Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednání na úøadì bude pohodlnìjší"

Transkript

1 ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla zavedl Správní øád, který zaèal platit od 1. ledna Pro Dìèíòany ale nejsou zmìny zas tak veliké. Zákon naøizuje øadu vìci, z nichž vìtšina je na mìstském úøadì už léta samozøejmostí. Nový Správní øád se øídí principem, že lidé by mìli být minimálnì zatìžováni povinnostmi pøi vyøizování svých záležitostí na úøadì. Naopak tíha øízení se pøesouvá na úøedníky, vysvìtluje právník Martin Roubalík. V praxi to znamená, že úøady se budou více domlouvat mezi sebou navzájem bez úèasti obèana. Informace, které potøebují, si budou pøedávat èasto elektronicky. Tím se doba øízení mùže podstatnì zkrátit. Koupíte napøíklad pozemek a chcete postavit dùm. Chvíli trvá, než jste zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník, ale vy už mezitím požádáte o stavební povolení. Úøedníci Stavebního úøadu se proto zkontaktují s úøedníky na katastru nemovitostí a oba procesy budou probíhat soubìžnì. Tedy nemìlo by se vám stát, že zažádáte o stavební povolení a úøedník ho odmítne, protože nejste ještì zapsán jako majitel pozemku, vysvìtluje Martin Roubalík. Zákon také novì uvažuje o tom, aby si lidé mohli pøijít na úøad vyøídit své záležitosti i mimo úøední dny. Konkrétnì musíme mít podle nového Správního øádu každý pracovní den pøístupnou pro všechny Podatelnu. To ovšem na našem úøadì není novinka. Nejstarší obyvatelkou Dìèína se v posledním lednovém týdnu stala Berta Šimánková z Horního Oldøichova. Oslavila své 101. narozeniny. Popøát ji pøišel i starosta Vladislav Raška. Vedle kytice dostala oslavenkynì i svùj oblíbený vajeèný koòak. foto: Jan Wetzstein Stejnì tak naši úøedníci po pøedbìžné domluvì pøijímají obèany i jindy než jen v pondìlí a ve støedu, øíká tajemník Jaromír Zajíèek. Všechna mìsta musejí mít také elektronickou úøední desku a podatelnu. Èlovìk na internetových stránkách najde všechny dokumenty, které zároveò visí na klasické úøední desce, nebo odkazy na nì. Tu mìsto už pøedèasem zøídilo na Starostùm menších obcí v okolí jsme také nabídli zveøejòování jejich dokumentù na našich stránkách. Chápeme, že pro malé obce s mnohem menším rozpoètem je zøízení a provozování vlastních stránek drahé, øíká starosta Vladislav Raška. Úøedníci novì musejí dùslednìji pouèit obèana i o jeho právech pøi rùzných správních øízeních a vyjít vstøíc, pokud je chce uplatòovat. Úøedník Vám musí øíct, že máte napøíklad právo nahlédnout do spisu, máte-li na to právo. Pokud toho využijete, nemùže Vám v tom bránit a tøeba odmítnout pøijetí žádosti o nahlédnutí jen proto, že není úøední den, øíká právník. Je to další z vìcí, která pro naše úøedníky není nová. Vždycky jsme se snažili lidem vycházet maximálnì vstøíc a poradit jim, na co v jejich pøípadì mají právo, dodává tajemník úøadu. Pøedstavitelé okolních mìst si veøejnì stìžovali, že novela pøináší mnohem více práce úøedníkùm a zøejmì proto budou muset pøijímat nové pracovní síly. Podle starosty Vladislava Rašky se zatím dìèínský mìstský úøad k nìèemu podobnému nechystá: Snažíme se vše zvládnout svými silami. V tuto chvíli žádné zvyšování stavù neplánujeme. Je nutné se na to dívat z obou stran. Úøedníci budou mít bezesporu více práce, ale lidé budou mít naopak ménì starostí a z úøadu budou odcházet spokojenìjší. Kamerový systém pomohl zachránit lidský život Pøedposlední lednový den zkolaboval v sedm hodin ráno na Mírovém námìstí asi dvacetipìtiletý mladík. První pomoc mu poskytla sestra z dìèínské nemocnice Ilona Jedlièková, která šla okolo. Tím mu pravdìpodobnì zachránila život. Mladíka také okamžitì uvidìli pomocí kamerového systému strážníci. Na místo dorazili bìhem nìkolika desítek sekund a pomáhali pøi poskytování první pomoci. Jejich kolegové zavolali záchranou službu. UPOZORNÌNÍ i formuláøe státní správy Na internetu si mùžete zdarma stáhnout aktuální formuláøe státní správy. U každého formuláøe je uveden odkaz na originální tiskopis a internetové stránky vydávající instituce. Dìèínská kotva bude letos na zámku i na Støelnici Na hlavní èást programu mezinárodního mistrovství Èeské republiky floristù se mùžete pøijít podívat do spoleèenského domu. Zde probìhnou soutìže ve vázání kvìtin v rùzných kategoriích. Slavnostní vyhlášení a závìreèný veèer pak podle starosty Vladislava Rašky budou hostit reprezentaèní prostory v jihozápadním køídle zámku... Støední zahradnická a zemìdìlská škola Libverda pùvodnì chtìla celou soutìž uskuteènit na zámku. Ovšem zdejší prostory nejsou úplnì nejvhodnìjší. Jednak tu není odpovídající velký sál, ale øada menších a navíc se domnívám, že práce mimo jiné se zeminou a vodou se sem pøíliš nehodí. A nemáme tady ani potøebné zázemí pro nìkolikadenní soutìžení. V tisku se objevili informace, že jste rozhodli o pøesunutí soutìže zpátky na Støelnici... V tisku se objeví celá øada zaruèených informací, které nemá zpìtnì cenu komentovat. Diskutoval jsem o všech možnostech pøímo s øeditelem školy Liborem Kuntem. Ten mì ujistil, že navrhované øešení se soutìží na Støelnici a slavnostním veèerem na zámku 10. kvìtna vyhovuje. Slavnost zaène v 17 hodin. Nebude pronájem prostor ve Støelnici pro školu dražší než na zámku? Urèitì ne. Støelnice i zámek patøí mìstu a nic na tom nemìní fakt, že spoleèenský dùm je pronajímán. Ze smlouvy máme zajištìno, že akce, na kterých se spolupodílíme, jsou za režijní nájemné a to je pøípad i Dìèínské kotvy. Dovolujeme si Vám oznámit, že Profesionální www øešení na míru Navrhneme, zrealizujeme a pøedáme komplet. Oslovte nás, za první konzultaci neplatíte nic. E-shopy i s napojením na IS Publikaèní (redakèní) systémy Helpdesková øešení na míru Vše umíme zajistit i na splátky, až na 72 mìsícù bez navýšení Profi øešení hostingu www za 99,- mìsíènì 1GB místa, 10 mailù, neomezený pøenos dat, vlastní administrace... hosting.web2way.cz Jiøí Bräuer, Hana Smolová a David Šašek AK Uniprojekt pøemístili projekèní kanceláø do objektu ul. U Tvrze 1454/2, Dìèín VI - Želenice (sídlo spol. EpaS Dìèín) tel.: , mobil: Zajistíme Vám zpracování komplexní projektové dokumentace novostaveb i rekonstrukcí, vèetnì profesí, propoètu stavebních nákladù a projednání u pøíslušných úøadù.

