Tax news. 07 Příloha. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 02 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Kdo vám pomůže zvládnout stres?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tax news. 07 Příloha. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 02 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Kdo vám pomůže zvládnout stres?"

Transkript

1 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Tax news listopad 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 02 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Mimořádné odměny pro vysoko příjmové zaměstnance je výhodné vyplatit před koncem roku 2012 Koordinační výbor KDP ČR a GFŘ Novely zákona o DPH Judikatura SDEU Penzijní reforma Daňová správa prochází zásadní organizační a kompetenční reformou Daňové změny od 1. ledna 2013 Metodický postup k zadávání veřejných zakázek v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Dotace na vzdělávání pro pražské zaměstnance Dotace na vzdělávání pro mimopražské zaměstnance Vzdělávejte se pro růst! Daňové povinnosti na prosinec 2012 Investiční pobídky - novinky pro zpracovatelský průmysl

2 Přímé daně Mimořádné odměny pro vysoko příjmové zaměstnance je výhodné vyplatit před koncem roku 2012 Od roku 2013 dojde s největší pravděpodobností k navýšení daňového zatížení vysoko příjmových skupin zaměstnanců a ke zvýšení odvodu pojistného na zdravotní pojištění u těchto zaměstnanců (zrušení stropů pro odvody na zdravotní pojištění a zavedení tzv. solidární daně). Proto může být v některých případech výhodné vyplatit mimořádné odměny pro Vaše zaměstnance ještě před koncem roku 2012, tj. nejpozději s prosincovou mzdou. Ke správnému nastavení výplaty těchto mimořádných odměn je však nutné správně zpracovat podklady, které budou zakládat zaměstnancům právo na přiznání těchto odměn. Důležité je, aby na základě těchto podkladů odměny zaměstnancům skutečně náležely již v roce 2012, tj. aby jejich vyplacení nebylo podmíněno a nebyla zde např. možnost vracení odměn v případě ukončení pracovního nebo jiného poměru. Velice rádi Vám pomůžeme s nastavením jednoznačného smluvního vztahu a nároku na odměny za rok Nepřímé daně Koordinační výbor KDP ČR a GFŘ Zelené bonusy GFŘ v rámci tohoto příspěvku potvrdilo, jaký by měl být DPH režim v případě provozování výroby energie z obnovitelných zdrojů. Příspěvek poukazuje na DPH režim různých forem dotací a podpor, které náleží výrobci energie (zelený bonus, stanovené výkupní ceny elektřiny), a to i s ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Uplatňování DPH při provozování dětských jeslí Tento příspěvek komentuje možnost osvobození či aplikaci snížené sazby DPH v případě provozování jeslí například nestátními neziskovými zařízeními. Nejde sice o problematiku se širokými dopady na plátce DPH, daný rozbor však může být relevantní pro ty, kteří uvažují o případném provozování obdobných zařízení např. pro své zaměstnance. Dodání použitého zboží formou finančního leasingu Bylo potvrzeno, že režim podle 90 zákona o DPH lze použít i v případě dodání použitého zboží formou finančního leasingu. Dále popisuje situaci, kdy výkup použitého zboží je prováděn jedním subjektem, který prodává toto zboží druhému subjektu, jenž je teprve dodává konečnému zákazníkovi. Cena mezi těmito dvěma subjekty je sjednána relativně tak, že záleží na dosažené ceně při dodání konečnému zákazníkovi. Pokud obdobné transakce provádíte, v příspěvku můžete nalézt varianty řešení DPH režimu. 02

