A. MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA"

Transkript

1 Rozdělení učiva A. MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA I. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky II. Vnitřní energie, práce a teplo III. Struktura a vlastnosti plynů IV. Kruhový děj s ideálním plynem V. Struktura a vlastnosti pevných látek VI. Struktura a vlastnosti kapalin VII. Změny skupenství látek B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ I. Kmitání mechanického oscilátoru II. Mechanické vlnění III. Zvukové vlnění A. MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA I. ZÁKLADNÍ POZNATKY MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich částicového složení, neustálého pohybu a vzájemného působení jejich velkého počtu částic metoda zkoumání: statistická (využívá teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky) základem je kinetická teorie látek Termodynamika zkoumá vlastnosti látek bez uvažování jejich částicového složení (z tzv. makroskopického pohledu) zkoumá např. tepelné jevy (např. změnu teploty při ohřívání jídla, tepelnou výměnu mezi kostkou ledu a nápojem, změny skupenství, ) využívá zákon zachování a přeměny energie metoda zkoumání: termodynamická (thermos = teplý, horký) vznikla z termiky, která se zabývá i měřením teploty a tepla (i my), pracuje s bezprostředně pozorovatelnými veličinami, které lze měřit poměrně jednoduchými přístroji Příklad Plyn v uzavřené nádobě zahříváme měříme teplotu a tlak termodynamická metoda: tlak lineárně roste s teplotou, což vidíme z naměřených hodnot (o větší podrobnosti se nezajímáme) statistická metoda: plyn se skládá z molekul, které se neustále pohybují, při vyšší teplotě narážejí na stěny nádoby větší rychlostí, což se projeví zvýšením tlaku (vysvětlení, proč se tlak plynu zvyšuje s teplotou)

2 1.1 Kinetická teorie látek a) kinetická teorie látek základem jsou 3 experimentálně ověřené poznatky 1. látka kteréhokoli skupenství se skládá z částic (atomů, molekul nebo iontů); prostor není částicemi beze zbytku vyplněn látka má nespojitou (diskrétní) strukturu 2. částice se v látkách neustále a neuspořádaně (chaoticky) pohybují pohyb závisí především na teplotě (s rostoucí teplotou roste i rychlost) hovoříme o tzv. tepelném pohybu (např. posuvný, otáčivý, kmitavý) nepřímé důkazy: difúze, Brownův pohyb, tlak plynu 3. částice na sebe navzájem působí silami, které jsou při malých vzdálenostech odpudivé, při větších přitažlivé (původ je v elektrických silách) o existenci sil svědčí: u přitažlivých: soudržnost mezi částicemi tělesa, pevnost látek, přilnavost dvou dotýkajících se těles např. přitažlivé síly vody a skla (tzv. přilnavost) jsou větší než síly mezi molekulami vody (tzv. soudržnost) pokus: dotkneme-li se skleněnou destičkou povrchu vody a pak ji pomalu začneme zvedat zpočátku se zvedá i voda v okolí destičky, pak se destička odtrhne, ale dolní stěna zůstane mokrá odtrhla se voda od vody u odpudivých: malá stlačitelnost kapalin a pevných látek, změna hybnosti při pružné srážce těles b) nepřímé důkazy pohybu částic difúze: samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky téhož skupenství (při vzájemném styku) rychlost: 1. plyny (např. voňavka), 2. kapaliny (např. čaj ve vodě), 3. pevné látky (např. 2 kovy na sobě využití výroba polovodičových součástek) pokus: čaj zatížit na dně sklenice se studenou vodou tlak plynu: je vyvolaný nárazy molekul na stěny nádoby vyšší teplota pohyb rychlejší tlak plynu roste Brownův pohyb: podle Roberta Browna (1827) pylová zrníčka (tzv. Brownovy částice, např. částečky tuše, mléka, ) ve vodě konají trhavý neuspořádaný pohyb, příčinou jsou nárazy molekul vody c) zobrazovací technika nás přesvědčuje o reálné existenci částic, jejich rozměry jsou řádově m = 0,1 nm, což souhlasí s teoretickými výpočty např. elektronový mikroskop rastrovací tunelový mikroskop atomy molekuly (vyvýšeniny polohy atomů Si)

3 d) vzájemné působení částic (interakce částic) působí na sebe navzájem přitažlivými a současně odpudivými silami (nelze přímo měřit, obtížné) graf závislosti přitažlivých F p a odpudivých sil F o a jejich výslednice F v na vzdálenosti r mezi částicemi (zjednodušení: uvažujme 2 částice) z grafu plyne: 1. ve vzd. r = r 0 F p = F o F v = 0 (nulová) částice jsou v tzv. rovnovážné poloze (např. pro atomy molekuly H2: r 0 = 0,074 nm) 2. ve vzd. r < r 0 F p < F o F v odpudivá (roste rychle se zmenšujícím se r) 3. ve vzd. r > r 0 F p > F o F v přitažlivá (nejprve se do 2r 0 zvětšuje, pak velmi rychle blíží k nule částice je přitahována jen nejbližšími částicemi, tj. působí na ni jen silová pole nejbližších částic (u molekul kapalin do asi 1 nm) e) soustava částic má vnitřní potenciální energii U = E k + E p E k celková kin. energie všech částic soustavy (konají tepelný pohyb mají E k ) E p celková potenciální energie všech částic soustavy (částice jsou v silovém poli sousedních částic mají E p ) pro rovnovážnou polohu částic se tato energie nazývá vazebná energie: rovna práci, kterou je třeba vykonat působením vnějších sil k rozrušení vazby mezi částicemi (např. k rozdělení molekuly O2 na 2 samostatné atomy kyslíku je třeba asi 8, J) f) vzájemná poloha částic je určována silami, jimiž na sebe částice působí např. u tříatomových molekul: atomy mohou být uspořádány lineárně (např. CO2), častěji do trojúhelníku (např. H2O); u čtyřatomových molekul nejčastěji do pravidelných trojbokých hranolů význam struktur molekul: ve fyzice, chemii, biologii (zkoumání dědičnosti) g) příklady 1 Proč se kostka cukru rozpustí rychleji v horkém než ve studeném čaji? V horkém čaji se molekuly vody pohybují mnohem rychleji částice cukru (Brownovy částice) konají mnohem rychlejší Brownův pohyb. 2 Proč při psaní nebo kreslení křídou na tabuli na ní ulpívá křída? F p mezi částicemi tabule a křídy (přilnavost) > F p mezi částicemi křídy soudržnost).

