OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA"

Transkript

1 Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: Nemjany Luleč Mbil: WWW: ÚZEMNÍ STUDIE

2 SEZNAM PŘÍLOH A. TEXTOVÁ ČÁST 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY URBANISTICKÝ NÁVRH INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU...6 B. VÝKRESOVÁ ČÁST 1. KOORDINAČNÍ SITUACE 1: KOORDINAČNÍ SITUACE 1: SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:1000 2

3 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Míst stavby: Charakter stavby: Investr: Prjektant: Územní studie pr zastavitelnu plchu 9Z/15 SO-V k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína nvstavba Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, Starý Jičín Ing. arch. Radek Hála, ČKA: 2142, Nemjany 222, Luleč Ing. arch. Jana Dedecius Martchvá, K. Čapka 1, Nvý Jičín, ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2.1. Výchzí pdklady Pr návrh řešenéh území byly pužity následující pdkady: plhpis a výškpis ÚP bce Starý Jičín Urbanistická studie je zpracvána jak 1. stupeň prjektvých prací je pdkladem pr zpracvání dkumentace pr územní řízení. ÚS stanví způsb a rzsah zástavby a zásady uspřádání a technickéh řešení zásbvání medii v území Cíle přízení ÚS Územní studie vymezí pzemky pr přípustné stavby, umístí zařízení technické infrastruktury, dpravní infrastrukturu, veřejné prstranství dané zastavitelné plchy v suladu s Územním 3

4 plánem pr Obec Starý Jičín. ÚS bude územně plánvacím pkladem stavebníh úřadu pr rzhdvání v území. 3. POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3.1. Údaje dsavadním využití a zastavěnsti území Územní studie pr zastavitelnu plchu 9Z/15 SO-V, k.ú. Starý Jičín řeší lkalitu vymezenu pzemky p.č. 354/1, 354/2, 394, 395, 396 a 397 na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína. Tyt pzemky jsu v sučasné dbě využity k zemědělským účelům Základní údaje prvedených výzkumech Dle Územníh plánu pr Obec Starý Jičín, který Opatřením becné pvahy č.j.1480/08/hso nabyl účinnsti dne , jsu parcely č. 354/1, 354/2, 394, 395, 396 a 397 na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína sučástí zastavitelné plchy smíšené bytné SO-V venkvské 9 Z / 15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína, kde platí tent způsb využití SO -V venkvské Využití plchy převažující: Členění na pzemky: Plchy smíšené bytné ( 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) bydlení venkvskéh charakteru Přípustné: - rdinných dmů - bytvých dmů nízkpdlažních - bčanskéh vybavení s výjimku pzemků pr budvy bchdníh prdeje - veřejných prstranství - suvisející dpravní infrastruktura - suvisející technické infrastruktury - zařízení výrby a skladvání, zemědělských staveb maléh rzsahu bez nežáducích vlivů na živtní prstředí a nad přípustnu míru btěžvání klí v bytném území - zemědělské pzemky, jiné druhy pzemků užívané pr zemědělsku rstlinnu prdukci Pdmíněně přípustné: Nepřípustné: - nestanvuje se - bytvých dmů vyskpdlažních - bčanskéh vybavení pr budv bchdníh prdeje - nesuvisející dpravní infrastruktury - nesuvisející technické infrastruktury 4

