Highspeed Synchronous Motor Torque Control

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Highspeed Synchronous Motor Torque Control"

Transkript

1 . Regulace momentu vysokootáčkového synchronního motoru Jaroslav Novák, Martn Novák, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Zdeněk Čeřovský, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechncká Hghspeed Synchronous Motor Torque Control Paper deals wth torque control of hgh speed permanent magnet synchronous motor for drvng compressor of supercharged combuston engnes. Control structure whch ncludes regmes wth both full magnetc flux and flux weakenng s descrbed. Paper descrbes the research workng place and presents test results acheved on rev/mn synchronous permanent magnet motor.. ÚVOD Použtí přeplňovaných spalovacích motorů pro automoblovou, železnční a lodní dopravu přnáší zejména možnost zvýšení výkonu, snížení specfcké spotřeby palva, lepší chlazení sacích ventlů a válců a zlepšení ekologckých ukazatelů př provozu motoru. Přeplňovací kompresory spalovacích motorů jsou zpravdla poháněny turbínou hnanou výfukovým plyny od spalovacího motoru. Tato koncepce pohonu kompresoru je relatvně jednoduchá, avšak má některé nevýhody. Pohon kompresoru turbínou není schopen pokrýt potřeby spalovacího motoru v celém rozsahu otáček a výkonů, především v oblast nízkých otáček nedodává turbína dostatečný výkon a kompresor nedává dostatečný tlak. Př vysokých otáčkách vykazuje turbína přebytek výkonu. Výkon turbíny nemusí být dostatečný an v případě, kdy byla zvýšena dodávka palva pro zvýšení momentu, avšak otáčky se nezvyšují. Další nevýhodou pohonů turbínou je relatvně nízká dynamka, neboť v okamžku zvýšení dodávky palva není turbína schopna dodat rychle potřebný moment pro urychlení kompresoru. Je zřejmé, že optmálně řešený pohon přeplňovacího kompresoru musí být regulovaný ve vazbě na okamžté otáčky a množství dodávaného palva. Dynamka optmalzovaného pohonu musí odpovídat rychlost změn množství palva a potřebného vzduchu. Prncpelně lze řešt optmalzovaný pohon přeplňovacího kompresoru dvojím způsobem: buď jako čstě elektrcký pohon kompresoru nebo jako hybrdní pohon založený na součnnost turbíny a elektrckého pohonu. V praktckých aplkacích je výhodnější uplatnt hybrdní pohon. Elektrcký pohon v tomto případě vyrovnává výkyvy výkonu turbíny a zvyšuje dynamku. Hybrdní pohon je možno koncpovat ve dvou varantách. V první varantě je elektromotor umístěn na společné hřídel s turbínou, otáčky elektromotoru jsou tedy dány otáčkam turbíny. Ve druhé varantě je ke kompresoru poháněnému turbínou doplněn další kompresor s ndvduálním elektrckým pohonem. V tomto případě lze volt rychlost elektropohonu jako komproms mez optmem pro elektromotor a kompresor. Výzkum systémů přeplňování spalovacích motorů je jednou z oblastí čnnost Výzkumného centra spalovacích motorů a automoblů Josefa Božka na Strojní fakultě ČVUT v Praze. Součástí této čnnost je výzkum elektropohohonu pro hybrdní systém přeplňování, zejména z hledska regulace. Jako elektrcký akční člen byl pro hybrdní systém přeplňování zvolen synchronní motor s permanentním magnety (PMSM). Ve sledované aplkac se uplatní jeho velm dobré dynamcké vlastnost, velká přetížtelnost a jeho malé rozměry a hmotnost. Motor je přtom techncky realzovatelný ve vysokootáčkovém provedení.. VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ Pro účely výzkumu a testování statckých a dynamckých vlastností vysokorychlostního pohonu se synchronním motorem s permanentním magnety bylo v rámc Výzkumného centra spalovacích motorů a automoblů Josefa Božka postaveno specální zkušební pracovště. Pracovště je tvořeno vysokootáčkovým frekvenčně řízeným asynchronním dynamometrem,kw, V, mn -,,Nm, dvoupólovým testovacím rychloběžným synchronním motorem s permanentním magnety,9kw, V, mn -,,Nm (obr.), IGBT střídačem (obr. ), mkroprocesorovým regulátorem synchronního motoru (obr.) a systémem pro vyhodnocení točvého momentu s tenzometrckým snímačem. Na základě doporučení výrobce motoru ÚOS Elektrcké pohony Plzeň, -..9

