Zpráva o plnění usnesení P_48/2 ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o plnění usnesení P_48/2 ze dne 10.7.2013"

Transkript

1 Zpráva o plnění usnesení P_48/2 ze dne Pro členy Představenstva NRC Motto: Klasifikační systém DRG nemůže být lepší než je kvalita a užívání primárních klasifikací a míra zainteresovanosti a motivací jeho uživatelů Národní referenční centrum Autorský kolektiv NRC Datum: Verze: 1.00 Interní dokument NRC

2 1 Obsah 1 OBSAH SHRNUTÍ ÚVOD SHRNUTÍ NEGATIVNÍCH ASPEKTŮ SUMÁŘ ODPOVĚDÍ / STANOVISEK SUMÁŘ AKTIVIT / OPATŘENÍ SUMÁŘ K ROZHODNUTÍ SHRNUTÍ POZITIVNÍCH ASPEKTŮ SHRNUTÍ VIZE SOUČASNÝ STAV IMPLEMENTACE DRG V ČR VÝCHODISKA A OMEZENÍ SWOT STRUKTURA, PROCESY A VÝSTUPY VÝSTUPY KONKRÉTNÍ PLÁN ČINNOSTI SPRÁVY A ROZVOJE DRG DO KONCE ROKU VÝHRADY A PLÁN NÁPRAVY MEZIROČNÍ KOLÍSAVOST V NÁKLADOVÉM OCENĚNÍ MEZIROČNÍ KOLÍSAVOST RV RŮZNÉ STUPNĚ NEHOMOGENITY DRG SKUPIN (MEZINEMOCNIČNÍ, MEZIKATEGORIÁLNÍ) NÁKLADOVÉ NAD/PODHODNOCENÍ SEGMENTŮ PÉČE PŘEDPOKLADY SPLNĚNÍ A RIZIKA PERSPEKTIVA DRG STŘEDNĚDOBÁ PERSPEKTIVA DRG V ČR OBLASTI A TÉMATA ROZVOJE V DALŠÍCH LETECH ( ) DLOUHODOBÁ PERSPEKTIVA DRG V ČR PŘÍLOHY NÁVRH NA REVIZI STRUKTURÁLNĚ PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU INICIALIZACE OCENĚNÍ REFERENČNÍCH NEMOCNIC HODNOCENÍ Z TERÉNU ANALÝZA KOLÍSAVOSTI RV ANALÝZA RV STATISTICKÁ METODIKA NÁVRH METODIKY VÝPOČTU RELATIVNÍCH VAH PILOTNÍ METODIKA STATISTICKÉHO VYHODNOCENÍ RELEVANCE KOMPLIKUJÍCÍCH FAKTORŮ V IR DRG PODNĚT PERIFERNÍ CÉVNÍ INTERVENCE ALTERNATIVNÍ METODIKA VÝPOČTU RELATIVNÍCH VAH Stránka 2 z 171

3 2 Shrnutí Předložený dokument předkládá stanoviska, navrhuje aktivity/opatření, které reflektují na vyvolané obavy o vzrůstající nedůvěře k DRG prezentované na 48. jednání Představenstva NRC. Dokument v úvodní kapitole dekomponuje negativní stanoviska vůči DRG/NRC i z dalších zdrojů např. z VIZE DRG , z výroční KONFERENCE DRG a z vyžádaných názorů z praxe. Analyticky jsou dány do strukturálních a procesních souvislostí dále jsou relačně provázány do sumáře odpovědí/stanovisek, sumáře aktivit/opatření a sumáře k rozhodnutí. Tyto sumáře propojují celý dokument tak, aby bylo možné vysledovat vztahy mezi příčinami a důsledky a mezi odpovědnostmi a pravomocemi. Jasně se pak ukazuje nesoulad mezi očekáváním od klasifikačního systému DRG a realitou danou stavem implementace DRG v ČR. I když užívané DRG má reálně ve většině BAZÍ slušnou prediktivní schopnost, tak očekávání uživatelů, že každý případ je přesně zaplacen, je nenaplněno. Proto ztotožňování DRG jen s prospektivním financováním za případ je silným motorem nespokojenosti poskytovatelů zdravotnických služeb. Dalším výrazným omezujícím faktorem je nestandardní administrativní vykazování dat jak kvalitativní, tak kvantitativní. Zejména se jedná o omezený počet nemocnic, kterou jsou schopny a ochotny dodávat nákladová data pro výpočet relativních vah a nekontrolovatelný způsob výkaznictví mezi plátcem a poskytovatelem zdravotních služeb. Tím se potvrzuje ve světě známé pravidlo garbage in garbage out, které naplňuje druhou část motta tohoto dokumentu. Samostatný díl nedůvěry patří majiteli know-how klasifikačního systému DRG, který přesto, že v posledních letech DRG používal ve velké míře v úhradové vyhlášce, nedokázal DRG legislativně ukotvit a zajistit dle zahraničních vzorů důstojnou institucionalizaci a financování. Další díl skepse je z pohledu uživatele nelogická roztříštěnost správců klasifikace a souvisejících metodik. Primární klasifikace - seznam výkonů je v gesci MZ ČR spravován nějak definovanou pracovní skupinou, která se zaměřuje spíše jen na ekonomické naplnění obsahu výkonu, než na klasifikační vlastnosti, terminologickou jednotnost, podrobnost (ve věci lokalizace zákroku a popisu povahy zákroku), úplnost a aktuálnost. Další primární klasifikaci, MKN 10, vydává UZIS, který zajišťuje pouze její překlad. Chybí zejména systém vzdělávání a pravidla kódování, které jsou jaksi automaticky vyžadovány od NRC, ale nikdy NRC nedostalo potřebné finance. Vyhodnocení evropských prostředků, které byly na tuto činnosti alokovány (zejména TF05 - Twinning Development of National Coding Standards within the Czech DRG System CZ2005/017/ TF05 - Technická asistence Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG CZ2005/017/ TF04 - Technická asistence Zlepšení systému řízení zdravotní péče CZ2004/ /0801 nebo "Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařských/nelékařských zdravotnických pracovníků." Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/ ) nechť si každý vyhodnotí sám. Pro dokreslení roztříštěnosti ještě doplníme, že správcem Metodiky pro předávání a pořizování dokladů je VZP ČR, která organizuje změny na bázi určité komise pro metodiku. Do toho všeho NRC provádí změny v algoritmu DRG a příslušných metodikách. Proto se velmi často uživatelům zdá logické, že probíhá kontinuální a zainteresovaná koordinace těchto aktivit, ale opak je pravdou. Důležitou částí dokumentu je seznam konkrétních aktivit připravených k realizaci do verze DRG na příští rok. Přílohou dokumentu je statistická analýza kolísavosti relativních vah, Statistická typologie DRG bází, Hodnocení a optimalizace velikosti vzorku u jednotlivých typů DRG bází, Hodnocení různých způsobů trimování a Identifikace vlivných zdravotnických zařízení. Pro následné období byla zpracována a je předložena Metodika statistického vyhodnocení relevance komplikujících faktorů. Stránka 3 z 171

4 Očekávanou skutečností je konstatování faktu, že nebude překročen plánovaný rozpočet na rok 2013 jakožto jeden ze zásadních omezujících prvků. Velká část dokumentu je věnovaná konkrétním výtkám k DRG zejména z oblasti kolísavosti relativních vah a nákladového ocenění případů. Dokument předkládá jasné cíle a návrhy opatření, které jsou v kontrastu s kapacitními možnostmi NRC. Jako hlavní rizika jsou identifikovány nedostatečný rozpočet, nerealistická očekávání stakholderů, omezené kapacity expertů v ČR nebo neustálá hrozba útlumu DRG z důvodu nedostatečného legislativního ukotvení. V další kapitole jsou nastíněny perspektivy DRG v ČR pro léta 2014 a dále. Stěžejním prvkem jsou tematické návrhy k činnostem vedoucím k transformaci IR DRG na českou verzi DRG včetně ověřovací studie zavedení DRG a tvorba kódovacích pravidel MKN 10. V oblasti výpočtu relativních vah je předložena metodika nového způsobu výpočtu, která z velké části eliminuje nedostatky současného způsobu výpočtu tarifů nákladových služeb. Z dlouhodobého hlediska jsme považovali za nutné předložit kompetenční model fungování zdravotnických klasifikací, které pojímá DRG skupinu jako službu Health Technology - a reaguje tak na aktuální výrok Ústavního soudu k nadstandardům a užívání podzákonných norem. Stránka 4 z 171

