Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednání na úøadì bude pohodlnìjší"

Transkript

1 ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla zavedl Správní øád, který zaèal platit od 1. ledna Pro Dìèíòany ale nejsou zmìny zas tak veliké. Zákon naøizuje øadu vìci, z nichž vìtšina je na mìstském úøadì už léta samozøejmostí. Nový Správní øád se øídí principem, že lidé by mìli být minimálnì zatìžováni povinnostmi pøi vyøizování svých záležitostí na úøadì. Naopak tíha øízení se pøesouvá na úøedníky, vysvìtluje právník Martin Roubalík. V praxi to znamená, že úøady se budou více domlouvat mezi sebou navzájem bez úèasti obèana. Informace, které potøebují, si budou pøedávat èasto elektronicky. Tím se doba øízení mùže podstatnì zkrátit. Koupíte napøíklad pozemek a chcete postavit dùm. Chvíli trvá, než jste zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník, ale vy už mezitím požádáte o stavební povolení. Úøedníci Stavebního úøadu se proto zkontaktují s úøedníky na katastru nemovitostí a oba procesy budou probíhat soubìžnì. Tedy nemìlo by se vám stát, že zažádáte o stavební povolení a úøedník ho odmítne, protože nejste ještì zapsán jako majitel pozemku, vysvìtluje Martin Roubalík. Zákon také novì uvažuje o tom, aby si lidé mohli pøijít na úøad vyøídit své záležitosti i mimo úøední dny. Konkrétnì musíme mít podle nového Správního øádu každý pracovní den pøístupnou pro všechny Podatelnu. To ovšem na našem úøadì není novinka. Nejstarší obyvatelkou Dìèína se v posledním lednovém týdnu stala Berta Šimánková z Horního Oldøichova. Oslavila své 101. narozeniny. Popøát ji pøišel i starosta Vladislav Raška. Vedle kytice dostala oslavenkynì i svùj oblíbený vajeèný koòak. foto: Jan Wetzstein Stejnì tak naši úøedníci po pøedbìžné domluvì pøijímají obèany i jindy než jen v pondìlí a ve støedu, øíká tajemník Jaromír Zajíèek. Všechna mìsta musejí mít také elektronickou úøední desku a podatelnu. Èlovìk na internetových stránkách najde všechny dokumenty, které zároveò visí na klasické úøední desce, nebo odkazy na nì. Tu mìsto už pøedèasem zøídilo na Starostùm menších obcí v okolí jsme také nabídli zveøejòování jejich dokumentù na našich stránkách. Chápeme, že pro malé obce s mnohem menším rozpoètem je zøízení a provozování vlastních stránek drahé, øíká starosta Vladislav Raška. Úøedníci novì musejí dùslednìji pouèit obèana i o jeho právech pøi rùzných správních øízeních a vyjít vstøíc, pokud je chce uplatòovat. Úøedník Vám musí øíct, že máte napøíklad právo nahlédnout do spisu, máte-li na to právo. Pokud toho využijete, nemùže Vám v tom bránit a tøeba odmítnout pøijetí žádosti o nahlédnutí jen proto, že není úøední den, øíká právník. Je to další z vìcí, která pro naše úøedníky není nová. Vždycky jsme se snažili lidem vycházet maximálnì vstøíc a poradit jim, na co v jejich pøípadì mají právo, dodává tajemník úøadu. Pøedstavitelé okolních mìst si veøejnì stìžovali, že novela pøináší mnohem více práce úøedníkùm a zøejmì proto budou muset pøijímat nové pracovní síly. Podle starosty Vladislava Rašky se zatím dìèínský mìstský úøad k nìèemu podobnému nechystá: Snažíme se vše zvládnout svými silami. V tuto chvíli žádné zvyšování stavù neplánujeme. Je nutné se na to dívat z obou stran. Úøedníci budou mít bezesporu více práce, ale lidé budou mít naopak ménì starostí a z úøadu budou odcházet spokojenìjší. Kamerový systém pomohl zachránit lidský život Pøedposlední lednový den zkolaboval v sedm hodin ráno na Mírovém námìstí asi dvacetipìtiletý mladík. První pomoc mu poskytla sestra z dìèínské nemocnice Ilona Jedlièková, která šla okolo. Tím mu pravdìpodobnì zachránila život. Mladíka také okamžitì uvidìli pomocí kamerového systému strážníci. Na místo dorazili bìhem nìkolika desítek sekund a pomáhali pøi poskytování první pomoci. Jejich kolegové zavolali záchranou službu. UPOZORNÌNÍ i formuláøe státní správy Na internetu si mùžete zdarma stáhnout aktuální formuláøe státní správy. U každého formuláøe je uveden odkaz na originální tiskopis a internetové stránky vydávající instituce. Dìèínská kotva bude letos na zámku i na Støelnici Na hlavní èást programu mezinárodního mistrovství Èeské republiky floristù se mùžete pøijít podívat do spoleèenského domu. Zde probìhnou soutìže ve vázání kvìtin v rùzných kategoriích. Slavnostní vyhlášení a závìreèný veèer pak podle starosty Vladislava Rašky budou hostit reprezentaèní prostory v jihozápadním køídle zámku... Støední zahradnická a zemìdìlská škola Libverda pùvodnì chtìla celou soutìž uskuteènit na zámku. Ovšem zdejší prostory nejsou úplnì nejvhodnìjší. Jednak tu není odpovídající velký sál, ale øada menších a navíc se domnívám, že práce mimo jiné se zeminou a vodou se sem pøíliš nehodí. A nemáme tady ani potøebné zázemí pro nìkolikadenní soutìžení. V tisku se objevili informace, že jste rozhodli o pøesunutí soutìže zpátky na Støelnici... V tisku se objeví celá øada zaruèených informací, které nemá zpìtnì cenu komentovat. Diskutoval jsem o všech možnostech pøímo s øeditelem školy Liborem Kuntem. Ten mì ujistil, že navrhované øešení se soutìží na Støelnici a slavnostním veèerem na zámku 10. kvìtna vyhovuje. Slavnost zaène v 17 hodin. Nebude pronájem prostor ve Støelnici pro školu dražší než na zámku? Urèitì ne. Støelnice i zámek patøí mìstu a nic na tom nemìní fakt, že spoleèenský dùm je pronajímán. Ze smlouvy máme zajištìno, že akce, na kterých se spolupodílíme, jsou za režijní nájemné a to je pøípad i Dìèínské kotvy. Dovolujeme si Vám oznámit, že Profesionální www øešení na míru Navrhneme, zrealizujeme a pøedáme komplet. Oslovte nás, za první konzultaci neplatíte nic. E-shopy i s napojením na IS Publikaèní (redakèní) systémy Helpdesková øešení na míru Vše umíme zajistit i na splátky, až na 72 mìsícù bez navýšení Profi øešení hostingu www za 99,- mìsíènì 1GB místa, 10 mailù, neomezený pøenos dat, vlastní administrace... hosting.web2way.cz Jiøí Bräuer, Hana Smolová a David Šašek AK Uniprojekt pøemístili projekèní kanceláø do objektu ul. U Tvrze 1454/2, Dìèín VI - Želenice (sídlo spol. EpaS Dìèín) tel.: , mobil: Zajistíme Vám zpracování komplexní projektové dokumentace novostaveb i rekonstrukcí, vèetnì profesí, propoètu stavebních nákladù a projednání u pøíslušných úøadù.

