Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOLMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Katedra měnové teorie a politiky Hlavní specializace: Finance Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů Autor diplomové práce: Bc. Helena Haňáková Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. Rok obhajoby: 2011

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že diplomovou práci na téma Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v přiloženém seznamu. V Praze dne Bc. Helena Haňáková

3 Poděkování: Ráda bych tímto poděkovala svému vedoucímu doc. Ing. Jaroslavu Bradovi, Dr. za ochotu, pomoc a cenné připomínky při zpracování této diplomové práce. Můj dík patří také Janě Dudkové a Pavlu Ranochovi takté ž za cenné připomínky a podporu.

4 Anotace: Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů. Fundamentální analýza je provedena na společnosti First Solar. Jde o společnost vyrábějící solární moduly, práce je tedy zaměřena na oblast fotovoltaiky. K ocenění je použita metoda diskontovaného cash flow. Celková situace společnosti je zjištěna díky provedení globální, odvětvové a firemní analýzy.

5 Obsah 1 Úvod Fundamentální analýza Odvětvová analýza Globální fundamentální analýza Firemní fundamentální analýza Metody operující s cash flow Model Free-Cash-Flow-to-Firm Korigovaný výsledek hospodaření WACC CAMP Odvětví obnovitelných zdrojů Rámcová úmluva OSN Kjótský protokol Fotovoltaika Historie Konkurence Vstup do odvětví Citlivost na hospodářský cyklus Globální analýza odvětví First Solar Historie firmy Segmentace trhů Solární panely Trţby

6 6 Finanční analýza Rozvaha Struktura aktiv Struktura pasiv Shrnutí Výkaz zisků a ztrát Výkaz cash flow Cash flow z běţné činnosti CF z investiční činnosti CF z finanční činnosti CF z další činnosti Vybrané finanční ukazatele Ukazatele rentability Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity Ukazatele finanční stability a zadluţenosti Ukazatele kapitálového trhu Souhrnné modely finančního zhodnocení firmy Králíčkův rychlý test Bonitní index Mezipodnikové srovnání finančních ukazatelů Rizikové faktory vs. konkurenční výhody Model diskontovaného cash flow Predikce FCFF Výpočet WACC Hodnota vnitřní ceny akcií

7 8 Závěr Literatura Elektronické zdroje

8 1 Úvod Hlavním cílem práce je zjištění hodnoty společnosti a posouzení jejího potencionálu z hlediska dlouhodobé investice. Hodnota společnosti bude stanovena k určitému okamţiku, kterým je konec roku 2010, s vyuţitím volně dostupných informací. Samotnému výpočtu hodnoty společnosti předchází globální a odvětvová analýza trhu a podrobná finanční analýza posuzující finanční zdraví a stabilitu společnosti. Analýza bude provedena na společnosti pohybující se v odvětví obnovitelných zdrojů First Solar. Analýzu společnosti pohybující se v odvětví obnovitelných zdrojů oblasti fotovoltaiky jsem zvolila, jelikoţ obnovitelné zdroje energie, a fotovotaika obzvláště, je v dnešní době aktuálním tématem. Společnost First Solar mě zaujala, protoţe se na rozdíl od konkurence rozhodla pro výrobu solárních modulů technologií tenkého filmu, která není zaloţena na křemíku. Dalším důvodem byla i její praktičnost z hlediska dostupnosti dat pro analýzu. Fundamentální analýza bude provedena formou Bottom-up. Druhá kapitola je věnována teoretické části zaměřené na postup fundamentální analýzy, popis metody diskontovaného cash flow na model CAMP a postup výpočtu WACC. Třetí a čtvrtá kapitola jsou věnovány odvětvové a globální analýze. Odvětvová analýza slouţí k seznámení se specifickými rysy fotovoltaického průmyslu. Globální analýza je zejména věnována odhadům vývoje fotovoltaického trhu a tím i odhadům vývoje poptávky. Seznámením s firmou a provedením podrobné finanční analýzy jsou určeny kapitoly pátá a šestá. Závěr práce je věnován výpočtu vnitřní hodnoty společnosti metodou diskontovaného cash flow. V kapitole jsou rozebrány faktory ovlivňující volné peněţní toky a jejich predikce. Pozornost je věnována také výpočtu nákladů vlastního kapitálu. V závěru kapitoly bude výsledná vypočtená hodnota společnosti, resp. vypočtená fundamentální cena akcie porovnána s trţní hodnotou. 4

