TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004"

Transkript

1 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení našeho cíle ukončit tento rok s čistým ziskem po menšinových podílech minimálně ve výši 500 mil. EUR, prohlásil Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, u příležitosti prezentace výsledků za tři čtvrtletí. Toto přesvědčení je odůvodněné, pokračoval Treichl. Po našich inovovaných produktech v oblastech spoření a úvěrů je ve střední Evropě velká poptávka a proto tento region považujeme i nadále za region s velmi dobrým potenciálem tržního růstu. Dalším aspektem je také soustavné zlepšování obchodu v Rakousku. Opětovný silný meziroční nárůst čistého zisku po menšinových podílech odráží stálost naši vynikající pozice na trhu, uzavřel Treichl. Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil z 1 934,7 mil. EUR na 1 993,7 mil. EUR (+ 3,0 %) Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostl ze 727,5 mil. EUR na 851,8 mil. EUR (+ 17,1 %) Provozní výnosy se zvýšily ze 2 853,6 mil. EUR na 3 026,3 mil. EUR (+ 6,1 %) Všeobecné administrativní náklady stouply z 1 837,0 mil. EUR na 1 950,9 mil. EUR (+ 6,2 %) Provozní zisk se zlepšil z 1 016,6 mil. EUR na 1 075,4 mil. EUR (+ 5,8 %) Zisk před zdaněním se zvýšil z 589,2 mil. EUR na 769,6 mil. EUR (+ 30,6 %) Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl z 255,2 mil. EUR na 382,6 mil. EUR (+ 49,9 %) Poměr nákladů k výnosům mírně stoupl z 64,2 % ( ) na 64,5 % Návratnost kapitálu (ROE) se zvýšila ze 13,7 % ( ) na 17,3 % Celková bilanční suma skupiny vzrostla ze 128,6 mld. EUR na 142,2 mld. EUR (+ 10,6 %) Ukazatel kapitálové přiměřenosti (Tier 1 ratio) mírně poklesl z 6,3 % na 6,1 % 1 Při srovnávání s údaji minulého roku je nutno vzít v úvahu skutečnost, že Erste Bank od počátku letošního roku aplikuje IFRS 3 spolu s IAS 36 a 38 (eliminace lineární amortizace goodwillu). strana 1/13

2 I. Vývoj zisku 2 : I přes nepříznivou situaci se podařilo zvýšit čistý úrokový výnos o 3,0 % z 1 934,7 mil. EUR na 1 993,7 mil. EUR. Jak již bylo zmíněno v prvních dvou čtvrtletích, obsahoval výsledek Slovenské sporiteľni v minulém roce mimořádný výnos stavební spořitelny PSS ve výši 28 mil. EUR, který se v tomto roce neopakoval, což vedlo k poklesu čistého úrokového výnosu této dceřiné společnosti. Čistá úroková marže vztažená k průměrným úročeným aktivům (celková aktiva po odečtení pokladní hotovosti a vkladů u centrálních bank, cenných papírů k obchodování, hmotného a nehmotného majetku a ostatních aktiv) v prvních třech čtvrtletích roku 2004 činila 2,20 %, a zaznamenala tak mírný pokles oproti 2,30 % za celý rok Důvodem tohoto vývoje je jednak již zmíněný jednorázový vliv slovenské stavební spořitelny PSS, náklady na refinancování akvizice Postabank od počátku roku 2004 a zvýšení podílu Erste Bank ve Slovenské sporiteľni ze 70 na 80 %. Po očištění o tyto mimořádné vlivy by se marže ve srovnání s koncem roku 2003 téměř nezměnila. Dceřiné společnosti ve střední Evropě dosahují v porovnání s Rakouskem i nadále podstatně vyšších marží v rozmezí od 3,4 % až přes 4,5 %. V Rakousku se čistá úroková marže s hodnotou 1,75 % pohybuje vlivem dané tržní situace i nadále na velmi nízké úrovni. Nadprůměrně pozitivní vývoj zaznamenal čisté příjmy z poplatků a provizí. Tuto položku se v prvních devíti měsících podařilo oproti loňskému roku zvýšit o 17,1 % ze 727,5 mil. EUR na 851,8 mil. EUR. Nejvyšší nárůst vykázaly dceřiné společnosti ve střední Evropě. Pozitivní vývoj zaznamenaly také obchody v Rakousku zde především v obchodování s cennými papíry, v pojišťovací činnosti a v úvěrových obchodech. Rok 2004 zcela určitě nevstoupí do dějin jako jeden z nejlepších roků, co se týče situace na mezinárodních akciových trzích. To se odráží i ve vývoji čistého zisku z obchodních operací. Celkový výsledek za první tři čtvrtletí roku 2004 tak zaznamenal oproti mimořádně dobrému výsledku loňského roku pokles o 8,4 % ze 170,6 mil. EUR na 156,2 mil. EUR. Důvodem byl především vývoj v oblasti obchodování s cennými papíry a deriváty, zatímco v oblasti obchodování s cizími měnami se podařilo dosáhnout nárůstu. I přes pokles oproti loňskému roku jsme s výsledkem spokojeni, prohlásil Reinhard Ortner, člen představenstva zodpovědný za finance. Konzervativní strategie investování je podle jeho slov pro spořitelnu příznačná, zamezuje výkyvům v obou směrech a přináší stabilní výsledky. Oblast pojišťovací činnosti vykazuje naproti tomu ve třetím čtvrtletí mimořádně vysoké výnosy. Dceřiné společnosti v České a Slovenské republice, ale také vedoucí pojišťovna životního pojištění v Rakousku s Versicherung dosáhly vynikajícího výsledku. Celkový výsledek v oblasti pojišťovací činnosti tak za prvních devět měsíců roku 2004 zaznamenal oproti stejnému období minulého roku nárůst o 18, 3 % z 20,8 mil. EUR na 24,6 mil. EUR. Všeobecné administrativní náklady vzrostly v prvních třech čtvrtletích roku 2004 o 6,2 % z 1 837,0 mil. EUR v předešlém roce na 1 950,9 mil. EUR. Bez zahrnutí společnosti Postabank by však nárůst činil pouhých 2,8 %. Tento vývoj chápeme jako úspěch ze třech následujících hledisek, vysvětlil Reinhard Ortner, člen představenstva zodpovědný za finance. Za prvé vznikají náklady na implementování nových skupinových projektů. Za druhé náklady zvyšují poměrně vysoké míry inflace v některých středoevropských státech a za třetí některé z těchto zemí procházejí masivním zvyšováním daně z přidané hodnoty. 2 V rámci vývoje procentních změn ve výkazu zisků a ztrát je třeba vzít v úvahu skutečnost, že maďarská Postabank, získaná v prosinci roku 2003, je poprvé zahrnuta do konsolidované účetní závěrky od začátku roku 2004 (rozvaha společnosti Postabank byla zahrnuta již v konsolidované účetní závěrce 2003). strana 2/13