3 Nepřímé daně Novely zákona o DPH Dle našich předpokladů by měly obě novely zákona o DPH, o kterých jsme vás v minulosti již informovali (technická i sazbová novela), být s velkou pravděpodobností přijaty v průběhu prosince a měly by být účinné od všeobecně předpokládaného data (tj. od 1. ledna 2013). V současné době jsou stále na pořadu jednání Poslanecké sněmovny, respektive Senátu. Je rovněž nezbytný jejich podpis nebo nevetování prezidentem. Judikatura SDEU C-392/11 Field Fisher Waterhouse LLP C-318/11 Daimler, C-319/11 Widex A/S Soudní dvůr se v případu C-318/11 Daimler, C-319/11 Widex A/S vyjadřuje k otázce provozoven, které aktivně neposkytují transakce ve vztahu k zákazníkům (např repre-office). Současně vyjasňuje, kdy může provozovnu určité osoby vytvořit i entita právně na této osobě nezávislá. Názor SDEU má kapacitu posunout současný výklad problematiky vzniku provozoven pro účely DPH a může mít zásadní dopad, pokud bude schválena technická novela zákona o DPH (ta by měla od příštího roku modifikovat znění definice provozovny pro účely DPH). Pokud máte v České republice neaktivní repre-office, měli byste s ohledem na připravovanou novelu zvážit registraci k DPH od roku 2013 a její dopady. Pokud budete potřebovat bližší informace, případně naši asistenci, kontaktujte nás prosím. C-557/11 Kozak V daném případu SDEU potvrdil, že v případě úplaty za prodávané pobytové zájezdy je často nezbytné za tím účelem nakupované výkony a výkony poskytované z vlastních kapacit podrobit dvěma odlišným daňovým režimům. Pouze v některých případech je možné celou úplatu podrobit jedinému režimu DPH. Uvedeno rozhodnutí může mít široké dopady nejen na cestovní kanceláře v prvém slova smyslu. Seznámit s jeho obsahem by se měli ti plátci, kteří poskytují například pouze nakupovanou službu ubytování včetně plnění (byť vedlejších) poskytovaných z vlastních kapacit (např. přeprava, vstupenky do divadla, seminář) apod. Kontaktujte nás a získejte další podrobnosti o daném soudním rozhodnutí, pokud poskytujete jakákoli nakupovaná plnění související s ubytováním (cestováním). C-299/11 Gemeente Vlaardingen V rámci tohoto případu se SDEU zabýval způsobem aplikace DPH u tzv. dlouhodobého majetku vyrobeného vlastní činností, který byl použit pro účely nezakládající plný nárok na odpočet daně. V daném rozhodnutí SDEU dochází k závěrům, které jsou zjevně neslučitelné se současným postojem české daňové správy k odpovídajícím ustanovením českého zákona o DPH. Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte nás prosím. C-165/11 Profitube SDEU potvrdil, že DPH může podléhat i dodání zboží na území EU, ačkoli ještě doposud nebylo propuštěno do režimu dovozu. Domníváme se, že výklad SDEU v této oblasti plně odpovídá českému zákonu o DPH. Nicméně podle našich informací může dané rozhodnutí změnit praxi v jiných členských státech, které dodávky zboží nepropuštěného do režimu dovoz staví mimo předmět daně. Pokud obchodujete se zbožím v jiných státech EU a v souladu s tamní praxí neuplatňujete DPH, měli byste se tímto rozsudkem blíže zabývat. V případě Vašeho zájmu Vám můžeme pomoci potřebné informace zjistit. C-532/11 Leichenich V uvedeném rozhodnutí SDEU posuzoval DPH režim nájemní smlouvy, kdy nebylo zřejmé, zda jde o pronájmem movité věci nebo o pronájmem nemovitosti. Ačkoli tento judikát nepřinesl nijak překvapivé závěry, může být při obdobném rozhodování v praxi cenným vodítkem. Máte-li zájem o bližší popis případu Leichenich, neváhejte se na nás kdykoli obrátit. 03