2 OÈNÍ OPTIKA Masarykovo nám. 2/2, Dìèín I (nad budovou soudu), tel.: , po - pá 8-17 hod. - brýle na poèkání - mìøení zraku - sluneèní brýle Dìèínské sdružení Sluneènice poøádá dvoudenní semináø Klíè k øešení - LOGFRAME 8. až 9. února 2006 v CDS-Sluneènice Pøednáší RNDr. Lubomír Paroha Co je LOGFRAME? Logický rámec pøedstavuje efektivní zpùsob, kterým je možno prezentovat podstatu (jádro) daného projektu èi programu v pøehledné a srozumitelné podobì. V praxi se jedná o vytvoøení logické matice, která zahrnuje veškeré dùležité aspekty a faktory projektu. Logický rámec hraje klíèovou roli v projektovém cyklu. Proè je tomu tak? To vyplývá ze skuteènosti, že Logický rámec je flexibilním nástrojem, který je možné postupnì doplòovat pøi realizaci dílèích fází projektu. Význam Logframe spoèívá v jeho schopnosti poskytnout na minimálním prostoru hlavní informace o projektu... Pøihlášky adresujte a o další informace žádejte: tel.: , Jiøího z Podìbrad E 34 Dìèín IV (smìr Krásný Studenec) tel./fax: provozní doba: po - pá sobota NABÍZÍME VELKÝ VÝBÌR DLAŽEB, OBKLADÙ A STAVEBNÍHO MATERIÁLU s.r.o. Jana Hrdlièková - vrtané obruby - pouzdra, øetízky - divadelní kukátka TØÍDÌNÍ SKLA TØÍDÌNÍ SKLA Sklo bylo historicky první komoditou, která se u nás zaèala sbírat. Veškeré sklo mùžete odložit na stanovištích tøídìného odpadu do zelené nádoby. Do tìchto nádob se dává sklo barevné i èiré. V posledních letech však vzrùstá zájem skláren o vytøídìné sklo, tak se již v nìkterých mìstech objevují nádoby pouze na èiré sklo. Do zelených kontejnerù lze odkládat: sklenìné lahve od nápojù bez kovových èi plastových uzávìrù, èisté zavaøovací sklenice, velké sklenìné støepy a tabulové sklo. Do zelených kontejnerù v žádném pøípadì neodkládejte: zrcadla, drátìné sklo, keramiku, porcelán, žárovky, záøivky, výbojky, kameninu, televizní obrazovky a automobilová skla. Kontejnery na sklo se zpravidla vyvážejí jednou za 14 dní. Hmotnost obsahu 1100 litrového kontejneru se pohybuje okolo 130 kg. Svozové firmy sklo dále netøídí, pouze z nìj vybírají nejvìtší neèistoty a skladují ho ve velkokapacitních kontejnerech. Sebrané sklo se následnì pøeváží na speciální tøídící linky, které upravují sklo podle potøeb skláren. Na lince se sklo nejprve ruènì zbaví velkých pøímìsí. Poté se nadrtí a dopravuje po pásu k laserovým èidlùm, kde se každý støep prosvítí a pokud støep nelze prosvítit, nejedná se o sklo a proudem vzduchu se tato neèistota odfoukne pryè z pásu. Pro sklárny je pak pøipravena sklenìná dr požadovaných parametrù. Z vytøídìného skla se opìt vyrábìjí sklenìné výrobky. Recyklací skla se dá ušetøit pøes devadesát procent energie oproti výrobì z pøírodních zdrojù, jejichž tìžba narušuje krajinu. Recyklace skla je teoreticky neomezená, ale pro speciální výroby se používá vìtší podíl primárních surovin. V Dìèínì se sklo tøídí do zelených nádob se spodním výsypem o objemu litrù nebo litrù. V souèasné dobì se poèet stanoviš rozšiøuje, po ukonèení akce bude ve mìstì 202 kontejnerù na sklo. Odpad, který je svážen Technickými službami a. s., je dále pøedáván spoleènosti Mostecké odpady s. r. o., odkud je po dotøídìní transportován k dalšímu zpracování do skláren. V pøíštím èlánku se budeme vìnovat tøídìní plastù. Pøedstavujeme: MŠ Máchovo námìstí Mateøská škola je umístìna v budovì Základní školy Máchovo námìstí jako samostatná jednotka s vlastním vchodem, a je po celkové rekonstrukci, která byla provedena v letech Chodby školky vítají návštìvníka výzdobou, na které se podílely samy dìti. Mateøská škola má tøi tøídy, poèet dìtí zapsaných do tøíd je 26. Dìti jsou rozdìleny do tøí smíšených tøíd tak, aby si byly dìti vìkovì blíž. Dvì tøídy navštìvují dìti ètyø až šestileté a jedna tøída je pro dìti tøí až ètyøleté. Uèitelky mateøské školy jsou plnì kvalifikované a své znalosti si rozšiøují na semináøích v rámci vzdìlávání uèitelek mateøských škol.velký dùraz je kladen na vzájemnou spolupráci školy a rodiny. Školka podporuje u dìtí zdravý rozvoj, sebevìdomí a sebepoznávání. Dìti se uèí toleranci, soucítìní a vzájemné pomoci. Hravou formou se pøipravují na vstup do základní školy. U školky se nachází menší zahrada s prùlezkami a pískovištìm, která poskytuje dìtem prostor pro hry jak v létì, tak v zimì.školka se nachází v centru mìsta, tato poloha nám umožòuje velice pestrou nabídku na vycházky. Dìti pøi vycházkách zavítají do lesoparku na Pastýøské stìnì, do lesoparku na Letné nad pískovnou, využíváme též zahrady u DDM na Letné. Autobusem vyjíždìjí na menší výlety do Rùžové zahrady, krmit labutì na Zámecký rybník, na Letnou, do Horního Oldøichova, na Škrabky, na Jalùvèí, do Malšovic. Na tìchto výletech se seznamují s historií a krásami našeho mìsta.ve školce se o nápravu øeèi stará paní uèitelka ve spolupráci s klinickými logopedkami. Dìti se mohou pøihlásit do nìkolika kroužkù, kde se zdokonalují ve svých znalostech- Šikovné ruce, Flétnièka a Sportovní kroužek, který využívá tìlocviènu základní školy. Ve školce se po celý rok stále nìco dìje. Pro dìti jsou poøádány akce jako jsou Mikuláš nadìluje, vánoèní besídka, krmení zvíøátek v lese, karneval, louèení se zimou, èistìní studánky, èistìní lesa, velikonoèní zajíèek, besídka pro maminky, Den dìtí plný soutìží, Olympiáda školky, Olympiáda mateøských škol, výlet celé školky s opékáním vuøtù, louèení s pøedškoláky. Velice dobrá je spolupráce se Základní školou Máchovo námìstí, prvòáèci navštìvují naši školku a ukazují dìtem, co se již ve škole nauèili a naopak dìti z mateøské školy navštìvují školáky. Dìti z mateøské školy velice dobøe zvládají pøedplavecký výcvik, poøádaný DC - Relax. Navštìvujeme též Mìstskou knihovnu, kde se dìti seznamují s knihou a pohádkovými hrdiny. Naši školku témìø každý mìsíc navštìvuje Pohádka, dìti navazují kontakt s úèinkujícími, zapojují se do pøedstavení a osahají si velmi zajímavì ztvárnìné postavièky pohádek. V budovì školky se nachází též školní jídelna, kde vaøí dvì paní kuchaøky. Strava je velice chutná a pestrá, odpovídá zásadám správné výživy, dodržujeme pitný režim dìtí, dennì je dostatek ovoce a zeleniny. Pøijïte mezi nás a bude vám s námi dobøe. Alena Zemanová, øeditelka

