USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012"

Transkript

1 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném z mci úřední dne , jehž účastníkem je zadavatel Správa a údržba silnic Plzeňskéh kraje, příspěvkvá rganizace, IČ , se sídlem Škrupva 18, Jižní Předměstí, Plzeň, právní nástupce Správy a údržby silnic Klatvy, IČ , se sídlem Za kasárny 324/IV, Klatvy, ve věci mžnéh spáchání správníh deliktu zadavatelem při zadávání veřejné zakázky Mst ev. č přes Úhlavu za Úbrskem s přelžku kmunikace, zadávané frmu tevřenéh řízení, jejíž známení byl v infrmačním systému veřejných zakázkách uveřejněn dne pd ev. č , vydává tt usnesení: Správní řízení se pdle 66 dst. 2 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů, zastavuje, nebť dpadl důvd řízení. I. Průběh zadávacíh řízení ODŮVODNĚNÍ 1. Správa a údržba silnic Plzeňskéh kraje, IČ , se sídlem Škrupva 18, Jižní Předměstí, Plzeň, právní nástupce Správy a údržby silnic Klatvy, IČ , se sídlem Za kasárny 324/IV, Klatvy (dále jen zadavatel ), uveřejnila pdle zákna č. 137/ 2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) v infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č známení zahájení tevřenéh řízení Mst ev. č přes Úhlavu za Úbrskem s přelžku kmunikace. Ve lhůtě pr pdání nabídek bdržel zadavatel šest nabídek.

2 2. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ) jak rgán příslušný pdle 112 zákna bdržel dne pdnět k přezkumání úknů zadavatele. 3. Na základě bdrženéh pdnětu si Úřad d zadavatele vyžádal dkumentaci uvedené veřejné zakázce. Z dkumentace veřejné zakázce zjistil Úřad následující skutečnsti. V části 7.4 Technické a kvalifikační předpklady stanvil zadavatel pžadavek na dlžení čestnéh prhlášení znalsti českéh jazyka pr ptřeby dbrné kmunikace u sby stavbyveducíh, zástupce stavbyveducíh a gedeta. P přezkumání předlžených pdkladů Úřad získal pchybnst tm, zda zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky pstupval v suladu se záknem, resp., zda stanvením pžadavku na dlžení čestnéh prhlášení znalsti českéh jazyka pr ptřeby dbrné kmunikace u sby stavbyveducíh, zástupce stavbyveducíh a gedeta, nedšl k prušení ustanvení 6 zákna, a prt zahájil správní řízení z mci úřední. II. Správní řízení 4. Účastníkem správníh řízení pdle 116 zákna je zadavatel. 5. Zahájení správníh řízení známil Úřad účastníku řízení přípisem č. j. ÚOHS-S339/2012/VZ /2012/560/Krk ze dne Usnesením č. j. ÚOHS-S339/2012/VZ /2012/560/Krk ze dne Úřad účastníku řízení stanvil lhůty, ve kterých byl právněn navrhvat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanvisk v řízení, resp. vyjádřit se k pdkladům pr rzhdnutí a dále lhůtu, k prvedení úknu upřesnění zadávacích pdmínek frmu dpvědi na níže uvedené tázky: Vymezte náplň práce stavbyveducíh, zástupce stavbyveducíh a gedeta v předmětné veřejné zakázce a z th vyplývající prblematiky k řešení s dtčenu legislativu. S jakými dtčenými subjekty mhl stavbyveducí, zástupce stavbyveducíh a gedet jednat? Vymezte frmu kmunikace stavbyveducíh, zástupce stavbyveducíh a gedeta s dtčenými subjekty. Např. běžná sbní kmunikace, písemná kmunikace, dbrná písemná kmunikace (př. dpvěď na stanvisk, vlastní vyjádření apd.) atd. Vymezte náplň práce zástupce stavbyveducíh v dbě přítmnsti stavbyveducíh na pracvišti a v dbě nepřítmnsti stavbyveducíh na pracvišti. Vymezte, v jakém rzsahu zastupuje zástupce stavbyveducíh stavbyveducíh v dbě jeh nepřítmnsti na pracvišti (např. v plném rzsahu, jen v některých úknech apd.) 6. Dne , kdy byl známení zahájení správníh řízení dručen zadavateli, byl pdle 113 zákna zahájen správní řízení z mci úřední. 2

