!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %"

Transkript

1

2 !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# % $ 7!#0!#&#!+ #!!-! %!! ')!!!!!$!- $! %! &%#! -$!#0!)!%* &$ + -!&!'&,;3' /+<=>0?$3 % 618#!) # % %#"B"&CA ') D3 #!#1

3 E '( )%, (!)$! # + ($!!)! *( + F('-!&#! #('-!&#! D ' ##! '#!,(- G E &# H3#0# I $ D # $ ##.(/$ D &# " E! I $ GJ! 0(, "#! & ) & ) 6 $ 8 # - K&& G# K % K! G! %# '-! 8!- &;E &# 1( 2% ;3!,!$# G! ' ) 4G""8G $ G!L 3( 4$$ "# 5;H59 A 5( +$" (%. 6( 7"#8"#" " # " # '9(:

4 '()% V informaním vku a novém tisíciletí je samozejmostí a nutností pro jakoukoliv firmu mít své internetové stránky. Z mnoha informaních kanál je nejobsáhlejším práv internet a mnoho lidí hledá informace práv zde. Je to úinný a rychlý nástroj jak zjistit základní informace o spolenosti, kontakty a nabídku produkt a služeb. Píchod informaních technologií umožuje zefektivnit a zjednodušit Vaší práci. Uspoený as mžete využít pro další rozvoj podnikání. Vývoj software, vývoj databázových aplikací Vám to umožuje. Dnešní moderní firma potebuje pehledné internetové stránky, a už se jedná o elektronický obchod nebo jen stránky se zdrojem informací pro podporu prodeje. Dnešní firma také potebuje zabhnutou infrastrukturu mezi kterou by neml chybt informaní systém. Systém Multi Content Management System Vám umožní rychle a levn zpracovat dynamické internetové stránky hodné Vašich klient i intranetový webový informaní systém. a. Internet a podnikání Internet v dnešní dob mže svým uživatelm nabídnout hodn. Nkteí majitelé a editelé firem, mezi které urit nepatíte, si to neuvdomují. Internet nenabízí pouze možnost zídit elektronický obchod, ale i další nástroje pro podporu prodeje a informovanosti. V dnešní dob mnoho lidí nehledá informace v knihovnách i u prodejc, ale práv na internetu. Internet poskytuje okamžitý pístup k mnoha informacím. Lidé v R možná ješt nemají velkou dvru v elektronické obchody, ale postupem asu se to mní. Lidé dnes hledají informace o produktech na internetu a po dkladném pezkoumání jdou pímo k prodejci i si produkt objednají peci jen pes internet. lovk v dnešní složité dob požaduje pesné a rozsáhlé informace, které mu internet mže poskytnout. Velké plus internetu je, že u nho nejsou tak rozsáhlé náklady jako pi výrob prospekt. Internet urit prospekty zcela nenahradí, ale i na prospektech bývá odkaz práv na internetové stránky pro více informací. b. Co mže Vaše firma dále získat díky internetu Internet také nabízí další možnosti. Marketingové przkumy tém bez náklad. Pomocí anket lze získat informace od lidí navštvujících Vaše stránky. Pomocí registrace uživatel lze dosáhnout dlení uživatel na skupiny a dále pomocí dataminingu zpracovávat a vyhodnocovat získané informace nejen z anket, ale i z objednaných produkt z elektronického obchodu. Vedle statistik lze dosáhnout i cílených nabídek. c. Naše vize internetové prezentace Naše vize internetové prezentace je vlastnit pehledné, dobe graficky zpracované internetové stránky, které klientm poskytnou mnoho informací a udrží jejich navštvovanost. Internetové stránky by mli pomocí internetové reklamy zvýšit povdomí a pestiž u klient. Stránky mohou také nabídnout klientský pístup k informacím a umožnit efektivní komunikaci pomocí internetu. d. Co Vaší firm mžeme nabídnout Pomžeme Vám vytvoit profesionální stránky plné informací, které uživatele pesvdí o Vaší profesionalit a vysoké úrovni Vaší práce. Umožníme Vám proniknout více do informaních technologií a kvalitn Vaší firmu prezentovat na internetu.

