LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY"

Transkript

1 LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY APARATURA PRO STANOVENÍ SORPCE A PERMEACE ORGANICKÝCH PAR V POLYMERECH POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROSKOPIE DANIEL RADOTÍNSKÝ a, ONDŘEJ VOPIČKA a, VLADIMÍR HYNEK a, PAVEL IZÁK b a KAREL FRIESS a a Ústav fyzikální chemie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická 5, Praha 6, b Ústav chemických procesů, Akademie věd České republiky, v.v.i., Rozvojová 135, Praha 6 Klíčová slova: multifunkční aparatura, sorpce, permeace, infračervená spektroskopie Úvod Od roku 1980 došlo na poli membránových separačních procesů k úspěšnému přechodu z laboratorních měřítek do technologických, komerčně úspěšných aplikací 1. Dnes jsou membránové separační procesy součástí řady technologických procesů v chemickém, petrochemickém, farmaceutickém nebo potravinářském průmyslu. Jejich výhoda spočívá v nižší energetické náročnosti, mechanické spolehlivosti, snadné obsluze a celkové kompaktnosti oproti klasickým metodám jako jsou kryogenní destilace, absorpční vypírky nebo vícestupňové vysokotlaké adsorpce. Nicméně, celkový pokrok v tomto odvětví by nebyl realizovatelný bez významného rozvoje polymerní chemie, která se zasloužila o přípravu membrán požadovaných vlastností 2. V současnosti se vývoj nových polymerních membrán pro účinnou separaci plynných látek soustřeďuje na přípravu materiálů s dostatečnou propustností a selektivitou pro cílovou složku ve směsi a rovněž i vyšší chemickou odolností vůči případným kontaminujícím látkám či agresivnímu prostředí v porovnání s průmyslově používanými membránami 3. Proto je při vývoji nových materiálů s ohledem na jejich případné průmyslové použití nutné znát vedle chování polymerních membrán v přítomnosti jednotlivých čistých látek, tj. míru interakcí mezi polymerem a penetrantem s ohledem na případné změny v morfologii, propustnosti či objemu polymerní matrice, i jejich chování pro případ plynných směsí. Proto byla zkonstruována nová aparatura, která umožňuje studovat sorpční i permeační vlastnosti polymerních membrán pro směsi plynů a par. Sorpce v polymerech Děj, při kterém dochází k simultánní adsorpci (na povrch) i absorpci molekul plynů či par do pevných látek, nazýváme sorpcí. S ohledem na charakter vazby mezi sorbentem a sorbátem hovoříme o fyzikální adsorpci (fyzisorpci) v případě přitažlivých van der Waalsových sil, nebo o chemisorpci při vytvoření chemické vazby mezi molekulami. V případě neselektivní fyzisorpce vykazuje vazebná entalpie nízké hodnoty a sorbát na povrchu sorbentu obvykle vytváří více vrstev. Naopak při chemisorpci převažují interakce mezi molekulami sorbátu a sorbentu nad vzájemnými interakcemi mezi molekulami sorbátu a na povrchu sorbentu vytváří molekuly sorbátu monovrstvu. Vedle těchto mechanismů ovlivňuje schopnost polymeru sorbovat nízkomolekulární látky i jeho fyzikální stav (sklovitý nebo kaučukovitý). Permeace v polymerech Propustnost, jako transportní vlastnost polymerních systémů, spočívá v přenosu hmoty polymerní membránou vlivem gradientu teploty, tlaku, koncentrace, případně vlivem vnějšího silového pole. Mechanismus tohoto transportu závisí především na charakteru membrány a pronikající látky 4. Pro transport v neporézních materiálech obecně platí, že je lze popsat tzv. rozpustnostně-difuzním modelem (RDM) 5. Tento model předpokládá, že vlastní transport je sumou několika následných kroků. Nejprve dochází k sorpci látky na povrchu membrány a pak k její sorpci uvnitř membrány. Následuje difuze látky membránou a posléze desorpce z povrchu na druhé straně membrány. Celkově lze transport skrze membránu s ohledem na rozpustnostně-difuzní model popsat pomocí transportních parametrů, tj. koeficientů propustnosti P, difuze D a rozpustnosti (sorpce) S v jednoduchém tvaru: P DS Infračervená spektrometrie Infračervená spektrometrie je založena na změně vibrační a rotační energie molekul při absorpci infračerveného (IČ) záření. Jako IČ záření označujeme elektromagnetické záření v rozsahu vlnočtů 20 až cm 1 a vlnových délek 800 nm až 0,5 mm. Oblast infračerveného záření dělíme na blízkou (NIR) o vlnočtech v rozsahu až 4000 cm 1, střední (MIR) o vlnočtech cm 1 a vzdálenou (FIR) o vlnočtech cm 1. Pro analýzu organických látek je výhodné měřit absorpční spektra v oblasti střední infračervené oblasti. Tuto oblast lze dále rozdělit na oblast charakteristických vibrací funkčních (1) 619

