IAS 40 Investice do nemovitostí (nový standard platí od )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IAS 40 Investice do nemovitostí (nový standard platí od 1.1.2001)"

Transkript

1 IAS 40 Investice do nemovitostí (nový standard platí od ) Definice Investice do nemovitostí - je majetek (pozemek n. budova n. část budovy n. obojí) držený vlastníkem n. nájemcem v rámci finančního n. operativního leasingu) z důvodu příjmů spíše z nájemného n. kapitálového zhodnocení než pro: a) využití při výrobě n. k dodávání zboží n. služeb b) prodeje v rámci běžného podnikání c) pro administrativní účely (Majetek užívaný vlastníkem naopak - je majetek držený (vlastníkem n. nájemcem v rámci finančního leasingu) pro využití při výrobě n. dodávání zboží n. služeb n. z administrativních důvodů.) Účetní hodnota je částka, v níž je aktivum uvedeno v rozvaze Reálná hodnota je částka za níž může být aktivum směněno mezi znalými, ochotnými stranami v nespřízněné transakci za obvyklých podmínek. Pořizovací cena (pořizovací náklady (cost value)) je částka zaplacená penězi n. peněžními ekvivalenty n. reálnou hodnotou jiné protihodnoty, vydaná za pořízení aktiva v době jeho pořízení n. výroby n. výstavby. Operativní leasing Nemovitost, která je předmětem operativního leasingu a kterou nájemce dále pronajímá, je klasifikována jako investice do nemovitostí tehdy a jen tehdy, a) jestliže v ostatních skutečnostech naplňuje definici investice do nemovitostí b) nájemce používá model reálné hodnoty Pokud zachytí jednu nemovitost v operativním pronájmu jako inv. do nem., pak musí i ostatní nemovitosti v operativním pronájmu, která dále pronajímá zachytit (vykázat) stejně. IAS 40 uvádí příklady nemovitostí: - pozemek držený spíše pro kapitálové zhodnocení, než z důvodu prodeje v krátké době, - pozemek držený pro v současnosti neurčené budoucí použití, - budova vlastněná vykazující společností (n. držená v rámci finančního leasingu) a pronajímaná v rámci operativního leasingu, - budova, která je prázdná, ale držená za účelem operativního pronájmu. Oproti tomu podle IAS 40 investicí do nemovitostí není: - nemovitost držená z důvodu prodeje v rámci běžného chodu společnosti n. nemovitost, která je pro prodej stavěna n. připravována (řeší IAS 2 Zásoby), - Nemovitost stavěná na základě požadavku třetí strany (řeší IAS 11 Stavební smlouvy), - nemovitost užívaná vlastníkem, včetně nemovitostí, které jsou drženy k užívání v budoucnu (řeší IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení), - nemovitosti, které jsou stavěny n. vyvíjeny aby se z nich v budoucnu staly investice do nemovitostí (do okamžiku dokončení jsou řešeny IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení). Určení bývá někdy dost obtížné.

2 Příklad modely oceňování Model pořizovací ceny (cost model) V tomto modelu se oceňují všechny investice do nemovitostí podle IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení, to je v pořizovací ceně snížené o oprávky a ztráty ze snížení hodnoty. 1) Nákup pozemku ) Prodej Peníze Pozemek investice Zisk z prodeje 2) 108 1) 100 1) 100 2) 100 2) 8 Rozvahy v jednotlivých letech Peníze -100 HV 0 Peníze -100 HV Peníze 8 HV Investice 100 Investice 100 HV HV HV Model fair value Fair value - vývoj ) Nákup pozemku 100 2) Přecenění na fair value k ) Přecenění na fair value k ) Prodej Peníze Pozemek investice Zisk z držení - gain 4) 108 1) 100 1) 100 3) 5 2) 10 2) 10 4) 105 Ztráty z držení- loss Zisk z prodeje investice 3) 5 4) 3 Rozvahy v jednotlivých letech Peníze -100 HV 10 Peníze -100 HV Peníze 8 HV Investice 100 Investice 105 HV HV HV

