!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %"

Transkript

1

2 !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# % $ 7!#0!#&#!+ #!!-! %!! ')!!!!!$!- $! %! &%#! -$!#0!)!%* &$ + -!&!'&,;3' /+<=>0?$3 % 618#!) # % %#"B"&CA ') D3 #!#1

3 E '( )%, (!)$! # + ($!!)! *( + F('-!&#! #('-!&#! D ' ##! '#!,(- G E &# H3#0# I $ D # $ ##.(/$ D &# " E! I $ GJ! 0(, "#! & ) & ) 6 $ 8 # - K&& G# K % K! G! %# '-! 8!- &;E &# 1( 2% ;3!,!$# G! ' ) 4G""8G $ G!L 3( 4$$ "# 5;H59 A 5( +$" (%. 6( 7"#8"#" " # " # '9(:

4 '()% V informaním vku a novém tisíciletí je samozejmostí a nutností pro jakoukoliv firmu mít své internetové stránky. Z mnoha informaních kanál je nejobsáhlejším práv internet a mnoho lidí hledá informace práv zde. Je to úinný a rychlý nástroj jak zjistit základní informace o spolenosti, kontakty a nabídku produkt a služeb. Píchod informaních technologií umožuje zefektivnit a zjednodušit Vaší práci. Uspoený as mžete využít pro další rozvoj podnikání. Vývoj software, vývoj databázových aplikací Vám to umožuje. Dnešní moderní firma potebuje pehledné internetové stránky, a už se jedná o elektronický obchod nebo jen stránky se zdrojem informací pro podporu prodeje. Dnešní firma také potebuje zabhnutou infrastrukturu mezi kterou by neml chybt informaní systém. Systém Multi Content Management System Vám umožní rychle a levn zpracovat dynamické internetové stránky hodné Vašich klient i intranetový webový informaní systém. a. Internet a podnikání Internet v dnešní dob mže svým uživatelm nabídnout hodn. Nkteí majitelé a editelé firem, mezi které urit nepatíte, si to neuvdomují. Internet nenabízí pouze možnost zídit elektronický obchod, ale i další nástroje pro podporu prodeje a informovanosti. V dnešní dob mnoho lidí nehledá informace v knihovnách i u prodejc, ale práv na internetu. Internet poskytuje okamžitý pístup k mnoha informacím. Lidé v R možná ješt nemají velkou dvru v elektronické obchody, ale postupem asu se to mní. Lidé dnes hledají informace o produktech na internetu a po dkladném pezkoumání jdou pímo k prodejci i si produkt objednají peci jen pes internet. lovk v dnešní složité dob požaduje pesné a rozsáhlé informace, které mu internet mže poskytnout. Velké plus internetu je, že u nho nejsou tak rozsáhlé náklady jako pi výrob prospekt. Internet urit prospekty zcela nenahradí, ale i na prospektech bývá odkaz práv na internetové stránky pro více informací. b. Co mže Vaše firma dále získat díky internetu Internet také nabízí další možnosti. Marketingové przkumy tém bez náklad. Pomocí anket lze získat informace od lidí navštvujících Vaše stránky. Pomocí registrace uživatel lze dosáhnout dlení uživatel na skupiny a dále pomocí dataminingu zpracovávat a vyhodnocovat získané informace nejen z anket, ale i z objednaných produkt z elektronického obchodu. Vedle statistik lze dosáhnout i cílených nabídek. c. Naše vize internetové prezentace Naše vize internetové prezentace je vlastnit pehledné, dobe graficky zpracované internetové stránky, které klientm poskytnou mnoho informací a udrží jejich navštvovanost. Internetové stránky by mli pomocí internetové reklamy zvýšit povdomí a pestiž u klient. Stránky mohou také nabídnout klientský pístup k informacím a umožnit efektivní komunikaci pomocí internetu. d. Co Vaší firm mžeme nabídnout Pomžeme Vám vytvoit profesionální stránky plné informací, které uživatele pesvdí o Vaší profesionalit a vysoké úrovni Vaší práce. Umožníme Vám proniknout více do informaních technologií a kvalitn Vaší firmu prezentovat na internetu.

