STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000"

Transkript

1

2 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

3 OBSAH 1 Úvod Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe Souhrn hlavních èinností Rozbor hospodaøení Státního ústavu památkové péèe Plnìní hlavních úkolù Pøehled výstupù z ukonèených výzkumù a prùzkumù a dokumentace poøízené v roce Semináøe Spolupráce na výstavách, expozicích a instalacích Pedagogická a pøednášková èinnost pracovníkù Bibliografie pracovníkù Mezinárodní spolupráce Obnova a provoz palácových zahrad pod Pražským hradem Služby Státního ústavu památkové péèe Zkratky Sídlo Státního ústavu památkové péèe (Ledeburský palác) Státní ústav památkové péèe, Praha 2000 ISBN X 3

4 1 ÚVOD 1 Státní ústav památkové péèe a ochrany pøírody (SÚPPOP) byl ustaven podle zákona è. 22/1958 Sb., o kulturních památkách v roce Jeho posláním bylo vytváøet odbornì metodickou, vìdecko-výzkumnou a informaèní základnu oboru památkové péèe a ochrany pøírody. V oboru památkové péèe navázal na èinnost svých odborných pøedchùdcù z první republiky Státního fotomìøického ústavu (1919) a státních památkových úøadù (v Praze a v Brnì) i na práci svého bezprostøedního pøedchùdce v 50. letech, Státní památkové správy. SÚPPOP pøevzal jak poslání a funkce, tak i bohaté dokumentaèní fondy (fotografické, plánové, studijní ad.) tìchto zaniklých institucí. Od poèátku byl komplexnì vybaven specialisty ve všech hlavních oborech, podílejících se na poznávání, uchovávání a prezentaci památek i chránìných èástí pøírody. Totalitní komunistický režim ( ) podstatným zpùsobem ovlivòoval a èasto deformoval snahy o ochranu a péèi o národní kulturní dìdictví. Pøesto odborní a vìdeètí pracovníci ústavu usilovali o objektivní a kvalifikovaný pøístup k poznání památkového fondu, navrhování metodických postupù ochrany a péèe o jednotlivé druhy památek i prezentaci a propagaci kulturního dìdictví, vèetnì specializované výchovy pracovníkù v tomto oboru. Krátce po svém založení SÚPPOP odbornì øídil zøízení Státního seznamu nemovitých a movitých kulturních památek. Byl to úkol zásadního významu, pro který ústav zajistil kvalifikovanou metodiku, vzorové zpracování soupisových listù a zaškolení odborných pracovníkù tehdy novì zakládaných krajských støedisek státní památkové péèe a ochrany pøírody. Úroveò zpracování úkolu však byla bohužel snížena nesmyslnì krátkým termínem ( ) a úèastí øady nedostateènì kvalifikovaných externích pracovníkù. Pøes tyto nedostatky byl vybrán základní fond památek (30 tis. nemovitých a 50 tis. movitých), na který se soustøedila pozornost státní památkové péèe. SÚPPOP byl též konceptorem výbìru prvního souboru národních kulturních památek, kde pùvodnì pøevažovala odborná kritéria. Soubor byl pozdìji nìkolikrát rozšíøen a bohužel i deformován politickými hledisky. Ústav rovnìž usiloval o odbornou prezentaci vybraných hradù a zámkù pøístupných veøejnosti, kde se pøíslušní specialisté podíleli na instalacích. V tomto období rovnìž vznikla první metodika prohlašování historických jader mìst za památkové rezervace a specialisté ústavu zahájili základní prùzkumy a soupisy historické mìstské zástavby jako podklad k tøiceti postupnì zpracovávaným rezervaèním výnosùm. Do rodící se mezinárodní spolupráce se SÚPPOP zapojil podílem Doc. PhDr. Jakuba Pavla na koncipování základního mezinárodního dokumentu, tzv. Benátské charty (1964), a úèastí pøi založení Mezinárodní rady pro památky a historická sídla (ICOMOS) v roce 1965 v Polsku. Øeditel ústavu, PhDr. Vladimír Novotný, DrSc., se stal èlenem exekutivního výboru této vysoce prestižní mezinárodní organizace. V roce 1966 zorganizoval SÚPPOP mezinárodní sympozium ICOMOS o regeneraci historických mìst v Praze a v Levoèi, které vyústilo v pøijetí dokumentu, tzv. Levoèské charty. 4 5

