Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika"

Transkript

1 Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny od 1. ledna 2013 Změny ve srážkové dani Novely zákona o DPH Koordinanční výbory KDP ČR a Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU) Několik dalších informací k reorganizaci daňové správy Ministerstvo financí předalo k vnějšímu připomínkovému řízení návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Foreign Account Tax Compliance Act ČR - dotace Daňový odpočet na výzkum a vývoj Investiční pobídky novinky pro aplikovaný výzkum Daňové povinnosti na leden - únor 2013

2 Komplexní změny Daňové změny od 1. ledna 2013 Poslanecká sněmovna dne schválila sněmovní tisk 801 (přehlasování původního zamítnutí návrhu zákona Senátem) a Prezident následně podepsal zákon, který znamená změny v zákoně o daních z příjmů, v zákoně o DPH, v zákoně o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a dalších zákonech. Jelikož byl uvedený zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů ČR ještě v průběhu roku 2012, veškeré uvedené změny začaly platit s účinností od Změny obsažené v tomto zákoně obsahují zejména: Daň z příjmu V oblasti daně z příjmů fyzických osob dochází k zavedení tzv. solidárního příspěvku, tj. de facto navýšení sazby o 7 % pro příjmy ze zaměstnání a podnikání převyšující 48násobek průměrné mzdy. V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že osoby, které překročí uvedený limit, budou povinny podat daňové přiznání (tj. nebudou mít možnost požádat svého zaměstnavatele o zúčtování daně). V oblasti výdajových paušálů u podnikajících fyzických osob dochází k následujícím změnám: Paušály zůstávají zachovány, avšak u osob, které uplatňují výdajový paušál ve výši 40% (např. auditoři, advokáti, daňoví poradci) se omezuje absolutní výše paušálních výdajů na maximálně Kč. Výdajový paušál 30% uplatňovaný u příjmu z pronájmu se omezuje na maximální výši Kč. Při uplatňování paušálních výdajů nebude možné za určitých podmínek uplatnit slevu na manželku a děti. Další změnou je zavedení 35% sazby daně na příjmy vyplácené do tzv. daňových rájů (destinace, s kterými neexistuje smlouva o zamezení dvojímu zdanění nebo smlouva o výměně informací v daňové oblasti), pokud jsou tyto příjmy zdaňované srážkovou daní u zdroje. Pro důchodce je na přechodné období zrušena možnost uplatnění tzv. základní slevy na poplatníka. Zdravotní pojištění Ruší se stropy na odvody zdravotního pojištění jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele. Daň z přidané hodnoty Sazby DPH se s účinností od zvyšují o jeden procentní bod na 15 % a 21 %. Daň z převodu nemovitostí Sazba daně z převodu nemovitostí vzroste od účinnosti zákona (tj. od ) na 4 %. Dodáváme, že některé z uvedených návrhů jsou navrhovány pouze na přechodné období let V případě, že budete chtít blíže diskutovat dopady novely na Vaši společnost, neváhejte nás kontaktovat. Přímé daně Změny ve srážkové dani 1. ledna 2013 vstoupila v účinnost novela zákona o daních z příjmů, která v některých situacích zavádí 35%-ní sazbu srážkové daně (oproti stávající 15%-ní sazbě) na dividendy, úroky, licenční poplatky a některé další typy příjmů. Konkrétně se jedná o takové výplaty, kde příjemcem je daňový rezident státu mimo EU/EHP nebo daňový rezident státu (jurisdikce), se kterým nemá Česká republika uzavřenu účinnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění a ani účinnou smlouvu o výměně informací v daňových záležitostech (resp. ani mnohostrannou smlouvu o výměně těchto informací). Je však třeba zdůraznit, že dle vyjádření zástupců Ministerstva financí by se toto zvýšení sazby srážkové daně mělo uplatnit i v situacích, kdy příjemce sice má sídlo ve státě EU/EHP resp. ve smluvním státě (jurisdikci), avšak český plátce od příjemce neobdrží potřebnou dokumentaci (tj. certifikát o daňovém domicilu příjemce potvrzený zahraničním správcem daně a prohlášení příjemce o skutečném vlastnictví dotčeného příjmu). Doporučujeme proto věnovat této problematice zvýšenou pozornost, tj. řádně dokumentovat (podložit) přeshraniční platby, které podle zákona o daních z příjmů podléhají srážkové dani, tak, aby u nich bylo možné nadále využívat redukovaných sazeb či neaplikovat srážku daně dle příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění. 02