2 byly pro zmenšení zvlnění proudu synchronního motoru do sére se statorovým vnutím zařazeny tlumvky s ndukčností,mh. Obr. Rychloběžné soustrojí s asynchronním dynamometrem (vlevo) a synchronním motorem (vpravo) Obr. Expermentální IGBT střídač pro vysokootáčkový pohon Synchronní motor má ntegrovaný dvoupólový resolver pro snímání úhlového natočení rotoru. Pro vyhodnocení úhlového natočení rotoru byla vyvnuta elektroncká jednotka, která generuje budící sgnál resolveru khz a poskytuje dvanáctbtové rozlšení polohy 9 poloh na otáčku. Po resetu regulátoru a v kldových stavech se přenáší nformace o absolutní poloze rotoru do regulátoru prostřednctvím sérové sběrnce, př chodu pohonu se přenášejí nformace o relatvní poloze ve formě sgnálu IRC snímače. Další nformace o systému snímání úhlového natočení jsou uvedeny v []. Př úvodních zkouškách byl k regulac momentu použt systém s DSP TMSF. Př zkouškách v celém otáčkovém rozsahu mn - byl použt DSP regulátor na báz TMSF. Spínací frekvence střídače byla př zkouškách s prvním řídícím systémem khz, př zkouškách s novým řídícím systémem v celém otáčkovém rozsahu byla spínací frekvence khz a frekvence výpočtu regulační struktury momentu khz. Př budování soustrojí nebyl dostupný dynamometr výkonově a otáčkově sladěný se zkoušeným motorem. Proto mohl být motor zatěžován jen přblžně do čtvrtny jmenovtého momentu. I tak však bylo možno dobře ověřt možnost pohonu. Obr. DSP regulátor vysokootáčkového pohonu s TMSF s přídavnou kartou pro vyhodnocení úhlového natočení rotoru Obr. Fázorový dagram synchronního stroje př regulac momentu ÚOS Elektrcké pohony Plzeň, -..9

3 . TEORETICKÝ ROZBOR REGULACE MOMENTU Př řízení vysokootáčkového elektropohonu pro přeplňovací kompresor je nejnžší úrovní zpětnovazební regulace momentu. Ve sledované aplkac vycházíme ze standardních metod používaných u pohonů s PMSM. Metody pro regulac momentu synchronních strojů vycházejí ze základního vztahu: M =. p ( F F ) () p d q q d F d je složka magnetckého toku v ose d, F q je složka magnetckého toku v ose q, d je složka proudu statoru v ose d, q je složka proudu statoru v ose q, p p je počet pólových dvojc stroje. S použtím rovnc matematckého modelu synchronního stroje lze tento vztah dále rozepsat do tvaru: M =. p [( F + L ) L ] =. p ( F + L L ) () p f d d q q q d p q f d d q d F f je magnetcký tok rotoru, L d je podélná ndukčnost statorového vnutí a L q je příčná ndukčnost statorového vnutí. Jestlže pracuje stroj s plným magnetckým tokem, je složka proudu statoru d nulová a pro moment dostáváme vztah: M =. p F () p f q Bude-l mít stroj zanedbatelnou magnetckou nesymetr rotoru (L d =L q ), což je u strojů s permanentním magnety zpravdla splněno, bude platt rovnce () pro režm se zeslabeným magnetckým tokem. V tomto režmu působí reakce kotvy, daná složkou d, prot ndukovanému napětí a umožňuje provozovat stroj př rostoucí rychlost př stálé efektvní hodnotě napětí statoru. Rovnce () vyjadřuje analog se stejnosměrným strojem. Regulac proudu a momentu synchronního stroje je možno provádět buď v transformovaných souřadncích nebo regulací okamžtých hodnot fázových proudů ve vazbě na okamžtou polohu rotoru. V tomto případě je v režmu s plným magnetckým tokem generována žádaná hodnota proudu v dané fáz tak, že ampltuda proudu v dané fáz nastává v okamžku, kdy je rotor v kolmém postavení na osu vnutí této fáze. Žádané hodnoty proudů v jednotlvých fázích jsou posunuty vzájemně o a jejch okamžtý úhel je dán polohou rotoru. Prostorový vektor proudu statoru předbíhá rotor o 9. Regulace momentu prostřednctvím regulace okamžtých hodnot proudů ve fázích statoru byla mplementována a testována ve spojení s regulátorem na báz TMSF př otáčkách do mn -. Po doplnění adaptace parametrů regulátorů a predkce určení akčních velčn referenčních hodnot napětí na vstupech PWM modulátoru bylo dosaženo dobrých výsledků. Výsledky byly publkovány v []. V režmu se zeslabeným magnetckým tokem předbíhá prostorový vektor proudu statoru ndukované napětí. Obecně, pro režm se zeslabeným magnetckým tokem a pro L d =L q =L, vysthuje stuac fázorový dagram na obr.. V případě režmu s plným magnetckým tokem je d = a prostorový vektor proudu statoru leží v ose q. V obr. je R odpor vnutí statoru, U napětí statoru a U je ndukované napětí.. STRUKTURA REGULACE MOMENTU A JEJÍ IMPLEMENTACE Struktura regulace momentu PMSM použtá př zkouškách vysokootáčkového pohonu do mn - a mplementovaná v regulátoru na báz TMSF pracuje v pravoúhlé soustavě souřadnc d, q ve spojení s příslušným transformačním bloky. Blokové schéma struktury je uvedeno na obr.. Pro pohon přeplňovacího kompresoru se nepředpokládá zásadní využtí režmu PMSM se zeslabeným magnetckým tokem. Tento režm byl však do struktury zahrnut z důvodu plynulého dosažení jmenovtých otáček motoru mn - a pro případ kolísání vstupního napětí střídače. Jádro regulační struktury představuje lneární vektorovou regulac momentu synchronního motoru v pravoúhlé souřadncové soustavě. Odděleně se reguluje momentotvorná složka statorového proudu q, jejíž žádaná hodnota je vypočtena ze zadaného momentu a tokotvorná složka statorového proudu d, jejíž žádaná hodnota je v režmu s plným magnetckým tokem nulová. Skutečné hodnoty složek q, d jsou vypočteny z naměřených hodnot fázových proudů motoru s využtím nformace o okamžtém úhlovém natočení rotoru φ podle standardních vztahů: ÚOS Elektrcké pohony Plzeň, -..9

