Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, Holýšov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov"

Transkript

1 Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: Fax: Datum: NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Obec Všekary, IČ , Všekary 16, Hlýšv (dále jen "žadatel") pdal dne žádst vydání územníh rzhdnutí ve zjedndušeném územním řízení umístění stavby. Zárveň v suladu s 78 dst. 2 stavebníh zákna pdal žádst, aby stavební úřad nevyžadval k prvedení stavby hlášení neb stavební pvlení. Uvedeným dnem byl zahájen zjedndušené územní řízení. Městský úřad Hlýšv, stavební dbr, jak stavební úřad příslušný pdle 13 dst. 1 písm. f) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů (dále jen "stavební zákn"), zveřejňuje pdle 95 dst. 2 stavebníh zákna návrh výrku územníh rzhdnutí a sučasně pdle 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., pdrbnější úpravě územníh řízení, veřejnprávní smluvy a územníh patření upzrňuje, že prti němu mhu dtčené rgány pdat výhrady, účastníci námitky a veřejnst připmínky, které se týkají hržení chrany veřejnéh zájmu, v suladu s 95 dst. 4 stavebníh zákna d 15 dnů de dne zveřejnění návrhu. K pzději pdaným výhradám, námitkám a připmínkám nebude přihlédnut. Účastníci řízení mhu nahlížet d pdkladů rzhdnutí (Městský úřad Hlýšv, stavební dbr, úřední dny P a St 8,00-12,00 a 12,30-17,00 hd; v statní dny p telefnické dhdě). Návrh výrku: Stavební úřad v návrhu výrku: I. Vydává pdle 79, 92 a 95 stavebníh zákna a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., pdrbnější úpravě územníh řízení, veřejnprávní smluvy a územníh patření r z h d n u t í u m í s t ě n í s t a v b y výstavba veřejnéh světlení (dále jen "stavba") na pzemcích parc. č. PK 1074/1, KN 1109/3, 1074/16, KN 36/1, KN 36/5, KN 1109/6 a KN 1074/8 v katastrálním území Všekary. Ppis stavby: Nvé kabelvé vedení veřejnéh světlení vč. 5 ks kvvých slupů se svítidly. Druh a účel umisťvané stavby:

2 Č.j. StO/964/2012 str. 2 Stavba trvalá k účelu světlení veřejné kmunikace a chdníku. Umístění stavby na pzemku: Zemní kabel vedený suběžně se silnicí p výše uvedených becních pzemcích. Určení prstrvéh řešení stavby: Zemní kabel délky 185,0 m. Vymezení území dtčenéh vlivy stavby. Vliv stavby nebude negativně vlivňvat klní stavby ani pzemky. II. Stanví pdmínky pr umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v suladu s graficku přílhu rzhdnutí, která bsahuje výkres sučasnéh stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením pžadvanéh umístěním stavby a s vyznačením vazeb a vlivů na klí (hranice pzemku a susední stavby). III. Stanví pdmínky pr prvedení stavby: 1. Stavba bude prvedena pdle prjektvé dkumentace vypracvané Ing. Jsefem Vaňkem, registr. čísl ČKAIT Případné změny nesmí být prvedeny bez předchzíh pvlení stavebníh úřadu. 2. Stavebník známí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Stavba bude prváděna právněným stavebním pdnikatelem zvleným ve výběrvém zřízení. Jeh název a prfesní právnění bude stavebnímu úřadu předlžen nejpzději 14 dní před zahájením stavby. 3. Před zahájením stavby je stavebník pvinen umístit na viditelném místě u staveniště štítek pvlení stavby a pnechat jej tam až d dby dknčení stavby. Dále je pvinen zajistit, aby na stavbě byla k dispzici věřená dkumentace stavby a všechny dklady týkající se prváděné stavby, ppř. jejich kpie. Stavebník je dále pvinen hlásit stavebnímu úřadu neprdleně p jejich zjištění závady na stavbě, které hržují živty a zdraví sb neb bezpečnst stavby. 4. Před zahájením zemních prací je stavebník pvinen zajistit vytýčení všech pdzemních i nadzemních sítí. 5. Stavebník ddrží pdmínky vyjádření těcht vlastníků pdzemních sítí: RWE DS, s.r.. zn ze dne : Před zahájením stavební činnsti v chranném pásmu plynárenských zařízení bude prveden vytýčení plynárenskéh zařízení. Případné pškzení plynárenskéh zařízení známit na tel Před prvedením zásypu výkpu v chranném pásmu plynárenskéh zařízení bude prvedena kntrla plynárenskéh zařízení. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkpu řádně pdsypán a bsypán těženým pískem, zhutněn a bude sazena výstražná fólie žluté barvy, vše v suladu s ČSN EN , TPG , TPG Bude zachvána hlubka ulžení plynárenskéh zařízení. Telefónica Czech Republic, a.s. čj /12 ze dne : Při prvádění zemních prací v blízksti PVSEK je stavebník pvinen pstupvat tak, aby nedšl ke změně hlubky ulžení neb prstrvéh uspřádání PVSEK. Při prvádění zemních prací, u kterých djde k dkrytí PVSEK, je pvinen stavebník před jeh zakrytím vyzvat POS ke kntrle, záhz je právněn prvést až p bdržení suhlasu