3 III. Vyjádření zadavatele Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk 7. Dne byl Úřadu dručen vyjádření zadavatele. Zadavatel uvedl, že předmětný technický kvalifikační předpklad nepžaduje u svých ddavatelů paušálně, napak jej vyhradil puze pr zakázky největšíh rzsahu, hdnty a významu. Dle názru zadavatele je pžadavek na základní technický předpklad znalst českéh jazyka pr ptřeby dbrné kmunikace u řídících pracvníků přiměřený druhu, rzsahu a slžitsti předmětu plnění veřejné zakázky, a t s hledem na níže uvedené skutečnsti. Předmětem veřejné zakázky je prvedení vysce dbrných stavebních prací, přičemž stavba je rzdělena na uvedené stavební bjekty: SO 101 demlice staréh mstu ev. č , SO 101 Kmunikace, SO 201 Mst ev. č , SO 202 Mst přes náhn, SO 801 rekultivace puštěné trasy kmunikace a SO 802 Sadvnické úpravy. 8. C se týče druhu a významu veřejné zakázky zadavatel uvádí, že se jedná zhtvení stavby zásadníh významu, jejímž cílem je zajistit nejen plynulst, ale i bezpečnst dpravy přes vdní tk. Dále je třeba zhlednit skutečnst, že se jedná dpravu přes mst, jehž knstrukce se nachází nad řeku, a je tedy třeba klást zvýšený důraz na bezpečnst účastníků silničníh prvzu. Z tht důvdu jsu kladeny značné pžadavky nejen na materiál pužitý ve výrbě, ale i na samtnu mstní knstrukci, její přesné uktvení, gedetické zaměření a nsnst. Při výstavbě tét knstrukce je třeba důsledně dbát na ddržení všech technlgických pstupů tak, aby byly ddrženy příslušné prjekty týkající se jak jedntlivých částí tét knstrukce, tak knstrukce jak celku, jelikž sebemenší pchybení při její výstavbě může způsbit nevyčíslitelné škdy nejen na majetku veřejném i sukrmém, ale i na živtech a zdraví sb účastnících se prvzu na pzemních kmunikacích a sb nacházejících se v blízksti stavby. V tét suvislsti zadavatel dále uvádí, že niva řeky Úhlavy je z hlediska chrany přírdy významným krajinným prvkem. Z tht důvdu je velmi důležité ddržvání pvdňvéh a havarijníh plánu zpracvanéh k předmětné stavbě, z důvdu kntrl správce tku a zástupci dbru živtníh prstředí. 9. K rzsahu předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel uvádí, že se jedná nadlimitní veřejnu zakázku na stavební práce, jejíž předpkládaná hdnta byla zadavatelem stanvena ve výši ,- Kč bez DPH. Předmět plnění je tedy značně širký nejen z hlediska hdnty veřejné zakázky, ale i z hlediska rzsahu stavebních prací, když zahrnuje nejen stavbu samtné mstní knstrukce, ale i demlici půvdníh mstu a stavbu silnice s přelžku. Nejedná se tedy puhu stavbu neb pravu krátkéh úseku silnice. 10. Ze shra uvedených skutečnstí dle názru zadavatele jednznačně vyplývá, že se jedná stavbu se slžitým předmětem plnění. Vzhledem k ppsanému druhu plnění a jeh rzsahu je nezbytné, aby řídící pracvníci byli schpni krdinvat práce na stavbě, včetně udělvání jasných a jednznačných úklů svým pdřízeným bez th, aby dšl k jakékli nejasnsti či nedrzumění spčívajících v pkynech zadavatele. S hledem na t, že řídící pracvníci na stavbě řeší převážně úkly výrazně dbrnéh charakteru, je nutné, aby v rámci kmunikace těcht sb se zadavatelem či jeh zástupci nedcházel k průtahům způsbeným případně nutnstí jazykvéh překladu. Krmě každdenní kmunikace se zadavatelem či subddavateli a pdřízenými pracvníky pak řídící pracvníci musí v průběhu stavby zajišťvat kmunikaci s dtčenými správními rgány včetně kntrlních rgánů, kdy 3

