!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %"

Transkript

1

2 !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# % $ 7!#0!#&#!+ #!!-! %!! ')!!!!!$!- $! %! &%#! -$!#0!)!%* &$ + -!&!'&,;3' /+<=>0?$3 % 618#!) # % %#"B"&CA ') D3 #!#1

3 E '( )%, (!)$! # + ($!!)! *( + F('-!&#! #('-!&#! D ' ##! '#!,(- G E &# H3#0# I $ D # $ ##.(/$ D &# " E! I $ GJ! 0(, "#! & ) & ) 6 $ 8 # - K&& G# K % K! G! %# '-! 8!- &;E &# 1( 2% ;3!,!$# G! ' ) 4G""8G $ G!L 3( 4$$ "# 5;H59 A 5( +$" (%. 6( 7"#8"#" " # " # '9(:

4 '()% V informaním vku a novém tisíciletí je samozejmostí a nutností pro jakoukoliv firmu mít své internetové stránky. Z mnoha informaních kanál je nejobsáhlejším práv internet a mnoho lidí hledá informace práv zde. Je to úinný a rychlý nástroj jak zjistit základní informace o spolenosti, kontakty a nabídku produkt a služeb. Píchod informaních technologií umožuje zefektivnit a zjednodušit Vaší práci. Uspoený as mžete využít pro další rozvoj podnikání. Vývoj software, vývoj databázových aplikací Vám to umožuje. Dnešní moderní firma potebuje pehledné internetové stránky, a už se jedná o elektronický obchod nebo jen stránky se zdrojem informací pro podporu prodeje. Dnešní firma také potebuje zabhnutou infrastrukturu mezi kterou by neml chybt informaní systém. Systém Multi Content Management System Vám umožní rychle a levn zpracovat dynamické internetové stránky hodné Vašich klient i intranetový webový informaní systém. a. Internet a podnikání Internet v dnešní dob mže svým uživatelm nabídnout hodn. Nkteí majitelé a editelé firem, mezi které urit nepatíte, si to neuvdomují. Internet nenabízí pouze možnost zídit elektronický obchod, ale i další nástroje pro podporu prodeje a informovanosti. V dnešní dob mnoho lidí nehledá informace v knihovnách i u prodejc, ale práv na internetu. Internet poskytuje okamžitý pístup k mnoha informacím. Lidé v R možná ješt nemají velkou dvru v elektronické obchody, ale postupem asu se to mní. Lidé dnes hledají informace o produktech na internetu a po dkladném pezkoumání jdou pímo k prodejci i si produkt objednají peci jen pes internet. lovk v dnešní složité dob požaduje pesné a rozsáhlé informace, které mu internet mže poskytnout. Velké plus internetu je, že u nho nejsou tak rozsáhlé náklady jako pi výrob prospekt. Internet urit prospekty zcela nenahradí, ale i na prospektech bývá odkaz práv na internetové stránky pro více informací. b. Co mže Vaše firma dále získat díky internetu Internet také nabízí další možnosti. Marketingové przkumy tém bez náklad. Pomocí anket lze získat informace od lidí navštvujících Vaše stránky. Pomocí registrace uživatel lze dosáhnout dlení uživatel na skupiny a dále pomocí dataminingu zpracovávat a vyhodnocovat získané informace nejen z anket, ale i z objednaných produkt z elektronického obchodu. Vedle statistik lze dosáhnout i cílených nabídek. c. Naše vize internetové prezentace Naše vize internetové prezentace je vlastnit pehledné, dobe graficky zpracované internetové stránky, které klientm poskytnou mnoho informací a udrží jejich navštvovanost. Internetové stránky by mli pomocí internetové reklamy zvýšit povdomí a pestiž u klient. Stránky mohou také nabídnout klientský pístup k informacím a umožnit efektivní komunikaci pomocí internetu. d. Co Vaší firm mžeme nabídnout Pomžeme Vám vytvoit profesionální stránky plné informací, které uživatele pesvdí o Vaší profesionalit a vysoké úrovni Vaší práce. Umožníme Vám proniknout více do informaních technologií a kvalitn Vaší firmu prezentovat na internetu.

