Stanovení některých ukazatelů kvality povrchových vod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovení některých ukazatelů kvality povrchových vod"

Transkript

1 Stanovení některých ukazatelů kvality povrchových vod (rozpuštěný kyslík, CHSK, amoniakální a dusičnanový dusík) 1. Stanovení rozpuštěného kyslíku Úkol: Určete koncentraci rozpuštěného kyslíku ve vzorcích pitné, říční a rybniční vody. K měření rozpuštěného kyslíku se využívá kyslíkový senzor (obr. 1), který pracuje na bázi galvanického článku. Senzor je tvořen dvěma elektrodami pokrytými filmem elektrolytu (NaOH) a oddělenými od analyzovaného vzorku plynopropustnou polymerní membránou. Pracovní elektroda (katoda) je z ušlechtilého kovu (zlato), anoda je olověná. Kyslík difunduje z měřeného prostředí přes membránu do elektrodového prostoru, kde se na povrchu katody redukuje na ionty OH -. Elektrony potřebné k jeho redukci jsou produkovány při oxidaci anody a pohybují se ke katodě vnějším obvodem s měřidlem, které zaznamenává elektrolytický proud procházející článkem. Tento proud je v ustáleném stavu přímo úměrný koncentraci kyslíku ve vzorku. Měření kyslíku se provádí za stálého míchání analyzovaného vzorku vody (míchadlem na elektromagnetické míchačce v laboratoři nebo v proudícím vodním toku v terénu). Kyslíkové elektrody stárnou, což se projevuje změnou směrnice závislosti proudu na koncentraci kyslíku. Proto se musí pravidelně kalibrovat, což se obvykle provádí ve vzorku vzduchu nasyceném vodními parami. Rozpustnost kyslíku ve vodě závisí na teplotě. Proto je kyslíkový senzor vybaven teplotním čidlem, které kontroluje teplotu analyzovaného prostředí. 1 kryt s membránou naplněný elektrolytem 2 tělo elektrody 3 konektorová hlava 4 zlatá pracovní elektroda (katoda) 5 izolátor 6 olověná protielektroda (anoda) 7 ventilační prostor 8 teplotní čidlo Obr. 1: Schéma kyslíkového senzoru CellOx 325 Obsah rozpuštěného kyslíku v povrchových a přírodních vodách je důležitým ukazatelem kvality vody. Obsah rozpuštěného kysláku se znečištěním vody organickými látkami a biogenními prvky, a dále s výskytem vodních mikroorganismů, které rozpuštěný kyslík využívají k přeměně organických látek a biogenních prvků. Přemnožení těchto organismů vlivem atrofizace vod vede k vyčerpání rozpuštěného kyslíku, úhynu vyšších forem života a rozvoji anaerobních procesů rozkladu přítomných živin ve vodě, při němž příslušné mikroorganismy produkují vysoce toxické látky. Stanovení obsahu rozpuštěného kyslíku lze provádět buď jodometrickou titrací nebo potenciometricky s kyslíkovou iontově selektivní elektrodou. Přístroje a pomůcky: kapesní měřič rozpuštěného kyslíku Oxi 3205 s galvanickou kyslíkovou sondou CellOx 325, elektromagnetická míchačka s míchadlem, kádinky (150 ml), pipeta (100 ml)