4 Ostatní Penzijní reforma V návaznosti na přijetí zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření a zákona č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím dvou výše uvedených, dochází k úpravě stávajícího základního důchodového pojištění v České republice, a to od 1. ledna Od ledna příštího roku dojde tedy k zavedení tří pilířového důchodového systému. 1. První pilíř představuje základní důchodový systém. Tento systém je povinný, z jehož účasti se nelze z důvodu účasti v ostatních pilířích vyvázat. Upraven je zejména zákonem 155/1995 Sb. 2. Účast ve druhém pilíři bude spočívat ve vyvedení části placeného pojistného zaměstnavatele ze základního pilíře důchodového systému k tzv. penzijní společnosti. Zaměstnanec k příspěvku zaměstnavatele přidá další 2%, která budou nad rámec stávající výše odvodů. Tato penzijní společnost bude provádět investiční správu finančních prostředků účastníka po celou dobu výdělečné činnosti jedince. 3. Třetí pilíř představuje pro nás již známé penzijní připojištění se státním příspěvkem, které se mění na doplňkové penzijní spoření. Stávající penzijní připojištění se sice neruší, ale nově jej v podobě, kterou doposud známe, nebude již možné uzavírat. Účast ve druhém a třetím pilíři bude dobrovolná a jejich činnost bude nově zajišťovaná novými subjekty, penzijními společnostmi. Možnost vstoupit do druhého pilíře budou mít všechny osoby starší 18 let, kterým ještě nebyl přiznán starobní důchod. Mladším ročníkům bude umožněno vstoupit kdykoli do konce roku, v němž dosáhli 35 let věku. Osoby, které budou v době spuštění druhého pilíře starší než 35 let, budou muset své rozhodnutí učinit během prvního pololetí roku O zaváděném druhém pilíři bylo v médiích prezentováno mnoho informací, a to včetně velkého množství kalkulaček pro výpočet výhodnosti vstupu. Ve většině případů se však jednalo o velmi obecné informace a doporučení či modely pracující s mnoha zjednodušujícími podmínkami. Rozhodnutí o účasti je sice dobrovolné, avšak vzhledem k nemožnosti následného vystoupení se stává pro každého velice významným. Vždyť v průměru stráví každý z nás čtvrt života v důchodu, přičemž po odchodu do důchodu zpravidla tvoří starobní důchod jediný příjem jedince. Deloitte nabízí komplexní proškolení v problematice důchodové reformy a výhodnosti vstupu do II. pilíře s důrazem na posouzení individuální výhodnosti pro jednotlivé účastníky. Daňová správa prochází zásadní organizační a kompetenční reformou Daňová správa je v České republice tvořena třístupňovou soustavou orgánů, které tvoří Generální finanční ředitelství, 8 finančních ředitelství, 199 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad. S účinností od 1. ledna 2013 toto tradiční uspořádání zanikne a kompetence dosavadních územních finančních orgánů převezmou orgány nové Finanční správy České republiky. V čele centrálně řízené soustavy orgánů Finanční správy ČR bude nadále Generální finanční ředitelství ( GFŘ ) s celostátní působností. Zachován zůstane v nezměněné podobě rovněž Specializovaný finanční úřad pro velké a specifické daňové subjekty (zejména finanční instituce a právnické osoby s obratem přesahujícím částku 2 mld. Kč). Podstatou reformy je tak zejména transformace současných 8 finančních ředitelství a 199 finančních úřadů na: Jedno Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně jakožto orgán druhé instance v daňovém řízení (tj. bude působit jako čistě odvolací orgán); 14 nových finančních úřadů s územní působností odpovídající územnímu členění České republiky na kraje - sídla jednotlivých úřadů se budou nacházet přímo v krajských městech a v hlavním městě Praze, název kraje bude i součástí názvu příslušného finančního úřadu (např. Finanční úřad pro Středočeský kraj ); Územní pracoviště těchto nových finančních úřadů, která budou nyní zřízena na všech místech, kde má v roce 2012 sídlo dosavadních 199 zanikajících finančních úřadů. Správcem daně bude vždy jeden z nových 14 finančních úřadů, územní pracoviště jsou pouze jejich vnitřními organizačními útvary (tj. příslušná rozhodnutí aj. bude vždy vydávat finanční úřad, nikoli jeho územní pracoviště). Na každém územním pracovišti by nicméně měla být zřízena podatelna, resp. každé územní pracoviště by mělo mít svoji vlastní datovou schránku. Nad rámec dosavadních kompetencí budou nové finanční úřady provádět i kontrolu dotací, finanční kontrolu a výběr pojistného na důchodové spoření, resp. provádět jeho převod na účty penzijních společností. V souvislosti s reorganizací vydalo GFŘ nyní pokyn GFŘ-D-12, který obsahuje výčet nových finančních úřadů a jejich územních pracovišť, stanovuje jejich zkratky (viz příloha č. 1 tohoto pokynu) a obsahuje pravidla pro výchozí umístění spisů daňových subjektů, a pokyn GFŘ-D-13, který stanovuje pravidla pro následný přesun spisů mezi územními pracovišti v rámci jednoho finančního úřadu. Daňová správa rovněž zveřejnila přehled dosavadních 199 finančních úřadů a jejich nástupnických 14 nových finančních úřadů. Ohledně spisu daňového subjektu ve smyslu pokynu GFŘ-D-12 platí, že bude primárně umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu má fyzická osoba místo pobytu a právnická osoba sídlo. 04

