Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOLMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Katedra měnové teorie a politiky Hlavní specializace: Finance Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů Autor diplomové práce: Bc. Helena Haňáková Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. Rok obhajoby: 2011

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že diplomovou práci na téma Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v přiloženém seznamu. V Praze dne Bc. Helena Haňáková

3 Poděkování: Ráda bych tímto poděkovala svému vedoucímu doc. Ing. Jaroslavu Bradovi, Dr. za ochotu, pomoc a cenné připomínky při zpracování této diplomové práce. Můj dík patří také Janě Dudkové a Pavlu Ranochovi takté ž za cenné připomínky a podporu.

4 Anotace: Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů. Fundamentální analýza je provedena na společnosti First Solar. Jde o společnost vyrábějící solární moduly, práce je tedy zaměřena na oblast fotovoltaiky. K ocenění je použita metoda diskontovaného cash flow. Celková situace společnosti je zjištěna díky provedení globální, odvětvové a firemní analýzy.

5 Obsah 1 Úvod Fundamentální analýza Odvětvová analýza Globální fundamentální analýza Firemní fundamentální analýza Metody operující s cash flow Model Free-Cash-Flow-to-Firm Korigovaný výsledek hospodaření WACC CAMP Odvětví obnovitelných zdrojů Rámcová úmluva OSN Kjótský protokol Fotovoltaika Historie Konkurence Vstup do odvětví Citlivost na hospodářský cyklus Globální analýza odvětví First Solar Historie firmy Segmentace trhů Solární panely Trţby

6 6 Finanční analýza Rozvaha Struktura aktiv Struktura pasiv Shrnutí Výkaz zisků a ztrát Výkaz cash flow Cash flow z běţné činnosti CF z investiční činnosti CF z finanční činnosti CF z další činnosti Vybrané finanční ukazatele Ukazatele rentability Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity Ukazatele finanční stability a zadluţenosti Ukazatele kapitálového trhu Souhrnné modely finančního zhodnocení firmy Králíčkův rychlý test Bonitní index Mezipodnikové srovnání finančních ukazatelů Rizikové faktory vs. konkurenční výhody Model diskontovaného cash flow Predikce FCFF Výpočet WACC Hodnota vnitřní ceny akcií

7 8 Závěr Literatura Elektronické zdroje

8 1 Úvod Hlavním cílem práce je zjištění hodnoty společnosti a posouzení jejího potencionálu z hlediska dlouhodobé investice. Hodnota společnosti bude stanovena k určitému okamţiku, kterým je konec roku 2010, s vyuţitím volně dostupných informací. Samotnému výpočtu hodnoty společnosti předchází globální a odvětvová analýza trhu a podrobná finanční analýza posuzující finanční zdraví a stabilitu společnosti. Analýza bude provedena na společnosti pohybující se v odvětví obnovitelných zdrojů First Solar. Analýzu společnosti pohybující se v odvětví obnovitelných zdrojů oblasti fotovoltaiky jsem zvolila, jelikoţ obnovitelné zdroje energie, a fotovotaika obzvláště, je v dnešní době aktuálním tématem. Společnost First Solar mě zaujala, protoţe se na rozdíl od konkurence rozhodla pro výrobu solárních modulů technologií tenkého filmu, která není zaloţena na křemíku. Dalším důvodem byla i její praktičnost z hlediska dostupnosti dat pro analýzu. Fundamentální analýza bude provedena formou Bottom-up. Druhá kapitola je věnována teoretické části zaměřené na postup fundamentální analýzy, popis metody diskontovaného cash flow na model CAMP a postup výpočtu WACC. Třetí a čtvrtá kapitola jsou věnovány odvětvové a globální analýze. Odvětvová analýza slouţí k seznámení se specifickými rysy fotovoltaického průmyslu. Globální analýza je zejména věnována odhadům vývoje fotovoltaického trhu a tím i odhadům vývoje poptávky. Seznámením s firmou a provedením podrobné finanční analýzy jsou určeny kapitoly pátá a šestá. Závěr práce je věnován výpočtu vnitřní hodnoty společnosti metodou diskontovaného cash flow. V kapitole jsou rozebrány faktory ovlivňující volné peněţní toky a jejich predikce. Pozornost je věnována také výpočtu nákladů vlastního kapitálu. V závěru kapitoly bude výsledná vypočtená hodnota společnosti, resp. vypočtená fundamentální cena akcie porovnána s trţní hodnotou. 4