2 skupin ( cm 1 ), která obsahuje převážně pásy odpovídající valenčním vibracím vazeb a oblast tzv. otisku prstu (fingerprint region, cm 1 ), která obsahuje převážně pásy odpovídající deformačním vibracím. Při absorpci IČ záření přechází molekula do stavu s vyšší hodnotou vibrační či rotační energie. Absorpce IČ záření je zaznamenána detektorem spektrometru a projeví se nižší hodnotou zářivého toku v porovnání s IČ paprskem vyslaným zdrojem. Infračervené spektrum je nejčastěji vyjádřeno jako závislost absorbance, případně transmitance na vlnočtu záření. Platí, že vlnočet záření je úměrný jeho energii. Podmínkou pro absorpci IČ záření je, aby daná molekula měnila svůj dipólový moment během změny vibračního stavu. Z tohoto důvodu není IČ spektrometrie použitelná pro detekci a stanovení symetrických molekul, například jednoduchých plynů (O 2, N 2, H 2 ), halogenů a vzácných plynů. Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR) je založena na matematické transformaci interferogramu (tj. závislosti intenzity signálu na dráhovém rozdílu paprsků) získaného detekcí signálu vystupujícího z interferometru, přičemž interferující paprsky putují přes kyvetu se vzorkem. Popis aparatury Nově zkonstruovaná aparatura umožňuje měření sorpce směsí par organických látek v polymerech a taktéž měření propustnosti polymerních membrán pro směsi organických par a plynů. Pro tyto účely je aparatura opatřena jak sorpční (obr. 1, tab. I), tak i permeační celou (obr. 3), které jsou propojeny s plynovou kyvetou. V plynové kyvetě s optickou drahou 2 m a s vnitřním objemem 250 cm 3 je složení plynné/parní fáze analyzováno infračerveným spektrometrem (Nicolet is10) s citlivým MCT/A detektorem chlazeným kapalným dusíkem. Spektrální rozsah spektrometru je 7800 až 350 cm 1 při spektrálním rozlišení 0,4 cm 1. Sorpční cela je vybavena magnetickým míchadlem, které zajišťuje cirkulaci plynné směsi v uzavíratelném okruhu mezi sorpční celou a kyvetou. Cirkulací plynné směsi je zaručeno stejné složení plynné Tabulka I Rozhodující technické parametry sorpční aparatury Parametr Hodnota Použitý měřící rozsah infračerveného cm 1 spektrometru NICOLET is10 Rozlišení infračerveného 0,5 cm 1 spektrometru Doporučená hmotnost vzorku 0,01 10 g membrány pro sorpci Doporučená velikost vzorku 20 x 30 mm pro sorpci Plocha membrány pro permeaci 1 cm 2 Rozsah teplot C Rozsah tlaků 0,1 100 kpa Interval vzorkování sorbované min. 2,5 s hmotnosti Objem sorpční části aparatury 370 cm 3 Obr. 1. Schéma sorpčního okruhu aparatury 620

3 směsi v celém sorpčním okruhu aparatury. Jako optimální frekvence otáček míchadla se osvědčila hodnota 600 ot./ min (cit. 6 ). Princip měření sorpce par je založen na měření úbytku absorbance při vlnočtu, který je charakteristický pro stanovovanou složku. Principem měření propustnosti polymerních membrán je naopak přírůstek absorbance v plynové kyvetě při charakteristickém vlnočtu. Kalibrace sorpční aparatury Účelem kalibrace je umožnit přepočet absorbance parní fáze na látková množství jejích složek. Při kalibraci nastříkneme do sorpčního okruhu aparatury známý objem kapalné látky a změříme příslušné spektrum. Po naměření spektra je možné dávkovat další objem kapalné organické látky a opět změřit absorpční spektrum. Tímto způsobem je možné pokračovat až do dosažení tlaku nasycených par dané látky. Na základě zákona o zachování hmoty (hmotnost kapalné fáze je rovna hmotnosti parní fáze) je možné vypočtený objem kapalné látky vyjádřit jako hmotnost či látkové množství této látky v parní fázi. Podmínkou použitelnosti zmíněného přepočtu je, aby došlo k odpaření celého objemu kapaliny a nedocházelo ke kondenzaci par. Měření sorpce Měření sorpce par čistých organických látek Měření sorpce par čistých organických látek je možné provádět dvěma způsoby: 1) nástřikem čisté kapalné organické látky do aparatury přes pryžové septum, 2) přípravou par organické látky o požadovaném tlaku v zásobníku par a následným přivedením těchto par do sorpční cely. Obecný postup pro měření sorpce par čistých organických látek je stejný pro oba způsoby měření. V případě prvního postupu nejprve odměříme v injekční stříkačce požadovaný objem kapalné organické látky. Při nastřikování příslušné kapalné organické látky je vhodné vycházet z objemů kapaliny, které byly do aparatury dávkovány při kalibraci. Před nástřikem organické látky spustíme záznam série spekter. Následně otevřeme ventil V5 a pomocí injekční stříkačky nastříkneme daný objem organické látky do aparatury a ventil V5 opět uzavřeme. V případě druhého postupu připravíme v kovovém zásobníku páry příslušné látky o požadovaném tlaku, který je snímán tlakovou měrkou TM1. Následně spustíme měření série spekter jako v předchozím případě a otevřením ventilu V6 přivedeme připravené páry do sorpční cely. Po dosažení maximálního tlaku v sorpčním okruhu ventil V6 okamžitě uzavřeme. Uzavření ventilu V6 je důležité z toho důvodu, že kalibrace aparatury je provedena pouze pro uzavřený sorpční okruh bez zahrnutí zásobníku par. Měření sorpce směsí par organických látek Prvním krokem při tomto měření je příprava kapalné směsi vybraných organických látek. Tuto směs připravíme prostým smísením známých objemů čistých látek tak, abychom získali směs o požadovaném složení. Po přípravě požadované směsi a evakuaci aparatury postupujeme zcela totožně jako při měření sorpce par čistých organických látek postupem 1. Provedení desorpce Jestliže byla sorpce měřena postupem 1, před provedením desorpce nejprve ochladíme pomocí kapalného dusíku vymrazovák, který je umístěn mezi aparaturou a olejovou vývěvou. Po ochlazení vymrazováku otevřeme postupně ventily V7, V6 a V5, čímž nastane odčerpávání par z aparatury. V případě, že byla sorpce měřena postupem 2, tzn. přípravou par v kovovém zásobníku, je možné část par převést zpět do zásobníku kapaliny. Skleněný zásobník nejdříve ochladíme pomocí kapalného dusíku a poté otevřeme ventily V7 a V6, čímž zahájíme transport par zpět do ochlazeného zásobníku. V okamžiku, kdy již nedochází k poklesu tlaku v aparatuře, pokračujeme v odčerpávání par pomocí olejové vývěvy za současného vymrazování. Zpracování naměřených dat Stanovení rovnovážného sorbovaného množství Pro vyhodnocení sorbovaného množství organické látky používáme příslušnou kalibrovanou metodu SMLR (Stepwise multiple linear regression) v programu TQ Analyst. Tato metoda je schopna matematicky kompenzovat vzájemné interference složek ve spektru. Sorbovaný objem organické látky je možné vypočítat jako rozdíl vypočteného objemu látky na počátku měření a vypočteného objemu látky po dosažení sorpční rovnováhy. Rovnovážné sorbované množství organické látky připadající na gram polymeru (Q ) lze proto vyjádřit vztahem: 3 V V ρ l Q m M kde V 0 je teoretický objem kapalné organické látky v sorpčním okruhu na počátku měření (μl), V 1 teoretický objem kapalné organické látky v sorpčním okruhu po dosažení sorpční rovnováhy (μl), ρ (l) hustota kapalné organické látky (g cm 3 ) a m M hmotnost polymerní membrány (g). Stanovení difuzních koeficientů Pro stanovení difuzního koeficientu látky v polymerní membráně je nutné znát časovou závislost intenzity vhodného absorpčního pásu, který je charakteristický právě pro tuto složku. Časovou závislost výšky tohoto absorpčního pásu nalezneme v naměřené sérii spekter (obr. 2). (2) 621

