LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY"

Transkript

1 LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY APARATURA PRO STANOVENÍ SORPCE A PERMEACE ORGANICKÝCH PAR V POLYMERECH POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROSKOPIE DANIEL RADOTÍNSKÝ a, ONDŘEJ VOPIČKA a, VLADIMÍR HYNEK a, PAVEL IZÁK b a KAREL FRIESS a a Ústav fyzikální chemie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická 5, Praha 6, b Ústav chemických procesů, Akademie věd České republiky, v.v.i., Rozvojová 135, Praha 6 Klíčová slova: multifunkční aparatura, sorpce, permeace, infračervená spektroskopie Úvod Od roku 1980 došlo na poli membránových separačních procesů k úspěšnému přechodu z laboratorních měřítek do technologických, komerčně úspěšných aplikací 1. Dnes jsou membránové separační procesy součástí řady technologických procesů v chemickém, petrochemickém, farmaceutickém nebo potravinářském průmyslu. Jejich výhoda spočívá v nižší energetické náročnosti, mechanické spolehlivosti, snadné obsluze a celkové kompaktnosti oproti klasickým metodám jako jsou kryogenní destilace, absorpční vypírky nebo vícestupňové vysokotlaké adsorpce. Nicméně, celkový pokrok v tomto odvětví by nebyl realizovatelný bez významného rozvoje polymerní chemie, která se zasloužila o přípravu membrán požadovaných vlastností 2. V současnosti se vývoj nových polymerních membrán pro účinnou separaci plynných látek soustřeďuje na přípravu materiálů s dostatečnou propustností a selektivitou pro cílovou složku ve směsi a rovněž i vyšší chemickou odolností vůči případným kontaminujícím látkám či agresivnímu prostředí v porovnání s průmyslově používanými membránami 3. Proto je při vývoji nových materiálů s ohledem na jejich případné průmyslové použití nutné znát vedle chování polymerních membrán v přítomnosti jednotlivých čistých látek, tj. míru interakcí mezi polymerem a penetrantem s ohledem na případné změny v morfologii, propustnosti či objemu polymerní matrice, i jejich chování pro případ plynných směsí. Proto byla zkonstruována nová aparatura, která umožňuje studovat sorpční i permeační vlastnosti polymerních membrán pro směsi plynů a par. Sorpce v polymerech Děj, při kterém dochází k simultánní adsorpci (na povrch) i absorpci molekul plynů či par do pevných látek, nazýváme sorpcí. S ohledem na charakter vazby mezi sorbentem a sorbátem hovoříme o fyzikální adsorpci (fyzisorpci) v případě přitažlivých van der Waalsových sil, nebo o chemisorpci při vytvoření chemické vazby mezi molekulami. V případě neselektivní fyzisorpce vykazuje vazebná entalpie nízké hodnoty a sorbát na povrchu sorbentu obvykle vytváří více vrstev. Naopak při chemisorpci převažují interakce mezi molekulami sorbátu a sorbentu nad vzájemnými interakcemi mezi molekulami sorbátu a na povrchu sorbentu vytváří molekuly sorbátu monovrstvu. Vedle těchto mechanismů ovlivňuje schopnost polymeru sorbovat nízkomolekulární látky i jeho fyzikální stav (sklovitý nebo kaučukovitý). Permeace v polymerech Propustnost, jako transportní vlastnost polymerních systémů, spočívá v přenosu hmoty polymerní membránou vlivem gradientu teploty, tlaku, koncentrace, případně vlivem vnějšího silového pole. Mechanismus tohoto transportu závisí především na charakteru membrány a pronikající látky 4. Pro transport v neporézních materiálech obecně platí, že je lze popsat tzv. rozpustnostně-difuzním modelem (RDM) 5. Tento model předpokládá, že vlastní transport je sumou několika následných kroků. Nejprve dochází k sorpci látky na povrchu membrány a pak k její sorpci uvnitř membrány. Následuje difuze látky membránou a posléze desorpce z povrchu na druhé straně membrány. Celkově lze transport skrze membránu s ohledem na rozpustnostně-difuzní model popsat pomocí transportních parametrů, tj. koeficientů propustnosti P, difuze D a rozpustnosti (sorpce) S v jednoduchém tvaru: P DS Infračervená spektrometrie Infračervená spektrometrie je založena na změně vibrační a rotační energie molekul při absorpci infračerveného (IČ) záření. Jako IČ záření označujeme elektromagnetické záření v rozsahu vlnočtů 20 až cm 1 a vlnových délek 800 nm až 0,5 mm. Oblast infračerveného záření dělíme na blízkou (NIR) o vlnočtech v rozsahu až 4000 cm 1, střední (MIR) o vlnočtech cm 1 a vzdálenou (FIR) o vlnočtech cm 1. Pro analýzu organických látek je výhodné měřit absorpční spektra v oblasti střední infračervené oblasti. Tuto oblast lze dále rozdělit na oblast charakteristických vibrací funkčních (1) 619