9 2 Fundamentální analýza Fundamentální analýza je nejrozsáhlejší a nejkomplexnější metoda k určení správné, vnitřní hodnoty akcií. Zkoumá kurzovní pohyby na základě zkoumání základních faktorů jak ekonomických, tak politických, sociálních, geografických, demografických a dalších. Skládá se z vyhodnocování faktorů třech úrovní faktorů globálních, odvětvových a firemních. Analýza slouţí k vybírání atraktivních titulů. Pomocí ní vyhodnocujeme, zda jsou akciové tituly nadhodnocené, či podhodnocené. A to tak, ţe porovnáváme hodnotu vypočtenou v analýze s aktuální trţní hodnotou, za kterou se akcie obchodují na finančních trzích. Existují dva přístupy k analýze: Top-down přístup postupujeme od rozboru globálních faktorů, přes odvětvové a na základě nich vybíráme vhodný titul a pouštíme se do jeho analýzy. Bottom up přístup je aplikován, máme-li zajímavý titul, v tomto případě postupujeme obráceně neţ při top-down přístupu. Pro zpracování své práce jsem zvolila přístup Bottom up. 2.1 Odvětvová analýza V této části analýzy jde hlavně o identifikaci jednotlivých specifických rysů odvětví a o určení vlivu, který mají na vnitřní hodnotu akcie. Hodnotu akcií z tohoto hlediska ovlivňuje citlivost odvětví na hospodářský cyklus, ţivotní cyklus výrobku, struktura odvětví a s tím související regulace odvětví. Citlivost odvětví Podle citlivosti odvětví na hospodářský cyklus rozlišujeme odvětví cyklická, neutrální a anticyklická. Jde o rozlišování toho, jaký druh výrobků firma vyrábí, zda jde o výrobky s vysokou cenovou elasticitou, zbytné statky, nebo statky nezbytné. Mezi nezbytné 5

10 statky patří například potraviny. Mezi statky s velice nízkou cenovou elasticitou patří návykové produkty, najdeme zde výrobu alkoholických nápojů a farmaceutický průmysl. V anticyklickém odvětví se nachází produkty, jeţ jsou náhraţkou luxusních statků, a ke kterým se lidé obrací v dobách, kdy je potřeba sníţit svoji spotřebu. Ţivotní cyklus výrobku Teorie rozeznává čtyři hlavní fáze ţivotnosti výrobků. Podle toho, v jaké fázi je daná firma, můţeme očekávat různé zisky a různou pravděpodobnost jejich realizace. Pionýrská fáze je fází, kdy je výrobek nový nebo silně inovační. Produkt vykazuje nadprůměrné zisky, ale je více ohroţen krachem, kvůli případnému nezdaru. Pokud produkt přeţije tuto úvodní fázi, dostává se do fáze rozvoje. Ve fázi rozvoje jde o stabilizaci produktu (firmy), který si jiţ získal svoje místo na trhu, je stále velice atraktivní, ale jeho trţby rostou klesajícím tempem. Fáze stability je obdobím, kdy je firma silná, produkt má své místo na trhu a dosahuje stabilních zisků. V této fázi je nejjednodušší prognóza. Ve chvíli, kdy začne výrobek zastarávat, mluvíme o období útlumu. Nemusí však nutně dojít ke krachu společnosti, či úplnému staţení výrobku z trhu. Pokud výrobek projde zásadní inovací, vstoupí opět do první fáze. Struktura a regulace odvětví Z tohoto hlediska rozeznáváme odvětví monopolní, oligopolní, nedokonalou konkurenci a dokonalou konkurenci. Pro kaţdý typ struktury trhu je charakteristická různá ziskovost a regulace ze strany státu. Pokud je firma monopolem v odvětví, můţeme očekávat nadprůměrné a stabilní zisky, ceny akcií budou v tomto případě vysoké. Trh je oligopolním, pokud se na něm vyskytuje několik velkých hráčů, kteří si jej rozdělí. Jednotlivé firmy pak také dosahují vysokých a stabilních zisků. Na rozdíl od dvou předchozích struktur trhu, kdy je snadné určit zisky firem, o monopolistickou konkurenci jde tehdy, kdyţ je na trhu mnoho malých firem, existují drobné bariéry vstupu na trh, ale firmy stále mohou, alespoň částečně, ovlivňovat cenu svých výrobků. U tohoto typu je velice těţké predikovat jakýkoliv průběh výsledků hospodaření, protoţe mnoho faktorů potřebných pro ocenění má velice kolísavý charakter. A nakonec analýza firmy v dokonalé konkurenci je téměř nemoţná a je potřeba pouţít speciální 6