2 Postup: Kalibrace kyslíkového senzoru: 1. Připojte kyslíkový senzor k měřícímu přístroji Oxi Vsuňte senzor do kalibrační nádobky OxiCal -SL. Zkontrolujte, že je houbička v nádobce navlhčená vodou. 3. Zapněte měřicí přístroj tlačítkem a zahajte kalibraci tlačítkem CAL. Na displeji se zobrazí kalibrační data z poslední kalibrace (kalibrační směrnice). Stiskněte ENTER a vyčkejte, až na displeji přestane blikat znak [AR]. Kalibraci ukončete tlačítkem ENTER. Měření rozpuštěného kyslíku 1. Do měrné nádobky odpipetujte 100 ml vzorku vody a vložte magnetické míchadlo. Nádobku se vzorkem postavte na míchačku, zapněte míchání. 2. Kyslíkovou elektrodu ponořte do měřeného vzorku tak, aby její konec s membránou byl aspoň 6 cm pod hladinou vody. 3. Po dosažení stabilního signálu (na displeji přestane blikat symbol [AR]) si zaznamenejte hodnotu koncentrace kyslíku ve vzorku [mg/l], nasycení kyslíkem [%] a parciální tlak kyslíku [mbar]. Mezi zobrazením jednotlivých veličin přepínejte tlačítkem M. 4. Elektrodu vytáhněte z měřeného vzorku a důkladně opláchněte destilovanou vodou. Měrnou nádobku vyprázdněte a vypláchněte destilovanou vodou. 5. Celý postup měření opakujte ještě 4 krát vždy s novým podílem 100 ml vzorku vody. Z opakovaných měření vypočítejte průměrnou hodnotu koncentrace kyslíku a směrodatnou odchylku. Vyhodnocení: Do tabulky výsledků zapište pro každý analyzovaný vzorek vody počet opakovaných měření, průměrnou koncentraci kyslíku v mg/l, nasycení kyslíkem v % a parciální tlak kyslíku v milibarech vždy s příslušnou směrodatnou odchylkou. Tabulka výsledků Voda počet měření n c(o 2 ) ± s c mg/l pitná říční rybniční nasycení O 2 ± s % p(o 2 ) ± s p mbar 2. Stanovení chemické spotřeby kyslíku CHSK Cr Úkol: Stanovte CHSK Cr pitné a rybniční vody. Metoda je založena na oxidaci organických látek dichromanem draselným v prostředí kyseliny sírové (50 %) za katalytického působení stříbrných iontů (Ag 2 SO 4 ). Reakce se provádí za varu po dobu 2 hodin pod zpětným chladičem. Množství spotřebovaného dichromanu se zjistí titrací roztokem síranu diamonno-železnatého (Mohrova sůl) na indikátor ferroin (železnatý komplex 1,10- fenantrolinu), který tvoří s železnatými ionty červeně zbarvený komplex. Rušivý vliv chloridů v koncentracích do 1000 mg/l se odstraní v průběhu analýzy přídavkem síranu rtuťnatého. U postupu je zvlášť nutné dodržovat čistotu nádobí a chemikálií.

3 Oxidace kyslíkem je vyjádřena rovnicí: O + H 2 O + 2 e - 2 OH - Oxidace dichromanem probíhá podle rovnice: Cr 2 O H 2 O + 6 e - 2 Cr H 2 O Redukce železnatou solí je jednoelektronový děj podle rovnice: Fe 2+ Fe 3+ + e - Z porovnání počtu elektronů vyplývá, že 1 mmol dichromanu je ekvivalentní 6 mmolům iontů železnatých. Současně platí, že 1 mmol dichromanu zoxiduje stejné látkové množství organických látek jako 3 mmoly kyslíku, neboli spotřeba 1 mmolu K 2 Cr 2 O 7 odpovídá spotřebě 48 mg kyslíku. Stanovení CHSK Cr je předepsáno normou ČSN /29. CHSK se vyjadřuje v mg/l kyslíku, který představuje redoxní ekvivalent spotřeby oxidačních činidel použitých ke stanovení. Výsledky stanovení CHSK oběma uvedenými metodami jsou ale odlišné, proto je nutné uvádět která metoda byla pro stanovení CHSK použita. Hodnoty CHSK Cr bývají vyšší než hodnoty CHSK Mn, protože K 2 Cr 2 O 7 je v podmínkách stanovení silnějším oxidačním činidlem než KmnO 4. CHSK Cr se používá při analýze všech druhů vod, kdežto CHSK Mn je používáno jen při analýze vod přírodních a pitných. Při stanovení CHSK ale dochází také k oxidaci některých anorganických látek (Fe 2+, NO 2 - aj.), jejichž přítomnost zkresluje výpovědní hodnotu CHSK jako míry obsahu organických sloučenin, a proto je třeba anorganické oxidovatelné látky eliminovat (skutečně nebo výpočtem). Chemikálie a pomůcky: 0,04M roztok K 2 Cr 2 O 7 (12,258 g K 2 Cr 2 O 7 v 1000 ml destilované vody), koncentrovaná H 2 SO 4 (98 %, ρ = 1,84 g/cm 3 ), pevný Ag 2 SO 4 a HgSO 4, 0,25M roztok (NH 4 ) 2 Fe(SO 4 ) 2,ferroin (1,485 g monohydrátu 1,10-fenantrolinu a 0,695 g Fe 2 SO 4 7H 2 O se rozpustí ve vodě a doplní do 100 ml), 3 varné baňky, 3 zpětné chladiče, 3 topná hnízda. Postup: 1. Do varné baňky se zábrusem odměřte 20 ml vzorku pitné vody. Přidejte 0,4 g HgSO 4, 0,4 g Ag 2 SO 4, 10 ml roztoku K 2 Cr 2 O 7 a varná tělíska. Obsah baňky promíchejte. Opatrně přilijte 30 ml konc. H 2 SO 4 a směs znovu promíchejte. 2. Baňku umístěte na topné hnízdo, nasaďte na ni zpětný chladič a směs udržujte při mírném varu 2 hodiny. 3. Po vychladnutí do baňky přidejte asi 100 ml destilované vody a přebytek dichromanu titrujte roztokem Mohrovy soli. Před dosažením bodu ekvivalence přidejte 2 kapky indikátoru a roztok dotitrujte do přechodu z modrozeleného do hnědého zbarvení. 4. Stejným způsobem zpracujte slepé stanovení s 20 ml destilované vody. 5. Vzorek rybniční vody před analýzou nařeďte: k 5 ml vzorku přidejte 15 ml destilované vody. Další postup je stejný jako u pitné vody. Vyhodnocení: Látkové množství K 2 Cr 2 O 7 spotřebované na oxidaci organických látek ve vzorku pitné a rybniční vody, zmenšené o množství spotřebované na slepý pokus, přepočítejte na ekvivalentní množství kyslíku. Výsledek uveďte jako spotřebu kyslíku (O) v mg/l.