5 3 Úvod Cílem je předložit dokument se stanovisky a plánem nápravy dle úkolu, který vyplývá z usnesení představenstva NRC P_48/2 ze dne a z diskuse tohoto jednání. Zejména se jedná o obecnou nedůvěru k DRG, která byla v usnesení shrnuta do následujících témat (více v kapitole 5): Meziroční kolísavost v RV Různé stupně nehomogenity DRG skupin (mezinemocniční, mezikategoriální, ) Meziroční kolísavost v nákladovém ocenění Nákladové podhodnocení / nadhodnocení segmentů péče Dále dokument popisuje plán činnosti do konce roku 2013 a obsahem jsou i střednědobé a dlouhodobé perspektivy užívání systému DRG v ČR. Vzhledem k tomu, že v průběhu diskuse na předmětném jednání a po následném upřesnění zazněly různé další požadavky pro vysvětlení a optimalizaci a i v rámci NRC evidujeme různé oblasti s potenciálem ke zlepšení, shrneme je pro přehlednost do následujících jednotlivých logických celků (viz níže- kapitoly 3.1 a 3.4.1). Barevné značky v dokumentu odkazují na kapitolu 3.2, kde jsou odpovědi provázané na opatření a případné návrhy k rozhodnutí. 3.1 Shrnutí negativních aspektů Z diskuse 48. jednání Představenstva NRC - Objasnění role NRC jako nositele úkolu řešení námitek k DRG ( viz. kapitola 4) - Vytvoření prostoru pro komunikaci odborných pracovníků zdravotnických zařízení a odborných pracovníků NRC v souvislosti s navrhovanými/ prováděnými změnami DRG viz. kapitola 4, rozhodnutí 2) - Vytvoření, koordinace a kultivace systému bonifikací tzv. referenčních nemocnic, předávajících nákladová data ( podrobněji kapitola 5.1, rozhodnutí 1) - Definování souvislostí mezi kultivací DRG a dalšími právními předpisy ( rozhodnutí 4) - Rozšíření číselníku RV o další statistické parametry - Nastavení obecných pravidel komunikace, vedoucích ke zlepšení vnímání DRG a odstranění obecné nedůvěry v DRG ( rozhodnutí 5) - Jednoznačné vymezení role NRC v DRG - Zlepšení kontrolních mechanizmů nad daty ( rozhodnutí 7) - Předložení Metodiky výpočtu relativních vah (RV) (viz. kapitola 7.7 a kapitola 7.10 rozhodnutí 10) - Iniciace pracovní skupiny k výpočtu RV ( rozhodnutí 8) - Střednědobý horizont - Definice fungování DRG v NRC v v letech ( rozhodnutí 13, viz. kapitola 6.1) - Dlouhodobý horizont - Definice a fungování DRG v ČR v dlouhodobé perspektivě (viz. kapitola 6.2 a 6.3) Stránka 5 z 171

6 3.2 Sumář odpovědí / stanovisek barva popis Kapitola/odkazy Odkaz na tabulku aktivity/opatření 3.3 Postavení a role NRC je definováno Stanovami a procesními dokumenty, prostor pro komunikaci je definován tzv. Slyšením a je pro všechny členy NRC rovnocenný a transparentní. Tato změna byla zavedena do letošního roku na základě organizační změny. Více viz. kapitola 4.1 a přílohy 7.1 Souhlasné stanovisko s připomínkou Β, γ, δ,ζ,λ Souhlasné stanovisko k NRC neobdrženo θ ani kalkulační listy SZV, ani plánované změny v SZV DRG nebude nikdy vyzdvihované a oslavované všemi účastníky systému, zvláště pokud se bude používat pro úhradu. Jeho kvalita závisí na více parametrech, které jen NRC nemůže ovlivnit. Δ Modifikace IR DRG systému ( např. jiným způsobem Viz. pilotní Δ, μ určování severit) metodika MDC 08 příloha 7.10 Nesouhlasné stanovisko η α 3.3 Sumář aktivit / opatření popis kdo Odkaz na tabulku K rozhodnutí 3.4 α Aktuální stav byl zaveden letos, proces neměnit Představenstvo 2,3 β NRC již iniciovalo řešení této problematiky viz. dopis 1 v příloze 7.2 γ Nedoporučujeme extenzivně rozšiřovat vlastní NRC 5 číselník RV o položky, které nejsou nutné pro konečné uživatele, ale vytvořit podrobný analytický materiál δ Legislativní ukotvení DRG a institucionalizace úřadu, Finální funkční 4,6 který ho spravuje. Eliminace negativního dopadu stav je popsán nezavedení tzv. Kanceláře zdravotních pojišťoven v kapitole 6.3 Δ Akční plán zlepšení vnímání DRG, jehož základem by MZ 5,6 byla analýza dopadů DRG v ČR ζ Zavedení procesů kontrol kvality dat dle obecných i NRC 7 specifických norem, např. certifikace ISO 9001, η Pracovní skupina pro relativní váhy strukturálně, 8 procesně a výsledkově nezapadá do konceptu řešení úkolů NRC θ Závazný termín pro MZ ČR k vydávání Seznamu MZ, uživatelé 9 výkonů a změn v MKN 10, závazný termín pro uživatele k zaslání podnětů a jeho dodržování ι Kontrola propočtu relativních vah z jiných zdrojů NRC 10 Stránka 6 z 171

7 κ λ μ ν např. UZIS Stanovení minimálního množství případů určující statistickou významnost baze Zvýšení počtu zaměstnanců NRC (např. statistik, interní auditor) Vytvoření studie proveditelnosti o přechodu na jiný systém DRG nebo vývoj vlastními silami s ohledem na konec licenční smlouvy s 3M Zákonnou nebo podzákonnou normou sjednotit metodiky účtování v nemocnicích Výstup viz příloha 11 VH 2 NRC/MZ ČR 13 MZ ČR 3.4 Sumář k rozhodnutí 1 Má se zajistit financování a správa tzv. Referenčních nemocnic z rozpočtu NRC? 2 Má se změnit proces fungování NRC v projektu Správa a Rozvoj DRG s přesunem a udržení know how? 3 Má se začít aplikovat proces transparentního řízení like správní řízení 4 Má se NRC stát gestorem všech souvisejících klasifikací s DRG? 5 Mají se publikovat veškerá detailní data o výpočtu RV vč. produkce na jednotlivé poskytovatele a pojišťovny? 6 Má regulační orgán zadat analýzu užívání DRG v ČR dle vzoru SRN vč. postupu implementace jednotné základní sazby? 1 7 Má NRC zavést a certifikovat ISO 9001 a pro zvýšení kontroly kvality dat? 8 MajíMá Relativní váhy předkládat představenstvu k odsouhlasení do pracovní skupiny? Jaký bude její statut, rozhodovací procesy a jaké bude mít odpovědnosti a pravomoci? 9 Je/bude MZ ČR ochotno pochopit provázanost primárních klasifikací a DRG s tím, že oznámí změny v dostatečném předstihu min ½ roku? Zdroje / kdo / čas Do 1 mil Kč /NRC/2014 příprava procesu Do 2 mil Kč /NRC/2015 realizace 1-5 mil Kč /konzultanti DRG zaměstnanci NRC/ mil Kč / zvýšení administrativy/2014 více jak 5 mil Kč /NRC/ Změna / doplnění zákona (ů), Změna / doplnění vyhlášek V rámci stávajícího rozpočtu/2013? /MZ ČR/2014 Do 1 mil Kč /NRC/2014 _/_/_ Rizika Provozní prostředky ZP zřejmě nejsou vhodné k financování této aktivity Střet zájmů Prodloužení času změn Dlouhý časový horizont zavedení Interpretace dat Konflikt kompetencí _/MZ ČR/2013 Konflikt hierarchického postavení subjektů 10 Má se provést kontrola přepočtu RV, kde Do 1 mil Kč /NRC/2014 Dostupnost a 1 Jedná se o analýzu hodnocení dopadů systému G-DRG podle 17b odst. 8 zákona o úhradách lůžkové péče. Souhrn v anglickém jazyce k dispozici na vyžádání. Stránka 7 z 171

