ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI KVÌTEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015"

Transkript

1 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI

2 Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád nìco dìje. Pøedevším ale platí ono nerudovské Kdo chvíli stál, již stojí opodál. Nový šéf Microsoftu, pan Satya Nadeela, to v jednom ze svých úvodních projevù vyjádøil velmi pøesnì: Náš obor nectí tradice ale pouze inovace. Neustálá potøeba zmìn pøináší trvalý a obrovský tlak jak na dodavatele a výrobce, tak na uživatele. Okøídlená tvrzení co funguje, na to nesahat a kdo neinovuje, jako kdyby nebyl jdou samozøejmì proti sobì. V praxi je tedy potøeba urychlit zmìnu toho, co je zastaralé, nedostateènì funkèní a zároveò umožnit a podpoøit bezproblémové fungování tìch souèástí informaèních technologií, které mají konec svého životního cyklu ještì pøed sebou. V tomto èísle Magazínu ORTEXu Vám chceme ukázat, kam smìøujeme, co máme pro své zákazníky nového a co pøipravujeme pro blízkou budoucnost. ORTEX, jako dodavatel podnikových informaèních systémù, se zamìøuje na øešení 4 klíèových oblastí øízení a fungování firem: Øízení podnikových zdrojù (rozvíjíme vlastní informaèní systém Orsoft Open i partnerskou spolupráci s OR-CZ na vývoji systému OR-SYSTEM Open). Øízení vztahù se zákazníky a partnery (jsme certifikovaným partnerem spoleènosti Microsoft pro implementaci øešení Dynamics CRM; kromì toho také novì pøidáváme jednoduchý CRM modul i do vlastního øešení Orsoft Open/OR-SYSTEM Open). Sdílení informací, správa dokumentù a øízení pracovních postupù - systémy typu DMS, workflow, collaboration. Do této kategorie patøí napø. cloudové øešení Microsoft Office 365 vèetnì firemní sociální sítì Yammer, øešení DMSCloud, jehož partnerem a implementátorem pro Èeskou republiku jsme se právì stali, nebo vlastní moduly workflow a DMS v rámci Orsoft Open. Podpora manažerského rozhodování, Big Data (udržujeme si kompetenci pro návrhy a dodávky Manažerských informaèních systémù s principy Business Intelligence na platformì Microsoft). Tìmto ètyøem oblastem se chceme do budoucna strategicky vìnovat. Tyto ètyøi oblasti zároveò korespondují se základními business bolestmi, se kterými bojuje vìtšina firem: Øízení firemního obsahu a informací Tržní vztahy Øízení zdrojù a projektù Firemní výkonnost a podpora rozhodování Nezáleží pøitom na velikosti firmy. S podobnými problémy se potýkají firmy malé i velké a pro dosažení úspìchu v podnikání je nutné je strategicky a cílevìdomì øešit. Vìøíme, že informace obsažené v tomto magazínu Vás pøesvìdèí o tom, že ORTEX mùže úèinnì pomáhat s øešením tìchto bolestí i Vám. Sami procházíme pomìrnì zásadním restartem: inovujeme své procesy, vnitøní informaèní systém, pøecházíme na cloud, komunikujeme a sdílíme informace v interní sociální síti Yammer, èeká nás obmìna telefonní ústøedny za moderní systém sjednocené komunikace a zákazníci se mohou tìšit na nový helpdesk a zákaznický webový portál. Pøeji Vám pøíjemné ètení a úspìšnou spolupráci s naší firmou. Ing. Jan Vanìk jednatel, generální øeditel 2

3 Obsah Stav vývoje Orsoft Open Základní pøehled funkcí nového Finanèního úèetnictví Bude se i vás týkat úèetní konsolidace státu? Majetek v Orsoft Open efektivnìjší a efektnìjší Open Web webovské rozhraní pro Orsoft Open Designer pohledù - nástroj pro uživatelské zobrazení dat Øízení skladových zásob v Orsoft Open VEBA rozšiøuje rodinu vývojáøù na platformì ORCore Lidské zdroje využití nových funkcí Používáte organizaèní strukturu? CRM v Orsoftu Open - vše o vašich zákaznících na jednom místì Pomáháme øídit projekty První mobilní vlaštovka aplikace Odeèítaè Novinky v Microsoft DynamicsCRM 2015 Na dokumenty a procesy efektivnì Øízení a plánování výroby integrovanou souèástí ERP øešení Recepty Mise a vize Mise/poslání: ORTEX poskytuje všem typùm spoleèností a organizací široké spektrum softwarových produktù a služeb z oblasti podnikového IT s dùrazem na uživatelský pøínos, efektivitu a výkonnost. Vize ORTEX je preferovaným a dlouhodobým dodavatelem podnikových informaèních systémù a souvisejících služeb. Dodává vlastní moderní informaèní systém a produkty a služby strategických partnerù s orientací na komplexní øešení, synergické efekty, vysokou pøidanou hodnotu a návratnost investice. Opírá se o tým zkušených, spolehlivých, ochotných a vysoce motivovaných pracovníkù. S rozsáhlou sítí zákazníkù po celé ÈR patøí mezi technologické lídry v kraji. 3

4 Stav vývoje Orsoft Open poèítat i s dùkladným proškolením zamìstnancù, kteøí budou s novým systémem pracovat. Z výše uvedených skuteèností je zøejmé, že jsme se bìhem uplynulého roku dostali ve vývoji nového produktu Orsoft Open opìt o výrazný krok kupøedu. Ale zároveò si uvìdomujeme, že nás ještì poøádný kus cesty èeká, než se pùvodní ERP systém Orsoft stane pouze historií a než si budeme moci oddechnout a s uspokojením konstatovat, že jsme koneènì dosáhli svého cíle! Vladislava Dejmková vedoucí úseku Vývoj ERP Základní pøehled funkcí nového Finanèního úèetnictví Již v pøedchozích Magazínech jsem na tomto místì tvrdila, že o novém produktu Orsoft Open toho již bylo mnoho øeèeno a napsáno. Nìkteré vìci je však tøeba neustále opakovat, jiné upøesòovat a vysvìtlovat a ty nejnovìjší prezentovat a rozvíjet. Øešení Orsoft Open je proto vìnována pøevážná èást letošního Magazínu a také je hlavní náplní programu na letošní konferenci uživatelù. Øadu zajímavostí, novinek a konkrétních detailù se dozvíte v dalších èláncích. Ve svém úvodníku se zkusím zamìøit jen na to základní a podstatné stav vývoje nového produktu. Mnozí z vás si jistì již položili tu základní otázku jak je to vlastnì s tím novým Orsoft Open? Kdy už ho budeme moci používat? A právì odpovìï na tuto základní otázku byste mìli najít v následujících øádcích. Nìkteré èásti nového ERP jsou již v rutinním provozu u vybraných zákazníkù: Základní èást, ORCore, Zákaznický informaèní systém pro vodohospodáøe, Doprava, Øízení lidských zdrojù. V prvních mìsících letošního roku byly další podsystémy Orsoftu Open pøedány do interního testování a ovìøování na reálných datech. Jedná se o podsystémy Personalistika, Finanèní úèetnictví pro podnikatelskou sféru, Prodej, Skladování a èást podsystému Výroba. V procesu detailní analýzy, vytváøení datového modelu a programování se nacházejí podsystémy Majetek a Cestovní pøíkazy. Z uvedených skuteèností je zøejmé, že vývoj Orsoft Open, testování a ovìøování jednotlivých èástí a jejich postupná implementace u jednotlivých zákazníkù probíhá jako dlouhodobý, ale kontinuální proces. Zákazník, který uvažuje o používání nìkterých èástí Orsoft Open, musí mít samozøejmì uložena data v databázi. Dalším pøedpokladem je nasazení tzv. spoleèného menu, které zajišťuje používání nìkterých podsystémù Orsoft Open souèasnì s dalšími podsystémy z pùvodního Orsoftu. Pøechod na Orsoft Open však znamená nejen možnost využívat pøedností nového øešení, ale jednorázovì si vyžádá i nová nastavení nebo provedení nìkterých zmìn. Jde napøíklad o nastavení systému oprávnìní, který je v Orsoft Open zcela novì koncipován nebo naplnìní organizaèní struktury firmy, pokud ještì nebyla v organizaci používána. Pøechod na nové Finanèní úèetnictví vyžaduje nejen naplnìní nových èíselníkù a revizi èíselníkù až dosud používaných, ale vzhledem k absolutní zmìnì logiky zpracování je tøeba V loòském Magazínu jsme rozjeli vlak jménem Orsoft Open. Pokud zùstaneme u železnièní terminologie, tak v letošním roce se vlakový spoj jménem Finanèní úèetnictví blíží do své cílové stanice, má pøed sebou ještì nìjakou tu výhybku a chybí mu jídelní vùz, ale je pøipraven svést své první cestující. Bìhem své cesty pøibere i ten jídelní vùz aby cestující mìli maximální komfort. A co je na tomto spoji nové? Pojïme se podívat. Finanèní úèetnictví je podsystém, který prošel kompletní pøestavbou. Snahou bylo co nejvìtší zjednodušení a zpøehlednìní celého podsytému. Již minulý rok jste byli informováni o pìti denících, které jsou základem FÚ Orsoft Open. O jednotlivých denících už tedy nemá smysl si povídat, ale mùžeme se podívat, jak spolu tyto deníky spolupracují, jak jsou provázány. Je samozøejmostí, že pokud poøizuji øádek bankovní soupisky, dochází k vyhledávání faktur, které by vyhovovaly dané platbì. Pokud dojde k nalezení shody s jedinou fakturou, je tato faktura pøiøazena k platbì automaticky. Pøi nálezu více vyhovujících faktur jsou tyto výsledky uživateli nabídnuty. To je samozøejmá funkce, ovšem Orsoft Open to umí i z druhé strany. Pokud se poøizuje faktura, jsou vyhledávány nepøiøazené platby, jejichž údaje dùležité pro spárování s fakturou se shodují s poøizovaným dokladem. Když už jsme u párování plateb a faktur, u nìkterých pøípadù vznikají kurzové rozdíly, popøípadì haléøové vyrovnání. A zde nastupuje další deník deník interních dokladù. Do nìj se automaticky zapisují vzniklé kurzové rozdíly/haléøové vyrovnání. Na tyto interní doklady se lze podívat z plateb, zároveò se lze z interního dokladu podívat na související doklad v jiném deníku. Pod každým deníkem jsou zapsané úèetní informace. Úèetní zápisy je možné poøizovat v detailu ale i pøímo v browse, dle konfigurace. Je možné poøídit neúplné rozúètování, dokonce i úèetní záznam s chybou. Tyto chyby lze kdykoliv vypsat, celý doklad je oznaèen jako nepøipravený a nelze ho zaúètovat, dokud není v naprostém poøádku. Nezaúètované doklady se nedostanou do hlavní knihy, a tím ani do výkazù. Ano, i výkazy už jsou v Orsoft Open pøipraveny. I zde je vše úplnì jinak, než v souèasném Orsoft. Samozøejmostí je výpoèet výkazu v jakémkoli období i k jakémukoli dni v daném období. Výkazy jsou uloženy v databázi s kompletní historií 4