4 je nutné kmunikvat v českém jazyce a zejména přesně rzumět příslušným pžadavkům těcht rgánů, vztahující se k prvádění stavby. 11. C se týče kmunikace s dtčenými státními rgány, největší důraz je při prvádění veřejné zakázky kladen na kmunikaci s těmit rgány: dtčené rgány státní správy, zejména zástupci živtníh prstředí, kntrlní rgány, zejména inspektrát bezpečnsti práce, Krajský úřad Plzeňskéh kraje atd., správci, resp. vlastníci inženýrských sítí pr přesné a úplné předání pdkladů ulžených inženýrských sítí v bvdu staveniště, včetně jejich přesnéh vytýčení a pdmínek při prvádění prací v jejich chranných pásmech. Zejména se splečnstí ČEZ z důvdu realizace přelžky NN, s příslušnými samsprávami pr infrmvání bčanů dtčených bcí, kterých se bezprstředně dtkl dpravní mezení při výstavbě díla, s vlastníky dtčených nemvitstí a t jak s vlastníky pzemků dtčených trvalým zábrem (faktické umístění stavby) tak i dčasným zábrem (využívání klních pzemků pr řádné prvedení díla), se slžkami integrvanéh záchrannéh systému (Plicie ČR, Hasičský záchranný sbr, Záchranná služba). 12. Vzhledem k výše uvedenému je nezbytné, aby řídící pracvníci byli schpni bezprstřední kmunikace při prvádění stavby, kamžitých reakcí na nvé situace s mžnstí bezdkladnéh a kamžitéh řešení vzniklých prblémů, tak, aby nebyl hržen závazný harmngram prváděných prací a kvalita díla, a nebyla tak zalžena dpvědnst ddavatele za prdlení s řádným neb včasným prváděním díla. Zadavatel v tét suvislsti zdůrazňuje skutečnst, že jeh pžadavek hledně znalsti českéh jazyka se vztahuje puze na řídící pracvníky, tedy sby s největšími pravmcemi, kvalifikací, ale i dpvědnstí. U jiných pracvníků žádný pžadavek hledně znalsti českéh jazyka ze strany zadavatele stanven nebyl. 13. Dle názru zadavatele by s hledem na slžitst předmětu díla a četnsti situací vyžadujících bezprstřední dbrné reakce ze strany řídících pracvníků, byl značně nepraktické a neeknmické jak z hlediska finančníh, tak z hlediska časvéh, aby zadavatel kmunikval prstřednictvím tlumčníka, pkud by tyt řídící sby nebyly schpny kmunikvat v českém jazyce za účelem zabezpečení řádnéh prvádění díla. 14. Zadavatel pukazuje na rzhdnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S346/2009VZ-2914/2010/540/DCh ze dne a na rzhdnutí č. j. ÚOHS-S344/2009/VZ-2916/2010/Hd ze dne , ve kterém Úřad dspěl k závěru, že v případě specifickéh významu předmětu veřejné zakázky a s hledem na předpkládanu hdntu veřejné zakázky jsu v daném případě bjektivně zdůvdnitelné nárky týkající se persnálníh zabezpečení veřejné zakázky. Dle názru zadavatele je stavba mstu přes řeku s přelžku silnice stavbu specifickéh významu a značné předpkládané hdnty, když s hledem na tyt skutečnsti 4

5 je pžadavek na znalsti českéh jazyka u řídících pracvníků zcela přiměřený druhu, rzsahu a slžitsti předmětu plnění veřejné zakázky. 15. K usnesení č. j. S339/2012/VZ-11120/2012/560/Krk ze dne , ve kterém Úřad pr upřesnění zadávacích pdmínek stanvil zadavateli něklik tázek, zadavatel uvádí následující: K tázce č. 1: Vymezte náplň práce stavbyveducíh, zástupce stavbyveducíh a gedeta v předmětné zakázce a z th vyplývající prblematiky k řešení s dtčenu legislativu. Pracvní náplň stavbyveducíh je zajištění plnění všech smluvních pvinnstí ddavatele na stavbě prstřednictvím řízení a rganizace stavebních prací tak, aby jedntliví pracvníci ddavatele na stavbě prváděli činnsti v pžadvaném rzsahu, kvalitě, na příslušných místech a časvých termínech, tak, aby byl mžn jedntlivé práce účelně krdinvat. Dále stavbyveducí zajišťuje krdinaci jedntlivých prací subddavatelů na stavbě jak celku, kntrluje zajištění ptřebných materiálů, kntrluje pužití příslušných strjů a zařízení, dpvídá za přesnst stavebních prací z hlediska suladu s příslušnu prjektvu dkumentací, kntrluje sulad prváděných prací s pžadavky vymezenými jedntlivými dtčenými správními rgány, zajišťuje řádné vedení stavebníh deníku v suladu s českými právními předpisy, zajišťuje, aby práce na stavbě byly prváděny v suladu s veškerými technickými nrmami a předpisy a sučasně i speciálními předpisy. Stavbyveducí zajišťuje vedení veškeré evidence prvedených prací, evidence dpadů určených ke zpětnému pužití či likvidaci, ddržvání pvinnstí pracvníků na stavbě z hlediska bezpečnsti práce a pžární chrany. Stavbyveducí dále pskytuje sučinnst zadavateli jakžt bjednateli stavby při prvádění kntrl, účastní se kntrlních dnů a je pvinen vysvětlit případné nejasnsti či nesrvnalsti a bhájit zvlené pstupy. Vedle th průběžně infrmuje pstupu prací technický dzr stavby, a musí být přítmen u případných kntrl příslušných správních rgánů a statních dtčených rgánů. S hledem na shra uvedené je kladen důraz na t, aby řídící pracvníci byli schpni plynule kmunikvat v českém jazyce v rámci své dbrnsti, když se samzřejmě předpkládá znalst příslušných českých právních předpisů i v případě zahraničníh ddavatele. 16. K pracvní náplni a předpkladům sby zástupce stavbyveducíh zadavatel uvádí, že zástupce stavbyveducíh zastupuje stavbyveducíh v dbě jeh nepřítmnsti na stavbě v plném rzsahu, prt náplň práce i sbní předpklady jsu ttžné s sbu stavbyveducíh. Gedet stavby ve své práci prvádí dbrné gedetické terénní práce a zpracvává jejich výsledky. Zajišťuje zaměřvání staveb a jiných bjektů v průběhu stavby, výpčty vzdálenstí a kubatur, nivelanční měření, zpracvání gemetrických katastrálních plánů, tvrba pdkladů pr katastr nemvitstí. Při své činnsti prjednává zpracvané pdklady se stavbyveducím, technickým dzrem stavby, bjednatelem a katastrálním úřadem. 17. K tázce č. 2 S jakými dtčenými subjekty mhl stavbyveducí, zástupce stavbyveducíh a gedet jednat? zadavatel uvedl: Stavbyveducí, zástupce stavbyveducíh a gedet při své činnsti jednají zejména s bjednatelem stavby, technickým dzrem stavby, krdinátrem BOZP, vlastníky dtčených a susedních nemvitstí, příslušnými správními úřady a dtčenými rgány státní správy (napař. Odbry Krajskéh úřadu, Plicie ČR, Hasičský záchranný sbr, Drážní úřad, Krajská hygienická stanice apd.), správci infrastruktury dtčených stavbu (O2, RWE, Vdárny, České dráhy, ČEZ, Lesy ČR, Pzemkvý fnd, správci 5

