Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů"

Transkript

1 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani na poplatníka u důchodců Změny v oblasti ručení za DPH registr nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Problémy s podáním prostřednictvím datových schránek na konci roku 2012 Daňové povinnosti na únor a březen 2013 Sazby u zdravotnických prostředků od 1. ledna 2013 Judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU) Foreign Account Tax Compliance Act Nové daňové tiskopisy Důchodové spoření a záloha na důchodové spoření

2 Komplexní změny Přímé daně Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani na poplatníka u důchodců Konec roku je za námi, sváteční pohoda je zapomenuta a naplno se rozbíhají práce ve finančních odděleních. Reportujeme, vykazujeme, počítáme a uzavíráme. Chtěli bychom Vás upozornit na pár věcí, na které byste v této sezóně uzavírání knih neměli zapomenout. Dobře si rozmyslete tvorbu dohadných položek, zvažte rezervy Tvorba dohadných položek a rezerv se v loňském roce diskutovala poměrně obšírně. Jen upozorňujeme, že teď je ten rozhodující čas. Daňový dopad je totiž zcela závislý na účetním posouzení. Jak známo, dohadnou položku můžeme tvořit v případě, kdy jsou již ke konci účetního období v podstatě splněny podmínky nároku. To je nutné včas a důkladně posoudit. Pokud je o vzniku nároku pochybnost, je nutné zvážit tvorbu rezervy. Změňte sazbu DPH Nezapomeňte, že po dlouhých politických hrátkách nakonec opravdu stouply obě sazby DPH, a to každá o 1%. Ohlídejte hlavně automatické fakturační systémy, aby na změny reagovaly. Pošlete mzdovou účtárnu na školení Ve zdanění příjmů fyzických osob se toho na Nový rok změnilo opravdu mnoho. Týká se to pravidel slev na daň, změny stropů na odvody sociálního a zdravotního. Také nezapomeňte včas odvést pojistné svých zaměstnanci za prosinec do 20. ledna. Připomínáme, že náklady na sociální a zdravotní pojištění jsou daňovým nákladem pouze tehdy, jsou-li zaplaceny. S účinností od 1. ledna 2013 zákon o daních z příjmů neumožňuje uplatnit slevu na poplatníka u osob, které k 1. lednu zdaňovacího období pobírají starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. Někteří poplatníci pobírající starobní důchod reagovali na změnu v zákoně tím, že požádali správu sociálního zabezpečení o pozastavení výplaty důchodu na období dne 1. ledna tak, aby v tento rozhodný den nepobírali starobní důchod a mohli si tak uplatnit slevu na poplatníka na celý rok. Cílem není v této chvíli hodnotit, zda takovýto postup je či není zneužitím práva (obcházením zákona), na což poukazuje mj. i Generální finanční ředitelství ve své tiskové zprávě; rádi bychom však upozornili na některé problémy, které takovýto postup poplatníků může přinést mzdovým oddělením zaměstnavatelů. V souladu s 38k, odst. 4 zákona o daních z příjmů plátce daně srazí zálohu na daň a přihlédne k měsíční slevě na dani a k měsíčnímu daňovému zvýhodnění, podepíše-li poplatník do 30 dnů po vstupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období prohlášení o tom, že k 1. lednu zdaňovacího období nepobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. Bude následně na plátci, jak vyhodnotí poplatníkovo prohlášení a zda slevu na dani poplatníkovi uplatní. Dovolujeme si upozornit, že v případě uplatnění slevy na dani a následného zjištění, že sleva byla uplatněna neoprávněně, se plátce daně vystavuje nebezpečí postihu v podobě úroku z prodlení z neoprávněně uplatněné částky slevy na dani. Případné vymáhání náhrady škody po zaměstnanci by pak bylo zřejmě v praxi dosti problematické. Na druhé straně v případě neuplatnění slevy na dani může poplatník požádat ve lhůtě 60 dnů plátce daně o vysvětlení, které je povinen do 30 dnů plátce písemně poplatníkovi poskytnout. Pokud poplatník nesouhlasí s vysvětlením plátce, má možnost do 30 dnů od obdržení vysvětlení podat správci daně stížnost na postup plátce. Správce daně pak o této stížnosti rozhodne a případně uloží plátci daně zjednat nápravu. Plátce a poplatník tak tímto postupem získají rozhodnutí správce daně v dané věci. Nicméně v případě, že plátce neuplatní slevu na dani poplatníkovi neoprávněně, vystavuje se dále i riziku soukromoprávního sporu s příslušným poplatníkem. Dopočítejte opravné položky, překontrolujte rezervy Zkontrolujte, zda máte u pohledávek uplatněny maximální zákonné opravné položky. Něco se mohlo změnit ve stavu jejich vymáhání nebo prostě jen uběhl čas potřebný k tomu účtovat položku vyšší. 02

