Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A"

Transkript

1 Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa s platnosťou od inovovaných k , 2010, 2011, 2012 na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2

2 Prehľad tematických celkov Počet hodín 66 I. ELEKTRICKÝ OBVOD 18 hod Elektrický prúd v kovoch Tepelné elektrické spotrebiče 4 hod Magnetické pole elektrického prúdu 5 hod Rozvetvený a nerozvetvený elektrický obvod 2 hod Elektrický prúd v kvapalinách a plynoch II. MAGNETICKÉ A ELEKTRICKÉ JAVY 30 hod Elektrický náboj. Elektrické pole 4 hod Zákony elektrického prúdu v obvodoch 18 hod Elektromagnetické javy 8 hod III. ENERGIA V PRÍRODE, TECHNIKE A SPOLOČNOSTI 18 hod Mechanická a vnútorná energia. Premeny energie 10 hod Jadrová energia 5 hod Iné zdroje energie

3 Tematický celok/ téma Obsahový štandard I. ELEKTRICKÝ OBVOD Úvod do fyziky 9 roč. Zopakovanie fyzikálnych veličín Oboznámiť žiakov s obsahom učiva. Poučiť o bezpečnosti a správaní sa na 3. Riešenie fyzikálnych úloh hodinách fyziky. Zhrnúť vedomosti z predchádzajúceho ročníka Elektrický prúd v kovoch 3 Elektrický obvod. Znázornenie el. 4. Zostavenie elektrického obvodu obvodu schematickými značkami. 5. Elektrický prúd a elektrické napätie Elektrický prúd. Elektrické napätie. Elektrické vodiče a izolanty z pevných 6. Vodiče elektrického prúdu. Elektrické izolanty látok. Tepelné elektrické spotrebiče. Žiarovka Tepelné elektrické spotrebiče 4 a jej objavenie. Poistka. Zásady 7. Zahrievanie elektrického vodiča pri správneho používania spotrebičov. prechode elektrického prúdu 8. Tepelné elektrické spotrebiče 9. Poistka. Zásady správneho používania elektrických spotrebičov 10. Čo sme sa naučili Magnetické pole elektrického prúdu Magnetické pole cievky s prúdom Cievka a jej vlastnosti. Zloženie a 12. Galvanometer funkcia a galvanometra. Časti 13. Elektromagnet. Použitie elektromagnetu elektromagnetu. Použitie elektromagnetu v praxi. Časti zvončeka 14. Elektrický zvonček a jeho princíp. 15. Čo sme sa naučili Rozvetvený a nerozvetvený elektrický obvod Rozvetvený a nerozvetvený elektrický Sériové a paralelne zapojenie žiaroviek. obvod Elektrický prúd v kvapalinách a plynoch Vedenie elektrického prúdu vodným roztokom látok 18. Vedenie elektrického prúdu v plynoch 19. Blesk a ochrana pred ním 20. Vyskúšaj sa Vodné roztoky látok, plyny a elektrický prúd. Vznik blesku a ochrana pred ním. Výkonový štandard Žiak vie: - rozlišovať javy, pojmy, fyzikálne veličiny, zákony - znázorniť schematické značky - zakresliť elektrický obvod pomocou schematických značiek - zapojiť obvod podľa schémy - rešpektovať pravidlá bezpečnosti pri práci s elektrickými spotrebičmi - navrhnúť experiment na overenie pólu magnetu - vysvetliť princíp galvanometra - zakresliť sériové a paralelne zapojenie žiaroviek v el. obvode - vysvetliť princíp vedenia elektrického prúdu vo vodných roztokoch látok a plynoch - vyhľadať informácie o blesku Metódy/formy Ilustratívno - Poznámka

