5.6 Oblast sociální pomoci a péče o zdravotnû postižené občany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.6 Oblast sociální pomoci a péče o zdravotnû postižené občany"

Transkript

1 5.6 Oblast sociální pomoci a péče o zdravotnû postižené občany Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se zdravotním postiïením. Tedy obãané: w s tûlesným postiïením poúrazové stavy mozku, míchy, kosterního aparátu, genetické vady a onemocnûní w se smyslovým postiïením sluchové vady, zrakové vady aj. w s civilizaãním a interním onemocnûním diabetická onemocnûní, alergická onemocnûní, postiïení ledvin a jater, kardiaci, hypertonici aj. w s kombinovanými vadami zdravotnû postiïení Potfieby cílové skupiny: (Výstupy z informaãního systému sociálních sluïeb v regionu Ústí nad Labem data za rok 1999, zpracováno odborem sociální práce Magistrátu mûsta Ústí nad Labem) Jako prioritní potfieby byly poskytovateli sluïeb oznaãovány: potfieba informací, potfieba zamûstnání, potfieba náplnû volného ãasu, potfieba péče o vlastní osobu. Potfieby uživatelû služeb v oblasti potfieby uživatelû služeb oblasti pomoci nejdûležitûjší oblasti oblasti pomoci vyznačené pomoci vyznačené poskytovateli poskytovateli informovanost 85% *54% péče o vlastní osobu 54% *38% vedení domácnosti 15% 8% ubytování/bydlení 23% 8% stravování 31% 15% zamûstnání 77% *38% vztahy 54% 31% emoãní podpora 38% 15% bezpeãnost 38% 15% finance 31% 15% náplà volného ãasu 54% 23% jiná oblast orientace, komunikace, lékafiské pfiedná ky 31% 15% Poznámka: * tfii potfieby uïivatelû oznaãené poskytovateli jako nejdûleïitûj í Velikost cílové skupiny: Vzhledem k nedostatku informací o celkovém poãtu klientû v této oblasti uvádíme orientaãní poãty tak, jak jsou odhadovány v odborných publikacích. druh postižení orientační výskyt na 100 tis. obyvatel zrakovû postiïení 570 z toho: tûïce 160 sluchovû postiïení 950 z toho: zcela hluchých 145 poruchy fieãi 570 vady pohybového ústrojí v tom: dospûlí vyïadující ústavní péãi 4 mládeï vyïadující ústavní péãi

2 tûlesné postiïení dospûlých s pfiidruïeným mentálním postiïením vyïadující ústavní péãi 4 tûlesné postiïení mládeïe s pfiidruïeným mentálním, popfi. dal ím postiïením vyïadujícím ústavní péãi 5 smyslové postiïení dospûlých vyïadující ústavní péãi 3 vozíãkáfii 330 diabetici z toho: na inzulínu 660 epileptici psoriatici poïivatelé invalidního dûchodu v Ústí nad Labem v roce poïivatelé ãásteãného invalidního dûchodu Pfiehled zafiízení poskytujících služby Roska Ústí nad Labem regionální organizace Unie Roska, âr Rezonance, o. s. obãanské sdruïení onkologických pacientû a jejich pfiátel Ústecký Arcus spoleãnost onkologických pacientû, jejich rodin a pfiátel Tyfloservis oblastní ambulantní stfiedisko sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých Karko, v.d.n. Ústí nad Labem chránûné bydlení (peãovatelská a o etfiovatelská sluïba pro nevidomé) Karko, v.d.n. Ústí nad Labem chránûná dílna SdruÏení zdravotnû postiïených v âr (Centrum sluïeb pro zdravotnû posti- Ïené) Svaz nesly ících a nedoslýchavých v âr Rehabilitaãní centrum nesly ících a sekce nesly ících Svaz tûlesnû postiïených v âr okresní výbor Svaz nesly ících a nedoslýchavých v âr sekce nedoslýchavých Svaz postiïených civilizaãními chorobami okresní výbor Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých okresní poboãka Ústí nad Labem Jaromír tych Chránûná dílna MEDICAL endler, s.r.o. chránûná dílna Demosthenes centrum komplexní péãe 124

3 5.6.3 Základní data o jednotlivých zafiízeních zafiízení / organizace Roska Rezonan- Ústecký Tyflo- Karko, v.d.n. Stfiedisko SNN ČR Svaz TP oblasti pomoci Ústí nad ce, o.s. Arcus servis poraden. sekce v ČR Labem a soiální nedoslý- okresní chránûné chránûné rehabilitace chavých výbor bydlení dílny SZP ČR kapacita max. poãet klientû nedef nedef v zafiízení / ãlenská základna ústavní lûïka neústavní lûïka poãet neopakujících se klientû ãerpajících sluïby celkem poãet opakujících lûïkové se klientû ãerpajících sluïby nelûïkové v ústavní péãi poãet opakujících lûïkové se klientû ãerpajících sluïby nelûïkové v neústavní péãi vûkové sloïení uïivatelû sluïeb 19 75let let 27 X let let let let 0 X let 27 90let let Ïeny dívky 70 % 92 % 90 % 64 % 33 % 48 % 60 % 58 % 68 % muïi chlapci 30 % 8 % 10 % 36 % 67 % 52 % 40 % 42 % 32 % poãet zamûstnancû celkem odborný personál provozní personál dobrovolníci rozpoãet provozní rozpoãet , (v tisících) z toho státní dotace investice (Výstupy z informaãního systému sociálních sluïeb v regionu Ústí nad Labem za rok 1999) Svaz Sjednocená Jaromír MEDICAL PCCH organizace Štych endler, s.r.o. v ČR nevidomých Chránûná chránûné okresní a slabozrak. dílna dílny výbor v ČR let let let let 85 % 35 % 60 % 50 % 15 % 64 % 40 % 50 %

4 5.6.4 Členové koordinační skupiny za oblast sociální pomoci a péče o zdravotnû postižené občany manaïer koordinaãní skupina Tyfloservis Svaz tûlesnû postiïených okresní výbor Jaromír tych Chránûná dílna Magistrát mûsta ÚL odbor sociální práce Stfiedisko poradenství a sociální rehabilitace SzdP SdruÏení zdravotnû postiïených okresní stfiedisko Okresní úfiad Rezonance, o. s. Roska Ústí nad Labem Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Svaz nesly ících a nedoslýchavých Svaz nesly ících a nedoslýchavých Úfiad práce v Ústí nad Labem Ústecký Arcus Karko, v.d.n. Demosthenes centrum komplexní péãe Nikola Aková Bohumila Pfiikrylová Jaromír tych Helena Herbstová Danu e aferová Jindfii ka Krombholzová Marcela Fílová Hana Peterková Milan Hajas Olga Mihaloviãová Ivana Psotová Jifií Kuãaba Oldfiich Biãi tû Margareta Jaglová Vilma Huspeková Jana Te nerová Čeho chceme dosáhnout v období pokrytém 1. Komunitním plánem péče rozvoj a útlum jednotlivých typû péče Stfiednûdobé cíle a opatfiení 1. Komunitního plánu péče ve mûstû a okrese Ústí nad Labem na období let Cíl 1. Vytvofiení systému pracovní rehabilitace pro zdravotnû postižené občany Opatfiení 1.1 Rozvoj chránûných dílen a bazálních míst v chránûných dílnách Opatfiení 1.2 Rozvoj chránûných pracovních míst Opatfiení 1.3 Vznik sociální agentury Opatfiení 1.4 Burza práce s Job klubem pro zdravotnû postiïené obãany Cíl 2. Realizace vzdûlávacích programû pro zdravotnû postižené občany Opatfiení 2.1 Integrace zdravotnû postiïených obãanû do kol Opatfiení 2.2 Vznik koly pro zdravotnû postiïené pfii centru s komplexní péãí Opatfiení 2.3 Roz ífiit poãet pfiíleïitostí pro celoïivotní vzdûlávání zdravotnû postiïených obãanû Cíl 3. Rozvoj nových komunitních služeb pro zdravotnû postižené občany Opatfiení 3.1 Rozvoj sluïeb osobní asistence Opatfiení 3.2 Rozvoj sluïeb rané péãe Opatfiení 3.3 Rozvoj sluïby dopravní obsluïnost Opatfiení 3.4 Centrum s komplexní péãí pro zdravotnû postiïené obãany 126