9 2 Fundamentální analýza Fundamentální analýza je nejrozsáhlejší a nejkomplexnější metoda k určení správné, vnitřní hodnoty akcií. Zkoumá kurzovní pohyby na základě zkoumání základních faktorů jak ekonomických, tak politických, sociálních, geografických, demografických a dalších. Skládá se z vyhodnocování faktorů třech úrovní faktorů globálních, odvětvových a firemních. Analýza slouţí k vybírání atraktivních titulů. Pomocí ní vyhodnocujeme, zda jsou akciové tituly nadhodnocené, či podhodnocené. A to tak, ţe porovnáváme hodnotu vypočtenou v analýze s aktuální trţní hodnotou, za kterou se akcie obchodují na finančních trzích. Existují dva přístupy k analýze: Top-down přístup postupujeme od rozboru globálních faktorů, přes odvětvové a na základě nich vybíráme vhodný titul a pouštíme se do jeho analýzy. Bottom up přístup je aplikován, máme-li zajímavý titul, v tomto případě postupujeme obráceně neţ při top-down přístupu. Pro zpracování své práce jsem zvolila přístup Bottom up. 2.1 Odvětvová analýza V této části analýzy jde hlavně o identifikaci jednotlivých specifických rysů odvětví a o určení vlivu, který mají na vnitřní hodnotu akcie. Hodnotu akcií z tohoto hlediska ovlivňuje citlivost odvětví na hospodářský cyklus, ţivotní cyklus výrobku, struktura odvětví a s tím související regulace odvětví. Citlivost odvětví Podle citlivosti odvětví na hospodářský cyklus rozlišujeme odvětví cyklická, neutrální a anticyklická. Jde o rozlišování toho, jaký druh výrobků firma vyrábí, zda jde o výrobky s vysokou cenovou elasticitou, zbytné statky, nebo statky nezbytné. Mezi nezbytné 5

10 statky patří například potraviny. Mezi statky s velice nízkou cenovou elasticitou patří návykové produkty, najdeme zde výrobu alkoholických nápojů a farmaceutický průmysl. V anticyklickém odvětví se nachází produkty, jeţ jsou náhraţkou luxusních statků, a ke kterým se lidé obrací v dobách, kdy je potřeba sníţit svoji spotřebu. Ţivotní cyklus výrobku Teorie rozeznává čtyři hlavní fáze ţivotnosti výrobků. Podle toho, v jaké fázi je daná firma, můţeme očekávat různé zisky a různou pravděpodobnost jejich realizace. Pionýrská fáze je fází, kdy je výrobek nový nebo silně inovační. Produkt vykazuje nadprůměrné zisky, ale je více ohroţen krachem, kvůli případnému nezdaru. Pokud produkt přeţije tuto úvodní fázi, dostává se do fáze rozvoje. Ve fázi rozvoje jde o stabilizaci produktu (firmy), který si jiţ získal svoje místo na trhu, je stále velice atraktivní, ale jeho trţby rostou klesajícím tempem. Fáze stability je obdobím, kdy je firma silná, produkt má své místo na trhu a dosahuje stabilních zisků. V této fázi je nejjednodušší prognóza. Ve chvíli, kdy začne výrobek zastarávat, mluvíme o období útlumu. Nemusí však nutně dojít ke krachu společnosti, či úplnému staţení výrobku z trhu. Pokud výrobek projde zásadní inovací, vstoupí opět do první fáze. Struktura a regulace odvětví Z tohoto hlediska rozeznáváme odvětví monopolní, oligopolní, nedokonalou konkurenci a dokonalou konkurenci. Pro kaţdý typ struktury trhu je charakteristická různá ziskovost a regulace ze strany státu. Pokud je firma monopolem v odvětví, můţeme očekávat nadprůměrné a stabilní zisky, ceny akcií budou v tomto případě vysoké. Trh je oligopolním, pokud se na něm vyskytuje několik velkých hráčů, kteří si jej rozdělí. Jednotlivé firmy pak také dosahují vysokých a stabilních zisků. Na rozdíl od dvou předchozích struktur trhu, kdy je snadné určit zisky firem, o monopolistickou konkurenci jde tehdy, kdyţ je na trhu mnoho malých firem, existují drobné bariéry vstupu na trh, ale firmy stále mohou, alespoň částečně, ovlivňovat cenu svých výrobků. U tohoto typu je velice těţké predikovat jakýkoliv průběh výsledků hospodaření, protoţe mnoho faktorů potřebných pro ocenění má velice kolísavý charakter. A nakonec analýza firmy v dokonalé konkurenci je téměř nemoţná a je potřeba pouţít speciální 6