5 i s informacemi o tom, kdo a kdy daný výkaz vypoèítal, odeslal, pøepsal. Ostatnì to je i hlavní zásadou Finanèního úèetnictví dokonalý pøehled, historie a životnost záznamu. Každý zápis v každém deníku je hlídán, každá zmìna je zapsána a je tak i prokazatelná. Chystá se práce na materiálové likvidaci faktur. Fáze analýzy je již za námi, teï už je vše pouze na týmu programátorù, aby tento úkol pøevedli z datového modelu na funkèní programy. Jelikož tento èlánek vzniká mnohem døív, než se dostane ke svým ètenáøùm, je možné, že ve chvíli, kdy ètete tento èlánek, je už i fáze programování hotova a likvidace faktur prochází poslední fází testováním, pøipomínkováním a opravami. Roky práce na novém Finanèním úèetnictví se tedy pomalu chýlí ke svému závìru. Doufáme, že nové øešení Vám pøinese znaèné zjednodušení práce a tím spokojenost s celým novým Finanèním úèetnictvím. Bude se i vás týkat úèetní konsolidace státu? Lukáš Trávník vývojáø, analytik státní organizace, státní podniky, školské právnické osoby, veøejné výzkumné instituce, obecnì prospìšné spoleènosti a další právnické osoby, které splní podmínky významnosti pro zaøazení do konsolidaèního celku státu: výše netto aktiv vykázaných v úèetní závìrce více než Kè, výše cizích zdrojù vykázaných v úèetní závìrce více než Kè, celkové náklady, dìlené poètem zapoèatých mìsícù, po které trvalo úèetní období, a vynásobené dvanácti, více než Kè, celkové výnosy, dìlené poètem zapoèatých mìsícù, po které trvalo úèetní období, a vynásobené dvanácti, více než Kè. Na základì tohoto Seznamu ministerstvo vyhodnotí (na základì kritérií významnosti), sestaví a zveøejní Výèet konsolidovaných jednotek státu, tzn. subjekty, které vstoupí do úèetních výkazù ÈR. Staèí splnit jednu podmínku, a stáváte se konsolidaèní jednotkou státu. Jaké jsou povinnosti konsolidované jednotky státu? Poprvé za rok 2016 ve stavu k , v termínu do jste povinni stanoveným zpùsobem pøedat nový výkaz Pomocný konsolidaèní pøehled. Výkaz se sestavuje z úèetní závìrky a obsahuje 5 tabulek: Pøehled stavu položek Pøehled majetkových úèastí a jejich zmìn vyplòují jen dobrovolné svazky obcí Vylouèení vzájemných vztahù Pøehled podrozvahových položek Vysvìtlení významných èástek Chceme Vás ujistit, že celý vývoj této problematiky prùbìžnì sledujeme, a na pøípadné zmìny budeme v Orsoftu pøipraveni jak z hlediska sbìru informací pro Pomocný konsolidaèní pøehled, tak jeho výpoètu a odeslání na MF. Na základì takto získaných informací pak ministerstvo do sestaví úèetní výkazy za ÈR za úèetní období roku Více informací zjistíte na internetových stránkách MF v sekci Úèetní výkaznictví státu: Vìra Zikánová vývojáø, analytik 18. prosince 2014 byla zveøejnìna ve Sbírce zákonù ÈR vyhláška 312/2014 Sb. o podmínkách sestavení výkazù za ÈR, tzv. konsolidaèní vyhláška. Je završením úèetní reformy veøejných financí a stanovuje povinnost sestavovat úèetní výkazy za ÈR (úèetní konsolidace státu). Kdo se stane konsolidovanou jednotkou státu? Spravující jednotky (správci kapitol státního rozpoètu, kraje, obce a dobrovolné svazky obcí) odevzdají do Seznam úèetních jednotek patøících do dílèího konsolidaèního celku, který bude obsahovat výèet všech úèetních jednotek, které zøídily nebo založily, nebo které jsou ovládanou osobou nebo v nich má spravující jednotka spoleèný nebo podstatný vliv. Mohou to tedy být nejen vybrané úèetní jednotky, ale i subjekty s majetkovou úèastí státu, kraje nebo obce, národní podniky, 5

6 Podsystém Majetek zpoèátku bude využívat ještì tzv. spoleèné menu, kdy se spouštìjí nìkteré úlohy ještì z pùvodního Orsoft. Proto i po dobu, kdy bude využíváno spoleèné menu, nebude nasazení podsystému Majetek u uživatelù povinné, ale pouze volitelné. Nicménì naším cílem je tuto pøechodnou dobu zkrátit na minimum a dopracovat co nejdøíve všechny stávající a nové funkce do uživatelsky komfortnìjšího prostøedí. Majetek v Orsoft Open efektivnìjší a efektnìjší SPOLEÈNÉ MENU Editace - poøízení, vyøazení, zmìny Èíselníky Odpisy - úèetní, daòové zaúètování, mìsíèní závìrka Roèní závìrka Hromadné zmìny, mimoøádné akce Tisky, výstupy Java Cobol Cobol Cobol Rostislav Opršal vývojáø, analytik Jako první èást modulu Správy majetku se v Orsoft Open v nové podobì objeví podsystém Majetek, jehož vývoj probíhá v letošním roce. Jeho nová tváø má øadu nových rysù, které spolu souvisejí - zmìnìný datový model, technologické zmìny, ale i nové strukturování nadstavbových skupin úloh. Základem Majetku zùstává Evidence dlouhodobého majetku jako doposud. Postupy zpracování se zmìní pouze mírnì, v závislosti na novém datovém modelu a použitých technologiích. Zejména se to týká nové aktualizace, kde se do ústøedního editaèního prostøedí integrují další možnosti práce s databází majetku. Uživatel tak má všechny dùležité informace týkající se konkrétního inventárního èísla dostupné z jednoho místa. Dochází k výraznému snížení množství nabídek funkcí v základním menu a uživateli se tak zjednoduší práce, protože vše dohledá z jednoho místa. Další novinkou je lepší podpora exportu dat do Excelu a možnost pøizpùsobení sestav na pøání uživatele. Open Web webovské rozhraní pro Orsoft Open Open Web lze charakterizovat jako okno do informaèního systému Orsoft Open. Okno, prostøednictvím kterého lze zjednodušeným zpùsobem používat vybrané úlohy. Okno, které umožòuje oprávnìným uživatelùm odkudkoli pracovat s dùležitými informacemi z informaèního systému. Základní myšlenkou je zpøístupnit jednoduchým zpùsobem vybrané funkce informaèního systému všem zamìstnancùm spoleènosti. Úkolem tedy není vytvoøit kopii veškeré funkcionality ERP systému do webu, ale využít pøednosti tohoto rozhraní a jeho intuitivní ovládání. Skupina úloh Operativní evidence drobného majetku v datovém modelu splyne s dlouhodobým majetkem, ve funkèním modelu ovšem nadále zùstává zcela samostatnou úlohou. Kromì Operativní evidence by nadstavbové úlohy mìly být øešeny následnì, v další etapì. Zásadní inovací bude užší integrace s podsystémem Finanèní úèetnictví, kde bude umožnìno vytváøet z investièních faktur investièní pøípady èi pøímo nové inventární èíslo v podsystému Majetek. V praxi to bude znamenat, že z podsystému Majetek bude umožnìno vidìt faktury dodavatelù, z kterých se skládá poøizovací cena majetku. Základem nabídky Open Webu je pøedevším sada úloh zamìøená na práci v intranetovém prostøedí spoleènosti. Tedy úlohy jako jsou Cestovní pøíkazy èi schvalovací Workflow, prostøednictvím kterých mùže kdokoli zadávat èi aktualizovat údaje v systému. 6

