Zkušenosti s profesionálními ikdé kodéry; zkušenosti profesionálních kodérů. se liší při interpretaci pravidel kódování?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušenosti s profesionálními ikdé kodéry; zkušenosti profesionálních kodérů. se liší při interpretaci pravidel kódování?"

Transkript

1

2 Zkušenosti s profesionálními ikdé kodéry; zkušenosti profesionálních kodérů Zkušenosti s revizemi zdravotních pojišťoven v čem se liší při interpretaci pravidel kódování?

3 Dosavadní zkušenosti s revizemi ZP různý přístup a výklad směrnic různých ZP různý přístup a výklad směrnic různých revizních lékařů jedné ZP odvolání se ke konkrétní směrnici MKN 10 není v revizních zprávách pravidlem => obtížná situace pro kodéra, obtížná situace pro školitele l kódování

4 Zdroj informací pro tuto prezentaci 1. Dílčí (povětšinou ústní) informace z nemocnic 2. Diskuse se zástupci ZP nad návrhy pro Kodérský manuál

5 Kodérský manuál (KM) Aktivity it sdružených nemocnic ( iniciativa ) (iii Organizátorem je FN Brno ZP v roli pozorovatelů, komentátorů výstupů ZP nepřislíbily respektování KM, ale nevylučují to; rozhodnou se podle výsledku Postoj ZP se vyvíjí od skepse k relativně vstřícnému a konstruktivnímu postoji

6 Kodérský manuál (KM) Ztí Zatím kapitoly: Obecná část Z kódy Infekce a sepse V přípravě p Krev Močový systém Oběhový systém Gastroenterologie Porodnictví

7 Kodérský manuál (KM) Může navrhovat výklad tam, kde výklad MKN nebo NRC chybí navrhovat výklad tam, kde je výklad MKN nebo NRC nedostatečný (např. dvojznačný) zpodrobnit výklad směrnic MKN nebo NRC; uvést příklady Nemůže měnit ě existující íísměrnice ě MKN nebo NRC

8 Platnost manuálu Manuál jako takový nemá žádnou závaznost a platnost. Závaznost může být dána až dalšími opatřeními, dohodami apod. Nejnižší úrovní platnosti je přijetí Manuálu jako interní normy nemocnice (skupiny nemocnic spojených v holdingu apod.). Na smluvní úrovni může být Manuál přijat jako závazný standard např. formou přílohy smlouvy mezi nemocnicía zdravotní pojišťovnou.

9 Stanovisko SZP (1) k Kod. Manuálu zasíláme schválené hál stanovisko ik k metodice kódování a k našemu jednání, které konalo dne Doporučení, č aby revizní lékaři ř plně ě dodržovali d tuto metodiku dk při kontrolách u PZS, vydáme v případě, že obdobné stanovisko k tomuto materiálu písemně obdržíme ze strany odpovědných zástupců VZP. Domníváme se, že tím zajistíme alespoň formálně jednotný postup revizních lékařů při kontrolách.

10 Stanovisko SZP (2) Dne v sídle VZP v Praze proběhlo společné č jednání zástupců jednotlivých zdravotních pojišťoven ze SZP ČR, zástupců VZP (MUDr. Švejdová, MUDr. Kotyza) a zástupců FN Brno k návrhu metodiky kódování v rámci systému DRG. MUDr. Petr Tůma za FN Brno na tomto jednání prezentoval návrh metodiky (obecná část a výkony Z..,. dle MKN 10). Tento návrh byl předem připomínkován p zástupci PZS a zástupci VZP.

11 Stanovisko SZP (3) V rámci jednání byly yyvyjádřeny y připomínky p zástupců SZP k jednotlivým bodům. Byl vyjádřenzájem na další spolupráci při tvorbě této metodiky za podmínky transparentního vypořádání připomínek všech zúčastněných. Tato metodika bude v případě odsouhlasení odpovědných zástupců át ů jednotlivých jd tliýhzp doporučeným č postupem pro kontroly vykázaných diagnóz a markerů v rámci idrg jako jk podpora revizních hlékařů.

