Základní teze Privatismu dle významnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní teze Privatismu dle významnosti"

Transkript

1

2 Základní teze Privatismu dle významnosti 1 svobodný prodej práce 2 osobní identifikace a odpovědnost 3 osobní identifikace a odpovědnost ve firmách 4 vyřešení nezaměstnanosti 5 vyřešení cikánské otázky 6 vyřešení otázky bezdomovců a žebráků 7 zrušení soukromých exekutorů 8 snížení daní a změny v daňovém systému 9 změny zdaňování příjmů odstranění nákladových položek 2 10 snížení daní jako důsledek změny prodeje práce 11 konec daňových rájů, konec praní špinavých peněz 12 česká komerční banka v rukou a správě státu 13 zákaz výběru plateb nařízených zákonem soukromými osobami 14 zdravotnictví, důchody, sociální pojištění 15 energetické a přírodní zdroje 16 ochrana životního prostředí, zrušení kol.systémů 17 změny volebního systému a odvolatelnost volených 18 činnost státu vytvořen občany, pro služby občanům!

3 Úvod Vážení čtenáři, dostáváte do ruky stručný přehled hesel nové společensko-ekonomické formace privatismus, teorie 21. Století, s vysvětlením, pro lepší pochopení. Vydání předchozí, o privatismu pojednávající, Jak ozdravit českou ekonomiku, Cesta k bohatství či Bohatství na dosah jsou knihy s širším pojednáním a ne pro všechny zcela stravitelné a čtivé. Pochopit principy společensko-ekonomické formace privatismus není složité. Jde o osvobození závislosti práce, stanovení osobní odpovědnosti, snížení daní a garanci občanských jistot. Je odstraněna nezaměstnanost, bída a kriminalita. To vše na principech rovnosti, svobody a spravedlnosti, garance práva i ochrany životů, zdraví a majetků občanů. Zrušení tzv. právnických osob vyrovnává postavení podnikatelů prodejců práce a podnikatelem je vlastně každý, který je schopen své vlastnosti, schopnost a dovednosti použít k vytváření nových hodnot. Může to být i stařík či babička, kteří svou vitalitou mnohdy zastíní i občany v produktivním věku. To, že jsou lidé posunuti do skupiny důchodců je nevyřazuje z produktivního života. Stejně tak mládež dokáže být kreativnější a přínosnější než dospělí. 3 Jedno však je jisté. Vytváření nových hodnot je přírodou dáno každému člověku a je jen v jeho rukách, jak s tímto darem naloží. Jedinečné vlastnosti k vytváření hodnot patří jen jemu a je třeba toto vlastnictví ctít. Schopnost prací vytvářet nové hodnoty je skutečné bohatství, které dřímá v každém jedinci a jen tomuto jedinci náleží všechna práva i k výsledným hodnotám, jeho prací vytvořených. Lidé, učiňte vše pro to, aby vám dále nikdo nebránil brát si výsledky vaší práce, abyste mohli se svou prací volně nakládat na principu svobodných a rovných obchodů, bez obav z možného postihu arogantní moci nenasytných. Žijte tak, abyste mohli říci: byl jsem šťastný a cítím se bohatý.

4 Předmluva Život v dostatku předpokládá existenci základních atributů pro život. Jsou to: svoboda, rovnost, spravedlnost a ochrana práva. Prioritou je svobodný prodej práce, osobní odpovědnost jedince za její výkon i výsledky. Vlastnické právo k výsledkům práce patří jedinci. Vytvořením svobodného, rovného a spravedlivého tržního prostředí s jedním typem účastníků trhu, kde každý může být každému obchodním partnerem a střídavě vystupující jako kupující či prodávající. Každý s plnou osobní odpovědností. Spravedlivé daně ze všech příjmů, které budou platit všichni bez výjimek. Daň se sníží pod 1%, bude existovat jedna daň a to daň z příjmů. Odpočty, odpisy, dary, dotace, slevy, úlevy a další položky používané dnes musí být zrušeny. Vzniká spravedlivé a rovné tržní prostředí. 4 Stát nesmí svolit k tomu, aby zákon ukládal občanům platit zákonné platby soukromým osobám. Zákonné platby mohou být uhrazovány pouze na účet státu. Pro vytvoření konkurenčního prostředí a pomoc domácí ekonomice musí být vytvořena silná komerční banka ve vlastnictví a správě státu. Přírodní suroviny musí být v rukou státu jsou majetkem všech občanů. Jejich těžba musí být kontrolována státem. Energetika a přírodní zdroje musí být v rukou státu. Jedná se o výrobu elektrické energie, vodní hospodářství, těžba i prodej paliv a energií. Zdravotnictví, sociální péče a důchodová problematika musí být spravována pouze státem.