6 vdních tků atd.), inspektrátem bezpečnsti práce, katastrálním úřadem, dpravci veřejné dpravy (Městské hrmadné dpravy či ČSAD), místními samsprávami či rgány památkvé péče. 18. K tázce č. 3 Vymezte frmu kmunikace stavbyveducíh, zástupce stavbyveducíh a gedeta s dtčenými subjekty. Např. běžná sbní kmunikace, písemná kmunikace, dbrná písemná kmunikace (př. dpvěď na stanvisk, vlastní vyjádření apd.) atd. zadavatel uvedl: Frma kmunikace řídících sb s dtčenými subjekty se dvíjí d bsahu tét kmunikace a sby (rgánu), již je sdělení určen, převážně se jedná kmunikaci ústní s dbrným bsahem, vedenu bezprstředně při řešení aktuálních situací na stavbě, u nichž nelze připustit prdlení s řešením, nebť na čast kamžité vyřešení situace je navázána mžnst v pkračvání prvádění prací, tedy využití pracvních kapacit na stavbě a mžnst plnění termínů. Ústní kmunikace je užívána zejména při jednání s technickým dzrem, bjednatelem stavby, správními úřady, dtčenými rgány právněnými prvádět kntrly stavby, správci inženýrských sítí, přičemž bsah tét kmunikace je převážně dbrnéh charakteru. Ke kmunikaci dchází zejména při knání kntrlních dnů stavby, při kntrlních prhlídkách stavby, při prjednávání dpravních patření, při předání staveniště a převzetí stavby, při správních řízeních (klaudace, zkušební prvz). V důvdných případech pak prbíhá kmunikace písemně, a t buď prstřednictvím elektrnických prstředků (mail), neb v klasické papírvé pdbě. Knkrétní frma kmunikace je vlena vždy tak, aby dpvídala pvaze řešené situace a vedla k c nejrychlejšímu a věcně správnému řešení dané situace. Vždy je třeba klást důraz na srzumitelnst kmunikace pr všechny zúčastněné strany, jelikž bez srzumitelné kmunikace v průběhu výstavby nelze dspět ke zdárnému a zejména včasnému dknčení zakázky. 19. K tázce č. 4 Vymezte náplň práce zástupce stavbyveducíh v dbě přítmnsti stavbyveducíh na pracvišti a v dbě nepřítmnsti stavbyveducíh na pracvišti zadavatel uvedl následující: V případě přítmnsti stavbyveducíh na pracvišti vyknává jeh zástupce činnsti jím určené a vybrané s hledem na rzsah a slžitst stavby. Jedná se především spluřízení vlastníh průběhu výstavby, zajištění pžadvaných materiálů a pracvníků dpvídajících prfesí, vyhtvvání pdkladů pr fakturaci, sestavvání plánů výstavby, vedení stavebníh deníku, realizace bezpečnstních patření při výstavbě na chranu zdraví pracvníků a jednání s dtčenými rgány a statními stavbu dtčenými subjekty. Zástupce stavbyveducíh bvykle zajišťuje a krdinuje práci subddavatelů, ddávky materiálu v závislsti na průběhu výstavy atd. Zajišťuje předání technlgických pstupů prací, kntrlu ddržvání kntrlníh a zkušebníh plánu. Dále zajišťuje ptřebné dklady (nutné a vyžádané) z prvádění kntrlních zkušek knstrukcí a hmt, vede záznamy výsledcích zkušek, kterých se sbně účastní a shrmažďuje prtkly, vede či shrmažďuje stavební a mntážní deníky, dklady převzetí zakrytých knstrukcí (ptvrzené investrem neb buducím vlastníkem eventuálně správcem inženýrských sítí ČEZ), atesty na pužité materiály, prtkly zkuškách hutnění, prtkly zkuškách krychlené pevnsti pužitých betnů, revizní zprávy apd. Z těcht pdkladů pak připravuje a kmpletuje závěrečnu zprávu. Základní náplň zástupce stavbyveducíh se převážně shduje s náplní práce stavbyveducíh, kteréh zástupce stavbyveducíh v dbě jeh nepřítmnsti na stavbě zastupuje v plném rzsahu. 6