3 Perlièky o dìèínském divadle - držitelùm prùkazù ZTP divadlo poskytuje slevy na všechna pøedstavení. Do pøedních øad hledištì i do Komorního sálu je bezbariérový pøístup. Pro vozíèkáøe rezervuje místa do deseti dnù po zahájení pøedprodeje vstupenek. Hledištì je vybaveno bezdrátovým naslouchacím zaøízením pro návštìvníky s lehèím a støedním sluchovým postižením. - na poèátku 20. století na místì dnešního divadla stálo varieté. Nový majitel G. F. Pilz pøístavbou jevištì a provazištì roku 1918 rozšíøil možnosti využití sálu: vedle varietních a taneèních produkcí se zde také promítaly filmy a hrálo divadlo. Hostovaly zde nìmecké a èeské soubory, a to jak èinoherní, tak rovnìž operní. - hledistì má kapacitu 424 míst k sezení (pøízemí 266, první balkon 69, druhý balkon 81, lóže 8) - bìhem letních prázdnin dojde pravdìpodobnì k výmìnì sedadel v hledišti a kobercù v hledišti a ve foyer. Vše bude mìsto stát zhruba 4 miliony korun vèetnì danì. Staré sedaèky jsou i pøes rùzné opravy rozvrzané a diváky ruší pøi pøedstavení. - divadlo má stále více pøedplatitelù. V souèasné dobì je jich 1088 v nìkolika rùzných skupinách, hlavní výhoda pøedplatného spoèívá pøedevším v jistotì, že se na pøedstavení dostanete a nezanedbatelná je i celková sleva, která za celou sezonu èiní až 25%. - každým rokem stoupá poøizovací cena jednotlivých pøedstavení. Bìhem tøí let se zvedla o polovinu. Jedno pøedstavení tak divadlo stojí od do Pøesto ceny vstupenek vzrostly jen mírnì.. Hospodaøení divadla bylo loni úspìšné Dìèínské divadlo si podle výsledkù hospodaøení vydìlá na všechna pøedstavení. Náklady na provoz, údržbu budovy a pracovníky musí pomocí dotace platit mìsto. Myslím, že je to výborný výsledek. Sobìstaènost pøíspìvkové organizace nad 40% není pøi našem zachování kvality a jisté exkluzivity až tak bìžné èíslo, øíká øeditel Petr Michálek. Pøesto poznamenává, že rozjezd letošní sezóny byl pøece jen o nìco pomalejší. Do návštìvnosti zasáhl fenomén reality show. V Praze napøíklad divadla rušila sobotní pøedstavení, protože v tom termínu mìli VyVolení duel. Tak razantnì jsme naštìstí reagovat nemuseli, navíc brzy se vše dostalo do normálu. Øada pøedstaveních je vyprodaná a výraznì nám pomáhají i sponzoøi, v èele s generálním partnerem, firmou Bohemia Cargo s.r.o., uzavírá meziroèní bilanci øeditel divadla. MÌSTSKÉ DIVADLO i prodeje vstupenek web: telefon: Pokladna je pøímo v budovì divadla (Teplická 75, Dìèín) a je otevøena každý všední den od do a hodinu pøed každým pøedstavením. Pøedprodej i v Cestovní agentuøe ALOHA (Tyršova 1, Dìèín 1) po - pá so Chystá se festival Studenti sobì Na jaøe zažije Dìèín unikátní pøedstavení Vstupenky do divadla koupíte na internetu Dìèínské divadlo prodává od sezony 2005/2006 vstupenky i pøes internet. Systém je opravdu jednoduchý. Na našich internetových stránkách si kliknete pøímo na pøedstavení, které Vás zajímá. Po vyplnìní registrace vstoupíte do virtuálního sálu a uvidíte, která místa jsou ještì volná. A pak už jen vyberete to, na kterém chcete sedìt, vysvìtluje øeditel divadla Petr Michálek. Rezervace je platná po tøi dny a lístky si mùže zájemce koupit v pøedprodejích divadla nebo si je nechat poslat na dobírku. Po uplynutí 72 dvou hodin od rezervace se vstupenky vrací zpátky do prodeje. Mìstské divadlo Dìèín øeší již delší dobu problém obnovy podlahy jevištì divadla. V tuto chvíli zakrývá ztrouchnivìlá prkna pomìrnì nevzhledný koberec. Radìji bychom døevìnou podlahu, pøece jen - v divadle by mìly být prkna, co znamenají svìt. Poprosil jsem proto vedení Evropské obchodní akademie o pomoc, a to nám vyšlo vstøíc., øíká øeditel Petr Michálek. Studentský tým tøetího roèníku tento projekt øeší v rámci výuky jako problém fiktivní firmy a projektového øízení. Studenti pøišli s nápadem uspoøádat festival studentských divadelních pøedstavení. Peníze vybrané na vstupném by posloužili divadlu. Použilo by je jako základ pro 400 tisícovou investici do nové podlahy. Do festivalu Studenti sobì se mohou zapojit všechny školy v Dìèínì, a to jak základní, tak støední. Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Jiøí Šulce a starosty Dìèína Vladislava Rašky. Patronem projektu je herec pražského Divadla Pod Palmovkou Jan Révai. Jednáme také o úèasti ministra kultury Vítìzslava Jandáka, dodává øeditel divadla. Bližší informace bude brzy možné získat na webech Mìstského divadla a Evropské obchodní akademie. Divadlo Pod Palmovkou slaví sto let a Dìèín bude slavit s ním. Bìhem 2 dnù tu pražské divadlo sehraje dvì pøedstavení. První se jmenuje Konkurenti. Dìèínští diváci ho budou moci vidìt jako úplnì první v naší republice. Bude to pøedpremiéra nebo chcete-li takzvaná veøejná generálka, vysvìtluje øeditel divadla Petr Michálek. Druhé pøedstavení Skvrny na slunci bude mimopražskou premiérou. Hlavní roli v nìm hraje známý herec Jan Revai. Jedineèný veèer nabízí 24. února i projekt Jaroslav a Miroslav. Herec - improvizátor Jaroslav Dušek a hudebník, kontrabasista, svìtoobèan Miroslav Vitouš promísí své slovnì - pohybovì - zvukovì - hudební propletence se svìtelnými víry Viktora Zborníka. V dobì uzávìrky tohoto zpravodaje je už prakticky vyprodáno. Tímto prodejem nezískáte žádné slevy, jako to bývá u jiných kulturních akcí. Máte ale jistotu, že budete sedìt, kde si vyberete. Do pøedprodeje jdou vstupenky mìsíc pøed pøedstavením a èasto bývají po pár dnech vyprodané, øíká øeditel. Náklady na nový systém zaplatil divadlu dìèínský podnikatel Aleš Klaudy. Bylo to pøes 45 tisíc korun a chtìli bychom mu touto cestou podìkovat, dodává Petr Michálek. Fanoušci divadla mají navíc možnost zaregistrovat se na internetových stránkách a dostávat novinky o dìní v divadle pøímo na svùj mail. Toho už využilo více než 530 lidí. Na Karneval s ÈT4 pøichází dvakrát více sportu Èeská televize pøichází s novým èistì sportovním programem ÈT 4 Sport. Kdy a kde jej najdou klienti Karnevalu se ptáme provozního øeditele oblasti Petra Hechtera? 4.program Èeské televize nasazujeme na vìtšinì sítí ihned se zahájením vysílání, tedy 9.února. Ostrý start programu je 10.února, to už ale musíme vysílat. Vždy zaèíná zimní Olympiáda.. ÈT4 Sport bude dostupná v nabídce MINI na PROMO kanále a také v plné formì v nabídce KOMPLET. Na severu Èech ÈT4 nahradí zpravodajský program 24.CZ. ÈT4 bude také dostupná v nabídce digitální kabelové televize, pøímo v nabídce Digi MINI. Takže v plném formátu bude ÈT4 pouze ve vyšší nabídce KOMPLET? V tuto chvíli ano. Dùležitìjší bylo pøinést ÈT4 rychle a na souèasnou pozici, kterou již mají klienti naladìnou. Klienti se musí 10.února dívat a ne zbyteènì ladit televize a nový program hledat. Po zavedení programu a s dalšími zmìnami programové nabídky zvážíme zaøazení ÈT4 na novou pozici. Øíkáte dvakrát více sportu. Pøináší Karneval nìjaké další sportovní programy? Dvakrát více sportu je heslo Èeské televize. Ta má samozøejmì na mysli, že Olympiádu uvidí diváci na dvou programech, ÈT 2 a ÈT 4 Sport. Na Karnevalu bude navíc Olympiáda dostupná také na Eurosportu (24 hodin dennì a 100% èesky), navíc také na nìmeckém druhém programu ZDF. Klienti s digitální nabídkou mají navíc k dispozici slovenskou dvojku a další dva olympijské programy, èásteènì komentované do nìmèiny. Co uvidíme na ÈT4 po olympiádì? Urèitì velkou porci domácího sportu, od fotbalu a hokeje, ligy basketbalu, odbíjené a házené, po ménì prezentované sporty. Nebude chybìt ani pohled na nejlepší výkony našich reprezentantù v zahranièí a sportovní zpravodajství. Kdy zaène Karneval vysílat digitálnì, v tisku se objevilo datum 1.12 Náš zámìr bylo spustit digitální vysílání ještì pøed Vánocemi. Dùležitìjší ale bylo zvládnout vìtší množství objednávek stávajících služeb kabelové televize a internetu, než s pompou zahajovat nové služby. Pøednìjší je urèitì dobrý standard služeb pro souèasné klienty. Kdy se tedy doèkáme digitálu od Karnevalu? Na pøelomu prosince a ledna jsme ke klientùm umístili první tisícovku digitálních pøijímaèù. Od února se urèitì doèkají zájemci v celém severoèeském regionu. Je ale zapotøebí zdùraznit, že stávající vysílání kabelové televize nekonèí. Digitál je ideálním doplnìním pro klienty hledající více možností, nové programy a velmi kvalitní vysílání. Mùžete prozradit konkrétní cenovou nabídku? Není tajemstvím, že vìtšinou nové kabelové programy budou nabízeny v nìkolika balíècích s cenou od 100 Kè mìsíènì. Klient si bude moci více vybírat. Mùže si napøíklad kombinovat èistì sportovní programy s novými dokumentárními kanály nebo si objednat HBO pouze k nabídce MINI. Další výhodou digitálu je zcela nekompromisní obrazová kvalita srovnatelná s DVD a výbìr z nìkolika jazykù. A teï nìco málo o Internetu. Po Èeském Telecomu také oznamujete nové a vyšší pøístupové rychlosti. Proè tak èiníte až pod tlakem konkurence? Netlaèí nás konkurence. Náš Internet je i po oznámení Telecomu rychlý a rychlost je pøitom garantována. U nás si nehrajeme na sdílení, tzv. agregaci. Ale vývoj jde kupøedu. Nebudeme upravovat rychlosti na úroveò jiných firem, ukážeme jim záda. Máme v kabelu velké výhody a je èas je využít. Jaký má Internet od Karnevalu výhody obecnì? Hlavní výhody Internetu od Karnevalu by se daly shrnout do 4 jednoduchých ale velmi dùležitých bodù: * žádné dlouhodobé smlouvy * žádné zálohy a platby pøedem * žádný risk, 30ti denní garance vrácení penìz * a pøedevším opravdu rychlý Internet. Dìkujeme za rozhovor. Kontakt Centrum Karnevalu , Neèekejte, bavte se!