4 1.2 Modely struktur látek různých skupenství a) plynné látky složeny z molekul z jedno nebo víceatomových, různé tvary a rozměry střední vzdálenosti mezi molekulami jsou mnohem větší než jejich rozměry, asi 3 nm tj. přitažlivé síly zanedbatelné nemají stálý tvar ani objem, mění se podle nádoby, v níž uzavřen tepelný pohyb molekul neuspořádaný směr pohybu a rychlost se mění v důsledku vzájemných srážek nebo srážek se stěnami nádoby (srážka molekuly se jen se k sobě přiblíží a odpudivá síla změní směr a velikost rychlosti, mezi srážkami pohyb přibližně rovnoměrný přímočarý) střední rychlost molekul roste s rostoucí teplotou plynu víceatomové molekuly i rotační pohyb, atomy uvnitř molekul neustále kmitají celková vnitřní potenciální energie E p soustavy molekul je mnohem menší než jejich celková vnitřní kinetická energie E k (součet E k molekul konajících posuvný a rotační pohyb a E k kmitajících atomů), protože síly vzájemného působení jsou malé E p E k, E p 0 vnitřní energie je přibližně rovna E k jeho molekul U E k b) pevné látky složeny z atomů, molekul nebo iontů většina z částic s pravidelným uspořádáním tzv. krystalické (mají krystalovou strukturu), ostatní nepravidelné uspořádání tzv. amorfní (např. sklo, asfalt, vosk, ) střední vzdálenost mezi částicemi 0,2 0,3 nm vzájemné přitažlivé síly mezi částicemi vytváří těleso určitého tvaru a objemu částice kmitají kolem rovnovážných poloh všemi směry s různými výchylkami (s rostoucí teplotou výchylky rostou, těsně pod teplotou tání dosahují asi 1 6 částic) pohyb částic omezen malá E k částice v silových polích okolních částic velká E p vzájemné vzdálenosti celková vnitřní energie soustavy částic U = E p + E k, E p > E k c) kapalné složeny z molekul, které nejsou tak pohyblivé jako u plynů střední vzdálenosti mezi částicemi asi 0,2 nm částice přitahovány sousedními molekulami (ale ne tak silně, aby byly navzájem vázány jako u pevné látky), vyznačují určitou uspořádanost, ale jen na velmi krátkou vzdálenost každá molekula kmitá kolem rovnovážné polohy, která se však s časem mění s rostoucí teplotou častěji (je-li v klidu, pak změny poloh všemi směry) působí-li na kapalné těleso vnější síla, dochází ke změnám rovnovážných poloh převážně ve směru působící síly proto je kapalina tekutá a nezachovává svůj tvar celková vnitřní potenciální energie E p srovnatelná s kinetickou energií E k soustavy celková vnitřní energie soustavy částic U = E p + E k, E p ~ E k d) plazma čtvrté skupenství látky soustava elektricky nabitých částic (elektronů, iontů) a neutrálních částic (při vysokých teplotách i jen z volných jader a elektronů) např. přírodní plazma plamen, blesk; plazma mezihvězdného prostoru, plazma hvězd; umělá plazma při elektrických výbojích v plynech