5 Náš editaní systém Vám též mže ušetit nemalé náklady na poízení hardware a software. Náš systém pracuje nejen s prohlížeem Microsoft Internet Explorer, ale i prohlížeem Mozilla (omezení na tyto prohlížee se týká jen administraní ásti stránek). Mozilla je dostupná i pro jiné operaní systémy jako nap. Linux. Linux s menšími nároky na hardware a s nulovou cenou umožuje vytvoit levnou stanici pro obsluhu systému i ze staršího poítae. Váš webmaster nebo jiná osoba, povená úpravou stránek, nemusí mít drahou licenci Microsoft Windows. Díky OS Linux a jiným aplikacím lze tento systém využít dostaten pro kanceláské poteby. Nabízíme Vám rovnž širokou škálu služeb v oblasti IT. Bližší informace naleznete na internetových stránkách *(+ a. Úel Content Management Systému Máte statické nebo nevyhovující stránky? Zvažujete vytvoení nových internetových stránek? Nemáte možnost jejich editace? Musíte ekat na svého webmastera až udlá každou požadovanou zmnu? Trápí Vás neaktuálnost Vašich stránek? Potebujete rychle upravovat obsah stránek? Chcete mít kontrolu nebo poskytnout pístup k editaci více editorm? Chcete poskytnout uživatelm možnost optimalizovaného tisku nebo verzi pro PDA? Pro run editovat vše, když Vám systém mže poskytnout plno automatických funkcí? I když nepotebujete sami editovat data, systém Vám nabízí rozšíené možnosti a schopnosti internetových stránek. Systém MultiCMS Vám mže ušetit mnoho asu, financí i starostí. Content Management Systém (CMS) Vám poskytne pístup k obsahu Vašich stránek bez znalosti jejich tvorby. Pomže Vám spravovat Vaše stránky efektivnji a snadnji, udrží správný design a strukturu stránek. Poslouží stejn jako databázový program, který v pehledné struktue zpístupní pro jednotlivé uživatele jednotlivá data. Mžete organizovat dokumenty, soubory a ostatní údaje i jedním klikem. Systém MultiCMS slouží jako editaní ást stránek. Lze ji využít ke kompletní tvorb stránek s využitím šablon a dalších pomcek nebo jednoduše navázat editaní ást na stávající stránky nebo prázdnou maketu. b. Výhody Content Management Systému Content Management Systém (CMS) Vám mže poskytnout pístup k online editaci informací ve Vaší internetové prezentaci i intranetovém informaním systému. Nenechávejte si vytvoit statické stránky do kterých nemžete zasahovat. CMS Vám nabízí vytvoení pístupu k jednotlivým ástem pro uživatele systému, kteí mohou udržovat prbžn Vaše stránky aktuální a doplnné nejnovjšími informacemi. Pokud budete mít na stránkách stále stejné informace tak je Vaši klienti nebudou navštvovat a informace budou muset hledat jinde. Vaši zamstnanci urit mohou as využít efektivnji než stále odpovídat na stejné otázky zákazníkm. c. Uživatelské prostedí CMS Vám poskytne pívtivé a propracované uživatelské prostedí, ve kterém mžete informace ihned pidat nebo upravit. Systém umožuje dále efektivnji tyto informace spravovat a publikovat.

6 d. Možnosti a výhody našeho systému Náš systém Vám umožní ve stejném prostedí spravovat rzné typy informací ve stejném stylu a prostedí. Systém je modulární a pipraven k rychlému použití a navázání na Vaše stránky. Systém obsahuje možnost editování stránek pomocí WYSIWYG editoru bez nutnosti znalosti tvorby stránek. Pomocí styl a šablon lze efektivn zachovat design a pehlednost stránek. Systém MultiCMS má navíc možnost rychle vytvoit uživatelský typ. Díky modularit lze tento systém rychle a levn použít pro Vaše specifické poteby. e. Možnosti nasazení systému Náš systém je možno nasadit pro mnoho úel. Primárn je však uren pro internetové stránky a portály. Píklady možného nasazení: Internetový portál Internetový asopis Internetová dynamická prezentace firmy Internetová galerie Internetová a intranetová skladišt dokument Intranetové aplikace Workflow

