Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika"

Transkript

1 Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny od 1. ledna 2013 Změny ve srážkové dani Novely zákona o DPH Koordinanční výbory KDP ČR a Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU) Několik dalších informací k reorganizaci daňové správy Ministerstvo financí předalo k vnějšímu připomínkovému řízení návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Foreign Account Tax Compliance Act ČR - dotace Daňový odpočet na výzkum a vývoj Investiční pobídky novinky pro aplikovaný výzkum Daňové povinnosti na leden - únor 2013

2 Komplexní změny Daňové změny od 1. ledna 2013 Poslanecká sněmovna dne schválila sněmovní tisk 801 (přehlasování původního zamítnutí návrhu zákona Senátem) a Prezident následně podepsal zákon, který znamená změny v zákoně o daních z příjmů, v zákoně o DPH, v zákoně o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a dalších zákonech. Jelikož byl uvedený zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů ČR ještě v průběhu roku 2012, veškeré uvedené změny začaly platit s účinností od Změny obsažené v tomto zákoně obsahují zejména: Daň z příjmu V oblasti daně z příjmů fyzických osob dochází k zavedení tzv. solidárního příspěvku, tj. de facto navýšení sazby o 7 % pro příjmy ze zaměstnání a podnikání převyšující 48násobek průměrné mzdy. V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že osoby, které překročí uvedený limit, budou povinny podat daňové přiznání (tj. nebudou mít možnost požádat svého zaměstnavatele o zúčtování daně). V oblasti výdajových paušálů u podnikajících fyzických osob dochází k následujícím změnám: Paušály zůstávají zachovány, avšak u osob, které uplatňují výdajový paušál ve výši 40% (např. auditoři, advokáti, daňoví poradci) se omezuje absolutní výše paušálních výdajů na maximálně Kč. Výdajový paušál 30% uplatňovaný u příjmu z pronájmu se omezuje na maximální výši Kč. Při uplatňování paušálních výdajů nebude možné za určitých podmínek uplatnit slevu na manželku a děti. Další změnou je zavedení 35% sazby daně na příjmy vyplácené do tzv. daňových rájů (destinace, s kterými neexistuje smlouva o zamezení dvojímu zdanění nebo smlouva o výměně informací v daňové oblasti), pokud jsou tyto příjmy zdaňované srážkovou daní u zdroje. Pro důchodce je na přechodné období zrušena možnost uplatnění tzv. základní slevy na poplatníka. Zdravotní pojištění Ruší se stropy na odvody zdravotního pojištění jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele. Daň z přidané hodnoty Sazby DPH se s účinností od zvyšují o jeden procentní bod na 15 % a 21 %. Daň z převodu nemovitostí Sazba daně z převodu nemovitostí vzroste od účinnosti zákona (tj. od ) na 4 %. Dodáváme, že některé z uvedených návrhů jsou navrhovány pouze na přechodné období let V případě, že budete chtít blíže diskutovat dopady novely na Vaši společnost, neváhejte nás kontaktovat. Přímé daně Změny ve srážkové dani 1. ledna 2013 vstoupila v účinnost novela zákona o daních z příjmů, která v některých situacích zavádí 35%-ní sazbu srážkové daně (oproti stávající 15%-ní sazbě) na dividendy, úroky, licenční poplatky a některé další typy příjmů. Konkrétně se jedná o takové výplaty, kde příjemcem je daňový rezident státu mimo EU/EHP nebo daňový rezident státu (jurisdikce), se kterým nemá Česká republika uzavřenu účinnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění a ani účinnou smlouvu o výměně informací v daňových záležitostech (resp. ani mnohostrannou smlouvu o výměně těchto informací). Je však třeba zdůraznit, že dle vyjádření zástupců Ministerstva financí by se toto zvýšení sazby srážkové daně mělo uplatnit i v situacích, kdy příjemce sice má sídlo ve státě EU/EHP resp. ve smluvním státě (jurisdikci), avšak český plátce od příjemce neobdrží potřebnou dokumentaci (tj. certifikát o daňovém domicilu příjemce potvrzený zahraničním správcem daně a prohlášení příjemce o skutečném vlastnictví dotčeného příjmu). Doporučujeme proto věnovat této problematice zvýšenou pozornost, tj. řádně dokumentovat (podložit) přeshraniční platby, které podle zákona o daních z příjmů podléhají srážkové dani, tak, aby u nich bylo možné nadále využívat redukovaných sazeb či neaplikovat srážku daně dle příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění. 02

