TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004"

Transkript

1 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení našeho cíle ukončit tento rok s čistým ziskem po menšinových podílech minimálně ve výši 500 mil. EUR, prohlásil Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, u příležitosti prezentace výsledků za tři čtvrtletí. Toto přesvědčení je odůvodněné, pokračoval Treichl. Po našich inovovaných produktech v oblastech spoření a úvěrů je ve střední Evropě velká poptávka a proto tento region považujeme i nadále za region s velmi dobrým potenciálem tržního růstu. Dalším aspektem je také soustavné zlepšování obchodu v Rakousku. Opětovný silný meziroční nárůst čistého zisku po menšinových podílech odráží stálost naši vynikající pozice na trhu, uzavřel Treichl. Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil z 1 934,7 mil. EUR na 1 993,7 mil. EUR (+ 3,0 %) Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostl ze 727,5 mil. EUR na 851,8 mil. EUR (+ 17,1 %) Provozní výnosy se zvýšily ze 2 853,6 mil. EUR na 3 026,3 mil. EUR (+ 6,1 %) Všeobecné administrativní náklady stouply z 1 837,0 mil. EUR na 1 950,9 mil. EUR (+ 6,2 %) Provozní zisk se zlepšil z 1 016,6 mil. EUR na 1 075,4 mil. EUR (+ 5,8 %) Zisk před zdaněním se zvýšil z 589,2 mil. EUR na 769,6 mil. EUR (+ 30,6 %) Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl z 255,2 mil. EUR na 382,6 mil. EUR (+ 49,9 %) Poměr nákladů k výnosům mírně stoupl z 64,2 % ( ) na 64,5 % Návratnost kapitálu (ROE) se zvýšila ze 13,7 % ( ) na 17,3 % Celková bilanční suma skupiny vzrostla ze 128,6 mld. EUR na 142,2 mld. EUR (+ 10,6 %) Ukazatel kapitálové přiměřenosti (Tier 1 ratio) mírně poklesl z 6,3 % na 6,1 % 1 Při srovnávání s údaji minulého roku je nutno vzít v úvahu skutečnost, že Erste Bank od počátku letošního roku aplikuje IFRS 3 spolu s IAS 36 a 38 (eliminace lineární amortizace goodwillu). strana 1/13

2 I. Vývoj zisku 2 : I přes nepříznivou situaci se podařilo zvýšit čistý úrokový výnos o 3,0 % z 1 934,7 mil. EUR na 1 993,7 mil. EUR. Jak již bylo zmíněno v prvních dvou čtvrtletích, obsahoval výsledek Slovenské sporiteľni v minulém roce mimořádný výnos stavební spořitelny PSS ve výši 28 mil. EUR, který se v tomto roce neopakoval, což vedlo k poklesu čistého úrokového výnosu této dceřiné společnosti. Čistá úroková marže vztažená k průměrným úročeným aktivům (celková aktiva po odečtení pokladní hotovosti a vkladů u centrálních bank, cenných papírů k obchodování, hmotného a nehmotného majetku a ostatních aktiv) v prvních třech čtvrtletích roku 2004 činila 2,20 %, a zaznamenala tak mírný pokles oproti 2,30 % za celý rok Důvodem tohoto vývoje je jednak již zmíněný jednorázový vliv slovenské stavební spořitelny PSS, náklady na refinancování akvizice Postabank od počátku roku 2004 a zvýšení podílu Erste Bank ve Slovenské sporiteľni ze 70 na 80 %. Po očištění o tyto mimořádné vlivy by se marže ve srovnání s koncem roku 2003 téměř nezměnila. Dceřiné společnosti ve střední Evropě dosahují v porovnání s Rakouskem i nadále podstatně vyšších marží v rozmezí od 3,4 % až přes 4,5 %. V Rakousku se čistá úroková marže s hodnotou 1,75 % pohybuje vlivem dané tržní situace i nadále na velmi nízké úrovni. Nadprůměrně pozitivní vývoj zaznamenal čisté příjmy z poplatků a provizí. Tuto položku se v prvních devíti měsících podařilo oproti loňskému roku zvýšit o 17,1 % ze 727,5 mil. EUR na 851,8 mil. EUR. Nejvyšší nárůst vykázaly dceřiné společnosti ve střední Evropě. Pozitivní vývoj zaznamenaly také obchody v Rakousku zde především v obchodování s cennými papíry, v pojišťovací činnosti a v úvěrových obchodech. Rok 2004 zcela určitě nevstoupí do dějin jako jeden z nejlepších roků, co se týče situace na mezinárodních akciových trzích. To se odráží i ve vývoji čistého zisku z obchodních operací. Celkový výsledek za první tři čtvrtletí roku 2004 tak zaznamenal oproti mimořádně dobrému výsledku loňského roku pokles o 8,4 % ze 170,6 mil. EUR na 156,2 mil. EUR. Důvodem byl především vývoj v oblasti obchodování s cennými papíry a deriváty, zatímco v oblasti obchodování s cizími měnami se podařilo dosáhnout nárůstu. I přes pokles oproti loňskému roku jsme s výsledkem spokojeni, prohlásil Reinhard Ortner, člen představenstva zodpovědný za finance. Konzervativní strategie investování je podle jeho slov pro spořitelnu příznačná, zamezuje výkyvům v obou směrech a přináší stabilní výsledky. Oblast pojišťovací činnosti vykazuje naproti tomu ve třetím čtvrtletí mimořádně vysoké výnosy. Dceřiné společnosti v České a Slovenské republice, ale také vedoucí pojišťovna životního pojištění v Rakousku s Versicherung dosáhly vynikajícího výsledku. Celkový výsledek v oblasti pojišťovací činnosti tak za prvních devět měsíců roku 2004 zaznamenal oproti stejnému období minulého roku nárůst o 18, 3 % z 20,8 mil. EUR na 24,6 mil. EUR. Všeobecné administrativní náklady vzrostly v prvních třech čtvrtletích roku 2004 o 6,2 % z 1 837,0 mil. EUR v předešlém roce na 1 950,9 mil. EUR. Bez zahrnutí společnosti Postabank by však nárůst činil pouhých 2,8 %. Tento vývoj chápeme jako úspěch ze třech následujících hledisek, vysvětlil Reinhard Ortner, člen představenstva zodpovědný za finance. Za prvé vznikají náklady na implementování nových skupinových projektů. Za druhé náklady zvyšují poměrně vysoké míry inflace v některých středoevropských státech a za třetí některé z těchto zemí procházejí masivním zvyšováním daně z přidané hodnoty. 2 V rámci vývoje procentních změn ve výkazu zisků a ztrát je třeba vzít v úvahu skutečnost, že maďarská Postabank, získaná v prosinci roku 2003, je poprvé zahrnuta do konsolidované účetní závěrky od začátku roku 2004 (rozvaha společnosti Postabank byla zahrnuta již v konsolidované účetní závěrce 2003). strana 2/13