11 metody. U firem pohybujících se na dokonalém trhu můţeme očekávat velice malou ziskovost. 2.2 Globální fundamentální analýza V této části analýzy se analytici zabývají vlivem ekonomiky nebo i ekonomik na hodnotu akcie. Stav ekonomiky je určován hlavně díky makroekonomickým agregátům a faktorům, jako jsou například úrokové míry, nezaměstnanost, peněţní nabídka, inflace (index spotřebitelských cen), peněţní zásoba, ekonomické šoky, devizové kurzy, průměrná doba trvání nezaměstnanosti a mnoho dalších. Mezi jednotlivými ukazateli a pohyby akciových kurzů byly pomocí různých modelů vysledovány určité vztahy, uvedeme si například tyto: silný negativní vztah s pohybem úrokových sazeb, záporný vztah s inflací, silně pozitivní vztah s reálným výstupem ekonomiky, pozitivní vliv změny peněţní nabídky, a na trzích s nízkou likviditou ovlivňuje kurzy pohyb zahraničního kapitálu, a to pozitivně, s přílivem je spojen vzestup akciových trhů a naopak. Odvětví fotovoltaiky je silně regulováno ze strany poptávky, která je v zásadě určována pobídkami ze stran jednotlivých států. Globální analýza bude provedena s ohledem na toto specifikum. 7

12 2.3 Firemní fundamentální analýza Tato část fundamentální analýzy je věnována zkoumání firemních fundamentálních statistik a dalších vlivů ovlivňující vnitřní hodnotu akcie a jejich dopad na její vnitřní hodnotu. V rámci této analýzy kvantifikujeme vnitřní hodnotu akcií pomocí nejrůznějších metod a postupů finanční teorie. Vnitřní hodnota akcie představuje její správnou cenu, za kterou by akcie měla být obchodována na trhu z fundamentálního hlediska. Srovnáním vnitřní hodnoty akcie s jejím aktuálním kurzem na trhu lze určit, zda jsou akcie nadhodnocené, podhodnocené, či správně oceněné. Metody výpočtu vnitřní hodnoty mohou vycházet z budoucích příjmů, které mohou akcionáři obdrţet za určitých podmínek. Těmito modely jsou dividendové diskontní modely, metody zaloţené na ukazatelích P/E, P/B a P/S ratio a modely operující s cash flow. Další modely jsou zaloţeny na analýze účetních výkazů společnosti, tzv. bilanční modely. Poslední skupinu tvoří modely historické, které slouţí jako doplňková metoda a jsou zaloţeny na historických datech o kurzech, trţbách, účetní hodnotě, cash flow, dividendách na akcii, majících vztah k současnosti, popř. blízké budoucnosti Metody operující s cash flow Metody pracující při ohodnocení společnosti s hodnotou volných peněţních toků, mají tu přednost před diskontními dividendovými modely, ţe při výpočtu vnitřní hodnoty nepracují pouze se zisky vyplácenými akcionářům, ale také s celkovými finančními prostředky generovanými společností bez ohledu na jejich další pouţití. Metoda diskontovaného čistého cash flow je základní výnosovou metodou. Problémovou oblastí této metody je vymezení peněţního toku a volba vhodné techniky výpočtu prognózy peněţního toku. Nejvýznamnějšími modely zaloţenými na cash flow jsou: model Free-Cash-Flow-to-Equity (FCFE) model je zaloţen na predikci volných peněţních toků, které zůstanou ve společnosti k dispozici jejím 8