11 metody. U firem pohybujících se na dokonalém trhu můţeme očekávat velice malou ziskovost. 2.2 Globální fundamentální analýza V této části analýzy se analytici zabývají vlivem ekonomiky nebo i ekonomik na hodnotu akcie. Stav ekonomiky je určován hlavně díky makroekonomickým agregátům a faktorům, jako jsou například úrokové míry, nezaměstnanost, peněţní nabídka, inflace (index spotřebitelských cen), peněţní zásoba, ekonomické šoky, devizové kurzy, průměrná doba trvání nezaměstnanosti a mnoho dalších. Mezi jednotlivými ukazateli a pohyby akciových kurzů byly pomocí různých modelů vysledovány určité vztahy, uvedeme si například tyto: silný negativní vztah s pohybem úrokových sazeb, záporný vztah s inflací, silně pozitivní vztah s reálným výstupem ekonomiky, pozitivní vliv změny peněţní nabídky, a na trzích s nízkou likviditou ovlivňuje kurzy pohyb zahraničního kapitálu, a to pozitivně, s přílivem je spojen vzestup akciových trhů a naopak. Odvětví fotovoltaiky je silně regulováno ze strany poptávky, která je v zásadě určována pobídkami ze stran jednotlivých států. Globální analýza bude provedena s ohledem na toto specifikum. 7

12 2.3 Firemní fundamentální analýza Tato část fundamentální analýzy je věnována zkoumání firemních fundamentálních statistik a dalších vlivů ovlivňující vnitřní hodnotu akcie a jejich dopad na její vnitřní hodnotu. V rámci této analýzy kvantifikujeme vnitřní hodnotu akcií pomocí nejrůznějších metod a postupů finanční teorie. Vnitřní hodnota akcie představuje její správnou cenu, za kterou by akcie měla být obchodována na trhu z fundamentálního hlediska. Srovnáním vnitřní hodnoty akcie s jejím aktuálním kurzem na trhu lze určit, zda jsou akcie nadhodnocené, podhodnocené, či správně oceněné. Metody výpočtu vnitřní hodnoty mohou vycházet z budoucích příjmů, které mohou akcionáři obdrţet za určitých podmínek. Těmito modely jsou dividendové diskontní modely, metody zaloţené na ukazatelích P/E, P/B a P/S ratio a modely operující s cash flow. Další modely jsou zaloţeny na analýze účetních výkazů společnosti, tzv. bilanční modely. Poslední skupinu tvoří modely historické, které slouţí jako doplňková metoda a jsou zaloţeny na historických datech o kurzech, trţbách, účetní hodnotě, cash flow, dividendách na akcii, majících vztah k současnosti, popř. blízké budoucnosti Metody operující s cash flow Metody pracující při ohodnocení společnosti s hodnotou volných peněţních toků, mají tu přednost před diskontními dividendovými modely, ţe při výpočtu vnitřní hodnoty nepracují pouze se zisky vyplácenými akcionářům, ale také s celkovými finančními prostředky generovanými společností bez ohledu na jejich další pouţití. Metoda diskontovaného čistého cash flow je základní výnosovou metodou. Problémovou oblastí této metody je vymezení peněţního toku a volba vhodné techniky výpočtu prognózy peněţního toku. Nejvýznamnějšími modely zaloţenými na cash flow jsou: model Free-Cash-Flow-to-Equity (FCFE) model je zaloţen na predikci volných peněţních toků, které zůstanou ve společnosti k dispozici jejím 8

13 vlastníkům z čistého zisku po jeho sníţení o závazky společnosti, zvýšení o odpisy a poskytnuté cizí zdroje. model Free-Cash-Flow-to-Firm (FCFF) tento model pracuje s volnými peněţními prostředky, na které si činí nárok nejen akcionáři, ale také majitelé dluhopisů emitovaných firmou, věřitelé nebo vlastníci prioritních akcií Model Free-Cash-Flow-to-Firm Východiskem této metody je volný peněţní tok, který je k dispozici vlastníkům a věřitelům. Při výpočtu pracujeme s volným peněţním tokem, tedy tokem očištěným o investice, které jsou nutnou podmínkou pro dosaţení určité výše peněţních toků v budoucnu. Výpočet volného peněţního toku je následující: Korigovaný provozní výsledek hospodaření před daněmi - upravená daň z příjmu = korigovaný provozní výsledek hospodaření po daních + odpisy + ostatní náklady započtené v provozním VH, které nejsou výdaj v běţném období (zejména změna rezerv nebo opravných poloţek) = předběţný peněţní tok z provozu - investice do upraveného pracovního kapitálu (provozně nutného) - investice do pořízení dlouhodobého majetku (provozně nutného) = volný peněţní tok Tento model stejně jako mnoho dalších respektuje časovou hodnotu peněz, tzn. budoucí peněţní toky na akcii, zde reprezentované hodnotou FCFF na akcii, jsou diskontováním převedeny na současnou hodnotu. Rozeznáváme jednostupňový, či vícestupňový model. Jednostupňový model je vhodné pouţít pro stabilní firmy, často jde o firmy nacházející se v poslední fázi svého ţivotního cyklu. Jednostupňový model je také vhodné pouţít pro společnosti, jejichţ fundamentální charakteristiky a veličiny nevykazují výraznější kolísání. Můţe se jednat o regulované firmy, firmy z monopolních odvětví nebo o firmy mající neutrální vztah k hospodářskému cyklu. Jednostupňový model je tedy vhodné pouţít, pokud 9