4 Zastupitelstvo mìsta 19. ledna rozhodlo - o uzavøení smlouvy na rok 2006 o poskytnutí dotace korun spoleènosti Kinematograf bratøí Èadíkù - o uzavøení smlouvy na rok 2006 o poskytnutí dotace na provozování Zimního stadionu pro HC Dìèín v pøedloženém znìní. - uzavøít Dohodu o vytvoøení spoleèného školského obvodu s obcí Rùžová - poskytnout dar - kamennou sochu maršála P.S. Rybalka Nadaci pozemního vojska AÈR, Vrané nad Vltavou pro expozici vojenského muzea Na demarkaèní linii v Rokycanech. vydalo - obecnì závaznou vyhlášku mìsta Dìèín è. 1/2006 o znaku a vlajce mìsta Dìèín. schválilo - odpis následujících investic: PD Centrální sbìrný dvùr Benešovská ,- Kè PD Rekonstrukce a nástavba dìtského odd. Nemocnice Dìèín ,- Kè PD Øadové garáže Želenice Rokycanova ul., Dìèín VI ,- Kè PD Buòky pro postižené povodnìmi ,- Kè Držitel certifikátu ISO 9001 pro stavby a svaøování nabízí: - kurzy, zkoušky, periody sváøeèù, pájeèù kovù a plastù (ANB, ITI, ÈSSP) - školení øidièù referentských vozidel - školení obsluhy plynových kotelen - izolatérské kurzy a zkoušky - školení pro železáøe a betonáøe ESK Group CZ, Folknáøská 21, Dìèín tel.: Sociální služby v Dìèínì budou efektivnìjší V Dìèínì bude lépe postaráno o rodiny s dìtmi, zdravotnì postižené, dùchodce, nezamìstnané nebo lidi v tìžké životní situaci. Mìsto získalo dotaci 830 tisíc korun od Evropské unie na vypracování takzvaného Komunitního plánu sociálních služeb. Na jeho základì se rùzné neziskové organizace, které poskytují sociální služby, nauèí spolupracovat a navíc mohou vzniknout nové služby, které Dìèíòané nutnì potøebují. Podle manažerky projektu Dagmar Vávrové komunitní plán má pomoci zajistit pro obèany mìsta co nejkvalitnìjší služby za co nejménì penìz, dostupné pro všechny. Koho se projekt týká? Ve svém dùsledku zasáhne vìtšinu obyvatel Dìèína. Samozøejmì pokud budou chtít služby využívat nebo budou potøebovat pomoc. Mamince na mateøské nebo nezamìstnanému, kteøí se zavøou doma a nebudou chtít nikam zajít, nepomùžeme. Ve mìstì je teï pøes tøicet organizací, které poskytují sociální služby. Jedná se vìtšinou o obèanská sdružení nebo církevní organizace. Spektrum služeb je široké, ale zatím všechny vznikaly víceménì spontánnì a nefungovaly provázanì. Když k nim pøišli lidé, mnohdy jim pomohl pouze èásteènì v jejich problému a už nedokázal poradit, kam musí ještì zajít, aby vyøešili i své ostatní potíže. Co je tedy smyslem? Nauèit organizace spolu mluvit? To je jen malá èást celého projektu. Budeme pracovat na základì zkušeností z Anglie, kde komunitní plánování již úspìšnì funguje. Jde pøedevším o to zjistit, co lidé v Dìèínì potøebují a vytvoøit jim ideální podmínky pro zaèlenìní do bìžného života. Lidé si èasto myslí, že sociální projekty se týkají jen chudých nebo postižených, ale to je velký omyl. Napøíklad chceme pomoci rodinám s dìtmi. V našem pøedbìžném prùzkumu jsme zjistili, že v Dìèínì neexistuje hlídání dìtí v odpoledních nebo veèerních hodinách. Rodièe tak nemají šanci jednou za èas vyrazit tøeba do kina, na ples nebo si jít jen zacvièit a musejí zùstávat doma. My teï chceme i pomocí dotací organizacím podobnou službu zajistit. Co dalšího v Dìèínì chybí? Nutnì bychom potøebovali napøíklad centrum po menšiny. Dìti ze sociálnì slabých rodin tráví svùj volný èas na ulici a divoèí. Tomu by mohlo zabránit centrum, kde by pro nì byly rùzné kroužky a aktivity. Kdyby se sem nauèily chodit dìti, jistì by za èas pøivedly i rodièe. Konaly by se tu rùzné kulturní akce a poradenství nejen pro menšiny. Lidé by se potkávali, poznávali a uèili se žít ve spoleènosti bez konfliktù. Jaká je tedy nejbližší budoucnost? Teï jsme dostali dotaci, k tomu pøibudou v menší míøe peníze z mìstského i státního rozpoètu. Budou nám sloužit jako základ pro dvouletou práci. V první fázi se scházeli zástupci jednotlivých organizací. Vytvoøíme plán, který bude mapovat poskytované sociální služby a navrhovat zmìny nebo vznik nových. Až bude hotový, tedy zhruba na jaøe, chceme, aby se k nìmu vyjádøili sami Dìèíòané. Potøebujeme vìdìt, jaké služby jim tu chybí a s jakými jsou spokojení. Plán pak bude vodítkem napøíklad pøi udìlování dotací od mìsta. A druhý rok? Pøipravujeme vydání brožurky "Prùvodce hendikepovaného obèana". Bude obsahovat