3 V detailním pohledu vzrostly personální náklady o 4,1 % z 1 041,1 mil. EUR (očištěné o vliv Postabanky o 1,8 %) na 1 083,4 mil. EUR a ostatní administrativní náklady o 13,5 % (očištěné o 7,7 %) z 538,8 mil. EUR na 611,7 mil. EUR. I nadále pokračující velmi restriktivní přístup k investicím do informačních technologií vedl k mírnému snížení odpisů hmotného majetku oproti minulému roku o 0,5 % z 257,1 mil. EUR na 255,8 mil. EUR. Počet zaměstnanců skupiny klesl oproti konci roku 2003 o 3,9 % na zaměstnanců, a to jak v Rakousku (-0,9 %), tak i ve střední Evropě (-5,8 %). Administrativní náklady skupiny Erste Bank Skupina Erste Bank v mil. EUR leden -září 04 leden -září 03 změna v % mimo Postabank změna v % Personální náklady 1 083, ,1 4, ,0 1,8 Ostatní admin. náklady 611,7 538,8 13,5 580,5 7,7 Mezisoučet 1 695, ,9 7, ,5 3,8 Odpisy 255,8 257,1-0,5 248,7-3,3 Celkem 1 950, ,0 6, ,2 2,8 Rakousko (včetně Podnikového centra a Mezinárodního obchodu) v mil. EUR leden -září 04 leden -září 03 změna v % Personální náklady 798,7 797,3 0,2 Ostatní admin. náklady 355,3 324,7 9,4 Mezisoučet 1 154, ,0 2,9 Odpisy 146,3 151,7-3,6 Celkem 1 300, ,7 2,1 Střední Evropa v mil. EUR leden -září 04 leden -září 03 změna v % mimo Postabank změna v % Personální náklady 284,7 243,8 16,8 261,3 7,2 Ostatní admin. náklady 256,4 214,1 19,8 225,2 5,2 Mezisoučet 541,1 457,9 18,2 486,5 6,2 Odpisy 109,5 105,4 3,9 102,4-2,8 Celkem 650,6 563,3 15,5 588,9 4,5 Provozní zisk jako saldo provozních výnosů (čistý úrokový výnos, čisté příjmy z poplatků a provizí, čistý zisk z obchodních operací a výnos z pojišťovací činnosti) a všeobecných administrativních nákladů se za prvních devět měsíců roku 2004 zvýšil oproti minulému roku o 5,8 % z 1 016,6 mil. EUR na nynějších 1 075,4 mil. EUR. Poměr mezi všeobecnými administrativními náklady a celkovými provozními výnosy, tzv. poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio), činil v prvních třech čtvrtletích roku 2004 zhruba 64,5 %, a dosáhl tak mírného nárůstu jak oproti stejnému období minulého roku (64,4 %), tak i oproti celkovému roku 2003 (64,2 %). strana 3/13