3 V detailním pohledu vzrostly personální náklady o 4,1 % z 1 041,1 mil. EUR (očištěné o vliv Postabanky o 1,8 %) na 1 083,4 mil. EUR a ostatní administrativní náklady o 13,5 % (očištěné o 7,7 %) z 538,8 mil. EUR na 611,7 mil. EUR. I nadále pokračující velmi restriktivní přístup k investicím do informačních technologií vedl k mírnému snížení odpisů hmotného majetku oproti minulému roku o 0,5 % z 257,1 mil. EUR na 255,8 mil. EUR. Počet zaměstnanců skupiny klesl oproti konci roku 2003 o 3,9 % na zaměstnanců, a to jak v Rakousku (-0,9 %), tak i ve střední Evropě (-5,8 %). Administrativní náklady skupiny Erste Bank Skupina Erste Bank v mil. EUR leden -září 04 leden -září 03 změna v % mimo Postabank změna v % Personální náklady 1 083, ,1 4, ,0 1,8 Ostatní admin. náklady 611,7 538,8 13,5 580,5 7,7 Mezisoučet 1 695, ,9 7, ,5 3,8 Odpisy 255,8 257,1-0,5 248,7-3,3 Celkem 1 950, ,0 6, ,2 2,8 Rakousko (včetně Podnikového centra a Mezinárodního obchodu) v mil. EUR leden -září 04 leden -září 03 změna v % Personální náklady 798,7 797,3 0,2 Ostatní admin. náklady 355,3 324,7 9,4 Mezisoučet 1 154, ,0 2,9 Odpisy 146,3 151,7-3,6 Celkem 1 300, ,7 2,1 Střední Evropa v mil. EUR leden -září 04 leden -září 03 změna v % mimo Postabank změna v % Personální náklady 284,7 243,8 16,8 261,3 7,2 Ostatní admin. náklady 256,4 214,1 19,8 225,2 5,2 Mezisoučet 541,1 457,9 18,2 486,5 6,2 Odpisy 109,5 105,4 3,9 102,4-2,8 Celkem 650,6 563,3 15,5 588,9 4,5 Provozní zisk jako saldo provozních výnosů (čistý úrokový výnos, čisté příjmy z poplatků a provizí, čistý zisk z obchodních operací a výnos z pojišťovací činnosti) a všeobecných administrativních nákladů se za prvních devět měsíců roku 2004 zvýšil oproti minulému roku o 5,8 % z 1 016,6 mil. EUR na nynějších 1 075,4 mil. EUR. Poměr mezi všeobecnými administrativními náklady a celkovými provozními výnosy, tzv. poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio), činil v prvních třech čtvrtletích roku 2004 zhruba 64,5 %, a dosáhl tak mírného nárůstu jak oproti stejnému období minulého roku (64,4 %), tak i oproti celkovému roku 2003 (64,2 %). strana 3/13