3 Nepřímé daně Novely zákona o DPH Poslanecká sněmovna schválila zvýšení obou sazeb DPH o jeden procentní bod na 15% a 21%. Vzhledem k tomu, že novelu podepsal Prezident, tyto nové sazby platí od 1. ledna Poslanecká sněmovna současně schválila technickou novelu zákona o DPH. Tato novela obsahuje například možnost/povinnost měsíčního zdaňovacího období i pro zahraniční společnosti, nová pravidla pro vystavování daňových dokladů, změny ve zdaňování převodu nemovitostí, úpravy v osvobození finančních a pojišťovacích činností a další nástroje v boji proti daňovým únikům (registr nespolehlivých plátců, registr spolehlivých účtů apod.). Tuto novelu rovněž Prezident rovněž schválil. Koordinanční výbory KDP ČR a Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Generální finanční ředitelství se vyjádřilo k problematice předčasného ukončení finančního leasingu použitých věcí. Především vyjasnilo, jak určit leasingovou společností dosaženou marži, která podléhá DPH, a jakým způsobem je potřeba postupovat při opravě základu daně. Judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU) C-257/11 SC Gran Via Moinesti SDEU v tomto případu popisuje kritéria, která je potřeba splnit pro uplatnění odpočtu daně u budov, které byly nakoupeny za účelem demolice a provedení nové výstavby. SDEU opět potvrzuje, že likvidace dlouhodobého majetku plátcem za účelem výstavby nového majetku, který bude používán k poskytování zdanitelných plnění, nemůže vést k úpravě odpočtu daně uplatněného při pořízení likvidovaného majetku. C-285/11 Bonik V rámci této kauzy SDEU potvrdil, že nárok na odpočet daně nemusí být plátci přiznán, pokud se na základě objektivních okolností prokáže, že kupující věděl nebo mohl vědět, že se stal účastníkem podvodného jednání. Tohoto jednání se přitom může dopustit přímý dodavatel či dokonce jiný subjekt v řetězci. Uvedený závěr je v souladu s konstantní judikaturou jak soudního dvora, tak českých soudů. Podle našich zkušeností je však přístup české daňové správy příliš striktní a nárok na odpočet není v rozporu s judikaturou uznáván dokonce ani tehdy, pokud existují pouhé nepřímé indicie o možném podvodu na DPH. 03

