2. PODNIK A PODNIKÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. PODNIK A PODNIKÁNÍ"

Transkript

1 2. PODNIK A PODNIKÁNÍ 1

2 2

3 2.1. ORGANIZACE Kromě domácností a státu známe ještě další tržní subjekty, které označujeme obecně jako organizace. Tržní subjekty domácnosti organizace stát Pojem organizace Jsou to samostatně uspořádané celky lidí a majetku, které na veřejnosti vystupují pod svým jménem, uplatňují svá práva a plní své povinnosti (mají tedy právní subjektivitu) Rozdělení organizací Podle zaměření a způsobu hospodaření dělíme organizace na: ziskové cílem je vždy dosáhnout zisku, další cíle jsou růst organizace, zvýšení objemu výkonů, získat větší počet klientů, obecně je označujeme jako podniky. neziskové hlavním cílem není dosažení zisku, ale zlepšit celkovou úroveň společnosti v oblastech vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb, kultury, památkové péče, dopravy, zabezpečení bezpečnosti a řízení státu,. Můžeme sem zařadit státní rozpočtové organizace, státní příspěvkové organizace, občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti, nezisková bytová družstva. 3

4 4

5 2.2. PODNIKY Podstata podniku Schéma č. 2.1: Podnik v národním hospodářství Okolí podniku TRH Okolí podniku omezené zdroje VSTUPY PODNIK VÝSTUPY neomezené lidské společnosti potřeby Schéma č. 2:2: Konkretizace vstupů a výstupů podniku Vstupy Výstupy suroviny budovy zaměstnanci stroje Přeměna vstupů na výstupy výrobky služby neomezené lidské potřeby cíl podniku uspokojování lidských potřeb 5

6 Pojem podnik Podnik = subjekt trhu, který využívá výrobní faktory k soustavné hospodářské činnosti, jejímž výsledkem jsou výkony podniku (= statky a služby, které jsou prodávány na trhu za peníze a slouží k uspokojování lidských potřeb). Zabývá se výrobou statků, poskytováním služeb nebo obchodní činností Cíle podniku Schéma č. 2:3: Cílové chování podniku Vstupy v peněžních jednotkách Výstupy v peněžních jednotkách náklady Přeměna vstupů na výstupy výnosy neomezené lidské potřeby cíl podniku zisk Hlavní cíl podniku: dosahování zisku. 6

7 Další cíle podniku: dlouhodobá existence podniku, zvyšování podílu na trhu, růst podniku, zvyšování tržní hodnoty Charakteristiky podniku (= podstatné znaky podniku) Podnik: a) je vybaven majetkem a hospodaří s ním, b) sám si vymezuje předmět činnosti (jaké statky a služby bude poskytovat), c) má úplnou samostatnost v tvorbě vnitřní organizační struktury, d) hradí ze svých výnosů náklady (z tržeb za prodané výrobky hradí spotřebu materiálu, mzdy, ), e) nese podnikatelské riziko (každému podniku hrozí riziko neúspěchu), f) na trhu vystupuje jako samostatný subjekt (může prodávat výrobky a služby, uzavírat, měnit a rušit hospodářské smlouvy, nést za ně odpovědnost, ). Prvních pět znaků (a,b,c,d,e) označujeme jako hospodářskou (ekonomickou) samostatnost podniku, poslední znak (f) jako právní samostatnost (subjektivitu) podniku Druhy podniků Dělení podniků podle velikosti: malé do 50 zaměstnanců střední do 500 zaměstnanců velké nad 500 zaměstnanců Cvičení: Uveďte příklad malého, středního a velkého podniku. 7

8 Malý podnik: Střední podnik: Velký podnik: Dělení podniků podle jeho výkonů: podniky vyrábějící hmotné statky podniky poskytující služby pro jiné podniky nebo pro obyvatelstvo Cvičení: Uveďte příklad podniku vyrábějícího hmotné statky a podniku poskytujícího služby. Podnik vyrábějící hmotné statky: Podnik poskytující služby: Dělení podniků podle vlastnictví: státní podniky soukromé podniky (a) podniky jednotlivců 1. živnosti provozované FO 2. podnikatelské činnosti, které nejsou živností a jsou provozovány FO (b) obchodní společnosti 1. veřejná obchodní společnost 2. komanditní společnost 3. společnost s ručením omezeným 4. akciová společnost (c) družstva 8