4 3. Stanovení amoniakálního dusíku Úkol: Stanovte koncentraci amoniaku v pitné, říční a rybniční vodě. Metoda stanovení koncentrace amoniaku a amonných iontů v pitných a povrchových vodách využívá potenciometrického měření s plynovou membránovou amoniakovou elektrodou. Tato elektroda je tvořena kombinovanou skleněnou ph elektrodou pokrytou z vnější strany filmem vnitřního elektrolytu a plynopropustnou membránou. Elektroda poskytuje odezvu na změnu aktivity vodíkových iontů ve vnitřním elektrolytu v důsledku reakce: NH 3 + H 2 O NH OH - ( pk 9 25 ) 4 NH, Vzorek vody se před měřením zalkalizuje roztokem NaOH na hodnotu ph 11, aby uvedená rovnováha byla posunuta ve prospěch plynného NH 3, který difunduje přes vnější membránu do prostoru s vnitřním elektrolytem. Vysoká selektivita amoniakové plynové elektrody je dána nepropustností membrány pro většinu iontů (plyny jako CO 2, H 2 S, SO 2 jsou v alkalickém prostředí ve formě příslušných anionů). Stanovení amoniaku ruší pouze některé těkavé aminy a tenzidy. Dusík se v anorganických sloučeninách ve vodě může vyskytovat v několika formách. Nejčastěji je anorganický dusík zastoupený ve formě amonných iontů, dusičnanů a dusitanů, které tvoří velmi dobře rozpustné soli. Amoniak se ve vodě vyskytuje ve dvou dobře rozpustných formách, a to v disociované formě jako amonné ionty NH 4 + a nedisociované molekuly NH 3 resp. v hydratovaných formách NH 3.H 2 O. Vzájemný poměr obou těchto forem je určen koncentrací vodíkových iontů ve vodě (tj. Hodnotou ph). Se změnou hodnoty ph dochází i ke změně poměrů těchto forem dle rovnice: NH 4 + NH 3 + H + Podle Guldberg-Waagova zákona se mezi složkami reakce ustaví rovnováha, v níž rozhodující význam má hodnota disociační konstanty amoniaku K a K = [ NH3].[ H ] [ NH4] Hodnota disociační konstanty amoniaku je závislá také na teplotě. Disociace amoniaku podmiňuje i jeho toxické působení. Disociovaná forma je neškodná do poměrně vysokých koncentrací, nedisociovaná forma působí toxicky zejména a vyšší vodní organismy. Chemikálie, pomůcky a přístroje: 10 M roztok NaOH (40 g NaOH ve 100 ml redestilované vody), standardní roztok 0,1M HH 4 Cl pro přípravu kalibračních roztoků (5,35 g NH 4 Cl v 1000 ml redestilované vody), amoniaková plynová elektroda (typ 10-23) (Monokrystaly, Turnov), ph/mv-metr, elektromagnetická míchačka s míchadlem, kádinky (75 a 100 ml), 5 odměrných baněk (100 ml) na přípravu kalibračních roztoků, pipety (1, 5, 10 a 50 ml). Postup: Příprava a měření kalibračních roztoků: 1. Ze standardního roztoku 0,1M NH 4 Cl (roztok A) nejprve připravte do 100 ml odměrné baňky zředěný roztok 0,001M NH 4 Cl (roztok B). Do označených odměrných baněk o objemu 100 ml připravte z roztoků A a B řadu čtyř kalibračních roztoků s výslednou koncentrací amonných iontů: c 2. (mol/l):