3 K příkladům: 1. Model fair value přeceňuje k datu rozvahy investici do nemovitosti na fair value a rozdíl z přecenění zachycuje výsledkově. Tento rozdíl potom ovlivní hospodářský výsledek v jednotlivých letech. 2. Model pořizovací ceny vykazuje investici do nemovitosti v pořizovací ceně. Pokud by byl důvod účtovat o ztrátě ze snížení hodnoty, účtovala by se tato ztráta v souladu s IAS 36 Snížení hodnoty aktiv. Pokud by se v uvedeném příkladu nejednalo o pozemek, ale o budovu, v modelu pořizovací ceny by se odpisovala dle odpisového plánu společnosti. 3. Zisky a ztráty z přecenění a z prodeje by se ve výsledovce vykazovaly kompensovaně. Transfery majetku z investic do nemovitostí a pozemky se provádí účtováním mezi účtem investic a účtem příslušného majetku. 3

4 IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory Standard se používá při účtování a vykazování státních grantů a jiných forem státní podpory. Nevztahuje se na : - problémy při účtování státních grantů, které odrážejí dopad měnících se cen - státní podpory ve formě výhod, jež jsou k dispozici při určování zdanitelného zisku nebo jsou určeny či omezeny oblastí daní (daňové prázdniny, investiční daňové úvěry, snížení sazby daně ze zisku apod.) - státní účasti při vlastnictví podniku Definice: Státní podpora akce státu, z níž podniku nebo skupině podniků plynou specifické ekonomické výhody, které se kvalifikují podle určitých kritérií. Nejde tedy o výhody poskytované nepřímo, pomocí akce, která ovlivní všeobecné obchodní podmínky, jako je poskytování infrastruktury nebo uvalení obchodních sankcí na konkurenty. Státní dotace podpora státu ve formě převodu prostředků podniku za minulé nebo budoucí splnění určitých podmínek týkajících se provozních činností podniku. Státní dotací nejsou: a) formy státní podpory, pro které se nedá stanovit hodnota b) transakce se státem, jež se nedají odlišit od normální obchodních transakcí podniku Dotace aktiv základní podmínkou získání je, že by podnik, který se pro ně kvalifikuje, měl zakoupit, postavit či jinak získat dlouhodobá aktiva. Mohou být stanoveny doplňující podmínky omezující typ nebo umístění aktiva nebo období, během kterých mají být získána nebo držena. Dotace výnosů státní dotace jiné než k aktivům Odpustitelné půjčky půjčky, kdy se půjčovatel zavazuje, že se za určitých předepsaných podmínek zřekne splacení Státní dotace - nevykazují se, pokud neexistuje přiměřená jistota, že a) podnik bude plnit podmínky, které jsou s dotací spojené b) dotace bude přijata (není samo o sobě dostatečným důkazem a) ) Vykazuje se stejným způsobem ať je přijata v hotovosti nebo formou snížení závazku vůči státu. Odpustitelné půjčky - jako státní půjčky, když existuje přiměřená jistota, že podnik splní podmínky pro její prominutí. Účetní zachycení dotací - jako výnosy za období nutné k jejich porovnání se souvisejícími náklady. Neúčtují se přímo do vlastního kapitálu! Doporučení (v případě různých typů podmínek na něž se váže) dotaci rozdělit podle 4