7 ,(- a. Adresáe Základní dlení informací je pomocí adresá, pesn jak jste zvyklí u soubor operaního systému. Každý adresá mže mít neomezený poet podadresá. Adresá mže mít své specifické vlastnosti a omezení. b. Obsah adresáe Adresá mže obsahovat rzné druhy položek. Jednotlivé položky lze jednotn pesouvat, kopírovat, mazat i nastavovat jejich pozici. I položka mže mít nkolik specifických vlastností. c. Stránky a editor Systém obsahuje možnost editovat stránky bez znalosti tvorby stránek. Toho je docíleno pomocí WYSIWYG editoru a jeho vlastností. Pomocí speciálních symbol lze vytváet šablony i vkládat další dynamický obsah. Ve stránce mohou být také vložené obrázky a odkazy na soubory v systému. Dodržení designu a standard je dosaženo pomocí kaskádových styl (CSS). Editor si nate definované styly a umožní jejich výbr. Editor zobrazuje text ve stylu, který je pozdji i pímo na stránce. Systém a editor je podporován prohlížei Internet Explorer 5.5 a vyšší, Mozilla 1.4 a vyšší a Netscape Navigator 6 a vyšší.

8 d. Texty, soubory a další Dalšími vestavnými typy vedle definovatelných typ jsou texty a další položky. Každá položka nese popis, informaci o své verzi, informace o vlastníkovi a další. Lze vkládat a spravovat soubory a jejich verze.

9 e. Zástupce Všechny položky mohou mít své zástupce kdekoliv v systému. Pomocí zástupce lze umístit stejnou položku do více adresá, ze kterých je pístupná k editaci a dalšímu zpracování. f. Uživatelsky definované typy Pomocí funkce uživatelských typ lze do pár minut definovat typ, který mže nést rznorodou strukturu dat. Bez zdlouhavého programování budete mít editaní okno generované dle parametr. V souasné verzi lze zadat 39 datových typ. Dalším využitím definovaných typ je možnost vytváet propracované webové formuláe za nkolik málo minut. Systém podporuje i možnosti rozšíení pomocí vlastních skript.

10 Editace vlastností objektu Editace položky objektu

11 Zobrazení objektu, editace položky

12 .(/$ a. Uživatelé Systém obsahuje podporu rznorodého nastavení pístupu. Základním kamenem je uživatel. Systém nese nkolik informací o uživateli. Uživatel mže být lenem nkolika skupin. Dsledky lenství a další informace se dozvíte v dalších ástech popisu. b. Skupiny Systém definuje skupiny uživatel. Samotná skupina mže být lenem jedné jiné skupiny. Skupina není jen organizaní jednotka, ale nese vlastní práva a omezení. c. Práva Uživatel i skupina mže mít nastavena práva na jednotlivé adresáe. Práv je nkolik, od tení, editace až po administraci systému. Lze ovlivnit také pístup k cizím položkám nebo viditelnost ásti systému. Vyhodnocování práv probíhá v nkolika krocích. Zjišuje se, zdá má on sám oprávnní nebo njaká z jeho skupin a nadazených skupin. Právo mže být také platné pro podízené adresáe. Pokud se nalezne nkde dané právo, pak je uživateli piznáno. d. Omezení pístupu Obdobn jako u práv lze omezení pístupu nastavit skupinám i uživatelm. Omezení pístupu funguje na principu omezení IP adres v síti, z kterých lze do systému pistupovat. e. Zabezpeení obsahu Všechny položky, které jsou publikovány mohou být chránny klíem. Tímto lze zabezpeit pístup k nepublikovaným položkám pomocí jednotného rozhraní a také zamezit použití nové verze položky bez nové verze klíe. f. Anti-spam ochrana Systém automaticky chrání ové adresy proti harvesterm, což jsou programy, které vyhledávají na internetových stránkách ové adresy na které potom odesílají nevyžádanou poštu. 0( a. Elektronický obchod Souástí systému je integrovaný elektronický obchod a píslušné souásti pro jeho implementaci. Díky uživatelsky definovaným typm lze parametry produkt upravit dle Vašich poteb. b. Publikaní systém Systém též obsahuje publikaní systém. Každá stránka mže mít zadáno období zobrazení a další vlastnosti. Díky šablonám, speciálním znakám a vkládání pedpipravených struktur lze publikovat jednotlivé seznamy a stránky bez složitého skládání designu stránek.

