MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Sudní Valašské Meziříčí Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlvku č.p. 266/ Praha 4 Michle ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka vyřizuje / e mail / linka ve Valašském Meziříčí sp. zn.: SŘ/56896/2013/G č.j.: MěÚVM 02216/2014 Mgr. Janka Grduličvá, právněná úřední sba ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VÝROKOVÁ ČÁST: Městský úřad Valašské Meziříčí, dbr stavebníh řádu, jak stavební úřad příslušný pdle 13 dst. 1 písm. c), d), e) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů, v územním řízení psudil pdle 84 až 91 stavebníh zákna žádst vydání rzhdnutí umístění stavby neb zařízení (dále jen "rzhdnutí umístění stavby"), kteru dne pdala Telefónica Czech Republic, a.s., IČO , Za Brumlvku č.p. 266/2, Praha 4-Michle, kteru zastupuje K.V.Z. spl. s r.., IČO , Mkrá č.p. 386, Zlín 1 (dále jen "žadatel"), a na základě tht psuzení rzhdl takt: Výrk: Městský úřad Valašské Meziříčí, dbr stavebníh řádu, jak stavební úřad příslušný pdle 13 dst. 1 písm. c), d), e) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů (dále jen "stavební zákn"), vydává pdle 79 a 92 stavebníh zákna a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., pdrbnější úpravě územníh rzhdvání, územníh patření a stavebníh řádu, ve znění pzdějších předpisů "TM3M_97_PA_Z_Miltice_Krásn_OK2" r z h d n u t í u m í s tění stav b y : (dále jen "stavba") na pzemku parc. č (statní plcha), parc. č. 1570/4 (statní plcha), parc. č. 1570/13 (statní plcha), parc. č. 1570/32 (statní plcha), parc. č (statní plcha), parc. č (statní plcha), parc. č (rná půda) v katastrálním území Kladeruby, parc. č. 247 (statní plcha) v katastrálním území Kmárvice, parc. č. 670/1 (statní plcha), parc. č. 671 (rná půda), parc. č. 675/1 (statní plcha), parc. č. 675/4 (statní plcha), parc. č. 675/5 (rná půda), parc. č. 675/9 (statní plcha), parc. č. 685/2 (statní plcha) v katastrálním území Němetice. Telefn / ústředna: IČO:

2 Č.j. MěÚVM 02216/2014 str. 2 Druh a účel umisťvané stavby: Stavba - trvalá, řeší úpravu telekmunikačních rzvdů mezi bcemi Němetice a Kladeruby. Umístění stavby na pzemku: Stavba bude umístěna na pzemcích parc. č (statní plcha), parc. č. 1570/4 (statní plcha), parc. č. 1570/13 (statní plcha), parc. č. 1570/32 (statní plcha), parc. č (statní plcha), parc. č (statní plcha), parc. č (rná půda) v katastrálním území Kladeruby, parc. č. 247 (statní plcha) v katastrálním území Kmárvice, parc. č. 670/1 (statní plcha), parc. č. 671 (rná půda), parc. č. 675/1 (statní plcha), parc. č. 675/4 (statní plcha), parc. č. 675/5 (rná půda), parc. č. 675/9 (statní plcha), parc. č. 685/2 (statní plcha) v katastrálním území Němetice. Určení prstrvéh řešení stavby: Jedná se ptické prpjení bcí. K prpjení budu pužity 2 trubky HDPE40, které budu služit pr zafuknutí ptickéh kabelu. Výkp pvede v plní cestě. U bu míst napjení bude prveden křížení kmunikace prtlakem v hlubce 1,2 m. Výkp v plní cestě bude v hlubce 1 m a HDPE trubky budu ulženy d chráničky PE110. Celkvá délka trati je 2,000 km. Vymezení území dtčenéh vlivy stavby: Pdle 9 dst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., pdrbnější úpravě územníh řízení, veřejnprávní smluvy a územníh patření, stavební úřad v tmt územním rzhdnutí nevymezil území dtčenéh vlivy stavby, nad rzsah pzemků parc. č. 1450, 1570/4, 1570/13, 1570/32, 1587, 1588, 1590 v katastrálním území Kladeruby, parc. č. 247 v katastrálním území Kmárvice, parc. č. 670/1, 671, 675/1, 675/4, 675/5, 675/9, 685/2 v katastrálním území Němetice, prtže jak z vyjádření a stanvisek dtčených správních rgánů, vlastníků dpravní a technické infrastruktury, tak z reakce účastníků řízení a veřejnsti a vlastníh psuzení stavebním úřadem, nevzešly skutečnsti svědčící paku. Stavební úřad stanvuje tyt pdmínky pr umístění stavby, další přípravu a realizaci záměru: 1. Stavba bude umístěna v suladu s graficku přílhu rzhdnutí, která bsahuje výkres sučasnéh stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebníh pzemku, pžadvaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na klí, zejména vzdálenstí d hranic pzemku a susedních staveb. 2. Pr uskutečnění umísťvané stavby se jak stavební pzemek vymezují pzemky parc. č (statní plcha), parc. č. 1570/4 (statní plcha), parc. č. 1570/13 (statní plcha), parc. č. 1570/32 (statní plcha), parc. č (statní plcha), parc. č (statní plcha), parc. č (rná půda) v katastrálním území Kladeruby, parc. č. 247 (statní plcha) v katastrálním území Kmárvice, parc. č. 670/1 (statní plcha), parc. č. 671 (rná půda), parc. č. 675/1 (statní plcha), parc. č. 675/4 (statní plcha), parc. č. 675/5 (rná půda), parc. č. 675/9 (statní plcha), parc. č. 685/2 (statní plcha) v katastrálním území Němetice. 3. Budu ddrženy pdmínky uvedené ve stanviscích dtčených rgánů a vlastníků technické a dpravní infrastruktury. Tat stanviska jsu nedílnu sučástí předmětnéh rzhdnutí a jsu uvedena v přílze: Telefónica Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne , č.j /13 ČEZ Distribuce, a.s., stanvisk ze dne , zn Vdvdy a kanalizace Vsetín, a.s., vyjádření č. 1360/2013 ze dne