4 = U α β = V α W = U ϕ β d = cos + q = sn + α ϕ β + V snϕ cosϕ () Výstupy regulátorů složek q, d představují složky statorových napětí u q, u d. Tyto složky jsou v transformačních blocích přepočítány na referenční hodnoty fázových napětí opět s využtím nformace o okamžtém úhlu φ podle standardních vztahů: u α = u d cosϕ uqsnϕ u β = u d snϕ+ uqcosϕ u U = u α () u V u W = = u u β uα U u V Před zavedením referenčních hodnot fázových napětí do vstupů PWM modulátoru je v mplementované struktuře možno aktvovat blok zabezpečující zvýšení modulačního ndexu, tj. blok, který přepočítává vstupní hodnoty modulátoru tak, aby se zvýšla nejvyšší dosažtelná efektvní hodnota první harmoncké výstupního napětí střídače př konstantní hodnotě vstupního stejnosměrného napětí střídače. Šířkově-pulsní modulátor (PWM) generuje pulsy pro řízení IGBT se spínací frekvencí khz. Základní regulační struktuře je nadřazen algortmus pro regulac v režmu se zeslabeným magnetckým tokem. Systém v tomto režmu generuje nenulovou žádanou demagnetzační složku statorového proudu d * tak velkou, aby se ampltuda referenčních napětí zadávaných do PWM modulátoru udržovala na nastavené hodnotě (př zkouškách bylo nastaveno přblžně % maxmální hodnoty). Žádaná hodnota d * je určena jako součet výstupu PI regulátoru ampltudy vstupních referenčních napětí PWM modulátoru a výpočtového bloku, který určuje velkost d ** výpočtem pro případ chodu naprázdno, tj. pro kompenzac té část ndukovaného napětí motoru, která převyšuje maxmální výstupní napětí střídače pro dané vstupní stejnosměrné napětí střídače a pro dané otáčky. Tento výpočtový blok zrychlí v přechodných jevech čnnost zpětnovazební smyčky pro regulac ampltudy referenčních napětí. Čnnost popsovaného výpočtového bloku je založena na následujících vztazích: přírůstek ndukovaného napětí, který je po přechodu do režmu se zeslabeným magnetckým tokem potřeba elmnovat složkou d ** je dán vztahem: U = L ω = kφ F ω ω ) () d d f ( pr V tomto vztahu je L d ndukčnost statoru, ω je mechancká úhlová rychlost, k Φ je konstanta motoru určující závslost mez ndukovaným napětím, magnetckým tokem rotoru a otáčkam a ω pr je úhlová rychlost, př které nastává přechod do režmu se zeslabeným tokem př daném vstupním napětí střídače ve stavu naprázdno. Předpokládáme-l proměnné vstupní napětí střídače, je hodnota ω pr pro stav naprázdno přímo úměrná vstupnímu stejnosměrnému napětí střídače podle vztahu: ω =k U () pr pu DC V tomto vztahu je k pu konstanta úměrnost a U DC je vstupní stejnosměrné napětí střídače. Úpravou vztahů () a () se získá výsledný vztah pro výpočet složky d **, která elmnuje v režmu se zeslabeným magnetckým tokem přírůstek ndukovaného napětí: ÚOS Elektrcké pohony Plzeň, -..9