5 1 1 Normalizaèní sedmdesátá léta znamenala odliv zájmu totalitního státu o památky a mìstská jádra a jednostrannou politickou i ekonomickou preferenci výstavby nových panelových sídliš. Odborná památková pracovištì vèetnì úèinnì spolupracujícího Státního ústavu pro rekonstrukce památkových mìst a objektù (SÚRPMO), reagovala maximálním zintenzívnìním prùzkumù a dokumentace i hledáním nových možností ochrany a regenerace historické mìstské zástavby jako protiváhy jejího zahájeného plošného boøení a nahrazování esteticky neintegrovatelnými sídlišti (Horní Slavkov, Chomutov, Žïár nad Sázavou, Havlíèkùv Brod a øada dalších). Významnì se uplatnila studie SÚPPOP Evidence a kategorizace historických mìst v ÈSR, která poprvé identifikovala urbanistický fond státu a navrhla jeho hodnotovou strukturu ( ; Prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc., Ing. arch. Aleš Vošahlík, CSc.). Navázala na ni rozsáhlá prùzkumná a hodnotící práce pøi postupné pøípravì zpøesnìných výnosù mìstských památkových rezervací (pùvodnì 33, dnes 40). Završením teoretických poznatkù té doby bylo mezinárodní sympozium ICOMOS Nový život v historických sídlech, Praha Bratislava 1976, jehož závìreèná rezoluce byla koncepènì pøipravena v ústavu. Èeskoslovenská památková péèe prezentovala výsledky ochrany a rekonstrukce mìst v trojjazyèném mezinárodním Bulletinu ICOMOS 1976, jehož realizaci zajistil ústav. V roce 1977 zorganizoval SÚPPOP mezinárodní sympozium ICOMOS o historických zahradách v Praze a Kromìøíži. Intenzivnì probíhala též inventarizace mobiliárních fondù na státních hradech a zámcích vèetnì reinstalací. Velmi kvalifikovaná odborná pøíprava byla v této oblasti bohužel obzvláš èasto znehodnocována ideologickou cenzurou a historii zkreslujícím ovlivòováním výsledné prezentace bývalých feudálních a øeholních sídel. Ústav rovnìž sledoval konzervaci a obnovu národních kulturních památek. Z nejvýznamnìjších tehdy zahájených akcí metodicky vedených ústavem lze pøipomenout prùzkum, restaurování a zpøístupnìní románského biskupského (tzv. Pøemyslovského) paláce v Olomouci, obnovu a restaurování renesanèního zámku v Litomyšli, konzervaci a úpravu Anežského kláštera v Praze pro potøeby Národní galerie, velmi diskutovanou rekonstrukci gotického domu U zvonu, rehabilitaci zámku Troja èi obnovu pláštì a restaurování nástìnných maleb hradu Karlštejn. V osmdesátých letech k nim pøibyla úspìšnì ukonèená rekonstrukce Národního divadla, záchrana Braunovy sochaøské výzdoby v Kuksu, restaurování románských maleb rotundy ve Znojmì, konzervace zøícenin hradù Rabí, Zvíkov a Bezdìz èi konzervace, obnova a rehabilitace pùvodní prostorové skladby pražského Rudolfina. Významné dokumenty té doby usnesení vlády è. 14/1972 o programování obnovy památek a usnesení vlády è. 25/1973 o dalším rozvoji státní památkové péèe byly politickými dokumenty, které nepøinesly oèekávané výsledky a byly typickým obrazem své doby. Proklamace o komplexní péèi o památky a sídla nebyla v praxi naplòována. Péèe státu byla soustøedìna jen na úzce vybrané solitéry, pøípadnì vzorové komplexní sanace nìkterých mìstských èástí (Èeský Krumlov Horní ul.), zatímco ostatní fond kulturních památek, zejména v pohranièních a tìžebních oblastech, nadále chátral a zanikal. Osmdesátá léta znamenají pøípravu nového zákona o státní památkové péèi, který byl pøijat pod è. 20 v roce SÚPPOP se podílel výraznì též na mezinárodní spolupráci východoevropských zemí zastoupením v deseti projektech. Ústav koordinoval projekt Metody, techniky a organizace regenerace historických urbanistických souborù, ze kterého vzešly konkrétní syntetické práce k otázce ochrany, prùzkumù a kategorizace historických mìst (v období , Ing. arch. A. Vošahlík, CSc.). Na mezinárodním fóru se ústav úspìšnì prezentoval organizací mezinárodního sympozia ICOMOS Nová úloha hradù a zámkù v životì spoleènosti, Praha Bratislava Významným poèinem bylo prosazení a otevøení dvouletého (pomaturitního) studia památkové péèe v rámci systému další výchovy a vzdìlávání pracovníkù oboru památkové péèe, které SÚPPOP v letech odbornì i organizaènì zajiš oval pro kastelány, stálé prùvodce a odborné pracovníky na hradech a zámcích. Studium tehdy ukonèilo prvních 22 absolventù. Od roku 1985 v pravidelných dvouletých cyklech studium památkové péèe kontinuálnì pokraèuje až do souèasnosti. Podaøilo se a daøí se i nadále zapojit do studia památkové péèe pracovníky státní správy a samosprávy, odborných organizací oboru památkové péèe, nyní i majitele stavebních a kamenických firem, projektanty, kteøí participují na opravách a obnovì památek. Potìšující skuteèností je úèast pracovníkù z øad Policie ÈR, kteøí zajiš ují ochranu kulturního dìdictví. Rozsáhlou èinností byla prostorová identifikace památkového fondu Èech, Moravy a Slezska do mapových podkladù v mìøítku 1 : , 1 : a 1 : Výstupy poskytují pøehled o rozložení památkových hodnot v území Èeské republiky a jsou dobrým podkladem pro územní a regionální plánování. V první etapì ( ) se na jejich zpracování významným zpùsobem podílel PhDr. JUDr. Dobroslav Líbal, DrSc., v druhé etapì ( ) kromì SÚPPOP všechna KSSPPOP, TERPLAN a Krajská urbanistická støediska. Týmovou prací bylo dosaženo trvale hodnotných výsledkù rozsáhlého výzkumného projektu Prognóza rozvoje státní památkové péèe do roku 2000 (2010), k jehož øešení byl sestaven tým odborníkù ze všech památkových pracoviš za koordinace Jaroslava Svatonì, prom. hist. Usnesení vlády è. 230 v roce 1985, jehož podklady pøipravil SÚPPOP, poukázalo kriticky na špatný stav památkových rezervací odrážející neutìšený stav hospodáøského a spoleèenského systému. Po formální stránce toto období charakterizovalo zøízení Ústøedí státní památkové péèe a ochrany pøírody, které bylo typickým obrazem dobového byrokratismu bez vìtšího vlivu na odbornou stránku péèe o památkový fond. Devadesátá léta znamenají zásadní zmìnu politické a hospodáøské scény návratem k demokracii a tržnímu hospodáøství. Tato etapa pøináší zcela nové úkoly, pøedevším v souvislosti se zmìnami vlastnictví památek. V roce 1990 došlo k oddìlení ochrany pøírody od památkové péèe a jejímu pøièlenìní pod resort životního prostøedí. Státní ústav památkové péèe (SÚPP) v témže roce zorganizoval na zámku Roztìž celooborové setkání odborných pracovníkù památkové péèe. V návaznosti na jeho závìry vytvoøil odbornou pracovní skupinu pro formování zásad nového památkového zákona v podmínkách obnovené demo- 6 7