5 - zařízení výrby a skladvání, zemědělských staveb s nežáducími vlivy na živtní prstředí a nad přípustnu míru btěžvání klí v bytném území - lesní pzemky Výškvá regulace zástavby: max. výška budv 9 m nad rstlý terén stavebníh pzemku Intenzita stavebníh využití pzemků v plchách: 30% pzemku stavby Usnesení z 51. zasedání Rady bce Starý Jičín ze dne : Rada bce Starý Jičín prjednala a v suvislsti se zpracváním územní studie pr zastavitelnu plchu smíšenu bytnu SO-V venkvsku 9 Z / 15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréhé Jičína pzemky parcel č. 354/1, 354/2, 394, 395, 396 a 397 na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína nedpručuje, aby přístup (příjezd) na buducí stavební plchy byl přístupný ze zastavěné části Vlčnv (d kurtů). Rada sděluje, že zamýšlenu lkalitu nelze z důvdu dstatečné kapacity napjit na stávající kanalizaci a ČOV Vlčnv (ve vlastnictví bce) 4. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY P. č. LV K. ú. Vlastník Adresa Výměra /1 925 Vlčnv u Staréh Jičína Ing. Michal Martch Jana Dedecius Martchvá Anna Nvákvá Stanislav Plách MUDr.Mgr. Pavl Privitzer Antnín Nvák Anna Nvákvá Antnín Nvák Anna Nvákvá Antnín Nvák Anna Nvákvá Stdůlka František Stdůlkvá Jarmila Vlčnv 80, Starý Jičín K. Čapka 1/1634, Nvý Jičín Vlčnv 50, Starý Jičín Wintrva 2853/30a, Líšeň, Brn Partizánska 21/66, Diely, Nitra, SR Vlčnv 111, Starý Jičín Vlčnv 50, Starý Jičín Vlčnv 111, Starý Jičín Vlčnv 50, Starý Jičín Vlčnv 111, Starý Jičín Vlčnv 50, Starý Jičín Vlčnv 103, Starý Jičín / Obec Starý Jičín č.p. 133, Starý Jičín URBANISTICKÝ NÁVRH Urbanistická kncepce je dána tvarem plchy lkality a knfigurací terénu. Na základě usnesení z 51. zasedání Rady bce Starý Jičín ze dne byl dsuhlasen řešení napjení na účelvu kmunikaci, která je napjena na silnici III/04816 ve Starém Jičíně s parc. č. 566/28, vlastník pzemku pan Ing. Michal Martch. Kmunikuce navazuje na slepé ramen sučasné kmunikace, která je navržena jak jednpruhvá busměrná. Nvá navazující 5

6 kmunikace je navržena také jak jednpruhvá busměrná s minimální šířku veřejnéh prstranství 8 m. Tat kmunikace prchází přes nezastavitelné územní přes pzemek č. 566/19 a další 2 pzemky, které nejsu sučástí územní studie, pzemky č. 566/21 a 405/1. Lmení kmunikace byl navržen, aby splnil pznámky dtčených rgánů ZPF na zábr minimální plchy nezastavitelnéh území. Nvě navržená kmunikace služí jak příjezdvá cesta pr 4 stavební parcely, pr další 4 stavební parcely jsu navrženy parkvací plchy tak, aby byl splněn pžadavek 20 dstavec 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ( (7) Ke každé stavbě rdinnéh dmu neb stavbě pr rdinnu rekreaci neb suvislé skupině těcht staveb musí vést zpevněná pzemní kmunikace 3) širká nejméně 2,5 m a knčící nejdále 50 m d stavby.) Lkalita, ve které se nachází pzemky určené územní studií k zastavění spadá d území plšných sesuvů. V tmt stupni dkumentace (územní studie) není nutné dělat žádná speciální patření prti sesuvu. Ptřebná patření je třeba navrnut v dalších stupních prjektvé dkumentaci, při stavbě rdinných dmů případně dalších větších staveb, které vyžadují zásahy terénu, například při zakládání. Na základě ústníh jednání s bcí a majiteli pzemků územní studie dne byl dhdnut, že parcela 354/1 bude zahrnuta d územní studie, ale nebude nijak detailně řešena. Parc. č. 354/1 je zpřístupněna kmunikací, která vede d kurtů ve Vlčnvě. Knceptem uspřádání celéh území byl vytvření příjemnéh bydlení s maximálním využitím výměry pr stavbu rdiných dmů a plch pr veřejné prstranství, které bude služit především k dpčinku, výstavbě dětskéh hřiště a splečných plch pr byvatele tét části, pdprující kmunitní živt na vesnici. 6. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU Územní studie splňuje pžadavky stanvené stavebním záknem a vyhlášku becně technických pžadavcích na výstavbu č.268/2009 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb. becných pžadavcích na využívání území. Dkumentace je v suladu s dtčenými hygienickými předpisy a závaznými nrmami ČSN a pžadavky na chranu zdraví a zdravých živtních pdmínek. Dkumentace splňuje příslušné předpisy a pžadavky pr vliv stavby na živtní prstředí. Návrh studie splňuje tyt pžadavky: 20 dstavec 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ( (7) Ke každé stavbě rdinnéh dmu neb stavbě pr rdinnu rekreaci neb suvislé skupině těcht staveb musí vést zpevněná pzemní kmunikace 3) širká nejméně 2,5 m a knčící nejdále 50 m d stavby. Navržená kmunikace splňuje tent pžadavek 6