4 Ostatní Několik dalších informací k reorganizaci daňové správy Od 1. ledna 2013 tvoří soustavu správních orgánů pro výkon správy daní Finanční správa České republiky. S její organizační strukturou a hlavními změnami jsme Vás detailně seznámili v předchozích vydáních Tax News, nyní bychom rádi připomněli několik dalších praktických aspektů, které reorganizaci daňové správy doprovází. Místní příslušnost. Dosavadních 199 finančních úřadů nahradilo 14 nových finančních úřadů s územní působností odpovídající územnímu členění České republiky na kraje a jejich územní pracoviště. Je tak třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby všechna podání (daňová přiznání, žádosti apod.) byla adresována správnému (tj. věcně a místně příslušnému) novému finančnímu úřadu, resp. některému z jeho územních pracovišť. Platí totiž, že pokud je podání učiněné poštou adresováno jinému než věcně a místně příslušnému správci daně, nepříslušný správce daně toto podání věcně a místně příslušnému správci daně postoupí, ale podání je účinné až od okamžiku postoupení. Pokud tedy společnost adresuje poštovní zásilku s daňovým přiznáním nepříslušnému správci daně, za okamžik jeho podání se bude považovat až okamžik, kdy reálně dojde (tj. bude postoupeno) věcně a místně příslušnému správci daně, což může mít za následek např. vznik sankce za pozdní podání. Nová čísla bankovních účtů. Finanční správa zveřejnila na svých internetových stránkách čísla bankovních účtů, na které by od 1. ledna 2013 měly být zasílány veškeré platby daní. Dle informace Generálního finančního ředitelství zůstanou původní účty po určitou dobu aktivní (a za den platby bude považován datum připsání platby na původní starý účet), nicméně doporučujeme provést přenastavení bankovních spojení co nejdříve. Platnost plných mocí. Platnost plných mocí podaných u stávajících finančních úřadů bude zachována i po 1. lednu 2013, nebude tedy nutné plné moci vůči novým finančním úřadům znovu podávat. V případech, kdy měla společnost uplatněny plné moci u více původních finančních úřadů na území jednoho kraje (tj. na novém krajském finančním úřadě se sejde více plných mocí udělených jedním poplatníkem), však vzniknou u správce daně pravděpodobně pochybnosti o rozsahu zmocnění stávajících plných mocí a vyzve k vyjasnění rozsahu zmocnění. Tomu může společnost předejít tím, že dosavadní plné moci sama odvolá a uplatní u nového krajského finančního úřadu plnou moc novou. Veškeré další aktuální informace jsou dostupné na internetových stránkách české daňové správy - cds.mfcr.cz, pod záložkou Aktuální informace ke vzniku Finanční správy. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. Ministerstvo financí předalo k vnějšímu připomínkovému řízení návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Nový zákon znamená zcela nové pojetí převodové daně a je zasazen do kontextu plánovaného převedení daně dědické a daně darovací pod od roku Zákon zároveň reaguje na rekodifikaci soukromého práva, účinnou rovněž od roku Navrhovaná sazba daně z nabytí nemovitých věcí je 4% z kupní ceny, popřípadě ze srovnávací ceny, pokud by tato byla vyšší, což koresponduje se současnou daní z převodu nemovitostí platnou pro rok Velkou novinkou je změna osoby poplatníka, kterým má nově být nabyvatel nemovitosti, přičemž institut ručení se ruší. Důvodem této změny má být jednodušší administrativa výběru této daně a snazší vymahatelnost daňových nedoplatků, neboť logicky cílí na toho, kdo do transakce vkládá peníze, tedy kupujícího. Pro případ směny dochází ke zrušení stávajícího zvýhodněného režimu, kdy se z převodu dvou nemovitostí platila jen jedna daň z převodu nemovitostí, nově se směna bude považovat za dva zdanitelné převody. Ještě významnější změnou je rozšíření předmětu daně na případy převodů podílů v obchodních společnostech vlastnící nemovitosti. Zatíženy daní by podle návrhu měly být jen převody, v jejichž důsledku nabyvatel získá kontrolu nad obchodní společností, přičemž poplatníkem v tomto případě bude nová ovládající osoba. Portfoliových investic by se tato změna týkat neměla. Tato změna zřejmě podstatným způsobem ovlivní způsob obchodování s nemovitostmi. Pro úplnost dodáváme, že předložené znění zákona předpokládá, že daň se nebude týkat převodů podílů nabytých způsobem, který by při přímém nabytí nemovitosti byl od této daně osvobozen (např. v případě darování). Rovněž přeměny společností by touto daní neměly být zatíženy. Finanční a administrativní úsporu, a to zejména u převodů bytů, nebytových prostor a dalších běžných nemovitostí, má přinést zrušení povinnosti vyhotovit znalecký posudek. Kupní cena by pak namísto znalecké ceny byla testována na tzv. srovnávací cenu. Ta bude činit 75% administrativní ceny. Poplatník bude mít možnost zjistit výši administrativní ceny na internetu pomocí daňové kalkulačky na základě jednotlivých technických parametrů nabývané nemovitosti (přesný způsob stanovení administrativní ceny bude stanoven vyhláškou). U atypických staveb, kde nebude mít finanční úřad dostatečnou srovnávací základnu pro určení administrativní ceny, nebo rozhodne-li se tak poplatník, bude kupní cena, stejně jako doposud, srovnávána s cenou dle znaleckého ocenění. Toto ocenění pak bude, stejně jako je tomu dle současného zákona, povinnou přílohou přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Navrhovaná účinnost zákona je od 1. ledna Zákon má však před sebou ještě celý legislativní proces. Dá se proto očekávat, že v něm dojde ke změnám. O těch relevantních Vás samozřejmě budeme buď touto formou, nebo na osobních schůzkách, podrobně informovat. 04