4 Ostatní provozní výsledek zahrnuje několik jednorázových vlivů vyplývajících převážně z prvního čtvrtletí 2004 (především mimořádný výnos z prodeje neživotní části Pojišťovny ČS a jednorázový odpis goodwillu při současném ukončení lineární amortizace goodwillu v souvislosti s dobrovolnou dřívější aplikací nových standardů IFRS 3). Na základě vyšších výsledků z přecenění majetkových účastí a cenných papírů především v ČS bylo ve 3. čtvrtletí 2004 dosaženo mimořádně dobrého výsledku (ve 2. čtvrtletí zde bylo nutné provést značné snížení hodnoty). Jak již bylo uvedeno, došlo v České republice na základě legislativních změn počátkem roku 2004 ke zvýšení příspěvků do fondu pojištění vkladů, které jsou rovněž vykazovány v této položce. Zatímco tato položka vykazovala za první tři čtvrtletí roku 2003 negativní saldo ve výši -128,8 mil. EUR, podařilo se v letošním roce docílit s výsledkem ve výši 1,1 mil. EUR prakticky vyrovnaného výsledku. Tvorba rezerv a opravných položek mírně vzrostla, a to o 2,8 % z 298,6 mil. EUR v minulém roce na současných 306,9 mil. EUR. Zatímco v Rakousku byl zaznamenán pokles, v některých dceřiných společnostech ve střední Evropě byly vytvářeny nové rezervy a opravné položky poté, co bylo v minulém roce realizováno jejich rozpuštění. Celková potřeba tvorby rezerv a opravných položek by v roce 2004 neměla být vyšší než v roce Zisk před zdaněním se vzhledem k popsanému vývoji zvýšil o 30,6 % z 589,2 mil. EUR v minulém roce na současných 769,6 mil. EUR. Efektivní daňová sazba činí pro první tři čtvrtletí roku 2004 po zohlednění mimořádných nákladů ve výši 20 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2004 v důsledku daňové reformy schválené rakouským parlamentem zhruba 25,6 %. To představuje daňové zatížení ve výši 197,0 mil. EUR oproti 170,6 mil. EUR ve stejném období minulého roku. Za první tři čtvrtletí roku 2004 dosáhla Erste Bank po zohlednění daně z příjmů a menšinových podílů nárůstu čistého zisku po menšinových podílech o 49,9 % ze 255,2 mil. EUR na 382,6 mil. EUR. Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech se za první tři čtvrtletí roku 2004 oproti celému roku 2003 výrazně zlepšila ze 13,7 % na 17,3 %. Pro mě je to hodnota, se kterou se již můžeme porovnávat s hlavními mezinárodními bankami. Svědčí také o tom, že naše pozice ve střední Evropě, pečlivá integrace dceřiných společností a soustavné využívání tržních potenciálů už nese první plody, prohlásil Treichl. Vývoj zisku: %-srovnání s %-srovn. s leden-září leden-září v mil. EUR 1-9/ / / /04 1-9/ Čistý úrokový výnos 676,6 660,2 644,6 2,5% 5,0% 1.993,7 3,0% Rezervy a opravné položky -110,1-88,6-92,7 24,3% 18,8% -306,9 2,8% Čisté příjmy z popl. a prov. 286,6 283,8 245,6 1,0% 16,7% 851,8 17,1% Čistý zisk z obch. operací 47,9 45,9 56,0 4,4% -14,5% 156,2-8,4% Všeob. admin. náklady -659,4-649,2-614,1 1,6% 7,4% ,9 6,2% Výnos z pojišť. činnosti 11,3 6,9 7,6 63,8% 48,7% 24,6 18,3% Ostatní provoz. výsledek 15,6-35,3-68,1 >100% >100% 1,1 > 100% Zisk před zdaněním 268,5 223,7 178,9 20,0% 50,1% 769,6 30,6% Čistý zisk po menš. podílech 142,4 136,0 90,1 4,7% 58,0% 382,6 49,9% strana 4/13

5 II. Vývoj ve třetím čtvrtletí 2004: Při odděleném posuzování jednotlivých čtvrtletí je patrné, že třetí čtvrtletí vykazuje výrazně lepší výsledky než čtvrtletí druhé. Čistý úrokový výnos se oproti druhému čtvrtletí zvýšil o 2,5 % z 660,2 mil. EUR na 676,6 mil. EUR. Také čisté příjmy z poplatků a provizí zaznamenaly mírný nárůst o 1,0 % z 283,8 mil. EUR na 286,6 mil. EUR. Čistý zisk z obchodních operací činil ve třetím čtvrtletí 47,9 mil. EUR, a mírně tak převýšil výsledek minulého čtvrtletí ve výši 45,9 mil. EUR, negativně ovlivněný tržní situací. Všeobecné administrativní náklady zaznamenaly nárůst o 1,6 % z 649,2 mil. EUR na 659,4 mil. EUR. Důvodem je především vývoj ostatních administrativních nákladů, které se zvýšily o 3,1 % na 208,4 mil. EUR. Provozní zisk ve výši 363,0 mil. EUR byl o 4,4 % vyšší než ve druhém čtvrtletí. Poměr nákladů k výnosům se v porovnání jednotlivých čtvrtletí zlepšil ze 65,1 % na 64,5 %. Rezervy a opravné položky v hodnotě 88,6 mil. EUR byly z důvodu rozpuštění ve druhém čtvrtletí atypicky nízké, ve třetím čtvrtletí byly vytvořeny rezervy a opravné položky s čistou hodnotou ve výši 110,1 mil. EUR. Saldo ostatního provozního výsledku bylo v minulém čtvrtletí ( 35,3 mil. EUR) negativně ovlivněno především výrazným snížením hodnoty cenných papírů na prodej. Ve třetím čtvrtletí bylo dosaženo výrazně pozitivního výsledku především díky přecenění cenných papírů a majetkových účastí, jak již bylo uvedeno hlavně v ČS (celkové saldo 15,6 mil. EUR). Protože také spořitelny zapojené do křížového garančního systému zaznamenaly ve třetím čtvrtletí mimořádně pozitivní vývoj, vzrostl zisk před zdaněním v tomto období oproti druhému čtvrtletí nadprůměrně o 20,0 % na 268,5 mil. EUR. Dobrý výsledek spořitelen zvýšil rovněž hodnotu menšinových podílů. Čistý zisk po menšinových podílech tak ve třetím čtvrtletí 2004 vzrostl o 4,7 % ze 136, 0 mil. EUR ve druhém čtvrtletí na 142,4 mil. EUR. III. Výhled: Vzhledem k dobrým výsledkům za tři čtvrtletí tohoto roku spolu s nadále silnou poptávkou po našich inovativních produktech ve střední Evropě, ale i vzhledem k prodejním úspěchům v Rakousku, potvrzujeme naši dosavadní prognózu dosáhnout za celý rok 2004 čistého zisku po menšinových podílech minimálně v hodnotě 500 mil. EUR, prohlásil Treichl. Nezměněn zůstává cíl, který byl oznámen u příležitosti Dne kapitálových trhů (Capital Markets Day) v Budapešti: dosáhnout v roce 2006 čistého zisku po menšinových podílech minimálně ve výši mil. EUR. Z toho pro rok 2006 vyplývá cílová hodnota návratnosti kapitálu (ROE) (vypočtená z čistého zisku po menšinových podílech) ve výši minimálně 18 %, poměr nákladů k výnosům by měl dosáhnout maximálně 61 %. strana 5/13

