Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednání na úøadì bude pohodlnìjší"

Transkript

1 ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla zavedl Správní øád, který zaèal platit od 1. ledna Pro Dìèíòany ale nejsou zmìny zas tak veliké. Zákon naøizuje øadu vìci, z nichž vìtšina je na mìstském úøadì už léta samozøejmostí. Nový Správní øád se øídí principem, že lidé by mìli být minimálnì zatìžováni povinnostmi pøi vyøizování svých záležitostí na úøadì. Naopak tíha øízení se pøesouvá na úøedníky, vysvìtluje právník Martin Roubalík. V praxi to znamená, že úøady se budou více domlouvat mezi sebou navzájem bez úèasti obèana. Informace, které potøebují, si budou pøedávat èasto elektronicky. Tím se doba øízení mùže podstatnì zkrátit. Koupíte napøíklad pozemek a chcete postavit dùm. Chvíli trvá, než jste zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník, ale vy už mezitím požádáte o stavební povolení. Úøedníci Stavebního úøadu se proto zkontaktují s úøedníky na katastru nemovitostí a oba procesy budou probíhat soubìžnì. Tedy nemìlo by se vám stát, že zažádáte o stavební povolení a úøedník ho odmítne, protože nejste ještì zapsán jako majitel pozemku, vysvìtluje Martin Roubalík. Zákon také novì uvažuje o tom, aby si lidé mohli pøijít na úøad vyøídit své záležitosti i mimo úøední dny. Konkrétnì musíme mít podle nového Správního øádu každý pracovní den pøístupnou pro všechny Podatelnu. To ovšem na našem úøadì není novinka. Nejstarší obyvatelkou Dìèína se v posledním lednovém týdnu stala Berta Šimánková z Horního Oldøichova. Oslavila své 101. narozeniny. Popøát ji pøišel i starosta Vladislav Raška. Vedle kytice dostala oslavenkynì i svùj oblíbený vajeèný koòak. foto: Jan Wetzstein Stejnì tak naši úøedníci po pøedbìžné domluvì pøijímají obèany i jindy než jen v pondìlí a ve støedu, øíká tajemník Jaromír Zajíèek. Všechna mìsta musejí mít také elektronickou úøední desku a podatelnu. Èlovìk na internetových stránkách najde všechny dokumenty, které zároveò visí na klasické úøední desce, nebo odkazy na nì. Tu mìsto už pøedèasem zøídilo na Starostùm menších obcí v okolí jsme také nabídli zveøejòování jejich dokumentù na našich stránkách. Chápeme, že pro malé obce s mnohem menším rozpoètem je zøízení a provozování vlastních stránek drahé, øíká starosta Vladislav Raška. Úøedníci novì musejí dùslednìji pouèit obèana i o jeho právech pøi rùzných správních øízeních a vyjít vstøíc, pokud je chce uplatòovat. Úøedník Vám musí øíct, že máte napøíklad právo nahlédnout do spisu, máte-li na to právo. Pokud toho využijete, nemùže Vám v tom bránit a tøeba odmítnout pøijetí žádosti o nahlédnutí jen proto, že není úøední den, øíká právník. Je to další z vìcí, která pro naše úøedníky není nová. Vždycky jsme se snažili lidem vycházet maximálnì vstøíc a poradit jim, na co v jejich pøípadì mají právo, dodává tajemník úøadu. Pøedstavitelé okolních mìst si veøejnì stìžovali, že novela pøináší mnohem více práce úøedníkùm a zøejmì proto budou muset pøijímat nové pracovní síly. Podle starosty Vladislava Rašky se zatím dìèínský mìstský úøad k nìèemu podobnému nechystá: Snažíme se vše zvládnout svými silami. V tuto chvíli žádné zvyšování stavù neplánujeme. Je nutné se na to dívat z obou stran. Úøedníci budou mít bezesporu více práce, ale lidé budou mít naopak ménì starostí a z úøadu budou odcházet spokojenìjší. Kamerový systém pomohl zachránit lidský život Pøedposlední lednový den zkolaboval v sedm hodin ráno na Mírovém námìstí asi dvacetipìtiletý mladík. První pomoc mu poskytla sestra z dìèínské nemocnice Ilona Jedlièková, která šla okolo. Tím mu pravdìpodobnì zachránila život. Mladíka také okamžitì uvidìli pomocí kamerového systému strážníci. Na místo dorazili bìhem nìkolika desítek sekund a pomáhali pøi poskytování první pomoci. Jejich kolegové zavolali záchranou službu. UPOZORNÌNÍ i formuláøe státní správy Na internetu si mùžete zdarma stáhnout aktuální formuláøe státní správy. U každého formuláøe je uveden odkaz na originální tiskopis a internetové stránky vydávající instituce. Dìèínská kotva bude letos na zámku i na Støelnici Na hlavní èást programu mezinárodního mistrovství Èeské republiky floristù se mùžete pøijít podívat do spoleèenského domu. Zde probìhnou soutìže ve vázání kvìtin v rùzných kategoriích. Slavnostní vyhlášení a závìreèný veèer pak podle starosty Vladislava Rašky budou hostit reprezentaèní prostory v jihozápadním køídle zámku... Støední zahradnická a zemìdìlská škola Libverda pùvodnì chtìla celou soutìž uskuteènit na zámku. Ovšem zdejší prostory nejsou úplnì nejvhodnìjší. Jednak tu není odpovídající velký sál, ale øada menších a navíc se domnívám, že práce mimo jiné se zeminou a vodou se sem pøíliš nehodí. A nemáme tady ani potøebné zázemí pro nìkolikadenní soutìžení. V tisku se objevili informace, že jste rozhodli o pøesunutí soutìže zpátky na Støelnici... V tisku se objeví celá øada zaruèených informací, které nemá zpìtnì cenu komentovat. Diskutoval jsem o všech možnostech pøímo s øeditelem školy Liborem Kuntem. Ten mì ujistil, že navrhované øešení se soutìží na Støelnici a slavnostním veèerem na zámku 10. kvìtna vyhovuje. Slavnost zaène v 17 hodin. Nebude pronájem prostor ve Støelnici pro školu dražší než na zámku? Urèitì ne. Støelnice i zámek patøí mìstu a nic na tom nemìní fakt, že spoleèenský dùm je pronajímán. Ze smlouvy máme zajištìno, že akce, na kterých se spolupodílíme, jsou za režijní nájemné a to je pøípad i Dìèínské kotvy. Dovolujeme si Vám oznámit, že Profesionální www øešení na míru Navrhneme, zrealizujeme a pøedáme komplet. Oslovte nás, za první konzultaci neplatíte nic. E-shopy i s napojením na IS Publikaèní (redakèní) systémy Helpdesková øešení na míru Vše umíme zajistit i na splátky, až na 72 mìsícù bez navýšení Profi øešení hostingu www za 99,- mìsíènì 1GB místa, 10 mailù, neomezený pøenos dat, vlastní administrace... hosting.web2way.cz Jiøí Bräuer, Hana Smolová a David Šašek AK Uniprojekt pøemístili projekèní kanceláø do objektu ul. U Tvrze 1454/2, Dìèín VI - Želenice (sídlo spol. EpaS Dìèín) tel.: , mobil: Zajistíme Vám zpracování komplexní projektové dokumentace novostaveb i rekonstrukcí, vèetnì profesí, propoètu stavebních nákladù a projednání u pøíslušných úøadù.

