molocha, který za jiných okolností mùe serat vás.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "molocha, který za jiných okolností mùe serat vás."

Transkript

1 Chobotnice se stala symbolem, který v kadém èlovìku vzbuzuje pøinejmením respekt. I kdy si v lepí restauraci dopøejete napøíklad grilovanou chobotnièku, zaíváte kromì jisté noblesy i pocit urèitého vítìzství. Je to moment, kdy mùete pozøít Turecko, Istanbul, 21. kvìten K hotelu Ritz Carlton pøijídìjí èerné limuzíny s tmavými skly. Témìø sto tøicet hostù s pozvánkou v ruce se schází k zahájení pìtapadesátého shromádìní skupiny s názvem Bilderberg. Svìtová elita nejvlivnìjí osobnosti z oblasti byznysu, médií a politiky má údajnì za cíl vytvoøit svìtovou vládu, která nevyvolá u nikdy ádné války a zaruèí mír a prosperitu vekerého lidstva. Tento plán zformuloval u v roce 1991 nìkdejí pøedseda skupiny Bilderberg a stálý èlen jejího øídícího výboru David Rockefeller. Peèlivì støeené prostory nejluxusnìjího istanbulského hotelu se uzavírají zevnitø. Hosté usedají k velké tabuli v abecedním poøadí a jednání svìtové vlády zaèíná. Neoficiálnì a v utajení za zavøenými dveømi. molocha, který za jiných okolností mùe serat vás. Chobotnice je symbolem moci a na jejích chapadlech vìtinou èíhá smrt. Není tomu tak jen v øíi pod hladinou moøe nebo ve fiktivních pøíbìzích o pirátech, komisaøích a mafiánech. Ná skuteèný svìt je toti taky plný událostí, které by mohly poukazovat na existenci jistého tajemného mechanizmu, který vechno øídí. Tento úhel pohledu znaènì zkomplikoval ivot vem, kdo se kdy pokusili odpovìdìt na otázku Kdo vládne svìtu?. Je toti moné, e skuteèná moc, skuteèné øidicí centrum není v

2 ádném parlamentu, v ádné vládì ani v ádné instituci tohoto druhu, která je známá a relativnì pøístupná iroké veøejnosti; fenomén, který øídí svìt, se moná skrývá v tajemném pøíeøí. Pod roukou manévrù, které nás mají oblbovat a odvádìt nai pozornost, ovlivòuje ve ve svùj prospìch. Nikdo, kdo se kdy pokusil této vemocné síle vzepøít nebo ji vylákat z hlubin a pøivést na svìtlo boí, nevyvázl se zdravou kùí vìtinou nevyvázl vùbec. Proto se této temné vládì øíká chobotnice. Jestlie na chvíli uvìøíme v její existenci, mùeme se dostat k jednomu z ivotnì dùleitých orgánù tohoto krakena, který nese známý, ale neoficiální název Bilderberg. Sdruení neboli skupinu Bilderberg tvoøí svìtová elita nejbohatích a nejmocnìjích lidí naeho svìta a je ponoøena do tajemné temnoty od hlavy a k patì. Proto se tedy jenom pøedpokládá, e byla zaloena v roce Nese název jistého nizozemského hotelu v Oosterbeeku, kde se konalo první shromádìní. Skupina se schází docela pravidelnì, kadý rok nìkdy na pøelomu jara a léta a pokadé v jiné zemi. Místem shromádìní je samozøejmì vdy ten nejluxusnìjí hotel nebo vila. Úèast kadého èlena nebo hosta je podmínìna pozváním. Pøesto, e na nìkterá zasedání je umonìn pøístup peèlivì vybranému novináøi nebo jinému zástupci médií, veøejnost se o tìchto jednáních dozvídá vdy ex post a kadá zpráva podléhá nejpøísnìjí cenzuøe. Kadý úèastník konference je toti vázán pøísnou mlèenlivostí a hlavouni tohoto shromádìní pøesnì urèí, co z probíraných témat se smí dostat na veøejnost, a co ne. Lze pøedpokládat, e výbìr novináøù a zpravodajù je peèlivì pøipraven a zamìøuje se jenom na ty kandidáty, kterých poslunost je zaruèená. I kdyby se náhodu nìkdo z nich pokusil vypustit do éteru jiné ne povolené informace, zaruèenì by nemìl v dalím postupu ádné ance a pravdìpodobnì by vypustil jenom dui. Pøesto, e pozvánky na bilderberské schùzky vìtinou konèí na stolech tìch nejvýznamnìjích protagonistù svìtové politické scény, úèast kadého jednoho z nich je pokadé neoficiální. Na rùzných seznamech se objevují osobnosti, jako je napøíklad lord Peter Carrington, bývalý generální tajemník NATO, který je pøedsedou Bilderbergu od roku 1991, nizozemská královna Beatrix, její otec princ Bernard se vzdal pøedsednictví tohoto elitního klubu v roce 1976, kdy se zapletl do aféry Lockheed, dále éf Fiatu Giovanni Angelli, italský politik Giulio Andreotti a schùzky ve skotském hotelu Gleneagles se zúèastnil také princ Charles. Stálicí, nemìnnou a vìènou konstantou na vech listinách hostù, zùstávají ovem jména dvou svìtových eminencí: Henry Kissinger a David Rockefeller. Oba pánové patøí údajnì k malému øídícímu výboru skupiny. Otázkou ale zùstává, v èem spoèívá ona malost. Termín za zavøenými dveømi v sobì ukrývá mnohem víc ne jenom zevnitø zamèené dveøe. Kadý z luxusních hotelù, který si skupina zvolí za svoji rezidenci na pár dnù, je samozøejmì uzavøen pro jakékoliv jiné hosty a oblast iroko daleko kolem se stane pøísnì zakázanou a témìø militantní zónou. Kadé z tìchto divadel je provázeno tichem smrti. Napøíklad 35. kongres Bilderbergu se konal u italského Lago di Como v luxusní vile d'este. U nìkolik dní pøed zaèátkem akce dostali obyvatelé obce Cernobbio, rybáøi a majitelé pùjèoven lodí písemný zákaz pøiblíit se k pobøeí vily na ménì ne tøi sta metrù, a to pod pohrùkou pokuty. Na mrtvolnì prázdném jezeøe tak zùstaly jenom tøi hlídkující policejní èluny. Ve vodách jezera pátrali potápìèi po bombách. Samotná obec koncentrací vojákù a policajtù pøipomínala okupované území. Vilu hermeticky uzavøelo 1200 policajtù, karabiniérù a pøísluníkù finanèní stráe a celé okolí ètyøiadvacet hodin dennì hlídali ostøelovaèi z okolních domù. Jedinou zvukovou kulisou celého tyátru byl mrazivý zvuk vojenského vrtulníku, který hlídal vzduný prostor. Podobnì to vypadalo i v roce 2002, kdy se kongres skupiny konal v hotelu Westfields Marriott poblí Washingtonu. Organizátoøi se obávali útokù teroristù z Blízkého východu, a tak byly na obou washingtonských letitích zavedeny ty nejextrémnìjí bezpeènostní standardy. Jediná pøíjezdová cesta k hotelu byla uzavøena a pro pozvané hosty byly pøipravené vrtulníky, které je mìly pøepravit z letitì pøímo k místu setkání. Podivuhodné je, e vìtina svìtové elity dala pøednost èerným limuzínám s tmavými skly, které je k hotelu dováely za doprovodu policejní eskorty.