14 očekáváme, ţe míra růstu veličiny FCFF bude v budoucnu stabilní a současně není nadprůměrně vysoká. běţná (aktuální) vnitřní hodnota běţná očekávaná hodnota veličiny Free-Cash-Flow-to-Firm v přístím období běţná hodnota veličiny Free-Cash-Flow-to-Firm v běţném období míra růstu veličiny Free-Cash-Flow-to-Firm, která je uvaţována jako konstantní veličina průměrných váţených nákladů kapitálu Jednostupňový model pracuje na nereálných předpokladech, kterými jsou konstantní růst, investiční výdaje na úrovni odpisů a míra růstu FCFF je přibliţně stejná nebo niţší neţ nominální míra růstu ekonomiky. Pro potřeby ohodnocení firmy, u které je v blízké budoucnosti očekávaná nadprůměrná míra růstu veličiny FCFF, jsou pouţívány vícestupňové modely. Nejjednodušším z nich je dvoustupňový model. Výpočet vnitřní hodnoty se skládá ze dvou fází, přičemţ kaţdá fáze je charakterizována různou mírou růstu FCFF. aktuální vnitřní hodnota akcie běţná hodnota veličiny Free-Cash-Flow-to-Firm v běţném období hodnota veličiny Free-Cash-Flow-to-Firm v T-tém roce nadprůměrná míra růstu veličiny Free-Cash-Flow-to-Firm v první fázi, která trvá od prvního roku do T-tého roku průměrná míra růstu veličiny Free-Cash-Flow-to-Firm v druhé fázi, která trvá od T+1 do nekonečna veličina průměrných váţených nákladů kapitálu délka trvání první fáze nadprůměrného růstu 10

15 Dvoustupňový model je vhodný, pokud neočekáváme více neţ jednu významnou změnu ve vývoji míry růstu FCFF. Očekáváme-li více neţ jednu fundamentální změnu míry růstu FCFF, je třeba pouţít tří a více stupňových modelů. K převodu na současnou hodnotu model vyuţívá průměrných váţených nákladů (WACC). WACC v sobě zahrnuje náklady na všechny vyuţité druhy kapitálu pro financování finančních poţadavků firmy Korigovaný výsledek hospodaření Někdy je pro výpočet FCFF zvolen jako výchozí hodnota zisku před úroky a zdaním (EBIT). Shoda korigovaného výsledku hospodaření a EBITu můţe nastat, je-li finanční výsledek hospodaření tvořen pouze nákladovými úroky a tehdy, pokud podnik nemá ţádný mimořádný výsledek hospodaření, coţ nastává často. Pokud provozní výsledek hospodaření obsahuje náklady a výnosy nesouvisející s provozně potřebnými aktivy, bude výsledek hospodaření vhodný pro výpočet FCFF ještě vyšší EBIT. Obecné zásady pro výpočet výsledku hospodaření pouţitelného pro výpočet FCFF jsou: neodečítání nákladů na cizí kapitál, důvodem je dosaţení volných peněţních toků, jak pro věřitele, tak pro vlastníky, upravení výsledku hospodaření o jednorázové poloţky, které se nebudou pravidelně opakovat, hodnota podniku je tvořena pouze trvalými výsledky hospodaření, upravení výsledku hospodaření o výnosy a náklady související s majetkem, který není provozně nutný a který jsme jiţ v předchozích krocích vyřadili z provozně nutného investovaného kapitálu WACC Průměrné váţené náklady kapitálu odpovídají příjmům, které investoři očekávají od svých investic do podniku, a riziku, které přitom podstupují. 11

16 Vzorec pro výpočet průměrných váţených nákladů kapitálu je: náklady na cizí kapitál sazba daně z příjmů cizí kapitál náklady na vlastní kapitál vlastní kapitál celková hodnota vlastního kapitálu (VK+CK) Cizí kapitál se můţe skládat z: bankovních úvěrů, obligací všeho druhu, leasingového financování, jiných druhů úvěrů. Do cizího kapitálu nejsou v tomto případě zahrnuta neúročená pasiva, například jde o závazky vůči dodavatelům CAMP Model oceňování kapitálových aktiv je základním modelem pouţívaným pro odhad nákladů vlastního kapitálu. Model odvozuje střední očekávanou výnosnost cenného papíru od očekávané bezrizikové výnosnosti a průměrné prémie za riziko na kapitálovém trhu. Pro výpočet průměrné výnosnosti cenného papíru A platí: střední očekávaná výnosnost cenného papíru A bezriziková výnosnost střední očekávaná výnosnost kapitálového trhu (tzv. portfolia) koeficient beta cenného papíru A 12

