Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, Ondřejov IČO: Tel E mail: Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2008/2009 Vypracoval: Mgr. Karel Blažek, ředitel školy Datum: Projednáno v pedagogické radě dne: Schváleno školskou radou dne: 1

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Obsah a)základní údaje o škole... 3 b)přehled oborů vzdělání, které mateřská škola vyučuje... 4 c)rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 5 d)údaje o přijímacím řízení a o zápisu k předškolnímu vzdělávání a následném přijetí do školy... 7 e)údaje o výsledcích vzdělávání dětí podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků přijímacího řízení na základní školy 7 f)údaje o prevenci sociálně patologických jevů... 7 g)údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... 8 h)údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti... 9 i)údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí... 9 j)základní údaje o hospodaření školy... 9 k)údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l)údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení m)údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. 10 n)údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 a) Základní údaje o škole Název školy: Mateřská škola Ondřejov do Od Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov. Sídlo školy: Praţská 59, 0ndřejov do Od nám. 9. května čp. 68, Ondřejov Právní forma: příspěvková organizace IČO: od Identifikátor zařízení: od IZO mateřské školy: Statutární zástupce školy a ředitel školy: do Jana Hanušková, od Mgr. Karel Blaţek Zástupce ředitele školy: od Ing. Hana Chaloupková Vedoucí učitelka mateřské školy: od Jana Hanušková do , od Zdeňka Smolíková Adresa školy pro dálkový přístup (e -mail): webové stránky školy: Tel.: , , Fax: Zřizovatel školy: Obec Ondřejov, Průběţná 274, Ondřejov Starosta obce: RNDr. Martin Macháček IČO obce: Školská rada: zřízena k obcí Ondřejov. Má šest členů, vţdy dva členové zastupují pedagogy, rodičovskou veřejnost a zřizovatele. Sídlo školské rady: Školská rada, OÚ Ondřejov, Průběţná 274, Ondřejov Mailová adresa školské rady: Předseda školské rady: Ing. Pavel Vorreiter, Zástupci zřizovatele: RNDr. Martin Macháček, Jan Vodrhánek Zástupci rodičů: Markéta Tlamichová, ing. Pavel Vorreiter Zástupci školy: Ing. Hana Chaloupková, RNDr. Věra Hudcová Při škole pracuje nezisková organizace sdruţení rodičů a přátel školy Škamna. Předsedou Škamen je pan Josef Hájek. Charakteristika školy: Typ školy: mateřská škola se dvěma třídami. Škola je od součástí Základní školy a mateřské školy Ondřejov, dalšími zařízeními školy jsou školní jídelna a školní druţina.

4 Umístění: Mateřská škola sídlí v samostatné budově na adrese: Praţská 59, Ondřejov. K dispozici má vlastní zahradu. Úplnost a naplněnost školy: Kapacita mateřské školy 39 dětí byla po stavebních úpravách v roce 2008 zvýšena. Od je kapacita školy 41 dítě. Kapacita školy byla vyuţita na 100 %. b) Přehled oborů vzdělání, které mateřská škola vyučuje Škola poskytovala předškolní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP vytvořeného podle Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání, vydaného MŠMT ČR. Přehled o počtu tříd a žáků (k ) Počet tříd Počet žáků Z toho dívek Počet dětí s celodenní docházkou Počet dětí s omezenou docházkou Počet žáků se zdravotním postižením Nabídka kroužků pro rok 2008/2009 Z nabídky krouţků si děti a jejich rodiče vybrali následující: o anglický jazyk o výtvarný krouţek o keramický krouţek o krouţek Tae-kwonda Proběhl téţ podzimní a jarní kurs plavání.