3 Nepřímé daně Změny v oblasti ručení za DPH registr nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Od 1. ledna 2013 novela zákona o DPH rozšiřuje oblast ručení pro odběratele za nezaplacenou DPH. Nové instituty nespolehlivého plátce a spolehlivých účtů by měly sloužit hlavně jako nástroj v boji proti daňovým únikům v oblasti DPH. Mohou však mít podstatné dopady na jakékoli plátce DPH v obchodně-právních vztazích. Registr nespolehlivých plátců Za nespolehlivého plátce může být na základě rozhodnutí správce daně označen plátce DPH, který poruší závažným způsobem povinnosti vztahující se ke správě DPH (dle zákona o DPH a daňového řádu). Jedná se o povinnosti porušené po 1. lednu 2013, nikoliv za předchozí období. Nespolehlivý plátce bude následně zveřejněn ve veřejném registru nespolehlivých plátců, což může mít následující dopady: Tento plátce DPH bude muset mít povinně měsíční zdaňovací období. To může mít zásadní vliv na způsob zpracování podkladů pro sestavení DPH přiznání a na cash flow. Zákazníci tohoto plátce DPH budou ručit za českou DPH, která nebude odvedena. To může vést k odlivu zákazníků a snížení prodejů (pro zákazníky je obchodování s nespolehlivým plátcem vždy do určité míry rizikové). Podle informace Generálního finančního ředitelství, zveřejněné dne 4. ledna 2013 na webu Finanční správy ČR, se příslušným závažným porušením rozumí (postačí splnění jedné z možností): Plátce DPH poruší zákonné povinnosti, což má za důsledek vyměření nebo doměření dle pomůcek ve výši přesahující 500 tis. Kč (cca 20 tis. EUR) bez příslušenství daně. Plátce DPH se zapojí do podvodných obchodů a správce daně vydá u tohoto plátce zajišťovací příkaz, který nebyl ve lhůtě uhrazen. U plátce je po dobu nejméně 3 kalendářních měsíců po sobě jdoucích evidován kumulativní nedoplatek na DPH ve výši minimálně 10 mil. (cca 400 tis. EUR) bez příslušenství daně. Údaje o tom, zda je plátce nespolehlivý, budou zveřejňovány správcem daně na cgi?zprac=fdphi1&poc_dic=2. 03 Praktické kroky pro společnosti Doporučujeme přijmout preventivní kontrolní opatření, která zveřejnění v registru nespolehlivých plátců včas zabrání. V případě, že se plátce dostane do některé z výše uvedených situací, doporučujeme neprodleně ve spolupráci se správcem daně přijmout nápravná opatření. Rovněž je potřeba zajistit, aby společnost znala při obchodování statut svých dodavatelů, tj. zda nejsou zveřejněni v registru nespolehlivých plátců. Za tím účelem je podle našeho názoru vhodné přijmout opatření, prostřednictvím nichž bude v relevantním čase ověřován statut dodavatelů (podle oficiálního sdělení Finanční správy ČR bude veřejnost informována, až bude registrován první nespolehlivý plátce, tj. do té doby tedy není nutné informaci samostatně vyhledávat). Dále doporučujeme upravit smluvní dokumentaci s dodavateli tak, aby maximum rizik dopadajících na společnost bylo eliminováno. V úvahu může připadat například využití institutu zajištění daně. Registr spolehlivých účtů Od 1. dubna 2013 bude zaveden veřejný registr spolehlivých účtů. Pokud zákazník uhradí dodávku zboží nebo poskytnutí služeb na bankovní účet neevidovaný v registru spolehlivých účtů, bude ručit za českou DPH, jestliže nebude dodavatelem odvedena. Ručení za DPH nebude připadat v úvahu pouze při úhradě na bankovní účet, který bude zveřejněn v registru spolehlivých účtů. Upozorňujeme na to, že při bezhotovostním převodu na bankovní účet vedený mimo ČR může být zákazník vyzván správcem daně k ručení za českou DPH neodvedenou dodavatelem, byť by byl tento účet zveřejněn v registru spolehlivých účtů. Nicméně v těchto případech je možné ručení efektivně rozporovat, pokud bude takový účet zveřejněn jako spolehlivý. Naopak ručení by nebylo možné úspěšně napadnout, pokud by daný zahraniční účet nebyl v registru spolehlivých účtů zveřejněn. V současné době není registr spolehlivých účtů zprovozněn. Předpokládáme, že bude od data jeho aktivace součástí registru nespolehlivých plátců. Praktické kroky pro společnosti Do konce února 2013 je potřeba oznámit svému správci daně bankovní spojení všech bankovních účtů, které mají být zveřejněny jako spolehlivé (mělo by jít nejlépe o účty vedené v České republice, nicméně není to nezbytná podmínka). U stávajících plátců DPH musí být změna oznámena prostřednictvím nového tiskopisu Oznámení o změně registračních údajů. V případě společností nově zaregistrovaných k české DPH kdykoli po 1. lednu 2013 bude povinností oznámit bankovní účty přímo v registračním formuláři. Pokud nebudou správci daně bankovní účty sděleny, zveřejní pouze ty účty, které sám eviduje. Doporučujeme tak neprodleně sdělit správci daně ta čísla účtů, která jsou používána v běžném obchodním styku s odběrateli. Jedině tak při hrazení na spolehlivý účet nebudou odběratelé v nejistotě, zda jim v budoucnu nevznikne ručitelský závazek. Rovněž lze doporučit, aby společnosti pravidelně ověřovaly statut bankovních účtů svých dodavatelů a upravily smluvní dokumentaci s dodavateli tak, aby maximum rizik dopadajících na společnost bylo eliminováno. V úvahu může opět připadat například využití institutu zajištění daně. V případě, že budete chtít blíže diskutovat dopady pro Vaši společnost, neváhejte nás kontaktovat.