6 K dosažení těchto cílů přispějí připravované projekty skupinových synergií, které by měly také dlouhodobě pozitivně ovlivňovat zisk. Projekty tohoto celoskupinového programu zahrnují mimo jiné centrální nákup, zlepšení kontrolingových systémů a týkají se rovněž oblasti retailu a velkých korporací, kde je snahou vedle dlouhodobé úspory nákladů a průběžného zvyšování efektivnosti rovněž zlepšení služeb pro klienty. IV. Vývoj rozvahy 3 : Celková bilanční suma skupiny Erste Bank se v prvních třech čtvrtletích 2004 zvýšila oproti konci roku 2003 o 10,6 % ze 128,6 mld. EUR na 142,2 mld. EUR k 30. září Pohledávky za klienty vzrostly o 6,4 % ze 67,8 mld. EUR na 72,1 mld. EUR. Zatímco v Rakousku byl zaznamenán pouze mírný nárůst o 2,2 % na 46,8 mld. EUR, vzrostla tato položka mimo rakouský trh o 15,2 % na 25,4 mld. EUR. Nadprůměrně vzrostly především úvěry firemním a privátním klientům ve střední Evropě. Například ve Slovenské sporiteľni vzrostly hypoteční úvěry meziročně o 42 %, překlenovací úvěry o téměř 140 %. V České spořitelně byl ke konci třetího čtvrtletí 2004 zaznamenán nárůst v oblasti hypotečních úvěrů o 74 % oproti stejnému období minulého roku. Celkový objem rezerv a opravných položek v prvních devíti měsících roku 2004 (po zohlednění tvorby nových rezerv a opravných položek na straně jedné, popř. rozpuštění a použití rezerv a opravných položek na straně druhé) nepatrně vzrostl o 3,2 % na 2,9 mld. EUR. Cenné papíry a ostatní aktiva určená k obchodování zaznamenaly silný pokles o 18,7 % na 4,3 mld. EUR (především v oblasti pevně úročených cenných papírů), zatímco u cenných papírů na prodej došlo k mimořádnému zvýšení o 22,7 % EUR na 9,1 mld. EUR. Celkový objem cenných papírů a investic (zahrnující cenné papíry a ostatní aktiva určená k obchodování, cenné papíry na prodej a cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti) zaznamenal od výrazný nárůst o 9,0 % ze 39,1 mld. EUR na 42,6 mld. EUR. V položce cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti nadprůměrně vzrostly především kapitálové investice pojišťoven zahrnutých do konsolidované účetní závěrky (ze 4,9 mil. EUR na 5,7 mil. EUR) a cenné papíry s pevným výnosem držené do splatnosti (z 19,1 mil. EUR na 21,1 mil. EUR). Pohledávky za bankami vzrostly o 45,5 % na 19,1 mld. EUR, závazky k bankám se zvýšily o 21,4 % na 31,2 mld. EUR. Nárůst se týkal jak rakouských bank, tak i bank mimo rakouské území, a to téměř výlučně krátkodobých mezibankovních depozit. I přes mírný pokles spořících vkladů o 0,6 % ze 37,3 mld. EUR na 37,1 mld. EUR stouply závazky ke klientům oproti konci roku 2003 celkem o 6,4 % a k 30. září 2004 dosáhly hodnoty 69,0 mld. EUR. Hodnota podřízeného kapitálu se snížila o 9,8 % na 3,2 mld. EUR, celkový objem financování prostřednictvím vlastních emisí (emitované dluhopisy a podřízený kapitál) však v prvních třech čtvrtletích roku 2004 vzrostl o 11,7 % z 20,5 mld. EUR na konci roku 2003 na současných 22,9 mld. EUR. Celkový započitatelný vlastní kapitál skupiny úvěrových institucí Erste Bank podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil k 30. září 2004 zhruba 7,0 mld. EUR. Zákonný minimální požadavek činil k tomuto dni přibližně 5,7 mld. EUR, z čehož vyplývá ukazatel krytí ve výši zhruba 123 %. 3 U položek rozvahy nedochází z důvodu akvizice Postabanky k žádným změnám procentuálních změn, neboť rozvaha Postabanky byla zahrnuta do konsolidované účetní závěrky již k 31. prosinci strana 6/13

7 Ve třetím čtvrtletí 2004 došlo k zpětnému odkupu hybridního kapitálu Tier 1 v celkovém objemu 100 mil. EUR. Základní kapitál dosáhl koncem září téměř 4,1 mld. EUR, což odpovídá kapitálové přiměřenosti ve výši 6,1 % ( : 6,3 %). K se kvůli tvorbě nových rezerv a opravných položek očekává kapitálová přiměřenost kolem 6,4 %. Ukazatel solventnosti podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil k 30. září ,0 %, a opět tak výrazně převýšil zákonem požadované minimum 8,0 %. Vývoj rozvahy: v mil. EUR změna v % Pohledávky za bankami ,5 Pohledávky za klienty ,4 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,2 Cenné papíry a ostatní finanční investice ,0 Ostatní aktiva ,7 Aktiva celkem ,6 v mil. EUR změna v % Závazky k bankám ,4 Závazky ke klientům ,4 Emitované dluhopisy a podřízený kapitál ,7 Vlastní kapitál ,3 Ostatní pasiva ,5 Pasiva celkem ,6 V. Komentář k výsledkům jednotlivých segmentů 4 : Segment Rakousko: V Rakousku se v porovnání se stejným obdobím minulého roku podařilo značně zvýšit čistý zisk po menšinových podílech ze 115,7 mil. EUR na 171,3 mil. EUR (+48,1%). Důvodem bylo vedle poklesu tvorby rezerv a opravných položek (především v segmentu Retail a nemovitosti) také podstatné zvýšení čistých příjmů z poplatků a provizí (o 8,4 % na 535,0 mil. EUR) v oblastech Velcí korporátní klienti a Treasury. Všeobecné administrativní náklady se oproti srovnatelnému období minulého roku podařilo snížit z 1 239,4 mil. EUR na 1 230,2 mil. EUR (tj. o 0,7 %, resp. 9,2 mil. EUR), k čemuž podstatně přispěla především oblast Retail a nemovitosti. Poměr nákladů k výnosům zůstává s 67,2 % konstantní, ukazatel návratnosti vlastního kapitálu se podařilo značně zvýšit z 9,8 % na 13,3 %. Spořitelny Čistý zisk po menšinových podílech se v porovnání s loňským rokem výrazně zvýšil na 14,0 mil. EUR. Nárůst čistých příjmů z poplatků a provizí o 6,4 %, obzvláště v oblastech platební styk a obchod s cennými papíry a velmi mírný nárůst provozních nákladů o 0,9 % více než vykompenzovaly pokles čistého úrokového výnosu způsobeného vývojem na trhu. Výrazný nárůst ostatního provozního výsledku vyplývá z přecenění portfolia cenných papírů na 4 Při srovnávání s údaji minulého roku je nutno vzít v úvahu skutečnost, že Erste Bank aplikuje od počátku roku 2004 IFRS 3 spolu s IAS 36 a 38 (eliminace lineární amortizace goodwillu). Kromě toho je třeba zohlednit i změny v metodách oceňování, ke kterým dochází v rámci konsolidace. Proto není možné přímo srovnávat výsledky publikované jednotlivými dceřinými společnostmi s výsledky vykazovanými v jednotlivých segmentech. Dceřiným společnostem ve střední Evropě jsou například do výsledků segmentů zaúčtovány poměrné náklady na refinancování. strana 7/13