5 ** d kpu UDC = CFM ( ) () ω Pro C FM platí: C FM k = Φ F L d f (9) Obr. Bloková struktura regulace momentu vysokootáčkového pohonu Regulátor ampltudy vstupních referenčních napětí PWM modulátoru poskytuje na svém výstupu složku žádané hodnoty d, která se uplatňuje především na vytvoření dostatečné napěťové rezervy na výstupu střídače pro pokrytí úbytku napětí na vntřní mpedanc statorových vnutí př proměnném zatěžovacím momentu. Skutečná hodnota ampltudy vstupních referenčních napětí PWM modulátoru, sloužící k výpočtu regulační odchylky, je vypočtena ze složek u d a u q prostřednctvím Pythagorovy věty. Zvolená koncepce výpočtu žádané hodnoty složky d v režmu se zeslabeným magnetckým tokem vychází z nutnost reálné mplementace v řídícím mkrokontroléru, který pracuje v reálném čase. V případě vysokootáčkového pohonu se čas, který je v řídícím mkrokontroléru k dspozc na výpočet celé regulační struktury, ještě zmenšuje. Proto výpočet hodnoty d ** podle vztahu () respektuje pouze nárůst ndukovaného napětí, nkol kolísání úbytku napětí na mpedanc statorového vnutí př kolísání zatížení motoru. Respektování úbytku napětí na statorové mpedanc v tomto výpočetním bloku by neúměrně zvýšlo časovou náročnost výpočtu př vykonávání algortmu v reálném čase. Výhodou popsané metody řízení pohonu v režmu se zeslabeným magnetckým tokem jsou naprosto plynulé přechody mez režmy s plným a zeslabeným magnetckým tokem. Algortmus režmu se zeslabeným ÚOS Elektrcké pohony Plzeň, -..9

6 magnetckým tokem pracuje v režmu s plným magnetckým tokem, avšak žádaná hodnota d * je omezena na nulu. An v režmu se zeslabeným magnetckým tokem, kdy př rostoucích otáčkách roste složka proudu d, nesmí celkový proud motoru překročt hodnotu proudového omezení. Proto je v regulační struktuře zařazen blok, který př vzrůstu složky d případně začne omezovat požadovanou hodnotu q tak, aby nebyla překročena maxmální přípustná hodnota celkového proudu motoru (proudové omezení). Popsaná regulační struktura se v regulátoru provádí s frekvencí khz. Hlavní funkční část regulace se provádí v přerušení a je mplementována v jazyce assembler. Na pozadí programu je mplementována v jazyce C jednak logka pohonu (například přepínání režmů, nastavování parametrů) a dále poměrně rozsáhlá a komfortní programová vývojová a montorovací podpora. Př generování PWM s frekvencí khz bylo zjštěno, že rezerva výpočetního času je mnmální, přblžně -%. Určtou možností pro zvýšení rezervy výpočetního času je redukce možností programové vývojové podpory. Tento krok však nemá smysl, neboť zvýšení frekvence vykonávání regulačního algortmu by bylo účelné jen ve spojení se zvýšením frekvence PWM. To by však vedlo k nežádoucímu zvýšení spínacích ztrát a snížení účnnost střídače.. PŘÍKLADY VÝSLEDKŮ TESTOVACÍCH MĚŘENÍ V následujícím odstavc je uvedeno několk průběhů, které byly naměřeny na realzovaném expermentálním pohonu. Byly prováděny zejména zkoušky, př kterých se motor rozbíhal naprázdno př různých momentech a dále zkoušky př zatížení, př kterých byly otáčky udržovány na konstantní hodnotě prostřednctvím zpětnovazební smyčky dynamometru. Jak jž bylo uvedeno výše, vzhledem k omezenému momentu dynamometru mohly být zkoušky se zatížením prováděny jen př dílčím zatížení testovaného synchronního motoru. [A], U [p.u.], f [Hz/] 9 - -,,,,,,, - t[s] f [Hz/] [A], U [p.u], f [Hz/] 9 -,,,,,,, - t[s] q[a] f [Hz/] Obr. Průběhy složek d, q, ampltudy referenčního napětí a otáček (frekvence) př rozběhu naprázdno na mn - př momentu,nm bez korekce modulačního ndexu Obr. Průběhy složek d, q, ampltudy referenčního napětí a otáček (frekvence) př rozběhu naprázdno na mn - př momentu,nm s korekcí modulačního ndexu, Uref [p.u.] -,,,,, - Uref [p.u.], Uref [p.u.] -,,,,, - Uref [p.u.] t [s] t[s] Obr. Časový průběh referenčního napětí zadávaného do PWM modulátoru a ampltudy první harmoncké bez korekce modulačního ndexu Obr.9 Časový průběh referenčního napětí zadávaného do PWM modulátoru a ampltudy první harmoncké s korekcí modulačního ndexu ÚOS Elektrcké pohony Plzeň, -..9