7 Dalším pøíkladem je pøístup na Portál zamìstnance, tedy pøístup k osobním informacím napøíklad o dovolené, odmìnách, výplatì, atd. cílených na konkrétní osobu. Open Web umožní provádìní vybraných èinností všemi zamìstnanci spoleènosti bez nutnosti vyplòování papírových formuláøù, èi osobní návštìvy pøíslušných nadøízených. Samozøejmostí je pak i urychlení nastavených procesù, zpøehlednìní a pøedevším odstranìní prostojù pøi práci. Souèástí práce s rozhraním Open Web je i práce s pøipojenými elektronickými dokumenty èi využití ové komunikace pro notifikace a pøedávání informací ve spoleènosti. Tyto stìžejní úlohy budou postupnì doplnìny dalšími funkcemi, napø. o náhledy stavu skladù, salda èi adresáøe. Samozøejmostí je zaèlenìní vybraných výstupù èi individualizace obsahu prohlížených dat, tak jak toto známe z grafického rozhraní IS Orsoft Open. v detailu, pojem pohled. Pohledy lze èlenit do nìkolika úrovní. Základní, tedy výchozí (systémový) pohled je souèástí instalace systému. Tento typ pohledu je uživateli vždy k dispozici, zajišťuje základní aktualizaci a prohlížení dat a mùže sloužit jako základ pro další uživatelskou úpravu práce s daty. Upravené pohledy jsou oznaèeny jako uživatelské a lze je vztáhnout k celé firmì, k jednotlivému uživatelskému profilu, nebo až ke konkrétnímu uživateli. Pro návrh a údržbu pohledù je urèen nástroj Designer pohledù. Jedná se o aplikaci, která je souèástí jádra ORCore a je tedy dostupná ve všech místech informaèního systému. V kterémkoli aktualizaèním programu lze z ikonové lišty zavolat Designer prostøednictvím volby Správa pohledu : Práce v Designeru je rozdìlena do dvou logických oblastí: Úprava vzhledu seznamu dat Úprava vzhledu detailu Úprava vzhledu seznamu dat Jedná se o jednodušší zpùsob úpravy, kdy má uživatel k dispozici seznam dostupných atributù datového modelu a mùže z tohoto seznamu vybrat ty potøebné, které budou reprezentovat jednotlivé sloupce tabulkového pøehledu dat. Samozøejmostí je zmìna nastavení dostupných vlastností jednotlivých atributù, jako je popis sloupce, formát zobrazení èi možnost barevného zvýraznìní sloupce nebo øádku dat. Tomáš Myslivec hlavní technolog, analytik Designer pohledù - nástroj pro uživatelské zobrazení dat Designer a systém pohledù dává uživateli Orsoft Open do rukou nástroj, jak jednoduše nastavit zobrazení potøebných údajù a zároveò snížit èas potøebný pøi poøizování dat. To vše bez nutnosti zásahu ze strany dodavatele informaèního systému do nastavení pøíslušné úlohy. Využití designeru a systému pohledù mùže výraznì snížit náklady v èasto se mìnícím a rozvíjejícím se procesu poøizování dat u uživatele. Zobrazení dat v informaèním systému Orsoft Open a jejich aktualizace je jedním za základních zpùsobù práce v ERP systému. Základním typem zobrazení je tabulkový pøehled seznam, grid èi browse. Tedy údaje zobrazené formou tabulky, která pøehledným zpùsobem prezentuje údaje více záznamù pod sebou. Data jednoho záznamu jsou uspoøádána do sloupcù, které reprezentují jednotlivé atributy (pole) záznamu. U složitých datových záznamù se jedná o velké množství sloupcù a proto je pro pøehlednost a zjednodušení práce s údaji lepší zvolit zobrazení jednoho záznamu na samostatné obrazovce detailu. Zde jsou údaje uspoøádány do logických skupin, pøípadnì jsou pro organizaci zobrazení použity záložky, které sdružují logicky související údaje a tím zajišťují pøehlednost a uživatelský komfort. V informaèním systému Orsoft Open používáme pro popis tohoto rozmístìní zobrazovaných prvkù ať již v tabulkovém pøehledu, nebo Úprava vzhledu detailu Úprava vzhledu detailu patøí ke složitìjším èinnostem. Vìtšinou se jedná o nastavení základního zpùsobu poøízení dat do systému. Mnohé vlastnosti a dostupnost použitých atributù jsou zásadnì ovlivnìny koncepcí celé úlohy. Jedná se pøedevším o analytický návrh funkcionality, se kterou jsou atributy svázány a dále rozsah oblasti datového modelu, který je k úpravám zpøístupnìn. Z tìchto vlastností pak vyplývají i nìkterá omezení pro úpravu pohledu, jako je nemožnost odstranìní vyžadovaných atributù, nebo nemožnost zmìny poøadí jejich vyplnìní pøi aktualizaci dat. Takto významné atributy jsou pak v návrhu oznaèeny zvýrazòující èervenou linkou. Vlastní prostøedí Designeru je rozdìleno do nìkolika oblastí. Zásadní prostor zabírá vlastní design pohledu, dále je zde paleta dostupných komponent designu a oblast zobrazení vlastností prvku pohledu, vèetnì seznamu atributù datového modelu. Vlastnosti použitých atributù jsou vždy vztaženy k druhu komponenty, která tento atribut reprezentuje v designu pohledu. Informace o významu jednotlivých atributù lze pak èerpat ze zveøejnìného popisu datového modelu, který se nachází v pøíslušné èásti nápovìdy Orsoft Doku. Výsledný upravený pohled je následnì možné uložit pod vlastním jménem a pøiøadit konkrétnímu uživateli èi skupinì uživatelù. Mezi pøedpøipravenými pohledy se uživatel mùže pøepínat, nebo je možné vybraný pohled oznaèit jako výchozí. Tomáš Myslivec hlavní technolog, analytik 7

8 Øízení skladových zásob v Orsoft Open Jednotný datový model Zaèátkem letošního roku jsme distribuovali úlohu Skladování. Ve verzi 15 tak došlo ke sjednocení datového modelu podsystému Skladování v IS Orsoft a v Orsoft Open. Touto verzí jsme umožnili soubìžné zpracování skladové evidence ve stávajícím i novém øešení Orsoft Open. Tento princip jsme již v loòském roce zvolili v modulu Prodej, kde je v souèasné dobì takto øešena skupina úloh Fakturace a Expedice a podobnì také postupujeme v modulu Výroba. Pojïme se struènì seznámit s jednotlivými základními stavebními prvky, které jsou v novém Skladování v Orsoft Open pøipraveny. Pøípadnì je možné se pøepnout v pravé èásti obrazovky na pøehled položek a pak by v jedné èásti obrazovky byl pøehled dokladù a v druhé èásti by se zobrazoval pøehled položek k aktuálnímu dokladu. Takové zobrazení je standardnì umožnìno v prostøedí Orsoft Open a velmi usnadòuje práci s doklady, které jsou složeny z hlavièky a položek. Skladové pohyby Skladové pohyby, pøíjmy a výdeje, jsou zobrazeny v jedné tabulce a pro pøehlednost jsou barevnì rozlišeny. Pro lepší práci a bez nutnosti opouštìt pøehled dokladù je v nabídce pøipravena øada voleb, která umožòuje tiskové opisy a práci jak s celou množinou dokladù, tak i s každým dokladem jednotlivì. Jedná se o opisy dokladù a tiskové pøehledy, rozpouštìní nákladù, generování automatických dokladù nebo storen, vyhledání a zobrazení protidokladu nebo storna, pøípadnì pøenos informací pro zaúètování. Na obrázku je zvolen režim zobrazení tzv. duální, kdy v jedné èásti obrazovky lze vidìt v øádkovém režimu barevnì odlišené doklady na ukázce je zvolena èervená barva pro výdejové doklady a zelená pro pøíjmové. V druhé èásti obrazovky je pak náhled na detail dokladu, na tzv. hlavièkové údaje. Pøedbìžné pøíjmy a výdeje Pro potøebu poøízení tzv. pøedbìžných pøíjmù, kdy nechceme ještì ovlivnit skladové množství nebo se napøíklad mùže èekat na testy pøijímaného zboží a chceme mít pøipravené doklady a stejnì tak pro poøízení pøedbìžných výdejù, které umí blokovat stavové množství, jsou pøipraveny dvì volby, umožòující poøízení tìchto dokladù. Obsahovì jsou témìø shodné s poøízením klasických pøíjmù a výdejù a umožòují automatické pøevedení do skladových pohybù. 8

9 Inventurní stavy Souèástí Skladování jsou samozøejmì také inventury, které jsou øešeny v pøehledné tabulce, ze které lze po doplnìní inventurního množství generovat automaticky doklady pro opravu množství na evidovaném stavu podle fyzicky provedené inventury. Stavy skladù Skladové karty zobrazují kompletní informace o stavu skladù, množství, hodnoty, kumulace. Je možné si zobrazit rùzné druhy dokladù a zároveò tisknout opisy stavu skladù a obratové soupisky, pøípadnì další uživatelsky nadefinované sestavy, které lze pøipojit k danému pohledu. Pøecenìní Dále je zobrazena ukázka obrazovky øešící pøecenìní. Stejnì jako u skladových karet a inventur je i zde možné z jednoho místa spouštìt obslužné programy, v tomto pøípadì pro naplnìní tabulky pro pøecenìní a samotného pøecenìní, vèetnì opisù a sestav. Pro komfortnìjší práci uživatele je možné pøímo ze stavové karty zvolit náhled jednotlivých druhù dokladù, které ke skladové kartì patøí. Je tedy možné rychle zobrazit pøíjmy a výdeje, dodací listy nebo pøedbìžné pøíjmy a pøedbìžné výdeje. V souèasné dobì Skladování v Orsoft Open pokrývá základní funkce od poøízení pøíjemek a výdejek, vèetnì pøedbìžných dokladù, stavových karet, pøecenìní a inventarizace, opisù dokladù a obratovek. Je možné zpracování samostatnì v prostøedí Orsoft Open anebo zvolit možnost soubìžného zpracování nového Skladování a dalších úloh ze stávajícího øešení IS Orsoft a obì øešení spouštìt z jednoho spoleèného menu. V souèasné dobì nejsou nìkteré funkce, pøedevším rùzné specifické zákaznické úpravy, zapracovány v novém øešení, ale v další etapì vývoje na nich budeme pracovat a postupnì je budeme podle požadavkù a potøeb uvádìt do života. Miloslav Matoušek vývojáø, analytik VEBA rozšiøuje rodinu vývojáøù na platformì ORCore S radostí oznamujeme, že jeden z nejúspìšnìjších tuzemských výrobcù textilu, broumovská spoleènost VEBA, textilní závody a.s., si vybrala platformu ORCore pro další vývoj svého interního informaèního systému. Potvrzuje se tak otevøený vývojáøský koncept autorských firem ORTEX a OR-CZ, které spoleènì pøicházejí na trh s novou generací svých øešení s názvem Open. Oznaèení Open se netýká jen technologické otevøenosti díky použitému jazyku Java ale i možnosti spolupráce s dalšími aplikaèními partnery v programu ORCore Developer. Další vývojáøské týmy tak mohou navázat na bohaté know-how, využít kompletní framework a sadu již hotových komponent a tím výraznì zrychlit tvorbu nových podnikových aplikací. 9

