Stanovení některých ukazatelů kvality povrchových vod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovení některých ukazatelů kvality povrchových vod"

Transkript

1 Stanovení některých ukazatelů kvality povrchových vod (rozpuštěný kyslík, CHSK, amoniakální a dusičnanový dusík) 1. Stanovení rozpuštěného kyslíku Úkol: Určete koncentraci rozpuštěného kyslíku ve vzorcích pitné, říční a rybniční vody. K měření rozpuštěného kyslíku se využívá kyslíkový senzor (obr. 1), který pracuje na bázi galvanického článku. Senzor je tvořen dvěma elektrodami pokrytými filmem elektrolytu (NaOH) a oddělenými od analyzovaného vzorku plynopropustnou polymerní membránou. Pracovní elektroda (katoda) je z ušlechtilého kovu (zlato), anoda je olověná. Kyslík difunduje z měřeného prostředí přes membránu do elektrodového prostoru, kde se na povrchu katody redukuje na ionty OH -. Elektrony potřebné k jeho redukci jsou produkovány při oxidaci anody a pohybují se ke katodě vnějším obvodem s měřidlem, které zaznamenává elektrolytický proud procházející článkem. Tento proud je v ustáleném stavu přímo úměrný koncentraci kyslíku ve vzorku. Měření kyslíku se provádí za stálého míchání analyzovaného vzorku vody (míchadlem na elektromagnetické míchačce v laboratoři nebo v proudícím vodním toku v terénu). Kyslíkové elektrody stárnou, což se projevuje změnou směrnice závislosti proudu na koncentraci kyslíku. Proto se musí pravidelně kalibrovat, což se obvykle provádí ve vzorku vzduchu nasyceném vodními parami. Rozpustnost kyslíku ve vodě závisí na teplotě. Proto je kyslíkový senzor vybaven teplotním čidlem, které kontroluje teplotu analyzovaného prostředí. 1 kryt s membránou naplněný elektrolytem 2 tělo elektrody 3 konektorová hlava 4 zlatá pracovní elektroda (katoda) 5 izolátor 6 olověná protielektroda (anoda) 7 ventilační prostor 8 teplotní čidlo Obr. 1: Schéma kyslíkového senzoru CellOx 325 Obsah rozpuštěného kyslíku v povrchových a přírodních vodách je důležitým ukazatelem kvality vody. Obsah rozpuštěného kysláku se znečištěním vody organickými látkami a biogenními prvky, a dále s výskytem vodních mikroorganismů, které rozpuštěný kyslík využívají k přeměně organických látek a biogenních prvků. Přemnožení těchto organismů vlivem atrofizace vod vede k vyčerpání rozpuštěného kyslíku, úhynu vyšších forem života a rozvoji anaerobních procesů rozkladu přítomných živin ve vodě, při němž příslušné mikroorganismy produkují vysoce toxické látky. Stanovení obsahu rozpuštěného kyslíku lze provádět buď jodometrickou titrací nebo potenciometricky s kyslíkovou iontově selektivní elektrodou. Přístroje a pomůcky: kapesní měřič rozpuštěného kyslíku Oxi 3205 s galvanickou kyslíkovou sondou CellOx 325, elektromagnetická míchačka s míchadlem, kádinky (150 ml), pipeta (100 ml)