8 komparativními daty budou údaje z UZIS? Má se provést porovnávající studie používané metody propočtu obecných tarifů se zahraničím? 11 Má se číselník Relativních vah rozšířit o položku minimální počet případů mezi ZP a ZZ, tak aby hodnota RV byla na statistické hladině významnosti 90%, 95% 99%? 12 Má se zavést náročný, ale přesný systém určování severit? 13 Má vzniknout studie proveditelnosti užívání DRG v ČR po roce 2022? 14 Bude MZ ČR iniciovat legislativní ukotvení k zajištění jednotné metodiky účtování v nemocnicích? 15 Zařadit do rozpočtů 2014 a dále položku Revize klasifikace DRG 15 Zařadit do rozpočtů 2014 a dále položku Systém pravidel kódování MKN 10 _/NRC/2013 vícevíce jak 5 mil Kč /NRC/kontinuálně kvalita z UZIS údajů Uplatnění v UV Dostatek odborných kapacit Do 1 mil Kč /MZ ČR/? Časová kolize s užíváním současného DRG _MZ ČR/? 1,5 mil Kč/NRC/2014 Neschválení VH 5 mil Kč/NRC/2014 Neschválení VH, kolize kompetence Z hodnocení dotazníků Konference DRG 2012 Dále evidujeme výstupy z konference DRG, které se účastnilo cca 300 účastníků. V relevantních částí jsou značky, které reprezentují možnost realizace naplnění ze strany NRC. - je mimo současné rámce NRC - NRC může částečně přispět k naplnění - NRC může výrazně přispět k naplnění - je plně v kompetenci NRC Hodnocení konference viz. níže jsme krátce po jejím skončení publikovali na stránkách NRC. Co jste na konferenci postrádali: - Koncepce systému do budoucna, jednoznačné výhledy do nejbližšího budoucna - Konkretizace úhradové vyhlášky na 2013, konstruktivní vyjádření MZ - Více času pro přednášející pro uvedení příkladů - Vize na Větší pozornost pravidlům kódování - Pohledy zdravotních pojišťoven Co se vám na konferenci líbilo: - Odborná a organizační úroveň - Setkání se zahraničními hosty a obeznámení se s jejich systémem - Zpracované změny NRC na Spektrum přednášejících, věcné konkrétní přednášky - Zajímavá panelová diskuze s otevřenými názory lidí z praxe - Rozdělení konference na části: hlavní blok, zahraniční prezentace, workshop a panelová diskuze (pestrost) Stránka 8 z 171

9 - Prostor pro diskuzi - Překvapivě zajímavý blok "sponzorů" - Makroekonomický pohled Jak vidíte stav DRG v ČR (nejčastější reakce-"doslovný přepis"): - Chybí vize systému a s ní spojené představy o zavádění, auditech, organizaci - Nutno dále a více kultivovat DRG (rozvíjet a budovat) - Jasně definovat standardy pro kódování pro eliminaci sporů při revizích - Jde o politické rozhodnutí - Doufám, že jednou bude 100% úhrady hospitalizačních případů přes DRG - Absence profesionálních kodérů-nelékařů způsobuje rozdílnost ve vykazování - Mnoho technických problémů metodiky nejsou jednoznačné - Pomalý rozvoj-málo kodérů, ZP neumí DRG - Využití DRG jako parametru přerozdělení vybraného pojistného - DRG má potenciál ne adekvátní prostor - Jedna z cest, jak rozdělit zmenšující se část peněz - Jasná a přehledná pravidla se velmi špatně zavádějí do praxe ZZ - Nutné kontroly vykazování potřeba školení a výuky DRG v široké zdravotnické populaci - Využití DRG pro hodnocení kvality poskytované péče - Pomalé sbližování základní sazby - Data nejsou aktuální pro srovnání - DRG nejen jako úhradový nástroj, ale i pro podporu řízení Náměty: - Zajímavé by bylo systémové porovnání (audity systému, přístup ke kodérům, vykazujícím lékařům) mezi ČR a zahraničím - Podrobněji definovat revizi v DRG právní normou - Více prostoru pro praktické zkušenosti delší konferenci (2 dny?) - Představení holandského systému - Platnost úhradové vyhlášky na alespoň 2 roky - Konferenci využít jako platformu pro sdělení konečných pravidel na následující rok, ne jen vizí - Úhrada ZZ za poskytnutí dat - Více podobných konferencí za rok (odb. seminářů) - Dodání metodik, grouperu nejpozději v polovině prosince Z jednoduchého sumáře značek, vyplývá že 12x, 5x, 4x a 5x.. to koresponduje s tvrzením v, že existuje nesoulad mezi očekáváním od klasifikačního systému DRG a realitou danou stavem implementace DRG v ČR. 3.5 Shrnutí pozitivních aspektů NRC plátců a poskytovatelů vzniklo v roce 2003 jako protiváha výstupům projektu No 6429 : Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému diagnostických skupin v ČR, jehož součástí měl být i výběr vhodné verze DRG včetně zajištění licenčních práv. Významné aspekty fungování NRC shrnujeme dle období Období Úvodní tiskové konference o prezentaci dat NRC a otevření diskuse o zveřejňování. Stránka 9 z 171

10 - Portál - první zveřejněná data o zdravotní péči, která získala Oceněni v anketě OTEVŘENO x ZAVŘENO. - Zisk ochranné známky na název Národní referenční centrum a ubránění se výraznému tlaku MZ, které prosazovalo jiná řešení. - Projekt vyhodnocování plnění normativů personálního a technického vybavení. - Portál o podrobných výstupech - Vstup ANČR do NRC - První projekt správy DRG tzv. Pre- kultivace (500 změn v algoritmu, 20 systémových změn) - Vydání verze IR DRG 1.2 verze vč. metodických materiálů - Poprvé byly relativní váhy spočteny z nákladových dat nemocnic Období Organizační změna stanov, účast zástupců MZ ČR v Představenstvu a Dozorčí radě NRC. Integrační sloučení s NRC při MZ. - Smluvní pověření NRC od MZ ČR ke kultivaci DRG (bez finančního plnění). - Vstup SAS do NRC. - Projekt revize SZV výstupy, které byly předány na MZ a které se začaly uplatňovat až s několikaletým zpožděním. - Vydání verze IR DRG 1.2 verze vč. metodických materiálů (desítky změn v algoritmu např. kombinace dlouhodobé ventilace a traumatologické péče, jemnější rozdělení kardiochirurgie, začlenění život zachraňující materiálově náročných výkonů, nové markery, aktualizace MKN 10). - Smlouva s MZ ČR o využívání datové infrastruktury a dat k projektu Registr referenčních hodnot. Rozvoj počtu Referenčních nemocnic, aktuálně Vznik a provoz elearningu DRG. - Projekt vyhodnocování plnění normativů personálního a technického vybavení. - Vznik a provoz aplikace - Zisk grantového projektu IGA MZČR_VES 2009 Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb Zisk projektu "Výběr Klasifikačního systému Procedur (KSP) pro Českou republiku - Pilotní testování" Vydání verze IR DRG 1.2 verze vč. metodických materiálů (např. částečná revize apendixu A, změny v algoritmu UPV). - Smlouva s MZ ČR o tvorbě Národní sady ukazatelů kvality poskytovaných služeb ( - Projekt Podpora Systematizace Přístrojů (POSYP), jehož výstupy ze teprve budou zapracovávat do SZV. - Smlouva s MZ ČR o aplikaci metodik Šetření dekubitů na národní úrovni. ( - Pořádání Konferencí DRG (např. v roce 2012 bylo 300 účastníků). - V roce 2010 bylo rozhodnuto o rozšíření stanov o doplňkovou výdělečnou činnost. - Publikační činnost do periodik s vědeckým impakt faktorem. - Vydání verze IR DRG 1.2 verze (např. přesun 100 výkonů, změna metodiky sestavení případu hospitalizace, ). - Vydání verze IR DRG 1.2 verze (např. aktualizace metodiky sestavení případu hospitalizace, centrové léky, materiálový outlier,,...). - Dohoda o Spolupráci s více jak 30 institucemi. - Vydání verze IR DRG 1.2 verze (nap. hloubková revize MKN 10 kapitol R a O změny v algoritmu MDC 14 a 15, nové výklady metodiky kódování dg, ). - Vedení Clearingového centra povinného očkování. - Zajištění sběru dat o Vysoce inovativních léčivých přípravcích. Stránka 10 z 171

11 3.5.3 Ostatní NRC vždy hospodařilo dle schváleného rozpočtu. Účetnictví bylo prověřeno nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad. V průběhu let NRC vykazovalo i jiné než příspěvkové příjmy. Graf ukazuje vývoj hospodářského výsledku. Stránka 11 z 171