9 Cvičení: Uveďte příklad podniku jednotlivce, obchodní společnosti, družstva a státního podniku. Podnik jednotlivce: Obchodní společnost: Družstvo: Státní podnik: Joint ventures zvláštní druh podniku, který je spojením našeho a zahraničního kapitálu Cvičení: Uveďte příklad Joint ventures. 9

10 2.3. PODNIKÁNÍ Základní pojmy Podnikání je soustavná činnost, prováděná samostatně podnikatelem, jeho vlastním jménem, na jeho vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Podnikavost aktivní přístup podnikatele k předmětu činnosti, projevuje se vynalézavostí, uplatňováním nových myšlenek, schopností využít příležitosti a podstupovat riziko neúspěchu Podnikatelé Podnikatel je osoba, která podnik vlastní (zpravidla ho i zakládá a provozuje jeho činnost). Podnikatelem může být: jednotlivý člověk (živnostníci a ostatní podnikatelé, kteří nejsou živnostníky: např. lékaři, lékárníci, advokáti, tlumočníci, daňoví poradci, samostatně hospodařící zemědělci aj.) = FYZICKÁ OSOBA skupina lidí, kteří založí a provozují podnik v podobě obchodní společnosti nebo družstva = PRÁVNICKÁ OSOBA stát, který založí státní podnik = PRÁVNICKÁ OSOBA. 10

11 Charakteristické znaky podnikatele: právní samostatnost, vymezuje si sám předmět podnikání (je omezen zákonem), provozuje svou činnost samostatně pod svou obchodní firmou ( názvem ), hospodaří s majetkem podniku, nese podnikatelské riziko, vede daňovou evidenci příjmů a výdajů nebo účetnictví podniku, odvádí daně státu. Předpoklady k podnikání: vědomosti, dovednosti a zkušenosti v daném oboru, schopnosti rozhodovat, organizovat a komunikovat s lidmi, pracovitost, tvořivost, vytrvalost, důslednost, fyzická kondice a psychická odolnost Právní úprava podnikání v ČR Živnostenský zákon Obchodní zákoník Občanský zákoník Zákon o účetnictví Daňové zákony aj. 11

12 Právní formy podnikání Odlišné znaky právních forem podnikání vlastnictví (jestli podnik zakládá soukromá osoba nebo stát), počet zakladatelů (jestli podnik může založit jedna nebo jen více osob), nároky na počáteční kapitál (jestli při založení podniku musí být vložen minimální vklad nebo nemusí), způsob a rozsah ručení (jestli za závazky podniku ručí majitelé neomezeně celým svým majetkem nebo ručí omezeně jen do výše svého vkladu), účast majitelů na činnosti podniku a řízení (jestli majitelé v podniku pracují a řídí ho nebo nepracují a nepodílí se na řízení), zjišťování, zdaňování a rozdělování zisku, administrativní náročnost (jestli je založení, provozování a zrušení podniku jednoduché a méně nákladné, nebo složité a více nákladné). Právní formy Podniky Obchodní Družstva Státní Ostatní jednotlivců společnosti podniky živnosti FO v.o.s. výrobní ziskové tiché společenství ostatní k.s. zemědělská neziskové sdružení s.r.o. peněžní a.s. bytová 12

13 2.4. ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ Živnost (živnostenské podnikání) Živnost je: soustavná činnost, prováděná samostatně podnikatelem, jeho vlastním jménem, na jeho vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Živností nejsou: činnosti lékařů, lékárníků, tlumočníků, daňových poradců, samostatně hospodařících zemědělců a jiné (vyjmenovány v paragrafu 3 živnostenského zákona), tyto činnosti jsou podnikáním, ale ne živností (jsou upraveny zvláštními předpisy, ne živnostenským zákonem) Podmínky provozování živností Podmínky všeobecné zvláštní 13

14 Všeobecné dosažení věku 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost nesmí mít daňové nedoplatky Zvláštní odborná a jiná způsobilost spolehlivost Možnost podnikání při nesplnění podmínek Podnikatel, který nesplňuje zvláštní podmínky, může stanovit odpovědného zástupce, který splňuje všeobecné i zvláštní podmínky a je zodpovědný za provozování živnosti a dodržování předpisů Druhy živností: Rozdělení živností podle druhu oprávnění: živnosti ohlašovací koncesované řemeslné vázané volné 14