5 Náš editaní systém Vám též mže ušetit nemalé náklady na poízení hardware a software. Náš systém pracuje nejen s prohlížeem Microsoft Internet Explorer, ale i prohlížeem Mozilla (omezení na tyto prohlížee se týká jen administraní ásti stránek). Mozilla je dostupná i pro jiné operaní systémy jako nap. Linux. Linux s menšími nároky na hardware a s nulovou cenou umožuje vytvoit levnou stanici pro obsluhu systému i ze staršího poítae. Váš webmaster nebo jiná osoba, povená úpravou stránek, nemusí mít drahou licenci Microsoft Windows. Díky OS Linux a jiným aplikacím lze tento systém využít dostaten pro kanceláské poteby. Nabízíme Vám rovnž širokou škálu služeb v oblasti IT. Bližší informace naleznete na internetových stránkách *(+ a. Úel Content Management Systému Máte statické nebo nevyhovující stránky? Zvažujete vytvoení nových internetových stránek? Nemáte možnost jejich editace? Musíte ekat na svého webmastera až udlá každou požadovanou zmnu? Trápí Vás neaktuálnost Vašich stránek? Potebujete rychle upravovat obsah stránek? Chcete mít kontrolu nebo poskytnout pístup k editaci více editorm? Chcete poskytnout uživatelm možnost optimalizovaného tisku nebo verzi pro PDA? Pro run editovat vše, když Vám systém mže poskytnout plno automatických funkcí? I když nepotebujete sami editovat data, systém Vám nabízí rozšíené možnosti a schopnosti internetových stránek. Systém MultiCMS Vám mže ušetit mnoho asu, financí i starostí. Content Management Systém (CMS) Vám poskytne pístup k obsahu Vašich stránek bez znalosti jejich tvorby. Pomže Vám spravovat Vaše stránky efektivnji a snadnji, udrží správný design a strukturu stránek. Poslouží stejn jako databázový program, který v pehledné struktue zpístupní pro jednotlivé uživatele jednotlivá data. Mžete organizovat dokumenty, soubory a ostatní údaje i jedním klikem. Systém MultiCMS slouží jako editaní ást stránek. Lze ji využít ke kompletní tvorb stránek s využitím šablon a dalších pomcek nebo jednoduše navázat editaní ást na stávající stránky nebo prázdnou maketu. b. Výhody Content Management Systému Content Management Systém (CMS) Vám mže poskytnout pístup k online editaci informací ve Vaší internetové prezentaci i intranetovém informaním systému. Nenechávejte si vytvoit statické stránky do kterých nemžete zasahovat. CMS Vám nabízí vytvoení pístupu k jednotlivým ástem pro uživatele systému, kteí mohou udržovat prbžn Vaše stránky aktuální a doplnné nejnovjšími informacemi. Pokud budete mít na stránkách stále stejné informace tak je Vaši klienti nebudou navštvovat a informace budou muset hledat jinde. Vaši zamstnanci urit mohou as využít efektivnji než stále odpovídat na stejné otázky zákazníkm. c. Uživatelské prostedí CMS Vám poskytne pívtivé a propracované uživatelské prostedí, ve kterém mžete informace ihned pidat nebo upravit. Systém umožuje dále efektivnji tyto informace spravovat a publikovat.

6 d. Možnosti a výhody našeho systému Náš systém Vám umožní ve stejném prostedí spravovat rzné typy informací ve stejném stylu a prostedí. Systém je modulární a pipraven k rychlému použití a navázání na Vaše stránky. Systém obsahuje možnost editování stránek pomocí WYSIWYG editoru bez nutnosti znalosti tvorby stránek. Pomocí styl a šablon lze efektivn zachovat design a pehlednost stránek. Systém MultiCMS má navíc možnost rychle vytvoit uživatelský typ. Díky modularit lze tento systém rychle a levn použít pro Vaše specifické poteby. e. Možnosti nasazení systému Náš systém je možno nasadit pro mnoho úel. Primárn je však uren pro internetové stránky a portály. Píklady možného nasazení: Internetový portál Internetový asopis Internetová dynamická prezentace firmy Internetová galerie Internetová a intranetová skladišt dokument Intranetové aplikace Workflow