3 Kongresy skupiny Bilderberg jsou tedy schùzky nejmocnìjích lidí svìta. U jenom samotný fakt, e jejich prùbìh i obsah podléhají nejpøísnìjím utajením, musí vzbudit nai zvìdavost. S postupem èasu se neustále vyjasòuje vliv této skupiny a její minulosti na svìtové veøejné dìní. Výsledky konferencí nejsou urèeny veøejnosti, pøesto ovlivòují rozhodování prezidentù tìch nejbohatích, a tím pádem nejvlivnìjích svìtových firem, jako jsou napøíklad IBM, SAAB, Fiat nebo Unilever. Není tedy pochyb o tom, e bìhem tìchto schùzek se formují dùleitá rozhodnutí, která urèují celosvìtové dìní. To by ovem znamenalo, e vekeré procesy a tendence, které se halí praporem demokracie a lidské svobody, jsou opìt jenom dalím divadlem, svoboda èlovìka jenom pohádkou na dobrou noc a èlovìk jako takový je jenom loutkou. Jejím vodièem ovem není osud, bùh nebo nìjaký vyí princip, nýbr chobotnice, tvoøená lidmi s patøiènými znalostmi a znaèným kapitálem. Hrùzostranou vemocnost skupiny Bilderberg mùe zesílit i okolnost, e toto sdruení je jistým tichým a neoficiálním spoleèným jmenovatelem dvou organizací, které jsou známé pod zkratkami CFR a ERT. Tyto organizace mají svá sídla na americkém a evropském kontinentì a disponují vemi prostøedky, aby mohly tie, ale doopravdy vládnout. Americká CFR Council on Foreign Relations, tedy Rada pro zahranièní vztahy, byla zaloena v roce 1922 a její zrod neiniciovalo nic meního ne klan rodiny Rockefellerù. Zaloení této Rady bylo hlavním cílem monopolistického usilování celé rodiny. Starý Rockefeller toti dobøe vìdìl, e si svoje ekonomické postavení udrí jenom tehdy, kdy podchytí i politickou scénu. Nikdy mu nebyly cizí gangsterské zásady. Bez problémù podplácel senátory a na správná místa dosazoval své pøisluhovaèe a pøikazoval jim, co je kde tøeba udìlat, aby i nadále vzkvétala napøíklad jeho spoleènost Standard Oil. Hlavním cílem Rady je dnes pøedevím nastolení celosvìtové vlády, která nebude øízena nezávislými, pøípadnì demokraticky volenými politiky. Bude kontrolována supervelmocemi a pøedevím Rockefellerovým impériem. Jinak øeèeno, Rada má podle veho prsty v tom, èemu se dnes s takovou oblibou øíká globalizace. Jestli je to pravda, pak vekeré antiglobalizaèní demonstrace jsou jenom komedií a mláde zahalená átky a kuklami mùe do policajtù házet klidnì granáty, nic jí to nepomùe. CFR má toti poctivì vypracovaný systém a v rukou zbranì mnohem tìího kalibru. Za zmínku stojí, e èlenem této rady byl i otec atomové bomby J. R. Oppenheimer, z nìho se postupem èasu a získáváním nových poznatkù stal odpùrce jaderné energie. Jakmile projevil svoje nové pøesvìdèení a odmítl se angaovat v dalím vyuívání atomu a nukleární technologie, v politice jako vládní poradce k otázkám atomové energie si víc nekrtl. Podle veho mùe být rád, e neskonèil na dnì øeky nebo pøipoután k nìjaké testovací bombì. Rada na nìj bìhem dvanácti let vyvíjela ovem takový tlak, e poslední roky svého ivota trávil ponoøen v alkoholu a zemøel na rakovinu hrtanu. Prostøednictvím rady CFR natahuje chobotnice svoje chapadla i na akademickou pùdu takových univerzit, jako jsou Princeton, Harvard nebo Yale. Rùzná bratrství, jako je napøíklad Skull and Bones Lebka a hnáty jsou prvními síty, kde si tajemná vláda vybírá své pøisluhovaèe. Nejlepí absolventi tìchto univerzit, vìtinou synáèkové z mocných rodin, pak pokraèují ve studiích v zahranièí za znaèné finanèní pomoci stipendií, jako je napøíklad Rhodesovo stipendium, které je nezbytné pro studium na Oxfordu. Tito elitáøtí zájemci o politickou kariéru se pak ucházejí o práci v nìkterém z mohutných mylenkových trustù, odkud pronikají do grémií nejvìtích a nejvlivnìjích ústavù. Je tedy jasné, e elitáøská vláda má ve svých kruzích opravdové mozkové kapacity, jejich poslunost je navíc dokonale provìøena. ERT je mladí evropskou sestrou americké CFR. European Round Table of Industrialists Kulatý stùl evropských prùmyslníkù byla zaloena v Paøíi v roce 1983 védským prùmyslníkem Pehrem Gyllenhammarem, éfem firmy Volvo. Hlavním cílem této organizace bylo sjednocení Evropy a zavedení jednotné mìny, tedy dalí jednotící èili globalizaèní procesy. Jejich smyslem tak není rozíøení pocitu svobody a nìjaké jednotnosti, nýbr rozíøení a upevnìní impéria a udrení si kontroly nad evropským a svìtovým hospodáøstvím. ERT nastolila kupodivu stejný program jako americká CFR a zamìøila se na pøedstavitele evropských univerzit. V roce 1988 tak vzniklo Fórum univerzit a prùmyslu. ERT, mezitím se sídlem v Bruselu a plnì legalizovaná belgickou vládou, se slouèila s Groupe des Présidents. Tento krok byl pravdìpodobnì plánován a pøipravován dlouho dopøedu stejnì jako vznik samotné ERT, protoe zakladatelem skupiny prezidentù nebyl nikdo jiný ne éf Fiatu Gianni Angelli. Chapadla chobotnice se tedy alespoò èásteènì vynoøují z temnoty. Pøinejmením propojují existenci tajných mocenských spolkù, jako je americká CFR, mezinárodní, a

