Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulátor tlaku plynu typ RR 16"

Transkript

1 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33

2 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem Pracuje na bázi síly pružiny Splòuje požadavky DIN 3380/3381 Schválení DIN a DVGW Funkce Regulátor plynu slouží k udržování regulované velièiny - tlaku plynu - na konstantní hodnotì, prostøednictvím zmìny polohy regulaèního èlenu (ovladaèe), nezávisle na zmìnách vstupních velièin jako je vstupní tlak nebo prùtok plynu. Provedení Regulátory tlaku typ RR 16 jsou pøímé regulátory s regulaèní pružinou, se statickým a dynamickým vyrovnáváním zmìn výstupního tlaku v ovladaèi. Pomocí rùzných velikostí ovládacích pohonù a trysek, je možno realizovat široký rozsah prùtokù. Vymìnitelné díly zajiš ují snadnost údržby, nebo mohou být kdykoliv vymìnìny za fuknkènì ovìøené náhradní díly. Tìleso ovladaèe regul. ventilu Odvìtrávání p a - impulz Bezpeènostní uzavírací ventil (uzávìr) Tìleso regulaèního ventilu Vestavìný bezpeènostní uzavírací ventil (BU) automaticky uzavøe tok plynu, jakmile se dosáhne nastavené horní nebo dolní tlakové meze v systému. Po automatickém uzavøení je možné ventil opìtovnì otevøít pouze ruènì. Tlakový regulátor RR 16 je urèen pro rozvody plynu v distribuèních, komerèních a prùmyslových sítích. Regulátor v provozu pracuje velmi tiše, protože stìny tìlesa jsou dostateènì silné, navíc je ještì možno instalovat pøídavný tlumiè. Obrázek na stranì 3/16 ukazuje náèrt provedení regulátoru tlaku RR 16. Funkce regulátoru Regulovaný výstupní tlak je pøivádìn impulzním vedením z místa snímání ke spodní stranì membrány ovladaèe, kde dochází k porovnání skuteèného výstupního tlaku s tlakem nastaveným ovládací pružinou. Vznikneli odchylka, má to za následek pøímé ovlivnìní polohy o- vladaèe. Tím dochází ke zmìnì v prùtoku, dokud nedojde k vyrovnání výstupního tlaku s tlakem nastaveným. Pøi nulové spotøebì je regulaèní ventil tìsnì uzavøen. Materiály Tìleso regulaèního ventilu : GGG-40 DIN 1693 Tìleso ovladaèe r. v. : pozinkovaná tažená ocel (StW24) Trysky : pozinkovaná ocel Ovládací tyèe : nerez ocel Ovladaè : ocel 9 S Mn Pb 28 / NBR Pohon ovladaèe : NBR / NBR s vložkou z tkaniny Tìleso BU : hliník, Al Mg Si F 28 nebo ekvivalentní Rozsah provozní teploty : -15 o C až +60 o C Rozsah teploty prostøedí : -30 o C až +60 o C Charakteristické vlastnosti regulátoru - urèen pro rychlé zmìny zátìže - s anebo bez BU - vysoká pøesnost regulace - ovladaè s vyrovnávaèem tlaku - vnìjší impulzní vedení - snadná údržba prostøednictvím vymìnitelných dílù - pøipravuje se regulátor s bezpeènostní membránou (PN1) Charakteristické vlastnosti (BU) Charakteristiky zabudovaných uzavíracích ventilù SL a SID jsou následující: - robustní spouštìè na bázi síly pružiny - vyrovnávaè tlaku ventilu (jen SID) - snadná údržba - ruèní nouzové spouštìní - snadné znovunastavení díky výkonnému pákovému pøevodu - vysoce pøesná reakce - indikátor polohy (spouštìèe) a snadno instalovatelné systémy dálkového ovládání - snadná výmìna ovládacích èástí II - 34

3 (3/16) Konstrukce regulátoru tlaku plynu RR 16 Regulátor tlaku plynu se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem Ukazatel polohy (na požadavek) Nastavení tlaku Øídící (regulaèní) pružina Tìleso ovladaèe reg. ventilu Odvìtrání DN Závit Velikost klíèe 25 M 16 x 1,5 4 kt 6 M 16 x 1,5 4 kt 6 80 M x 1,5 2 kt 9 Ovladaè Peèlivì proèíst návod k instalaci Œ Pøívod impulzního vedení výstupního tlaku Tryska Høídelka znovunastavení Talíø ventilu Uzavírací èlen BU Høídelka zpìteného nastavení JS Závit (pøipojení pro ukazatel stavu, PN 40) Telìso regulaèního ventilu Trubkový šestihranný klíè Vývod odvìtrání* Impulzní vývod* Jednotka BU Œ Neutahujte membránu úplnì; nechte vùli 1/4 otáèky Zajistìte, aby systém nebyl pod tlakem pøed odšroubováním šroubù * Velikost pøipojení je uvedena na stranì 11/16 II - 35

4 (4/16) Pøehled typového znaèení RR 16 RR 16 Jmenovitý Tlaková skupina tlak PN PN DN 25 - Pøipojení: Pøíruby DIN, PN 16 DN Tìsnìní tvaru C DN 80 Rozmìry pøipojení podle DIN 21/pøíruby podle ANSI 1 RF s tìsnìním DN 25 DN DN 80 / Prùmìr hrdla v mm Max. vstupní tlak viz tabulka na stranì 5/16 - Tìleso regulaèního ventilu (prùmìr úèinné membrány v palcích) Rozsah nastavení w h je 10-1 mbar, viz tabulka na stranì 5/16 SL-IZ N.1 SL-IZ M.1 - BU reagující na nárùst tlaku Rozsah nastavení w ho je 35 mbar - 1,7 bar, viz tabulka na stranì 6/16 SID-NN SID-NM SID-MM - BU reagující na nárùst a pokles tlaku Rozsah nastavení w ho je mbar - 1,7 bar, w hu je 5 mbar - 1,7 bar, viz tabulka na stranì 6/16 Pøíklad znaèení RR SL - IZ N.1 II - 36