5 Privatismus Definice privatismu Společensko-ekonomická formace ctící jedinečnost soukromého vlastnictví práce, její výsledky, ochranu osobního vlastnictví, práv a svobody podnikání na svůj účet i odpovědnost. Obecně platí instituty cti, práva, svobody a spravedlnosti. Základem a prioritou změn ve společnosti je uvolnění trhu práce, zavedení osobní identifikace, osobní odpovědnosti a změna daňového systému. Správu státu zajišťují občané, kteří jsou odborníky v daném oboru a pracují pro dobro občanů. Občané jim za to, na principu obchodních zásad, platí jejich práci. Stát je vytvořen občany proto, aby pro ně zajišťoval společné potřeby. Za zajišťování této činnosti do společné pokladny občanů státní pokladny, odvádí příspěvek ve formě daní, který může být použit pro zajištění úkolů svěřených státu. Privatismus řeší nezaměstnanost, cikánskou/romskou otázku, otázku bezdomovců a znovu zařazení do společnosti, z níž byly takové osoby vypuzeny. 5 Privatismus je návodem a východiskem z ekonomických potíží státu i občanů. Ekonomická stabilita zajistí snížení rozvodovosti a výchovu dětí v úplných rodinách. Privatismus je cestou z bídy, cestou k rozvoji ekonomiky a současně potlačení kriminality. Čtenáři mohou teorii PRIVATISMU konzultovat a zasílat dotazy na: Autor nabízí možnost při zpracování případných sudijních prací, například bakalářských, diplomových či disertačních.

6 Práce Práce je vytváření nových hodnot lidským jedincem. Práce je činnost člověka, při níž vzniká nová hodnota. Lze použít i označení z této doby přidaná hodnota. Při práci užívá člověk soubor svých znalostí, schopností, dovedností a jiných svých osobních předností, které mu umožňují vytvářet nové hodnoty, s nimiž může následně obchodovat, nebo si je ponechat dle svého rozhodnutí. Práce je v podstatě vše, čím člověk přetváří své okolí či vytváří nové hodnoty. Je to jedinečná vlastnost člověka, bez níž by nemohly být vytvářeny nové hodnoty. Je to jediný prostředek pro zhodnocení stávajícího stavu a vytvoření hodnoty vyšší. Vlastnictví práce Práce je v privatismu zvláště chráněným majetkem. Patří jen fyzickému jedinci. Výsledky práce jedincem vytvořené (vytvořené hodnoty) musí patřit tomuto jedinci. Prodej práce Prodej práce se chová jako zboží nebo služba nabízená v tržním hospodářství. Rozhodující je poptávka a nabídka. Je vysoce flexibilní. 6 Prodej práce probíhá na obchodních principech s osobní identifikací občana/jedince. Práce námezdní - závislá Přežitek z doby kapitalismu, přetrvávající dodnes. Jedná se o nákup práce fyzickými osobami od vlastníků práce, rovněž fyzických osob (princip vytváření pracovních míst) deformovaný nařízeními zákoníku práce. Podstatou je však obchodní vztah nákupu a prodeje, který má být svobodný! V době minimálních možností pro komunikaci byl tento stav využit pro určení povinnosti výběru sociálního, zdravotního či důchodového pojištění a daní. Zavazoval jednu či druhou zúčastněnou stranu k plnění povinností za stranu druhou. Nelogicky! V dnešní době již nemá opodstatnění a degraduje schopnosti i psychiku jednotlivců, kteří se následně cítí opravdu závislí na zaměstnavatelích a očekávají, že se o ně někdo vždy postará. Ostatní vztahy (nájem, smlouvy s elektrárnou či plynárnou, telekomunikačními společnostmi atd ) si závislí ale zajišťují sami, bez cizí pomoci!