4 Tematický celok/ téma Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy/formy Poznámka Elektrický náboj. Elektrické pole Elektrické vlastnosti látok. 22. Elektrometer 23. Elektrický náboj 24. Siločiary elektrického poľa Zákony elektrického prúdu v obvodoch Smer elektrického prúdu v obvode 26. Meranie elektrického prúdu. Ampérmeter 27. Elektrické napätie 28. Meranie elektrického napätia. Voltmeter 29. Zdroje elektrického napätia 30. Ohmov zákon 31. Elektrický odpor 32. Závislosť elektrického odporu od vlastností vodiča 33. Výsledný odpor dvoch rezistorov spojených v elektrickom obvode za sebou 34. Výsledný odpor dvoch rezistorov spojených v elektrickom vedľa seba 35. Reostat. Delič napätia 36. Elektrická práca. Elektrická energia 37. Elektrický príkon 38. Čo sme sa naučili 39. Vyskúšaj sa Elektromagnetické javy Magnetické pole cievky s prúdom 41. Pôsobenie rovnorodého magnetického poľa na cievku s prúdom 42. Jednosmerný elektromotor 43. Elektromagnetická indukcia 44. Vznik indukovaného prúdu zmenou elektrického prúdu II. MAGNETICKÉ A ELEKTRICKÉ JAVY Elektrizovanie telies pri vzájomnom styku. Časti elektrometra a jeho funkcia. Elementárny elektrický náboj. Grafické znázornenie siločiar elektrického poľa. Smer elektrického prúdu určený dohodou. Elektrický prúd. Jednotka elektrického prúdu. Ampérmeter. Elektrické napätie jeho jednotka. Meranie elektrického napätia. Voltmeter. Odvodenie Ohmovo zákona experimentálne. Grafické znázornenie závislosti prúdu od napätia. Elektrický odpor a jeho jednotka. Dva spôsoby zapojenia rezistora s premenným odporom. Elektrická energia, elektrická práca, elektrický príkon. Riešenie úloh. Utvrdenie pojmov a zručností. Cievka a jej vlastnosti. Ampérovo pravidlo pravej ruky. Siločiary elektrického poľa. Rovnorodé magnetické pole. Otáčavý účinok RMP na cievku s prúdom. Jednosmerný elektromotor princíp. Vznik indukovaného prúdu. - vysvetliť elektrizovanie telies pri vzájomnom styku -odmerať veľkosť elektrického prúdu a elektrického napätia na žiarovke v sériovo zapojenom elektrickom obvode - čítať s porozumením texty úloh - riešiť výpočtové úlohy - riešiť úlohy na praktické zapájanie elektrických obvodov a merania v nich - zostrojiť graf priamej úmernosti medzi prúdom a napätím z nameraných hodnôt - charakterizovať cievku s prúdom - určiť severný pól cievky s prúdom - vedieť vytvoriť RMP -zostrojiť obvod pre vznik indukovaného prúdu a dokázať pokusom Ilustratívno - IFV

5 Tematický celok/ téma Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy/formy Poznámka Smer indukovaného prúdu Čo sme sa naučili Vyskúšaj sa elektromagnetickú indukciu Ilustratívno - III. ENERGIA V PRÍRODE, TECHNIKE A SPOLOČNOSTI Mechanická a vnútorná energia. Premeny energie Pohybová energia telesa Pohybová energia a polohová 49. Polohová energia telesa energia telesa. 50. Vzájomná premena polohovej a pohybovej Vzájomná premena pohybovej energie telesa. Zákon zachovania energie a polohovej energie telesa. 51. Pohyb telesa v látkovom prostredí Zákon zachovania energie. Zdroje energie. Fosílne palivá. 52. Vnútorná energia telesa 53. Zmena vnútornej energie telesa tepelnou výmenou 54. Zdroje energie 55. Výhrevnosť paliva. Účinnosť 56. Čo sme sa naučili 57. Vyskúšaj sa Jadrová energia Atóm. Atómové jadro Atóm jeho zloženie a štruktúra. 59. Rádioaktivita 60. Reťazová reakcia. Jadrový reaktor 61. Jadrová syntéza. Termonukleárna reakcia 62. Ochrana pred jadrovým žiarením 63. Čo sme sa naučili Iné zdroje energie Slnko ako zdroj energie 65. Netradičné zdroje energie 66. Čo sme sa naučili Prirodzená a umelá rádioaktivita. Jadrová reťazová štiepna reakcia uránu. Jadrový reaktor. Jadrová elektráreň. Jadrové žiarenie a ochrana pred ním. Termojadrová reakcia. Netradičné zdroje energie a ich využívanie v bežnom živote. - vysvetliť a na príkladoch uviesť pohybovú a polohovú energiu telesa - na jednoduchých príkladoch vysvetliť vzájomnú premenu rôznych foriem energie a zákon zachovania energie - zaujať kladný postoj k opatreniam vedúcim k úsporám energie - popísať zloženie atómu - vedieť rozdiel medzi prirodzenou a umelou rádioaktivitou - vedieť napísať a vysvetliť priebeh štiepnej reakcie - charakterizovať jadrovú syntézu - charakterizovať druhy jadrového žiarenia a ochranu pred ním - získavať informácie pre tvorbu referátu z rôznych zdrojov - správne citovať zdroje informácií IFV