4 Ostatní provozní výsledek zahrnuje několik jednorázových vlivů vyplývajících převážně z prvního čtvrtletí 2004 (především mimořádný výnos z prodeje neživotní části Pojišťovny ČS a jednorázový odpis goodwillu při současném ukončení lineární amortizace goodwillu v souvislosti s dobrovolnou dřívější aplikací nových standardů IFRS 3). Na základě vyšších výsledků z přecenění majetkových účastí a cenných papírů především v ČS bylo ve 3. čtvrtletí 2004 dosaženo mimořádně dobrého výsledku (ve 2. čtvrtletí zde bylo nutné provést značné snížení hodnoty). Jak již bylo uvedeno, došlo v České republice na základě legislativních změn počátkem roku 2004 ke zvýšení příspěvků do fondu pojištění vkladů, které jsou rovněž vykazovány v této položce. Zatímco tato položka vykazovala za první tři čtvrtletí roku 2003 negativní saldo ve výši -128,8 mil. EUR, podařilo se v letošním roce docílit s výsledkem ve výši 1,1 mil. EUR prakticky vyrovnaného výsledku. Tvorba rezerv a opravných položek mírně vzrostla, a to o 2,8 % z 298,6 mil. EUR v minulém roce na současných 306,9 mil. EUR. Zatímco v Rakousku byl zaznamenán pokles, v některých dceřiných společnostech ve střední Evropě byly vytvářeny nové rezervy a opravné položky poté, co bylo v minulém roce realizováno jejich rozpuštění. Celková potřeba tvorby rezerv a opravných položek by v roce 2004 neměla být vyšší než v roce Zisk před zdaněním se vzhledem k popsanému vývoji zvýšil o 30,6 % z 589,2 mil. EUR v minulém roce na současných 769,6 mil. EUR. Efektivní daňová sazba činí pro první tři čtvrtletí roku 2004 po zohlednění mimořádných nákladů ve výši 20 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2004 v důsledku daňové reformy schválené rakouským parlamentem zhruba 25,6 %. To představuje daňové zatížení ve výši 197,0 mil. EUR oproti 170,6 mil. EUR ve stejném období minulého roku. Za první tři čtvrtletí roku 2004 dosáhla Erste Bank po zohlednění daně z příjmů a menšinových podílů nárůstu čistého zisku po menšinových podílech o 49,9 % ze 255,2 mil. EUR na 382,6 mil. EUR. Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech se za první tři čtvrtletí roku 2004 oproti celému roku 2003 výrazně zlepšila ze 13,7 % na 17,3 %. Pro mě je to hodnota, se kterou se již můžeme porovnávat s hlavními mezinárodními bankami. Svědčí také o tom, že naše pozice ve střední Evropě, pečlivá integrace dceřiných společností a soustavné využívání tržních potenciálů už nese první plody, prohlásil Treichl. Vývoj zisku: %-srovnání s %-srovn. s leden-září leden-září v mil. EUR 1-9/ / / /04 1-9/ Čistý úrokový výnos 676,6 660,2 644,6 2,5% 5,0% 1.993,7 3,0% Rezervy a opravné položky -110,1-88,6-92,7 24,3% 18,8% -306,9 2,8% Čisté příjmy z popl. a prov. 286,6 283,8 245,6 1,0% 16,7% 851,8 17,1% Čistý zisk z obch. operací 47,9 45,9 56,0 4,4% -14,5% 156,2-8,4% Všeob. admin. náklady -659,4-649,2-614,1 1,6% 7,4% ,9 6,2% Výnos z pojišť. činnosti 11,3 6,9 7,6 63,8% 48,7% 24,6 18,3% Ostatní provoz. výsledek 15,6-35,3-68,1 >100% >100% 1,1 > 100% Zisk před zdaněním 268,5 223,7 178,9 20,0% 50,1% 769,6 30,6% Čistý zisk po menš. podílech 142,4 136,0 90,1 4,7% 58,0% 382,6 49,9% strana 4/13

5 II. Vývoj ve třetím čtvrtletí 2004: Při odděleném posuzování jednotlivých čtvrtletí je patrné, že třetí čtvrtletí vykazuje výrazně lepší výsledky než čtvrtletí druhé. Čistý úrokový výnos se oproti druhému čtvrtletí zvýšil o 2,5 % z 660,2 mil. EUR na 676,6 mil. EUR. Také čisté příjmy z poplatků a provizí zaznamenaly mírný nárůst o 1,0 % z 283,8 mil. EUR na 286,6 mil. EUR. Čistý zisk z obchodních operací činil ve třetím čtvrtletí 47,9 mil. EUR, a mírně tak převýšil výsledek minulého čtvrtletí ve výši 45,9 mil. EUR, negativně ovlivněný tržní situací. Všeobecné administrativní náklady zaznamenaly nárůst o 1,6 % z 649,2 mil. EUR na 659,4 mil. EUR. Důvodem je především vývoj ostatních administrativních nákladů, které se zvýšily o 3,1 % na 208,4 mil. EUR. Provozní zisk ve výši 363,0 mil. EUR byl o 4,4 % vyšší než ve druhém čtvrtletí. Poměr nákladů k výnosům se v porovnání jednotlivých čtvrtletí zlepšil ze 65,1 % na 64,5 %. Rezervy a opravné položky v hodnotě 88,6 mil. EUR byly z důvodu rozpuštění ve druhém čtvrtletí atypicky nízké, ve třetím čtvrtletí byly vytvořeny rezervy a opravné položky s čistou hodnotou ve výši 110,1 mil. EUR. Saldo ostatního provozního výsledku bylo v minulém čtvrtletí ( 35,3 mil. EUR) negativně ovlivněno především výrazným snížením hodnoty cenných papírů na prodej. Ve třetím čtvrtletí bylo dosaženo výrazně pozitivního výsledku především díky přecenění cenných papírů a majetkových účastí, jak již bylo uvedeno hlavně v ČS (celkové saldo 15,6 mil. EUR). Protože také spořitelny zapojené do křížového garančního systému zaznamenaly ve třetím čtvrtletí mimořádně pozitivní vývoj, vzrostl zisk před zdaněním v tomto období oproti druhému čtvrtletí nadprůměrně o 20,0 % na 268,5 mil. EUR. Dobrý výsledek spořitelen zvýšil rovněž hodnotu menšinových podílů. Čistý zisk po menšinových podílech tak ve třetím čtvrtletí 2004 vzrostl o 4,7 % ze 136, 0 mil. EUR ve druhém čtvrtletí na 142,4 mil. EUR. III. Výhled: Vzhledem k dobrým výsledkům za tři čtvrtletí tohoto roku spolu s nadále silnou poptávkou po našich inovativních produktech ve střední Evropě, ale i vzhledem k prodejním úspěchům v Rakousku, potvrzujeme naši dosavadní prognózu dosáhnout za celý rok 2004 čistého zisku po menšinových podílech minimálně v hodnotě 500 mil. EUR, prohlásil Treichl. Nezměněn zůstává cíl, který byl oznámen u příležitosti Dne kapitálových trhů (Capital Markets Day) v Budapešti: dosáhnout v roce 2006 čistého zisku po menšinových podílech minimálně ve výši mil. EUR. Z toho pro rok 2006 vyplývá cílová hodnota návratnosti kapitálu (ROE) (vypočtená z čistého zisku po menšinových podílech) ve výši minimálně 18 %, poměr nákladů k výnosům by měl dosáhnout maximálně 61 %. strana 5/13