3 Č.j. MěÚVM 02216/2014 str. 3 Městský úřad Valašské Meziříčí, dbr živtníh prstředí, krdinvané závazné stanvisk ze dne , MěÚVM42102/ , SZ MěÚVM 42102/2013/ Archelgický ústav Akademie věd České republiky, Brn, v.v.i., vyjádření ze dne , zn. 3690/13 Účastníci řízení, na něž se vztahuje rzhdnutí správníh rgánu ( 27 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád )): Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlvku č.p. 266/2, Praha 4-Michle. ODŮVODNĚNÍ: Dne pdal žadatel žádst vydání rzhdnutí umístění stavby. Stavební úřad známil zahájení územníh řízení známým účastníkům řízení a dtčeným rgánům. Sučasně pdle ustanvení 87 dst. 1 stavebníh zákna upustil d ústníh jednání, prtže mu byly dbře známy pměry v území a žádst pskytvala dstatečný pdklad pr psuzení záměru, a stanvil, že ve lhůtě d 15 dnů d dručení tht známení mhu účastníci řízení uplatnit své námitky a dtčené rgány svá závazná stanviska. Jak účastníci řízení byli pjati ve smyslu 85 stavebníh zákna: Žadatel - Telefónica Czech Republic, a.s. Obec, na jejímž území má být pžadvaný záměr uskutečněn - Měst Kelč, bec Kladeruby, Vlastník pzemku neb stavby, na kterých má být pžadvaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, neb ten, kd má jiné věcné práv k tmut pzemku neb stavbě, nejde-li případ uvedený v psledním dstavci - Měst Kelč, bec Kladeruby, Zlínsky kraj (Ředitelství silnic Zlínskéh kraje, příspěvkvá rganizace) Osby, jejichž vlastnické neb jiné věcné práv k susedním stavbám aneb susedním pzemkům neb stavbám na nich může být územním rzhdnutím přím dtčen : st. p. 46, 52, 53, 76, 79, 140, 121, parc. č. 55, 57, 58/2, 58/4, 64, 65/2, 65/3, 65/5, 65/6, 65/8, 94, 96/30, 100/8, 100/9, 101/1, 108, 117, 118, 125, 126, 129/28, 129/35, 129/36, 129/37, 129/40, 129/45, 129/46, 129/48, 129/49, 129/61, 129/62, 129/63, 129/81, 129/82, 129/83, 129/86, 129/91, 129/93, 129/95, 134, 135, 137, 138/2, 142/1, 143/1, 143/2, 143/4, 145, 146/1, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 168/1, 168/10, 168/11, 168/12, 265/18, 265/22, 265/28, 199/1, 200/1, 200/2, 202/1, 202/2, 129/87, 673, 674, 675/23, 158 v katastrálním území Němetice, parc. č. 1453, 1451, 1457/3, 1457/6, 1472/12, 1472/11, 1448/3, 1590, v katastrálním území Kladeruby, parc. č. 237, 246/1, 246/2, 250/1, 907 v katastrálním území Kmárvice Za účastníky řízení byli pjati puze vlastníci susedních pzemků a staveb, kteří mají splečnu hranici s pzemky, které jsu předmětem rzhdnutí umístění stavby. Vlastníci vzdálenějších susedních pzemků a staveb nebyli za účastníky řízení pjati, prtže jejich práva stavbu nemhu být přím dtčena a t jednak z důvdu velké vzdálensti těcht susedních pzemků a staveb d stavby umisťvané a také z důvdu rzsahu umisťvané stavby. V suladu s ustanvením 69 dst. 2 správníh řádu stavební úřad tímt uvádí jména a příjmení všech účastníků řízení: Telefónica Czech Republic, a.s., kteru zastupuje K.V.Z. spl. s r.., Ředitelství silnic Zlínskéh kraje,příspěvkvá rganizace, Obec Kladeruby, Měst Kelč, Vdvdy a kanalizace Vsetín, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.., ČEZ Distribuce, a. s., Osby s vlastnickými neb jinými věcnými právy k susedním pzemkům: st. p. 46, 52, 53, 76, 79, 140, 121, parc. č. 55, 57, 58/2, 58/4, 64, 65/2, 65/3, 65/5, 65/6, 65/8, 94, 96/30, 100/8, 100/9, 101/1, 108, 117, 118, 125, 126, 129/28, 129/35, 129/36, 129/37, 129/40, 129/45, 129/46, 129/48, 129/49, 129/61, 129/62, 129/63, 129/81, 129/82, 129/83, 129/86, 129/91, 129/93, 129/95, 134, 135, 137, 138/2, 142/1, 143/1, 143/2, 143/4, 145, 146/1, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 168/1, 168/10, 168/11, 168/12, 265/18, 265/22, 265/28, 199/1, 200/1, 200/2, 202/1, 202/2, 129/87, 673, 674, 675/23, 158 v katastrálním území Němetice, parc. č. 1453, 1451,