5 (5/16) Rozsahy nastavení a regulace pro RR 16 Typ Jmenovitý tlak Max. vstupní tlak Max. zmìna vstupního tlaku DN 25 DN DN 80 p zul (bar) p e (bar) p e max (bar) Tryska (mm) Rozsah nastavení w h (mbar) Tìleso ovladaèe Tryska (mm) Rozsah nastavení w h (mbar) Tìleso ovladaèe Tryska (mm) Rozsah nastavení w h (mbar) Tìleso ovladaèe RR , 31 a , 54 a DN 25 DN /DN 80 Typ Tìleso ovladaèe mbar Øídící pružina Barva Drát mm Tìleso ovladaèe mbar Øídící pružina Barva Drát mm RR èervená hnìdá 3, hnìdá 3, modrá 4, modrá 4, zelená 5, zelená 5, oranžová 6, èerná zelená 5, oranžová 6, oranžová 6, èerná èerná žlutá 9, žlutá 9, šedá šedá 11 II - 37

6 (6/16) Rozsah nastavení BU Bezpeènostní uzavírací ventil SL Reaguje na nárùst tlaku SL-IZ N.1 SL-IZ M.1 Rozsah È. pružiny Barva Drát nastavení w ho mm 35-2 mbar mbar èervená zelená 1,8 2,5 0,6-1,7 bar žlutá 3,6 Tlakový rozdíl mezi nastaveným výstupním tlakem regulátoru a horním uzavíracím tlakem BU musí být alespoò mbar u SL-IZ N.1. Rozsah nastavení BU Bezpeènostní uzavírací ventil SID Reaguje na nárùst a pokles tlaku Rozsah nastavení È. pružiny Barva Drát mm Nízkotlaký systém N w ho a w hu mbar èerná 3, mbar zelená 4,0 Støedotlaký systém M w ho a w hu - 2 mbar èerná 3, mbar zelená 4,0 0,45-1,5 bar hnìdá 5,6 1-1,7 bar èerná 6,0 Nízkotlaký systém N Tlakový rozdíl mezi nastaveným výstupním tlakem a dolním uzavíracím tlakem musí být alespoò 10 mbar. Pro uzavøení pøi nárùstu tlaku musí být tlakový rozdíl alespoò mbar. Rozsah nastavení BU Bezpeènostní uzavírací ventil 022 Reaguje na nárùst a pokles tlaku Rozsah nastavení È. pružiny Barva Drát w ho / w hu mm Nárùst tlaku p so - 60 mbar èervená 1,4-1 mbar modrá 4,6-4 mbar zelená 2,6 0,35-1 bar èerná 3,2 0,8-1,7 bar žlutá 4,0 Pokles 10 - mbar èervená 0,8 tlaku 40-1 mbar hnìdá 1,25 p su - 2 mbar žlutá 1,6 Tlakové hranice BU Provedení BU Tìleso ovladaèe Max. hodnota horního tlaku (bar) Maximální reakèní tlak (bar) SID-NN 8" 0,22 1,5 SID-NN 12" 0,22 0,525 SID-MN 8" p a ,5 SID-MN 12" p a ,525 SID-MM 8" p a ,7 SID-MM 12" p a ,525 SL-IZ N.1 8" p a ,7 SL-IZ N.1 12" p a ,525 SL-IZ M.1 8" p a ,7 SL-IZ M.1 12" p a ,525 Skupiny tolerance vypínání pro BU 022 Nárùst tlaku p so Pokles tlaku p su 0,04 bar - 0,4 bar > 0,4 bar - 1,0 bar > 1,0 bar - 1,7 bar 0,01 bar - 0,02 bar > 0,02 bar - 0,22 bar Týká se tìlesa ovladaèe Pozor! Tlakovou øídící (regulaèní) pružinu pøed výmìnou úplnì uvolnìte Pozor! AG 10 AG 5 AG 2,5 AG 30 AG 15 II - 38

7 (7/16) Údaje pro urèení prùtoku regulátoru RR 16 Prùtok zemního plynu v m 3 /h za standardních podmínek (ρ n = 0,78 kg/m 3 ) RR 16 DN 25 DN DN 80 Vstupní tlak p e Výstupní tlak p a Hodnota KG v m 3 /h Hodnota KG v m 3 /h Hodnota KG v m 3 /h Sedlo ventilu - mm Sedlo ventilu - mm Sedlo ventilu - mm mbar bar mbar II - 39

8 (8/16) Údaje pro urèení prùtoku regulátoru RR 16 Prùtok zemního plynu v m 3 /h za standardních podmínek (ρ n = 0,78 kg/m 3 ) Vstupní tlak p e RR 16 DN 25 DN DN 80 Výstupní tlak p a Hodnota KG v m 3 /h Hodnota KG v m 3 /h Hodnota KG v m 3 /h Sedlo ventilu - mm Sedlo ventilu - mm Sedlo ventilu - mm mbar bar mbar * * * * Viz tabulka v horní èásti str. 5/16 (maximální zmìna vstupního tlaku) Hodnoty prùtoku uvedené výše mohou být dosaženy jen tehdy, když rychlosti toku v regulátoru vyhovují jeho funkèním možnostem (max. m/s). Nìkolik poznámek k hodnotám prùtoku Velikosti regulátorù by mìly být voleny s ohledem na minimální vstupní tlak a maximální výstupní tlak. Bìžný dosažitelný rozsah (Qmin:Qmax) je 1:10, vìtší rozsahy jsou na zvláštní pøání (speciální verze). Ztráty tlaku, které mohou být zpùsobeny zabudovaným BU a tlumièi hluku jsou v tabulkách zahrnuty. Mezihodnoty je možno vypoèítat pomocí interpolace. Regulátory typu RR 16 je možno používat pro úèely úètování plynu bez korekce na tlak (podle DIN-DVGW G 685), díky jejich vynikajícím regulaèním vlastnostem. Faktory pøepoètu na jiné plyny K získání ekvivalentních hodnot prùtoku pro jiné plyny je tøeba vynásobit hodnoty udané v tabulkách pøíslušným korekèním faktorem, uvedeným níže. Druh plynu Hustota ρ n kg/m 3 Korekèní faktor Butan 2,7 0,53 Vzduch 1,29 0,77 Propan 2,02 0,62 Dusík 1,25 0,79 Svítiplyn 0,56 1,18 Pro ostatní plyny korekèní faktor = 0,78 hustota ρ n II - 40