7 20. K tázce č. 5 Vymezte, v jakém rzsahu zastupuje zástupce stavbyveducíh stavbyveducíh v dbě jeh nepřítmnsti (např. v plném rzsahu, jen v některých úknech apd.) zadavatel sdělil, že v případě nepřítmnsti stavbyveducíh jej zástupce zastupuje v plném rzsahu. IV. Závěry Úřadu 21. Úřad přezkumal na základě 112 a následujících ustanvení zákna případ ve všech vzájemných suvislstech a p zhdncení všech pdkladů, zejména dkumentace veřejné zakázce, vyjádření předlženéh zadavatelem a na základě vlastníh zjištění knstatuje, že zadavatel pstupval v suladu se záknem, při stanvení technických kvalifikačních předpkladů dlžení čestnéh prhlášení znalsti českéh jazyka pr ptřeby dbrné kmunikace u sby stavbyveducíh, zástupce stavbyveducíh a gedeta. Ke svému rzhdnutí uvádí Úřad následující skutečnsti. V. Stanvení technických kvalifikačních předpkladů český jazyk 22. Dle ustanvení 56 dst. 3 písm. c) zákna k prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů ddavatele pr plnění veřejné zakázky na stavební práce může veřejný zadavatel pžadvat svědčení vzdělání a dbrné kvalifikaci ddavatele neb veducích zaměstnanců ddavatele neb sb v bdbném pstavení a sb dpvědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. 23. Dle ust. 56 dst. 7 zákna ve vztahu k technickým kvalifikačním předpkladům je veřejný zadavatel pvinen v známení či výzvě zahájení zadávacíh řízení a) stanvit rzsah pžadvaných infrmací a dkladů, b) uvést způsb prkázání splnění těcht kvalifikačních předpkladů a c) vymezit minimální úrveň těcht kvalifikačních předpkladů, dpvídající druhu, rzsahu a slžitsti předmětu plnění veřejné zakázky. 24. V části 7.4 Technické a kvalifikační předpklady ( 56) k dst. 3 písm. c) zadavatel uvádí pžadavek na dlžení: u sby stavbyveducíh čestné prhlášení sby stavbyveducíh znalsti českéh jazyka pr ptřeby dbrné kmunikace u sby zástupce stavbyveducíh - čestné prhlášení a ptvrzení ddavatele znalsti českéh jazyka pr ptřeby dbrné kmunikace, u sby gedeta čestné prhlášení a ptvrzení ddavatele znalsti českéh jazyka pr ptřeby dbrné kmunikace a věřenu kpii úředníh právnění dle zákna 200/1994 Sb., zeměměřičství. 25. V části 7.2 Prfesní kvalifikační předpklady ( 54) zadavatel uvádí pžadavek na předlžení: k písm. d) pr jmenvitě uvedenu sbu hlavníh stavbyveducíh bude dlžen autrizační svědčení v bru msty a inženýrské knstrukce dle zákna č. 360/1992 Sb., ve znění pzdějších předpisů v riginále neb věřené kpii. 26. Technické kvalifikační předpklady služí k tmu, aby zadavatel měl jisttu, že se na předmětu veřejné zakázky budu pdílet sby s adekvátním vzděláním a zkušenstmi, 7