2 OÈNÍ OPTIKA Masarykovo nám. 2/2, Dìèín I (nad budovou soudu), tel.: , po - pá 8-17 hod. - brýle na poèkání - mìøení zraku - sluneèní brýle Dìèínské sdružení Sluneènice poøádá dvoudenní semináø Klíè k øešení - LOGFRAME 8. až 9. února 2006 v CDS-Sluneènice Pøednáší RNDr. Lubomír Paroha Co je LOGFRAME? Logický rámec pøedstavuje efektivní zpùsob, kterým je možno prezentovat podstatu (jádro) daného projektu èi programu v pøehledné a srozumitelné podobì. V praxi se jedná o vytvoøení logické matice, která zahrnuje veškeré dùležité aspekty a faktory projektu. Logický rámec hraje klíèovou roli v projektovém cyklu. Proè je tomu tak? To vyplývá ze skuteènosti, že Logický rámec je flexibilním nástrojem, který je možné postupnì doplòovat pøi realizaci dílèích fází projektu. Význam Logframe spoèívá v jeho schopnosti poskytnout na minimálním prostoru hlavní informace o projektu... Pøihlášky adresujte a o další informace žádejte: tel.: , Jiøího z Podìbrad E 34 Dìèín IV (smìr Krásný Studenec) tel./fax: provozní doba: po - pá sobota NABÍZÍME VELKÝ VÝBÌR DLAŽEB, OBKLADÙ A STAVEBNÍHO MATERIÁLU s.r.o. Jana Hrdlièková - vrtané obruby - pouzdra, øetízky - divadelní kukátka TØÍDÌNÍ SKLA TØÍDÌNÍ SKLA Sklo bylo historicky první komoditou, která se u nás zaèala sbírat. Veškeré sklo mùžete odložit na stanovištích tøídìného odpadu do zelené nádoby. Do tìchto nádob se dává sklo barevné i èiré. V posledních letech však vzrùstá zájem skláren o vytøídìné sklo, tak se již v nìkterých mìstech objevují nádoby pouze na èiré sklo. Do zelených kontejnerù lze odkládat: sklenìné lahve od nápojù bez kovových èi plastových uzávìrù, èisté zavaøovací sklenice, velké sklenìné støepy a tabulové sklo. Do zelených kontejnerù v žádném pøípadì neodkládejte: zrcadla, drátìné sklo, keramiku, porcelán, žárovky, záøivky, výbojky, kameninu, televizní obrazovky a automobilová skla. Kontejnery na sklo se zpravidla vyvážejí jednou za 14 dní. Hmotnost obsahu 1100 litrového kontejneru se pohybuje okolo 130 kg. Svozové firmy sklo dále netøídí, pouze z nìj vybírají nejvìtší neèistoty a skladují ho ve velkokapacitních kontejnerech. Sebrané sklo se následnì pøeváží na speciální tøídící linky, které upravují sklo podle potøeb skláren. Na lince se sklo nejprve ruènì zbaví velkých pøímìsí. Poté se nadrtí a dopravuje po pásu k laserovým èidlùm, kde se každý støep prosvítí a pokud støep nelze prosvítit, nejedná se o sklo a proudem vzduchu se tato neèistota odfoukne pryè z pásu. Pro sklárny je pak pøipravena sklenìná dr požadovaných parametrù. Z vytøídìného skla se opìt vyrábìjí sklenìné výrobky. Recyklací skla se dá ušetøit pøes devadesát procent energie oproti výrobì z pøírodních zdrojù, jejichž tìžba narušuje krajinu. Recyklace skla je teoreticky neomezená, ale pro speciální výroby se používá vìtší podíl primárních surovin. V Dìèínì se sklo tøídí do zelených nádob se spodním výsypem o objemu litrù nebo litrù. V souèasné dobì se poèet stanoviš rozšiøuje, po ukonèení akce bude ve mìstì 202 kontejnerù na sklo. Odpad, který je svážen Technickými službami a. s., je dále pøedáván spoleènosti Mostecké odpady s. r. o., odkud je po dotøídìní transportován k dalšímu zpracování do skláren. V pøíštím èlánku se budeme vìnovat tøídìní plastù. Pøedstavujeme: MŠ Máchovo námìstí Mateøská škola je umístìna v budovì Základní školy Máchovo námìstí jako samostatná jednotka s vlastním vchodem, a je po celkové rekonstrukci, která byla provedena v letech Chodby školky vítají návštìvníka výzdobou, na které se podílely samy dìti. Mateøská škola má tøi tøídy, poèet dìtí zapsaných do tøíd je 26. Dìti jsou rozdìleny do tøí smíšených tøíd tak, aby si byly dìti vìkovì blíž. Dvì tøídy navštìvují dìti ètyø až šestileté a jedna tøída je pro dìti tøí až ètyøleté. Uèitelky mateøské školy jsou plnì kvalifikované a své znalosti si rozšiøují na semináøích v rámci vzdìlávání uèitelek mateøských škol.velký dùraz je kladen na vzájemnou spolupráci školy a rodiny. Školka podporuje u dìtí zdravý rozvoj, sebevìdomí a sebepoznávání. Dìti se uèí toleranci, soucítìní a vzájemné pomoci. Hravou formou se pøipravují na vstup do základní školy. U školky se nachází menší zahrada s prùlezkami a pískovištìm, která poskytuje dìtem prostor pro hry jak v létì, tak v zimì.