4 nadnárodní Bildergberg a evropská spoleènost kolem kulatého stolu ERT. Za duchovního otce Bilderbergu se toti povauje jistý Polák dr. Joseph Hieronim Retinger. Ten se po pøíjezdu do Ameriky dostal prostøednictvím CFR k rockefellerské elitì a spolu s tehdejím øeditelem CFR Georgem Franklinem a pozdìjím éfem tajné sluby CIA zaloili Americký výbor pro spojenou Evropu. A globalizace je na svìtì. Amerika se tak stává kolébkou mylenky sjednocené Evropy a spolek Bilderberg prostøednictvím vech moných i nemoných mocenských organizací se postaral o její realizaci. Nic proti, ale co je tedy opravdovým cílem sjednocené Evropy? Sjednoceného svìta, kde vekerá opravdová moc spoèívá v rukou neznámých, ale nejbohatích bossù a vládcù nadnárodních koncernù? První zmínky a doklady nekoneèné moci skupiny Bilderberg pocházejí u z období druhé svìtové války. V roce 1940 se jistý mladík na schùzce pracovní skupiny pøiznal, e je souèástí spiknutí, které pøevezme kontrolu nad Velkou Británií, Evropou a africkými zemìmi. On sám prý bude jednou ministerským pøedsedou. Ten mládenec se jmenoval Harold Wilson a o dvacet let pozdìji skuteènì zastával funkci britského premiéra. Spiknutí, o kterém mluvil, mìlo být plánem úzkého spolku významných evropských osobností. U zrodu této skupiny stál princ Bernard Nizozemský, èásteèný vlastník Dutch Shell Oil, který se v roce 1954 stal prvním pøedsedou Bilderbergu. Pod vlivem vech tìchto souvislostí si kadý jistì domyslí, e chobotnice má dobøe podchycené vekeré dùleité informaèní zdroje a jen tak snadno nevypustí do éteru informace, které by její moc mohly nìjak odhalit nebo ohrozit. Není divu, e oficiální média se veøejnosti pokouejí namluvit, e spiklenecké teorie a existence chobotnice jsou jenom výmysly. O mnoha výsledcích jednání se nakonec se znaèným zpodìním dozvídáme. Jedním z konkrétních pøíkladù je sjednocená Evropa a dlouho pøipravovaná jednotná mìna euro. Jen tak pro zajímavost duchovní otec eura a nositel Nobelovy ceny Robert Mundell v souèasné dobì pracuje na vytvoøení koncepce jednotné svìtové mìny, která má název Intor. Mnohé osobnosti se na vrchol moci dostaly a po setkání se èleny této skupiny. Bývalý arkansaský guvernér Bill Clinton se napøíklad rok po obdrení pozvánky mezi bilderberskou elitu stal prezidentem Spojených státù. Kdo nechce, neuvìøí. ádná z výe uvedených informací nedokládá existenci chobotnice jako tajné skupiny lidí, která ovládá svìt. Nedoloeno ovem neznamená vyvráceno! CFR a ERT existují; skupina Bilderberg existuje, schází se a bude se scházet i nadále; bossové nadnárodních koncernù existují; korupce, obchody s drogami a zbranìmi za úèasti CIA... samozøejmì existují také. Nechte klidnì oèi zavøené. Bilderberg v roce 2007 Konference se konala od 31. kvìtna do 3. èervna v istanbulském hotelu Ritz Carlton. Pøítomni: * Henry A. Kissinger, Kissinger Associates (USA) * Hubert Burda, éf mediálního koncernu (Belgie) * Franco Bernabé, Rothschild Europe (Itálie) * Nicolas Beytout, éfredakor Le Figaro (Francie) * Bertrand Collomb, prezident Lafarge (Francie) * George A. David, prezident Coca Cola (USA) * John Elkann, viceprezident Fiat (Itálie) * Timothy F. Geithner, prezident a CEO Federal Reserve Bank of New York (USA) * Jaap G. Hoop de Scheffer, generální sekretáø NATO * Allan B. Hubbard, National Economic Council (USA) * John Kerr of Kinlochard, viceprezident Royal Dutch Shell plc (Holandsko) * Thierry de Montbrial, Francouzský institut mezinárodních vztahù (Francie) * David Rockefeller (USA) * Dennis B. Ross, øeditel washingtonského institutu pro politiku Blízkého východu (USA) * Jean Claude Trichet, guvernér Evropské centrální banky (Francie) * Holandská královna Beatrix * Belgický princ Philip * panìlská královna Sofie * Robert W. Scully, Morgan Stanley * Jürgen E. Schrempp, DaimlerChrysler * Rudolf Scholten, Rakouská Kontrollbank AG * Andrzej Olechowski, pøedseda Obèanské platformy (Polsko) * George Soros, (Opens Society Institue) Soros Foundation, ( USA) * Jacob Wallenberg, prezident, Investor AB (védsko) * Frank McKenna, èlen Carlyle Group (Canada) * Jorma Ollila, prezident Royal Dutch Shell plc/nokia (Finsko) (Petr Chmela, Esquire)