4 Ai A dq t t i1 i1 i (5) Sorbované množství penetrantu v i-tém časovém okamžiku lze následně vypočítat z následující rovnice: qt qt dq i i1 Pro vyhodnocení difuzního koeficientu je vhodná následující funkce, odvozená řešením 2. Fickova zákona za daných počátečních a okrajových podmínek pro sorpci: (6) Obr. 2. Časová závislost výšky absorpčního pásu (vlnočet 1140 cm 1 ) při měření sorpce hexanu v LDPE q q 2 2 2n1 8 1 Dt 1 exp n1 2n 1 l (7) Měření permeace Při zpracování experimentálních dat vycházíme ze skutečnosti, že sorbované množství plynné látky v polymeru je úměrné časovému úbytku absorbance: da dq dt Nahradíme-li derivaci ve vztahu (3) numerickou derivací, získáme následující rovnici: Ai Ai 1 dq k t t (4) i1 i Vydělením poslední rovnice konstantou k získáme přibližný vztah pro diferenciální sorbované množství látky za jednotku času: (3) Principem měření permeace je podobně jako v případě sorpce sledování časové závislosti vhodně zvoleného absorpčního pásu. Při permeačním měření dochází k přírůstku koncentrace dané látky v plynové kyvetě, což se projeví nárůstem intenzity absorpčního pásu. Před měřením je nezbytné aparaturu důkladně evakuovat. Permeaci je možné měřit dvěma způsoby. První metodou je příprava par čisté látky v kovovém zásobníku, kdy jsou páry přivedeny otevřením ventilu, oddělujícího kovový zásobník par od skleněného zásobníku kapalné látky. Druhou metodou je sycení nosného plynu organickou látkou, která je umístěna ve dvoustupňovém skleněném saturátoru. Měření permeace je v obou případech zahájeno otevřením ventilu V11, jenž odděluje zásobník par a přívod syceného plynu od permeační cely. Pro vyhodnocení difuzních koeficientů se využije podobně jako při měření sorpce časová závislost vhodně Obr. 3. Schéma permeační části aparatury. Detail sorpčního okruhu není ve schématu zahrnut, jelikož sorpční okruh je nezávislý na permeačním okruhu 622