5 Náš editaní systém Vám též mže ušetit nemalé náklady na poízení hardware a software. Náš systém pracuje nejen s prohlížeem Microsoft Internet Explorer, ale i prohlížeem Mozilla (omezení na tyto prohlížee se týká jen administraní ásti stránek). Mozilla je dostupná i pro jiné operaní systémy jako nap. Linux. Linux s menšími nároky na hardware a s nulovou cenou umožuje vytvoit levnou stanici pro obsluhu systému i ze staršího poítae. Váš webmaster nebo jiná osoba, povená úpravou stránek, nemusí mít drahou licenci Microsoft Windows. Díky OS Linux a jiným aplikacím lze tento systém využít dostaten pro kanceláské poteby. Nabízíme Vám rovnž širokou škálu služeb v oblasti IT. Bližší informace naleznete na internetových stránkách *(+ a. Úel Content Management Systému Máte statické nebo nevyhovující stránky? Zvažujete vytvoení nových internetových stránek? Nemáte možnost jejich editace? Musíte ekat na svého webmastera až udlá každou požadovanou zmnu? Trápí Vás neaktuálnost Vašich stránek? Potebujete rychle upravovat obsah stránek? Chcete mít kontrolu nebo poskytnout pístup k editaci více editorm? Chcete poskytnout uživatelm možnost optimalizovaného tisku nebo verzi pro PDA? Pro run editovat vše, když Vám systém mže poskytnout plno automatických funkcí? I když nepotebujete sami editovat data, systém Vám nabízí rozšíené možnosti a schopnosti internetových stránek. Systém MultiCMS Vám mže ušetit mnoho asu, financí i starostí. Content Management Systém (CMS) Vám poskytne pístup k obsahu Vašich stránek bez znalosti jejich tvorby. Pomže Vám spravovat Vaše stránky efektivnji a snadnji, udrží správný design a strukturu stránek. Poslouží stejn jako databázový program, který v pehledné struktue zpístupní pro jednotlivé uživatele jednotlivá data. Mžete organizovat dokumenty, soubory a ostatní údaje i jedním klikem. Systém MultiCMS slouží jako editaní ást stránek. Lze ji využít ke kompletní tvorb stránek s využitím šablon a dalších pomcek nebo jednoduše navázat editaní ást na stávající stránky nebo prázdnou maketu. b. Výhody Content Management Systému Content Management Systém (CMS) Vám mže poskytnout pístup k online editaci informací ve Vaší internetové prezentaci i intranetovém informaním systému. Nenechávejte si vytvoit statické stránky do kterých nemžete zasahovat. CMS Vám nabízí vytvoení pístupu k jednotlivým ástem pro uživatele systému, kteí mohou udržovat prbžn Vaše stránky aktuální a doplnné nejnovjšími informacemi. Pokud budete mít na stránkách stále stejné informace tak je Vaši klienti nebudou navštvovat a informace budou muset hledat jinde. Vaši zamstnanci urit mohou as využít efektivnji než stále odpovídat na stejné otázky zákazníkm. c. Uživatelské prostedí CMS Vám poskytne pívtivé a propracované uživatelské prostedí, ve kterém mžete informace ihned pidat nebo upravit. Systém umožuje dále efektivnji tyto informace spravovat a publikovat.

6 d. Možnosti a výhody našeho systému Náš systém Vám umožní ve stejném prostedí spravovat rzné typy informací ve stejném stylu a prostedí. Systém je modulární a pipraven k rychlému použití a navázání na Vaše stránky. Systém obsahuje možnost editování stránek pomocí WYSIWYG editoru bez nutnosti znalosti tvorby stránek. Pomocí styl a šablon lze efektivn zachovat design a pehlednost stránek. Systém MultiCMS má navíc možnost rychle vytvoit uživatelský typ. Díky modularit lze tento systém rychle a levn použít pro Vaše specifické poteby. e. Možnosti nasazení systému Náš systém je možno nasadit pro mnoho úel. Primárn je však uren pro internetové stránky a portály. Píklady možného nasazení: Internetový portál Internetový asopis Internetová dynamická prezentace firmy Internetová galerie Internetová a intranetová skladišt dokument Intranetové aplikace Workflow

7 ,(- a. Adresáe Základní dlení informací je pomocí adresá, pesn jak jste zvyklí u soubor operaního systému. Každý adresá mže mít neomezený poet podadresá. Adresá mže mít své specifické vlastnosti a omezení. b. Obsah adresáe Adresá mže obsahovat rzné druhy položek. Jednotlivé položky lze jednotn pesouvat, kopírovat, mazat i nastavovat jejich pozici. I položka mže mít nkolik specifických vlastností. c. Stránky a editor Systém obsahuje možnost editovat stránky bez znalosti tvorby stránek. Toho je docíleno pomocí WYSIWYG editoru a jeho vlastností. Pomocí speciálních symbol lze vytváet šablony i vkládat další dynamický obsah. Ve stránce mohou být také vložené obrázky a odkazy na soubory v systému. Dodržení designu a standard je dosaženo pomocí kaskádových styl (CSS). Editor si nate definované styly a umožní jejich výbr. Editor zobrazuje text ve stylu, který je pozdji i pímo na stránce. Systém a editor je podporován prohlížei Internet Explorer 5.5 a vyšší, Mozilla 1.4 a vyšší a Netscape Navigator 6 a vyšší.