5 1.3 Veličiny popisující soustavu částic a) relativní atomová hmotnost A r (bezrozměrná fyz. vel.) A r = m a m u m a klidová hmotnost atomu m u atomová hmotnostní konstanta ( 1 hmotnosti m 12 C atomu nuklidu uhlíku 12, m C 1, kg) C 6 m u 1, kg hodnoty A r v MFChT (prvky obvykle směsi izotopů uvádí se střední relativní atomové hmotnosti), známe-li A r klidová hmotnost atomu m a = A r m u b) relativní molekulová hmotnost (bezrozměrná fyz. vel.) M r = m m m u M r je rovna součtu relativních atomových hmotností atomů, které vytvářejí molekulu M r = A r1 + A r2 + + A rn např. H 2 O M r = 2 A r (H) + A r (O) hodnoty M r pro některé organické a anorganické sloučeniny a plyny v MFChT klidová hmotnost molekuly m m = M r m u c) látkové množství (zn. n) chemicky stejnorodé látky základní fyzikální veličina SI jednotka: [n] = mol základní jednotka SI 1 mol je látkové množství stejnorodé soustavy, která obsahuje právě tolik částic (např. 12 atomů, molekul, iontů) jako je atomů v nuklidu 6 C o hmotnosti 12 g látkové množství n tělesa z homogenní látky obsahující N částic: n = N N A Avogadrova konstanta N A = 6, mol 1 číselná hodnota {N A } udává: a) počet částic v nuklidu uhlíku o hmotnosti 12 g b) počet částic v homogenním (stejnorodém) tělese o látkovém množství 1 mol d) molární hmotnost M m (molární hmotnosti některých prvků a sloučenin v MFChT) M m = m n [M m ] = kg = kg mol-1 mol [dosadíme-li m = Nm m, n = N N A M m = Nm m N N A M m = M r 10 3 kg mol 1 M m = A r 10 3 kg mol 1 m m klidová hmotnost molekuly m u atomová hmotnostní konstanta N počet částic tělesa z homogenní látky N A Avogadrova konstanta m hmotnost tělesa z homogenní látky n odpovídající látkové množství látkové množství n = m M m 0,012 kg mol M m = M 1 r ] = m m N A = M r m u N A = 1 12 M rm C N A 12 pomocí relativní molekulové hmotnosti pro látky složené z jednoatomových molekul např. O 2 (M m = kg mol 1 = kg mol 1 ), H 2 (M m = kg mol 1 )

6 e) molární objem V m tělesa z chemicky stejnorodé láky za daných fyzikálních podmínek (tj. teploty a tlaku) V m = V n m 3 [V m ]= mol = m3 mol 1 V objem tělesa za daných fyz. podmínek n odpovídající látkové množství normální molární objem V mn : při teplotě 0 C a normálním tlaku (101,325 kpa) je molární objem u plynů stejný V mn = 22, m 3 mol 1 = 22, 414 l mol 1 f) hustota částic N V N V = N V [N V ]= 1 m 3 = m 3 N počet částic v objemu V g) příklady 1 Určete relativní molekulovou hmotnost oxidu uhličitého CO2 a hmotnost molekuly CO2. A r(c) = 12,011 A r(o) = 15,999 4 M r(co2 ) =? m m(co2 ) =? kg [M r = 44,01, m m = 7, kg] M r(co2 ) = A r(c) + 2 A r(o) M r(co2 ) = 12, , ,01 m m(co2 ) = M r(co2 ) m u m m(co2 ) = 44,01 1, kg =7, kg 2 Určete molární hmotnost kyseliny sírové H2SO4. [M m 98, kg mol 1 ] A r(h) = 1, A r(s) = 32,066 A r(o) = 15,999 4 M m =? kg mol 1 M m = M r 10 3 kg mol 1 M m = (2A r(h) + A r(s) + 4 A r(o) )kg mol 1 M m = (2 1, , ,999 4) 10 3 kg mol 1 M m 98, kg mol 1 3 Jaké látkové množství má těleso z hliníku o hmotnosti m = 460 g = 0,46 kg A r(al) = 26, n =? mol 460 g? [n 17 mol] M m = m n n = m m = M m A r(al) 10 3 n = 0,46 mol = 17,05 mol 26, Určete molární objem kyslíku O2 při teplotě 0 C a tlaku 10 5 Pa, je-li hustota kyslíku za těchto podmínek 1,41 kg m 3. [V m 22, m 3 mol 1 ] ρ = 1,41 kg m 3 A r(o) = 15,999 4 V m =? kg mol 3 m V m = V n = ρ n = m nρ = M m ρ V m = 2 A r(o) 10 3 ρ V m 22, m 3 mol 1 = 2 15,999 4 m 3 mol 1 1,41

7 1.4 Rovnovážný stav soustavy a) tělesa se mohou nacházet v různých stavech (např. mohou mít různou teplotu, tlak, objem, chemické složení, uspořádání částic např. grafit a diamant) stav soustavy charakterizují tzv. stavové veličiny např. teplota t, tlak p, objem V, hustota ρ, hmotnost m, látkové množství n, b) termodynamická soustava (stručně soustava) těleso nebo skupina těles, jejichž stav zkoumáme (např. plyn ve válci, voda a její pára v baňce, drát napnutý závažím, krystal NaCl, ) při vzájemném působení soustavy s okolím dochází ke změně stavu soustavy z počátečního do koncového (výsledného) stavu, přičemž dochází i ke změně stavových veličin např. na píst válce s plynem působí vnější síla F plyn může měnit objem V, tlak p i teplotu T, hrneček s čajem chladne izolovaná: nedochází k výměně energie ani částic s okolím konáním práce nebo tepelnou výměnou, děje mohou probíhat jen mezi částicemi (tělesy) soustavy idealizované: např. uzavřená termoska s čajem uzavřená: nedochází k výměně částic mezi soustavou a okolím, může si s okolím vyměňovat energii (např. uzavřený hrneček s čajem) otevřená: dochází k výměně energie, i částic s okolím (např. otevřený hrneček s čajem) adiabaticky izolovaná: nedochází k tepelné výměně mezi soustavou a okolím (např. sifonová bombička s náplní k výrobě sodovky, plynová bombička) d) rovnovážný stav soustavy stav, do kterého přejde samovolně po určité době každá soustava, a setrvá v něm, dokud se vnější podmínky nezmění (např. zalijeme-li horkou vodou čajem v hrnečku chladne výsledná teplota dána okolím jiná v létě, jiná v zimě) stavové veličiny se nemění (jsou konstantní) soustava je v mechanické rovnováze nepozorujeme makroskopické změny, ale uvnitř probíhají neustále mikroskopické děje stav s největší pravděpodobností výskytu e) rovnovážný děj děj, při kterém soustava prochází řadou na sebe navazujících rovnovážných stavů (chladnoucí čaj v hrníčku) reálný děj považujeme za rovnovážný, probíhá-li dostatečně pomalu (např. pomalé stlačení vzduchu v hustilce) skutečné děje většinou nerovnovážné (rychlé stlačení, rozepnutí plynu, prudké ochlazení, )