7 21 501/2006 Sb. Pzemky staveb pr bydlení a pr rdinnu rekreaci dstavec 1 (dstavná a parkvací stání pzemků staveb pr bydlení neb rdinnu rekreaci pdle 20 dst. 5 a 6 musejí být umístěna ve skutečné dcházkvé vzdálensti d 300 m, je-li t technicky mžné), dstavec 3 (vsakvání dešťvých vd na pzemcích staveb pr bydlení je splněn, jestliže pměr výměry části pzemku schpné vsakvání dešťvé vdy k celkvé výměře pzemku činí v případě (a) samstatně stjícíh rdinnéh dmu a stavby pr rdinnu rekreaci nejméně 0,4. Navržená kmunikace splňuje tent pžadavek /2006 Sb. Pzemky veřejných prstranství dstavec 2 - Nejmenší šířka veřejnéh prstranství, jehž sučástí je pzemní kmunikace zpřístupňující pzemek rdinnéh dmu, je 8 m. Při jednsměrném prvzu lze tut šířku snížit až na 6,5 m. Hlavní příjezdvá kmunikace d řešenéh území má š. 8 m. Jedná se kmunikaci jednpruhvu busměrnu. Pr kmunikaci v nezastavitelném území se pžadavek veřejnéh prstranství v tut chvíli nevztahuje. Jakmile djde ke změně územíh plánu a plcha se stane zastavitelnu, je ptřeba k plše kmunikace navrhnut příslušnu velikst veřejnéh prstranství /2006 Sb. Zvláštní pžadavky na umísťvání staveb ds1) ((1) Rzvdná energetická vedení a vedení elektrnických kmunikací se v zastavěném území bcí umisťují pd zem) Navržené vedení elektřiny je veden pd zemí. 24b Žumpy a malé čistírny dst.3. 24b ((3) Žumpa neb malá čistírna se umisťují tak, aby k nim byl umžněn přístup neb příjezd pr vybírání jejich bsahu.). Jedntlivé přípjky k navrhvaným rdinným dmkům, budu pdrbně řešeny v dalším stupni prjektvé dkumentace (technické parametry, sklny, dimenze, výškvé uspřádání jedntlivých ptrubí, atd.) V sučasné dbě nelze navrhvané bjekty připjit na centrální ČOV. Prt v navrhvaném řešení se předpkládá, že d dby než bec zreknstruuje ČOV, budu bjekty splaškvé vdy dvádět d žumpy a vyvážet /2006 Sb. Vzájemné dstupy staveb ds1) a 2). ((1) Vzájemné dstupy staveb musí splňvat pžadavky urbanistické, architektnické, živtníh prstředí, hygienické, veterinární, chrany pvrchvých a pdzemních vd, státní památkvé péče, pžární chrany, bezpečnsti, civilní chrany, prevence závažných havárií19), pžadavky na denní světlení a slunění a na zachvání kvality prstředí. Odstupy musí dále umžňvat údržbu staveb a užívání prstru mezi stavbami pr technická či jiná vybavení a činnsti, například technicku infrastrukturu. (2) Je-li mezi rdinnými dmy vlný prstr, vzdálenst mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenst d splečných hranic pzemků nesmí být 7

8 menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních pdmínkách může být vzdálenst mezi rdinnými dmy snížena až na 4 m, pkud v žádné z prtilehlých stěn nejsu kna bytných místnstí; v takvém případě se dstavec 4 nepužije (4) Jsu-li v některé z prtilehlých stěn susedících staveb pr bydlení kna bytných místnstí, musí být dstup staveb rven alespň výšce vyšší z prtilehlých stěn, s výjimku vzájemných dstupů staveb rdinných dmů pdle dstavce 2. Uvedené dstupy mezi stavbami pr bydlení neplatí pr jedntlivé stavby umisťvané v prlukách. Obdbně se určují dstupy d staveb nebytvých.). Všechny bjekty splňují následující bd a jsu navrženy v dstatečných vzdálenstech d hranic pzemku. 8

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚNOR 2016 A - TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Měst Semily Přizvatel: Městský úřad Semily Zhtvitel: Atelier prregio, s.r.. Osba právněná pdle zvláštníh