4 Č.j. MěÚVM 02216/2014 str /3, 1457/6, 1472/12, 1472/11, 1448/3, 1590, v katastrálním území Kladeruby, parc. č. 237, 246/1, 246/2, 250/1, 907 v katastrálním území Kmárvice, Osby s vlastnickými neb jinými věcnými právy k susedním stavbám: Kelč, Němetice č.p. 87, č.p. 83, č.p. 17, č.p. 29 a č.p. 45 Stanviska sdělili: Telefónica Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne , č.j /13 ČEZ Distribuce, a.s., stanvisk ze dne , zn ČEZ Distribuce, a.s., sdělení ze dne , zn RWE Distribuční služby, s.r.., stanvisk ze dne , zn Vdvdy a kanalizace Vsetín, a.s., vyjádření č. 1360/2013 ze dne UPC Česká republika, s.r.. vyjádření ze dne SITEL, spl. s.r.. vyjádření ze dne , zn Itself s.r.., vyjádření ze dne GTS Czech s.r.., vyjádření ze dne , zn Ćeské Radikmunikace, a.s. vyjádření ze dne , zn. ÚPTS/OS/94102/2013 ČEPS, a.s. vyjádření ze dne , zn. 294/BRN/857/13/16530/ NET4GAS, s.r.. stanvisk ze dne , zn. 5438/OVP/N Archelgický ústav Akademie věd České republiky, Brn, v.v.i., vyjádření ze dne , zn. 3690/13 Městský úřad Valašské Meziříčí, dbr živtníh prstředí, krdinvané závazné stanvisk ze dne , MěÚVM42102/ , SZ MěÚVM 42102/2013/ Městský úřad Valašské Meziříčí, dbr živtníh prstředí, závazné stanvisk ze dne , MěÚVM 44748/ , SZ MěÚVM 44748/ ZPF/Ště - 6 Ředitelství silnic Zlínskéh kraje, vyjádření ze dne , zn. ŘSZKVM/07271/13-24 Měst Kelč, vyjádření ze dne , zn. 590/2013 Obec Kladeruby, vyjádření ze dne , zn. OÚK/0366/2013 Pdle 90 stavebníh zákna v územním řízení stavební úřad psuzuje, zda je záměr stavebníka v suladu: S vydanu územně plánvací dkumentací. S cíli a úkly územníh plánvání, zejména s charakterem území, s pžadavky na chranu architektnických a urbanistických hdnt v území. S pžadavky tht zákna a jeh prváděcích právních předpisů, zejména s becnými pžadavky na využívání území. S pžadavky na veřejnu dpravní a technicku infrastrukturu. S pžadavky zvláštních právních předpisů a se stanvisky dtčených rgánů pdle zvláštních právních předpisů, ppřípadě s výsledkem řešení rzprů a s chranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Sulad záměru s vydanu územně plánvací dkumentací: Z hlediska Územníh plánu města Kelč vydanéh patřením becné pvahy č. 1/2012 dne usnesením zastupitelstva města č. 100/13 s nabytím účinnsti dne je část předmětnéh pzemku s navrženým umístěním stavby v suladu s územním plánem.