2 OÈNÍ OPTIKA Masarykovo nám. 2/2, Dìèín I (nad budovou soudu), tel.: , po - pá 8-17 hod. - brýle na poèkání - mìøení zraku - sluneèní brýle Dìèínské sdružení Sluneènice poøádá dvoudenní semináø Klíè k øešení - LOGFRAME 8. až 9. února 2006 v CDS-Sluneènice Pøednáší RNDr. Lubomír Paroha Co je LOGFRAME? Logický rámec pøedstavuje efektivní zpùsob, kterým je možno prezentovat podstatu (jádro) daného projektu èi programu v pøehledné a srozumitelné podobì. V praxi se jedná o vytvoøení logické matice, která zahrnuje veškeré dùležité aspekty a faktory projektu. Logický rámec hraje klíèovou roli v projektovém cyklu. Proè je tomu tak? To vyplývá ze skuteènosti, že Logický rámec je flexibilním nástrojem, který je možné postupnì doplòovat pøi realizaci dílèích fází projektu. Význam Logframe spoèívá v jeho schopnosti poskytnout na minimálním prostoru hlavní informace o projektu... Pøihlášky adresujte a o další informace žádejte: tel.: , Jiøího z Podìbrad E 34 Dìèín IV (smìr Krásný Studenec) tel./fax: provozní doba: po - pá sobota NABÍZÍME VELKÝ VÝBÌR DLAŽEB, OBKLADÙ A STAVEBNÍHO MATERIÁLU s.r.o. Jana Hrdlièková - vrtané obruby - pouzdra, øetízky - divadelní kukátka TØÍDÌNÍ SKLA TØÍDÌNÍ SKLA Sklo bylo historicky první komoditou, která se u nás zaèala sbírat. Veškeré sklo mùžete odložit na stanovištích tøídìného odpadu do zelené nádoby. Do tìchto nádob se dává sklo barevné i èiré. V posledních letech však vzrùstá zájem skláren o vytøídìné sklo, tak se již v nìkterých mìstech objevují nádoby pouze na èiré sklo. Do zelených kontejnerù lze odkládat: sklenìné lahve od nápojù bez kovových èi plastových uzávìrù, èisté zavaøovací sklenice, velké sklenìné støepy a tabulové sklo. Do zelených kontejnerù v žádném pøípadì neodkládejte: zrcadla, drátìné sklo, keramiku, porcelán, žárovky, záøivky, výbojky, kameninu, televizní obrazovky a automobilová skla. Kontejnery na sklo se zpravidla vyvážejí jednou za 14 dní. Hmotnost obsahu 1100 litrového kontejneru se pohybuje okolo 130 kg. Svozové firmy sklo dále netøídí, pouze z nìj vybírají nejvìtší neèistoty a skladují ho ve velkokapacitních kontejnerech. Sebrané sklo se následnì pøeváží na speciální tøídící linky, které upravují sklo podle potøeb skláren. Na lince se sklo nejprve ruènì zbaví velkých pøímìsí. Poté se nadrtí a dopravuje po pásu k laserovým èidlùm, kde se každý støep prosvítí a pokud støep nelze prosvítit, nejedná se o sklo a proudem vzduchu se tato neèistota odfoukne pryè z pásu. Pro sklárny je pak pøipravena sklenìná dr požadovaných parametrù. Z vytøídìného skla se opìt vyrábìjí sklenìné výrobky. Recyklací skla se dá ušetøit pøes devadesát procent energie oproti výrobì z pøírodních zdrojù, jejichž tìžba narušuje krajinu. Recyklace skla je teoreticky neomezená, ale pro speciální výroby se používá vìtší podíl primárních surovin. V Dìèínì se sklo tøídí do zelených nádob se spodním výsypem o objemu litrù nebo litrù. V souèasné dobì se poèet stanoviš rozšiøuje, po ukonèení akce bude ve mìstì 202 kontejnerù na sklo. Odpad, který je svážen Technickými službami a. s., je dále pøedáván spoleènosti Mostecké odpady s. r. o., odkud je po dotøídìní transportován k dalšímu zpracování do skláren. V pøíštím èlánku se budeme vìnovat tøídìní plastù. Pøedstavujeme: MŠ Máchovo námìstí Mateøská škola je umístìna v budovì Základní školy Máchovo námìstí jako samostatná jednotka s vlastním vchodem, a je po celkové rekonstrukci, která byla provedena v letech Chodby školky vítají návštìvníka výzdobou, na které se podílely samy dìti. Mateøská škola má tøi tøídy, poèet dìtí zapsaných do tøíd je 26. Dìti jsou rozdìleny do tøí smíšených tøíd tak, aby si byly dìti vìkovì blíž. Dvì tøídy navštìvují dìti ètyø až šestileté a jedna tøída je pro dìti tøí až ètyøleté. Uèitelky mateøské školy jsou plnì kvalifikované a své znalosti si rozšiøují na semináøích v rámci vzdìlávání uèitelek mateøských škol.velký dùraz je kladen na vzájemnou spolupráci školy a rodiny. Školka podporuje u dìtí zdravý rozvoj, sebevìdomí a sebepoznávání. Dìti se uèí toleranci, soucítìní a vzájemné pomoci. Hravou formou se pøipravují na vstup do základní školy. U školky se nachází menší zahrada s prùlezkami a pískovištìm, která poskytuje dìtem prostor pro hry jak v létì, tak v zimì.školka se nachází v centru mìsta, tato poloha nám umožòuje velice pestrou nabídku na vycházky. Dìti pøi vycházkách zavítají do lesoparku na Pastýøské stìnì, do lesoparku na Letné nad pískovnou, využíváme též zahrady u DDM na Letné. Autobusem vyjíždìjí na menší výlety do Rùžové zahrady, krmit labutì na Zámecký rybník, na Letnou, do Horního Oldøichova, na Škrabky, na Jalùvèí, do Malšovic. Na tìchto výletech se seznamují s historií a krásami našeho mìsta.ve školce se o nápravu øeèi stará paní uèitelka ve spolupráci s klinickými logopedkami. Dìti se mohou pøihlásit do nìkolika kroužkù, kde se zdokonalují ve svých znalostech- Šikovné ruce, Flétnièka a Sportovní kroužek, který využívá tìlocviènu základní školy. Ve školce se po celý rok stále nìco dìje. Pro dìti jsou poøádány akce jako jsou Mikuláš nadìluje, vánoèní besídka, krmení zvíøátek v lese, karneval, louèení se zimou, èistìní studánky, èistìní lesa, velikonoèní zajíèek, besídka pro maminky, Den dìtí plný soutìží, Olympiáda školky, Olympiáda mateøských škol, výlet celé školky s opékáním vuøtù, louèení s pøedškoláky. Velice dobrá je spolupráce se Základní školou Máchovo námìstí, prvòáèci navštìvují naši školku a ukazují dìtem, co se již ve škole nauèili a naopak dìti z mateøské školy navštìvují školáky. Dìti z mateøské školy velice dobøe zvládají pøedplavecký výcvik, poøádaný DC - Relax. Navštìvujeme též Mìstskou knihovnu, kde se dìti seznamují s knihou a pohádkovými hrdiny. Naši školku témìø každý mìsíc navštìvuje Pohádka, dìti navazují kontakt s úèinkujícími, zapojují se do pøedstavení a osahají si velmi zajímavì ztvárnìné postavièky pohádek. V budovì školky se nachází též školní jídelna, kde vaøí dvì paní kuchaøky. Strava je velice chutná a pestrá, odpovídá zásadám správné výživy, dodržujeme pitný režim dìtí, dennì je dostatek ovoce a zeleniny. Pøijïte mezi nás a bude vám s námi dobøe. Alena Zemanová, øeditelka