5 těchto podmínek. Státní dotace, která je pohledávkou jako kompenzace za již vzniklé náklady, se zahrně do výnosů v tom období, kdy je splatná. Nepeněžní státní dotace (ve formě nepeněžního aktiva, např. pozemku) dotace v reálné hodnotě aktiva do aktiv a výnosů Zveřejnění dotací dva možné přístupy: kapitálový přístup výnosový přístup Dotace vztahující se k aktivům (dvě varianty uznání) Rozvaha Výnos př.období Snížení účetní hodnoty aktiva Výsledovka Výnos po dobu životnosti aktiva Snížení částky odpisů po dobu životnosti aktiva Výkaz C-F Samostatná položka Samostatná položka Výsledovka Argumenty pro Dotace vztahující se k nákladům (dvě varianty uznání) Samostatně pod hlavičkou Odečteny při vykazování příbuzných snížení hodnoty nákladů Usnadní porovnání s podniky, Náklady by nebyly vynaloženy, které dotaci neobdržely kdyby dotace nebyla k dispozici Splácení státních dotací Dotace, které se stanou splatnými, se účtuje jako oprava účetního odhadu (IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby) Vztahující se k výnosům Uplatnit nejdříve proti jakémukoli neodepsanému opožděnému úvěru, zřízenému ve vztahu k dotaci Přebytek vykázat okamžitě jako náklad Vztahující se k aktivům Zvýšit hodnotu aktiva nebo snížit zůstatek výnosů příštích období o splatnou částku Okamžitě vykázat kumulativní dodatečný odpis jako náklad. Státní podpora - dosud nevyjasněné podmínky pro uznání i vykazování 5

6 IAS 38 - Nehmotná aktiva Definice: Nehmotné aktivum je identifikovatelné nepeněžní aktivum nehmotné povahy, držené pro a) využití ve výrobě b) dodávku zboží nebo služeb c) pro pronájmy jiným subjektům d) pro administrativní účely + musí vyhovovat vymezení aktiva Výzkum původní a plánované zkoumání s cílem získat nové vědecké nebo technické poznatky a vědomosti Vývoj použití výsledků výzkumu nebo jiných poznatků k navrhování nebo konstrukci nových nebo podstatně zdokonalených materiálů, zařízení, výrobků, postupů, a to před zahájením jejich komerční výroby nebo použití. Uznání nehmotného aktiva podmínky : - vyhovuje-li definici N.A. a aktiv obecně - lze-li jej spolehlivě ocenit. - je-li identifikovatelné Identifikovatelnost: - lze jej odlišit od goodwillu - lze jej samostatně prodat nebo pronajmout, aniž by se prodávala nebo pronajímala zároveň další aktiva (hmotný nosič, součást jiného hmotného majetku rozhodující je, která povaha hmotná či nehmotná převažuje) Kontrola (ovládání) N.A - vyplývá z práv, kterými podnik disponuje a která jsou právně vymahatelná, - pokud je podnik schopen z aktiva získat budoucí prospěch nebo zamezit přístupu ostatních k tomuto užitku( portfolio zákazníků nemůže být jako N.A.uznáno, ani tým kvalifikovaných manažerů) Budoucí ekonomické užitky - budoucí výnosy nebo úspory nákladů Goodwill - rozdíl mezi kupní cenou podniku a cenou sumy jeho jednotlivých majetkových složek. Nedojde-li k prodeji není potenciální goodwill aktivem, nelze jej spolehlivě ocenit, z toho plyne důležitost externích operací. Pořízení aktiva : a) nákupem od externího dodavatele b) vlastní činností c) v rámci podnikové kombinace a) ocenění pořizovací cenou b) ocenění vynaloženými výdaji spojenými se získáním aktiva do okamžiku jeho uznání. Výdaje na N.A., které byly vykázány jako náklady na předchozí výzkum nemohou být následně aktivovány. Náklady na vývoj mohou být aktivována (uznána) při splnění stanovených podmínek : proveditelnost dokončovacích prací, opravdovost záměru N.A. dokončit a používat či prodávat, schopnost jej využívat nebo prodávat, 6

