ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí KVÌTEN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014"

Transkript

1 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí

2 Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu naše stávající i potenciální zákazníky. Pøedstavujeme v nìm obvykle novinky našich øešení i služeb, trochu se chlubíme nìkterými zajímavými projekty z poslední doby a také øíkáme, kam firma kráèí, co plánuje do budoucna. Hlavním tématem tohoto èísla je logicky Orsoft Open, pøipravovaná nová generace našeho informaèního systému pro øízení podniku. Tak, jak postupují analytické a vývojové práce na jeho pøípravì, tak roste zájem uživatelù o informace, jak bude systém vypadat, co bude umìt a co nového pøinese. Kromì èlánkù v tomto èasopisu proto doporuèuji navštívit i nedávno založený blog na adrese kde se mùžete dozvìdìt mnohem více a nahlédnout vývojáøùm pøímo pod poklièku. Na závìr mi dovolte malou osobní poznámku. Pøestože patøím k firmì ORTEX již od zaèátku jejího fungování, z tohoto místa a ze své souèasné pozice Vás oslovuji poprvé. Využiji toho k malému zamyšlení. Nìkdy mám pocit, že dnešní svìt kolem nás je až pøíliš pøekotný, politické, ekonomické a technologické zmìny jsou až pøíliš rychlé. Èasto se setkáváme s velkým tlakem na zmìny (zmìny èehokoliv, nìkdy i zmìny pro zmìnu samu), jindy naopak s konzervatismem a lpìním na zastaralých postupech a zvyklostech. Já sám se rád držím tìchto zásad: co funguje, to pokud možno nemìnit, a co nefunguje, to naopak stále, alespoò po krùècích, vylepšovat a inovovat. A vùbec nejdùležitìjší je dostateèná komunikace. Na každé úrovni: mezi zamìstnanci, mezi obchodními partnery, mezi dodavatelem a zákazníkem. Pøeji tedy pøíjemné ètení a dostatek komunikace! Ing. Jan Vanìk jednatel, generální øeditel Zkušenosti z realizovaných projektù jsou i letos dalším významným tématem Magazínu. Za poslední rok jsme implementovali nìkolik komplexních ERP a CRM projektù a celou øadu dílèích projektù inovace informaèních systémù, zahrnujících napø. obmìnu serverù, nasazení workflow, rozšíøení IS o nové moduly apod. Dozvíte se tedy napø. o zajímavém projektu øízení nákupních procesù v prostøedí Microsoft SharePoint (realizováno na tøech závodech Vojenského technického ústavu), o vybraných projektech z oblasti CRM nebo o unikátním projektu našeho partnera, spoleènosti OR-CZ, Øízení výrobní linky datovými podklady z konfigurace výrobku zákazníkem pro firmu SAPELI. 2

3 Obsah Rozjíždíme vlak jménem Orsoft Open Využití datového modelu Orsoft Open Finanèní úèetnictví nové a svìží Personalistika první èást modulu LZ v Orsoftu Open Nákladový controlling Prodej, Logistika, Výroba a Orsoft Open BI v praxi Reporting Services Podnikatelské organizace, jejich majetek a pøechod na klasifikaci CZ-CPA od roku 2014 Dynamics CRM 2013 míøí i do svìta mimo Microsoft Dohledový systém pro srdce èeského internetu Žádanky v prostøedí Microsoft SharePoint OR-SYSTEM a Projekt roku Recepty 3

4 Rozjíždíme vlak jménem Orsoft Open Informací na téma Orsoft Open již bylo øeèeno, napsáno a zveøejnìno mnoho. Dostávají se k vám nejen jednou roènì v tomto Magazínu nebo na akci s názvem Setkání uživatelù, ale také prùbìžnì jako souèást informace o distribuci nových verzí informaèního systému, jako novinky zveøejòované na webových stránkách ORTEXu a v neposlední øadì i formou blogu na téma Orsoft Open. Základní principy nového IS Orsoft Open i jeho nové technologické øešení byly již nìkolikrát prezentovány a jsou všeobecnì známy. Dílèí èásti Orsoft Open (napøíklad Øízení lidských zdrojù, modul ZIS a podsystém Doprava) jsou již provozovány v praxi. Pomyslný vlak s názvem Orsoft Open již nestojí pouze ve stanici, rozjíždí se. Ale na vedlejší koleji zatím uhání plnou parou náš starý známý Orsoft. Vývoj nového informaèního systému, jeho ovìøování a následná implementace u zákazníkù není bìh na krátkou trať. I když máme za sebou velkou èást vývoje, v procesu realizace nového systému u zákazníkù jsme prakticky na zaèátku pøechodného období, kdy vedle sebe fungují a ještì nìjakou dobu fungovat budou oba systémy. Jednotlivé moduly IS Orsoft Open jsou vyvíjeny a ovìøovány postupnì a postupnì budou také implementovány u našich zákazníkù. Naším cílem je zajistit po pøechodnou dobu optimální spolupráci obou systémù. V souèasné dobì proto prochází stadiem ovìøování technologie, kterou jsme pracovnì nazvali spoleèné menu. Tato technologie umožòuje používat jako primární IS Orsoft Open, a to i za situace, kdy ještì nejsou nìkteré úlohy do IS Orsoft Open pøevedeny a je nutné je volat z pùvodního IS Orsoft. Spouštìní obou systémù však již mùže 4

5 probíhat z jednoho místa a uživatel má k dispozici jednu nabídku kombinující úlohy nového i souèasného systému. Spoleèné menu lze použít i v OR-SYSTEMu. Jistì vás napadne otázka, jak pokraèuje vývoj jednotlivých modulù IS Orsoft Open. V letošním roce jsme se zamìøili zejména na modul Finanèní úèetnictví, podsystém Personalistika a podsystém Prodej s cílem dokonèit jejich vývoj a maximálnì ovìøit jejich funkènost. Modul Finanèní úèetnictví je celý kompletnì nový. Marnì v nìm budete hledat pozùstatky pùvodního Finanèního úèetnictví Orsoftu, které mnohaletým vývojem postupnì ztrácelo na pøehlednosti. Bohaté zkušenosti vývojáøù okoøenìné poznatky z praxe v kombinaci s moderními analytickými nástroji vykrystalizovaly v produkt, postavený na zcela nové logice a se zøetelnì definovanými klíèovými procesy finanèního úèetnictví. Tato skuteènost však nevyluèuje možnost pøizpùsobit si standardní øešení konkrétním podmínkám a zvyklostem jednotlivých zákazníkù. Logickým vyústìním existence úlohy Øízení lidských zdrojù je pøevod zbývající èásti Personalistiky do IS Orsoft Open. Úloha Øízení lidských zdrojù bude plnì integrována do podsystému Personalistika, který bude zajišťovat jak kompletní personální evidenci tak i vlastní øízení lidských zdrojù. Ostatní podsystémy modulu Lidské zdroje zùstanou ještì letos v pùvodním informaèním systému, budou však s podsystémem Personalistika interaktivnì spolupracovat. V modulu Prodej pokraèují v letošním roce intenzivní práce na vývoji úlohy Fakturace, která je srdcem tohoto modulu. V tomto pøípadì však byla zvolena jiná strategie než v pøedcházejících modulech. Nové øešení Fakturace do jisté míry kopíruje logiku pùvodního øešení, ale zároveò využívá technologické vymoženosti øešení nového. Tato strategie usnadòuje udržení integrity s ostatními spolupracujícími úlohami v pøechodném období. Vývoj samozøejmì probíhá i v oblasti technologického jádra, tzv. ORCore. Postupnì je v nìm realizována další funkcionalita spoleèná pro ekonomické moduly (napø. workflow) a probíhá i výzkum zamìøený na oblast webového a mobilního klienta. Máte po pøeètení výše uvedených øádkù pocit lehkého zmatení? Pøemýšlíte o tom, kdy a jakým zpùsobem se tyto zmìny dotknou právì vás? Nedovedete si pøedstavit, jak bude ve vaší firmì probíhat pøechod na novou generaci informaèního systému? I s tím poèítáme. Prùbìžnì vás seznamujeme s jednotlivými novinkami, v rámci obchodních návštìv s vámi naši pracovníci projednávají hardwarové a softwarové nároky nového systému a prùbìžnì je u jednotlivých zákazníkù realizována pøíprava na databázové uložení dat. Na druhou polovinu roku 2014 pro vás také pøipravujeme øadu odborných školení z rùzných oblastí Orsoft Open. A v neposlední øadì mùžete poèítat s tím, že vám budou pøi pøechodu na nový systém k dispozici naši konzultanti. Tak ať vám vlak jménem Orsoft Open neujede! Vladislava Dejmková Vedoucí úseku Vývoj ERP 5