8 které zaručí včasnu a bezprblémvu realizaci předmětu veřejné zakázky. Zadavatel musí vymezit technické kvalifikační předpklady tak, aby dpvídaly druhu, rzsahu a slžitsti předmětu plnění veřejné zakázky. 27. Realizace předmětu šetřené veřejné zakázky se skládá z něklika na sebe navazujících fází demlice půvdníh mstu, úprava kmunikace, stavba nvéh mstu přes řeku Úhlavu, stavba mstu přes náhn, rekultivace puštěné trasy kmunikace a sadvnické úpravy. Pr zajištění plynuléh a bezprblémvéh prcesu realizace takt slžitéh předmětu veřejné zakázky je nutné, aby veškeré činnsti prbíhající na stavbě byly realizvány řádně, včas a v c nejvyšší mžné kvalitě. Je prt nutné, aby pracvníci pdílející se na realizaci předmětu veřejné zakázky byli nejen dbrně vzdělaní, ale aby byli schpni kmunikvat s statními subjekty dtčenými stavbu tak, aby nedcházel ke kmplikacím a následným průtahům, které by mhly negativně vlivnit výsledek stavby. 28. Z ppisu pracvních činnstí sby stavbyveducíh, zástupce stavbyveducíh a gedeta jednznačně vyplývá, že se jedná a dbrné a vysce specifikvané pracvní činnsti. Kvalita dbrné práce těcht sb je pdstatná pr bezprblémvý průběh realizace předmětu veřejné zakázky. Osba stavbyveducíh, zástupce stavbyveducíh i gedeta musí prvádět svji činnst v suladu s právními předpisy i nrmami, které blast stavebnictví upravují např. zákn č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby, vyhláška č. 449/2006 Sb., dkumentaci staveb atd. Z těcht důvdů je pdstatné, aby výše uvedené sby vládaly český jazyk a byly tak schpné českým právním předpisům a nrmám przumět a aplikvat je ve své činnsti. 29. Zadavatel stanvil předmětné pžadavky na dbrnu kmunikaci v českém jazyce výhradně na klíčvé členy realizačníh týmu ddavatele. S hledem na ppis jejich činnstí v průběhu realizace stavby lze pžadavek zadavatele na znalst českéh jazyka pr dbrnu kmunikaci pvažvat za pdstatněný, nebť nelze zadavateli upírat práv na bezprblémvu a včasnu realizaci veřejné zakázky, cž výše uvedené sby mají zajistit. Pdle názru Úřadu je v případě takt nárčných stavebních zakázek u sb, které se přím na stavbě pdílí, resp. ji krdinují, nezbytné, aby byly schpny kmunikvat v českém jazyce. Tat ptřeba vyplývá z bsahu jejich činnsti, jak ppsal zadavatel ve svém vyjádření. V případě citvaných pzic je nutné kmunikvat s dtčenými subjekty na vyské dbrné úrvni, přičemž zvláště v případě stavebních zakázek spčívá tat práce v kamžitém řešení nastalých kmplikací a prblémů s realizací veřejné zakázky. 30. Ke stanvení pžadavku znalsti českéh jazyka pr ptřeby dbrné kmunikace u sby stavbyveducíh uvádí Úřad dále následující. 31. Pdle ust. 153 dst. 1 zákna 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, ve znění pzdějších předpisů (dále jen stavební zákn ), stavbyveducí je pvinen řídit prvádění stavby v suladu s rzhdnutím neb jiným patřením stavebníh úřadu a s věřenu prjektvu dkumentací, zajistit ddržvání pvinnstí k chraně živta, zdraví, živtníh prstředí a bezpečnsti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspřádání staveniště a prvz na něm a ddržení becných pžadavků na výstavbu ( 169 stavebníh zákna), ppřípadě jiných technických předpisů a technických 8

9 nrem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je pvinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbu. 32. Pdle ust. 153 dst. 2 stavebníh zákna stavbyveducí je dále pvinen půsbit k dstranění závad při prvádění stavby a neprdleně známit stavebnímu úřadu závady, které se nepdařil dstranit při vedení stavby, vytvářet pdmínky pr kntrlní prhlídku stavby, splupracvat s sbu vyknávající technický dzr stavebníka neb autrský dzr prjektanta, pkud jsu zřízeny, a s krdinátrem bezpečnsti a chrany zdraví při práci, půsbí-li na staveništi. 33. Stavbyveducí při výknu svéh pvlání kmunikuje s mnha dtčenými subjekty např. bjednatelem stavby, technickým dzrem stavby, vlastníky dtčených nemvitstí, příslušnými státními úřady a dtčenými rgány státní správy, správci infrastruktury dtčených stavbu, inspektrátem bezpečnsti práce, katastrálním úřadem, dpravci veřejné dpravy a místními samsprávami či rgány památkvé péče. Nedrzumění a chyby, způsbené neschpnstí stavbyveducíh prjednávat dbrné věci a prblematiky nejen se zaměstnanci stavby, ale i statními dtčenými rgány by mhl v důsledku znamenat časvé prdlevy či jiné kmplikace. 34. Osba stavbyveducíh především zajišťuje uvedené činnsti: krdinace jedntlivých činnstí na stavbě, jednání s dtčenými subjekty, státními rgány, atd., perativní řešení prblémů apd. Vzhledem k výše uvedeným činnstem je prt nezbytné, aby byla sba stavbyveducíh schpna kmunikvat v českém jazyce a mhla tak realizvat svji práci v pžadvaném rzsahu a kvalitě. 35. Úřad v přezkumávaném případě zhlednil rvněž následující skutečnsti. Zadavatel si v zadávací dkumentaci stanvil jak pžadavek pr sbu stavbyveducíh autrizační svědčení v bru msty a inženýrské knstrukce dle autrizačníh zákna č. 360/1992 Sb., výknu pvlání autrizvaných architektů a výknu pvlání autrizvaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pzdějších předpisů (dále jen autrizační zákn ) v riginále neb věřené kpii. Jak vyplývá z 158 dst. 1 stavebníh zákna, dbrné vedení prvádění stavby náleží mezi vybrané činnsti ve výstavbě, které mhu vyknávat puze fyzické sby, které získaly právnění k jejich výknu pdle zvláštníh právníh předpisu. Tímt předpisem je v tét suvislsti autrizační zákn. Příslušným právněním k vybrané činnsti ve výstavbě je pdle 2 dst. 1 a 2 autrizačníh zákna autrizace v příslušném bru (např. msty a inženýrské knstrukce, 5 dst. 3 písm. b) autrizačníh zákna), kteru pdle 7 autrizačníh zákn uděluje Česká kmra autrizvaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Pdle 30a dst. 1 autrizačníh zákna mhu vybrané činnsti ve výstavbě v ČR vyknávat i sby uvedené v 7 dst. 1 písm. b) autrizačníh zákna (těmi jsu mj. i státní příslušníci členských států EU), které získaly ptřebnu kvalifikaci k vybrané činnsti v jiném členském státě. 36. Výkn činnsti autrizvaných inženýrů a autrizvaných techniků je pdle databáze regulvaných pvlání a činnstí Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy regulvanu činnstí. 37. Uznávání dbrné kvalifikace a jiných způsbilstí státních příslušníků Evrpské unie a některých příslušníků jiných států pr výkn regulvané činnsti upravuje zákn 9