17 Koeficient beta je jediným prvkem, který se váţe ke konkrétní společnosti. Vyjadřuje úroveň rizika dané firmy vůči úrovni rizika akcií na kapitálovém trhu. Podává informaci o vztahu mezi jednotkovým rizikem a jednotkovou výnosností. Je-li β rovna jedné, je riziko spojené s investováním do dané společnosti na úrovni rizika kapitálového trhu jako celku. Je-li β větší jak jedna, bude riziková přiráţka společnosti větší neţ průměrná riziková prémie na kapitálovém trhu. β menší jak jedna znamená, ţe trţní riziková prémie trhu je vyšší neţ sledované společnosti. Pro vyčíslení bezrizikové prémie je pouţívána průměrná úroveň výnosnosti státních dluhopisů. Pro zjištění střední očekávané výnosnosti kapitálového trhu je pouţíván některý z trţních akciových indexů, jehoţ výnosnost je běţně zveřejňována. 13

18 3 Odvětví obnovitelných zdrojů Obnovitelné zdroje energie jsou v dnešní době aktuálním tématem. Důvody, které k tomu přispěly, jsou: debaty (zprávy) o vyčerpatelnosti konvenčních fosilních zdrojů energie, zvýšení soběstačnosti jednotlivých států pro pokrytí energetických potřeb, ochrana klimatu sniţováním CO 2 a dalších skleníkových plynů, zvyšující se energetické poţadavky. Obnovitelné zdroje energie jsou jednou z moţných alternativ k fosilním palivům a v zásadě existují dva názory na jejich vyuţitelnost. Jedním je, ţe vyspělý průmysl zaloţený na fosilních palivech má negativní vliv na klima Země, a je tedy potřeba začít činit kroky, které zabrání jejímu ničení. Zastánci tohoto názoru se zasazují o změny, které povedou k omezování a nápravě škod, jednou z nich je sníţení emise skleníkových plynů. Existuje však i zcela opačný názor, ţe při dnešních znalostech nedovedeme potvrdit, zda změny klimatu, které právě probíhají, jsou výsledkem lidské činnosti. Dokonce ani nelze říci, jestli právě probíhající změny našeho klimatu, jsou něčím výjimečným a nejsou pouze součásti cyklu, kterým naše planeta nebo slunce v současné době prochází. Nelze ani určit, zda tyto změny budou mít negativní dopad na naši další existenci, resp. náš ekonomický růst. Vědci, ekonomové a mnoho dalších si myslí, ţe to, co je dnes ohroţeno, není naše klima, ale naše svoboda, demokracie, trţní ekonomika a prosperita. V současné době převládl první názor a byly uzavřeny mezinárodní úmluvy, které podporují rozvoj vyuţívání obnovitelných zdrojů a to hlavně větrné a solární energie. Základními dokumenty podporujícími rozvoj obnovitelných zdrojů energie jsou Rámcová smlouva OSN, Kjótský protokol a mnoho dalších úmluv, směrnic a zákonů, které zpracovaly jednotlivé státy na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů. 14

19 3.1 Rámcová úmluva OSN V roce 1979 proběhla v Ţenevě světová konference Klima a lidstvo, kde bylo poprvé poukázáno na nutnost ochrany přírody, na změny klimatu způsobované lidmi. Během této konference byly průmyslově vyspělé země vyzvány, aby sníţily své emise skleníkových plynů do roku 2005 o 20 % oproti roku Na začátku roku 1991 vznikl Mezivládní vyjednávací výbor, aby sestavil návrh mezinárodní úmluvy o změně klimatu. Konečné projednání této úmluvy bylo zařazeno na Konferenci OSN o ţivotním prostředí a rozvoji konané v Rio de Janeiru Úmluva vychází z poznání, ţe klima naší planety ohroţují emise skleníkových plynů, které vznikají zejména v důsledku spalování fosilních paliv, a povzbuzuje průmyslově rozvinuté země, aby stabilizovaly produkci těchto plynů na úrovni roku Smlouva se vztahuje i na rozvojové země, jejich cíle jsou však pouze všeobecné a nekonkrétně formulované. Protoţe smlouva samotná neobsahuje ţádné konkrétně nastavené závazky, bylo dohodnuto, ţe nejpozději do konce roku 1997 vznikne dodatek k této smlouvě, který bude obsahovat konkrétní a kvantifikovatelné závazky pro jednotlivé státy. (Více k dodatku viz kapitola Kjótský protokol.) Cílem rámcové smlouvy je dosáhnout, v souladu s odpovídajícími opatřeními úmluvy, stabilizace koncentrací skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, která by předešla nebezpečnému narušení klimatického systému vlivem lidské činnosti. Této úrovně by mělo být dosaženo v takové lhůtě, která dovolí ekosystémům, aby se přirozenou cestou přizpůsobily změně klimatu, která zajistí, že nebude ohrožena produkce potravin, a která umožní, aby hospodářský rozvoj mohl pokračovat udržitelným způsobem. 1 Úmluva je zaloţena na principech: předběţné opatrnosti mezigenerační odpovědnosti 1 RÁMCOVÁ ÚMLUVA ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ O ZMĚNĚ KLIMATU (strana 4), staţeno online dne 26. února 2011 z 15