6 Využití datového modelu Orsoft Open 1. Datové modelování Datový model je nedílnou souèástí vývoje každého informaèního systému. Jeho základy jsou položeny pøi analytickém modelování jednotlivých úloh a následnì je silnì ovlivnìn technologickými možnosti platformy použité pro uložení dat. S vývojem generaèního nástupce IS Orsoft Open a pøechodem pouze do svìta relaèních databází jsme od základu zmìnili též zpùsob analytického a datového modelování. Opustili jsme vývoj vlastním nástrojem na popis datového modelu a zaèali používat renomované modelovací prostøedky. Volba padla na Enterprise Architect (EA). EA je nástroj pokrývající obrovský rozsah modelování potøebného pøi návrhu moderního informaèního systému. Ne všechny možnosti jsou potøeba využívat v plném rozsahu. Datový model je však jedním z nìkolika modelù, které jsou vypracovány do posledních detailù. Pro rozšíøení mezi všechny pracovníky, pøípadnì i další osoby pracující s datovým modelem mluví v pøípadì EA rozumná cenová dostupnost, pøípadnì Lite verze použitelná pouze pro prohlížení do vyhotovených projektù. Souèástí je i široká škála rùzných výstupù nad dílèími èástmi datového modelu, nebo nad jeho celkem. 2. Datový model v relaèní databázi Datový model z Enterprise Architektu je následnì pøenesen do referenèní databáze a jsou vygenerovány entitní tøídy pro vývoj Orsoft Open. Souèasnì jsou pøipraveny i datové slovníky, které obsahují popisný název atributù jednotlivých tabulek. V IS Orsoft Open jsou souèástí databáze též vazby mezi tabulkami, realizované pomocí constraints. Díky constraints jsou data informaèního systému udržovány v konzistentním tvaru a je znemožnìno napø. zrušení záznamù, na které jsou odkazy z jiných tabulek. Tato vlastnost nám udržuje vyšší èistotu dat, na druhou stranu zpùsobuje nejvíce problémù pøi naplnìní datové základny IS Orsoft Open z historických dat IS Orsoft, kde tyto databázové kontroly nebyly realizovány. Proto je tøeba vìnovat velkou pozornost èištìní pøevádìných dat do informaèního systému. A právì tento dùležitý krok je zpravidla èasovì nejnároènìjší. 3. Customizace Orsoft Open a. Filtry b. Pohledy Kompletní datový model nám usnadòuje customizaci informaèního systému, a to pøedevším v oblasti práce s daty prohlížení a aktualizace dat. Zde mùžeme nabídnout jednoduchou možnost úprav pohledù na zobrazená dat dle potøeb jednotlivých uživatelù. A to jak definici náplnì sloupcù zobrazeného seznamu tak v rozložení vlastního detailu záznamu. Toto uzpùsobení jsme definovali v IS Orsoft zdlouhavì pomocí generátoru OOM, èi v oblasti zobrazení detailu jsme ani nemohli nabídnout. V IS Orsoft Open máme k dispozici nabídku jak atributù primární tabulky, tak všechny atributy okolních tabulek. 4. Výstupy Jasper Informaèní systém bez výstupù a hlavnì pak bez uživatelsky definovaných výstupù je pouze polovièním øešením. Souèástí IS Orsoft Open je tedy integrovaný generátor výstupù Jasper Reports s návrháøem ireport jako samostatná klientská aplikace, která je k dispozici uživatelùm. Aè je generátor i návrháø výstupù integrován do informaèního systému, pøi vlastním návrhu výstupu se neobejdeme bez znalosti datového modelu. A právì pøístup ke kompletnímu datovému modelu èiní z obecného nástroje prostøedek pro tvorbu specializovaných, dle požadavkù uzpùsobených výstupù. A to v tiskové nebo elektronické podobì. 5. Popis datového modelu OrsoftDoku Výše uvedené možnosti využití datového modelu v oblasti implementace informaèního systému, nebo v oblasti jeho pøizpùsobení potøebám uživatelù, by nebylo možné bez možnosti nahlížení do popisu datového modelu. K interním potøebám je k dispozici kompletní projekt v Enterprise Architektu. Pro orientaci širšího spektra uživatelù je tento pøístup zbyteènì specializovaný. Proto je popis datového modelu souèástí dokumentace IS Orsoft Open. Pro dokumentaci a nápovìdu je zvolen prostøedek OrsoftDoku, postavený na webovském publikaèním systému. Tím dostáváme k dispozici platformovì nezávislý prostøedek pro prezentaci nápovìdy, zároveò dostupný odkudkoli prostøednictvím internetového prohlížeèe. Datový model má svoje místo v hierarchii stránek nápovìdy OrsoftDoku a je automaticky udržován ve vztahu k uvolòovaným distribucím informaèního systému. Tím je zaruèena jeho aktuálnost pro použití ve výše zmínìných pøípadech. Tomáš Myslivec hlavní SW technolog 6

7 Finanèní úèetnictví nové a svìží importem z jiných podsystémù nebo systémù. Deníky dokladù obsahují pøedpisy a platby, které mohou být v první fázi zaznamenány pouze evidenènì bez uvedení úèetní kontace nebo vèetnì úèetní kontace. Do úèetních knih jsou tyto doklady zapisovány uživatelem použitím tlaèítka zaúètovat. Pro zaúètování dokladù lze nastavit parametry v èíselníku úèetních kontací a souvztažností. Peèlivé nastavení pak urychlí práci pøi poøizování jednotlivých dokladù, kdy se doplòují jen vybraní nositelé. Pomocí konfiguraèních parametrù lze zvolit jednoduchý èi podvojný úèetní zápis, který je realizován pouze jako výsledek dokladu s pøímou vazbou na úèetnictví. Výsledkem zpracování úèetních dokladù jsou hlavní úèetní knihy, knihy pohledávek a závazkù a daòová evidence. Všechny úèetní knihy umožòují vytvoøit rychlé pøehledy, zjistit stavy na úètech, vytvoøit sestavy a výkazy. Veškeré výstupy je možné zpracovat nejen za úèetní období, ale také i k urèitému dni. Proces párování probíhá na saldokontních úètech již v okamžiku zadání dokladu do systému, platba je propojena s fakturou, daòový doklad se zálohovou fakturou, koneèná faktura s daòovým dokladem. Uživatel má v Adresáøi firem a v denících dokladù k dispozici ikonu Saldo, která umožní zjistit aktuální stav pohledávek a závazkù za firmu s možností zobrazení detailních informací o platbách a fakturách. Souèástí Orsoft Open je kompletnì nový modul finanèního úèetnictví. Nový nejen v tom, že využívá nových technologií a pøichází s novým designem, ale mìní se také logika zpracování. Již nebude tøeba pøevádìt doklady z evidence do denního souboru a z denního následnì do souboru stavového a do úèetnictví. Princip zpracování je založen na používání tzv. deníkù dokladù, odkud je možné se prostøednictvím záložek a ikon dostat do souvisejících deníkù a napøíklad doplnit nebo aktualizovat úèetní záznamy, prohlížet platby, upomínky, penále, zobrazit saldo za firmu. Také je možné vytvoøit pøíkaz k úhradì pro jednu konkrétní fakturu, vystavit upomínku, penalizaèní fakturu nebo vytvoøit tiskovou sestavu. Na následujícím obrázku je vidìt Deník pøijatých faktur a související procesy: Další možností je použít okamžitý Pøehled o faktuøe, který obsahuje informace o platbì, daòové rekapitulaci a dalších souvisejících dokladech: Tìžištìm Finanèního úèetnictví je pìt deníkù, do kterých jsou zaznamenávány doklady podle typu: Deníky faktur (Deník pøijatých faktur a Deník vydaných faktur) obsahují došlé/vydané faktury typu: tuzemská/ zahranièní faktura, koneèná/vyúètovací faktura, zálohové faktury, daòové doklady a ostatní pøedpisy, které mají charakter pøijatého/vydaného dokladu (mzdové pøedpisy). Deníky plateb (Deník bankovních dokladù a Deník pokladních dokladù) tvoøí pøíjmy a výdaje na bankovních nebo pokladních úètech v tuzemské nebo cizí mìnì. Deník interních dokladù obsahuje ostatní úèetní doklady, tzn. ruènì poøízené nebo importované z jiných podsystémù nebo systémù. Zápisy jsou do deníkù zaznamenávány ruènì nebo vstupují Zpracování faktur a plateb je pøipraveno tak, aby poskytovalo ucelený pøehled o každém dokladu zavedeném do systému. Nové Finanèní úèetnictví bylo samozøejmì navrženo i s ohledem na možné budoucí legislativní zmìny a úpravy vyplývající z požadavkù zákazníkù. Naïa Kejzlatová analytik 7