10 č. 18/2004 Sb., uznávání dbrné kvalifikace a jiné způsbilsti státních příslušníků členských států Evrpské unie a některých příslušníků jiných států a změně některých záknů (dále jen zákn uznávání dbrné kvalifikace ). 38. Dle 1 dst. 1 zákna uznávání dbrné kvalifikace tent zákn zapracvává příslušné předpisy Evrpské unie a upravuje pstup správních úřadů, prfesních kmr a veřejnprávních zaměstnavatelů při uznávání dbrné kvalifikace a jiné způsbilsti vyžadvané pr výkn regulvané činnsti na území České republiky, pkud byla dbrná kvalifikace získána neb tat činnst byla vyknávána v jiném členském státě Evrpské unie, jiném smluvním státě Dhdy Evrpském hspdářském prstru neb Švýcarské knfederaci sbami uvedenými v dstavci Dle 3 dst. 1 písm. a) zákna uznávání dbrné kvalifikace pr účely tht zákna se rzumí dbrnu kvalifikací způsbilst fyzické sby k výknu regulvané činnsti. 40. V rámci uznávání jiné způsbilsti se dle 21 zákna uznávání dbrné kvalifikace znalst českéh jazyka vyžaduje puze v rzsahu nezbytně nutném k výknu regulvané činnsti. 41. Z uvedených ustanvení tedy vyplývá, že příslušníci jiných členských států EU, kteří chtějí v České republice vyknávat pvlání autrizvanéh inženýra neb autrizvanéh technika musí v rzsahu nezbytně nutném pr vyknávání jejich pvlání vládat český jazyk. 42. S hledem na výše uvedené skutečnsti lze tedy knstatvat, že stanvený pžadavek na dlžení čestnéh prhlášení sby stavbyveducíh znalsti českéh jazyka pr ptřeby dbrné kmunikace dpvídá druhu, rzsahu a slžitsti veřejné zakázky. 43. Vzhledem k tmu, že zástupce stavbyveducíh zastupuje stavbyveducíh v dbě jeh nepřítmnsti na stavbě v plném rzsahu a vyknává tak stejné činnsti jak stavbyveducí, platí výše uvedený závěr pdstatněnsti stanvenéh pžadavku na dlžení čestnéh prhlášení sby zástupce stavbyveducíh znalsti českéh jazyka pr ptřeby dbrné kmunikace i pr sbu zástupce stavbyveducíh. 44. Ke stanvenému pžadavku na dlžení čestnéh prhlášení a ptvrzení ddavatele znalsti českéh jazyka pr ptřeby dbrné kmunikace u sby gedeta Úřad uvádí následující. 45. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne uvádí, že sba gedeta na stavbě prvádí následující činnsti: prvádí dbrné gedetické terénní práce a zpracvává jejich výsledky, zajišťuje zaměřvání staveb a jiných bjektů v průběhu stavby, výpčty vzdálenstí a kubatur, nivelační měření, zpracvání gemetrických katastrálních plánů, tvrba pdkladů pr katastr nemvitstí. Při své činnsti prjednává zpracvané pdklady se stavbyveducím, technickým dzrem stavby, bjednatelem a katastrálním úřadem. 46. Gedet tedy musí být seznámen s technlgií a pstupem stavby. Je důležité, aby byl schpen kmunikvat s vedením stavby, pracvníky na stavbě a dalšími dtčenými subjekty stavby, aby se předcházel mžným nedrzuměním, která by mhla negativně vlivnit průběh stavby. Dílčími výsledky práce gedeta jsu písemné výstupy, které služí jak pdklady pr další jedntlivé pracvní činnsti prbíhající na stavbě. Je prt nutné, aby tyt 10