3 Perlièky o dìèínském divadle - držitelùm prùkazù ZTP divadlo poskytuje slevy na všechna pøedstavení. Do pøedních øad hledištì i do Komorního sálu je bezbariérový pøístup. Pro vozíèkáøe rezervuje místa do deseti dnù po zahájení pøedprodeje vstupenek. Hledištì je vybaveno bezdrátovým naslouchacím zaøízením pro návštìvníky s lehèím a støedním sluchovým postižením. - na poèátku 20. století na místì dnešního divadla stálo varieté. Nový majitel G. F. Pilz pøístavbou jevištì a provazištì roku 1918 rozšíøil možnosti využití sálu: vedle varietních a taneèních produkcí se zde také promítaly filmy a hrálo divadlo. Hostovaly zde nìmecké a èeské soubory, a to jak èinoherní, tak rovnìž operní. - hledistì má kapacitu 424 míst k sezení (pøízemí 266, první balkon 69, druhý balkon 81, lóže 8) - bìhem letních prázdnin dojde pravdìpodobnì k výmìnì sedadel v hledišti a kobercù v hledišti a ve foyer. Vše bude mìsto stát zhruba 4 miliony korun vèetnì danì. Staré sedaèky jsou i pøes rùzné opravy rozvrzané a diváky ruší pøi pøedstavení. - divadlo má stále více pøedplatitelù. V souèasné dobì je jich 1088 v nìkolika rùzných skupinách, hlavní výhoda pøedplatného spoèívá pøedevším v jistotì, že se na pøedstavení dostanete a nezanedbatelná je i celková sleva, která za celou sezonu èiní až 25%. - každým rokem stoupá poøizovací cena jednotlivých pøedstavení. Bìhem tøí let se zvedla o polovinu. Jedno pøedstavení tak divadlo stojí od do Pøesto ceny vstupenek vzrostly jen mírnì.. Hospodaøení divadla bylo loni úspìšné Dìèínské divadlo si podle výsledkù hospodaøení vydìlá na všechna pøedstavení. Náklady na provoz, údržbu budovy a pracovníky musí pomocí dotace platit mìsto. Myslím, že je to výborný výsledek. Sobìstaènost pøíspìvkové organizace nad 40% není pøi našem zachování kvality a jisté exkluzivity až tak bìžné èíslo, øíká øeditel Petr Michálek. Pøesto poznamenává, že rozjezd letošní sezóny byl pøece jen o nìco pomalejší. Do návštìvnosti zasáhl fenomén reality show. V Praze napøíklad divadla rušila sobotní pøedstavení, protože v tom termínu mìli VyVolení duel. Tak razantnì jsme naštìstí reagovat nemuseli, navíc brzy se vše dostalo do normálu. Øada pøedstaveních je vyprodaná a výraznì nám pomáhají i sponzoøi, v èele s generálním partnerem, firmou Bohemia Cargo s.r.o., uzavírá meziroèní bilanci øeditel divadla. MÌSTSKÉ DIVADLO i prodeje vstupenek web: telefon: Pokladna je pøímo v budovì divadla (Teplická 75, Dìèín) a je otevøena každý všední den od do a hodinu pøed každým pøedstavením. Pøedprodej i v Cestovní agentuøe ALOHA (Tyršova 1, Dìèín 1) po - pá so Chystá se festival Studenti sobì Na jaøe zažije Dìèín unikátní pøedstavení Vstupenky do divadla koupíte na internetu Dìèínské divadlo prodává od sezony 2005/2006 vstupenky i pøes internet. Systém je opravdu jednoduchý. Na našich internetových stránkách si kliknete pøímo na pøedstavení, které Vás zajímá. Po vyplnìní registrace vstoupíte do virtuálního sálu a uvidíte, která místa jsou ještì volná. A pak už jen vyberete to, na kterém chcete sedìt, vysvìtluje øeditel divadla Petr Michálek. Rezervace je platná po tøi dny a lístky si mùže zájemce koupit v pøedprodejích divadla nebo si je nechat poslat na dobírku. Po uplynutí 72 dvou hodin od rezervace se vstupenky vrací zpátky do prodeje. Mìstské divadlo Dìèín øeší již delší dobu problém obnovy podlahy jevištì divadla. V tuto chvíli zakrývá ztrouchnivìlá prkna pomìrnì nevzhledný koberec. Radìji bychom døevìnou podlahu, pøece jen - v divadle by mìly být prkna, co znamenají svìt. Poprosil jsem proto vedení Evropské obchodní akademie o pomoc, a to nám vyšlo vstøíc., øíká øeditel Petr Michálek. Studentský tým tøetího roèníku tento projekt øeší v rámci výuky jako problém fiktivní firmy a projektového øízení. Studenti pøišli s nápadem uspoøádat festival studentských divadelních pøedstavení. Peníze vybrané na vstupném by posloužili divadlu. Použilo by je jako základ pro 400 tisícovou investici do nové podlahy. Do festivalu Studenti sobì se mohou zapojit všechny školy v Dìèínì, a to jak základní, tak støední. Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Jiøí Šulce a starosty Dìèína Vladislava Rašky. Patronem projektu je herec pražského Divadla Pod Palmovkou Jan Révai. Jednáme také o úèasti ministra kultury Vítìzslava Jandáka, dodává øeditel divadla. Bližší informace bude brzy možné získat na webech Mìstského divadla a Evropské obchodní akademie. Divadlo Pod Palmovkou slaví sto let a Dìèín bude slavit s ním. Bìhem 2 dnù tu pražské divadlo sehraje dvì pøedstavení. První se jmenuje Konkurenti. Dìèínští diváci ho budou moci vidìt jako úplnì první v naší republice. Bude to pøedpremiéra nebo chcete-li takzvaná veøejná generálka, vysvìtluje øeditel divadla Petr Michálek. Druhé pøedstavení Skvrny na slunci bude mimopražskou premiérou. Hlavní roli v nìm hraje známý herec Jan Revai. Jedineèný veèer nabízí 24. února i projekt Jaroslav a Miroslav. Herec - improvizátor Jaroslav Dušek a hudebník, kontrabasista, svìtoobèan Miroslav Vitouš promísí své slovnì - pohybovì - zvukovì - hudební propletence se svìtelnými víry Viktora Zborníka. V dobì uzávìrky tohoto zpravodaje je už prakticky vyprodáno. Tímto prodejem nezískáte žádné slevy, jako to bývá u jiných kulturních akcí. Máte ale jistotu, že budete sedìt, kde si vyberete. Do pøedprodeje jdou vstupenky mìsíc pøed pøedstavením a èasto bývají po pár dnech vyprodané, øíká øeditel. Náklady na nový systém zaplatil divadlu dìèínský podnikatel Aleš Klaudy. Bylo to pøes 45 tisíc korun a chtìli bychom mu touto cestou podìkovat, dodává Petr Michálek. Fanoušci divadla mají navíc možnost zaregistrovat se na internetových stránkách a dostávat novinky o dìní v divadle pøímo na svùj mail. Toho už využilo více než 530 lidí. Na Karneval s ÈT4 pøichází dvakrát více sportu Èeská televize pøichází s novým èistì sportovním programem ÈT 4 Sport. Kdy a kde jej najdou klienti Karnevalu se ptáme provozního øeditele oblasti Petra Hechtera? 4.program Èeské televize nasazujeme na vìtšinì sítí ihned se zahájením vysílání, tedy 9.února. Ostrý start programu je 10.února, to už ale musíme vysílat. Vždy zaèíná zimní Olympiáda.. ÈT4 Sport bude dostupná v nabídce MINI na PROMO kanále a také v plné formì v nabídce KOMPLET. Na severu Èech ÈT4 nahradí zpravodajský program 24.CZ. ÈT4 bude také dostupná v nabídce digitální kabelové televize, pøímo v nabídce Digi MINI. Takže v plném formátu bude ÈT4 pouze ve vyšší nabídce KOMPLET? V tuto chvíli ano. Dùležitìjší bylo pøinést ÈT4 rychle a na souèasnou pozici, kterou již mají klienti naladìnou. Klienti se musí 10.února dívat a ne zbyteènì ladit televize a nový program hledat. Po zavedení programu a s dalšími zmìnami programové nabídky zvážíme zaøazení ÈT4 na novou pozici. Øíkáte dvakrát více sportu. Pøináší Karneval nìjaké další sportovní programy? Dvakrát více sportu je heslo Èeské televize. Ta má samozøejmì na mysli, že Olympiádu uvidí diváci na dvou programech, ÈT 2 a ÈT 4 Sport. Na Karnevalu bude navíc Olympiáda dostupná také na Eurosportu (24 hodin dennì a 100% èesky), navíc také na nìmeckém druhém programu ZDF. Klienti s digitální nabídkou mají navíc k dispozici slovenskou dvojku a další dva olympijské programy, èásteènì komentované do nìmèiny. Co uvidíme na ÈT4 po olympiádì? Urèitì velkou porci domácího sportu, od fotbalu a hokeje, ligy basketbalu, odbíjené a házené, po ménì prezentované sporty. Nebude chybìt ani pohled na nejlepší výkony našich reprezentantù v zahranièí a sportovní zpravodajství. Kdy zaène Karneval vysílat digitálnì, v tisku se objevilo datum 1.12 Náš zámìr bylo spustit digitální vysílání ještì pøed Vánocemi. Dùležitìjší ale bylo zvládnout vìtší množství objednávek stávajících služeb kabelové televize a internetu, než s pompou zahajovat nové služby. Pøednìjší je urèitì dobrý standard služeb pro souèasné klienty. Kdy se tedy doèkáme digitálu od Karnevalu? Na pøelomu prosince a ledna jsme ke klientùm umístili první tisícovku digitálních pøijímaèù. Od února se urèitì doèkají zájemci v celém severoèeském regionu. Je ale zapotøebí zdùraznit, že stávající vysílání kabelové televize nekonèí. Digitál je ideálním doplnìním pro klienty hledající více možností, nové programy a velmi kvalitní vysílání. Mùžete prozradit konkrétní cenovou nabídku? Není tajemstvím, že vìtšinou nové kabelové programy budou nabízeny v nìkolika balíècích s cenou od 100 Kè mìsíènì. Klient si bude moci více vybírat. Mùže si napøíklad kombinovat èistì sportovní programy s novými dokumentárními kanály nebo si objednat HBO pouze k nabídce MINI. Další výhodou digitálu je zcela nekompromisní obrazová kvalita srovnatelná s DVD a výbìr z nìkolika jazykù. A teï nìco málo o Internetu. Po Èeském Telecomu také oznamujete nové a vyšší pøístupové rychlosti. Proè tak èiníte až pod tlakem konkurence? Netlaèí nás konkurence. Náš Internet je i po oznámení Telecomu rychlý a rychlost je pøitom garantována. U nás si nehrajeme na sdílení, tzv. agregaci. Ale vývoj jde kupøedu. Nebudeme upravovat rychlosti na úroveò jiných firem, ukážeme jim záda. Máme v kabelu velké výhody a je èas je využít. Jaký má Internet od Karnevalu výhody obecnì? Hlavní výhody Internetu od Karnevalu by se daly shrnout do 4 jednoduchých ale velmi dùležitých bodù: * žádné dlouhodobé smlouvy * žádné zálohy a platby pøedem * žádný risk, 30ti denní garance vrácení penìz * a pøedevším opravdu rychlý Internet. Dìkujeme za rozhovor. Kontakt Centrum Karnevalu , Neèekejte, bavte se!