2 Postup: Kalibrace kyslíkového senzoru: 1. Připojte kyslíkový senzor k měřícímu přístroji Oxi Vsuňte senzor do kalibrační nádobky OxiCal -SL. Zkontrolujte, že je houbička v nádobce navlhčená vodou. 3. Zapněte měřicí přístroj tlačítkem a zahajte kalibraci tlačítkem CAL. Na displeji se zobrazí kalibrační data z poslední kalibrace (kalibrační směrnice). Stiskněte ENTER a vyčkejte, až na displeji přestane blikat znak [AR]. Kalibraci ukončete tlačítkem ENTER. Měření rozpuštěného kyslíku 1. Do měrné nádobky odpipetujte 100 ml vzorku vody a vložte magnetické míchadlo. Nádobku se vzorkem postavte na míchačku, zapněte míchání. 2. Kyslíkovou elektrodu ponořte do měřeného vzorku tak, aby její konec s membránou byl aspoň 6 cm pod hladinou vody. 3. Po dosažení stabilního signálu (na displeji přestane blikat symbol [AR]) si zaznamenejte hodnotu koncentrace kyslíku ve vzorku [mg/l], nasycení kyslíkem [%] a parciální tlak kyslíku [mbar]. Mezi zobrazením jednotlivých veličin přepínejte tlačítkem M. 4. Elektrodu vytáhněte z měřeného vzorku a důkladně opláchněte destilovanou vodou. Měrnou nádobku vyprázdněte a vypláchněte destilovanou vodou. 5. Celý postup měření opakujte ještě 4 krát vždy s novým podílem 100 ml vzorku vody. Z opakovaných měření vypočítejte průměrnou hodnotu koncentrace kyslíku a směrodatnou odchylku. Vyhodnocení: Do tabulky výsledků zapište pro každý analyzovaný vzorek vody počet opakovaných měření, průměrnou koncentraci kyslíku v mg/l, nasycení kyslíkem v % a parciální tlak kyslíku v milibarech vždy s příslušnou směrodatnou odchylkou. Tabulka výsledků Voda počet měření n c(o 2 ) ± s c mg/l pitná říční rybniční nasycení O 2 ± s % p(o 2 ) ± s p mbar 2. Stanovení chemické spotřeby kyslíku CHSK Cr Úkol: Stanovte CHSK Cr pitné a rybniční vody. Metoda je založena na oxidaci organických látek dichromanem draselným v prostředí kyseliny sírové (50 %) za katalytického působení stříbrných iontů (Ag 2 SO 4 ). Reakce se provádí za varu po dobu 2 hodin pod zpětným chladičem. Množství spotřebovaného dichromanu se zjistí titrací roztokem síranu diamonno-železnatého (Mohrova sůl) na indikátor ferroin (železnatý komplex 1,10- fenantrolinu), který tvoří s železnatými ionty červeně zbarvený komplex. Rušivý vliv chloridů v koncentracích do 1000 mg/l se odstraní v průběhu analýzy přídavkem síranu rtuťnatého. U postupu je zvlášť nutné dodržovat čistotu nádobí a chemikálií.

3 Oxidace kyslíkem je vyjádřena rovnicí: O + H 2 O + 2 e - 2 OH - Oxidace dichromanem probíhá podle rovnice: Cr 2 O H 2 O + 6 e - 2 Cr H 2 O Redukce železnatou solí je jednoelektronový děj podle rovnice: Fe 2+ Fe 3+ + e - Z porovnání počtu elektronů vyplývá, že 1 mmol dichromanu je ekvivalentní 6 mmolům iontů železnatých. Současně platí, že 1 mmol dichromanu zoxiduje stejné látkové množství organických látek jako 3 mmoly kyslíku, neboli spotřeba 1 mmolu K 2 Cr 2 O 7 odpovídá spotřebě 48 mg kyslíku. Stanovení CHSK Cr je předepsáno normou ČSN /29. CHSK se vyjadřuje v mg/l kyslíku, který představuje redoxní ekvivalent spotřeby oxidačních činidel použitých ke stanovení. Výsledky stanovení CHSK oběma uvedenými metodami jsou ale odlišné, proto je nutné uvádět která metoda byla pro stanovení CHSK použita. Hodnoty CHSK Cr bývají vyšší než hodnoty CHSK Mn, protože K 2 Cr 2 O 7 je v podmínkách stanovení silnějším oxidačním činidlem než KmnO 4. CHSK Cr se používá při analýze všech druhů vod, kdežto CHSK Mn je používáno jen při analýze vod přírodních a pitných. Při stanovení CHSK ale dochází také k oxidaci některých anorganických látek (Fe 2+, NO 2 - aj.), jejichž přítomnost zkresluje výpovědní hodnotu CHSK jako míry obsahu organických sloučenin, a proto je třeba anorganické oxidovatelné látky eliminovat (skutečně nebo výpočtem). Chemikálie a pomůcky: 0,04M roztok K 2 Cr 2 O 7 (12,258 g K 2 Cr 2 O 7 v 1000 ml destilované vody), koncentrovaná H 2 SO 4 (98 %, ρ = 1,84 g/cm 3 ), pevný Ag 2 SO 4 a HgSO 4, 0,25M roztok (NH 4 ) 2 Fe(SO 4 ) 2,ferroin (1,485 g monohydrátu 1,10-fenantrolinu a 0,695 g Fe 2 SO 4 7H 2 O se rozpustí ve vodě a doplní do 100 ml), 3 varné baňky, 3 zpětné chladiče, 3 topná hnízda. Postup: 1. Do varné baňky se zábrusem odměřte 20 ml vzorku pitné vody. Přidejte 0,4 g HgSO 4, 0,4 g Ag 2 SO 4, 10 ml roztoku K 2 Cr 2 O 7 a varná tělíska. Obsah baňky promíchejte. Opatrně přilijte 30 ml konc. H 2 SO 4 a směs znovu promíchejte. 2. Baňku umístěte na topné hnízdo, nasaďte na ni zpětný chladič a směs udržujte při mírném varu 2 hodiny. 3. Po vychladnutí do baňky přidejte asi 100 ml destilované vody a přebytek dichromanu titrujte roztokem Mohrovy soli. Před dosažením bodu ekvivalence přidejte 2 kapky indikátoru a roztok dotitrujte do přechodu z modrozeleného do hnědého zbarvení. 4. Stejným způsobem zpracujte slepé stanovení s 20 ml destilované vody. 5. Vzorek rybniční vody před analýzou nařeďte: k 5 ml vzorku přidejte 15 ml destilované vody. Další postup je stejný jako u pitné vody. Vyhodnocení: Látkové množství K 2 Cr 2 O 7 spotřebované na oxidaci organických látek ve vzorku pitné a rybniční vody, zmenšené o množství spotřebované na slepý pokus, přepočítejte na ekvivalentní množství kyslíku. Výsledek uveďte jako spotřebu kyslíku (O) v mg/l.