7 dostupnost finančních zdrojů k dokončení vývoje a použití či prodeji, znalost způsobu jak bude N.A. přinášet ekonomické užitky, schopnost jej spolehlivě ocenit. c) reálnou hodnotou (vykázány mohou být i tak N.A., která nejsou uznána v účetní závěrce nabývaného podniku). Vodítka pro stanovení reálné hodnoty: kótované tržní ceny na aktivním trhu, ceny podobné transakce, která byla v současnosti uskutečněna, cena, která by vzešla z prodeje mezi ochotnými a znalými stranami, cena stanovená pomocí nepřímých metod. Reálnou hodnotu nelze stanovit, kdy N.A. nejsou oddělitelná, není důkaz o podobné transakci. Následné výdaje mohou být aktivovány pouze tehdy, pokud jsou vynaloženy na vývoj, který splňuje podmínky pro uznání N.A. Příklad: Podnik Vlk koupil 100% podíl v podniku Ovečka za 150 mil. Kč. Identifikovatelná čistá aktiva Ovečky činila k mil. Kč. Ovečka má ve svém portfoliu výrobek oblíbený u zákazníků znalec odhadli hodnotu této značky na 15 mil. Kč. Ovečka má dále vybudovánu síť stálých odběratelů podíl na trhu je odhadován na 5 mil. Kč (věrnost není smluvně zajištěna). Určete, jaká nehmotná aktiva bude Vlk vykazovat ve své konsolidované rozvaze. Identifikovatelná čistá aktiva 100 Značka Vlna 15 Zákazníci 0 Goodwill 35 Ocenění po výchozím uznání - model pořizovací ceny - model přecenění Doba použitelnosti - určitelná odepisují se, odpisy by měly odrážet získávané užitky z aktiva - neurčitelná - neodepisují se Zbytková hodnota by měla být nulová, s výjimkou přesně vymezených případů (smluvní závazek třetí strany o odkoupení, existence aktivního trhu s daným druhem aktiva a předpoklad jeho existence i po skončení doby použitelnosti Zahajovací výdaje nejsou nehmotným aktivem, zahrnou se do nákladů v období jejich vzniku, nelze je aktivovat. Tento standard zahrnuje všechen nehmotný majetek s výjimkou: - těch nehmotných aktiv, na která se vztahují jiné standardy (IAS 2, IAS 11, IAS 12, IAS 17, IAS 19, IFRS 4, IFRS 5) - těžebních práv a výdajů na průzkum, vývoj a těžbu nerostů, - finančních aktiv, která jsou definována IAS 39 Finanční nástroje:účtování a oceňování. 7

8 IAS 40 Investice do nemovitostí (nový standard platí od ) Definice Investice do nemovitostí - je majetek (pozemek n. budova n. část budovy n. obojí) držený vlastníkem n. nájemcem v rámci finančního n. operativního leasingu) z důvodu příjmů spíše z nájemného n. kapitálového zhodnocení než pro: a) využití při výrobě n. k dodávání zboží n. služeb b) prodeje v rámci běžného podnikání c) pro administrativní účely (Majetek užívaný vlastníkem naopak - je majetek držený (vlastníkem n. nájemcem v rámci finančního leasingu) pro využití při výrobě n. dodávání zboží n. služeb n. z administrativních důvodů.) Účetní hodnota je částka, v níž je aktivum uvedeno v rozvaze Ocenění: Reálná hodnota (fair value) je částka za níž může být aktivum směněno mezi znalými, ochotnými stranami v nespřízněné transakci za obvyklých podmínek. Pořizovací cena (pořizovací náklady (cost value)) je částka zaplacená penězi n. peněžními ekvivalenty n. reálnou hodnotou jiné protihodnoty, vydaná za pořízení aktiva v době jeho pořízení n. výroby n. výstavby. Operativní leasing v oblasti nemovitostí Nemovitost, která je předmětem operativního leasingu a kterou nájemce dále pronajímá, je klasifikována jako investice do nemovitostí tehdy a jen tehdy, a) jestliže v ostatních skutečnostech naplňuje definici investice do nemovitostí b) nájemce používá model reálné hodnoty Pokud zachytí jednu nemovitost v operativním pronájmu jako inv. do nem., pak musí i ostatní nemovitosti v operativním pronájmu, která dále pronajímá zachytit (vykázat) stejně. IAS 40 uvádí příklady nemovitostí: - pozemek držený spíše pro kapitálové zhodnocení, než z důvodu prodeje v krátké době, - pozemek držený pro v současnosti neurčené budoucí použití, - budova vlastněná vykazující společností (n. držená v rámci finančního leasingu) a pronajímaná v rámci operativního leasingu, - budova, která je prázdná, ale držená za účelem operativního pronájmu. Oproti tomu podle IAS 40 investicí do nemovitostí není: - nemovitost držená z důvodu prodeje v rámci běžného chodu společnosti n. nemovitost, která je pro prodej stavěna n. připravována (řeší IAS 2 Zásoby), - nemovitost stavěná na základě požadavku třetí strany (řeší IAS 11 Stavební smlouvy), - nemovitost užívaná vlastníkem, včetně nemovitostí, které jsou drženy k užívání v budoucnu (řeší IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení), - nemovitosti, které jsou stavěny n. vyvíjeny aby se z nich v budoucnu staly investice do nemovitostí (do okamžiku dokončení jsou řešeny IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení). Určení bývá někdy dost obtížné. Příklad modely oceňování 8