4 Nepřímé daně Ostatní Sazby u zdravotnických prostředků od 1. ledna 2013 Judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU) Problémy s podáním prostřednictvím datových schránek na konci roku 2012 V souvislosti s novelou zákona o DPH by měly podléhat snížené sazbě DPH jen úzce vybrané zdravotnické prostředky. Zaznamenali jsme celou řadu rozdílných postupů v praxi, kdy na téže zboží jsou uplatňovány různé sazby DPH. Přitom aplikace snížené sazby tam, kde měla být správně aplikována standardní sazba, je rizikem pro dodavatele. Opačný případ (tj. aplikace standardní sazby tam, kde měla být správně aplikována snížená sazba), může přinést odběrateli problém s nárokem na odpočet DPH. V lednu proběhla koordinanční schůzka KDP ČR, Finanční správy a Ministerstva zdravotnictví, na níž byly přijaty závěry, které by měly napomoci sjednocení výkladů v praxi. Pokud budete mít zájem, rádi Vám k tématu sazeb u zdravotnické techniky poskytneme bližší informace. C-549/11 Orfey V tomto případu SDEU posuzoval velmi specifickou transakci vyplývající z bulharského národního práva. Nicméně okomentoval přitom obecný přístup ke zdanění barterových obchodů (směna dvou plnění). V daném případě předání prvého z plnění předcházelo poskytnutí druhého z plnění, proto šlo o směnný obchod s poskytnutou zálohou ve výši 100% hodnoty druhého plnění. Přitom původně předané plnění se mělo vrátit, pokud by do určitého data příslušné protiplnění nebylo poskytnuto. Soud dovodil, že příjemce prvého plnění by měl odvést DPH podobně jako z jakékoli jiné přijaté zálohy, byť jde o zálohu v naturální podobě. Podle SDEU povinnost zdanit nepeněžní zálohu v okamžiku jejího přijetí platí i tehdy, pokud by měla být posléze vrácena - odstoupení od smlouvy dle SDEU může znamenat pouze to, že zdanění přijaté zálohy má být opraveno, nikoli to, že by nikdy záloha neměla být předmětem DPH. SDEU se také obecně vyjadřuje k tomu, jak se určuje hodnota obou plnění při barterovém obchodu vstupující do základu daně. Generální finanční ředitelství informovalo prostřednictvím tiskové zprávy, že některá podání došlá do datových schránek původních finančních úřadů a finančních ředitelství (tj. těch, které zanikly k v souvislosti se vznikem Finanční správy ČR) v období od 27. prosince 2012 do 31. prosince 2012 byla systémem datových schránek označena jako nedoručitelná a orgány Finanční správy ČR přestaly mít možnost tyto zprávy otevřít. Tato situace samozřejmě nemůže mít žádný negativní dopad na dotčené společnosti. Proto by finanční úřady měly postupně individuálně oslovit všechny daňové subjekty, kterých se popsaná situace týká, se žádostí o opětovné podání původního podání; podání bude považováno za účinné k původnímu datu podání. Foreign Account Tax Compliance Act Ve spolupráci ministerstva financí a daňové správy ( IRS ) v USA byla dne 17. ledna 2013 vydána konečná podoba prováděcího nařízení ohledně implementace amerického zákona o dodržování daňových předpisů v případě zahraničních účtů, tzv. Foreign Account Tax Compliance Act ( FATCA ). FATCA od počátku ledna 2013 vyžaduje od zahraničních finančních institucí poskytování ročních přehledů o zůstatcích a pohybech na účtech amerických osob americké daňové správě. Cílem nařízení je umožnit zahraničním finančním institucím naplňovat ustanovení zákona FATCA a předejít případným nejasnostem vyplývajícím z tohoto zákona. 04