3 Nepřímé daně Novely zákona o DPH Poslanecká sněmovna schválila zvýšení obou sazeb DPH o jeden procentní bod na 15% a 21%. Vzhledem k tomu, že novelu podepsal Prezident, tyto nové sazby platí od 1. ledna Poslanecká sněmovna současně schválila technickou novelu zákona o DPH. Tato novela obsahuje například možnost/povinnost měsíčního zdaňovacího období i pro zahraniční společnosti, nová pravidla pro vystavování daňových dokladů, změny ve zdaňování převodu nemovitostí, úpravy v osvobození finančních a pojišťovacích činností a další nástroje v boji proti daňovým únikům (registr nespolehlivých plátců, registr spolehlivých účtů apod.). Tuto novelu rovněž Prezident rovněž schválil. Koordinanční výbory KDP ČR a Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Generální finanční ředitelství se vyjádřilo k problematice předčasného ukončení finančního leasingu použitých věcí. Především vyjasnilo, jak určit leasingovou společností dosaženou marži, která podléhá DPH, a jakým způsobem je potřeba postupovat při opravě základu daně. Judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU) C-257/11 SC Gran Via Moinesti SDEU v tomto případu popisuje kritéria, která je potřeba splnit pro uplatnění odpočtu daně u budov, které byly nakoupeny za účelem demolice a provedení nové výstavby. SDEU opět potvrzuje, že likvidace dlouhodobého majetku plátcem za účelem výstavby nového majetku, který bude používán k poskytování zdanitelných plnění, nemůže vést k úpravě odpočtu daně uplatněného při pořízení likvidovaného majetku. C-285/11 Bonik V rámci této kauzy SDEU potvrdil, že nárok na odpočet daně nemusí být plátci přiznán, pokud se na základě objektivních okolností prokáže, že kupující věděl nebo mohl vědět, že se stal účastníkem podvodného jednání. Tohoto jednání se přitom může dopustit přímý dodavatel či dokonce jiný subjekt v řetězci. Uvedený závěr je v souladu s konstantní judikaturou jak soudního dvora, tak českých soudů. Podle našich zkušeností je však přístup české daňové správy příliš striktní a nárok na odpočet není v rozporu s judikaturou uznáván dokonce ani tehdy, pokud existují pouhé nepřímé indicie o možném podvodu na DPH. 03