7 Postavení občana v tržním prostoru Všichni občané mají stejná práva pro podnikání a průhlednost vztahů je řešena osobní identifikací, při všech jejich aktivitách, nezaměnitelným osobním číslem. Končí doba právnických osob a fiktivních IČ (identifikačních čísel) Každý každému může být obchodním partnerem. Vzájemné vztahy mezi podnikajícími občany jsou řešeny smluvně na principu svobodných rozhodnutí jejich účastníků. Svobodný prodej práce Občan má právo svým jménem svobodně prodávat svou práci bez drábů a omezování. Je povinen platit daň za služby poskytované státem, rovněž na principu rovného obchodního vztahu. Podnikání Prodej vlastní práce je svobodný prodej osobních schopností, dovedností, znalostí a jiných vlastností, které vytvářejí nové hodnoty. Každý občan může svou práci prodávat bez omezení. Za svou práci, její kvalitu a sjednané podmínky ručí osobně v plném rozsahu. Výsledky práce, vytvořené hodnoty jsou ve vlastnictví svého tvůrce, který s nimi může volně nakládat obchodovat na svůj účet a odpovědnost. 7 Prodej práce realizuje na své rodné číslo svou osobní jedinečnou identifikaci. K firmě (názvu) bude vždy toto číslo připojeno. Připouští se tak neomezené množství firem v jeho vlastnictví, za všechny však plně ručí. Svoboda podnikání Občan může svou práci prodávat komukoliv, s nímž se na jejím prodeji/koupi dohodnul na principu obchodních pravidel. Občan může svou práci prodávat bez omezování a ohlašování. Je povinen zajistit kvalitu práce v rozsahu sjednaných obchodních podmínek s ostatními účastníky obchodu.

8 Každý dle svých možností a schopností Každý může svou práci prodávat podle svých možností a schopností. Za svou činnost plně ručí. Výběr pracovní činnosti záleží na občanu/jednotlivci. Jistě bude prodávat svou práci takovou, kde má nejlepší výsledky a znalosti. Zkvalitní se tak kvalita zboží i služeb. Navíc se nabídka zboží a služeb v tržním prostředí rozroste. Ekonomické subjekty Musí platit právo na ochranu vlastnictví práce jejím vlastníkem/jedincem! Rovněž musí platit právo na ochranu vlastnictví hodnot prací jedincem vytvořených, ve prospěch vlastníka práce. Jen vlastník může v rámci obchodních vztahů práci, vytvořené hodnoty a jiný majetek v jeho vlastnictví s obchodními partnery směňovat a s ním obchodovat dle svobodné vůle a smluvní volnosti. Ekonomický subjekt v privatismu je reprezentován občanem/jedincem, který vystupuje a je identifikován svým osobním nezaměnitelným a jedinečným číslem rodným číslem. Každý občan může mít neomezený počet aktivit a může být účastníkem neomezeného počtu spolků (týmů, vlastníků ), kteří při podnikání spolupracují. Musí však být vždy zachována zásada plné majetkové a trestní odpovědnosti. 8 V privatismu končí éra bílých koní a vyhýbání se odpovědnosti! Znamená to, že jedinec XY může mít například Truhlářství Prima, Zelinářství Celer, cestovku Maroko, poradenství Help atd. Všechny tyto firmy však mají jedno stejné identifikační číslo číslo jedince XY. Škody způsobené ostatním účastníkům trhu jednou jsou uhrazovány z majetku firem ostatních, tedy z majetku občana XY. Nezůstávají dluhy, nikdo nemusí nic vymáhat, vztahy jsou korektní. Pokud dojde k úmyslnému poškozování ostatních účastníků trhu, ekonomický subjekt ručí celým svým majetkem, tedy všemi firmami a ostatními hodnotami v jeho vlastnictví.

9 Hodnota práce (vytvořených a vytvářených hodnot) Tržní prostředí velmi rychle a spravedlivě může nastavit cenové hladiny prací, služeb, věcí a dalších hodnot podle aktuální nabídky a poptávky trhu. Je zcela nesmyslné zasahovat do tržního prostředí cenovými nařízeními, ceníky služeb, nařízením minimálních cen nebo jiné (např. advokáti, znalci, notáři ) Svoboda prodeje práce občana/jednotlivce, ve skutečném tržním prostředí, zajistí všem občanům dostatek příležitostí pro realizaci a prodej práce. Tržní prostředí nesmí být deformováno zásahy státu cenovými diktáty, dotacemi a jinými prvky znevýhodňujícími ostatní účastníky trhu. Důležité je též potírání nekalého podnikání a nekalé hospodářské soutěže, což ve své podstatě naplňuje i zvýhodňování jakéhokoliv účastníka tržního prostředí. Cena práce, služby či provádění nebo zajištění určité činnosti musí být vždy jedinečná a musí odpovídat kvalitě, odpovědnosti, časovým parametrům, vhodnosti a přiměřenosti i dalším možným posouzením. Není možné, aby například cena za notářský zápis byla pro všechny takové zápisy stejná, aby za právní úkon byly účtovány stejné peníze - když se jedná o zcela odlišné situace, různou náročnost, různou kvalitu, jiné prostředí i jiné účastníky. 9 Je nutno respektovat kvalitu, výsledek a rovněž množství i dostupnost obchodované práce, služeb nebo jiných hodnot. K tomu se následně váží obchodní ujednání mezi kupujícím a prodávajícím. Má-li být tržní prostředí skutečně tržní, není možné zasahování do jeho přirozené tvorby. Trh a tržní podmínky jsou řízeny poptávkou a nabídkou. Při jakémkoliv zásahu státu se tyto vztahy deformují a následně poškozují trh i všechny účastníky trhu. Mezi škodlivé zásahy do tržního prostředí patří i dotace či podpory. Všem má být měřeno stejně a není proto možné jakéhokoliv účastníka zvýhodňovat oproti jinému. Musí být respektováno rovné a svobodné právo sjednávat obchod dle podmínek tržního prostředí.

