molocha, který za jiných okolností mùe serat vás.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "molocha, který za jiných okolností mùe serat vás."

Transkript

1 Chobotnice se stala symbolem, který v kadém èlovìku vzbuzuje pøinejmením respekt. I kdy si v lepí restauraci dopøejete napøíklad grilovanou chobotnièku, zaíváte kromì jisté noblesy i pocit urèitého vítìzství. Je to moment, kdy mùete pozøít Turecko, Istanbul, 21. kvìten K hotelu Ritz Carlton pøijídìjí èerné limuzíny s tmavými skly. Témìø sto tøicet hostù s pozvánkou v ruce se schází k zahájení pìtapadesátého shromádìní skupiny s názvem Bilderberg. Svìtová elita nejvlivnìjí osobnosti z oblasti byznysu, médií a politiky má údajnì za cíl vytvoøit svìtovou vládu, která nevyvolá u nikdy ádné války a zaruèí mír a prosperitu vekerého lidstva. Tento plán zformuloval u v roce 1991 nìkdejí pøedseda skupiny Bilderberg a stálý èlen jejího øídícího výboru David Rockefeller. Peèlivì støeené prostory nejluxusnìjího istanbulského hotelu se uzavírají zevnitø. Hosté usedají k velké tabuli v abecedním poøadí a jednání svìtové vlády zaèíná. Neoficiálnì a v utajení za zavøenými dveømi. molocha, který za jiných okolností mùe serat vás. Chobotnice je symbolem moci a na jejích chapadlech vìtinou èíhá smrt. Není tomu tak jen v øíi pod hladinou moøe nebo ve fiktivních pøíbìzích o pirátech, komisaøích a mafiánech. Ná skuteèný svìt je toti taky plný událostí, které by mohly poukazovat na existenci jistého tajemného mechanizmu, který vechno øídí. Tento úhel pohledu znaènì zkomplikoval ivot vem, kdo se kdy pokusili odpovìdìt na otázku Kdo vládne svìtu?. Je toti moné, e skuteèná moc, skuteèné øidicí centrum není v

2 ádném parlamentu, v ádné vládì ani v ádné instituci tohoto druhu, která je známá a relativnì pøístupná iroké veøejnosti; fenomén, který øídí svìt, se moná skrývá v tajemném pøíeøí. Pod roukou manévrù, které nás mají oblbovat a odvádìt nai pozornost, ovlivòuje ve ve svùj prospìch. Nikdo, kdo se kdy pokusil této vemocné síle vzepøít nebo ji vylákat z hlubin a pøivést na svìtlo boí, nevyvázl se zdravou kùí vìtinou nevyvázl vùbec. Proto se této temné vládì øíká chobotnice. Jestlie na chvíli uvìøíme v její existenci, mùeme se dostat k jednomu z ivotnì dùleitých orgánù tohoto krakena, který nese známý, ale neoficiální název Bilderberg. Sdruení neboli skupinu Bilderberg tvoøí svìtová elita nejbohatích a nejmocnìjích lidí naeho svìta a je ponoøena do tajemné temnoty od hlavy a k patì. Proto se tedy jenom pøedpokládá, e byla zaloena v roce Nese název jistého nizozemského hotelu v Oosterbeeku, kde se konalo první shromádìní. Skupina se schází docela pravidelnì, kadý rok nìkdy na pøelomu jara a léta a pokadé v jiné zemi. Místem shromádìní je samozøejmì vdy ten nejluxusnìjí hotel nebo vila. Úèast kadého èlena nebo hosta je podmínìna pozváním. Pøesto, e na nìkterá zasedání je umonìn pøístup peèlivì vybranému novináøi nebo jinému zástupci médií, veøejnost se o tìchto jednáních dozvídá vdy ex post a kadá zpráva podléhá nejpøísnìjí cenzuøe. Kadý úèastník konference je toti vázán pøísnou mlèenlivostí a hlavouni tohoto shromádìní pøesnì urèí, co z probíraných témat se smí dostat na veøejnost, a co ne. Lze pøedpokládat, e výbìr novináøù a zpravodajù je peèlivì pøipraven a zamìøuje se jenom na ty kandidáty, kterých poslunost je zaruèená. I kdyby se náhodu nìkdo z nich pokusil vypustit do éteru jiné ne povolené informace, zaruèenì by nemìl v dalím postupu ádné ance a pravdìpodobnì by vypustil jenom dui. Pøesto, e pozvánky na bilderberské schùzky vìtinou konèí na stolech tìch nejvýznamnìjích protagonistù svìtové politické scény, úèast kadého jednoho z nich je pokadé neoficiální. Na rùzných seznamech se objevují osobnosti, jako je napøíklad lord Peter Carrington, bývalý generální tajemník NATO, který je pøedsedou Bilderbergu od roku 1991, nizozemská královna Beatrix, její otec princ Bernard se vzdal pøedsednictví tohoto elitního klubu v roce 1976, kdy se zapletl do aféry Lockheed, dále éf Fiatu Giovanni Angelli, italský politik Giulio Andreotti a schùzky ve skotském hotelu Gleneagles se zúèastnil také princ Charles. Stálicí, nemìnnou a vìènou konstantou na vech listinách hostù, zùstávají ovem jména dvou svìtových eminencí: Henry Kissinger a David Rockefeller. Oba pánové patøí údajnì k malému øídícímu výboru skupiny. Otázkou ale zùstává, v èem spoèívá ona malost. Termín za zavøenými dveømi v sobì ukrývá mnohem víc ne jenom zevnitø zamèené dveøe. Kadý z luxusních hotelù, který si skupina zvolí za svoji rezidenci na pár dnù, je samozøejmì uzavøen pro jakékoliv jiné hosty a oblast iroko daleko kolem se stane pøísnì zakázanou a témìø militantní zónou. Kadé z tìchto divadel je provázeno tichem smrti. Napøíklad 35. kongres Bilderbergu se konal u italského Lago di Como v luxusní vile d'este. U nìkolik dní pøed zaèátkem akce dostali obyvatelé obce Cernobbio, rybáøi a majitelé pùjèoven lodí písemný zákaz pøiblíit se k pobøeí vily na ménì ne tøi sta metrù, a to pod pohrùkou pokuty. Na mrtvolnì prázdném jezeøe tak zùstaly jenom tøi hlídkující policejní èluny. Ve vodách jezera pátrali potápìèi po bombách. Samotná obec koncentrací vojákù a policajtù pøipomínala okupované území. Vilu hermeticky uzavøelo 1200 policajtù, karabiniérù a pøísluníkù finanèní stráe a celé okolí ètyøiadvacet hodin dennì hlídali ostøelovaèi z okolních domù. Jedinou zvukovou kulisou celého tyátru byl mrazivý zvuk vojenského vrtulníku, který hlídal vzduný prostor. Podobnì to vypadalo i v roce 2002, kdy se kongres skupiny konal v hotelu Westfields Marriott poblí Washingtonu. Organizátoøi se obávali útokù teroristù z Blízkého východu, a tak byly na obou washingtonských letitích zavedeny ty nejextrémnìjí bezpeènostní standardy. Jediná pøíjezdová cesta k hotelu byla uzavøena a pro pozvané hosty byly pøipravené vrtulníky, které je mìly pøepravit z letitì pøímo k místu setkání. Podivuhodné je, e vìtina svìtové elity dala pøednost èerným limuzínám s tmavými skly, které je k hotelu dováely za doprovodu policejní eskorty.