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne

Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Predmet: Fyzika Ročník: VIII. Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Mesiac Hodina IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tematický celok Téma Úvodná hodina 1. Svetlo Skúmanie vlastností svetla Slnečné žiarenie,

Více

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 1.ročník

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 1.ročník Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 1.ročník Žiak vie: Teória I. ÚVOD 1. Význam a úloha elektrotechniky definovať pojem elektrotechnika charakterizovať príbuzné vedné disciplíny

Více

Polohová a pohybová energie

Polohová a pohybová energie - určí, kdy těleso ve fyzikálním významu koná práci - s porozuměním používá vztah mezi vykonanou prací, dráhou a působící silou při řešení úloh - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

Učebné osnovy z fyziky pre 8.ročník ZŠ

Učebné osnovy z fyziky pre 8.ročník ZŠ Názov projektu Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo - orientovaný

Více

Základy elektroniky Úvod do predmetu

Základy elektroniky Úvod do predmetu Základy elektroniky Úvod do predmetu Ing. Jozef Klus 2012 Obsah tematického celku Oboznámenie s obsahom učiva Opakovanie základov z elektrotechniky Ing. Jozef Klus 1 Vieme bez nej žiť? VÝZNAM A POJEM ELEKTRONIKY

Více

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.3. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.3. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.3 Vzdelávacia

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných k

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9. Učebnice: R. Kolářová, J. Bohuněk - Fyzika pro 8. ročník základní školy, Prometheus, Praha, 2004 R. Kolářová, J. Bohuněk, M. Svoboda,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Pracovný zošit z FYZIKY. Obsah

Pracovný zošit z FYZIKY. Obsah Pracovný zošit z FYZIKY pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom Obsah Skúmame magnetické vlastnosti látok... 2 Magnetizácia látky. Ako si vyrobiť magnet... 3 Zem ako magnet... 5 II.

Více

Učebné osnovy CHÉMIA

Učebné osnovy CHÉMIA Názov predmetu CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 5. 9. 2017 UO vypracovala Učebné osnovy CHÉMIA Ing. Jarmila Bohovicová Časová dotácia Ročník piaty

Více

1. MAGNETICKÝ INDUKČNÝ TOK

1. MAGNETICKÝ INDUKČNÝ TOK NESTACIONÁRNE MAGNETICKÉ POLE STACIONÁRNE MAGNETICKÉ POLE - je časovo nepremenné, konštantné magnetické pole. Vzniká okolo nepohybujúceho permanentného magnetu alebo okolo nepohybujúceho sa vodiča, ktorým

Více

Matematika. VII. ročník

Matematika. VII. ročník Matematika VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah 6. ročník květen Stavba látek Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah Magnetické vlastnosti látek Měření

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v odborné učebně pro fyziku a chemii, v odborné učebně s interaktivní tabulí či v multimediální učebně.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v odborné učebně pro fyziku a chemii, v odborné učebně s interaktivní tabulí či v multimediální učebně. 7.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 7.6.1 Fyzika (F) Charakteristika předmětu 2. stupně Předmět fyzika je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 8. ročníku 1 hodinu

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

ŠkVP. Fyzika. 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Fyzika. 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Fyzika ôsmy SVP 2 hodín/týždeň; ŠkVP 0

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z techniky pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z techniky pre 8. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z techniky pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a úpravou

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou

Více

Čierna skrinka typ 1 VYUČOVACIA HODINA POMOCOU METÓDY

Čierna skrinka typ 1 VYUČOVACIA HODINA POMOCOU METÓDY Čierna skrinka typ 1 VYUČOVACIA HODINA POMOCOU METÓDY ČIERNEJ SKRINKY 1. Sériový elektrický obvod. Téma vyučovacej hodiny: Výroba, rozvod a zdroje elektrickej energie. Jednoduché elektrické obvody. Sériový

Více

Fyzika 6.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Úvod do fyziky. vymezení předmětu fyzika. fyzikální děje.

