V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti"

Transkript

1 V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci OP Praha Adaptabilita, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

2 OBSAH OBSAH...2 ÚVOD...3 UEBNÍ MATERIÁL, HODINOVÁ DOTACE...4 METODICKÁ DOPORUENÍ...5 PRÁCE S METODICKOU PÍRUKOU...5 ÚVOD - PRO ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI?...7 Co chci dlat?...7 PROSTEDÍ MICROSOFT WINDOWS...8 TEXTOVÝ EDITOR MS WORD 2003 A TABULKOVÝ PROCESOR MS EXCEL KOMUNIKACE NA INTERNETU (ELEKTRONICKÁ POŠTA)...10 INSTANT MESSAGING (IM)...10 PROTOKOL...11 KLIENT...11 KOMUNITNÍ SÍT...12 HESLA A JAK JE CHRÁNIT...12 WEBOVÉ PROHLÍŽEE...13 CO JE DOBRÉ S PROHLÍŽEEM UMT...13 BLOGY (WEB LOG) WEBOVÉ ZÁPISNÍKY...14 CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTÉM) ANEB REDAKNÍ SYSTÉMY...15 GRAFIKA V ELEKTRONICKÉ PODOB...16 VEKTOROVÁ KIVKY...16 BITMAPOVÁ (RASTROVÁ) PIXELY...16 Úprava fotografií...16 TEST / PRAKTICKÉ CVIENÍ...17 HODNOCENÍ TESTU:

3 ÚVOD Kurz je zamen na základní orientaci v operaním systému Microsoft Windows a na schopnost dosáhnout požadovaného cíle s ideálním programem/aplikací, pokud možno voln dostupnou na internetu. Zejména by mly být návštvníkm kurzu osvtleny základní postupy spojené s vyhledáváním a poskytováním informací na Internetu, základní práce s textovým editorem MS Word, tabulkovým procesorem MS Excel

4 UEBNÍ MATERIÁL, HODINOVÁ DOTACE Uebním materiálem jsou zejména stžejní body nápln výuky, které jsou zpracovány formou prezentace. Nejvtší ást výuky pak však tvoí praktické ukázky a nácviky. Rozsah kurzu: - msíní kurz - dvakrát týdn 90 minut - celkem 16 výukových hodin

5 METODICKÁ DOPORUENÍ Vzhledem k tomu, že se jedná o obecný poítaový kurz pro naprosté zaáteníky, jde spíše o ukázání a vysvtlení jak vci fungují, než o uení se jednotlivých vcí do hloubky. Úkolem tohoto kurzu je osvtlení možností, které dnes bžný uživatel má díky v podstat jakéhokoliv poítae pipojeného k Internetu. Tj. zejména možnosti efektivní komunikace s dalšími uživateli a už v pracovním, nebo osobním život, zpracování text a fotografií a to i za pomoci voln dostupných webových nástroj a voln šiitelných program. Samozejmá by mla být zptná vazba, tj. ptaní se student zda jim jsou všechny dosud vysvtlené postupy a nástroje jasné, jestliže ne, krátce se k nim vrátit, nebo je nahodile pipomínat v prbhu další výuky. Tempo výuky je ásten dané asovým rozsahem kurzu, nicmén je teba jej upravovat vzhledem k úrovni dosavadních znalostí celé skupiny. Stžejní by pak mlo být asté názorné ukazování probíraných program a praktická cviení na píkladech, kdy by se ml lektor vždy ujistit, že všichni studenti dostaten porozumli probíranému tématu. Práce s metodickou pírukou Píruka obsahuje v jednotlivých kapitolách nástin ukázkových bod a otázek, kterými je možné se zabývat v rámci uritého téma. Návštvníci kurzu by mli být vedeni zejména k samostatné práci na základ praktických ukázek lektora a osvojení si základních princip práce s texty, multimediálními soubory, programy, webovými prohlížei, poskytováním a sdílením informací na internetu

6 OSNOVY 1. MS Windows 2. Textový editor MS Word 3. Tabulkový procesor MS Excel 4. Komunikace na internetu 5. Webové prohlížee 6. Blogy a redakní systémy 7. Poítaová grafika 8. Test/praktické cviení - 6 -