7 ,(- a. Adresáe Základní dlení informací je pomocí adresá, pesn jak jste zvyklí u soubor operaního systému. Každý adresá mže mít neomezený poet podadresá. Adresá mže mít své specifické vlastnosti a omezení. b. Obsah adresáe Adresá mže obsahovat rzné druhy položek. Jednotlivé položky lze jednotn pesouvat, kopírovat, mazat i nastavovat jejich pozici. I položka mže mít nkolik specifických vlastností. c. Stránky a editor Systém obsahuje možnost editovat stránky bez znalosti tvorby stránek. Toho je docíleno pomocí WYSIWYG editoru a jeho vlastností. Pomocí speciálních symbol lze vytváet šablony i vkládat další dynamický obsah. Ve stránce mohou být také vložené obrázky a odkazy na soubory v systému. Dodržení designu a standard je dosaženo pomocí kaskádových styl (CSS). Editor si nate definované styly a umožní jejich výbr. Editor zobrazuje text ve stylu, který je pozdji i pímo na stránce. Systém a editor je podporován prohlížei Internet Explorer 5.5 a vyšší, Mozilla 1.4 a vyšší a Netscape Navigator 6 a vyšší.

8 d. Texty, soubory a další Dalšími vestavnými typy vedle definovatelných typ jsou texty a další položky. Každá položka nese popis, informaci o své verzi, informace o vlastníkovi a další. Lze vkládat a spravovat soubory a jejich verze.

9 e. Zástupce Všechny položky mohou mít své zástupce kdekoliv v systému. Pomocí zástupce lze umístit stejnou položku do více adresá, ze kterých je pístupná k editaci a dalšímu zpracování. f. Uživatelsky definované typy Pomocí funkce uživatelských typ lze do pár minut definovat typ, který mže nést rznorodou strukturu dat. Bez zdlouhavého programování budete mít editaní okno generované dle parametr. V souasné verzi lze zadat 39 datových typ. Dalším využitím definovaných typ je možnost vytváet propracované webové formuláe za nkolik málo minut. Systém podporuje i možnosti rozšíení pomocí vlastních skript.

10 Editace vlastností objektu Editace položky objektu

11 Zobrazení objektu, editace položky

12 .(/$ a. Uživatelé Systém obsahuje podporu rznorodého nastavení pístupu. Základním kamenem je uživatel. Systém nese nkolik informací o uživateli. Uživatel mže být lenem nkolika skupin. Dsledky lenství a další informace se dozvíte v dalších ástech popisu. b. Skupiny Systém definuje skupiny uživatel. Samotná skupina mže být lenem jedné jiné skupiny. Skupina není jen organizaní jednotka, ale nese vlastní práva a omezení. c. Práva Uživatel i skupina mže mít nastavena práva na jednotlivé adresáe. Práv je nkolik, od tení, editace až po administraci systému. Lze ovlivnit také pístup k cizím položkám nebo viditelnost ásti systému. Vyhodnocování práv probíhá v nkolika krocích. Zjišuje se, zdá má on sám oprávnní nebo njaká z jeho skupin a nadazených skupin. Právo mže být také platné pro podízené adresáe. Pokud se nalezne nkde dané právo, pak je uživateli piznáno. d. Omezení pístupu Obdobn jako u práv lze omezení pístupu nastavit skupinám i uživatelm. Omezení pístupu funguje na principu omezení IP adres v síti, z kterých lze do systému pistupovat. e. Zabezpeení obsahu Všechny položky, které jsou publikovány mohou být chránny klíem. Tímto lze zabezpeit pístup k nepublikovaným položkám pomocí jednotného rozhraní a také zamezit použití nové verze položky bez nové verze klíe. f. Anti-spam ochrana Systém automaticky chrání ové adresy proti harvesterm, což jsou programy, které vyhledávají na internetových stránkách ové adresy na které potom odesílají nevyžádanou poštu. 0( a. Elektronický obchod Souástí systému je integrovaný elektronický obchod a píslušné souásti pro jeho implementaci. Díky uživatelsky definovaným typm lze parametry produkt upravit dle Vašich poteb. b. Publikaní systém Systém též obsahuje publikaní systém. Každá stránka mže mít zadáno období zobrazení a další vlastnosti. Díky šablonám, speciálním znakám a vkládání pedpipravených struktur lze publikovat jednotlivé seznamy a stránky bez složitého skládání designu stránek.

