.1. Všeobecně... 3 1.2. Technické údaje... 3 2. INSTRUKCE PRO POUŽITÍ KONTROL. JEDNOTKY... 4 3. INSTRUKCE PRO

Více

NÏkolik dobr ch rad. pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken

NÏkolik dobr ch rad. pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken NÏkolik dobr ch rad pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken OdstranÏnÌ fûlie ó zaë tek nïëeho novèho Fólie slouží k ochraně profilů proti poškození ve výrobě (nikoli na stavbě). Pokud manipulace s

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF (230 VAC) P EHLED VÝB R MOŽNOSTÍ Na vnit ní zadní stran termostatu jsou dva p epína e umož ující nastavení podle Vašich pot eb. Teplota ve C nebo

Více

P L Y N O V É N Á S T Ě N N É K O T L E

P L Y N O V É N Á S T Ě N N É K O T L E P L Y N O V É N Á S T Ě N N É K O T L E O B S L U H A P R O J E K C E M O N T Á Ž S E R V I S OBSAH Důležitá upozornění... 3 Charakteristika kotle... 3 Technická data... 4 Instalace... 5 Předpisy pro projektování,

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více