8 1.5 Teplota a její měření a) teplota fyzikální stavová veličina (základní vel. SI) stejnou teplotu přiřazujeme tělesům, která při vzájemném dotyku jsou v rovnovážném stavu různou teplotu mají tělesa při uvedení do kontaktu na počátku děje, jestliže mění své původní rovnovážné děje je mírou kinetické energie pohybujících se částic (molekul) b) měření teploty (na základě našich teplotních pocitů nespolehlivé) je třeba: 1. vybrat vhodné srovnávací měřidlo (teploměr) 2. vytvořit teplotní stupnice a stanovit jednotku stupnice 3. stanovit fyz. vel., pomocí které budeme teplotu měřit (např. objem kapaliny, tlak použitého plynu apod. stavové veličiny se mění se změnou rovnovážného stavu) c) Celsiova teplota (teplota) zn. t měření: teploměrem s Celsiovou stupnicí Celsiova stupnice: 2 základní teploty (za norm. tlaku 101,3 kpa) 1. teplota rovnovážného stavu vody a jejího ledu t 0 = 0 C (teplota tání ledu) 2. teplota rovnovážného stavu vody a její syté páry t 100 = 100 C (teplota varu vody) mezi těmito stavy teplota rozdělena na 100 dílků (1 dílek 1 C) jednotka [t] = C (Celsiův stupeň) využíváme změnu objemu kapaliny na teplotě t stupnice závislá na volbě teploměrné látky (rtuť, líh, ) d) termodynamická teplota zn. T termodynamická stupnice: 1 základní teplota teplota rovnovážného stavu soustavy led + voda+ sytá pára (tzv. trojný bod vody) T r = 273,16 K (přesně) jednotka [T] = K (kelvin) základní jednotka SI 1 K definován jako 1 273,16 (tá část) termodynamické teploty trojného bodu vody nezávisí na volbě teploměrné látky nemá záporné hodnoty, využívá změnu tlaku plynu na teplotě e) převodní vztahy t = ({T} 273, 15) (zaokrouhleně 273) {T} je číselná hodnota termodynamické teploty převodní vztah je v současné době definice celsiovy teploty pomocí termodynamické teploty T = ({t} + 273, 15) K {t} je číselná hodnota Celsiovy teploty 0 C = 273,15 K (zaokrouhlujeme na 273 K) př. 293 K = ( ) C = 20 C 13 C = ( ) K = 260 K

9 f) teplotní rozdíl rozdíl teplot T = T 2 T 1 t = t 2 t 1 T = t př. T = 293 K 260 K = 20 C ( 13) C = 33 K = 33 C g) jiné teplotní stupnice Fahrenheitova (VB, USA dodnes) jednotka: 1 F (Fahrenheitův stupeň) 2 základní teploty: 0 F teplota chladící směsi led + voda + salmiak 96 F teplota lidského těla (0 F = 17,78 C) stupnice na 24 dílů každý ještě na čtvrtinu převod: t C = 5 9 ({T F } 32) T F = 9 5 ({t C } + 32) Rèamurova (Francie) [reomýrova, někde Reaumurova] jednotka: 1 R 2 základní teploty: teplota tání ledu t R = t 0 = 0 R = 0 teplota varu vody t R = 80 R ( 100 ) Ranklinova (USA, VB) jednotka: 1 R (Ranklinův stupeň) 0 R = 0 K = 273,15 C = 459,67 F [Rèamurova a Ranklinova se nepletly nikdy se nepoužívaly ve stejných zemích] h) termodynamická teplota 0 K (někdy též absolutní nula) lib. soustavy se může přiblížit 0 K, ale nemůže jí dosáhnout kin. energie soustavy při 0 K ( 273,15 C) nabývá nejnižší možné hodnoty, ale není rovna 0 K v blízkosti 0 K se mění značně vlastnosti látek (např. el. vodivost supravodivost) pomocí současné chladící techniky se podařilo dosáhnout teplot menších než 1 mk ch) teploměry dilatační: využívají změny objemu s teplotou kapalinové: rtuťové ( 30 C až 300 C), lihové ( 110 C až 70 C) plynové: s héliem, vodíkem, dusíkem (1 K až K) bimetalové: využívají roztažnost pevných látek: Bimetalový teploměr odporové: využívají změny elektrického odporu s teplotou teplotoměrná látka: nikl, měď, platina polovodičové: termistory termoelektrické: termoelektrický článek (nejuniverzálnější teploměr 250 C až C)