5 Opatfiení 3.5 Vznik pûjãovny a opravy kompenzaãních pomûcek Opatfiení 3.6 UdrÏení souãasného stavu peãovatelských a terénních sluïeb Opatfiení 3.7 VyuÏití rehabilitace v Masarykovû nemocnici Cíl 4. Rozvoj stávajících služeb pro zdravotnû postižené občany Opatfiení 4.1 Rozvoj Centra sluïeb pro zdravotnû postiïené, SdruÏení zdravotnû postiïených âr, Demosthenes centrum komplexní péãe, Svaz tûlesnû postiïených v âr okresní výbor Ústí nad Labem, Svaz postiïených civilizaãními chorobami v âr, okresní výbor Svaz nesly ících a nedoslýchavých, Tyfloservis, SONS, Roska, Rezonance, o.s., Karko, v.d.n., Svaz tûlesnû posti- Ïených okresní organizace Ústí nad Labem, Svaz nesly ících a nedoslýchavých v âr specifická organizace nedoslýchavých Opatfiení 4.2 Rozvoj stávajících chránûných dílen: Jaromír tych Chránûné dílny, Karko, v.d.n., AVP Stfiekov, Helenia, s.r.o., LAND & T, v.o.s. Trmice, KRAB, MEDICAL endler, s. r. o., AUDIT VT, s.r.o. Cíl 5. Rozvoj bydlení pro zdravotnû postižené občany Opatfiení 5.1 VyuÏít ãásti stávajícího DPD Bukov k poskytování sluïeb pro zdravotnû postiïené obãany Opatfiení 5.2 Rozvoj bezbariérových bytû Cíl 6. Rozvoj svépomocných aktivit a programû Opatfiení 6.1 Rozvoj svépomocných aktivit a pro-rodinných programû Cíl 7. Zajistit koordinaci, plánování a vyhodnocování sociálních služeb v oblasti sociální pomoci a péče o zdravotnû postižené občany Opatfiení 7.1 Zaji tûní plánování péãe prostfiednictvím komunitních plánû v dal ích obdobích v oblasti péãe o zdravotnû postiïené obãany; psaní rozvojových projektû Opatfiení 7.2 Zaji tûní koordinace poskytovatelû v oblasti péãe o zdravotnû postiïené obãany, implementace 1. Komunitního plánu péãe a rozvoj oblasti Opatfiení 7.3 Zaji tûní vyhodnocování efektivity sluïeb a kvality péãe v oblasti sociální pomoci a péãe o zdravotnû postiïené obãany Opatfiení 7.4 Zaji tûní sociálních analýz a zpracovávání dat v oblasti sociální pomoci a péãe o zdravotnû postiïené obãany 127

6 Cíl 1. Vytvofiení systému pracovní rehabilitace pro zdravotnû postižené občany w pro zdravotnû postiïeného ãlovûka je z mnoha dûvodû velmi tûïké ucházet se o normální zamûstnání pfiitom práce je nesmírnû dûleïitou potfiebou nás v ech, tudíï i zdravotnû postiïených obãanû; umoïnit práci nebo alespoà pfiijatelnou denní aktivitu by mûlo být úkolem rozvíjejících se sluïeb; kála moïností musí být velmi iroká, aby respektovala velké rozpûtí v hloubce postiïení; nabídka ãinností musí být od nejjednodu ích aktivit aï po nároãné programy pracovního zaãleàování, které nakonec umoïní opravdové zamûstnání w zamûstnávání zdravotnû postiïených dnes probíhá v chránûných dílnách, které poskytují celkem 357 míst pro zdravotnû postiïené obãany se zmûnûnou pracovní neschopností; poskytovatelé udávají, Ïe je tento poãet nedostaãující; podobnû ukazují i ãísla z Úfiadu práce; v evidenci Úfiadu práce v roce 1999 bylo 754 obãanû se zmûnûnou pracovní neschopností w systém pracovní rehabilitace by mûl obsahovat nûkolik stupàû chránûnosti, kterými klient v rûzných fázích svého postiïení projde tak, aby tam, kde to pûjde, mohl v koneãné fázi být integrován do bûïného pracovního Ïivota (bazální místa v chránûných dílnách, chránûné dílny s rûzným stupnûm nároãnosti, sociální rehabilitace, chránûná pracovní místa zamûstnávání s podporou, skupinové zamûstnávání, pfiechodné zamûstnávání, supervidované zamûstnávání, JOB kluby, sociální agentura a dal í) w obecným problémem u v ech poskytovatelû sluïeb je zajistit pracovní výrobní programy pfii pracovní rehabilitaci; v oblasti sociální pomoci je tedy navrhováno iniciovat vznik sociální agentury, která by byla specializována na zamûstnávání sociálnû slabých obãanû, na zaji Èování vhodných výrobních programû, na rozvoj distribuãní sítû a prodejny výrobkû, prodejní trhy výrobkû, kultivace zamûstnavatelû a dal í sluïby w k naplàování cíle pfiispívá Akãní plán zamûstnanosti âr; opatfiení, která jsou k tomuto cíli navrhována jsou implementací Akãního plánu zamûstnanosti Pilífie 2 Podpora podnikání, a to v opatfiení ã. 2.5 Akãního plánu zamûstnanosti VyuÏití vefiejných zakázek pfiednostnû k zaji tûní zamûstnávání evidovaných uchazeãû o zamûstnání, zejména obtíïnû umístitelných na trhu práce a Pilífie 4 Podpora rovných pfiíleïitostí v ech osob Opatfiení 1.1 Rozvoj chránûných dílen a bazálních míst v chránûných dílnách w lidé se zdravotním postiïením si v chránûných dílnách mohou vyzkou et nejrûznûj í ãinnosti, obnovit nebo poprvé získat dûvûru ve své schopnosti; chránûné dílny musí nabízet iroké spektrum programû; ãinnosti musí být pfiizpûsobeny fyzickým i psychickým schopnostem uïivatelû tak, aby ãlovûk v ãinnostech neselhával; kaïdodenním docházením do chránûných dílen se kaïdý klient nauãí nejen dûlat vybranou konkrétní práci, ale i mnoho jiného, co k zamûstnání patfií; chodit do práce vãas, soustfiedit se, chápat souvislost mezi ãinností, výrobkem a výdûlkem; to pak nûkterým klientûm umoïní pfiejít z chránûné dílny do programu pracovního zaãlenûní w chránûné dílny mohou být odstupàovány ve své nároãnosti jak ve výrobních programech, tak v odborné pomoci, aby postiïení zaznamenali urãitý vývoj 128