4 Ostatní Několik dalších informací k reorganizaci daňové správy Od 1. ledna 2013 tvoří soustavu správních orgánů pro výkon správy daní Finanční správa České republiky. S její organizační strukturou a hlavními změnami jsme Vás detailně seznámili v předchozích vydáních Tax News, nyní bychom rádi připomněli několik dalších praktických aspektů, které reorganizaci daňové správy doprovází. Místní příslušnost. Dosavadních 199 finančních úřadů nahradilo 14 nových finančních úřadů s územní působností odpovídající územnímu členění České republiky na kraje a jejich územní pracoviště. Je tak třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby všechna podání (daňová přiznání, žádosti apod.) byla adresována správnému (tj. věcně a místně příslušnému) novému finančnímu úřadu, resp. některému z jeho územních pracovišť. Platí totiž, že pokud je podání učiněné poštou adresováno jinému než věcně a místně příslušnému správci daně, nepříslušný správce daně toto podání věcně a místně příslušnému správci daně postoupí, ale podání je účinné až od okamžiku postoupení. Pokud tedy společnost adresuje poštovní zásilku s daňovým přiznáním nepříslušnému správci daně, za okamžik jeho podání se bude považovat až okamžik, kdy reálně dojde (tj. bude postoupeno) věcně a místně příslušnému správci daně, což může mít za následek např. vznik sankce za pozdní podání. Nová čísla bankovních účtů. Finanční správa zveřejnila na svých internetových stránkách čísla bankovních účtů, na které by od 1. ledna 2013 měly být zasílány veškeré platby daní. Dle informace Generálního finančního ředitelství zůstanou původní účty po určitou dobu aktivní (a za den platby bude považován datum připsání platby na původní starý účet), nicméně doporučujeme provést přenastavení bankovních spojení co nejdříve. Platnost plných mocí. Platnost plných mocí podaných u stávajících finančních úřadů bude zachována i po 1. lednu 2013, nebude tedy nutné plné moci vůči novým finančním úřadům znovu podávat. V případech, kdy měla společnost uplatněny plné moci u více původních finančních úřadů na území jednoho kraje (tj. na novém krajském finančním úřadě se sejde více plných mocí udělených jedním poplatníkem), však vzniknou u správce daně pravděpodobně pochybnosti o rozsahu zmocnění stávajících plných mocí a vyzve k vyjasnění rozsahu zmocnění. Tomu může společnost předejít tím, že dosavadní plné moci sama odvolá a uplatní u nového krajského finančního úřadu plnou moc novou. Veškeré další aktuální informace jsou dostupné na internetových stránkách české daňové správy - cds.mfcr.cz, pod záložkou Aktuální informace ke vzniku Finanční správy. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. Ministerstvo financí předalo k vnějšímu připomínkovému řízení návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Nový zákon znamená zcela nové pojetí převodové daně a je zasazen do kontextu plánovaného převedení daně dědické a daně darovací pod od roku Zákon zároveň reaguje na rekodifikaci soukromého práva, účinnou rovněž od roku Navrhovaná sazba daně z nabytí nemovitých věcí je 4% z kupní ceny, popřípadě ze srovnávací ceny, pokud by tato byla vyšší, což koresponduje se současnou daní z převodu nemovitostí platnou pro rok Velkou novinkou je změna osoby poplatníka, kterým má nově být nabyvatel nemovitosti, přičemž institut ručení se ruší. Důvodem této změny má být jednodušší administrativa výběru této daně a snazší vymahatelnost daňových nedoplatků, neboť logicky cílí na toho, kdo do transakce vkládá peníze, tedy kupujícího. Pro případ směny dochází ke zrušení stávajícího zvýhodněného režimu, kdy se z převodu dvou nemovitostí platila jen jedna daň z převodu nemovitostí, nově se směna bude považovat za dva zdanitelné převody. Ještě významnější změnou je rozšíření předmětu daně na případy převodů podílů v obchodních společnostech vlastnící nemovitosti. Zatíženy daní by podle návrhu měly být jen převody, v jejichž důsledku nabyvatel získá kontrolu nad obchodní společností, přičemž poplatníkem v tomto případě bude nová ovládající osoba. Portfoliových investic by se tato změna týkat neměla. Tato změna zřejmě podstatným způsobem ovlivní způsob obchodování s nemovitostmi. Pro úplnost dodáváme, že předložené znění zákona předpokládá, že daň se nebude týkat převodů podílů nabytých způsobem, který by při přímém nabytí nemovitosti byl od této daně osvobozen (např. v případě darování). Rovněž přeměny společností by touto daní neměly být zatíženy. Finanční a administrativní úsporu, a to zejména u převodů bytů, nebytových prostor a dalších běžných nemovitostí, má přinést zrušení povinnosti vyhotovit znalecký posudek. Kupní cena by pak namísto znalecké ceny byla testována na tzv. srovnávací cenu. Ta bude činit 75% administrativní ceny. Poplatník bude mít možnost zjistit výši administrativní ceny na internetu pomocí daňové kalkulačky na základě jednotlivých technických parametrů nabývané nemovitosti (přesný způsob stanovení administrativní ceny bude stanoven vyhláškou). U atypických staveb, kde nebude mít finanční úřad dostatečnou srovnávací základnu pro určení administrativní ceny, nebo rozhodne-li se tak poplatník, bude kupní cena, stejně jako doposud, srovnávána s cenou dle znaleckého ocenění. Toto ocenění pak bude, stejně jako je tomu dle současného zákona, povinnou přílohou přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Navrhovaná účinnost zákona je od 1. ledna Zákon má však před sebou ještě celý legislativní proces. Dá se proto očekávat, že v něm dojde ke změnám. O těch relevantních Vás samozřejmě budeme buď touto formou, nebo na osobních schůzkách, podrobně informovat. 04