5 3. Elektrodu připojenou k ph/mv-metru dvakrát promyjte 100 ml redestilované vody v kádince za míchání. 4. Do měrné kádinky odměřte 50 ml příslušného kalibračního roztoku (měřit začněte od nejnižší koncentrace NH 4 + ) a přidejte 0,5 ml 10M NaOH. Vložte míchadlo, kádinku postavte na elektromagnetickou míchačku, zapněte míchání a do roztoku ponořte amoniakovou elektrodu. Po pětiminutovém ustálení odečtěte hodnotu potenciálu. 5. Před měřením dalšího kalibračního roztoku vždy elektrodu 2krát promyjte redestilovanou vodou. 6. Popsaným způsobem změřte postupně všechny kalibrační roztoky. 7. Při měření je nutné zachovávat konstantní rychlost míchání roztoku. Příprava a měření vzorků vody: 1. Pro získání spolehlivých výsledků analýzy je nezbytné zachovat naprosto stejné podmínky měření vzorků jako při proměřování kalibračních roztoků. 2. Do 75 ml kádinky odpipetujte 50 ml vzorku vody, přidejte 0,5 ml 10M NaOH, ponořte do roztoku plynovou elektrodu a za stálého míchání po 5 minutách odečtěte hodnotu potenciálu. 3. Elektrodu důkladně 2krát propláchněte redestilovanou vodou. 4. Stejným způsobem proměřte postupně všechny vzorky vody. Vyhodnocení 1. Sestrojte kalibrační závislost potenciálu E na záporném dekadickém logaritmu koncentrace amoniaku (pnh 3 ) pro dané koncentrace použitých kalibračních roztoků. Směrnici regresní přímky porovnejte s teoretickou hodnotou (59 mv pro 25 C). 2. Kalibrační model použijte k určení koncentrace amoniaku ve vzorcích vod. Výsledné koncentrace NH 3 uveďte v mg/litr vody. M(NH 3 ) = 17,031 g/mol 4. Stanovení dusičnanového dusíku Úkol: Stanovte koncentraci dusičnanů v pitné, říční a rybniční vodě. Stanovení koncentrace NO - 3 iontů ve vodách je založeno na měření elektrického potenciálu, který se vytváří na membráně dusičnanové iontově-selektivní elektrody v závislosti na aktivitě dusičnanových iontů. Tento potenciál je definován Nikolského rovnicí: RT pot EISE konst ln( a k a ) NO 3 NO 3, J J F kde k je koeficient selektivity ISE pro ion J vzhledem k dusičnanovému anionu. Membrána ISE pot NO 3, J je plastická, aktivní látkou je iontoměnič na bázi dusičnanu kvartérních alkylaminiových iontů rozpuštěný ve 2,4-dinitrofenyl-n-oktyletheru. Koeficienty selektivity dusičnanové elektrody jsou uvedeny v tabulce: Tabulka: Koeficienty selektivity dusičnanové elektrody Interferující ion CH 3 COO - 5, Cl - 5, Br - 7, I ClO 3 - ClO 4 NO 2 - Koeficient selektivity k pot 1, ,6 10-2