9 (9/16) Snížení hladiny hluku Dovolenou hladinu hluku si urèuje zákazník podle místních specifických podmínek. Instalace korunkového tlumièe do výstupní komory tìlesa regulaèního ventilu mùže snížit hladinu hluku až o 12 ± 3dB (A). Emise hluku je možné dále snížit instalací tlumièe Schlumberger Rombach. Zvláštní verze Diferenèní regulátor tlaku s BU Diferenèní regulátor tlaku øídí tlakový rozdíl mezi dvìma samostatnými tlakovými systémy. Mùže proto být použit k øízení tlakového rozdílu mezi systémy rozvodu plynu a vzduchu, jako napøíklad u velkých hoøákù. Za tímto úèelem musí být instalováno druhé impulzní vedení pøipojené k vývodu pro odvìtrání nad ovladaèem (membránou). Diferenèní regulátory tlaku je možné rovnìž použít pro regulaci tlakového rozdílu na sítu. Regulaèní ventil se zabudovaným tlumièem hluku Tlumiè Víèko II - 41

10 (10/16) Rozmìry A B 4 BU SID G 1/2 C D Montážní výška X Montážní výška pružiny Y E F K J G 30 M G 1/4 G 1/4 G F F J L F G 1/4 G 1/4 60 I 35 H 11 H H BU SID BU 022 BU SL-IZ Rozmìry (regulaèní ventil) Jmenovitá svìtlost DN 25 DN DN 80 Tìleso ovladaèe A B C D E K L M X Y II - 42

11 (11/16) Rozmìry (BU) DN F G H I J SL-IZ SID BU SL-IZ BU BU SL-IZ SID SL-IZ N, M N M 022 N, M N, M N M N, M Hmotnosti a rozmìry pøipojení DN Hmotnosti v kg pro RR 16 s BU SL-IZ /M 12 M Poèet otvorù Závit Pøipojení - typ šroubu Šestihran. šroub DIN * BU 022 Šestihran. matka DIN 934-5* , M 12 M 12 x 40 M , M 16 M 16 x 60 1) M , M 16 M 16 x 60 1) M 16 Pro SID jednotky je hmotnost SL + 6 kg * Není v bìžném výrobním programu 1) šroub podle DIN 29 Pro 022 jednotky je hmotnost SL - 3,2 kg Rozmìry táhla pro znovunastavení DN Šíøka klíèe KA kt kt ,8 2 kt 9 Táhlo znovunastavení KA KA Pøipojení vedení Odvìtrávací vedení regulátoru Impulzní vedení regulátoru Impulzní vedení BU Odfukové vedení BU (SL) Odfukové vedení BU (SID) Bez šroubového spojení Bez šroubového spojení Pøipojení typu kuželka-pouzdro DIN 2353, pro trubièky 12 x 1,5 Pøipojení typu kuželka-pouzdro DIN 2353, pro trubièky 12 x 1,5 Pøipojení typu kuželka-pouzdro DIN 2353, pro trubièky 12 x 1,5 G 1/2" G 1/4" pøipojovací závit G 1/4" pøipojovací závit G 1/4" pøipojovací závit G 1/4" Pøipojení impulzního vedení, odvìtrávacího vedení a odfukového vedení jsou oznaèena barevnì. Smìr toku je oznaèen šipkami na tìlese ovladaèe. Standardní verze Pøipojení impulzního vedení regulátoru Vpravo ve smìru toku žlutá Pøipojení odvìtrávacího vedení regulátoru Na výstupní stranì ve smìru toku modrá Pøipojení impulzního vedení BU/SL Vpravo ve smìru toku žlutá Pøipojení odfukového vedení BU/SL Vlevo ve smìru toku èervená Vyrovnání tlaku v BU* Vlevo ve smìru toku (* Pomocné vedení pro uvedení BU do provozu) II - 43

12 (12/16) Bezpeènostní uzavírací ventil 022 Pro uzavírání pøi nárùstu a poklesu tlaku. Zkoušen podle DIN 3381, vydání 1984 Popis Bezpeènostní rychlouzávìr typ 022 je dalším vývojovým stupnìm schválených bezpeènostních uzávìrù pro uzavírání regulátorù série 133/233 pøi horním a dolním tlaku. Montuje se na tìleso ventilu pomocí adaptéru a je možno jej otoèit o 90. Tím, že bezpeènostní u- závìr má uzavírací víèko (1) opatøené membránou, není nutné instalovat odvìtrání z bezpeènostního uzávìru do otevøeného prostoru. Technické údaje Maximální vstupní tlak Rozsah nastavení horního tlaku w ho Rozsah nastavení dolního tlaku w hu = 16 bar = 0,04-1,7 bar = 0,01-0,22 bar Materiály Snímací jednotka : Al Mg Si 1 F 28 Tìleso : mosaz lisovaná za horka Vnitøní èásti : ocel, mosaz, hliník, perbunan Provozní teplota : - C až +60 C Teplota prostøedí : -30 C až +60 C Pøipojení p a - impulz : G 1/4" Vypínací (uzavírací) funkce ventilu Uzavírací funkce bezpeènostního rychlouzávìru je podobná obdobným systémùm. Tlak p a, který je hlídán, je pøivádìn na vnìjší pøípojku (9) BU 022. Jestliže je tlak vyšší nebo nižší než nastavený uzavírací tlak p so /p su, pak se tyè ventilu (2) uvolní a tlaèí na páku (3) ramena talíøe ventilu BU silou uzavírací pružiny. Síla torzní pružiny (4) otoèí ramenem talíøe ventilu s talíøem ventilu (5) kolem høídelky zpìtného nastavení (6) proti trysce (7), èímž se BU uzavøe. Uzávìr se uvádí do èinnosti následovnì: 1. Sejmìte víèko (8), vytáhnìte ven tyè ventilu (2) až zapadne (jde to pouze tehdy, jestliže p a je < vypínací tlak p so a > než p su ) 2. Vyrovnejte tlak ruèním otevøením manipulaèního ventilu. 3. Otoète høídelkou zpìtného nastavení (6) proti smìru hodinových ruèièek až talíø ventilu zaskoèí do uvolòovací páky (3) 4. Našroubujte zpìt víèko (8) 5. Uzavøete manipulaèní ventilek. II - 44