5 Ostatní Foreign Account Tax Compliance Act V říjnovém vydání Tax&Legal News jsme Vás informovali o ustanovení pracovní skupiny ministerstvem financí ve spojitosti s novým americkým zákonem o dodržování daňových předpisů v případě zahraničních účtů, tzv. Foreign Account Tax Compliance Act (dále jen FATCA ) a plánovaným uzavřením mezivládní dohody o zlepšení dodržování daňových předpisů a provádění zákona FATCA. V dalším kroku ministerstvo financí připravilo pro vládu České republiky materiál "Informace o zákonu FATCA přijatém USA v rámci boje proti daňovým únikům a o možnostech dalšího postupu ČR. Tento materiál byl vládou dne schválen. Prakticky tak vláda vyjádřila svoji podporu dalším jednáním s USA ohledně mezivládní dohody a české finanční instituce tak dostaly jasný signál, jakým se směrem by se Česká republika měla v oblasti FATCA ubírat. Granty a pobídky ČR - dotace Poslední příležitost na nákup strojního vybavení v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a ochodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest zvažuje vyhlásit v březnu 2013 poslední výzvu pro příjem žádostí o dotaci do programu INOVACE v rámci stávajícího programovacího období Dotace z tohoto programu bude určena pro všechny podnikatelské výrobní subjekty, které uvádí na trh nové nebo inovované produkty nebo zavádějí inovovaný výrobní proces. Maximální dotace na jeden projekt se očekává mil. Kč. Podmínkou projektu je realizace projektu mimo území hlavního města Prahy. Dotace bude určena na nákup výrobních strojů a zařízení a související stavební práce, nákup hardwaru a sítí, pořízení softwaru a na nákup práv duševního vlastnictví. Předpokládá se krátký čas na zpracování žádosti o dotaci od vyhlášení výzvy. Je proto vhodné zahájit přípravy na podání žádosti již nyní! Dotace na rozvoj českých technologických malých a středních podniků na zahraničních trzích V rámci Operačního programu Podnikání a inovace byla dne 19. listopadu 2012 vyhlášena pátá výzva projektu CzechAccelerator. Program je určen pro malé a střední technologické firmy z oboru biotechnologie, IT, ICT, life sciences, zdravotnické techniky, čisté technologie, nanotechnolgie a přesného strojírenství. Do programu by se měly přihlásit firmy, které by rády rozvíjely ambiciózní podnikatelské plány a projekty, hledaly partnera pro svůj byznys a získávaly zkušenosti ve světových technologických inkubátorech. Na výběr je šest destinací, jako je západní, východní pobřeží USA, Singapur, Izrael nebo Švýcarsko. Dotace je určena na pronájem kancelářských prostor v konkrétní destinaci, poradenské služby, účast na networkingových akcích, právní služby v oblasti duševního vlastnictví, cestovné a příspěvek na ubytování. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 14. únor Dotace pro malé a střední pražské podniky pro projekty investičního charakteru Dne 27. listopadu 2012 hlavní město Praha vyhlásilo 11. výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost. Dotace je určena pro malé a střední podniky, které plánují investiční aktivity spojené se vznikem nových a rozvojem stávajících inovačních jednotek. Podporovanými aktivitami je pořízení či modernizace přístrojového a laboratorního vybavení; klastry založené na spolupráci členských organizací ve více oblastech; vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektu (neziskový a veřejný sektor); společné projekty realizované v těchto sítích s významným inovačním charakterem; podpora vzniku spin-off firem v progresivních odvětvích; rozvoj výzkumných kapacit MSP, činnosti MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Dotace na vzdělávání pro pražské zaměstnance Rada hl. m. Prahy vyhlásila 6. výzvu k předkládání žádostí v Operačním programu Praha - Adaptabilita ve všech třech prioritních osách. Výzva byla otevřena 31. října 2012 a plánované ukončení příjmu žádostí je 10. ledna Pro podnikatelské subjekty (mikropodniky a malé a střední podniky) je určena první prioritní osa, která je zaměřena na vzdělávání zaměstnanců. Pomocí dotace lze realizovat programy a kurzy dalšího profesního vzdělávání. Cílovou skupinou výzvy jsou zaměstnanci příjemce ohrožení na trhu práce (tj. např. zdravotně znevýhodnění zaměstnanci, zaměstnanci do 30 let a nad 50 let, zaměstnanci s nižší kvalifikací, zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené atd.) s místem výkonu na území hl. m. Prahy. 05

