DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040"

Transkript

1 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/ Odpovídá pøedpisùm evropského spoleèenství a doporuèením OIML Rozšíøený mìøící rozsah Velmi nízká tlaková ztráta Standardnì nízkofrekvenèní vysílaè impulzù prùtoku I - 25

2 (2/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty Typ 2040 Popis Tìleso obsahuje: mìøící komoru obklopenou obvodovým pláštìm a èelními deskami dva rotaèní písty otáèející se proti sobì pomocí ozubených pøevodù dva kryty pro olejovou lázeò pro pøevody Poèítadlo zobrazující proteklé množství obsahuje: pøevody na èíselník devítimístný èíselník silikagelovou vložku proti zamlžování poèítadla zdvojený nízkofrekvenèní vysílaè impulzù vèetnì pøipojovacího konektoru typu Binder. Princip mìøení Dva rotující písty ve tvaru osmièky vzájemnì se otáèející pomocí ozubeného pøevodu jsou namontovány do mìøící komory. Proud plynu uvede do pohybu písty, které pøesnì zachytí a pøenesou již velmi nízké prùtoky plynu. Pohyb pístù je mechanicky pøenášen pøes pøevody do poèítadla, které zaznamenává poèet otáèek pístù a zobrazí objem (m 3 ) proteklý mìøící komorou. Použití Plynomìr s rotaèními písty typu DELTA zaruèuje pøesné mìøení objemu plynu proteklého potrubím. Okamžitý provozní objem je pøenášen na pøevody umístìné v poèítadle. Tento systém mìøení objemu plynu umožòuje dosáhnout velmi vysokého stupnì jak pøesnosti mìøení, tak i jeho spolehlivosti. Technické charakteristiky Použití Zemní plyn a všechny èisté a suché nekorozívní plyny (ne pro kyslík) Teploty Teplota prostøedí -20 C až + 60 C, teplota plynu -20 C až + 60 C Poèítadlo Mechanické poèítadlo se zvìtšenou kapacitou 9 èíselných váleèkù Nastavení polohy na místì instalace Vybaveno odrazovým kotouèkem na prvním koleèku Vložený porovnávací optický kotouè Metrologie Podle evropských naøízení C.E.E. pro rozsah mìøení 1:20 Podle doporuèení O.I.M.L. Výsledky: C.E.E. è Rozsah mìøení Definován jako pomìr Q min / Q max (Q min = minimální prùtok, Q max = maximální prùtok) Minimální rozsah mìøení pro všechny velikosti je 1:20 Dynamické rozsahy 1:30 a 1:50 (podle modelu) Schválený rozsah mìøení až do 1:160 Tlaková ztráta Podle tabulky 3. Tabulka platí pro plyn o hustotì ρ n = 0,67 kg/m 3 Pøesnost podle smìrnic Maximální chyba ± 2 % pro Q min - 0,2 Q max Maximální chyba ± 1 % pro 0,2 Q max - Q max Elektrické pulzní výstupy Standardnì: dvojitý nízkofrekvenèní vysílaè (NF) Pøíslušenství: vysokofrekvenèní vysílaè (VF) Pøíslušenství Filtraèní sítko 160 µm umístìné mezi pøírubami ve velikostech DN 50, DN 80 nebo DN 100 Vnìjší silikagelová náplò pro pohlcování vlhkosti Další verze plynomìru: DELTA typ 2050/2080 & hliník - G 25, G40, G 65, G 100, G 160 a G 250 DELTA typ 2050/2080 & ocel - G 25, G 40, G 65, G 100, G 160 a G 250 (schválení HTL, maximální tlak až 100 bar) DELTA typ 2050/2080 & litina - G 25, G 40, G 65, G 100, G 160 a G 250 (schválení HTL, maximální tlak až 17 bar) I - 26