20 společné, ale diferencované odpovědnosti zvláštních potřeb rozvojových států práva všech zemí na podporu a hájení zájmů trvale udrţitelného rozvoje společnosti Co si pod jednotlivými principy představit? Princip předběţné opatrnosti je zaloţen na tom, ţe i kdyţ dnes neexistuje dostatek vědecky podloţených důkazů, je třeba přijímat preventivní opatření s dostatečným předstihem. Odkládat řešení do období, kdy budeme mít dostatek prokazatelných důkazů, by mohlo vést k tomu, ţe ekosystémy Země by mohly být nevratně poškozeny. Klimatický systém by měl být chráněn nejen ve prospěch současné, ale i budoucí generace. Současný ekonomický rozvoj by neměl probíhat na úkor příštích generací. Společnou, ale diferencovanou odpovědností je myšleno, ţe státy, které přistoupily k dohodě, by se měly o její naplnění zasazovat společně, avšak ve smlouvě je uvedeno, ţe hlavní odpovědnost za dnešní stav nesou ekonomicky vyspělé státy. Druhý princip se týká trvale udrţitelného rozvoje, který musí respektovat, ţe současný ekonomický rozvoj nesmí ohrozit potřeby příštích generací. Princip zvláštních potřeb rozvojových států lze vysvětlit tak, ţe je potřeba brát ohled na potřeby států, které jsou citlivější na důsledky projevů změn klimatu, a díky tomu, by později nesly nepřiměřené náklady spojené s jejich odstraňováním. Závazky a pravidla vyplývající z úmluvy jsou: vytvoření národních programů zmírňujících změny klimatu, vypracování adaptačních strategií, podpora udrţitelného rozvoje hospodářství a systémů ochrany přírody, pravidelný monitoring objemu emitovaných skleníkových plynů do atmosféry, podpora mezinárodní vědecké a technické spolupráce a také podpora programů slouţících pro výměnu informací a výchovných programů. 16

21 3.2 Kjótský protokol Kjótský protokol dodatek k Rámcové úmluvě byl vytvořen v roce 1997 a obsahuje závazné cíle pro jednotlivé státy na sníţení emise skleníkových plynů. V platnost tento dodatek vstoupil aţ v roce 2004, poté, co jej ratifikovalo potřebné mnoţství zemí, které se na celkových emisích podílejí. V dodatku je uveden závazek ke sníţení emisí o 5,2 % oproti hladině roku Tabulka 1 Cíle stanovené Kjótským protokolem 2 Země Závazek ke sníţení emisí ( /2012) EU 15*, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Monako, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko -8 % US** -7 % Kanada, Maďarsko, Japonsko, Polsko -6 % Chorvatsko -5 % Nový Zéland, Rusko, Ukrajina 0 Norsko 1 % Austrálie 8 % Island 10 % * Země původní EU 15 se zavázaly ke splnění cíle společně ** USA se s cílem identifikovalo, ale protokol nebyl ratifikován Své závazky státy mohou splnit nejenom tak, ţe budou sniţovat produkci plynů na svém území. Mohou také zajistit sníţení emisí skleníkových plynů na území jiného státu a od něj si tak odkoupit právo na vypouštění skleníkových plynů. K tomuto slouţí flexibilní mechanismy, kterými jsou: obchodování s emisemi, společně zaváděná opatření a mechanismus čistého rozvoje. Tyto nástroje nevedou samy o sobě ke sníţení skleníkových plynů, ale jde o nástroje slouţící k omezení emisí. 2 Online staţeno dne 6. února 2011 z 17