6 Granty a pobídky Daňový odpočet na výzkum a vývoj S nástupem nového roku řada společností zvažuje různé možnosti daňové úspory, včetně odpočtu na výzkum a vývoj. Výdaje na výzkum a vývoj jsou uplatňovány dvakrát v jednom zdaňovacím období nejprve jako součást hospodářského výsledku a podruhé jako odčitatelná položka od základu daně. Při uplatňování tohoto odpočtu doporučujeme zároveň vyhotovení znaleckého posudku pro projekty výzkumu a vývoje, který významně snižuje riziko napadení aplikace odčitatelné položky ze strany finančních úřadů. Příklady činností jsou uvedeny níže. Obor Příklady činností výzkumu a vývoje Informační a komunikační technologie Strojírenství a další zpracovatelský průmysl Stavebnictví Farmacie Potravinářství Šlechtitelství Materiálové inženýrství, metalurgie Vývoj software, modulů softwaru, vývoj specializovaných softwarových komponent a algoritmů a další. Návrhy, konstrukce a výpočty nových nebo zlepšených výrobků či technologií, výroba prototypů, zkušební výroba. Nové nebo podstatně zlepšené technologie výstavby, projekční a konstrukční práce, výpočty a návrhy sloužící k vývoji nových nebo technicky zlepšených staveb. Vývoj léčivých látek, reagencií, klinické zkoušky, vývoj zdravotnických prostředků. Návrh nového nebo zlepšeného produktu a technologie, vývoj v oblasti obalové techniky a hygieny. Šlechtitelské práce v rostlinné i živočišné výrobě. Vývoj nových nebo podstatně zlepšených materiálů. Investiční pobídky novinky pro aplikovaný výzkum Novela zákona o investičních pobídkách z července tohoto roku nabízí investorům možnost nově čerpat veřejnou podporu také na technologická centra. Technologickým centrem se rozumí inovační činnosti společnosti se zaměřením na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů za účelem použití ve výrobě a zvýšení přidané hodnoty. Základní podmínkou je výše minimální investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 10 milionů Kč, přičemž minimálně 5 milionů Kč musí být investováno do nákupu nového strojního zařízení. Polovina minimální výše investice musí být financována vlastním kapitálem investora. Pro získání veřejné podpory na technologické centrum musí žadatelé v rámci investiční akce vytvořit nejméně 40 nových pracovních míst. Podmínky je nezbytné splnit do tří let od obdržení Rozhodnutí o udělení pobídek a následně je držet po dobu čerpání investiční pobídky, minimálně pak 5 let. Stejně jako u zpracovatelského průmyslu je zaveden institut strategické akce také pro technologické centrum, kde jsou podmínky náročnější minimální investice 200 milionů Kč a vytvoření 120 nových pracovních míst. Podobně jako u investičních pobídek do zpracovatelského průmyslu, ani pro technologická centra nelze žádat veřejnou podporu pro podniky v Praze. Hlavní formou čerpání investiční pobídky je sleva na dani, v případě strategické investiční akce pak lze částečně obdržet přímou dotaci. Doba možného čerpání slevy na dani z příjmů právnických osob je až 10 let. Maximální míra veřejné podpory je 40 % z celkových způsobilých nákladů, resp. až 50% nebo 60% v případě středního nebo malého podniku. Způsobilé náklady u technologických center tvoří hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného v rámci investiční akce nebo mzdové náklady na nová pracovní místa vynaložená k projektu v průběhu 24 měsíců pro obsazení pracovního místa s určitou maximální měsíční limitací. Způsob jejich stanovení je třeba zvolit před samotným podáním investičního záměru. Pro více informací navštivte naše stránky 06

7 Příloha Daňové povinnosti Leden 2013 středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 15. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za prosinec 2012 pondělí 21. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. čtvrtek 31. spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně biopaliva daň z nemovitostí daň silniční daňové přiznání za prosinec 2012daňové přiznání za listopad 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2012 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a prosinec 2012 souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2012 výpis z evidence za 4. čtvrtletí a prosinec 2012 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2012 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2012 hlášení dle 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2013 daňové přiznání a daň za rok 2012 Únor 2013 pondělí 11. spotřební daň platnost daně za prosinec 2012 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 14. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za leden 2013 pátek 15. středa 20. pondělí 25. čtvrtek 28. spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně odvod z loterií a jiných podobných her podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2013 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2012 podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků splatnost daně za prosinec 2012 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za leden 2013 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2013 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za leden 2013 souhrnné hlášení za leden 2013 výpis z evidence za leden 2013 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2013 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2013 podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2012 Zdroj: 07