2 skupin ( cm 1 ), která obsahuje převážně pásy odpovídající valenčním vibracím vazeb a oblast tzv. otisku prstu (fingerprint region, cm 1 ), která obsahuje převážně pásy odpovídající deformačním vibracím. Při absorpci IČ záření přechází molekula do stavu s vyšší hodnotou vibrační či rotační energie. Absorpce IČ záření je zaznamenána detektorem spektrometru a projeví se nižší hodnotou zářivého toku v porovnání s IČ paprskem vyslaným zdrojem. Infračervené spektrum je nejčastěji vyjádřeno jako závislost absorbance, případně transmitance na vlnočtu záření. Platí, že vlnočet záření je úměrný jeho energii. Podmínkou pro absorpci IČ záření je, aby daná molekula měnila svůj dipólový moment během změny vibračního stavu. Z tohoto důvodu není IČ spektrometrie použitelná pro detekci a stanovení symetrických molekul, například jednoduchých plynů (O 2, N 2, H 2 ), halogenů a vzácných plynů. Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR) je založena na matematické transformaci interferogramu (tj. závislosti intenzity signálu na dráhovém rozdílu paprsků) získaného detekcí signálu vystupujícího z interferometru, přičemž interferující paprsky putují přes kyvetu se vzorkem. Popis aparatury Nově zkonstruovaná aparatura umožňuje měření sorpce směsí par organických látek v polymerech a taktéž měření propustnosti polymerních membrán pro směsi organických par a plynů. Pro tyto účely je aparatura opatřena jak sorpční (obr. 1, tab. I), tak i permeační celou (obr. 3), které jsou propojeny s plynovou kyvetou. V plynové kyvetě s optickou drahou 2 m a s vnitřním objemem 250 cm 3 je složení plynné/parní fáze analyzováno infračerveným spektrometrem (Nicolet is10) s citlivým MCT/A detektorem chlazeným kapalným dusíkem. Spektrální rozsah spektrometru je 7800 až 350 cm 1 při spektrálním rozlišení 0,4 cm 1. Sorpční cela je vybavena magnetickým míchadlem, které zajišťuje cirkulaci plynné směsi v uzavíratelném okruhu mezi sorpční celou a kyvetou. Cirkulací plynné směsi je zaručeno stejné složení plynné Tabulka I Rozhodující technické parametry sorpční aparatury Parametr Hodnota Použitý měřící rozsah infračerveného cm 1 spektrometru NICOLET is10 Rozlišení infračerveného 0,5 cm 1 spektrometru Doporučená hmotnost vzorku 0,01 10 g membrány pro sorpci Doporučená velikost vzorku 20 x 30 mm pro sorpci Plocha membrány pro permeaci 1 cm 2 Rozsah teplot C Rozsah tlaků 0,1 100 kpa Interval vzorkování sorbované min. 2,5 s hmotnosti Objem sorpční části aparatury 370 cm 3 Obr. 1. Schéma sorpčního okruhu aparatury 620