22 Velká Británie Irsko Francie Dánsko Nizozemsko Itálie Lotyšsko Řecko Slovinsko Malta EU27 Belgie Španělsko Německo Kypr Lucemburk Litva Portugalsko Finsko Polsko Bulharsko Maďarsko Estonsko Česká republika Slovensko Rakousko Švédsko Rumunsko 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 Cíl 2020 Graf 1 Podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie 3 Na grafu 1 vidíme, jakého podílu energie obnovitelných zdrojů dosáhly jednotlivé země na konečné spotřebě energií v roce 2008 a jaký je jejich cíl v roce Jak je vidět z grafu, některé státy prozatím nedosáhly splnění cíle ani na 50 %. 3.3 Fotovoltaika Sektor fotovoltaiky je mladé a rychle se rozvíjející odvětví. Rychlý rozvoj tohoto odvětví umoţnily podpory ze stran jednotlivých států, bez nichţ by se nevytvořila dostatečná poptávka po zařízení vyrábějící elektřinu ze sluneční energie. Bez dotací by výrobci fotovolatických panelů měli problémy s prodejem svých výrobků, jelikoţ sluneční energie prozatím nedosáhla nákladové efektivnosti fosilních paliv. Státy si však nebudou moci dovolit podporovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů v takovém rozsahu, jako jsme toho svědky dnes, a krize, která zasáhla svět v roce 2008 a 2009, způsobila, ţe na některých velkých trzích, jako je například Německo, došlo ke sniţování dotací dříve, neţ bylo původně očekáváno. Jedná se o odvětví, u kterého prozatím není rozhodnuto, zda se sluneční energie stane jedním z významných energetických zdrojů, či bude pouze okrajovým doplňkem. 3 Graf je zpracován dle dat staţených online dne 5. března

23 Faktory rozhodující o budoucnosti fotovoltaiky jsou: nákladová efektivita výroby energie, dokáţe-li se vyrovnat jiným konvenčním zdrojům, či dalším obnovitelným zdrojům, dostupnost podpory vládních dotací, pobídek a jiných způsobů, kterými vlády podporují solární energii a umoţňují tak její vývoj, spolehlivost a výkonnost FV systémů a jejich technologií, která bude srovnatelná s jinými nesolárními energetickými zdroji, úspěšnost jiných technologií zaloţených na obnovitelných zdrojích energie Historie Fotovoltaický jev byl poprvé pozorován v roce První fotovoltaický článek byl vyroben americkým vynálezcem Charlesem Frittsenem v roce Pro první články nebyl pouţit jako polovodič křemík, ale selen pokrytý tenkou vrstvou zlata. Účinnost těchto článků byla odhadována okolo 1 %. Během padesátých let minulého století objevila společnost Bell Laboratories při svých pokusech s polovodiči, ţe vlastností křemíku je i vysoká citlivost na světlo. A proto se křemík postupem času stal základním materiálem pro stavbu polovodičových součástek a fotovoltaických článků. Křemík je sice druhým nejčastěji se vyskytujícím prvkem v zemské kůře, ale pro vyuţití v elektronickém průmyslu je vyuţitelný pouze křemík o velké čistotě, který se volně téměř nevyskytuje. Jeho výroba je nákladná a tedy i výroba fotovoltaických panelů. Rozlišujeme tyto solární články na bázi křemínku: monokrystalické křemíkové články, mají nejvyšší účinnost a nejvyšší cenu materiálu, protoţe vyuţívají čistý křemík, polykrystalické křemíkové články, mají o něco málo niţší účinnost neţ monokrystalické články, jejich výroba je jednodušší a levnější, protoţe nevyţadují čistý křemík, dosahují tak lepšího poměru ceny a výkonu, Křemíkové panely jsou označovány za panely 1. generace a pokrývají cca 85 % trhu. Kromě křemíkových solárních panelů existují i panely vyráběné technologií na bázi tenkého filmu (thin-film technologie). Tato technologie vyuţívá jako polovodičů i 19

24 jiných materiálů neţ jen křemíku. Hlavními důvody rozvoje tenkého filmu jsou zlevnění výroby a získání stabilnějšího výkonu Konkurence Konkurence je v tomto odvětví velká a netvoří ji pouze jednotlivé fotovoltaické firmy. Fotovoltaika se musí vyrovnat i s konkurencí ostatních obnovitelných zdrojů energie, kterými jsou vítr, voda, geotermální energie, biomasa a přílivová a odlivová energie, a také s konkurencí dnes běţně vyuţívaných zdrojů energie, fosilními palivy a jadernou energií. V rámci fotovoltaiky si navzájem konkurují klasické solární články zaloţené na křemíku a na technologii tenkého filmu. Výhodou tenkého filmu je menší náročnost na vstupní materiál, avšak jeho nevýhodou je, ţe má niţší účinnost přeměny sluneční energie, coţ je vykompenzováno stabilnějším výkonem i při špatných klimatických podmínkách. Hlavními srovnávacími kritérii konkurentů jsou cena za watt, produkční kapacita, účinnost solárních článků a jejich spolehlivost. Na konci roku 2009 působilo celosvětově v tomto odvětví více neţ 150 výrobců solárních článků a panelů Vstup do odvětví Toto odvětví je charakteristické vysokými fixními náklady a nízkými variabilními náklady, je tedy nutné vyuţívat úspor z rozsahu pro sníţení celkových výrobních nákladů. Aby firma mohla vyuţívat efektu úspor z rozsahu, musí vybudovat dostatečné výrobní kapacity, s čímţ se pojí velké kapitálové výdaje. Bariéru vstupu do odvětví tvoří také podmínění příchodu s novou technologií výroby fotovoltaických článků. Firmy si chrání své výrobní know-how, např. patenty. Další bariérou jsou vysoké náklady spojené s výstupem z odvětví. Firma, která zvaţuje vstup do tohoto odvětví, musí brát v úvahu i vysoké náklady spojené s výrobním materiálem. Základními surovinami pro výrobu solárních článků jsou polovodiče, které jsou tvořeny vzácnými prvky. 20