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAZY ARCHDAN

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAZY ARCHDAN ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAZY ARCHDAN 11/2013 DOPLNĚNO 04 a 07/2014 Zastupitelstv bce Plazy, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, v platném znění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTOICE TEXTOÁ ČÁST ODŮODNĚNÍ ÚP OTOICE Zadavatel: Přizvatel: Prjektant: Obec Otvice Městský úřad Brumv Ing.Arch.Karel Nvtný Bržíkva 1684, 50012 Hradec Králvé Tel.: 604566916, 495265812 e-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ČERVENEC 2017 A - TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Měst Semily Přizvatel: Městský úřad Semily Zhtvitel: Atelier prregio, s.r.. Osba právněná pdle zvláštníh

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

LOKALITA PARK, LOKALITA KOMPOSTÁRNA katastrální území Velký Újezd u Chorušic

LOKALITA PARK, LOKALITA KOMPOSTÁRNA katastrální území Velký Újezd u Chorušic RPVU-RP-TZ věc: TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ akce: REGULAČNÍ PLÁN VELKÝ ÚJEZD U CHORUŠIC: LOKALITA PARK, LOKALITA KOMPOSTÁRNA katastrální území Velký Újezd u Chrušic (V SOULADU S PŘÍL. Č. 9. VYHL. Č. 500/2006

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8

Více

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č.

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č. SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN N Á V R H Z A D Á N Í Přizvatel : Magistrát města Mladá Bleslav Schvalující rgán : Zastupitelstv bce Sedlec Určený člen zastupitelstva : Václav Hrabě - starsta Zadání územníh plánu Sedlec

Více

Technická specifikace zakázky

Technická specifikace zakázky Přílha č. 2 Smluvy díl Technická specifikace zakázky Název veřejné zakázky: Prjektvá dkumentace a suvisející služby (dále také zakázka). I. Základní specifikace Obec: Pdlí u Brna NUTS CZ0643583634 Katastrální

Více

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00 O D Ů V O D N Ě N Í územníh plánu Hať Přizvatel: Městský úřad Hlučín dbr výstavby Zpracvatel: David Brthers Ltd, rganizační slžka Stallichva 936/1, Praha 4, 140 00 E- mail: inf@davidbrthers.cz Telefn:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území ČESKÝ DUB Textvá část ŽALUDA, prjektvá kancelář Autrský klektiv: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejkvá Mgr. et. Bc. Tmáš Marek Ing. arch. Alena Švandelíkvá Ing. arch. Michal Čapek

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP BRODEK U PROSTĚJOVA TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP BRODEK U PROSTĚJOVA TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP BRODEK U PROSTĚJOVA TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ: 1. Pstup při přizvání změny č. 1 územníh plánu... 3 2. Vyhdncení suladu s plitiku územníh rzvje

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané Vdhspdářsku splečnstí Vrchlice-Maleč, a.s. jak vlastníkem a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PRO VYDÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OPATOVICE NAD LABEM TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU přílha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN PRO VYDÁNÍ přizvatel dkumentace: Magistrát města Pardubice, Odbr hlavníh architekta Objednatel: Zhtvitel: Obec

Více

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II 2015 Územní studie Lučvice DVOREČNÁ II návrh POŘIZOVANÁ ÚZEMNÍ STUDIE LOUČOVICE DVOREČNÁ II BUDE SLOUŽIT JAKO PODKLAD PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ V ROZSAHU VYMEZENÉ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ. ZPRACOVAL: Urbanistické

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Sudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlvku č.p. 266/2 140 00 Praha 4 Michle ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

PCHERY. ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

PCHERY. ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST KA * KA PCHERY ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA prjektvý ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizeru PCHERY ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Ing. František Kačírek hlavní prjektant

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ ÚPO Bzvá - vyhdncení ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zpracván pdle ustanvení 55 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn) v platném

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 1 ÚP Mičvice Pzn. : Knečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných pžadavků a pdnětů v rámci veřejnéh prjednání ORP PRACHATICE KRAJ JIHOČESKÝ PROSINEC 2013 Vypracval: Městský

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Odbr správní Dpručeně/DS Váš dpis zn.: Ze dne: Čísl jednací: Spisvá zn.: OS-D/2625/17-2/Mi Dle rzdělvníku Vyřizuje: Jsef Mikulec Telefn: 572 805 381 E-mail: jsef.mikulec@ub.cz Datum: 2017-08-16 Vypraven

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Odbr správní DS Váš dpis zn.: Ze dne: Čísl jednací: Spisvá zn.: OS-D/0232/17-2/Mi Dle rzdělvníku Vyřizuje: Jsef Mikulec Telefn: 572 805 381 E-mail: jsef.mikulec@ub.cz Datum: 2017-01-31 Vypraven dne: 2017-01-31