13 (13/16) Bezpeènostní uzavírací ventil SL (Schválený podle DIN 3381, vydání 1984) Pro uzavírání pøi nárùstu tlaku Typ SL-lZ N.1/SL-IZ M.1 S ochranou pøi poškození membrány Použití, provedení a funkce Bezpeènostní uzavírací ventily SL-lZ N.1/SL-IZ M.1 automaticky uzavírají tok plynu do regulovaného systému plynu, jakmile tlak v systému dosáhne horní mezní hodnoty. Tyto bezpeènostní uzavírací ventily obsahují monitor (1), který prostøednictvím pneumatického vypínání spouštìèe (2) uzavírá uzavírací ventil (3). Jak spouštìè, tak monitor jsou namontovány na tìlese regulaèního ventilu (4). Tlak v impulzním vedení tlaèí na membránu (5). Impulzní vedení je pøipojeno k vývodu A. Horní strana membrány je držena v dolní poloze pružinou (6). Otáèením stavìcího šroubu (7) je možné upravit mez spouštìní. (4) (3) (11) (12) (19) (10) (9) (16) (13) (8) (5) (6) (7) Odfukový/edvìtrací vývod B (17) Impulzní vývod A (2) (1) Pro zvýšení hodnoty reakèního tlaku otáèejte stavìcím šroubem (7) ve smìru hodinových ruèièek. Pro snížení hodnoty reakèního tlaku otáèejte stavìcím šroubem (7) proti smìru hodinových ruèièek. Jakmile tlak vzroste nad nastavenou mez, zvedne se sestava membrány (5) a pøebyteèný plyn proteèe tryskou (8), pøes kterou dochází ke vzestupu tlaku. Tento vzestup tlaku pùsobí na membránu ovladaèe (9) proti pùsobení slabé vinuté pružiny (10) nebo proti tøecí síle uzamykacího systému. Tím, že tlak pùsobí na ovladaè, dochází k uvolnìní západky (11) a uzavírací ventil (3) se uzavøe pomocí torzní pružiny (12). Tato torzní pružina je dostateènì silná na to, aby zajistila, že se ventil tìsnì uzavøe i pøi velmi nízkém provozním tlaku. Pro úèely uvádìní BU do provozu je potøebné zøídit pomocný obtok, který vyrovná tlak uzavíracího ventilu (3), což umožòuje aby BU mohl být znovu otevøen otoèením høídelky (19). Ochrana pøi poškození membrány Bezpeènostní uzavírací ventily plnì vyhovují všem požadavkùm normy DIN 3381, ve znìní z èervna Podle této normy musí být zajištìna možnost uzavøení BU v pøípadì, že dojde k poškození membrány (5) monitoru (1). K tomuto úèelu jsou bezpeènostní uzavírací ventily Schlumberger Rombach vybaveny pøetlakovým ventilem (13) v monitoru (1). Pokud by došlo k poškození komparaèní membrány (5) pronikne plyn do komory nad membránou. Dojde ke vzrùstu tlaku v této komoøe a k aktivaci pøetlakového ventilu (13). Prùnik plynu pøes otvor (16) spustí uzavírací ventil. Tlak v ovladaèi (2) se potom uvolní pøes malý otvor (17). Plyn se odpustí ven pøes odvìtrací, odfukový vývod B. II - 45

14 (14/16) Bezpeènostní uzavírací ventil SID Pro uzavírání pøi nárùstu a poklesu tlaku schválený podle DIN 3381, vydání 1984 Použití Uzavírací bezpeènostní ventily SID jsou urèeny k automatickému uzavøení toku plynu regulovaným systémem, jakmile tlak v systému dosáhne nastavené dolní nebo horní mezní hodnoty. Pøipojení Odvìtrávací a impulzní vedení : nepájené spoje spoje s kuželkovými pouzdry, DIN 2353 pro trubièky 12x1,5 mm. Materiál Snímací systémy N,M Vnitøní díly Rozsah provozní teploty Rozsah teploty prostøedí : hliník AIMgSi1 F28 nebo ekvivalentní : ocel, mosaz : -15 o C až +60 o C : -30 o C až +60 o C Oznaèení typu SID-NN : nízkotlaký mìøící systém (p so /p su ) SID-MM : støedotlaký mìøící systém (p so /p su ) SID-MN : støedotlaký a nízkotlaký mìøící systém (p so /p su ) (7) (8) (5) (6) (9) Vývod pro impulzní vedení (1) (2) Snímací jednotka p so Snímací jednotka p su Snímací systém SID je zde zobrazen otoèený o 90 o. Instalaèní rozmìry viz. str 10 Nouzové odepnutí (4) (3) Odvìtrávací vedení Funkce l - Když výstupní tlak vzrùstá, zvedá se membrána ve snímací jednotce pro p so (1) proti pùsobení øídící pružiny (2). Tyè (3) tlaèí na páèku (4), která uvolòuje spouštìè (6) s pøipojeným uzavíracím ventilem, který je pøitlaèován uzavírací pružinou (5). Tím se uzavøe regulaèní ventil (8). II - Když výstupní tlak klesá, síla øídící pružiny tlaèí na membránu snímací jednotky pro p su. Síla se pøenáší na tyè (9), která uvolòuje páèkový mechanismus (4). II - 46

15 (15/16) Indikátor polohy BU, øada SL a SID Iniciátor Indikátory polohy BU jsou urèeny pro montáž buï na høídel opìt. nastavení (SL), nebo na pøevod iniciátoru (SID). Konektor (Ne pro venkovní instalace) Høídel pro opìt. nastavení Skupiny tolerance vypínání BU Skupina tolerance vypínání tlaku urèuje maximální pøípustnou kladnou a zápornou odchylku od reakèního (vypínacího) tlaku. Je vyjádøena v % teoretické hodnoty reakèního tlaku p so /p su pro dané bezpeènostní zaøízení. Skupiny tolerance vypínání BU typ SL Snímací jednotka N: 0,035-0, bar : AG 10 0, - 0,80 bar : AG 5 Snímací jednotka M: 0,60-1,70 bar : AG 5 Skupiny tolerance vypínání BU typ SID Snímací jednotka N (0,005 bar - 0,22 bar) Rozsah horního tlaku: 0,02-0,04 bar : AG 10 0,04-0,22 bar : AG 5 Rozsah dolního tlaku: 0,005-0,02 bar : AG 30 0,02-0,22 bar : AG 15 Snímací jednotka M (0,1 bar - 1,7 bar) Rozsah horního tlaku: 0,1-0,45 bar : AG 10 0,45-1,0 bar : AG 5 1,0-1,7 bar : AG 1 Rozsah dolního tlaku: 0,1-0,45 bar : AG 15 0,45-1,7 bar : AG 5 Regulaèní tøídy a tlakové skupiny p as Regulaèní tøída Tlaková skupina 10 - mbar RG SG mbar RG 10 SG < mbar RG 5 SG 10 Pøídavná zaøízení na požadavek - Dálkový ovládací solenoid pro iniciaci ventilu pøi výpadku proudu - Dálková indikace stavu BU pomocí indukèního štìrbinového snímaèe nebo rtu ového kontaktu. Registraèní èísla DIN-DVGW Homologace podle DIN 3380/3381 DN 25 DN DN 80 RR e e e056 II - 47