10 radiační: měření teploty provádějí na měření zářivosti pyrometry (bezdotykový způsob měření) speciální: termokolory (barevné nátěry +40 C až 680 C, přesnost ±5 C, válcovny) Segerovy jehlance (teplota v pecích, ohnutí špičky jehlance) velmi nízké teploty kolem 1 mk: změny mag. pole některých paramagnetických látek (platina, hliník, kyslík, soli železa) i) příklady 1 Převeďte a) na C b) na K 321 K = ( ) C = 48 C 321 C = ( ) K = 594 K 113 K = ( ) C = 160 C 273 C = ( ) K = 546 K 278 K = ( ) C = 5 C 70 C = ( ) K = 203 K 23 K = (23 273) C = 250 C 250 C = ( ) K = 23 K 2 Doplňte tabulku, pro převod využijte 0 C = 273,15 K T K t ,15 855,5 304,65 7,1 1693,15 156,8 429, , ,35 31,5 266, ,35 156,8 26,85 3 Čím se liší od sebe zápisy T = 55 K a T = 55 K? Vyjádřete také oba zápisy v C. první zápis udává hodnotu termodynamické teploty, v Celsiově teplotě je tato hodnota t = 218 C druhý zápis udává teplotní rozdíl v termodynamické teplotní stupnici, což je rovno teplotnímu rozdílu v Celsiově teplotní stupnici, tj. t = 55 C 4 Vyjadřují zápisy t = C a T = K tutéž teplotu? nevyjadřují, těleso teploty C má termodynamickou teplotu K, těleso teploty K má Celsiovu teplotu 752 C

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů Molekulová fyzika a termika Přehled základních pojmů Kinetická teorie látek Vychází ze tří experimentálně ověřených poznatků: 1) Látky se skládají z částic - molekul, atomů nebo iontů, mezi nimiž jsou

Více

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Látkové množství n poznámky 6.A GVN Látkové množství n poznámky 6.A GVN 10. září 2007 charakterizuje látky z hlediska počtu částic (molekul, atomů, iontů), které tato látka obsahuje je-li v tělese z homogenní látky N částic, pak látkové

Více

LOGO. Molekulová fyzika

LOGO. Molekulová fyzika Molekulová fyzika Molekulová fyzika Molekulová fyzika vysvětluje fyzikální jevy na základě znalosti jejich částicové struktury. Jejím základem je kinetická teorie látek (KTL). KTL obsahuje tři tvrzení:

Více

Mol. fyz. a termodynamika

Mol. fyz. a termodynamika Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli

Více

Základy molekulové fyziky a termodynamiky

Základy molekulové fyziky a termodynamiky Základy molekulové fyziky a termodynamiky Molekulová fyzika je částí fyziky, která zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného silového působení částic, z nichž jsou

Více

Molekulová fyzika a termika:

Molekulová fyzika a termika: Molekulová fyzika a termika: 1. Měření teploty: 2. Délková roztažnost a Objemová roztažnost látek 3. Bimetal 4. Anomálie vody 5. Částicová stavba látek, vlastnosti látek 6. Atomová hmotnostní konstanta

Více

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D08_Z_OPAK_T_Uvodni_pojmy_vnitrni_energie _prace_teplo_t Člověk a příroda Fyzika

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMIKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - 2. ročník - Molekulová fyzika a termika

ZÁKLADNÍ POZNATKY MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMIKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - 2. ročník - Molekulová fyzika a termika ZÁKLADNÍ POZNATKY MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMIKY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - 2. ročník - Molekulová fyzika a termika Částicová struktura látek Látky jakéhokoli skupenství se skládají z částic Částicemi jsou

Více

Molekulová fyzika a termodynamika

Molekulová fyzika a termodynamika Molekulová fyzika a termodynamika Molekulová fyzika a termodynamika Úvod, vnitřní energie soustavy, teplo, teplota, stavová rovnice ideálního plynu Termodynamické zákony, termodynamické děje Teplotní a

Více

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo Molekulová fyzika a termika Základní poznatky Základní poznatky Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo Termika = část fyziky zabývající se studiem vlastností látek a jejich změn souvisejících s teplotou

Více

Molekulová fyzika. (test version, not revised)

Molekulová fyzika. (test version, not revised) Molekulová fyzika (test version, not revised) Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 1. října 2010 Obsah Úvod Kinetická teorie látek Modely skupenství Konstanty a veličiny Úvod Co jsme doposud zkoumali?

Více

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček: Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení částic, ze kterých se látky skládají. Termodynamika se zabývá zákony přeměny různých forem energie

Více

KINETICKÁ TEORIE LÁTEK

KINETICKÁ TEORIE LÁTEK ZÁKLADNÍ POZNATKY V mechanice je pohled na tělesa makroskopický makros = veliký, na zákon zachování energie pohlížíme tak, že nás nezajímá částicová struktura, v molekulové fyzice se zajímáme o tom, co

Více

TERMODYNAMIKA Ideální plyn TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TERMODYNAMIKA Ideální plyn TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. TERMODYNAMIKA Ideální plyn TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Ideální plyn je zjednodušená představa skutečného plynu. Je dokonale stlačitelný

Více

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Násobky jednotek název značka hodnota kilo k 1000 mega M 1000000 giga G 1000000000 tera T 1000000000000 Tělesa a látky Tělesa

Více

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme.

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme. Přednáška 1 Úvod Při studiu tepelných vlastností látek a jevů probíhajících při tepelné výměně budeme používat dvě různé metody zkoumání: termodynamickou a statistickou. Termodynamická metoda je základem

Více

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole...