školka se nachází v centru mìsta, tato poloha nám umožòuje velice pestrou nabídku na vycházky. Dìti pøi vycházkách zavítají do lesoparku na Pastýøské stìnì, do lesoparku na Letné nad pískovnou, využíváme též zahrady u DDM na Letné. Autobusem vyjíždìjí na menší výlety do Rùžové zahrady, krmit labutì na Zámecký rybník, na Letnou, do Horního Oldøichova, na Škrabky, na Jalùvèí, do Malšovic. Na tìchto výletech se seznamují s historií a krásami našeho mìsta.ve školce se o nápravu øeèi stará paní uèitelka ve spolupráci s klinickými logopedkami. Dìti se mohou pøihlásit do nìkolika kroužkù, kde se zdokonalují ve svých znalostech- Šikovné ruce, Flétnièka a Sportovní kroužek, který využívá tìlocviènu základní školy. Ve školce se po celý rok stále nìco dìje. Pro dìti jsou poøádány akce jako jsou Mikuláš nadìluje, vánoèní besídka, krmení zvíøátek v lese, karneval, louèení se zimou, èistìní studánky, èistìní lesa, velikonoèní zajíèek, besídka pro maminky, Den dìtí plný soutìží, Olympiáda školky, Olympiáda mateøských škol, výlet celé školky s opékáním vuøtù, louèení s pøedškoláky. Velice dobrá je spolupráce se Základní školou Máchovo námìstí, prvòáèci navštìvují naši školku a ukazují dìtem, co se již ve škole nauèili a naopak dìti z mateøské školy navštìvují školáky. Dìti z mateøské školy velice dobøe zvládají pøedplavecký výcvik, poøádaný DC - Relax. Navštìvujeme též Mìstskou knihovnu, kde se dìti seznamují s knihou a pohádkovými hrdiny. Naši školku témìø každý mìsíc navštìvuje Pohádka, dìti navazují kontakt s úèinkujícími, zapojují se do pøedstavení a osahají si velmi zajímavì ztvárnìné postavièky pohádek. V budovì školky se nachází též školní jídelna, kde vaøí dvì paní kuchaøky. Strava je velice chutná a pestrá, odpovídá zásadám správné výživy, dodržujeme pitný režim dìtí, dennì je dostatek ovoce a zeleniny. Pøijïte mezi nás a bude vám s námi dobøe. Alena Zemanová, øeditelka

3 Perlièky o dìèínském divadle - držitelùm prùkazù ZTP divadlo poskytuje slevy na všechna pøedstavení. Do pøedních øad hledištì i do Komorního sálu je bezbariérový pøístup. Pro vozíèkáøe rezervuje místa do deseti dnù po zahájení pøedprodeje vstupenek. Hledištì je vybaveno bezdrátovým naslouchacím zaøízením pro návštìvníky s lehèím a støedním sluchovým postižením. - na poèátku 20. století na místì dnešního divadla stálo varieté. Nový majitel G. F. Pilz pøístavbou jevištì a provazištì roku 1918 rozšíøil možnosti využití sálu: vedle varietních a taneèních produkcí se zde také promítaly filmy a hrálo divadlo. Hostovaly zde nìmecké a èeské soubory, a to jak èinoherní, tak rovnìž operní. - hledistì má kapacitu 424 míst k sezení (pøízemí 266, první balkon 69, druhý balkon 81, lóže 8) - bìhem letních prázdnin dojde pravdìpodobnì k výmìnì sedadel v hledišti a kobercù v hledišti a ve foyer. Vše bude mìsto stát zhruba 4 miliony korun vèetnì danì. Staré sedaèky jsou i pøes rùzné opravy rozvrzané a diváky ruší pøi pøedstavení. - divadlo má stále více pøedplatitelù. V souèasné dobì je jich 1088 v nìkolika rùzných skupinách, hlavní výhoda pøedplatného spoèívá pøedevším v jistotì, že se na pøedstavení dostanete a nezanedbatelná je i celková sleva, která za celou sezonu èiní až 25%. - každým rokem stoupá poøizovací cena jednotlivých pøedstavení. Bìhem tøí let se zvedla o polovinu. Jedno pøedstavení tak divadlo stojí od do Pøesto ceny vstupenek vzrostly jen mírnì.. Hospodaøení divadla bylo loni úspìšné Dìèínské divadlo si podle výsledkù hospodaøení vydìlá na všechna pøedstavení. Náklady na provoz, údržbu budovy a pracovníky musí pomocí dotace platit mìsto. Myslím, že je to výborný výsledek. Sobìstaènost pøíspìvkové organizace nad 40% není pøi našem zachování kvality a jisté exkluzivity až tak bìžné èíslo, øíká øeditel Petr Michálek. Pøesto poznamenává, že rozjezd letošní sezóny byl pøece jen o nìco pomalejší. Do návštìvnosti zasáhl fenomén reality show. V Praze napøíklad divadla rušila sobotní pøedstavení, protože v tom termínu mìli VyVolení duel. Tak razantnì jsme naštìstí reagovat nemuseli, navíc brzy se vše dostalo do normálu. Øada pøedstaveních je vyprodaná a výraznì nám pomáhají i sponzoøi, v èele s generálním partnerem, firmou Bohemia Cargo s.r.o., uzavírá meziroèní bilanci øeditel divadla. MÌSTSKÉ DIVADLO i prodeje vstupenek web: telefon: Pokladna je pøímo v budovì divadla (Teplická 75, Dìèín) a je otevøena každý všední den od do a hodinu pøed každým pøedstavením. Pøedprodej i v Cestovní agentuøe ALOHA (Tyršova 1, Dìèín 1) po - pá so Chystá se festival Studenti sobì Na jaøe zažije Dìèín unikátní pøedstavení Vstupenky do divadla koupíte na internetu Dìèínské divadlo prodává od sezony 2005/2006 vstupenky i pøes internet. Systém je opravdu jednoduchý. Na našich internetových stránkách si kliknete pøímo na pøedstavení, které Vás zajímá. Po vyplnìní registrace vstoupíte do virtuálního sálu a uvidíte, která místa jsou ještì volná. A pak už jen vyberete to, na kterém chcete sedìt, vysvìtluje øeditel divadla Petr Michálek. Rezervace je platná po tøi dny a lístky si mùže zájemce koupit v pøedprodejích divadla nebo si je nechat poslat na dobírku. Po uplynutí 72 dvou hodin od rezervace se vstupenky vrací zpátky do prodeje. Mìstské divadlo Dìèín øeší již delší dobu problém obnovy podlahy jevištì divadla. V tuto chvíli zakrývá ztrouchnivìlá prkna pomìrnì nevzhledný koberec. Radìji bychom døevìnou podlahu, pøece jen - v divadle by mìly být prkna, co znamenají svìt. Poprosil jsem proto vedení Evropské obchodní akademie o pomoc, a to nám vyšlo vstøíc., øíká øeditel Petr Michálek. Studentský tým tøetího roèníku tento projekt øeší v rámci výuky jako problém fiktivní firmy a projektového øízení. Studenti pøišli s nápadem uspoøádat festival studentských divadelních pøedstavení. Peníze vybrané na vstupném by posloužili divadlu. Použilo by je jako základ pro 400 tisícovou investici do nové podlahy. Do festivalu Studenti sobì se mohou zapojit všechny školy v Dìèínì, a to jak základní, tak støední. Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Jiøí Šulce a starosty Dìèína Vladislava Rašky. Patronem projektu je herec pražského Divadla Pod Palmovkou Jan Révai. Jednáme také o úèasti ministra kultury Vítìzslava Jandáka, dodává øeditel divadla. Bližší informace bude brzy možné získat na webech Mìstského divadla a Evropské obchodní akademie. Divadlo Pod Palmovkou slaví sto let a Dìèín bude slavit s ním. Bìhem 2 dnù tu pražské divadlo sehraje dvì pøedstavení. První se jmenuje Konkurenti. Dìèínští diváci ho budou moci vidìt jako úplnì první v naší republice. Bude to pøedpremiéra nebo chcete-li takzvaná veøejná generálka, vysvìtluje øeditel divadla Petr Michálek. Druhé pøedstavení Skvrny na slunci bude mimopražskou premiérou. Hlavní roli v nìm hraje známý herec Jan Revai. Jedineèný veèer nabízí 24. února i projekt Jaroslav a Miroslav. Herec - improvizátor Jaroslav Dušek a hudebník, kontrabasista, svìtoobèan Miroslav Vitouš promísí své slovnì - pohybovì - zvukovì - hudební propletence se svìtelnými víry Viktora Zborníka. V dobì uzávìrky tohoto zpravodaje je už prakticky vyprodáno. Tímto prodejem nezískáte žádné slevy, jako to bývá u jiných kulturních akcí. Máte ale jistotu, že budete sedìt, kde si vyberete. Do pøedprodeje jdou vstupenky mìsíc pøed pøedstavením a èasto bývají po pár dnech vyprodané, øíká øeditel. Náklady na nový systém zaplatil divadlu dìèínský podnikatel Aleš Klaudy. Bylo to pøes 45 tisíc korun a chtìli bychom mu touto cestou podìkovat, dodává Petr Michálek. Fanoušci divadla mají navíc možnost zaregistrovat se na internetových stránkách a dostávat novinky o dìní v divadle pøímo na svùj mail. Toho už využilo více než 530 lidí. Na Karneval s ÈT4 pøichází dvakrát více sportu Èeská televize pøichází s novým èistì sportovním programem ÈT 4 Sport. Kdy a kde jej najdou klienti Karnevalu se ptáme provozního øeditele oblasti Petra Hechtera? 4.program Èeské televize nasazujeme na vìtšinì sítí ihned se zahájením vysílání, tedy 9.února. Ostrý start programu je 10.února, to už ale musíme vysílat. Vždy zaèíná zimní Olympiáda.. ÈT4 Sport bude dostupná v nabídce MINI na PROMO kanále a také v plné formì v nabídce KOMPLET. Na severu Èech ÈT4 nahradí zpravodajský program 24.CZ. ÈT4 bude také dostupná v nabídce digitální kabelové televize, pøímo v nabídce Digi MINI. Takže v plném formátu bude ÈT4 pouze ve vyšší nabídce KOMPLET? V tuto chvíli ano. Dùležitìjší bylo pøinést ÈT4 rychle a na souèasnou pozici, kterou již mají klienti naladìnou. Klienti se musí 10.února dívat a ne zbyteènì ladit televize a nový program hledat. Po zavedení programu a s dalšími zmìnami programové nabídky zvážíme zaøazení ÈT4 na novou pozici. Øíkáte dvakrát více sportu. Pøináší Karneval nìjaké další sportovní programy? Dvakrát více sportu je heslo Èeské televize. Ta má samozøejmì na mysli, že Olympiádu uvidí diváci na dvou programech, ÈT 2 a ÈT 4 Sport. Na Karnevalu bude navíc Olympiáda dostupná také na Eurosportu (24 hodin dennì a 100% èesky), navíc také na nìmeckém druhém programu ZDF. Klienti s digitální nabídkou mají navíc k dispozici slovenskou dvojku a další dva olympijské programy, èásteènì komentované do nìmèiny. Co uvidíme na ÈT4 po olympiádì? Urèitì velkou porci domácího sportu, od fotbalu a hokeje, ligy basketbalu, odbíjené a házené, po ménì prezentované sporty. Nebude chybìt ani pohled na nejlepší výkony našich reprezentantù v zahranièí a sportovní zpravodajství. Kdy zaène Karneval vysílat digitálnì, v tisku se objevilo datum 1.12 Náš zámìr bylo spustit digitální vysílání ještì pøed Vánocemi. Dùležitìjší ale bylo zvládnout vìtší množství objednávek stávajících služeb kabelové televize a internetu, než s pompou zahajovat nové služby. Pøednìjší je urèitì dobrý standard služeb pro souèasné klienty. Kdy se tedy doèkáme digitálu od Karnevalu? Na pøelomu prosince a ledna jsme ke klientùm umístili první tisícovku digitálních pøijímaèù. Od února se urèitì doèkají zájemci v celém severoèeském regionu. Je ale zapotøebí zdùraznit, že stávající vysílání kabelové televize nekonèí. Digitál je ideálním doplnìním pro klienty hledající více možností, nové programy a velmi kvalitní vysílání. Mùžete prozradit konkrétní cenovou nabídku? Není tajemstvím, že vìtšinou nové kabelové programy budou