16 (16/16) Modelová instalace Uvedený obrázek ukazuje modelovou instalaci regulátoru tlaku plynu Schlumberger Rombach RR 16 se zabudovaným BU typ SL-IZ. Obvyklá instalaèní poloha je vodorovná. Odpouštìcí/ odvìtrávací vedení* Odvìtrávací vedení Odpouštìcí vedení Odfukové vedení PV Impulzní vedení Impulzní vedení Impulzní vedení má být pøipojeno na výstupní potrubí v místì, kde nedochází k turbolenci, tj. alespoò ve vzdálenosti 5 x jmenovitá svìtlost výstupní trubky. Jednotky, které snímají tlak musí být též pøipojeny k místu snímání tlaku. Aby bylo zajištìno, že zaøízení bude mít rychlou odezvu pøi rychlých zmìnách tlaku a zatížení, mìlo by odvìtrávací vedení regulátoru mít následující rozmìry: Odvìtrávací vedení dlouhé do 3 m, DN 15 Odvìtrávací vedení dlouhé do 5 m, DN Odvìtrávací vedení delší než 5 m, DN 25. Doporuèuje se provádìt zkoušení s nainstalovaným vedením nebo neutrálním médiem (napø. dusík). Viz DIN-DVGW, technická pravidla G 490 a 491. BU typ SL-IZ *) Pøipojení tohoto odfukového a odvìtrávacího vedení do sbìrného (spoleèného) odvìtrávacího vedení je možné pøi zajištìní následujících podmínek: - Prùøez pøipojeného odvìtrávacího vedení nesmí být vìtší než 1/3 prùøezu sbìrného vedení. - Je-li použito nìkolik uzavíracích ventilù tohoto typu, všechna odfuková a odvìtrávací vedení jednotlivých zaøízení musí být pøipojena ke spoleènému vedení samostatnì. Spoleèné sbìrné vedení musí být odvedeno do venkovního prostoru obvykým zpùsobem bez žádných zúžení nebo uzávìrù. II - 48

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 (1/15) Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 II - 111 (2/15) BU SID BU 022 II - 112 (3/15) BU p emax Konstrukce SL-IZN.1 SL-IZM.1 SL-IZH.1 BU 022 SID-NN SID-MNS* SID-MM SID-HMS* SID-HH 100

Více

Regulátor tlaku plynu typ 12 P

Regulátor tlaku plynu typ 12 P (1/15) Regulátor tlaku plynu typ 12 P S pøedregulací a pilotním regulátorem S nebo bez bezpeènostního uzavíracího ventilu (BU) II - 49 (2/15) Regulátor tlaku plynu typ 12 P s pomocnou energií podle DIN

Více

Schlumberger Europe Regulator

Schlumberger Europe Regulator (1/7) Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10 II - 7 (2/7) Základní vlastnosti - 2-stupòový regulátor se zabudovaným bezpeènostním uzávìrem (HTB) - s ochranou proti poklesu tlaku bezpeènostní membránou

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZSG 5 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis,

Více

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZSG 9 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8

Více

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace...

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace... ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR PRÙTOKU ZSG8 ZSG 8 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZSG 3 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

POJISTNÉ VENTILY. P26 217 616 VP pružinový normální plynotìsný X X X X X X

POJISTNÉ VENTILY. P26 217 616 VP pružinový normální plynotìsný X X X X X X POJISTNÉ VENTILY SEVEROÈESKÁ ARMATURKA, a. s. POJISTNÉ VENTILY evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 10 15 5 40 50 65 80 100 15 150 00 P1 17 040 VP pružinový nízkozdvižný nerezový X X X X P1 17 040C

Více

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Popis: Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 firmy Oventrop, v provedení s šikmým sedlem, z bronzu, s plastovou

Více

Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Vysokotlaký ventil typ 3252

Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Vysokotlaký ventil typ 3252 Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ 3252-1 a typ 3252-7 Vysokotlaký ventil typ 3252 Pou ití Regulaèní ventil urèený k regulaci malých prùtokových mno ství v chemickém prùmyslu. Jmenovitá svìtlost

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT REGULAÈNÍ VENTILY REGULAÈNÍ VENTILY evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 V41 111 540 ventil regulaèní X X X X X X X X X X X V41 111 616 ventil regulaèní X X

Více

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 50 do 0 C výtisk èerven 1996 Pøehledový list T 000 CZ Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku Regulaèní ventil Pou

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Popis Pøipojovací šroubení Vekolux firmy HEIMEIER slouží k pøipojení otopného tìlesa typu Ventil-kompakt k otopné soustavì, k jeho uzavírání,

Více

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ 3244-1 a typ 3244-7 Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US Pou ití Smìšovací nebo rozdìlovací ventil pro chemický prùmysl a výstavbu

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy

Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy Datový list Popis: Termostatické

Více

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy s vìtším zbytkovým em než

Více

Armatury a systémy Premium. Termostatické ventily. Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Armatury a systémy Premium. Termostatické ventily. Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Armatury a systémy Premium Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Termostatické ventily Datový list unkce: Termostatické ventily Oventrop jsou proporcionální regulátory pracující

Více

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Rozsah použití: Program armatur Oventrop pro solární techniku umožòuje propojení kolektoru se zásobníkem v okruhu solárního systému.