7 Obsah a typy jsou rûznorodé: kuchyàská dílna zahradnická dílna aranïování kvûtin pekafiská dílna arteterapeutická dílna keramická dílna kartonáïní dílna truhláfiská dílna textilní dílna (vy ívání, háãkování, pletení) prádelna kavárna w v rámci rozvoje tohoto typu zamûstnávání roz ífiit sluïby o dovoz práce domû w specifikovat výrobní programy a klientelu pro vznik nových dílen, spolupráce v koordinaãní skupinû w aktivizace zdravotnû postiïených obãanû w zlep ení kvality Ïivota zdravotnû postiïených obãanû w Kã vznik 70 nových míst, udrïení stávajících dílen finanãní nároãnost nebyla bûhem procesu konzultací definována w 70 nových míst v chránûných dílnách, udrïení 357 míst ve stávajících Opatfiení 1.2 Rozvoj chránûných pracovních míst w jde o cílené a systematické zapojování uïivatelû do normálního zamûstnání; jde o systém postupných krokû, pfiizpûsobených konkrétnímu jedinci, které vedou k adaptování se postiïeného ãlovûka do normálního zamûstnání w pracovní asistenti v tomto programu nepracují pouze s klienty, ale i se zamûstnavateli na jejich celkové kultivaci, dovednostech komunikovat s klienty a fie it náhlé situace, které mohou vzniknout w zmapování chránûných pracovních míst, která existují a vytvofiení místa osobního asistenta w vytipovat zamûstnavatele a spoleãnû vytvofiit dal í pracovní místa w spoleãensko-psychologická podpora od asistenta w souãasnû vyjednávat o vhodné dopravû do zamûstnání w zvý ení kvality Ïivota zdravotnû postiïených obãanû w zvý ení samostatnosti zdravotnû postiïených obãanû w sníïení nákladû na péãi o zdravotnû postiïené obãany w nebyly urãeny v procesu konzultací w vytvofiení max. 40 pracovních míst a 2 míst osobních asistentû 129

8 Opatfiení 1.3 Vznik sociální agentury Agentura, jejíï hlavní ãinností je: w zprostfiedkovávat práci du evnû, sociálnû a zdravotnû handicapovaným obãanûm w realizovat marketinkový program pro chránûné dílny ve v ech oblastech sociální pomoci w zaji Èovat pfiechodné zamûstnávání pro sociálnû a zdravotnû handicapované obãany w provozovat prodejnu výrobkû sociálnû a zdravotnû handicapovaných obãanû w provozovat informaãní centrum ve spojení s kavárnou a galerií arteterapeutických dûl sociálnû a zdravotnû handicapovaných obãanû w pofiádat prodejní výstavy w zaji Èovat mediální podporu pro handicapované obãany w poskytovat sociálnû právní poradenství pro podnikatele Zamûstnává profesionály, klienty, dobrovolníky. MÛÏe být provozována neziskovou organizací ve spolupráci s Úfiadem práce. w systematický marketink pro handicapované obãany w zvy ování konkurenceschopnosti výrobkû handicapovaných obãanû na volném trhu w vytvofiení pracovních pfiíleïitostí pro handicapované obãany w systematická spolupráce s podnikatelskou vefiejností w zpfiístupnûní a integrace handicapovaných do spoleãnosti prostfiednictvím jejich práce w Kã na 3 roky pro v echny cílové skupiny klientû w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Opatfiení 1.4 Burza práce s Job klubem pro zdravotnû postižené občany w klienti mají ãasto handicap, který jim znesnadàuje neustálý pohyb po institucích a úfiadech; umístûní Úfiadu práce v Ústí nad Labem sniïuje moïnosti zdravotnû postiïenému ãlovûku úfiad pravidelnû nav tûvovat; klienti v ak potfiebují aktuální informace o moïnostech svého zamûstnání, o aktuálním stavu na trhu práce; potfiebují aktivizaãní programy, získat nové dovednosti, úãastnit se rekvalifikaãních kurzû w v opatfiení je navrïeno zfiízení aktualizované burzy práce v Centru sluïeb pro zdravotnû postiïené w zfiízení Job klubu w vytipování a realizace rekvalifikací pro zdravotnû postiïené obãany v souvislosti s opatfiením ã. 1.1 a 1.2 w zpfiístupnûní adekvátních informací klientûm w aktivizace zdravotnû postiïených obãanû w posílení sluïeb komplexního poradenství v potfiebách zamûstnávání 130

9 w nebyly urãeny v procesu konzultací w 15 klientû za týden + vyuïití Centra sluïeb pro zdravotnû postiïené pro klientû Cíl 2. Realizace vzdûlávacích programû pro zdravotnû postižené občany Celková koncepce k tomuto cíli by mûla upfiednostàovat: w individuální integraci dûtí do normálních kol w v pfiípadû potfieby vytvofiení speciální koly pro zdravotnû postiïené v návaznosti na opatfiení ã. 3.4 Centrum s komplexní péãí pro zdravotnû postiïené obãany a opatfiení ã. 5.1 v oblasti dûtí a mládeïe Rozvoj stávajících sluïeb (péãe zaji Èována centrem komplexní péãe Demosthenes, Jeslemi mûsta Ústí nad Labem a Matefiskou kolou MEDICAL, o.p.s.) w roz ífiení moïnosti pro celoïivotní vzdûlávání zdravotnû postiïených Opatfiení 2.1 Integrace zdravotnû postižených občanû do škol w cílem navrhovaného opatfiení je integrace zdravotnû postiïených do bûïných kol; v souãasné dobû bûïné koly mají pouze ãásteãnû vybudované bezbariérové pfiístupy, nedostateãné úpravy uãeben, hygienických zafiízení aj., pro pohyb zdravotnû postiïených dûtí w jde o vytipování motivovaných kol, které by zaãaly s integrací zdravotnû postiïených dûtí nebo o podporu kol, které dnes integraci zaji Èují (Z Vojnoviãova aj.); jedná se pfiedev ím o tûlesnû postiïené dûti; u smyslovû postiïených byl v rámci Ïádosti o zafiazení do sítû kolských zafiízení M MT âr, kterou podal Demosthenes ve spolupráci s Urãeným kolským úfiadem v Ústí nad Labem, zmapován poãet dûtí nejen v rámci okresu, ale i Ústeckého kraje; od ledna bylo otevfieno SPC pro sluchovû posti- Ïené pfii Demosthenu centru komplexní péãe; v následujícím období se plánuje otevfiení speciálního centra pro zrakovû postiïené w zároveà pûjde o zmapování poãtu dûtí, které nejsou zafiazeny do bûïné kolní docházky a analýzu jejich potfieb, v návaznosti na opatfiení ã. 2.2 w po zji tûní potfiebných údajû pak vytvofiit podmínky dûtem a rodinám pro to, aby mohly být zafiazovány do bûïných kol (bezbariérové pfiístupy, úprava uãeben, doprava do kol, osobní asistenti a dal í) w navázat úzkou spolupráci s fiediteli kol v ech typû w vyuïít sdûlovací prostfiedky pro osvûtu obãanû k postoji integrace zdravotnû postiïených w zaji tûní vzdûlávání uãitelû v odvûtví speciální pedagogiky w zaji tûní úzké spolupráce s referátem (odborem) kolství w integrace dûtí do kol bûïného typu w sniïování nákladû na zfiizování speciálních kol w umoïnit vzdûlávání v em obãanûm postupné uplatnûní na trhu práce w nebyly urãeny v procesu konzultací 131