10 Lidské zdroje využití nových funkcí a školení. A samozøejmì i øadu nástrojù souvisejících se vzdìláváním zamìstnancù. Databázi EDUMENU využívá øada personálních systémù, provozuje ji a aktualizuje její obsah firma Education, s.r.o. Tato databáze byla v rámci Orsoft Open integrována do podsystému Personalistika. EDUMENU je k dispozici v nabídce s názvem Kurzy, školení, vzdìlávací akce. Uživatelé podsystému Personalistika tak mají možnost si prohlížet nabídky kurzù pøímo v Orsoft Open, nemusí je vyhledávat na internetu. Informace o kurzech jsou pøístupné pouze pro ètení (nelze je aktualizovat). Z každého školení (kurzu) je možné se prostøednictvím tlaèítek Kompletní informace, Vyžádání informací, Objednat, Studium a Hotely dostat pøímo na webové stránky Edumenu.cz. Z tohoto místa je také možné školení interaktivnì objednat. Orientaci v široké nabídce kurzù usnadòuje rozdìlení na Kurzy na míru, Kurzy pro veøejnost, E-learning a Všechny kurzy. Dále je možné použít pøipravené filtry, které usnadòují výbìr podle kategorie kurzu, termínu kurzu èi výbìr pouze z pøedem oznaèených dodavatelù kurzù. Pøíklady pøipravených filtrù jsou zøejmé z následujícího obrázku: Modul Lidské zdroje v souèasném informaèním systému Orsoft/ OR-SYSTEM zahrnuje ètyøi podsystémy Personalistku, Mzdy, Pøedzpracování mezd a Cestovní pøíkazy. V Orsoft Open se pohled na strukturu Lidských zdrojù èásteènì mìní. Jako první vznikla skupina úloh s názvem Øízení lidských zdrojù, která byla již u øady zákazníkù s úspìchem implementována a stále se rozvíjí. To potvrzuje obecný trend ve spoleènosti, že stále více firem klade dùraz na prùbìžné vzdìlávání svých zamìstnancù. Nyní již mùžeme zákazníkùm v Orsoft Open nabídnout kompletní podsystém Personalistika, který samozøejmì využívá všechny vymoženosti nových technologií. Podsystém Mzdy však, vzhledem k vysoké nároènosti na jeho pøepracování a ke znaèné citlivosti na zmìny, zatím zùstává v pùvodní technologii. Zkušenosti s úlohou Øízení lidských zdrojù nás však pøivedly na myšlenku, jak na pøechodnou dobu skloubit pùvodní a nové øešení. Z pohledu uživatele staèí používat tzv. spoleèné menu, ze kterého lze spouštìt jak nové podsystémy Orsoft Open, tak i pùvodní úlohy Orsoftu. Z mnoha dùvodù jsme v letošním roce dali pøednost vývoji Cestovních pøíkazù v Orsoft Open. Tento podsystém je specifický nejen tím, že hojnì využívá workflow, ale také tím, že zadávání informací o služebních cestách je pøístupné vìtšinì zamìstnancù, a to pøes webové rozhraní. Jak workflow, tak i technologie webového rozhraní jsou v Orsoft Open pøipraveny k ovìøování a pilotním implementacím. V praxi bývá èasto zvykem, že jsou pøi výbìru školení preferovány konkrétní školící firmy (napøíklad s dobrou dopravní dostupností). Proto existuje možnost si tyto školící organizace oznaèit jako preferované. Oznaèení lze provést v seznamu organizací zpùsobem zøejmým z následujícího obrázku: V seznamu školení lze zatrhnout položku s názvem Jen vybrané organizace a do pøehledu školení a kurzù se tak dostanou pouze preferované školící organizace. Automatický import vybraných školení z EDUMENU do Øízení lidských zdrojù se v souèasné dobì pøipravuje. Konkrétní vybrané školení se pak dostane do plánovaných školení v Øízení lidských zdrojù automaticky a uživatel bude doplòovat pouze úèastníky školení. Vladislava Dejmková vedoucí úseku Vývoj ERP EDUMENU pojem, na který personalisté slyší Co je to tzv. EDUMENU? Je to oblíbený vzdìlávací portál, který poskytuje více než aktuálních nabídek kurzù 10

11 Možná vás napadne, co vám tato práce navíc pøinese? V první øadì jednoznaèné zaøazení zamìstnance na konkrétní pracovní místo, s konkrétní funkcí a nákladovým útvarem. Pøi poøízení kmenových dat zamìstnance je konkrétní zamìstnanec pøiøazen na konkrétní místo organizaèní struktury. Informace týkající se pracovního místa jsou využívány v dalších úlohách podsystému Personalistika napøíklad pøi modelování pracovní smlouvy apod. Používáte organizaèní strukturu? Organizaèní strukturu naplnìnou daty lze vytisknout resp. pøipravit pro prezentaèní úèely v rùzných formátech. Zatím jsou pøipraveny ètyøi standardní formáty výstupù organizaèní struktury: Úloha s názvem Organizaèní struktura je v Orsoft Open souèástí podsystému Základní èást. To je jedna ze základních zmìn, které s organizaèní strukturou souvisejí. Pøíèina této zmìny je jednoduchá v Základní èásti je organizaèní struktura pøístupná všem zákazníkùm a mohou ji využívat i ti, kteøí neprovozují modul Lidské zdroje. V Základní èásti jsou k dispozici také všechny èíselníky používané pro naplnìní organizaèní struktury. Na konkrétní organizaèní místa lze pøiøadit zamìstnance zadané v tabulce Osoby. V pùvodním Orsoftu mohli používat organizaèní strukturu pouze ti zákazníci, kteøí v podsystému Personalistika provozovali skupinu úloh Pracovní místa. U této skupiny zákazníkù nedochází k žádné velké zmìnì. Co se však radikálnì mìní, je zpùsob práce s organizaèní strukturou. Organizaèní struktura je pøehlednì prezentována ve formì stromové struktury, došlo k výraznému zjednodušení obsluhy a k dispozici jsou rùzné formáty tisku a prezentace organizaèní struktury. V Orsoft Open je používání organizaèní struktury povinné u všech zákazníkù, kteøí používají podsystém Personalistika. Každý zamìstnanec musí být pøi poøízení kmenových dat pøiøazen na konkrétní existující místo v organizaèní struktuøe! S touto logickou zmìnou se musí zákazníci, kteøí dosud organizaèní strukturu ve skupinì úloh Pracovní místa nevyužívali, vypoøádat. Kdy? Nejpozdìji pøi pøechodu na novou Personalistiku v Orsoft Open. V tomto pøípadì vzniká konverzí pouze neúplná organizaèní struktura, která neobsahuje všechny potøebné údaje. Je nutné si pøipravit a naplnit èíselníky k organizaèní struktuøe a vzápìtí i vlastní organizaèní strukturu. Pøipravené standardní výstupy umožnují vytisknout organizaèní strukturu pouze s organizaèními místy a funkcemi nebo organizaèní strukturu vèetnì zamìstnancù. Na následujícím obrázku je ukázka jedné ze standardních forem výstupu organizaèní struktury. Pro situace, kdy pøipravené standardní výstupy nepokryjí všechny požadavky konkrétní firmy, je možné si standardní výstupy uživatelsky upravit. K tìmto úèelùm slouží nabídka Konfigurace menu tisky. Zde si mùžete zmìnit napøíklad naši oblíbenou svìtle modrou barvu na vaši preferovanou firemní barvu, prodloužit si obdélníkové objekty pro zobrazení organizaèního místa a funkce, protože máte delší názvy nebo pøidat další úroveò zanoøení organizaèní struktury. Vladislava Dejmková vedoucí úseku Vývoj ERP 11

12 Integrujícím prvkem podsystému CRM je zcela nový pojem obchodní vztahy. Obchodní vztahy jsou zde myšleny jako vztahy s potenciálními èi skuteènými obchodními partnery. Jsou navrženy tak, že efektivnì propojují všechny úlohy, se kterými se v CRM pracuje. Zároveò poskytují øadu nástrojù pro segmentaci obchodních vztahù laicky øeèeno pro výbìr skupin zákazníkù podle nejrùznìjších hledisek. Èást parametrù pro kategorizaci obchodních vztahù je možné definovat podle specifických podmínek každého uživatele. CRM v Orsoft Open - vše o vašich zákaznících na jednom místì Pøi kontaktu se zákazníky se v poslední dobì stále èastìji setkáváme s požadavkem, aby IS Orsoft/OR-SYSTEM obsahoval integrovaný modul pro øízení vztahù se zákazníky. Po analýze požadavkù na oblast vztahù se zákazníky jsme se rozhodli, že obohatíme Orsoft Open o nový podsystém s názvem CRM. Tento podsystém nemá být konkurencí k øešení Microsoft Dynamics CRM, které úspìšnì implementujeme již øadu let. Rozdíl je hlavnì v rozsahu nabízených funkcí. Zamìøujeme se na nejèastìji používané informace a postupy, které obchodník pøi své bìžné práci potøebuje a oèekává, že budou integrovanou souèástí ERP øešení. Jde hlavnì o tyto funkce: Evidence zákazníkù, a to jak získaných tak potenciálních, vèetnì bohatší možnosti segmentace. Dostupnost maxima informací o kvalitì i kvantitì obchodních vztahù s daným zákazníkem z jednoho místa. Evidence jednotlivých kontaktních osob. Plánování a zaznamenávání aktivit vùèi zákazníkùm èi kontaktùm. Práce s obchodními pøíležitostmi, tedy potenciálními obchodními pøípady. Modul CRM tedy efektivním zpùsobem integruje již existující data o zákaznících, umožòuje práci s novými typy informací a poskytuje øadu nástrojù na jejich zpracování a využití. Z následujícího obrázku je zøejmá struktura nového podsystému: Logickým centrem CRM zùstává adresáø firem, jehož obsah se prakticky nemìní. V CRM jsou využívány také další již existující informace, a to evidence elektronických dokumentù a elektronická komunikace se zákazníkem. Úplnì novou souèástí CRM jsou tzv. Kontakty neboli kontaktní osoby, které umožòují pohodlnou a pøehlednou evidenci všech potøebných informací o jednotlivých osobách, kterou jsou souèástí obchodních vztahù. Kontakty lze vztáhnout nejen k firmì, ale zároveò i k dalším objektùm ke støedisku, zakázce, obchodnímu pøípadu, projektu apod. Informace o kontaktních osobách jsou také využívány v dalších úlohách CRM v tzv. Aktivitách, Pøíležitostech a Projektech. Aktivity jsou z èasového hlediska jednorázové a krátkodobé napøíklad telefonní hovor, , obchodní schùzka, návštìva, nebo služební cesta. Aktivity je možné pøedem plánovat a následnì vyhodnotit jejich stav. Vìtšinou se vztahují ke konkrétní firmì, èasto i k nìkteré kontaktní osobì z pøíslušné firmy, k nìjakému projektu, obchodnímu pøípadu èi zakázce. Nìkteré aktivity se mohou stát souèástí firemních procesù (napø. do projektù). Pøíležitosti a projekty reprezentují procesy, které trvají delší dobu, mohou mít rùzné etapy a stavy, mohou se k nim vázat aktivity i kontaktní osoby. Pøíležitosti i projekty je také možné plánovat, sledovat jejich prùbìh a pøípadnì po uzavøení vyhodnotit jejich úspìšnost. Z praktického hlediska je jistì velmi zajímavá možnost získat pøímo v CRM podrobné výkonové a finanèní informace ke každému zákazníkovi. Pøesnìji øeèeno získat ekonomické informace právì v takové míøe podrobnosti, jakou pro danou situaci potøebujeme. Po výbìru konkrétní firmy a po stisknutí ikony modrého klubíèka se zobrazí stav pohledávek a závazkù za firmu. Pokud nebude zobrazená struktura informací dostaèující, je možné se postupnì zanoøovat do nižších úrovní a získávat podrobnìjší informace. Je-li tøeba, lze se dostat až na úroveò jednotlivých dokladù. Jako souèást CRM je plánována evidence Reklamací. Jejím základem by mìla být evidence reklamací, pøípadnì sledování procesu vyøizování reklamací. Vzhledem k tomu, že tyto procesy mohou být ve firmách velmi rozmanité, je možné, že tato úloha bude mít spíše zakázkový charakter. Formou zakázek mohou být postupnì doplòovány i pøípadné další specifické procesy. Vladislava Dejmková vedoucí úseku Vývoj ERP 12