6 1 1 kracie (za pøedsednictví Doc. PhDr. Mojmíra Horyny, CSc.). Vynikající práce této komise bohužel nebyla dodnes završena vydáním nové zákonné normy. Ústav se v té dobì významnì podílel i na vyhledávání archivních a dokumentaèních podkladù, nezbytných pro objektivní a spravedlivé øešení restituèních nárokù v oblasti movitých i nemovitých památek. Po pádu totalitního režimu se stalo aktuálním úkolem objektivizovat fond chránìných památek vypuštìním neúmìrnì zastoupených reprezentantù dìjin KSÈ a naopak zapsáním øady døíve ideologicky diskriminovaných památek, zejména kostelù. SÚPP zajiš uje v této oblasti odbornou pøípravu sezení Stálé komise ministerstva kultury ÈR pro hodnocení kulturních památek, øešící roènì nìkolik set pøípadù. Významným krokem bylo podstatné rozšíøení ochrany sídel a krajiny. Dochází k vyhlášení 209 mìstských památkových zón, souboru 61 vesnických památkových rezervací, 164 vesnických památkových zón a 17 krajinných památkových zón. Metodickou koordinaci zajiš oval ústav. Pokud jde o historická mìsta, ústav aktualizoval ve spolupráci s regionálními ústavy Koncepci ochrany historických mìst v ÈR v letech s výhledem do roku Celkový soubor zahrnuje cca 300 historických èástí mìst, chránìných jako památkové rezervace nebo památkové zóny. Po roce 1989 došlo k rozsáhlému vykrádání památek, zejména kostelù, s katastrofálními dùsledky pro naše kulturní dìdictví. Kradená i legálnì vlastnìná umìlecká díla byla navíc masovì vyvážena do zahranièí. Ústav se proto významnì podílí na boji proti krádežím i ilegálnímu vývozu. Inicioval koneènou podobu zákona è. 71/1994 Sb., o vývozu a prodeji pøedmìtù kulturní hodnoty a svými k tomu novì vytvoøenými útvary napomáhá identifikaci a navracení kradených pøedmìtù, záchranné dokumentaci kostelních interiérù i zavádìní zabezpeèovacích a signalizaèních systémù do ohrožených objektù. Novì bylo tøeba øešit i oblast péèe o archeologický fond, vèetnì organizace záchranných archeologických výzkumù. V dùsledku zmìn a výrazné restrikci rozpoètu AV ÈR na pøelomu rokù 1992 a 1993 se na základì dohod o nové dìlbì gescí s MK ÈR zøídily k a následnì k celkem ètyøi specializované ústavy archeologické památkové péèe, které se výrazným zpùsobem podílejí na provádìní záchranných archeologických výzkumù. Tímto MK ÈR zahájilo naplòování projektu zøízení systému archeologické památkové péèe v ÈR pøedloženého Archeologickou komisí MK ÈR, která byla zøízena na návrh SÚPP jako poradní sbor námìstka ministra kultury. Koordinaci záchranných archeologických výzkumù zajiš ují Archeologické ústavy AV ÈR v Praze a v Brnì a regionální archeologické komise. Zástupci archeologických pracoviš se shodli v roce 1993 a 1994 na nutnosti vytváøet informaèní systém archeologických naleziš. Ústavy shromažïují informace o zahájení archeologických výzkumù a zprávy o jejich výsledcích a naplòují úkoly výzkumu a vývoje. SÚPP zøídil k odbor péèe o archeologický fond, který vytváøí koncepci budování informací, dokumentaèní základy pro výkon péèe o archeologický fond a buduje otevøený informaèní systém archeologických naleziš pøi plnìní úkolù výzkumu a vývoje ve spolupráci s okresními úøady a archeologickými institucemi. Novou aktivitu vykazuje SÚPP v mezinárodní spolupráci. Podle statutu je souèástí práce ústavu i èinnost sekretariátu mezinárodní organizace ICOMOS, který naplòuje hlavní úkoly zahranièní spolupráce. Èeský národní komitét ICOMOS a SÚPP poøádají každoroènì 18. dubna, k Mezinárodnímu dni památek a sídel, odborný semináø na urèité téma. V roce 1991 to byl semináø na téma Evropský význam kulturního dìdictví Èeskoslovenska, o rok pozdìji semináø Rok baroka UNESCO, v roce 1993 semináø Svìtové kulturní dìdictví UNESCO, v roce 1994 semináø s tématem 30 let Benátské charty, v roce let ICOMOS, v roce 1996 Kulturní dìdictví a spoleèenské zmìny, v roce 1997 Osobnost sv. Vojtìcha v kontextu kulturního dìdictví, v roce 1998 Rok Karla IV. a 650. výroèí založení Nového Mìsta pražského, v roce 1999 Osobnost Václava Wagnera. V roce 1992 byl v Opoènì uspoøádán ještì mezinárodní semináø s názvem Identita památek ve støední Evropì a v roce 1994 V Táboøe semináø Hodnoty a funkce venkovských kostelù v urbanizované krajinì. Aktivita sekretariátu ICOMOS byla završena v roce 1995 uspoøádáním I. evropské regionální konference ICOMOS v Èeském Krumlovì na téma Autenticita památek. Ústav pøipravil vydání dvou publikací pro mezinárodní komunitu, a to Èeskoslovenská památková péèe, která vyšla jako samostatné èíslo 188 v revui Monuments historiques v roce 1993 ve Francii, a publikaci Památky a sídla v Èeské republice, která byla vydána v roce 1996 na Srí Lance pøi pøíležitosti Generální konference ICOMOS v Sofii. Hlavní mezinárodní aktivitou v roce 1997 bylo uspoøádání Mezinárodního sympozia ICOMOS/IFLA 97 Krajinné dìdictví, ze kterého zajistil SÚPP vydání sborníku. Své metodické poslání ústav uplatnil i pøi uspoøádání odborného semináøe na téma Zásady památkové péèe pøi konzervaci a restaurování nemovitých památek, konaného ve spolupráci s ICOMOS v listopadu V kvìtnu 1998 se ústav zapojil do pøíprav na Dny evropského dìdictví V roce 1999 se ústav úèinnì podílel na pøípravách programu Praha evropské mìsto kultury roku Ústav zajiš uje rovnìž odbornou pøípravu pro zaøazení vybraných èeských památek do Seznamu svìtového pøírodního a kulturního dìdictví UNESCO a jejich sledování. Novì se rozvíjí též vìdecko-výzkumná èinnost v rámci soustavy grantových projektù. Na základì dotace MK ÈR se v roce 1999 ústavu podaøilo zakoupit archiv SÚRPMO. Tak se podaøilo zachránit unikátní soubor archiválií, který obsahuje fotoarchiv s negativy, stavebnì-historické prùzkumy, zamìøení historických objektù a projekty. V roce 1999 zaèal osmý bìh studia památkové péèe, poøádaný SÚPP, jehož se úèastní 70 posluchaèù. Od roku 1995 patøí SÚPP mezi vzdìlávací instituce s akreditací MŠMT ÈR. Celkový poèet všech absolventù je zatím 252. Pro odbornou úroveò ústavu vždy mìla zásadní význam jeho intenzivní spolupráce s vysokými školami a vìdeckými ústavy. Vynikající externí odborníci pùsobí jak ve vìdecké radì øeditele SÚPP, tak v øadì ad hoc zøizovaných odborných komisí. 8 9