8 Personalistika první èást modulu LZ v Orsoftu Open Modul Lidské zdroje je samozøejmou souèástí Orsoftu Open. Zkušenosti získané pøi vývoji tohoto modulu v minulých letech se promítly do èásteèných zmìn v øešení této problematiky. Zmìny v logice však nejsou tak pøevratné jako u modulu Finanèní úèetnictví, jde spíše o zmìny vyvolané novì používanými technologiemi a o èásteèné zjednodušení nìkterých procesù. Z pøiloženého obrázku je zøejmá struktura modulu Lidské zdroje je tvoøen podsystémy Personalistika, Mzdy a Cestovní pøíkazy. Pùvodní podsystém Pøedzpracování mezd byl zaèlenìn do podsystému Mzdy. Po teoretickém úvodu pøichází èas na nìco konkrétního. Co takhle malá ukázka toho, jak jsme se v podsystému Personalistika snažili vyøešit témìø neøešitelný požadavek nìkterých zákazníkù? Chceme všechny informace o zamìstnanci na jedné obrazovce, ale zároveò nesmí žádná informace chybìt. Požadavek tohoto typu je noèní mùrou všech tvùrcù typových øešení. Jen vzhledem k fyzickým rozmìrùm obrazovky poèítaèe je to dost nesplnitelné pøání. A jak jsme se s tímto požadavkem vypoøádali v Orsoftu Open? Inu, tak trochu jako chytrá horákynì. Podívejte se na pøiložený obrázek: V levé èásti obrázku vidíte velmi jednoduchou nabídku podsystému Personalistika - prakticky pouze nabídku Zamìstnanec a Parametry. Podsystém Personalistika se dále èlení na skupiny úloh. Zatímco Evidence údajù o zamìstnanci zajišťuje pouze nutnou evidenci údajù souvisejících se zamìstnancem, skupina úloh Vedení personální agendy poskytuje další nástroje usnadòující realizaci nìkterých procesù v personální oblasti. Skupina úloh Øízení lidských zdrojù je zamìøena na procesy v oblasti kvalifikace a vzdìlávání, hodnocení zamìstnancù a na pracovní místa. Organizaèní struktura byla pøesunuta z Personalistiky do Základní èásti, aby byla použitelná i v jiných podsystémech. Realita všedního dne je však taková, že modul Lidské zdroje bude pøevádìn do Orsoftu Open postupnì, po èástech. Nìkteøí z našich zákazníkù již provozují v Orsoftu Open Øízení lidských zdrojù. V souèasné dobì je pøevedena do Orsoftu Open Evidence údajù o zamìstnanci a èást Vedení personální agendy. Tyto úlohy již probíhají procesem testování. Do konce roku 2014 by mìl být pøevod podsystému Personalistika dokonèen tak, aby bylo možné od poèátku roku 2015 provozovat celý podsystém Personalistika již v Orsoftu Open. Mzdy však zùstanou v roce 2015 ještì v pùvodní podobì, ale mezi novými a pùvodními podsystémy bude probíhat spolupráce na datové úrovni. Kombinace obou øešení bude v praxi pøijatelným øešením díky tzv. spoleènému menu. V nabídce Zamìstnanec se v horní èásti zobrazí seznam zamìstnancù, uprostøed obrazovky na vodorovné lištì je øada záložek, jejichž prostøednictvím je možné se dostat k dalším informacím o zamìstnanci. Informace o zamìstnanci jsou rozdìleny do logických skupin co skupina informací, to jedna záložka s názvem, charakterizujícím obsah skupiny. Po výbìru konkrétní záložky se zobrazí detail obsahující další informace o zamìstnanci z pøíslušné logické skupiny. Jednoduché pøepínání po záložkách umožòuje najít potøebné informace o konkrétním zamìstnanci, protože se stále jedná o téhož zamìstnance, kterého jsme si vybrali na zaèátku z úvodního seznamu. Základní identifikace zamìstnance (jméno, pøíjmení, osobní èíslo viz èervený rámeèek) zùstává stále viditelná a je spoleèná pro všechny skupiny informací o zamìstnanci. A když potøebujete pøejít na jiného zamìstnance, prostì se vrátíte k výchozímu seznamu zamìstnancù. Vladislava Dejmková vedoucí úseku Vývoj ERP 8

9 Nákladový controlling Rozšíøení ERP systému o modul Nákladový controlling patøí v poslední dobì k èasto poptávaným oblastem. Implementace modulu Nákladový controlling není nijak složitá a èasto ji provádíme pomocí dálkové správy. Je tøeba ale dùkladnì provést analýzu, kdy formou diskuse s managementem firmy definujeme a následnì popíšeme požadavky a návrh øešení. Jeden z pøíkladù implementace controllingu je pro takové organizace, které mají zakázkovou výrobu s prvky sériové výroby. Nákladový controlling Orsoftu jim umožòuje sledovat, plánovat a vyhodnocovat jak samostatné prvky sériové výroby definované polotovary, tak koneènou zakázku s tím, že do vyhodnocení koneèné, zpravidla obchodní zakázky jsou promítnuty polotovary. Naše øešení nyní dovoluje uživateli operativnì mìnit koneèné urèení (zakázku) polotovarù dle aktuálních potøeb, aniž by se pøesuny polotovarù mezi zakázkami dotkly vyhodnocení koneèné zakázky. Pomáhá tedy k pøesnìjšímu vyhodnocování zakázek. Dalším pøíkladem implementace a pøedmìtem zájmu našich zákazníkù je sledování a vyhodnocení vnitropodnikových nákladù výroby pomocí nedokonèené výroby, kdy náklady výroby na zakázku jsou vyhodnocovány proti pøíjmu na sklad hotových výrobkù. Toto vyhodnocování je možné provádìt až do úrovnì jednotlivých položek kalkulace. Výsledkem je napø. toto pøehledné zobrazení zakázek v èlenìní dle položek kalkulace: Závìrem bychom mohli øíct, že každé, jakkoliv individuální øešení, jsme nakonec postavili na základech øešení typového. Z tohoto dùvodu si Vám dovolujeme nabídnout naše zkušenosti, pøedevším v oblasti analýzy vašich požadavkù. Analýzu a implementaci Nákladového controllingu provádíme od roku Vladimír Siegl senior konzultant Pro lepší prezentaci dat v oblasti Nákladového controllingu využíváme export dat z hlavní knihy až do kontingenèní tabulky v Excelu. Pøi standardním exportu dat z IS Orsoft je možné použít pøipravenou šablonu s makrem. Tuto šablonu je možné použít nad hlavní knihou finanèního úèetnictví. 9