10 Zásahy státu do tržního prostředí jsou nepřípustné Jakékoliv zásahy státu do funkčnosti tržního prostředí jsou nepřípustné. Zásahy různými nařízeními omezeními, formou dotací, úlev či výhod znevýhodňují ostatní účastníky tržního prostředí. Svobodný trh Tržní prostředí může být ovlivňováno pouze poptávkou a nabídkou. Účastníci tržního prostředí si mohou svobodně na principu rovných práv sjednávat obchody, které nejsou v rozporu se zákonem. Soutěžní prostředí a kvalita Soutěžní prostředí tržního mechanismu přináší všem účastníkům vyšší kvalitu a cenovou přiměřenost. Nedeformovaným tržním prostředím se docílí zvyšování kvality nabízených výrobků i služeb. Současně je přirozeně regulována nabídka i poptávka jednotlivých produktů nabízených na trhu. Dochází k přirozené eliminaci extrémních cen i uklidnění cenové hladiny jednotlivých produktů a služeb. 10 Eliminace podvodů, příživníků V čistém tržním prostředí se snižuje množství podvodů a nekalé činnosti Trh vytvoří informační systém pro likvidaci nečestného jednání a chování. Je to přirozená obrana kvality trhu. Černá a šedá ekonomika Obrovské ztráty způsobované existencí černé a šedé ekonomiky jsou v současné době úmyslně vyvolávány existencí zákoníku práce, pracovních vztahů, vysokými neúnosnými náklady zaměstnavatelů a nemožností se zaměstnanci jednat jako s obchodními partnery. V privatismu, existují pouze obchodní vztahy a čisté tržní prostředí se svobodnou a rovnoprávnou volbou smluvních cen. Osobní vlastnictví práce, její koupě a prodej vždy dobrovolným smluvním vztahem.

11 Každý je odpovědný za své jednání a prodej práce. Každý se zodpovídá za její kvalitu a každý sám za sebe odvádí spravedlivou, přiměřenou daň v rozsahu 0,6 až 1% všech dosažených příjmů (dle studie cca 0,75% z celkového příjmu). Zákoník práce - přežitek Souhrn nařízení, povinností a omezování Takovým označením je možné charakterizovat zákoník práce, který diskriminoval především zaměstnavatele a ukládal jim nesmyslné povinnosti. Svobodný prodej práce bez sankcí za její prodej poskytuje každému právo prodeje svých znalostí, dovedností a jiných vlastností, které jsou cennou hodnotou každého jedince. Každý sám musí odpovídat za své jednání, za svá rozhodnutí a za kvalitu prodávané práce, tedy produktů, služeb či jiných hodnot jedincem vytvořených. Všechny vztahy jedince si musí jedinec řešit sám. Může využít i služeb jiných osob v rámci obchodních dohod za úplatu. Příklady: 11 - nemusím si upéci rohlík či chleba pokud mám hlad, mohu si jej koupit za hodnoty získané prodejem své práce - nemusím mít řidičský průkaz, pokud potřebuji jet na výlet. Využiji taxi či veřejnou dopravu nebo si objednám soukromého dopravce Tržní hospodářství Je nezbytně nutné respektovat tržní prostředí, bez zásahů státu! Zvýhodňování formou dotací, příspěvků, podpor či úlev ve prospěch kohokoliv je zakázáno. V tržním prostředí je nutné, aby nabídka byla úměrná poptávce a opačně. Veškeré výkyvy poptávky i nabídky si tržní prostředí vyrovnává samo, množstvím a cenami, při zachování vysoké kvality. Pokud bude chtít jakýkoliv subjekt vstoupit na trh, má možnost. Obstojí kvalita, cena a doprovodné služby. Stát nesmí zasahovat intervencemi, ani podporou, či zvýhodňováním formou zákonných opatření! Chce-li stát zasáhnout do tržního