3 směsi v celém sorpčním okruhu aparatury. Jako optimální frekvence otáček míchadla se osvědčila hodnota 600 ot./ min (cit. 6 ). Princip měření sorpce par je založen na měření úbytku absorbance při vlnočtu, který je charakteristický pro stanovovanou složku. Principem měření propustnosti polymerních membrán je naopak přírůstek absorbance v plynové kyvetě při charakteristickém vlnočtu. Kalibrace sorpční aparatury Účelem kalibrace je umožnit přepočet absorbance parní fáze na látková množství jejích složek. Při kalibraci nastříkneme do sorpčního okruhu aparatury známý objem kapalné látky a změříme příslušné spektrum. Po naměření spektra je možné dávkovat další objem kapalné organické látky a opět změřit absorpční spektrum. Tímto způsobem je možné pokračovat až do dosažení tlaku nasycených par dané látky. Na základě zákona o zachování hmoty (hmotnost kapalné fáze je rovna hmotnosti parní fáze) je možné vypočtený objem kapalné látky vyjádřit jako hmotnost či látkové množství této látky v parní fázi. Podmínkou použitelnosti zmíněného přepočtu je, aby došlo k odpaření celého objemu kapaliny a nedocházelo ke kondenzaci par. Měření sorpce Měření sorpce par čistých organických látek Měření sorpce par čistých organických látek je možné provádět dvěma způsoby: 1) nástřikem čisté kapalné organické látky do aparatury přes pryžové septum, 2) přípravou par organické látky o požadovaném tlaku v zásobníku par a následným přivedením těchto par do sorpční cely. Obecný postup pro měření sorpce par čistých organických látek je stejný pro oba způsoby měření. V případě prvního postupu nejprve odměříme v injekční stříkačce požadovaný objem kapalné organické látky. Při nastřikování příslušné kapalné organické látky je vhodné vycházet z objemů kapaliny, které byly do aparatury dávkovány při kalibraci. Před nástřikem organické látky spustíme záznam série spekter. Následně otevřeme ventil V5 a pomocí injekční stříkačky nastříkneme daný objem organické látky do aparatury a ventil V5 opět uzavřeme. V případě druhého postupu připravíme v kovovém zásobníku páry příslušné látky o požadovaném tlaku, který je snímán tlakovou měrkou TM1. Následně spustíme měření série spekter jako v předchozím případě a otevřením ventilu V6 přivedeme připravené páry do sorpční cely. Po dosažení maximálního tlaku v sorpčním okruhu ventil V6 okamžitě uzavřeme. Uzavření ventilu V6 je důležité z toho důvodu, že kalibrace aparatury je provedena pouze pro uzavřený sorpční okruh bez zahrnutí zásobníku par. Měření sorpce směsí par organických látek Prvním krokem při tomto měření je příprava kapalné směsi vybraných organických látek. Tuto směs připravíme prostým smísením známých objemů čistých látek tak, abychom získali směs o požadovaném složení. Po přípravě požadované směsi a evakuaci aparatury postupujeme zcela totožně jako při měření sorpce par čistých organických látek postupem 1. Provedení desorpce Jestliže byla sorpce měřena postupem 1, před provedením desorpce nejprve ochladíme pomocí kapalného dusíku vymrazovák, který je umístěn mezi aparaturou a olejovou vývěvou. Po ochlazení vymrazováku otevřeme postupně ventily V7, V6 a V5, čímž nastane odčerpávání par z aparatury. V případě, že byla sorpce měřena postupem 2, tzn. přípravou par v kovovém zásobníku, je možné část par převést zpět do zásobníku kapaliny. Skleněný zásobník nejdříve ochladíme pomocí kapalného dusíku a poté otevřeme ventily V7 a V6, čímž zahájíme transport par zpět do ochlazeného zásobníku. V okamžiku, kdy již nedochází k poklesu tlaku v aparatuře, pokračujeme v odčerpávání par pomocí olejové vývěvy za současného vymrazování. Zpracování naměřených dat Stanovení rovnovážného sorbovaného množství Pro vyhodnocení sorbovaného množství organické látky používáme příslušnou kalibrovanou metodu SMLR (Stepwise multiple linear regression) v programu TQ Analyst. Tato metoda je schopna matematicky kompenzovat vzájemné interference složek ve spektru. Sorbovaný objem organické látky je možné vypočítat jako rozdíl vypočteného objemu látky na počátku měření a vypočteného objemu látky po dosažení sorpční rovnováhy. Rovnovážné sorbované množství organické látky připadající na gram polymeru (Q ) lze proto vyjádřit vztahem: 3 V V ρ l Q m M kde V 0 je teoretický objem kapalné organické látky v sorpčním okruhu na počátku měření (μl), V 1 teoretický objem kapalné organické látky v sorpčním okruhu po dosažení sorpční rovnováhy (μl), ρ (l) hustota kapalné organické látky (g cm 3 ) a m M hmotnost polymerní membrány (g). Stanovení difuzních koeficientů Pro stanovení difuzního koeficientu látky v polymerní membráně je nutné znát časovou závislost intenzity vhodného absorpčního pásu, který je charakteristický právě pro tuto složku. Časovou závislost výšky tohoto absorpčního pásu nalezneme v naměřené sérii spekter (obr. 2). (2) 621