13 vlastníkům z čistého zisku po jeho sníţení o závazky společnosti, zvýšení o odpisy a poskytnuté cizí zdroje. model Free-Cash-Flow-to-Firm (FCFF) tento model pracuje s volnými peněţními prostředky, na které si činí nárok nejen akcionáři, ale také majitelé dluhopisů emitovaných firmou, věřitelé nebo vlastníci prioritních akcií Model Free-Cash-Flow-to-Firm Východiskem této metody je volný peněţní tok, který je k dispozici vlastníkům a věřitelům. Při výpočtu pracujeme s volným peněţním tokem, tedy tokem očištěným o investice, které jsou nutnou podmínkou pro dosaţení určité výše peněţních toků v budoucnu. Výpočet volného peněţního toku je následující: Korigovaný provozní výsledek hospodaření před daněmi - upravená daň z příjmu = korigovaný provozní výsledek hospodaření po daních + odpisy + ostatní náklady započtené v provozním VH, které nejsou výdaj v běţném období (zejména změna rezerv nebo opravných poloţek) = předběţný peněţní tok z provozu - investice do upraveného pracovního kapitálu (provozně nutného) - investice do pořízení dlouhodobého majetku (provozně nutného) = volný peněţní tok Tento model stejně jako mnoho dalších respektuje časovou hodnotu peněz, tzn. budoucí peněţní toky na akcii, zde reprezentované hodnotou FCFF na akcii, jsou diskontováním převedeny na současnou hodnotu. Rozeznáváme jednostupňový, či vícestupňový model. Jednostupňový model je vhodné pouţít pro stabilní firmy, často jde o firmy nacházející se v poslední fázi svého ţivotního cyklu. Jednostupňový model je také vhodné pouţít pro společnosti, jejichţ fundamentální charakteristiky a veličiny nevykazují výraznější kolísání. Můţe se jednat o regulované firmy, firmy z monopolních odvětví nebo o firmy mající neutrální vztah k hospodářskému cyklu. Jednostupňový model je tedy vhodné pouţít, pokud 9

14 očekáváme, ţe míra růstu veličiny FCFF bude v budoucnu stabilní a současně není nadprůměrně vysoká. běţná (aktuální) vnitřní hodnota běţná očekávaná hodnota veličiny Free-Cash-Flow-to-Firm v přístím období běţná hodnota veličiny Free-Cash-Flow-to-Firm v běţném období míra růstu veličiny Free-Cash-Flow-to-Firm, která je uvaţována jako konstantní veličina průměrných váţených nákladů kapitálu Jednostupňový model pracuje na nereálných předpokladech, kterými jsou konstantní růst, investiční výdaje na úrovni odpisů a míra růstu FCFF je přibliţně stejná nebo niţší neţ nominální míra růstu ekonomiky. Pro potřeby ohodnocení firmy, u které je v blízké budoucnosti očekávaná nadprůměrná míra růstu veličiny FCFF, jsou pouţívány vícestupňové modely. Nejjednodušším z nich je dvoustupňový model. Výpočet vnitřní hodnoty se skládá ze dvou fází, přičemţ kaţdá fáze je charakterizována různou mírou růstu FCFF. aktuální vnitřní hodnota akcie běţná hodnota veličiny Free-Cash-Flow-to-Firm v běţném období hodnota veličiny Free-Cash-Flow-to-Firm v T-tém roce nadprůměrná míra růstu veličiny Free-Cash-Flow-to-Firm v první fázi, která trvá od prvního roku do T-tého roku průměrná míra růstu veličiny Free-Cash-Flow-to-Firm v druhé fázi, která trvá od T+1 do nekonečna veličina průměrných váţených nákladů kapitálu délka trvání první fáze nadprůměrného růstu 10

15 Dvoustupňový model je vhodný, pokud neočekáváme více neţ jednu významnou změnu ve vývoji míry růstu FCFF. Očekáváme-li více neţ jednu fundamentální změnu míry růstu FCFF, je třeba pouţít tří a více stupňových modelů. K převodu na současnou hodnotu model vyuţívá průměrných váţených nákladů (WACC). WACC v sobě zahrnuje náklady na všechny vyuţité druhy kapitálu pro financování finančních poţadavků firmy Korigovaný výsledek hospodaření Někdy je pro výpočet FCFF zvolen jako výchozí hodnota zisku před úroky a zdaním (EBIT). Shoda korigovaného výsledku hospodaření a EBITu můţe nastat, je-li finanční výsledek hospodaření tvořen pouze nákladovými úroky a tehdy, pokud podnik nemá ţádný mimořádný výsledek hospodaření, coţ nastává často. Pokud provozní výsledek hospodaření obsahuje náklady a výnosy nesouvisející s provozně potřebnými aktivy, bude výsledek hospodaření vhodný pro výpočet FCFF ještě vyšší EBIT. Obecné zásady pro výpočet výsledku hospodaření pouţitelného pro výpočet FCFF jsou: neodečítání nákladů na cizí kapitál, důvodem je dosaţení volných peněţních toků, jak pro věřitele, tak pro vlastníky, upravení výsledku hospodaření o jednorázové poloţky, které se nebudou pravidelně opakovat, hodnota podniku je tvořena pouze trvalými výsledky hospodaření, upravení výsledku hospodaření o výnosy a náklady související s majetkem, který není provozně nutný a který jsme jiţ v předchozích krocích vyřadili z provozně nutného investovaného kapitálu WACC Průměrné váţené náklady kapitálu odpovídají příjmům, které investoři očekávají od svých investic do podniku, a riziku, které přitom podstupují. 11