vše, co ke svému životu potøebuje postižený èlovìk od pøedškolního vìku až do stáøí. Mìla by pro nì být prùvodcem po Dìèínì, poradit, kde jim pomohou napøíklad pøi hledání práce, kde seženou peèovatelku nebo kde se mohou pobavit se stejnì postiženými apod. Dìkuji za rozhovor Další informace o komunitním plánování najdete na Rada mìsta Dìèína 17. ledna doporuèila - zastupitelstvu mìsta schválit smlouvy o poskytnutí dotace pro: 1) provozovatele péèe o dítì do tøí let vìku v denním režimu 2)sdružení pro provoz Dìtského stacionáøe Dìèín, o. s. 3)POPSI o. s. - Program obèanské pomoci a sociální intervence, rodinu a mezilidské vztahy - krizová poradna - po projednání návrhu smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2006, urèené HC Dìèín na provozování Zimního stadionu doporuèuje zastupitelstvu mìsta schválit smlouvu o poskytnutí dotace pro rok 2006 ve výši (z toho do a do ) - zastupitelstvu mìsta rozhodnout o poskytnutí vìcného daru - kamenné sochy maršála P. S. Rybalka - Nadaci pozemního vojska AÈR pro expozici vojenského muzea Na demarkaèní linii v Rokycanech. DEJTE SVÉ TVÁŘI IMAGE - LÉPE VIDĚT ZNAMENÁ LÉPE ŽÍT Formánková & syn VYŠETŘENÍ ZRAKU Masarykovo nám. 193/20, Děčín I (Najdete nás mezi ČSOB a Komerční bankou!) tel./fax: po-pá: UNIKÁTNÍ MULTIMEDIÁLNÍ PORADCE ŠIROKÝ VÝBĚR OPTIK ZBOŽÍ ZHOTOVENÍ BRÝLÍ I NA PŘEDPIS OPTIK - SERVIS schválila - projednala požadavek na nákup dopravních automobilù pro JSDH Dìèín III Staré Mìsto a JSDH Dìèín XI Horní Žleb za použití dotace Ministerstva vnitra, generálního øeditelství HZS ÈR na nákup dvou dopravních automobilù, každý v cenì do 1 mil. Kè a povìøuje vedoucího odboru místního hospodáøství a majetku mìsta jednáním s Ministerstvem vnitra - generálním øeditelstvím Hasièského záchranného sboru Èeské republiky. vyala na vìdomí - informaci, týkající se žádosti Nemocnice Dìèín o zakoupení dalšího pøístroje pro rentgenologické pracovištì povìøila - po projednání možnosti odkoupení areálu spoleènosti ÈETRANS a. s. Dìèín - Malšovice druhého místostarostu Václava Lešanovského zahájit v této záležitosti jednání Dotazy obèanù Dotazy obèanù Proè mohou jezdit mìstskou hromadnou dopravou zadarmo pouze lidé starší 70 let? Je mi 65 let, jsem dùchodce. Mùj zdravotní stav mi nedovolí chodit pìšky a za prùkazku zaplatím nemalou èástku. Novotný K. Mìsto Dìèín pøistoupilo k bezplatné mìstské hromadné dopravì pro obèany nad 70 let po posouzení zkušeností z jiných mìst. Stejné pravidlo platí napøíklad v Ústí nad Labem a nebo v našem hlavním mìstì. Uznávám, že zvýhodnìní jedné kategorie obèanù oproti jiné je vždy z urèitého pohledu nespravedlivé. Objevují se argumenty, že mezi lidmi nad 70 let jsou i ti, kteøí si plné jízdné mohou dovolit. Na druhou stranu mi píší mladší lidé, kteøí na jízdenku nemají dost penìz. Ještì pøed ètyømi lety museli více èi ménì platit všichni Dìèané bez výjimky. My jsme se rozhodli vyjít vstøíc tìm nejstarším a bohužel bylo nutné nastavit pevnou hranici, odkdy budou výhody platit. Rozhodnì to ale nemusí být definitivní øešení. O vaší pøipomínce budeme diskutovat a zvážíme pøípadné zmìny. Vladislav Raška, starosta Kdo má na starosti úklid chodníkù pøed soukromými domy? V tìchto dnech nelze vstoupit bez ohrožení zdraví napø. chodníky na ul. Na Stráni pøed èp. 1, 5 a 9. Tito majitelé je nechávají bez povšimnutí a chodci jsou nuceni chodit po dost úzké vozovce. MULTIMEDIÁLNÍ PORADCE Kontroluje èi sankcionuje toto nìkdo nebo to musí dojít až tak daleko, že se nìkdo na chodníku pøizabije a pak se zjedná náprava? J. Jelínková Vlastník nemovitosti, která v zastavìném území mìsta hranièí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž pøíèinou byla závada ve schùdnosti na pøilehlém chodníku, která vznikla zneèištìním, náledím nebo snìhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit - u závady zpùsobené povìtrnostními situacemi a jejich dùsledky takovou závadu zmírnit. Dohled nad dodržováním této obecnì závazné vyhlášky provádí mìstská policie a oddìlení dopravy. Pokud nevíte, kdo je vlastníkem nemovitosti, zavolejte na èíslo 156, tedy mìstskou policii, která záležitost prošetøí, vlastníka zjistí a následnì i vyzve k odstranìní závady. Tomáš Martinèek, Odbor místního hospodáøství a majetku mìsta