5 Č.j. MěÚVM 02216/2014 str. 5 Sulad záměru s cíli a úkly územníh plánvání, zejména s charakterem území, s pžadavky na chranu architektnických a urbanistických hdnt v území: K psuzení záměru z tht hlediska je třeba becně uvést, že územní plán zpracvaný pdle stavebníh zákna musí bsahvat urbanisticku kncepci, zejména pak musí splňvat cíle a úkly územníh plánvání. Z th pak lze dvdit, že pkud je územní plán vydán, zahrnuje již v sbě výše uvedené pžadavky a při psuzvání záměru z hlediska suladu s územně plánvací dkumentací dle ustanvení 90 písm. a) stavebníh zákna se tedy sučasně psuzuje záměr i z hlediska suladu s cíli a úkly územníh plánvání, zejména s charakterem území, pžadavky na chranu architektnických a urbanistických hdnt v území, tzn. z hlediska ustanvení 90 písm. b) stavebníh zákna. Pkud územní plán bsahuje pžadavky na chranu architektnických a urbanistických hdnt v území, například pžadavky na zastavěnst pzemku, je stavební úřad pvinen předlžený záměr z tht hlediska vyhdntit. Sulad záměru s pžadavky tht zákna a jeh prváděcích právních předpisů, zejména s becnými pžadavky na využívání území: Dkumentace pr územním řízení splňuje pžadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., becných pžadavcích na využívání území, ve znění pzdějších změn a dplňků, vyhlášky č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby. Sulad záměru s pžadavky na veřejnu dpravní a technicku infrastrukturu: Vlastní stavba je sučástí technické infrastruktury, bude napjena na stávající technicku infrastrukturu. Dpravní infrastruktura nebude využita. Sulad záměru s pžadavky zvláštních právních předpisů a se stanvisky dtčených rgánů pdle zvláštních právních předpisů, ppřípadě s výsledkem řešení rzprů a s chranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení: Stavební úřad zajistil vzájemný sulad předlžených závazných stanvisek dtčených rgánů vyžadvaných zvláštními předpisy a zahrnul je d pdmínek tht rzhdnutí. Vypřádání s návrhy a námitkami účastníků: V průběhu územníh řízení nikd z účastníků řízení neuplatnil návrhy a námitky. Vyhdncení připmínek veřejnsti: V průběhu územníh řízení nikd z veřejnsti nevznesl připmínky. Vypřádání s vyjádřeními účastníků k pdkladům rzhdnutí: Účastníci se k pdkladům rzhdnutí nevyjádřili. Na základě výše uvedených skutečnstí stavební úřad dspěl k závěru, že záměr je v suladu s pžadavky zvláštních právních předpisů a se stanvisky dtčených rgánů pdle zvláštních právních předpisů a s chranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad v prvedeném územním řízení přezkumal předlženu žádst, prjednal ji s účastníky řízení a dtčenými rgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsu hrženy zájmy chráněné stavebním záknem, předpisy vydanými k jeh prvedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v suladu se schválenu územně plánvací dkumentací a vyhvuje becným pžadavkům na výstavbu. Stavební úřad zajistil vzájemný sulad předlžených závazných stanvisek dtčených rgánů vyžadvaných zvláštními předpisy a zahrnul je d pdmínek rzhdnutí. Stavební úřad rzhdl, jak je uveden ve výrku rzhdnutí, za pužití ustanvení právních předpisů ve výrku uvedených.

6 Č.j. MěÚVM 02216/2014 str. 6 POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ: Prti tmut rzhdnutí mhu účastníci řízení pdat dvlání ve lhůtě 15 dnů de dne jeh známení. O dvlání rzhduje Krajský úřad Zlínskéh kraje, dbr územníh plánvání a stavebníh řádu. Odvlání se pdává u Městskéh úřadu Valašské Meziříčí, dbru stavebníh řádu. Odvlání se pdává s ptřebným pčtem stejnpisů tak, aby jeden stejnpis zůstal správnímu rgánu a aby každý účastník dstal jeden stejnpis. Nepdá-li účastník ptřebný pčet stejnpisů, vyhtví je správní rgán na náklady účastníka. Odvláním lze napadnut výrkvu část rzhdnutí, jedntlivý výrk neb jeh vedlejší ustanvení. Odvlání jen prti důvdnění rzhdnutí je nepřípustné. Stavební úřad p dni nabytí právní mci územníh rzhdnutí dručí žadateli stejnpis písemnéh vyhtvení územníh rzhdnutí patřený dlžku právní mci splu s věřenu graficku přílhu, stejnpis písemnéh vyhtvení územníh rzhdnutí patřený dlžku právní mci dručí také místně příslušnému becnímu úřadu, pkud není stavebním úřadem, a jde-li stavby pdle 15 neb 16 stavebníh zákna, také stavebnímu úřadu příslušnému k pvlení stavby. Rzhdnutí má pdle 93 dst. 1 stavebníh zákna platnst 2 rky. Pdmínky rzhdnutí umístění stavby platí p dbu trvání stavby či zařízení, nedšl-li z pvahy věci k jejich knzumaci. Mgr. Janka Grduličvá referent dbru stavebníh řádu tisk úředníh razítka