13 c. Správa obrázk Systém obsahuje rozšíenou správu obrázk. Pi publikování obrázku lze urit potebnou velikost a systém jí automaticky pizpsobí potebám v pomru stran. Výsledek je ukládán do mezipamti pro další zrychlení publikování. Systém obsahuje i další funkce jako napíklad možnost umisovat copyright i vytváet galerii z adresáe. Od verze 1.4 systém obsahuje i jednoduchý nástroj pro základní úpravy obrázk a fotek. Na cestách v internetové kavárn ani na jiném poítai nap. doma tak nemusíte hledat editor, ale upravit obrázek pímo v systému. d. Správa soubor V systému je obrázek vlastn soubor a stejn jako ostatní soubory ho lze v rámci systému kopírovat jako jakoukoliv položku. Soubory lze publikovat a umožnit jejich stahování za stejných podmínek publikování jako ostatní položky. e. Galerie Z adresáe s obrázky lze vytváet galerii. Galerie mže být ovlivnna nkolika parametry. Jedním z nich je nap. možnost vkládat automaticky copyright. f. Diskuze a píspvky Ke každé položce lze piadit diskuzi. Diskuze oživí Vaše stránky a dá možnost návštvníkm získat další cenné informace. Naše diskuze drží design. Neumožuje používat uživatelské formátování textu, které slouží jen k narušení diskuze neukáznnými uživateli. Na druhou stranu systém automaticky vytváí odkazy z vepsaných internetových adres a . Uživatel nemusí umt vytváet odkazy ani se s jejich tvorbou obtžovat. Pro další oživení je možné zapnout grafické smajlíky. Další výhodou naší integrované diskuze je možnost editace ze systému a nastavení cenzury sprostých slov i odkaz na konkurenní stránky. Vše záleží na Vás, jakou volnost uživatelm dáte. g. RSS Technologie RSS využívající XML umožní Vašim návštvníkm i tenám získat pehled a rychlý pístup k novinkám na Vašich stránkách. RSS umožuje naíst informace o nových položkách do speciálního programu, který má za úkol uživatele informovat o zmnách bez nutnosti navštívit Vaše stránky a poskytnout mu pímý odkaz k nové položce. Uživateli RSS nabídne komfortnjší užití a informovanost i pokud nemá as procházet stále stejné stránky. RSS seznam lze vytvoit z libovolného adresáe a z libovolných prvk. h. Ankety Každá položka v systému mže obsahovat hlasování. S pomocí definovatelného typu lze vytvoit neomezené zadávání anket dle Vašich požadavk. i. Rotace položek Pipravené komponenty systému umožují náhodný výbr položek s ohledem na uživatele. Systém hlídá co uživatel u rotované ásti již vidl a nabízí mu další položky. Pokud už vidl všechny položky pak se náhodná rotace opakuje.

14 j. Reklama na stránkách Systém umožuje zadávat a omezovat reklamu na Vašich stránkách. Díky rotaci položek navíc uživatel nevidí stále stejnou reklamu. Objednatel reklamy má možnost kontrolovat stav kampan pod heslem. k. Automatická detekce jazyka Systém umí detekovat použitý jazyk v závislosti na jazykové verzi prohlížee nebo jeho nastavení. Uživatel bez nutnosti volby jazyka vidí verzi ve svém jazyce. Možnost volby jazyka má samozejm stále. Systém si dokáže též jazyk v závislosti na pihlášení uživatele zapamatovat. l. Mailing Systém obsahuje možnost odesílání na registrované nebo zadané y. Rozesílání mže být automatické nebo runí. y lze organizovat do skupin. mže být HTML nebo prostý text. Odesílání je podporováno vetn píloh. Staí zadat seznam položek ze systému a systém sestaví a odešle v zadaném ase. m. Datamining Od verze 1.4 systém obsahuje prvotní ásti pro datamining. Systém sbírá behaviorální data, která jsou normáln tžko dostupná a pomrn drahá. Na druhou stranu mají vysokou míru predikce a velkou schopnost vypovídat o chování návštvníka i zákazníka v internetovém obchodu. Díky systému mžete tyto data mít a využít v rámci systému bez dalších náklad. n. SEO Od verze 1.6 systém zaal implementovat a podporovat techniky optimalizace pro vyhledávae (SEO). Díky tmto technikám se s naším systémem podailo na nkolika internetových prezentacích zvýšit návštvnost i nkolikrát znásobit obrat elektronického obchodu. m. Statistiky Od verze 1.8 systém obsahuje také statistiky. Vedle pehled a graf návštvnosti také informace o prostedí uživatele, referenní servery a stránky a další. Díky této statistice lze dále optimalizovat stránky pro pohodlí návštvník, ale také pro vyšší návštvnost i obrat. 1(2% a. Export a import Systém obsahuje funkce pro export a import struktury a dat systému. Export lze provádt ve vlastním uzpsobeném formátu nebo formátu SQL. Import taktéž umožuje doprogramovat vlastní možnosti importu, nap. import z vlastn strukturovaných dat. b. Importní filtry Systém obsahuje importní filtry a jejich editor. Díky této funkci lze jednoduše nastavit vstupní formát dat a bhem práce se systémem kdykoliv a kamkoliv tyto data neimportovat. Editor obsahuje vedle definice jednotlivých sloupc i další údaje k dalšímu uživatelskému

