Úvod do spolupráce školy a firmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do spolupráce školy a firmy"

Transkript

1 Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, Brno Jsme státní školou, která vznikla sloučením Střední školy potravinářské a služeb, Brno, Charbulova 106 se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm obchodním, Brno, Jánská 22. Teoretická výuka probíhá v sídle školy Charbulova 106 a v budově Jánská 22. Jsme největší školou nejen v České republice. Nabízíme bezplatné vzdělávání v gastronomických oborech, v oborech obchodu a služeb. Můžeme se pochlubit dvěma moderně zařízenými budovami na ulici Charbulově a Jánské, a veřejností vyhledávaných všech ostatních školních provozoven. Jsou to například Centrum praktického vyučování za budovou školy v Černovicích, na ulici Trnitá prodejna lahůdek a uzenin vlastní výroby, kadeřnická provozovna, poskytování fotografických služeb tamtéž; dále pak provozovnami poskytujícími kadeřnické a kosmetické služby na Nových Sadech a na ulici Veslařské, v restauraci Svratka pak nabídkou chutných obědů pro veřejnost a zajišťováním gastronomických akcí včetně rautů s obsluhou. Výměnné pobyty v zahraničí se již před lety staly nedílnou součástí života školy. Hlavním cílem odborných stáží v partnerských školách v St. Pöltenu, Retzu, Zadaru, Nitře je zejména rozvoj odborných kompetencí žáků. V rámci projektů Leonardo da Vinci nebo Comenius se studenti účastní výměnných pobytů v holandském Utrechtu, v Chambery ve Francii, Stuttgartu, Hannoveru, španělském La Union a v dalších evropských městech. V rámci mezinárodních odborných exkurzí pravidelně navštěvujeme prestižní hotelovou školu ve švýcarském Lausanne, oblast Champagne ve Francii, hotel Sacher a provozy Rosenberg v Rakousku, Anglii s hlavním městem Londýn. Sport a kurzy cizích jazyků jsou nedílnou součástí výuky i volného času žáků. Kroužek volejbalu, kondičního posilování, aerobiku, futsalu, španělštiny a přípravy na testy Cambridge mohou žáci navštěvovat v rámci mimoškolních aktivit. Zúčastňujeme se a jsme sami pořadateli celé řady soutěží, ze kterých často přivážíme medaile a další ocenění. Pořádáme odborné kurzy pro žáky barmanský, kurz přípravy teplých nápojů, kurz znalců vína sommeliér, kurzy dekorací z ovoce a zeleniny. Kulinářské speciality se učí připravovat žáci naší školy v kurzech přípravy pokrmů z ryb, těstovin na mnoho způsobů, zeleninových salátů, moučníků aj. a to jednak v rámci evropských projektů a jednak v rámci dalšího vzdělávání. Vyvrcholením kalendářního roku a velkým kulturním zážitkem je každoročně reprezentační ples školy pořádaný v nádherných prostorách hotelu Voroněž. Rozvíjíme spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, profesními asociacemi, jsme fakultní školou Pedagogické fakulty MU a Mendelovy univerzity Brno, podpůrným a poradenským centrem Univerzity Karlovy v Praze a spolupracujeme s dalšími organizacemi a významnými institucemi M/01 Ekonomika a podnikání Obor vzdělání je široce koncipován a je zaměřen na ekonomiku a obchodní činnosti podniku, ale může být profilován i k dalším oborům lidské činnosti (za profilaci můžeme považovat např. hlubší propracování ekonomického základu). Žáci se