7 1 Vědecká rada nezbytnost kvalifikovaného archeologického výzkumu, jehož výsledkùm musí 1 být pøizpùsoben návrh propojení v podzemní úrovni. Øeditel Státního ústavu památkové péèe v Praze dr. Josef Štulc ustavil svùj poradní orgán vìdeckou radu, která se sešla na prvním zasedání dne 19. kvìtna Pavel JERIE, Aleš VOŠAHLÍK 1993 a schválila zároveò svùj statut. Vìdecká rada se vyjadøuje k hlavním úkolùm SÚPP a k zásadním problémùm a dokumentùm jednotlivých oborových úsekù památkové péèe. Vyjadøuje se rovnìž k pøedloženým závažným návrhùm na konzervaci a restaurování památek a na regeneraci souborù, sídel a vybraných èástí kulturní krajiny. Zaujímá stanovisko ke koncepèním problémùm teorie a praxe památkové péèe v Èeské republice. Èleny vìdecké rady jsou významní odborníci: PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., PhDr. Eliška Fuèíková, CSc., Doc. Ing. akad. arch. Václav Girsa, Prof. Ing. arch. Emil Hlaváèek, DrSc., Prof. PhDr. Jaromír Homolka, DrSc., Doc. PhDr. Mojmír Horyna, CSc., Prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc., Ing. Petr Kotlík, Ing. arch. Aleš Krejèù, Doc. PhDr. Jiøí Kropáèek, CSc., JUDr. PhDr. Dobroslav Líbal, DrSc., Prof. Ing. arch. Milan Pavlík, CSc., Doc. PhDr. Miroslav Richter, DrSc., Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Prof. PhDr. Milan Togner, CSc. Pøedsedou vìdecké rady je øeditel Státního ústavu památkové péèe PhDr. Josef Štulc, tajemníkem Ing. arch. Aleš Vošahlík, CSc. V roce 1999 se konala tøi zasedání vìdecké rady øeditele SÚPP: 18. zasedání dne 10. bøezna Vìdecká rada projednala návrh výzkumného zámìru SÚPP do roku Negativnì se vyslovila k návrhu výstavby u místodržitelského letohrádku v Praze ve Stromovce. Rada také nedoporuèila zástavbu území pøi ohradní zdi letohrádku Hvìzda na území bojištì na Bílé Hoøe. 19. zasedání dne 16. listopadu Vìdecká rada jednala o návrzích stavebních úprav v areálu Anežského kláštera v Praze. Národní galerie zde chce instalovat sbírky støedovìkého umìní. Èlenové se shodli v názoru, že nelze pøipustit uvažované úpravy vstupního dvora, dispozic i v okolí areálu. Nedoporuèila ani rozšiøovat poèet zápùjèek obrazu Mistra Theodorika z Karlštejna, oproti dosud vystavovaným šesti obrazùm. Dále se zabývala návrhy statických úprav stropù na Karlštejnì. Vyjádøila se s obavou k užití klimatizace v kapli sv. Køíže s tím, že je tøeba trvale monitorovat režim v tomto prostoru. Projednána byla také navržená úprava vestibulu Národního muzea v Praze. Rada v tomto pøípadì nesouhlasila s pøesunem dvou plastik. Èlenové vìdecké rady vyslechli informaci o problému s depozitáøem s archeologickými nálezy na hradì Køivoklát se závìrem trvale zachovat tyto nálezy na hradì a jejich vybrané soubory zde prezentovat. 20. zasedání dne 14. prosince Vìdecká rada pøijala informaci o jednání øeditele SÚPP s generálním øeditelem NG o úpravách Anežského kláštera. Vìdecká rada zdùraznila nutnost respektovat autentickou podstatu této NKP a zdùraznila nevhodnost radikální úpravy vstupu. Na vìdomí vzala také informaci o soutìži na arcidiecézní muzeum v bývalém hradì v Olomouci, zdùraznila však 10 11