5 Ostatní Nové daňové tiskopisy Důchodové spoření a záloha na důchodové spoření V souvislosti se vznikem Finanční správy ČR od 1. ledna 2013 byly vydány nové daňové tiskopisy, které odrážejí její novou organizační strukturu. Každý tiskopis nově obsahuje údaj o finančním úřadu a územním pracovišti. Vzory všech aktuálních daňových tiskopisů lze nalézt na webových stránkách Finanční správy ČR (http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/66.html?year=0). V této souvislosti si dovolujeme upozornit na změnu ohledně oznamování změn registračních údajů (např. obchodní firma, sídlo) správci daně. Na základě novelizace daňového řádu účinné k 1. lednu 2013 je povinné tyto změny oznamovat výhradně prostřednictvím speciálního tiskopisu Oznámení o změně registračních údajů, nikoliv např. formou vysvětlujícího dopisu. Tento formulář má být využit také při oznamování tzv. spolehlivých účtů pro účely DPH u současných plátců DPH. V souvislosti se změnami v daňové správě navíc nelze až do odvolání činit podání v registračním řízení elektronicky (zprovoznění se předpokládá v polovině března 2013). Daňový subjekt tedy může podat přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů či žádost o zrušení registrace prozatím výhradně v listinné podobě na příslušných tiskopisech. Důchodové spoření je upraveno zákony č. 426/2011 Sb. a 397/2012 Sb., které nabývají účinnosti Účastníkem je fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, pokud uzavřela s penzijní společností smlouvu o důchodovém spoření, a to nejpozději do konce roku, v němž dosáhla věku 35 let. Ti, kteří jsou v roce 2013 starší než 35 let, se musí nejpozději do konce června 2013 rozhodnout, zda do systému důchodového spoření vstoupí. Smlouvu o důchodovém spoření lze uzavřít pouze s jednou penzijní společností, s výjimkou převodu prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti. Podstatou tohoto důchodového spoření je tedy odvod 3% z důchodového pojištění a jejich navýšení o další 2% z vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení od účastníka. Každá smlouva o důchodovém spoření musí být registrována v Centrálním registru smluv. Správce Registru, jímž je Specializovaný finanční úřad, ověřuje splnění zákonných podmínek účastníků případně skutečnosti, zda nejsou již účastníky na základě registrace jiné smlouvy o důchodovém spoření. Pokud dojde ke splnění zákonných podmínek, zaregistruje správce Centrálního registru smluv smlouvu k prvnímu dni druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla smlouva doručena Centrálnímu registru smluv, a vydá rozhodnutí o registraci smlouvy o důchodovém spoření. Základní podmínku účasti v takzvaném druhém pilíři je, že penzijní společnost ani účastník nemohou takto registrovanou smlouvu o důchodovém spoření vypovědět ani od ní odstoupit či uzavřít dohodu o jejím skončení. Zaměstnanec, který obdrží rozhodnutí o registraci své smlouvy o důchodovém spoření, má povinnost tuto skutečnost oznámit svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel je pak povinen srážet pojistné na sociální zabezpečení ve výši 3,5% z vyměřovacího základu a zálohu na důchodové spoření ve výši 5% z vyměřovacího základu na sociální zabezpečení. Vyměřovací základy jsou shodné včetně zohlednění maximálního vyměřovacího základu. Pokud tedy účastník dosáhne stropu maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, nebude ani odváděna záloha na důchodové spoření, a to bez ohledu na den, kdy se stane účastníkem důchodového spoření. Důchodové spoření se odvádí formou záloh na důchodové spoření a je splatné ve lhůtách pro odvod zálohové daně určenému finančnímu úřadu. Zaměstnavatel je tedy povinen ve stejné lhůtě předložit Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření. Po ukončení kalendářního roku bude zaměstnavatel povinen provádět Vyúčtování pojistného na důchodové spoření. Lhůtou pro vyúčtování pojistného za rok 2013 je do