6 Potenciál dusičnanové elektrody se měří proti referentní merkurosulfátové elektrodě. Iontová síla a ph měřeného vzorku se upravuje přídavkem tlumivého roztoku (TISAB), který současně eliminuje interferující vliv halogenidových a dusitanových iontů. Chemikálie, pomůcky a přístroje: TISAB (16 g Al 2 (SO 4 ) 3 18 H 2 O, 3 g H 3 BO 3 a 2 g kyseliny amidosírové se doplní nasyceným roztokem Ag 2 SO 4 do 1000 ml), standardní roztok KNO 3 (koncentrace 1 mg NO 3 - v 1 ml) pro přípravu kalibračních roztoků (1,631 g KNO 3 v 1000 ml redestilované vody), dusičnanová iontově selektivní elektroda (typ 07-35) (Monokrystaly, Turnov), merkurosulfátová elektroda, ph/mv-metr, elektromagnetická míchačka s míchadlem, kádinky ( ml), 4 odměrné baňky (50 ml) na přípravu kalibračních roztoků, pipeta (50 ml), mikropipeta (1 5 ml), špičky. Postup: Příprava a měření kalibračních roztoků: 1. Ze standardního roztoku KNO 3 (1 mg NO 3 - v 1 ml) připravte do 50 ml odměrných baněk kalibrační roztoky s výslednou koncentrací dusičnanových iontů 10, 50, 100 a 500 mg/l. 2. Kalibrační roztok s nejnižší koncentrací dusičnanů přelijte do měrné kádinky, mikropipetou přidejte 5 ml roztoku TISAB. Vložte míchadlo, nádobku se vzorkem umístěte na míchačku a elektrody ponořte do roztoku. Na membráně ISE nesmí být vzduchová bublina! Pokud by byla, zbavíte se jí opakovaným vytahováním a ponořováním elektrody do roztoku. Po důkladném promíchání vypněte míchačku a po ustálení potenciálu odečtěte jeho hodnotu na displeji mv-metru. 3. Před měřením dalšího kalibračního roztoku vždy elektrody důkladně opláchněte destilovanou vodou a jemně osušte čtverečkem buničiny (nesmí se dotknout membrány). 4. Stejně změřte potenciály u všech dalších kalibračních roztoků. Postupujte od nižších koncentrací k vyšším. Příprava a měření vzorků vody: 1. Do měrné kádinky odměřte 50 ml vzorku vody, přidejte 5 ml roztoku TISAB a vložte míchadlo. 2. Do roztoku vzorku ponořte elektrody, roztok promíchejte a po vypnutí míchání a ustálení potenciálu odečtěte jeho hodnotu. 3. Stejným způsobem postupně proměřte všechny vzorky vody. Vyhodnocení 1. Sestrojte kalibrační závislost potenciálu E na záporném dekadickém logaritmu koncentrace dusičnanů (pno 3 - ) pro dané koncentrace použitých kalibračních roztoků. Směrnici regresní přímky porovnejte s teoretickou hodnotou (59 mv pro 25 C). 2. Kalibrační model použijte k určení koncentrace dusičnanů ve vzorcích vod. Výsledné koncentrace NO 3 - uveďte v mg/litr vody. Otázky: 1. Navrhněte jinou metodu pro stanovení rozpuštěného kyslíku ve vodách. 2. O čem vypovídá vysoká hodnota koncentrace NO 3 - v povrchových vodách?

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele:

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele: CHSK Ve vodách mohou být obsažené různé organické látky v širokém rozmezí koncentrací od stopových množství až po majoritní složky podle druhu vod. Vzhledem k této různorodosti se organické látky ve vodách

Více

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H

Více

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence 1 Princip Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence Nepřímá potenciometrie potenciometrická titrace se využívá

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací

Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Úloha č. Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Princip Potenciometrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrochemických metod kvantitativního stanovení látek. V potenciometrické

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI

215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI 215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI ÚVOD Stanovení čísla kyselosti patří k základním normovaným metodám hodnocení ropných produktů. Tento návod je vytvořen podle norem IP 177/96 a ASTM D66489. Tyto normy specifikují

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin zinku P + D PRVKY Laboratorní práce Pozn: Výsledky úkolu 1 zapisujte až po 14 dnech. Úkol 4 provádějte pouze pod dohledem učitele. Úkol 1: Připravte 5 gramů bílé skalice. Bílá skalice

Více

11. Chemické reakce v roztocích

11. Chemické reakce v roztocích Roztok - simila similimbus solventur Typy reakcí elektrolytů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti roztok - simila similimbus solventur rozpouštědla (nečistoty vůči rozpuštěným

Více

Stanovení konduktivity (měrné vodivosti)

Stanovení konduktivity (měrné vodivosti) T7TVO7 STANOVENÍ KONDUKTIVITY, ph A OXIDAČNĚ- REDOXNÍHO POTENCIÁLU Stanovení konduktivity (měrné vodivosti) Stanovení konduktivity je běžnou součástí chemického rozboru vod. Umožňuje odhad koncentrace

Více

ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení

ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení Česká zemědělská univerzita v Praze Katedra chemie AF ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení Praha 2004 STANOVENÍ NH 4 + FOTOMETRICKY Potřebné chemikálie a zařízení: Standartní roztok NH 3...navážka NH

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny Úkol č. 1: Přítomnost vitaminu C v ovoci a zelenině Návod k laboratornímu cvičení Vitamíny Pomůcky: třecí miska s tloučkem, filtrační kruh, nálevka, filtrační papír, zkumavky, stojan na zkumavky Chemikálie:

Více

Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507. Elektrochemické metody

Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507. Elektrochemické metody Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507 Elektrochemické metody Elektrolýza Do roztoku elektrolytu ponoříme dvě elektrody a vložíme na ně dostatečně velké vnější stejnosměrné napětí. Roztok elektrolytu

Více

APLIKAČNÍ LIST PRO PRÁCI S ph metrem - ionometrem

APLIKAČNÍ LIST PRO PRÁCI S ph metrem - ionometrem APLIKAČNÍ LIST PRO PRÁCI S ph metrem - ionometrem 1 POPIS TLAČÍTEK zapnout/ vypnout přepínání modu měření (zmáčknutí delší 5s SETUP) přepíná do kalibračního modu ukládá hodnoty do paměti, hodnoty při kalibraci