15 nastavení. Výborn se dají tyto filtry použít k importu tabulek z tabulkového procesoru. ádky reprezentují záznam, sloupce jednotlivé údaje. c. Adaptivní import Vedle importním filtr je možno využít i automatického importu dat. Tuto funkci je teba v konkrétních situacích dotvoit dle pípadu, avšak systém s touto vlastností poítá a je na ni pipraven. Píkladem mže být import ceníku z XML. Nová data se pidají, stávající aktualizuje pouze cena. Položky je možné libovoln organizovat bez ztráty této funkce. d. Možnost dalších výstup Systém umožuje jednoduše vytvoit další výstupy, nap. pro tisk. Lze vytvoit filtr pro export do XML apod. Vedle RSS systém podporuje nap. export informací o zboží pro vyhledávací služby. e. Výstup pro WAP a PDA Obdobn jako výstup pro tisk lze vytvoit i zjednodušený výstup na mobilní zaízení podporující internetový prohlíže nebo technologii WAP. f. Automatická korekce kódu Systém obsahuje a stále rozšiuje své možnosti v oblasti automatické i runí korekce zdrojového kódu. Systém spluje normu HTML 4.01 a pomocí korekních algoritm lze dosáhnout i shody s XHML.

16 3(4$$ "# a. YETY outdoor eshop Elektronický obchod obsahující i lánky a další informace. Kompletní možnost editace vetn statických informativních stránek. Stránky naleznete na

17 b. Ladronka Portál zamený na sportovní areál Ladronka (Praha) a sport všeobecn. Portál obsahuje redakní systém, diskuze, ankety a další prvky. Stránky naleznete na

18 5(+$" a. Co je teba První co je teba je mít pedstavu o obsahu internetové prezentace. Co má prezentace návštvníkm pinést? Informace, internetový obchod, katalog, galerii? Je mnoho forem jak návštvníkovy pedat informace a také mnoho forem využití internetových stránek. Po té, co máte uritou pedstavu, jí zpracujeme a navrhneme nejelegantnjší ešení pro Vás i návštvníky. Dále Vám nabídneme další možnosti využití Vašich stránek a domyslíme celou strukturu. Pro grafický návrh je teba samozejm logo, definice firemních barev a další materiály, které byste rádi v designu vidli. b. Jak probíhá realizace Po vytvoení specifikace probíhá sestavení samotného systému a vytvoení frontendu ást, kterou používají návštvníci a do které vy dáváte obsah. Prbh mžete kontrolovat na sdlené adrese s beta verzí stránek. Po dokonení nebo v dohodnuté fázi se systém umístí na Váš webhosting. Webhostingové služby i registraci domén mžeme samozejm vyídit i za Vás. 6(7"#8"#" a. Požadavky na server Systém je vytvoen pro skriptovací jazyk PHP od verze 4. Je také poteba rozšíení Zend Optimizer (voln dostupné). Pro uložení dat používá SQL server. Systém umožuje užití serveru mysql nebo MS SQL. Všechny ti programové produkty lze nainstalovat na systému Microsoft Windows nebo Linux (a další OS založené na Unixu). Systém nemá žádné výrazné nároky na použitý hardware. b. Požadavky na internetový prohlíže Systém je schopen bžet pln funkní na prohlížeích Internet Explorer od verze 5.5 (doporuujeme verzi 6.0) nebo na prohlížeích Mozilla 1.4 a vyšší i prohlížeích založených na jáde Gecko (Netscape Navigator od verze 6.0). Prohlíže musí mít zapnut skriptovací jazyk JavaScript. Systém též využívá cookies, které však nejsou podmínkou. Systém i implementace se drží standardu HTML 4.01.