7 Úvod - pro základní dovednosti? V každé dovednosti lovka je uritá hranice, kterou když pekroí, mže zaít improvizovat. S prací na poítai je to podobné, pokud budu vdt co, kde a jak správn použít (co chci dlat, jaký typ programu pro to bude nejlepší a kde ho najdu), pak mžu dosáhnout ehokoliv. Co chci dlat? Komunikovat s ostatními Vyhledávat informace Nabízet informace o sob (osobní) Nabízet informace o svých službách nebo výrobcích (podnikání) Bavit se - 7 -

8 Prostedí Microsoft Windows Vzhledem k nepebernému výukovému materiálu, který je v souasné dob na trhu dostupný, není úelem tohoto kurzu obsáhnout úplné zvládnutí ovládání (a zejména pak uzpsobení) operaního systému Windows. Rovnž z asového hlediska není možné obsáhnout tento operaní systém do hloubky. Dležité by mlo být úastníkm kurzu vštípit v prbhu kurzu nkteré základní dovednosti a znalosti poplatné vícemén pro všechny verze tohoto operaního systému a pro práci s poítai vbec: pochopení rozdíl operaní systém/program práce se soubory a adresái orientace na diskových jednotkách/jiných zaízení k ukládání dat orientace na síti instalace program/odinstalace program (rozpoznání a vyvarování se instalace nechtných adware, spyware a jiných nežádoucích program) základní orientace na ploše a její uzpsobení práce s ikonami práce s lištou nástroj a tlaítkem START režim program online/offline Tyto obecné základy by se mly prolínat celou dobou prbhu kurzu, stejn tak spolu s obasným osvtlením základní terminologie, a už z oblasti software nebo hardware

9 Textový editor MS Word 2003 a tabulkový procesor MS Excel 2003 K objasnní základ obou program, mže být využito výatk z metodických píruek TEXTOVÝ EDITOR Microsoft Office WORD 2003 a TABULKOVÝ PROCESOR Microsoft Excel 2003, které jsou souástí stejné sady kurz. Vzhledem k asovému omezení je dobré se soustedit hlavn na základy tj. vytvoení, uložení dokumentu a základní nástroje tchto program. Odpovídá cca prvním tem blokm obou píruek

10 Komunikace na internetu Stále nejpoužívanjší formální zpsob komunikace zstává V podstat simuluje klasický dopis Jde o komunikaci nepímou odpov na moji zprávu vtšinou neekám okamžit Stále více se však komunikace na internetu obrací ke pímé komunikaci Tj. reakci na svoji zprávu mohu oekávat okamžit Tento odklon k pímo komunikaci je spíše dsledkem doby, než samotného vybavení poítae, i rychlosti internetu (protokoly pro pímou komunikaci instant mesaging jsou známé a využitelné již dlouho) Samostatnou kapitolou jsou pak tzv. komunitní sít (elektronická pošta) Posílání zpráv pes internet, které mohou krom textu obsahovat i jakákoliv další data v elektronické podob (obrázky, zvuk, video ) Pístup k u je možný bu pomocí programu nainstalovaném v našem poítai (nejastji MS OUTLOOK) Nebo pomocí webového prohlížee a online aplikace (seznam.cz , google mail ) Výhody a nevýhody tchto ešení Používání (odesílání, pijímání, pílohy, tídní ) Instant messaging (IM) Umožuje sledovat, zda jsou uživatelé, které máme v našem seznamu kontakt pítomni Je možné komunikovat pímo, posílat zprávy nebo soubory

11 Probíhá v reálném ase (zprávy se penášejí okamžit) Stále astji využíváno i v obchodním sektoru (jako napíklad rychlá podpora zákazníkm) V souasnosti existuje mnoho protokol i samotných program poskytující možnost této komunikace PROTOKOL Jedná se v podstat o sí a jazyk, skrze které jsou zprávy posílány Patí sem nap. ICQ, JABBER KLIENT Jde už o samotný program používaný pro komunikaci Mže být zamen jen na jeden protokol, nebo mže být multiprotokolový Patí sem nap. ICQ, MIRANDA, QIP, MSN MESSANGER Co volím za klienta a pro?