12 prostředí, je to možné pouze jako státní organizace ve vlastnictví a správě českého státu se všemi zisky pro státní pokladnu. V případě ztrátové činnosti bude požadována celá výše způsobené ztráty a spojených nákladů po osobě či osobách, které takovou státní aktivitu iniciovaly, včetně možné trestní odpovědnosti! Podpory a dotace Jedná se negativní vliv Dotace a podpory znehodnocují tržní prostředí a zvýhodňují či znevýhodňují jeho účastníky. Proč mají dostávat z peněz všech daňových poplatníků peníze vybraní jedinci, kteří následně získávají výhody oproti jiným účastníkům trhu? Ve vybraných oblastech má možnost podnikat stát, jako správce peněz daňových poplatníků/občanů na svůj účet a odpovědnost těch, kteří mají právo takové aktivity řídit. Nezaměstnanost - řešení 12 Změnou systému prodeje vlastnictví práce a změně daňového systému nebude nezaměstnanost existovat. Každý má možnost svobodně svou práci prodávat a užívat jejich plodů. Vysoká míra flexibility a kreativity či vynalézavosti při nabídce a uspokojení poptávky zcela zlikviduje nezaměstnanost. Každý, kdo chce svou práci prodávat, může nalézt oblast, v níž bude úspěšný. Tržní prostředí a svobodná volba jedinců účastníků obchodů zajistí úspěch všem práce schopným jedincům. Cikánská/Romská otázka - řešení Cikáni/Romové, ale i mnoho jiných národností chce žít dnes, ne až dostane výplatu. V rovném, svobodném a spravedlivém prostředí s možností volného prodeje vlastní práce naleznou své uplatnění i všichni dnes žijící na okraji společnosti.

13 Šance se začlenit jako rovnocenní obchodní partneři, poskytne všem občanům bez rozdílu barvy pleti, národnosti či náboženského vyznání možnost pracovat samostatně, v rozsahu sjednaných obchodních podmínek, s úhradou za prodanou práci dle obchodních dohod ve sjednané výši i čase. Nikdo nebude nahánět nikoho za práci či zaměstnávání na černo. Vše legální, vše zdaněno, všichni jako účastníci tržního prostředí (dokonalý švarcsystém). Bezdomovci a žebráci řešení Svoboda prodeje práce umožňuje prodej práce a výsledků práce i bezdomovcům a žebrákům. Rovnost s ostatními občany a právo na svobodu a spravedlivé vztahy jim umožňuje zařadit se zpátky do společenství občanů, odkud byli špatnou vládní politikou v minulosti vytlačeni na okraj společnosti. Exekutoři pouze v dikci státu Zrušení soukromých exekutorů a výkon exekutorské činnosti 13 Zasahování do soukromých práv občanů a jejich majetků může být prováděno pouze státními úředníky, šetrně a bez nehorázných zisků, které si současní soukromí exekutoři jako podnikatelé účtují. V privatismu není možné vybírat násilím jakékoliv platby soukromými podnikateli. Současně není možné, aby stát svěřil správní či výkonnou moc soukromým osobám, nebo aby zmocnil zákonem soukromou osobu k výběru jakýchkoliv plateb stanovených zákonem na soukromý účet soukromé osoby. Výběr smí provádět pouze státní úředníci a pouze ve prospěch státní pokladny!!! Vrcholem arogance soukromých exekutorů podnikatelů jsou exekuce vedené proti státu. Jak může stát takovou situaci vůbec připustit? Koho stihne trest za schválení právní normy, která tento exces připustila?