13 Pomáháme øídit projekty Projektové øízení není pouhý harmonogram. V dnešní dobì musí každá úspìšná spoleènost plánovat, úkolovat a kontrolovat jak termíny, tak kvalitu a finanèní plnìní projektù. Jen tak se stane úspìšnou. Situace Pøedstavme si spoleènost dodávající velké projektové celky. Èastou bolestí jsou dlouhé termíny dodávek, velká pracnost pøi tvorbì dokumentace, chaotické vytížení zdrojù. Tato situace je mnohdy zpùsobena nedostateènou podporou obchodních a realizaèních procesù rùznými spolu nespolupracujícími informaèními systémy. Co s tím? Nalézt optimální øešení ale nemusí být vzhledem ke specifickým požadavkùm rostoucí projektovì orientované firmy snadné. Mezi hlavní požadavky na nový informaèní systém se øadí realizace tìchto klíèových potøeb: Kalkulaèní systém Øízení CashFlow Kapacitní plánován Jedním z nejdùležitìjších požadavkù pak je i sdílení informací vztahujících se k projektu mezi obchodním oddìlením, technickým oddìlením a úètárnou s cílem snížit administrativní nároènost pøi celém životním cyklu projektu a poskytnout kdykoliv celkové a pøitom aktuální informace o stavu klíèových projektù vrcholovému vedení. V souèasném vysoce konkurenèním prostøedí již nepostaèuje klasické zpìtné úèetní vyhodnocení ziskovosti zakázky ex-post. Požadavkem vrcholového vedení je kromì sledování výše nákladù i plánování Cash Flow a plánování zdrojù podílejících se na realizaci projektu. Pro uspokojení všech tìchto potøeb nabízíme øešení postavené na integraci Microsoft Dynamics CRM a ERP systému Orsoft. Jak to funguje Základním stavebním kamenem celého øešení je systém CRM, ve kterém pracovníci obchodního oddìlení, po obvyklé evidenci obchodních kontaktù, zakládají vlastní realizaèní projekt. Projekt je èlenìn na jednotlivé dílèí etapy. Ke každé etapì je umožnìno naplánovat jak nákladovou stránku, tak i údaje o pøedpokládaném CashFlow (plánovaný výdej a pøíjem penìz). Tyto plány jsou zároveò zapisovány do podsystému Controlling informaèního systému Orsoft, kde je provedeno porovnání se skuteèností vykázanou v úèetnictví. Další dùležitou oblastí je plánování zdrojù, zejména práce odborníkù v projektové kanceláøi. Nasazením plánu kapacit se daøí vyøešit plnìní dodávek v domluveném termínu a snížit stres klíèových zamìstnancù zpùsobený nahromadìním dùležité práce v kritických termínech. Dalším pozitivním efektem je vlastní snížení chybovosti projekèní kanceláøe a s tím spojená další úspora nákladù na dodateèné opravy. Základním výstupem pro manažery je kalkulaèní list celého projektu. Na uceleném výstupu jsou tak pøehlednì vidìt jednotlivé zmìny v životním cyklu projektu, viz obrázek. O pøínosech novì vytvoøeného øešení nejlépe vypovídá následující tabulka. Václav Kašpar manažer pro klíèové zákazníky 13

14 První mobilní vlaštovka aplikace Odeèítaè Bìhem posledních ètyø let došlo ve svìtì telekomunikací k velkému pøevratu. Po nárùstu penetrace mobilních telefonù (již dávno tomu, co pøerostl poèet aktivních SIM karet poèet obyvatel ÈR ) se z cihlového telefonu stal telefon chytrý se svým vlastním operaèním systémem, displejem s vysokým rozlišením a mnoha aplikacemi, které nám zjednodušují (a obèas i ztìžují) život. I ORTEX tento trend sleduje a já bych Vás dnes rád seznámil s první vìtší aplikací, kterou jsme pøipravili pro smartphony s operaèním systémem Android. Tato aplikace se jmenuje Mobilní Odeèítaè ZIS a je urèena pro pochùzkáøe vodohospodáøských podnikù. Jejím základním úèelem je pomoci odeèítaèùm pøi zadávání jednotlivých odeètù k odbìrným místùm v terénu a dále je bez pøepisování pøenést do informaèního systému (a pak hlavnì vyfakturovat ). Business proces zpracování odeètù: 1. Pøíprava pochùzky v IS 2. Pøenos od odeètového zaøízení 3. Zadávání odeètù v odeètovém zaøízení 4. Pøenos odeètù z odeètového zaøízení do IS 5. Další zpracování odeètù kontrola, doplnìní, fakturace Aplikace má vytvoøené rozhraní na ZIS Orsoft Open. Rozhraní je implementováno na webových službách typu SOAP. Jako webový server slouží samotný IS Orsoft Open, takže není tøeba spouštìt žádný další server. Odeèítací zaøízení komunikuje se serverem po síti WiFi. Pøípadnì je možné napojení ON-LINE pøes datové pøenosy GSM 1. Z hlediska bezpeènosti dat je pøístup do aplikace povolen pouze osobám, které mají v IS Orsoft Open pøidanou roli ODEÈÍTAÈ. Pøenos dat o oprávnìných uživatelích je také souèástí synchronizace. Hlavní výhody tohoto øešení a zajímavé vlastnosti: Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní dle best practices Androidu. Pøímo z aplikace Odeèítaè je možné pøímo zatelefonovat odbìrateli 2. Pøímo z aplikace Odeèítaè lze vyfotit odbìrné místo, vodomìr atd. a pøenést do IS Orsoft Open. Aplikace rovnou pøi zadávání kontroluje výši zadaného odeètu a upozoròuje na nadstav a podstav. K synchronizaci dat není tøeba další server a aplikace Odeèítaè ZIS má pøipravené rozhraní na IS Orsoft Open. Pro zjednodušení nahrávání lze využít èárového kódu s oznaèením dávky odeètù, který je generován pøímo na formuláøi. Samozøejmì, je tøeba vybrat i vhodný hardware pro bìh této aplikace. Staèí si vybrat zaøízení s Androidem 4.2 a vyšším možností je velmi mnoho. Ale pro odeèítaèe v terénu to tak jednoduché není. Mezi základní požadavky patøí nerozbitnost, výdrž v mrazu, odolnost proti vlhkosti a také velká výdrž baterie. Pøíkladem budiž odolný telefon DooGee TITAN2 DG700 s kovovým tìlem, tvrzeným sklem a baterií s kapacitou 4000 mah. Je odolný proti prachu, vodì, vibracím a pádu, vydrží teploty -40 C až +80 C. Pro ORTEX se jedná o první vlaštovku v oblasti mobilních aplikací, ale do budoucna se jí budeme urèitì zabývat, jako nedílnou souèástí aplikací IS Orsoft Open. Ale o tom si pøeètìte na jiném místì našeho Magazínu. Jan Klimeš vývojáø, analytik 1 - V tom pøípadì doporuèujeme využití VPN virtuální privátní sítì, aby data o zákaznících nešla vzduchem bez zašifrování. 2 - Nìco ve smyslu: Vážený pane, stojím tu pøede dveømi, rád bych odeèetl vodomìr. Kde, sákryš, jste? 14