15 Volné živnosti u těchto živností je požadováno splnění jen všeobecných podmínek, většina obchodních činností. Řemeslné živnosti u těchto živností je požadována také odborná způsobilost, která se prokáže např. výučním listem, vysvědčením o maturitní zkoušce nebo vysokoškolským diplomem získaném v příslušném oboru, jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona, např. zámečník, truhlář, kosmetička, kadeřník aj. Cvičení: Vyhledejte v příloze č. 1 živnostenského zákona další tři řemeslné živnosti. Vázané živnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona, např. projektant, oční optik, provozovatel autoškoly aj., u těchto živností je požadována také odborná způsobilost, která je upravena zvláštními předpisy uvedenými v této příloze. Cvičení: Vyhledejte v příloze č. 2 živnostenského zákona další tři vázané živnosti. 15

16 Koncesované živnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona, např. taxislužba, směnárenská činnost, služby soukromých detektivů, cestovní kanceláře aj., u těchto živností je požadována také odborná a jiná způsobilost, která je upravena v této příloze, omezeny časově i územně, vydávány v omezeném počtu, schvaluje je stát prostřednictvím svých orgánů a institucí. Cvičení: Vyhledejte v příloze č. 3 živnostenského zákona další tři koncesované živnosti. Cvičení: Vyhledejte v příloze č. 3 živnostenského zákona požadavky na odbornou způsobilost pro provozování cestovní kanceláře. Cvičení: Vyhledejte v příloze č. 3 živnostenského zákona, který orgán rozhoduje o udělení koncese pro provozování cestovní kanceláře. 16

17 Rozdělení živností podle předmětu činnosti: Živnosti výrobní obchodní poskytování služeb Oprávnění k zahájení podnikání (kdy může začít podnikat) Ohlašovací živnost dnem ohlášení živnosti Koncesovaná živnost podnikatel zažádá o udělení koncese a je oprávněn k podnikání dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese Druhy živnostenských oprávnění Živnostenský list ŽL u ohlašovacích živností Koncesní listina KL u koncesovaných živností Živnostenský list nebo koncesní listina opravňuje k podnikání jen v jedné činnosti. Pro každou další činnost, ve které chce podnikatel podnikat, musí mít další 17

18 živnostenský list nebo koncesní listinu. Výjimkou jsou živnosti provozované průmyslovým způsobem, kdy se všechny řemeslné živnosti uvedou do jednoho živnostenského oprávnění Přehled rozdílů jednotlivých druhů živností Nutno splňovat podmínky K získání oprávnění je třeba vypracovat Oprávnění se nazývá Volné Řemeslné Vázané Koncesované všeobecné všeobecné všeobecné všeobecné + zvláštní + zvláštní + zvláštní ohlášení ohlášení ohlášení žádost o živnosti živnosti živnosti koncesi ŽL ŽL ŽL KL Subjekty oprávněné provozovat živnost Fyzické osoby FO Právnické osoby PO Živnostenský a obchodní rejstřík Živnostenský rejstřík ŽR seznam všech živností FO i PO, evidence jména a příjmení FO (obchodní firmy PO), identifikačního čísla, místa podnikání FO (sídla podnikání PO), evidujícího úřadu, předmětů živnosti, provozoven, atd. Cvičení: Zjistěte informace o Vašem oblíbeném obchodě v blízkosti školy. 18

19 Obchodní rejstřík OR seznam všech právnických osob a některých fyzických osob, obchodní společnosti, družstva, státní podniky a některé FO se zapisují do OR ze zákona, ostatní podnikatelské subjekty se mohou dobrovolně zapsat do OR, návrh na zápis podávají zakladatelé, jejich podpisy musí být úředně ověřeny, návrh musí být doložen potřebnými listinami (společenská smlouva, stanovy aj.), je veden rejstříkovým soudem, soud při zápisu do OR přidělí identifikační číslo organizace. Cvičení: Zjistěte informace o úspěšné varnsdorfské firmě TOS a.s. 19

20 2.5. PODNIKY JEDNOTLIVCŮ Podniky jednotlivců živnosti FO ostatní Živnosti FO Založení a vznik: u ohlašovacích živností podnikatel ohlásí zahájení podnikání živnostenskému úřadu, který mu vydá živnostenský list při splnění všeobecných a zvláštních podmínek, oprávnění provozovat živnost vzniká dnem ohlášení živnosti, u koncesovaných živností podnikatel podá žádost o koncesi, oprávnění provozovat živnost vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Vznik živnostenského oprávnění se eviduje do živnostenského rejstříku. Kapitál: vklad majitele (není nutný velký vklad, protože se jedná o podnikání v malém rozsahu), čistý zisk podniku. Řízení: majitel řídí podnik sám nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. 20