4 3. Stanovení amoniakálního dusíku Úkol: Stanovte koncentraci amoniaku v pitné, říční a rybniční vodě. Metoda stanovení koncentrace amoniaku a amonných iontů v pitných a povrchových vodách využívá potenciometrického měření s plynovou membránovou amoniakovou elektrodou. Tato elektroda je tvořena kombinovanou skleněnou ph elektrodou pokrytou z vnější strany filmem vnitřního elektrolytu a plynopropustnou membránou. Elektroda poskytuje odezvu na změnu aktivity vodíkových iontů ve vnitřním elektrolytu v důsledku reakce: NH 3 + H 2 O NH OH - ( pk 9 25 ) 4 NH, Vzorek vody se před měřením zalkalizuje roztokem NaOH na hodnotu ph 11, aby uvedená rovnováha byla posunuta ve prospěch plynného NH 3, který difunduje přes vnější membránu do prostoru s vnitřním elektrolytem. Vysoká selektivita amoniakové plynové elektrody je dána nepropustností membrány pro většinu iontů (plyny jako CO 2, H 2 S, SO 2 jsou v alkalickém prostředí ve formě příslušných anionů). Stanovení amoniaku ruší pouze některé těkavé aminy a tenzidy. Dusík se v anorganických sloučeninách ve vodě může vyskytovat v několika formách. Nejčastěji je anorganický dusík zastoupený ve formě amonných iontů, dusičnanů a dusitanů, které tvoří velmi dobře rozpustné soli. Amoniak se ve vodě vyskytuje ve dvou dobře rozpustných formách, a to v disociované formě jako amonné ionty NH 4 + a nedisociované molekuly NH 3 resp. v hydratovaných formách NH 3.H 2 O. Vzájemný poměr obou těchto forem je určen koncentrací vodíkových iontů ve vodě (tj. Hodnotou ph). Se změnou hodnoty ph dochází i ke změně poměrů těchto forem dle rovnice: NH 4 + NH 3 + H + Podle Guldberg-Waagova zákona se mezi složkami reakce ustaví rovnováha, v níž rozhodující význam má hodnota disociační konstanty amoniaku K a K = [ NH3].[ H ] [ NH4] Hodnota disociační konstanty amoniaku je závislá také na teplotě. Disociace amoniaku podmiňuje i jeho toxické působení. Disociovaná forma je neškodná do poměrně vysokých koncentrací, nedisociovaná forma působí toxicky zejména a vyšší vodní organismy. Chemikálie, pomůcky a přístroje: 10 M roztok NaOH (40 g NaOH ve 100 ml redestilované vody), standardní roztok 0,1M HH 4 Cl pro přípravu kalibračních roztoků (5,35 g NH 4 Cl v 1000 ml redestilované vody), amoniaková plynová elektroda (typ 10-23) (Monokrystaly, Turnov), ph/mv-metr, elektromagnetická míchačka s míchadlem, kádinky (75 a 100 ml), 5 odměrných baněk (100 ml) na přípravu kalibračních roztoků, pipety (1, 5, 10 a 50 ml). Postup: Příprava a měření kalibračních roztoků: 1. Ze standardního roztoku 0,1M NH 4 Cl (roztok A) nejprve připravte do 100 ml odměrné baňky zředěný roztok 0,001M NH 4 Cl (roztok B). Do označených odměrných baněk o objemu 100 ml připravte z roztoků A a B řadu čtyř kalibračních roztoků s výslednou koncentrací amonných iontů: c 2. (mol/l):