3 (3/5) F B C E A Napichovací ventily (pro demontáž) G 15 D závit pro plyn nebo NPT 1 1/2 140 Minimální prostor pro pumpu Rozmìry (Tabulka 1) Velikost Typ Hmotnost Rozmìry (mm) (kg) A B C D E F G G /25 2, G / G / Výkony a pøipojení Velikost Typ DN (mm) BSP (standard) NPT (Pøíslušenství) Qmax (m 3 /h) Rozsah Q max /Q min Cyklický objem (dm 3 ) Q rozbìh dm 3 /hod 1) 1 imp. NF (m 3 ) 1 imp. VF (dm 3 ) (Tabulka 2) G /25 50 G 1 1/ , nebo 100 0, G /40 50 G 1 1/ , nebo 100 0, G /65 50 G 1 1/ , nebo 100 0, ) Typická provozní hodnota 2) Udaná hodnota je maximální a musí být snížena na dovolené zatížení pøírub v souladu s platnými pøedpisy a normami p max (bar) 2) Materiály Skøíò Hliník 6060 s povrchovou úpravou (anodové vytvrzení kyslíkem) Èelní kryty Hliníková slitina tvarovaná pod tlakem AS9 U3-Y40 Písty Hliník 6063 s povrchovou úpravou (anodové vytvrzení kyslíkem) Ložiska Nerezavìjící ocel Rozvody Ocel ETG 100 Tìsnìní Nitril Poèítadlo Ve styku s plynem : Okénka: polyamid Kotouè: polyfenil síranu PPS Ozubená koleèka: polyacetát Èíslelné váleèky: polyacetát I - 27

4 (4/5) Tlaková ztráta (Tabulka 3) Velikost Typ Tlaková ztráta pøi Q max (mbar) G /25 0,72 G /40 1,10 G /65 2,50 Výpoèet tlakové ztráty ρ n P = P gn ρn 0,6 ( P ) b + 1 Qmax Tb hustota plynu (kg/m 3 ) mìøená pøi teplotì 0 o C a tlaku 1013 mbar P b provozní tlak (bar) q prùtok (m 3 /hod) Q max maximální prùtok (m 3 /hod) T b teplota plynu ( o C) P gn tlaková ztráta pøi Q max pro zemní plyn, kde hutnota d = 0,6 q Typická køivka chyb Chyba v % 2 Rozsah pøesnosti dle francouzského schválení Rozsah pøesnosti dle evropského schválení max. prùtok % Mazání Mazací olej musí být napuštìn pouze do mazacích nádržek urèených k tomuto úèelu Olej je dodáván oddìlenì Interval výmìny oleje je 5 let Postup napouštìní oleje je uveden v návodu k instalaci Servis a údržba Provádí se podle návodu k instalaci dodaného spoleènì s plynomìrem Hlavní èásti údržby : kontrola hladiny oleje a jeho výmìna ovìøení stupnì zanesení filtru na vstupu do plynomìru periodické ovìøení v pøípadì, že mìøidlo slouží jako fakturaèní I - 28