14 Bohatství Bohatství je pocit. Bohatství je míra spokojenosti jednotlivého občana/jedince, kterému k pocitu dosažení bohatství stačí uspokojení jeho cílů a potřeb. Bohatství nemůže být měřeno velikostí konta v bance, ani vahou zlatých cihel v trezorech. Příklad: K pocitu bohatství stačí některým úspěch v lásce, jiným úspěchy profesní, jiným dostatek toho, po čem touží a mají rádi. Mnoho lidí tvrdí, že jsou bohatí, protože mají spokojenou rodinu, vzdělané děti, úspěch ve své činnosti či naplňují svá přání a touhy. Osobní odpovědnost Každý občan plně odpovídá sám za své jednání trestně i majetkově. Všechny úkony občana jsou plně v jeho rozhodnutí. Občan musí dodržovat zákonné normy a ctít práva jiných. V případě poškozování cizích práv či porušování zákona je za své jednání odpovědný. Odpovědnost je pro všechny stejná, bez rozdílu postavení, vyznání či barvy pleti. Znamená to každý sám za sebe v obchodních i odpovědnostních vztazích. 14 Osobní odpovědnost ve firmách Forma zůstane zachována, změní se však pozice účastníků v podniku. Bude se jednat o týmová uskupení na principu obchodních vztahů, kde jedinci prodávají a kupují práci vzájemně. Znamená to, že pracovní smlouvy se změní na smlouvy obchodní, například smlouva o zajištění činnosti, provedení díla, zajištění prodeje, poskytování služeb atd. Jednoduše řečeno, každý na svou identifikaci. Tento stav bývá v současné době označován (pro lepší pochopení) jako švarcsystém. Osobní odpovědnost ve stávajících firmách musí převzít majoritní vlastníci, kteří i v současné době mají právo o řízení, strategii a výsledcích rozhodovat. Při dobrém vedení inkasují zisk, při špatném odpovídají celým majetkem za škody způsobené ostatním účastníkům trhu. Konec bílých koní a podvodníků v Českých zemích.

15 Zlaté padáky z peněz daňových poplatníků přežitek minulých vlád výmysl volených Žádný podnikatel nevyplácí ze svého zlaté padáky, tedy odstupné lidem, kteří poškozovali jeho podnikání. Není tedy možné, aby neschopný či všehoschopný člověk působící ve státním sektoru dostával odměnu za to, že okrádal a špatně řídil. V privatismu je taková osoba odpovědná celým svým majetkem za způsobené škody. Současně je vystavena trestnímu stíhání a tvrdému trestu. Vlastnictví Každá společnost má svého vlastníka či vlastníky fyzické osoby (i banky a nadnárodní podniky). Tyto osoby jsou povinny nést ztráty a škody způsobené klientům a to v rozsahu celého svého majetku. Není možné, aby stát dotoval soukromé banky či velké podniky soukromé peněženky bankéřů z peněz občanů/daňových poplatníků. Vlastník banky či velkého podniku musí odpovídat celým svým majetkem za škody způsobené ostatním účastníkům trhu. Tyto škody musí být uhrazeny z majetku vlastníka. Trestní odpovědnost tím není dotčena. Ukončení činnosti banky nebo velkého podniku je stejné jako ukončení podnikatelské činnosti jakéhokoliv občana. 15 Za činnost svou i činnost svých podniků/týmů odpovídá každý podnikající občan celým svým majetkem a současně je odpovědný i trestně za škody způsobené. Ekonomika a daně Přestávají existovat právnické osoby, které zanechávaly po sobě pouze dluhy a spoušť bez možnosti postihů skutečných vlastníků a odpovědných škůdců. Tímto opatřením stát chrání všechny své občany při jejich podnikání i peníze občanů ve státní pokladně, určené k zajištění společných potřeb občanů. Všechny právnické osoby musí změnit identifikační čísla podle většinových vlastníků jejich rodným číslem. Většinový vlastník rozhoduje o řízení podnikatelských aktivit a odpovídá za ně! Rozumějme všechny aktivity/podnikatelská seskupení, tedy i banky, všechny druhy fondů, velké podniky atd