5 3. Elektrodu připojenou k ph/mv-metru dvakrát promyjte 100 ml redestilované vody v kádince za míchání. 4. Do měrné kádinky odměřte 50 ml příslušného kalibračního roztoku (měřit začněte od nejnižší koncentrace NH 4 + ) a přidejte 0,5 ml 10M NaOH. Vložte míchadlo, kádinku postavte na elektromagnetickou míchačku, zapněte míchání a do roztoku ponořte amoniakovou elektrodu. Po pětiminutovém ustálení odečtěte hodnotu potenciálu. 5. Před měřením dalšího kalibračního roztoku vždy elektrodu 2krát promyjte redestilovanou vodou. 6. Popsaným způsobem změřte postupně všechny kalibrační roztoky. 7. Při měření je nutné zachovávat konstantní rychlost míchání roztoku. Příprava a měření vzorků vody: 1. Pro získání spolehlivých výsledků analýzy je nezbytné zachovat naprosto stejné podmínky měření vzorků jako při proměřování kalibračních roztoků. 2. Do 75 ml kádinky odpipetujte 50 ml vzorku vody, přidejte 0,5 ml 10M NaOH, ponořte do roztoku plynovou elektrodu a za stálého míchání po 5 minutách odečtěte hodnotu potenciálu. 3. Elektrodu důkladně 2krát propláchněte redestilovanou vodou. 4. Stejným způsobem proměřte postupně všechny vzorky vody. Vyhodnocení 1. Sestrojte kalibrační závislost potenciálu E na záporném dekadickém logaritmu koncentrace amoniaku (pnh 3 ) pro dané koncentrace použitých kalibračních roztoků. Směrnici regresní přímky porovnejte s teoretickou hodnotou (59 mv pro 25 C). 2. Kalibrační model použijte k určení koncentrace amoniaku ve vzorcích vod. Výsledné koncentrace NH 3 uveďte v mg/litr vody. M(NH 3 ) = 17,031 g/mol 4. Stanovení dusičnanového dusíku Úkol: Stanovte koncentraci dusičnanů v pitné, říční a rybniční vodě. Stanovení koncentrace NO - 3 iontů ve vodách je založeno na měření elektrického potenciálu, který se vytváří na membráně dusičnanové iontově-selektivní elektrody v závislosti na aktivitě dusičnanových iontů. Tento potenciál je definován Nikolského rovnicí: RT pot EISE konst ln( a k a ) NO 3 NO 3, J J F kde k je koeficient selektivity ISE pro ion J vzhledem k dusičnanovému anionu. Membrána ISE pot NO 3, J je plastická, aktivní látkou je iontoměnič na bázi dusičnanu kvartérních alkylaminiových iontů rozpuštěný ve 2,4-dinitrofenyl-n-oktyletheru. Koeficienty selektivity dusičnanové elektrody jsou uvedeny v tabulce: Tabulka: Koeficienty selektivity dusičnanové elektrody Interferující ion CH 3 COO - 5, Cl - 5, Br - 7, I ClO 3 - ClO 4 NO 2 - Koeficient selektivity k pot 1, ,6 10-2