8 d. Texty, soubory a další Dalšími vestavnými typy vedle definovatelných typ jsou texty a další položky. Každá položka nese popis, informaci o své verzi, informace o vlastníkovi a další. Lze vkládat a spravovat soubory a jejich verze.

9 e. Zástupce Všechny položky mohou mít své zástupce kdekoliv v systému. Pomocí zástupce lze umístit stejnou položku do více adresá, ze kterých je pístupná k editaci a dalšímu zpracování. f. Uživatelsky definované typy Pomocí funkce uživatelských typ lze do pár minut definovat typ, který mže nést rznorodou strukturu dat. Bez zdlouhavého programování budete mít editaní okno generované dle parametr. V souasné verzi lze zadat 39 datových typ. Dalším využitím definovaných typ je možnost vytváet propracované webové formuláe za nkolik málo minut. Systém podporuje i možnosti rozšíení pomocí vlastních skript.

10 Editace vlastností objektu Editace položky objektu

11 Zobrazení objektu, editace položky

12 .(/$ a. Uživatelé Systém obsahuje podporu rznorodého nastavení pístupu. Základním kamenem je uživatel. Systém nese nkolik informací o uživateli. Uživatel mže být lenem nkolika skupin. Dsledky lenství a další informace se dozvíte v dalších ástech popisu. b. Skupiny Systém definuje skupiny uživatel. Samotná skupina mže být lenem jedné jiné skupiny. Skupina není jen organizaní jednotka, ale nese vlastní práva a omezení. c. Práva Uživatel i skupina mže mít nastavena práva na jednotlivé adresáe. Práv je nkolik, od tení, editace až po administraci systému. Lze ovlivnit také pístup k cizím položkám nebo viditelnost ásti systému. Vyhodnocování práv probíhá v nkolika krocích. Zjišuje se, zdá má on sám oprávnní nebo njaká z jeho skupin a nadazených skupin. Právo mže být také platné pro podízené adresáe. Pokud se nalezne nkde dané právo, pak je uživateli piznáno. d. Omezení pístupu Obdobn jako u práv lze omezení pístupu nastavit skupinám i uživatelm. Omezení pístupu funguje na principu omezení IP adres v síti, z kterých lze do systému pistupovat. e. Zabezpeení obsahu Všechny položky, které jsou publikovány mohou být chránny klíem. Tímto lze zabezpeit pístup k nepublikovaným položkám pomocí jednotného rozhraní a také zamezit použití nové verze položky bez nové verze klíe. f. Anti-spam ochrana Systém automaticky chrání ové adresy proti harvesterm, což jsou programy, které vyhledávají na internetových stránkách ové adresy na které potom odesílají nevyžádanou poštu. 0( a. Elektronický obchod Souástí systému je integrovaný elektronický obchod a píslušné souásti pro jeho implementaci. Díky uživatelsky definovaným typm lze parametry produkt upravit dle Vašich poteb. b. Publikaní systém Systém též obsahuje publikaní systém. Každá stránka mže mít zadáno období zobrazení a další vlastnosti. Díky šablonám, speciálním znakám a vkládání pedpipravených struktur lze publikovat jednotlivé seznamy a stránky bez složitého skládání designu stránek.