21 Ručení: podnik ručí neomezeně celým svým majetkem, majitel ručí neomezeně svým osobním majetkem. Rozdělení zisku: část zisku odvádí ve formě daní do státního rozpočtu, čistý zisk je jeho a rozdělí ho podle svého rozhodnutí. Zrušení a zánik: smrtí majitele, uplynutím doby, na kterou je vydáno živnostenské oprávnění, na základě zvláštního právního předpisu, rozhodnutím živnostenského úřadu (např. na žádost majitele nebo když podnikatel porušuje podmínky stanovené živnostenským zákonem). Zánik živnostenského oprávnění se eviduje do živnostenského rejstříku. Zvláštnosti: FO mohou vystupovat zároveň v roli majitele, manažera a zaměstnance, FO se přímo účastní právních vztahů (sjednávají smlouvy a nesou za ně zodpovědnost) Ostatní Podniky hlavní činností je podnikání, které nemá povahu živnosti, upraveny zvláštními předpisy. 21

22 Ohlášení živnosti (vybrané základní údaje z živnostenského zákona) Fyzická osoba v ohlášení uvede ( 45): jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, místo podnikání, předmět podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, provozovnu, datum zahájení provozování živnosti, datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou. Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na příslušném živnostenském úřadu též ( 45a): podat přihlášku k daňové registraci, oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti (pro ČSSZ), podat přihlášku k důchodovému pojištění, podat přihlášku k nemocenskému pojištění, oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Fyzická osoba připojí k ohlášení ( 46): výpis z evidence Rejstříku trestů, doklad prokazující její odbornou způsobilost, doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště, výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsána, prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, doklad o zaplacení správního poplatku, doklad o tom, že nemá daňové nedoplatky, doklad o tom, že nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 22

23 2.6. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Obchodní společnosti osobní kapitálové v.o.s. k.s. s.r.o. a.s Veřejná obchodní společnost Zkratky: v. o. s., veř. obch. spol. Založení: zakládají ji nejméně dvě osoby, společníci musí sepsat společenskou smlouvu, která musí mít vždy písemnou formu, a podpisy zakladatelů musí být úředně ověřeny, společenská smlouva obsahuje obchodní firmu (název) a sídlo společnosti, předmět podnikání, jména společníků. Vznik: vzniká zápisem do obchodního rejstříku, návrh na zápis podávají zakladatelé do 90 dnů od založení společnosti, 23

24 do vzniku společnosti jednají jménem společnosti její zakladatelé společně, jejich závazky přecházejí na společnost dnem vzniku. Ručení: společnost ručí neomezeně celým svým majetkem, společníci ručí neomezeně celým svým majetkem. Kapitál: vklady společníků, které nejsou povinné, čistý zisk společnosti. Příklad: Paní Mladá a pan Starý se rozhodli založit veřejnou obchodní společnost. Paní Mladá vložila do společného podniku počáteční vklad Kč. Musí pan Starý vložit do podniku také počáteční vklad a jestliže ano, tak v jaké výši? Řízení: každý společník, ve stanovách může být určen jiný způsob (je-li oprávněn k řízení společnosti jen jeden společník, ostatním právo řídit společnost zaniká). Rozdělení zisku: část zisku odvádí ve formě daní do státního rozpočtu, čistý zisk se rozděluje rovným dílem mezi společníky, ve společenské smlouvě může být stanoven jiný poměr. Příklad: Paní Mladá (vklad Kč) a pan Starý spolu založili podnik Happytour, v. o. s., který dosáhl za rok Kč čistého zisku. Jakým způsobem si zisk rozdělí? 24

25 Kč paní Mladá pan Starý Kč Kč Společnost s ručením omezeným Zkratky: s. r. o., spol. s r. o. Založení: zakladatelská listina počet zakladatelů: jedna osoba, společenská smlouva počet zakladatelů: dvě až padesát osob. Vznik: vzniká zápisem do obchodního rejstříku, návrh na zápis podávají zakladatelé do 90 dnů od založení společnosti, do vzniku společnosti jednají jménem společnosti její zakladatelé společně, jejich závazky přecházejí na společnost dnem vzniku. Ručení: společnost ručí neomezeně celým svým majetkem, společníci do výše nesplacených vkladů (při splacení za společnost neručí). 25