9 Model pořizovací ceny (cost model) V tomto modelu se oceňují všechny investice do nemovitostí podle IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení, to je v pořizovací ceně snížené o oprávky a ztráty ze snížení hodnoty. 1) Nákup pozemku ) Prodej Peníze Pozemek investice Zisk z prodeje 2) 108 1) 100 1) 100 2) 100 2) 8 Rozvahy v jednotlivých letech Peníze -100 HV 0 Peníze -100 HV Peníze 8 HV Investice 100 Investice 100 HV HV HV Model fair value (reálná hodnota) Fair value - vývoj ) Nákup pozemku 100 2) Přecenění na fair value k ) Přecenění na fair value k ) Prodej Peníze Pozemek investice Zisk z držení - gain 4) 108 1) 100 1) 100 3) 5 2) 10 2) 10 4) 105 Ztráty z držení- loss Zisk z prodeje investice 3) 5 4) 3 Rozvahy v jednotlivých letech Peníze -100 HV 10 Peníze -100 HV Peníze 8 HV Investice 100 Investice 105 HV HV HV K příkladům: 9

10 1. Model fair value přeceňuje k datu rozvahy investici do nemovitosti na fair value a rozdíl z přecenění zachycuje výsledkově. Tento rozdíl potom ovlivní hospodářský výsledek v jednotlivých letech. 2. Model pořizovací ceny vykazuje investici do nemovitosti v pořizovací ceně. Pokud by byl důvod účtovat o ztrátě ze snížení hodnoty, účtovala by se tato ztráta v souladu s IAS 36 Snížení hodnoty aktiv. Pokud by se v uvedeném příkladu nejednalo o pozemek, ale o budovu, v modelu pořizovací ceny by se odpisovala dle odpisového plánu společnosti. 3. Zisky a ztráty z přecenění a z prodeje by se ve výsledovce vykazovaly kompensovaně. Transfery majetku z investic do nemovitostí a pozemky se provádí účtováním mezi účtem investic a účtem příslušného majetku. IAS 38 - Nehmotná aktiva Definice: Nehmotné aktivum je identifikovatelné nepeněžní aktivum nehmotné povahy, držené pro e) využití ve výrobě f) dodávku zboží nebo služeb g) pro pronájmy jiným subjektům h) pro administrativní účely + musí vyhovovat vymezení aktiva Výzkum původní a plánované zkoumání s cílem získat nové vědecké nebo technické poznatky a vědomosti Vývoj použití výsledků výzkumu nebo jiných poznatků k navrhování nebo konstrukci nových nebo podstatně zdokonalených materiálů, zařízení, výrobků, postupů, a to před zahájením jejich komerční výroby nebo použití. Uznání nehmotného aktiva podmínky : - vyhovuje-li definici N.A. a aktiv obecně - lze-li jej spolehlivě ocenit. - je-li identifikovatelné Identifikovatelnost: - lze jej odlišit od goodwillu - lze jej samostatně prodat nebo pronajmout, aniž by se prodávala nebo pronajímala zároveň další aktiva (hmotný nosič, součást jiného hmotného majetku rozhodující je, která povaha hmotná či nehmotná převažuje) Kontrola (ovládání) N.A - vyplývá z práv, kterými podnik disponuje a která jsou právně vymahatelná, - pokud je podnik schopen z aktiva získat budoucí prospěch nebo zamezit přístupu ostatních k tomuto užitku( portfolio zákazníků nemůže být jako N.A.uznáno, ani tým kvalifikovaných manažerů) Budoucí ekonomické užitky - budoucí výnosy nebo úspory nákladů Goodwill - rozdíl mezi kupní cenou podniku a cenou sumy jeho jednotlivých majetkových složek. Nedojde-li k prodeji není potenciální goodwill aktivem, nelze jej spolehlivě ocenit, 10