5 tìpán Kotrba Vlivný think tank, napojený na rodinu Rockefellerù, politickou a ekonomickou elitu západního svìta, globální lobbistická skupina s pùlstoletou tradicí, ovládající prostøednictvím svých èlenù kursy mìn, vývoj ekonomik i ceny ropy, se ve dnech èervna setkala v ottawském hotelu Brookstreet, aby tentokráte diskutovala vývoj cen na globálních ropných trzích, smìøování venezuelského ropného prùmyslu pod vedením levicového prezidenta Hugo Chaveze a dopady potenciální vojenské akce USA proti Íránu. I nìkteøí rozumnìjí komentátoøi skupiny, která má jinak mnoho fanatických odpùrcù, tvrdí, e vdy pøísnì utajená a konspirativní setkání skupiny Bilderberg ustanovují ekonomický a politický program pro mnohé hlavní hráèe prùmyslového svìta bez jakéhokoliv veøejného dohledu nebo odpovìdnosti. Patrice Basille, generální øeditelka hotelu Brookstreet, øíká, e ádné setkání spojené se skupinou Bilderberg nebylo u hotelu formálnì rezervováno. Basille øekla novináøùm deníku Ottawa Citizen, e pouze dvì konference, jedna z Montrealu a dalí z Toronta, si rezervovaly hotel pro víkend zaèínající 8. èervna. ''Co je Bilderberg?'' ptala se øeditelka. ''Toto je poprvé, co o tom slyím...'' Setkání tìchto "dvou skupin" pøitom støeilo bývalé výsadkáøské komando SAS, dnes privátní sluba Globe Risk Holdings pod velením Alana Bella... Vlivný think tank, napojený na rodinu Rockefellerù, politickou a ekonomickou elitu západního svìta, globální lobbistická skupina s pùlstoletou tradicí, ovládající prostøednictvím svých èlenù kursy mìn, vývoj ekonomik i ceny ropy, se ve dnech èervna setkala v ottawském hotelu Brookstreet, aby tentokráte diskutovala vývoj cen na globálních ropných trzích, smìøování venezuelského ropného prùmyslu pod vedením levicového prezidenta Hugo Chaveze a dopady potenciální vojenské akce USA proti Íránu. I nìkteøí rozumnìjí komentátoøi skupiny, která má jinak mnoho fanatických odpùrcù, tvrdí, e vdy pøísnì utajená a konspirativní setkání skupiny Bilderberg ustanovují ekonomický a politický program pro mnohé hlavní hráèe prùmyslového svìta bez jakéhokoliv veøejného dohledu nebo odpovìdnosti. Patrice Basille, generální øeditelka hotelu Brookstreet, øíká, e ádné setkání spojené se skupinou Bilderberg nebylo u hotelu formálnì rezervováno. Basille øekla novináøùm deníku Ottawa Citizen, e pouze dvì konference, jedna z Montrealu a dalí z Toronta, si rezervovaly hotel pro víkend zaèínající 8. èervna. ''Co je Bilderberg?'' ptala se øeditelka. ''Toto je poprvé, co o tom slyím...'' Setkání tìchto "dvou skupin" pøitom støeilo bývalé výsadkáøské komando SAS, dnes privátní sluba Globe Risk Holdings pod velením Alana Bella...