5 Ostatní Složitější situace nastává v případě poplatníků daně z nemovitostí. Dle základního pravidla platí, že pokud má poplatník místo pobytu nebo sídlo na území kraje, spisy týkající se daně z nemovitostí všech jeho nemovitostí v daném kraji budou umístěny na územním pracovišti, v jehož územním obvodu má poplatník místo pobytu nebo sídlo; v dalších specifických případech se postupuje dle algoritmu obsaženého v pokynu GFŘ-D-12, resp. schématu Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013 zveřejněného daňovou správou. Nová organizační struktura bude mít dopad i do procesu výběru a placení daní. Čtrnácti novým finančním úřadům, resp. jejich bankovním účtům budou od přiděleny nové matrikové části (matriky). Zaplatit daň novým finančním úřadům bude nejdříve možné k datu splatnosti od , kdy budou účty otevřeny v ČNB. Veškeré výše uvedené materiály, včetně nových matrik účtů, jsou mj. dostupné na internetových stránkách české daňové správy - cds.mfcr.cz, pod záložkou Aktuální informace ke vzniku Finanční správy. Daňové změny od 1. ledna 2013 Jak jsme Vás již informovali, Poslanecká sněmovna dne schválila sněmovní tisk 801, který s účinností od navrhuje několik změn v zákoně o daních z příjmů, v zákoně o DPH, v zákoně o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a dalších. Zákon nyní bude projednán Senátem, a to na schůzi začínající , a následně musí být podepsán Prezidentem. Vzhledem k tomu, že zákon bude pravděpodobně Senátem zamítnut, bude navíc nutné jeho opětovné schválení Poslaneckou sněmovnou, a to alespoň 101 hlasem. Změny obsažené v tomto zákoně obsahují zejména: Daň z příjmů fyzických osob V oblasti daně z příjmů fyzických osob dochází k zavedení tzv. solidárního příspěvku, tj. de facto navýšení sazby o 7% pro příjmy ze zaměstnání a podnikání převyšující 48násobek průměrné mzdy. V oblasti výdajových paušálů dochází k následujícím změnám: Paušály zůstanou zachovány, avšak u těch, kteří si uplatňují výdajový paušál ve výši 40% (např. auditoři, advokáti, daňoví poradci) se navrhuje omezení absolutní výše paušálních výdajů na Kč. Výdajový paušál 30% uplatňovaný u příjmu z pronájmu se navrhuje omezit na maximální výši odpočtu Kč. Při uplatňování paušálních výdajů nebude možné za určitých podmínek uplatnit slevu na manželku a děti. Zdravotní pojištění Ruší se stropy na odvody zdravotního pojištění jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele. Daň z přidané hodnoty Sazby DPH se s účinností od zvyšují o jeden procentní bod na 15% a 21%. V souvislosti s tím je nezbytné vyřešit přechod mezi roky 2012 a 2013, především v oblasti záloh přijatých v roce 2012 a zúčtovaných v roce 2013 (zákon o DPH by měl obsahovat jiná řešení přechodu 2012/2013, než jaká byla v minulosti při změnách sazeb použita) a dále v oblasti vyúčtování dodávek vody, elektřiny, plynu apod. Velmi zásadní změnou může pro některé plátce být přeřazení dodávek většiny zdravotní techniky mezi plnění podléhající standardní sazbě DPH. K tomu je nutné poznamenat, že Poslanecká sněmovna by měla v nejbližších dnech jednat ještě o technické novele zákona o DPH, která řeší řadu oblastí, jako například změnu zdaňovacího období, ručení za DPH neodvedenou dodavatelem, používání elektronických daňových dokladů, či použití režimu přenesení daňové povinnosti v případě stavebních prací. Dle našich předpokladů by měla být tato novela s velkou pravděpodobností přijata. Daň z převodu nemovitostí Sazba daně z převodu nemovitostí vzroste od roku 2013 na 4%. Dodáváme, že některé z uvedených návrhů jsou navrhovány pouze na přechodné období let Otázkou stále zůstává, zda legislativní proces bude dokončen před koncem roku 2012, případně zda vůbec výše uvedené změny budou schváleny ve všech následujících legislativních krocích. O dalším vývoji Vás budeme touto formou nebo individuálně průběžně informovat. V případě, že budete chtít blíže diskutovat dopady novely na Vaši společnost, neváhejte nás kontaktovat. 05