5 0,50 A 0,40 0,30 0,20 0,10 Θ Sorbovaná množství hexanu a cyklohexanu byla vypočtena z experimentálních dat podle vztahu (2). Při porovnání sorpčních izoterem čistých látek a binárních směsí (obr. 6 a obr. 7) byly hodnoty sorpce daných par ve směsích vyšší, než hodnoty čistých látek při srovnatelných aktivitách par. Ovlivnění velikosti sorpce (či permeace) dané látky přítomností druhé látky v binární směsi se nazývá coupling efekt. Ten může obecně přispívat k transportu jedné složky v binární směsi membránou pozitivně, tj. zvyšovat hodno- 0, t, s Obr. 4. Časová závislost výšky absorpčního pásu (vlnočet 2664 cm 1 ) při měření permeace cyklohexanu v LDPE. V obrázku je znázorněn průsečík lineární části křivky s časovou osou, tzv. time lag zvoleného absorpčního pásu. Jednoduchou metodou pro stanovení difuzního koeficientu je tzv. metoda time-lag, kdy time-lag Θ souvisí s difuzním koeficientem příslušné látky podle následujícího vztahu: 2 l D 6 (8) kde l značí tloušťku membrány. Hodnotu Θ určíme jako průsečík lineární části časové závislosti absorbance s časovou osou (obr. 4). Obr. 5. Hodnoty difuzních koeficientů cyklohexanu v LDPE v závislosti na aktivitě par. IČ spektrometrie, literatura 7 Výsledky Difuzní koeficienty čistých organických látek permeační měření Pro porovnání hodnot difuzních koeficientů par cyklohexanu v LDPE (nízkohustotní polyethylen) získaných z permeačních měření byla použita data naměřená na stejné polymerní membráně pomocí diferenciální permeační metody 7. Hodnoty difuzních koeficientů byly vypočteny podle vztahu (8). Jak je patrné z obr. 5, s rostoucí aktivitou par cyklohexanu docházelo ke zřetelnému nárůstu hodnot difuzních koeficientů. Tento efekt byl způsoben zbotnáním polymerní matrice vlivem penetrantu, která byla následně i více propustná pro páry cyklohexanu. Data získaná pomocí nové aparatury jsou v dobré shodě s literárními daty. Sorpční izotermy směsí organických látek V případě sorpčních měření byla porovnána sorbovaná množství čistého hexanu a čistého cyklohexanu v LDPE s hodnotami sorbovaného množství hexanu a cyklohexanu ze směsí obsahujících různé poměry obou par. Obr. 6. Sorbované množství hexanu a cyklohexanu v LDPE v závislosti na relativním tlaku par hexanu při teplotě 25 C. Sorbované množství hexanu ze směsné parní fáze je porovnáno se sorbovaným množstvím čistého hexanu. Hexan směs, hexan čistý, cyklohexan směs 623

6 LITERATURA Obr. 7. Sorbované množství hexanu a cyklohexanu v LDPE v závislosti na relativním tlaku par cyklohexanu při teplotě 25 C. Sorbované množství cyklohexanu ze směsné parní fáze je porovnáno se sorbovaným množstvím čistého cyklohexanu. Cyklohexan směs, cyklohexan čistý, hexan směs ty toku látky do membrány nebo skrze ní, anebo negativně (snižovat tok dané složky) v porovnání s tokem čisté látky při stejné aktivitě dané látky 8. Závěr Zkonstruovaná multifunkční aparatura využívající infračervenou spektroskopii byla úspěšně využita pro měření permeace a sorpce vybraných čistých par organických látek a jejich binárních směsí v polymerních membránách. Použití infračervené spektroskopie umožňuje rychlé a velmi přesné stanovení přírůstku či úbytku měřených látek. Přínos tohoto řešení vynikne při srovnání s běžně používanými permeačními (time-lag) či sorpčními (gravimetrie) metodami, neboť nová aparatura navíc umožňuje paralelně sledovat i změny ve složení látek vícesložkových směsí. 1. Bernardo P., Clarizia G.: Chem. Eng. Trans. 32, 1999 (2013). 2. Šípek M.: Membránové dělení plynů a par. VŠCHT, Praha Bernardo P., Drioli E., Golemme G.: Ind. Eng. Chem. Res. 48, 4638 (2009). 4. Mulder M.: Basic Principles of Membrane Technology. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Wijmans J. G., Baker R. W.: J. Membr. Sci. 107, 1 (1995). 6. Radotínský D.: Diplomová práce. VŠCHT, Praha Friess K.: Dizertační práce. VŠCHT, Praha Friess K., Jansen J. C., Vopička O., Randová A., Hynek V., Šípek M., Bartovská L., Izák P., Dingemans M., Dewulf J., Van Langenhove H., Drioli E.: J. Membr. Sci. 338, 161 (2009). D. Radotínský a, O. Vopička a, V. Hynek a, P. Izák b, and K. Friess a ( a Department of Physical Chemistry, University of Chemistry and Technology, Prague, b Institute of Chemical Processes, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague): An Apparatus for Determination of Sorption and Permeation of Organic Vapors in Polymers by Infrared Spectroscopy A new multifunctional apparatus employing IR spectrometry was used for determination of permeation and sorption of organic vapors and their binary mixtures in flat sheet polymer membranes. IR spectrometry allows rapid and accurate determination of the grain content or loss of substances. The advantage of this approach becomes apparent when compared with conventional permeation (time-lag) or sorption (gravimetric) methods. The new method enables parallel monitoring of the composition. Tato práce vznikla za podpory projektů Grantové agentury ČR č P a MŠMT grant č. LD

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Infračervená spektroskopie

Infračervená spektroskopie Infračervená spektroskopie 1 Teoretické základy Podstatou infračervené spektroskopie je interakce infračerveného záření se studovanou hmotou, kdy v případě pohlcení fotonu studovanou hmotou mluvíme o absorpční

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY APARATURA PRO STANOVENÍ SORPCE PAR V POLYMERECH ONDŘEJ VOPIČKA a, VLADIMÍR HYNEK a, KAREL FRIESS a, MILAN ŠÍPEK a a PETR SYSEL b a Ústav fyzikální chemie, b Ústav polymerů,

Více

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE (c) -2012 RAMANOVA SPEKTROMETRIE 1 PRINCIP METODY Měří se rozptýlené záření, které vzniká interakcí monochromatického záření z viditelné oblasti s molekulami vzorku za současné změny

Více

Separace plynů a par. Karel Friess. Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha. Seminář 10. 5. 2012 Praha

Separace plynů a par. Karel Friess. Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha. Seminář 10. 5. 2012 Praha Separace plynů a par Karel Friess Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha Seminář 10. 5. 2012 Praha Membránové separace SEPARAČNÍ MEMBRÁNA pasivní nebo aktivní bariéra průchodu částic mezi dvěma fázemi Pro

Více

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Chemické laboratorní metody v analýze potravin MVDr. Zuzana Procházková, Ph.D. MVDr. Michaela Králová, Ph.D. Spektrometrie: základy Interakce záření

Více

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata.