3 Kongresy skupiny Bilderberg jsou tedy schùzky nejmocnìjích lidí svìta. U jenom samotný fakt, e jejich prùbìh i obsah podléhají nejpøísnìjím utajením, musí vzbudit nai zvìdavost. S postupem èasu se neustále vyjasòuje vliv této skupiny a její minulosti na svìtové veøejné dìní. Výsledky konferencí nejsou urèeny veøejnosti, pøesto ovlivòují rozhodování prezidentù tìch nejbohatích, a tím pádem nejvlivnìjích svìtových firem, jako jsou napøíklad IBM, SAAB, Fiat nebo Unilever. Není tedy pochyb o tom, e bìhem tìchto schùzek se formují dùleitá rozhodnutí, která urèují celosvìtové dìní. To by ovem znamenalo, e vekeré procesy a tendence, které se halí praporem demokracie a lidské svobody, jsou opìt jenom dalím divadlem, svoboda èlovìka jenom pohádkou na dobrou noc a èlovìk jako takový je jenom loutkou. Jejím vodièem ovem není osud, bùh nebo nìjaký vyí princip, nýbr chobotnice, tvoøená lidmi s patøiènými znalostmi a znaèným kapitálem. Hrùzostranou vemocnost skupiny Bilderberg mùe zesílit i okolnost, e toto sdruení je jistým tichým a neoficiálním spoleèným jmenovatelem dvou organizací, které jsou známé pod zkratkami CFR a ERT. Tyto organizace mají svá sídla na americkém a evropském kontinentì a disponují vemi prostøedky, aby mohly tie, ale doopravdy vládnout. Americká CFR Council on Foreign Relations, tedy Rada pro zahranièní vztahy, byla zaloena v roce 1922 a její zrod neiniciovalo nic meního ne klan rodiny Rockefellerù. Zaloení této Rady bylo hlavním cílem monopolistického usilování celé rodiny. Starý Rockefeller toti dobøe vìdìl, e si svoje ekonomické postavení udrí jenom tehdy, kdy podchytí i politickou scénu. Nikdy mu nebyly cizí gangsterské zásady. Bez problémù podplácel senátory a na správná místa dosazoval své pøisluhovaèe a pøikazoval jim, co je kde tøeba udìlat, aby i nadále vzkvétala napøíklad jeho spoleènost Standard Oil. Hlavním cílem Rady je dnes pøedevím nastolení celosvìtové vlády, která nebude øízena nezávislými, pøípadnì demokraticky volenými politiky. Bude kontrolována supervelmocemi a pøedevím Rockefellerovým impériem. Jinak øeèeno, Rada má podle veho prsty v tom, èemu se dnes s takovou oblibou øíká globalizace. Jestli je to pravda, pak vekeré antiglobalizaèní demonstrace jsou jenom komedií a mláde zahalená átky a kuklami mùe do policajtù házet klidnì granáty, nic jí to nepomùe. CFR má toti poctivì vypracovaný systém a v rukou zbranì mnohem tìího kalibru. Za zmínku stojí, e èlenem této rady byl i otec atomové bomby J. R. Oppenheimer, z nìho se postupem èasu a získáváním nových poznatkù stal odpùrce jaderné energie. Jakmile projevil svoje nové pøesvìdèení a odmítl se angaovat v dalím vyuívání atomu a nukleární technologie, v politice jako vládní poradce k otázkám atomové energie si víc nekrtl. Podle veho mùe být rád, e neskonèil na dnì øeky nebo pøipoután k nìjaké testovací bombì. Rada na nìj bìhem dvanácti let vyvíjela ovem takový tlak, e poslední roky svého ivota trávil ponoøen v alkoholu a zemøel na rakovinu hrtanu. Prostøednictvím rady CFR natahuje chobotnice svoje chapadla i na akademickou pùdu takových univerzit, jako jsou Princeton, Harvard nebo Yale. Rùzná bratrství, jako je napøíklad Skull and Bones Lebka a hnáty jsou prvními síty, kde si tajemná vláda vybírá své pøisluhovaèe. Nejlepí absolventi tìchto univerzit, vìtinou synáèkové z mocných rodin, pak pokraèují ve studiích v zahranièí za znaèné finanèní pomoci stipendií, jako je napøíklad Rhodesovo stipendium, které je nezbytné pro studium na Oxfordu. Tito elitáøtí zájemci o politickou kariéru se pak ucházejí o práci v nìkterém z mohutných mylenkových trustù, odkud pronikají do grémií nejvìtích a nejvlivnìjích ústavù. Je tedy jasné, e elitáøská vláda má ve svých kruzích opravdové mozkové kapacity, jejich poslunost je navíc dokonale provìøena. ERT je mladí evropskou sestrou americké CFR. European Round Table of Industrialists Kulatý stùl evropských prùmyslníkù byla zaloena v Paøíi v roce 1983 védským prùmyslníkem Pehrem Gyllenhammarem, éfem firmy Volvo. Hlavním cílem této organizace bylo sjednocení Evropy a zavedení jednotné mìny, tedy dalí jednotící èili globalizaèní procesy. Jejich smyslem tak není rozíøení pocitu svobody a nìjaké jednotnosti, nýbr rozíøení a upevnìní impéria a udrení si kontroly nad evropským a svìtovým hospodáøstvím. ERT nastolila kupodivu stejný program jako americká CFR a zamìøila se na pøedstavitele evropských univerzit. V roce 1988 tak vzniklo Fórum univerzit a prùmyslu. ERT, mezitím se sídlem v Bruselu a plnì legalizovaná belgickou vládou, se slouèila s Groupe des Présidents. Tento krok byl pravdìpodobnì plánován a pøipravován dlouho dopøedu stejnì jako vznik samotné ERT, protoe zakladatelem skupiny prezidentù nebyl nikdo jiný ne éf Fiatu Gianni Angelli. Chapadla chobotnice se tedy alespoò èásteènì vynoøují z temnoty. Pøinejmením propojují existenci tajných mocenských spolkù, jako je americká CFR, mezinárodní, a