26 Kapitál: vklady společníků = základní kapitál společnosti (ZK) minimální ZK společnosti je Kč, minimální vklad společníka je Kč, čistý zisk společnosti, zákonný rezervní fond. Příklad: Paní Mladá a pan Starý se rozhodli založit společnost s ručením omezeným. Paní Mladá vložila do společného podniku počáteční vklad Kč. Musí pan Starý vložit do podniku také počáteční vklad a jestliže ano, tak v jaké výši? Řízení: valná hromada nejvyšší orgán společnosti, jednatelé (jeden nebo více) statutární orgán společnosti, který ji řídí a jedná za ni, dozorčí rada kontrolní orgán společnosti. Rozdělení zisku: část zisku odvádí ve formě daní do státního rozpočtu, čistý zisk je mezi společníky rozdělen podle výše splacených vkladů. Příklad: Paní Mladá (splacený vklad Kč) a pan Starý (splacený vklad Kč) spolu založili podnik Happytour, s. r. o., který dosáhl za rok Kč čistého zisku. Jakým způsobem si tento zisk rozdělí? 26

27 Kč paní Mladá pan Starý Kč Kč Komanditní společnost Zkratky: k. s., kom. spol. Založení: zakládají ji nejméně dvě osoby, z toho jeden komanditista a jeden komplementář, společníci musí sepsat společenskou smlouvu, která obsahuje obchodní jméno a sídlo společnosti, předmět podnikání, jména společníků a určení, zda jde o komanditistu nebo komplementáře, výši vkladu komanditisty. Vznik: vzniká zápisem do obchodního rejstříku, návrh na zápis podávají zakladatelé do 90 dnů od založení společnosti, do vzniku společnosti jednají jménem společnosti její zakladatelé společně, jejich závazky přecházejí na společnost dnem vzniku. Ručení: společnost ručí neomezeně celým svým majetkem, komanditista ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu, 27

28 komplementář ručí neomezeně celým svým majetkem. Kapitál: vklady společníků (komanditista má povinný vklad Kč, komplementář nemá povinný vklad), čistý zisk společnosti. Příklad: Paní Mladá a pan Starý se rozhodli založit komanditní společnost. Paní Mladá, která bude komanditistou, vložila do společného podniku počáteční vklad Kč. Musí pan Starý, který bude komplementářem, vložit do podniku také počáteční vklad a jestliže ano, tak v jaké výši? Změní se tato situace, když paní Mladá bude komplementářem? Řízení: komplementáři. Rozdělení zisku: jedna polovina zisku připadne komplementářům, kteří si ji rozdělí rovným dílem a druhá polovina připadne komanditistům, kteří si ji rozdělí podle výše splacených vkladů, ve společenské smlouvě lze stanovit jiný poměr. Příklad: Paní Mladá (komanditista, splacený vklad Kč) a pan Starý (komplementář) spolu založili podnik Happytour, k. s., který dosáhl za rok Kč čistého zisku. Jakým způsobem si tento zisk rozdělí? 28

29 Kč paní Mladá pan Starý Kč Kč Příklad: Paní Mladá (komanditista, splacený vklad Kč), pan Mladý (komanditista, splacený vklad Kč), paní Stará (komplementář) a pan Starý (komplementář) spolu založili podnik Happytour, k. s., který dosáhl za rok čistého zisku. Jakým způsobem si tento zisk rozdělí? Kč paní Mladá pan Mladý pan Starý paní Stará Kč Kč Kč Kč Akciová společnost Zkratky: a. s., akc. spol. 29

30 Základní kapitál (ZK) skládá se z akcií o určité nominální hodnotě, počet akcií určí zakladatelé. Příklad: Podnik Happytour, a. s. má základní kapitál Kč. Jaká je nominální hodnota akcie, když se zakladatelé rozhodli vydat: a) akcií b) akcií c) 500 akcií Akcie = cenný papír, který dává majiteli právo podílet se: na zisku ve formě dividend, na řízení společnosti akcionář má právo zúčastnit se valné hromady a hlasovat na ní, na likvidačním zůstatku. Založení akciové společnosti: zakladatelská listina počet zakladatelů: jedna právnická osoba, zakladatelská smlouva - počet zakladatelů: dvě a více osob. Způsoby založení společnosti: 1) Bez výzvy k upisování akcií ZK = Kč, ZK = vklady zakladatelů (zakladatelé ZK splatí sami). 30