16 Zjednodušení daňového systému Osvobozením práce ze závislosti (zrušení závislé práce a současné zrušení zákoníků práce) a nastavení skutečně tržního postavení pro všechny podnikatelské subjekty s jednotností práv a povinností pro všechny, dojde k vyžadování osobní odpovědnosti a nastavení obchodních vztahů i do oblasti prodeje práce. Nově tak budou vztahy při prodeje práce sjednávány na obchodních principech, například smlouvou o provedení díla, zajišťování činnosti, opravě věci.. Právnické osoby zaniknou je to jen schovávání fyzických osob za pomyslné a fiktivní označení a vykonstruovanou identifikaci. Jediným identifikátorem bude nezaměnitelné a jedinečné číslo občana rodné číslo, pod kterým budou zjistitelné všechny aktivity občana. Pokud bude mít více firem s různými názvy, je to jen záruka vzájemných garancí a ručení majetkem. V žádném případě při zkrachování např. jedné z firem nezůstanou dluhy u poškozených a státu, neboť dluhy musí uhradit podnikající subjekt/občan z jiného svého majetku. V současné době je takto řešena odpovědnost u OSVČ a svobodných povolání. Snížení daní a změny v daňovém systému Daně: Co je to daň v privatismu? 16 Daň je poplatek občana za zajištění společných potřeb všech občanů. Je to úhrada za služby, které si občan platí u subjektu označovaného jako stát. Stát je vytvořen proto, aby zajišťoval všem občanům ochranu jejich života, zdraví, majetku. Jde například o organizaci a zajištění školství, bezpečnostních sborů (armáda, policie, hasiči), provoz některých nemocnic (např. fakultní či vojenské ) atd Patří sem i ochrana a správa důchodového systému a společných hodnot. Jeden druh podnikatelů jeden druh daní Každý občan po dovršení plnoletosti je oprávněn podnikat pod svým rodným číslem. Prodej své práce a služeb vykonává bez nutnosti registrací kdekoliv a u kohokoliv. Za svou práci a prodávané hodnoty ručí v plném rozsahu požadované a sjednané kvality. Neexistují právnické osoby. Podnikající občané se mohou sdružovat do obchodních sdružení, za jejich činnost však musí odpovídat každý celým svým majetkem. Zisky si rozdělují podle principů obchodních dohod mezi jednotlivými účastníky sdružení.

17 Daňový základ Daňovým základem pro výpočet daně z příjmů je skutečně součet všech příjmů ekonomického subjektu/jednotlivce/občana. Je to součet příjmů v hotovosti či na bankovních účtech za jím prodanou práci či výsledky jeho práce za určité období, zpravidla kalendářní rok. Při větších obratech bude daňovým obdobím pololetí, čtvrtletí či měsíční období. Výše daní Výše daně z příjmů je dle studií navrhována ve výši 0,65% - 1% všech příjmů poplatníka. Příjmy nejsou snižovány o odpisy, náklady, úlevy, slevy atd Snížení daní je důsledkem změn v prodeji a vlastnictví práce. Jsou zdaňovány všechny příjmy přijatelným procentem, které současně zajišťuje vysoký výběr daně od všech účastníků tržního prostředí. Neexistují osoby vykazující ztrátu a vyhýbající se placení daní. Množství druhů daní Daň existuje jedna a to daň z příjmu. S ohledem na skutečnost, že majetek občanů/jedinců vzniká jejich prací a všechny jejich příjmy jsou řešeny daní z příjmů, není možné, aby bylo následně zdaňováno vlastnictví majetku občana/jedince dalšími daněmi. 17 Všechny ostatní daně (s výjimkou daně z příjmů) musí být zrušeny. Jedná se například o daně z majetku, nemovitostí, daně dědické, z převodu nemovitostí a další. Daně za služby například daň silniční by měla být označena jako poplatek za službu poskytovanou státem za užívání komunikací. Obdobou jsou dálniční poplatky atd. Změny zdaňování příjmů odstranění nákladových položek V novém daňovém systému nemohou být užívány tzv. odpisy, odpočty, daňově uznatelné či neuznatelné položky. Nesmí platit ani žádné výjimky a výjimky z výjimek. Všem musí být měřeno stejně. Daň musí být vyměřována podle výše uvedeného principu. Se zbytkem si může poplatník dělat co chce. Samozřejmě musí myslet na princip důchodového, zdravotního či sociálního zabezpečení. Příklad: V rodinném rozpočtu nemůžete uplatnit odpisy na ledničku či pořízený dům nebo byt. Nemůžete si snížit rodinný rozpočet jakoukoliv slevou nebo úlevou. Musíte vyjít s tím, jaký je váš příjem po zaplacení daně. (Rozumné daně na úhradu sdružených potřeb všech občanů).