13 c. Správa obrázk Systém obsahuje rozšíenou správu obrázk. Pi publikování obrázku lze urit potebnou velikost a systém jí automaticky pizpsobí potebám v pomru stran. Výsledek je ukládán do mezipamti pro další zrychlení publikování. Systém obsahuje i další funkce jako napíklad možnost umisovat copyright i vytváet galerii z adresáe. Od verze 1.4 systém obsahuje i jednoduchý nástroj pro základní úpravy obrázk a fotek. Na cestách v internetové kavárn ani na jiném poítai nap. doma tak nemusíte hledat editor, ale upravit obrázek pímo v systému. d. Správa soubor V systému je obrázek vlastn soubor a stejn jako ostatní soubory ho lze v rámci systému kopírovat jako jakoukoliv položku. Soubory lze publikovat a umožnit jejich stahování za stejných podmínek publikování jako ostatní položky. e. Galerie Z adresáe s obrázky lze vytváet galerii. Galerie mže být ovlivnna nkolika parametry. Jedním z nich je nap. možnost vkládat automaticky copyright. f. Diskuze a píspvky Ke každé položce lze piadit diskuzi. Diskuze oživí Vaše stránky a dá možnost návštvníkm získat další cenné informace. Naše diskuze drží design. Neumožuje používat uživatelské formátování textu, které slouží jen k narušení diskuze neukáznnými uživateli. Na druhou stranu systém automaticky vytváí odkazy z vepsaných internetových adres a . Uživatel nemusí umt vytváet odkazy ani se s jejich tvorbou obtžovat. Pro další oživení je možné zapnout grafické smajlíky. Další výhodou naší integrované diskuze je možnost editace ze systému a nastavení cenzury sprostých slov i odkaz na konkurenní stránky. Vše záleží na Vás, jakou volnost uživatelm dáte. g. RSS Technologie RSS využívající XML umožní Vašim návštvníkm i tenám získat pehled a rychlý pístup k novinkám na Vašich stránkách. RSS umožuje naíst informace o nových položkách do speciálního programu, který má za úkol uživatele informovat o zmnách bez nutnosti navštívit Vaše stránky a poskytnout mu pímý odkaz k nové položce. Uživateli RSS nabídne komfortnjší užití a informovanost i pokud nemá as procházet stále stejné stránky. RSS seznam lze vytvoit z libovolného adresáe a z libovolných prvk. h. Ankety Každá položka v systému mže obsahovat hlasování. S pomocí definovatelného typu lze vytvoit neomezené zadávání anket dle Vašich požadavk. i. Rotace položek Pipravené komponenty systému umožují náhodný výbr položek s ohledem na uživatele. Systém hlídá co uživatel u rotované ásti již vidl a nabízí mu další položky. Pokud už vidl všechny položky pak se náhodná rotace opakuje.