13 c. Správa obrázk Systém obsahuje rozšíenou správu obrázk. Pi publikování obrázku lze urit potebnou velikost a systém jí automaticky pizpsobí potebám v pomru stran. Výsledek je ukládán do mezipamti pro další zrychlení publikování. Systém obsahuje i další funkce jako napíklad možnost umisovat copyright i vytváet galerii z adresáe. Od verze 1.4 systém obsahuje i jednoduchý nástroj pro základní úpravy obrázk a fotek. Na cestách v internetové kavárn ani na jiném poítai nap. doma tak nemusíte hledat editor, ale upravit obrázek pímo v systému. d. Správa soubor V systému je obrázek vlastn soubor a stejn jako ostatní soubory ho lze v rámci systému kopírovat jako jakoukoliv položku. Soubory lze publikovat a umožnit jejich stahování za stejných podmínek publikování jako ostatní položky. e. Galerie Z adresáe s obrázky lze vytváet galerii. Galerie mže být ovlivnna nkolika parametry. Jedním z nich je nap. možnost vkládat automaticky copyright. f. Diskuze a píspvky Ke každé položce lze piadit diskuzi. Diskuze oživí Vaše stránky a dá možnost návštvníkm získat další cenné informace. Naše diskuze drží design. Neumožuje používat uživatelské formátování textu, které slouží jen k narušení diskuze neukáznnými uživateli. Na druhou stranu systém automaticky vytváí odkazy z vepsaných internetových adres a . Uživatel nemusí umt vytváet odkazy ani se s jejich tvorbou obtžovat. Pro další oživení je možné zapnout grafické smajlíky. Další výhodou naší integrované diskuze je možnost editace ze systému a nastavení cenzury sprostých slov i odkaz na konkurenní stránky. Vše záleží na Vás, jakou volnost uživatelm dáte. g. RSS Technologie RSS využívající XML umožní Vašim návštvníkm i tenám získat pehled a rychlý pístup k novinkám na Vašich stránkách. RSS umožuje naíst informace o nových položkách do speciálního programu, který má za úkol uživatele informovat o zmnách bez nutnosti navštívit Vaše stránky a poskytnout mu pímý odkaz k nové položce. Uživateli RSS nabídne komfortnjší užití a informovanost i pokud nemá as procházet stále stejné stránky. RSS seznam lze vytvoit z libovolného adresáe a z libovolných prvk. h. Ankety Každá položka v systému mže obsahovat hlasování. S pomocí definovatelného typu lze vytvoit neomezené zadávání anket dle Vašich požadavk. i. Rotace položek Pipravené komponenty systému umožují náhodný výbr položek s ohledem na uživatele. Systém hlídá co uživatel u rotované ásti již vidl a nabízí mu další položky. Pokud už vidl všechny položky pak se náhodná rotace opakuje.

14 j. Reklama na stránkách Systém umožuje zadávat a omezovat reklamu na Vašich stránkách. Díky rotaci položek navíc uživatel nevidí stále stejnou reklamu. Objednatel reklamy má možnost kontrolovat stav kampan pod heslem. k. Automatická detekce jazyka Systém umí detekovat použitý jazyk v závislosti na jazykové verzi prohlížee nebo jeho nastavení. Uživatel bez nutnosti volby jazyka vidí verzi ve svém jazyce. Možnost volby jazyka má samozejm stále. Systém si dokáže též jazyk v závislosti na pihlášení uživatele zapamatovat. l. Mailing Systém obsahuje možnost odesílání na registrované nebo zadané y. Rozesílání mže být automatické nebo runí. y lze organizovat do skupin. mže být HTML nebo prostý text. Odesílání je podporováno vetn píloh. Staí zadat seznam položek ze systému a systém sestaví a odešle v zadaném ase. m. Datamining Od verze 1.4 systém obsahuje prvotní ásti pro datamining. Systém sbírá behaviorální data, která jsou normáln tžko dostupná a pomrn drahá. Na druhou stranu mají vysokou míru predikce a velkou schopnost vypovídat o chování návštvníka i zákazníka v internetovém obchodu. Díky systému mžete tyto data mít a využít v rámci systému bez dalších náklad. n. SEO Od verze 1.6 systém zaal implementovat a podporovat techniky optimalizace pro vyhledávae (SEO). Díky tmto technikám se s naším systémem podailo na nkolika internetových prezentacích zvýšit návštvnost i nkolikrát znásobit obrat elektronického obchodu. m. Statistiky Od verze 1.8 systém obsahuje také statistiky. Vedle pehled a graf návštvnosti také informace o prostedí uživatele, referenní servery a stránky a další. Díky této statistice lze dále optimalizovat stránky pro pohodlí návštvník, ale také pro vyšší návštvnost i obrat. 1(2% a. Export a import Systém obsahuje funkce pro export a import struktury a dat systému. Export lze provádt ve vlastním uzpsobeném formátu nebo formátu SQL. Import taktéž umožuje doprogramovat vlastní možnosti importu, nap. import z vlastn strukturovaných dat. b. Importní filtry Systém obsahuje importní filtry a jejich editor. Díky této funkci lze jednoduše nastavit vstupní formát dat a bhem práce se systémem kdykoliv a kamkoliv tyto data neimportovat. Editor obsahuje vedle definice jednotlivých sloupc i další údaje k dalšímu uživatelskému