5 Ostatní Foreign Account Tax Compliance Act V říjnovém vydání Tax&Legal News jsme Vás informovali o ustanovení pracovní skupiny ministerstvem financí ve spojitosti s novým americkým zákonem o dodržování daňových předpisů v případě zahraničních účtů, tzv. Foreign Account Tax Compliance Act (dále jen FATCA ) a plánovaným uzavřením mezivládní dohody o zlepšení dodržování daňových předpisů a provádění zákona FATCA. V dalším kroku ministerstvo financí připravilo pro vládu České republiky materiál "Informace o zákonu FATCA přijatém USA v rámci boje proti daňovým únikům a o možnostech dalšího postupu ČR. Tento materiál byl vládou dne schválen. Prakticky tak vláda vyjádřila svoji podporu dalším jednáním s USA ohledně mezivládní dohody a české finanční instituce tak dostaly jasný signál, jakým se směrem by se Česká republika měla v oblasti FATCA ubírat. Granty a pobídky ČR - dotace Poslední příležitost na nákup strojního vybavení v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a ochodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest zvažuje vyhlásit v březnu 2013 poslední výzvu pro příjem žádostí o dotaci do programu INOVACE v rámci stávajícího programovacího období Dotace z tohoto programu bude určena pro všechny podnikatelské výrobní subjekty, které uvádí na trh nové nebo inovované produkty nebo zavádějí inovovaný výrobní proces. Maximální dotace na jeden projekt se očekává mil. Kč. Podmínkou projektu je realizace projektu mimo území hlavního města Prahy. Dotace bude určena na nákup výrobních strojů a zařízení a související stavební práce, nákup hardwaru a sítí, pořízení softwaru a na nákup práv duševního vlastnictví. Předpokládá se krátký čas na zpracování žádosti o dotaci od vyhlášení výzvy. Je proto vhodné zahájit přípravy na podání žádosti již nyní! Dotace na rozvoj českých technologických malých a středních podniků na zahraničních trzích V rámci Operačního programu Podnikání a inovace byla dne 19. listopadu 2012 vyhlášena pátá výzva projektu CzechAccelerator. Program je určen pro malé a střední technologické firmy z oboru biotechnologie, IT, ICT, life sciences, zdravotnické techniky, čisté technologie, nanotechnolgie a přesného strojírenství. Do programu by se měly přihlásit firmy, které by rády rozvíjely ambiciózní podnikatelské plány a projekty, hledaly partnera pro svůj byznys a získávaly zkušenosti ve světových technologických inkubátorech. Na výběr je šest destinací, jako je západní, východní pobřeží USA, Singapur, Izrael nebo Švýcarsko. Dotace je určena na pronájem kancelářských prostor v konkrétní destinaci, poradenské služby, účast na networkingových akcích, právní služby v oblasti duševního vlastnictví, cestovné a příspěvek na ubytování. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 14. únor Dotace pro malé a střední pražské podniky pro projekty investičního charakteru Dne 27. listopadu 2012 hlavní město Praha vyhlásilo 11. výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost. Dotace je určena pro malé a střední podniky, které plánují investiční aktivity spojené se vznikem nových a rozvojem stávajících inovačních jednotek. Podporovanými aktivitami je pořízení či modernizace přístrojového a laboratorního vybavení; klastry založené na spolupráci členských organizací ve více oblastech; vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektu (neziskový a veřejný sektor); společné projekty realizované v těchto sítích s významným inovačním charakterem; podpora vzniku spin-off firem v progresivních odvětvích; rozvoj výzkumných kapacit MSP, činnosti MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Dotace na vzdělávání pro pražské zaměstnance Rada hl. m. Prahy vyhlásila 6. výzvu k předkládání žádostí v Operačním programu Praha - Adaptabilita ve všech třech prioritních osách. Výzva byla otevřena 31. října 2012 a plánované ukončení příjmu žádostí je 10. ledna Pro podnikatelské subjekty (mikropodniky a malé a střední podniky) je určena první prioritní osa, která je zaměřena na vzdělávání zaměstnanců. Pomocí dotace lze realizovat programy a kurzy dalšího profesního vzdělávání. Cílovou skupinou výzvy jsou zaměstnanci příjemce ohrožení na trhu práce (tj. např. zdravotně znevýhodnění zaměstnanci, zaměstnanci do 30 let a nad 50 let, zaměstnanci s nižší kvalifikací, zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené atd.) s místem výkonu na území hl. m. Prahy. 05