6 K dosažení těchto cílů přispějí připravované projekty skupinových synergií, které by měly také dlouhodobě pozitivně ovlivňovat zisk. Projekty tohoto celoskupinového programu zahrnují mimo jiné centrální nákup, zlepšení kontrolingových systémů a týkají se rovněž oblasti retailu a velkých korporací, kde je snahou vedle dlouhodobé úspory nákladů a průběžného zvyšování efektivnosti rovněž zlepšení služeb pro klienty. IV. Vývoj rozvahy 3 : Celková bilanční suma skupiny Erste Bank se v prvních třech čtvrtletích 2004 zvýšila oproti konci roku 2003 o 10,6 % ze 128,6 mld. EUR na 142,2 mld. EUR k 30. září Pohledávky za klienty vzrostly o 6,4 % ze 67,8 mld. EUR na 72,1 mld. EUR. Zatímco v Rakousku byl zaznamenán pouze mírný nárůst o 2,2 % na 46,8 mld. EUR, vzrostla tato položka mimo rakouský trh o 15,2 % na 25,4 mld. EUR. Nadprůměrně vzrostly především úvěry firemním a privátním klientům ve střední Evropě. Například ve Slovenské sporiteľni vzrostly hypoteční úvěry meziročně o 42 %, překlenovací úvěry o téměř 140 %. V České spořitelně byl ke konci třetího čtvrtletí 2004 zaznamenán nárůst v oblasti hypotečních úvěrů o 74 % oproti stejnému období minulého roku. Celkový objem rezerv a opravných položek v prvních devíti měsících roku 2004 (po zohlednění tvorby nových rezerv a opravných položek na straně jedné, popř. rozpuštění a použití rezerv a opravných položek na straně druhé) nepatrně vzrostl o 3,2 % na 2,9 mld. EUR. Cenné papíry a ostatní aktiva určená k obchodování zaznamenaly silný pokles o 18,7 % na 4,3 mld. EUR (především v oblasti pevně úročených cenných papírů), zatímco u cenných papírů na prodej došlo k mimořádnému zvýšení o 22,7 % EUR na 9,1 mld. EUR. Celkový objem cenných papírů a investic (zahrnující cenné papíry a ostatní aktiva určená k obchodování, cenné papíry na prodej a cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti) zaznamenal od výrazný nárůst o 9,0 % ze 39,1 mld. EUR na 42,6 mld. EUR. V položce cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti nadprůměrně vzrostly především kapitálové investice pojišťoven zahrnutých do konsolidované účetní závěrky (ze 4,9 mil. EUR na 5,7 mil. EUR) a cenné papíry s pevným výnosem držené do splatnosti (z 19,1 mil. EUR na 21,1 mil. EUR). Pohledávky za bankami vzrostly o 45,5 % na 19,1 mld. EUR, závazky k bankám se zvýšily o 21,4 % na 31,2 mld. EUR. Nárůst se týkal jak rakouských bank, tak i bank mimo rakouské území, a to téměř výlučně krátkodobých mezibankovních depozit. I přes mírný pokles spořících vkladů o 0,6 % ze 37,3 mld. EUR na 37,1 mld. EUR stouply závazky ke klientům oproti konci roku 2003 celkem o 6,4 % a k 30. září 2004 dosáhly hodnoty 69,0 mld. EUR. Hodnota podřízeného kapitálu se snížila o 9,8 % na 3,2 mld. EUR, celkový objem financování prostřednictvím vlastních emisí (emitované dluhopisy a podřízený kapitál) však v prvních třech čtvrtletích roku 2004 vzrostl o 11,7 % z 20,5 mld. EUR na konci roku 2003 na současných 22,9 mld. EUR. Celkový započitatelný vlastní kapitál skupiny úvěrových institucí Erste Bank podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil k 30. září 2004 zhruba 7,0 mld. EUR. Zákonný minimální požadavek činil k tomuto dni přibližně 5,7 mld. EUR, z čehož vyplývá ukazatel krytí ve výši zhruba 123 %. 3 U položek rozvahy nedochází z důvodu akvizice Postabanky k žádným změnám procentuálních změn, neboť rozvaha Postabanky byla zahrnuta do konsolidované účetní závěrky již k 31. prosinci strana 6/13