16 Vzorec pro výpočet průměrných váţených nákladů kapitálu je: náklady na cizí kapitál sazba daně z příjmů cizí kapitál náklady na vlastní kapitál vlastní kapitál celková hodnota vlastního kapitálu (VK+CK) Cizí kapitál se můţe skládat z: bankovních úvěrů, obligací všeho druhu, leasingového financování, jiných druhů úvěrů. Do cizího kapitálu nejsou v tomto případě zahrnuta neúročená pasiva, například jde o závazky vůči dodavatelům CAMP Model oceňování kapitálových aktiv je základním modelem pouţívaným pro odhad nákladů vlastního kapitálu. Model odvozuje střední očekávanou výnosnost cenného papíru od očekávané bezrizikové výnosnosti a průměrné prémie za riziko na kapitálovém trhu. Pro výpočet průměrné výnosnosti cenného papíru A platí: střední očekávaná výnosnost cenného papíru A bezriziková výnosnost střední očekávaná výnosnost kapitálového trhu (tzv. portfolia) koeficient beta cenného papíru A 12

17 Koeficient beta je jediným prvkem, který se váţe ke konkrétní společnosti. Vyjadřuje úroveň rizika dané firmy vůči úrovni rizika akcií na kapitálovém trhu. Podává informaci o vztahu mezi jednotkovým rizikem a jednotkovou výnosností. Je-li β rovna jedné, je riziko spojené s investováním do dané společnosti na úrovni rizika kapitálového trhu jako celku. Je-li β větší jak jedna, bude riziková přiráţka společnosti větší neţ průměrná riziková prémie na kapitálovém trhu. β menší jak jedna znamená, ţe trţní riziková prémie trhu je vyšší neţ sledované společnosti. Pro vyčíslení bezrizikové prémie je pouţívána průměrná úroveň výnosnosti státních dluhopisů. Pro zjištění střední očekávané výnosnosti kapitálového trhu je pouţíván některý z trţních akciových indexů, jehoţ výnosnost je běţně zveřejňována. 13

18 3 Odvětví obnovitelných zdrojů Obnovitelné zdroje energie jsou v dnešní době aktuálním tématem. Důvody, které k tomu přispěly, jsou: debaty (zprávy) o vyčerpatelnosti konvenčních fosilních zdrojů energie, zvýšení soběstačnosti jednotlivých států pro pokrytí energetických potřeb, ochrana klimatu sniţováním CO 2 a dalších skleníkových plynů, zvyšující se energetické poţadavky. Obnovitelné zdroje energie jsou jednou z moţných alternativ k fosilním palivům a v zásadě existují dva názory na jejich vyuţitelnost. Jedním je, ţe vyspělý průmysl zaloţený na fosilních palivech má negativní vliv na klima Země, a je tedy potřeba začít činit kroky, které zabrání jejímu ničení. Zastánci tohoto názoru se zasazují o změny, které povedou k omezování a nápravě škod, jednou z nich je sníţení emise skleníkových plynů. Existuje však i zcela opačný názor, ţe při dnešních znalostech nedovedeme potvrdit, zda změny klimatu, které právě probíhají, jsou výsledkem lidské činnosti. Dokonce ani nelze říci, jestli právě probíhající změny našeho klimatu, jsou něčím výjimečným a nejsou pouze součásti cyklu, kterým naše planeta nebo slunce v současné době prochází. Nelze ani určit, zda tyto změny budou mít negativní dopad na naši další existenci, resp. náš ekonomický růst. Vědci, ekonomové a mnoho dalších si myslí, ţe to, co je dnes ohroţeno, není naše klima, ale naše svoboda, demokracie, trţní ekonomika a prosperita. V současné době převládl první názor a byly uzavřeny mezinárodní úmluvy, které podporují rozvoj vyuţívání obnovitelných zdrojů a to hlavně větrné a solární energie. Základními dokumenty podporujícími rozvoj obnovitelných zdrojů energie jsou Rámcová smlouva OSN, Kjótský protokol a mnoho dalších úmluv, směrnic a zákonů, které zpracovaly jednotlivé státy na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů. 14