8 prodej. Poměr nákladů k výnosům se mírně zhoršil na 70,3 %, ukazatel návratnosti vlastního kapitálu vzrostl na 7,9 %. Retail a nemovitosti Čistý zisk po menšinových podílech se v tomto segmentu za prvních devět měsíců 2004 v porovnání se stejným obdobím minulého roku téměř zdvojnásobil, a to ze 14,9 mil. EUR na 29,3 mil EUR. Díky programu snižování nákladů se podařilo dosáhnout úspor všeobecných administrativních nákladů ve výši 12,1 mil. EUR (ze 493,1 mil. EUR na 481,0 mil. EUR) a současně došlo k poklesu tvorby rezerv a opravných položek (z 97,9 mil. EUR na 84,6 mil. EUR) podle plánu především v Tiroler Sparkasse (pokles o 9,5 mil. EUR) a v oblasti obchodu s malými a středně velkými podniky. Pokles čistého úrokového výnosu byl způsoben zákonem stanovenými úpravami úrokových sazeb ve stavební spořitelně s Bausparkasse oznámenými již v prvním čtvrtletí tohoto roku. Poměr nákladů k výnosům se oproti loňskému roku zlepšil ze 79,0 % na 78,2 %, ukazatel návratnosti vlastního kapitálu se s hodnotou 4,8 % výrazně zvýšil. Velcí korporátní klienti Zlepšení výsledku v tomto segmentu je založeno jednak na výrazném zvýšení čistých příjmů z poplatků a provizí o 31,0 % na 45,2 mil. EUR (především v oblasti financování projektů), ale také na pozitivních výsledcích ocenění sekuritizovaných finančních instrumentů v ostatním provozním výsledku. Návratnost vlastního kapitálu silně vzrostla z 8,9 % na 13,1 %, poměr nákladů k výnosům ve výši 40,0 % zůstal oproti srovnatelnému období minulého roku téměř nezměněn. Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 52,8 % na 42,1 mil. EUR. Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví Čistý zisk po menšinových podílech oproti minulému roku nadprůměrně vzrostl o 25,4 % na 85,9 mil. EUR. Proti poklesu čistého úrokového výnosu (z 85,6 mil. EUR na 80,8 mil. EUR) stojí výrazné zlepšení ostatního provozního výsledku. Nárůst čistých příjmů z poplatků a provizí z 29 mil. EUR na 40 mil. EUR byl způsoben především prodejem strukturovaných produktů bankám, spořitelnám a institucionálním investorům. Důsledné řízení nákladů vedlo ke snížení všeobecných administrativních nákladů o 6,1 % oproti srovnatelnému období minulého roku. Důsledkem je zlepšení poměru nákladů k výnosům z 39,7 % na 38,7 % a zlepšení ukazatele návratnosti vlastního kapitálu ze 41,6 % na 47,6 %. Segment Střední Evropa: Česká spořitelna Čistý zisk po menšinových podílech se oproti prvním devíti měsícům roku 2003 podařilo zvýšit o 68,6 mil. EUR, resp. o 80,4 % na 153,9 mil. EUR. Významné zlepšení provozního zisku jako salda provozních výnosů (čistý úrokový výnos, čisté příjmy z poplatků a provizí, čistý zisk z obchodních operací a výnos z pojišťovací činnosti) a všeobecných administrativních nákladů o 20,3 % oproti třetímu čtvrtletí 2003 je založeno na zlepšení celkových provozních výnosů o 7,7 % z 555,6 mil. EUR na 598,1 mil. EUR při současně téměř nezměněných všeobecných administrativních nákladech. Vedle zvýšení čistého úrokového výnosu díky nárůstu objemu úvěrových obchodů se podařilo zvýšit také čisté příjmy z poplatků a provizím především v oblasti úvěrových obchodů a platebního styku. Vzrostl také čistý zisk z obchodních operací, především v oblasti obchodování s cennými papíry a úvěrovými deriváty. Značné zlepšení ostatního provozního výsledku je ovlivněno také tím, že došlo k eliminaci amortizace goodwillu (3. čtvrtletí 2003: 30,1 mil. EUR). Tvorba rezerv a opravných položek dle očekávání vzrostla, a to díky tomu, že v roce 2004 nedošlo k rozpouštění všeobecných rezerv, jak bylo oznámeno již v prvním čtvrtletí. Díky velmi uspokojivému vývoji obchodů se zlepšil poměr nákladů k výnosům ze 64,0 % na 59,8 % a návratnost vlastního kapitálu vzrostla z 29,7 % na 44,5 %. strana 8/13