6 Mé jméno je David Chmelenský, jistì mnì nìkteøí znají pod internetovou pøezdívkou Vincenzoo. Dnes jsem se rozhodl k sepsání svého prvního èlánku pro vás a vae oèi. Rád bych vám ukázal pínu, která se dìje u dlouhé desítky let. Ukázal pinavé lidi, kteøí prahnou po moci. Prahnou po prosazení Nového Svìtového Øádu. Tito lidé se øadí do takzvané skupiny Bilderbergù. Bilderberg Group. Na kamenech Nového Svétového Øádu je psáno, e populace lidstva nesmí pøesáhnout 500 miliónù jedincù. V tomto èlánku se dozvíte, KDO naemu svìtu doopravdy vládne. je utajovaná organizace zaloená po druhé svìtové válce. Tuto organizaci má na svìdomí. Organizace je stavìna na nacistických názorech. Snaí se o vytvoøení dokonalé rasy na naí planetì. mìlo první setkání roku 1954 v hotelu de Bilderberg ve mìstì státì Nizozemsko. Pøeètete si, jak do sebe zapadají utajované skupiny kulatého Stolu aby vytvoøily tajnou svìtovou sí. Tyto skupiny øídily záleitosti planety po stovky let. Nyní se dostali do finální fáze pøipravují se na otevøenou svìtovou nadvládu. Cíl, po kterém nejznáméjí tyrani touili celou historii lidstva! Tato hromadná setkání probíhají a do dnes vdy na jiném místì, vdy ostøe støeené a utajované. Natìstí se lovcùm tìchto lidí daøí tato setkání odhalovat. Hlavním cílem této pinavé terroristické organizace je eliminace 80% populace. Vyhubení, vyvradìní. K tìmto úèelùm uívají svìtové lékaøství, kde do vakcín pøidávají viry rakoviny a podobné smrtonosné nemoci. Vize tìchto zloèincù je zootroèení zbylé populace. Pøinucení vech lidí k ivotu v uzavøených mìstech pøipomínajících ghetta. ádné soukromí, vekerý pohyb sledovaný. Zákaz vstupu do neutralizovaných zón. Toto èeká nás, nás lidi, pokud se nae masy neprobudí k poznání hlavního plánu Nového Svìtového øádu a mobilizaci k jeho poraení. Hitler Stalin Mao Tse Tung Koncept Nového Svìtového Øádu je zde po staletí. Nejvíce pozornosti dosáhl bìhem druhé poloviny 20. století. Prezident George Bush to pouil v mnoha svých projevech co znamená, e opravdu chce nìjaký Øád ve kterém máme nìjaký typ globální nadvlády. Ve které se kadá lidská bytost na planetì Zemi zodpovídá opatøením formulovaným na mezinárodní úrovni.

7 Koøeny globalizace a svìtové nadvlády sahají a do úplného poèátku lidstva. Dobývání a impérium je staré jako civilizace sama. Babylon, Egypt, Øecko. Ti vichni zakládali impéria v pokusu ovládnout svìt.. Øímský systém se dostal a k vrcholu a ovládal známý svìt. Byly vytvoøeny komplexní systémy vlády aby se ovládly rùznící se populace. Bìhem periody stolétí se vynoøila nová impéria a vedla války o nadvládu. lechta, stejnì jako prosperující mìanská tøída, byla financována hrstkou privátních bank. Mnoho z velkých penìních domù zabezpeèovalo své investice na obou stranách válek. ~G. Bush Senior Organizace Bilderbergù má na svìdomí zaloení organizace OSN, Evropské Unie, Africké Unie a nyní usilovnì pracují na Severoamerické Unii a Asijsko Pacifické Unii. Vechny tyto Unie získají svého prezidenta. Jak nìkteøí moná víte, nedávno se mìl volit prezident Evropské Unie, natìstí se tak nestalo. ALE STANE! Suverenita dalích zemí Evropy zanikne! TA NAE U ZANIKLA. Vstupem do Shengenu a zruením hranic jsme ztratili svou národní suverenitu, ale to není ve! Staneme se souèástí Spojených Státu Evropských a brzy nás potká spojení vech unií a svìtová nadvláda. Konec naí svobody. OSN Evropská Unie Africká Unie Severoamerická Unie Asijsko Pacifická Unie Dùmyslné sítì shromaïování zpráv dávaly finanèníkùm jasný nástroj proti vládám, nad nimi pomalu získávaly kontrolu. Øímská Armáda Nacistická Armáda Rudá Armáda 18. èervna 1815 sledovali agenti britského køídla dynastie Rothschildù, jak se císaø Napoleon Bonaparte zoufale bil za záchranu své armády ven z èelistí britského kleového útoku. Rothschildùv agent byl schopen dostat zprávu o Napoleonovì poráce, Lordem Wellingtonem, do rukou Nathana Rothschilda celých 20 hodin pøed tím, ne zpráva dospìla do Londýna. Je to poøád to samé. Podívejte se zpìt. Hitler a Nacizmus, Sovìtský svaz, Øímské impérium. Pokadé se tvrdilo, e se jde zaloit pro normálního èlovìka utopie, ideální svìt. Ve skuteènosti se vdy ukáe, e se dìje pøesný opak. Napoleon Bonaparte armáda