11 z toho plyne důležitost externích operací. Pořízení aktiva : a) nákupem od externího dodavatele b) vlastní činností c) v rámci podnikové kombinace Ocenění: d) ocenění pořizovací cenou e) ocenění vynaloženými výdaji spojenými se získáním aktiva do okamžiku jeho uznání. Výdaje na N.A., které byly vykázány jako náklady na předchozí výzkum nemohou být následně aktivovány. Náklady na vývoj mohou být aktivovány (uznány) při splnění stanovených podmínek : - proveditelnost dokončovacích prací, - opravdovost záměru N.A. dokončit a používat či prodávat, - schopnost jej využívat nebo prodávat, - dostupnost finančních zdrojů k dokončení vývoje a použití či prodeji, - znalost způsobu jak bude N.A. přinášet ekonomické užitky, schopnost jej spolehlivě ocenit. f) reálnou hodnotou (vykázány mohou být i tak N.A., která nejsou uznána v účetní závěrce nabývaného podniku). Vodítka pro stanovení reálné hodnoty: - kótované tržní ceny na aktivním trhu, - ceny podobné transakce, která byla v současnosti uskutečněna, - cena, která by vzešla z prodeje mezi ochotnými a znalými stranami, - cena stanovená pomocí nepřímých metod. Reálnou hodnotu nelze stanovit, kdy N.A. nejsou oddělitelná, není důkaz o podobné transakci. Následné výdaje mohou být aktivovány pouze tehdy, pokud jsou vynaloženy na vývoj, který splňuje podmínky pro uznání N.A. Příklad: Podnik Vlk koupil 100% podíl v podniku Ovečka za 150 mil. Kč. Identifikovatelná čistá aktiva Ovečky činila k mil. Kč. Ovečka má ve svém portfoliu výrobek oblíbený u zákazníků znalec odhadli hodnotu této značky na 15 mil. Kč. Ovečka má dále vybudovánu síť stálých odběratelů podíl na trhu je odhadován na 5 mil. Kč (věrnost není smluvně zajištěna). Určete, jaká nehmotná aktiva bude Vlk vykazovat ve své konsolidované rozvaze. Identifikovatelná čistá aktiva 100 Značka Vlna 15 Zákazníci 0 Goodwill 35 Ocenění po výchozím uznání - model pořizovací ceny - model reálné hodnoty (přecenění) 11