19 3.1 Rámcová úmluva OSN V roce 1979 proběhla v Ţenevě světová konference Klima a lidstvo, kde bylo poprvé poukázáno na nutnost ochrany přírody, na změny klimatu způsobované lidmi. Během této konference byly průmyslově vyspělé země vyzvány, aby sníţily své emise skleníkových plynů do roku 2005 o 20 % oproti roku Na začátku roku 1991 vznikl Mezivládní vyjednávací výbor, aby sestavil návrh mezinárodní úmluvy o změně klimatu. Konečné projednání této úmluvy bylo zařazeno na Konferenci OSN o ţivotním prostředí a rozvoji konané v Rio de Janeiru Úmluva vychází z poznání, ţe klima naší planety ohroţují emise skleníkových plynů, které vznikají zejména v důsledku spalování fosilních paliv, a povzbuzuje průmyslově rozvinuté země, aby stabilizovaly produkci těchto plynů na úrovni roku Smlouva se vztahuje i na rozvojové země, jejich cíle jsou však pouze všeobecné a nekonkrétně formulované. Protoţe smlouva samotná neobsahuje ţádné konkrétně nastavené závazky, bylo dohodnuto, ţe nejpozději do konce roku 1997 vznikne dodatek k této smlouvě, který bude obsahovat konkrétní a kvantifikovatelné závazky pro jednotlivé státy. (Více k dodatku viz kapitola Kjótský protokol.) Cílem rámcové smlouvy je dosáhnout, v souladu s odpovídajícími opatřeními úmluvy, stabilizace koncentrací skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, která by předešla nebezpečnému narušení klimatického systému vlivem lidské činnosti. Této úrovně by mělo být dosaženo v takové lhůtě, která dovolí ekosystémům, aby se přirozenou cestou přizpůsobily změně klimatu, která zajistí, že nebude ohrožena produkce potravin, a která umožní, aby hospodářský rozvoj mohl pokračovat udržitelným způsobem. 1 Úmluva je zaloţena na principech: předběţné opatrnosti mezigenerační odpovědnosti 1 RÁMCOVÁ ÚMLUVA ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ O ZMĚNĚ KLIMATU (strana 4), staţeno online dne 26. února 2011 z 15

20 společné, ale diferencované odpovědnosti zvláštních potřeb rozvojových států práva všech zemí na podporu a hájení zájmů trvale udrţitelného rozvoje společnosti Co si pod jednotlivými principy představit? Princip předběţné opatrnosti je zaloţen na tom, ţe i kdyţ dnes neexistuje dostatek vědecky podloţených důkazů, je třeba přijímat preventivní opatření s dostatečným předstihem. Odkládat řešení do období, kdy budeme mít dostatek prokazatelných důkazů, by mohlo vést k tomu, ţe ekosystémy Země by mohly být nevratně poškozeny. Klimatický systém by měl být chráněn nejen ve prospěch současné, ale i budoucí generace. Současný ekonomický rozvoj by neměl probíhat na úkor příštích generací. Společnou, ale diferencovanou odpovědností je myšleno, ţe státy, které přistoupily k dohodě, by se měly o její naplnění zasazovat společně, avšak ve smlouvě je uvedeno, ţe hlavní odpovědnost za dnešní stav nesou ekonomicky vyspělé státy. Druhý princip se týká trvale udrţitelného rozvoje, který musí respektovat, ţe současný ekonomický rozvoj nesmí ohrozit potřeby příštích generací. Princip zvláštních potřeb rozvojových států lze vysvětlit tak, ţe je potřeba brát ohled na potřeby států, které jsou citlivější na důsledky projevů změn klimatu, a díky tomu, by později nesly nepřiměřené náklady spojené s jejich odstraňováním. Závazky a pravidla vyplývající z úmluvy jsou: vytvoření národních programů zmírňujících změny klimatu, vypracování adaptačních strategií, podpora udrţitelného rozvoje hospodářství a systémů ochrany přírody, pravidelný monitoring objemu emitovaných skleníkových plynů do atmosféry, podpora mezinárodní vědecké a technické spolupráce a také podpora programů slouţících pro výměnu informací a výchovných programů. 16