7 Č.j. MěÚVM 02216/2014 str. 7 Přílhy: Situační výkres předmětu řízení. K vyvěšení a pdání zprávy stavebnímu úřadu datu vyvěšení a sejmutí známení, zveřejnění umžňující dálkvý přístup Tat písemnst musí být vyvěšena p dbu 15 dnů na úřední desce Městskéh úřadu Valašské Meziříčí a musí být zveřejněna též způsbem umžňujícím dálkvý přístup. Vyvěšen dne:. Sejmut dne: Pdpis a razítk právněné sby, která ptvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsbem umžňující dálkvý přístup:.. Pplatek: Správní pplatek pdle zákna č. 634/2004 Sb., správních pplatcích plžky č. 17 písm. e) ve výši Kč byl zaplacen.. Přílha: Celkvá situace stavby. Telefónica Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne , č.j /13 ČEZ Distribuce, a.s., stanvisk ze dne , zn Vdvdy a kanalizace Vsetín, a.s., vyjádření č. 1360/2013 ze dne Městský úřad Valašské Meziříčí, dbr živtníh prstředí, krdinvané závazné stanvisk ze dne , MěÚVM42102/ , SZ MěÚVM 42102/2013/ Archelgický ústav Akademie věd České republiky, Brn, v.v.i., vyjádření ze dne , zn. 3690/13

8 Č.j. MěÚVM 02216/2014 str. 8 Obdrží: Účastníci řízení (ddejky): Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h K.V.Z. spl. s r.., IDDS: u5g5n35 Ředitelství silnic Zlínskéh kraje,příspěvkvá rganizace, IDDS: jjfsbqc Obec Kladeruby, IDDS: 8mxbz5h Měst Kelč, IDDS: c7fbdp9 Vdvdy a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k RWE Distribuční služby, s.r.., IDDS: jnnyjs6 ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy Dtčené správní úřady: MěÚ Valašské Meziříčí, Odbr živtníh prstředí, Sudní č.p. 1221, Valašské Meziříčí 1 Na vědmí: Archelgický ústav AV ČR, Brn, v.v.i., IDDS : xnjf5zy Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbr RR a ÚP - sekretariát, Sudní č.p. 1221, Valašské Meziříčí 1 Obecní úřad Kladeruby, IDDS: 8mxbz5h Městský úřad Kelč, IDDS: c7fbdp9 Účastníci řízení uvedení v 85 dst. 2 písm. b) stavebníh zákna (veřejnu vyhlášku): Osby s vlastnickými neb jinými věcnými právy k susedním pzemkům: st. p. 46, 52, 53, 76, 79, 140, 121, parc. č. 55, 57, 58/2, 58/4, 64, 65/2, 65/3, 65/5, 65/6, 65/8, 94, 96/30, 100/8, 100/9, 101/1, 108, 117, 118, 125, 126, 129/28, 129/35, 129/36, 129/37, 129/40, 129/45, 129/46, 129/48, 129/49, 129/61, 129/62, 129/63, 129/81, 129/82, 129/83, 129/86, 129/91, 129/93, 129/95, 134, 135, 137, 138/2, 142/1, 143/1, 143/2, 143/4, 145, 146/1, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 168/1, 168/10, 168/11, 168/12, 265/18, 265/22, 265/28, 199/1, 200/1, 200/2, 202/1, 202/2, 129/87, 673, 674, 675/23, 158 v katastrálním území Němetice, parc. č. 1453, 1451, 1457/3, 1457/6, 1472/12, 1472/11, 1448/3, 1590, v katastrálním území Kladeruby, parc. č. 237, 246/1, 246/2, 250/1, 907 v katastrálním území Kmárvice Osby s vlastnickými neb jinými věcnými právy k susedním stavbám: Kelč, Němetice č.p. 87, č.p. 83, č.p. 17, č.p. 29 a č.p. 45

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Sudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Měst Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastupené

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Filip Špetík Lešná 154 756 41 Lešná zastupuje Nikola Sovák Šípková č.p. 1343 757 01 Valašské

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Odbr správní DS Váš dpis zn.: Ze dne: Čísl jednací: Spisvá zn.: OS-D/0232/17-2/Mi Dle rzdělvníku Vyřizuje: Jsef Mikulec Telefn: 572 805 381 E-mail: jsef.mikulec@ub.cz Datum: 2017-01-31 Vypraven dne: 2017-01-31