9 Slovenská sporiteľňa Ve srovnání s minulým rokem je čistý úrokový výnos Slovenské sporiteľni podstatně ovlivněn již zmíněným mimořádným vlivem slovenské stavební spořitelny PSS v roce 2003 (mimořádný výnos ve výši 28 mil. EUR). Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly oproti srovnatelnému období předešlého roku o 35,8 % na 49,5 mil. EUR, obzvláště v oblasti platebního styku a financování. Čistý zisk z obchodních operací se zvýšil o 29,4 % na 10,4 mil. EUR, především v oblasti obchodování s cizími měnami a s cennými papíry. Vlivem změn v časovém rozlišování nákladů od počátku tohoto roku vzrostly všeobecné administrativní náklady o 4,2 % oproti srovnatelnému období minulého roku. Pro celý rok se po zohlednění inflace očekává pouze nepatrný nárůst. Pokles provozního zisku ze 110,0 mil. EUR na 82,5 mil. EUR byl způsoben především pozitivními mimořádnými efekty v minulém roce. Po očištění o tyto mimořádné efekty ve výši 28 mil. EUR by provozní zisk mírně vzrostl. Díky zvýšení podílu Erste Bank ve Slovenskej sporiteľni ze 70 % na 80 % došlo ke snížení menšinových podílů. Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu vzrostl z 36,5 % na 49,9 %, poměr nákladů k výnosům se díky výše uvedenému vlivu časového rozlišení zvýšil z 50,4 % na 58,8 %. Erste Bank Hungary Porovnání se stejným obdobím minulého roku nemá velkou vypovídací schopnost v důsledku zahrnutí společnosti Postabank do konsolidace teprve od Díky hladkému průběhu integrace obou společností a lepšímu než plánovanému vývoji obchodů se pro celý rok 2004 očekává nadprůměrně dobrý výsledek. Erste Bank Chorvatsko Zisk před zdaněním se oproti prvním třem čtvrtletím minulého roku zvýšil o 37,4 % na 30,7 mil. EUR. Díky nárůstu objemu obchodů se čistý úrokový výnos zvýšil o 12,4 % na 61,2 mil. EUR. Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 35,5 % na 12,0 mil. EUR, především v oblasti platebního styku. Čistý zisk z obchodních operací se ve stejném období zvýšil o 90,4 % na 11,1 mil. EUR. Nárůst všeobecných administrativních nákladů o 9,8 % na 47,6 mil. EUR byl způsoben rozšiřováním pobočkové sítě, nevyhnutelným přizpůsobením platů zaměstnanců úrovni trhu a změněnému přiřazení nákladů během roku. Přesto se podařilo snížit poměr nákladů k výnosům oproti loňskému roku ze 62,6 % na 56,4 %. Náklady za celý rok ve srovnání s minulým rokem jsou po zohlednění kurzových rozdílů plánovány na téměř stejné úrovni. Díky vyšším menšinovým podílům z důvodu navýšení podílů Steiermärkische Sparkasse na společnosti Erste Bank Chorvatsko na 35 % a vyčerpání možnosti daňových dobropisů u Riječka banky již v minulém roce se čistý zisk po menšinových podílech odpovídající podílu Erste Bank snížil o 17,8 % na 15,8 mil. EUR. Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu poklesl na 18,3 %, částečně rovněž díky zvýšení alokovaného vlastního kapitálu. Segment Mezinárodní obchod: Dobrý vývoj obchodů v tomto segmentu pokračoval v podstatě i ve třetím čtvrtletí. Tomuto vývoji napomohl pokles tvorby rezerv a opravných položek v New Yorku a také úspory nákladů a daňové výhody přispěly ke zvýšení výsledku za prvních devět měsíců tohoto roku z 55,7 mil. EUR na 68,1 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům klesl z 20,6 % na 18 %, návratnost vlastního kapitálu se zlepšila z 21,1 % na 23,3 %. strana 9/13

10 Segment Podnikové centrum: V segmentu Podnikové centrum jsou vedle ostatních položek akciové společnosti Erste Bank AG a pomocných podniků zahrnuty také jednorázové vlivy z odpisu rakouského goodwillu a mimořádný výnos z prodeje neživotní části Pojišťovny ČS. Tento prodej je rovněž hlavním důvodem nárůstu menšinových podílů. Jak již bylo uvedeno v prvním čtvrtletí, byl v roce 2004 proveden jednorázový odpis daňových pohledávek, který vyplynul ze snížení rakouské sazby u daně z příjmu právnických osob ze 34 % na 25 % od roku Z toho vyplývá podstatný nárůst položky daně z příjmů v porovnání s loňským rokem. Nárůst čistého úrokového výnosu je způsoben na jedné straně dividendovými výnosy nekonsolidovaných společností, na straně druhé zlepšením výsledků ostatních společností zahrnutých do tohoto segmentu. Značné rozdíly oproti srovnatelnému období předešlého roku byly způsobeny především mimořádnými efekty v prvním čtvrtletí roku Upozornění: Při výpočtu procentuelních změn může dojít k nepatrným odchylkám ve srovnání s uvedenými změnami, které vycházejí z nezaokrouhlených údajů. Případné dotazy směřujte na: Erste Bank, Tiskové oddělení 1010 Wien, Graben 21, Telefax: 0043 (0) Hana Cygonková, Tel (0) , Michael Mauritz, Tel (0) , Tento text najdete také na naší homepage: Bank/Presse/Presseaussendungen/Tschechische Version. strana 10/13