Fyzika 6.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Úvod do fyziky. vymezení předmětu fyzika. fyzikální děje. Fyzika 6.ročník Úvod do fyziky Zařadí fyziku mezi přírodní vědy. Uvede čím se fyzika zabývá. Uvede zásady bezpečnost práce v pracovně fyziky. Poskytne a přivolá první pomoc při úrazu. vymezení předmětu

Více

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8. Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19 Autor: Vhodné zařazení: Ročník: Petr Pátek Fyzika osmý- druhé pololetí Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.A Metodické poznámky:

Více

Školský vzdelávací program. Učebné osnovy

Školský vzdelávací program. Učebné osnovy ZŠ a MŠ Gaštanová 56, Žilina Školský vzdelávací program Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: FYZIKA Ročník: 8 Názov predmetu Fyzika Ročník osmy Časový rozsah 2 hodina týždenne, spolu

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk,

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk, TEMATICKÝ PLÁN Předmět: FYZIKA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Jan Souček Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Literatura: FYZIKA pro 6. ročník

Více

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Hodinová dotácia: Tematický celok: Človek a príroda Fyzika prvý 1 hodina týždenne Mechanická práca, energia Počet hodín v TC: 4 Obsahový štandard: rôznych foriem energie

Více

Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie)

Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie) Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie) Kód kvalifikácie C7413001-01124 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Elektrotechnika SK ISCO-08 7413001 Elektromontér a opravár

Více

5.6. Člověk a jeho svět

5.6. Člověk a jeho svět 5.6. Člověk a jeho svět 5.6.1. Fyzika ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 Charakteristika vyučujícího předmětu FYZIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího

Více

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla - určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí - chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit vznik ozvěny -

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Látky a tělesa, elektrický obvod Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole,

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version Elektrostatická indukcia

PDF created with pdffactory Pro trial version  Elektrostatická indukcia PadDr. Jozf Bňuška Elktrostatická indukcia E VZNK JEDNOSMERNÉHO PRÚDU albo Čo j to, aký má smr a ďalši informáci jbnuska@nxtra.sk Pri lktrostatickj indukcii na krátky čas nastan usporiadani pohybu lktricky

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník SEPTEMBER Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Chémia Ročník: siedmy

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda. Učebné osnovy z fyziky

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda. Učebné osnovy z fyziky Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Učebné osnovy z fyziky Charakteristika učebného predmetu Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných

Více

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu FYZIKA Ročník ôsmy

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu FYZIKA Ročník ôsmy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Človek a príroda FYZIKA ôsmy 2 hodiny / týždeň, 66 hodín/ rok. Charakteristika predmetu: Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel Finančná matemati ka UČEBNÉ OSNOVY DEVIATY ROČNÍK TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Vklad, úrok, úroková miera Dane zvládnuť základné pojmy

Více

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik Geografia V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

AUTORKA Barbora Sýkorová

AUTORKA Barbora Sýkorová ČÍSLO SADY III/2 AUTORKA Barbora Sýkorová NÁZEV SADY: Elektrický proud a jeho vedení číselné označení DUM NÁZEV DATUM OVĚŘENÍ DUM TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA 1 Co už víme o elektrickém proudu?

Více

ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec. Školský vzdelávací program pre predmet FYZIKA

ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec. Školský vzdelávací program pre predmet FYZIKA ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec Školský vzdelávací program pre predmet FYZIKA Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Vzdelávací stupeň: ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Základnou

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Poznámky pre učiteľa Téma: Sacharidy Ciele: - charakterizovať vlastnosti, štruktúru, zloženie, využitie a výskyt sacharidov - popísať základné vlastnosti D-glukózy a

Více

Opakování učiva 7. ročníku. Práce vykonaná při zvedání tělesa jednoduchými stroji (kladka, páka, nakloněná rovina a kol na hřídeli)

Opakování učiva 7. ročníku. Práce vykonaná při zvedání tělesa jednoduchými stroji (kladka, páka, nakloněná rovina a kol na hřídeli) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: TERCIE

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: TERCIE 5.3.2. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Práce a energie Práce a energie Pohybová a polohová

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner Vyučovací předmět fyzika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v těchto hodinových dotacích: 6.