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. Dr. Ján Pásztor, Ing. Karel Šec Ph.D., Nicolet CZ s.r.o., Klapálkova 2242/9, 149 00 Praha 4 Tel./fax 272760432,272768569,272773356-7, nicoletcz@nicoletcz.cz

Více

Úprava bioplynu na biomethan pomocí zakotvené kapalné membrány. M. Kárászová, J. Vejražka, V. Veselý, P. Izák

Úprava bioplynu na biomethan pomocí zakotvené kapalné membrány. M. Kárászová, J. Vejražka, V. Veselý, P. Izák Úprava bioplynu na biomethan pomocí zakotvené kapalné membrány Ústav chemických procesů AV ČR, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 M. Kárászová, J. Vejražka, V. Veselý, P. Izák Původ bioplynu Anaerobní digesce

Více

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí Program Sorpce1.m psaný v prostředí Matlabu slouží k vyhlazování naměřených sorpčních křivek a výpočtu difuzních koeficientů. Kromě standardního Matlabu vyžaduje ještě Matlab Signal Processing Toolbox

Více

Infračervená spektrometrie

Infračervená spektrometrie Podstata infračervené absorpce jednofotonový přechod mezi dvěma vibračními (vibračně-rotačními) rotačními) stavy molekuly, jejichž energie jsou E 1 a E 2, vyvolaný interakcí s fotonem dopadajícího záření

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

Projekt FRVŠ č: 389/2007

Projekt FRVŠ č: 389/2007 Závěrečné oponentní řízení 7.2.2007 Projekt FRVŠ č: 389/2007 Název: Řešitel: Spoluřešitelé: Pracoviště: TO: Laboratoř infračervené spektrometrie Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Ing. Petra Vacíková, Ing.

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE KVALITATTIVNÍ A KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE KVALITATTIVNÍ A KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE KVALITATTIVNÍ A KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ Úvod: Infračervená spektrometrie (IR) je analytická technika molekulové vibrační spektrometrie, která se zabývá studiem pohybů atomů v

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie Spektrometrické metody Reflexní a fotoakustická spektroskopie odraz elektromagnetického záření - souvislost absorpce a reflexe Kubelka-Munk funkce fotoakustická spektroskopie Měření odrazivosti elmg záření

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Monika Fialová VAKUOVÁ FYZIKA II. ZÍSKÁVÁNÍ NÍZKÝCH TLAKŮ

Monika Fialová VAKUOVÁ FYZIKA II. ZÍSKÁVÁNÍ NÍZKÝCH TLAKŮ Monika Fialová VAKUOVÁ FYZIKA II. ZÍSKÁVÁNÍ NÍZKÝCH TLAKŮ CHARAKTERISTIKY VÝVĚV vývěva = zařízení snižující tlak plynu v uzavřeném objemu parametry: mezní tlak čerpací rychlost pracovní tlak výstupní tlak

Více

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU Znázornění odporů způsobujících snižování průtoku permeátu nástřik porézní membrána Druhy odporů R p blokování pórů R p R a R m R a R m R g R cp adsorbce membrána

Více

Stanovení měrného tepla pevných látek

Stanovení měrného tepla pevných látek 61 Kapitola 10 Stanovení měrného tepla pevných látek 10.1 Úvod O teple se dá říci, že souvisí s energií neuspořádaného pohybu molekul. Úhrnná pohybová energie neuspořádaného pohybu molekul, pohybu postupného,

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011 Zasedání vědecké rady FCHI 20. května 2011 Program zasedání VR FCHI 20.05.2011 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing. Lubomír Hnědkovský, CSc. 4. Habilitační řízení

Více

Absorpční fotometrie

Absorpční fotometrie Absorpční fotometrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti přechody mezi elektronovými stavy +... - v infračervené (IČ) oblasti přechody mezi vibračními stavy +... - v mikrovlnné oblasti přechody

Více

STUDIUM POVRCHOVÉ MODIFIKACE STŘÍBRNÝCH NANOČÁSTIC A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII

STUDIUM POVRCHOVÉ MODIFIKACE STŘÍBRNÝCH NANOČÁSTIC A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII STUDIUM POVRCHOVÉ MODIFIKACE STŘÍBRÝCH AOČÁSTIC A JEJICH MOŽÉ VYUŽITÍ V AALYTICKÉ CHEMII Pavel Žvátora, Kamil Záruba, Pavel Řezanka, Vladimír Král Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská,

Více

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie V kriminalistických laboratořích se provádí technická expertíza písemností, která se mimo jiné zabývá zkoumáním použitých psacích prostředků: tiskových

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ. Charakterizace rostlinných olejů pomocí FTIR spektrometrie

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ. Charakterizace rostlinných olejů pomocí FTIR spektrometrie LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Charakterizace rostlinných olejů pomocí FTIR spektrometrie (metoda: infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací) Garant úlohy: prof. Dr. Ing.