5 Minikalendáø kampanì 30 dní pro neziskovky v Dìèínì února Galerie Na Schodech - Mìstská knihovna Dìèín: CO JE TO NNO Pokud se chcete dozvìdìt více o tom, co je to NNO (nevládní nezisková organizace), navštivte bìhem února galerii Na Schodech v Mìstské knihovnì Dìèín. Dozvíte se jak založit vlastní sdružení, co Vám mùže pøinést èlenství v neziskovce, èím neziskovky prospívají spoleènosti a mnoho dalších zajímavých informací února Foyer kina Snìžník: PREZENTAÈNÍ VÝSTAVA DÌÈÍNSKÝCH NEZISKOVEK Nejaktivnìjší dìèínské neziskovky (sdružení, spolky, kluby...) v oblasti sociální pomoci, kultury, sportu, dìtských èinností, životního prostøedí, atd. se budou prezentovat slovem a obrazem ve foyer kina Snìžník. Pokud si chcete více užívat života, pøijïte si vybrat z bohaté nabídky možností února Klubovna CDS-SLUNEÈNICE: KLÍÈ K ØEŠENÍ: LOG FRAME Pochopení tvorby takzvaného logického rámce patøí k základním dovednostem každého, kdo chce úspìšnì žádat o peníze z vìtších projektù (napø. strukturální fondy EU). Logický rámec je však dùležitou pomùckou i pro organizátory velkých akcí nebo pro manažery organizací. Pro zájemce z neziskovek poøádá sdružení Sluneènice tento dvoudenní semináø vìnovaný problematice log frame ZDARMA! (Podrobné informace žádejte ne tel.: , M. Zíka). 9. února Velký sál dìèínského zámku od hodin POSTAVY Z DÁVNÝCH ÈASÙ Sdružení Iniciativa pro dìèínský zámek vás zve na pøednášku Hany Slavíèkové a Lubomíra Sršnì o unikátním objevu obrazové galerie rytíøù z Bünau, pocházející z dìèínského zámku. Dìèínská mìstská policie má nové internetové stránky 11. února Music club Palermo od hodin: KONCERT PRO NEZISKOVKY: VEGA & Jack si udìlat hraèku Pecka loòské Zámecké Kramle kapela VEGA (mentálnì postižení hudebníci z ÚSP Skalice u Litomìøic) rozbalí opìt svùj nekompromisní rock skalických orlù. Druhou kapelku JSUH (stálici místní scény) není tøeba pøedstavovat, jen dodejme, že na zde zastupuje sdružení nazvané 1. hudební spolek v Dìèínì. 15. února Malý sál Mìstské knihovny Dìèín od hodin: ZDROJ - ropný thriller s prvky tragikomedie Veøejná projekce nového èeského dokumentu, který poukazuje na tragickou skuteènost: na nièení moøe, politický teror, nezákonné vyvlastòování, prohlubování hospodáøské krize a rozrùstání korupce pøispívá ze svých daní každý z nás. Film Martina Mareèka a Martina Skalského, který získal ocenìní na pìti mezinárodních festivalech. Úterý 21. února Malý sál Mìstské knihovny v Dìèínì od hodin: CYKLOworkshop Jezdit na kole po Dìèínì je o strach. Co je možné udìlat pro to, aby tato kultovní vìta pøestala platit? Dìèínská poboèka sdružení Arnika zve všechny pøíznivce cyklistiky na workshop o budoucnosti cyklostezek v našem mìstì. Pozvání pøijal též Ivan Lejèar, zpracovatel studie cyklotras pro Dìèín a další hosté. Pøijïte (pøijeïte) vyjádøit svùj názor! 23. února Malý sál Mìstské knihovny Dìèín od hodin: NA SLOVÍÈKO SE STAROSTOU První posezení zástupcù dìèínských neziskovek se starostou Dìèína Vladislavem Raškou se konalo loni v únoru. Tentokrát je pøislíbena širší úèast reprezentace Mìsta Dìèín a odborù MìÚ Dìèín. Pojïme opìt hodnotit, co se po roce 2005 zmìnilo a ptát se, jak mùže Mìsto Dìèín neziskovkám v roce 2006 pomoci, proè se na kulturu dává mnohem ménì penìz, než na sport, jak je možné zlepšit komunikaci... Zváni jsou srdeènì zástupci všech dìèínských neziskovek! Stránky mapují veškerou práci strážníkù a navíc radí, jak se zachovat, abyste neporušili zákon nebo vyhlášku. Nové stránky napøíklad obsahují dùležité zákony a nebo vyhlášky. Naše pùvodní stránky byly zastaralé a lidem nedávaly pøíliš možností zjistit si více informací o mìstské policii. To byl hlavní dùvod pro jsme se rozhodli pro zmìnu. Stránky navíc pravidelnì aktualizujeme, øíká øeditel Marcel Horák. Najdete tu i podrobnosti k umístìní všech 11 kamer mìstské policie nebo pøehled pøípadu, které v strážníci øešili v minulých dnech. Do budoucna by se na stránkách mohlo objevit i diskusní fórum února Klubovna CDS-SLUNEÈNICE (Hudeèkova 1) od hodin: MEXIKO - TONOUCÍ KULTURA Dìèínsko-brnìnský cestovatel Milan Jána nás prostøednictvím poutavého diapásma seznámí s velice zajímavou zemí plnou kulturních i pøírodních protikladù. Mexiko ležící uprostøed amerického kontinentu poskytuje mnohá svìdectví o rozkvìtu a úpadku jedné z nejzajímavìjších dávných civilizací, jejíž ozvìny se nesou až k dnešku. Kino Snìžník Program na prosinec Promítáme od a 20.00, v pondìlí od SKLAPNI A ZASTØEL MÌ LOVCI DINOSAURÙ DÙKAZ NOC S NABROUŠENOU BØITVOU FILMOVÝ KLUB v hod DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY KDYBY... ( IF...) KØIŽNÍK POTÌMKIN DÌTSKÁ PØEDSTAVENÍ v hod KAMARÁD KAPØÍKÙ BABIÈKA VYPRÁVÍ POHÁDKU KRÁL A SKØÍTEK Pojïte fandit na hokej!!! HC Dìèín ètvrtek od HC Dìèín HC Vrchlabí Hokejový ples HC Dìèín se koná dne v SD Støelnice od 20 hod.