4 Zastupitelstvo mìsta 19. ledna rozhodlo - o uzavøení smlouvy na rok 2006 o poskytnutí dotace korun spoleènosti Kinematograf bratøí Èadíkù - o uzavøení smlouvy na rok 2006 o poskytnutí dotace na provozování Zimního stadionu pro HC Dìèín v pøedloženém znìní. - uzavøít Dohodu o vytvoøení spoleèného školského obvodu s obcí Rùžová - poskytnout dar - kamennou sochu maršála P.S. Rybalka Nadaci pozemního vojska AÈR, Vrané nad Vltavou pro expozici vojenského muzea Na demarkaèní linii v Rokycanech. vydalo - obecnì závaznou vyhlášku mìsta Dìèín è. 1/2006 o znaku a vlajce mìsta Dìèín. schválilo - odpis následujících investic: PD Centrální sbìrný dvùr Benešovská ,- Kè PD Rekonstrukce a nástavba dìtského odd. Nemocnice Dìèín ,- Kè PD Øadové garáže Želenice Rokycanova ul., Dìèín VI ,- Kè PD Buòky pro postižené povodnìmi ,- Kè Držitel certifikátu ISO 9001 pro stavby a svaøování nabízí: - kurzy, zkoušky, periody sváøeèù, pájeèù kovù a plastù (ANB, ITI, ÈSSP) - školení øidièù referentských vozidel - školení obsluhy plynových kotelen - izolatérské kurzy a zkoušky - školení pro železáøe a betonáøe ESK Group CZ, Folknáøská 21, Dìèín tel.: Sociální služby v Dìèínì budou efektivnìjší V Dìèínì bude lépe postaráno o rodiny s dìtmi, zdravotnì postižené, dùchodce, nezamìstnané nebo lidi v tìžké životní situaci. Mìsto získalo dotaci 830 tisíc korun od Evropské unie na vypracování takzvaného Komunitního plánu sociálních služeb. Na jeho základì se rùzné neziskové organizace, které poskytují sociální služby, nauèí spolupracovat a navíc mohou vzniknout nové služby, které Dìèíòané nutnì potøebují. Podle manažerky projektu Dagmar Vávrové komunitní plán má pomoci zajistit pro obèany mìsta co nejkvalitnìjší služby za co nejménì penìz, dostupné pro všechny. Koho se projekt týká? Ve svém dùsledku zasáhne vìtšinu obyvatel Dìèína. Samozøejmì pokud budou chtít služby využívat nebo budou potøebovat pomoc. Mamince na mateøské nebo nezamìstnanému, kteøí se zavøou doma a nebudou chtít nikam zajít, nepomùžeme. Ve mìstì je teï pøes tøicet organizací, které poskytují sociální služby. Jedná se vìtšinou o obèanská sdružení nebo církevní organizace. Spektrum služeb je široké, ale zatím všechny vznikaly víceménì spontánnì a nefungovaly provázanì. Když k nim pøišli lidé, mnohdy jim pomohl pouze èásteènì v jejich problému a už nedokázal poradit, kam musí ještì zajít, aby vyøešili i své ostatní potíže. Co je tedy smyslem? Nauèit organizace spolu mluvit? To je jen malá èást celého projektu. Budeme pracovat na základì zkušeností z Anglie, kde komunitní plánování již úspìšnì funguje. Jde pøedevším o to zjistit, co lidé v Dìèínì potøebují a vytvoøit jim ideální podmínky pro zaèlenìní do bìžného života. Lidé si èasto myslí, že sociální projekty se týkají jen chudých nebo postižených, ale to je velký omyl. Napøíklad chceme pomoci rodinám s dìtmi. V našem pøedbìžném prùzkumu jsme zjistili, že v Dìèínì neexistuje hlídání dìtí v odpoledních nebo veèerních hodinách. Rodièe tak nemají šanci jednou za èas vyrazit tøeba do kina, na ples nebo si jít jen zacvièit a musejí zùstávat doma. My teï chceme i pomocí dotací organizacím podobnou službu zajistit. Co dalšího v Dìèínì chybí? Nutnì bychom potøebovali napøíklad centrum po menšiny. Dìti ze sociálnì slabých rodin tráví svùj volný èas na ulici a divoèí. Tomu by mohlo zabránit centrum, kde by pro nì byly rùzné kroužky a aktivity. Kdyby se sem nauèily chodit dìti, jistì by za èas pøivedly i rodièe. Konaly by se tu rùzné kulturní akce a poradenství nejen pro menšiny. Lidé by se potkávali, poznávali a uèili se žít ve spoleènosti bez konfliktù. Jaká je tedy nejbližší budoucnost? Teï jsme dostali dotaci, k tomu pøibudou v menší míøe peníze z mìstského i státního rozpoètu. Budou nám sloužit jako základ pro dvouletou práci. V první fázi se scházeli zástupci jednotlivých organizací. Vytvoøíme plán, který bude mapovat poskytované sociální služby a navrhovat zmìny nebo vznik nových. Až bude hotový, tedy zhruba na jaøe, chceme, aby se k nìmu vyjádøili sami Dìèíòané. Potøebujeme vìdìt, jaké služby jim tu chybí a s jakými jsou spokojení. Plán pak bude vodítkem napøíklad pøi udìlování dotací od mìsta. A druhý rok? Pøipravujeme vydání brožurky "Prùvodce hendikepovaného obèana". Bude obsahovat vše, co ke svému životu potøebuje postižený èlovìk od pøedškolního vìku až do stáøí. Mìla by pro nì být prùvodcem po Dìèínì, poradit, kde jim pomohou napøíklad pøi hledání práce, kde seženou peèovatelku nebo kde se mohou pobavit se stejnì postiženými apod. Dìkuji za rozhovor Další informace o komunitním plánování najdete na Rada mìsta Dìèína 17. ledna doporuèila - zastupitelstvu mìsta schválit smlouvy o poskytnutí dotace pro: 1) provozovatele péèe o dítì do tøí let vìku v denním režimu 2)sdružení pro provoz Dìtského stacionáøe Dìèín, o. s. 3)POPSI o. s. - Program obèanské pomoci a sociální intervence, rodinu a mezilidské vztahy - krizová poradna - po projednání návrhu smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2006, urèené HC Dìèín na provozování Zimního stadionu doporuèuje zastupitelstvu mìsta schválit smlouvu o poskytnutí dotace pro rok 2006 ve výši (z toho do a do ) - zastupitelstvu mìsta rozhodnout o poskytnutí vìcného daru - kamenné sochy maršála P. S. Rybalka - Nadaci pozemního vojska AÈR pro expozici vojenského muzea Na demarkaèní linii v Rokycanech. DEJTE SVÉ TVÁŘI IMAGE - LÉPE VIDĚT ZNAMENÁ LÉPE ŽÍT Formánková & syn VYŠETŘENÍ ZRAKU Masarykovo nám. 193/20, Děčín I (Najdete nás mezi ČSOB a Komerční bankou!) tel./fax: po-pá: UNIKÁTNÍ MULTIMEDIÁLNÍ PORADCE ŠIROKÝ VÝBĚR OPTIK ZBOŽÍ ZHOTOVENÍ BRÝLÍ I NA PŘEDPIS OPTIK - SERVIS schválila - projednala požadavek na nákup dopravních automobilù pro JSDH Dìèín III Staré Mìsto a JSDH Dìèín XI Horní Žleb za použití dotace Ministerstva vnitra, generálního øeditelství HZS ÈR na nákup dvou dopravních automobilù, každý v cenì do 1 mil. Kè a povìøuje vedoucího odboru místního hospodáøství a majetku mìsta jednáním s Ministerstvem vnitra - generálním øeditelstvím Hasièského záchranného sboru Èeské republiky. vyala na vìdomí - informaci, týkající se žádosti Nemocnice Dìèín o zakoupení dalšího pøístroje pro rentgenologické pracovištì povìøila - po projednání možnosti odkoupení areálu spoleènosti ÈETRANS a. s. Dìèín - Malšovice druhého místostarostu Václava Lešanovského zahájit v této záležitosti jednání Dotazy obèanù Dotazy obèanù Proè mohou jezdit mìstskou hromadnou dopravou zadarmo pouze lidé starší 70 let? Je mi 65 let, jsem dùchodce. Mùj zdravotní stav mi nedovolí chodit pìšky a za prùkazku zaplatím nemalou èástku. Novotný K. Mìsto Dìèín pøistoupilo k bezplatné mìstské hromadné dopravì pro obèany nad 70 let po posouzení zkušeností z jiných mìst. Stejné pravidlo platí napøíklad v Ústí nad Labem a nebo v našem hlavním mìstì. Uznávám, že zvýhodnìní jedné kategorie obèanù oproti jiné je vždy z urèitého pohledu nespravedlivé. Objevují se argumenty, že mezi lidmi nad 70 let jsou i ti, kteøí si plné jízdné mohou dovolit. Na druhou stranu mi píší mladší lidé, kteøí na jízdenku nemají dost penìz. Ještì pøed ètyømi lety museli více èi ménì platit všichni Dìèané bez výjimky. My jsme se rozhodli vyjít vstøíc tìm nejstarším a bohužel bylo nutné nastavit pevnou hranici, odkdy budou výhody platit. Rozhodnì to ale nemusí být definitivní øešení. O vaší pøipomínce budeme diskutovat a zvážíme pøípadné zmìny. Vladislav Raška, starosta Kdo má na starosti úklid chodníkù pøed soukromými domy? V tìchto dnech nelze vstoupit bez ohrožení zdraví napø. chodníky na ul. Na Stráni pøed èp. 1, 5 a 9. Tito majitelé je nechávají bez povšimnutí a chodci jsou nuceni chodit po dost úzké vozovce. MULTIMEDIÁLNÍ PORADCE Kontroluje èi sankcionuje toto nìkdo nebo to musí dojít až tak daleko, že se nìkdo na chodníku pøizabije a pak se zjedná náprava? J. Jelínková Vlastník nemovitosti, která v zastavìném území mìsta hranièí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž pøíèinou byla závada ve schùdnosti na pøilehlém chodníku, která vznikla zneèištìním, náledím nebo snìhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit - u závady zpùsobené povìtrnostními situacemi a jejich dùsledky takovou závadu zmírnit. Dohled nad dodržováním této obecnì závazné vyhlášky provádí mìstská policie a oddìlení dopravy. Pokud nevíte, kdo je vlastníkem nemovitosti, zavolejte na èíslo 156, tedy mìstskou policii, která záležitost prošetøí, vlastníka zjistí a následnì i vyzve k odstranìní závady. Tomáš Martinèek, Odbor místního hospodáøství a majetku mìsta