10 w na motivovaných kolách umístit vïdy v jedné tfiídû 2 3 dûti Opatfiení 2.2 Vznik školy pro zdravotnû postižené pfii centru s komplexní péčí w pfies vût í poãet zdravotnû postiïených dûtí, které se mohou vzdûlávat ve kolách bûïného typu, není pochyb o tom, Ïe je tfieba udrïet urãitou síè speciálních kol jako alternativu k pokrytí vzdûlávacích potfieb tûch dûtí se zdravotním postiïením, které pro rozvoj svých schopností potfiebují prostfiedí, které jim s ohledem na jejich konkrétní specifické potfieby a individuální zvlá tnosti vyhovuje lépe neï kola bûïného typu; speciální koly mohou být i místem, kde se shromaïìují a vytváfiejí znalosti o nových a optimálních zpûsobech vzdûlávání nejzávaïnûji postiïených dûtí; zároveà jsou koly poradenským centrem pro rodiãe v oblasti vzdûlávání svých zdravotnû postiïených dûtí w v âeské republice je dosud, pouze v ak ve výjimeãných pfiípadech a za pfiíslu ných legislativních opatfieních, pouïíván institut s termínem osvobození od povinné kolní docházky, který je vnímán jako rozporný s legislativním stavem zemí Evropského spoleãenství. Institut osvobození od povinné kolní docházky by mûl být opu tûn. Naplnûní práva na vzdûlání u dûtí s tûïkým zdravotním postiïením je moïné fie it mj. formou institutu osvobození od povinnosti docházet do koly není-li ve výjimeãných pfiípadech pravidelná pfiítomnost dítûte ve kole moïná. K tomuto úãelu jsou zfiizovány speciální koly pro tûïce zdravotnû postiïené. w tomuto opatfiení musí pfiedcházet dûsledné zmapování poãtu zdravotnû postiïených obãanû s tûï ím postiïením w musí být vytvofiena spolupráce mezi kolami, Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálními kolami (napfi. Teplice Nové láznû) w dûleïitá je spolupráce a pomoc rodiãûm pfii vzdûlávání jejich dûtí w návaznist na opatfiení ã. 3.4 v oblasti zdravotnû postiïených obãanû w zaji tûní vzdûlávání pro dûti s tûï ím stupnûm zdravotního postiïení a kombinovanými vadami, které byly a jsou osvobozeny od povinné kolní docházky w nebyly urãeny v procesu konzultací w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Opatfiení 2.3 Rozšífiit počet pfiíležitostí pro celoživotní vzdûlávání zdravotnû postižených občanû w trvalým problémem zûstává i poskytnutí co nejvy ího moïného vzdûlání tûm klientûm, ktefií byli aï donedávna práva na vzdûlávání prakticky zbavováni (závaïné mentální postiïení, hluchoslepí, nûkteré dûti s dûtskou mozkovou obrnou aj.); v dal ím období bude tfieba umoïnit vût ímu poãtu zdravotnû postiïených dosáhnout vysoko kolského vzdûlání; to pfiedpokládá pfiedev ím odstraàování v ech typû bariér, mezi kterými v této souvislosti obzvlá tní roli hrají bariéry informaãní; na národní úrovni se pfiedpokládá i zavedení státních stipendií pro nesly ící, aby mohli studovat na specializovaných univerzitách, na kterých se pfiedná í ve znakovém jazyce a které existují pouze v zahraniãí 132

11 w na regionální úrovni je navrhováno roz ífiit poãet pfiíleïitostí pro celoïivotní vzdûlávání zdravotnû postiïených na místní Univerzitû J. E. Purkynû w podporovat stfiedo kolské vzdûlávací programy, které zahrnují co nejvíce poznatkû bezprostfiednû vyuïitelných v praktickém Ïivotû a na volném trhu práce w zpracovat informace o moïnostech vzdûlávání zdravotnû postiïených pfii zamûstnání w propojit informace od stfiedních kol a Univerzity J. E. Purkynû na stávající zafiízení a poskytovatele, ktefií pracují se zdravotnû postiïenými obãany w problémem pfii vzdûlávání obãanû hluchonûmých je rozdílnost ve výuce znakové fieãi a chronický nedostatek uãitelû znakové fieãi w vyuïít jiï zpracovaný materiál o moïnostech vzdûlávání zdravotnû posti- Ïených na vysokých kolách w zaji tûní vzdûlávání pro obãany se zdravotním postiïením, ktefií byli osvobozeni od povinné kolní docházky w zaji tûní práva na vzdûlání mladým talentovaným lidem se zdravotním postiïením w nebyly urãeny v procesu konzultací Pfiedpokládaný počet klientû w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Cíl 3. Rozvoj nových komunitních služeb pro zdravotnû postižené občany Cílem nových komunitních sociálních sluïeb je pomoc v tûch oblastech Ïivota a pfii výkonu tûch pro Ïivot ãi pracovní uplatnûní nezbytných ãinností, které zdravotnû postiïený obãan není schopen samostatnû zvládat ani po absolvování základní ãi akutní léãby a rehabilitaãního procesu. Sociální sluïby budou poskytovány zejména v následujících formách: poskytování technických pomûcek vãetnû souvisejících sluïeb sluïby osobní asistence, které zahrnují i prûvodce, pfiedãitatele a tlumoãníky sluïby fie ící dopravu zdravotnû postiïených ÏákÛ do kol a zafiízení sluïby fie ící dopravu zdravotnû postiïených pro jiné úãely peãovatelská sluïba, sluïby domácí péãe respitní péãe Nûkteré z uvedených typû sociálních sluïeb se doplàují, jiné pfiedstavují alternativní moïnosti. Podstatné v ak je, Ïe zdravotnû postiïený obãan nebo jeho zákonný zástupce musí mít právo volby, zda bude svou situaci fie it osobní asistencí, peãovatelskou sluïbou, domácí péãí, respitní péãí, sluïbami chránûného bydlení nebo jejich kombinacemi, nebo zda dá pfiednost pobytu v domovû sociální péãe. Opatfiení 3.1 Rozvoj služeb osobní asistence w celosvûtové hnutí obãanû zdravotnû postiïených podporuje zavedení sluïeb osobních asistentû ve v ech státech svûta, protoïe se jedná o zaji tûní nezávislosti obãanû s tûïkým zdravotním postiïením v jejich vlastním prostfiedí a výsledné náklady mohou být i niï í nebo stejné neï náklady na jiné formy ústavní péãe w osobní asistence má zajistit zdravotnû postiïeným nezávislý zpûsob Ïivota; tyto sluïby by mûly slouïit lidem od dûtství po celý Ïivot, pokud to funkãní omezení jednotlivce vyïaduje; je to zejména pomoc pfii zaji Èování 133