12 Komunitní sít Sluují veškeré možnosti internetové komunikace (pímá, nepímá komunikace) Je možné sdílet informace, zprávy i nap. fotografie naráz s uritou skupinou lidí K pístupu postaí webový prohlíže, není nutná instalace žádného dodateného programu Patí sem nap. FACEBOOK, TWITTER, LIDÉ Hesla a jak je chránit Nejdležitjší je koenové heslo tj. heslo k u, na který si necháváme zasílat další hesla a registrace Pokud se tedy nkdo dostane do tohoto základního u, má možnost získat pístup i do dalších sítí které používáte Jména vašich dtí, koek a ps tedy vtšinou nejsou tou nejlepší volbou!

13 Webové prohlížee Webový prohlíže web browser je jakýkoliv program který nám umožuje prohlížení internetu Ze základu jsou všechny prohlížee schopné zobrazovat text a obrázky v základním formátu K zobrazení nkterého obsahu na stránkách (flash animace, java applety) vyžadují doinstalování tzv. zásuvných modul do prohlížee Mezi souasn nejznámjší a nejvyužívanjší prohlížee patí O INTERNET EXPLORER o MOZILLA FIREFOX o CHROME o OPERA o SAFARI (APPLE) Co je dobré s prohlížeem umt Práci se záložkami Využívání historie Nastavení domovské stránky Využívání RSS kanál Nastavení správce stahování Osobní uzpsobení prohlížee (vetn možnosti doinstalování rzných plugin, widget pro m praktických) Spravování hesel

14 Blogy (web log) webové zápisníky je webová aplikace (stránka) obsahující píspvky vtšinou jednoho editora na jedné webové stránce. Nejastji bývají zobrazovány v obráceném chronologickém poadí, (tj. nejnovjší nahoe) Blogy mohou obsahovat pvodní texty sepsané jejich majitelem blogerem, fotografie, nebo odkazy na jiné stránky Vtšina weblog umožuje pidávat komentáe k jednotlivým píspvkm, takže kolem nich vzniká tenáská komunita Jejich zamení bývá velice rznorodé od osobních deník až po velice zajímavé texty odborník z uritých profesí Založení a spravování blogu je velice jednoduché (pokud využijeme služeb napíklad informaních server, nebo vyhledáva). Nebo je možné s minimálními znalostmi založit tzv. self-hosting blog, tj. sami si nainstalujeme a spravujeme blog, nejastji s pomocí nkterého zdarma dostupného redakního systému (RS, nebo též CMS systém pro správu obsahu)

15 CMS (content management systém) aneb redakní systémy Vtšina dnešních internetových stránek již bží na nkterém redakním systému Jedná se o aplikaci, která umožuje snadnou správu obsahu stránek i pro bžného uživatele (zmny obsahu stránek, pidávání obsahu nového) Tyto systémy se skládají ze dvou ástí a to sice tzv. Frontend: tj. viditelný obsah, stránky jako takové (co uživatel uvidí pokud na stránky zavítá) Backend: pro návštvníka neviditelná ást správcovský nástroj majitele\správce (nebo více správc) stránek. Umožuje mnit obsah nebo i vzhled stránek. Redakní systémy jsou v dnešní dob schopny pohánt od jednoduchých osobních blog, až po firemní stránky velkých korporací Jako vtšina program a aplikací existují i tyto CMS jako placené (komerní) nebo jako voln šiitelné aplikace (zdarma) Vzhledem k velké základn programátor a fanoušk voln šiitelných systém tak vzniká situace, kdy vtšina tchto free CMS dosahují vyšší komfort i stabilitu, než systémy komerní (tyto však mají svoje místo v pípadech tvorby systém na míru,kdy jsou vyžadovány napíklad specifické funkce apod.) Nejznámjší a nejvyužívanjší CMS systémy v souasnosti: o JOOMLA, WORD PRESS, DRUPAL (a desítky dalších )

16 Grafika v elektronické podob VEKTOROVÁ kivky Skládá se z jednotlivých geometrických tvar (kivek a mnohoúhelník) Používá se hlavn pi grafických návrzích firemních log, velkoplošných reklam Tento typ grafického návrhu má tu výhodu, že jej lze donekonena zvtšovat bez ztráty kvality BITMAPOVÁ (rastrová) pixely Obrázek se skládá z jednotlivých barevných bod (pixel) Body jsou uspoádány do mížky a každý z nich má stanovenou pesnou polohu a barvu Na tomto principu fungují v podstat veškerá zaízení, jako je televize, digitální fotoaparát, monitor, scanner Kvalita pak závisí na rozlišení (tj. velikost mížky) a barevné hloubce Nejastji se velikost rozlišení oznauje zkratkou DPI (dot per inch kolik obrazových bod se vejde na jeden palec 2,51 cm ) Úprava fotografií Jde vždy o bitmapovou grafiku Upravujeme pomocí grafických editor (nejznámjší Adobe Photoshop) Existují rzné editory offline, ale i online, které kombinují možnosti úpravy s možností zakládání a správy galerií (Google Picasa, raje.net) Mezi online grafické editory které není poteba instalovat k sob na poíta patí nap.: o (možno pracovat i bez registrace) o (zatím nutná registrace) o https://www.photoshop.com/ (zatím nutná registrace)