Více

Souhrn. Summary. Úvod

Souhrn. Summary. Úvod Použití molekulové spektrometrie při sledování účinnosti termické desorpce zemin kontaminovaných organickými polutanty Application of molecular spectroscopy on efficiency monitoring of thermal desorption

Více

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE (c) -2012 INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE 1 INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ Infračervené (IR) záření: vlnočty 13000 10 cm -1, což odpovídá 0,78 1000 µm. DĚLENÍ: blízká IR oblast 13000 5000 cm -1

Více

2. Teoretická část. 1. Uvod. Chem. Listy 93, 254-258 (1999) Laboratorní přístroje a postupy

2. Teoretická část. 1. Uvod. Chem. Listy 93, 254-258 (1999) Laboratorní přístroje a postupy APARATURA PRO PERVAPORAČNÍ DĚLENÍ KAPALNÝCH SMĚSÍ PLOCHÝMI POLYMERNÍMI MEMBRÁNAMI PAVEL IZÁK, MILAN ŠÍPEK a JIŘÍ HODEK Ustav fyzikální chemie, Vysoká škola chemickotechnologická, Technická 5, 166 28 Praha

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu

Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu Ing. Ladislav Tenkl, Ing. Karel Šec, RNDr. František Kesner Ph.D. Nicolet CZ s.r.o., Nad Trnkovem 1667/11,

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE

IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE Úvod Ramanova spektrometrie je metodou vibrační molekulové spektrometrie. Za zakladatele této metody je považován indický fyzik Čandrašékhara

Více

Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku

Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku Michal Dudák Pod texturními vlastnostmi porézních látek se skrývá popis složité porézní struktury. Fyzisorpce dusíku je jedna z nejrozšířenějších metod

Více

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ Kurz praktické NMR spektroskopie 10. - 12. říjen 2011, Praha ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ POSTUPY NMR ROZTOKŮ A KAPALIN Jana Svobodová Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Bruker 600 Avance III PŘÍSTROJOVÉ

Více

LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů

LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů 19. dubna 2011 Úvod List fixuje ve fotosyntéze CO 2, který proudí z vnější atmosféry. Současně ale uvolňuje CO 2 při respiračních pochodech. Na

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie

Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie Základním předmětem výzkumu prováděného ústavem je chemická termodynamika a její aplikace pro popis vybraných vlastností chemických systémů

Více

Stanovení sedimentační stability a distribuce velikosti částic na přístroji LUMisizer

Stanovení sedimentační stability a distribuce velikosti částic na přístroji LUMisizer Návody pro laboratorní cvičení z technologie mléka 1/6 Stanovení sedimentační stability a distribuce velikosti částic na přístroji LUMisizer Popis zařízení LUMisizer je temperovaná odstředivka, která umožňuje

Více

VYSOKOTLAKÁ SORPČNÍ APARATURA PRO STANOVENÍ SORPCE OXIDU UHLIČITÉHO NA UHLÍKATÝCH MATERIÁLECH

VYSOKOTLAKÁ SORPČNÍ APARATURA PRO STANOVENÍ SORPCE OXIDU UHLIČITÉHO NA UHLÍKATÝCH MATERIÁLECH Chem. Listy 105, 629633 (2011) VYSOKOTLAKÁ SORPČNÍ APARATURA PRO STANOVENÍ SORPCE OXIDU UHLIČITÉHO NA UHLÍKATÝCH MATERIÁLECH OLDŘICH PŘIBYL, MARTINA ŠVÁBOVÁ a ZUZANA WEISHAUPTOVÁ Ústav struktury a mechaniky

Více

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory 25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie Bezdotykové měření Pyrometrie (obrázky viz. sešit) Bezdotykové měření teplot je měření povrchové teploty těles na základě elektromagnetického záření mezi tělesem

Více

Reaktory pro systém plyn-kapalina

Reaktory pro systém plyn-kapalina Reaktory pro systém plyn-kapalina Vypracoval : Jan Horáček FCHT, ústav 111 Prováděné reakce Rychlé : všechen absorbovaný plyn zreaguje již na fázovém rozhraní (př. : absorpce kyselých plynů : CO 2, H 2

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

T0 Teplo a jeho měření

T0 Teplo a jeho měření Teplo a jeho měření 1 Teplo 2 Kalorimetrie Kalorimetr 3 Tepelná kapacita 3.1 Měrná tepelná kapacita Měrná tepelná kapacita při stálém objemu a stálém tlaku Poměr měrných tepelných kapacit 3.2 Molární tepelná

Více

Povrchová plasmonová rezonance v blízké infračervené oblasti pro studium tvorby multivrstev polyelektrolytů

Povrchová plasmonová rezonance v blízké infračervené oblasti pro studium tvorby multivrstev polyelektrolytů Povrchová plasmonová rezonance v blízké infračervené oblasti pro studium tvorby multivrstev polyelektrolytů K. Záruba 1 Úkoly 1. Seznamte se s ovládáním měřicího přístroje (demonstruje asistent: montáž

Více

Sbohem, paní Bradfordová

Sbohem, paní Bradfordová Sbohem, paní Bradfordová aneb IČ spektroskopie ve službách kvantifikace proteinů Mgr. Stanislav Kukla Merck spol. s r. o. Agenda 1 Zhodnocení současných možností kvantifikace proteinů Bradfordové metoda

Více

Experimentální metody EVF I.: Vysokovakuová čerpací jednotka

Experimentální metody EVF I.: Vysokovakuová čerpací jednotka Experimentální metody EVF I.: Vysokovakuová čerpací jednotka Vypracovali: Štěpán Roučka, Jan Klusoň, Vratislav Krupař Zadání Seznámit se s obsluhou vysokovakuové aparatury čerpané rotační a difúznívývěvouauvéstjidochodu.