8 Nathan, hlava britského køídla dynastie Rothschildù, vypustil na Londýnské burze fámu, e Napoleon válku vyhrál. Vekeré akcie se propadly o 98% a Rotschild byl pak schopen koupit celou britskou ekonomiku za zlomek hodnoty. Kdy zpráva o Napoleonovì poráce koneènì dorazila, akcie rázem stouply. A první svìtová válka zaèala. WWI has begun! Zbraòové továrny financované bankami kontrolovaných Rothschildem, v Nìmecku, Francii, Anglii a Rakousku, financovala vechny strany. Británie byla teï nepochybným vládcem Evropy a Rotschild ovládal Anglii. Ji dost dominantní impérium rostlo jetì agresivnìji. Jeho vojska a byrokracie se íøila po zemìkouli. Bankovní kartel bytnìl... a ve skuteènosti nìkdy od roku kolem 1800 financoval obì strany témìø kadé války a samozøejmì dostával úroky z pùjèek, které poskytoval vládam na války, je ve skuteènosti pomáhal vyvolávat a vytváøet. Zaèátkem 20. stol. bylo Nìmecko povstávající velmocí a vùdèí silou prùmyslové revoluce. Nebyl absolutnì ádný dùvod, aby nìjaká 1. svìtová válka vùbec byla, kromì toho, e to byla ideální pøíleitost pro bankovní kartel vydìlat hromadu penìz financováním obou stran této války. 28. èervna 1914 byl následník Rakousko Uherského trùnu, Arcivévoda Frantiek Ferdinand, zavradìn pøi veøejné jízdì svým vozem. Èerná ruka, Srbská tajná spoleènost s napojením na francouzskou a britskou tajnou slubu, se k tomu pøíhlásila. 1. svìtová válka Ve válce zemøelo nejménì 20 milionù lidí. Byl to konflikt tak hrozný a dìsivý, e lidé slibovali, e u nikdy válèit nebudou. Øíkalo se:: "Válka za skonèení vech válek". Otázka je:: "Proè chtìli válku?" Jistì, pøedevim lo o peníze a moc, ale druhým dùvodem bylo, e chtìli zaloit Spoleèenství Národù. To bylo v jejich plánech po celou dobu a jako dùsledek, jakmile byla válka u konce nebo tìsnì pøed koncem, zaèali formulovat tuto mylenku Spoleèenství Národù, aby se to, co se stalo, nestalo znovu. Staletí praxe uèinilä z Britù experty na skrýváni svého impéria za loutkové vlády a komise. Ve jménu zastavení budoucích konfliktù navrhli aby se zemì pøipojily ke Spoleèenství Národù. Jejich skuteèným zámìrem pro Spoleèenství Národù bylo, aby se stalo základem Svìtové nadvlády.

9 v roce 1913 silnì podporoval vytvoøení Spoleèenství Národù. Spoleèenství se selo v Paøíi v roce Ale mnoho zemí rozpoznalo, e se jedná o hrozbu jejich suverenitì a odmítly do nìj vstoupit. Vlajka Britského Spoleèenství Národù Rozèarovaná Kongresem USA, který Spoleèenství Národù zablokoval, zaloila britská tajná sluba s pomocí rodiny Rockefellerù v New Yorku roku 1921 Council on Foreign Relations (CFR). CFR zamìstnal nejlepí a nejzáøivìjí postavy amerického ivota aby podporovaly rùst Anglo amerického impéria. Uvádìným cílem CFR je zruení vech národních státù ve prospìch vemocné Svìtové vlády zajiované nepatrnou elitou. Spoleèenství Národù 1919 Paøí Prezident, který se zaslouil o zaloení soukromého Federálního Rezervního Systému v USA Od roku 1930 se proponenti Svìtové vlády rozdìlili do dvou provázaných táborù: Fabiánské Socialisty (Komunisty) s centrem v Londýnì Národní Socialisty(Faisty) v Itálii a Nìmecku. "National Socialism will use its own revolution for establishing a New World Order" "Národní socialismus uije své vlastní revoluce k zaloení Nového Svìtového Øádu." ~Adolf Hitler Zastánci faismu ve Spojených státech a Anglii vìøili, e pro rychlou transformaci svìta do Nového

