Komentář k plnění výdajové části rozpočtu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář k plnění výdajové části rozpočtu"

Transkript

1 Komentář k plnění výdajové části rozpočtu Ozdravování hospodářských zvířat-odchyt psů Výdaje zde vynaložené byly na nákup krmiva pro odchycené psy a jejich očkování v ceně 1.139,-- Kč. Obecní les Náklady představují výdaje související s těžbou dřeva. Patří sem i mzdové náklady na zalesnění a nákup lesních sazenic, vše ve výši ,-- Kč. Místní komunikace Rekonstrukce místních komunikací Největší část zde tvoří výdaje na opravu místních komunikací, t. j. celkem ,06 Kč. Opravy se týkaly cest v lokalitách: Kempčice, Martynki, Gabryše a Pod Vilou a Dědina. Pronájem silničních návěstidel na I/11 Obec uhradila pronájem dočasně umístěných semaforů na silnici I/11. Plužení Na plužení místních komunikací a chodníků v zimním období včetně posypu bylo vynaloženo ,-- Kč. Místní komunikace Kempčice Obec vybudovala novou místní komunikaci v hodnotě ,60 Kč v osadě Kempčice, kde vzniká nová zástavba. Příspěvek na dopravní obslužnost Na základě smlouvy o závazku veřejné služby, Obec uhradila za zajištění dopravní obslužnosti obce veřejnou osobní linkou dopravu v soboty, neděle a státem uznané svátky firmě Veolia Transport Morava (BUS Slezsko) - celkem ,-- Kč. Ostatní záležitosti v dopravě Jsou zde zahrnuty běžné náklady související s provozem podchodů a podjezdů: především spotřeba elektrické energie a údržba výtahů. Celkem ,19Kč Hrádek-vodovod, lokalita Lyngi, lokalita U hřiště Jedná se o stavbu dvou vodovodů, na které Obec obdržela dotace: z Ministerstva zemědělství ,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje ,90 Kč vlastní prostředky ,10 Kč přijatý úvěr ,-- Kč Kanalizace obce Výdaje na opravu dešťové kanalizace v lokalitě Záplotí ve výši 9.400,- Kč a dohoda o narovnání s firmou Ingnova Ostrava ve výši ,-- Kč. Příspěvek polské základní škole Obec poskytla příspěvek Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Hrádek 77 příspěvek na provoz ve výši ,-- Kč. Rovněž Obec převedla na základě přípisu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, odboru financí ze dne finanční prostředky, které jsou poskytovány v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (registrační č. projektu CZ.1.07/1.4.00/ ) 1. zálohu ve výši ,20Kč. 1/5

2 Příspěvek české základní škole Základní škole a Mateřské škole Hrádek 144, příspěvkové organizaci, Obec poskytla příspěvek ve výši ,-- Kč. Rovněž byla z rozpočtu Obce uhrazena částka ,-- Kč na nájemné v budově PZKO (využití kuchyně po dobu rekonstrukce školy)a na opravu tepelného čerpadla částka ,--Kč., které byly hrazeny nad rámec příspěvku na provoz. Příspěvek obcím na školství Obec uhradila na základě dohod o podmínkách plnění povinné školní docházky dle zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších dodatků a dle zákona č. 139/1995 Sb., za naše žáky navštěvující základní školy v okolních obcích neinvestiční náklady v celkové výši ,-- Kč, z toho: - Obci Bystřice ,-- Kč - Obci Návsí ,-- Kč - Městu Jablunkov 5.000,-- Kč. Knihovna Knihovna je umístěna v prostorách budovy Obecního úřadu. K čítá knihovní fond knihovny knihovních jednotek. Celkový počet registrovaných čtenářů v roce 2011 bylo 156, z toho čtenářů do 15 let je 85. Návštěvníci knihovny mají možnost využívat i veřejný internet: 208 uživatelů. Knihovnicí je paní P. Borská, která organizuje pasování nových čtenářů a rovněž exkurze a knihovnické lekce pro žáky obou základních škol. Náklady tvoří mzdy knihovnice a nákup materiálu a knih, celkem ,--Kč. Kronika Funkci kronikáře od roku 2010 vykonává pan Václav Fiedor. V roce 2011 byly prostředky vynaloženy na zakoupení USB a na nákup služeb Klimatologická data, vše v hodnotě 1.621,--Kč. Pomníky Hodnota 550,-- Kč vyjadřuje výdaje spojené s údržbou hrádeckých pomníků a zakoupení květin. Obecní zpravodaj a internetové stránky obce Obec vydává od února 1998 zpravodaj o informacích a o dění v obci. Na grafické úpravě se podílí ing. Jindřich Novák. Zpravodaj je rozesílán zdarma do každé domácnosti. Internetové stránky Obce spravuje a aktualizuje firma Web & Media - p. Pavel Znišťal. Náklady tvoří výdaje na zpracování zpravodaje, na aktualizaci internetových stránek a poštovné za odeslání zpravodaje. Celkem ,-- Kč. Kultura - Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) Členové SPOZ navštěvují jubilanty u příležitosti jejich 75., 80. a vyšších výročí narození (jubilanti obdrží dárkové balíčky v ceně 400,- Kč). U příležitosti dne učitelů bylo zorganizováno posezení s učiteli. Na začátku dubna se uskutečnila akce pod názvem Vyčistíme svou obec. Tradičně proběhl Den Dětí na hřišti. V červnu se 15 dětí zúčastnilo Vítání občánků. V srpnu byla zorganizována akce pod názvem Slavnosti rytíře Belka. V polovině října byli občané pozváni na obecní akci u příležitosti ukončení stavby koridoru. V listopadu proběhla akce Mikuláš s mikulášskou nadílkou pro všechny dětí z Hrádku. Na kulturu bylo vynaloženo celkem ,39 Kč. 2/5