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole... FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso... 2 2_Vlastnosti látek... 3 3_Vzájemné působení těles... 4 4_Gravitační síla... 4 Gravitační pole... 5 5_Měření síly... 5 6_Látky jsou složeny z částic... 6 7_Uspořádání

Více

III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ 3.1 Ideální plyn a) ideální plyn model, předpoklady: 1. rozměry molekul malé (ve srovnání se střední vzdáleností molekul). molekuly na sebe navzálem silově nepůsobí (mimo

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. 01) Složení látek opakování učiva 6. ročníku: Všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů (tj. atomy, molekuly,

Více

3.3 Částicová stavba látky

3.3 Částicová stavba látky 3.3 Částicová stavba látky Malé (nejmenší) částice látky očekávali nejprve filozofové (atomisté) a nazvali je atomy (z řeckého atomos = nedělitelný) starověké Řecko a Řím. Mnohem později chemici zjistili,

Více

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA 2 metody zkoumání látek na základě vnějších projevů: I. KINETICKÁ TEORIE LÁTEK -studium vlastností látek na základě vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení jednotlivých

Více

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK Látky kteréhokoliv skupenství se skládají z částic. Prostor, který těleso zaujímá, není částicemi beze zbytku vyplněn (diskrétní struktura látek). Rozměry částic jsou řádově

Více

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014 Termodynamika 2 UJOP Hostivař 2014 Skupenské teplo tání/tuhnutí je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu na kapalinu během tání nebo naopak Značka Veličina Lt J Nedochází při něm ke změně

Více

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzika - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

6_1_Molekulová fyzika a termodynamika

6_1_Molekulová fyzika a termodynamika Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 6_1_Molekulová fyzika a termodynamika Ing. Jakub Ulmann MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA 1 Molekulová fyzika

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 6_1_Molekulová fyzika a termodynamika

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 6_1_Molekulová fyzika a termodynamika Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 6_1_Molekulová fyzika a termodynamika Ing. Jakub Ulmann MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA 1 Molekulová fyzika

Více

2.1 Empirická teplota

2.1 Empirická teplota Přednáška 2 Teplota a její měření Termika zkoumá tepelné vlastnosti látek a soustav těles, jevy spojené s tepelnou výměnou, chování soustav při tepelné výměně, změny skupenství látek, atd. 2.1 Empirická

Více

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník PLYNNÉ LÁTKY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník Ideální plyn Po molekulách ideálního plynu požadujeme: 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty) 1 Atomová hmotnostní konstanta/jednotka m u Relativní atomová hmotnost Relativní molekulová hmotnost Látkové množství (mol) 1 mol je takové množství látky, které obsahuje tolik částic, kolik je atomů ve

Více

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika VNITŘNÍ ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika Zákon zachování energie Ze zákona zachování mechanické energie platí: Ek + Ep = konst. Ale: Vnitřní energie tělesa Každé těleso má

Více

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013 Fyzikální chemie Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302 14. února 2013 Co je fyzikální chemie? Co je fyzikální chemie? makroskopický přístup: (klasická) termodynamika nerovnovážná

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA1_11 Název materiálu: Teplo a teplota. Tematická oblast: Fyzika 1.ročník Anotace: Prezentace slouží k vysvětlení základních fyzikálních veličin tepla a teploty.

Více

Přehled otázek z fyziky pro 2.ročník

Přehled otázek z fyziky pro 2.ročník Přehled otázek z fyziky pro 2.ročník 1. Z jakých základních poznatků vychází teorie látek + důkazy. a) Látka kteréhokoli skupenství se skládá z částic molekul, atomů, iontů. b) Částice se v látce pohybují,

Více

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_185_Skupenství AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 8., 16.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Kinetická teorie ideálního plynu

Kinetická teorie ideálního plynu Přednáška 10 Kinetická teorie ideálního plynu 10.1 Postuláty kinetické teorie Narozdíl od termodynamiky kinetická teorie odvozuje makroskopické vlastnosti látek (např. tlak, teplotu, vnitřní energii) na

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 2 Termika 2.1Teplota, teplotní roztažnost látek 2.2 Teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa 2.3 Tepelné motory 2.4 Struktura pevných

Více

1. Látkové soustavy, složení soustav

1. Látkové soustavy, složení soustav , složení soustav 1 , složení soustav 1. Základní pojmy 1.1 Hmota 1.2 Látky 1.3 Pole 1.4 Soustava 1.5 Fáze a fázové přeměny 1.6 Stavové veličiny 1.7 Složka 2. Hmotnost a látkové množství 3. Složení látkových

Více

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn Termodynamika materiálů Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn Důležité konstanty Standartní podmínky Avogadrovo číslo N A = 6,023.10

Více

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. I. Základní pojmy FCH a kinetická teorie plynů

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. I. Základní pojmy FCH a kinetická teorie plynů Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH I. Základní pojmy FCH a kinetická teorie plynů RNDr. Karel Berka, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Zkouška a doporučená literatura Ústní kolokvium Doporučená literatura

Více

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA 4. TEPLO, TEPLOTA, TEPELNÁ VÝMĚNA Autor: Ing. Eva Jančová DESS SOŠ a SOU spol. s r. o. TEPLO Teplo je míra změny vnitřní energie, kterou systém vymění při styku s jiným

Více

Vnitřní energie, práce a teplo

Vnitřní energie, práce a teplo Vnitřní energie, práce a teplo Míček upustíme z výšky na podlahu o Míček padá zvětšuje se, zmenšuje se. Celková mechanická energie se - o Míček se od země odrazí a stoupá vzhůru zvětšuje se, zmenšuje se.