nabízeny v nìkolika balíècích s cenou od 100 Kè mìsíènì. Klient si bude moci více vybírat. Mùže si napøíklad kombinovat èistì sportovní programy s novými dokumentárními kanály nebo si objednat HBO pouze k nabídce MINI. Další výhodou digitálu je zcela nekompromisní obrazová kvalita srovnatelná s DVD a výbìr z nìkolika jazykù. A teï nìco málo o Internetu. Po Èeském Telecomu také oznamujete nové a vyšší pøístupové rychlosti. Proè tak èiníte až pod tlakem konkurence? Netlaèí nás konkurence. Náš Internet je i po oznámení Telecomu rychlý a rychlost je pøitom garantována. U nás si nehrajeme na sdílení, tzv. agregaci. Ale vývoj jde kupøedu. Nebudeme upravovat rychlosti na úroveò jiných firem, ukážeme jim záda. Máme v kabelu velké výhody a je èas je využít. Jaký má Internet od Karnevalu výhody obecnì? Hlavní výhody Internetu od Karnevalu by se daly shrnout do 4 jednoduchých ale velmi dùležitých bodù: * žádné dlouhodobé smlouvy * žádné zálohy a platby pøedem * žádný risk, 30ti denní garance vrácení penìz * a pøedevším opravdu rychlý Internet. Dìkujeme za rozhovor. Kontakt Centrum Karnevalu , Neèekejte, bavte se!

4 Zastupitelstvo mìsta 19. ledna rozhodlo - o uzavøení smlouvy na rok 2006 o poskytnutí dotace korun spoleènosti Kinematograf bratøí Èadíkù - o uzavøení smlouvy na rok 2006 o poskytnutí dotace na provozování Zimního stadionu pro HC Dìèín v pøedloženém znìní. - uzavøít Dohodu o vytvoøení spoleèného školského obvodu s obcí Rùžová - poskytnout dar - kamennou sochu maršála P.S. Rybalka Nadaci pozemního vojska AÈR, Vrané nad Vltavou pro expozici vojenského muzea Na demarkaèní linii v Rokycanech. vydalo - obecnì závaznou vyhlášku mìsta Dìèín è. 1/2006 o znaku a vlajce mìsta Dìèín. schválilo - odpis následujících investic: PD Centrální sbìrný dvùr Benešovská ,- Kè PD Rekonstrukce a nástavba dìtského odd. Nemocnice Dìèín ,- Kè PD Øadové garáže Želenice Rokycanova ul., Dìèín VI ,- Kè PD Buòky pro postižené povodnìmi ,- Kè Držitel certifikátu ISO 9001 pro stavby a svaøování nabízí: - kurzy, zkoušky, periody sváøeèù, pájeèù kovù a plastù (ANB, ITI, ÈSSP) - školení øidièù referentských vozidel - školení obsluhy plynových kotelen - izolatérské kurzy a zkoušky - školení pro železáøe a betonáøe ESK Group CZ, Folknáøská 21, Dìèín tel.: Sociální služby v Dìèínì budou efektivnìjší V Dìèínì bude lépe postaráno o rodiny s dìtmi, zdravotnì postižené, dùchodce, nezamìstnané nebo lidi v tìžké životní situaci. Mìsto získalo dotaci 830 tisíc korun od Evropské unie na vypracování takzvaného Komunitního plánu sociálních služeb. Na jeho základì se rùzné neziskové organizace, které poskytují sociální služby, nauèí spolupracovat a navíc mohou vzniknout nové služby, které Dìèíòané nutnì potøebují. Podle manažerky projektu Dagmar Vávrové komunitní plán má pomoci zajistit pro obèany mìsta co nejkvalitnìjší služby za co nejménì penìz, dostupné pro všechny. Koho se projekt týká? Ve svém dùsledku zasáhne vìtšinu obyvatel Dìèína. Samozøejmì pokud budou chtít služby využívat nebo budou potøebovat pomoc. Mamince na mateøské nebo nezamìstnanému, kteøí se zavøou doma a nebudou chtít nikam zajít, nepomùžeme. Ve mìstì je teï pøes tøicet organizací, které poskytují sociální služby. Jedná se vìtšinou o obèanská sdružení nebo církevní organizace. Spektrum služeb je široké, ale zatím všechny vznikaly víceménì spontánnì a nefungovaly provázanì. Když k nim pøišli lidé, mnohdy jim pomohl pouze èásteènì v jejich problému a už nedokázal poradit, kam musí ještì zajít, aby vyøešili i své ostatní potíže. Co je tedy smyslem? Nauèit organizace spolu mluvit? To je jen malá èást celého projektu. Budeme pracovat na základì zkušeností z Anglie, kde komunitní plánování již úspìšnì funguje. Jde pøedevším o to zjistit, co lidé v Dìèínì potøebují a vytvoøit jim ideální podmínky pro zaèlenìní do bìžného života. Lidé si èasto myslí, že sociální projekty se týkají jen chudých nebo postižených, ale to je velký omyl. Napøíklad chceme pomoci rodinám s dìtmi. V našem pøedbìžném prùzkumu jsme zjistili, že v Dìèínì neexistuje hlídání dìtí v odpoledních nebo veèerních hodinách. Rodièe tak nemají šanci jednou za èas vyrazit tøeba do kina, na ples nebo si jít jen zacvièit a musejí zùstávat doma. My teï chceme i pomocí dotací organizacím podobnou službu zajistit. Co dalšího v Dìèínì chybí? Nutnì bychom potøebovali napøíklad centrum po menšiny. Dìti ze sociálnì slabých rodin tráví svùj volný èas na ulici a divoèí. Tomu by mohlo zabránit centrum, kde by pro nì byly rùzné kroužky a aktivity. Kdyby se sem nauèily chodit dìti, jistì by za èas pøivedly i rodièe. Konaly by se tu rùzné kulturní akce a poradenství nejen pro menšiny. Lidé by se potkávali, poznávali a uèili se žít ve spoleènosti bez konfliktù. Jaká je tedy nejbližší budoucnost? Teï jsme dostali dotaci, k tomu pøibudou v menší míøe