4 nadnárodní Bildergberg a evropská spoleènost kolem kulatého stolu ERT. Za duchovního otce Bilderbergu se toti povauje jistý Polák dr. Joseph Hieronim Retinger. Ten se po pøíjezdu do Ameriky dostal prostøednictvím CFR k rockefellerské elitì a spolu s tehdejím øeditelem CFR Georgem Franklinem a pozdìjím éfem tajné sluby CIA zaloili Americký výbor pro spojenou Evropu. A globalizace je na svìtì. Amerika se tak stává kolébkou mylenky sjednocené Evropy a spolek Bilderberg prostøednictvím vech moných i nemoných mocenských organizací se postaral o její realizaci. Nic proti, ale co je tedy opravdovým cílem sjednocené Evropy? Sjednoceného svìta, kde vekerá opravdová moc spoèívá v rukou neznámých, ale nejbohatích bossù a vládcù nadnárodních koncernù? První zmínky a doklady nekoneèné moci skupiny Bilderberg pocházejí u z období druhé svìtové války. V roce 1940 se jistý mladík na schùzce pracovní skupiny pøiznal, e je souèástí spiknutí, které pøevezme kontrolu nad Velkou Británií, Evropou a africkými zemìmi. On sám prý bude jednou ministerským pøedsedou. Ten mládenec se jmenoval Harold Wilson a o dvacet let pozdìji skuteènì zastával funkci britského premiéra. Spiknutí, o kterém mluvil, mìlo být plánem úzkého spolku významných evropských osobností. U zrodu této skupiny stál princ Bernard Nizozemský, èásteèný vlastník Dutch Shell Oil, který se v roce 1954 stal prvním pøedsedou Bilderbergu. Pod vlivem vech tìchto souvislostí si kadý jistì domyslí, e chobotnice má dobøe podchycené vekeré dùleité informaèní zdroje a jen tak snadno nevypustí do éteru informace, které by její moc mohly nìjak odhalit nebo ohrozit. Není divu, e oficiální média se veøejnosti pokouejí namluvit, e spiklenecké teorie a existence chobotnice jsou jenom výmysly. O mnoha výsledcích jednání se nakonec se znaèným zpodìním dozvídáme. Jedním z konkrétních pøíkladù je sjednocená Evropa a dlouho pøipravovaná jednotná mìna euro. Jen tak pro zajímavost duchovní otec eura a nositel Nobelovy ceny Robert Mundell v souèasné dobì pracuje na vytvoøení koncepce jednotné svìtové mìny, která má název Intor. Mnohé osobnosti se na vrchol moci dostaly a po setkání se èleny této skupiny. Bývalý arkansaský guvernér Bill Clinton se napøíklad rok po obdrení pozvánky mezi bilderberskou elitu stal prezidentem Spojených státù. Kdo nechce, neuvìøí. ádná z výe uvedených informací nedokládá existenci chobotnice jako tajné skupiny lidí, která ovládá svìt. Nedoloeno ovem neznamená vyvráceno! CFR a ERT existují; skupina Bilderberg existuje, schází se a bude se scházet i nadále; bossové nadnárodních koncernù existují; korupce, obchody s drogami a zbranìmi za úèasti CIA... samozøejmì existují také. Nechte klidnì oèi zavøené. Bilderberg v roce 2007 Konference se konala od 31. kvìtna do 3. èervna v istanbulském hotelu Ritz Carlton. Pøítomni: * Henry A. Kissinger, Kissinger Associates (USA) * Hubert Burda, éf mediálního koncernu (Belgie) * Franco Bernabé, Rothschild Europe (Itálie) * Nicolas Beytout, éfredakor Le Figaro (Francie) * Bertrand Collomb, prezident Lafarge (Francie) * George A. David, prezident Coca Cola (USA) * John Elkann, viceprezident Fiat (Itálie) * Timothy F. Geithner, prezident a CEO Federal Reserve Bank of New York (USA) * Jaap G. Hoop de Scheffer, generální sekretáø NATO * Allan B. Hubbard, National Economic Council (USA) * John Kerr of Kinlochard, viceprezident Royal Dutch Shell plc (Holandsko) * Thierry de Montbrial, Francouzský institut mezinárodních vztahù (Francie) * David Rockefeller (USA) * Dennis B. Ross, øeditel washingtonského institutu pro politiku Blízkého východu (USA) * Jean Claude Trichet, guvernér Evropské centrální banky (Francie) * Holandská královna Beatrix * Belgický princ Philip * panìlská královna Sofie * Robert W. Scully, Morgan Stanley * Jürgen E. Schrempp, DaimlerChrysler * Rudolf Scholten, Rakouská Kontrollbank AG * Andrzej Olechowski, pøedseda Obèanské platformy (Polsko) * George Soros, (Opens Society Institue) Soros Foundation, ( USA) * Jacob Wallenberg, prezident, Investor AB (védsko) * Frank McKenna, èlen Carlyle Group (Canada) * Jorma Ollila, prezident Royal Dutch Shell plc/nokia (Finsko) (Petr Chmela, Esquire)

5 tìpán Kotrba Vlivný think tank, napojený na rodinu Rockefellerù, politickou a ekonomickou elitu západního svìta, globální lobbistická skupina s pùlstoletou tradicí, ovládající prostøednictvím svých èlenù kursy mìn, vývoj ekonomik i ceny ropy, se ve dnech èervna setkala v ottawském hotelu Brookstreet, aby tentokráte diskutovala vývoj cen na globálních ropných trzích, smìøování venezuelského ropného prùmyslu pod vedením levicového prezidenta Hugo Chaveze a dopady potenciální vojenské akce USA proti Íránu. I nìkteøí rozumnìjí komentátoøi skupiny, která má jinak mnoho fanatických odpùrcù, tvrdí, e vdy pøísnì utajená a konspirativní setkání skupiny Bilderberg ustanovují ekonomický a politický program pro mnohé hlavní hráèe prùmyslového svìta bez jakéhokoliv veøejného dohledu nebo odpovìdnosti. Patrice Basille, generální øeditelka hotelu Brookstreet, øíká, e ádné setkání spojené se skupinou Bilderberg nebylo u hotelu formálnì rezervováno. Basille øekla novináøùm deníku Ottawa Citizen, e pouze dvì konference, jedna z Montrealu a dalí z Toronta, si rezervovaly hotel pro víkend zaèínající 8. èervna. ''Co je Bilderberg?'' ptala se øeditelka. ''Toto je poprvé, co o tom slyím...'' Setkání tìchto "dvou skupin" pøitom støeilo bývalé výsadkáøské komando SAS, dnes privátní sluba Globe Risk Holdings pod velením Alana Bella... Vlivný think tank, napojený na rodinu Rockefellerù, politickou a ekonomickou elitu západního svìta, globální lobbistická skupina s pùlstoletou tradicí, ovládající prostøednictvím svých èlenù kursy mìn, vývoj ekonomik i ceny ropy, se ve dnech èervna setkala v ottawském hotelu Brookstreet, aby tentokráte diskutovala vývoj cen na globálních ropných trzích, smìøování venezuelského ropného prùmyslu pod vedením levicového prezidenta Hugo Chaveze a dopady potenciální vojenské akce USA proti Íránu. I nìkteøí rozumnìjí komentátoøi skupiny, která má jinak mnoho fanatických odpùrcù, tvrdí, e vdy pøísnì utajená a konspirativní setkání skupiny Bilderberg ustanovují ekonomický a politický program pro mnohé hlavní hráèe prùmyslového svìta bez jakéhokoliv veøejného dohledu nebo odpovìdnosti. Patrice Basille, generální øeditelka hotelu Brookstreet, øíká, e ádné setkání spojené se skupinou Bilderberg nebylo u hotelu formálnì rezervováno. Basille øekla novináøùm deníku Ottawa Citizen, e pouze dvì konference, jedna z Montrealu a dalí z Toronta, si rezervovaly hotel pro víkend zaèínající 8. èervna. ''Co je Bilderberg?'' ptala se øeditelka. ''Toto je poprvé, co o tom slyím...'' Setkání tìchto "dvou skupin" pøitom støeilo bývalé výsadkáøské komando SAS, dnes privátní sluba Globe Risk Holdings pod velením Alana Bella...