15 nastavení. Výborn se dají tyto filtry použít k importu tabulek z tabulkového procesoru. ádky reprezentují záznam, sloupce jednotlivé údaje. c. Adaptivní import Vedle importním filtr je možno využít i automatického importu dat. Tuto funkci je teba v konkrétních situacích dotvoit dle pípadu, avšak systém s touto vlastností poítá a je na ni pipraven. Píkladem mže být import ceníku z XML. Nová data se pidají, stávající aktualizuje pouze cena. Položky je možné libovoln organizovat bez ztráty této funkce. d. Možnost dalších výstup Systém umožuje jednoduše vytvoit další výstupy, nap. pro tisk. Lze vytvoit filtr pro export do XML apod. Vedle RSS systém podporuje nap. export informací o zboží pro vyhledávací služby. e. Výstup pro WAP a PDA Obdobn jako výstup pro tisk lze vytvoit i zjednodušený výstup na mobilní zaízení podporující internetový prohlíže nebo technologii WAP. f. Automatická korekce kódu Systém obsahuje a stále rozšiuje své možnosti v oblasti automatické i runí korekce zdrojového kódu. Systém spluje normu HTML 4.01 a pomocí korekních algoritm lze dosáhnout i shody s XHML.

16 3(4$$ "# a. YETY outdoor eshop Elektronický obchod obsahující i lánky a další informace. Kompletní možnost editace vetn statických informativních stránek. Stránky naleznete na

17 b. Ladronka Portál zamený na sportovní areál Ladronka (Praha) a sport všeobecn. Portál obsahuje redakní systém, diskuze, ankety a další prvky. Stránky naleznete na

18 5(+$" a. Co je teba První co je teba je mít pedstavu o obsahu internetové prezentace. Co má prezentace návštvníkm pinést? Informace, internetový obchod, katalog, galerii? Je mnoho forem jak návštvníkovy pedat informace a také mnoho forem využití internetových stránek. Po té, co máte uritou pedstavu, jí zpracujeme a navrhneme nejelegantnjší ešení pro Vás i návštvníky. Dále Vám nabídneme další možnosti využití Vašich stránek a domyslíme celou strukturu. Pro grafický návrh je teba samozejm logo, definice firemních barev a další materiály, které byste rádi v designu vidli. b. Jak probíhá realizace Po vytvoení specifikace probíhá sestavení samotného systému a vytvoení frontendu ást, kterou používají návštvníci a do které vy dáváte obsah. Prbh mžete kontrolovat na sdlené adrese s beta verzí stránek. Po dokonení nebo v dohodnuté fázi se systém umístí na Váš webhosting. Webhostingové služby i registraci domén mžeme samozejm vyídit i za Vás. 6(7"#8"#" a. Požadavky na server Systém je vytvoen pro skriptovací jazyk PHP od verze 4. Je také poteba rozšíení Zend Optimizer (voln dostupné). Pro uložení dat používá SQL server. Systém umožuje užití serveru mysql nebo MS SQL. Všechny ti programové produkty lze nainstalovat na systému Microsoft Windows nebo Linux (a další OS založené na Unixu). Systém nemá žádné výrazné nároky na použitý hardware. b. Požadavky na internetový prohlíže Systém je schopen bžet pln funkní na prohlížeích Internet Explorer od verze 5.5 (doporuujeme verzi 6.0) nebo na prohlížeích Mozilla 1.4 a vyšší i prohlížeích založených na jáde Gecko (Netscape Navigator od verze 6.0). Prohlíže musí mít zapnut skriptovací jazyk JavaScript. Systém též využívá cookies, které však nejsou podmínkou. Systém i implementace se drží standardu HTML 4.01.