12 Stanovisko SZP (4) Důvodemjenevždy vždy jednoznačný výklad pravidel pro kódování pro účely DRG u těch diagnóz a markerů, které nejsou definovány v metodických materiálech vydávaných MZ ČR. Cílem je u nejednoznačně stanovených pravidel dosáhnout co největší shody mezi revizními pracovníky a kodéry PZS a tímto předejít případným sporům. Do doby než bude legislativně přesně definováno prostředí a závazná metodika pro kódování pro systém DRG bude společná tvorba této metodiky jedním z prostředků ke kultivaci ivykazování.

13 Dosavadní zkušenosti z diskusí s revizními lékař nad směrnicemi ě imkn nebo NRC Většinou jde ze strany ZP skutečně o výklad existujících pravidel, resp. poctivou snahu interpretovat t tco nejlépe pravidla Nezřídka ale jde o snahu pravidla změnit nebo ignorovat (alespoň nám se to tak jeví) Zpočátku byla silná tendencediskutovatdiskutovat podrobně medicínskou (nikoliv kodérskou) stránku věci Celkově: v poslední době sílí ze strany ZP volání po konsensu i za cenu určitých ústupků z osobních postojů.

14 Příklad nesouhlasného postoje ZP tam, kde se p j nám jeví směrnice NRC jako jednoznačná

15 Levná diagnóza Některé ZP nesouhlasí s tím, že je vykazována jako vedlejší diagnóza, jejíž léčba je levná a současně která neinterferovala neinterferovala s hlavním stavem Tento názor a postoj se podle názoru těchto ZP opírá o současnou směrnici pro vykazování VDG. byl patrně (bohužel) prezentován při školeních, které někteří rev. lékaři některých ZP absolvovali

16 Naše stanovisko ke kódování chronických nemocí (v udržovací dávce) a levných diagnóz My jsme přesvědčeni ř (s podporou v současnosti č zodpovědné instituce = UZIS), že kritéria chronicity vedlejší diagnózy ceny léčby interference s hlavním stavem nejsou (ani nepřímo) v současných českých směrnicích. Jsme v tom ve shodě s VZP a zatím v ne úplně jasném stavu domluvy se Jsme v tom ve shodě s VZP a zatím v ne úplně jasném stavu domluvy se SZP.

17 Jeden lék pro dva stavy Kod. manuál uvádí (po vzoru zahraničních manuálů), že když je prokazatelně jedním lékem léčeno více nemocí (stavů), vykazují se všechny Některé ZP nesouhlasí:

18 Kritérium prodloužení hospitalizace Kritérium prodloužení hospitalizace o den je běžně uváděné v zahraničních manuálech kódování; ale některé ZP nesouhlasí. Vysvětlení Zde je pojem stav používán ve shodě s MKN 1 Vysvětlení: Zde je pojem stav používán ve shodě s MKN 1 ( condition ), pro cokoliv, co (ve shodě s dalšími pravidly) je vykazováno.

19 Oponentní názory ZP ke kódování sepse

20 Oponentní názory ZP ke kódování rezistence p y na antibiotika

21 Naše (KM) stanovisko ke kódování infekcí a sepsí Vícečetné č infekce fk je správné ékód kódovat (splňují li l samostatně ě kritéria) Kombinovat kódy pro sepsi, šok, SIRS s orgánovým selháním je možné Kódovat rezistence na ATB je možné (byť uznáváme, že se hodilo upřesnit podmínky) J t h dě VZP tí ú l ě j é t d l Jsme v tom ve shodě s VZP a zatím v ne úplně jasném stavu domluvy se SZP.