8 1 ORGANIZACE A ØÍZENÍ STÁTNÍHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉ PÉÈE Profesní životopis øeditele Státního ústavu památkové péče 2 PhDr. Josef Štulc PhDr. Josef Štulc se narodil 4. bøezna 1944 v Praze, kde také navštìvoval základní a støední školu. Vysokoškolská studia zahájil na fakultì architektury ÈVUT v letech , odkud pøešel na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor dìjiny umìní. Zde se postupnì specializoval na èeskou støedovìkou architekturu. Studium ukonèil v roce 1968 pøedepsanými státními zkouškami. Po dvou letech v roce 1970 obhájil disertaèní práci vìnovanou stavebnímu vývoji mìsta Chebu a získal doktorát filozofie. V letech absolvoval aspirantské minimum externí vìdecké aspirantury v Ústavu teorie a dìjin umìní ÈSAV. Od roku 1969 zaèal pracovat v tehdejším Státním ústavu památkové péèe a ochrany pøírody. Zpoèátku jako asistent, od roku 1973 jako odborný pracovník v oblasti historických prùzkumù a vyhodnocování architektonických památek i celých historických jader mìst. Byl spoluautorem komplexních návrhù na prohlášení mìst Chebu, Olomouce a Prachatic památkovými rezervacemi. Od poloviny sedmdesátých let mìl souhrnnou gesci za odbornou pøípravu, schvalování projektù a odbornì dohlížel na nìkteré mimoøádnì významné tehdy zahájené akce. Šlo napøíklad o restaurování unikátního románského biskupského paláce v Olomouci, komplexní obnovu a restaurování umìlecké výzdoby nejvýznamnìjšího èeského renesanèního zámku v Litomyšli nebo konzervaci hradu Rabí, jedné z nejcennìjších památek fortifikaèního umìní u nás