Více

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Rohový ventil typ 3347

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Rohový ventil typ 3347 Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ 3347-1 a typ 3347-7 Rohový ventil typ 3347 Pou ití Regulaèní ventil pro potravináøský a farmaceutický prùmysl. Jmen. svìtlost DN 15 a 125 1 2 a 5 Jmen. Tlak

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Regul tory tlaku bez pomocné energie. Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418

Regul tory tlaku bez pomocné energie. Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418 Regul tory tlaku bez pomocné energie Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418 Pou ití Regulátory tlaku pro po adované hodnoty od 0,05 bar do 28 bar

Více

Smyèkové regulaèní ventily PN 16/25 z bronzu Hydrocontrol VTR/VPR

Smyèkové regulaèní ventily PN 16/25 z bronzu Hydrocontrol VTR/VPR Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 91. Smyèkové regulaèní ventily PN 1/5 Datový list Označení: nové staré Hydrocontrol VTR Hydrocontrol R Funkce: Smyèkové regulaèní ventily

Více

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 1, 716 3 Ostrava - Radvanice Tel.: +42/59/623 29 96, 59 623 29 97, Fax: +42/59/623 29 98 E-mail: avemar@avemar.cz, web: http://www.avemar.cz Dvoucestný elektromagnetický ventil

Více

èeskej times èeskej ARMATURY PRO ROZVOD A REGULACI PLYNU

èeskej times èeskej ARMATURY PRO ROZVOD A REGULACI PLYNU èeskej times èeskej ARMATURY PRO ROZVOD A REGULACI PLYNU REGULÁTORY TLAKU evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 6 10 25 32 40 50 80 100 150 200 C26 520 540 regulátor tlaku X X X X X X C26 520 563 regulátor

Více

Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice

Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice Datový list unkce: Termostatické hlavice Oventrop jsou proporcionální regulátory pracující

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY

UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název UZAVÍRACÍ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 V25 111 025 ventil uzavírací vlnovcový nerezový X V25 111 040 ventil uzavírací

Více

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz Platný od 01. 04. 5 Flexibilní technika www.meibes.cz Obsah Plnoprùtoèné pancéøované tlakové hadice 2 Oplet pozink 5 Oplet nerez 12 Pøíslušenství pro hadice 18 Sanitární pancéøované tlakové hadice 19 Vlnité

Více

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy Pøipojovací sady pro jednotrubkové otopné soustavy E-Z System Popis HEIMEIER E-Z system je univerzálnì použitelná sada pro pøipojení otopných tìles s dvoubodovým pøipojením k jednotrubkovým a dvoutrubkovým

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9. Ovládací èleny ventilu - elektrické...

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9. Ovládací èleny ventilu - elektrické... BR 11 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace...4 Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9 Ovládací èleny ventilu - elektrické... 12 Konstrukèní rozmìry ventilu... 14 Znaèení ventilu

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133,143,233,243

Regulátory tlaku plynu typ 133,143,233,243 Regulátory tlaku plynu typ 133,143,233,243 Návod na instalaci a uvedení do provozu Provedení Funkce regulátoru: Regulátory jsou určeny k tomu, aby udržovali hodnoty výstupního tlaku na konstantní úrovni

Více

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU DISCONECTOR - ZAMEZOVAÈ ZPÌTNÉHO PRÙTOKU BRA.ECO 3T doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.ECO 3T DN závitový zamezovaè zpìtného prùtoku s nastavitelnou redukcí tlaku;

Více

Termostatický ventil Aquastrom T plus s přednastavením pro cirkulaèní okruhy

Termostatický ventil Aquastrom T plus s přednastavením pro cirkulaèní okruhy Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Datový list Popis: Termostatické ventily Oventrop Aquastrom T plus podle Pracovního listu DVGW è W551 a W553 Termická regulace: Doporuèený

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

POJISTNÉ VENTILY SÉRIE V

POJISTNÉ VENTILY SÉRIE V POJISTNÉ VENTILY SÉRIE V Pružinou řízené pojistné ventily Série V/50 a V/60 Pružinové pojistné ventily jsou navrženy tak, aby udržovaly tlak v potrubí pod nastavenou hodnotou. Umísťují se za regulační

Více

VaryControl regulátor VVS

VaryControl regulátor VVS 5/3.5/TCH/1 VaryControl regulátor VVS Typ TVR-Easy TROX AUSTRIA GmbH organizaèní slo ka Ïáblická 2 182 00 Praha 8 tel.: +420 283 880 380 fax: +420 286 881 870 e-mail: trox@trox.cz Obsah TVR-Easy TVR-Easy,

Více

Regulaèní ventily pro stropní chladicí systémy Cocon 2TZ

Regulaèní ventily pro stropní chladicí systémy Cocon 2TZ Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Regulaèní ventily pro stropní chladicí systémy Cocon TZ Datový list Označení: nové Cocon TZ staré Cocon Regulaèní ventil Cocon TZ Mìøicí

Více

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru budovy za úèelem

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE ŠOUBENÍ HADICE - YCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE OBSAH Nástrèná šroubení Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 9 Strana 9 Strana

Více

PA20 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby

PA20 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby 40465/4 IM-P40-67 AB vydání 4 PA0 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby. Bezpeènost. Základní informace. Instalace 4. Propojení 5. Výstupní napìtí 6. Údržba IM-P40-67AB vydání 4 Copyright

Více

1. Všeobecné informace

1. Všeobecné informace 2050050/2 IM-S12-10 CH Vydání 2 DEP Pøepouštìcí ventil Návod na montáž a údržbu 1. Všeobecné informace 2. Montáž 3. Údržba 4. Poruchy a opravy 5. Náhradní díly Vytištìno IM-S12-10 v ÈR CH Vydání 2 Copyright

Více

Armatury a systémy Premium Program šroubení Multiflex

Armatury a systémy Premium Program šroubení Multiflex Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 900. Armatury a systémy Premium Program šroubení Multiflex Datový list Popis: (Pøíklady) Pøipojovací armatury Oventrop z mosazi, poniklované,

Více

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 4057350/1 IM-P405-28 AB vydání 1 BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Funkce 5. Instalace 6. Údržba 7. Náhradní

Více

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06 SIMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVD SIMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 16.06 Použití Samonasávací

Více

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB 1. Použití a provozní podmínky Díky kompaktní konstrukci, snadné instalaci a údržbì je široce rozšíøen v komerèní sféøe a prùmyslu. Používá se v èistièkách