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vitamíny Vlhkost vzduchu

Více

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Více

chemie Stanovení částečné přechodné tvrdosti vody Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů

chemie Stanovení částečné přechodné tvrdosti vody Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů Stanovení částečné přechodné tvrdosti vody pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravil M. Škavrada chemie 13 úloha číslo Cíle Cílem tohoto laboratorního cvičení je stanovení částečné přechodné

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Chloridová iontově selektivní elektroda

Chloridová iontově selektivní elektroda Chloridová iontově selektivní elektroda Produktové číslo: FU-ENCHL-A018A Chloridy jsou sloučeniny chloru s jiným prvkem, chlor v nich zaujímá podobu iontu Cl-. Jejich nejznámějším zástupcem je chlorid

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny Úkol 1: Připravte acetaldehyd. Karbonylová skupina aldehydů podléhá velmi snadno oxidaci až na skupinu karboxylovou.

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin Úkol 1: Stanovte obsah vody v modré skalici. Modrá skalice patří mezi hydrát, což jsou látky, nejčastěji soli, s krystalicky

Více

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Titrace Savo Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník: 3., ChS (1. ročník

Více

PHB-209. Stolní ph/mv měřič

PHB-209. Stolní ph/mv měřič PHB-209 Stolní ph/mv měřič PHB 209 ph METR PŘEDBĚŽNÉ VYZKOUŠENÍ... 2 VŠEOBECNÝ POPIS... 3 POPIS FUNKCE... 3 SPECIFIKACE... 3 PRŮVODCE NASTAVENÍM... 4 MĚŘENÍ ph... 4 MĚŘENÍ ORP (oxidačně redukční potenciál)...

Více

Potenciometrické stanovení disociační konstanty

Potenciometrické stanovení disociační konstanty Potenciometrické stanovení disociační konstanty TEORIE Elektrolytická disociace kyseliny HA ve vodě vede k ustavení disociační rovnováhy: HA + H 2O A - + H 3O +, kterou lze charakterizovat disociační konstantou

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní vlastností

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

chemie Měření ph elektrolytů, hydrolýza solí Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů

chemie Měření ph elektrolytů, hydrolýza solí Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů Měření ph elektrolytů, hydrolýza solí pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravil M. Škavrada chemie 07 úloha číslo Cíle Cílem tohoto laboratorního cvičení je měření ph silných a slabých

Více

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU Experiment C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření, že z citronu a také jiných potravin standardně dostupných v domácnosti lze sestavit funkční elektrochemické články. Měření napětí elektrochemického

Více

ULTRAFIALOVÁ A VIDITELNÁ SPEKTROMETRIE

ULTRAFIALOVÁ A VIDITELNÁ SPEKTROMETRIE Pracovní úkol 1. Vytvořte kalibrační řadu roztoků pro stanovení orthofosforečnanů (viz část 1), stanovte vhodnou vlnovou délku pro kalibraci a proveďte kalibraci přístroje pro toto stanovení. 2. Na základě

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

VOLTAMPEROMETRIE. Stanovení rozpuštěného kyslíku

VOLTAMPEROMETRIE. Stanovení rozpuštěného kyslíku VOLTAMPEROMETRIE Stanovení rozpuštěného kyslíku Inovace předmětu probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Více

Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika)

Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika) Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika) 1. Úvod Často se setkáváme s požadavkem na zhotovení kopie uměleckého nebo muzejního sbírkového předmětu. Jednou z možností je použití galvanoplastické

Více

STANOVENÍ FLUORIDŮ IONTOVĚ-SELEKTIVNÍ ELEKTRODOU

STANOVENÍ FLUORIDŮ IONTOVĚ-SELEKTIVNÍ ELEKTRODOU STANOVENÍ FLUORIDŮ IONTOVĚ-SELEKTIVNÍ ELEKTRODOU T. V. Šiškanová, G. Broncová Teoretický úvod Potenciometrie je elektrochemická metoda, při které se měří rozdíl potenciálů (elektromotorické napětí, E)

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin železa a kobaltu P + D PRVKY Laboratorní práce Úkol 1: Určete, které vlivy se podílí na korozi železa. Koroze je označení pro děj probíhající na povrchu některých kovů. Na jejím

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_CHK4_5860 ŠAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

Úloha č. 8. Stanovení obsahu vitaminu C v komerčních výrobcích

Úloha č. 8. Stanovení obsahu vitaminu C v komerčních výrobcích Úloha č. 8. Stanovení obsahu vitaminu C v komerčních výrobcích I. Bromátometrické stanovení Princip V kyselém prostředí je bromičnan draselný silným oxidačním činidlem a je redukován redukujícími látkami