15 Novinky v Microsoft Dynamics CRM 2015 Úspìšné tažení systému Microsoft Dynamics CRM smìrem do stále užší absolutní špièky øešení pro øízení zákaznických vztahù dospìlo do další fáze, když se zkraje letošního roku objevil nový balíèek vylepšení a novinek, pøièemž oznaèení verze se dostalo na aktuální èíslovku ORTEX i v posledním roce implementoval toto øešení u nìkolika nových zákazníkù v projektech, kde se projevila pøedevším velká flexibilita, pøizpùsobitelnost a rychlost nasazení tohoto systému. Novinky verze 2015 Øešení Microsoft Dynamics CRM se sice ve všech hodnoceních nezávislých firem typu Gartner ocitá zatím za svým tradièním rivalem Salesforce.com, ale veškerou ostatní konkurenci nechává za sebou. Mezi hlavní pøednosti tohoto øešení patøí snadnost používání, témìø bezešvé provázání na další Microsoft produkty od Outlooku a Office po Sharepoint. Výhodou je také extrémní upravitelnost, škálovatelnost a podpora velkou mezinárodní sítí partnerù. V poslední dobì bylo k pùvodnímu CRM jádru pøidáno nìkolik úzce navazujících oblastí díky akvizicím Microsoftu. Jedná se o napø. øešení pro marketing, servis nebo vytìžování dat ze sociálních sítí. Zrychlilo se také vydávání nových verzí, kdy již uživatelé nemusejí èekat 2 roky na novou verzi, jako tomu bylo døíve, ale podstatné novinky pøicházejí v kratších, cca 6-ti mìsíèních intervalech. Pojïme se ale podívat na nìkteré poslední novinky vlastního CRM: Hierarchické zobrazení Nové hierarchické zobrazení umožòuje vizualizovat struktury nadøazený-podøazený záznam. První verze má nìkolik omezení: Pouze v rámci jedné entity. Pouze vztahy 1:N Zobrazí maximálnì 4 pole Pøesto se jedná o velmi povedený start! K dispozici je pro 15 systémových entit (napø. Obchodní vztah, Organizaèní jednotka, Uživatel, Kontakt). Je možné zobrazení zapnout i pro vlastní entity. Vìtvení obchodních procesù Pøednastavené obchodní procesy, které pomocí vizualizace na formuláøi vedou uživatele jednotlivými kroky obchodního postupu, nyní umožòují vìtvení a varianty. Rozšíøení oblasti Servisu - zpracování ticketù, hlídání SLA parametrù Oblast Servisu byla doplnìna o sledování parametrù SLA smluv a rozsahu služeb tzv. nárokù (napø. poèet ticketù za mìsíc nebo hodin služeb podpory). Lze nastavit událost, od které systém sleduje èas potøebný pro øešení ticketu, a je možné zobrazovat zbývající èas. Tickety lze také novì mezi sebou provazovat a vytváøet napø. podøízené tickety k hlavnímu ticketu. Mezi další novinky patøí napø. nové vlastnosti mobilní aplikace CRM pro tablety, zcela pøepracovaná konfigurace CRM klienta pro Outlook, velmi šikovné globální hledání napøíè entitami jednoduše a kdykoliv dostupné pøímo v horním øádku aplikace atd. Øešení pro správu duševního vlastnictví Na vìtšinì èeských vysokých škol jsou v posledních letech zøizována specializovaná pracovištì pro podporu transferu technologií a know-how mezi akademickou sférou a praxí. O této oblasti se mluví a píše i v médiích a je jasné, že je dùležitá jak pro rozvoj školství, tak pro uplatnìní výsledkù výzkumu v prùmyslu. Jde hlavnì o to, aby jednotlivé nápady a výsledky výzkumu našly praktické uplatnìní - aby se dostaly k podnikatelùm, kteøí jsou schopni je pøetavit do reálného využití ve svém businessu a zároveò spolufinancovat další vývoj. Ukazuje se, že pro øízení tìchto procesù je øešení postavené na Dynamics CRM ideální, pøestože se nejedná o klasické obchodní procesy. ORTEX již poskytl øešení a své know-how pro univerzity v Praze, Olomouci, Hradci Králové a nyní novì i v Brnì, konkrétnì Mendelovì zemìdìlské univerzitì a jejímu Centru transferu technologií (CTT MENDELU). Konkrétnì šlo o reimplementaci CRM øešení po pøedchozím dodavateli, který sice dodal CRM licence, ale nesplnil oèekávání, která od nového systému zamìstnanci CTT MENDELU mìli. Po krátké úvodní analýze jsme se pustili do úplnì nové implementace, která zahrnovala tyto oblasti procesù: Evidence fakult, ústavù a jejich zamìstnancù. Evidence potenciálních obchodních partnerù - firem, které by mohly mít zájem na výsledcích výzkumu - a jejich kontaktù. Evidence všech ohlášení patentù, jejich spolupùvodcù a spoluvlastníkù. Øízení procesu komercializace, udìlování patentù a dalších typù ochrany duševního vlastnictví. Evidence smluv. Vyhodnocování a statistiky. Jan Vanìk jednatel 15

16 a zavádìní prvkù sociálních sítí typu Facebook do firemní praxe. Ona totiž napø. komunikace dnešních mladých, tzv. generace Y, se už bez u docela dobøe obejde. Podobnì efektivní sdílení informací se nyní dostává i do firem a úøadù. V následujících èláncích Vám pøedstavíme dvì možná øešení. Microsoft Office 365 Na dokumenty a procesy efektivnì Zkuste si pøeèíst následující seznam problémù a odpovìzte si pøitom na otázku Týká se to také naší firmy? Efektivní komunikace mezi lidmi je stále - možná dokonce stále vìtší - problém. Trávíte hodnì èasu hledáním dokumentù a jejich správných verzí. Inovace se velmi tìžko prosazují, nápadù je málo, a pokud ano, tak se ani nedostanou do rukou èi k uším toho, kdo mùže rozhodnout. Ve své ové schránce máte èím dál více zpráv, ale vìtšina z nich není dùležitá, nìkteré už ani neotvíráte. Ne všichni vìdí pøesnì, jaké mají úkoly a zodpovìdnosti. Je obtížné nebo témìø nemožné sledovat stav plnìní úkolù, které ovlivòují výkonnost organizace. Pro nové kolegy je velmi tìžké vplout do zvyklostí firmy, pøijmout a pochopit zabìhané procesy. Hodnì informací koluje stále jen na papíøe, pøièemž dochází k jejich zdržení i ztrátì. Office 365 je souhrnné oznaèení rodiny služeb a produktù spoleènosti Microsoft, se kterými uživatel pracuje na bázi mìsíèního pøedplatného. Obsahuje pøedevším tzv. cloudové služby, tedy služby fyzicky provozované ve vzdálených datacentrech, ke kterým se pøistupuje pøes Internet. Dále to mùže být i klasický instalovaný software, za který se novì platí také na mìsíèní bázi. Jednotlivé èásti Office 365 lze poøizovat samostatnì nebo v rámci ucelených balíèkù. Co Office 365 obsahuje? Exchange Online SharePoint Online Office Online Office Proffesional OneDrive for Business Yammer Skype for Business Dynamics CRM Online* Power BI Delve Výhody Office 365 charakterizují vlastnosti obvyklé pro cloud. Je poøizován na bázi mìsíèního pøedplatného a postrádá tedy vstupní investici. Nevyžaduje poèáteèní nákup licencí ani serverové infrastruktury. Na základì pravidelné platby umožòuje lépe pøedvídat výdaje a øídit cash flow. Tento model je preferovanou volbou pro nové firmy a také pro firmy, které èeká generaèní výmìna infrastruktury. Pokud tyto problémy nemáte, nemusíte èíst dále. V opaèném pøípadì bychom Vás rádi uklidnili: øešení mùže být obtížné, ale urèitì existuje. Možná jste již nìkde vidìli nìkteré z následujících hesel: Do smart!, Work lean, Get social. Velcí svìtoví výrobci software se pøedhánìjí s vymýšlením podobných struèných sloganù ale, pokud nejsme dobøí angliètináøi a navíc se tomuto oboru nevìnujeme, tak si snad jenom pomyslíme: No, to mi pøipomíná smartphone, To mám jako pracovat línì? nebo Mám mít sociální cítìní, nebo se stanu asociálním?. Nikoliv. To by byly chybné závìry. Jeden ze souèasných trendù informaèních technologií je chytøejší práce s informacemi, štíhlejší kanceláø (rozumìj bez zbyteèných procesù nebo èinností ) Pøedplatné mimo licence a provozu v datacentru obsahuje také garanci dostupnosti (99,9%), zálohování, podporu spoleènosti Microsoft a stálý pøístup k nejnovìjším verzím pronajímaného software. Výhodou je také zabezpeèený pøístup ke službám kdekoliv z Internetu bez nutnosti VPN. To je pøíjemné pro všechny pracovníky v terénu a nezbytností pro uživatele mobilních zaøízení. Diskutovaným tématem je bezpeènost. Logicky vzato svìtová korporace, pro kterou cloud pøedstavuje výrazný zdroj pøíjmu, dokáže zabezpeèit svoje systémy výraznì lépe nežli firma ze sektoru SMB. Vhodnou paralelou je ukládání penìz. Máte je uloženy bezpeènì u sebe v budovì nebo nebezpeènì v nìjaké cizí a vzdálené bance? Exchange Online Exchange je poštovní server Microsoftu. Je obvyklým serverovým protìjškem Outlooku. Jeho cloudová varianta umožòuje bìžným uživatelùm Outlooku pracovat stále stejným zpùsobem, ale pøináší následující výhody. Nabízí kapacitu 50 GB každému uživateli. Je snadno pøístupný i vnì firemní sítì. Má k dispozici webového klienta dostupného z kteréhokoliv poèítaèe. Je pøístupný z mobilních zaøízení. Pracuje s kontakty, úkoly a kalendáøi, které je možné sdílet a jsou pøístupné všemi kanály (Outlook, web, tablet, mobil). 16