12 Tabulka ukazuje vývoj počtu zaměstnanců NRC vč. úvazků z rozpočtu grantů NRC - přepočtený úvazek NRC - počet fyz. osob IGA - přepočtený úvazek IGA - počet fyz. osob Celkem - úvazek Celkem počet fyz. osob r ,30 3,00 0,00 0,00 2,30 3,00 r ,30 3,00 0,00 0,00 3,30 3,00 r ,10 5,00 0,00 0,00 4,10 5,00 r ,80 7,00 0,00 0,00 5,80 7,00 r ,15 9,00 2,50 8,00 10,65 17,00 r ,65 10,00 2,40 7,00 10,05 17,00 r ,90 8,00 2,40 7,00 9,30 15,00 r ,40 10,00 0,00 0,00 8,40 10,00 NRC se v průběhu své existence a svého vývoje stalo známou institucí, na kterou bylo kladeno více očekávání než bylo a je možné realizovat a to nejen z institucionálního pohledu, ale i finančního (rozpočtového) a konceptuálního. Pro vyváženost náhledu na pozitivní versus negativní fungování NRC a DRG přikládáme v příloze 7.3. Hodnocení z terénu. Stránka 12 z 171

13 3.6 Shrnutí Vize NRC publikovalo dne dokument, který obsahuje doporučení pro období let 2010 až 2013, jež byla identifikována expertní skupinou jako stěžejní. Zveřejněním, prezentací a obhajobou tohoto návrhu chtělo NRC otevřít širokou diskuzi na téma klasifikací casemixového typu u nás. Pod ikonou je krátký komentář k realizaci/nerealizaci doporučení bez nároků na vysvětlení, kdo měl podíl na realizaci/nerealizaci, neboť platí : Motto Klasifikační systém DRG nemůže být lepší než je kvalita a užívání primárních klasifikací a míra zainteresovanosti a motivací jeho uživatelů DRG klasifikace a její využití pro úhrady zdravotní péče v letech Systém úhrad bude založen na: - rozšíření úhrady pomocí případového paušálu ( DRG Alfa ) na cca 85 90% akutní lůžkové péče, a to již r (všechny ostatní větší změny provést až v r. 2011), přičemž vymezení je dáno vyloučením oblastí, které jsou pro úhrady přes DRG vysloveně nevhodné, - z velké části realizováno - zachování tzv. balíčků, tedy individuálně smlouvané ceny a objemu; a to pro stejný rozsah péče v r. 2010, ale s možností rozsah zvětšovat na základě individuálních dohod plátce a poskytovatele, - z velké části realizováno - sbližování základní sazby lineárně (tedy s lineárním nárůstem sbližovacího koeficientu) s cílem sjednotit sazbu v roce 2013 (za předpokladu, že bude zaveden účinný systém příplatků), - částečně realizováno - vypracování metodiky pro systém příplatků, zohledňujících objektivně měřitelné specifické rysy nemocnic, resp. jejich odborností, vedoucí ke zdůvodnění vyšší nákladnosti, kterou není schopen DRG systém postihnout, - nebylo realizováno - úhrada vybraných velmi drahých léků mimo systém DRG (v případě, že jejich podání nesouvisí s hlavní diagnózou). - částečně realizováno Dalšími kroky, vedoucími ke správnějším úhradám a vhodným motivacím poskytovatelů budou: - zohlednění překladů (tedy neúplné péče ) v systému úhrad pomocí DRG, - analýza provedena, avšak nebyla obecně potvrzena původní hypotéza - pravidla určující formu poskytnuté péče (ambulantní versus lůžková), - nebylo realizováno Stránka 13 z 171

14 - vyřazení některých diagnóz znamenajících komplikace péče z přílohy A. - částečně realizováno Obecné principy K dosažení větší stability a transparentnosti prostředí je potřeba: - deklarování principů, podle kterých bude upravována základní sazba, případně dalších dlouhodobých principů, - nebylo realizováno - vytvoření podmínek pro včasnou proveditelnost výpočtu individuálních parametrů DRG, - zavedení dvouleté periody pro implementaci významnějších změn - nebylo realizováno - nebylo realizováno Vývoj klasifikace IR DRG, pomocné klasifikační nástroje Formální hlediska: - Posouzení, zda oficiálně převést systém na české DRG, - Posouzení, zda DRG klasifikaci zakotvit v legislativě, - Zhodnocení primárních klasifikací se vztahem k DRG klasifikaci. - nebylo realizováno Věcná hlediska: - je zapotřebí koordinovat důsledně vývoj DRG a vývoj Seznamu výkonů, - dbát na kompatibilitu alternativních produktů zdravotní péče s DRG systémem, resp. na jejich jasném vymezení vůči DRG. - nebylo realizováno Ostatní aspekty Je zapotřebí připravit metodiky a řešení pro: - sestavení hospitalizačního případu v nemocnici, - částečně realizováno - definici a vykazování extramurální péče, - nebylo realizováno - administrativní ukončování případu, - částečně realizováno - případ zahrnující více epizod zdravotní péče. - nebylo realizováno Stránka 14 z 171

15 Je potřeba kontinuálně zajišťovat infrastrukturu pro výpočet relativních vah a referenčních údajů o nákladech a dalších podkladech pro cenotvorbu. - částečně realizováno Stránka 15 z 171

16 4 Současný stav implementace DRG v ČR 4.1 Východiska a omezení Národní referenční centrum (dále jen NRC) bylo založeno dne jako zájmové sdružení právnických osob podle 20 písm. f) Občanského zákoníku. Nejvyšším orgánem NRC je Valná hromada členů NRC. Představenstvo je statutárním orgánem NRC, který rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výslovně vyhrazeny Stanovami jinému orgánu NRC nebo pokud si takové záležitosti nevyhradila Valná hromada. Dozorčí rada zejména dohlíží na výkon působnosti Představenstva a Ředitele NRC a na výkon předmětu činnosti NRC. Valná hromada schvaluje roční rozpočet, který je rozdělena na vybrané prioritní projekty např. Projekt Správa a rozvoj DRG a administrativní činnost. NRC dále dodržuje platné právní předpisy např. účetní, daňové, BOZP a PO a interní směrnice, např. organizační řád, pracovní řád, bezpečnostní politika, ochrana osobních údajů, ochrana majetku, veřejné zakázky a výběrová řízení. Zaměříme se na projekt Správa a Rozvoj DRG ( dále i SaR DRG), ten má následující dokumentaci: - Smlouva č.6 mezi MZ ČR a NRC k pověření ke kultivaci IR DRG - Vize DRG v ČR ( - Charta projektu ( - Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 ( materiál schváleny P_44/7) - Manuál správy a rozvoje DRG (schváleny P_45/4) - Roční rozpočet (schváleny VH_21/6) Východiska pro rok 2013 V lednu tohoto roku bylo předložen a schválen návrh na strukturálně personální zajištění SaR DRG. Kompletní znění viz. Příloha. Schválený rozpočet a činnosti pro rok 2013 (schváleno VH_21/6 ze dne ). Jednotlivé záměry v oblasti Správy: (rozpočet 3,4 mil.kč) o Nová verze grouperu a definičního manuálu včetně přehledu změn o Výpočet relativních vah včetně následných modelací o Pravidelná jednání pracovních skupin, řešení zejména: a) příprava a schvalování projektového plánu k vymezení úprav potřebných pro Klasifikaci, b) realizace těchto úprav a hodnocení provedených úprav Klasifikace, c) tvorba, úprava a schvalování metodických materiálů, číselníků a algoritmů, d) řešení ad hoc dotazů a zaslaných podnětů o Zapracování nových výkonů podle nové verze Seznamu výkonů s bodovými hodnotami (očekáváme zapracování nového způsobu skládání zejména chirurgických výkonů a velkého množství nových kódů výkonů) o Sběr a zpracování dat zdravotních pojišťoven (K-dávek) o Zajištění interních a externích oponentur výstupů o Udržování komunikačního systému Projektu: a) poskytování informační podpory (školení, spolupráce, e-learning, dotazníky) Stránka 16 z 171