11 v mil. EUR I. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA PODLE IFRS Aktiva /- % 1. Pokladní hotovost, vklady u centrální banky ,9 2. Pohledávky za bankami ,5 3. Pohledávky za klienty ,4 4. Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,2 5. Cenné papíry a ostatní aktiva určená k obchodování ,7 6. Cenné papíry na prodej ,7 7. Cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti ,7 8. Nehmotný majetek ,4 9. Hmotný majetek ,6 10. Ostatní aktiva ,8 Aktiva celkem ,6 Pasiva a vlastní kapitál /- % 1. Závazky k bankám ,4 2. Závazky ke klientům ,4 3. Emitované dluhopisy ,2 4. Rezervy ,8 5. Ostatní pasiva ,8 6. Podřízený kapitál ,8 7. Menšinové podíly ,3 8. Vlastní kapitál ,3 Pasiva a vlastní kapitál celkem ,6 II. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v mil. EUR /- % I. Čistý úrokový výnos 1.993, ,7 3,0 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -306,9-298,6 2,8 Čisté příjmy z poplatků a provizí 851,8 727,5 17,1 Čistý zisk z obchodních operací 156,2 170,6-8,4 Všeobecné administrativní náklady , ,0 6,2 Výnos z pojišťovací činnosti 24,6 20,8 18,3 Ostatní provozní výsledek 1,1-128,8 >100,0 Mimořádný výsledek 0,0 0,0 -- II. Zisk před zdaněním 769,6 589,2 30,6 Daň z příjmů -197,0-170,6 15,5 III. Zisk za účetní období 572,6 418,6 36,8 Menšinové podíly -190,0-163,4 16,3 IV. Čistý zisk po menšinových podílech 382,6 255,2 6 49,9 Upozornění: Při výpočtu procentuelních změn může dojít k nepatrným odchylkám ve srovnání s uvedenými změnami, které vycházejí z nezaokrouhlených údajů. 5 Od včetně Postabank. 6 Čistý zisk po menšinových podílech je vykázán stejným způsobem jako za celý rok 2003 (tedy včetně amortizace goodwillu). strana 11/13

12 III. Údaje za jednotlivé segmenty (přehled) skupina Erste Bank CELKEM Rakousko Střední Evropa Mezinárodní obchod Podnikové centrum v mil. EUR 1-9/ / / / / / / /2003 Čistý úrokový výnos 1.191, ,3 689,1 618,5 113,3 108,5-0,3-12,5 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -255,5-269,8-36,0-4,1-15,4-24,8 0,0 0,1 Čisté příjmy z poplatků a provizí 535,0 493,6 291,8 245,9 16,8 16,1 8,2-28,1 Čistý zisk z obchodních operací 87,2 114,4 71,4 52,1 0,1 0,0-2,6 4,1 Všeobecné administrativní náklady , ,4-650,5-562,6-23,4-25,7-46,8-9,3 Výnos z pojišťovací činnosti 18,1 15,5 6,5 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek 37,9-13,1-31,5-118,6-4,4-1,8-0,9 4,8 Zisk před zdaněním 384,1 321,5 340,8 236,4 86,9 72,3-42,3-40,9 Daně z příjmů -92,9-96,2-76,8-66,1-18,9-16,6-8,4 8,3 Menšinové podíly -119,9-109,6-31,6-33,5 0,0 0,0-38,5-20,4 Čistý zisk po menšinových podílech 7 171,3 115,7 232,4 136,7 68,1 55,7-89,2-53,0 Podíl na čistém zisku skupiny Erste Bank 44,7% 45,3% 60,7% 53,6% 17,6% 17,8% n.a. n.a. Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , ,9 438,6 248,9 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 1.715, ,5 816,4 600,1 390,0 351,2 27,6 17,1 Poměr nákladů k výnosům 67,2% 67,2% 61,4% 61,0% 18,0% 20,6% n.a. n.a. Návratnost kapitálu (ROE) 8 na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 13,3% 9,8% 38,0% 30,4% 23,3% 21,1% n.a. n.a. z toho náklady na refinancování -53,4-54,9-48,5-33,4 0,0 0,0-20,9-18,0 z toho amortizace goodwillu 9-14,0-13,9-59,0-40,7 0,0 0,0-6,2-6,0 CELKEM skupina Erste Bank v mil. EUR 1-9/ /2003 Čistý úrokový výnos 1.993, ,7 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -306,9-298,6 Čisté příjmy z poplatků a provizí 851,8 727,5 Čistý zisk z obchodních operací 156,2 170,6 Všeobecné administrativní náklady , ,0 Výnos z pojišťovací činnosti 24,6 20,8 Ostatní provozní výsledek 1,1-128,8 Zisk před zdaněním 769,6 589,2 Daně z příjmů -197,0-170,6 Menšinové podíly -190,0-163,4 Čistý zisk po menšinových podílech 6 382,6 255,2 Průměrná rizikově vážená aktiva , ,3 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 2.949, ,9 Poměr nákladů k výnosům 64,5% 64,4% Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 17,3% 13,4% z toho náklady na refinancování -122,8-106,3 z toho amortizace goodwillu -79,2-60,6 7 Čistý zisk po menšinových podílech je vykázán stejným způsobem jako za celý rok 2003 (tedy včetně amortizace goodwillu). 8 Ukazatel ROE je vykázán stejným způsobem jako za celý rok 2003 (tedy včetně amortizace goodwillu). 9 Za první tři čtvrtletí 2004 je amortizace goodwillu uvedena pouze pro informaci. strana 12/13