4 Ai A dq t t i1 i1 i (5) Sorbované množství penetrantu v i-tém časovém okamžiku lze následně vypočítat z následující rovnice: qt qt dq i i1 Pro vyhodnocení difuzního koeficientu je vhodná následující funkce, odvozená řešením 2. Fickova zákona za daných počátečních a okrajových podmínek pro sorpci: (6) Obr. 2. Časová závislost výšky absorpčního pásu (vlnočet 1140 cm 1 ) při měření sorpce hexanu v LDPE q q 2 2 2n1 8 1 Dt 1 exp n1 2n 1 l (7) Měření permeace Při zpracování experimentálních dat vycházíme ze skutečnosti, že sorbované množství plynné látky v polymeru je úměrné časovému úbytku absorbance: da dq dt Nahradíme-li derivaci ve vztahu (3) numerickou derivací, získáme následující rovnici: Ai Ai 1 dq k t t (4) i1 i Vydělením poslední rovnice konstantou k získáme přibližný vztah pro diferenciální sorbované množství látky za jednotku času: (3) Principem měření permeace je podobně jako v případě sorpce sledování časové závislosti vhodně zvoleného absorpčního pásu. Při permeačním měření dochází k přírůstku koncentrace dané látky v plynové kyvetě, což se projeví nárůstem intenzity absorpčního pásu. Před měřením je nezbytné aparaturu důkladně evakuovat. Permeaci je možné měřit dvěma způsoby. První metodou je příprava par čisté látky v kovovém zásobníku, kdy jsou páry přivedeny otevřením ventilu, oddělujícího kovový zásobník par od skleněného zásobníku kapalné látky. Druhou metodou je sycení nosného plynu organickou látkou, která je umístěna ve dvoustupňovém skleněném saturátoru. Měření permeace je v obou případech zahájeno otevřením ventilu V11, jenž odděluje zásobník par a přívod syceného plynu od permeační cely. Pro vyhodnocení difuzních koeficientů se využije podobně jako při měření sorpce časová závislost vhodně Obr. 3. Schéma permeační části aparatury. Detail sorpčního okruhu není ve schématu zahrnut, jelikož sorpční okruh je nezávislý na permeačním okruhu 622

5 0,50 A 0,40 0,30 0,20 0,10 Θ Sorbovaná množství hexanu a cyklohexanu byla vypočtena z experimentálních dat podle vztahu (2). Při porovnání sorpčních izoterem čistých látek a binárních směsí (obr. 6 a obr. 7) byly hodnoty sorpce daných par ve směsích vyšší, než hodnoty čistých látek při srovnatelných aktivitách par. Ovlivnění velikosti sorpce (či permeace) dané látky přítomností druhé látky v binární směsi se nazývá coupling efekt. Ten může obecně přispívat k transportu jedné složky v binární směsi membránou pozitivně, tj. zvyšovat hodno- 0, t, s Obr. 4. Časová závislost výšky absorpčního pásu (vlnočet 2664 cm 1 ) při měření permeace cyklohexanu v LDPE. V obrázku je znázorněn průsečík lineární části křivky s časovou osou, tzv. time lag zvoleného absorpčního pásu. Jednoduchou metodou pro stanovení difuzního koeficientu je tzv. metoda time-lag, kdy time-lag Θ souvisí s difuzním koeficientem příslušné látky podle následujícího vztahu: 2 l D 6 (8) kde l značí tloušťku membrány. Hodnotu Θ určíme jako průsečík lineární části časové závislosti absorbance s časovou osou (obr. 4). Obr. 5. Hodnoty difuzních koeficientů cyklohexanu v LDPE v závislosti na aktivitě par. IČ spektrometrie, literatura 7 Výsledky Difuzní koeficienty čistých organických látek permeační měření Pro porovnání hodnot difuzních koeficientů par cyklohexanu v LDPE (nízkohustotní polyethylen) získaných z permeačních měření byla použita data naměřená na stejné polymerní membráně pomocí diferenciální permeační metody 7. Hodnoty difuzních koeficientů byly vypočteny podle vztahu (8). Jak je patrné z obr. 5, s rostoucí aktivitou par cyklohexanu docházelo ke zřetelnému nárůstu hodnot difuzních koeficientů. Tento efekt byl způsoben zbotnáním polymerní matrice vlivem penetrantu, která byla následně i více propustná pro páry cyklohexanu. Data získaná pomocí nové aparatury jsou v dobré shodě s literárními daty. Sorpční izotermy směsí organických látek V případě sorpčních měření byla porovnána sorbovaná množství čistého hexanu a čistého cyklohexanu v LDPE s hodnotami sorbovaného množství hexanu a cyklohexanu ze směsí obsahujících různé poměry obou par. Obr. 6. Sorbované množství hexanu a cyklohexanu v LDPE v závislosti na relativním tlaku par hexanu při teplotě 25 C. Sorbované množství hexanu ze směsné parní fáze je porovnáno se sorbovaným množstvím čistého hexanu. Hexan směs, hexan čistý, cyklohexan směs 623