17 o o o b) DRG fórum - rozpisy jednání, přehledy plánovaných úprav systému, zveřejnění dokumentů a Usnesení, profesní profily expertů, požadavky na změny, nepodkročitelné termíny, interaktivní cyklus přednášek (veřejná jednání expertů) c) publikace katalogu rodný list baze Formální transformace IR-DRG na CZ-DRG (zadání posudků, žádost o přeregistraci) Organizace konference DRG (s cílem vyčlenění prostoru pro prohlášení MZ ČR o podobě úhradové vyhlášky na rok 2014) Tvorba průběžných a závěrečné zprávy o činnosti Představenstvu NRC Pro část Rozvoj nebyly žádné finanční prostředky alokovány Dále do termínu došly nebo z roku 2012 byly přesunuty nedořešené úkoly: o Psychiatrie o Hematoonkologie o Jednodenní chirurgie o Rehabilitace o Kardiochirurgie a cévní chirurgie II. o Neonatologie UPV Celkový objem finančních prostředků na projekt SaR DRG, který lze přímo nebo přepočtem alokovat je 3,4 mil. Kč Omezení Právní Omezení vychází z platné smlouvy mezi MZ ČR a firmou 3M, která darovala know-how systému IR DRG v1.2 ČR bezúplatně na 20 let. Omezení spočívá např. v nemožnosti úplatné distribuce programového vybavení. Proto jsou veškeré podklady distribuovány bezplatně a DRG vlastně nemá zákazníka. Chybí přímá vazba mezi tím co zaplatím a co žádám Organizační, finanční Organizační a finanční omezení plyne z právní podstaty NRC jako zájmového sdružení. Na platformě, kde jsou jak plátci, tak i poskytovatelů zdravotních služeb se jen těžko hledá konsenzus nad problémy, které mají buď přímý nebo nepřímý dopad na úhrady (platby). Toto omezení je umocněno i způsobem financování, kdy majoritní zátěž nesou jen zdravotní pojišťovny z provozního fondu, ale hlasovací práva jsou ve Valné hromadě vyrovnaná (komora plátců má 100 hlasů, komora poskytovatelů má 100 hlasů) Odborné, datové NRC též nevybralo používanou verzi IR DRG systému, které je na poli klasifikačních casemixových systémů spíše popelkou. Samotná firma 3M ukončila podporu této verze a nikde na světě se již pravděpodobně nepoužívá. Datové omezení vychází z rozsahu sbíraných dat. Sběr dat od zdravotních pojišťoven je sice kompletní (celoplošný), ale jen za akutní lůžkovou péči. Tedy chybí část ambulantní. Proto nelze rozvíjet DRG systém do jednodenního, ambulantního segmentu. Datové omezení je i na straně poskytovatelů, kteří předávají údaje o nákladovosti. Jde především o vysokou míru nejednotnosti účetnictví jednotlivých subjektů. Dále pak velmi malé množství nemocnic, které jsou schopny a ochotny poskytnout data. Stránka 17 z 171

18 4.2 SWOT Tato kapitola shrnuje hlavní silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti DRG systému jako takového a NRC jako jeho správce. Silné stránky Slušná prediktivní výkonnost IR DRG do úrovně DRG bází Plošné vykazování výkonů provedených v rámci každého případu, tj. možnost počítat relativní váhy na základě celostátní produkce Existence instituce pro správu a kultivace DRG (NRC) Zavedená infrastruktura poskytovatelů a pojišťoven pro vykazování Slabé stránky Malý příspěvek k prediktivní výkonnosti na poslední úrovni klasifikace Relativně dlouhá doba implementace DRG bez jeho plošného zavedení až do nedávné doby Institucionálně nezakotvené zdroje financování správy a kultivace DRG Chybějící právní ukotvení správy a kultivace DRG Nedostatečné zdroje věnované kultivaci a sjednocování kódovací praxe pro klasifikaci případů prostřednictvím DRG Hrozby Chápání DRG jako nástroje pro získání více finančních prostředků pro nemocnice a ne jako nástroje pro spravedlivé rozdělení stávajících veřejných prostředků Ztotožňování DRG jen s prospektivním financováním za případ Nižší pozornost věnovaná kvalitě plošného vykazování výkonů při dlouhodobém používání DRG, které vykazování výkonů vyžaduje pouze omezeně Chybějící závazný a dlouhodobý plán rozvoje DRG Příležitosti Rozšíření modelu komplikujících faktorů v IR DRG Zapojení dat sbíraných ÚZIS do výpočtu relativních vah Koordinace pravidel pro zacházení se zvláštními případy při kultivaci klasifikace, při výpočtu relativních vah a pro jejich úhradu Formalizace procesu úprav DRG a výpočtu relativních vah 4.3 Struktura, procesy a výstupy Správa a rozvoj DRG v kompetenci NRC vychází z předpokladu interního i externího zajištění odborných a administrativních činností. Základem je řešitelská skupina projektu, dále jen PS, která odborně zastřeší některé činností spojené s naplňováním stanovených cílů. Další částí je datová podpora procesu kultivace, která se skládá z výstupů projektu Registr referenčních hodnot a sběru dat ze zdravotních pojišťoven Strukturální prvky projektu o Řešitelská skupina je odborně nezávislá a připravuje podklady pro rozhodování pouze na základě odborných postupů, nikoliv na základě parciálních zájmů Stránka 18 z 171

19 jednotlivých koncových uživatelů klasifikačního systému (zahraniční zkušenosti i historie zavádění DRG v ČR ukazují, že čistě demokratický přístup k zavádění DRG selhává kvůli rozdílnosti očekávání a požadavků na systém DRG a následnému rozmělnění rozhodování v struktuře orgánů zastupujících jednotlivé strany). o Slyšení prezentace aktuálních stavů řešení záměrů Kultivace o Výstupy projektu Registr referenčních hodnot (tarify nákladových služeb vypočteny z ekonomických a produkčních dat referenčních nemocnic) o Datová podpora (sběr Kdávek od zdravotních pojišťoven obvykle za období předcházející roku a realizace sběru.) o Širší odborná oponentura výstupy jsou oponovány nejen interními, ale i externími odborníky z řad zaměstnanců ZP a nemocnic NRC Úloha NRC je smluvní a řídící zastřešení PS smluvní a řídící zastřešení dalších externích spolupravníků (např. z řad odborných společností) zajištění datové základny kontrolní a oponentní zastřešení výstupů PS a dalších externích spolupracovníků předání požadovaných výstupů definovaných v Projektovém plánu a tím plnění závazku vůči Ministerstvu zdravotnictví plynoucí z prováděcí smlouvy č. 6 s Ministerstvem zdravotnictví ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Držitelem licence ke klasifikačnímu sytému IR DRG verze 1.2 je MZ ČR, jedině to je oprávněno dělat úpravy nebo delegovat pravomoci či navazovat smluvní vztahy, jejichž výsledkem bude správa a rozvoj DRG. spolupráce MZ ČR s NRC na kultivaci a zavádění DRG verze 1.2 musí být ošetřena smluvně (pověření, mandátní smlouva), nejen v otázce licence k samotnému klasifikačnímu systému, ale i přístupu k výstupům projektu (např. Referenční DB a metodiky vytvořené v projektu) Řešitelská skupina pro DRG Úkolem odborné skupiny je udržovat a kultivovat jádro know-how klasifikačního systému a zajišťovat další podpůrné činností (poradenské, informační, školící a další činnosti) a zajišťovat jejich shodu (kompatibilitu) se základním know-kow. Skupina spolupracuje s dalšími experty ČR, případně ze zahraničí. Seznam a detailní popis jejich rolí, pravomoci a odpovědnosti obsahuje aktuální projektový plán. Jmenuje ji, svolává a koordinuje ředitel NRC nebo jím pověřený zástupce. Nezávislost řešitelské skupiny je daná výběrem odborníků, historickou zkušeností a mírou jejich zainteresovaností v komplementárních aktivitách. Cílovým stavem je, aby více jak polovina členů PS DRG pracovala v oblasti DRG jen pro NRC, tedy v zaměstnaneckém poměru. Přístup členů PS k datům NRC je řešen interní směrnicí NRC. Činnost členů PS je financovaná z rozpočtu NRC, konkrétně nákladového střediska DRG. Stránka 19 z 171