3 Běh Hrádkem se uskutečnil již 17. ročník Běhu Hrádkem. Tato tradiční akce, kterou Obec organizuje společně s místními spolky (PZKO, TJ Sokol, SDH). Celkové výdaje ,-- Kč. Tělovýchovná činnost Obec poskytla příspěvek na provoz Tělovýchovné jednotě Hrádek ve výši ,- Kč a OS Kikibone Kč na fotbalové soustředění v Tatrách. Klub seniorů Pro seniory byl zorganizován zájezd do Kroměříže a okolí v hodnotě ,-- Kč (částečně pokryt z příspěvků seniorů). Rovněž byl pořízen nábytek v hodnotě ,-- Kč do jejich klubovny v prostorách OÚ. Klub seniorů zorganizoval v zasedací místnosti OÚ dvě výstavy: Velikonoční výstavu a výstavu Radostné Vánoce. Fond rozvoje bydlení V roce 2011 Obec poskytla šesti žadatelům půjčky na rekonstrukce svých obydlí ve výši ,--Kč. Bytové hospodářství V prostorách bývalé pošty byla vybudována další bytová jednotka. Celkem tak Obec vlastní již 4 byty. Další náklady zahrnují vodné a vývoz žumpy, spotřebu elektrické energie za společné prostory, celkem za bytové hospodářství ,68 Kč. Nebytové prostory Zde se jedná o výdaje spojené s chodem budovy obecního úřadu (č. p. 352): mzda uklízečky, materiál, čistící prostředky, vodné, teplo, spotřeba elektrické energie, revize hasičských přístrojů, oprava automatických dveří v budově celkem ,74 Kč. Veřejné osvětlení Náklady představují spotřebu elektrické energie ve výši ,-- Kč, nákup elektromateriálu ve výši ,-- Kč. Dále je průběžně prováděna běžná oprava a údržba veřejného osvětlení ,40 Kč. Správcem sítě je firma Nehlsen Třinec. Náklady celkem ,40 Kč. Pohřebnictví Obec Hrádek spravuje hřbitov u kostela SCEAV Hrádek. Výdaje ve výši ,-- Kč zahrnujíi odměnu hrobníka za kopání hrobů, spotřebu materiálu a opravu hospodářské budovy na hřbitově. Změna územního plánu Obec obdržela v roce 2010 dotaci na pořízení nového územního plánu, proto musí podávat poskytovateli dotace hlášení o udržitelnosti IOP. Náklady na toto hlášení činí v roce ,-- Kč. Komunální služby a územní rozvoj V loňském roce byl zakoupen osobní automobil ŠKODA OCTAVIA pro potřeby obecního úřadu v ceně ,-- Kč. Vozidlo ŠKODA FABIA bylo vyčleněno na rozvoz obědů. Odvoz odpadů Sběr odpadů je zabezpečován v souladu se smlouvou s firmou Nehlsen, spol. s.r.o.třinec. -nákup popelnic určených k prodeji ,-- Kč - poštovné 5.000,-- Kč - odvoz odpadů ,-- Kč 3/5