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbr výstavby Radniční nám. 42, 75605 Karlinka Spis.zn.: Č.j. : Oprávněná úřední sba: Karlinka, dne TEL.: E-MAIL: MU- Výst.:24 I15774/20 16-La MU-6007/20 16 Mgr.Pavla Lakmá 16.12.2016

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

Došlo: ' 2016 Ii';'. I! :58:09. Ret. I ~~p. j'li~ I:~;:.::,~ Vyřizuje: Jaroslav Fridrich Číslo pověření: T-2/2006-0DaS.

Došlo: ' 2016 Ii';'. I! :58:09. Ret. I ~~p. j'li~ I:~;:.::,~ Vyřizuje: Jaroslav Fridrich Číslo pověření: T-2/2006-0DaS. ., w Statutární měst Kladn Magistrát města Kladna Odbr dpravy a služeb ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbr dpravy a služeb C - nám. 17. listpadu 2840 272 52 KLADNO DORUČOVACÍ ADRESA: Magistrát

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby. Benešova 295, Nýřany

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby. Benešova 295, Nýřany M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y dbr výstavby Benešva 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Ška/16320/2016 Nýřany, dne 14.10.2016 Č.J.: OV-Ška/29103/2016 Vyřizuje: Ivana Škardvá Telefn: 377 832 321 Fax: 377

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad Gabrielv náměstí 7, 391 55 Chýnv Č.j.: MECH-459/2012-SÚ/D/18 Chýnv, dne 13.6.2012 Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Ing. Jana Duchvá 381 297 166 381 297 880 stavebni@chynv.eu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Zašová Zašová č.p. 36 756 51 Zašová ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Váš dopis značky / ze dne

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 738/2013 Zn. sp.: BATE 184/2013 Batelv dne 4.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005LV1M* UOHSX005LV1M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S729/2013/VZ-1844/2014/523/OPi Brn 27. ledna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 023405/2010 ST2/Sam MMHK/063684/2010 Pavel Samek 495 707 885 pavel.samek@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 8.4.2010 VEŘEJNÁ

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD Batelov, Nám.Míru 148, tel.: ,

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD Batelov, Nám.Míru 148, tel.: , ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 489/2013 Zn. sp.: BATE 187/2013 Batelv dne 10.4.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5. *uhsx001qks3* UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 *uhsx00376nf* UOHSX00376NF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, Rudná, tel , fax

Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, Rudná, tel , fax Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, 252 19 Rudná, tel. 311 652 337, fax 311 652 381 Sp.zn.: 03140/14/Š Rudná, dne 2.6.2014 Č.j.: 04413/14/MUR/JŠť Vyřizuje: Jan Šťastný Tel.:311 652 324, e-mail:

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

*UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011

*UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011 *UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč-328.3 Karlovy Vary, dne 5.1.2011 Vyřizuje:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15 Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování pracoviště Balbínova 59 Spis. zn.: OVÚP/2017/16/Ka Č.j.: OVÚP/3457/16/Ka Vyřizuje:: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 E-mail: ikamenova@mukt.cz Datum:

Více

Obecní úřad Senice na Hané Stavební úřad

Obecní úřad Senice na Hané Stavební úřad SPS. Z.: Č.J.: VYŘZUJE: TEL.: E-MAL: FAX: becní úřad Senice na Hané Stavební úřad Js. Vdičky 243 783 45 Senice na Hané U/83/2007/SU U/83/2007/SU/4/V právněná úř.sba Ludmila Vjáčkvá 585947268 777770429

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0032278/VUP/2016/JZí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 63527/2012 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/70635/2013/Bart 15.1.2013 VYŘIZUJE: Bartňvá TELEFON:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace K Majáku č.p. 5001 760 01 Zlín 1 ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005PB07* UOHSX005PB07 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S712/2013/VZ-3960/2014/522/PLy Brn 21. únra 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jívanská 647/10, 193 21 Praha 20-Hrní Pčernice, telefn: 271 071 611, fax: 281 920 093 Č. j.: MCP20 013663/2012/OVUR/Kr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 11493/2014/OÚPSŘ-328/Ho-7 10.12.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Hoffmannová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012 00256095 *00256095* Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou IČ 245585, DIČ CZ-00245585 Číslo jednací: MÚT/15867/2012 Spisová značka: MÚT/11953/2012/ORR/H.