11 výstupy byly vypracvány v jazyku, kterému budu rzumět všechny dtčené subjekty, které s danými písemnými výstupy budu pracvat. 47. Dále Úřad uvádí následující. V zadávací dkumentaci v části 7.4 Technické a kvalifikační předpklady zadavatel u sby gedeta uvádí pžadavek na věřenu kpii úředníh právnění dle zákna č. 200/1994 Sb., zeměměřičství (dále jen zákn zeměměřičství ). 48. Dle 3 dst. 1 zákna zeměměřičství zeměměřickými činnstmi jsu činnsti při budvání, bnvě a údržbě bdvých plí, pdrbné měření hranic územně-správních celků a nemvitstí a dalších předmětů bsahu kartgrafických děl, vyhtvvání gemetrických plánů a vytyčvání hranic pzemků, vyměřvání státních hranic, tvrba, bnva a vydávání kartgrafických děl, standardizace gegrafickéh názvslví, určení prstrvých vztahů metdami inženýrské gedézie a dálkvéh průzkumu Země, vedení dat v infrmačních systémech zeměměřictví včetně dkumentace a archivace výsledků zeměměřických činnstí. 49. Dle 14 dst. 2 zákna zeměměřičství úřední právnění se udělí fyzické sbě na pdkladě její písemné žádsti, jestliže a) je plně způsbilá k právním úknům a bezúhnná, b) má uknčené vyskšklské vzdělání zeměměřickéh směru alespň magisterskéh studijníh prgramu a pté vyknala v České republice nejméně 5 let dbrné praxe v zeměměřických činnstech, pr které žádá udělení úředníh právnění, c) a úspěšně slžila zkušku dbrné způsbilsti (dále jen "zkuška"). 50. Dle 14 dst. 4 zákna zeměměřičství úřední právnění udělí příslušný rgán uvedený v dstavci 1 také fyzické sbě, které uzná dbrnu kvalifikaci a bezúhnnst pdle zákna uznávání dbrné kvalifikace. 51. Výkn zeměměřičských činnstí je pdle databáze regulvaných pvlání a činnsti Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy regulvanu činnstí. 52. Dle 1 dst. 1 zákna uznávání dbrné kvalifikace tent zákn zapracvává příslušné předpisy Evrpské unie a upravuje pstup správních úřadů, prfesních kmr a veřejnprávních zaměstnavatelů při uznávání dbrné kvalifikace a jiné způsbilsti vyžadvané pr výkn regulvané činnsti na území České republiky, pkud byla dbrná kvalifikace získána neb tat činnst byla vyknávána v jiném členském státě Evrpské unie, jiném smluvním státě Dhdy Evrpském hspdářském prstru neb Švýcarské knfederaci sbami uvedenými v dstavci Dle 3 dst. 1 písm. a) zákna uznávání dbrné kvalifikace pr účely tht zákna se rzumí dbrnu kvalifikací způsbilst fyzické sby k výknu regulvané činnsti. 54. V rámci uznávání jiné způsbilsti se dle 21 zákna uznávání dbrné kvalifikace znalst českéh jazyka vyžaduje puze v rzsahu nezbytně nutném k výknu regulvané činnsti. 55. Z uvedených ustanvení tedy vyplývá, že příslušníci jiných členských států EU, kteří chtějí v České republice vyknávat pvlání gedeta, musí v rzsahu nezbytně nutném pr vyknávání jejich pvlání vládat český jazyk. 11

12 56. S hledem na výše uvedené skutečnsti lze tedy knstatvat, že stanvený pžadavek na dlžení čestnéh prhlášení a ptvrzení ddavatele znalsti českéh jazyka pr ptřeby dbrné kmunikace u sby gedeta dpvídá druhu, rzsahu a slžitsti veřejné zakázky. 57. Dle 66 dst. 2 č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů, řízení vedené z mci úřední správní rgán usnesením zastaví, jestliže zjistí, že u některéh správníh rgánu již před zahájením tht řízení byl zahájen řízení v téže věci, neb jestliže v řízení, ve kterém nemhu pkračvat právní nástupci, dpadl jeh důvd, zejména jestliže účastník zemřel neb zanikl, aneb zanikla věc neb práv, jehž se řízení týká. 58. S hledem na výše uvedené Úřad rzhdl zastavení správníh řízení, jak je uveden ve výrku tht usnesení. POUČENÍ Prti tmut rzhdnutí lze d 15 dní de dne jeh dručení pdat rzklad k předsedvi Úřadu pr chranu hspdářské sutěže, a t prstřednictvím Úřadu pr chranu hspdářské sutěže sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jarše 7, Brn. Včas pdaný rzklad má dkladný účinek. Rzklad se pdává s ptřebným pčtem stejnpisů tak, aby jeden stejnpis zůstal správnímu rgánu a aby každému účastníku řízení mhl Úřad zaslat jeden stejnpis. JUDr. Eva Kubišvá místpředsedkyně tisk úředníh razítka Obdrží 1. Správa a údržba silnic Plzeňskéh kraje, Škrupva 18, Jižní Předměstí, Plzeň Vypraven dne viz tisk razítka na pštvní bálce neb časvý údaj na bálce datvé zprávy 12

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012 *UOHSX004NM2Z* UOHSX004NM2Z ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 *uhsx00376nf* UOHSX00376NF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek Veřejné zakázky Olmuc 3. března 2009 www.eurpace.cz Obsah semináře 1. Právní prstředí 2. Veřejné zakázky pdle zákna 3. Metdický pkyn pr zadávání zakázek a veřejných zakázek 4. Diskuze 2 Právní prstředí

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více