14 j. Reklama na stránkách Systém umožuje zadávat a omezovat reklamu na Vašich stránkách. Díky rotaci položek navíc uživatel nevidí stále stejnou reklamu. Objednatel reklamy má možnost kontrolovat stav kampan pod heslem. k. Automatická detekce jazyka Systém umí detekovat použitý jazyk v závislosti na jazykové verzi prohlížee nebo jeho nastavení. Uživatel bez nutnosti volby jazyka vidí verzi ve svém jazyce. Možnost volby jazyka má samozejm stále. Systém si dokáže též jazyk v závislosti na pihlášení uživatele zapamatovat. l. Mailing Systém obsahuje možnost odesílání na registrované nebo zadané y. Rozesílání mže být automatické nebo runí. y lze organizovat do skupin. mže být HTML nebo prostý text. Odesílání je podporováno vetn píloh. Staí zadat seznam položek ze systému a systém sestaví a odešle v zadaném ase. m. Datamining Od verze 1.4 systém obsahuje prvotní ásti pro datamining. Systém sbírá behaviorální data, která jsou normáln tžko dostupná a pomrn drahá. Na druhou stranu mají vysokou míru predikce a velkou schopnost vypovídat o chování návštvníka i zákazníka v internetovém obchodu. Díky systému mžete tyto data mít a využít v rámci systému bez dalších náklad. n. SEO Od verze 1.6 systém zaal implementovat a podporovat techniky optimalizace pro vyhledávae (SEO). Díky tmto technikám se s naším systémem podailo na nkolika internetových prezentacích zvýšit návštvnost i nkolikrát znásobit obrat elektronického obchodu. m. Statistiky Od verze 1.8 systém obsahuje také statistiky. Vedle pehled a graf návštvnosti také informace o prostedí uživatele, referenní servery a stránky a další. Díky této statistice lze dále optimalizovat stránky pro pohodlí návštvník, ale také pro vyšší návštvnost i obrat. 1(2% a. Export a import Systém obsahuje funkce pro export a import struktury a dat systému. Export lze provádt ve vlastním uzpsobeném formátu nebo formátu SQL. Import taktéž umožuje doprogramovat vlastní možnosti importu, nap. import z vlastn strukturovaných dat. b. Importní filtry Systém obsahuje importní filtry a jejich editor. Díky této funkci lze jednoduše nastavit vstupní formát dat a bhem práce se systémem kdykoliv a kamkoliv tyto data neimportovat. Editor obsahuje vedle definice jednotlivých sloupc i další údaje k dalšímu uživatelskému

15 nastavení. Výborn se dají tyto filtry použít k importu tabulek z tabulkového procesoru. ádky reprezentují záznam, sloupce jednotlivé údaje. c. Adaptivní import Vedle importním filtr je možno využít i automatického importu dat. Tuto funkci je teba v konkrétních situacích dotvoit dle pípadu, avšak systém s touto vlastností poítá a je na ni pipraven. Píkladem mže být import ceníku z XML. Nová data se pidají, stávající aktualizuje pouze cena. Položky je možné libovoln organizovat bez ztráty této funkce. d. Možnost dalších výstup Systém umožuje jednoduše vytvoit další výstupy, nap. pro tisk. Lze vytvoit filtr pro export do XML apod. Vedle RSS systém podporuje nap. export informací o zboží pro vyhledávací služby. e. Výstup pro WAP a PDA Obdobn jako výstup pro tisk lze vytvoit i zjednodušený výstup na mobilní zaízení podporující internetový prohlíže nebo technologii WAP. f. Automatická korekce kódu Systém obsahuje a stále rozšiuje své možnosti v oblasti automatické i runí korekce zdrojového kódu. Systém spluje normu HTML 4.01 a pomocí korekních algoritm lze dosáhnout i shody s XHML.

16 3(4$$ "# a. YETY outdoor eshop Elektronický obchod obsahující i lánky a další informace. Kompletní možnost editace vetn statických informativních stránek. Stránky naleznete na

17 b. Ladronka Portál zamený na sportovní areál Ladronka (Praha) a sport všeobecn. Portál obsahuje redakní systém, diskuze, ankety a další prvky. Stránky naleznete na

18 5(+$" a. Co je teba První co je teba je mít pedstavu o obsahu internetové prezentace. Co má prezentace návštvníkm pinést? Informace, internetový obchod, katalog, galerii? Je mnoho forem jak návštvníkovy pedat informace a také mnoho forem využití internetových stránek. Po té, co máte uritou pedstavu, jí zpracujeme a navrhneme nejelegantnjší ešení pro Vás i návštvníky. Dále Vám nabídneme další možnosti využití Vašich stránek a domyslíme celou strukturu. Pro grafický návrh je teba samozejm logo, definice firemních barev a další materiály, které byste rádi v designu vidli. b. Jak probíhá realizace Po vytvoení specifikace probíhá sestavení samotného systému a vytvoení frontendu ást, kterou používají návštvníci a do které vy dáváte obsah. Prbh mžete kontrolovat na sdlené adrese s beta verzí stránek. Po dokonení nebo v dohodnuté fázi se systém umístí na Váš webhosting. Webhostingové služby i registraci domén mžeme samozejm vyídit i za Vás. 6(7"#8"#" a. Požadavky na server Systém je vytvoen pro skriptovací jazyk PHP od verze 4. Je také poteba rozšíení Zend Optimizer (voln dostupné). Pro uložení dat používá SQL server. Systém umožuje užití serveru mysql nebo MS SQL. Všechny ti programové produkty lze nainstalovat na systému Microsoft Windows nebo Linux (a další OS založené na Unixu). Systém nemá žádné výrazné nároky na použitý hardware. b. Požadavky na internetový prohlíže Systém je schopen bžet pln funkní na prohlížeích Internet Explorer od verze 5.5 (doporuujeme verzi 6.0) nebo na prohlížeích Mozilla 1.4 a vyšší i prohlížeích založených na jáde Gecko (Netscape Navigator od verze 6.0). Prohlíže musí mít zapnut skriptovací jazyk JavaScript. Systém též využívá cookies, které však nejsou podmínkou. Systém i implementace se drží standardu HTML 4.01.