10 A. Hitler Svìtového Øádu by mìla být uita armáda, zatímco rafinovanìjí zastánci socialismu øíkali, e inkrementalismus (cesta postupných zmìn) je jistá cesta ke svìtové nadvládì. Major General, ocenìný medailí cti Kongresu, veøejnì v roce 1934 odhalil pokus magnátù zahájit vojenský pøevrat ve Spojených státech. ~Major General Smedley Butler Major General Smedley Butler Faisti hluboce zapustili koøeny té v Anglii., Anglický král, byl nucen abdikovat pro svoji veøejnou podporu Hitlera. Váleèný hrdina dosvìdèil pøed McCormack Dicksteinovou komisí Kongresu, e jedni z nejmocnìjích muu v Americe se ho pokusili získat aby vedl vojenský pøevrat a, mimo jiného, chtìli ve spojených státech nastolit národní socialismus. "Chtìli po mì, abych vedl organizaci lidí která by byla schopná pøevzít funkce vlády." Edward VIII Aèkoli byl Nìmeckem vedený tábor faistù silný, blok Fabiánských Socialistù byl schopen udret si kontrolu nad USA, Ruskem a Anglií.

11 Roosevelt, Stalin, a Churchill Ruská Ambasáda v Teheránu V pøípravách a bìhem 2. svìtové války bankéøi opìt financovali obì strany, stejnì jako to dìlali za Napoleona. Se vzestupem a pádem 3. Øíe leela Evropa opìt v troskách. Komplex OSN Krátce potom, co elita zaloila své OSN na své základnì v USA, novì zaloena svìtová rada rychle zaèala pracovat na dalí fázi svého plánu: postupem formování kontinentálních superstátù. (Jak nyní jasné dokazuje napø. Lisabonská smlouva p.p.) Prvním krokem v tøístranném plánu bylo vytvoøení Evropské Unie. Zdemolovaná Evropa A elita znovu tvrdila, e jedinì Globální vládou mùe zachránit lidstvo pøed jistým znièením, a tentokrát elita uspìje se zaloením svého svìtového orgánu. V dubnu 1945 byla na námoøní základnì Presidio v San Franciscu vítìzi 2. svìtové války zaloena OSN. Unifikace Evropy se zkouela mnohokrát a byla extrémnì nepopulární. Tam kde Napoleon a Hitler selhali v uskuteèòování svých cílù silou uspìjí globalisté v utajení. Britové vedli formaci Evropské Rady v kvìtnu Komplex OSN byl pak postaven v New Yorku na pozemku darovaném Johnem D. Rockefellerem.

12 Londýnská smlouva stvrdila pouze zaloení obchodu mezi Evropskými státy tak jako je N.A.F.T.A. Nebo G.A.T.T. v Severní Americe. V roce 1954 se svìtová elita tajnì sela. V Hotelu Bilderberg v Oosterbeeku, v Nizozemí. Bilderbergská skupina pozdìji pøipustí, e její misí bylo zformování EU. Hotel De Bilderberg Jakmile byla EU zaloena, pod roukou obchodních dohod bude zaloena Severoamerická a Asijsko Pacifická Unie. Tyto tøi provázané superstáty zformují jádro Svìtové vlády zatímco OSN bude slouit jako svìtový regulátor a nátlakový orgán nad subregiony tøetího svìta. Bilderberg Group sestává z hlav vech øídích skupin kulatého stolu, které spravují jednotlivé zemì. N.A.F.T.A. G.A.T.T. Jejím skuteæným zámìrem bylo formování evropského superstátu. "We shall have world government whether or not you like it. By conquest or consent." "Musíme mít Svìtovou Vládu, a u se vám to líbí nebo ne, konsesem nebo podrobením." ~James Warburg v Komisi mezinárodníh vztahù Senátu

13 Pøedstavte si elitní strukturu moci jako obrovskou pyramidu, kde jen ona elita z elity je na vrcholku. Skupina byla tak utajovaná, e do poloviny 80. let ovládaná korporární média odmítala, e by vùbec existovala. Dùvod, proè chtìjí utajení je, e dìlají zlé vìci. Zlo se dìla pod pøíkrovem temnoty, dobré vìci otevøenì na svìtle. "We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order." "Jsme na pokraji globální transformace. Vechno, co je potøeba, je správná velká krize a národy pøíjmou Nový Svìtový Øád." ~David Rockefeller A do pozdních 90. let zprávy o ní pozùstávaly pouze ze vzácných jednoøádkových sdìlení. Se vzestupem alternativních médií pøestalo krcení informací fungovat. Kade ètyøi roky se Bilderberg Group scházejí v Severní Americe. V roce 2006 to bylo v Ottawì. Noviny ve absolutnì ignorují, ani slovo. V USA nikdo ani muk. Tento rok (2006) se rozhodovalo, zdali bude nebo nebude válka s Íranem, Jestli se danì zvýí, nebo ne, jestli se sníí, nebo zvýí ceny ropy. A je toho samozøejmì mnohem více. 120 nejmocnìjích hlav státù z Evropy, vysocí úøedníci z vlády USA, ministerstva financí, Bíleho domu, státu, obrany, vyrábìjí svìtovou politiku. D. Rockefeller David Rockeffeler, hlava Bilderberg Group, se musí úèastnit vech schùzek kadý rok. Spoleènì s ním je klíèovým úèastníkem jeho nastrèená figurka, H. Kissinger. Dále jedním z hlavních úèastníku je prezident CFR, Richard N. Haas, a víceprezident Rothschild Europe, Franco Bernabé.