12 Ïivotních potfieb pfii pfiípravû na pracovní a spoleãenské uplatnûní a pfii jejich realizaci; nový zákon vymezuje ve sluïbách sociální péãe: sluïby asistenãní, zaji Èují dohled nad osobou a její kontakt se spoleãenským prostfiedím sluïby osobní asistence, poskytující pomoc osobám se zdravotním posti- Ïením zahrnující sluïby, zmíràující postiïení ve v ech ãinnostech; to ukazuje na nutnost ãasového rozloïení osobní asistence nepfietrïitá celodenní asistenãní sluïba, která zabezpeãuje potfieby klienta v hygienû, oblékání, pfiemisèování, podávání jídla, procviãování, doprovody, stálé výpomoci pfii v ech ãinnostech i v noãních rodinách aj. nárazová celodenní asistence pfii víkendech, nemoci, dovolené, potfiebû oddychu peãující rodiny aj. pravidelná osobní asistence reagující na pfiedem urãené potfieby vyjednávání na úfiadech, doprovody, prûvodcovství, pomoc pfii pracovních ãinnostech, sociální integraci, osobní hygiena, úklid, nákup, vafiení w k naplàování opatfiení je nutné zakotvit osobního asistenta do zákona w provést prûzkum u klientû, stanovit potfiebné poãty osobních asistentû w spoleãnû s Úfiadem práce vytipovat pfiípadné asistenty, zajistit rekvalifikaãní kurzy w u star ích lidí potfieba spojit sociální sluïbu se sluïbou osobního asistenta w v rámci respitní péãe spolupracovat s KS seniorû, potfieba rozvíjet kapacity pro zdravotnû postiïené w zjistit údaje a vytvofiit pilotní projekt se zapojením 15 asistentû pro klientû a vyuïívání sluïeb neprofesionálû w zpracovat informaãní strategii pro klienty a vefiejnost ohlednû osobní asistence w kompenzovat optimálním zpûsobem zdravotní postiïení w zabezpeãení základních Ïivotních potfieb, vãetnû pomoci pfii fyziologických potfiebách w moïnost vychovávat své dûti a peãovat o nû w být zamûstnán, být ekonomicky sobûstaãný, moci pracovat i mimo domov w moci studovat, dále se vzdûlávat w realizovat se ve volném ãase, dostat se do pfiírody, na náv tûvy, za zábavou, za sportem, rekreací, spoleãensky se angaïovat w sejmout nadmûrné zatíïení ãasté v rodinû s tûïce zdravotnû postiïenými w pomoc pfii domácích pracech, Ïít v uklizeném bytû, umût si uvafiit, nakoupit aj. w sníïení financí v sociálním systému w vytvofiení cca 15 nových pracovních míst U dûtí jde zejména o aktivity spojené: se kolní docházkou s aktivním vyuïíváním volného ãasu, zejména rozvojem zájmû a zálib s uvolàováním pfiíli tûsných vztahû a ochranitelských postojû mezi posti- Ïeným dítûtem a rodiãi, zvlá tû matkami s vedením dítûte k samostatnosti, jeho pfiípravou na osamostatnûní v dospívajícím vûku ãi po úmrtí rodiãû s navazováním normálních vztahû s vrstevníky aj. U zrakovû postiïených se napfiíklad jedná: o výcvikovou ãinnost (procviãování prostorové orientace a samostatného pohybu) o pfiedãitatelskou sluïbu o prûvodcovské sluïby ( kola, zamûstnání, nákupy, úfiední jednání, léãebný pohyb aj.) U sluchovû postiïených se napfiíklad jedná: o tlumoãnické sluïby znakové fieãi o tlumoãnické a poradenské sluïby pfii úfiedních jednání aj. 134

13 w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w klientû, osobních asistentû Opatfiení 3.2 Rozvoj služeb rané péče w raná péãe je soustava sluïeb a programû poskytovaných dûtem ohroïeným v sociálním, biologickém a psychickém vývoji, dûtem se zdravotním posti- Ïením a jejich rodinám s cílem pfiedcházet postiïení, eliminovat nebo zmírnit jeho dûsledky a poskytnout rodinû, dítûti i spoleãnosti pfiedpoklady sociální integrace; tyto sluïby mají být poskytovány od zji tûní rizika nebo postiïení tak, aby zvy ovaly vývojovou úroveà dítûte v oblastech, které jsou postiïením ohroïeny w toto opatfiení úzce navazuje na opatfiení ã. 5.1 Rozvoj stávajících zafiízení u cílové skupiny dûti a mládeï w Demosthenes o.p.s. jako ãást Demosthenu centra komplexní péãe poskytuje v Ústí nad Labem koordinovanou sluïbu rané péãe podle standardû MPSV, dochází k navazování kontaktû s potfiebnými rodinami ve spolupráci s Dûtskou klinikou IPVZ MN a pediatry v okrese; pro dal í období je nutné zaji tûní informací a jejich provázání mezi jednotlivými poskytovateli (Demosthenes centrum komplexní péãe, Jesle mûsta Ústí nad Labem, Centrum pro matku a dítû, matefiské koly v ech typû, Dûtský denní rehabilitaãní stacionáfi, MEDICAL o.p.s., Domov pro matky s dûtmi Orlická, Asociace rodiãû zdravotnû postiïených dûtí a dal í). w navázat kontakty s rodinami (chybí informace) a podchytit rodiny w zajistit programy pro následnou péãi w zpracovávat projekty k financování programû w zajistit sluïby pro zrakovû postiïené dûti, pracovat na otevfiení speciálního centra pro zrakovû postiïené od 3 do 18 let w prevence zhor ování stavu postiïených dûtí, jejich integrace do Ïivota w sniïování nákladû na celoïivotní péãi o postiïené dûti w nebyly urãeny v procesu konzultací w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací, v Masarykovû nemocnici se narodí v prûmûru za jeden rok 20 dûtí s porodní hmotností niï í neï 1 kg potenciální klienti tûchto sluïeb Opatfiení 3.3 Rozvoj služby dopravní obslužnost w je popsáno v opatfiení ã. 1.4 v oblasti sociální pomoci a péãe o dûti a mládeï w zku ební doprava zahájena v roce 2000 autobusová linka w provést vyhodnocení dopravy po 6 mûsících provozu, spoleãnû s odborem dopravy, poskytovateli sluïeb a klienty domluvit pfiípadné zmûny a úpravy autobusové linky 135

14 w vût í mobilita zdravotnû postiïených, seniorû, peãujících rodinných pfiíslu níkû a jiných skupin klientû w podpora peãujícím rodinám w psychická a fyzická aktivizace zdravotnû postiïených obãanû w podchycení zdravotnû postiïených Ïijících v osamûní, odsunutí jejich potfieby být umístûni do ústavní péãe z dûvodu samoty w nebyly urãeny v procesu konzultací (stanoveny na základû zku ebního provozu) w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací (stanoven na základû zku ebního provozu) Opatfiení 3.4 Centrum s komplexní péčí pro zdravotnû postižené občany w centrum poskytující komplexní sociálnû zdravotní péãi pro zdravotnû postiïené dospívající a dospûlé; sociální a psychologickou stimulaci, rehabilitaãní péãi, vzdûlávací programy; souãástí centra by mûla být kola pro zdravotnû postiïené, zhruba míst; posílí se nabídka pro zdravotnû postiïené v potfiebách vzdûlávání, kterých je v Ústí nad Labem nedostatek (viz opatfiení ã. 2.2) w centrum poskytuje specializované poradenství pomáhající obãanûm se zdravotnû postiïeným dítûtem a jejich rodinám a zákonným zástupcûm pfii zaãleàování do Ïivota spoleãnosti a pfii fie ení osobních problémû a krizí, vyplývajících ze zdravotního postiïení; pracuje systematicky s rodinami uïivatelû, poskytuje jim prostor pro scházení, pfiípadnû nabízí klubové programy; souãástí centra mûïe být kavárna, kde obsluhu vykonávají sami klienti w centrum nabízí denní pobyty s dal ími programy v odpoledních a veãerních hodinách; zamûstnanci: speciální pedagogové, osobní asistenti, socioterapeuti, stfiední zdravotní personál s konzultací pediatra, psychiatra, právníka aj.; souãástí centra je práce v terénu poskytování informací, o etfiovatelská a peãovatelská sluïba a sluïby rané péãe w centrum je v ideálním pfiípadû v provozu sedm dní v týdnu; pro vznik centra je moïné vyuïít prostor stávajících zafiízení w dûleïitým prvkem je provázanost a propojenost na v echny dal í poskytovatele w cílem tohoto opatfiení je zamûfiit ãinnost ke komplexní péãi o klienta w pomoc peãujícím rodinám w zamezení umístûní klienta do ústavní péãe w sníïení nákladû na ústavní péãi w propojení péãe mezi jednotlivými poskytovateli w nebyly urãeny v procesu konzultací w míst v denní péãi a míst pro rodiny v terénní péãi 136