peníze z mìstského i státního rozpoètu. Budou nám sloužit jako základ pro dvouletou práci. V první fázi se scházeli zástupci jednotlivých organizací. Vytvoøíme plán, který bude mapovat poskytované sociální služby a navrhovat zmìny nebo vznik nových. Až bude hotový, tedy zhruba na jaøe, chceme, aby se k nìmu vyjádøili sami Dìèíòané. Potøebujeme vìdìt, jaké služby jim tu chybí a s jakými jsou spokojení. Plán pak bude vodítkem napøíklad pøi udìlování dotací od mìsta. A druhý rok? Pøipravujeme vydání brožurky "Prùvodce hendikepovaného obèana". Bude obsahovat vše, co ke svému životu potøebuje postižený èlovìk od pøedškolního vìku až do stáøí. Mìla by pro nì být prùvodcem po Dìèínì, poradit, kde jim pomohou napøíklad pøi hledání práce, kde seženou peèovatelku nebo kde se mohou pobavit se stejnì postiženými apod. Dìkuji za rozhovor Další informace o komunitním plánování najdete na Rada mìsta Dìèína 17. ledna doporuèila - zastupitelstvu mìsta schválit smlouvy o poskytnutí dotace pro: 1) provozovatele péèe o dítì do tøí let vìku v denním režimu 2)sdružení pro provoz Dìtského stacionáøe Dìèín, o. s. 3)POPSI o. s. - Program obèanské pomoci a sociální intervence, rodinu a mezilidské vztahy - krizová poradna - po projednání návrhu smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2006, urèené HC Dìèín na provozování Zimního stadionu doporuèuje zastupitelstvu mìsta schválit smlouvu o poskytnutí dotace pro rok 2006 ve výši (z toho do a do ) - zastupitelstvu mìsta rozhodnout o poskytnutí vìcného daru - kamenné sochy maršála P. S. Rybalka - Nadaci pozemního vojska AÈR pro expozici vojenského muzea Na demarkaèní linii v Rokycanech. DEJTE SVÉ TVÁŘI IMAGE - LÉPE VIDĚT ZNAMENÁ LÉPE ŽÍT Formánková & syn VYŠETŘENÍ ZRAKU Masarykovo nám. 193/20, Děčín I (Najdete nás mezi ČSOB a Komerční bankou!) tel./fax: po-pá: UNIKÁTNÍ MULTIMEDIÁLNÍ PORADCE ŠIROKÝ VÝBĚR OPTIK ZBOŽÍ ZHOTOVENÍ BRÝLÍ I NA PŘEDPIS OPTIK - SERVIS schválila - projednala požadavek na nákup dopravních automobilù pro JSDH Dìèín III Staré Mìsto a JSDH Dìèín XI Horní Žleb za použití dotace Ministerstva vnitra, generálního øeditelství HZS ÈR na nákup dvou dopravních automobilù, každý v cenì do 1 mil. Kè a povìøuje vedoucího odboru místního hospodáøství a majetku mìsta jednáním s Ministerstvem vnitra - generálním øeditelstvím Hasièského záchranného sboru Èeské republiky. vyala na vìdomí - informaci, týkající se žádosti Nemocnice Dìèín o zakoupení dalšího pøístroje pro rentgenologické pracovištì povìøila - po projednání možnosti odkoupení areálu spoleènosti ÈETRANS a. s. Dìèín - Malšovice druhého místostarostu Václava Lešanovského zahájit v této záležitosti jednání Dotazy obèanù Dotazy obèanù Proè mohou jezdit mìstskou hromadnou dopravou zadarmo pouze lidé starší 70 let? Je mi 65 let, jsem dùchodce. Mùj zdravotní stav mi nedovolí chodit pìšky a za prùkazku zaplatím nemalou èástku. Novotný K. Mìsto Dìèín pøistoupilo k bezplatné mìstské hromadné dopravì pro obèany nad 70 let po posouzení zkušeností z jiných mìst. Stejné pravidlo platí napøíklad v Ústí nad Labem a nebo v našem hlavním mìstì. Uznávám, že zvýhodnìní jedné kategorie obèanù oproti jiné je vždy z urèitého pohledu nespravedlivé. Objevují se argumenty, že mezi lidmi nad 70 let jsou i ti, kteøí si plné jízdné mohou dovolit. Na druhou stranu mi píší mladší lidé, kteøí na jízdenku nemají dost penìz. Ještì pøed ètyømi lety museli více èi ménì platit všichni Dìèané bez výjimky. My jsme se rozhodli vyjít vstøíc tìm nejstarším a bohužel bylo nutné nastavit pevnou hranici, odkdy budou výhody platit. Rozhodnì to ale nemusí být definitivní øešení. O vaší pøipomínce budeme diskutovat a zvážíme pøípadné zmìny. Vladislav Raška, starosta Kdo má na starosti úklid chodníkù pøed soukromými domy? V tìchto dnech nelze vstoupit bez ohrožení zdraví napø. chodníky na ul. Na Stráni pøed èp. 1, 5 a 9. Tito majitelé je nechávají bez povšimnutí a chodci jsou nuceni chodit po dost úzké vozovce. MULTIMEDIÁLNÍ PORADCE Kontroluje èi sankcionuje toto nìkdo nebo to musí dojít až tak daleko, že se nìkdo na chodníku pøizabije a pak se zjedná náprava? J. Jelínková Vlastník nemovitosti, která v zastavìném území mìsta hranièí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž pøíèinou byla závada ve schùdnosti na pøilehlém chodníku, která vznikla zneèištìním, náledím nebo snìhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit - u závady zpùsobené povìtrnostními situacemi a jejich dùsledky takovou závadu zmírnit. Dohled nad dodržováním této obecnì závazné vyhlášky provádí mìstská policie a oddìlení dopravy. Pokud nevíte, kdo je vlastníkem nemovitosti, zavolejte na èíslo 156, tedy mìstskou policii, která záležitost prošetøí, vlastníka zjistí a následnì i vyzve k odstranìní závady. Tomáš Martinèek, Odbor místního hospodáøství a majetku mìsta