25 3.3.4 Citlivost na hospodářský cyklus Poptávka po fotovoltaických modulech se odvíjí od hospodářského cyklu, který určuje například ceny výpůjčního kapitálu, coţ přímo ovlivňuje poptávku po solárních systémech. Více neţ hospodářským cyklem je dnešní fotovoltaické odvětví ovlivněno politickými rozhodnutími. Například na našem území způsobil rozvoj fotovoltaiky Energetický zákon z roku 2001 a cenové rozhodnutí ERU č. 1/2002 z téhoţ roku, které stanovilo výkupní cenu elektřiny na úroveň 6 Kč/kWh. Dále pak zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny a rok 2006, kdy ERU opět zvýšilo zásadním způsobem ceny elektřiny. Avšak poskytování státních podpor je také determinováno ekonomickým vývojem a stavem státních financí. Trend sniţování podpor solární energie jiţ nastal a nejen v České republice, během roku 2011 dojde ke sníţení podpory solární energie o 15 % v Německu. Velká Británie zvaţuje sníţení výkupních cen velkých fotovoltaických projektů, chce omezit jejich téměř bezrizikové a vysoké výnosy a zaměřit se spíše na menší projekty pro domácnosti a obce. 21

26 Tabulka 2 Vývoj výkupních cen elektřiny a zelených bonusů 4 4 Zdroj: Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2010 ze dne 8. listopadu 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů, staţeno online dne 26. dubna 2011 z KVET-DZ%20final.pdf 22

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Finanční trhy. Fundamentální analýza

Finanční trhy. Fundamentální analýza Finanční trhy Fundamentální analýza Charakteristika fundamentální analýzy (I) FA je nejvíce používanou analýzou akcií. Vychází z předpokladu, že na trhu existují cenné papíry podhodnocené a nadhodnocené.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 347 624 346 203 Oprávky a opravné položky -210 665-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 959

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 353 027 346 203 Oprávky a opravné položky -214 218-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 138 809

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu)

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu) Využití poměrových ukazatelů pro fundamentální analýzu cenných papírů Principem této analýzy je stanovení, zda je cenný papír na kapitálovém trhu podhodnocen, správně oceněn, nebo nadhodnocen. Analýza

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 256 319 081 Oprávky a opravné položky -185 517-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 133 739

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 394 405 394 262 Oprávky a opravné položky -225 916-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 168 489

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 440 319 081 Oprávky a opravné položky -188 197-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 131 243

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 346 573 344 246 Oprávky a opravné položky -206 854-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 139 719

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA INŢENÝRSKÉ STUDIUM specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy školní rok 2006/2007 TEST Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!!

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklad 1.: Podnik zvažuje dvě varianty (A z vlastních zdrojů, B s použitím cizího kapitálu) za těchto podmínek: Varianta A Varianta B Celkový

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2016 Obsah Zahraniční investice... 2 Přímé zahraniční investice v Polsku v roce 2015... 2 Závazky z titulu přímých

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období AKTIVA CELKEM 417 767 392 593 Stálá aktiva 293 554 293 644 Dlouhodobý hmotný majetek 172 647 173 032 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 296 167 296 094 Oprávky a opravné položky

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2006 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2006 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období Minulé účetní období AKTIVA CELKEM 283 249 274 208 Stálá aktiva 256 860 258 658 Dlouhodobý hmotný majetek 171 505 175 555 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 289 320 291 100 Oprávky

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 strana 3 Akcie Vymezení a legislativa Majetkový

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s.

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. SOUČASNÉ TRENDY V ENERGETICE 20. 10. 2016 Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. BUDOUCNOST ENERGETIKY? 1 EVROPSKOU ENERGETIKU DETERMINUJÍ CENY KOMODIT, POLITICKÁ

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Metodický list č. 1 Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Studenti by měli pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, kdo oceňování provádí, rozlišit pojmy cena a

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Větrná energetika v číslech

Větrná energetika v číslech Větrná energetika v číslech Stav v ČR i ve světě v roce 2009 Mgr. Jiří Přikryl Větrná energetika v ČR v roce 2009 V ČR pro tento rok lze předpokládat ř výrobu na úrovni 300 GWh, loni 245 GWh Na konci roku

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více