6 Granty a pobídky Daňový odpočet na výzkum a vývoj S nástupem nového roku řada společností zvažuje různé možnosti daňové úspory, včetně odpočtu na výzkum a vývoj. Výdaje na výzkum a vývoj jsou uplatňovány dvakrát v jednom zdaňovacím období nejprve jako součást hospodářského výsledku a podruhé jako odčitatelná položka od základu daně. Při uplatňování tohoto odpočtu doporučujeme zároveň vyhotovení znaleckého posudku pro projekty výzkumu a vývoje, který významně snižuje riziko napadení aplikace odčitatelné položky ze strany finančních úřadů. Příklady činností jsou uvedeny níže. Obor Příklady činností výzkumu a vývoje Informační a komunikační technologie Strojírenství a další zpracovatelský průmysl Stavebnictví Farmacie Potravinářství Šlechtitelství Materiálové inženýrství, metalurgie Vývoj software, modulů softwaru, vývoj specializovaných softwarových komponent a algoritmů a další. Návrhy, konstrukce a výpočty nových nebo zlepšených výrobků či technologií, výroba prototypů, zkušební výroba. Nové nebo podstatně zlepšené technologie výstavby, projekční a konstrukční práce, výpočty a návrhy sloužící k vývoji nových nebo technicky zlepšených staveb. Vývoj léčivých látek, reagencií, klinické zkoušky, vývoj zdravotnických prostředků. Návrh nového nebo zlepšeného produktu a technologie, vývoj v oblasti obalové techniky a hygieny. Šlechtitelské práce v rostlinné i živočišné výrobě. Vývoj nových nebo podstatně zlepšených materiálů. Investiční pobídky novinky pro aplikovaný výzkum Novela zákona o investičních pobídkách z července tohoto roku nabízí investorům možnost nově čerpat veřejnou podporu také na technologická centra. Technologickým centrem se rozumí inovační činnosti společnosti se zaměřením na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů za účelem použití ve výrobě a zvýšení přidané hodnoty. Základní podmínkou je výše minimální investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 10 milionů Kč, přičemž minimálně 5 milionů Kč musí být investováno do nákupu nového strojního zařízení. Polovina minimální výše investice musí být financována vlastním kapitálem investora. Pro získání veřejné podpory na technologické centrum musí žadatelé v rámci investiční akce vytvořit nejméně 40 nových pracovních míst. Podmínky je nezbytné splnit do tří let od obdržení Rozhodnutí o udělení pobídek a následně je držet po dobu čerpání investiční pobídky, minimálně pak 5 let. Stejně jako u zpracovatelského průmyslu je zaveden institut strategické akce také pro technologické centrum, kde jsou podmínky náročnější minimální investice 200 milionů Kč a vytvoření 120 nových pracovních míst. Podobně jako u investičních pobídek do zpracovatelského průmyslu, ani pro technologická centra nelze žádat veřejnou podporu pro podniky v Praze. Hlavní formou čerpání investiční pobídky je sleva na dani, v případě strategické investiční akce pak lze částečně obdržet přímou dotaci. Doba možného čerpání slevy na dani z příjmů právnických osob je až 10 let. Maximální míra veřejné podpory je 40 % z celkových způsobilých nákladů, resp. až 50% nebo 60% v případě středního nebo malého podniku. Způsobilé náklady u technologických center tvoří hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného v rámci investiční akce nebo mzdové náklady na nová pracovní místa vynaložená k projektu v průběhu 24 měsíců pro obsazení pracovního místa s určitou maximální měsíční limitací. Způsob jejich stanovení je třeba zvolit před samotným podáním investičního záměru. Pro více informací navštivte naše stránky 06

7 Příloha Daňové povinnosti Leden 2013 středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 15. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za prosinec 2012 pondělí 21. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. čtvrtek 31. spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně biopaliva daň z nemovitostí daň silniční daňové přiznání za prosinec 2012daňové přiznání za listopad 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2012 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a prosinec 2012 souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2012 výpis z evidence za 4. čtvrtletí a prosinec 2012 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2012 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2012 hlášení dle 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2013 daňové přiznání a daň za rok 2012 Únor 2013 pondělí 11. spotřební daň platnost daně za prosinec 2012 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 14. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za leden 2013 pátek 15. středa 20. pondělí 25. čtvrtek 28. spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně odvod z loterií a jiných podobných her podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2013 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2012 podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků splatnost daně za prosinec 2012 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za leden 2013 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2013 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za leden 2013 souhrnné hlášení za leden 2013 výpis z evidence za leden 2013 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2013 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2013 podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2012 Zdroj: 07

8 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Přímé daně Nepřímé daně Jaroslav Škvrna: John Ploem: Zbyněk Brtinský: Miroslav Svoboda: Marek Romancov: Peter Wright: LaDana Edwards: Tomas Seidl: Adham Hafoudh: Radka Mašková: Granty a pobídky Luděk Hanáček: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích poskytuje společnost Deloitte svým klientům světové možnosti a špičkové služby, které společnostem umožňují řešit ty nejnáročnějších obchodní a podnikatelské úkoly. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Stavební fórum Daňové novinky 2013

Stavební fórum Daňové novinky 2013 Stavební fórum Daňové novinky 2013 6. prosince 2012 Program Změny ve zdanění fyzických osob Změny od 2013 Další plánované změny Změny ve zdanění právnických osob DPH Změny od 2013 Další plánované změny

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Generální finanční ředitelství Č.j. 17869/12-1910 I N F O R M A C E. o činnosti daňové správy České republiky

Generální finanční ředitelství Č.j. 17869/12-1910 I N F O R M A C E. o činnosti daňové správy České republiky Generální finanční ředitelství Č.j. 17869/12-1910 I N F O R M A C E o činnosti daňové správy České republiky za rok 2011 O B S A H I. Úvod... 3 II. Daňové řízení... 5 1. Vývoj daňových příjmů... 5 2. Daňové

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více