6 Tržní ulice je novì jednosmìrná. Øidièi musejí být v tomto místì opatrní, na nové znaèení si mnozí ještì nezvykli. Do Tržní ulice nemohou odboèit vpravo ani z Thomayerovy ulice. Stejnì tak Divišova ulice je jednosmìrná. Dá se projet jen z Teplické ulice smìrem na Mírové námìstí. Zjednosmìrnìní pomùže k lepší prùjezdnosti a parkování. V únoru bude zjednosmìrnìna i Sládkova ulice v úseku od sportovní basketbalové haly smìrem ke spoleèenskému domu Støelnice. Dìèín se zøejmì stane statutárním mìstem Dìèín se zøejmì stane statutárním mìstem. Novelu zákona o obcích odsouhlasili poslanci a musí ještì projít senátem a získat podpis presidenta. Samotný život ve mìstì to nijak zásadnì neovlivní. Nejviditelnìjší zmìna bude pøejmenování mìstského úøadu na magistrát a ze starosty bude primátor. Je to pøedevším o spoleèenské prestiži samotného Dìèína, který si svojí velikostí, infrastrukturou, historickým a souèasným významem zaèlenìní do spoleènosti èeských mìst se zvláštním postavením urèitì zaslouží. Zmìna nepøinese nárùst administrativy, nebudeme zvyšovat poèty úøedníkù a neplánujeme mìsto rozdìlit na mìstské èásti, konstatuje starosta Vladislav Raška. SPEI TAŽNÁ ZAØÍZENÍ Prùzkum pùdy Na území Dìèína se na jaøe bude konat prùzkum pùdy. Odborníci budou pøedevším mapovat její využití. Prùzkum probíhá ve všech zemích Evropské unie. V naší republice šetøení provádìjí pracovníci firmy Geodis Brno. Prosíme vlastníky pùdy, aby byli tolerantní k zemìmìøièùm a nebránili jim vstupu na pozemek, øíká Jiøí Hykš, vedoucí odboru životního prostøedí. Zemìmìøièi se budou pohybovat v terénu s pøíslušnou akreditací a do získaných dat nebudou zahrnuty žádné informace o vlastnících. Jde pouze o získání údajù o zpùsobu využívání pùdy a jejího krytu. Prùzkum zaène v bøeznu a potrvá do konce èervna. INZERCE - ZPRAVODAJ tel.: ; gsm: TLUMIÈE PÉROVÁNÍ sortiment široký sortiment pracovních rukavic široký sortiment pracovních oděvů pracovní i vycházková obuv vše pro ochranu zraku, sluchu, hlavy pomůcky pro ochranu dýchacích orgánů (respirátory, filtry, polomasky) úklidové prostředky doplňkové zboží velký výběr vycházkových ponožek konfekce (trička, mikiny, bundy...) atd. Živnostenský úøad zlepšuje služby Dìèínský živnostenský úøad má nový informaèní systém, který v budoucnu obyvatelùm mìsta výraznì usnadní vyøizování všech žádostí a formalit. Odborníci ho spustili 23. ledna. Živnostenský úøad se stane centrálním, a tak budou žadatelé mít možnost vyøídit všechny své záležitosti na jednom místì a nebudou muset objíždìt jednotlivé úøady, vysvìtluje Vladimíra Holeèková, vedoucí živnostenského úøadu. V rámci pøechodu na tento nový program bylo nutno omezit na pøechodnou dobu naši èinnost a stejnì tak museli naši pracovníci absolvovat školení, bìhem kterého se nauèili tento program používat, dodala vedoucí oddìlení. s.r.o. i PORTÁL VEØ. SPRÁVY Na Portálu veøejné správy najdete napøíklad podrobnosti k daòovému pøiznání, návody na získání státního pøíspìvku nebo vysvìtlení, jak naložit s autovrakem a která povolení potøebujete k pokácení stromu. Internetové stránky jsou èasto aktualizovány a pøibývají sem stále další rady a návody. i Uzávìrka tohoto èísla: Uzávìrka pøíštího èísla: Roznos pøíštího zpravodaje: Náklad: ks Telefon tiskové mluvèí: Telefon na redakci: Inzerce: PLASTOVÁ OKNA SAFETY S A %20 S LEVA20% zabezpeèení okna proti vysazení bezpeènostní klika proti odvrtání 2 tepelná prostupnost skla U=1.1 Wm K 5 komorový systém v cenì 3 komorového teplý ocelový distanèní rámeèek (snižuje bod rosení nejménì o 10% a vylepšuje koeficient prostupnosti tepla) celková tepelná prostupnost 2 oken U=1,2 Wm K VHODNÉ PRO RODINNÉ I PANELOVÉ DOMY okna i dveøe si mùžete objednat vèetnì žaluzií Plavební 176/22, Děčín I otevírací doba: po - pá tel.: , najdete nás pod Masarykovým náměstím vedle ČSPL služby šití pracovních oděvů na zakázku firemní loga na oděvy rozvoz do firem zdarma množstevní slevy + BONU B S NA VÍCC DÌÈÍN NOVÁ POBOÈKA platnos t akce pro velký úspìch prodloužena do Benešovská 432, Dìèín II (bývalá budova NAREX - 2. patro) tel.: mobil.:

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Mediakit spoleènosti Stickfish

Mediakit spoleènosti Stickfish Mediakit spoleènosti Stickfish Spoleènost Stickfish provozuje tøi odborné online magazíny. Portál AbcLinuxu.cz pøináší kvalitní obsah a širokou paletu služeb všem uživatelùm Linuxu a Open Source programù

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

i INFORMACE Do Høenska vypluje loï Dìèín Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk INFORMACE Formánková & syn SVOZ TETRAPACKÙ nedìle 4. 6.

i INFORMACE Do Høenska vypluje loï Dìèín Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk INFORMACE Formánková & syn SVOZ TETRAPACKÙ nedìle 4. 6. Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk Lékaøi v dìèínské nemocnici dokáží lépe odhalit øadu nemocí vnitøních orgánù. Pomáhá jim nový ultrazvukový pøístroj. Nemocnice ho koupila za tøi miliony korun,

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2006 2007 2008 2009 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 928 3 954 3 957 3 830 2006 2007 2008

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz www.nejlevnejsisamolepky.cz 1 NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ je internetový obchod, kde si mùžete vybrat originální samolepky, nalepit je kamkoliv a na cokoliv. Napøíklad samolepky na zeï, samolepky na notebook,

Více