17 Exchange Online využívá antispamový filtr spoleènosti Microsoft, který má okamžitì k dispozici nejvìtší množství statistických dat. Uživatelùm tedy pøichází minimum SPAMù. SPAMy se zahazují již v cloudu a nezatìžují tedy firemní pøipojení k internetu. Office Microsoft Office Professional je obvyklý balík kanceláøského software (Word, Excel, PowerPoint, Outlook ad.). Na tom se nic nemìní, ale v rámci Office 365 není nutné tento kanceláøský balík kupovat je možné ho používat na základì mìsíèní platby. Výhodou je opìt absence investice a stálý pøístup k poslední verzi Office. K dispozici je také Office Online, která nabízí zjednodušenou verzi kanceláøského software dostupnou odkudkoliv pøes webový prohlížeè. SharePoint a OneDrive SharePoint Online je cloudová obdoba Microsoft SharePointu. Za základ se považuje sdílené úložištì dokumentù, které nabízí možnost souèasné editace jednoho dokumentu více uživateli, verzování dokumentù, detailního øízení práv, sledovaní zmìn a další možnosti. Dále je možné pomocí SharePointu jednoduše vytváøet tzv. weby pro rùzné úèely (øízení projektu, informaèní portál) a rùzné úrovnì pøístupu (intranet, extranet, veøejný web). Další z bohaté funkcionality SharePointu se již pøekrývá s dalšími produkty Microsoft. Pøi nasazení samotného SharePointu lze však úspìšnì využít napø. kalendáøe, úkoly, diskuzní fórum, manažerské pohledy a další. Na podobném principu jako knihovny dokumentù v SharePointu funguje služba OneDrive for Business, která slouží jako úložištì dokumentù pro jednotlivého uživatele s možností synchronizace do jeho poèítaèe a sdílení s dalšími uživateli. Yammer Yammer je sociální médium pro firmy. Zjednodušenì lze øíct, že je to Facebook pro firemní využití. Uživatelùm nabízí zabezpeèenou komunikaci uvnitø firmy, která využívá osvìdèené principy z populárních sociálních sítí. Výhodou Yammeru je lepší a efektivnìjší komunikace uvnitø firmy: Ad-hoc uživatelské vytváøení diskuzních skupin bez nutnosti administrátorského zásahu. Omezení ové komunikace zvláštì u zpráv s mnoho pøíjemci a odpovìïmi. Snadné sledování tématu, pøipojení k diskuzi a opuštìní diskuze. Neadresné žádosti o radu. Sdílení užiteèných informací. Výbìr relevantních a zajímavých pøíspìvkù. Tagování pøíspìvkù. Silné fulltextové vyhledávání. Ve výsledku by uživatel mìl dostávat ménì vnitrofiremních ù, mìl by se dostat k více dùležitým informacím a vyhnout se informacím zbyteèným. Další Mezi další nabízené služby patøí také Skype for Business (døíve Lync) sloužící podobnì jako Skype k IP telefonii v korporátní sféøe, telekonferencím, webmeetingùm, webináøùm a další komunikaci v reálném èase. Pomocí portálu pro správu Office 365 lze øídit i své pøedplatné aplikace Microsoft Dynamics CRM Online, které se za souèást Office 365 nepovažuje. Spolupráce aplikací Ideální implementace Office 365 zahrnuje více produktù z této rodiny, které vzájemnì spolupracují a podporují svoji èinnost. Dynamics CRM napøíklad nabízí integraci Yammeru a SharePointu. V CRM jsou uložena strukturovaná obchodní data, v SharePointu pøílohy v podobì dokumentù a do Yammeru se upozoròuje na zmìny a aktuality. SharePoint Online umí pøi pøiøazování práv využívat existující korespondenèní skupiny Exchange Online a také pomocí tohoto serveru odesílat ová upozornìní. Podporovány jsou i hybridní scénáøe, kdy je èást serverových služeb provozována lokálnì (napø. Active Directory, aplikaèní server) a èást vzdálenì v cloudu, pøièemž obì strany spolu vzájemnì komunikují. Velké množství dat vznikajících v mnoha systémech mùže být na pøekážku pøehlednosti. Pro rychlé získávání relevantních informací z Office 365 slouží poslední dva zmínìné nástroje. Power BI umožòuje vytváøení pùsobivých manažerských pøehledù v reálném èase nad strukturovanými daty uživatele, vèetnì jeho business aplikací. Delve oproti tomu nabízí fulltextové vyhledávání v nestrukturovaném obsahu napøíè aplikacemi (pošta, SharePoint, Yammer) a inteligentní nabízení relevantních informací. DMSCloud Èasto se setkáváme se situací, kdy si manažeøi firem stìžují na nedostateènou podporu základních procesù ve své firmì. Již se nejedná o svým zpùsobem odborné èinnosti jako je pøíprava výroby, správa pohledávek nebo tøeba výpoèet mezd. Jde naopak o ty èinnosti, které mnohdy zùstávají v oblasti IT popelkou : sdílení nestrukturovaných informací, pøidìlení úkolù a sledování jejich øešení, rùzné typy schvalovacích procesù nebo napø. koordinace lidí a týmù. A právì pro øešení tìchto potøeb pøichází na náš trh nové øešení dmscloud. Vlastní název možná trochu mate: nejedná se totiž jen o DMS systém a není nutné jej provozovat jen v cloudu. Pojïme si nyní øešení dmscloud, jehož se právì stává ORTEX distributorem pro Èeskou republiku, krátce pøedstavit. Jedná se o øešení typu 4 v 1 ; software integruje 4 hlavní oblasti v jednom pøehledném uživatelském rozhraní pøístupném pøes internet: Øízení dokumentù (Document management) efektivní a pøehledná správa dokumentù vèetnì verzování, autorizace, snadného vyhledávání. Øízení workflow grafický návrháø pracovního postupu umožòuje snadné a pøehledné vytváøení potøebných tokù dokumentu nebo úkolu firmou. Následnì je zajištìno skvìlé trasování vždy je pøesnì vidìt, kde (u koho) se daný postup právì zastavil. Spolupráce lidí (collaboration) se odehrává nad dokumenty, úkoly, projekty èi dalšími tématy. Místo pøedávání informací formou rozesílání skupinových ù je vše k dispozici velmi pøehlednì na obrazovce v jednotlivých vláknech komunikace. Øízení úkolù jednoduché a pøitom úèinné zadávání úkolù a sledování jejich plnìní. Termíny, delegování úkolù, notifikace, aktuální stav plnìní vše jako na dlani. Srdcem tohoto systému je osvìdèená zeï podobnì jako v jiných sociálních sítích. Na své zdi má každý uživatel pøed oèima právì ty podstatné a relevantní informace. Ovládání je jednoduché, není potøeba žádné dlouhé školení. K systému mùžete pøistupovat z libovolného zaøízení z notebooku, tabletu nebo chytrého telefonu. A kde si tedy mùžeme pøedstavit hlavní pøínosy øešení dmscloud? Jedná se o univerzální nástroj, který díky své pøizpùsobitelnosti mùže øešit celou øadu potøeb v rùzných oblastech firemních procesù: schvalování došlých faktur, žádanek, workflow objednávek, procesy vzniku a schvalování smluv, interních smìrnic, firemních plánù, øízení projektù, plánování marketingových akcí, zavedení bezpapírové kanceláøe atd. Mluvíme-li tedy na závìr o pøínosech, tak ty se mohou ještì znásobit pøi použití dalších navazujících softwarových øešení s možnou datovou integrací, napø. skenování a digitalizace dokumentù, vytìžování dat z papírových formuláøù apod. Jiøí Cabal - vývoj CRM, Jan Vanìk - jednatel 17

18 Øízení a plánování výroby integrovanou souèástí ERP øešení Konkurenèní prostøedí v souèasné dobì staví stále více našich výrobních spoleèností do mezních situací, kdy jsou nuceny rychle a operativnì pøizpùsobovat své výrobní plány a èasto mìnit již naplánované a rozpracované obložení výroby. Bez plánování to nejde Snad všichni výrobní dispeèeøi již nejednou zažili situace, kdy v plnì zatíženém provozu vypadne neplánovanì klíèové strojní zaøízení, rozbije se pøípravek, za který není náhrada, obsluha stroje nepøijde do práce nebo dodavatel materiálu nestihne dodat materiál v požadovaném termínu a kvalitì. A do toho všeho stojí za dveømi obchodník a snaží se z Vás vymaèkat co nejkratší termín dodání další nové zakázky pro strategického zákazníka. Je jistì velmi dobré, že poptávka po vašich výrobcích pøevyšuje vaše možnosti, ale jak je všechny vyrobit, když vaše výrobní kapacity jsou omezené, v èase promìnlivé a do nekoneèna je nelze navyšovat? Øešení takovéto situace jistì není jednoduché, nicménì existovat musí. Jenom taková výrobní spoleènost, která je schopna na všechny tyto stavy pružnì a efektivnì reagovat je totiž schopna pøežít, udržet se na trhu a dále se rozvíjet. Øešením je dát do ruky všem výrobním pracovníkùm kvalitní softwarový nástroj, kterému jsme se všichni nauèili øíkat Pokroèilé plánování, tedy systém APS. ERP øešení OR-SYSTEM Spoleènost OR-CZ spol. s r.o. ve spolupráci s firmou ORTEX Hradec Králové jsou spolutvùrci vlastního rozsáhlého ERP øešení OR-SYSTEM. Jako jedny z prvních ryze èeských softwarových firem na našem trhu se již více než 20 let snaží dodat firmám nástroj pro zlepšení kvality, rychlosti a efektivity celého výrobního procesu. Pro úspìšné zvládnutí celého procesu výroby je nutné stanovit a následnì dodržovat jasná pravidla a zásady pouze tehdy je možné podpoøit tento proces i odpovídajícím softwarovým øešením. Je nezbytnì nutné mít k dispozici pøesné a aktuální údaje a informace, které zásadním zpùsobem ovlivòují následnou práci s kapacitami. Jedná se pøedevším o úplnost a správnost technologické dokumentace dané konkrétní výrobní zakázky, vèasné a pøesné odhlašování jednotlivých výrobních operací, aktuální stavy skladových položek, evidenci požadavkù na materiál a stav vystavených materiálových objednávek, evidenci rozpracované výroby, aktuální údaje o pøípravcích a náøadí (vèetnì jejich pøípadného opotøebení pro naplánování údržby) a zejména údaje o plánované kapacitì všech využívaných výrobních zdrojù. Všechny tyto podklady (a mnoho dalších) je možno pomocí ERP øešení tedy v našem pøípadì OR-SYSTEMu evidovat a spravovat. APS øešení Bez použití plánovacích nástrojù a metod je kapacitní naplánování výroby velmi nároèné a vìtšinou plnì zamìstnává plánovaèe a výrobní dispeèery. V honbì za stále vyššími výkony, snižováním nákladù a zkracováním dodací doby øada firem volá po nástroji, který by pomohl vìtšinu práce rutinnì vykonávat. Nìkteré posílí personálnì plánovací oddìlení, další si pomáhají vlastními prostøedky vìtšinou postavenými na tabulkách v EXCELu. Progresivní firmy sáhnou po samostatném speciálním plánovacím software z kategorie APS produktù. Tyto produkty skuteènì velmi významnì usnadòují èinnosti v oblasti plánování, jsou schopny øádovì zrychlit a zkvalitnit tvorbu výrobních plánù a obložení jednotlivých strojù a pracovišť. Souèasnì poskytují vybraným pracovníkùm možnosti simulací, analýz typu co kdyby? a velké množství potøebných pohledù. APS systém je propojen pøes datové rozhraní na používaný ERP systém (pøípadnì další datové vstupy) a po pøenosu datových podkladù je schopen naplánovat optimálnì jednotlivé výrobní operace nad exportovanými daty a k aktuálnímu èasovému okamžiku. A tady vzniká jeden z velkých problémù, které s sebou toto øešení pøináší. Vlastní práce v samostatném APS øešení totiž není provádìna nad aktuálním stavem datové základny, všechny výpoèty a simulace jsou provádìny nad daty, která se samozøejmì každým okamžikem mìní a jejichž aktuální stav je zachycen pouze v ERP øešení. V reálném životì je potom nutné øešit práci v pravidelných plánovacích cyklech, stanovit plánovací periodu, ve které se vždy data dávkovì aktualizují a samozøejmì mít nástroj, pomocí kterého se zmìny namodelované v APS pøenesou do primárního systému. Pøes uvedené problémy je takové øešení možné a pro mnoho výrobních spoleèností pøínosné. OR-CZ spol. s r.o. má ve své rodinì zákazníkù øadu firem, které propojení samostatného APS øešení na OR-SYSTEM využívají a docilují s ním požadovaných výsledkù. Integrované vlastní APS øešení Rozvrhování kapacit výrobních zdrojù Z výše uvedeného musí logicky vyplynout následující závìr: APS systém je optimální nástroj pro tvorbu a vlastní práci s plánem výroby, ERP systém poskytuje pro tuto práci všechna potøebná data je tedy nutné zajistit propojení tìchto dvou systémù a vytvoøit pouze jedno plnì integrované øešení. A to je cesta, kterou se naše spoleènost vydala. Vytvoøili jsme vlastní modul pro pokroèilé plánování Rozvrhování kapacit výrobních zdrojù, který je vytvoøen nad spoleèným datovým modelem, plnì zakomponován do OR-SYSTEMu a stal se jeho nedílnou souèástí. S využitím zvolené optimalizaèní metody a po nastavení všech parametrù pro zaplánování se pøímo nad zásobníkem práce provede na požádání zaplánování všech výrobních operací. Pro vlastní kapacitní bilancování si zákazník mùže zvolit libovolnou kombinaci výrobních zdrojù, pro které jsou vytvoøeny plánované kapacity: Strojní zaøízení Skupina strojù Profese, konkrétní osoba Pøípravek, náøadí Materiál Výsledkem zaplánování je napø. aktuální vytížení výrobních zdrojù, identifikace pøetížených zdrojù, seznam chybìjícího materiálu, seznam zpoždìných zakázek, aj. Vše je uloženo ve formì datových údajù u konkrétních výrobních pøíkazù a obchodních objednávek, které je možno zobrazit ve formì pøehledné grafické plánovací tabule. Do zásobníku práce je doplnìna èasová fronta práce s výpoètem èasu 18