6 LITERATURA Obr. 7. Sorbované množství hexanu a cyklohexanu v LDPE v závislosti na relativním tlaku par cyklohexanu při teplotě 25 C. Sorbované množství cyklohexanu ze směsné parní fáze je porovnáno se sorbovaným množstvím čistého cyklohexanu. Cyklohexan směs, cyklohexan čistý, hexan směs ty toku látky do membrány nebo skrze ní, anebo negativně (snižovat tok dané složky) v porovnání s tokem čisté látky při stejné aktivitě dané látky 8. Závěr Zkonstruovaná multifunkční aparatura využívající infračervenou spektroskopii byla úspěšně využita pro měření permeace a sorpce vybraných čistých par organických látek a jejich binárních směsí v polymerních membránách. Použití infračervené spektroskopie umožňuje rychlé a velmi přesné stanovení přírůstku či úbytku měřených látek. Přínos tohoto řešení vynikne při srovnání s běžně používanými permeačními (time-lag) či sorpčními (gravimetrie) metodami, neboť nová aparatura navíc umožňuje paralelně sledovat i změny ve složení látek vícesložkových směsí. 1. Bernardo P., Clarizia G.: Chem. Eng. Trans. 32, 1999 (2013). 2. Šípek M.: Membránové dělení plynů a par. VŠCHT, Praha Bernardo P., Drioli E., Golemme G.: Ind. Eng. Chem. Res. 48, 4638 (2009). 4. Mulder M.: Basic Principles of Membrane Technology. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Wijmans J. G., Baker R. W.: J. Membr. Sci. 107, 1 (1995). 6. Radotínský D.: Diplomová práce. VŠCHT, Praha Friess K.: Dizertační práce. VŠCHT, Praha Friess K., Jansen J. C., Vopička O., Randová A., Hynek V., Šípek M., Bartovská L., Izák P., Dingemans M., Dewulf J., Van Langenhove H., Drioli E.: J. Membr. Sci. 338, 161 (2009). D. Radotínský a, O. Vopička a, V. Hynek a, P. Izák b, and K. Friess a ( a Department of Physical Chemistry, University of Chemistry and Technology, Prague, b Institute of Chemical Processes, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague): An Apparatus for Determination of Sorption and Permeation of Organic Vapors in Polymers by Infrared Spectroscopy A new multifunctional apparatus employing IR spectrometry was used for determination of permeation and sorption of organic vapors and their binary mixtures in flat sheet polymer membranes. IR spectrometry allows rapid and accurate determination of the grain content or loss of substances. The advantage of this approach becomes apparent when compared with conventional permeation (time-lag) or sorption (gravimetric) methods. The new method enables parallel monitoring of the composition. Tato práce vznikla za podpory projektů Grantové agentury ČR č P a MŠMT grant č. LD

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY APARATURA PRO STANOVENÍ SORPCE PAR V POLYMERECH ONDŘEJ VOPIČKA a, VLADIMÍR HYNEK a, KAREL FRIESS a, MILAN ŠÍPEK a a PETR SYSEL b a Ústav fyzikální chemie, b Ústav polymerů,

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Chemické laboratorní metody v analýze potravin MVDr. Zuzana Procházková, Ph.D. MVDr. Michaela Králová, Ph.D. Spektrometrie: základy Interakce záření

Více

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata.

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. Dr. Ján Pásztor, Ing. Karel Šec Ph.D., Nicolet CZ s.r.o., Klapálkova 2242/9, 149 00 Praha 4 Tel./fax 272760432,272768569,272773356-7, nicoletcz@nicoletcz.cz

Více

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí Program Sorpce1.m psaný v prostředí Matlabu slouží k vyhlazování naměřených sorpčních křivek a výpočtu difuzních koeficientů. Kromě standardního Matlabu vyžaduje ještě Matlab Signal Processing Toolbox

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Absorpční fotometrie

Absorpční fotometrie Absorpční fotometrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti přechody mezi elektronovými stavy +... - v infračervené (IČ) oblasti přechody mezi vibračními stavy +... - v mikrovlnné oblasti přechody

Více

Jak vibrují atomy v molekulách

Jak vibrují atomy v molekulách Jak vibrují atomy v molekulách Doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc. Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR trchova@imc.cas.cz Vibrační spektroskopie se zabývá studiem pohybů jader v molekulách, tj.

Více

Nicolet CZ s.r.o. Porovnání infračervené a Ramanovy spektroskopie. Typické aplikace těchto technik. The world leader in serving science

Nicolet CZ s.r.o. Porovnání infračervené a Ramanovy spektroskopie. Typické aplikace těchto technik. The world leader in serving science Nicolet CZ s.r.o. Porovnání infračervené a Ramanovy spektroskopie. The world leader in serving science Typické aplikace těchto technik. Základní princip Infračervená a Ramanova spektroskopie nedestruktivní

Více

Sbohem, paní Bradfordová

Sbohem, paní Bradfordová Sbohem, paní Bradfordová aneb IČ spektroskopie ve službách kvantifikace proteinů Mgr. Stanislav Kukla Merck spol. s r. o. Agenda 1 Zhodnocení současných možností kvantifikace proteinů Bradfordové metoda

Více

Nukleární Overhauserův efekt (NOE)

Nukleární Overhauserův efekt (NOE) Nukleární Overhauserův efekt (NOE) NOE je důsledek dipolární interakce mezi dvěma jádry. Vzniká přímou interakcí volně přes prostor, tudíž není ovlivněn chemickými vazbami jako nepřímá spin-spinová interakce.