Více

měření teploty Molekulová fyzika a termika Teplotní délková roztažnost V praxi úlohy

měření teploty Molekulová fyzika a termika Teplotní délková roztažnost V praxi úlohy měření teploty Molekulová fyzika a termika rozdíl mezi stupnicí celsiovskou a termodynamickou př. str. 173 (nové vydání s. 172) teplo(to)měry roztažnost látek rtuťový, lihový, bimetalový vodivost polovodičů

Více

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno JAMES WATT 19.1.1736-19.8.1819 Termodynamika principy, které vládnou přírodě Obsah přednášky Vysvětlení základních

Více

Vnitřní energie, práce a teplo

Vnitřní energie, práce a teplo Vnitřní energie, práce a teplo Zákon zachování mechanické energie V izolované soustavě těles je v každém okamžiku úhrnná mechanická energie stálá. Mění se navzájem jen potenciální energie E p a kinetická

Více

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie TEPELNÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení

Více

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Test vlastnosti látek a periodická tabulka DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-08 Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti

Více

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení:

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení: 13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení: 4 otázky za 2 body = 8 bodů Datum: 1 příklad za 3 body = 3 body Body: 1 příklad za 6 bodů = 6 bodů Celkem: 30 bodů příklady: 1) Sportovní vůz je schopný zrychlit

Více

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty) Atomová hmotnostní konstanta/jednotka m u Relativní atomová hmotnost Relativní molekulová hmotnost Látkové množství (mol) mol je takové množství látky, které obsahuje tolik částic, kolik je atomů ve 2

Více

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO.

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO. OBECNÁ CHEMIE Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO burda@karlov.mff.cuni.cz HMOTA, JEJÍ VLASTNOSTI A FORMY Definice: Každý hmotný objekt je charakterizován dvěmi vlastnostmi

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

Měření teplotní roztažnosti

Měření teplotní roztažnosti KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Z MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY Měření teplotní roztažnosti Úvod Zvyšování termodynamické teploty

Více

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj 3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj a) tepelný děj přechod plynu ze stavu 1 do stavu tepelnou výměnou nebo konáním práce dále uvaž., že hmotnost plynu m = konst. a navíc

Více

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: SEXTA VÝSTUP UČIVO MEZIPŘEDM. VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, PROJEKTY, KURZY POZNÁMKY Zná 3 základní poznatky kinetické teorie látek a vysvětlí jejich praktický význam Vysvětlí pojmy

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Hmota Hmota má dualistický, korpuskulárně (částicově) vlnový charakter. Převládající charakter: korpuskulární (částicový) - látku vlnový - pole. Látka se skládá z

Více

Třídění látek. Chemie 1.KŠPA

Třídění látek. Chemie 1.KŠPA Třídění látek Chemie 1.KŠPA Systém (soustava) Vymezím si kus prostoru, látky v něm obsažené nazýváme systém soustava okolí svět Stěny soustavy Soustava může být: Izolovaná = stěny nedovolí výměnu částic

Více

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice IDEÁLNÍ PLYN Stavová rovnice Ideální plyn ) rozměry molekul jsou zanedbatelné vzhledem k jejich vzdálenostem 2) molekuly plynu na sebe působí jen při vzájemných srážkách 3) všechny srážky jsou dokonale

Více

Teplota. fyzikální veličina značka t

Teplota. fyzikální veličina značka t Teplota fyzikální veličina značka t Je to vlastnost předmětů a okolí, kterou je člověk schopen vnímat a přiřadit jí pocity studeného, teplého či horkého. Jak se tato vlastnost jmenuje? Teplota Naše pocity

Více

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Hustota toku Zatím jsme studovali pouze soustavy, které byly v rovnovážném stavu není-li soustava v silovém poli, je hustota částic stejná

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník FYZIKA MIKROSVĚTA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Mikrosvět Svět o rozměrech 10-9 až 10-18 m. Mikrosvět není zmenšeným makrosvětem! Chování v mikrosvětě popisuje kvantová

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Vlnění Vhodíme-li na klidnou vodní hladinu kámen, hladina se jeho dopadem rozkmitá a z místa rozruchu se začnou

Více

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul Fyzika 20 Otázky za 2 body. Celsiova teplota t a termodynamická teplota T spolu souvisejí známým vztahem. Vyberte dvojici, která tento vztah vyjadřuje (zaokrouhleno na celá čísla) a) T = 253 K ; t = 20

Více

Termodynamika. Děj, který není kvazistatický, se nazývá nestatický.

Termodynamika. Děj, který není kvazistatický, se nazývá nestatický. Termodynamika Zabývá se ději, při nichž se mění tepelná energie v jiné druhy energie (zejména mechanické). Studuje vlastnosti látek bez přihlédnutí k jejich mikrostruktuře. Je vystavěna na axiomech (0.,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_15_OC_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

SVOBODA, E., BAKULE, R.