6 Příloha Daňové povinnosti Únor 2013 Březen 2013 pondělí, 11. spotřební daň platnost daně za prosinec 2012 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek, 14. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za leden 2013 pátek, 15. podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2013 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2012 podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně pátek, 1. podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací obodbí 2012 úterý, 12. spotřební daň splatnost daně za leden 2013 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek, 14. Intrastat výkazy pro intrastat za únor 2013 pátek, 15. čtvrtletní záloha na daň podání oznámení platebního zprostředkovatele. středa, 20. pondělí, 25. spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků splatnost daně za prosinec 2012 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za leden 2013 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2013 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za leden 2013 souhrnné hlášení za leden 2013 výpis z evidence za leden 2013 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2013 středa, 20. pondělí, 25. spotřební daň měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření daňové přiznání za únor 2013 daňové přiznání k ulatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty (technických) benzinů za únor (pokud vznikl nárok) splatnost daně za leden 2013 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za únor 2013 čtvrtek, 28. odvod z loterií a jiných podobných her odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2013 podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2012 daň z přidané hodnoty energetické daně souhrnné hlášení za únor 2013 výpis z evidence za únor 2013 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2013 Zdroj: 06

7 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Přímé daně Nepřímé daně Jaroslav Škvrna: John Ploem: Zbyněk Brtinský: Miroslav Svoboda: Marek Romancov: Peter Wright: LaDana Edwards: Tomas Seidl: Adham Hafoudh: Radka Mašková: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : 397. Zákon o pojistném na důchodové spoření 398. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o pojistném

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1.

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2014... Strana 1 2. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ na houpačce... Strana

Více

Stavební fórum Daňové novinky 2013

Stavební fórum Daňové novinky 2013 Stavební fórum Daňové novinky 2013 6. prosince 2012 Program Změny ve zdanění fyzických osob Změny od 2013 Další plánované změny Změny ve zdanění právnických osob DPH Změny od 2013 Další plánované změny

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Průvodce podnikáním v ČR

Průvodce podnikáním v ČR Průvodce podnikáním v ČR Autorky: Mgr. Daniela Musilová, partnerka, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář Ing. Gabriela Magsumová, daňová poradkyně Obsah Začínáme podnikat 1 Živnostenský list a IČ 1 Registrace

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) Bulletin BBH říjen 2011 Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) - přehled nového režimu pro speciální fondy a jejich správce - Právní aktuality Finanční trh Bulletin říjen 2011 Strana

Více

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře)

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Odborná komise pro důchodovu reformu, 31. 7. 2014 1. Důchodové spoření 1 upravuje zejména zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Dotaz: Jakým způsobem se zavedení II. pilíře dotýká elektronizace státní správy?

Dotaz: Jakým způsobem se zavedení II. pilíře dotýká elektronizace státní správy? Dotaz: Jakým způsobem se zavedení II. pilíře dotýká elektronizace státní správy? Základním prvkem důchodového spoření ve II. pilíři je zavedení elektronické komunikace zaměstnavatelů se správcem pojistného,

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více