6 Granty a pobídky Metodický postup k zadávání veřejných zakázek v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Dne 23. října 2012 byl Řídícím orgánem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vydán Metodický postup k zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Metodický postup slouží příjemcům dotace jako pomůcka při realizaci zadávacího řízení. Dotace na vzdělávání pro pražské zaměstnance Rada hl. m. Prahy vyhlásila 6. výzvu k předkládání žádostí v Operačním programu Praha - Adaptabilita ve všech třech prioritních osách. Výzva byla otevřena 31. října 2012 a plánované ukončení příjmu žádostí je 10. ledna Pro podnikatelské subjekty (patřící mezi mikropodniky a malé a střední podniky) je určena první prioritní osa, která je zaměřena na vzdělávání zaměstnanců. Výzva je zaměřena na realizaci programů a kurzů dalšího profesního vzdělávání, včetně realizace odborných stáží. Cílovou skupinou výzvy jsou zaměstnanci příjemce ohrožení na trhu práce (tj. např. zdravotně znevýhodnění zaměstnanci, zaměstnanci do 30 let a nad 50 let, zaměstnanci s nižší kvalifikací, zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené atd.) s místem výkonu na území hl. m. Praha. Dotace na vzdělávání pro mimopražské zaměstnance Vzdělávejte se pro růst! Společnosti (malé, střední i velké) mohou v současné době žádat přes místně příslušné úřady práce o dotaci na obecné i specifické vzdělávání. Podpora je určena pro podniky, které působí odvětví strojírenství, stavebnictví, nezávislého maloobchodu, terénních sociálních služeb a odpadového hospodářství. Dotace může činit až 100 % způsobilých nákladů. Investiční pobídky - novinky pro zpracovatelský průmysl Novela zákona o investičních pobídkách, jež je účinná od července 2012, zlepšila pro zpracovatelský průmysl podmínky pro čerpání této veřejné podpory. Základní podmínkou je nadále výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro výrobu, jež musí činit minimálně 50 respektive 100 milionů Kč v závislosti na regionu, kde má být investice realizována. Byl však snížen povinný podíl nového strojního zařízení, a to na polovinu minimální investice. Nově je zaveden institut strategické akce ve výrobě, kde jsou však podmínky náročnější minimální investice do výroby 500 milionů Kč a vytvoření 500 nových pracovních míst. Jediným regionem, kde investiční pobídky bez výjimky čerpat nelze, je Praha. Investiční pobídky lze čerpat v několika formách, zejména však formou slevy na dani, v případě strategické investiční akce ve výrobě pak částečně přímá dotace. Maximální výše podpory je kalkulována dle výše pořízeného majetku v rámci investiční akce a činí obecně až 40 % těchto výdajů, tzv. způsobilých nákladů, resp. až 50 % nebo 60 % v případě středního nebo malého podniku. Nově je doba možného čerpání investiční pobídky, resp. slevy na dani z příjmů právnických osob až 10 let. Přínosem novely je úprava metodiky pro určení výše způsobilých nákladů. Při jejich propočtu je nezbytné dodržet minimální výši poměru strojního zařízení, a to alespoň 50 % celkové investice. Nově tak lze zahrnout do způsobilých nákladů pouze část hodnoty stavby a pozemků, pokud jejich výše činí více jak 50 % celkové investice. Díky této možnosti daná společnost již nepřijde o nárok na investiční pobídky, jak tomu bylo dříve. Pro více informací navštivte naše stránky 06

7 Příloha Daňové povinnosti Prosinec 2012 pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za říjen 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pátek 14. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za listopad 2012 pondělí 17. čtvrtek 20. čtvrtek 27. daň z příjmů daň silniční daň z příjmů spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň záloha na daň za říjen a listopad 2012, event. splatnost jedné zálohy na daň měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků splatnost daně za říjen 2012 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za listopad 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2012 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za listopad 2012 souhrnné hlášení za listopad 2012 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2012 pondělí 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2012 Zdroj: 07

8 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Přímé daně Nepřímé daně Jaroslav Škvrna: John Ploem: Zbyněk Brtinský: Miroslav Svoboda: Marek Romancov: Peter Wright: LaDana Edwards: Tomas Seidl: Adham Hafoudh: Radka Mašková: Granty a pobídky Luděk Hanáček: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích poskytuje společnost Deloitte svým klientům světové možnosti a špičkové služby, které společnostem umožňují řešit ty nejnáročnějších obchodní a podnikatelské úkoly. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Jaký je Váš výhled? Daňový zpravodaj červen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Témata k zamyšlení při přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob Aktuální situace změny daňových zákonů