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD Schválené zadání Zpracvané v suladu s 47 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, v platném znění, a v suladu s 11 a s přílhu č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., územně analytických pdkladech,

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jívanská 647/10, 193 21 Praha 20-Hrní Pčernice, telefn: 271 071 611, fax: 281 920 093 Č. j.: MCP20 013663/2012/OVUR/Kr

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

R O Z H O D N U T Í o z m ě n ě r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í o z m ě n ě r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jívanská 647/10, Praha 20-Hrní Pčernice, 193 00 Praha telefn: 271 071 611, fax: 281 920 093 Č. j.: MCP20 000065/2014/OVUR/Br

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLACHOVO BŘEZÍ Z A D Á N Í. Návrh k veřejnému projednání

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLACHOVO BŘEZÍ Z A D Á N Í. Návrh k veřejnému projednání ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLACHOVO BŘEZÍ Z A D Á N Í Návrh k veřejnému prjednání Pzn. : Knečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných pžadavků a pdnětů v rámci veřejnéh prjednání Vypracval: Městský

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERVENÁ VODA

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERVENÁ VODA NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERVENÁ VODA zpracvaný v suladu s ustanvením 47 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), v platném znění a v suladu s 11 vyhl.

Více

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009 Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva bce dne 6. 5. 2009 Přítmni: dle prezenční listiny Půvdní návrh prgramu: 1) Zahájení, určení zapisvatelky, věřvatelů zápisu 2) Kntrla zápisu z minuléh zasedání

Více

LOKALITA TRBOUŠANSKÁ 1.ETAPA

LOKALITA TRBOUŠANSKÁ 1.ETAPA Regulační plán města Dlní Kunice LOKALITA TRBOUŠANSKÁ 1.ETAPA část území řešenéh dílčí změnu 1.01 ÚPO Dlní Kunice západně d hřbitva) A. TEXTOVÁ ČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU URBANISMUS ARCHITEKTURA DESIGN STUDIO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN POŘIZOVATEL:

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN POŘIZOVATEL: ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ) TYRŠOVA 108, 261 19 PŘÍBRAM I OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

ČESKÉ VELENICE LOKALITA PASTVINY

ČESKÉ VELENICE LOKALITA PASTVINY ČESKÉ VELENICE LOKALITA PASTVINY Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ÚS ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: ČESKÉ VELENICE PASTVINY územní studie Evidenční čísl: 27 008 192 Přizvatel:

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Územní studie PRACHATICE návrh. Pořizovaná ÚS PRACHATICE bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území v rozsahu vymezené řešeného území.

Územní studie PRACHATICE návrh. Pořizovaná ÚS PRACHATICE bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území v rozsahu vymezené řešeného území. Územní studie PRACHATICE návrh Přizvaná ÚS PRACHATICE bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území. Zdpvědná sba prjektanta: Ateliér BOČEK, Ing. arch. Radek Bček Přizvatel:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu 01.12.2014 07:43:22 Vlastnictví nemvitsti s jedntkami vymezenými pdle bčanskéh zákníku Okres: CZ0645 Hdnín Kat.území: 700444 Mutěnice List vlastnictví: 6349 V kat. území

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ ŘEDICE

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ ŘEDICE ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ ŘEDICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU přílha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN PRO VYDÁNÍ přizvatel dkumentace: Městský úřad Hlice, dbr živtníh prstředí a stavební úřad Objednatel: Obec Dlní Ředice

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.03.2014 07:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.03.2014 07:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 21.03.2014 07:35:02 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Jihmravský kraj, Žertínv náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brn

Více

Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice

Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE etapa: NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ zhtvitel: Atelier "AURUM" s.r.., Pardubice datum: duben 2013 ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM" s.r.., Pardubice Zdpvědný

Více

LOKALITA Z11 U KOUPALIŠTĚ

LOKALITA Z11 U KOUPALIŠTĚ ÚZEMNÍ STUDIE SLOUP LOKALITA Z11 U KOUPALIŠTĚ A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.:

Více

Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice

Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE etapa: OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY zhtvitel: Atelier "AURUM" s.r.., Pardubice datum: září 2014 ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM" s.r.., Pardubice Zdpvědný prjektant: Zpracvatelský

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Kat.: 704687 Nižbr List vlastnictví: 960 V kat. jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr Vlastnické práv RÜCKL CRYSTAL a.s., Lánská