22 Kódování příznaků při známém základním onemocněníě V minulosti předmětem velmi různých názorů revizních lékařů Zdrav. pojišťovnami byly neuznávány dg. jako hemiparéza, ascites, pokud byla známa příčina To by mělo být (částečně) vyřešeno směrnicí NRC (od ledna 2015)

23 Případ vzniklý spojením ze dvou hospitalizací VZP při revizích vyžaduje, že HDG existuje při prvním přijetí Jiné ZP ponechána volnost ve výběru HDG Revize konkrétní ZP (ústní informace) vyžaduje HDG podle druhé hospitalizace (tedy přesně naopak, než VZP) Směrnice připouští dva výklady Zh Zahraniční řešení š íjsou různáů Bude potřeba patrně nové směrnice NRC/UZIS

24 Nevyřešený problém subakutní stavy Otázka jak dlouho lze kódovat původně akutní stav jako akutní? Je to důležité hlavně při překladech na RHB při překladech do menších nemocnic k tzv. doléčení Je jasné, že z hlediska DRG jde už o jiný stav, než byl při urgentním příjmu. Zatím nikdo nepřišel s použitelným návrhem.

25 Nedořešený problém 2 kódy pro jeden stav ZP tento způsob kódování nemají rády ; on je z hlediska toho, jak se případ p může zařadit v DRG skutečně nelogický, ý,protože hlavní stav se komplikuje sám sebou Zatím je tolerován tam, kde MKN 10 dává pokyn použijte dodatkový kód (nebo kódujte také ), nebo jde o systém křížek hvězdička. ě Není příliš tolerován v ostatních ttíhpřípadech. (Jde o problém českého rozhraní, což není

26 Akutní cystitida s E. colí je vždy CC? N30.0 Akutní cystitida + B96.2 E.coli Správně (Francie, Kanada) HDG: N30.0 B96.2 VDG:... Zařazení: ř Bez CC

27 Akutní cystitida s E. colí je vždy CC? N30.0 Akutní cystitida + B96.2 E.coli Chybně díky nedokonalému rozhraní (ČR) HDG: VDG: Zařazení: N30.00 B96.2 SCC S_CC

28 Pacient přijat pro střevní obstrukci při ZN. provedena enteroenteroanastomóza K56.6 střevní obstrukce C18.9 ZNtl. střeva (???)

29

30 Akutní cysttda cystitida způsobená E. coli E. coli není (ve skutečnosti) ani komorbidita ani komplikace patří k popisu HDG přesto funguje jako CC, protože je na místě VDG

31 Dodatkový kód lze použít... jenom kde je ý p j j takto výslovně uvedeno?

32 Nespecifický kód pro HDG pooperační p komplikaci absces zde je instrukce k použití 2, kódu:

33 Nespecifický kód pro HDG pooperační p komplikaci Lze doplnit specifický kýkód kód (např. ř pro embolii)?

34 Příklad z praxe Revize netolerují deskriptivní kódování, které vede k tomu, že se nemoc komplikuje (ve smyslu zařazení do CC a MCC) sama sebou Příklad: Plánováno ambulantní provedení ERCP, ale pro silné bolesti pacient přijat, přičemž zjištěna iritace pankreatu...; třetí den dimise Kódováno (v jednom nebo druhém pořadí): T81.8 Jiné komplikace výkonů [sevcc=2] K85.8 Jiná akutní pankreatitida [sevcc=3] Argumentace kodéra: jsme povinni kódovat specificky Argumentace ZP: jde o jeden problém, tedy nikoliv o komorbiditu ani o komplikaci. i

35 Kritéria VDG US Medicare Kritérium prodloužení hosp. o den :

36 Plánovaný výkon neproveden Kóduje se stále primární důvod přijetí (a nikoliv Z kód, jak doporučovaly některé ZP)

37 Kritéria VDG Francie Stav se kóduje bez ohledu na dávku léku, cestu podání, a to včetně situací, kdy jde o pouhé pokračování č léčby, kterou měl ě pacient doma

38 Kritéria VDG Francie

39 Závěr rešerše a závěr k levné VDG Většina národních systémů, které jsou rešerši dosažitelné, nemá jako kritérium cenu léčby (léku) připouští kódování chronického stavu, léčeného v udržovací dávce Aktuální formulace směrnice NRC nemůže vést k interpretaci, že chronická léčba nebo levná léčba je nedostatečným kritériem.