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv AQUAVITA, spl. s r.., č.p. 648, 56961 Dlní Újezd 45539227 Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Městský úřad Jesenice stavební odbor

Městský úřad Jesenice stavební odbor Městský úřad Jesenice stavební odbor Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka Č.j.: Výst./2540/11/M Vyřizuje: Makovský Počet listů dokumentu: 3 Tel: 313 599 214 (328) V Jesenici 19.3.2012 Stavebník:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNV stavební úřad Gabrielv náměstí 7, 391 55 Chýnv Č.j.: MECH-714/2012-SÚ/Za/10 Chýnv, dne 15.8.2012 Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Ing. Karel Zadražil 381 297 166 381 297 880 stavebni@chynv.eu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTOICE TEXTOÁ ČÁST ODŮODNĚNÍ ÚP OTOICE Zadavatel: Přizvatel: Prjektant: Obec Otvice Městský úřad Brumv Ing.Arch.Karel Nvtný Bržíkva 1684, 50012 Hradec Králvé Tel.: 604566916, 495265812 e-mail:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: 1695/12/VYS/Mat 13128/12

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Odbor výstavby - oddělení územ B6fw.áI-A+--' --- M t k' r~'b ~,- I 1, es s y ura'l:~f. usm!.t;;-. ~;-;. Sl'. 711.

Odbor výstavby - oddělení územ B6fw.áI-A+--' --- M t k' r~'b ~,- I 1, es s y ura'l:~f. usm!.t;;-. ~;-;. Sl'. 711. Statutární město KLADNO Magistrát města Kladna Odbor výstavby - oddělení územ B6fw.áI-A+--' --- MESn::) C:r.:: i.i~ulfn fj1f 4 1------... ;.j. tj ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/3427/OST/13 May V Rokycanech: 1.7.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTI

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTI MĚSTSKÝ f h J "4 ÚŘAD BROUMOV lllllllllllllllllllltll MUBRP008W4DM MUBRX007IEJT dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1953/1954/12-Z V Nové Bystřici dne 19.7.2012 Č.j.:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383416151 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx005gvgf* MUBLX005GVGF Pavel Kapr Tchořovice 60 388 01 Blatná Ing. Eva Kaprová

Více

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 795/16 Vrdy, dne: 4. 4. 2016 Spis zn. 227/2015mar Oprávněná úřední osoba: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 313 035 905 jindrich.martinec@obecvrdy.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0035911/VUP/2016/JČe

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Vsetín, Rokytnice p. 1024/4, MIDON NNK - podzemní kabelové vedení nízkého napětí

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Vsetín, Rokytnice p. 1024/4, MIDON NNK - podzemní kabelové vedení nízkého napětí MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 12760/2015/OÚPSŘD-328/Pí-17 24.02.2016 Oprávněná úřední osoba: Ing. Píšek VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 733/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD Batelov, Nám.Míru 148, tel.: ,

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD Batelov, Nám.Míru 148, tel.: , ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 815/2013 Zn. sp.: BATE 94/2013 Batelv dne 22.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y dbr výstavby Benešva 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Ška/27953/2015 Nýřany, dne 19.4.2016 Č.J.: OV-Ška/11967/2016 Vyřizuje: Ivana Škardvá Telefn: 377 832 321 Fax: 377

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.03.2014 07:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.03.2014 07:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 21.03.2014 07:35:02 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Jihmravský kraj, Žertínv náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brn

Více