14 Nizozemská královna Beatrix a Princ Bernard. Po té také novì jmenovaný éf Svìtové banky, Paul Wolfowitz Jsou zprávy, e se úèastnil i schùzek kdy zastával funkci zástupce ministra obrany, co je poruení Loganova zákona. Richard N. Haas Franco Bernaby Královna Beatrix Princ Bernard H. Kravis R. Holbrooke Juergen Schrempp Juergen Schrempp Indra Nooyi Dále dùleití Henry Kravis, Richard Holbrooke bývalý americký velvyslanec v OSN. Také hlava Daimler Chrysrelu, Juergen Schrempp nemùe chybìt. Dále majitel Washington Post, Donald Graham, Indra Nooyi Hlava Pepsi Co. (Pepsi nápoje pro neznalé) Paul Wolfowitz Dle Loganova zákona je zloèinem pro jakéhokoli èlena federální nebo státní vlády setkat se s èleny cizích vlád bez výslovného zmocnìní prezidentem nebo Kongresem USA.

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Vznik a fungování britského sociálního státu v letech 1939 1951 #

Vznik a fungování britského sociálního státu v letech 1939 1951 # Vznik a fungování britského sociálního státu v letech 1939 1951 # Martin Kováø Jaromír Soukup * I. Vznik sociálního státu ve Velké Británii je oprávnìnì spojován s èinností a legislativou labouristické

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

POSLEDNÍ VAROVÁNÍ: DĚJINY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU

POSLEDNÍ VAROVÁNÍ: DĚJINY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU POSLEDNÍ VAROVÁNÍ: DĚJINY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU PŘEDMLUVA Tato kniha se zabývá organizací, známou jako Ilumináti. Poprvé jsem o této skupině slyšel v roce 1978, kdy se mi do rukou dostala magnetofonová

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE?

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? Zdenìk Vojtíšek...tímto výrazem rozumíme onen moment, onu rovinu nebo vyjádøení náboženské zkušenosti, pøi níž je daný náboženský svìt prožíván jako zkušenost niternosti

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

HUDBA JINAK HUDEBNÍ NÁSTROJE A STYLY, Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ

HUDBA JINAK HUDEBNÍ NÁSTROJE A STYLY, Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ NOVÁ DOBA PORODNÍ PØIROZENÝ POROD JAKO CESTA KE SPOLEÈNOSTI BEZ NÁSILÍ Pøipravujeme MEDITACE NÁVOD NA

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly MLÉKO, ANO ÈI NE? Již v roce 1974 poskytnul rozsáhlý prùzkum odborné literatury vìdcùm jasný dùkaz o tom, že ne každý èlovìk potøebuje kravské mléko, jak to po dlouhá léta hlásaly billboardy mlékárenského

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

Kapitola 1. Souhrn důkazů

Kapitola 1. Souhrn důkazů Souhrn důkazů Z demokracie se stává diktatura Jak je Evropská unie kontrolována korporačními zájmy Bruselská EU se před světem snaží vypadat jako vzorný příklad demokracie 21. století. Ve skutečnosti nic

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více

Vydavatel Alexej Fjodorovič Pavlov Židovská nevyhlášená válka lidstvu

Vydavatel Alexej Fjodorovič Pavlov Židovská nevyhlášená válka lidstvu Vydavatel Alexej Fjodorovič Pavlov Židovská nevyhlášená válka lidstvu Studijní kompendium z několika publikací, především z knihy Jurije Kozenkova, Nevyhlášená válka Z ruských pramenů přeložil Jiří Folprecht

Více

Páni a otroci 20. století

Páni a otroci 20. století Traian Romanescu Páni a otroci 20. století Světová židovská konspirace PRO FIDE CATHOLICA Titul španělského vydání: Amos y esclavos del siglo XX Por qué avanzna el communismo Buenos Aires 1983 (převzato

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Česko-americké vztahy:

Česko-americké vztahy: Česko-americké vztahy: jak dál? John K. Glenn Bruce P. Jackson Lukáš Kovanda A. Wess Mitchell Cameron Munter Tomáš Pojar Leah Scheunemann Jiří Schneider Alexandr Vondra Česko-americké vztahy: jak dál?

Více

Obsah. Obsah... 3. Úvod... 5. Autoři... 7. Otroctví... 9. Historická část... 89

Obsah. Obsah... 3. Úvod... 5. Autoři... 7. Otroctví... 9. Historická část... 89 2 Obsah Obsah..................................................................................... 3 Úvod...................................................................................... 5 Autoři.....................................................................................

Více