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012 Ročník: štvrtý Šk. rok

Více

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON výkon P užitečná práce příkon P0 skutečná práce účinnost udává se v procentech Je-li mezi koncovými body vodiče napětí U a prochází-li jím stálý proud I, jenpříkon roven

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Zákony elektrického

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete TECHNICKÉ KRESLENIE odbor mechatronika 1.ročník

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete TECHNICKÉ KRESLENIE odbor mechatronika 1.ročník Žiak vie: TEÓRIA Výkonové štandardy v predmete TECHNICKÉ KRESLENIE odbor mechatronika 1.ročník ELEKTRICKÉ POLE PRÚDOVÉ vysvetliť príčinu elektrickej vodivosti v tuhých látkach definovať vodiče, nevodiče

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávání v předmětu fyzika: vede žáka ke zkoumání přírodních jevů a jejich souvislostí s využitím různých metod poznávání (pozorování, měření,

Více

Provokačná myšlienka: Vieme ovplyvniť využitie zdrojov v našom živote?

Provokačná myšlienka: Vieme ovplyvniť využitie zdrojov v našom živote? Aktivita: OD ZDROJA K TEPLU Autor: Mgr. Hana Chlebanová, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina Cesta na kurikulum: Biológia PREDMET ROČNÍK TEMATICKÝ CELOK 4. ročník SŠ Usadené horniny Organické usadené

Více

Stavba hmoty. Název školy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Stavba hmoty. Název školy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Stavba hmoty Popis podstaty elektrických jevů, vyplývajících ze stavby hmoty Stavba hmoty VY_32_INOVACE_04_01_01 Materiál slouží k podpoře výuky předmětu v 1. ročníku oboru Elektronické zpracování informací.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: fyzika Třída: sekunda Očekávané výstupy Nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a pevných látek Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán

Tematický výchovno vzdelávací plán SNP 6, 94 5 Trenčianske Teplice Tematický výchovno vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Školský rok: 06 /07 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Vyučujúci:

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút.

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút. Názov: Osmóza Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút Vek žiakov: 14 16 rokov Úrovne práce s materiálom: Úlohy majú rôznu úroveň náročnosti.

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Školský rok: Vyučujúci: Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron Technika II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Baron TECHNIKA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie ţiakov

Více

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 01) Co už víme o elektrickém proudu opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 4. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 4. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 4. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

TVVP PRÍRODOVEDA (Wiegerová, Česlová, Kopáčová)

TVVP PRÍRODOVEDA (Wiegerová, Česlová, Kopáčová) OKTÓBER SEPTEMBER Mes. Týž. TVVP PRÍRODOVEDA (Wiegerová, Česlová, Kopáčová) 3. ročník Štátny vzdelávací program ISCED1 1 vyučovacia hodina týždenne, 33 vyučova 1. Úvod Úvodná hodina 2. Opakovanie Čo si

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Kompetence sociální a personální Člověk a měření síly 5. technika 1. LÁTKY A TĚLESA Žák umí měřit některé fyz. veličiny, Měření veličin Neživá měření hmotnosti,objemu, 4. zná některé jevy o pohybu částic,

Více

Elektromagnetické ventily VZWP, nepriamo riadené

Elektromagnetické ventily VZWP, nepriamo riadené hlavné údaje a prehľad dodávok Funkcia Elektromagnetický ventil VZWP-L- je nepriamo riadený 2/2-cestný ventil s elektromagnetickou cievkou. Elektromagnetický ventil je pri výpadku prúdu zatvorený. Pri

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

Ako sa učiť technické predmety MGR. JANA DULINOVÁ ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA

Ako sa učiť technické predmety MGR. JANA DULINOVÁ ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA Ako sa učiť technické predmety MGR. JANA DULINOVÁ ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA Predpoklady pre technické predmety Predstavivosť schopnosť vedieť si predstavovať javy, vidieť v mysli obrazy javov Priestorová predstavivosť

Více

Fyzika - Prima. Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek; Zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek

Fyzika - Prima. Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek; Zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek - Prima Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo Tělesa

Více