5 Minikalendáø kampanì 30 dní pro neziskovky v Dìèínì února Galerie Na Schodech - Mìstská knihovna Dìèín: CO JE TO NNO Pokud se chcete dozvìdìt více o tom, co je to NNO (nevládní nezisková organizace), navštivte bìhem února galerii Na Schodech v Mìstské knihovnì Dìèín. Dozvíte se jak založit vlastní sdružení, co Vám mùže pøinést èlenství v neziskovce, èím neziskovky prospívají spoleènosti a mnoho dalších zajímavých informací února Foyer kina Snìžník: PREZENTAÈNÍ VÝSTAVA DÌÈÍNSKÝCH NEZISKOVEK Nejaktivnìjší dìèínské neziskovky (sdružení, spolky, kluby...) v oblasti sociální pomoci, kultury, sportu, dìtských èinností, životního prostøedí, atd. se budou prezentovat slovem a obrazem ve foyer kina Snìžník. Pokud si chcete více užívat života, pøijïte si vybrat z bohaté nabídky možností února Klubovna CDS-SLUNEÈNICE: KLÍÈ K ØEŠENÍ: LOG FRAME Pochopení tvorby takzvaného logického rámce patøí k základním dovednostem každého, kdo chce úspìšnì žádat o peníze z vìtších projektù (napø. strukturální fondy EU). Logický rámec je však dùležitou pomùckou i pro organizátory velkých akcí nebo pro manažery organizací. Pro zájemce z neziskovek poøádá sdružení Sluneènice tento dvoudenní semináø vìnovaný problematice log frame ZDARMA! (Podrobné informace žádejte ne tel.: , M. Zíka). 9. února Velký sál dìèínského zámku od hodin POSTAVY Z DÁVNÝCH ÈASÙ Sdružení Iniciativa pro dìèínský zámek vás zve na pøednášku Hany Slavíèkové a Lubomíra Sršnì o unikátním objevu obrazové galerie rytíøù z Bünau, pocházející z dìèínského zámku. Dìèínská mìstská policie má nové internetové stránky 11. února Music club Palermo od hodin: KONCERT PRO NEZISKOVKY: VEGA & Jack si udìlat hraèku Pecka loòské Zámecké Kramle kapela VEGA (mentálnì postižení hudebníci z ÚSP Skalice u Litomìøic) rozbalí opìt svùj nekompromisní rock skalických orlù. Druhou kapelku JSUH (stálici místní scény) není tøeba pøedstavovat, jen dodejme, že na zde zastupuje sdružení nazvané 1. hudební spolek v Dìèínì. 15. února Malý sál Mìstské knihovny Dìèín od hodin: ZDROJ - ropný thriller s prvky tragikomedie Veøejná projekce nového èeského dokumentu, který poukazuje na tragickou skuteènost: na nièení moøe, politický teror, nezákonné vyvlastòování, prohlubování hospodáøské krize a rozrùstání korupce pøispívá ze svých daní každý z nás. Film Martina Mareèka a Martina Skalského, který získal ocenìní na pìti mezinárodních festivalech. Úterý 21. února Malý sál Mìstské knihovny v Dìèínì od hodin: CYKLOworkshop Jezdit na kole po Dìèínì je o strach. Co je možné udìlat pro to, aby tato kultovní vìta pøestala platit? Dìèínská poboèka sdružení Arnika zve všechny pøíznivce cyklistiky na workshop o budoucnosti cyklostezek v našem mìstì. Pozvání pøijal též Ivan Lejèar, zpracovatel studie cyklotras pro Dìèín a další hosté. Pøijïte (pøijeïte) vyjádøit svùj názor! 23. února Malý sál Mìstské knihovny Dìèín od hodin: NA SLOVÍÈKO SE STAROSTOU První posezení zástupcù dìèínských neziskovek se starostou Dìèína Vladislavem Raškou se konalo loni v únoru. Tentokrát je pøislíbena širší úèast reprezentace Mìsta Dìèín a odborù MìÚ Dìèín. Pojïme opìt hodnotit, co se po roce 2005 zmìnilo a ptát se, jak mùže Mìsto Dìèín neziskovkám v roce 2006 pomoci, proè se na kulturu dává mnohem ménì penìz, než na sport, jak je možné zlepšit komunikaci... Zváni jsou srdeènì zástupci všech dìèínských neziskovek! Stránky mapují veškerou práci strážníkù a navíc radí, jak se zachovat, abyste neporušili zákon nebo vyhlášku. Nové stránky napøíklad obsahují dùležité zákony a nebo vyhlášky. Naše pùvodní stránky byly zastaralé a lidem nedávaly pøíliš možností zjistit si více informací o mìstské policii. To byl hlavní dùvod pro jsme se rozhodli pro zmìnu. Stránky navíc pravidelnì aktualizujeme, øíká øeditel Marcel Horák. Najdete tu i podrobnosti k umístìní všech 11 kamer mìstské policie nebo pøehled pøípadu, které v strážníci øešili v minulých dnech. Do budoucna by se na stránkách mohlo objevit i diskusní fórum února Klubovna CDS-SLUNEÈNICE (Hudeèkova 1) od hodin: MEXIKO - TONOUCÍ KULTURA Dìèínsko-brnìnský cestovatel Milan Jána nás prostøednictvím poutavého diapásma seznámí s velice zajímavou zemí plnou kulturních i pøírodních protikladù. Mexiko ležící uprostøed amerického kontinentu poskytuje mnohá svìdectví o rozkvìtu a úpadku jedné z nejzajímavìjších dávných civilizací, jejíž ozvìny se nesou až k dnešku. Kino Snìžník Program na prosinec Promítáme od a 20.00, v pondìlí od SKLAPNI A ZASTØEL MÌ LOVCI DINOSAURÙ DÙKAZ NOC S NABROUŠENOU BØITVOU FILMOVÝ KLUB v hod DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY KDYBY... ( IF...) KØIŽNÍK POTÌMKIN DÌTSKÁ PØEDSTAVENÍ v hod KAMARÁD KAPØÍKÙ BABIÈKA VYPRÁVÍ POHÁDKU KRÁL A SKØÍTEK Pojïte fandit na hokej!!! HC Dìèín ètvrtek od HC Dìèín HC Vrchlabí Hokejový ples HC Dìèín se koná dne v SD Støelnice od 20 hod.