21 3.2 Kjótský protokol Kjótský protokol dodatek k Rámcové úmluvě byl vytvořen v roce 1997 a obsahuje závazné cíle pro jednotlivé státy na sníţení emise skleníkových plynů. V platnost tento dodatek vstoupil aţ v roce 2004, poté, co jej ratifikovalo potřebné mnoţství zemí, které se na celkových emisích podílejí. V dodatku je uveden závazek ke sníţení emisí o 5,2 % oproti hladině roku Tabulka 1 Cíle stanovené Kjótským protokolem 2 Země Závazek ke sníţení emisí ( /2012) EU 15*, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Monako, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko -8 % US** -7 % Kanada, Maďarsko, Japonsko, Polsko -6 % Chorvatsko -5 % Nový Zéland, Rusko, Ukrajina 0 Norsko 1 % Austrálie 8 % Island 10 % * Země původní EU 15 se zavázaly ke splnění cíle společně ** USA se s cílem identifikovalo, ale protokol nebyl ratifikován Své závazky státy mohou splnit nejenom tak, ţe budou sniţovat produkci plynů na svém území. Mohou také zajistit sníţení emisí skleníkových plynů na území jiného státu a od něj si tak odkoupit právo na vypouštění skleníkových plynů. K tomuto slouţí flexibilní mechanismy, kterými jsou: obchodování s emisemi, společně zaváděná opatření a mechanismus čistého rozvoje. Tyto nástroje nevedou samy o sobě ke sníţení skleníkových plynů, ale jde o nástroje slouţící k omezení emisí. 2 Online staţeno dne 6. února 2011 z 17

22 Velká Británie Irsko Francie Dánsko Nizozemsko Itálie Lotyšsko Řecko Slovinsko Malta EU27 Belgie Španělsko Německo Kypr Lucemburk Litva Portugalsko Finsko Polsko Bulharsko Maďarsko Estonsko Česká republika Slovensko Rakousko Švédsko Rumunsko 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 Cíl 2020 Graf 1 Podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie 3 Na grafu 1 vidíme, jakého podílu energie obnovitelných zdrojů dosáhly jednotlivé země na konečné spotřebě energií v roce 2008 a jaký je jejich cíl v roce Jak je vidět z grafu, některé státy prozatím nedosáhly splnění cíle ani na 50 %. 3.3 Fotovoltaika Sektor fotovoltaiky je mladé a rychle se rozvíjející odvětví. Rychlý rozvoj tohoto odvětví umoţnily podpory ze stran jednotlivých států, bez nichţ by se nevytvořila dostatečná poptávka po zařízení vyrábějící elektřinu ze sluneční energie. Bez dotací by výrobci fotovolatických panelů měli problémy s prodejem svých výrobků, jelikoţ sluneční energie prozatím nedosáhla nákladové efektivnosti fosilních paliv. Státy si však nebudou moci dovolit podporovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů v takovém rozsahu, jako jsme toho svědky dnes, a krize, která zasáhla svět v roce 2008 a 2009, způsobila, ţe na některých velkých trzích, jako je například Německo, došlo ke sniţování dotací dříve, neţ bylo původně očekáváno. Jedná se o odvětví, u kterého prozatím není rozhodnuto, zda se sluneční energie stane jedním z významných energetických zdrojů, či bude pouze okrajovým doplňkem. 3 Graf je zpracován dle dat staţených online dne 5. března

23 Faktory rozhodující o budoucnosti fotovoltaiky jsou: nákladová efektivita výroby energie, dokáţe-li se vyrovnat jiným konvenčním zdrojům, či dalším obnovitelným zdrojům, dostupnost podpory vládních dotací, pobídek a jiných způsobů, kterými vlády podporují solární energii a umoţňují tak její vývoj, spolehlivost a výkonnost FV systémů a jejich technologií, která bude srovnatelná s jinými nesolárními energetickými zdroji, úspěšnost jiných technologií zaloţených na obnovitelných zdrojích energie Historie Fotovoltaický jev byl poprvé pozorován v roce První fotovoltaický článek byl vyroben americkým vynálezcem Charlesem Frittsenem v roce Pro první články nebyl pouţit jako polovodič křemík, ale selen pokrytý tenkou vrstvou zlata. Účinnost těchto článků byla odhadována okolo 1 %. Během padesátých let minulého století objevila společnost Bell Laboratories při svých pokusech s polovodiči, ţe vlastností křemíku je i vysoká citlivost na světlo. A proto se křemík postupem času stal základním materiálem pro stavbu polovodičových součástek a fotovoltaických článků. Křemík je sice druhým nejčastěji se vyskytujícím prvkem v zemské kůře, ale pro vyuţití v elektronickém průmyslu je vyuţitelný pouze křemík o velké čistotě, který se volně téměř nevyskytuje. Jeho výroba je nákladná a tedy i výroba fotovoltaických panelů. Rozlišujeme tyto solární články na bázi křemínku: monokrystalické křemíkové články, mají nejvyšší účinnost a nejvyšší cenu materiálu, protoţe vyuţívají čistý křemík, polykrystalické křemíkové články, mají o něco málo niţší účinnost neţ monokrystalické články, jejich výroba je jednodušší a levnější, protoţe nevyţadují čistý křemík, dosahují tak lepšího poměru ceny a výkonu, Křemíkové panely jsou označovány za panely 1. generace a pokrývají cca 85 % trhu. Kromě křemíkových solárních panelů existují i panely vyráběné technologií na bázi tenkého filmu (thin-film technologie). Tato technologie vyuţívá jako polovodičů i 19