9 Kontakt s historickým prùzkumem i s praxí konzervace památek si udržoval i po roce 1976, kdy se stal vedoucím oddìlení péèe o architektonické památky a historická mìsta. Podílel se na komplexní obnovì Národního divadla, úpravách Anežského kláštera v Praze a restaurování umìlecké výzdoby hradu Karlštejn. Spolupracoval také na pøípravì odborných podkladù pro vydání nového zákona o státní památkové péèi (1987), jež však byly v koneèné verzi znaènì deformovány. V roce 1982 se stal vedoucím odboru péèe o památkový fond, který sdružoval odbornou agendu historického urbanismu, konzervace historické architektury, restaurování dìl malíøství, sochaøství a umìleckého øemesla, péèe o památky lidového stavitelství a o technické památky. Protože odmítal vstoupit do komunistické strany a jakkoliv se ve prospìch režimu politicky angažovat, byl v roce 1987 pøi reorganizaci ústavu de facto suspendován a povìøen vedením zmenšeného oddìlení historického urbanismu. Za revoluce v roce 1989 byl pracovníky ústavu zvolen mluvèím Obèanského fóra. Po revoluci byl iniciátorem a spoluautorem manifestù na záchranu kulturního dìdictví a zlepšení systému péèe o nì. V bøeznu 1990 byl jmenován øeditelem Státního ústavu památkové péèe a ochrany pøírody, od nìhož se krátce poté odpojil a osamostatnil obor ochrany pøírody. V této funkci pùsobí dodnes. PhDr. Josef Štulc je od osmdesátých let èlenem Klubu Za starou Prahu, Spoleènosti pøátel starožitností, Spoleènosti pøátel Národního muzea, od roku 1990 je èlenem mezinárodní organizace ICOMOS a od roku 1993 pak viceprezidentem Èeského národního komitétu ICOMOS. Od roku 1999 je èlenem Èeské komise pro UNESCO. Vzhledem k dobrým znalostem angliètiny a nìmèiny mìl možnost zúèastnit se již od sedmdesátých let nìkolika krátkodobých studijních cest v zahranièí (tehdejší NDR, Maïarsko, Polsko, 3x Velká Británie). V roce 1978 organizoval odborný program Britsko-èeského sympozia o památkové péèi a mìl podíl i na pøípravì a prùbìhu mezinárodních sympozií ICOMOS Nový život v historických sídlech (1976) a Nová úloha hradù a zámkù v životì spoleènosti (1984) konaných v Èeskoslovensku. V roce 1982 absolvoval mìsíèní výmìnnou stáž ve Francii poøádanou Dokumentaèním centrem ICOMOS/UNESCO v Paøíži. Pokud jde o odbornou publikaèní èinnost, je spoluautorem odborné topografické publikace ABC kulturních památek v Èeskoslovensku (Praha 1985) a asi 70 odborných èlánkù, zpráv èi publikovaných pøednášek, zamìøených jednak na výsledky prùzkumù a kritické zhodnocení jednotlivých významných renovaèních akcí, jednak na obecné otázky filozofie, teorie a metodologie péèe o umìlecké památky. Od roku 1987 pøednášel tuto problematiku na Fakultì architektury ÈVUT a v rámci studia památkové péèe, které poøádá Státní ústav památkové péèe. Od roku 1994 pøednáší i na mezinárodních postgraduálních kursech organizovaných Akademií Istropolitana Nova v Bratislavì. Od roku 1992 se ústav zèásti vlastními silami, zèásti širokou kooperací s externími badateli znovu podílí na vìdecko-výzkumných úkolech, jejichž poèet se každoroènì zvyšuje podle aktuálních potøeb výzkumu v praxi. PhDr. J. Štulc koncipoval program a ponechává si osobní gesci za tvorbu oborových metodik k jednotlivým speciálním úsekùm péèe o památky, vydávaných od roku PhDr. J. Štulc jako øeditel SÚPP i jako viceprezident Èeského národního komitétu ICOMOS rozvíjí v posledních pìti letech významnou mezinárodní spolupráci. Úèastní se celé øady mezinárodních porad, konferencí, sympozií a je èlenem øady pracovních týmù. Pracoval v komisi pro doktrínu památkové péèe v odborné komisi pøi Radì Evropy, zúèastnil se Generálního shromáždìní ICOMOS v roce 1993 na Srí Lance a v roce 1996 v Sofii. Podílel se na 1. evropské mezinárodní konferenci ICOMOS v Èeském Krumlovì. Je zván na pravidelná shromáždìní odborníkù památkové péèe jako jsou konference zemských konzervátorù ve Spolkové republice Nìmecko a zemských konzervátorù v Rakousku. V Èeské republice se zúèastòuje všech aktivit Èeského národního komitétu ICOMOS, a jsou to odborné semináøe k jednotlivým tematickým oborovým okruhùm, èi úèast na Mezinárodním dnu památek a sídel v dubnu nebo European Heritage Days v záøí každého roku. Úèastní se pravidelnì jako pozorovatel zasedání Byra Mezivládního výboru pro svìtové dìdictví UNESCO a v nìkterých pøípadech i pøímo zasedání Výboru (v USA 1992, v Japonsku 1998, v Maroku 1999), kde dosud s úspìchem obhájil 8 èeských nominací na zápis do Seznamu svìtového pøírodního a kulturního dìdictví UNESCO. Od roku 1999 je èlenem èeské komise pro spolupráci s UNESCO. Aktivity dr. J. Štulce, jeho odborné i jazykové znalosti a morální kredit i zkušenosti v mezinárodních jednáních pøispívají ke zvyšování prestiže Státního ústavu památkové péèe i celého oboru èeské památkové péèe