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LOKET

ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LOKET OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LOKET březen 2014 Zadavatel: Měst Lket, T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Lket Přizvatel: Městský úřad Lket, dbr výstavby, T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Lket

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011 - 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ září 2011 Vypracval : Městský úřad Prachatice, dbr stavebně správní a reginálníh rzvje ve splupráci s Prjektvým ateliérem

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í územníh plánu S E N T I C E listpad 2009 OBSAH: a) pžadavky vyplývající z plitiky územníh rzvje, územně plánvací...2 b) pžadavky na řešení vyplývající z územně analytických pdkladů...4

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BUDIŠOV NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. vydává. Městys Budišov Budišov Budišov u Třebíče

ÚZEMNÍ PLÁN BUDIŠOV NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. vydává. Městys Budišov Budišov Budišov u Třebíče Městys Budišv Budišv 360 675 03 Budišv u Třebíče NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv městyse Budišv příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu ve znění

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ CHLUMEC

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ CHLUMEC ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ CHLUMEC NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zpracván pdle ustanvení 55 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn) v platném znění, a ustanvení

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1256-239-2014

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV ------------------------------------------------------------------------------------------------- ZM1.01 VP plcha pr skladvání ZM1.03 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY změna výškvéh

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHLUMEC NAD CIDLINOU

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHLUMEC NAD CIDLINOU ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHLUMEC NAD CIDLINOU za bdbí 2011 2014 dle ustanvení 55 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn) ve

Více

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 CZ0100 Hlavní město Praha

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 CZ0100 Hlavní město Praha A B Okres: Nemvitsti zemky arcela prkazující stav evidvaný k datu 30.11.2016 17:35:02 CZ0100 Hlavní měst raha Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Next develpment s.r.., Na Flrenci 2116/15, Nvé Měst,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

B O R O V Y ODŮVODNĚNÍ

B O R O V Y ODŮVODNĚNÍ OBEC B O R O V Y KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC BOROVY, B O R O V Y č. 21, 334 01 PŘEŠTICE POŘIZOVATEL : MěÚ PŘEŠTICE, ÚÚP, MASARYKOVO

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

B O H U S L A V I C E Zastavitelná plocha Z107

B O H U S L A V I C E Zastavitelná plocha Z107 B O H U S L A V I C E Zastavitelná plcha Z107 Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00

Více

Změna č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh

Změna č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh Změna č. 9 územníh plánu bce Jirny Návrh Přizvatel: Určený zastupitel: Výknný přizvatel: OÚ OBCE JIRNY Starsta Stanislav Skřepa Ing. Renata Perglervá Zpracvatel změny č. 9: Ing. arch. Jiří Danda, č. aut.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9. května 700/40 691 06 Velké Pavlvice SPIS. ZN.: výst.0177/2015- Pl Č.J.: MuVP - 1361/2015 VYŘIZUJE: Pláteník TEL.: 519 365 348 E-MAIL:

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHLUMEC NAD CIDLINOU

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHLUMEC NAD CIDLINOU ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHLUMEC NAD CIDLINOU za bdbí 2011 2014 Návrh určený k prjednávání Návrh zprávy uplatňvání územníh plánu Chlumec nad Cidlinu dle ustanvení 55

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV: ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY 5 Z / 11 SO-V ÚP Obce Starý Jičín katastrální území Palačov na parcelách číslo 661/2, 661/3 a 642/2 Zadavatel: Jakub Horák a Kamila Horáková DiS,

Více

Regulační plán TISEM - SEVER

Regulační plán TISEM - SEVER Regulační plán TISEM - SEVER I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Tisem Regulační plán Tisem - Sever Dílčí prjekt: Urbanistické a suhrnné řešení I. Návrh Odpvědný prjektant, Ing.arch. Mirslav Tůma

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSBR 47 INS 7601/2017 pr Pavel Vlček, Ing. Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Ktas Jarslav, č.p. 268, 68303 Luleč

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN POŘIZOVATEL:

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN POŘIZOVATEL: ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ) TYRŠOVA 108, 261 19 PŘÍBRAM I OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O M A S T Y

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O M A S T Y Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O M A S T Y T E X T O V Á Č Á S T Ú D A J E O Z P R A C O V A T E L I, P O Ř I Z O V A T E L I A Ř E Š E N É M Ú Z E M Í Z A D A V A T E L : Obec Suchmasty Suchmasty 31, 267

Více