Více

LABORATOŘ OBORU I. Testování katalyzátorů pro přípravu prekurzorů vonných látek. Umístění práce:

LABORATOŘ OBORU I. Testování katalyzátorů pro přípravu prekurzorů vonných látek. Umístění práce: LABORATOŘ OBORU I F Testování katalyzátorů pro přípravu prekurzorů vonných látek Vedoucí práce: Umístění práce: Ing. Eva Vrbková F07, F08 1 ÚVOD Hydrogenace je uplatňována v nejrůznějších odvětvích chemických

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Způsoby monitoringu doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

Nukleární Overhauserův efekt (NOE)

Nukleární Overhauserův efekt (NOE) Nukleární Overhauserův efekt (NOE) NOE je důsledek dipolární interakce mezi dvěma jádry. Vzniká přímou interakcí volně přes prostor, tudíž není ovlivněn chemickými vazbami jako nepřímá spin-spinová interakce.

Více

Práce č. 4: Stanovení paliva v motorovém oleji metodou infračervené spektrometrie

Práce č. 4: Stanovení paliva v motorovém oleji metodou infračervené spektrometrie NÁVODY PRO LABORATOŘ ENERGETIKY 2. ROČNÍKU MAGISTERSKÉHO STUDIA Práce č. 4: Stanovení paliva v motorovém oleji metodou infračervené spektrometrie Teoretický úvod Motorové oleje se vyrábějí mísením různých

Více

Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC. FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli)

Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC. FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli) Přednáška 3 Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli) Studijní opora pro studenty registrované v akademickém roce 2013/2014 na předmět:

Více

INFRAČERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROMETRIE (c) -2008 INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE 1 INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ Infračervené (IR) záření: vlnočty 13000 10 cm -1, což odpovídá λ 0,78 1000 µm. DĚLENÍ: blízká IR oblast

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval:.Jakub Višňák... stud.sk.:... dne: 23.10.2006

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval:.Jakub Višňák... stud.sk.:... dne: 23.10.2006 Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum IV Úloha č. A 20 Název: Fourierovská infračervená spektroskopie Pracoval:.Jakub Višňák... stud.sk.:... dne: 23.10.2006 Odevzdal

Více

215.1.16 INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV

215.1.16 INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV 215.1.16 INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV ÚVOD Od roku 2007 se v ČR začala uplatňovat politika postupné náhrady fosilních paliv biopalivy. Zatímco spalováním fosilních paliv se do atmosféry

Více

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní).

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní). CHROMATOGRAFIE ÚOD Existují různé chromatografické metody, viz rozdělení metod níže. Společný rys chromatografických dělení: vzorek jako směs látek - složek se dělí na jednotlivé složky působením dvou

Více

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit LABORATOŘ OBORU I T Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit Vedoucí práce: Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. Umístění práce: FO7 1 ÚVOD Faktorové plánování je optimalizační metoda, hojně

Více

Infračervená spektrometrie

Infračervená spektrometrie Infračervená spektrometrie Obsah kapitoly Teorie Instrumentace Pracovní techniky IR spektrometrie MIR Identifikace látek Kvantitativní analýza Aplikace v analýze potravin NIR Vlastnosti metody Aplikace

Více

Charakteristiky optoelektronických součástek

Charakteristiky optoelektronických součástek FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Spolupracoval Jan Floryček Jméno a příjmení Jakub Dvořák Ročník 1 Měřeno dne Předn.sk.-Obor BIA 27.2.2007 Stud.skup. 13 Odevzdáno dne Příprava Opravy Učitel

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI. (Bl) (") ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (13) (SI) Int. Cl. 4. (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86.

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI. (Bl) () ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (13) (SI) Int. Cl. 4. (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86. ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86.R 264605 (") (13) (SI) Int. Cl. 4 G 01 N 23/222 (Bl) FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO

Více

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů

Více

MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI. - pro měření relativní vlhkosti se používají metody měření

MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI. - pro měření relativní vlhkosti se používají metody měření MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI - pro měření relativní vlhkosti se používají metody měření obsahu vlhkosti vplynech Psychrometrické metody Měření rosného bodu Sorpční metody Rovnovážné elektrolytické metody

Více

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013 Fyzikální chemie Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302 14. února 2013 Co je fyzikální chemie? Co je fyzikální chemie? makroskopický přístup: (klasická) termodynamika nerovnovážná

Více

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné

Více

VY_32_INOVACE_AUT-2.N-11-MERENI A REGULACE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_AUT-2.N-11-MERENI A REGULACE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_AUT-2.N-11-MERENI A REGULACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Jiří

Více

Příslušenství k FT-IR spektrometrům: ATR vláknová optika Seminář Molekulová Spektroskopie 2011 Hotel Jezerka Seč Říjen 2011

Příslušenství k FT-IR spektrometrům: ATR vláknová optika Seminář Molekulová Spektroskopie 2011 Hotel Jezerka Seč Říjen 2011 The world leader in serving science Příslušenství k FT-IR spektrometrům: ATR vláknová optika Seminář Molekulová Spektroskopie 2011 Hotel Jezerka Seč Říjen 2011 IR Spektrum NIR (blízká IR) Overtonové vibrace

Více

Osnova pro předmět Fyzikální chemie II magisterský kurz

Osnova pro předmět Fyzikální chemie II magisterský kurz Osnova pro předmět Fyzikální chemie II magisterský kurz Časový a obsahový program přednášek Týden Obsahová náplň přednášky Pozn. Stavové chování tekutin 1,2a 1, 2a Molekulární přístup kinetická teorie

Více

1. Určení rovnovážných dat adsorpce CO 2 na aktivním uhlí

1. Určení rovnovážných dat adsorpce CO 2 na aktivním uhlí 1. Určení rovnovážných dat adsorpce CO 2 na aktivním uhlí Čas ke studiu: 1 hodiny příprava + 2 hodiny experiment + 2 hodiny zpracování dat a vypracování protokolu Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete