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6 Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender Příručka Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. Praha 2009 Anotace Příručka obsahuje

Více

LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů

LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů 18. dubna 2008 Tato úloha by Vás měla seznámit s gazometrickými metodami stanovení fotosyntetické aktivity rostlin potažmo s přístrojem LI-6400,

Více

IR a UV VIS spektroskopie

IR a UV VIS spektroskopie IR a UV VIS spektroskopie IČ spektroskopie IR Spectroscopy FTIR moderní technika viz dále Použití: identifikace a strukturní charakterizace organických sloučenin a také stanovení anorganických látek k

Více

VYHODNOCOVÁNÍ CHROMATOGRAFICKÝCH DAT

VYHODNOCOVÁNÍ CHROMATOGRAFICKÝCH DAT VYHDNCVÁNÍ CHRMATGRAFICKÝCH DAT umístění práce: laboratoř č. S31 vedoucí práce: Ing. J. Krupka 1. Cíl práce: Seznámení s možnostmi, které poskytuje GC chromatografie pro kvantitativní a kvalitativní analýzu.

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC High Performance Liquid Chromatography Vysokoúčinná...X... Vysoceúčinná kapalinová chromatografie RRLC Rapid Resolution Liquid Chromatography Rychle rozlišovací

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

chemie Stanovení isosbestického bodu bromkresolové zeleně (BKZ) Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Návaznost experimentů

chemie Stanovení isosbestického bodu bromkresolové zeleně (BKZ) Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Návaznost experimentů Stanovení isosbestického bodu bromkresolové zeleně (BKZ) pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravil M. Škavrada chemie 20 úloha číslo Cíle Cílem této laboratorní úlohy je stanovení isosbestického

Více

NMR spektroskopie. Úvod

NMR spektroskopie. Úvod NMR spektroskopie Úvod Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem umístěným v silném magnetickém poli poskytuje

Více

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI Pavel Matějka Úvod Spektrometrie v blízké infračervené oblasti ( near-infrared spectrometry NIR spectrometry) je metodou molekulové spektroskopie, která využívá

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Vladimír Král, Petr Vaňura, Jitka Koukolová Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Praha V nukleární medicíně se radionuklidy používají

Více

Molekulová spektrometrie

Molekulová spektrometrie Molekulová spektrometrie Přednášky každé pondělí 10-13 hod Všechny potřebné informace k předmětu včetně PDF verzí přednášek: http://holcapek.upce.cz/vyuka-molekul-spektrometrie.php Pokyny ke zkoušce Seznam

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. UV-vis oblast. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. UV-vis oblast. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metody spektrální Metody molekulové spektroskopie UV-vis oblast Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Absorpční spektro(foto)metrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS)

Více

test zápočet průměr známka

test zápočet průměr známka Zkouškový test z FCH mikrosvěta 6. ledna 2015 VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 90 minut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. U otázek označených symbolem? uvádějte

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

ÚVOD A CHARAKERISTIKA METODY: Superkritická fluidní extrakce (SFE)

ÚVOD A CHARAKERISTIKA METODY: Superkritická fluidní extrakce (SFE) ÚLOHA: EXTRAKCE SILIC KMÍNU POMOCÍ SUPERKRITICKÉ FLUIDNÍ EXTRAKCE (SFE) ÚVOD A CHARAKERISTIKA METODY: Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce (z anglického supercritical fluid

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

7 Tenze par kapalin. Obr. 7.1 Obr. 7.2

7 Tenze par kapalin. Obr. 7.1 Obr. 7.2 7 Tenze par kapalin Tenze par (neboli tlak sytých, případně nasycených par) je tlak v jednosložkovém systému, kdy je za dané teploty v rovnováze fáze plynná s fází kapalnou nebo pevnou. Tenze par je nejvyšší

Více

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů... 13 1.3 Model našeho Slunce 15

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů... 13 1.3 Model našeho Slunce 15 Proč studovat hvězdy? 9 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů.... 13 1.3 Model našeho Slunce 15 2 Záření a spektrum 21 2.1 Elektromagnetické záření

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Vojtěch Přikryl Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 35 ID 143762 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Daniel Radoš 7.3.2012 21.3.2012 Příprava