6 Potenciál dusičnanové elektrody se měří proti referentní merkurosulfátové elektrodě. Iontová síla a ph měřeného vzorku se upravuje přídavkem tlumivého roztoku (TISAB), který současně eliminuje interferující vliv halogenidových a dusitanových iontů. Chemikálie, pomůcky a přístroje: TISAB (16 g Al 2 (SO 4 ) 3 18 H 2 O, 3 g H 3 BO 3 a 2 g kyseliny amidosírové se doplní nasyceným roztokem Ag 2 SO 4 do 1000 ml), standardní roztok KNO 3 (koncentrace 1 mg NO 3 - v 1 ml) pro přípravu kalibračních roztoků (1,631 g KNO 3 v 1000 ml redestilované vody), dusičnanová iontově selektivní elektroda (typ 07-35) (Monokrystaly, Turnov), merkurosulfátová elektroda, ph/mv-metr, elektromagnetická míchačka s míchadlem, kádinky ( ml), 4 odměrné baňky (50 ml) na přípravu kalibračních roztoků, pipeta (50 ml), mikropipeta (1 5 ml), špičky. Postup: Příprava a měření kalibračních roztoků: 1. Ze standardního roztoku KNO 3 (1 mg NO 3 - v 1 ml) připravte do 50 ml odměrných baněk kalibrační roztoky s výslednou koncentrací dusičnanových iontů 10, 50, 100 a 500 mg/l. 2. Kalibrační roztok s nejnižší koncentrací dusičnanů přelijte do měrné kádinky, mikropipetou přidejte 5 ml roztoku TISAB. Vložte míchadlo, nádobku se vzorkem umístěte na míchačku a elektrody ponořte do roztoku. Na membráně ISE nesmí být vzduchová bublina! Pokud by byla, zbavíte se jí opakovaným vytahováním a ponořováním elektrody do roztoku. Po důkladném promíchání vypněte míchačku a po ustálení potenciálu odečtěte jeho hodnotu na displeji mv-metru. 3. Před měřením dalšího kalibračního roztoku vždy elektrody důkladně opláchněte destilovanou vodou a jemně osušte čtverečkem buničiny (nesmí se dotknout membrány). 4. Stejně změřte potenciály u všech dalších kalibračních roztoků. Postupujte od nižších koncentrací k vyšším. Příprava a měření vzorků vody: 1. Do měrné kádinky odměřte 50 ml vzorku vody, přidejte 5 ml roztoku TISAB a vložte míchadlo. 2. Do roztoku vzorku ponořte elektrody, roztok promíchejte a po vypnutí míchání a ustálení potenciálu odečtěte jeho hodnotu. 3. Stejným způsobem postupně proměřte všechny vzorky vody. Vyhodnocení 1. Sestrojte kalibrační závislost potenciálu E na záporném dekadickém logaritmu koncentrace dusičnanů (pno 3 - ) pro dané koncentrace použitých kalibračních roztoků. Směrnici regresní přímky porovnejte s teoretickou hodnotou (59 mv pro 25 C). 2. Kalibrační model použijte k určení koncentrace dusičnanů ve vzorcích vod. Výsledné koncentrace NO 3 - uveďte v mg/litr vody. Otázky: 1. Navrhněte jinou metodu pro stanovení rozpuštěného kyslíku ve vodách. 2. O čem vypovídá vysoká hodnota koncentrace NO 3 - v povrchových vodách?

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka, Tomáš Navrátil

Více

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele:

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele: CHSK Ve vodách mohou být obsažené různé organické látky v širokém rozmezí koncentrací od stopových množství až po majoritní složky podle druhu vod. Vzhledem k této různorodosti se organické látky ve vodách

Více

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H

Více

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Titrace je spolehlivý a celkem nenáročný postup, jak zjistit koncentraci analytu, její

Více

Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací

Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací Princip metody U acidobazických titrací se využívají dva druhy indikace bodu ekvivalence - vizuální a instrumentální. K vizuální indikaci bodu

Více

JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU

JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU (dle Winklera v Alsterbergově modifikaci) Cílem je stanovení rozpuštěného kyslíku v pitné vodě z vodovodního řádu. Protokol musí osahovat veškeré potřebné hodnoty

Více

Praktické ukázky analytických metod ve vinařství

Praktické ukázky analytických metod ve vinařství Praktické ukázky analytických metod ve vinařství Ing. Mojmír Baroň Stanovení v moštu Stanovení ph a veškerých titrovatelných kyselin Stanovení ph Princip: Hodnota ph je záporný dekadický logaritmus aktivity

Více

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence 1 Princip Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence Nepřímá potenciometrie potenciometrická titrace se využívá

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací

Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Úloha č. Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Princip Potenciometrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrochemických metod kvantitativního stanovení látek. V potenciometrické

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Název: Redoxní titrace - manganometrie

Název: Redoxní titrace - manganometrie Název: Redoxní titrace - manganometrie Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením Laboratorní úloha B/1 Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením Úkol: A. Stanovte potenciometrickým měřením koncentraci HCl v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte potenciometrickým měřením

Více

215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI

215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI 215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI ÚVOD Stanovení čísla kyselosti patří k základním normovaným metodám hodnocení ropných produktů. Tento návod je vytvořen podle norem IP 177/96 a ASTM D66489. Tyto normy specifikují

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin zinku P + D PRVKY Laboratorní práce Pozn: Výsledky úkolu 1 zapisujte až po 14 dnech. Úkol 4 provádějte pouze pod dohledem učitele. Úkol 1: Připravte 5 gramů bílé skalice. Bílá skalice

Více

ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení

ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení Česká zemědělská univerzita v Praze Katedra chemie AF ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení Praha 2004 STANOVENÍ NH 4 + FOTOMETRICKY Potřebné chemikálie a zařízení: Standartní roztok NH 3...navážka NH

Více

11. Chemické reakce v roztocích

11. Chemické reakce v roztocích Roztok - simila similimbus solventur Typy reakcí elektrolytů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti roztok - simila similimbus solventur rozpouštědla (nečistoty vůči rozpuštěným