2 Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce Zápory spolupráce Plánování spolupráce Okolnosti ovlivňující kvalitu spolupráce Smluvní vztah Výsledky učení Výběr žáků pro pracoviště Kontrola během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením základních podnikových činností, efektivně hospodařit s finančními prostředky a vykonávat obchodní činnosti, tj. zabezpečovat hlavní činnost podniku jak materiálem, tak i lidskými zdroji, zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží nebo služby, orientovat se v daňovém systému ČR, vypočítávat povinné odvody, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje, vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě. Další znalosti a dovednosti, které si žáci v průběhu přípravy osvojí, vycházejí ze zaměření oboru. Absolvent se uplatní na trhu práce jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších funkcích a pozicích zejména v obchodní činnosti, a to jako vedoucí personálního oddělení, asistent vedoucího, vedoucí úseků, pokladen, trezoru (spolupráce s bankou), informačního a reklamačního oddělení, úseku bezpečnosti práce, inventurního oddělení, oddělení kontroly, kontrolor, vedoucí propagačního oddělení, vedoucí logistiky, obchodní zástupce firmy (nákup a objednávky zboží), účetní, fakturant, provozní pracovník prodejny (specifikace dle jednotlivých oddělení) aj. Tesco Stores ČR a.s. Spolupráce školy a firmy je úspěšně realizována více než patnáct let. Všechna pracoviště firmy Tesco vyhovují potřebám odborné praxe, včetně vyškolených instruktorů a vybavenosti. Firma Tesco zapůjčuje žákům firemní pracovní oblečení, které po znečištění oděvy na své náklady vyčistí. Forma spolupráce probíhá mnoho let na vysoké úrovni a nedostatky se při společné práci již nevyskytují. Na začátku školního roku je hodnocení zaměřeno na přípravu podmínek pro spolupráci na nový školní rok. Koncem školního roku je vyhodnocena spolupráce a dohodnuta spolupráce na nový školní rok. Při tvorbě ŠVP dochází mezi oběma stranami školou a firemními partnery ke konsenzu. Veškerá přání a připomínky ze strany zástupců podnikatelské sféry jsou zapracovány do profilu absolventa a zákonitě promítnuty i do obsahové struktury jednotlivých předmětů. Spolupráce je realizována i při zajišťování odborné výuky podíl na výkladu některých odborných témat, názorných ukázkách, spolupráce na tvorbě učebních materiálů a pomůcek a umožnění odborné exkurze na pracovištích. Škola má uzavřenou s firmou jednoroční smlouvu o zajištění praktického vyučování, která je každoročně obnovována. Výuka je zajištována skupinovou formou na hypermarketech, kde mají žáci možnost projít veškerými komoditami zboží, které probírají v teoretickém vyučování a pak následně v odborném výcviku. Na pracovišti jsou k dispozici ŠVP a rozpracované tematické plány učiva s uvedenými výsledky vzdělávání. Vzhledem k tomu, že máme žáky umístěny na třech pracovištích, při jejich zařazení přihlížíme k místu bydliště, aby žáci měli dobrou dostupnost na pracoviště. Na závěr každého učebního dne probíhá hodnocení žáků prostřednictvím UOV a sebehodnocení prostřednictvím žáků.

3 Hodnocení spolupráce Prostor pro vlastní sdělení a názory Ověřování znalostí a dovedností probíhá formou testů, ústního zkoušení, hodnocení jednotlivých pracovních činností a dovedností. Hodnocení spolupráce je realizováno průběžně při prováděných hospitačních a kontrolních činnostech.