15 Opatfiení 3.5 Vznik pûjčovny a opravny kompenzačních pomûcek w moderní technologie zásadním zpûsobem zlep ují kvalitu Ïivota lidí se zdravotním postiïením; sortiment pomûcek oznaãovaných v resortu zdravotnictví jako prostfiedky zdravotnické techniky (PZT) se u nás v posledních letech výraznû zlep il, v tuto chvíli na nákup nûkterých pomûcek (PZT) pfiispívají zdravotní poji Èovny, na nákup jiných sociální referáty okresních úfiadû; problémem zdravotnû postiïených obãanû v ak zûstává situace, kdy si nemohou zdravotní pomûcku vyzkou et, neï si ji zakoupí; zároveà mají zdravotnû postiïení, ale i odborníci, ãasto nedostatek informací o technických pomûckách a prostfiedcích zdravotnické techniky w v opatfiení je navrhováno vytvofiit prostor zázemí, kde bude k dispozici iroký výbûr kompenzaãních pomûcek se specializovaným poradenstvím; klientovi bude pomûcka ukázána, pfiedvedeno jak s ní má zacházet a klient se pod vedením odborníka nauãí pomûcku vyuïívat pro své potfieby; kompenzaãní pomûcku si bude moci na krat í dobu pûjãit domû; pokud mu bude pomûcka vyhovovat, mûïe si ji pozdûji zakoupit; instrukci k pouïívání mohou provádût i uïivatelé sami; v druhé fiadû bude nutné pûsobit na lékafie, aby poradenství v tomto smûru bylo kvalifikované a zasvûcené w zmírnûní následku zdravotního postiïení w zvy ování kvality Ïivota zdravotnû postiïeného ãlovûka w integrace zdravotnû postiïených do spoleãnosti w zvy ování samostatnosti zdravotnû postiïených w zvy ování kvality poradenství a informací pro zdravotnû postiïené obãany w zlep ení spolupráce s lékafii w nebyly upfiesnûny v procesu konzultací w neomezená kapacita Opatfiení 3.6 Udržení současného stavu pečovatelských a terénních služeb w je tfieba zásadním zpûsobem podpofiit, aby zdravotnû postiïený dospûlý ãi dítû nebyli umisèováni do ústavní sociální péãe a byli ponecháni co nejdéle v rodinách; rodiny se v ak mohou starat o své blízké v kombinaci s odbornou péãí poskytovanou profesionálními agenturami; sluïby poskytující profesionálními agenturami se týkají domácí zdravotní péãe, domácí sociální péãe, stravovacích sluïeb, sluïeb osobní asistence a dal ích sluïeb dle aktuálních potfieb zdravotnû postiïeného obãana; sluïby je nutné poskytovat v rûzných kombinacích peãovatelských a o etfiovatelských sluïeb se sluïbami osobní asistence a neprofesionální pomocí w v souãasné dobû se jedná o udrïení tûchto sluïeb (Peãovatelská sluïba mûsta Ústí nad Labem, peãovatelská sluïba MEDICAL endler, s.r.o.) w je potfieba zlep it informovanost o sluïbách v této oblasti, urãit informaãní místa, pravidelnû aktualizovat informace w sníïení nákladû na ústavní péãi w zvy ování moïnosti pro zdravotnû postiïené obãany Ïít co nejdéle ve svém domácím prostfiedí 137

16 w nebyly upfiesnûny v procesu konzultací w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Opatfiení 3.7 Využití rehabilitace v Masarykovû nemocnici w vyuïití novû vznikajícího rehabilitaãního oddûlení v Masarykovû nemocnici pro zdravotnû postiïené obãany i mimo akutní léãbu ve zdravotnických zafiízení w vyjednat s Masarykovou nemocnicí vý i finanãních náhrad za rehabilitaãní cviãení w zjistit moïnosti podílu zdravotních poji Èoven w vyuïití upravených prostor pro zdravotnû postiïené (bazén, rehabilitaãní pomûcky aj.) w nebyly upfiesnûny v procesu konzultací w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Cíl 4. Rozvoj stávajících služeb pro zdravotnû postižené občany w zajistit v období platnosti 1. Komunitního plánu péãe rozvoj stávajících sluïeb v oblasti sociální pomoci a péãe pro obãany zdravotnû postiïené Opatfiení 4.1 Rozvoj Centra sluïeb pro zdravotnû postiïené, SdruÏení zdravotnû postiïených âr, Demosthenes centrum komplexní péãe, Svaz tûlesnû postiïených v âr okresní výbor Ústí nad Labem, Svaz postiïených civilizaãními chorobami v âr, okresní výbor Svaz nesly ících a nedoslýchavých, Tyfloservis, Sons, Roska, Rezonance, o.s., Karko, v.d.n., Svaz tûlesnû posti- Ïených okresní organizace Ústí nad Labem, Svaz nesly ících a nedoslýchavých v âr specifická organizace nedoslýchavých Opatfiení 4.2 Rozvoj stávajících chránûných dílen Jaromír tych Chránûná dílna, Karko, v.d.n., AVP Stfiekov, LANDT & T, v.o.s. Trmice, Helenia, s.r.o., KRAB, MEDICAL endler, s.r.o., AUDIT VT, s.r.o. Cíl 5. Rozvoj bydlení pro zdravotnû postižené občany w rozvoj sluïeb v oblasti bydlení je jednou ze základních podmínek, jak oddálit umístûní ãlovûka do ústavní péãe; realizace sluïeb v bydlení v ak naráïí na nevyjasnûnou bytovou politiku jak státní, tak regionální; pro specifikaci navrhovaných opatfiení bude nutné zpracovat regionální koncepci bydlení pro celou populaci 138