10 Prodej, Logistika, Výroba a Orsoft Open Jednotný datový model Jak již bylo na jiném místì øeèeno, v modulu Prodej pokraèují v letošním roce intenzivní práce zejména na vývoji úlohy Fakturace, která by se dala chápat jako urèité jádro pro ostatní úlohy v rámci podsystémù Prodej, Skladování, Nákup a Výroba. Jakousi první metou, kterou chceme dosáhnout, je verze Fakturace, která bude v novém technologickém prostøedí plnohodnotnou náhradou za tzv. režijní fakturaci v øešení IS Orsoft. Dalším krokem a významným milníkem v tomto roce je pøechod podsystémù Skladování a Nákup na nový datový model, který je již k dnešnímu dni ukonèen a který, podobnì jako u Fakturace, umožní vývoj nových funkcionalit a vlastností nad jedním datovým modelem. A v neposlední øadì byly spuštìny další kroky v nìkterých èástech podsystému Výroba, které, zejména ke konci roku, pøipraví pùdu pro pøechod na nový, již spoleèný datový model. Co tedy od nás mùže stávající uživatel ve vyvíjené verzi 15.1 oèekávat? Pøechod na nový datový model v podsystému Prodej probìhl na zaèátku roku 2014 ve verzi 14.1, a tedy dalším nevyhnutelným krokem bude na konci roku pøechod na nové datové struktury v podsystémech Nákup, Skladování a Výroba. Zjednodušenì by se pak dalo o chystané verzi 15.1 øíci, že co se týká datového modelu budou všechny zmiòované podsystémy kompletnì pøevedeny na nový databázový model a plnì použitelné pro další vývoj v novém technologickém prostøedí Orsoft Open. A to vše chceme ustát tak, aby byl možný i paralelní provoz v prostøedí IS Orsoft po urèitou pøechodnou dobu. Fakturace Pøi hledání optimálního øešení jak procesù, tak nového datového modelu byla zvolena ponìkud odlišná strategie než v jiných podsystémech. Tato strategie se snaží udržet maximální možnou mìrou integritu s ostatními spolupracujícími úlohami v pøechodném období tak, aby bylo umožnìno uživateli, sice s urèitými závaznými pravidly a omezeními, použít jednak nový Orsoft Open, nebo ještì nìjakou dobu provozovat duplicitnì stávající IS Orsoft. Ovìøeným výsledkem tohoto našeho snažení je naše beta verze Fakturace v Orsoft Open, kterou bychom vám rádi v našem èlánku aspoò v hrubých rysech pøiblížili. Kompletní nabídku této nové úlohy mùžete shlédnout na pøiloženém obrázku: Jak mohou naši souèasní uživatelé jistì porovnat, snažili jsme se v této první fázi strukturovat nabídku podobnì jako v IS Orsoft, ale v dalších verzích se bude menu jistì vyvíjet a pøizpùsobovat novým potøebám. Pro další popis vlastností nové Fakturace musíme také zdùraznit nìkteré odlišnosti respektive pravidla, která èekají na uživatele, jenž se rozhodne pro paralelní provoz ve staré i nové verzi. Pøi pøechodu na nový datový model se totiž nìkteré tabulky oznaèované jako èíselníky pøesunují do jedné veliké megatabulky èíselníkù, která je dostupná pouze v novém prostøedí. A proto je nutno pamatovat u tìchto parametrù a èíselníkù na duplicitní provoz. To znamená v pøípadì založení nových kódù v nových èíselnících jejich soubìžné založení ve stávajícím IS Orsoft (pro tyto pøípady budou k dispozici procedury, které budou vyjmenované èíselníky ve starých strukturách aktualizovat). Pro pøedstavu a názornost vám ukazujeme variantnost editace faktur vèetnì možností koneèného tisku faktury. Standardní poøízení faktury: 10

11 Uživatelsky upravené poøízení faktury: A nebo si vybere nový zpùsob tisku pomocí Jasper Report, který je možný pouze v Orsoft Open: Na základì tìchto dvou pøíkladù by uživatel mohl nabýt dojmu, že si bude moci zcela sám nadefinovat škálu poøizovaných a dotahovaných údajù. Je ale tøeba již od zaèátku zdùrazòovat, že urèitá pravidla a podmínky bude muset uživatel dodržovat jako napø. poøízení povinných polí nebo pøípadnì jejich poøadí dané rodièovskou závislostí. Pøi pøípravì tisku faktur mùžeme poprvé ocenit jednotnost datového modelu pro starý i nový Orsoft. Ve chvíli, kdy jsou data v nových tabulkách kompatibilní, mùže uživatel zvolit tisk faktury starým zpùsobem pøes uživatelské vzory do prostøedí tiskového manažeru OnPrint: Na závìr si tedy rekapitulujme základní principy: Za prvé pøechod na nový datový model ve stávajícím IS Orsoft probìhl bez podstatných komplikací a jeho provoz jste si už mohli v prùbìhu tohoto roku dostateènì ovìøit. Za druhé nová Fakturace je schopná v novém datovém modelu fungovat bez podstatných omezení a její výsledky jsou vzájemnì kompatibilní se stávajícím IS Orsoft. Další vývoj Jak již bylo výše zmínìno v Prodeji se nyní dokonèuje etapa provázanosti nové Fakturace na nové Finanèní úèetnictví. Ve Skladování probìhla pøíprava nového datového modelu, která se nyní ve stávajícím IS Orsoft ovìøuje. Na základì tìchto výsledkù byl zahájen kompletní vývoj nového Skladování v Orsoft Open a paralelnì vzniká datový model a pokraèuje se ve vývoji ve skupinì úloh Expedice a Rozvozy (prioritnì pro potravináøe a pekaøe). Jelikož nový datový model má jednu podstatnou vlastnost že vše je provázáno se vším nemùžeme v etapì vývoje úlohy Rozvozy opomenout skupinu úloh Objednávky, která po svém dokonèení v podstatì uzavøe celý kruh procesù øešených v podsystému Prodej. Abychom neopomnìli zmínit oblast Výroby, tak v ní se nyní øeší návrh nového datového modelu a v krátké dobì bude následovat vývoj èásti Výroby v Orsoft Open urèené zejména pro potravináøskou a pekárenskou výrobu. Tento segment z množiny našich uživatelù by mìl být jako první komplexnì pokryt novým øešením v Orsoft Open. Miloslav Matoušek vedoucí oddìlení Obchod, Logistika, Výroba 11