19 Systém je prodáván a pronajímán v nkolika úrovních. Informace o cenách naleznete v aktuálním ceníku. Neváhejte nás kontaktovat a informovat se na cenu pro Váš projekt. Rádi Vám poradíme a navrhneme Vám nejvhodnjší variantu. Na vyžádání Vám mžeme poskytnout pístup do demonstraní verze. Další informace a reference naleznete na stránce Na tchto stránkách také mžete nalézt vizuální prvodce systémem i informace pro vývojáe. '9(: Kontaktovat nás mžete nkolika zpsoby: 1. telefonicky na tel em na 3. nebo pomocí ICQ na ísle

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Nový InfoFIT. Manuál k systému Alfresco DMS. Obsah. Úvod. Pihlášení do systému pes webové rozhraní

Nový InfoFIT. Manuál k systému Alfresco DMS. Obsah. Úvod. Pihlášení do systému pes webové rozhraní Nový InfoFIT Manuál k systému Alfresco DMS Obsah Obsah Úvod Pihlášení do systému pes webové rozhraní Procházení struktury Možnosti práce se soubory Možnosti práce se složkami Verzování Zaputí/vypnutí verzování

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

O nás. To vše a mnohem více Vám je schopna nabídnout již základní verze publikačního systému bravaweb.

O nás. To vše a mnohem více Vám je schopna nabídnout již základní verze publikačního systému bravaweb. O nás Internetová prezentace je často první vizitkou Vaší společnosti, se kterou se setkává potenciální zákazník či případný obchodní partner. Kvalitní prezentaci nestačí však pouze vytvořit. Prezentace

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 MS Outlook konektor do datové schránky Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Co je Outlook konektor do datové schránky, jak a pro vznikl,

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce formou subdodávek. GlobalDAT a.s. Předseda představenstva:

Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce formou subdodávek. GlobalDAT a.s. Předseda představenstva: rozsáhlé webdesign / eshop projekty Ceník a technické požadavky Společnost GlobalDAT a.s. se specializuje na rozsáhlé internetové prezentace a e- shopy, které zajišťuje náš moderní redakční systém. Naprogramujeme

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda Redakní systém REDAS Bankovní institut Vysoká škola, a.s. 3. roník k oboru Informaní technologie Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš íš,, Iveta Uherová,Martin Uher, Judita Hlinková,, Richard Vavrda

Více

ZADAVATEL: ČR Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, organizační složka státu Jeruzalémská 957/12 110 00 Praha 1 IČ: 75064421 DIČ: CZ75064421 Zastoupený ředitelem Pavlem Zeleným Registrační číslo

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MANAGEMENT PROJEKTŮ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX SPECIFIKACE POŽADAVKŮ AUTOR DOKUMENTU JIŘÍ JANDA BRNO 15. března 2012 Obsah 1 Úvod........................................