7 Ve třetím čtvrtletí 2004 došlo k zpětnému odkupu hybridního kapitálu Tier 1 v celkovém objemu 100 mil. EUR. Základní kapitál dosáhl koncem září téměř 4,1 mld. EUR, což odpovídá kapitálové přiměřenosti ve výši 6,1 % ( : 6,3 %). K se kvůli tvorbě nových rezerv a opravných položek očekává kapitálová přiměřenost kolem 6,4 %. Ukazatel solventnosti podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil k 30. září ,0 %, a opět tak výrazně převýšil zákonem požadované minimum 8,0 %. Vývoj rozvahy: v mil. EUR změna v % Pohledávky za bankami ,5 Pohledávky za klienty ,4 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,2 Cenné papíry a ostatní finanční investice ,0 Ostatní aktiva ,7 Aktiva celkem ,6 v mil. EUR změna v % Závazky k bankám ,4 Závazky ke klientům ,4 Emitované dluhopisy a podřízený kapitál ,7 Vlastní kapitál ,3 Ostatní pasiva ,5 Pasiva celkem ,6 V. Komentář k výsledkům jednotlivých segmentů 4 : Segment Rakousko: V Rakousku se v porovnání se stejným obdobím minulého roku podařilo značně zvýšit čistý zisk po menšinových podílech ze 115,7 mil. EUR na 171,3 mil. EUR (+48,1%). Důvodem bylo vedle poklesu tvorby rezerv a opravných položek (především v segmentu Retail a nemovitosti) také podstatné zvýšení čistých příjmů z poplatků a provizí (o 8,4 % na 535,0 mil. EUR) v oblastech Velcí korporátní klienti a Treasury. Všeobecné administrativní náklady se oproti srovnatelnému období minulého roku podařilo snížit z 1 239,4 mil. EUR na 1 230,2 mil. EUR (tj. o 0,7 %, resp. 9,2 mil. EUR), k čemuž podstatně přispěla především oblast Retail a nemovitosti. Poměr nákladů k výnosům zůstává s 67,2 % konstantní, ukazatel návratnosti vlastního kapitálu se podařilo značně zvýšit z 9,8 % na 13,3 %. Spořitelny Čistý zisk po menšinových podílech se v porovnání s loňským rokem výrazně zvýšil na 14,0 mil. EUR. Nárůst čistých příjmů z poplatků a provizí o 6,4 %, obzvláště v oblastech platební styk a obchod s cennými papíry a velmi mírný nárůst provozních nákladů o 0,9 % více než vykompenzovaly pokles čistého úrokového výnosu způsobeného vývojem na trhu. Výrazný nárůst ostatního provozního výsledku vyplývá z přecenění portfolia cenných papírů na 4 Při srovnávání s údaji minulého roku je nutno vzít v úvahu skutečnost, že Erste Bank aplikuje od počátku roku 2004 IFRS 3 spolu s IAS 36 a 38 (eliminace lineární amortizace goodwillu). Kromě toho je třeba zohlednit i změny v metodách oceňování, ke kterým dochází v rámci konsolidace. Proto není možné přímo srovnávat výsledky publikované jednotlivými dceřinými společnostmi s výsledky vykazovanými v jednotlivých segmentech. Dceřiným společnostem ve střední Evropě jsou například do výsledků segmentů zaúčtovány poměrné náklady na refinancování. strana 7/13

8 prodej. Poměr nákladů k výnosům se mírně zhoršil na 70,3 %, ukazatel návratnosti vlastního kapitálu vzrostl na 7,9 %. Retail a nemovitosti Čistý zisk po menšinových podílech se v tomto segmentu za prvních devět měsíců 2004 v porovnání se stejným obdobím minulého roku téměř zdvojnásobil, a to ze 14,9 mil. EUR na 29,3 mil EUR. Díky programu snižování nákladů se podařilo dosáhnout úspor všeobecných administrativních nákladů ve výši 12,1 mil. EUR (ze 493,1 mil. EUR na 481,0 mil. EUR) a současně došlo k poklesu tvorby rezerv a opravných položek (z 97,9 mil. EUR na 84,6 mil. EUR) podle plánu především v Tiroler Sparkasse (pokles o 9,5 mil. EUR) a v oblasti obchodu s malými a středně velkými podniky. Pokles čistého úrokového výnosu byl způsoben zákonem stanovenými úpravami úrokových sazeb ve stavební spořitelně s Bausparkasse oznámenými již v prvním čtvrtletí tohoto roku. Poměr nákladů k výnosům se oproti loňskému roku zlepšil ze 79,0 % na 78,2 %, ukazatel návratnosti vlastního kapitálu se s hodnotou 4,8 % výrazně zvýšil. Velcí korporátní klienti Zlepšení výsledku v tomto segmentu je založeno jednak na výrazném zvýšení čistých příjmů z poplatků a provizí o 31,0 % na 45,2 mil. EUR (především v oblasti financování projektů), ale také na pozitivních výsledcích ocenění sekuritizovaných finančních instrumentů v ostatním provozním výsledku. Návratnost vlastního kapitálu silně vzrostla z 8,9 % na 13,1 %, poměr nákladů k výnosům ve výši 40,0 % zůstal oproti srovnatelnému období minulého roku téměř nezměněn. Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 52,8 % na 42,1 mil. EUR. Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví Čistý zisk po menšinových podílech oproti minulému roku nadprůměrně vzrostl o 25,4 % na 85,9 mil. EUR. Proti poklesu čistého úrokového výnosu (z 85,6 mil. EUR na 80,8 mil. EUR) stojí výrazné zlepšení ostatního provozního výsledku. Nárůst čistých příjmů z poplatků a provizí z 29 mil. EUR na 40 mil. EUR byl způsoben především prodejem strukturovaných produktů bankám, spořitelnám a institucionálním investorům. Důsledné řízení nákladů vedlo ke snížení všeobecných administrativních nákladů o 6,1 % oproti srovnatelnému období minulého roku. Důsledkem je zlepšení poměru nákladů k výnosům z 39,7 % na 38,7 % a zlepšení ukazatele návratnosti vlastního kapitálu ze 41,6 % na 47,6 %. Segment Střední Evropa: Česká spořitelna Čistý zisk po menšinových podílech se oproti prvním devíti měsícům roku 2003 podařilo zvýšit o 68,6 mil. EUR, resp. o 80,4 % na 153,9 mil. EUR. Významné zlepšení provozního zisku jako salda provozních výnosů (čistý úrokový výnos, čisté příjmy z poplatků a provizí, čistý zisk z obchodních operací a výnos z pojišťovací činnosti) a všeobecných administrativních nákladů o 20,3 % oproti třetímu čtvrtletí 2003 je založeno na zlepšení celkových provozních výnosů o 7,7 % z 555,6 mil. EUR na 598,1 mil. EUR při současně téměř nezměněných všeobecných administrativních nákladech. Vedle zvýšení čistého úrokového výnosu díky nárůstu objemu úvěrových obchodů se podařilo zvýšit také čisté příjmy z poplatků a provizím především v oblasti úvěrových obchodů a platebního styku. Vzrostl také čistý zisk z obchodních operací, především v oblasti obchodování s cennými papíry a úvěrovými deriváty. Značné zlepšení ostatního provozního výsledku je ovlivněno také tím, že došlo k eliminaci amortizace goodwillu (3. čtvrtletí 2003: 30,1 mil. EUR). Tvorba rezerv a opravných položek dle očekávání vzrostla, a to díky tomu, že v roce 2004 nedošlo k rozpouštění všeobecných rezerv, jak bylo oznámeno již v prvním čtvrtletí. Díky velmi uspokojivému vývoji obchodů se zlepšil poměr nákladů k výnosům ze 64,0 % na 59,8 % a návratnost vlastního kapitálu vzrostla z 29,7 % na 44,5 %. strana 8/13