12 Doba použitelnosti - určitelná odepisují se, odpisy by měly odrážet získávané užitky z aktiva - neurčitelná - neodepisují se Zbytková hodnota by měla být nulová, s výjimkou přesně vymezených případů (smluvní závazek třetí strany o odkoupení, existence aktivního trhu s daným druhem aktiva a předpoklad jeho existence i po skončení doby použitelnosti Zahajovací výdaje nejsou nehmotným aktivem, zahrnou se do nákladů v období jejich vzniku, nelze je aktivovat. Tento standard zahrnuje všechen nehmotný majetek s výjimkou: - těch nehmotných aktiv, na která se vztahují jiné standardy (IAS 2, IAS 11, IAS 12, IAS 17, IAS 19, IFRS 4, IFRS 5) - těžebních práv a výdajů na průzkum, vývoj a těžbu nerostů, - finančních aktiv, která jsou definována IAS 39 Finanční nástroje:účtování a oceňování. IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory Standard se používá při účtování a vykazování státních grantů a jiných forem státní podpory. Nevztahuje se na : - problémy při účtování státních grantů, které odrážejí dopad měnících se cen - státní podpory ve formě výhod, jež jsou k dispozici při určování zdanitelného zisku nebo jsou určeny či omezeny oblastí daní (daňové prázdniny, investiční daňové úvěry, snížení sazby daně ze zisku apod.) - státní účasti při vlastnictví podniku Definice: Státní podpora akce státu, z níž podniku nebo skupině podniků plynou specifické ekonomické výhody, které se kvalifikují podle určitých kritérií. Nejde tedy o výhody poskytované nepřímo, pomocí akce, která ovlivní všeobecné obchodní podmínky, jako je poskytování infrastruktury nebo uvalení obchodních sankcí na konkurenty. Státní dotace podpora státu ve formě převodu prostředků podniku za minulé nebo budoucí splnění určitých podmínek týkajících se provozních činností podniku. Státní dotací nejsou: c) formy státní podpory, pro které se nedá stanovit hodnota d) transakce se státem, jež se nedají odlišit od normální obchodních transakcí podniku Dotace aktiv základní podmínkou získání je, že by podnik, který se pro ně kvalifikuje, měl zakoupit, postavit či jinak získat dlouhodobá aktiva. Mohou být stanoveny doplňující podmínky omezující typ nebo umístění aktiva nebo období, během kterých mají být získána nebo držena. Dotace výnosů státní dotace jiné než k aktivům Odpustitelné půjčky půjčky, kdy se půjčovatel zavazuje, že se za určitých předepsaných 12

13 podmínek zřekne splacení Státní dotace - nevykazují se, pokud neexistuje přiměřená jistota, že a) podnik bude plnit podmínky, které jsou s dotací spojené b) dotace bude přijata (není samo o sobě dostatečným důkazem a) ) Vykazuje se stejným způsobem ať je přijata v hotovosti nebo formou snížení závazku vůči státu. Odpustitelné půjčky - jako státní půjčky, když existuje přiměřená jistota, že podnik splní podmínky pro její prominutí. Účetní zachycení dotací - jako výnosy za období nutné k jejich porovnání se souvisejícími náklady. Neúčtují se přímo do vlastního kapitálu! Doporučení (v případě různých typů podmínek na něž se váže) dotaci rozdělit podle těchto podmínek. Státní dotace, která je pohledávkou jako kompenzace za již vzniklé náklady, se zahrně do výnosů v tom období, kdy je splatná. Nepeněžní státní dotace (ve formě nepeněžního aktiva, např. pozemku) dotace v reálné hodnotě aktiva do aktiv a výnosů Zveřejnění dotací dva možné přístupy: kapitálový přístup výnosový přístup Dotace vztahující se k aktivům (dvě varianty uznání) Rozvaha Výnos př.období Snížení účetní hodnoty aktiva Výsledovka Výnos po dobu životnosti aktiva Snížení částky odpisů po dobu životnosti aktiva Výkaz C-F Samostatná položka Samostatná položka Výsledovka Argumenty pro Dotace vztahující se k nákladům (dvě varianty uznání) Samostatně pod hlavičkou Odečteny při vykazování příbuzných snížení hodnoty nákladů Usnadní porovnání s podniky, Náklady by nebyly vynaloženy, kdyby které dotaci neobdržely dotace nebyla k dispozici 13

14 Splácení státních dotací Dotace, které se stanou splatnými, se účtuje jako oprava účetního odhadu (IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby) Vztahující se k výnosům Uplatnit nejdříve proti jakémukoli neodepsanému opožděnému úvěru, zřízenému ve vztahu k dotaci Přebytek vykázat okamžitě jako náklad Vztahující se k aktivům Zvýšit hodnotu aktiva nebo snížit zůstatek výnosů příštích období o splatnou částku Okamžitě vykázat kumulativní dodatečný odpis jako náklad. Státní podpora - dosud nevyjasněné podmínky pro uznání i vykazování 14

IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory

IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory Účetní systémy 2 9.př. IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory Standard se používá při účtování a vykazování státních grantů a jiných forem státní podpory. Nevztahuje se na : - problémy

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška druhá část. IAS 38 - Nehmotná aktiva

Účetní systémy 2 4. přednáška druhá část. IAS 38 - Nehmotná aktiva Účetní systémy 2 4. přednáška druhá část IAS 38 - Nehmotná aktiva Definice: Nehmotné aktivum je identifikovatelné nepeněžní aktivum nehmotné povahy, držené pro a) využití ve výrobě b) dodávku zboží nebo

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory IAS 20 Mezinárodní účetní standard 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory [Novelizace standardu - v odstavcích 14 a 15 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský výsledek", v odstavci

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

IAS 40 Investice do nemovitostí

IAS 40 Investice do nemovitostí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu IAS 40 Investice do nemovitostí Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

1 Tento standard musí být aplikován na účtování výnosů vznikajících z následujících transakcí a událostí:

1 Tento standard musí být aplikován na účtování výnosů vznikajících z následujících transakcí a událostí: IAS 18 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 18 Výnosy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, mění se odstavec 32 a vkládá se nový odstavec

Více

2 Tento standard se používá pro účtování nehmotných aktiv, s výjimkou: a) nehmotných aktiv, která spadají do rozsahu působnosti jiného standardu;

2 Tento standard se používá pro účtování nehmotných aktiv, s výjimkou: a) nehmotných aktiv, která spadají do rozsahu působnosti jiného standardu; IAS 38 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 38 Nehmotná aktiva [Novelizace standardu mění se odstavec 32, viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, odstavce 85 a 86 jsou upraveny, v odstavci

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2013 společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název: Lázně Kyselka, o.p.s. (dále společnost ) Sídlo:

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

1 Cílem tohoto standardu je předepsat účetní řešení investic do nemovitostí a související požadavky na zveřejnění.

1 Cílem tohoto standardu je předepsat účetní řešení investic do nemovitostí a související požadavky na zveřejnění. IAS 40 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 40 Investice do nemovitostí [Novelizace standardu mění se odstavec 62, vkládá se odstavec 85A, viz Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, Novelizace

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. 1 (a) Konsolidovaná rozvaha skupiny Babočka k 30.6.2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (8 540 + 12 870 + 2 106 výpočet (ii)) 23 516 Dlouhodobý nehmotný majetek (660 + 210) 870 Dlouhodobá aktiva 24

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69610088 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dobrovolný svazek

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK DLE IAS/IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ LONG - TERM TANGIBLE AND INTANGIBLE PROPERTY ACCORDING TO IAS/IFRS AND CZECH ACCOUNTING PRECEPTS Jana Vrtalová, Vendula Bílková,

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách přehled 3) Ocenění na základě analýzy majetku Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen Substanční hodnota A)Substanční hodnota

Více

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a IAS 12 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 12 Daně ze zisku [Novelizace standardu novelizace pojmů, třetí odstavec části "Cíle" IAS 12 je upraven, v odstavcích 22(b), 59, 60 a 65 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné Individuální závěrce a Konsolidované účetní závěrce za rok 2013, informace o výrocích auditora a návrh

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 653497 Obec Vysokov Vysokov čp. 108, 547 01 Vysokov sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Czech Property Investments, a. s.

Czech Property Investments, a. s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2014 Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré hodnoty v této zprávě uváděny v tisících korun českých. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU Připojené

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003. Jihočeských papíren. skupiny

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003. Jihočeských papíren. skupiny Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003 skupiny Jihočeských papíren 1 Obsah 1. Vymezení konsolidačního celku... 2 1.1. i zahrnuté do konsolidačního celku... 2 1.2. Datum účetních závěrek společností

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ... 2 2.1. Účtování o výnosech... 2 2.2. Pronájem... 2 2.3. Společnost jako

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE IFRS ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2009

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE IFRS ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2009 SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE IFRS A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2009 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Pražská energetika, a.s. Se sídlem: Na Hroudě 1492/4, Praha 10,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více