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny Úkol č. 1: Přítomnost vitaminu C v ovoci a zelenině Návod k laboratornímu cvičení Vitamíny Pomůcky: třecí miska s tloučkem, filtrační kruh, nálevka, filtrační papír, zkumavky, stojan na zkumavky Chemikálie:

Více

Stanovení konduktivity (měrné vodivosti)

Stanovení konduktivity (měrné vodivosti) T7TVO7 STANOVENÍ KONDUKTIVITY, ph A OXIDAČNĚ- REDOXNÍHO POTENCIÁLU Stanovení konduktivity (měrné vodivosti) Stanovení konduktivity je běžnou součástí chemického rozboru vod. Umožňuje odhad koncentrace

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

APLIKAČNÍ LIST PRO PRÁCI S ph metrem - ionometrem

APLIKAČNÍ LIST PRO PRÁCI S ph metrem - ionometrem APLIKAČNÍ LIST PRO PRÁCI S ph metrem - ionometrem 1 POPIS TLAČÍTEK zapnout/ vypnout přepínání modu měření (zmáčknutí delší 5s SETUP) přepíná do kalibračního modu ukládá hodnoty do paměti, hodnoty při kalibraci

Více

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I 1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené

Více

Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507. Elektrochemické metody

Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507. Elektrochemické metody Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507 Elektrochemické metody Elektrolýza Do roztoku elektrolytu ponoříme dvě elektrody a vložíme na ně dostatečně velké vnější stejnosměrné napětí. Roztok elektrolytu

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vitamíny Vlhkost vzduchu

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 28 KARBOXYLOVÉ KYSELINY PRINCIP Karboxylové kyseliny jsou látky, které ve své molekule obsahují jednu nebo více karboxylových skupin. Odvozují se od nich dva typy derivátů, substituční

Více

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Základem

Více

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák Praha 2016 1 Protolytické rovnováhy 1.1 Vypočítejte

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní 2. ročník Datum tvorby

Více

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 19 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

ČÁST 1: POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ ph VE VODÁCH

ČÁST 1: POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ ph VE VODÁCH ČÁST 1: Pracovní úkol 1. Stanovte ph ve vzorku pitné, povrchové, destilované a minerální (mořské) vody. 2. V závěru rovněž proveďte diskusi (komentář) k naměřeným hodnotám tří rozdílných vzorků vody. 3.

Více

pracovní list studenta Komplexní sloučeniny Stanovení koncentrace železnaté soli Aleš Mareček

pracovní list studenta Komplexní sloučeniny Stanovení koncentrace železnaté soli Aleš Mareček Výstup RVP: Klíčová slova: Komplexní sloučeniny Aleš Mareček žák se seznámí s moderní měřicí technikou a propojí poznatky z oblasti fyziky s metodami chemické analýzy, dále si rozšíří vědomosti z oblasti

Více

chemie Stanovení částečné přechodné tvrdosti vody Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů

chemie Stanovení částečné přechodné tvrdosti vody Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů Stanovení částečné přechodné tvrdosti vody pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravil M. Škavrada chemie 13 úloha číslo Cíle Cílem tohoto laboratorního cvičení je stanovení částečné přechodné

Více

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Titrace Savo Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník: 3., ChS (1. ročník

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny Úkol 1: Připravte acetaldehyd. Karbonylová skupina aldehydů podléhá velmi snadno oxidaci až na skupinu karboxylovou.

Více

PHB-209. Stolní ph/mv měřič

PHB-209. Stolní ph/mv měřič PHB-209 Stolní ph/mv měřič PHB 209 ph METR PŘEDBĚŽNÉ VYZKOUŠENÍ... 2 VŠEOBECNÝ POPIS... 3 POPIS FUNKCE... 3 SPECIFIKACE... 3 PRŮVODCE NASTAVENÍM... 4 MĚŘENÍ ph... 4 MĚŘENÍ ORP (oxidačně redukční potenciál)...

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Katedra chemie FP TUL ANC-C4. stechiometrie

Katedra chemie FP TUL  ANC-C4. stechiometrie ANC-C4 stechiometrie ANC-C4 Studenti vyrobili Mohrovu sůl (síran železnato-amonný-hexahydrát). Protože nechali vyrobenou látku volně krystalovat, došlo časem k pokrytí krystalů hydrolytickými produkty

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin Úkol 1: Stanovte obsah vody v modré skalici. Modrá skalice patří mezi hydrát, což jsou látky, nejčastěji soli, s krystalicky

Více

Potenciometrické stanovení disociační konstanty

Potenciometrické stanovení disociační konstanty Potenciometrické stanovení disociační konstanty TEORIE Elektrolytická disociace kyseliny HA ve vodě vede k ustavení disociační rovnováhy: HA + H 2O A - + H 3O +, kterou lze charakterizovat disociační konstantou