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více

fenanthrolinem Příprava

fenanthrolinem Příprava 1 ÚLOHA 9: Spektrofotometrické fenanthrolinem studium komplexu Fe(II) s 1,10- Příprava 2. 3. 4. 5. 6. Zopakujte si základní pojmy z optiky - elektromagnetické záření a jeho šíření absorbujícím prostředím,

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Stanovení izoelektrického bodu kaseinu

Stanovení izoelektrického bodu kaseinu Stanovení izoelektrického bodu kaseinu Shlukování koloidních částic do větších celků makroskopických rozměrů nazýváme koagulací. Ke koagulaci koloidních roztoků bílkovin dochází porušením solvatačního

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Standardizace. Alkalimetrie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Galvanické pokovování a reakce kovů autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

ELEKTROCHEMIE. Zabývá se rovnováhami a ději v soustavách obsahující elektricky nabité částice. Ca 2+ x Ca +II

ELEKTROCHEMIE. Zabývá se rovnováhami a ději v soustavách obsahující elektricky nabité částice. Ca 2+ x Ca +II ELEKTROCHEMIE Zabývá se rovnováhami a ději v soustavách obsahující elektricky nabité částice. Ca 2+ x Ca +II Samostatný kation Oxidační číslo ve sloučenině Sám Jen ve sloučenině 1 ELEKTROCHEMIE: POJMY

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

Zápis o rozboru. E skleněné ISE závislé na ph roztoku, lze pomocí kombinované skleněné ISE sestrojit závislost ph na přidávaném

Zápis o rozboru. E skleněné ISE závislé na ph roztoku, lze pomocí kombinované skleněné ISE sestrojit závislost ph na přidávaném 1 Princip metody Zápis o rozboru Tato laboratorní práce byla rozdělena na tři části.v první bylo úkolem stanovit s pomocí potenciometrické titrace hmotnost kyseliny fosforečné a dihydrogenfosforečnanu

Více

Obsah soli v potravinách Laboratorní práce

Obsah soli v potravinách Laboratorní práce Obsah soli v potravinách Laboratorní práce VY_52_INOVACE_214 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:chemie Ročník: 8, 9 Obsah soli v potravinách Laboratorní práce Jméno Třída..Datum Úkol:

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení bílkovin v krmivech. Metoda je použitelná pro všechna krmiva organického původu.

Více

KOMPLEXOMETRIE C C H 2

KOMPLEXOMETRIE C C H 2 Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

Odměrná stanovení v analýze vod

Odměrná stanovení v analýze vod Odměrná stanovení v analýze vod Odměrná (titrační) stanovení (jinak též volumetrie), patří mezi klasické metody kvantitativní analýzy, které si i přes prudký nástup instrumentálních metod udržely v analytické

Více

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Elektrochemické metody v analýze vod

Elektrochemické metody v analýze vod Elektrochemické metody v analýze vod Elektrochemické metody představují širokou oblast experimentálních technik, jejichž společným rysem je přenos elektrického náboje přes rozhranní mezi fázemi, z nichž

Více

12. STANOVENÍ BIOCHEMICKÉ SPOTŘEBY KYSLÍKU PO n DNECH (BSKn) - ZŘEĎOVACÍ METODOU

12. STANOVENÍ BIOCHEMICKÉ SPOTŘEBY KYSLÍKU PO n DNECH (BSKn) - ZŘEĎOVACÍ METODOU 12. STANOVENÍ BIOCHEMICKÉ SPOTŘEBY KYSLÍKU PO n DNECH (BSKn) - ZŘEĎOVACÍ METODOU Stanovení BSK slouží k nepřímému stanovení organických látek, které podléhají biochemickému rozkladu při aerobních podmínkách.

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření

Více

Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku

Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku Fotovoltaické panely a palivové články v současné době představují perspektivní oblast alternativních zdrojů elektrické energie

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Měření teploty, měření vlhkosti vzduchu

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Měření teploty, měření vlhkosti vzduchu Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 4 Název úlohy: Měření teploty, měření vlhkosti vzduchu Úkol měření a) Změřte teplotu topné desky IR teploměrem. b) Porovnejte měření teploty skleněným

Více

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: PRVKY PÁTÉ SKUPINY Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: Obecná konfigurace: ns np Nejvyšší kladné

Více

Úvod. Náplň práce. Úkoly

Úvod. Náplň práce. Úkoly Název práce: Zkouška disoluce pevných lékových forem Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. Jméno zástupce: Ing. Jan Patera Umístění práce: S25b Úvod Uvolňování léčiva z tuhých perorálních lékových