Více

Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření 503M012.N01 11/09/2012 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Popis služby MiniNET.cz. Výhody našeho řešení. Zadávání zakázky a průběh. Balíčky služeb

Popis služby MiniNET.cz. Výhody našeho řešení. Zadávání zakázky a průběh. Balíčky služeb Popis služby MiniNET.cz Služba MiniNET cz zpřístupní velmi efektně a profesionálně všechny důležité informace o Vás a Vaší činnosti v celosvětové síti Internet pomocí vlastní webové prezentace. Jestliže

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Obsah Strana Ceník CMS 2 Ceník E-SHOP 3 Ceník BAZAR 4 Ceník Webhosting 5 Ceník Služby 5 1 CMS W1000 Základ

Více

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Úvod Nebývalý rozmach a vývoj informaních systém (IS) a pedevším geografických informaních systém (GIS), které postupn' získaly

Více

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1 GIS na internetu, to není jen mapa na internetu, kterých je v souasné dob zve- ejnno neuvitelné množství. Ve vtšin pípad se totiž jedná o pouhé obrázky, které uživatel GIS nemže nijak dále využít. GIS

Více

Redakční systémy 1. pro správu obsahu

Redakční systémy 1. pro správu obsahu > Analýzy a poradenství > Internetové prezentace a portály > Internetové obchody > Servis a správa webu > Intranety, firemní portály Redakční systémy pro správu obsahu Penframe CMS je uživatelsky přívětivý

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

BizConn je JEDINEČNOU on-line aplikací, která umožní prodejním firmám (např.

BizConn je JEDINEČNOU on-line aplikací, která umožní prodejním firmám (např. 1 BizConn je JEDINEČNOU on-line aplikací, která umožní prodejním firmám (např. velkoskladům) představit své produkty svým odběratelům. Tato aplikace neslouží jako běžný eshop, spíše jako sofistikovaný

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Podnikový informační systém

Podnikový informační systém Podnikový informační systém PROFIS 2016 CRM Profis 2016 Profis CRM je podnikový informační systém pro komplexní řízení vztahu se zákazníky. Díky rozsáhlé funkcionalitě a připraveným modulům lze systém

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

A Walk Through...Installing Altium Designer with the Altium Platform Installer

A Walk Through...Installing Altium Designer with the Altium Platform Installer Prvodce instalací Altium Designeru Language A Walk Through...Installing Altium Designer with the Altium Platform Installer Contents Pípravy ped instalací Spuštní instalace Licenní ujednání Pihlášení na

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Nápověda pro systém eintranet.net

Nápověda pro systém eintranet.net www.eintranet.net Nápověda pro systém eintranet.net Obsah 1. Základní informace o eintranet.net... 2 2. Příručka pro správce aplikace eintranet.net... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Přihlášení do

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění - 1 - Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění Přílohy : A Technická dokumentace a popis díla B Kalkulace ceny díla 1. Účastníci smlouvy Smluvní strany této smlouvy,

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Redakční (CMS) systém. Představení

Redakční (CMS) systém. Představení Redakční (CMS) systém Představení Publikování a editace informací bez odborných znalostí Jednoduché a výkoné obchodování na internetu Neomezená struktura webu i obchodu Vícejazyčné mutace webu SEO optimalizace

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více

CLIENT-SERVER PRODUKTY FIRMY YAMACO SOFTWARE PRVODCE PRO KONFIGUROVÁNÍ PROVOZU V SÍTÍCH WINDOWS A LINUX V PROSTEDÍ DB SERVERU FIREBIRD

CLIENT-SERVER PRODUKTY FIRMY YAMACO SOFTWARE PRVODCE PRO KONFIGUROVÁNÍ PROVOZU V SÍTÍCH WINDOWS A LINUX V PROSTEDÍ DB SERVERU FIREBIRD CLIENT-SERVER PRODUKTY FIRMY YAMACO SOFTWARE PRVODCE PRO KONFIGUROVÁNÍ PROVOZU V SÍTÍCH WINDOWS A LINUX V PROSTEDÍ DB SERVERU FIREBIRD INFORMACE O INSTALACI LOKÁLNÍHO SERVERU FIREBIRD INFORMACE O INSTALACI

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php]

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Programovací jazyk Python [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Python je jazyk objektov orientovaný, interpretovaný, dynamický a siln typovaný, multiplatformní, s jednoduchou a itelnou syntaxí,

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

PRODUKTY Tovek Server 6

PRODUKTY Tovek Server 6 Tovek Server je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených strukturovaných i nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU Platný od 1. 1. 2017 Komplexní Internetový marketing pod jednou střechou! Mít stránky krásně graficky zpracované, responsivní, plné funkcí usnadňující uživatelům

Více