10 Organizaèní schéma Státního ústavu památkové péèe v roce 1999 Sekretariát øeditele 2 1 S. Jurošková Ø ØEDITEL PhDr.J.Štulc Ref. pro zahranièní styky J. Poláková 2 2 Ref. pro programraphael PhDr.E.Lukášová 3 Ref. pro vzdìl. a odb. spol. PhDr. H. Nìmeèková 4 Redakce èasopisu ZPP Ing. J. Sommer 5 Odd. ochrany sakrál. pam. M. Padevìt 6 Ref. kontroly Ing. J. Štìpánek 7 P Odborný úsek PP P. Jeri e 1 Sekretariát odb. námìstka J. Abazidová E Ekonomický úsek Ing. K. Kalvoda 3 Ref. právní neobsazeno 4 Ref. OTØ, BOZ, PO PO Odbor evidence, dokumentace aochranypamátek Ing.arch.D.Sedláková PP Odbor péèe o památkový fond Ing.arch.V.Rákosníková PA Odbor péèe o archeologický fond Mgr. L. Krušinová PT Technologická laboratoø Ing. I. Kopecká 0 Sekretariát ekon. námìstka P. Šus trová PhDr.J.Nováèek 1 Odd. Ústøedního seznamu kulturních památek ÈR Ing. M. Lazák 1 Odd. historického urbanismu a architektury Ing.arch.O.Šefcù 1 Odd. péèe o archeologický fond v Èechách Mgr. Z. Sklenáøová 1 Odd. technologické Ing. I. Kopecká 1 Odd. ekonomické Ing. J. Štìpánek 2 Odd. prospekce nemovité èásti památkového fondu PhDr.J.Nováèek 2 Odd. vesnických sídel a lidové architektury PhDr. P. Bureš 2 Odd. péèe o archeologický fond na Moravì a ve Slezsku Mgr. A. Knechtová 2 Odd. analytické Ing. I. Maxová 2 Odd. provozní J. Dvoøáková 3 Odd. prospekce a dokument. movité èásti památ. fondu Mgr. J. Urban 3 Odd. pam. malíøství, sochaø., umìl. øemesel a prùzkumu PhDr.V.Nejedlý,CSc. 3 Odd. správy archeologických dat Ing. P. Volfík 4 Odd. vìdeckých informací, knihovna Mgr. M. Horynová 4 Odd. zpøístupnìných hradù a zámkù PhDr.K.Køížová 5 Odd. dokumentaèní Mgr. L. Bezdìk 16 17

11 Pracovníci Státního ústavu památkové péèe v roce 1999 PO odbor evidence, dokumentace a ochrany památek 2 Ø úsek øeditele Sedláková Dagmar, Ing. arch. Krejèová Vìra PO1 oddìlení Ústøedního seznamu kulturních památek ÈR 2 Štulc Josef, PhDr., øeditel Ø1 sekretariát øeditele Jurošková Stanislava Lazák Martin, Ing. Bartoòová Lenka Novotná Anna Tichý František* Rafflerová Veronika* Ø2 referát pro zahranièní styky Poláková Jana Ø3 referát pro program Raphael Lukášová Eva, PhDr. Kuèová Vìra, Ing. arch. Poláková Jana Kovaøíková Lenka, Mgr. Ø4 referát pro vzdìlání a odbornou spolupráci Nìmeèková Hana, PhDr. PO2 oddìlení prospekce nemovité èásti památkového fondu Nováèek Jiøí, PhDr. Steinová Iva, prom. hist. Váòa Václav, PhDr. Barešová Jana, Mgr.* Mesická Helena, akad. arch.* Rusoová Irena, Ing. arch.* Soyková Vivienne, PhDr.* Vacková Renata* Macek Petr, Ing.* Marhevská Eva* Ø5 redakce èasopisu Zprávy památkové péèe Sommer Jan, Ing. Samková Hana, Ing. Ø6 referát ochrany sakrálních památek Padevìt Michal Ø7 referát kontroly Štìpánek Jaroslav, Ing. PO3 oddìlení prospekce a ochrany movité èásti památkového fondu Urban Jaroslav, Mgr. Bašta Petr, Mgr. Chmel Radovan Dìdek Karel Ottová Michaela, Mgr. Ruizová Libuše, PhDr. Svojanovský Petr, Mgr. Šmilauerová Jaromíra Štajnochr Vítìzslav, Mgr. Vaòáková Klára Záhorka Jindøich, Mgr.* Radostová Šárka, Mgr. Ing.* P odborný úsek Jerie Pavel, odborný námìstek øeditele P1 sekretariát odborného námìstka Abazidová Jana PO4 oddìlení vìdeckých informací, knihovna Horynová Milada, Mgr. Dušek Jaroslav, prom. fil. Matysová Pavla Patrný Michal 18 19