18 Odůvodnění - Zneužívání odpisů, odpočtů, úlev, slev.v současnosti V současné době jsou využívány odpisy, odpočty, slevy, úlevy, výjimky a řada dalších možností jako daňově uznatelné či neuznatelné položky pro různé typy daňových poplatníků. Díky tomu je mnoho podnikatelských subjektů ztrátových a daně neplatí. Většina takových podnikatelských subjektů má ale na luxusní vozy, udivující paláce, dokonce vlastní letadla či lodě (pro reprezentaci, ne na podnikání), utrácí za spoustu cest do zahraničí, nesmyslné dary a další výdaje, které by jinak neinvestovaly. Každý nechť utrácí po zaplacení daně z příjmů, pokud mu na to bude zbývat. Je to jen jeho věcí. Daňové přiznání Daňové přiznání je zcela jednoduché. Obsahuje základní data o občanovi, adresu a kontakty. Pro výpočet daně z příjmu je uvedena celková suma příjmu za daňové období a připojen seznam příjmů dle skutečnosti (výpis z evidence pokladní knihy či bankovní evidence). Jednotná sazba, pro všechny stejná, násobená celkovým příjmem je daňovou povinností občana, kterou hradí státu. 18 Forma daňového přiznání může být jednostránková. Osoby, které si nechtějí zpracovávat daňové přiznání sami, využijí ekonomických poradců, účetních atd. nakoupením jejich služeb tak, jak je tomu i v dnešní době. Kontrola poctivosti Finanční policie Kontrolu správnosti odváděné daně z příjmu provádí Finanční policie, která má právo porovnávat údaje z daňového přiznání s poznatky od účastníků trhu, kteří vedou své podnikové účetnictví pro svou potřebu a poskytují Finanční policii informace o tom, komu byly prováděny výplaty. V lehké nabytí peněz věří zpravidla ti, kteří žijí v nedostatku či nemají práci. Obchodní prostředí při prodeji práce zjednodušuje evidence a zužuje se pouze na evidenci příjmů (v hotovosti, bankovním převodem či získáním finančně vyjádřitelných hodnot). Pro vlastní evidenci budou podnikatelé pracující ve větších týmech využívat klasické účetnictví, do něhož může finanční policie nahlížet a následně kontrolovat shodu s údaji u jiných subjektů, které měly za povinnost evidenci příjmů takových plateb.

19 Jedná se o kontroly poctivosti občanů, které jsou nutné k zachování spravedlivých vztahů ve společnosti. Finanční úřady Jedná se o úřad spravující a shromažďující daňová přiznání. FU provádí kontrolu správnosti výpočtů a posuzuje věrohodnost údajů. Finanční úřady slouží pro občany hlavně jako poradenská centra pro pomoc při plnění daňové povinnosti daně z příjmu (jiné daně v privatismu neexistují). Při zjištění lživých a nepravdivých údajů, ověřených Finanční policií, vydávají platební výměry na rozdíl daně a současně mohou ukládat pokuty za úmyslné zkreslování skutečných dat. Hazard a jeho zdanění Hazard a loterijní hry by měly být pod přísnou kontrolou státu. Zdanění by mělo být mimořádné a to až do výše 50% všech příjmů loterijní či hazardní společnosti. V lehké nabytí peněz věří zpravidla ti, kteří žijí v nedostatku či nemají práci. Změnami ve společnosti, především osvobození práce ze závislosti (závislá práce) a důsledným dodržováním osobní odpovědnosti u všech bez rozdílu by zájem o hazardní hry v určitém rozsahu klesl. Podpora hazardu snižuje u mnoha lidí zájem o poctivou práci. Zákaz hazardu by jistě občanům této země prospěl. Určitě by měly skončit výherní automaty a zařízení, která ožebračují občany. Různé druhy sázek vycházející ze znalostí či tipů mohou pod dozorem a kontrolou být povoleny. Osobní názor autora privatismu je však takový, že příjem má být podložen prací, nikoliv aby byl bezpracným ziskem. Kapitál -udržení kapitálu v tuzemsku Změnou systému prodeje vlastnictví práce a změně daňového systému nebude důvod vyvážet kapitál z tuzemska do daňových rájů. Vytvořením české banky pro komerční bankovnictví bude mít občan jistotu seriózního přístupu státu ke klientům banky, současně zůstane kapitál v tuzemsku. 19

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program 2006 ODS Obsah Společně pro lepší život 3 PLUS pro veřejné finance 5 PLUS pro hospodářství a podnikání 9 PLUS pro dopravu 13 PLUS pro nová pracovní místa a rodinu

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 2 MANUÁL SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Příručka pro veřejnou správu 25. 4. 2013 Služby obecného hospodářského zájmu/sohz: Účel pravidel 1 Obsah manuálu Obsah manuálu 2 Organizace manuálu 4 První

Více

5 Vybrané organizace neziskového sektoru

5 Vybrané organizace neziskového sektoru 66 5 Vybrané organizace neziskového sektoru Vybaví si mi hlavně obava na straně decizních struktur moci, tj. finančních úřadů, ministerstev či vlády, že neziskové organizace jsou tunelem, kudy unikají

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra správního práva Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Diplomová práce Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti Zpracovala:

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více