31 2) Na základě výzvy k upisování akcií ZK = Kč, zakladatelé nemají dostatečný kapitál, proto veřejně vyzvou k upisování akcií do listiny upisovatelů (musí být k nahlédnutí stanovy), do 60 dnů se musí konat valná hromada, kde se rozhodne o založení společnosti, schválí se stanovy, zvolí se členové představenstva a dozorčí rady. Vznik: vzniká zápisem do obchodního rejstříku, návrh na zápis podávají zakladatelé do 90 dnů od založení společnosti, do vzniku společnosti jednají jménem společnosti její zakladatelé společně, jejich závazky přecházejí na společnost dnem vzniku. Ručení: společnost ručí neomezeně celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky společnosti. Kapitál: minimální základní kapitál je Kč nebo Kč podle způsobu založení společnosti, čistý zisk společnosti, zákonný rezervní fond. Řízení: valná hromada nejvyšší orgán společnosti, který se schází minimálně jednou do roka a rozhoduje o: (a) změně ZK a stanov, (b) rozdělení zisku a úhradě ztráty, (c) zvolení a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, (d) zrušení společnosti, 31

32 představenstvo statutární orgán společnosti, který ji řídí a jedná za ni, dozorčí rada kontrolní orgán, který dohlíží na činnost představenstva. Rozdělení zisku: část zisku odvádí ve formě daní do státního rozpočtu, z čistého zisku se vyplácejí dividendy (dividenda = část zisku, který připadá na jednu akcii) Zrušení a zánik obchodních společností Zrušení obchodních společností bez likvidace podnik má právního nástupce, na kterého přechází majetek podniku, v případě prodeje podniku, sloučení podniku (ze dvou podniků vznikne nový podnik), splynutí podniku (podnik se stane součástí druhého podniku), rozdělení podniku s likvidací podnik nemá právního nástupce v případě uplynutím doby nebo splnění účelu, k němuž byla založena, rozhodnutím společníků nebo příslušného orgánu společnosti, rozhodnutím soudu (soud může zrušit společnost pro nečinnost, ztrátu podnikatelského oprávnění, porušení zákona apod.) Likvidace společnosti provádí ji likvidátor (jmenuje ho příslušný orgán společnosti nebo soud), likvidátor jedná za společnost a je zapsán do obchodního rejstříku spolu s údajem o likvidaci, účelem likvidace je zpeněžit majetek společnosti, uhradit její závazky vůči státu, zaměstnancům a dodavatelům a zůstatek rozdělit mezi společníky, když likvidátor zjistí, že je podnik předlužen, podá návrh na prohlášení 32

33 konkursu. Zánik obchodní společnosti: ke dni výmazu z obchodního rejstříku. 33

34 2.7. ZALOŽENÍ A VZNIK PODNIKU Než začneme podnikat Než začneme podnikat, musíme si odpovědět na následující otázky: Jaké výrobky budeme vyrábět nebo jaké služby budeme poskytovat? (Co?) V jakém množství? (Kolik?) Jakou technologii zvolíme? (Jak?) Komu budou naše výrobky nebo služby určeny? (Pro koho?) Kde svůj podnik umístíme? (Kde?) Jak zajistíme finanční zdroje a výrobní faktory? (Způsob financování?) Jakou právní formu podnikání zvolíme? (Jaká právní forma?) Výsledkem těchto úvah je zpracování podnikatelského záměru, strategie, politiky podniku a zakladatelského rozpočtu. Podnikatelský záměr = podrobný plánovací dokument vyjadřující záměry podnikatelského projektu při: zakládání nového podniku, rozšiřování existujícího podniku, diverzifikaci existujícího podniku. Poslání podnikatelského záměru 1) přenést úvahy na papír zpřehlednění situace, objektivní posouzení projektu, 2) zajistit financování získání investorů, vlastní kapitál, 3) sledovat vývoj projektu ověření správného postupu. 34

35 Strategie obsahuje dlouhodobé cíle podnikání a cesty k jejich dosažení. Politika podniku stanovuje pravidla chování podniku v určitých oblastech. Zakladatelský rozpočet skládá se z různých rozpočtů a sestavuje se proto, abychom zjistili, zda se plánovaná aktivita vyplatí Založení podniku 1) Založení podniku jednotlivce u ohlašovacích živností dnem ohlášení, u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. 2) Založení obchodní společnosti sepsáním zakladatelské listiny (podnik zakládá jedna osoba) nebo společenské či zakladatelské smlouvy (podnik zakládá více osob), smlouva musí mít vždy písemnou formu a podpisy zakladatelů musí být úředně ověřeny Vznik podniku U některých právních forem je odlišné datum založení podniku a datum vzniku podniku. 35

36 1) Vznik podniku jednotlivce k založení a vzniku podniku jednotlivce dochází ve stejný okamžik. 2) Vznik obchodní společnosti ke dni zápisu do obchodního rejstříku (návrh na zápis podávají zakladatelé do 90 dnů od založení), do vzniku společnosti jednají jménem společnosti zakladatelé společně, jejich závazky přecházejí na společnost dnem vzniku. 36