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

DET SIGMA PUMPY HRANICE

DET SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY DET SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 81.01 Použití Èerpadlové turbíny

Více

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz TC-BQO 426 2.98 81.03 Použití Èerpadlové typové

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

REGULÁTOR TLAKU TYP ZSN 3 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Tøinec Samoèinný regulátor tlaku typ ZSN 3

REGULÁTOR TLAKU TYP ZSN 3 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Tøinec Samoèinný regulátor tlaku typ ZSN 3 SAMOÈINNY REGULÁTOR TLAKU TYP ZSN 3 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Tøinec 2000 Samoèinný regulátor tlaku typ ZSN 3 1 1. POPIS FUNKCE Regulátor ZSN 1 se skládá ze tøí hlavních rozebíratelnì spojených èástí (obr.5)

Více

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03 SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ NÍZKOTLAKÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 0 Hranice tel.: 58 66, fax: 58 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz ZOM 426.99 2.03 Použití Zubová

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.8 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.8 Úvod Regulátor TERM 2.8 je urèený pro ekvitermní programovou regulaci vytápìní

Více

Dvoupístové kompaktní válce s prùchozí pístnicí Náhradní díly. Série 6210 2.7. Poèet kusù. Název. Název 1. Pozice. Pozice. zátka.

Dvoupístové kompaktní válce s prùchozí pístnicí Náhradní díly. Série 6210 2.7. Poèet kusù. Název. Název 1. Pozice. Pozice. zátka. Náhradní díly Série 10 5 7 8 9 10 11 1 13 1 15 1 3 1 Pozice Název Poèet kusù Pozice Název Poèet kusù 1 zátka 9 tìsnìní pouzdra regulaèní šroub zdvihu 10 pouzdro 3 zajišťovací matice 11 tìsnìní pístu zajišťovací

Více

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ÈERPADLA H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.32

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX-3-60 426 2.98

Více

Tlakové redukční regulátory (PN 25) AVD pro vodu AVDS pro páru

Tlakové redukční regulátory (PN 25) AVD pro vodu AVDS pro páru Datový list Tlakové redukční regulátory (PN 25) AVD pro vodu pro páru Použití Hlavní technické údaje AVD: DN 15-50 0,4-25 m 3 /h PN 25 Rozsah nastavení: 1 5 bar / 3 12 bar Teplota: - Cirkulační voda /

Více

Regulátor tlaku (PN 25) AVD - určený pro vodu AVDS - určený pro páru

Regulátor tlaku (PN 25) AVD - určený pro vodu AVDS - určený pro páru Datový list Regulátor tlaku (PN 25) - určený pro vodu S - určený pro páru Použití Hlavní technické údaje : DN 15-50 k VS 0,4-25 m 3 /h PN 25 Rozsah nastavování: 1-5 bar / 3-12 bar Teplota: - Cirkulační

Více

ZAØÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ

ZAØÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ ZAØÍZENÍ PRO Kompresor 51 00 00 kompresor pojízdný, typ 600-60D 400 V, 450 l / min. 51 00 00 kompresor na vzduch GLASTAR tlaková nádoba 51 301 00 GLASTAR tlaková nádoba, typ 100 obsah 45 l, ruèní ovládání

Více

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.3 Úvod Regulátor TERM 2.3 je pøístroj který je urèen k regulaci topného systému vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

PAD-3-60-UC SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAD-3-60-UC SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAD-3-60-UC 426 2.98

Více

Ètyønásobná hladinová sonda LP10-4 Pøedpis instalace a údržby

Ètyønásobná hladinová sonda LP10-4 Pøedpis instalace a údržby 4024450/1 IM-P402-92 AB vydání 1 Ètyønásobná hladinová sonda LP10-4 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2. Technická data 3. Použití 4. Instalace 5. Propojení 6. Údržba IM-P402-92 AB Issue

Více

Øízení pohybu pneumatickými prvky

Øízení pohybu pneumatickými prvky vzduchotechnika a pneumatika PRÙMYSLOVÉ SPEKTRUM Øízení pohybu pneumatickými prvky Poslední trendy v oblasti pneumatických prvkù smìøují k jejich miniaturizaci, k zjednodušení montáže pneumatických obvodù

Více

Armatury a systémy Premium. Hycocon V, Hycocon A, Hycocon T, Hycocon TM, Hycocon B. Datový list

Armatury a systémy Premium. Hycocon V, Hycocon A, Hycocon T, Hycocon TM, Hycocon B. Datový list Armatury a systémy Premium Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle IN-EN-ISO 900. Regulaèní ventil Hycocon V Mìøicí technika eco Hycocon V, Hycocon A, Hycocon T, Hycocon TM, Hycocon B atový

Více

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE FITINKY, ŠROUENÍ A HADICE Závitové fitinky niklované Tradièní závitové fitinky urèené pro mìdìná, plastová a vícevrstvá potrubí. Tvarovky, závity, kolena, T-kusy, mezikusy, atd. mají stejné pøipojovací

Více

NOVINKY STRANA 251-285. Vakuová logika. Obsah. Všeobecné informace...161

NOVINKY STRANA 251-285. Vakuová logika. Obsah. Všeobecné informace...161 Vakuová logika Obsah Všeobecné informace...161 Vakuové spínaèe Pøehled typù...162 163 Technická data Indukèní - univerzální...164 165 Indukèní...166 167 Elektromechanický...168 169 Pneumatický...170 171

Více

D06F. Honeywell. Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ. Použití. Hlavní rysy.

D06F. Honeywell. Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ. Použití. Hlavní rysy. srpen 2007 D06F Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ KATALOGOVÝ LIST Použití Redukční ventily D06F chrání vodovodní potrubí a připojené spotřebiče před

Více

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ BeF Home, s.r.o., Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice tel.: +420 516 428 240, fax.: +420 516 428 244 e-mail: info@bef.cz, www.befhome.com 2012/7 www.befhome.com

Více

Plynové bezpeènostní armatury TECO

Plynové bezpeènostní armatury TECO POJISTKY KONTROLY PROUDÌNÍ PLYNU PRO DOMOVNÍ INSTALACE PROTIPO ÁRNÍ PLYNOVÉ ARMATURY ÚÈINNÁ PREVENTIVNÍ OCHRANA VAŠÍ INVESTICE A VAŠEHO ZDRAVÍ PØED NÁSLEDKY UNIKAJÍCÍHO PLYNU Plynové bezpeènostní armatury

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU 1.01 Materiál Pro výrobu vzduchovodù pravoúhlého prùøezu pou íváme následující materiály: standardní materiál: PLECH DIN EN 10142-1.0226 povrch: DIN EN 10147 + Z275-N-A-CO (Pozinkovaný) alternativní materiál

Více

D15P. Honeywell. Redukční ventily PŘÍRUBOVÉ PROVEDENÍ. Použití. Hlavní rysy. Rozsah aplikací. Konstrukce. Technické parametry.