8 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Přímé daně Nepřímé daně Jaroslav Škvrna: John Ploem: Zbyněk Brtinský: Miroslav Svoboda: Marek Romancov: Peter Wright: LaDana Edwards: Tomas Seidl: Adham Hafoudh: Radka Mašková: Granty a pobídky Luděk Hanáček: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích poskytuje společnost Deloitte svým klientům světové možnosti a špičkové služby, které společnostem umožňují řešit ty nejnáročnějších obchodní a podnikatelské úkoly. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Novinky v oblasti dotací

Novinky v oblasti dotací Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Novinky v oblasti dotací listopad 2013 Deloitte Česká republika ČR - dotace Poslední příležitost získat dotaci na nákup strojního vybavení Ministerstvo průmyslu

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

Daňové novinky. Daňové novinky. duben Deloitte Česká republika

Daňové novinky. Daňové novinky. duben Deloitte Česká republika Daňové novinky Deloitte Česká republika Připravované legislativní Vláda odsouhlasila v březnu plán legislativních prací na zbývající část roku 2014. Ministerstvo financí již předložilo do připomínkového

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika prosinec 2016 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. října 2016 jako Řídicí

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. říjen 2016

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. říjen 2016 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika říjen 2016 Podzimní výzvy Operačního programu Podnikání a inovace 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 LEDEN 2016 Pondělí 11. 1. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) Středa 20. 1. ze závislé činnosti za prosinec 2015 Pojistné - důchodové spoření

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Jaký je Váš výhled? Daňový zpravodaj červen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Témata k zamyšlení při přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob Aktuální situace změny daňových zákonů

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015 Operační program Podnikání - omezení v rámci V rámci některých nově vyhlášených

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 2017 02.01.2017 daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01.2017 spotřební daň: splatnost

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu) Leden 02.01. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01. spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z přidané hodnoty

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

Daňový kalendář pro rok 2017

Daňový kalendář pro rok 2017 Daňový kalendář pro rok 2017 LEDEN 2. ledna odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 9. ledna 20. ledna 24. ledna 25. ledna splatnost daně za listopad 2016 (mimo z lihu) měsíční

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. červenec 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. červenec 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika červenec 2017 Aktualizovaný harmonogram letních výzev OP PIK na rok 2017 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 7. června 2017 aktualizovaný Harmonogram

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) - splatnost zálohy na OSVČ za prosinec 2010 pátek 14. - podání výkazu intrastat za prosinec 2010 (papírová forma -

Více

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) www.sovastudio.cz info@sovastudio.cz DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na

Více

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

Daňový kalendář pro LEDEN 2016 Daňový kalendář pro LEDEN 2016 11.01.2016 spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z 20.01.2016 daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 20.01.2016 pojistné:

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. leden 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. leden 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika leden 2017 Úspory energie Výzva II 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika prosinec 2017 Výzva III programu Úspory 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo III. výzvu programu Úspory. Program je určen všem podnikům, které

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků LEDEN středa 9. pondělí 21. čtvrtek 24. pátek 25. čtvrtek 31. ÚNOR pondělí 11. pátek 15. středa 20. pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) spotřební daň splatnost

Více

Tax news. 07 Příloha. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 02 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Kdo vám pomůže zvládnout stres?

Tax news. 07 Příloha. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 02 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Kdo vám pomůže zvládnout stres? Tax news listopad 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 02 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Mimořádné odměny pro vysoko příjmové zaměstnance

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) Daňový kalendář pro rok 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Více

Daňový zpravodaj. březen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Převodní ceny a dohled Česká finanční správa identifikuje oblast převodních cen jako oblast se zásadním významem pro výběr daně z příjmů, zejména u právnických

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ Daňový kalendář Leden pondělí 10. splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z úterý 25. splatnost daně za listopad

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Daňový zpravodaj. únor 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. únor 2015. Deloitte Česká republika Vydané informace Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Vydané informace Zdaňování jednatelů ze zahraničí Po roce nejasností potvrdilo Generální finanční ředitelství postup pro zdaňování jednatelů českých