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Novinky v oblasti dotací

Novinky v oblasti dotací Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Novinky v oblasti dotací listopad 2013 Deloitte Česká republika ČR - dotace Poslední příležitost získat dotaci na nákup strojního vybavení Ministerstvo průmyslu

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

Daňový zpravodaj. březen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Převodní ceny a dohled Česká finanční správa identifikuje oblast převodních cen jako oblast se zásadním významem pro výběr daně z příjmů, zejména u právnických

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) Daňový kalendář pro rok 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015 Operační program Podnikání - omezení v rámci V rámci některých nově vyhlášených

Více

Daňový zpravodaj. červenec 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. červenec 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Zákon o poskytování služby Poslanecká sněmovna schválila zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jestliže jej potvrdí i Senát a podepíše prezident,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ Daňový kalendář Leden pondělí 10. splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z úterý 25. splatnost daně za listopad

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj červenec 2013, Deloitte Česká republika 02 Aktuality 03 Přímé daně 03 Nepřímé daně 05 Příloha Pomoc malým a středním firmám postiženým povodní Daňové

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva)

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva) Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva) V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Daňový zpravodaj. květen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. květen 2015. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015 Příjmy společníka fakturujícího společnosti nemusí být příjmy ze V nedávném rozsudku se Nejvyšší

Více

Daňový zpravodaj. únor 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. únor 2015. Deloitte Česká republika Vydané informace Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Vydané informace Zdaňování jednatelů ze zahraničí Po roce nejasností potvrdilo Generální finanční ředitelství postup pro zdaňování jednatelů českých

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Daňový zpravodaj. duben 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. duben 2015. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Podání přiznání k dani z příjmů V souvislosti se změnou pravidel pro podání přiznání musí být přiznání k dani z příjmů právnických osob od roku 2015 podáno pouze

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6. Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.2013 Zákon č.456/2011 Sb. o Finanční správě ČR Původní soustava územních

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Termíny daňových povinností pro rok 2002

Termíny daňových povinností pro rok 2002 fiscalità daně 13 economicrevue 55 Termíny daňových povinností pro rok 2002 CZ Poznámka ke spotřební dani: Plátci spotřebních daní jsou povinni denně platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

Právní novinky. duben 2015. Deloitte Česká republika

Právní novinky. duben 2015. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Průtahy v přípravě a realizaci Všechny větší stavební projekty čeká zřejmě zdržení v jejich přípravě a realizaci. K 1. lednu 2015 totiž nabyla účinnosti novela zákona

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Yveta Novotná vedení účetnictví RYCHLOST PRECIZNOST NÍZKÁ CENA LEDEN 2 listopad 2011 9 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z pátek 20 fyzických

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Říjen 2013 Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání českých a zahraničních

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Daňový zpravodaj. září 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. září 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů, o které jsme Vás informovali v předchozích číslech našeho zpravodaje, již byla předložena do Poslanecké

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj září 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Daňová uznatelnost úroků z akvizičního úvěru Novinky v oblasti novel daňových zákonů Akční plán k erozi základu

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

Daňový kalendář 2011

Daňový kalendář 2011 Daňový kalendář 2011 10.01. 20.01. LEDEN zdravotní pojištění záloha za prosinec 2010 splatnost daně za listopad 2010 (mimo sociální pojištění záloha za prosinec 2010 25.01. 31.01. splatnost daně za listopad

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při administraci s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Nová Cenová mapa prodejních Společnost pro cenové mapy ČR ve spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila od února na webové adrese www.cenovamapa.org

Více

Daňový zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015 Zahrnutí náhrad za dovolenou Rádi bychom Vás informovali, že byl na Koordinačním výboru mezi

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj prosinec 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Dotace & výzkum a vývoj 06 Příloha Vklady nemovitostí od 1. ledna 2014 - zrušení

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha implikace na ový systém v ČR Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika implikace na ový systém v ČR Nepříjemné překvapení Zaměstnanci, kteří jsou dlouhá léta zvyklí, že za ně ové záležitosti vyřizuje zaměstnavatel,

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v současnosti intenzivně připravuje Operační program (dále jen OPPIK) pro programové období 2014

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Daňové, účetní a právní novinky Newsletter Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Osnova: Novinky ve finanční správě Důchodové spoření tzv. Opt-out Změny zákona o DPH Daň z převodu nemovitostí Upozornění

Více

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s daňovou problematikou ČR vymezení základních

Více