12 komponentu s pøiléhavým názvem Tablix. Vývoj posledních verzí sleduje požadavky uživatelù a smìøuje k vyšší integraci reportù s SharePoint Portálem. Není také bez zajímavosti, že na SSRS jsou postaveny všechny reporty øešení Microsoft Dynamics CRM. A k èemu to, vlastnì? Pro odpovìï na tuto otázku si dovolím sáhnout do vlastních zkušeností s uživateli Business Intelligence. Neboli, není uživatel jako uživatel. V každé organizaci, kde BI implementujeme, se vyskytuje nìkolik druhù uživatelù: BI v praxi Reporting Services Business Intelligence a systém datových skladù je v portfoliu spoleènosti ORTEX pevnì zakotven a bìhem doby si získal na znaèné oblibì u svých uživatelù. Platforma BI postavená na MS SQL Serveru se skládá z nìkolika komponent. V následujícím odstavci je zkusím rámcovì kategorizovat tak, jak jsou postupnì v procesu využita za sebou: SSIS SQL Server Integration Services po našem datové pumpy. Tato vrstva se stará o sehrání dat z jednotlivých datových zdrojù z databází, Excelových souborù, webových služeb atd. do jednoho úložištì do datového skladu. SSAS SQL Server Analysis Services OLAP datové kostky jako speciální vícerozmìrné datové úložištì slouží k ukládání velkého množství dat. Hlavním cílem tohoto uložení je periodické (vìtšinou noèní) pøedpoèítání údajù, které pak jsou uživateli poskytovány velmi rychle. Zkuste si tøeba udìlat sumaci 30 miliónù záznamù ve fakturaci a setøídit je podle kraje, kam bylo zboží dodáno a nestrávit u toho mládí bez OLAPu! Klientské nástroje tvùrce BI vìtšinou uživatel, který principùm BI rozumí, rozumí i datùm, které do BI teèou. Vìtšinou se podílí na analýze a vytvoøení BI øešení. aktivní uživatel je schopen používat BI aktivnì mìní si dimenze a ukazatele dle své potøeby, umí si pøipravit report, aby mu vyhovoval. spotøebitel dat nepoužívá aktivnì BI používá reporty, které nìkdo vytvoøil, maximálnì si aktualizuje data. Lze øíci, že i pomìrovì to sedí na tzv. pyramidální strukturu tvùrcù BI je nejmenší skupina, aktivních uživatelù bývá tak 30%-40% a nejvíce je uživatelù, kteøí potøebují ke své práci pøedpøipravená data a zajímají je jen již hotová èísla, èasové vývoje, grafy. A pøesnì k tomuto úèelu jsou vhodné Reporting Services. Zajišťují nám uspokojení informaèních potøeb pravidelnì se opakujících, relativnì stabilních sestav a pokud možno také graficky hezkých. Co to umí? Dìlat reporty. Ano i s takovouto lakonickou odpovìdí bychom si mohli vystaèit, ale Ono za touto odpovìdí je ještì mnoho dalších nezodpovìzených otázek. Takže znovu a popoøádku. Odkud? Reportovací služby se umí napojit na témìø jakýkoli zdroj dat tedy jakýkoli datový zdroj ODBC, OLEDB. V praxi to znamená, že vìtšinou tvoøíme reporty nad OLAP kostkami nebo nad daty v relaèní databázi (SQL Server, ORACLE, ) Kam? Primárním bìhovým prostøedím SSRS je webový prohlížeè. Tzn, že každý report má svoji URL adresu, ke které se mùžeme pøipojit a report si zobrazit. Nebo lze použít Report Manager, kde se k reportu dostaneme výbìrem. Obrázek 1 - Report Manager 1. Excel kontingenèní tabulky napojené pøímo na OLAP pøebírají z OLAPu definici struktur a hierarchií dimenzí, umí zobrazovat grafy, KPI (klíèové ukazatele výkonnosti naše oblíbené budíky a manažerské obrazovky) 2. SSRS SQL Server Reporting Services reportovací služby právì jim se budeme vìnovat dále v tomto pøíspìvku. Historie SSRS a vývoj Reporting Services jako souèást SQL Serveru nejsou až tak starou záležitostí. Do SQL rodiny pøišly až v roce 2004 jako volitelný Add-On SQL Serveru A hned od zaèátku bylo jasné, že mají dobøe našlápnuto na kvalitní produkt. Ze své zkušenosti mohu øíci, že správné rozchození bylo v prvních verzích bìhem na dlouhou trať (bylo tøeba sladit verze IIS1,.NET Frameworku atd.). Naštìstí, od verze 2008 bìží SSRS jako samostatná aplikace bez nutnosti IIS. Dnes už by tuto verzi vývojáøi reportù ani nepoznali. Vývoj šel smìrem ke dvìma základním komponentám reportù Table a Matrix (ve smyslu dvourozmìrná tabulka a vícerozmìrná tabulka á la kontingenèní tabulky). Ve verzi SSRS 2012 jsou slouèeny v jednu Lze používat jak Internet Explorer, tak i ostatní prohlížeèe. Pøi tomto zobrazení je také zajímavá vlastnost SSRS tzv. odložené generování. Nìkteré reporty mohou být velmi dlouhé (èasovì) a proto existuje možnost, že se report uchovává již vygenerovaný napø. každý den je první spuštìní dlouhé - tehdy se report generuje vèetnì doèítání zdrojových dat a následnì po zbytek dne se mùže už jen zobrazovat. Reporty lze také generovat v èasových intervalech. Lze je ukládat na disk v libovolném formátu, nebo rozesílat em na urèené osoby. Pøi nìkterých implementacích využíváme i øetìzení funkcí, kdy na konci noèního procesování BI (pokud vše dopadne v poøádku) dochází k vygenerování a rozeslání reportù ve formì xls souborù. 12

13 Web? To mùže každý vidìt? Dostáváme se k otázce bezpeènosti zobrazení reportù. SSRS jsou postaveny na NT autentizaci tedy øízení pøístupu k reportùm pomocí doménového úètu. Je možné používat SSRS i v prostøedí bez doménového øadièe, ale pak je tøeba udržovat správné autentizaèní údaje jak na serveru, tak na klientu (podobnì jako u klasického BI pøes Excel). U reportù postavených nad OLAP je navíc možné využít øízení pøístupu pro oprávnìní až na jednotlivé dimenze, èi prvky dimenzí! U prohlížeèù, které si neporadí s doménovým úètem, se aplikace dotazuje na heslo pøi vstupu na server s reporty. Závìr Reporting Services jsou velmi zajímavou alternativou pro uživatele, kteøí potøebují spíše konzumovat pøipravené informace z BI v rámci firmy. Mají význam hlavnì tam, kde je složitìjší interpretace dat a je tøeba sledovat jejich èasový vývoj. Obrázek 2 - pøíklad reportu Podnikatelské organizace, jejich majetek a pøechod na klasifikaci CZ-CPA od roku 2014 Obrázek 3 - Pøíklad reportu Klasifikace produkce (CZ-CPA) byla v ÈR zavedena od 31. èervence 2008 (podle 19 odst. 2 zákona è.89/1995 Sb.) a plnì nahradila do té doby používanou Standardní klasifikaci produkce (SKP). Pøedmìtem klasifikace CZ-CPA je produkce, tzn. výsledek ekonomických èinností. Pro potøeby zpracování majetku u rozpoètových a pøíspìvkových organizací, vzhledem k pøechodu na úèetní odpisování podle úèetních odpisových skupin, došlo k vynucenému pøechodu v roce Podnikatelské organizace se pro potøeby daòového odpisování až do konce roku 2013 øídily pøílohou Zákona o dani z pøíjmu, kde byly uvedeny vazby daòových odpisových skupin na klasifikaci SKP, pro budovy a stavby na klasifikaci CZ-CC (od roku 2009). Od 1. ledna 2014 platí již inovovaná tabulka pøílohy tohoto zákona, kde daòové odpisování je dáno podle klasifikace CZ-CPA, budovy a stavby i nadále podle CZ-CC (5. listopadu 2013 vyšlo ve Sbírce zákonù Zákonné opatøení Senátu è.344/2013 Sb. o zmìnì daòových zákonù, posléze schválené i novì zvolenou snìmovnou). Pro podnikatelské organizace tak vyvstává nutnost novì klasifikovat majetek podle CZ-CPA s tím, že až na drobné vyjmenované výjimky nesmí dojít ke zmìnì v daòovém odpisování, v zaøazení do daòové skupiny. Pro potøeby tohoto pøechodu v klasifikacích Orsoft poskytuje podporu ve formì souboru podpùrných úloh - pøevodového mùstku, který pomùže vytvoøit jak nový èíselník CZ-CPA, tak klasifikace uživatelem zadané hromadnì doplní do stavového souboru majetku. Jan Klimeš datový skladník Zuzana Opršalová hlavní analytik 13