37 2.8. JEDNÁNÍ JMÉNEM PODNIKU Oprávněná osoba k jednání jménem podniku Podnik může jednat s ostatními osobami buď sám nebo prostřednictvím svého zástupce. Jednání podniku FO osobně, prostřednictvím zástupce. Jednání podniku PO statutární orgán, prostřednictvím zástupce. Zástupce podniku: vlastní pracovník (vyplývá-li to z plnění jeho pracovních povinností, nebo na základě plné moci), cizí fyzická osoba (např. advokát), cizí právnická osoba Plná moc projev vůle, kterým podnikatel prohlašuje určitou osobu za svého zástupce, který se nazývá zmocněnec, musí obsahovat rozsah zmocnění (např. plná moc k provedení určitého úkonu nebo plná moc na určitou dobu). 37

38 Prokura zvláštní forma plné moci, u které se zástupce nazývá prokurista, prokurista je oprávněn činit všechny úkony, které souvisejí s podnikovými činnostmi, prokurista je jen fyzická osoba a zapisuje se do obchodního rejstříku. Porovnání plné moci a prokury Plná moc Prokura zástupce zmocněnec prokurista rozsah zmocnění uvedení úkonu nebo doby neuvádí se * osoba FO nebo PO jen FO zápis do obchodního rejstříku ne ano * neboť prokurista je oprávněn provádět všechny úkony související s podnikovými činnostmi Obchodní firma název, pod kterým podnik jedná a činí právní úkony, název, pod kterým je podnik zapsán do obchodního rejstříku, liší se od ostatních názvů podniků, aby nedošlo k záměně. Obchodní firma FO jméno a příjmení, součástí názvu může být i dodatek pro odlišení. Obchodní firma PO název, součástí názvu je dodatek, který obsahuje právní formu podnikání. 38

39 2.9. VZTAHY PODNIKU K OKOLÍ Přehled vztahů podniku STÁT 6a 6b 6c 6d 3a 1a ZAMĚSTNANCI 3b PODNIK 1b DODAVATELÉ 4a 2a MAJITELÉ 4b 2b ODBĚRATELÉ 5a 5b 5c 5d BANKY Vysvětlivky: 1. Vztahy podniku k dodavatelům 39

40 2. Vztahy podniku k odběratelům 3. Vztahy podniku k zaměstnancům 4. Vztahy podniku k majitelům 5. Vztahy podniku k bance 6. Vztahy podniku k státu 40

41 2.10. PŘÍKLAD: ZALOŽENÍ SOUKROMÉHO PODNIKU FO (ŽIVNOSTI) Zadání Ivan Žák se rozhodl založit živnost. Předmětem jeho činnosti bude výroba dřevěných oken a dveří (je vyučený truhlářem). Má možnost provozovat tuto činnost v rodinném domku na adrese Zahradníčkova 12, Praha 5. Místnost pro jeho činnost nutně potřebuje rekonstrukci v hodnotě Kč. Narodil se , jeho rodné číslo je /3040, bydlí na stejné adrese jako je sídlo provozovny, telefon Tuto živnost chce pan Žák provozovat od Více než 10 let pracoval jako zaměstnanec podniku Sekona (výroby nábytku). Má čistý výpis z trestního rejstříku. Pan Žák má k dispozici Kč a osobní počítač s tiskárnou za Kč. Jeho žena pracuje jako mzdová účetní v podniku Výtahy v Praze 5 a občas chce manželovi pomáhat. Pan žák podává ohlášení živnosti na příslušném živnostenském úřadě. Založení podniku Právní podmínky Provozně-technické podmínky Osobní předpoklady 1) Zjistěte druh a předmět živnostenského podnikání podle přílohy živnostenského zákona. 41

42 2) Vyhledejte, které podmínky musí FO podle živnostenského zákona splňovat, aby mohla podnikat. 3) Vyhledejte náležitosti ohlášení živnosti 4) Navrhněte alespoň dvě další okolnosti, které ovlivní živnostenské podnikání pana Žáka, chce-li být úspěšný. 5) Vypracujte ohlášení živnosti. 42