4 Odborná praxe M Popis realizace Název a adresa školy Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106, Brno-Černovice Kód a název oboru vzdělání M/01 Ekonomika a podnikání Místo výkonu praxe Odborná praxe je realizována v prostorách tří hypermarketů firmy Tesco Stores ČR, a.s. v Brně, konkrétně na adrese Cimburkova 4, Vídeňská 100 a Skandinávská 2. Cíle odborné praxe v reálném pracovním prostředí V rámci odborné praxe se žáci mají možnost seznámit s provozem na hypermarketech, rozšířit svoje vědomosti v oblasti Zbožíznalství, Obchodní činnosti a Ekonomiky. Odborná praxe je realizována tak, aby žáci získali představu o reálném prostředí obchodně provozní jednotky, osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti, osvojili si etický kodex ve firmě, naučili se jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování a využili technologické vybavení firmy. Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Pracují se stroji a zařízením obchodně provozní jednotky, nástroji a pomůckami určenými k dělení, vážení a měření zboží. Vykonávají činnosti spojené s prodejem zboží na úrovni prodejní jednotky, jako je příprava, skladování a vystavování zboží. Provádí obsluhu zákazníků s ohledem na specifika jednotlivých forem prodeje, věnují trvalou pozornost kvalitě výrobků a výzkumu spotřebitelské poptávky. Komunikují v obchodní praxi se zákazníkem, uplatňují správné zásady psychologie prodeje a řeší různé komunikativní situace s ohledem na věk a typ zákazníka a různé formy prodeje. Kompetence: Manipulují se zbožím v obchodně-provozní jednotce, poskytují informace o funkcích a vlastnostech výrobků, prodávají zboží různého sortimentu, spolupracují při nákupu a prodeji výrobků a služeb od různých dodavatelů, komunikují ústně se zahraničními zákazníky v cizím jazyce Organizační zajištění: Odborná praxe je realizována v prostorách tří hypermarketů firmy Tesco. Žáci jsou jmenovitě zařazeni do jednotlivých oddělení (lahůdky, maso, pekárna, zelenina, mléčné výrobky, koloniál, drogerie, EBF nepotravinářské zboží) k vykonávání klíčových dovedností pod vedením přidělených instruktorů. Žáci zůstávají po celou dobu odborné praxe na přidělených úsecích. Jmenovaní instruktoři každý den hodnotí jejich práci. počet zúčastněných žáků Ve druhém ročníku se účastní obchodní praxe dvě studijní třídy: EP2.A - 28 žáků a EP2.B 20 žáků. Obě třídy jsou rozděleny na tři pracoviště firmy Tesco: třída EP2.A: 9 žáků - Tesco Vídeňská, 9 žáků - Tesco Cimburkova, 10 žáků - Tesco Skandinávská třída EP2.B: 7 žáků - Tesco Vídeňská, 7 žáků - Tesco Cimburkova, 6 žáků - Tesco Skandinávská. časové rozmezí, hodinová dotace Odborná praxe je pro žáky povinná. Obě třídy vykonávají odbornou praxi na přiděleném pracovišti v rozsahu čtyř týdnů. Třída EP2.A realizuje praxi v měsíci listopadu a třída EP2.B v prosinci. Pracovní doba je stanovena na 6 hodin za den. materiálně technické zabezpečení Hypermarkety Tesco jsou vybaveny pultovou a samoobslužnou formou prodeje a také prodejem s volným výběrem. Sklady jsou vybaveny přístěnnými regály na uložení zboží, pracovními stoly na přípravu zboží, manipulačními vozíky a výpočetní technikou. Žáci využívají toto zařízení podle potřeby při vykonávání zadaných úkolů.

5 personální zajištění Na jednotlivých oddělení jsou vyškolení instruktoři, kteří zadávají žákům konkrétní pracovní úkoly a následně zkontrolují jejich provedenou práci a hodnocení zaznamenávají do záznamového listu. Učitel odborného výcviku jednotlivá pracoviště navštěvuje, sleduje docházku žáků na pracoviště, omlouvá jejich absenci a sleduje jejich výsledky, které pak hodnotí společně s instruktorem. legislativní a finanční zajištění Za produktivní práci pobírají žáci finanční odměnu. Výše odměny vychází z náročnosti a kvality práce, z výsledků produktivní činnosti, samostatnosti, chování a vystupování žáků, z počtu odpracovaných hodin a klasifikace. Odměnu za produktivní činnost poskytuje žákům firma v souladu s Pokynem ředitelky školy č. 1/2013 k odměňování žáků za produktivní činnost dle zákona MŠMT ČR č.561/2004 Sb., 122 Hmotné zabezpečení a odměny za produktivní činnost a nařízení vlády č.210/2013 Sb. o minimální mzdě, s platností od Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.179/2006 Sb. Hodnocení V průběhu odborné praxe je žák hodnocen známkou, kterou stanoví společně instruktor a učitel odborného výcviku za Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti odpracovaný měsíc, která se uvádí v záznamovém listu společně s docházkou. S uvedenými hypermarkety Tesco v Brně spolupracuje naše škola již několik let a vždy je spolupráce na vysoké úrovni. Všechna pracoviště vyhovují potřebám odborné praxe, včetně vyškolených instruktorů a vybavenosti. Firma Tesco zapůjčuje žákům firemní pracovní oblečení, které po znečištění nechává na své náklady vyčistit. Výborně

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SČMSD, ŽATEC, S.R.O. Hošťálkovo nám. 132, 438 01 Žatec DRŽITEL CERTIFIKÁTU DLE ISO 9001 Obor vzdělávání: 65-41-L/01 Gastronomie Školní vzdělávací program:

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 5 1.1 Základní charakteristika školy 5 1.2 Kontaktní

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Prodavač a aranžér květin HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Podnikání - dálkové studium HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 6 4 Charakteristika

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Zahradník - florista HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více