Více

Školení CIUR termografie

Školení CIUR termografie Školení CIUR termografie 7. září 2009 Jan Pašek Stavební fakulta ČVUT v Praze Katedra konstrukcí pozemních staveb Část 1. Teorie šíření tepla a zásady nekontaktního měření teplot Terminologie Termografie

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

Úloha D - Signál a šum v RFID

Úloha D - Signál a šum v RFID 1. Zadání: Úloha D - Signál a šum v RFID Změřte úrovně užitečného signálu a šumu v přenosovém řetězci systému RFID v závislosti na čtecí vzdálenosti. Zjistěte maximální čtecí vzdálenost daného RFID transpondéru.

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

11 Manipulace s drobnými objekty

11 Manipulace s drobnými objekty 11 Manipulace s drobnými objekty Zpracování rozměrově malých drobných objektů je zpravidla spojeno s manipulací s velkým počtem objektů, které jsou volně shromažďovány na různém stupni uspořádanosti souboru.

Více

Bezkontaktní termografie

Bezkontaktní termografie Bezkontaktní termografie Biofyzikální ústav LF MU Elektromagnetické spektrum http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:elmgspektrum.png Bezkontaktní termografie 2 Zdroje infračerveného záření Infračervené záření

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3. Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných

Více

C Mapy Kikuchiho linií 263. D Bodové difraktogramy 271. E Počítačové simulace pomocí programu JEMS 281. F Literatura pro další studium 289

C Mapy Kikuchiho linií 263. D Bodové difraktogramy 271. E Počítačové simulace pomocí programu JEMS 281. F Literatura pro další studium 289 OBSAH Předmluva 5 1 Popis mikroskopu 13 1.1 Transmisní elektronový mikroskop 13 1.2 Rastrovací transmisní elektronový mikroskop 14 1.3 Vakuový systém 15 1.3.1 Rotační vývěvy 16 1.3.2 Difúzni vývěva 17

Více

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013 Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci Měření - proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny (měření = porovnávání, zjišťování počtu entit).

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav) Základy technologií a odpadového hospodářství - Počítačovásimulace podzemního proudění a transportu rozpuštěných látek část 2 Jan Šembera, Jaroslav Nosek Technickáuniverzita v Liberci / Technische Universität

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

C5250 Chemie životního prostředí II definice pojmů

C5250 Chemie životního prostředí II definice pojmů C5250 Chemie životního prostředí II definice pojmů Na základě materiálů Ivana Holoubka a Josefa Zemana zpracoval Jiří Kalina. Ekotoxikologie věda studující vlivy chemických, fyzikálních a biologických

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

Chem. Listy 107, 245 249 (2013)

Chem. Listy 107, 245 249 (2013) MOŽNOSTI VYUŽITÍ TECHNIK POVRCHEM ZESÍLENÉ VIBRAČNÍ SPEKTROSKOPIE PŘI ANALÝZE PŘÍPRAVKU Chamomilla vulgaris DANUŠE VAVŘINOVÁ a * a PAVEL MATĚJKA b a Ústav analytické chemie, b Ústav fyzikální chemie, Vysoká

Více

Chemická technika. Chemická technologie Analytická chemie. denní

Chemická technika. Chemická technologie Analytická chemie. denní Učební osnova předmětu Chemická technika Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Chemická technologie Analytická chemie denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Zaměření:

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Kinetická teorie ideálního plynu

Kinetická teorie ideálního plynu Přednáška 10 Kinetická teorie ideálního plynu 10.1 Postuláty kinetické teorie Narozdíl od termodynamiky kinetická teorie odvozuje makroskopické vlastnosti látek (např. tlak, teplotu, vnitřní energii) na

Více

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2)

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2) OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2) Měď je rozšířený kov používaný například do počítačů, jako elektrické kabely, okapy, instalatérské prvky a všemožný spojovací materiál. Po mědi je tedy velká poptávka a

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

VÝUKA CHEMIE. Clausiovo kritérium a extenzivní podmínky termodynamické rovnováhy

VÝUKA CHEMIE. Clausiovo kritérium a extenzivní podmínky termodynamické rovnováhy VÝUKA CHEMIE Chemické listy, v souladu s celosvětovým trendem v oblasti informatiky, budou postupně stále více přecházet na elektronickou formu publikování. V současnosti si lze na internetové adrese http://staff.vscht.cz/chem_listy