20 Architekt projektu Architekt je zodpovědný za věcné návrhy a provedení definovaných částí projektu. Je schopen odhadnout pracovní a technickou náročnost, navrhnout architekturu a koncept celého řešení Kultivace a navrhnout sestavení týmu z jednotlivých řešitelů/specialistů. Je dále zodpovědný za kontrolu plnění technologických částí projektu. Na všech těchto úkolech úzce spolupracuje s projektovým manažerem Projektový manažer projektu Projektový manažer zajišťuje koordinaci činností obsažených v projektu zejména s ohledem na personální, finanční a časové možnosti projektu vedoucí k naplnění cílů projektu Odpovídá za zajištění životního cyklu projektu a všech procesních částí Odpovídá za zajištění administrativních činností spojených s procesem projektu: smluvní zajištění, organizace souvisejících aktivit konference, kurzy, školení, činnosti spojené s kontrolou a vykazováním řízení finančních a personálních zdrojů projektu Interní oponent NRC Za NRC přebírá analýzy, zadání a další podklady, které předávají členové PS a kterými dokladují své činnosti v projektu. odborná oponentura odborná konečná akceptace výstupu za NRC aktivní účast na jednáních PS projektu od roku 2012 je zaměstnancem NRC Stránka 20 z 171

21 4.3.2 Procesy požadavků na kultivaci DRG 1. administrace požadavků - požadavky na kultivaci IR-DRG budou přicházet z a) řešitelské skupiny projektu- na základě analýz nad referenční databází z důvodu snahy o dosažení definovaného stupně nákladové homogenity DRG skupin b) MZ ČR c) zdravotních pojišťoven - z různých důvodů, například při podezření na nekalé praktiky některých odborností spojené se snahou o umělé navýšení nákladů některých DRGs nebo při účelovém chování ZZ, provádějících pouze levnější spektrum výkonů z dané DRG d) zdravotnických zařízení e) odborných společností f) odborníků jednotlivců - často pověřených ke vznesení požadavku soukromým subjektem prodávajícím zdrav. techniku nebo farmaka Administrace požadavků spočívá ve vyřazení duplicitních návrhů, seřazení podle zadavatelů požadavků a v korespondenci se zadavateli. Pro administraci požadavků na kultivaci DRG slouží portál Vaše podněty k DRG. Mimo jiné jsou zde informace o požadavcích a stavu jejich zpracování. 2. ekonomický rozbor požadavku a) má požadavek z hlediska nákladovosti opodstatnění? Opravdu je nákladnost výrazně jiná než u zbytku výkonů/diagnóz ve skupině? b) je daná DRG v současné době heterogenní? c) způsobí požadovaná změna zařazení významné zvýšení homogenity původní DRG? 3. klinický rozbor požadavku a) je z klinického pohledu DRG skupina nehomogenní? (např. vzhledem k novým poznatkům a novým způsobům léčby ) b) jedná-li se o novou metodu, léčbu, techniku - je tato metoda pro pacienta užitečnější než metoda dosavadní a/nebo levnější? Pokud ano, jaké jsou pro to důkazy? (evidence based medicine, experiment.) c) jak posuzují tuto metodu, zákrok, léčbu zahraniční odborníci + konzultace českých odborníků d) jak se s metodou, diagnózou, atd. vypořádaly zahraniční DRG systémy? e) pokud by byl požadavek přijat, je lépe jej řešit změnou manuálu+grouperu nebo změnou či doplněním pravidel kódování? Je nutné i zavedení nového DRG markeru, kódu MKN-10, apod..? PS spolupracuje s odbornými společnostmi, českými experty, zahraničními organizacemi pro hodnocení kvality péče, organizacemi pro Evidence based medicine, WHO, PCSE a samozřejmě se svými protějšky (kultivátory systémů) ze zahraničí. Stránka 21 z 171

22 4. ekonomický rozbor dopadu případného zapracování změn (analýza nad referenční databází) a) makroekonomické dopady b) vliv změny na strukturu relativních vah - atd. 5. organizačně technické dopady 6. výsledný dokument popisující: a) požadavek b) jeho opodstatnění z hlediska nákladů a předpokládanou motivaci c) klinické zhodnocení požadavku, vyjádření úrovně prokázaného přínosu pro nemocného na základě objektivních dat d) popis způsobů, jimiž lze, při vyhovění požadavku, tento vkomponovat do systému IR-DRG e) ekonomická analýza dopadů vkomponovaných změn na systém zdravotní péče f) právní analýza, vyjádření rizik odmítnutí nebo přijetí požadavku Postup návrhu a zavedení změny pracnosti, odhadované, minimální 4.4 Výstupy Projekt Správa a Rozvoje DRG má zejména tyto výstupy: nová verze grouperu, nová verze definičního manuálu databáze DRG její popis je obsahem samostatného dokumentu NRC metodiky DRG základními metodikami jsou: Sestavení případu hospitalizace Kódování diagnóz pro využití DRG Užití DRG markerů v systému IR-DRG Přiřazení RV k případu hospitalizace číselníky DRG základními číselníky jsou: o Číselník kritických výkonů IR DRG verze 1.2, příslušné revize o Číselník Relativních vah IR DRG verze 1.2 příslušné revize o Číselník DRG markerů Databáze problémů a podnětů k DRG Rozvojové výstupy mají v typickém případě dokument ( Řešení ), který má standardní strukturu obvyklou pro odborné (vědecké) publikace: o Shrnutí o Úvod (uvedení do problematiky, kontext, co bylo již dříve řešeno a s jakým výsledkem) o Metoda (její popis, proč byla zvolena, alternativní postupy) o Použitá data (zdroj, čištění, datové transformace a výpočty, uložení v databázi) Stránka 22 z 171

23 o Hlavní výsledky a závěry (podrobné výsledky jsou v příloze) o Diskuse (kritický pohled na výsledky, co nebylo vyřešeno apod.) o Autorství (autoři, oponenti, konzultanti) Veškeré výstupy jsou podle harmonogramu činností pro daný rok předkládány ředitelem NRC na jednání Představenstva NRC. Představenstvo svým usnesením rozhodne o uplatnění konkrétních změn pro danou verzi DRG. Uplatněné změny jsou zapracovány a předány podle smlouvy na MZ ČR. 4.5 Konkrétní plán činnosti Správy a Rozvoje DRG do konce roku 2013 Konkrétní plán činnosti vychází z popisu kapitoly 4.1.1, průběžně aktualizované informace, že nebude uplatněna koncepční změna v Seznamu výkonů tzv. skládačka, což bylo s jistotou sděleno na jednání Představenstva NRC a materiálu zaslaného členům Představenstva jako Plnění usnesení P_47/3 ze dne V následujících dvou kapitolách je seznam plánovaných činností v části Správa a Rozvoj, kde je navíc zobrazen i přesun aktivit z minulých let Správa Následující tabulka komentuje stav řešení jednotlivých částí projektu SaR DRG dle struktury jednotlivých úkolů, tak jak byla schválena projektovým plánem v části Správa. S P R Á V A DRG Oblast 1. Příprava nové verze grouperu včetně přehledu změn 2. Příprava nové verze definičního manuálu včetně přehledu změn 3. Oblast relativních vah 4. Činnosti pracovní skupiny DRG STAV plnění Úkol se plní podle harmonogramu: NRC připravilo patch č. 001 k verzi NRC již disponuje kontrolním programem na sledování změn algoritmu. Programátorské práce jsou rozfázovány do přípravy pracovní verze grouperu ( v polovině září) a distribuční verze ( konec listopadu) Úkol čeká na zahájení: Nejsou finální podklady pro změny klasifikace, z kterých bude definiční manuál tvořen Úkol se plní podle harmonogramu: NRC má připravený model pro výpočet RV dle loňské metodiky. Předkládáme na Slyšení Metodiku výpočtu RV. Provádíme statistické modelace minimálního počtu hospitalizací v DRG skupině, trimování na produkčních datech referenčního období (zatím data 2011, neboť 2012 nejsou plně k dispozici). Činnost pracovní skupiny byla reorganizována usnesením P_45/4. V rámci nového způsobu činností: 1x týdně se organizují řešitelské porady pro Kultivaci DRG Zajištěna role v procesním řízení tzv. architekt DRG Organizace odborného panelu ze zástupců všech členů NRC jako slyšení/odborné prezentace aktuálních výstupů před jednáním představenstva. 17.4, 26.6, další v plánu 28.8 Stránka 23 z 171