3 Č.j. StO/964/2012 str. 3 POS. 6. Dále stavebník ddrží pdmínky smluvy splečnsti ČEZ Distribuce, a.s. pd č. 12 SOBS ze dne Před zahájením stavby stavebník pžádá suhlas Prvzvatele distribuční sustavy s připjením na síť. 8. Investr je pvinen vést záznamy stavbě (stavební deník dle 157 stavebníh zákna, ppř. jednduchý záznam stavbě). 9. Stavebník a rganizace prvádějící stavbu hlásí rgánu státní památkvé péče neb rgánu státní chrany přírdy nálezy kulturně cenných předmětů neb chráněných částí přírdy, jakž i archelgické nálezy a učiní nezbytná patření, aby nález nebyl pškzen neb zničen. 10. Stavebník známí stavebnímu úřadu termín pr kntrlní prhlídku stavby min. 30 dnů před zahájením užívání stavby. 11. Odpady vzniklé při realizaci stavby lze ukládat na vhdném místě a následně s ním nakládat dle zákna č. 185/2001 Sb. dpadech ve znění pzdějších předpisů. 12. Při stavbě budu ddržena ustanvení vyhlášky č. 268/2009 Sb., becných technických pžadavcích na výstavbu v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., becných pžadavcích na využívání území v platném znění a na ně navazující ustanvení českých technických nrem. 13. Při prvádění stavby je nutn ddržvat předpisy týkající se bezpečnsti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bezpečnsti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit chranu zdraví a živta sb na staveništi. 14. Stavbu nesmí být způsbeny škdy na susedních nemvitstech. 15. P dknčení stavby stavebník pdá na zdejší stavební úřad žádst klaudační suhlas, a t na frmuláři dle vyhlášky č. 526/2006 Sb. Žádst bude dplněna náležitstmi dle 121 stavebníh zákna: gedetické zaměření skutečnéh prvedení stavby stavební deník, ppř. jednduchý záznam stavbě výsledky předepsaných zkušek: - revize, ppř. další patřičné dklady (dklady shdě výrbků, certifikáty ) 16. Stavba bude prvedena d dvu let d nabytí právní mci tht rzhdnutí. Účastníci řízení, na něž se vztahuje rzhdnutí správníh rgánu dle 27 dst. 1 správníh řádu: Obec Všekary, IČ , Všekary 16, Hlýšv

4 Č.j. StO/964/2012 str. 4 Dle 95 dst. 3 žadatel zajistí, aby byl návrh výrku vč. přílhy bezdkladně vyvěšen na vhdném veřejně přístupném místě u stavby neb pzemku, na nichž se má záměr uskutečnit, p celu dbu zveřejnění návrhu výrku. V případě nevyvěšení se žadatel dpustí přestupku dle 178 dst. 1 písm. e) stavebníh zákna. Naděžda Valešvá referentka stavebníh úřadu Obdrží: Účastníci řízení ( 85 dst. 1 stavebníh zákna): Obec Všekary, IDDS: jhsa3e2 sídl: Všekary č.p. 52, Hlýšv Ostatní účastníci řízení ( 85 dst. 2 stavebníh zákna veřejnu vyhlášku): ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: 9dzxkuk sídl: Teplická č.p. 874/8, Pdmkly, Děčín RWE Distribuční služby, s.r.., Plynárenská 499/1, Brn Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlvku 266/2, Praha 4 - Michle Ostatní: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Pdmkly, Děčín

5 Č.j. StO/964/2012 str. 5