14 Dynamics CRM 2013 míøí i do svìta mimo Microsoft Už jsme si zvykli na to, že Microsoft rád pøidává do názvù svých produktù rok vydání. Nejinak tomu je i s novou verzí Microsoft Dynamics CRM, která spatøila svìtlo svìta koncem roku A že se nejedná jen o nìjaké kosmetické zmìny, o tom dosvìdèí následující øádky. Zásadnì se totiž zmìnil i samotný vzhled aplikace. Odhodlat se k takové zmìnì chce odvahu a ta Microsoftu nechybìla. IT svìt se totiž velmi rychle mìní a obchodníci stále èastìji berou do ruky mobilní telefon nebo tablet místo notebooku natož klasického poèítaèe. Tento trend se nejrychleji uplatòuje právì v obchodních aplikacích typu CRM. Nové uspoøádání obrazovky i zpùsob ovládání aplikace tak umožòuje práci na celé øadì zaøízení s rùznì velikými displeji vèetnì dotykových. Pryè je levý navigaèní panel, ten tam je i horní pruh nástrojù (ribbon). Základní navigace mezi jednotlivými moduly a entitami nyní sjíždí dolù od horního okraje obrazovky po poklepání myší nebo prstu, a to ve formì vodorovných pruhù dlaždic. Místo mnohdy již nepøehledného ribbonu s množstvím funkcí nyní vidíme struèný a pøehledný proužek 5 až 7 základních pøíkazù a symbol pro další nabídku. Zùstává tak mnohem více místa na vlastní zobrazení užiteèných informací o zákaznících a obchodních transakcích. Na jednom formuláøi nyní vidíme pøehlednì napø. základní údaje o klientovi, mapu jeho okolí, historii komunikace i související záznamy kontaktù. Obrázek 1 Uživatelské rozhraní aplikace pøináší celou øadu dalších zajímavých novinek. Pøi výbìru detailního záznamu se již neotevírá nové okno, ale zùstáváme stále v pùvodním oknì prohlížeèe. Uživatelé se tak pøestanou ztrácet v množství otevøených oken, jak se nìkdy døíve stávalo. Nové aktivity i základní typy záznamù (zájemce, kontakt apod.) lze vytváøet i bìhem práce na základním otevøeném formuláøi, aniž bychom z nìho museli odejít. Slouží k tomu nové speciální prvky uživatelského rozhraní, jako napø. formuláø pro rychlé vytvoøení záznamu ( Quick Create Form ). Také hledání a výbìr záznamu ze související entity (napø. výbìr kontaktu do pole Primární kontakt na Obchodním vztahu) nyní neotevírá nové vyskakovací okno. Práce s aplikací je tak celkovì rychlejší a pøímoèaøejší. Zásadní novinkou je existence nativních klientských CRM aplikací pro mobilní telefony a tablety. Bez navýšení ceny si tak uživatel mùže vybrat to nejvhodnìjší prostøedí pro svou práci. Podporovány jsou pøitom jak platformy Windows Phone a Windows RT, tak Apple iphone, ipad a zaøízení se systémem Android. Pro vìtšinu tìchto zaøízení je k dispozici samostatná aplikace, kterou je možné bezplatnì stáhnout z pøíslušného obchodu (Apple Store, Google Play, Windows Phone Store). Na nìkterých typech zaøízení lze pøímo spustit i bìžnou webovou CRM aplikaci. Poèet uživatelù Dynamics CRM celosvìtovì již pøekroèil 4 miliony a i v Èeské republice má toto øešení stále více pøíznivcù. Každý zákazník pøitom ocení jinou skupinu vlastností tohoto øešení. Pro nìkoho je klíèová možnost provozu v cloudu a schopnost základního využívání již po nìkolika hodinách pøípravy. Pro další zákazníky se stala CRM platforma ideálním prostøedím pro tvorbu specifických zákaznicky orientovaných podnikových systémù jako náhrad starších zakázkových øešení. Koneckoncù o dvou zajímavých a svým zpùsobem hodnì specifických projektech, které realizoval ORTEX, se mùžete doèíst i na stránkách tohoto magazínu. Do budoucna jsou pro Microsoft CRM velkým pøíslibem i akvizice celých firem a øešení, které jsou nebo v blízké budoucnosti budou spoleènì s CRM nabízeny. Kromì firemní sociální sítì Yammer jsou to øešení MarketingPilot (pro správu marketingových kampaní a aktivit z jednoho místa), NetBreeze (analýza dat ze sociálních sítí) a Parature (software pro poskytování zákaznické péèe, helpdesku apod. rovnìž napojený na sociální sítì). Jan Vanìk 14

15 Dohledový systém pro srdce èeského internetu pokrývá i procesy centrálního helpdesku (pøijímání a zpracování ticketù rùzných typù) a dohledového dispeèinku provozu celého datacentra vèetnì pøehledné vizualizace stavu podpùrných technologií a pøípadných alarmù na zaøízeních. Namìøené hodnoty a alarmy jsou pøitom naèítány online softwarovou vrstvou sbìru a vyhodnocení dat z jednotlivých sbìrnic podle typù zaøízení. Jedná se o unikátní komplexní informaèní systém kombinující funkce, které existují obvykle oddìlenì v nìkolika rùzných systémech (CRM, HelpDesk, SCADA). Nový dohledový systém pro pøedního poskytovatele služeb datových center ve støední Evropì, spoleènost CE Colo Czech s.r.o., je øešením kategorie DCIM (Data Center Infrastructure Management) a kombinuje prvky CRM systému, Help Desku, øešení typu Facility Management System a SCADA se zamìøením na správu provozu datového centra. To vše je integrováno na platformì Microsoft Dynamics CRM. Projekt, na kterém spolupracovaly firmy Domat Control System (sbìr dat a vizualizace mìøených hodnot) a ORTEX (CRM èást, evidence zákaznických služeb, HelpDesk a vizualizace alarmù) zastøešila jako generální dodavatel spoleènost ALTRON. Øešení je pøipraveno pro cca 30 uživatelù, z nichž zhruba polovinu tvoøí støídající se smìny dohledového pracovištì a druhou polovinu management a technici datového centra. Øešení je škálovatelné a je možné je bez problémù využít pro desítky až stovky uživatelù, desetitisíce evidovaných zaøízení a miliony namìøených hodnot. Dodané øešení dohledového systému splnilo nároèné požadavky zákazníka, který hledal systém kombinující evidenèní, databázové øešení s vizualizací aktuálních namìøených dat z provozovaných technologií datacentra (napájení, chlazení, èidla teploty, vlhkosti, zaplavení apod.). Øešení s obchodním názvem ContPort DC je unikátní právì svojí šíøkou zábìru. CRM èást systému poskytuje pøehledné informace o zákaznících, smluvních vztazích a jejich parametrech i poskytovaných službách (pronajaté pozice ve stojanech, datové propoje, telekomunikaèní služby, jednotlivé servisní zásahy na umístìných serverech apod.). Systém svou funkcionalitou Pøínosy Hlavním pøínosem nového øešení je provázanost všech informací do jednoho celku s možností jejich snadné aktualizace a vyhodnocování od sumárních, agregovaných pohledù k nejmenšímu detailu. Toto pomùže zaruèit jednotnost informací napøíè celou spoleèností a jejich dostupnost v nejkratším možném èase. Zároveò byla získána kontrola nad zabezpeèením pro rùzné kategorie informací (technická a provozní divize vs. obchod). Stìžejním bodem je možnost online monitoringu celé budovy v reálném èase vèetnì propojení na aktuální data o technologiích. To vše spolu s vazbou na jednoznaènou evidenci zákaznických dat a možnost spoleèné interakce dvou zdánlivì odlišných oblastí technologického provozu datového centra a péèe o zákazníky. Dalším pøínosem je vìtší možnost kontroly externích dodavatelù služeb v rámci procesù helpdesku spoleènosti. Nastavitelný systém vyhodnocování alarmù umožòuje rychle identifikovat možné problémy pøi provozu a správì podpùrných technologií a zaøízení. V oblasti procesní optimalizace došlo ke znaènému zrychlení a zjednodušení øešení zákaznických požadavkù. Pøínosem jsou rychlejší reakèní èasy a jednoznaènìjší poskytované informace. Nové øešení umožnilo uvolnit pracovní zdroje døíve vytížené samotným zpracováváním zákaznických požadavkù a vìnovat více úsilí ke zlepšení zákaznických služeb. Centralizace informací umožnila automatizaci nìkterých rutinních procesù a snížení možnosti lidské chyby. Zároveò vznikl prostor pro optimalizaci dalších navazujících procesù. Flexibilita celé platformy zaruèuje snadné budoucí zmìny s ohledem na vývoj interních procesù. Primárním dùvodem pro zavedení nového systému nebyla krátkodobá finanèní návratnost ale zefektivnìní chodu spoleènosti v dotèených oblastech a zaruèení bezproblémového fungování v budoucích letech, které by pøi zachování stávajícího zpùsobu manipulace s daty nebylo možné. Díky souhrnným informacím o spotøebì, které øešení poskytuje, pomáhá systém vyhodnocovat a øídit energetickou úèinnost provozu datacentra (PUE = Power Usage Effectiveness). Jan Vanìk 15