24 jiných materiálů neţ jen křemíku. Hlavními důvody rozvoje tenkého filmu jsou zlevnění výroby a získání stabilnějšího výkonu Konkurence Konkurence je v tomto odvětví velká a netvoří ji pouze jednotlivé fotovoltaické firmy. Fotovoltaika se musí vyrovnat i s konkurencí ostatních obnovitelných zdrojů energie, kterými jsou vítr, voda, geotermální energie, biomasa a přílivová a odlivová energie, a také s konkurencí dnes běţně vyuţívaných zdrojů energie, fosilními palivy a jadernou energií. V rámci fotovoltaiky si navzájem konkurují klasické solární články zaloţené na křemíku a na technologii tenkého filmu. Výhodou tenkého filmu je menší náročnost na vstupní materiál, avšak jeho nevýhodou je, ţe má niţší účinnost přeměny sluneční energie, coţ je vykompenzováno stabilnějším výkonem i při špatných klimatických podmínkách. Hlavními srovnávacími kritérii konkurentů jsou cena za watt, produkční kapacita, účinnost solárních článků a jejich spolehlivost. Na konci roku 2009 působilo celosvětově v tomto odvětví více neţ 150 výrobců solárních článků a panelů Vstup do odvětví Toto odvětví je charakteristické vysokými fixními náklady a nízkými variabilními náklady, je tedy nutné vyuţívat úspor z rozsahu pro sníţení celkových výrobních nákladů. Aby firma mohla vyuţívat efektu úspor z rozsahu, musí vybudovat dostatečné výrobní kapacity, s čímţ se pojí velké kapitálové výdaje. Bariéru vstupu do odvětví tvoří také podmínění příchodu s novou technologií výroby fotovoltaických článků. Firmy si chrání své výrobní know-how, např. patenty. Další bariérou jsou vysoké náklady spojené s výstupem z odvětví. Firma, která zvaţuje vstup do tohoto odvětví, musí brát v úvahu i vysoké náklady spojené s výrobním materiálem. Základními surovinami pro výrobu solárních článků jsou polovodiče, které jsou tvořeny vzácnými prvky. 20

25 3.3.4 Citlivost na hospodářský cyklus Poptávka po fotovoltaických modulech se odvíjí od hospodářského cyklu, který určuje například ceny výpůjčního kapitálu, coţ přímo ovlivňuje poptávku po solárních systémech. Více neţ hospodářským cyklem je dnešní fotovoltaické odvětví ovlivněno politickými rozhodnutími. Například na našem území způsobil rozvoj fotovoltaiky Energetický zákon z roku 2001 a cenové rozhodnutí ERU č. 1/2002 z téhoţ roku, které stanovilo výkupní cenu elektřiny na úroveň 6 Kč/kWh. Dále pak zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny a rok 2006, kdy ERU opět zvýšilo zásadním způsobem ceny elektřiny. Avšak poskytování státních podpor je také determinováno ekonomickým vývojem a stavem státních financí. Trend sniţování podpor solární energie jiţ nastal a nejen v České republice, během roku 2011 dojde ke sníţení podpory solární energie o 15 % v Německu. Velká Británie zvaţuje sníţení výkupních cen velkých fotovoltaických projektů, chce omezit jejich téměř bezrizikové a vysoké výnosy a zaměřit se spíše na menší projekty pro domácnosti a obce. 21

26 Tabulka 2 Vývoj výkupních cen elektřiny a zelených bonusů 4 4 Zdroj: Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2010 ze dne 8. listopadu 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů, staţeno online dne 26. dubna 2011 z KVET-DZ%20final.pdf 22

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 29. května 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Exxon Mobil Společnost Exxon Mobil Corporation se zabývá výzkumem, těžbou, distribucí a prodejem ropy, zemního plynu a ropných produktů. Také se podílí na těžbě

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více