6 Mé jméno je David Chmelenský, jistì mnì nìkteøí znají pod internetovou pøezdívkou Vincenzoo. Dnes jsem se rozhodl k sepsání svého prvního èlánku pro vás a vae oèi. Rád bych vám ukázal pínu, která se dìje u dlouhé desítky let. Ukázal pinavé lidi, kteøí prahnou po moci. Prahnou po prosazení Nového Svìtového Øádu. Tito lidé se øadí do takzvané skupiny Bilderbergù. Bilderberg Group. Na kamenech Nového Svétového Øádu je psáno, e populace lidstva nesmí pøesáhnout 500 miliónù jedincù. V tomto èlánku se dozvíte, KDO naemu svìtu doopravdy vládne. je utajovaná organizace zaloená po druhé svìtové válce. Tuto organizaci má na svìdomí. Organizace je stavìna na nacistických názorech. Snaí se o vytvoøení dokonalé rasy na naí planetì. mìlo první setkání roku 1954 v hotelu de Bilderberg ve mìstì státì Nizozemsko. Pøeètete si, jak do sebe zapadají utajované skupiny kulatého Stolu aby vytvoøily tajnou svìtovou sí. Tyto skupiny øídily záleitosti planety po stovky let. Nyní se dostali do finální fáze pøipravují se na otevøenou svìtovou nadvládu. Cíl, po kterém nejznáméjí tyrani touili celou historii lidstva! Tato hromadná setkání probíhají a do dnes vdy na jiném místì, vdy ostøe støeené a utajované. Natìstí se lovcùm tìchto lidí daøí tato setkání odhalovat. Hlavním cílem této pinavé terroristické organizace je eliminace 80% populace. Vyhubení, vyvradìní. K tìmto úèelùm uívají svìtové lékaøství, kde do vakcín pøidávají viry rakoviny a podobné smrtonosné nemoci. Vize tìchto zloèincù je zootroèení zbylé populace. Pøinucení vech lidí k ivotu v uzavøených mìstech pøipomínajících ghetta. ádné soukromí, vekerý pohyb sledovaný. Zákaz vstupu do neutralizovaných zón. Toto èeká nás, nás lidi, pokud se nae masy neprobudí k poznání hlavního plánu Nového Svìtového øádu a mobilizaci k jeho poraení. Hitler Stalin Mao Tse Tung Koncept Nového Svìtového Øádu je zde po staletí. Nejvíce pozornosti dosáhl bìhem druhé poloviny 20. století. Prezident George Bush to pouil v mnoha svých projevech co znamená, e opravdu chce nìjaký Øád ve kterém máme nìjaký typ globální nadvlády. Ve které se kadá lidská bytost na planetì Zemi zodpovídá opatøením formulovaným na mezinárodní úrovni.

7 Koøeny globalizace a svìtové nadvlády sahají a do úplného poèátku lidstva. Dobývání a impérium je staré jako civilizace sama. Babylon, Egypt, Øecko. Ti vichni zakládali impéria v pokusu ovládnout svìt.. Øímský systém se dostal a k vrcholu a ovládal známý svìt. Byly vytvoøeny komplexní systémy vlády aby se ovládly rùznící se populace. Bìhem periody stolétí se vynoøila nová impéria a vedla války o nadvládu. lechta, stejnì jako prosperující mìanská tøída, byla financována hrstkou privátních bank. Mnoho z velkých penìních domù zabezpeèovalo své investice na obou stranách válek. ~G. Bush Senior Organizace Bilderbergù má na svìdomí zaloení organizace OSN, Evropské Unie, Africké Unie a nyní usilovnì pracují na Severoamerické Unii a Asijsko Pacifické Unii. Vechny tyto Unie získají svého prezidenta. Jak nìkteøí moná víte, nedávno se mìl volit prezident Evropské Unie, natìstí se tak nestalo. ALE STANE! Suverenita dalích zemí Evropy zanikne! TA NAE U ZANIKLA. Vstupem do Shengenu a zruením hranic jsme ztratili svou národní suverenitu, ale to není ve! Staneme se souèástí Spojených Státu Evropských a brzy nás potká spojení vech unií a svìtová nadvláda. Konec naí svobody. OSN Evropská Unie Africká Unie Severoamerická Unie Asijsko Pacifická Unie Dùmyslné sítì shromaïování zpráv dávaly finanèníkùm jasný nástroj proti vládám, nad nimi pomalu získávaly kontrolu. Øímská Armáda Nacistická Armáda Rudá Armáda 18. èervna 1815 sledovali agenti britského køídla dynastie Rothschildù, jak se císaø Napoleon Bonaparte zoufale bil za záchranu své armády ven z èelistí britského kleového útoku. Rothschildùv agent byl schopen dostat zprávu o Napoleonovì poráce, Lordem Wellingtonem, do rukou Nathana Rothschilda celých 20 hodin pøed tím, ne zpráva dospìla do Londýna. Je to poøád to samé. Podívejte se zpìt. Hitler a Nacizmus, Sovìtský svaz, Øímské impérium. Pokadé se tvrdilo, e se jde zaloit pro normálního èlovìka utopie, ideální svìt. Ve skuteènosti se vdy ukáe, e se dìje pøesný opak. Napoleon Bonaparte armáda