16 Žádanky v prostøedí Microsoft SharePoint V roce 2013 probìhla implementace IS Orsoft u nového zákazníka Vojenský technický ústav s.p. (dále VTÚ), který má kromì øeditelství ještì další 3 odštìpné závody v Praze, ve Vyškovì a ve Slavièínì. Od èervna 2013 odstartovalo využívání nákupních objednávek s vazbou na sklady materiálových zásob pro všechny 4 závody. Vlastní proces objednávání však zaèíná mnohem døíve, a to již vystavením žádanky a jejím schválením. Na øeditelství VTÚ se již systém evidence žádanek používal, ale ukázalo se, že stávající øešení není použitelné pro všechny ètyøi závody. Vzhledem k preferenci VTÚ i pøedpokládanému množství uživatelù jsme navrhli øešení na platformì Microsoft SharePoint. Na základì veøejné zakázky jsme byli následnì skuteènì vybráni jako dodavatel øešení elektronických žádanek a jejich schvalování. Požadavkem ze strany zákazníka bylo umožnit nezávislou práci se žádankami pro všechny závody s tím, že øeditelství má specifický dohled na ostatní závody, žádanky jsou rozdìleny do nìkolika typù a podle tohoto typu se musí odvíjet i specifický postup schvalování žádanky (workflow). Systém žádanek má vlastní konfiguraci, dále tabulku uživatelù, kde je možno ke každému uživateli nastavit jeho role pro jednotlivé závody a typy žádanek (role: ekonom, øeditel, vedoucí úseku, manažer, koordinátor, nákupèí). Je zde možno nastavit i zástupy. Systém nabízí nìkolik základních pohledù na žádanky, které se vztahují k definovaným rolím. Podle zvoleného pohledu se pak nabízí vyfiltrovaný seznam žádanek. Seznam žádanek tvoøí základní pracovní plochu, kterou si uživatel mùže upravit zobrazit potøebné sloupce: Navržené øešení žádanek bylo vytvoøeno jako webová aplikace, která je integrována do prostøedí Microsoft SharePoint. Uživatelé VTÚ mají pøístup do systému žádanek na základì svých úètù v Active Directory. Mezi dalšími požadavky na systém žádanek bylo i propojení systému na dodaný IS Orsoft. Toto propojení bylo vytvoøeno na úrovni navazujících tabulek: èíselníku zakázek, adresáøe, souboru osob, èíselníku støedisek, ceníku, sortimentních skupin, mìrných jednotek a objednávek. Nový systém žádanek umožòuje pracovat se tøemi typy žádanek (režijní, výrobní a vìdecké zakázky). Režijní žádanky jsou schvalované dle nadøízenosti, která je nadefinována v Active Directory. Žádanky na výrobní a vìdecké zakázky jsou schvalované nejprve vedoucím projektu a pak ekonomem závodu. Pokud hodnota položky žádanky pøesáhne stanovený limit, pak je žádanka schvalována i øeditelem závodu, pøípadnì øeditelem VTÚ. Pøi odeslání žádanky ke schválení je zároveò odesílán schvalujícímu s linkem na pøíslušnou žádanku. Pro urèité komodity je ve VTÚ stanoven tzv. garant komodity, který dohlíží na nákup položek. Pokud je na žádanku poøízena položka dané komodity, tak schvalujícím je i tento garant komodity (napøíklad IT materiál, materiál pro dopravu). Schvalující má možnost vrátit žádanku zadavateli k pøepracování nebo žádanku zamítnout. Barevnými ikonkami jsou zøetelnì vyznaèeny stavy žádanek (rozpracovaná, odeslaná ke schválení, vrácená k pøepracování, zamítnutá, schválená, objednaná, dodaná). 16

17 Pøi koneèném schválení je žádanka v pdf formátu ukládána do knihovny SharePointu. Po schválení je žádanka pøevzata nákupèím, který ze žádanky vytvoøí objednávku (pøípadnì více objednávek) v IS Orsoft. Objednávka dodavateli je pak tisknuta a posílána z IS Orsoft. Po dodání zboží a pøíjmu sklad je informace o dodání zapsána na žádanku a zmìní se i ikonka oznaèující stav žádanky. Øešení systému žádanek je zaintegrováno jako souèást Microsoft SharePoint. Nicménì øešení by mohlo být provozováno po drobných úpravách i jako samostatná webová aplikace. Propojení s IS Orsoft zajišťuje jednotnost dat. Systém nákupu je tak plnì pod kontrolou. Šárka Vaòková vedoucí úseku Servis K položce je možné pro ilustraci doplnit i obrázek, který vidíme v detailu položky: 17

18 programy pro obrábìní každého konkrétního výrobku a zajistí vystavení pøípadných objednávek pro vykrytí potøebných materiálù. Takto zpracovaný požadavek je zaplánován do výroby, kde je následnì adresnì sledován po celou dobu svého výrobního a dodacího cyklu. Pro každou výrobní operaci jsou automatizovanì pøedány kompletní podklady pro nastavení technologického zaøízení, zajištìní vlastního prùbìhu dané operace a následný sbìr údajù o skuteèném prùbìhu operace, vèetnì archivace skuteènì namìøených hodnot kontrolovaných parametrù pøi výrobì a identifikace konkrétní obsluhy. OR-SYSTEM a Projekt roku Partnerská spolupráce spoleèností OR-CZ Moravská Tøebová a ORTEX Hradec Králové trvá již bezmála ètvrt století. Hlavním produktem spolupráce je spoleèný vývoj informaèního systému OR-SYSTEM, který patøí do kategorie ERP øešení pro výrobní a obchodní firmy. Dlouhodobì se tento systém øadí k nejúspìšnìjším produktùm v daném segmentu pro èeský (a slovenský) trh a velmi nás tìší, že OR-SYSTEM pomáhá našim zákazníkùm na cestì k jejich rozvoji a prosperitì. OR-CZ je dodavatelem špièkových informaèních technologií, služeb a souèasnì tvùrcem logistické a výrobní èásti tohoto øešení. O tom, že se náš spoleèný produkt OR-SYSTEM øadí mezi nejkvalitnìjší ERP øešení, není tøeba nikoho dlouho pøesvìdèovat kromì jiného to dokazuje i naše úèast v soutìži IT Projekt roku, kdy naše øešení Øízení výrobní linky datovými podklady z konfigurace výrobku zákazníkem pro firmu SAPELI získalo ocenìní jako Projekt roku v celostátní soutìži pod záštitou premiéra republiky. Vítìzství v projektu reálnì odráží víceletou reálnou schopnost spoleènosti OR-CZ doplnit naše standardní ERP øešení OR-SYSTEM speciálními programovými nadstavbami a dodat øešení na míru na základì optimalizovaných procesních pravidel u konkrétního zákazníka. Je to jedna z nejefektivnìjších cest jak dosáhnout maximální rentabilitu vynaložených nákladù na projekt (ICT), na náklady vložené uživatelem projektu do výrobních a obslužných technologií a zabezpeèit uživateli rozhodující náskok pøed konkurencí. Tuto zásadní nadkonkurenèní vlastnost má spoleènost OR-CZ jako jedna z mála na trhu IT v ÈR. Jsme schopni ji zajistit díky tomu, že jsme 100%-ním vlastníkem zdrojových kódù, které mùžeme podle potøeby pøizpùsobovat potøebám koncového uživatele. K tomu využíváme moderní vývojové technologie a máme stabilní, zkušený tým specialistù. Jsme pøedevším zákaznicky orientovaná spoleènost a vždy se snažíme øešit a realizovat požadavky našich uživatelù. Pøi porovnání aktivity u našich stávajících zákazníkù je jasné, že vliv ekonomické krize posledních let, která byla jedním ze zásadních vlivù vedoucích k omezování investic u našich zákazníkù, pomalu odeznívá. Od loòského roku jednoznaènì pøibývá našich uživatelù, kteøí si uvìdomují, že je neustále nutné posilovat roli informaèního systému ve firmì a svoje úsilí zamìøili na rozvoj OR-SYSTEMu. Rostoucí poèet uživatelù OR-SYSTEMu a implementace informaèního systému u nových zákazníkù nás velmi tìší a souèasnì jsme rádi, že se nám spoleènì s našimi stávajícími zákazníky daøí neustále rozšiøovat a zkvalitòovat využívání OR-SYSTEMu. Vždyť pouze takový IS, který pružnì reaguje na stále se vyvíjející podmínky trhu a roste spoleènì s potøebami uživatele, je opravdovým pøínosem pro každou firmu. Na závìr mi dovolte podìkovat všem našim uživatelùm za aktivní pøístup k využívání OR-SYSTEMu, bez kterého by se jistì náš systém nemohl rozvíjet takovým tempem a kvalitou. Pouze a jedinì s pøispìním velkého potenciálu, který se u našich uživatelù skrývá, jsme schopni úspìšnì vyvíjet nové moduly a zkvalitòovat stávající funkcionalitu celého systému. Vìøíme, že i v dalších letech, které nás èekají, nadále budeme spoleènì naplòovat motto naší firmy OR-CZ partner na cestì k Vašemu podnikatelskému úspìchu. Antonín Vymìtal OR-CZ, Vedoucí úseku realizace Projekt navazoval na pøedchozí implementaci Konfigurátoru výrobku, kdy pøímo koncový uživatel (obchodní partner) kompletnì popíše požadovaný výrobek, vèetnì koneèné definice požadovaných parametrù výrobku. Uživatele vede pøi tvorbì požadavku Konfigurátor, který následnì automaticky sestaví kompletní TPV (Technologický postup a Kusovník), návrh prodejní ceny a termín nejbližšího možného dodání celé zakázky. Po odsouhlasení takové nabídky se v systému automaticky generuje výkresová dokumentace a balící pøedpis výrobku. Systém souèasnì vypoèítá jednotlivé výrobní parametry pro konkrétní technologická zaøízení (výrobní linky), vychystá aktualizované 18