9 Slovenská sporiteľňa Ve srovnání s minulým rokem je čistý úrokový výnos Slovenské sporiteľni podstatně ovlivněn již zmíněným mimořádným vlivem slovenské stavební spořitelny PSS v roce 2003 (mimořádný výnos ve výši 28 mil. EUR). Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly oproti srovnatelnému období předešlého roku o 35,8 % na 49,5 mil. EUR, obzvláště v oblasti platebního styku a financování. Čistý zisk z obchodních operací se zvýšil o 29,4 % na 10,4 mil. EUR, především v oblasti obchodování s cizími měnami a s cennými papíry. Vlivem změn v časovém rozlišování nákladů od počátku tohoto roku vzrostly všeobecné administrativní náklady o 4,2 % oproti srovnatelnému období minulého roku. Pro celý rok se po zohlednění inflace očekává pouze nepatrný nárůst. Pokles provozního zisku ze 110,0 mil. EUR na 82,5 mil. EUR byl způsoben především pozitivními mimořádnými efekty v minulém roce. Po očištění o tyto mimořádné efekty ve výši 28 mil. EUR by provozní zisk mírně vzrostl. Díky zvýšení podílu Erste Bank ve Slovenskej sporiteľni ze 70 % na 80 % došlo ke snížení menšinových podílů. Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu vzrostl z 36,5 % na 49,9 %, poměr nákladů k výnosům se díky výše uvedenému vlivu časového rozlišení zvýšil z 50,4 % na 58,8 %. Erste Bank Hungary Porovnání se stejným obdobím minulého roku nemá velkou vypovídací schopnost v důsledku zahrnutí společnosti Postabank do konsolidace teprve od Díky hladkému průběhu integrace obou společností a lepšímu než plánovanému vývoji obchodů se pro celý rok 2004 očekává nadprůměrně dobrý výsledek. Erste Bank Chorvatsko Zisk před zdaněním se oproti prvním třem čtvrtletím minulého roku zvýšil o 37,4 % na 30,7 mil. EUR. Díky nárůstu objemu obchodů se čistý úrokový výnos zvýšil o 12,4 % na 61,2 mil. EUR. Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 35,5 % na 12,0 mil. EUR, především v oblasti platebního styku. Čistý zisk z obchodních operací se ve stejném období zvýšil o 90,4 % na 11,1 mil. EUR. Nárůst všeobecných administrativních nákladů o 9,8 % na 47,6 mil. EUR byl způsoben rozšiřováním pobočkové sítě, nevyhnutelným přizpůsobením platů zaměstnanců úrovni trhu a změněnému přiřazení nákladů během roku. Přesto se podařilo snížit poměr nákladů k výnosům oproti loňskému roku ze 62,6 % na 56,4 %. Náklady za celý rok ve srovnání s minulým rokem jsou po zohlednění kurzových rozdílů plánovány na téměř stejné úrovni. Díky vyšším menšinovým podílům z důvodu navýšení podílů Steiermärkische Sparkasse na společnosti Erste Bank Chorvatsko na 35 % a vyčerpání možnosti daňových dobropisů u Riječka banky již v minulém roce se čistý zisk po menšinových podílech odpovídající podílu Erste Bank snížil o 17,8 % na 15,8 mil. EUR. Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu poklesl na 18,3 %, částečně rovněž díky zvýšení alokovaného vlastního kapitálu. Segment Mezinárodní obchod: Dobrý vývoj obchodů v tomto segmentu pokračoval v podstatě i ve třetím čtvrtletí. Tomuto vývoji napomohl pokles tvorby rezerv a opravných položek v New Yorku a také úspory nákladů a daňové výhody přispěly ke zvýšení výsledku za prvních devět měsíců tohoto roku z 55,7 mil. EUR na 68,1 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům klesl z 20,6 % na 18 %, návratnost vlastního kapitálu se zlepšila z 21,1 % na 23,3 %. strana 9/13

10 Segment Podnikové centrum: V segmentu Podnikové centrum jsou vedle ostatních položek akciové společnosti Erste Bank AG a pomocných podniků zahrnuty také jednorázové vlivy z odpisu rakouského goodwillu a mimořádný výnos z prodeje neživotní části Pojišťovny ČS. Tento prodej je rovněž hlavním důvodem nárůstu menšinových podílů. Jak již bylo uvedeno v prvním čtvrtletí, byl v roce 2004 proveden jednorázový odpis daňových pohledávek, který vyplynul ze snížení rakouské sazby u daně z příjmu právnických osob ze 34 % na 25 % od roku Z toho vyplývá podstatný nárůst položky daně z příjmů v porovnání s loňským rokem. Nárůst čistého úrokového výnosu je způsoben na jedné straně dividendovými výnosy nekonsolidovaných společností, na straně druhé zlepšením výsledků ostatních společností zahrnutých do tohoto segmentu. Značné rozdíly oproti srovnatelnému období předešlého roku byly způsobeny především mimořádnými efekty v prvním čtvrtletí roku Upozornění: Při výpočtu procentuelních změn může dojít k nepatrným odchylkám ve srovnání s uvedenými změnami, které vycházejí z nezaokrouhlených údajů. Případné dotazy směřujte na: Erste Bank, Tiskové oddělení 1010 Wien, Graben 21, Telefax: 0043 (0) Hana Cygonková, Tel (0) , Michael Mauritz, Tel (0) , Tento text najdete také na naší homepage: Bank/Presse/Presseaussendungen/Tschechische Version. strana 10/13