43 Použitá literatura: Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha. Grada Publishing, ISBN Veber, J. Srpová, J. a kol.: Podnikání malé a střední firmy. 1. vyd. Praha. Grada Publishing, ISBN Klínský, P. Münch, O.: Ekonomika 1 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 2. vyd. Praha. Fortuna, ISBN Biňovec, K.: Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky. 1. vyd. Praha. Fortuna, ISBN Švarcová, J.: Ekonomie stručný přehled. 2002/2003. Zlín. CEED, ISBN Hingston, P.: Začněte podnikat. 1. vyd. Praha. Euromedia Group Knižní klub, ISBN Kovanicová, D. a kol.: Finanční účetnictví v kontextu současného vývoje. 1. vyd. Praha. Polygon, ISBN Králová A., Asztalos, O.: Didaktika ekonomiky 1. díl. 1. vyd. Praha. Oeconomica, ISBN Obchodní zákoník Zákon o účetnictví 43

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim06 Vypracoval, Dne

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Obchodní společnosti - 1 -

Obchodní společnosti - 1 - - 1 - Obchodní společnosti Základem tržního hospodářství je existence vlastnických vztahů ve kterých mají všichni vlastníci rovnocenné postavení. Z toho vyplývá, že žádný z vlastníků nemá specifická práva

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Základní pojmy. Právní formy podnikání.

Základní pojmy. Právní formy podnikání. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní pojmy. Právní formy podnikání. Eva Štichhauerová Technická univerzita v

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011 OBSAH KAPITOLY PODNIK A Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Podnikání Podnikatelský záměr Podnikání dle Živnostenského zákona Založení, zrušení a zánik podniku Členění podniků Právní formy podnikání Specifika

Více

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola 1 Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola zdravotnictví 5) a) Stanovit pravidla hospodářské

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 3. PRÁVNÍ FORMY OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

Pomůcky: stolní počítače propojené s tiskárnou, pokud budou žáci vyplňovat test v elektronické podobě a následně tisknout, psací potřeby.

Pomůcky: stolní počítače propojené s tiskárnou, pokud budou žáci vyplňovat test v elektronické podobě a následně tisknout, psací potřeby. Datum: 20. 1. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_181 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Ekonomika Právní formy podnikání v ČR. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Právní formy podnikání v ČR. Ing. Ježková Eva Ekonomika Právní formy podnikání v ČR Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Ing.Lenka Vlasáková 2 Ing.Lenka

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU Ekonomie rozlišuje tři základní ekonomické subjekty: domácnosti; firmy; stát. Z tohoto hlediska právo

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Úvod do obchodního práva II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI V E Ř E J N Á O B C H O D N Í S P O L E Č N O S T K O M A N D I T N Í S P O L E Č N O S T VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Osobní společnost Charakteristiky: Založena za účelem podnikání

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Ekonomika a řízení. Ing. Jan Mačí H 637 (budova H, 5. patro) St 10.40-12.10, dále dle dohody jan.maci@tul.cz

Ekonomika a řízení. Ing. Jan Mačí H 637 (budova H, 5. patro) St 10.40-12.10, dále dle dohody jan.maci@tul.cz Ekonomika a řízení Ing. Jan Mačí H 637 (budova H, 5. patro) St 10.40-12.10, dále dle dohody jan.maci@tul.cz Podmínky pro splnění předmětu Zápočet: max. 2 absence, dva testy (6. a 12. cvičení) min 60 %

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Ing. Pavel Novotný PROFOUND s.r.o.

Ing. Pavel Novotný PROFOUND s.r.o. Ing. Pavel Novotný PROFOUND s.r.o. Předmět podnikání Lidé (zakladatelé, investoři, zaměstnanci) Kapitál (vklad, majetek, know-how, finanční zdroje) Místo podnikání Rizika (podnikatelské riziko, forma ručení)

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

EKONOMIKA Obchodní společnosti - charakteristika pracovní list

EKONOMIKA Obchodní společnosti - charakteristika pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Obchodní

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 10. 3. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 10. 3. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_20 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje obchodní společnosti Očekávaný

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_18 Autor: Bc. Jitka

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.11 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část)

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část) DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010 Vyučující: Ukončení: Další info: Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz zápočet (písemná a ústní část) http://www.pavelhanus.cz 1. KAPITOLA Podnikání, podnikatel,

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim04 Vypracoval, Dne

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

http://www.slovenskespolecnosti.info/images/z6.jpg

http://www.slovenskespolecnosti.info/images/z6.jpg http://www.slovenskespolecnosti.info/images/z6.jpg STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.9 Podnikání AKCIOVÁ SPOLEČNOST (1.část) 1 Definice - akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Jak si založit živnost?

Jak si založit živnost? Jak si založit živnost? Návštěva (centrální registrační místo) CRM a vyplnění JRF (jednotný registrační formulář Dále doložit: -výpis zrejstříku trestů ČR (nesmí být starší 3 měsíců, není-li přiložen kžádosti,

Více