Více

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu) Daňový kalendář 2016 Seznam daní - LEDEN 2016 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo z lihu) 20.01. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na 20.01. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové

Více

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj červenec 2013, Deloitte Česká republika 02 Aktuality 03 Přímé daně 03 Nepřímé daně 05 Příloha Pomoc malým a středním firmám postiženým povodní Daňové

Více

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec Daňový kalendář pro rok Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. zdravotní pojištění záloha OSVČ za prosinec 2015 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Yveta Novotná vedení účetnictví RYCHLOST PRECIZNOST NÍZKÁ CENA LEDEN 2 listopad 2011 9 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z pátek 20 fyzických

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Daňový zpravodaj. červenec 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. červenec 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Zákon o poskytování služby Poslanecká sněmovna schválila zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jestliže jej potvrdí i Senát a podepíše prezident,

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

LEDEN. pondělí 9. - daň z příjmů. pátek daň z příjmů

LEDEN. pondělí 9. - daň z příjmů. pátek daň z příjmů LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z závislé činnosti a z funkčních - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Daňový zpravodaj. květen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. květen 2015. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015 Příjmy společníka fakturujícího společnosti nemusí být příjmy ze V nedávném rozsudku se Nejvyšší

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Daňové novinky Deloitte Česká republika. říjen 2017

Daňové novinky Deloitte Česká republika. říjen 2017 Daňové novinky Deloitte Česká republika říjen 2017 Finanční správa versus profesionální hokejista ve věci paušálních výdajů 2 Jen necelý měsíc poté, co Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl v kauze fotbalisty

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v současnosti intenzivně připravuje Operační program (dále jen OPPIK) pro programové období 2014

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. únor 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. únor 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika únor 2017 Harmonogram Integrovaných územních investic (ITI) v rámci a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika CZECH AWARD 2015 Operační program Koncem dubna schválila Evropská komise první český operační program

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Harmonogram plánovaných Technologická agentura ČR (TA ČR) plánuje v roce 2016 vyhlásit následující tři veřejné soutěže. 1) Třetí veřejná soutěž Programu

Více

Daňový kalendář 2011

Daňový kalendář 2011 Daňový kalendář 2011 10.01. 20.01. LEDEN zdravotní pojištění záloha za prosinec 2010 splatnost daně za listopad 2010 (mimo sociální pojištění záloha za prosinec 2010 25.01. 31.01. splatnost daně za listopad

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňový zpravodaj. duben 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. duben 2015. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Podání přiznání k dani z příjmů V souvislosti se změnou pravidel pro podání přiznání musí být přiznání k dani z příjmů právnických osob od roku 2015 podáno pouze

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Daňový zpravodaj. září 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. září 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů, o které jsme Vás informovali v předchozích číslech našeho zpravodaje, již byla předložena do Poslanecké

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj prosinec 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Dotace & výzkum a vývoj 06 Příloha Vklady nemovitostí od 1. ledna 2014 - zrušení

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Daňový zpravodaj. leden 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. leden 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Komunikace s ČSSZ nic se Česká správa sociálního zabezpečení se rozhodla prodloužit zaměstnavatelům o další rok výjimku z povinné elektronické komunikace, přestože

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Termíny daňových povinností pro rok 2002

Termíny daňových povinností pro rok 2002 fiscalità daně 13 economicrevue 55 Termíny daňových povinností pro rok 2002 CZ Poznámka ke spotřební dani: Plátci spotřebních daní jsou povinni denně platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. březen 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. březen 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika březen 2017 Dotace a investiční pobídky březen 2017 Nově vyhlášené výzvy v rámci Operačního programu Podnikání 2 Na přelomu ledna a února Ministerstvo

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Představení investičních pobídek Zákon o investičních pobídkách s účinností od 1. května Ing. Patrik Reichl, MBA Zlín, 15.3.

Představení investičních pobídek Zákon o investičních pobídkách s účinností od 1. května Ing. Patrik Reichl, MBA Zlín, 15.3. Představení investičních pobídek Zákon o investičních pobídkách s účinností od 1. května 2015 Ing. Patrik Reichl, MBA Zlín, 15.3.2016 Agenda Důvody pro novelu investičních pobídek Systém investičních pobídek

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s daňovou problematikou ČR vymezení základních

Více