4 Údržba majetku obce Zde jsou zahrnuty především mzdy pracovníků technického úseku obce (včetně odvodů), pracovníků zařazených na veřejně prospěšné práce, nákup materiálu, údržbu chodníků, ochranné pomůcky, drobný hmotný dlouhodobý majetek (zahradní technika, mulčovač, motorová pila), okrasné keře a květiny, nákup pohonných hmot do křovinořezu, sekačky na trávu, traktoru a běžná údržba a opravy (oprava křovinořezu). Byly dokončeny informační tabule, prolézačky a zakoupena dřevěná socha Belka do parku před OÚ. Celkové výdaje jsou ve výši ,99 Kč. Rozvoz obědů Obec zde hradí odměnu pro pracovníka, který zajišťuje rozvoz obědů, nákup pohonných hmot a nákup služeb (obědy, které byly odebírány z jídelny v Bystřici) vše za ,-- Kč. Sbor dobrovolných hasičů Obec je zřizovatelem jednotky svazu dobrovolných hasičů. Z rozpočtu Obce byla v roce 2011 zakoupená zásahová přilba. Další výdaje tvoří pohonné hmoty, nákup materiálu, refundace mzdy, předplatné tisku, odběr elektrické energie v prostorách Hasičské zbrojnice. Celkem náklady ,94 Kč. Obecní zastupitelstvo Zahrnuje náklady na činnost obecního zastupitelstva. Funkci starosty vykonává p. Borski Robert, místostarosty Mgr. Kawulok Jakub. Předsedou finančního výboru je Ing. Cieślarová Dana, předsedou kontrolního výboru MVDr. Polok Roman a předsedou výboru pro národnostní menšiny p. Pilch Pavel. Hlavní část výdajů zde tvoří odměny za výkon funkce zastupitele obce a povinné odvody. Celkem náklady ,-- Kč. Správa obecního úřadu Schválený rozpočet ve výši tis.kč byl v průběhu roku navýšen na tis. Kč, skutečnost ,18Kč Položkové čerpání: - platy zaměstnanců ,-- Kč - ostatní mzdové náklady ,-- Kč - pojistné na soc. zabezpečení ,-- Kč - pojistné na zdravotní zabezpečení ,-- Kč - povinné pojistné na úrazové pojištění 8.126,-- Kč - knihy, tisk 8.657,-- Kč - nákup materiálu (kancelářské potřeby, kancelářský papír, tonery do kopírovacího stroje a do tiskáren, poštovní poukázky,tiskopisy) ,33 Kč - pohonné hmoty ,50 Kč - poštovné ,-- Kč - služby telekomunikační ,79 Kč - konzultační, poradenské a právní služby ,-- Kč - školení ,--Kč - ostatní služby (mytí auta, reinstalace programů Gordic, servisní softwarové práce, nákup stravenek, zpracování mezd, poplatky za televizi, rozhlas atd.) ,81Kč - opravy a udržování - služebního auta, kopírovacího stroje, psacího stroje, ,60Kč - cestovné 4.168,--Kč - občerstvení, pohoštění ,38Kč - věcné dary ,--Kč - úhrada za přestupky (přestupky řeší MěÚ Jablunkov) 7.500,--Kč - platby daní a poplatků ,77Kč 4/5

5 (zahrnuje mimo jiné i proúčtování daně z příjmu za obec, daňový výnos této daně si obec ponechává ve svém rozpočtu. Vypočítaná daň je pouze proúčtována: ,--Kč) - výdaje v sociálním fondu ,--Kč Služby peněžních ústavů Obec hradí poplatky za úroky a vedení svých účtů u bankovních ústavů - celkem ,90Kč. Pojištění majetku Jedná se o komplexní pojištění majetku Obce (živelní, havarijní) ,76 Kč. Převody do sociálního fondu Do fondu bylo v roce 2011 převedeno ,--Kč. Ostatní finanční operace Zde jsou účtovány příspěvky spolkům, jako např. Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova. Příspěvek do Sdružení obcí Jablunkovska činil v roce ,--Kč. Celkem ,80 Finanční vypořádání z r Částka ve výši 5.182,--Kč představuje vrátku nevyčerpané dotace: - společné volby do Zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR 4.837,--Kč - sčítání lidu, domů a bytů 345,--Kč Celkem výdaje za rok ,83 Kč 5/5

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 Václav Šlajs 1 OBSAH 1 Bilance rozpočtu 3-4 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 2.1 Běžné příjmy 4-5 2.1.1 Daňové příjmy 4-5 2.1.2 Nedaňové příjmy 5 2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy 5

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR březen 2014 OBSAH: Seznam použitých zkratek:... 4 I. Průvodní zpráva

Více

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Město Opočno IČO: 00275191 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Šárka Škrabalová starostka místostarosta Datum zveřejnění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více