19 na vteøinovou pøesnost. Nad tímto výsledkem je možno zafixovat výrobní zakázky, které se následnì mohou pøímo zadávat do výroby a pøidìlovat práci pro konkrétní operace profesím nebo konkrétním pracovníkùm. Samozøejmostí je možnost seskupování a filtrace pøes všechny datové údaje, stejnì tak jako práce s prioritami jednotlivých obchodních pøípadù a výrobních zakázek. Simulace typu Co kdyby? je velmi jednoduchá zmìny je možno simulovat pøímo nad datovým modelem provozního systému. Výhody integrovaného pokroèilého plánování Výhody takto koncipovaného øešení jsou na první pohled patrné. Tvorba výrobního plánu a jeho optimalizace je provádìna v reálném èase pøímo v zásobníku práce OR-SYSTEMu. Výsledek zaplánování je okamžitì do zásobníku práce zapsán a všichni pracovníci mohou ihned nad výsledky pracovat. Odpadá tím nutnost složité vazby mezi systémy a datových pøenosù, které komplikují práci obsluze. Ta má nyní možnost okamžité reakce na jakoukoli zmìnu prostøedí, která se v systému objeví není tøeba èekat, až se zmìny pøenesou s èasovým zpoždìním do APS systému. Další nezanedbatelnou výhodou je výrazná úspora finanèních nákladù, které je nutno s nasazením pokroèilého plánování investovat. Není tøeba kupovat nový software, øešení je pøímo v OR-SYSTEMu jako jeden z volitelných modulù. Samozøejmì tento modul má stejná pravidla a principy ovládání, odpadá tedy nutnost speciálních školení pro pracovníky, kteøí budou s tímto modulem pracovat. Nasazení tohoto modulu je øádovì rychlejší a snadnìjší, než implementace nového systému. Souèasnì není tøeba se zabývat problémem poètu licencí, které je nutno pro provoz øešení zakoupit modul je licencován stejnì jako celý OR-SYSTEM, což znamená, že všichni pracovníci jej mají k dispozici v plné funkcionalitì. Praktické pøínosy Závìr Modul Rozvrhování kapacit výrobních zdrojù si v souèasné dobì již našel svoje pevné místo u našich zákazníkù a my všichni v OR-CZ spol. s r.o. jsme rádi, že jim úspìšnì pomáhá zlepšovat, zrychlovat a zkvalitòovat plánovací a výrobní procesy. Firmy, které tento nástroj s úspìchem využívají, dosáhly s jeho pomocí širokou škálu hmatatelných pøínosù, zejména v následujících oblastech: Optimální zaplánování výrobních zakázek Výrazné zkvalitnìní výrobní dokumentace Zvýšení produktivity výroby Dokonalejší využití všech výrobních zdrojù Snížení rozpracovanosti výrobních zakázek Významné zkracování termínù obchodních pøípadù Snížení poètu nesplnìných dodávek Antonín Vymìtal Autor je øeditelem realizace projektù ve spoleènosti OR-CZ s.r.o. Špaldový øez s jahodami Provensálský špaèek 2 1/2 1 1 hrnky hladké špaldové mouky hrnku cukru krupice prášek do peèiva vejce ml 100 ml bílý jogurt lžíce tekutého medu oleje vlahého mléka 5 2 ks plátkù z vepøové kýty kuøecích prsou plátkù slaniny konzerva sekaných rajèat konzerva hrášku lžíce hladké mouky 1 lžièka provensálského koøení olej sùl mletý pepø (vývar) Na povrch: jahody (nebo jiné ovoce), sluneènicová semínka, 3 lžíce hnìdého cukru V misce promícháme hladkou špaldovou mouku, cukr a prášek do peèiva. Pøidáme olej, vlahé mléko, vejce, tekutý med a hustý bílý jogurt. Umícháme hladké tìsto. To nalijeme na menší plech vytøený tukem a vysypaný hrubou moukou. Rovnomìrnì rozprostøeme po celé ploše plechu. Povrch poklademe pùlkami jahod, posypeme sluneènicovými semínky a hnìdým cukrem. Peèeme v troubì rozehøáté na 160 C. Hùøe odhadneme, kdy je tento mouèník hotový, protože pøi peèení jen trochu zhnìdne. Jakmile se zaène trochu oddìlovat od okrajù, odzkoušíme zapíchnutím špejle, zda se tìsto nelepí. Vyjmeme a necháme zchladnout. Tyto øezy nejsou pøíliš sladké a špaldová mouka jim dává zajímavou a výraznou chuť. Místo jahod mùžete samozøejmì použít i jiné drobné ovoce. Plátky vepøového masa naklepeme a podélnì rozdìlíme na poloviny. Po obou stranách osolíme a opepøíme. Na každý díl vepøového masa položíme plátek slaniny a kolmo špalíèek kuøecího masa. Pevnì zavineme a upevníme jedním èi dvìma párátky. Každý závitek lehce poprášíme moukou promíchanou s provensálským koøením. Závitky opeèeme po všech stranách na oleji, pøidáme nasekaná rajèata a trochu vývaru. Zmírníme pøíkon tepla a zvolna dusíme, až je maso mìkké. Je-li tøeba, pøilijeme vývar. Sterilovaný hrášek pøidáme až nakonec, staèí, aby se krátce prohøál v omáèce. Podáváme s tìstovinami. Z uvedeného množství surovin pøipravíte asi 6 porcí. Pøíprava je jednoduchá, kromì masa nevyžaduje žádné zvláštní suroviny. Provensálský špaèek se vám bude hodit tøeba na chatì èi chalupì, když potøebuje obìd èi veèeøi pro více lidí. 19

20 ORTEX spol. s r.o. Resslova 935/ Hradec Králové Tel.: Fax:

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0

Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0 Ekonomický systém pro subjekty zpracovávající úèetnictví Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0 Ježek software s.r.o. Copyright 2008 Rozdílová pøíruèka pro DUEL od firmy Ježek software s.r.o. Vydání Únor 2008

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Pøevod dat z programu ÚÈTO

Pøevod dat z programu ÚÈTO STEREO Pøevod dat z programu ÚÈTO % _ & _ ' Pøevod dat z programu ÚÈTO Popis instalace a pracovního postupu 2 Vážení uživatelé, pøinášíme Vám pøevodní mùstek z programu ÚÈTO firmy Tichý a spol. do programu

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Orsoft a Orsoft Open v roce 2013 a 2014 VLADISLAVA DEJMKOVÁ

Orsoft a Orsoft Open v roce 2013 a 2014 VLADISLAVA DEJMKOVÁ Orsoft a Orsoft Open v roce 2013 a 2014 VLADISLAVA DEJMKOVÁ Orsoft základní informace o Orsoft verze 13.1 byla, 13.2. nebude, verze 14.1 bude připravena pro leden 2014 o Orsoft aktualizace průběžně jsou

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Realitní kanceláø - manuál

Realitní kanceláø - manuál Realitní kanceláø - manuál Spravujte svou realitní kanceláø pohodlnì, rychle a efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení Realitní kanceláøe...2 1.1. Co je redakèní systém a k èemu slouží?...2

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7.

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7. GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KDF =============================== KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR =============================== UŽIVATELSKÁ PØÍRUÈKA * SUPERVIZOR * verze

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Řízení agendy pojišťovacích makléřů

Řízení agendy pojišťovacích makléřů Řízení agendy pojišťovacích makléřů Produkt Makléř je určen pro samostatné pojišťovací makléře i větší makléřské kanceláře k vedení evidencí spojených se správou pojistných smluv klientů. Základní charakteristika

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1-

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1- E-shop - manuál Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení E-shopu...2 1.1. Co Vám náš e-shop umožní?...2 2 Rozhraní e-shopu....3 3. Postup

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio Visio vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000 Obsah Pøedmluva 1 Komu je kniha urèena... 2 Zamìøení knihy... 2 Využití obrazcù Visio pro tvorbu dokumentù... 2 Využití technologie SmartShapes... 3 Vytváøení

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

Efektivní správa dokumentù Co nabízí Enterprise Content Management

Efektivní správa dokumentù Co nabízí Enterprise Content Management Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA. Obsah 2 Slovo generálního øeditele. Architekt komunikaèních infrastruktur. 3 Zpráva pøedstavenstva Zpráva dozorèí rady

VÝROÈNÍ ZPRÁVA. Obsah 2 Slovo generálního øeditele. Architekt komunikaèních infrastruktur. 3 Zpráva pøedstavenstva Zpráva dozorèí rady Architekt komunikaèních infrastruktur VÝROÈNÍ ZPRÁVA 21 Obsah 2 Slovo generálního øeditele 3 Zpráva pøedstavenstva Zpráva dozorèí rady 4-5 Slova øeditelù sekcí - obchodní, finanèní, projekèní, technické

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Uţivatelská konference 2011

Uţivatelská konference 2011 Uţivatelská konference 2011 Pavel Hemelík Setkání uţivatelů 2011 1 Obsah IS Orsoft (OR-SYSTEM) Elektronická podpora a vzdělávání Referenční projekty Setkání uţivatelů 2011 2 Třetí generace IS Orsoft Setkání

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více