Více

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ..07/2.2.00/5.0324 Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Pracovní postupy k experimentům s využitím PC (teplotní čidlo Vernier propojeno s PC) Stanovení tepelné

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Více

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.:

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.: Potenciometrie Poločlánek (elektrod) je heterogenní elektrochemický systém tvořeny lespoň dvěm fázemi. Jedn fáze je vodičem první třídy vede proud prostřednictvím elektronů. Druhá fáze je vodičem druhé

Více

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE Návody k praktickým úlohám Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie OBSAH Hodnocení praktických úloh a písemný test 1 Statistické

Více

Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_209 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní

Více

Iontové reakce. Iontové reakce. Protolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. Kyseliny dle Brønstedovy. nstedovy-lowryho teorie. Sytnost (proticita(

Iontové reakce. Iontové reakce. Protolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. Kyseliny dle Brønstedovy. nstedovy-lowryho teorie. Sytnost (proticita( Iontové reakce Iontové reakce Reakce v roztocích elektrolytů Protolytické (acidobazické) reakce reaktanty si vyměňují Redoxní (oxidačně redukční) reakce reaktanty si vyměňují e Srážecí reakce ionty tvoří

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

Fotosyntetický výdej kyslíku

Fotosyntetický výdej kyslíku 6 TÉMA TEORETICKÝ ÚVOD Fotosyntéza je pochod, kterým některé druhy baktérií, nižší a vyšší rostliny přeměňují zářivou energii pohlcenou chlorofylem a jinými doprovodnými barvivy v energii chemických vazeb

Více

Optimalizace podmínek měření a práce s AAS

Optimalizace podmínek měření a práce s AAS S (KT & Geochemie) Optimalizace podmínek měření a práce s S Teoretický základ úlohy: 1: OPTIMLIZCE PRCOVNÍCH PODMÍNEK Jedním z prvních úkolů při práci s atomovým absorpčním spektrometrem (S) je vždy nalezení

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Čisté kapaliny omezíme se na vodu jsou poměrně dobrými izolanty. Když však ve vodě rozpustíme sůl, kyselinu anebo zásadu, získáme tzv. elektrolyt, který je již poměrně dobrým

Více

Rovnovážná potenciometrie

Rovnovážná potenciometrie Rovnovážná potenciometrie koncentrace analytu se stanovuje z velikosti rovnovážného napětí elektrochemického článku tvořeného indikační elektrodou citlivou na množství (druh analytu referenční elektrodou

Více

ČIDLO PRO MĚŘENÍ KONCENTRACE CHLORU TYP CSCT 43

ČIDLO PRO MĚŘENÍ KONCENTRACE CHLORU TYP CSCT 43 ČIDLO PRO MĚŘENÍ KONCENTRACE CHLORU TYP CSCT 43 Návod k používání a údržbě! OBSAH 1. Rozsah použití... strana 2 2. Rozsah dodávky... strana 3 3. Uvedení do provozu... strana 3 4. Měření... strana 4 5.

Více

Metody elektroanalytické

Metody elektroanalytické Důležité veličiny proud I (ampér - A) náboj Q (coulomb - C) Q t = I dt 0 napětí, potenciál U, E, φ (volt - V) odpor R (ohm - Ω), vodivost G (siemens - S) teplota T (K), látkové množství n (mol) Základní

Více

MNOŽSTVÍ KYSLÍKU VE VODĚ

MNOŽSTVÍ KYSLÍKU VE VODĚ MNOŽSTVÍ KYSLÍKU VE VODĚ Úvod Místo toho, aby ryby dýchaly kyslík, získávají ho z vody díky svým žábrám. Množství rozpuštěného kyslíku ve vodě je často udáváno v miligramech na litr vody. V této činnosti

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

Laboratorní cvičení z chemie pro Fakultu strojní TUL

Laboratorní cvičení z chemie pro Fakultu strojní TUL Laboratorní cvičení z chemie pro Fakultu strojní TUL dostupné na: http://www.kch.tul.cz/ Zpracoval kolektiv KCH pod vedením Petra Exnara: Jan Grégr; Irena Šlamborová-Lovětínská; František Meduna; Jana

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Stanovení kritické micelární koncentrace

Stanovení kritické micelární koncentrace Stanovení kritické micelární koncentrace TEORIE KONDUKTOMETRIE Měrná elektrická vodivost neboli konduktivita je fyzikální veličinou, která popisuje schopnost látek vést elektrický proud. Látky snadno vedoucí

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Bílkoviny(proteiny) Vlhkost

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více