5 Minikalendáø kampanì 30 dní pro neziskovky v Dìèínì února Galerie Na Schodech - Mìstská knihovna Dìèín: CO JE TO NNO Pokud se chcete dozvìdìt více o tom, co je to NNO (nevládní nezisková organizace), navštivte bìhem února galerii Na Schodech v Mìstské knihovnì Dìèín. Dozvíte se jak založit vlastní sdružení, co Vám mùže pøinést èlenství v neziskovce, èím neziskovky prospívají spoleènosti a mnoho dalších zajímavých informací února Foyer kina Snìžník: PREZENTAÈNÍ VÝSTAVA DÌÈÍNSKÝCH NEZISKOVEK Nejaktivnìjší dìèínské neziskovky (sdružení, spolky, kluby...) v oblasti sociální pomoci, kultury, sportu, dìtských èinností, životního prostøedí, atd. se budou prezentovat slovem a obrazem ve foyer kina Snìžník. Pokud si chcete více užívat života, pøijïte si vybrat z bohaté nabídky možností února Klubovna CDS-SLUNEÈNICE: KLÍÈ K ØEŠENÍ: LOG FRAME Pochopení tvorby takzvaného logického rámce patøí k základním dovednostem každého, kdo chce úspìšnì žádat o peníze z vìtších projektù (napø. strukturální fondy EU). Logický rámec je však dùležitou pomùckou i pro organizátory velkých akcí nebo pro manažery organizací. Pro zájemce z neziskovek poøádá sdružení Sluneènice tento dvoudenní semináø vìnovaný problematice log frame ZDARMA! (Podrobné informace žádejte ne tel.: , M. Zíka). 9. února Velký sál dìèínského zámku od hodin POSTAVY Z DÁVNÝCH ÈASÙ Sdružení Iniciativa pro dìèínský zámek vás zve na pøednášku Hany Slavíèkové a Lubomíra Sršnì o unikátním objevu obrazové galerie rytíøù z Bünau, pocházející z dìèínského zámku. Dìèínská mìstská policie má nové internetové stránky 11. února Music club Palermo od hodin: KONCERT PRO NEZISKOVKY: VEGA & Jack si udìlat hraèku Pecka loòské Zámecké Kramle kapela VEGA (mentálnì postižení hudebníci z ÚSP Skalice u Litomìøic) rozbalí opìt svùj nekompromisní rock skalických orlù. Druhou kapelku JSUH (stálici místní scény) není tøeba pøedstavovat, jen dodejme, že na zde zastupuje sdružení nazvané 1. hudební spolek v Dìèínì. 15. února Malý sál Mìstské knihovny Dìèín od hodin: ZDROJ - ropný thriller s prvky tragikomedie Veøejná projekce nového èeského dokumentu, který poukazuje na tragickou skuteènost: na nièení moøe, politický teror, nezákonné vyvlastòování, prohlubování hospodáøské krize a rozrùstání korupce pøispívá ze svých daní každý z nás. Film Martina Mareèka a Martina Skalského, který získal ocenìní na pìti mezinárodních festivalech. Úterý 21. února Malý sál Mìstské knihovny v Dìèínì od hodin: CYKLOworkshop Jezdit na kole po Dìèínì je o strach. Co je možné udìlat pro to, aby tato kultovní vìta pøestala platit? Dìèínská poboèka sdružení Arnika zve všechny pøíznivce cyklistiky na workshop o budoucnosti cyklostezek v našem mìstì. Pozvání pøijal též Ivan Lejèar, zpracovatel studie cyklotras pro Dìèín a další hosté. Pøijïte (pøijeïte) vyjádøit svùj názor! 23. února Malý sál Mìstské knihovny Dìèín od hodin: NA SLOVÍÈKO SE STAROSTOU První posezení zástupcù dìèínských neziskovek se starostou Dìèína Vladislavem Raškou se konalo loni v únoru. Tentokrát je pøislíbena širší úèast reprezentace Mìsta Dìèín a odborù MìÚ Dìèín. Pojïme opìt hodnotit, co se po roce 2005 zmìnilo a ptát se, jak mùže Mìsto Dìèín neziskovkám v roce 2006 pomoci, proè se na kulturu dává mnohem ménì penìz, než na sport, jak je možné zlepšit komunikaci... Zváni jsou srdeènì zástupci všech dìèínských neziskovek! Stránky mapují veškerou práci strážníkù a navíc radí, jak se zachovat, abyste neporušili zákon nebo vyhlášku. Nové stránky napøíklad obsahují dùležité zákony a nebo vyhlášky. Naše pùvodní stránky byly zastaralé a lidem nedávaly pøíliš možností zjistit si více informací o mìstské policii. To byl hlavní dùvod pro jsme se rozhodli pro zmìnu. Stránky navíc pravidelnì aktualizujeme, øíká øeditel Marcel Horák. Najdete tu i podrobnosti k umístìní všech 11 kamer mìstské policie nebo pøehled pøípadu, které v strážníci øešili v minulých dnech. Do budoucna by se na stránkách mohlo objevit i diskusní fórum února Klubovna CDS-SLUNEÈNICE (Hudeèkova 1) od hodin: MEXIKO - TONOUCÍ KULTURA Dìèínsko-brnìnský cestovatel Milan Jána nás prostøednictvím poutavého diapásma seznámí s velice zajímavou zemí plnou kulturních i pøírodních protikladù. Mexiko ležící uprostøed amerického kontinentu poskytuje mnohá svìdectví o rozkvìtu a úpadku jedné z nejzajímavìjších dávných civilizací, jejíž ozvìny se nesou až k dnešku. Kino Snìžník Program na prosinec Promítáme od a 20.00, v pondìlí od SKLAPNI A ZASTØEL MÌ LOVCI DINOSAURÙ DÙKAZ NOC S NABROUŠENOU BØITVOU FILMOVÝ KLUB v hod DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY KDYBY... ( IF...) KØIŽNÍK POTÌMKIN DÌTSKÁ PØEDSTAVENÍ v hod KAMARÁD KAPØÍKÙ BABIÈKA VYPRÁVÍ POHÁDKU KRÁL A SKØÍTEK Pojïte fandit na hokej!!! HC Dìèín ètvrtek od HC Dìèín HC Vrchlabí Hokejový ples HC Dìèín se koná dne v SD Støelnice od 20 hod.