17 TEST / PRAKTICKÉ CVIENÍ Vytvote webové stránky internetovou prezentaci vaší (smyšlené) firmy nebo zájmové skupiny za následujících podmínek: Pipravte si adresá v dokumentech ve tvaru testweb_prijmeni, kam si budete ukládat veškeré pípravné texty, fotografie, tabulky Je nutné si vystait s voln dostupnými online aplikacemi, nebo programy nainstalovanými na poítai ve studovn Stránky budou obsahovat minimáln 4 menu položky (úvod, zamení, ceník, kontakt apod.) Texty si pedpipravte v textovém editoru MS Word a uložte tento soubor pod názvem text stránek do vašeho pracovního adresáe moje stránky Rovnž si pipravte obrázky nebo fotografie, které budete chtít na svých stránkách použít a uložte je do svého pracovního adresáe Stránky budou obsahovat hlavní banner logo firmy, které si sami vytvoíte v jakémkoliv voln online dostupném grafickém editoru (mže být na základ fotografie nebo obrázku staženého z internetu). Bude obsahovat text název nebo motto firmy, skupiny.s dodatkem TEST Stránky budou obsahovat tabulku (ceník výrobk nebo služeb, otevírací dobu..cokoliv co uznáte za vhodné zpracovat ve form tabulky), který bude pedpipravený jako tabulka v programu MS Excel, který bude rovnž uložen ve vašem pracovním adresái pod názvem tabulka Pipravenou tabulku poté použijte na stránkách (jako obrázek, který si nejdíve uložíte rovnž do svého pracovního adresáe) Stránky budou obsahovat minimáln jeden hypertextový odkaz (napíklad na stránky související, spátelené-napíklad odkazy na stránky ostatních úastník kurzu apod.) Kontakt bude obsahovat též mapu (mže být jako obrázek, nebo pokud to použitá aplikace umožuje, tak interaktivní Google Maps) Pošlete na adresu školitele, který bude obsahovat: Vaše jméno pro identifikaci práce Odkaz na vámi vytvoené stránky Zmenšený náhled vašich stránek v prohlížei ve form piloženého obrázku (který si pipravíte a uložíte ve vašem pracovním adresái)

18 HODNOCENÍ TESTU: Test bude vyhodnocen procentueln dle vzorce = % za jednu otázku celkový poet otázek (jednotlivých bod testu) 100% - poet % za neprovedené body = výsledná procentuálnost úspšnosti v testu

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu

NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny Nadstavbové kurzy jsou určeny uživatelům informačních technologií (počítače, mobilní telefony, digitální

Více

Tvorba internetových prezentací a portálů

Tvorba internetových prezentací a portálů Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. Číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 GYMNÁZIUM PACOV Tvorba internetových prezentací a portálů Osnova výuky Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Projekt

Více

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů itelligence a. s.,

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

333 tipů a triků pro INTERNET

333 tipů a triků pro INTERNET 333 tipů a triků pro INTERNET Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Připojení k Internetu...12 1. Jaké jsou možnosti připojení k Internetu?...12 2. Co je to

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat

Více

PUBLIKOVÁNÍ NA WWW. Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů

PUBLIKOVÁNÍ NA WWW. Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů PUBLIKOVÁNÍ NA WWW Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů V Praze dne 23. ledna 2004 Ondřej Neumajer Jednota školských informatiků Partyzánská

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Olomouc 2012 David Hromada UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika Autorka: Mgr. Monika Kocianová Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA I. STUPNI

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Internet. http(s) Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb.

Internet. http(s) Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb. Internet Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb. http(s) Http neboli Hypertext Transfer Protocol je protokol pro přenos dokumentů v Internetu, používá se nejčastěji na WWW. Protokol

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více