17 w navrhovaná opatfiení se v souãasné dobû orientují na tfii typy sluïeb: rozvoj sluïeb v penzionu, rozvoj bezbariérových bytû, rozvoj chránûného bydlení Opatfiení 5.1 Využít části stávajícího DPD Bukov k poskytování služeb pro zdravotnû postižené občany w kvalitní bydlení je pro zdravotnû postiïené ãasto nároãnou finanãní investicí; bezbariérové pfiístupy a adekvátní úpravy v bytû nejsou pro nedostatek finanãních prostfiedkû ãasto zrealizovány; v opatfiení je navrhováno vyãlenit v DPD Bukov dostateãný poãet bezbariérových bytû, které jsou v DPD Bukov zafiízeny; jedná se o moïnosti postupného vyãlenûní deseti bytû pro zdravotnû postiïené obãany w pro adekvátnûj í obsazování tûchto bytû zdravotnû postiïenými by bylo úãelné vyãlenit byty jako chránûné byty a zjednodu it procesy umisèování ze strany Odboru sociálních vûcí Magistrátu mûsta Ústí nad Labem w zaji tûní kvalitního bydlení pro zdravotnû postiïené w zapoãít postupnou transformaci DPD Bukov w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w 10 bytových jednotek, bydlících klientû po dobu 1. Komunitního plánu péãe Opatfiení 5.2 Rozvoj bezbariérových bytû w rozvoj bydlení pro obãany se zdravotním postiïením v bûïné bytové zástavbû, a to pfiedev ím u mladých rodin se zdravotnû postiïeným ãlovûkem w zpracování projektû a napojení na Projekty aktivní politiky mûsta a okresu Ústí nad Labem a bytovou politiku obvodû mûsta w podpora mladých rodin se zdravotnû postiïeným ãlovûkem v integraci do bûïného Ïivota w nebyly upfiesnûny v procesu konzultací w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Cíl 6. Rozvoj svépomocných aktivit a programû w rozvoj svépomocných skupin a klubû je v souãasné dobû v rozvinutých státech svûta mohutnû podporován; svépomocné skupiny jdávají obãanûm moïnost aktivnû se zapojit do vefiejného Ïivota, jsou zpûtnou vazbou pro politiky, úfiedníky a poskytovatele v tvorbû sociálních politik regionû ãi státû; zároveà jsou pomocí v odborné péãi; pomoc uïivatelû není finanãnû nároãná a mûïe uspokojit fiadu potfieb klientû 139

18 Opatfiení 6.1 Rozvoj svépomocných aktivit a prorodinných programû w svépomocné skupiny a kluby jsou zakládány a fiízeny organizacemi klientû, pfiípadnû jejich rodinnými pfiíslu níky; slouïí k setkávání lidí, pfiedávání zku eností, realizaci programû v oblasti kultury a volného ãasu, nûkterých rehabilitaãních programû, obhajování práv klientû, k pûsobení na vefiejnost, vytváfiení sociální politiky obce w svépomocné skupiny jsou v oblasti zdravotnû postiïených obãanû nejrozvinutûj í ze v ech oblastí sociální pomoci a to díky jejich historii w v souãasné dobû jde o nové nasmûrování práce svépomocných skupin smûrem k potfiebám, které komunita v oblasti péãe o zdravotnû postiïené potfiebuje; to pfiedev ím distribuce adekvátních informací, spolupráce s lékafii, poradenství, roz ífiení ãlenské základny o mladé lidi, podpora vzniku nových svépomocných skupin w u ãlenû rodiny, ktefií poskytují péãi svému blízkému, mohou rûzné formy zátûïe vyvolávat fiadu nepfiíjemných pocitû; výsledkem pak mûïe být hnûv, odpor ãi znechucení z trvalé odpovûdnosti, pocit izolace ãi ztráty du evní rovnováhy; mohou se objevit pocity bezmoci a bezvýchodnosti; nûkdy se mûïe u peãovatele objevit i touha zbavit se svého bfiemene umístûním zdravotnû postiïeného ãlovûka do ústavu w je nezbytné, aby peãovatelé a peãovatelské rodiny nezûstaly osamoceny ve svém konání; rodinná péãe musí doznat vefiejného ocenûní jako vysoce postavená hodnota, která je i motivaãní pro ostatní rodiny v komunitû w peãovatelé pro svoji laickou péãi potfiebují pfiedev ím: adekvátní informace, poradenství odborníkû, podporu a pomoc od ostatních peãujících rodin, napojení na dobrovolné pracovníky. w je proto navrhováno podpofiit rozvoj stávajících organizací, které sdruïují peãující rodiny s cílem omlazení ãlenû a vytváfiet podporu pro vznik dal ích svépomocných skupin peãovatelû; dále vytvofiit informaãní strategii, která zabezpeãí opakovaný adekvátní pfiísun informací peãujícím rodinám (vyuïití médií, informaãních letákû, Katalogu sociálních a zdravotních sluïeb, informaãních zdravotnických zafiízení a dal í) w zajistit spolupráci mezi poskytovateli, Dobrovolnickým centrem a Univerzitou J. E. Purkynû w podporovat aktivity mladých klientû, s cílem zaktivizování a pfievzetí úlohy po star ích w zpracovat a zajistit dostatek informací o svépomocných aktivitách w vypracovat strategii na zlep ení image souãasných organizací w aktivizovat mladé obãany pro úãast na rekreacích a rekondiãních pobytech w docílit roz ífiení ãlenské základny, stávajících svépomocných skupin a svazû klientû ve vûku let w zaji tûní zajímavých kulturních pofiadû a programû pro mlad í generaci w podpora svépomocných skupin uïivatelû, omlazení ãlenské základny w zrovnoprávnûní uïivatelû v postavení ve spoleãnosti w aktivní podíl uïivatelských skupin pfii tvorbû sociální politiky mûsta w sníïení nákladû na ústavní péãi w podpora peãujícím rodinám w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací 140

19 Cíl 7. Zajistit koordinaci, plánování a vyhodnocování sociálních služeb v oblasti sociální pomoci a péče o zdravotnû postižené občany w Mûsto Ústí nad Labem ve spolupráci se Stálým výborem pro rozvoj sociální sféry si je vûdomo toho, Ïe pokud poskytovatelé mají odbornû zaji Èovat fiadu sociálních sluïeb a programû, které budou uspokojovat potfieby obãanû mûsta Ústí nad Labem v jednotlivých oblastech sociální pomoci, musejí mít vytvofiené zázemí pro svou práci; Rada mûsta Ústí nad Labem a Zastupitelstvo mûsta Ústí nad Labem pfiijaly proto fiadu usnesení, která se vztahují k vytvofiení infrastruktury pro sociální sluïby a programy; priority Mûsta Ústí nad Labem jsou spatfiovány v zaji tûní základních manaïerských procesû: v koordinaci jednotlivých oblastí sociální pomoci v systematickém plánování rozvoje sociálních sluïeb a programû ve stanovení kvality péãe a vyhodnocování efektivity sociálních sluïeb ve zpracovávání sociálních analýz mûsta Ústí nad Labem Opatfiení 7.1 Zajištûní plánování péče prostfiednictvím Komunitních plánû v dalších obdobích v oblasti péče o zdravotnû postižené občany; psaní rozvojových projektû w zpracování realizaãního plánu 1. Komunitního plánu péãe w zpracování projektû a podávání na finanãní zdroje w zpracování návrhu 2. Komunitního plánu péãe w dosaïení cílû a priorit spoleãnû stanovených v 1. Komunitním plánu péãe w spoleãný postup komunity pfii rozvoji sociálních sluïeb v oblasti péãe o zdravotnû postiïené obãany w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w komunitní plán je vytvofien pro obãany mûsta a okresu Ústí nad Labem; v roce 1999 kontaktovalo nûkterou odbornou sociální sluïbu zdravotnû postiïených obãanû Opatfiení 7.2 Zajištûní koordinace poskytovatelû v oblasti péče o zdravotnû postižené občany, implementaci prvního komunitního plánu péče a rozvoj oblasti w zaji tûní profesionálního vedení oblasti péãe o zdravotnû postiïené obãany w plnûní dohodnutých cílû stanovených v 1. Komunitním plánu péãe w systematická práce s poskytovateli a uïivateli sluïeb w zaji Èování alternativních finanãních zdrojû pro poskytovatele sluïeb w fie ení krizových situací v oblasti sociální pomoci a péãe o zdravotnû posti- Ïené obãany 141