40 Problémy s nepatří sem

41 Nevyřešené problémy s nepatří sem ZP trvají na dodržování poznámek nepatří sem

42 Problémy s nepatří sem (v US) vyřešené rozlišováním nepatří sem prvního typu a druhého typu

43 Vyřešené problémy s nepatří sem (v US)

44 Nepatří sem: Septický šok považujeme u kódu R57 za chybu v systému MKN (vede k zacyklení )

45 Shrnutí 1. Věci se pohnuly a jsou snad na dobré cestě 2. Především ZP došly k tomu, že je nutný nějaký kýkonsensus mezi nimi 3. Ukázalo se, že i nemocnice jsou schopny se zorganizovat a vytvořit nějaké výklady, které lze diskutovat a obhájit u zdravotních pojišťoven 4. Je potřeba naučit se žít (kódovat) s vědomím, že existují a BUDOUVŽDY existovat různévýklady (ani UZIS nebude definitivní arbitr tak, jak si někteří představují)

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Plénum Ústavního soudu složené z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vladimíra Kůrky,

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách

Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách Verze dokumentu 4.0 18. listopadu 2014 Autoři: Oponentura: MUDr. Petr Tůma, konzultant DRG Ing. Petr Mašek, konzultant DRG

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách.

Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách. Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách. (vypracované jako součást dopisu AMICUS CURIAE pro Ústavní

Více

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Seznámení s MKN-10 a jejím použitím, vyplňování příčin

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika, www.jzp.cz

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Zděnek Dobiáš AUTOŘI TEXTU: Ing. Zděnek Dobiáš Zdeněk Kolář Ing. Bc. Alena Paukrtová Učební text č. 15 v rámci projektu

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN NOK ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán

Více

EXPERTIZA K PROBLEMATICE ÚPRAVY PRÁVNICKÝCH OSOB V NÁVRHU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A K TÉMATU VEŘEJNÉ/OBECNÉ PROSPĚŠNOSTI

EXPERTIZA K PROBLEMATICE ÚPRAVY PRÁVNICKÝCH OSOB V NÁVRHU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A K TÉMATU VEŘEJNÉ/OBECNÉ PROSPĚŠNOSTI Strana 1/19 EXPERTIZA K PROBLEMATICE ÚPRAVY PRÁVNICKÝCH OSOB V NÁVRHU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A K TÉMATU VEŘEJNÉ/OBECNÉ PROSPĚŠNOSTI Zadavatel expertizy: Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1 Zpracovatel

Více

Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová

Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová OBSAH 224,406 224,406 224,406 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH...6 3. VYBRANÉ STANDARDY KVALITY...9 3.1 STANDARD Č.

Více

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky TEMPUS 09/2013 ročník 22 MEDICORUM časopis české lékařské komory SYNDROM vyhoření Nemoc lékařů i českého zdravotnictví DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

I 18 Dohadné položky v cizí měně

I 18 Dohadné položky v cizí měně I 18 Dohadné položky v cizí měně Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní

Více

Kvalita dalšího vzdělávání

Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: Kvalita dalšího vzdělávání Koncepční část Materiál pro analyticko koncepční studii IPN KONCEPT Jméno hlavního metodika: Mgr. Klára Bezděková Jména spolupracujících autorů: Mgr.

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF 1. Human development, 2. Body constitution, 3. Health status, 4. Disability evaluation,

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

Obsah: bsah:...................................................................................................................................

Obsah: bsah:................................................................................................................................... III.A Shrnutí legislativních změn, jejichž provedení je navrhováno k posílení účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a k odstranění jeho aplikačních nedostatků Zpracovalo Ministerstvo vnitra

Více