7 [A],, f [Hz/] 9 - t[s] f [Hz/] [A],, f [Hz/] -,,, - t [s] f [Hz/] Obr. Průběhy složek d, q, ampltudy referenčního napětí a otáček (frekvence) př rozběhu naprázdno na mn - př momentu,nm následně změněném na,nm Obr. Průběhy složek d, q, ampltudy referenčního napětí a otáček (frekvence) př rozběhu naprázdno na mn - př momentu,nm následně změněném na,nm [A],, f [Hz/] -,,,,,, t [s] f [Hz/] [A],, f [Hz/] 9 -,,,,, - t [s] f [Hz/] Obr. Detal zahájení rozběhu pohonu naprázdno př momentu,nm Obr. Skok zatížení z na,nm př otáčkách mn - Na obr. jsou uvedeny průběhy velčn pohonu př rozběhu naprázdno z na mn - př momentu,nm ( q =,A) bez korekce zvyšující modulační ndex. Falovou barvou je znázorněn průběh skutečné hodnoty složky q, tmavě modrou barvou je znázorněn průběh skutečné hodnoty složky d, průběh otáček je znázorněn červeně (v měřítku Hz/), průběh ampltudy referenčního napětí zadávaného do PWM modulátoru v poměrných jednotkách (maxmum=) je modrý. Na obr. jsou záznamy velčn př stejném rozběhu, avšak př zavedení korekce zvyšující modulační ndex. Je zřejmé, že př zavedení korekce dosahuje př plných otáčkách demagnetzační složka proudu d menší hodnoty. Z obrázků a 9 jsou zřejmé průběhy referenčních napětí na vstupu PWM modulátoru bez korekce modulačního ndexu a s korekcí modulačního ndexu. Na obrázcích a jsou příklady dalších průběhů složek d, q, ampltudy referenčního napětí a otáček př rozbězích naprázdno bez korekce modulačního ndexu. Př těchto rozbězích byla měněna žádaná hodnota momentu, to se projeví na změně rychlost vzrůstu otáček. Z obrázků,,, je zřejmé, že s rostoucí rychlostí, tj. statorovou frekvencí, roste zvlnění složek d, q a ampltudy referenčního napětí. To je dáno skutečností, že s rostoucí rychlostí klesá počet perod PWM a tím akčních zásahů přpadajících na jednu perodu první harmoncké výstupního napětí střídače. Na obrázcích a jsou detaly průběhů velčn pohonu sejmuté v krátkém čase. Na obr. je detal zahájení rozběhu naprázdno př momentu,nm ( d, q, ampltuda referenčního napětí a otáčky), na obr. jsou průběhy velčn pohonu př skoku zatížení z na,nm př mn - ( d v obr. světle modře, q, ampltuda referenčního napětí a otáčky). ÚOS Elektrcké pohony Plzeň, -..9