5 (5/5) Pøíslušenství Nízkofrekvenèní vysílaè impulsù (NF) NF vysílaèe jsou dodávány ve standardní verzi. Jedná se o zdvojený reed-kontakt, který je umístìn v hlavì poèítadla. NF vysílaè pøenáší systémem rozepnuto nebo sepnuto namìøený stav objemu. NF vysílaè umožòuje dálkový pøenos pro: ukazování na vzdáleném místì vstup objemu pro elektronické pøepoèítaèe vstup objemu pro záznamníky dat, integrátory atd. NF vysílaè je reed-kontakt v nastavení "normálnì otevøen"; nemusí být respektována polarita. Vysílaè pro kontrolu proti zneužití je reed-kontakt ve stavu "normálnì uzavøen"; není respektována polarita. Charakteristiky Hermeticky utìsnìné kontakty øízené magnetem Maximální spínací výkon : 8 W Podle norem CENELEC. Maximální svorkové napìtí : 13 V Maximální proud : 20 ma Maximální teplota : 60 o C Minimální délka impulzu : 0,4 s (odpovídá sepnutému kontaktu) Hodnota impulzu: viz tabulka 2 1 impulz odpovídá jedné otáèce prvního kotouèku na èíselníku Pøipojení: pomocí 6-ti pólového Binder konektoru Certifikát LCIE è. : 92.C.6013 X Schéma pøipojení NF vysílaèe Kontrola proti zneužití NF 1 NF 2 Specifikace pro objednávku Druh a hustota plynu Maximální prùtok v m 3 /hod Minimální prùtok v m 3 /hod Maximální provozní tlak Teplota okolního prostøedí a teplota plynu Neèistoty a rosný bod plynu Poloha instalace Smìr proudìní plynu Vysokofrekvenèní vysílaè impulzù (VF) Plynomìr mùže být na základì objednávky volitelnì vybaven pøídavným vysokofrekvenèním vysílaèem impulsù (VF). Tento vysílaè na bázi indukèního vysílaèe reagujícího na pøítomnost zoubku kovového kotouèku s výøezy v mezeøe vysílaèe, pøièemž se generuje signál jehož frekvence odpovídá okamžitému prùtoku. Polarita elektrické pøipojení musí být respektováno tak, jak je vyznaèeno na níže znázornìném schématu. Pomocí vysílaèe je možné zajistit tyto funkce: dálkový pøenos dat okamžitého prùtoku dálkový pøenos dat namìøeného objemu kontrola funkce mìøidla Charakteristiky Funkce na bázi pøiblížení kovu typu MAMUR. Schválený podle normy DIN V souladu s normami CENELEC (EN a EN 50020) Cint < 30 nf Rint = 0 Lint < 0,06 mh Maximální napájecí napìtí : <13 V Maximální teplota : 60 o C V tabulce 2 jsou uvedeny hodnoty jednotlivých frekvencí odpovídající maximálnímu prùtoku jednotlivých typù plynomìrù. Pøipojení: 3pólový Binder konektor Certifikát LCIE è. 92.C.6013X Sítkový filtr Doporuèuje se filtr se stupnìm filtrace od 100 µm. Zaøízení na výmìnu oleje Toto zaøízení je dodáváno jako doplòkové a napomáhá snadnému napouštìní oleje. Je tvoøeno napichovacími ventily typu "Pete s plug" (1/4 NPT nebo 1/4 BSP). Montuje se do místa, kde je umístìna zátka na výmìnu oleje. Olejové èerpadlo, dodávané rovnìž jako doplnìk, je pøizpùsobeno tomuto šroubení. Je možné pro nízkotlaké a støedotlaké instalace. Veze pro mìøení vodíku Na požádání je možné dodat verzi pro mìøení spotøeby vodíku (s testem pro zvýšenou tìsnost). Tato verze nemùže být vybavena NF snímaèem (VF snímaè jako pøíslušenství). I - 29

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Technická informace TI 093/06/cs/08.03/ 50104872 Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Měření průtoku kapalin při použití ve vodě a v odpadních vodách Rozsah použití Elektromagnetický průtokoměr

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Sí ový spínaný napájecí zdroj Ing. Josef Jansa, Jaroslav Klátil OK2JI Tento pøíspìvek se zabývá ovìøením funkce obvodu øady LinkSwitchO ve spojení s transformátorem na jádøe KOOL Mµ. Dosud publikované

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

Ventilové terminály typ 03 VIMP-/VIFB-03, MIDI/MAXI, multifunkční

Ventilové terminály typ 03 VIMP-/VIFB-03, MIDI/MAXI, multifunkční robustní, modulární ventilový terminál dvě velikosti ventilů na jednom ventilovém terminálu průtok až 1250 l/min vertikální výstavba na úrovni ventilů multifunkční elektrické periférie, volitelné robustní

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více