19 Ovocný salát s mrkví Pikantní treska g pomeranèe mrkve lžíce rozinek kiwi banány plátky kokosu Zálivka: 2 1 lžíce citronové šťávy sklenka pomeranèového džusu špetka soli trochu mleté skoøice Pomeranèe oloupeme, dva z nich nakrájíme na koleèka, ostatní rozebereme na dílky, sloupneme z nich kùžièku, odstraníme jadérka a dužinu pokrájíme na menší kousky. Rozinky namoèíme na pìt minut do horké vody, mrkev oloupeme a nastrouháme. Kiwi oloupeme a nakrájíme na plátky, také banány oloupeme a nakrájíme na koleèka. Mrkev, èást pomeranèù, banány, kiwi a rozinky smícháme a pøelijeme zálivkou, kterou pøipravíme smícháním citronové šťávy, pomeranèového džusu, mírnì pøisolíme a ochutíme skoøicí. Je možné i trochu osladit, ale není to nutné, protože mrkev bývá dost sladká sama o sobì. Vše dùkladnì promícháme, dáme do salátové mísy a ozdobíme pùlkoleèky pomeranèe, kousky kiwi a posypeme plátky kokosu (nebo hrubì strouhaným kokosem). Vhodnou a zajímavou ozdobou jsou i kousky èerstvých jahod (máme-li je k dispozici). Salát podáváme vychlazený. 600 g 1 60 g aljašské tresky (mražené) vejce svìtlé pivo hladké mouky citron sùl olej Omáèka: 200 g 200 g 60 g majonézy zakysané smetany èerstvého kopru citron cukr sùl bílý pepø Filety rozmrazíme, opláchneme, osušíme a po obou stranách osolíme. Pokapeme je citronovou šťávou. Z mouky, jednoho vejce a asi tøí lžic piva pøipravíme husté tìstíèko. Filety v nìm obalíme a prudce osmažíme v rozpáleném oleji. Podáváme se studenou koprovou omáèkou, koleèkem èi mìsíèkem citronu a obložené èerstvou zeleninou. Pøíprava omáèky: Všechny uvedené suroviny na omáèku promícháme (èerstvý kopr nasekáme) a omáèku necháme vychladit. Orsoft Open má svùj blog. Pokud nejste ještì jeho pravidelnými návštìvníky, najdete jej na V krátkých pøíspìvcích, které jsou zveøejòovány témìø pravidelnì každý týden, mùžete nahlédnout pod vývojáøskou poklièku a seznámit se s pøedstihem s koncepcí, obsahem, funkcionalitou a vlastnostmi Orsoftu Open. A co je hlavní, mùžete na jednotlivé pøíspìvky reagovat, napsat svùj názor nebo pøipomínku. 19

20 ORTEX spol. s r.o. Resslova 935/ Hradec Králové Tel.: Fax:

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Pøevod dat z programu ÚÈTO

Pøevod dat z programu ÚÈTO STEREO Pøevod dat z programu ÚÈTO % _ & _ ' Pøevod dat z programu ÚÈTO Popis instalace a pracovního postupu 2 Vážení uživatelé, pøinášíme Vám pøevodní mùstek z programu ÚÈTO firmy Tichý a spol. do programu

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Orsoft a Orsoft Open v roce 2013 a 2014 VLADISLAVA DEJMKOVÁ

Orsoft a Orsoft Open v roce 2013 a 2014 VLADISLAVA DEJMKOVÁ Orsoft a Orsoft Open v roce 2013 a 2014 VLADISLAVA DEJMKOVÁ Orsoft základní informace o Orsoft verze 13.1 byla, 13.2. nebude, verze 14.1 bude připravena pro leden 2014 o Orsoft aktualizace průběžně jsou

Více

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1 Obsah Windows 95 je vaše pracovní ústøedí Viz strana 5 Windows si pamatují, kam co patøí Viz strana 21 Hledání složky nebo souboru Viz strany 28 29 1 2 3 O knize 1 Užiteèné úkoly...2 a nejsnadnìjší zpùsob

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

QAD Business Intelligence

QAD Business Intelligence QAD Business Intelligence Vladimír Bartoš, Pavel Němec Konzultanti 13.6.2012 Komponenty QAD BI Analytické tabule pro podporu rozhodování Spolupráce uživatelů nad analyzovanými daty Reporty Generátor analytických

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

IS Orsoft 2011. Vladislava Dejmková. Setkání uživatelů 2011 1

IS Orsoft 2011. Vladislava Dejmková. Setkání uživatelů 2011 1 IS Orsoft 2011 Vladislava Dejmková Setkání uživatelů 2011 1 IS Orsoft v roce 2011 Distribuce kompletní verze Leden 11.1. Září 11.2. Zaměřujeme se na Legislativu Moderní postupy Nové technologie Setkání

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Microsoft Dynamics CRM on-line + Office 365 a jejich využití (nejen) na vysokých školách

Microsoft Dynamics CRM on-line + Office 365 a jejich využití (nejen) na vysokých školách Microsoft Dynamics CRM on-line + Office 365 a jejich využití (nejen) na vysokých školách Zdeněk Otáhal a Boris Bělousov Account manager Ředitel společnosti Dynamica, a.s. Dnes jsou všichni on-line, vždy

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

IS Orsoft v roce 2009

IS Orsoft v roce 2009 IS Orsoft v roce 2009 Distribuce Novinky v podsystémech Workflow Elektronické faktury Datové schránky Ing. Vladislava Dejmková 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 IS Orsoft -

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je Systém GS1 ve zdravotnictví Sektor zdravotnictví je typickým pøíkladem globálního uplatnìní Systému GS1. Primárním úkolem je zvýšení efektivity celého zdravotnického logistického øetìzce, omezení chyb

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Koncept řešení EOS komplexní řešení informačních systémů EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Městský rok informatiky v Olomouci Datum: 12.6. 2009 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, 326 00 Plzeň Jaroslav PEROUTKA

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Realitní kanceláø - manuál

Realitní kanceláø - manuál Realitní kanceláø - manuál Spravujte svou realitní kanceláø pohodlnì, rychle a efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení Realitní kanceláøe...2 1.1. Co je redakèní systém a k èemu slouží?...2

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY RON PORTÁL JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA DOCHÁZKA MINI PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY MZDY 7 - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM Mzdový

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / )

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00231401 Název: Mìsto Benešov NS: 00231401 Mìsto

Více

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691

Více

Licence: MUVO XCRGUM60 / A60 ( :18 / )

Licence: MUVO XCRGUM60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00251984 Název: Mìsto Vodòany NS: 00251984 Mìsto

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / ) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00239721 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìsto Sadská Úèetní jednotka pokraèuje v následujícím

Více

Licence: MUCH XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: MUCH XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 00253979 Název: Mìsto Cheb NS: Mìsto Cheb Mìsto Cheb

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. www.ortex.cz. kvìten [ 2012 ]

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. www.ortex.cz. kvìten [ 2012 ] ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX kvìten [ 2012 ] www.ortex.cz Vážení ètenáøi, svùj úvodník do dalšího vydání našeho informaèního zpravodaje jsem se rozhodl pojmout trochu odlišnì od tìch

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud Pavel Pechaè MODELY ŠÍØENÍ VLN V ZÁSTAVBÌ Praha 2005 Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø budov

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0

Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0 Ekonomický systém pro subjekty zpracovávající úèetnictví Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0 Ježek software s.r.o. Copyright 2008 Rozdílová pøíruèka pro DUEL od firmy Ježek software s.r.o. Vydání Únor 2008

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu Otevøený výukový program Interaktivní výuka 4.2 Professional Pøíruèka správce programu 1 Copyright 2005 Ing. Radomír Kadlec, Ing. Lubomír Kadlec Grafická úprava: Iveta Kadlecová 2 Interaktivní výuka Obsah

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více