8 . ZÁVĚR Výsledky testovacích měření uvedené v předcházejícím odstavc dokládají plnou funkčnost a dobré regulační vlastnost pohonu. Pouze př velm rychlých rozbězích se projeví určté zpoždění regulační smyčky ampltudy referenčního napětí. Vzhledem k tomu, že jedná jen o vysoce dynamcké stavy a ve sledované aplkac se nepředpokládá velká míra využtí režmu se zeslabeným magnetckým tokem, není toto zpoždění regulační smyčky zásadním problémem. V dalším výzkumu se chceme zaměřt na ověření vlastností pohonu ve spojení s reálnou mechanckou zátěží přeplňovacím kompresorem -ve vazbě na požadavky řízení spalovacího motoru. Přeplňovací kompresory pracují v okolí otáček mn - u spalovacích motorů větších výkonů. U spalovacích motorů např. pro osobní automobly pracují přeplňovací kompresory s otáčkam až v okolí mn -. Proto se v další prác chceme věnovat řízení elektromotorů pro uvedenou aplkac v této otáčkové oblast.. LITERATURA [] Čeřovský Z., Novák J., Novák M., Čambál M.: Dgtal Controlled Hgh Speed Synchronous Motor, Konference EPE PEMC, Poznaň, Polsko. [] Čambál, M. - Novák, M. - Novák, J.: Study of Synchronous Motor Rotor Poston Measurng Methods. th Internatonal Conference on Electrcal Drvers and Power Electroncs. Zagreb, Chorvatsko: KoREMA, [] Lettl, J., Flgl, S.: Matrx Converter n Hybrd Drves. Sborník z th Internatonal Conference Problems of Present-dayElectrotechncs, PPE, Vol.,, Kyv, Doc. Ing. Jaroslav Novák, CSc. Doc. Ing. Jaroslav Novák, CSc. ukončl studum na Fakultě elektrotechncké ČVUT v Praze v oboru slnoproudá elektrotechnka v roce 99. V roce 99 ukončl studum ve vědecké výchově na téže fakultě na Katedře elektrckých pohonů a trakce. Od roku 99 pracoval jako odborný asstent, od roku jako docent na Ústavu přístrojové a řídící technky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Svou odbornou čnnost zaměřuje zejména do oblastí elektrckých pohonů, výkonové elektronky, testování elektromechanckých soustav a mkroprocesorového řízení. E-mal: Ing. Martn Novák, Ph. D. Ing. Martn Novák, Ph. D. dokončl v roce magsterské studum v oboru Přístrojová a řídcí technka na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kde pokračoval doktorandským studem v oboru Techncká kybernetka. Od roku působí jako odborný asstent na Ústavu Přístrojové a řídcí technky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Mez jeho hlavní oblast zájmu patří nasazení mkroprocesorů, zpracování sgnálu, měřící metody a řídící systémy. E-mal: Prof. Ing. Zdeněk Čeřovský, DrSc. Prof. Ing. Zdeněk Čeřovský, DrSc. Pracoval v závodech ČKD v různých funkcích. Pracoval v Ústavu pro elektrotechnku ČSAV jako vědecký pracovník a pozděj jako ředtel ústavu. V roce 99 přešel na ČVUT FEL, kde pracuje jako vědecký pracovník a profesor do současnost. Přednáší teor elektrckých strojů, elektromagnetckou kompatbltu a elektrcké pohony v trakc. Přednáší v kurzech doktorandského studa elektromagnetckou kompatbltu a nové směry ve stavbě výkonových elektronckých měnčů. Je členem Výzkumného centra Spalovacích motorů a automoblů Josefa Božka, kde pracuje v oboru trakčních pohonů elektrckých hybrdních automoblů. Hlavním předmětem jeho vědeckých prací jsou přechodné jevy v systémech elektrckých pohonů a v měnčích výkonové elektronky. E-mal: ÚOS Elektrcké pohony Plzeň, -..9

ŘÍZENÍ OTÁČEK ASYNCHRONNÍHO MOTORU

ŘÍZENÍ OTÁČEK ASYNCHRONNÍHO MOTORU ŘÍZENÍ OTÁČEK AYNCHONNÍHO MOTOU BEZ POUŽITÍ MECHANICKÉHO ČIDLA YCHLOTI Petr Kadaník ČVUT FEL Praha, Techncká 2, Praha 6 Katedra elektrckých pohonů a trakce e-mal: kadank@feld.cvut.cz ANOTACE V tomto příspěvku

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně 9. Měření knetky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně Gavolův experment (194) zdroj vzorek synchronní otáčení fázový posun detektor Měření dob žvota lumnscence Frekvenční doména - exctace harmoncky

Více

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC Vždy na Vaší straně Užvatelská příručka Thermolnk P Thermolnk RC OBSAH ÚVOD 1 Základní dokumentace... 3 2 Označení CE... 3 INSTALACE 3 Instalace zařízení... 3 3.1 Seznam balení... 3 3.2 Uchycení... 3 4

Více

Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens

Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens Analýza chování servopohonů u systému CNC frmy Semens Analyss and behavour of servo-drve system n CNC Semens Bc. Tomáš áčalík Dplomová práce 00 UTB ve Zlíně, Fakulta aplkované nformatky, 00 4 ABSTRAKT

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka 1.Úvod teoretcký pops Konverze kmtočtu Štěpán Matějka Směšovač měnč kmtočtu je obvod, který přeměňuje vstupní sgnál s kmtočtem na výstupní sgnál o kmtočtu IF. Někdy bývá tento proces označován také jako

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K Ostrava 2006 Obsah předmětu 1. ČÍSELNÉ SOUSTAVY... 2 1.1. Číselné soustavy - úvod... 2 1.2. Rozdělení číselných soustav... 2 1.3. Polyadcké číselné soustavy... 2