11 v mil. EUR I. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA PODLE IFRS Aktiva /- % 1. Pokladní hotovost, vklady u centrální banky ,9 2. Pohledávky za bankami ,5 3. Pohledávky za klienty ,4 4. Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,2 5. Cenné papíry a ostatní aktiva určená k obchodování ,7 6. Cenné papíry na prodej ,7 7. Cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti ,7 8. Nehmotný majetek ,4 9. Hmotný majetek ,6 10. Ostatní aktiva ,8 Aktiva celkem ,6 Pasiva a vlastní kapitál /- % 1. Závazky k bankám ,4 2. Závazky ke klientům ,4 3. Emitované dluhopisy ,2 4. Rezervy ,8 5. Ostatní pasiva ,8 6. Podřízený kapitál ,8 7. Menšinové podíly ,3 8. Vlastní kapitál ,3 Pasiva a vlastní kapitál celkem ,6 II. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v mil. EUR /- % I. Čistý úrokový výnos 1.993, ,7 3,0 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -306,9-298,6 2,8 Čisté příjmy z poplatků a provizí 851,8 727,5 17,1 Čistý zisk z obchodních operací 156,2 170,6-8,4 Všeobecné administrativní náklady , ,0 6,2 Výnos z pojišťovací činnosti 24,6 20,8 18,3 Ostatní provozní výsledek 1,1-128,8 >100,0 Mimořádný výsledek 0,0 0,0 -- II. Zisk před zdaněním 769,6 589,2 30,6 Daň z příjmů -197,0-170,6 15,5 III. Zisk za účetní období 572,6 418,6 36,8 Menšinové podíly -190,0-163,4 16,3 IV. Čistý zisk po menšinových podílech 382,6 255,2 6 49,9 Upozornění: Při výpočtu procentuelních změn může dojít k nepatrným odchylkám ve srovnání s uvedenými změnami, které vycházejí z nezaokrouhlených údajů. 5 Od včetně Postabank. 6 Čistý zisk po menšinových podílech je vykázán stejným způsobem jako za celý rok 2003 (tedy včetně amortizace goodwillu). strana 11/13

12 III. Údaje za jednotlivé segmenty (přehled) skupina Erste Bank CELKEM Rakousko Střední Evropa Mezinárodní obchod Podnikové centrum v mil. EUR 1-9/ / / / / / / /2003 Čistý úrokový výnos 1.191, ,3 689,1 618,5 113,3 108,5-0,3-12,5 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -255,5-269,8-36,0-4,1-15,4-24,8 0,0 0,1 Čisté příjmy z poplatků a provizí 535,0 493,6 291,8 245,9 16,8 16,1 8,2-28,1 Čistý zisk z obchodních operací 87,2 114,4 71,4 52,1 0,1 0,0-2,6 4,1 Všeobecné administrativní náklady , ,4-650,5-562,6-23,4-25,7-46,8-9,3 Výnos z pojišťovací činnosti 18,1 15,5 6,5 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek 37,9-13,1-31,5-118,6-4,4-1,8-0,9 4,8 Zisk před zdaněním 384,1 321,5 340,8 236,4 86,9 72,3-42,3-40,9 Daně z příjmů -92,9-96,2-76,8-66,1-18,9-16,6-8,4 8,3 Menšinové podíly -119,9-109,6-31,6-33,5 0,0 0,0-38,5-20,4 Čistý zisk po menšinových podílech 7 171,3 115,7 232,4 136,7 68,1 55,7-89,2-53,0 Podíl na čistém zisku skupiny Erste Bank 44,7% 45,3% 60,7% 53,6% 17,6% 17,8% n.a. n.a. Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , ,9 438,6 248,9 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 1.715, ,5 816,4 600,1 390,0 351,2 27,6 17,1 Poměr nákladů k výnosům 67,2% 67,2% 61,4% 61,0% 18,0% 20,6% n.a. n.a. Návratnost kapitálu (ROE) 8 na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 13,3% 9,8% 38,0% 30,4% 23,3% 21,1% n.a. n.a. z toho náklady na refinancování -53,4-54,9-48,5-33,4 0,0 0,0-20,9-18,0 z toho amortizace goodwillu 9-14,0-13,9-59,0-40,7 0,0 0,0-6,2-6,0 CELKEM skupina Erste Bank v mil. EUR 1-9/ /2003 Čistý úrokový výnos 1.993, ,7 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -306,9-298,6 Čisté příjmy z poplatků a provizí 851,8 727,5 Čistý zisk z obchodních operací 156,2 170,6 Všeobecné administrativní náklady , ,0 Výnos z pojišťovací činnosti 24,6 20,8 Ostatní provozní výsledek 1,1-128,8 Zisk před zdaněním 769,6 589,2 Daně z příjmů -197,0-170,6 Menšinové podíly -190,0-163,4 Čistý zisk po menšinových podílech 6 382,6 255,2 Průměrná rizikově vážená aktiva , ,3 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 2.949, ,9 Poměr nákladů k výnosům 64,5% 64,4% Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 17,3% 13,4% z toho náklady na refinancování -122,8-106,3 z toho amortizace goodwillu -79,2-60,6 7 Čistý zisk po menšinových podílech je vykázán stejným způsobem jako za celý rok 2003 (tedy včetně amortizace goodwillu). 8 Ukazatel ROE je vykázán stejným způsobem jako za celý rok 2003 (tedy včetně amortizace goodwillu). 9 Za první tři čtvrtletí 2004 je amortizace goodwillu uvedena pouze pro informaci. strana 12/13