D15P. Honeywell. Redukční ventily PŘÍRUBOVÉ PROVEDENÍ. Použití. Hlavní rysy. Rozsah aplikací. Konstrukce. Technické parametry. D15P Redukční ventily PŘÍRUBOVÉ PROVEDENÍ KATALOGOVÝ LIST Použití Redukční ventily D15P chrání vodovodní potrubí a připojené spotřebiče před nadměrným mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrů

Více

DRV a DRVG Redukèní ventily

DRV a DRVG Redukèní ventily IM-S12-04 CH Vydání 6 DRV a DRVG Redukèní ventily Návod k montáži a údržbì 1. Všeobecné informace 2. Montáž 3. Údržba 4. Možné poruchy, jejich pøíèiny a odstraòování 5. Náhradní díly Výrobce si vyhrazuje

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada REKUPERAÈNÍ JEDNOTKY Power Bo 60 Oznaèení vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla Power Bo 60 typ BP BP:By-pass - : bez By-passu EC REG s regulací EL: s el.ohøívaèem EC: s vodním ohøívaèem H H: horizontální

Více

Série CSB400 Regulátory tlaku pro Distribuční/Průmyslovou regulaci

Série CSB400 Regulátory tlaku pro Distribuční/Průmyslovou regulaci Série CSB400 Regulátory tlaku pro Distribuční/Průmyslovou regulaci Bulletin 71.1: CSB400 /CZ/ Duben 2011 Obrázek 1. Regulátory tlaku série CSB400 Vlastnosti a výhody Integrovaný Monitor regulátor a monitor

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

AVPQ 4. Regulátor AVPQ (montáž do vratného potrubí) DN (mm) k VS (m 3 /h) Připojení. 2,5 Válcový

AVPQ 4. Regulátor AVPQ (montáž do vratného potrubí) DN (mm) k VS (m 3 /h) Připojení. 2,5 Válcový Datový list Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 25) montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení 4 montáž do přívodního potrubí, měnitelné nastavení Použití Regulátor (4) představuje samočinný

Více

Bezpečnostní regulátor tlaku přepouštěním SAVA (PN 25)

Bezpečnostní regulátor tlaku přepouštěním SAVA (PN 25) Datový list Bezpečnostní regulátor tlaku přepouštěním SAVA (PN 25) Použití SAVA představuje přímočinný bezpečnostní regulátor tlaku přepouštěním, který je přednostně využíván v systémech dálkového vytápění.

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Úvod SB 750 je bezpečnostní rychlouzávěr (BR), který automaticky uzavře a jeho otevření lze provést manuálně. Je vhodný pro zařízení na přepravu a distribuci zemního plynu, vzduchu

Více

AVPQ 4. DN (mm) k vs (m 3 /h) Připojení 0,4

AVPQ 4. DN (mm) k vs (m 3 /h) Připojení 0,4 Datový list Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 25) AVPQ - montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPQ 4 - montáž do přívodního potrubí, měnitelné nastavení Použití Regulátor představuje

Více

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik. Montážní návod Stojatý zásobník Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.de Wolf Česká republika s.r.o.. Rybnická 92. 634 00 Brno. Tel.

Více

... kvalita, výkon, spolehlivost

... kvalita, výkon, spolehlivost ... kvalita, výkon, spolehlivost Nejlepší øešení pro Vaše hydraulické systémy 1 Zubové hydrogenerátory 31 - jednostupòové - tandemové - jednosmìrná rotace - obousmìrná rotace - s hliníkovým, litinovým

Více

Úvod. Technické parametry SB 750

Úvod. Technické parametry SB 750 TECHNICKÁ INFORMACE Úvod Bezpečnostní rychlouzávěr SB 750 je bezpečnostní zařízení určené zejména pro montáž do regulačních stanic tlaku zemního plynu. Použit může být I pro jiné neagresivní plyny. SB

Více

Pneumatický servopohon Typ 3271

Pneumatický servopohon Typ 3271 Pneumtický servopohon Typ 71 Pou ití Zdvihové pohony pro regulèní èleny urèené zvláštì k montá i n servoventily konstrukce 40,0,80 n mikroventil typu 10, jko i n servoklpky. Plochy membr n od 80 do 800

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz METRO Elektromechanický podzemní pohon pro jednokøídlé nebo dvoukøídlé brány MONTÁŽNÍ NÁVOD A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLÙ www.kovopolotovary.cz Tento manuál je urèen pouze pro montážní firmy Typy pohonù a

Více

Dimenzování komínù UNI*** PLUS. Výchozí hodnoty pro komíny s jedním pøipojením. Jednotky v diagramech a mezinárodní soustava jednotek SI

Dimenzování komínù UNI*** PLUS. Výchozí hodnoty pro komíny s jedním pøipojením. Jednotky v diagramech a mezinárodní soustava jednotek SI Výchozí hodnoty pro komíny s jedním pøipojením Jednotky v diagramech a mezinárodní soustava jednotek SI Pøepoèet jednotek na mezinárodní soustavu jednotek SI Výchozí hodnoty pro diagramy V diagramech 1.1

Více

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru Speciální mìøicí a kalibraèní pøípravky a jednoúèelová mìøidla Do této èásti katalogu MÌØIDL III jsou zaøazena jak mìøidla, která jsou vyrábìna standardnì a mají své konkrétní mìøicí rozsahy a objednací

Více

Regulátor tlaku přiváděného vzduchu typ 4708

Regulátor tlaku přiváděného vzduchu typ 4708 Regulátor tlaku přiváděného vzduchu typ 478 Použití Regulátor tlaku slouží pro napájení pneumatických měřicích, regulačních a řídicích zařízení konstantním tlakem přiváděného vzduchu Rozsahy požadované

Více