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

Strojní park spoleènosti

Strojní park spoleènosti Strojní park spoleènost Obsah: 1. Lsovna tenkých plechů 1 2. Svařování a klempírna 2 3. Mechancké opracování 3 4. Navjárna vnutí rotorů a statorů 5 5. Impregnace 5 6. Montáž 5 7. Zkušebna 5 8. Lakovna

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

Vysoká škola Báňská. Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola Báňská. Technická univerzita Ostrava Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Nasazení jednočipových počítačů pro sběr dat a řízení Rešerše diplomové práce Autor práce: Vedoucí práce: Bc. Jiří Czebe Ing. Jaromír ŠKUTA, Ph.D. 2015

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2)

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 27. 3. 2013 Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) 5.5 REGULOVANÉ SOUSTAVY Regulovaná

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Funkce G130/G150/S150

Funkce G130/G150/S150 Funkce G130/G150/S150 TIA na dosah Siemens AG. All rights reserved. Funkce pohonu SINAMICS G130/G150/S150 Základní funkce pohonu: identifikace motoru, optimalizace účinnosti, rychlá magnetizace asynchronních

Více

Klíčová slova centrifugal compressor; CFD; diffuser; efficiency; impeller; pressure ratio; return channel

Klíčová slova centrifugal compressor; CFD; diffuser; efficiency; impeller; pressure ratio; return channel Výzkum a vývoj průtočné části radiálních turbokompresorů FI-IM3/195 18.1.2006 21.5.2009 U - Ukončený projekt Cílem projektu je nalézt, pomocí CFD metod, vzájemnou závislost mezi tvarem detailů průtočné

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

Turbokompresor s vysokootáčkovým motorem ATUR 233/40

Turbokompresor s vysokootáčkovým motorem ATUR 233/40 Turbokompresor s vysokootáčkovým motorem ATUR 233/40 Jiří Ředina, Pavel Lasák, VUES Brno s.r.o. Pavel Schustr, ATEKO a.s. Pro zajištění výroby elektrické energie v budoucích elektrárnách, které budou využívat

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ Prof. Ing. Mloš Mařík, CSc. BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ RESUMÉ: Jedním z důležtých a přtom nepřílš uspokojvě řešených problémů výnosového oceňování podnku je kalkulace

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

[ ] 6.2.2 Goniometrický tvar komplexních čísel I. Předpoklady: 4207, 4209, 6201

[ ] 6.2.2 Goniometrický tvar komplexních čísel I. Předpoklady: 4207, 4209, 6201 6.. Gonometrcký tvar kompleních čísel I Předpoklad: 07, 09, 60 Pedagogcká poznámka: Gonometrcký tvar kompleních čísel není pro student njak obtížný. Velm obtížné je pro student s po roce vzpomenout na

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák *

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák * Znamená vyšší korupce dražší dálnce? Evdence z dat Eurostatu Mchal Dvořák * Článek je pozměněnou verzí práce Analýza vztahu mez mírou korupce a cenovou úrovní nfrastrukturních staveb, kterou autor zakončl

Více

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

Obr.3-1: Kategorie elektrických motorů

Obr.3-1: Kategorie elektrických motorů 3 SŘÍDAVÉ POHONY Klasické DC motory s mechanickým komutátorem pomalu, ale jistě ztrácejí svůj podíl na pohonářském trhu a jsou postupně nahrazovány buď asynchronními nebo synchronními motory. Na obr.3-1

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

Reluktanční motor a elektromobil

Reluktanční motor a elektromobil SRM a elektromobil - 1 - Reluktanční motor a elektromobil (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2008 Pro pohon elektrických vozidel se nejčastěji používají stejnosměrné komutátorové motory, stejnosměrné motory s

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO

PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO MAPOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ŘIMNÁČ MARTIN 1, ŠUSTA RICHARD 2, ŽIVNŮSTKA JIŘÍ 3 Katedra řídcí technky, ČVUT-FEL, Techncká 2, Praha 6, tel. +42 224 357 359, fax. +

Více

1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2.

1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2. 1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2. Potvrzení dodávky 7 2.1 Kód označení typu 7 2.2 Uskladnění 7 2.3

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E NORDAC SK 700E 1 Všeobecné Řada měničů NORDAC SK 700E je důsledným pokračováním dalšího vývoje osvědčené řady vector. Tyto přístroje se vyznačují vysokou modularitou při současně optimálních regulačních

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU Základní úkole ěření je seznáit posluchače s vlastnosti asynchronního otoru v různých provozních stavech a s ožnosti využití provozu otoru v generátorické chodu a v režiu

Více

Regulované pohony jako zdroj provozních úspor

Regulované pohony jako zdroj provozních úspor Naďa Pavelková, ABB s.r.o., 04/2014 Regulované pohony jako zdroj provozních úspor May 6, 2014 Slide 1 May 6, 2014 Slide 3 Současně využívaný výkonový prvek IGCT kombinuje přednosti GTO tyristorů a IGBT