19 Systém je prodáván a pronajímán v nkolika úrovních. Informace o cenách naleznete v aktuálním ceníku. Neváhejte nás kontaktovat a informovat se na cenu pro Váš projekt. Rádi Vám poradíme a navrhneme Vám nejvhodnjší variantu. Na vyžádání Vám mžeme poskytnout pístup do demonstraní verze. Další informace a reference naleznete na stránce Na tchto stránkách také mžete nalézt vizuální prvodce systémem i informace pro vývojáe. '9(: Kontaktovat nás mžete nkolika zpsoby: 1. telefonicky na tel em na 3. nebo pomocí ICQ na ísle

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

KATALOG SLUŽEB. ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz

KATALOG SLUŽEB. ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz KATALOG SLUŽEB ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz OBSAH O SPOLEČNOSTI 03 GRAFICKÉ STUDIO 05 LOGOTYP GRAFICKÝ MANUÁL OBALOVÁ GRAFIKA FIREMNÍ TISKOVINY FOTOGRAFICKÉ PRÁCE WEBOVÉ STUDIO 15 STATICKÉ

Více

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Grafik / media webdesign návrhy nových šablon příprava obrázků FLASH animace animované bannery příprava filmových klipů příprava zvukových souborů

Grafik / media webdesign návrhy nových šablon příprava obrázků FLASH animace animované bannery příprava filmových klipů příprava zvukových souborů Aladin je robustní, modulární a otevřený publikační systém (content management system CMS) pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek, portálů, intranetů či extranetů. Nasazením moderního

Více

prodej zájezdů přes internet může být hračka

prodej zájezdů přes internet může být hračka prodej zájezdů přes internet může být hračka databáze zájezdů www stránky XML data diskusní fórum monitoring článků Úvodem Ačkoli se v posledních letech prodej dovolené stále více přesouvá do prostředí

Více

OBSAH... 2. 1. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI... 4 1.1. O společnosti... 4 1.2. Portfolio našich služeb.. 4

OBSAH... 2. 1. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI... 4 1.1. O společnosti... 4 1.2. Portfolio našich služeb.. 4 E-INVENT s. r.o. PREZENTACE SPOLEČNOSTI 2/37 OBSAH OBSAH..... 2 1. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI.... 4 1.1. O společnosti.... 4 1.2. Portfolio našich služeb.. 4 2. TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK.... 5 2.1. Charakteristika

Více

BANAN NEWSLETTER - NEJŽHAVĚJŠÍ NOVINKY ZE SVĚTA WEBHOSTINGU. K bezplatnému zasílání se můžete přihlásit na www.banan.cz

BANAN NEWSLETTER - NEJŽHAVĚJŠÍ NOVINKY ZE SVĚTA WEBHOSTINGU. K bezplatnému zasílání se můžete přihlásit na www.banan.cz NEWSLETTER - NEJŽHAVĚJŠÍ NOVINKY ZE SVĚTA WEBHOSTINGU OBSAH 1) AKTUALITY... 2) TÉMA: Tvorba webových stránek v bodech... 3) JAK NA TO: Jak dosáhnout lepších pozic ve vyhledávačích?... 4) OTÁZKY A ODPOVĚDI...

Více

WebWorks WebCreator CMS - changelog

WebWorks WebCreator CMS - changelog Jan VOLEJNÍK, DiS. e-mail: jan.volejnik@web-works.cz www: http://www.web-works.cz tel: +420 731 574 999 ICQ: 89-280-876 Informace o změnách mezi jednotlivými verzemi Obsah Obsah... 1 Verze 1.0 beta...

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA

KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA PROFIL SPOLEČNOSTI Pomáháme našim klientům rozšířit a zefektivnit jejich podnikání prostřednictvím internetových a mobilních technologií. Jsme webový integrátor a

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Ladislav Lehotský Anotace Tato absolventská práce se zabývá tvorbou webových stránek pro ucelení středoškolských

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Redakční (CMS) systém. Představení

Redakční (CMS) systém. Představení Redakční (CMS) systém Představení Publikování a editace informací bez odborných znalostí Jednoduché a výkoné obchodování na internetu Neomezená struktura webu i obchodu Vícejazyčné mutace webu SEO optimalizace

Více

E-shopová řešení v ČR. Březen 2015

E-shopová řešení v ČR. Březen 2015 Březen 2015 Obsah ÚVOD... 4 1 Volba vhodného řešení... 5 2 Volně dostupná řešení... 6 2.1 Přednosti volně dostupných řešení... 6 2.2 Úskalí volně dostupných řešení... 6 Seznam nejrozšířenějších dodavatelů

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz

Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz ZPRACOVÁNO DNE: 19. 4. 2007 Tento dokument byl vytvořen na základě předchozího jednání obou stran a je určen pouze pro interní potřebu zákazníka. Autorská práva

Více