6 Tržní ulice je novì jednosmìrná. Øidièi musejí být v tomto místì opatrní, na nové znaèení si mnozí ještì nezvykli. Do Tržní ulice nemohou odboèit vpravo ani z Thomayerovy ulice. Stejnì tak Divišova ulice je jednosmìrná. Dá se projet jen z Teplické ulice smìrem na Mírové námìstí. Zjednosmìrnìní pomùže k lepší prùjezdnosti a parkování. V únoru bude zjednosmìrnìna i Sládkova ulice v úseku od sportovní basketbalové haly smìrem ke spoleèenskému domu Støelnice. Dìèín se zøejmì stane statutárním mìstem Dìèín se zøejmì stane statutárním mìstem. Novelu zákona o obcích odsouhlasili poslanci a musí ještì projít senátem a získat podpis presidenta. Samotný život ve mìstì to nijak zásadnì neovlivní. Nejviditelnìjší zmìna bude pøejmenování mìstského úøadu na magistrát a ze starosty bude primátor. Je to pøedevším o spoleèenské prestiži samotného Dìèína, který si svojí velikostí, infrastrukturou, historickým a souèasným významem zaèlenìní do spoleènosti èeských mìst se zvláštním postavením urèitì zaslouží. Zmìna nepøinese nárùst administrativy, nebudeme zvyšovat poèty úøedníkù a neplánujeme mìsto rozdìlit na mìstské èásti, konstatuje starosta Vladislav Raška. SPEI TAŽNÁ ZAØÍZENÍ Prùzkum pùdy Na území Dìèína se na jaøe bude konat prùzkum pùdy. Odborníci budou pøedevším mapovat její využití. Prùzkum probíhá ve všech zemích Evropské unie. V naší republice šetøení provádìjí pracovníci firmy Geodis Brno. Prosíme vlastníky pùdy, aby byli tolerantní k zemìmìøièùm a nebránili jim vstupu na pozemek, øíká Jiøí Hykš, vedoucí odboru životního prostøedí. Zemìmìøièi se budou pohybovat v terénu s pøíslušnou akreditací a do získaných dat nebudou zahrnuty žádné informace o vlastnících. Jde pouze o získání údajù o zpùsobu využívání pùdy a jejího krytu. Prùzkum zaène v bøeznu a potrvá do konce èervna. INZERCE - ZPRAVODAJ tel.: ; gsm: TLUMIÈE PÉROVÁNÍ sortiment široký sortiment pracovních rukavic široký sortiment pracovních oděvů pracovní i vycházková obuv vše pro ochranu zraku, sluchu, hlavy pomůcky pro ochranu dýchacích orgánů (respirátory, filtry, polomasky) úklidové prostředky doplňkové zboží velký výběr vycházkových ponožek konfekce (trička, mikiny, bundy...) atd. Živnostenský úøad zlepšuje služby Dìèínský živnostenský úøad má nový informaèní systém, který v budoucnu obyvatelùm mìsta výraznì usnadní vyøizování všech žádostí a formalit. Odborníci ho spustili 23. ledna. Živnostenský úøad se stane centrálním, a tak budou žadatelé mít možnost vyøídit všechny své záležitosti na jednom místì a nebudou muset objíždìt jednotlivé úøady, vysvìtluje Vladimíra Holeèková, vedoucí živnostenského úøadu. V rámci pøechodu na tento nový program bylo nutno omezit na pøechodnou dobu naši èinnost a stejnì tak museli naši pracovníci absolvovat školení, bìhem kterého se nauèili tento program používat, dodala vedoucí oddìlení. s.r.o. i PORTÁL VEØ. SPRÁVY Na Portálu veøejné správy najdete napøíklad podrobnosti k daòovému pøiznání, návody na získání státního pøíspìvku nebo vysvìtlení, jak naložit s autovrakem a která povolení potøebujete k pokácení stromu. Internetové stránky jsou èasto aktualizovány a pøibývají sem stále další rady a návody. i Uzávìrka tohoto èísla: Uzávìrka pøíštího èísla: Roznos pøíštího zpravodaje: Náklad: ks Telefon tiskové mluvèí: Telefon na redakci: Inzerce: PLASTOVÁ OKNA SAFETY S A %20 S LEVA20% zabezpeèení okna proti vysazení bezpeènostní klika proti odvrtání 2 tepelná prostupnost skla U=1.1 Wm K 5 komorový systém v cenì 3 komorového teplý ocelový distanèní rámeèek (snižuje bod rosení nejménì o 10% a vylepšuje koeficient prostupnosti tepla) celková tepelná prostupnost 2 oken U=1,2 Wm K VHODNÉ PRO RODINNÉ I PANELOVÉ DOMY okna i dveøe si mùžete objednat vèetnì žaluzií Plavební 176/22, Děčín I otevírací doba: po - pá tel.: , najdete nás pod Masarykovým náměstím vedle ČSPL služby šití pracovních oděvů na zakázku firemní loga na oděvy rozvoz do firem zdarma množstevní slevy + BONU B S NA VÍCC DÌÈÍN NOVÁ POBOÈKA platnos t akce pro velký úspìch prodloužena do Benešovská 432, Dìèín II (bývalá budova NAREX - 2. patro) tel.: mobil.:

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS

DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS ZPRAVODAJ č. 4/2006 Děčín Město čtrnáctideník Stavba nejdelšího úseku cyklostezky podél Labe zaène možná už letos Cyklisté dojedou pohodlnì od Tyršova mostu až do nìmeckého Bad Schandau. Mìsto pøipravuje

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Platné od do

Platné od do Platné od 10.7.201 do 24..2017 Cena: v tištìné podobì 15,- Kè ke sta ení z www.busem.cz zdarma Jízdní øády a provedené zmìny jsou dostupné na www.busem.cz Pøehled zmìn od 10.7.201 35302 Spoj 15 posunut

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU. 21 let

PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU. 21 let PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU 21 let KONCEPCE MODEL HOBBY MAGAZÍN se zamìøuje primárnì na pøilákání nových zájemcù o volnoèasový koníèek, zvaný modeláøství. Tomu je pøizpùsoben obsah èasopisu, který

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

LED TRUBICE LED REFLEKTORY LED ŽÁROVKY

LED TRUBICE LED REFLEKTORY LED ŽÁROVKY LED TRUBICE LED REFLEKTORY LED ŽÁROVKY PROÈ PØEMÝŠLET O LED OSVÌTLENÍ? stávající zdroje LED žárovky a záøivky jsou vyrábìny tak aby plnì nahradily stávající žárovky a záøivky. Nízké náklady na provoz a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více