Více

Chloridová iontově selektivní elektroda

Chloridová iontově selektivní elektroda Chloridová iontově selektivní elektroda Produktové číslo: FU-ENCHL-A018A Chloridy jsou sloučeniny chloru s jiným prvkem, chlor v nich zaujímá podobu iontu Cl-. Jejich nejznámějším zástupcem je chlorid

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Laboratorní úloha B/2 Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Úkol: A. Stanovte vodivostním měřením koncentraci HCl v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte vodivostním měřením body konduktometrické

Více

metody založené na měření elektrických vlastností vzorku dielektrimetrie konduktometrie

metody založené na měření elektrických vlastností vzorku dielektrimetrie konduktometrie ELEKTROANALYTICKÉ METODY metody založené na měření elektrických vlastností vzorku dielektrimetrie konduktometrie metody založené na sledování elektrochemického děje proud je nulový potenciometrie proud

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU

LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU Cílem práce je stanovit koncentraci síranů v neznámém vzorku postupem A, B a C a porovnat jednotlivé metody mezi sebou. Protokol musí osahovat veškeré výpočty

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

ÚLOHA 1: Stanovení koncentrace kyseliny ve vzorku potenciometrickou titrací

ÚLOHA 1: Stanovení koncentrace kyseliny ve vzorku potenciometrickou titrací UPOZORNĚNÍ V tabulkách pro jednotlivé úlohy jsou uvedeny předpokládané pomůcky, potřebné pro vypracování experimentální části úlohy. Některé pomůcky (lžička, váženka, stopky, elmag. míchadélko, tyčinka

Více

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma Laboratorní analytické metody Petr Tůma Rozdělení analytických metod Metody separační Chromatografie kapalinová plynová Elektroforéza Metody spektrální absorpční spektrometrie v UV/VIS Metody elektrochemické

Více

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku Oxidace a redukce Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe + 3 CO CuO + H 2 Cu + H 2 O 1 Oxidace a redukce Širší pojem oxidace

Více

3) Kvalitativní chemická analýza

3) Kvalitativní chemická analýza 3) Kvalitativní chemická analýza Kvalitativní analýza je součástí analytické chemie a zabývá se zjišťováním, které látky (prvky, ionty, sloučeniny, funkční skupiny atd.) jsou obsaženy ve vzorku. Lze ji

Více

Odměrná analýza, srážecí titrace

Odměrná analýza, srážecí titrace Odměrná analýza, srážecí titrace precipitační titrace = absolutní metoda založená na měření objemu odměrné stanovení, při němž vznikají málo rozpustné sloučeniny (sraženiny) nebo málo disociované sloučeniny

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

Komplexotvorné rovnováhy

Komplexotvorné rovnováhy Komplexotvorné rovnováhy ion kovu (analyt) + komplexotvorné činidlo (ligand) rozpustných komplexních sloučenin (koordinační sloučenina) podmínky vzniku: ligand obsahovat alespoň jeden nevazebný elektronový

Více

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU Experiment C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření, že z citronu a také jiných potravin standardně dostupných v domácnosti lze sestavit funkční elektrochemické články. Měření napětí elektrochemického

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Název: Standardizace roztoku manganistanu

Název: Standardizace roztoku manganistanu Název: Standardizace roztoku manganistanu Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

pracovní list studenta Komplexní sloučeniny Stanovení koncentrace kationtů přechodných kovů

pracovní list studenta Komplexní sloučeniny Stanovení koncentrace kationtů přechodných kovů Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Komplexní sloučeniny Stanovení koncentrace kationtů přechodných kovů Aleš Mareček žák se seznámí s moderními metodami kvantitativní analýzy (práce propojuje

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Antoine Lavoisier (1743-1794) Redukce = odebrání kyslíku

Více

Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika)

Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika) Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika) 1. Úvod Často se setkáváme s požadavkem na zhotovení kopie uměleckého nebo muzejního sbírkového předmětu. Jednou z možností je použití galvanoplastické

Více

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní vlastností

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_CHK4_5860 ŠAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VOLTAMPEROMETRIE. Stanovení rozpuštěného kyslíku

VOLTAMPEROMETRIE. Stanovení rozpuštěného kyslíku VOLTAMPEROMETRIE Stanovení rozpuštěného kyslíku Inovace předmětu probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Více

chemie Měření ph elektrolytů, hydrolýza solí Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů

chemie Měření ph elektrolytů, hydrolýza solí Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů Měření ph elektrolytů, hydrolýza solí pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravil M. Škavrada chemie 07 úloha číslo Cíle Cílem tohoto laboratorního cvičení je měření ph silných a slabých