Více

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách Tepelně vlhkostní mikroklima Vlhkost v budovách Zdroje vodní páry stavební vlhkost - vodní pára vázaná v materiálech v důsledku mokrých technologických procesů (chemicky nebo fyzikálně vázaná) zemní vlhkost

Více

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU II

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU II CHARAKTERIZACE MATERIÁLU II Vyučující a zkoušející Ing. Martin Kormunda, Ph.D. - CN320 Konzultační hodiny: Po 10-12, St 13 14 nebo dle dohody Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CS.c. - CN Konzultační hodiny:

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Kapalinová chromatografie (LC) 1.1. Teorie kapalinové

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru Petra Suková, 2.ročník, F-14 1 Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru 1 Zadání 1. Změřte současně světelnou i voltampérovou charakteristiku polovodičového laseru. Naměřenézávislostizpracujtegraficky.Stanovteprahovýproud

Více

Diagnostika olejem plněných transformátorů P. Prosr 1, M. Brandt 2 1

Diagnostika olejem plněných transformátorů P. Prosr 1, M. Brandt 2 1 Ročník 2008 Číslo IV Diagnostika olejem plněných transformátorů P. Prosr, M. Brandt 2 Katedra technologií a měření, Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzni, Univerzitní 26, Plzeň 2 Centrum výskumu mechatronických

Více

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části

Více

3 INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

3 INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE 3 INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Seznámení se s infračervenou spektrometrií a funkcí FTIR spektrometru. Měření základních optických vlastností materiálů propustnosti, odrazivosti, pohltivosti. Identifikace

Více

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Obsah 1. Co jsou to spektrální čáry? 2. Historie a současnost (přístroje, družice aj.) 3. Význam pro sluneční fyziku

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROSKOPIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROSKOPIE INFRAČERVENÁ SPEKTROSKOPIE 1. TRANSMISNÍ TECHNIKY Infračervená spektra látek měříme ve stavu plynném, kapalném (resp. v roztocích) nebo v pevném. K měření používáme většinou kyvet, zhotovených z vhodného

Více

VOLTAMPEROMETRIE. Stanovení rozpuštěného kyslíku

VOLTAMPEROMETRIE. Stanovení rozpuštěného kyslíku VOLTAMPEROMETRIE Stanovení rozpuštěného kyslíku Inovace předmětu probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím

Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, 166 28 Praha 6 Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím Semestrální projekt

Více

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken VLASNOSI VLÁKEN 3. epelné vlastnosti vláken 3.. Úvod epelné vlastnosti vláken jsou velice důležité, neboť jsou rozhodující pro volbu vhodných parametrů zpracování i použití vláken. Závisí na chemickém

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

Nicolet CZ s.r.o. Porovnání infračervené a Ramanovy spektroskopie. Typické aplikace těchto technik. The world leader in serving science

Nicolet CZ s.r.o. Porovnání infračervené a Ramanovy spektroskopie. Typické aplikace těchto technik. The world leader in serving science Nicolet CZ s.r.o. Porovnání infračervené a Ramanovy spektroskopie. The world leader in serving science Typické aplikace těchto technik. Základní princip Infračervená a Ramanova spektroskopie nedestruktivní

Více

do proudu čistého dusíku k měření objemového koefi- ABSORPČNÍCH A REKTIFIKAČNÍCH KOLON.

do proudu čistého dusíku k měření objemového koefi- ABSORPČNÍCH A REKTIFIKAČNÍCH KOLON. Chem. Listy 91, 54-58 (1997) HYDRAULICKÉ A TRANSPORTNÍ - desorpce kyslíku z vody nasycené vzdušným kyslíkem CHARAKTERISTIKY NOVÝCH TYPŮ VÝPLNÍ do proudu čistého dusíku k měření objemového koefi- ABSORPČNÍCH

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC High Performance Liquid Chromatography Vysokoúčinná...X... Vysoceúčinná kapalinová chromatografie RRLC Rapid Resolution Liquid Chromatography Rychle rozlišovací

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15 Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15 Hodnocení transparentních materiálů pomocí vizualizační techniky Vlastimil Hotař, Ondřej Matúšek Katedra sklářských strojů a robotiky Fakulta

Více

INFRAČERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROSKOPIE aneb CO NÁM MOHOU VIBRACE ŘÍCI O (BIO)MOLEKULÁCH. Vladimír Baumruk

INFRAČERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROSKOPIE aneb CO NÁM MOHOU VIBRACE ŘÍCI O (BIO)MOLEKULÁCH. Vladimír Baumruk INFRAČERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROSKOPIE aneb CO NÁM MOHOU VIBRACE ŘÍCI O (BIO)MOLEKULÁCH Vladimír Baumruk Univerita Karlova v Prae Matematicko-fikální fakulta Fikální ústav UK Metod vibrační spektroskopie

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI Izolační vlastnosti (schopnosti) stavebních materiálů o o o o vnitřní struktura

Více

Infračervená a Ramanova spektrometrie

Infračervená a Ramanova spektrometrie Infračervená a Ramanova spektrometrie Infračervené záření Záření v oblasti vlnočtů 12500 10 cm -1 které se dále dělí na 3 podskupiny: - blízká IČ oblast: 12500 5000 cm -1 (Near Infrared, NIR) -střední

Více

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek 55 Kapitola 9 Stanovení hustoty pevných a kapalných látek 9.1 Úvod Hustota látky ρ je hmotnost její objemové jednotky, definované vztahem: ρ = dm dv, kde dm = hmotnost objemového elementu dv. Pro homogenní

Více