24 Připravují se aktualizace: metodiky sestavení hospitalizačního případu, metodiky kódování diagnóz v DRG, metodiky užití markerů v DRG, metodika přiřazení relativní váhy v případu hospitalizace. číselníku DRG markerů, Řešení dotazů a podnětů průběžně dochází 20 dotazů měsíčně (různé závažnosti odpovědi) od začátku roku evidujeme a zpracováváme podněty: Onkologická společnost, kódování IM, periferní intervence, ortopedie, psychiatrie, plastická chirurgie, revizní lékaři VZP, revize MDC 88, přehled všech požadavků je on line 5. Zapracování aktualizace MKN Nové výkony SZV (skládačka) 7. Sběr a zpracování dat zdravotních pojišťoven pro kultivaci 8. Externí oponentury výstupů projektu 9. Procesní řízení projektu a zavedení komunikačního systému Z důvodu ukončení smluvní spolupráce s MUDr. Čechem byl na základě návrhu opatření viz dokument Plnění usnesení P_47/3 ze dne přijat klinický konzultant do zaměstnaneckého poměru (MUDr. Balogová) a dále byla na částečný úvazek navázána spolupráce s RNDr. Němcem. Tímto opatřením byl eliminován výpadek smluvního konzultanta. Pro letošní rok se nepředpokládá výrazná změna MKN- 10 (s výjimkou aktualizace k , u které jsem ověřili nulový dopad do grouperu). Dále jsme navrhli rozšíření kapitoly U o pomocné kódy pro rehabilitaci, které ze strany UZIS nebyly doporučeny. Zásadní úkol letošního roku: V měsíci květnu se podařilo vypracovat Obecnou metodiku mapování starého a nového SZV a otestovat ji na odbornosti gynekologie a porodnictví. Zástupce NRC v pracovní skupině MZ k SZV aktivně vystupoval a komunikoval. Dne zástupce MZ informoval předběžně a finálně, že tzv. skládačka nebude vydána s tím, že NRC dostane nějakou verzi výkonů, které se změnily. Ke dni sestavení tohoto přehledu se tak nestalo i po opakovaných výzvách k MZ. Takže neznáme stav objemnosti změn tohoto úkolu. Tímto se posouvá předání výstupů celého DRG pro rok Na základě informace dokumentu Plnění usnesení P_47/3 ze dne jsem přesunuli část kapacit na další podněty/změny. Více níže. Úkol se plní podle harmonogramu: V květnu byl zadán sběr dat (2012) pro kultivaci DRG systému. Termín předání dat pro ZP byl Poslední ZP předala data Nyní se provádí formální a logické kontroly vč. nových dle požadavků expertů a data se čistí nebo jsou zpětné dotazy na ZP k vysvětlení. Tento proces kontroly neplánovaně prodlužuje termín pro předání dat pro tvorbu datamartu pro výpočet relativních vah. Očekávaný termín Zatím nebyly žádné realizovány Úkol se plní podle harmonogramu: Projektové řízení je prováděno podle zásad procesní řízené dokumentace. Projektové řízení je dočasně zajištěno náhradním způsobem z důvodů mateřské dovolené PM DRG. Stránka 24 z 171

25 4.5.2 Rozvoj Následující tabulka komentuje stav řešení jednotlivých částí projektu SaR DRG tak, jak byla schválena projektovým plánem v části Rozvoj a dokončení aktivit z minulých let a aktivity, které byly započaty na základě přesunu kapacit z části Správa. R O Z V O J DRG POPIS STAV plnění Žádné rozvojové aktivity nebyly pro rok 2013 plánovány Dokončení aktivit z minulých let a aktivity, které byly započaty na základě přesunu kapacit z části Správa Oblast STAV plnění 1. Hematoonkologie Dokončení procesu oponentur a pokračující komunikace s odbornou společností. Speciální smlouva s FN Brno k porovnání nákladů. Pracuje se na analýze z dat hematoonkologických center. Jeví se jako možné stanovovat RV vybraných DRG skupin MDC 17 jen ze ZZ, která jsou MZ určena jako hemato-onkologická centra (HOC) dle Věstníku MZ č. 7/ Psychiatrie Pokračování v realizaci změn navržených odbornou společností v loňském roce. Jedná se především o specifikaci používání MKN 10 pro účely psychiatrie. 3. JPL Dokončení procesu oponentur - téma loňského roku. Vytvoření zvláštní samostatné větve klasifikace DRG, která bude určena výhradně pro zákroky prováděné formou jednodenní plánované péče (JPL). Prezentováno na 1. Slyšení DRG. 4. Rehabilitace Pokračování v realizaci změn navržených odbornou společností v loňském roce. 5. Ortopedie Přesun výkonů v rámci MDC, ověřování vzniku nové DRG skupiny pro tumorozní TEP, nové markery a drobné úpravy celé MDC Neonatologie ( UPV) Nové markery pro plicní podporu u novorozenců, v algoritmu předřazení porodní váhy před marker UPV 7. Periferní cévní Změny algoritmu MDC 01 a MDC 05 viz. podnět kapitola 7.9 intervence 8. Kardiochirurgie II Pokračování v řešení rozpracovaného dílčího záměru z roku Ověření, že po zavedení nových kardio DRG markerů funguje klasifikace v ostrém provozu tak, jak se předpokládalo; aktivace zbylých DRG markerů pokrývající oblast cévní chirurgie. Zapracovaní DRG markerů pro angiochirurgii při zachování obsahu bazí, do nichž klasifikují dosavadní výkony (s bodovými hodnotami) angiochirurgie. 9. Neurostimulace II V oblasti neuromodulátorů provést další analýzy a navrhnout změny v DRG pro jemnější členění implantací neurostimulátoru. Dokončení započatých analýz, zejména: Stránka 25 z 171

26 - U výkonu stereotaktické stimulace (přehled o počtu a nákladech) - Řešení lékových pump - Řešení úkonů spojených s neurostimulací (implantace elektrod) - Řešení dělení neurostimulací z hlediska přístupu a rozdílností implantovaného stimulátoru a pro další výkony spojené s neurostimulací 10. Urologie Změny v algoritmu MDC 12, koordinace nových výkonů v SZV od se signálními kódy VZP z roku Harmonogram činností, rozpočet Harmonogram činností se průběžně vyvíjí, proto je v následující tabulce uveden stav k Plán činností obsahuje jednat ty, které byly uvedené v předešlých kapitolách ( Správa a Rozvoj), jednak ty, které jsou spíše servisního/ podpůrného charakteru. Ve sloupci je skutečnost nebo plán prezentace dané činnosti na Slyšení. Ve sloupci stav k je aktuální stav řešení s naznačením promítnutí do první pracovní verze grouperu. Podrobný rozpad připravovaných změn s návazností na předkládání pro Představenstvo a zapracování do grouperu: Název činnosti Oblast/ vznik odborná prezentace (Slyšení) změna pro rok 2014 stav k Mapování SZV Správa DRG ne k předložení na Představenstvo jen na vědomí Nové výkony SZV Správa DRG neplánuje se ne odloženo ne Nové výkony SZV II Správa DRG neplánuje se ano čekáme na vyhlášku ano Nové TNS Správa DRG ano společně s Relativními ano Vahami k předložení na Představenstvo Aktualizace MKN 10 Správa DRG neplánuje se ne beze změn ne v pracovní verzi grouperu a metodikách 1/2 září 2013 ne Ortopedie Kontroly a validace dat přesun ze Správy/Správ a DRG na nejbližší Slyšení ano Správa DRG nebude ano, sekundá rní k předložení na Představenstvo interní proces, vstup pro další analýzy např. výpočet RV ano _ Revize metodiky sestavení případu hospitalizace Správa DRG dle výsledku řešení možná v procesu Revize metodiky kódování Správa DRG dle výsledku řešení možná v procesu Stránka 26 z 171

Projektový plán činností 2014

Projektový plán činností 2014 Projektový plán činností 2014 Správa a rozvoj DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: NRC Datum: 15. března 2014 Zařazení: Interní, pro účely jednání a schválení Představenstva Popis plánovaných

Více

Záměry projektu Správa a rozvoj klasifikačního systému DRG v roce 2012 Kultivace DRG-základní dokument

Záměry projektu Správa a rozvoj klasifikačního systému DRG v roce 2012 Kultivace DRG-základní dokument Záměry projektu Správa a rozvoj klasifikačního systému DRG v roce 2012 Kultivace DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: Ing. Eva Švecová Datum: 21. 12. 011 Popis záměrů projektu Kultivace

Více

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009. Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.2012 Národní referenční centrum Autor: Andrea Švejdová Datum: 13. 12. 2011

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Verze: 1_0.1 Autor: Národní referenční centrum Datum 22. 5. 2012 1 Obsah

Více

Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách

Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách Verze dokumentu 4.0 18. listopadu 2014 Autoři: Oponentura: MUDr. Petr Tůma, konzultant DRG Ing. Petr Mašek, konzultant DRG

Více

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje Obsah prezentace Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Kraje a možnosti

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

Základní principy, na kterých projekt DRG restart plánuje vybudovat systém optimalizace úhrad lůžkové péče, jsou následující:

Základní principy, na kterých projekt DRG restart plánuje vybudovat systém optimalizace úhrad lůžkové péče, jsou následující: Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Projekt DRG restart Pilotní verze projektové dokumentace vznikajícího projektu. Dokument bude průběžně doplňován, konečná verze

Více

Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz. Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu

Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz. Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu 1 Závěr analýzy Autor analýzy konstatuje, že se podařilo: jednotné

Více

Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru

Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru Popis a sumarizace struktury, procesu a výstupů kultivace systému DRG Datum Zpracoval Národní referenční centrum 24. 8.