6 Tržní ulice je novì jednosmìrná. Øidièi musejí být v tomto místì opatrní, na nové znaèení si mnozí ještì nezvykli. Do Tržní ulice nemohou odboèit vpravo ani z Thomayerovy ulice. Stejnì tak Divišova ulice je jednosmìrná. Dá se projet jen z Teplické ulice smìrem na Mírové námìstí. Zjednosmìrnìní pomùže k lepší prùjezdnosti a parkování. V únoru bude zjednosmìrnìna i Sládkova ulice v úseku od sportovní basketbalové haly smìrem ke spoleèenskému domu Støelnice. Dìèín se zøejmì stane statutárním mìstem Dìèín se zøejmì stane statutárním mìstem. Novelu zákona o obcích odsouhlasili poslanci a musí ještì projít senátem a získat podpis presidenta. Samotný život ve mìstì to nijak zásadnì neovlivní. Nejviditelnìjší zmìna bude pøejmenování mìstského úøadu na magistrát a ze starosty bude primátor. Je to pøedevším o spoleèenské prestiži samotného Dìèína, který si svojí velikostí, infrastrukturou, historickým a souèasným významem zaèlenìní do spoleènosti èeských mìst se zvláštním postavením urèitì zaslouží. Zmìna nepøinese nárùst administrativy, nebudeme zvyšovat poèty úøedníkù a neplánujeme mìsto rozdìlit na mìstské èásti, konstatuje starosta Vladislav Raška. SPEI TAŽNÁ ZAØÍZENÍ Prùzkum pùdy Na území Dìèína se na jaøe bude konat prùzkum pùdy. Odborníci budou pøedevším mapovat její využití. Prùzkum probíhá ve všech zemích Evropské unie. V naší republice šetøení provádìjí pracovníci firmy Geodis Brno. Prosíme vlastníky pùdy, aby byli tolerantní k zemìmìøièùm a nebránili jim vstupu na pozemek, øíká Jiøí Hykš, vedoucí odboru životního prostøedí. Zemìmìøièi se budou pohybovat v terénu s pøíslušnou akreditací a do získaných dat nebudou zahrnuty žádné informace o vlastnících. Jde pouze o získání údajù o zpùsobu využívání pùdy a jejího krytu. Prùzkum zaène v bøeznu a potrvá do konce èervna. INZERCE - ZPRAVODAJ tel.: ; gsm: TLUMIÈE PÉROVÁNÍ sortiment široký sortiment pracovních rukavic široký sortiment pracovních oděvů pracovní i vycházková obuv vše pro ochranu zraku, sluchu, hlavy pomůcky pro ochranu dýchacích orgánů (respirátory, filtry, polomasky) úklidové prostředky doplňkové zboží velký výběr vycházkových ponožek konfekce (trička, mikiny, bundy...) atd. Živnostenský úøad zlepšuje služby Dìèínský živnostenský úøad má nový informaèní systém, který v budoucnu obyvatelùm mìsta výraznì usnadní vyøizování všech žádostí a formalit. Odborníci ho spustili 23. ledna. Živnostenský úøad se stane centrálním, a tak budou žadatelé mít možnost vyøídit všechny své záležitosti na jednom místì a nebudou muset objíždìt jednotlivé úøady, vysvìtluje Vladimíra Holeèková, vedoucí živnostenského úøadu. V rámci pøechodu na tento nový program bylo nutno omezit na pøechodnou dobu naši èinnost a stejnì tak museli naši pracovníci absolvovat školení, bìhem kterého se nauèili tento program používat, dodala vedoucí oddìlení. s.r.o. i PORTÁL VEØ. SPRÁVY Na Portálu veøejné správy najdete napøíklad podrobnosti k daòovému pøiznání, návody na získání státního pøíspìvku nebo vysvìtlení, jak naložit s autovrakem a která povolení potøebujete k pokácení stromu. Internetové stránky jsou èasto aktualizovány a pøibývají sem stále další rady a návody. i Uzávìrka tohoto èísla: Uzávìrka pøíštího èísla: Roznos pøíštího zpravodaje: Náklad: ks Telefon tiskové mluvèí: Telefon na redakci: Inzerce: PLASTOVÁ OKNA SAFETY S A %20 S LEVA20% zabezpeèení okna proti vysazení bezpeènostní klika proti odvrtání 2 tepelná prostupnost skla U=1.1 Wm K 5 komorový systém v cenì 3 komorového teplý ocelový distanèní rámeèek (snižuje bod rosení nejménì o 10% a vylepšuje koeficient prostupnosti tepla) celková tepelná prostupnost 2 oken U=1,2 Wm K VHODNÉ PRO RODINNÉ I PANELOVÉ DOMY okna i dveøe si mùžete objednat vèetnì žaluzií Plavební 176/22, Děčín I otevírací doba: po - pá tel.: , najdete nás pod Masarykovým náměstím vedle ČSPL služby šití pracovních oděvů na zakázku firemní loga na oděvy rozvoz do firem zdarma množstevní slevy + BONU B S NA VÍCC DÌÈÍN NOVÁ POBOÈKA platnos t akce pro velký úspìch prodloužena do Benešovská 432, Dìèín II (bývalá budova NAREX - 2. patro) tel.: mobil.:

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA!

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! PROSINEC 2013 www.top09.cz Pražský kurýr AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! UVNITŘ: ROZHOVOR S TOMÁŠEM BÖHMEM O NÁRODNÍ KNIHOVNĚ SOUTĚŽ O CENY OBSAH MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 A MĚSTSKÁ POLICIE OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více