SVOBODA, E., BAKULE, R. Termodynamika 1. Termodynamika 2. Termodynamická soustava 3. Termodynamický stav 4. Veličiny: látkové množství, molární veličina, vnitřní energie, práce v termodynamice 5. Termodynamické principy: nultý

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

17. Celá čísla.notebook. December 11, 2015 CELÁ ČÍSLA

17. Celá čísla.notebook. December 11, 2015 CELÁ ČÍSLA CELÁ ČÍSLA 1 Teploměr na obrázku ukazuje teplotu 15 C Říkáme: je mínus 15 stupňů Celsia je 15 stupňů pod nulou je 15 stupňů mrazu Ukaž na teploměru: 10 C, 8 C, +3 C, 6 C, 25 C, +36 C 2 Teploměr Teploměr

Více

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony Otázka: Atom a molekula Předmět: Chemie Přidal(a): Dituse Atom = základní stavební částice všech látek Skládá se ze 2 částí: o Kladně nabité jádro o Záporně nabitý elektronový obal Jádro se skládá z kladně

Více

Termodynamické zákony

Termodynamické zákony Termodynamické zákony Makroskopická práce termodynamické soustavy Již jsme uvedli, že změna vnitřní energie soustavy je obecně vyvolána dvěma ději: tepelnou výměnou mezi soustavou a okolím a konáním práce

Více

Měření teplotní roztažnosti

Měření teplotní roztažnosti KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Z MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY Měření teplotní roztažnosti Úvod Zvyšování termodynamické teploty

Více

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Ideální plyn Protože popsat chování plynů je nad naše možnosti, zavádíme zjednodušený model tzv. ideálního plynu, který má tyto vlastnosti: Částice ideálního plynu

Více

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova 1 Rozložení, distribuce tepla Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty je to stavová veličina, charakterizující termodynamickou rovnováhu systému. Teplo vyjadřuje kinetickou energii částic. Teplota

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Autor Mgr. Vladimír Hradecký Číslo materiálu 8_F_1_02 Datum vytvoření 2. 11. 2011 Druh učebního materiálu

Více

Stanovení měrného tepla pevných látek

Stanovení měrného tepla pevných látek 61 Kapitola 10 Stanovení měrného tepla pevných látek 10.1 Úvod O teple se dá říci, že souvisí s energií neuspořádaného pohybu molekul. Úhrnná pohybová energie neuspořádaného pohybu molekul, pohybu postupného,

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D09_Z_OPAK_T_Plyny_T Člověk a příroda Fyzika Struktura a vlastnosti plynů Opakování

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 516 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 22. 1. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

1) Tělesa se skládají z látky nebo menších těles mají tvar, polohu a rozměry všechna tělesa se pohybují! 2) Látky se skládají z atomů a molekul

1) Tělesa se skládají z látky nebo menších těles mají tvar, polohu a rozměry všechna tělesa se pohybují! 2) Látky se skládají z atomů a molekul Látka a těleso 1) Tělesa se skládají z látky nebo menších těles mají tvar, polohu a rozměry všechna tělesa se pohybují! 2) Látky se skládají z atomů a molekul Druh látky (skupenství): pevné l. kapalné

Více

T0 Teplo a jeho měření

T0 Teplo a jeho měření Teplo a jeho měření 1 Teplo 2 Kalorimetrie Kalorimetr 3 Tepelná kapacita 3.1 Měrná tepelná kapacita Měrná tepelná kapacita při stálém objemu a stálém tlaku Poměr měrných tepelných kapacit 3.2 Molární tepelná

Více

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2 Plyny Plyn T v, K Vzácné plyny 11 plynných prvků He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn 165 Rn 211 N 2 O 2 77 F 2 90 85 Diatomické plynné prvky Cl 2 238 H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2 H 2 He Ne Ar Kr Xe 20 4.4 27 87 120 1 Plyn

Více

Vnitřní energie tělesa

Vnitřní energie tělesa Vnitřní energie tělesa vnitřní energie tělesa je energie všech částic, z nichž se těleso skládá. Jde především o kinetickou a potenciální energii, ale může jít také o elektrickou či chemickou energii,

Více

VY_32_INOVACE_246. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

VY_32_INOVACE_246. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky VY_32_INOVACE_246 Škola Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová Datum: 1.9.2012 Ročník: 9. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky Téma: Souhrnné opakování učiva

Více

Chemická kinetika. Reakce 1. řádu rychlost přímo úměrná koncentraci složky

Chemická kinetika. Reakce 1. řádu rychlost přímo úměrná koncentraci složky Chemická kinetika Chemická kinetika Reakce 0. řádu reakční rychlost nezávisí na čase a probíhá konstantní rychlostí v = k (rychlost se rovná rychlostní konstantě) velmi pomalé reakce (prakticky se nemění

Více

9. Struktura a vlastnosti plynů

9. Struktura a vlastnosti plynů 9. Struktura a vlastnosti plynů Osnova: 1. Základní pojmy 2. Střední kvadratická rychlost 3. Střední kinetická energie molekuly plynu 4. Stavová rovnice ideálního plynu 5. Jednoduché děje v plynech a)

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Teplota Číslo DUM: III/2/FY/2/1/13 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Teplota Číslo DUM: III/2/FY/2/1/13 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Teplota Číslo DUM: III/2/FY/2/1/13 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny a jejich měření Autor: Mgr. Petra Kejkrtová Anotace:

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 1 Mechanika 1.1 Pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici 1.2 Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace 1.3 Mechanická

Více

Některé základní pojmy

Některé základní pojmy Klasifikace látek Některé základní pojmy látka látka čistá chemické individuum fáze směs prvek sloučenina homogenní směs heterogenní směs plynná směs kapalný roztok tuhý roztok Homogenní a heterogenní

Více

Mechanické kmitání a vlnění

Mechanické kmitání a vlnění Mechanické kmitání a vlnění Pohyb tělesa, který se v určitém časovém intervalu pravidelně opakuje periodický pohyb S kmitavým pohybem se setkáváme např.: Zařízení, které volně kmitá, nazýváme mechanický

Více