5 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Příjmení a jméno Vzdělání Aprobace obor Prac.zařazení Jana Hanušková SZdrŠ Dětská sestra Do učitelka pověřená řízením školy, od vedoucí učitelka MŠ, od učitelka Romana Brilová SŠ Fotografka Učitelka Denisa Počárovská SOU Prodavačka Učitelka Zdena Smolíková SPedŠ Praha Provozní a správní zaměstnanci Učitelka mateřské školy Od vedoucí učitelka MŠ Příjmení a jméno Martina Kabeláčová Romana Brilová Pracovní zařazení Školník Uklízečka Analýza personálního obsazení Po náhlém odchodu dlouholeté ředitelky paní Mgr. Dany Honsové v červenci 2008 byla dočasně pověřena řízením mateřské školy paní Jana Hanušková, učitelka mateřské školy. Za ní se pak urychleně sháněla náhrada, na dobu určitou byla přijata na místo učitelky mateřské školy paní Denisa Počárovská. Po sloučení Mateřské školy Ondřejov a Základní školy bratří Fričů Ondřejov se ředitelem školy stal ředitel základní školy. Paní Hanušková byla ustavena vedoucí učitelkou mateřské školy. Sloučení obou škol schválil KÚ s tím, ţe si vyţádal nástin personálního obsazení MŠ. Přitom doporučil změny a doplnění pedagogického sboru mateřské školy o kvalifikované učitelky MŠ. Před sloučením škol nebyla v MŠ jediná kvalifikovaná učitelka MŠ Po sloučení škol ředitel školy převzal všechny závazky MŠ plynoucích z pracovních smluv. V červnu 2009 vypršela pracovní smlouva paní Počárovské a nebyla jiţ obnovena. Na uvolněné místo ředitel školy vypsal výběrové řízení. Na školu nastoupila paní Smolíková, která byla současně s nástupem do školy ustanovena vedoucí učitelkou MŠ na místo paní učitelky Hanuškové. Paní Zdeňka Smolíková plňuje vzdělání poţadované pro vedoucí učitelku mateřské školy a délku poţadované praxe.

6 Učitelky mateřské školy: nemají poţadované vzdělání. Koodinátor ŠVP: nemá poţadované kvalifikační studium Závěry analýzy: Z výše uvedených přehledů patrné, ţe se situace s kvalifikovaností učitelek na naší mateřské škole přijetím nové učitelky poněkud zlepšila. Pedagogický sbor oplývá velice zkušenými učitelkami, které mají velice rádi děti. Bude potřeba, vzhledem zákonným poţadavků na kvalifikovanost pedagogických pracovníků, aby si co nejrychleji doplnily potřebné pedagogické popřípadě i odborné vzdělání. Vedení školy se snaţí nekvalifikované učitelky ke studiu vhodně motivovat a dle moţností školy jim vytváří k doplnění vzdělání vhodné podmínky. Letos se obě učitelky přihlásily na studia VOŠ a úspěšně sloţily přijímací zkoušky. Nepodařilo se jim ale, pro velký počet zájemců, úspěšně projít přijímacími zkouškami.

7 d) Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k předškolnímu vzdělávání a následném přijetí do školy Údaje o zařazování dětí Zápis do MŠ pro školní rok 2009/2010 Počet dětí u zápisu 36 Rozhodnutí ředitele Odvolání Počet přijatých dětí Počet nepřijatých dětí Přihlášení a odhlášení žáků V průběhu školního roku 2008/2009 jsme přijali k dvě děti z důvodu zvýšení maximální kapacity školky k tomuto datu. Před zahájením nového školního roku došlo k odhlášení 4 dětí, na jejich místa byly přijaty 3 děti dle pořadníku nepřijatých dětí a 1 dítě, jehoţ rodiče podali odvolání. Důvodem změn bylo přestěhování. e) Údaje o výsledcích vzdělávání dětí podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků přijímacího řízení na základní školy Údaje o výsledcích zápisu dětí do základní školy Počet dětí zapsaných do I. Počet dětí s odkladem školní Celkem předškoláků třídy ZŠ docházky f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola věnuje velikou pozornost prevenci sociálně patologických jevů. Školní vzdělávací program školy klade důraz na dobré vzájemné vztahy mezi dětmi. Školní úrazy žáků Ve školním roce 2008/2009 nebyly registrovány ţádné školní úrazů.

8 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vedení školy Ředitel školy absolvoval akreditované školení: dvoudenní seminář ředitelů škol Středočeského kraje a týdenní seminář k strategickému plánování EVVO na školách. Pedagogický sbor V rámci dalšího vzdělávání učitelek MŠ po sloučení obou škol ředitel školy ustanovil nové metodické sdruţení učitelek MŠ a I. třídy. Předsedkyně tohoto sdruţení, paní Yvonna Staňová, zkušená učitelka I. stupně ZŠ a někdejší učitelka MŠ, metodicky intenzivně připravovala učitelky MŠ. Dvě učitelky neúspěšně hlásily na studia na VOŠ, která by vedla k získání poţadovaného vzdělání. Všichni učitelé spolu s ostatními zaměstnanci byli proškoleni v rámci vstupního resp. periodického školení BOZP a PO. Dvě učitelky projevily zájem o další vzdělávání. Šlo zejména o odborné semináře v oblasti předškolního vzdělávání. Vedení školy poskytlo všem učitelům nekrácený počet volných dnů (většinou v období vedlejších prázdnin) na realizaci vlastního samostudia. Škola vytváří dle svých moţností podmínky pro DVPP téţ tím, ţe se snaţí učitelům poskytovat novou odbornou literaturu, učebnice a časopisy. Ostatní zaměstnanci: Školník absolvoval školení topičů.