Více

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav stavební mechanky Doc. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES TEZE

Více

Evaluation of Interferograms Using a Fourier-Transform Method

Evaluation of Interferograms Using a Fourier-Transform Method ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra fzk Vhodnocování nterferogramů metodou Fourerov transformace Evaluaton of Interferograms Usng a Fourer-Transform Method dplomová práce Studní

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 7

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 7 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy Přednáška 7 Obsah Mechanismy s přerušovaným pohybem Řízení mechanismů s přerušovaným pohybem Promítací přístroj

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Pohonná jednotka rotačního výměníku Technicko-provozní dokumentace

Pohonná jednotka rotačního výměníku Technicko-provozní dokumentace Pohonná jednotka rotačního výměníku Technicko-provozní dokumentace DTR-RHE-ver.4 (05.2009) Rozvaděč je vyroben shodně s Evropskou Normou: IEC/EN 60439-1 + AC Nízkonapěťové rozvaděče a rozvaděče www.vtsgroup.com

Více

WP06: WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. optimalizace, dynamika rotorů a přiřazení pro účinné přeplňované motory

WP06: WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. optimalizace, dynamika rotorů a přiřazení pro účinné přeplňované motory Popis obsahu balíčku WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. WP06: WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Chraňte svůj výrobní proces před poškozením a prostoji

Chraňte svůj výrobní proces před poškozením a prostoji Chraňte svůj výrobní proces před poškozením a prostoji Hlídač zatížení Emotron M20 Vaše pojistka proti Hlídač zatížení Emotron M20 šetří váš čas proces a peníze. Ochrání vaše čerpadla a ostatní vybavení

Více

Měření výkonu motorů

Měření výkonu motorů 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních zařízení

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI Jaromír Škuta a Lubomír Smutný b a) VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR, jaromir.skuta@vsb.cz b) VŠB-Technická

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY MODELOVÁÍ POPTÁVKY, ABÍDKY A TRŽÍ ROVOVÁHY Schéma tržní rovnováhy Modely otávky na trhu výrobků a služeb Formulace otávkové funkce Komlexní model Konstrukce modelu otávky Tržní otávka Dynamcké modely otávky

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Konference ANSYS 2011 Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Jakub Hromádka, Jindřich Kubák Techsoft Engineering spol. s.r.o., Na Pankráci

Více

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí Ochrany alternátorů Ochrany proti zkratům a zemním spojení Vážné poruchy zajistit vypnutí stroje. Rozdílová ochrana Podélná RO porovnává vstup a výstup objektu (častější) Příčná RO porovnává vstupy dvou

Více

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR Katalog výrobků : KROKOVÉ MOTORY OBSAH 1. Všeobecné údaje 2. Kroková reverzační pohonná jednotka SMR 300-100-RI/24 3. Kroková reverzační pohonná jednotka

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie Zkouškový test z fyzkální a kolodní cheme VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 9 mnut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. Uotázeksvýběrema,b,c...odpověd b kroužkujte.platí:

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

Základy elektrotechniky řešení příkladů

Základy elektrotechniky řešení příkladů Název vzdělávacího programu Základy elektrotechniky řešení příkladů rčeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor ng. Petr Vavřiňák Název a sídlo školy Střední

Více

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER Co je to MOTORKONTROLLER? MOTORKONTROLLER je přizpůsobivé řešení pro úsporu elektrické energie, vyvinuté a vyráběné v Německu. Optimalizuje energetickou účinnost třífázových asynchronních motorů při zachování

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.08 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Elektrické pohonné jednotky série TP Technický katalog

Elektrické pohonné jednotky série TP Technický katalog Elektrické pohonné jednotky série TP Technický katalog 50 let zkušeností ve vývoji a výrobě zdvihacích zařízení a pojezdových mechanismů Podem Osvědčená a stabilní kvalita 2 Volbou výrobků Podem získáváte:

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010

WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010 WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE WAMS ORIENTED TO DISTRIBUTION NETWORKS Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno 9th International Conference CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010

Více

MALÉ STEJNOSMĚRNÉ MOTORY MAXON

MALÉ STEJNOSMĚRNÉ MOTORY MAXON MALÉ STEJNOSMĚRNÉ MOTORY MAXON MALÉ STEJNOSMĚRNÉ MOTORY MAXON Verze 1.1 (18.7.2002) UZIMEX PRAHA, spol. s r.o. 1/55 OBSAH 1. Postavení malých motorů na světovém trhu 4 1.1. Informovanost o malých motorech

Více