8 Nathan, hlava britského køídla dynastie Rothschildù, vypustil na Londýnské burze fámu, e Napoleon válku vyhrál. Vekeré akcie se propadly o 98% a Rotschild byl pak schopen koupit celou britskou ekonomiku za zlomek hodnoty. Kdy zpráva o Napoleonovì poráce koneènì dorazila, akcie rázem stouply. A první svìtová válka zaèala. WWI has begun! Zbraòové továrny financované bankami kontrolovaných Rothschildem, v Nìmecku, Francii, Anglii a Rakousku, financovala vechny strany. Británie byla teï nepochybným vládcem Evropy a Rotschild ovládal Anglii. Ji dost dominantní impérium rostlo jetì agresivnìji. Jeho vojska a byrokracie se íøila po zemìkouli. Bankovní kartel bytnìl... a ve skuteènosti nìkdy od roku kolem 1800 financoval obì strany témìø kadé války a samozøejmì dostával úroky z pùjèek, které poskytoval vládam na války, je ve skuteènosti pomáhal vyvolávat a vytváøet. Zaèátkem 20. stol. bylo Nìmecko povstávající velmocí a vùdèí silou prùmyslové revoluce. Nebyl absolutnì ádný dùvod, aby nìjaká 1. svìtová válka vùbec byla, kromì toho, e to byla ideální pøíleitost pro bankovní kartel vydìlat hromadu penìz financováním obou stran této války. 28. èervna 1914 byl následník Rakousko Uherského trùnu, Arcivévoda Frantiek Ferdinand, zavradìn pøi veøejné jízdì svým vozem. Èerná ruka, Srbská tajná spoleènost s napojením na francouzskou a britskou tajnou slubu, se k tomu pøíhlásila. 1. svìtová válka Ve válce zemøelo nejménì 20 milionù lidí. Byl to konflikt tak hrozný a dìsivý, e lidé slibovali, e u nikdy válèit nebudou. Øíkalo se:: "Válka za skonèení vech válek". Otázka je:: "Proè chtìli válku?" Jistì, pøedevim lo o peníze a moc, ale druhým dùvodem bylo, e chtìli zaloit Spoleèenství Národù. To bylo v jejich plánech po celou dobu a jako dùsledek, jakmile byla válka u konce nebo tìsnì pøed koncem, zaèali formulovat tuto mylenku Spoleèenství Národù, aby se to, co se stalo, nestalo znovu. Staletí praxe uèinilä z Britù experty na skrýváni svého impéria za loutkové vlády a komise. Ve jménu zastavení budoucích konfliktù navrhli aby se zemì pøipojily ke Spoleèenství Národù. Jejich skuteèným zámìrem pro Spoleèenství Národù bylo, aby se stalo základem Svìtové nadvlády.

9 v roce 1913 silnì podporoval vytvoøení Spoleèenství Národù. Spoleèenství se selo v Paøíi v roce Ale mnoho zemí rozpoznalo, e se jedná o hrozbu jejich suverenitì a odmítly do nìj vstoupit. Vlajka Britského Spoleèenství Národù Rozèarovaná Kongresem USA, který Spoleèenství Národù zablokoval, zaloila britská tajná sluba s pomocí rodiny Rockefellerù v New Yorku roku 1921 Council on Foreign Relations (CFR). CFR zamìstnal nejlepí a nejzáøivìjí postavy amerického ivota aby podporovaly rùst Anglo amerického impéria. Uvádìným cílem CFR je zruení vech národních státù ve prospìch vemocné Svìtové vlády zajiované nepatrnou elitou. Spoleèenství Národù 1919 Paøí Prezident, který se zaslouil o zaloení soukromého Federálního Rezervního Systému v USA Od roku 1930 se proponenti Svìtové vlády rozdìlili do dvou provázaných táborù: Fabiánské Socialisty (Komunisty) s centrem v Londýnì Národní Socialisty(Faisty) v Itálii a Nìmecku. "National Socialism will use its own revolution for establishing a New World Order" "Národní socialismus uije své vlastní revoluce k zaloení Nového Svìtového Øádu." ~Adolf Hitler Zastánci faismu ve Spojených státech a Anglii vìøili, e pro rychlou transformaci svìta do Nového

10 A. Hitler Svìtového Øádu by mìla být uita armáda, zatímco rafinovanìjí zastánci socialismu øíkali, e inkrementalismus (cesta postupných zmìn) je jistá cesta ke svìtové nadvládì. Major General, ocenìný medailí cti Kongresu, veøejnì v roce 1934 odhalil pokus magnátù zahájit vojenský pøevrat ve Spojených státech. ~Major General Smedley Butler Major General Smedley Butler Faisti hluboce zapustili koøeny té v Anglii., Anglický král, byl nucen abdikovat pro svoji veøejnou podporu Hitlera. Váleèný hrdina dosvìdèil pøed McCormack Dicksteinovou komisí Kongresu, e jedni z nejmocnìjích muu v Americe se ho pokusili získat aby vedl vojenský pøevrat a, mimo jiného, chtìli ve spojených státech nastolit národní socialismus. "Chtìli po mì, abych vedl organizaci lidí která by byla schopná pøevzít funkce vlády." Edward VIII Aèkoli byl Nìmeckem vedený tábor faistù silný, blok Fabiánských Socialistù byl schopen udret si kontrolu nad USA, Ruskem a Anglií.

11 Roosevelt, Stalin, a Churchill Ruská Ambasáda v Teheránu V pøípravách a bìhem 2. svìtové války bankéøi opìt financovali obì strany, stejnì jako to dìlali za Napoleona. Se vzestupem a pádem 3. Øíe leela Evropa opìt v troskách. Komplex OSN Krátce potom, co elita zaloila své OSN na své základnì v USA, novì zaloena svìtová rada rychle zaèala pracovat na dalí fázi svého plánu: postupem formování kontinentálních superstátù. (Jak nyní jasné dokazuje napø. Lisabonská smlouva p.p.) Prvním krokem v tøístranném plánu bylo vytvoøení Evropské Unie. Zdemolovaná Evropa A elita znovu tvrdila, e jedinì Globální vládou mùe zachránit lidstvo pøed jistým znièením, a tentokrát elita uspìje se zaloením svého svìtového orgánu. V dubnu 1945 byla na námoøní základnì Presidio v San Franciscu vítìzi 2. svìtové války zaloena OSN. Unifikace Evropy se zkouela mnohokrát a byla extrémnì nepopulární. Tam kde Napoleon a Hitler selhali v uskuteèòování svých cílù silou uspìjí globalisté v utajení. Britové vedli formaci Evropské Rady v kvìtnu Komplex OSN byl pak postaven v New Yorku na pozemku darovaném Johnem D. Rockefellerem.