20 w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w jedná se o v echny poskytovatele sluïeb v dané oblasti Opatfiení 7.3 Zajištûní vyhodnocování efektivity služeb a kvality péče v oblasti sociální pomoci a péče o zdravotnû postižené občany w na základû spolupráce se sloïkami státní a vefiejné správy vytvofiit týmy pro posuzování kvality a efektivity w naplàovat standardy kvality péãe w vypracovat materiály (dotazníky, obsahy strukturovaných rozhovorû) pro pravidelné vyhodnocování spokojenosti klientû w zlep ení kvality sluïeb, zlep ení kvality Ïivota klientû w získání pfiehledu, jak úãelnû vyuïívat finanãní prostfiedky w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w klientû, ktefií ãerpali sluïby v roce 1999 Opatfiení 7.4 ZajišÈování sociálních analýz a zpracovávání dat v oblasti sociální pomoci a péče o zdravotnû postižené občany w zaji tûní ãinnosti týmu pro práci s informacemi w definování pracovní náplnû a sloïení týmu w vyjasnûní spolupráce s institucemi w zaji tûní ir ího informaãního vyuïití Katalogu sociálnû zdravotních sluïeb pro obãany mûsta w pfiesnûj í data pro zpracovávání realizaãních plánû 1. Komunitního plánu péãe w pfiesnûj í data pro dal í plánování v sociální sféfie mûsta Ústí nad Labem w Kã práce týmu na 1 rok pro v echny oblasti Kã zpracování informací a Katalogu sociálních sluïeb pro v echny cílové oblasti w klienti v ech oblastí, ktefií ãerpali sluïby v roce

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené

5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené 5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené 5.8.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny v pfiechodné krizi Popis oblasti: Vzhledem k tomu,

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední kola VIZE ã.p. 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2015/2016 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2015 schválil s úãinností ode dne 1. 9. 2015 PhDr. Mgr. JAN

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

KATALOG. sociálních sluïeb R mafiovska. MûÚ R mafiov 2006

KATALOG. sociálních sluïeb R mafiovska. MûÚ R mafiov 2006 MûÚ R mafiov - 2006 MûÚ R mafiov 2006 KATALOG sociálních sluïeb R mafiovska MûÚ R mafiov 2006 Zvy ováním vzdûlanosti se r mafiov tí obãané stali nároãnûj ími a jsou kritiãtûj í a angaïovanûj í také v politické

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

čtvrtek, 17. listopadu 11

čtvrtek, 17. listopadu 11 Podíl krátk ch úvazkû na trhu práce v âr 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj âsu) PrÛmûr EU 19,3% 4Q 2010 RÛst part-time u Ïen v roce 2011 poprvé klesl. Zatímco roste poãet part-time zamûstnancû muïû!

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY. V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ

VYBRANÉ PROBLÉMY. V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ VYBRANÉ PROBLÉMY V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ Zpracovaly Mgr. Halka Jaklová identifikace a anal za problémov ch oblastí Mgr. Martina tûpánková návrh

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

ZpoÏdûní letu / hod / hod. --- max max

ZpoÏdûní letu / hod / hod. --- max max Limity plnûní v Kã Poji tûní Comfort Exclusive Gold Léãebné v lohy 1 500 000 2 500 000 3 500 000 Dal í sluïby poskytované asistenãní sluïbou pojistitele Repatriace * 500 000 1 500 000 bez limitu Repatriace

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

nabídka poptávka Jak ãelit nedostatku odborníkû 2008 Studie Manpower

nabídka poptávka Jak ãelit nedostatku odborníkû 2008 Studie Manpower nabídka poptávka Jak ãelit nedostatku odborníkû 2008 Studie Manpower Obsah Paradox v lidsk ch zdrojích 2 Sílící trendy: co bude dál? 3 Demografick v voj Hospodáfisk v voj Globální konkurence Technologick

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. EURES âeské republiky. duben 2005 bfiezen 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. EURES âeské republiky. duben 2005 bfiezen 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA EURES âeské republiky duben 2005 bfiezen 2006 OBSAH 1. úvodní slovo 2. poskytování informací a poradenství klientûm rozvoj národního portálu EURES poradenství na úfiadech práce zlep ení

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice. V ROâNÍ ZPRÁVA. kolní rok 2011 2012

Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice. V ROâNÍ ZPRÁVA. kolní rok 2011 2012 Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice V ROâNÍ ZPRÁVA kolní rok 2011 2012 V roãní zpráva Stfiedního odborného uãili tû Jifiice,. p. o., Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice,

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Uznávání odborn ch kvalifikací ãesk ch obãanû v EU

Uznávání odborn ch kvalifikací ãesk ch obãanû v EU Uznávání odborn ch kvalifikací ãesk ch obãanû v EU 1. Úvod Voln pohyb osob patfií mezi ãtyfii základní svobody, na kter ch je Evropská unie (EU) zaloïena. Cílem EU je totiï odstranûní pfiekáïek volného

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Nadûje pro âeskou republiku

Nadûje pro âeskou republiku Nadûje pro âeskou republiku (politika KSâM pro období do VII. sjezdu) Úvod Za základní pfiíãinu stupàujících se problémû svûta i na í spoleãnosti povaïuje KSâM kapitalismus. PfiestoÏe dosud nevyãerpal

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE. Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová

CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE. Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová OBSAH 1. ÚVOD...5 2. SYSTÉM VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE...7 3. P ED KOLNÍ ZA ÍZENÍ...8 3.1. JESLE...8 3.2. MATE SKÁ

Více

DG Regio vademecum strukturální fondy. 1. vydání

DG Regio vademecum strukturální fondy. 1. vydání DG Regio vademecum strukturální fondy 1. vydání 13 2001 Ministerstvo pro místní rozvoj âr Edice Strukturální fondy svazek 13/2001 Nové programovací období 2000 2006: Metodické pracovní podklady PRACOVNÍ

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 4 Rozesláno dne 30. ãervna 2010 O B S A H 1. Nafiízení Moravskoslezského kraje, kter m se vydává závazná ãást Plánu oblasti povodí

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 9, díl 3, kapitola 6.3, str. 1 9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ Poslední z předkládaných alternativ posuzování stavu vyzrálosti systémů managementu organizací předpokládá, že míra

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 17 27. B EZNA 2006 Snûm âmkos na svém zasedání v listopadu 2004 rozhodl o svolání IV. sjezdu âmkos v termínu 7. - 8. dubna 2006. Sjezd se uskuteãní v TOP hotelu Praha v Praze-Chodovû a pro

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES Úvod SíÈ EURES byla ustanovena Rozhodnutím Evropské komise ã. 93/569, vycházejícím ze Smûrnice 1612/68 o volném pohybu pracovních sil. Tento dokument (pfiedev ím ve ãlánku 40, resp. 49) umoïàuje bliï í

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více