13 IV. Údaje jednotlivých segmentů (detail) skupina Erste Bank Spořitelny RAKOUSKO Retail a nemovitosti Velcí korporátní. klienti Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví v mil. EUR 1-9/ / / / / / / /2003 Čistý úrokový výnos 618,1 625,9 383,9 394,8 108,8 113,9 80,8 85,6 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -133,6-131,8-84,6-97,9-37,3-40,1 0,0 0,0 Čisté příjmy z poplatků a provizí 244,3 229,7 205,5 200,4 45,2 34,5 40,0 29,0 Čistý zisk z obchodních operací 12,7 21,2 7,9 13,5 0,9 1,2 65,8 78,6 Všeobecné admin. náklady -615,1-609,4-481,0-493,1-62,0-60,1-72,1-76,8 Výnos z pojišťovací činnosti 0,0 0,0 18,1 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek 29,1 5,1 3,1 0,7 8,0-0,4-2,3-18,4 Zisk před zdaněním 155,6 140,7 52,9 33,8 63,6 49,0 112,1 98,0 Daně z příjmů -42,0-39,8-11,2-12,2-13,5-14,2-26,3-29,9 Menšinové podíly -99,6-96,1-12,3-6,7-7,9-7,2 0,0 0,3 Čistý zisk po menš. podílech 7 14,0 4,7 29,3 14,9 42,1 27,6 85,9 68,5 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , , , ,3 Průměrný přiřaz. vlastní kapitál 236,3 199,2 809,5 741,7 429,2 415,0 240,7 219,6 Poměr nákladů k výnosům 70,3% 69,5% 78,2% 79,0% 40,0% 40,2% 38,7% 39,7% Návratnost kapitálu (ROE) 8 na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 7,9% 3,2% 4,8% 2,7% 13,1% 8,9% 47,6% 41,6% z toho náklady na refinancování -12,2-11,3-28,2-29,8-10,8-11,9-2,1-1,9 z toho amortizace goodwillu 9-4,8-4,4-9,2-9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 STŘEDNÍ EVROPA Česká spořitelna Slovenská sporiteľňa Erste Bank Maďarsko 10 Erste Bank Chorvatsko v mil. EUR 1-9/ / / / / / / /2003 Čistý úrokový výnos 367,4 341,7 140,3 179,3 120,2 42,9 61,2 54,5 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -18,6 6,7 2,8 0,3-16,7-8,3-3,5-2,8 Čisté příjmy z poplatků a provizí 193,8 180,0 49,5 36,4 36,5 20,5 12,0 8,9 Čistý zisk z obchodních operací 30,4 28,5 10,4 8,1 19,5 9,6 11,1 5,8 Všeobecné admin. náklady -357,7-355,6-117,6-112,9-127,6-50,9-47,6-43,3 Výnos z pojišťovací činnosti 6,5 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek 2,9-48,8-19,2-66,4-12,6-2,7-2,6-0,7 Zisk před zdaněním 224,8 157,9 66,1 44,9 19,2 11,2 30,7 22,4 Daně z příjmů -62,3-60,4-9,1-5,6 0,6-1,6-6,0 1,5 Menšinové podíly -8,6-12,2-14,0-16,8-0,1 0,0-8,9-4,6 Čistý zisk po menš. podílech 7 153,9 85,3 43,1 22,5 19,6 9,6 15,8 19,3 Podíl na čistém zisku skupiny Erste Bank Průměrná rizikově vážená aktiva 7.335, , , , ,2 828, , ,8 Průměrný přiřaz. vlastní kapitál 461,4 382,8 115,1 82,4 124,4 50,5 115,5 84,4 Poměr nákladů k výnosům 59,8% 64,0% 58,8% 50,4% 72,4% 69,6% 56,4% 62,6% Návratnost kapitálu (ROE) 8 na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 44,5% 29,7% 49,9% 36,5% 21,1% 25,5% 18,3% 30,5% z toho náklady na refinancování -19,9-20,9-8,0-4,6-16,2-2,4-4,4-5,5 z toho amortizace goodwillu 9-31,5-30,1-10,3-9,0-15,6 0,0-1,7-1,6 7 Čistý zisk po menšinových podílech je vykázán stejným způsobem jako za celý rok 2003 (tedy včetně amortizace goodwillu). 8 Ukazatel ROE je vykázán stejným způsobem jako za celý rok 2003 (tedy včetně amortizace goodwillu). 9 Za první tři čtvrtletí 2004 je amortizace goodwillu uvedena pouze pro informaci. 10 Od 1. ledna 2004 včetně Postabank. strana 13/13

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012 Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS Prezentace pro média 8. listopad Obsah 1. Výsledky ve zkratce 2. Analýza udržitelného zisku 3. Analýza obchodních

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Konsolidované hospodářské výsledky V náročném ekonomickém prostředí prožila Česká spořitelna jeden z nejúspěšnějších

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Výsledky za rok / 4. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

Komerční banka. Držet. 5 179 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s.

Komerční banka. Držet. 5 179 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s. ANALÝZY A DOPORUČENÍ Komerční banka Držet 5 189 Kč Komerční banka Nové doporučení: Držet Předešlé doporučení: Redukovat Cílová cena (6M): 5 189 Kč Minulá cílová cena: 4 301 Kč Datum vydání: 6. 12. 2014

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU

4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU 53 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU Vývoj v českém finančním sektoru byl v roce 213 převážně pozitivní. Bankovní sektor posílil svou kapitálovou přiměřenost. Přes meziroční pokles zisků

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 27. listopadu 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) 7. května 2015 Solidní finanční výsledky v obtížném prostředí podpořené růstem obchodů Souhrnný přehled Zlepšení

Více

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2013 (podle IFRS, neauditované) 28. února 2013, Praha Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Wolfgang Schopf Jiří Škorvaga Karel Mourek 8/2001 4/2002

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012 Jasné odpovědi pro skutečné výhody Výroční zpráva 2012 Letošní výroční zprávu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., provázejí pozitivní zpětné vazby od klientů, kterým den co den poskytujeme konkrétní

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) 27. února 2015 Provozní výsledek v roce 2014 lehce vzrostl navzdory náročné situaci na trhu Souhrnný přehled Slušný

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Informace o Sberbank CZ, a.s. k 30. červnu 201

Informace o Sberbank CZ, a.s. k 30. červnu 201 Informace o Sberbank CZ, a.s. k 30. červnu 201 Obsah: 1. Základní údaje o bance... 3 2. Informace o činnostech banky... 4 3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva... 6 4. Informace

Více