12 Londýnská smlouva stvrdila pouze zaloení obchodu mezi Evropskými státy tak jako je N.A.F.T.A. Nebo G.A.T.T. v Severní Americe. V roce 1954 se svìtová elita tajnì sela. V Hotelu Bilderberg v Oosterbeeku, v Nizozemí. Bilderbergská skupina pozdìji pøipustí, e její misí bylo zformování EU. Hotel De Bilderberg Jakmile byla EU zaloena, pod roukou obchodních dohod bude zaloena Severoamerická a Asijsko Pacifická Unie. Tyto tøi provázané superstáty zformují jádro Svìtové vlády zatímco OSN bude slouit jako svìtový regulátor a nátlakový orgán nad subregiony tøetího svìta. Bilderberg Group sestává z hlav vech øídích skupin kulatého stolu, které spravují jednotlivé zemì. N.A.F.T.A. G.A.T.T. Jejím skuteæným zámìrem bylo formování evropského superstátu. "We shall have world government whether or not you like it. By conquest or consent." "Musíme mít Svìtovou Vládu, a u se vám to líbí nebo ne, konsesem nebo podrobením." ~James Warburg v Komisi mezinárodníh vztahù Senátu

13 Pøedstavte si elitní strukturu moci jako obrovskou pyramidu, kde jen ona elita z elity je na vrcholku. Skupina byla tak utajovaná, e do poloviny 80. let ovládaná korporární média odmítala, e by vùbec existovala. Dùvod, proè chtìjí utajení je, e dìlají zlé vìci. Zlo se dìla pod pøíkrovem temnoty, dobré vìci otevøenì na svìtle. "We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order." "Jsme na pokraji globální transformace. Vechno, co je potøeba, je správná velká krize a národy pøíjmou Nový Svìtový Øád." ~David Rockefeller A do pozdních 90. let zprávy o ní pozùstávaly pouze ze vzácných jednoøádkových sdìlení. Se vzestupem alternativních médií pøestalo krcení informací fungovat. Kade ètyøi roky se Bilderberg Group scházejí v Severní Americe. V roce 2006 to bylo v Ottawì. Noviny ve absolutnì ignorují, ani slovo. V USA nikdo ani muk. Tento rok (2006) se rozhodovalo, zdali bude nebo nebude válka s Íranem, Jestli se danì zvýí, nebo ne, jestli se sníí, nebo zvýí ceny ropy. A je toho samozøejmì mnohem více. 120 nejmocnìjích hlav státù z Evropy, vysocí úøedníci z vlády USA, ministerstva financí, Bíleho domu, státu, obrany, vyrábìjí svìtovou politiku. D. Rockefeller David Rockeffeler, hlava Bilderberg Group, se musí úèastnit vech schùzek kadý rok. Spoleènì s ním je klíèovým úèastníkem jeho nastrèená figurka, H. Kissinger. Dále jedním z hlavních úèastníku je prezident CFR, Richard N. Haas, a víceprezident Rothschild Europe, Franco Bernabé.

14 Nizozemská královna Beatrix a Princ Bernard. Po té také novì jmenovaný éf Svìtové banky, Paul Wolfowitz Jsou zprávy, e se úèastnil i schùzek kdy zastával funkci zástupce ministra obrany, co je poruení Loganova zákona. Richard N. Haas Franco Bernaby Královna Beatrix Princ Bernard H. Kravis R. Holbrooke Juergen Schrempp Juergen Schrempp Indra Nooyi Dále dùleití Henry Kravis, Richard Holbrooke bývalý americký velvyslanec v OSN. Také hlava Daimler Chrysrelu, Juergen Schrempp nemùe chybìt. Dále majitel Washington Post, Donald Graham, Indra Nooyi Hlava Pepsi Co. (Pepsi nápoje pro neznalé) Paul Wolfowitz Dle Loganova zákona je zloèinem pro jakéhokoli èlena federální nebo státní vlády setkat se s èleny cizích vlád bez výslovného zmocnìní prezidentem nebo Kongresem USA.

15 Jednodue øeèeno. Je zakázané pro jakéhokoliv èlena vlády, setkávat se tajnì, za zavøenými dveømi s cizími mocipány díky problémùm s korupcí a pionáí které to vytváàí. Z tìchto dùvodù se mnoho politikù úèastní, ale jejich jména se neobjevují na oficiálním seznamu. I pøes Loganùv zákon se New Yorský guvernér George Pataki objevuje na seznamu srazu roku Dokonce se objevila na pùl dne i Hillary Clinton. S ním se mìl rozhodovat útok na Írán. V Ottawì vìdìlo pouze 10% tázaných lidí o sjezdu Bilderberg Group v roce 2006 v hotelu BrookStreet v jejich mìstì. Kadý zvolený prezident který pøeil volby, se pøed volbami úèastnil sjezdu Bilderberg Group. Bill Clinton se úæastnil v roce 1991 George Bush Starí v 85tem roce. A Tony Blair to samé. Americký lid volí vùdce, který u byl dávno zvolen. Musím zdùraznit, e nedávno zvolený Barack Obama se úèastnil posledního srazu Bilderberg Group ve Virginii, kde nechybìlo ani Èeské zastoupení v podobì Karla Schwarzenberga. Barack Obama Karel Schwarzenberg George Pataki Hillary Clinton Roku 2006 se úèastnil dokonce i Ahmed Chalabi, v té dobì stíhán pro padìlání. Seznam vech zùèastnìných ht tps:/ /secu re.gn.apc. org/m ember s/www.bild erber g.org /phpb B2/vi ewtop ic.php?p=7749&sid=de793191c d7adf6e a8c55d MF Dnes se vytahovala jak tìce zjistila, e se Karel Schwarzenberg zùèastnil, pøitom seznam pozvaných byl znám u dávno pøed tím. Jednání skupiny Bilderberg dosud kromì Karla Schwarzenberga navtívil politolog Jiøí Pehe, èeský velvyslanec pøi NATO Karel Kovanda a velvyslanec v Izraeli Michael antovský. Karel Kovanda Michael antovský