12 PO5 oddìlení dokumentaèní PP4 oddìlení zpøístupnìných hradù a zámkù 2 Bezdìk Ladislav, Mgr. Binková Ta ána Hocková Monika, Mgr. Jandusová Zdenka Koèová Marie Kodalíková Helena Lebeda Jan Synecký Jakub, Mgr. Terifajová Eva Veselá Hana Køížová Kvìta, PhDr. Bútorová Elena, Ing. Bydžovská Ilona Kotalíková Jana, PhDr. Kubù Nadìžda, PhDr., CSc. Lukášová Eva, PhDr. Mžyková Marie, PhDr., CSc. Sokol Boøivoj, Mgr. PA odbor péèe o archeologický fond 2 PP odbor péèe o památkový fond Rákosníková Vladimíra, Ing. arch. PP1 oddìlení historického urbanismu a architektury Krušinová Lenka, Mgr. Macek Jaromír Šulová Lucia Matìjíèková Andrea, Mgr. Taškeová Gabriela* Šefcù Ondøej, Ing. arch. Chudárek Zdenìk, Ing. arch. Dvoøáková Eva, Ing. arch. Kahancová Karin, Mgr. Kobìrská Ludmila, Mgr. Ksandr Karel, Bc. Kuèová Vìra, Ing. arch. Líèeníková Michaela, Mgr. Pacáková-Hoš álková Božena, Ing. Solaø Miloš, Ing. arch. Štoncner Petr, Mgr. Holeèek Jan, Mgr.* Welz Tomáš, Ing. arch., Csc.* PA1 oddìlení péèe o archeologický fond v Èechách Sklenáøová Zuzana, Mgr. Dragoun Michal Kastner Jiøí Osvaldová Helena, Mgr. Šída Petr* PA2 oddìlení péèe o archeologický fond na Moravì a ve Slezsku Knechtová Alena, Mgr. Stabrava Pavel, Mgr. Vachùt Petr Vorlíèková Dagmar, Mgr.* PP2 oddìlení vesnických sídel a lidové architektury Bureš Pavel, PhDr. Hausknechtová Svatava, Ing. Syrová Zuzana, Ing. arch. PP3 oddìlení památek malíøství, sochaøství, umìleckých øemesel a prùzkumu Nejedlý Vratislav, PhDr., CSc. Horynová Alena, PhDr. Vítovský Jakub, PhDr. Zahradník Pavel, PhDr. PA3 oddìlení správy archeologických dat Volfík Petr, Ing. Ambrožová Jelena, prom. mat. Beèváø Ladislav Petøíková Zuzana PT odbor památkové technologie technologická laboratoø Kopecká Ivana, Ing. PT1 oddìlení technologické Dvoøák Martin, Ing. Slížková Zuzana, Ing

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 1 Obsah 1 Úvod 2 Organizace a řízení Státního ústavu památkové péče 3 Souhrn hlavních činností 4 Rozbor hospodaření

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Pražská informaèní služba

Pražská informaèní služba Pražská informaèní služba Výroèní zpráva 2008 Úvodní slovo Rok 2008 byl pro Pražskou informaèní službu v mnohém rokem pøelomovým. Pøipomínala si sice významné jubileum 50 let od svého založení, ale prošla

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Historie zde zanechala pøekrásné stopy...

Historie zde zanechala pøekrásné stopy... V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 3 Historie zde zanechala pøekrásné stopy... OBSAH I. ØÍZENÍ A ORGANIZACE I.1. Poslání Správy Pražského hradu I.2. Organizaèní struktura II. II.1. II.2. II.3. PRAŽSKÝ HRAD Význaèné

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce...

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Výroèní zpráva 2013 Obsah Úvod............................................. 2 Poslání organizace...................................... 3 Struktura organizace.....................................

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání 2014/ 14 / 1 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Støední škola potravináøská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, 618 00, Brno Charakteristika školy Jsme státní školou, která vznikla slouèením Støední

Více

A Inovaèní cyklus: vzdìlání vìda výzkum vývoj výroba 19. Inovaèní cyklus: vzdìlání vìda výzkum vývoj výroba Tato kapitola byla zaøazena z dùvodu odborné informace žákù i lidí z praxe o druzích a významu

Více

Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání

Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Alena Svozilová, MBA Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401,

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více