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce. Nemocnice a DRG

Fakultní nemocnice Na Bulovce. Nemocnice a DRG Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Závěr Zavádění DRG - historie 1. pokus

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

Kalkulační MANUÁL. Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb. 3. vydání. Partner Kalkulačního manuálu:

Kalkulační MANUÁL. Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb. 3. vydání. Partner Kalkulačního manuálu: Kalkulační MANUÁL Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb 3. vydání Partner Kalkulačního manuálu: obalka 2011.indd 1-2 26.10.2011 10:26:57 Kalkulační manuál Základní

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1 Cíle projektu: zásadní

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Financování švýcarských nemocnic a švýcarský DRG systém

Financování švýcarských nemocnic a švýcarský DRG systém Financování švýcarských nemocnic a švýcarský DRG systém Úvodní souhrnná přednáška Praha, 14.11.2012 Simon Hoelzer, MD, PhD (ředitel) SwissDRG AG 1 Švýcarský zdravotnický systém a financování nemocnic Švýcarský

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Dodatečná informace č. 2 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Datové sklady, manažerské

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Data zdravotnictví pro zdravotnictví?

Data zdravotnictví pro zdravotnictví? Data zdravotnictví pro zdravotnictví? E LINKX a.s. Novoveská 1262/95 709 00 Ostrava - Mariánské Hory Informace: +420 597 444 777 Zákaznická podpora: +420 597 444 999 Web: www.elinkx.cz Informace: info@elinkx.cz

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Společnost medicínského práva o.s. připravila ve spolupráci s Nejvyšším soudem České republiky metodiku a

Více

HTA, v.z.p. a nadstandardy

HTA, v.z.p. a nadstandardy HTA, v.z.p. a nadstandardy MUDr. Pavel Vepřek říjen 2012 HTA HTA: multidisciplinární proces, který shromažďuje a hodnotí informace o medicínských, sociálních, ekonomických a etických dopadech používání

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Příloha 5d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum

Více

Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012

Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Datum: 26. 8. 2012 Obsah Přehled

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Národní elektronický nástroj (NEN)

Národní elektronický nástroj (NEN) ISSS Hradec Králové Národní elektronický nástroj (NEN) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OEVZK Praha, duben 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1

Více

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2016 hrazeny podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním poskytovatelem

Více

Obsah úhradové vyhlášky 2015. Ing. et Ing. Lenka Poliaková vedoucí oddělení úhradových mechanismů

Obsah úhradové vyhlášky 2015. Ing. et Ing. Lenka Poliaková vedoucí oddělení úhradových mechanismů Obsah úhradové vyhlášky 2015 Ing. et Ing. Lenka Poliaková vedoucí oddělení úhradových mechanismů Parametry systému v roce 2015 - Příjmy 300 000 Nárůst výběru pojistného o 9 mld. Kč oproti roku 2014 (+7,3

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2. FÁZE Jednání Pracovní skupiny, 7.11.2011

DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2. FÁZE Jednání Pracovní skupiny, 7.11.2011 1 / 19 Ing. Martin Vachtl 2 / 19 DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2.FÁZE Zpracovatel: Sdružení SJM-GEPARDI-2 SUDOP PRAHA a.s. Jacobs Consultancy spol. s r.o. MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Subdodavatelé:

Více

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing.

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing. Zdravotnické systémy Národní zdravotní služba Veř Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové Základní principy Systém zdravotního pojištění má dvě základní formy: Povinné veř Dobrovolné komerční pojištění smluvní

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR Stárnutí populace Vysoká nákladovost nových

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Co je referenční nemocnice? Jak se stát referenční nemocnicí? Přínos RRH pro Referenční nemocnici. Ing. Petr Fišer Konzultant NRC

Co je referenční nemocnice? Jak se stát referenční nemocnicí? Přínos RRH pro Referenční nemocnici. Ing. Petr Fišer Konzultant NRC Co je referenční nemocnice? Jak se stát referenční nemocnicí? Přínos RRH pro Referenční nemocnici Ing. Petr Fišer Konzultant NRC Mapa prezentace Geneze a cíle projektu RRH Referenční nemocnice Smluvní

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Úhrady ZP a controlling

Úhrady ZP a controlling Úhrady ZP a controlling K odborné stáži Minimalizace chyb při vykazování zdravotní péče Určeno pro:strategický i operativní management nemocnic,zřizovatele nemocnic Termín : 3.9.2004 Místo konání: IPVZ,

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Reforma zdravotnictví a role HTA

Reforma zdravotnictví a role HTA Reforma zdravotnictví a role HTA MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 České zdravotnictví je na půli cesty od přídělového systému k regulovanému trhu: 6 + 1 zdravotních pojišťoven, ale... svobodná volba poskytovatele

Více

PRINCIPY A NÁVRH METODIKY NÁKLADOVÉHO OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU V PROJEKTU DRG RESTART

PRINCIPY A NÁVRH METODIKY NÁKLADOVÉHO OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU V PROJEKTU DRG RESTART PRINCIPY A NÁVRH METODIKY NÁKLADOVÉHO OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU V PROJEKTU DRG RESTART Autoři: Ing. Markéta Bartůňková Verze 0.0 Ing. Petr Mašek 1. Obsah: 1. Obsah:... 2 2. ÚVOD... 3 3. SEZNAM ZKRATEK...

Více

Informace v centru. Jan Hofmann Michal Opatřil

Informace v centru. Jan Hofmann Michal Opatřil Informace v centru Jan Hofmann Michal Opatřil BI v ICZ 2 Základní údaje Team 8 profesionálů 85 součet let, kterým se této oblasti věnuje 5 nejzkušenějších pracovníků ICZ 17 průměr ICZ AMIS*MIS 21 zdravotnických

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Dopravně strategické dokumenty ČR Dopravní politika ČR 2005 2013 (Aktualizace 2010 2011) Dopravní politika ČR 2014

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů Primárním účelem nástroje ADVANTA je pokrýt aktuální potřeby správy projektového portfolia. Jak postupně roste úroveň akceptace a integrace do prostředí

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 1d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV - znění materiálu předkládaného na 248. zasedání Rady, dne 11.prosince 2009 Ověřitelnost vykazovaných v 24-6-A (podklad pro hlasování KHV se všemi navrženými změnami) Úkol byl uložen na 246. zasedání Rady

Více

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky Josef Beneš Ministerstvo vnitra Projekt PMA byl realizován v plné šíři zadání, od září 2012 do března 2014. Metodika PMA Školení PMA AIS RPP Modelovací

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Závěrečná zpráva 4. etapy

Závěrečná zpráva 4. etapy Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o. 2008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek ehealth na Vysočině MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav v ČR jako velkou absenci reálných ehealth

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Výstup aktivity č. 9. Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb. Ing.

Výstup aktivity č. 9. Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb. Ing. Výstup aktivity č. 9 Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb Ing. Linda Maršíková O čem budeme hovořit? Původní nastavení a obsah aktivity Změna

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Změny v systému DRG na rok 2013 Psychiatrie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012

Změny v systému DRG na rok 2013 Psychiatrie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Změny v systému DRG na rok 2013 Psychiatrie Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitel: Petr Čech Datum: 26. 8. 2012 Obsah Přehled

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Informační strategie Zlínského kraje

Informační strategie Zlínského kraje Informační strategie Zlínského kraje Strategie užívání informací a nakládání s nimi Hynek Steska, radní Zlínského kraje (územní plánování a informatika) Josef Beneš, Soluziona s.r.o. 14.11.2006 1 2 Motto

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více