16 Proè se nepouèíme z naich pøedkù? Proè se lidstvo nachazí v kolobìhu krveprolití a zotroèení? Koøistnické elity vdy odùvodòovaly útisk tím, e jsou nadøazené a mají boské právo vládnout, pøitom jsou jen hordou nemilosrdných psychopatù, paraziticky se ivících na hostitelské populaci, dokud jejich rakovinì podobné íøení nezpùsobí zhroucení hostitele. U byly tisíce tyranských vlád v historii a ménì ne desítky které mohou být nazývány skuteènì svobodné. Jen ve 20. století bylo zavradìno pøes 150 miliónù lidí rukou státu. V Rusku rudý teror stál ivoty více ne 60 miliónù muù, en a dìtí. Hitlerùv reim zabil 22 miliónù. Pouze bìhem vlády Mao ThCe Tunga bylo zabito více ne 60 miliónù venkovských rolníkù. A seznam pokraèuje. 300,000 nevinných civilistù zabitých v Guatemale. Více ne 2 milióny lidí brutálnì zavradìných vládou v Kambodi. 1,500,000 zabitých v Turecku. 300,000 v Ugandì. 800,000 ubito k smrti maèetami ve Rwandì. Je to smutné, ale je mnoho pàíkladù, kde byly nevinné rodiny vyhlazeny jejich vládami, v prùmyslových rozmìrech a to vùbec nejmenujeme vechno. Zloèiny Hitlera a Stalina jsou nyní u historií, ale "komunistický" systém zla Èíny není spokojen s poèty bodù v závodì o nejvìtí poèet mrtvých v historii. Masové zabíjení a zotroèování stále probíhá a tìí se plné podpoøe ze strany proponentù Nového Svìtového Øádu. "Komunistická" Èína je modelovou spoleèností pro Nový Svìtový Øád. Èína dostala více mezinárodních cen za svou politiku a formu vlády ne jakákoliv jiná zemì. V oèích Globalistických plánovaèù je totalitní èína budoucností. Vichni nevyhovující (zakázané církve, stávkující dìlníci) jsou posílání do táborù nucených prací. Jejich krevní skupina a tkáòové typy jsou katalogizovány v pøípravì na sklizeò orgánù. Èínská vláda pak prodává orgány vìzòù nejvyí nabídce na svìtovém trhu. Pokud se bohatý zákazník rozhodne letìt do Èíny. Vìzeò je zabit a jeho orgány transplantovány. Pokud se orgány pøeváejí mimo zemi, vyjímají se v pojízdných popravèích autobusech na cestì k èekajícímu letadlu. Je historickým faktem, e stát je pøíèinou nepøirozené smrti èíslo 1. Pokud vezmete tìch 50 miliónù lidí, zabitých mocí zeílevími vládami v posledních století a vydìlíte to , poèet zabitých naplní nejvìtí sportovní stadión narvaný øvoucích fanoukù, 1,500 krát. To je 1,500 stadiónù nacpaných kadý statisícem lidí vichni mrtví. Popravèí Autobus Pro ty co si myslí, e se to nemùe stát jim: BYLI JSTE VAROVÁNI! Masakry, kterých jsme byli svìdky posledních 100 let byly jen pøípravnou fází hlavního projektu Nového Svìtového Øádu. "Depopulation should be the highest priority of foreign policy towards the third world" "Depopulace by mìla být prioritou zahranièní politiky smìrem ke tøetímu svìtu" ~Henry Kissinger

17 Henry Kissinger Dopopulace je jeden z cílu v programu Nového Svìtového Øádu. Podporují ji spousty zbohatlíkù. Bill Gates vydal 30 mil dolarù na úèely kontroly populace. Media uvádìla livou informaci, e Gatesovi odeslali tyto peníze na pomoc dìtem tøetího svìta. Dalím investorem byl Warren Buffet, který to dìlal zøejmì kvùli svému jménu. Vìnoval 37 miliard na podporu armády. Skupin pro kontrolu populace. V dobách 2. svìtové války byly suverénní národy a jejich armády se postavily Hitlerovu koneènému øeení. Jakmile jednou bude mít svìt jednu vládu, nikdo nebude schopen zastavit plány proponentù Nového Svìtového Øádu na populaèní redukci. Pro ty, kteøí jsou imunní proti psychologickému naprogramování, u byly postaveny stovky táborù FEMA po celých Spojených státech v jejich cestì za redukcí populace. "And, i actually think thw world will be much better when there s only 10 or 20 percent of us left." "A já si skuteènì myslím, e svìt by byl mnohem lepí kdyby nás zbylo jen 10 nebo 20 procent." ~Dr. Eric Pianka FEMA koncentraèní tábory pro amerièany ádná metoda se pøedem nevyluèuje. Tito temní stavitelé mají v úmyslu vypustit sérii epidemií pomocí lidmi vyrobených biologických zbraní, kadá dalí horí, ne ta pøedchozí, a zároveò, expan Eric Pianka A co si myslíte vy?! Nenechme se! BOJUJME!! Technologie se stala tak mocnou ve své schopnosti destrukce e si svobodné lidstvo nemùe dovolit nechat psychopatické technokraty s velikáskými bludy, opakovat chyby svých pøedchùdcù, protoe je velmi pravdìpodobné, e tentokrát mohou znièit vechno vèetnì sebe sama, ve svém íleném honu za bostvím. Nyní slibují vytvoøit neporazitelnou tyranii, pøed kterou vechny jejich minulé prùvihy budou blednout.

18 dovat policejní stát, aby vynutil øádné vyhlazování obyvatelstva. Ve ve jménu boje proti neviditelným teroristùm. A Georgia Guidestones stojí dnes jako chladný testament svaté mise elity. Georgia Guidestones Vytvoøit systém dvou tøíd, kde ta spodní je nucena ít jako otroci v narvaných uzavøených mìstech, zatímco elita si bude uívat zbytku Zemì, vyvine se do nadlidí za pomocí pokroèilých implantovaných technologií, ít vìèný ivot a cestovat vesmírem. Toto je slib dávaný vnitøním èlenùm Nového Svìtového Øádu a agendy Bilderberg Group. Proto se musíme vzpamatovat a vechny tyhle lidi znièit. Nenechte se ovlivòovat televizí, nenechte se ovlivòovat novinami. PROBUÏTE SE! Nìkteøí spolupracovníci se domnívají,e ve skuteènosti existuje jetì 1 skupina,která stojí za vemi tìmito skupinami a ve skuteènì existuje. Její cíle mohou být stejné jako cíle tìchto skupin, ale v tomto pøípadì nemáme absolutnì ádné informace o pùsobení takové skupiny. Z jednoho nejmenovaného zdroje, který nikdy nebude zveøejnìn z bezpeènostních opatøení si máme dùvod myslet, e tato tajná" skupina si øíká Výbor Patriotù. Ale nic více se o nich nedá zjistit. Zdùrazòuji e vekeré informace zde uvedené jsou nìkolikrát ovìøené jejich publicisty. Linky: Alex Jones ENDGAME (film) V americe zakázán Schwarzen berg setkání BG BG Wikipedia EN Obama dostává od BG zelenou EN Zajímavý film o dalích pínách USA.. podvodech etc (ZEITGEIST).