19 Systém je prodáván a pronajímán v nkolika úrovních. Informace o cenách naleznete v aktuálním ceníku. Neváhejte nás kontaktovat a informovat se na cenu pro Váš projekt. Rádi Vám poradíme a navrhneme Vám nejvhodnjší variantu. Na vyžádání Vám mžeme poskytnout pístup do demonstraní verze. Další informace a reference naleznete na stránce Na tchto stránkách také mžete nalézt vizuální prvodce systémem i informace pro vývojáe. '9(: Kontaktovat nás mžete nkolika zpsoby: 1. telefonicky na tel em na 3. nebo pomocí ICQ na ísle

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda Redakní systém REDAS Bankovní institut Vysoká škola, a.s. 3. roník k oboru Informaní technologie Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš íš,, Iveta Uherová,Martin Uher, Judita Hlinková,, Richard Vavrda

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1 GIS na internetu, to není jen mapa na internetu, kterých je v souasné dob zve- ejnno neuvitelné množství. Ve vtšin pípad se totiž jedná o pouhé obrázky, které uživatel GIS nemže nijak dále využít. GIS

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce formou subdodávek. GlobalDAT a.s. Předseda představenstva:

Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce formou subdodávek. GlobalDAT a.s. Předseda představenstva: rozsáhlé webdesign / eshop projekty Ceník a technické požadavky Společnost GlobalDAT a.s. se specializuje na rozsáhlé internetové prezentace a e- shopy, které zajišťuje náš moderní redakční systém. Naprogramujeme

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Obsah Strana Ceník CMS 2 Ceník E-SHOP 3 Ceník BAZAR 4 Ceník Webhosting 5 Ceník Služby 5 1 CMS W1000 Základ

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Redakční (CMS) systém. Představení

Redakční (CMS) systém. Představení Redakční (CMS) systém Představení Publikování a editace informací bez odborných znalostí Jednoduché a výkoné obchodování na internetu Neomezená struktura webu i obchodu Vícejazyčné mutace webu SEO optimalizace

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Vážený pa, na základ našeho jednání Vám posílám cenovou kalkulaci na dodávky systému rozpoznávání SPZ LOOK. Návrh vychází z následujících

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

Nápověda pro systém eintranet.net

Nápověda pro systém eintranet.net www.eintranet.net Nápověda pro systém eintranet.net Obsah 1. Základní informace o eintranet.net... 2 2. Příručka pro správce aplikace eintranet.net... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Přihlášení do

Více

Popis služby MiniNET.cz. Výhody našeho řešení. Zadávání zakázky a průběh. Balíčky služeb

Popis služby MiniNET.cz. Výhody našeho řešení. Zadávání zakázky a průběh. Balíčky služeb Popis služby MiniNET.cz Služba MiniNET cz zpřístupní velmi efektně a profesionálně všechny důležité informace o Vás a Vaší činnosti v celosvětové síti Internet pomocí vlastní webové prezentace. Jestliže

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Commander. User s interface manual, v1.0

Commander. User s interface manual, v1.0 Commander User s interface manual, v1.0 1 Obsah 1 Obsah 2 2 Úvod 4 3 Než zanete 5 3.1 Instalace 5 3.2 Pihlášení 5 4 Navigace 6 4.1 Základní obrazovka 6 4.1.1 Hlavní menu 6 4.1.2 Navigátor 7 5 OnLine 8

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Internet pohled technika

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Windows XP. Úvod do Windows XP v. 1.1

Windows XP. Úvod do Windows XP v. 1.1 Windows XP Úvod do Windows XP v. 1.1 Václav Kysela 2003 Seznámení s Windows XP... 3 Pedstavení Windows XP... 3 Vyšší spolehlivost a zabezpeení systému... 3 Novinky v každodenním používání... 4 Pipojení

Více

Agrární WWW portál AGRIS

Agrární WWW portál AGRIS Agrární WWW portál AGRIS Ing. Pavel Šimek, Ing. Jan Jarolímek Abstract Cílem projektu Agrárního WWW portálu AGRIS je vytvoení jednotného on-line informaního místa na Internetu pro oblast agrárního sektoru

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty.

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Co je to Cloudia CMS? Cloudia CMS je nástroj pro efektivní vývoj a správu webových aplikací. Obsahuje řadu unikátních vlastností a sofistikovaných mechanismů,

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 15.8.2007 Vytváříš web své farnosti, spolču či svůj vlastní? Nebo o tom zatím jen uvažuješ, a nevíš, jak

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více