9 h) Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti Škola organizuje návštěvy divadelních představení v Praze. Několik divadelních představení proběhlo ve spolupráci se školkou v Hrusicích a se základní školou v Ondřejově ve školce. Velký úspěch měla vánoční besídka pro děti a jejich rodiče, besídka Loučení s předškoláky, noční přespání ve školce nebo celodenní výlet do ZOO Jihlava a do Muzea strašidel v Pelhřimově. Ţáci 8. a 9. třídy naší základní školy dětem ze školky připravili na Den dětí akci Pohádkový les. Spolupráce školy s rodiči žáků Při základní škole začala pracovat neziskové organizace sdruţení rodičů a přátel dětí Škamna. Rodiče dětí navštěvující mateřskou školu se do této organizace od příštího školního roku mohou téţ přihlásit. dveří. Škola uspořádala pro rodiče budoucích prvňáčků a širokou veřejnost Den otevřených Několik informačních Dní otevřených dveří proběhlo v I. třídě, jednak pro rodiče dětí z I. třídy, ale téţ pro děti a rodiče z předškolního oddělení MŠ v Ondřejově. Podle potřeby škola svolává k závaţným tématům mimořádné rodičovské schůzky. Rodiče škole pomáhají škole nejrůznějším způsobem při zajišťování bezpečnosti a při organizování některých náročnějších akcí. i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V školním roce 2008/2009 na škole neproběhla ţádná inspekce provedená Českou školní inspekcí. j) Základní údaje o hospodaření školy Ke dni došlo rozhodnutím obecního zastupitelstva zřizovatele ke sloučení dvou příspěvkových organizací obce Ondřejov: Základní školy bratří Fričů Ondřejov a Mateřské školy Ondřejov. K tomuto datu ukončila činnost příspěvkovou organizace Mateřská škola Ondřejov a zanikla.

10 Její činnost včetně hospodaření (tj. smlouvy, pohledávky a závazky) na základě předávacího protokolu, účetní závěrky MŠ a zprávy auditora, převzala sloučená organizace s novým názvem organizace Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov. Financování mateřské školy se od realizuje prostřednictvím rozpočtu Základní školy a mateřské školy bratří Fričů Ondřejov. k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Mateřská škola není zapojena do ţádného rozvojového ani mezinárodního projektu. l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení. m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola ve spolupráci se zřizovatelem předloţila několik projektů, kterými se ucházela o prostředky z cizích zdrojů. 1) Zřizovateli se podařilo získat finanční prostředky z fondu Obnovy venkova na rekonstrukci prostor školní druţiny v přízemí budovy. Vznikly nové prostory pro potřeby mateřské školy. Zvýšila se kapacita mateřské školy o 2 místa. 2) Zřizovateli se dále podařilo uspět s projektem Zateplení budovy mateřské školy. Realizace tohoto projektu je připravena na příští kalendářní rok.

11 n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Postavení zaměstnanců ve škole řeší místo kolektivní smlouvy od směrnice ředitele školy Péče o zaměstnance. Na naší škole nepracuje odborová organizace. Velice dobrá je spolupráce školy se svým zřizovatelem, především starostou obce, obecní radou a zastupitelstvem obce. Všichni zaměstnanci obce nám pomáhají, jak s odbornými ekonomicko-administrativními problémy, tak s údrţbou a provozními záleţitostmi.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 TATO ŠKOLA JE PARTNEREM V PROJEKTU ESF JPD 3 SPOLUPRÁCE A INSPIRACE Tento projekt byl podpořen z evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy Základní škola, Praha

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y. Mateřská škola ve Verneřicích. hodnocené období: 1. 9. 2007 31. 8. 2009

V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y. Mateřská škola ve Verneřicích. hodnocené období: 1. 9. 2007 31. 8. 2009 V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y Mateřská škola ve Verneřicích hodnocené období: 1. 9. 2007 31. 8. 2009 Obsah: 1. Podmínky ke vzdělávání 1.1 Základní data o škole 1.2 Personální podmínky 1.3 Materiálně

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více