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE Anorexie anorexia nervosa je porucha pøíjmu potravy. Nemoc, která mùe konèit váným pokozením zdraví nebo dokonce

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Seminární práce z ekonomie a managementu

Seminární práce z ekonomie a managementu 1 Seminární práce z ekonomie a managementu Banky a její lidé za oponou Daniel Vorel 2008 2 Poslední věc, kterou by si lidé za oponou přáli je uvědomělá, informovaná veřejnost, schopna kritického myšlení.

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Vznik USA

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Vznik USA Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Dokumenty informace recenze

Dokumenty informace recenze Dokumenty informace recenze V rubrice Dokumenty uveøejòujeme pøeklad nových stanov IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), které byly schváleny na konferenci v Jeruzalémì

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Mezinárodní politologický ústav a Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt:

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 5. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Červencová revoluce a její ohlas v Evropě

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Prùmyslový projekt. Matìj Piòos Brno 2017

Prùmyslový projekt. Matìj Piòos Brno 2017 Prùmyslový projekt Matìj Piòos Brno 2017 Obsah 1 Historie spoleènosti 3 2 Kontakt se spoleèností 6 3 Náplò práce 7 4 Zhodnocení stá¾e 12 2 1 Historie spoleènosti Spoleènosti byla zalo¾ena Maxem Brose 4.

Více

Ilegální èinnost a poèátky odboje v Karlových Varech. znièená nìmecká technika na Dolním nádraží, foto od Rudolfa Špaèka

Ilegální èinnost a poèátky odboje v Karlových Varech. znièená nìmecká technika na Dolním nádraží, foto od Rudolfa Špaèka Ilegální èinnost a poèátky odboje v Karlových Varech znièená nìmecká technika na Dolním nádraží, foto od Rudolfa Špaèka tušení, že celá moc ve mìstì je v rukou jen nìkolika Èechù. Tato,,hra" trvala až

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná.

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná. Studená válka Mír nemožný, válka nemyslitelná. Kdo? USA NATO dvě supervelmoci dva vojenské pakty SSSR Varšavská smlouva USA a SSSR vyšly z 2. sv. války jako dvě supervelmoci se zcela protichůdnými politickými

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém globální bezpečnosti Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011 Klíčové pojmy OSNOVA 1. VÁLKA A MÍR Světová geopolitika ve 20. století Současný stav 2. OBCHOD SE ZBRANĚMI

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20 POLITICKÉ POMĚRY Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Dějepis, CJL 1. - 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01 D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01/6-20 Mgr. Marcela Domalípová

Více

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie I. Základní informace II. Útok III. Konspirační teorie I. ZÁKLADNÍ INFORMACE Co je to terorismus? je užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka je v posledních letech celosvětový problém

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy GLOBÁLNÍ HEGEMONIE Amerika a její výzvy Schopnost prosadit svůj vliv kdekoli ve světě x nakolik je využívaná? Složky hegemonie: Hospodářská Politická Vojenská Kulturní Co je to globalní Hegemonie regionalní

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù:

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù: Milí pøátelé, zdravíme vás, nae modlitebníky a podporovatele, prostøednictvím naeho spoleèného modlitebního dopisu. Moná vás zarazil jeho titulek Zápisky z fronty. Máme za sebou období letních prázdnin,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9. Téma : Svět před první světovou válkou Autor : Mgr.

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

ANGLIE v 17. století 1

ANGLIE v 17. století 1 ANGLIE v 17. století 1 1603 umírá královna Alžběta I. / dcera Jindřicha VIII. / bez potomků. Na trůn nastupuje syn Marie Stuartovny skotský král Jakub VI., vládne jako Jakub I. / 1603 1625 / 1603 UNIE

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_10 Ověření ve výuce: Třída: IX.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_10 Ověření ve výuce: Třída: IX. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_10 Ověření ve výuce: Třída: IX. Datum: 24.5.2012 Předmět: Dějepis Ročník: 9. Klíčová slova: Studená

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA Historie 13 Otázka číslo: 1 Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA jedním ze států USA samostatným státem, který je s USA spojen ekonomickou unií Otázka číslo: 2 V roce 1979 začal SSSR

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

OSN. Ing. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

OSN. Ing. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám OSN Ing. Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5 Autor: Ladislava Městková Datum: 1. 10. 2012 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Boj o nezávislost amerických osad Klíčová

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

VZTAH K ZAHRANIČÍ A HODNOCENÍ ZAHRANIČNÍCH STÁTNÍKŮ. Nejraději máme Slovensko, ze zahraničních státníků Tonyho Blaira.

VZTAH K ZAHRANIČÍ A HODNOCENÍ ZAHRANIČNÍCH STÁTNÍKŮ. Nejraději máme Slovensko, ze zahraničních státníků Tonyho Blaira. INFORMACE STEM Z VÝZKUMU TRENDY 4/006 VZTAH K ZAHRANIČÍ A HODNOCENÍ ZAHRANIČNÍCH STÁTNÍKŮ Nejraději máme Slovensko, ze zahraničních státníků Tonyho Blaira. Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 1..

Více

KATEGORIE 05 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI

KATEGORIE 05 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI SOUVISLOST - body Vyhledej všechny souvislosti skryté v obrazci a urèi, jaké èíslo se skrývá za otazníkem. OKNA - body Devìt oken v domì není uspoøádáno náhodnì. Okno v pravém dolním rohu je zakresleno

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

ČR a Německo 20 let od Deklarace: vybrané trendy vývoje

ČR a Německo 20 let od Deklarace: vybrané trendy vývoje LEDEN 217 BRIEFING PAPER 1 AMO.CZ ČR a Německo 2 let od Deklarace: vybrané trendy vývoje Zuzana Lizcová Na letošní 21. leden připadá dvacetileté výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

EU Legal Update. Právo spoleèností v EU a správa a øízení podniku. Srpen 2003

EU Legal Update. Právo spoleèností v EU a správa a øízení podniku. Srpen 2003 Dušan Kmoch dusan.kmoch@wl.ey.cz Právo spoleèností v EU a správa a øízení podniku Marek Bomba marek.bomba@wl.ey.cz Legislativní èinnost EU v oblasti práva obchodních spoleèností je v souèasnosti motivována

Více

Historie profese tiskový mluvčí. Cvičení PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

Historie profese tiskový mluvčí. Cvičení PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Historie profese tiskový mluvčí Cvičení 04 1. Historie TM a PR Historie PR = historie ovlivňování veřejného mínění Historie TM = osobnosti, které vynikly pojetím této práce 1809 V.B. tiskový mluvčí pro

Více

EPS - vládní systémy. Ladislav Mrklas

EPS - vládní systémy. Ladislav Mrklas EPS - vládní systémy Ladislav Mrklas mrklas@cevro.cz Struktura Parlamentarismus, poloprezidencialismus a direktoriální systém v Evropě Podstata režimů Hlavy státu Premiéři Vztah prezident premiér Vztahy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více