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

METODA STANOVENÍ SORPČNÍ CHARAKTERISTIKY PRO UMĚLÉ RADIONUKLIDY V HYDROSFÉŘE

METODA STANOVENÍ SORPČNÍ CHARAKTERISTIKY PRO UMĚLÉ RADIONUKLIDY V HYDROSFÉŘE METODA STANOVENÍ SORPČNÍ CHARAKTERISTIKY PRO UMĚLÉ RADIONUKLIDY V HYDROSFÉŘE Eva Juranová 1,2 a Eduard Hanslík 1 1 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Podbabská 30, 160 00 Praha 6 2

Více

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Ing. Vladimír Kraják, Ing. Hana Tamchynová, Dis. Kateřina Petrová vladimir.krajak@pu.zupu.cz Praktický příklad přístupu k hygienickému screeningovému

Více

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony atom jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony molekula Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti seskupení alespoň dvou atomů

Více

Pokyny pro autory abstraktu pro konferenci ČAS:

Pokyny pro autory abstraktu pro konferenci ČAS: Pokyny pro autory abstraktu pro konferenci ČAS: Formátování stránky: horní a dolní okraj 2,5 cm (resp. 0.98 palce), vnitřní okraj 3 cm (resp. 1.18 palce), vnější okraj 2 cm (resp. 0.79 palce), nastavení

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník PLYNNÉ LÁTKY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník Ideální plyn Po molekulách ideálního plynu požadujeme: 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160 2006 Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 1: Obecný úvod ČSN ISO 18431-1 01 1466 Říjen Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 1: General introduction

Více

Analýza dat a spektrálního rozlišení spektrometrů s řádkovými senzory

Analýza dat a spektrálního rozlišení spektrometrů s řádkovými senzory Analýza dat a spektrálního rozlišení spektrometrů s řádkovými senzory Ing. Pavel Oupický Oddělení optické diagnostiky, Turnov Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Praha Spektrometry - specifikace a klasifikace

Více

Vybrané kapitoly z praktické NMR spektroskopie

Vybrané kapitoly z praktické NMR spektroskopie Vybrané kapitoly z praktické NMR spektroskopie DRX 500 Avance SPECTROSPIN 500 Způsob snímání dat, CW versus FT CW frekvence RF záření postupně se mění B eff 2 efektivní magnetické pole zůstává konstantní

Více

2.1 Empirická teplota

2.1 Empirická teplota Přednáška 2 Teplota a její měření Termika zkoumá tepelné vlastnosti látek a soustav těles, jevy spojené s tepelnou výměnou, chování soustav při tepelné výměně, změny skupenství látek, atd. 2.1 Empirická

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta ph Jakub Jermář žák se orientuje v přípravě různých látek, v jejich využívání v praxi a v jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka; žák využívá

Více

06. Plynová chromatografie (GC)

06. Plynová chromatografie (GC) 06. Plynová chromatografie (GC) Plynová chromatografie je analytická a separační metoda, která má výsadní postavení v analýze těkavých látek. Mezi hlavní výhody této techniky patří jednoduché a rychlé

Více

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6 3. SIMULTÁNNÍ REAKCE Úloha 3-1 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet přeměny... 2 Úloha 3-2 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet času... 2 Úloha 3-3 Protisměrné reakce oboustranně

Více

Inženýrství speciálních materiálů

Inženýrství speciálních materiálů Nabídkový katalog služeb smluvního výzkumu a technologických řešení Inženýrství speciálních materiálů ČÍM SE ZABÝVÁME Výzkumem vlastností komponent vodíkových palivových článků s polymerní membránou Optimalizací

Více

Využití a porovnání metod stanovení 14 C

Využití a porovnání metod stanovení 14 C Využití a porovnání metod stanovení C Světlík 1,2, I., Černý 1,3, R., Fejgl 2,1, M., Tomášková 1, L. 1 CRL ODZ ÚJF AV ČR, v.v.i., Na Truhlářce 39/64, 180 86 Praha 8 2 SÚRO, v.v.i., Bartoškova 28, 0 00

Více

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše, Brno Abstrakt: Příspěvek ukazuje možnost, jak ve vyučovací hodině propojit fyzikální experiment a početní úlohu způsobem, který výrazně zvyšuje

Více

Chemická vazba Něco málo opakování Něco málo opakování Co je to atom? Něco málo opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího

Více

ÚPRAVA BIOPLYNU NA BIOMETHAN

ÚPRAVA BIOPLYNU NA BIOMETHAN ÚPRAVA BIOPLYNU NA BIOMETHAN Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Alice Vagenknechtová VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická 5, 166 28 Praha 6 e-mail: veronika.vrbova@vscht.cz

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ Zadání: 1) Pomocí pyranometru SG420, Light metru LX-1102 a měřiče intenzity záření Mini-KLA změřte intenzitu záření a homogenitu rozložení záření na povrchu

Více