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková převody jednotek výpočet ph ph vodných roztoků ph silných kyselin a zásad ph slabých kyselin a zásad, disociační konstanta, pk ph pufrů koncentace 1000mg př. g/dl mg/l = = *10000

Více

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od

Více

Název: Barvy chromu. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Barvy chromu. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Barvy chromu Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie Ročník: 3. Tématický celek: Systematická anorganická

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

STANOVENÍ FLUORIDŮ IONTOVĚ-SELEKTIVNÍ ELEKTRODOU

STANOVENÍ FLUORIDŮ IONTOVĚ-SELEKTIVNÍ ELEKTRODOU STANOVENÍ FLUORIDŮ IONTOVĚ-SELEKTIVNÍ ELEKTRODOU T. V. Šiškanová, G. Broncová Teoretický úvod Potenciometrie je elektrochemická metoda, při které se měří rozdíl potenciálů (elektromotorické napětí, E)

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin železa a kobaltu P + D PRVKY Laboratorní práce Úkol 1: Určete, které vlivy se podílí na korozi železa. Koroze je označení pro děj probíhající na povrchu některých kovů. Na jejím

Více

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 35 ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE PRINCIP Odměrnou analýzou (titrací) se stanovuje obsah určité složky ve vzorku. Podstatou odměrného stanovení je chemická reakce mezi odměrným roztokem

Více

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více

STANOVENÍ SIŘIČITANŮ VE VÍNĚ

STANOVENÍ SIŘIČITANŮ VE VÍNĚ STANOVENÍ SIŘIČITANŮ VE VÍNĚ CÍLE ÚLOHY: seznámit se s principy izotachoforézy a jodometrické titrace kvantitativně stanovit siřičitany v bílém víně oběma metodami POUŽITÉ VYBAVENÍ: Chemikálie: ITP 10mM

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Elektrochemické články a poločlánky

Elektrochemické články a poločlánky Elektrochemické články a poločlánky Vznik poločlánku ponoření zinku do vody (Zn Zn 2+ + 2e ) těleso začne uvolňovat kationy Zn 2+ v tělese se začnou hromadit elektrony nárůst elektrostatických sil děj

Více

fenanthrolinem Příprava

fenanthrolinem Příprava 1 ÚLOHA 9: Spektrofotometrické fenanthrolinem studium komplexu Fe(II) s 1,10- Příprava 2. 3. 4. 5. 6. Zopakujte si základní pojmy z optiky - elektromagnetické záření a jeho šíření absorbujícím prostředím,

Více

Úloha č. 8. Stanovení obsahu vitaminu C v komerčních výrobcích

Úloha č. 8. Stanovení obsahu vitaminu C v komerčních výrobcích Úloha č. 8. Stanovení obsahu vitaminu C v komerčních výrobcích I. Bromátometrické stanovení Princip V kyselém prostředí je bromičnan draselný silným oxidačním činidlem a je redukován redukujícími látkami

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

ULTRAFIALOVÁ A VIDITELNÁ SPEKTROMETRIE

ULTRAFIALOVÁ A VIDITELNÁ SPEKTROMETRIE Pracovní úkol 1. Vytvořte kalibrační řadu roztoků pro stanovení orthofosforečnanů (viz část 1), stanovte vhodnou vlnovou délku pro kalibraci a proveďte kalibraci přístroje pro toto stanovení. 2. Na základě

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

Stanovení těžkých kovů ve vodách pomocí AAS, rozpouštěcí voltametrie a chronopotenciometrie

Stanovení těžkých kovů ve vodách pomocí AAS, rozpouštěcí voltametrie a chronopotenciometrie Stanovení těžkých kovů ve vodách pomocí AAS, rozpouštěcí voltametrie a chronopotenciometrie Úkol Stanovte obsah Cd a Pb ve vzorcích vod s využitím AAS, rozpouštěcí voltametrie a chronopotenciometrie. 1.

Více

Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie

Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie Čím se zabývá elektrochemie: roztoky elektrolytů vodivost, rovnováha jevy na rozhraní elektroda/elektrolyt elektrodové reakce elektrochemické procesy elchem.

Více

Stanovení izoelektrického bodu kaseinu

Stanovení izoelektrického bodu kaseinu Stanovení izoelektrického bodu kaseinu Shlukování koloidních částic do větších celků makroskopických rozměrů nazýváme koagulací. Ke koagulaci koloidních roztoků bílkovin dochází porušením solvatačního

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Standardizace. Alkalimetrie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Galvanické pokovování a reakce kovů autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více