13 IV. Údaje jednotlivých segmentů (detail) skupina Erste Bank Spořitelny RAKOUSKO Retail a nemovitosti Velcí korporátní. klienti Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví v mil. EUR 1-9/ / / / / / / /2003 Čistý úrokový výnos 618,1 625,9 383,9 394,8 108,8 113,9 80,8 85,6 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -133,6-131,8-84,6-97,9-37,3-40,1 0,0 0,0 Čisté příjmy z poplatků a provizí 244,3 229,7 205,5 200,4 45,2 34,5 40,0 29,0 Čistý zisk z obchodních operací 12,7 21,2 7,9 13,5 0,9 1,2 65,8 78,6 Všeobecné admin. náklady -615,1-609,4-481,0-493,1-62,0-60,1-72,1-76,8 Výnos z pojišťovací činnosti 0,0 0,0 18,1 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek 29,1 5,1 3,1 0,7 8,0-0,4-2,3-18,4 Zisk před zdaněním 155,6 140,7 52,9 33,8 63,6 49,0 112,1 98,0 Daně z příjmů -42,0-39,8-11,2-12,2-13,5-14,2-26,3-29,9 Menšinové podíly -99,6-96,1-12,3-6,7-7,9-7,2 0,0 0,3 Čistý zisk po menš. podílech 7 14,0 4,7 29,3 14,9 42,1 27,6 85,9 68,5 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , , , ,3 Průměrný přiřaz. vlastní kapitál 236,3 199,2 809,5 741,7 429,2 415,0 240,7 219,6 Poměr nákladů k výnosům 70,3% 69,5% 78,2% 79,0% 40,0% 40,2% 38,7% 39,7% Návratnost kapitálu (ROE) 8 na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 7,9% 3,2% 4,8% 2,7% 13,1% 8,9% 47,6% 41,6% z toho náklady na refinancování -12,2-11,3-28,2-29,8-10,8-11,9-2,1-1,9 z toho amortizace goodwillu 9-4,8-4,4-9,2-9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 STŘEDNÍ EVROPA Česká spořitelna Slovenská sporiteľňa Erste Bank Maďarsko 10 Erste Bank Chorvatsko v mil. EUR 1-9/ / / / / / / /2003 Čistý úrokový výnos 367,4 341,7 140,3 179,3 120,2 42,9 61,2 54,5 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -18,6 6,7 2,8 0,3-16,7-8,3-3,5-2,8 Čisté příjmy z poplatků a provizí 193,8 180,0 49,5 36,4 36,5 20,5 12,0 8,9 Čistý zisk z obchodních operací 30,4 28,5 10,4 8,1 19,5 9,6 11,1 5,8 Všeobecné admin. náklady -357,7-355,6-117,6-112,9-127,6-50,9-47,6-43,3 Výnos z pojišťovací činnosti 6,5 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek 2,9-48,8-19,2-66,4-12,6-2,7-2,6-0,7 Zisk před zdaněním 224,8 157,9 66,1 44,9 19,2 11,2 30,7 22,4 Daně z příjmů -62,3-60,4-9,1-5,6 0,6-1,6-6,0 1,5 Menšinové podíly -8,6-12,2-14,0-16,8-0,1 0,0-8,9-4,6 Čistý zisk po menš. podílech 7 153,9 85,3 43,1 22,5 19,6 9,6 15,8 19,3 Podíl na čistém zisku skupiny Erste Bank Průměrná rizikově vážená aktiva 7.335, , , , ,2 828, , ,8 Průměrný přiřaz. vlastní kapitál 461,4 382,8 115,1 82,4 124,4 50,5 115,5 84,4 Poměr nákladů k výnosům 59,8% 64,0% 58,8% 50,4% 72,4% 69,6% 56,4% 62,6% Návratnost kapitálu (ROE) 8 na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 44,5% 29,7% 49,9% 36,5% 21,1% 25,5% 18,3% 30,5% z toho náklady na refinancování -19,9-20,9-8,0-4,6-16,2-2,4-4,4-5,5 z toho amortizace goodwillu 9-31,5-30,1-10,3-9,0-15,6 0,0-1,7-1,6 7 Čistý zisk po menšinových podílech je vykázán stejným způsobem jako za celý rok 2003 (tedy včetně amortizace goodwillu). 8 Ukazatel ROE je vykázán stejným způsobem jako za celý rok 2003 (tedy včetně amortizace goodwillu). 9 Za první tři čtvrtletí 2004 je amortizace goodwillu uvedena pouze pro informaci. 10 Od 1. ledna 2004 včetně Postabank. strana 13/13

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 Erste Bank: Předběžné hospodářské výsledky za rok 2004 jsou úspěchem na všech frontách Předběžné výsledky roku 2004 jsou dalším významným mezníkem v hospodářském vývoji

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004 Erste Bank odstartovala rok 2004 s velmi dobrým výsledkem Výsledek prvního ctvrtletí roku 2004 je velmi potešitelný, a to hned z nekolika duvodu: Za prvé je to nejlepší

Více

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více

Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem

Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem Vídeň, 30. dubna 2007 Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos* se zvýšil o 24,8 % z 724,0 mil. EUR na 903,7 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 7,7% na 779,7

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 Ctvrtletní výsledky: Erste Bank zvyšuje cistý zisk o 58 % Ke konci tretího ctvrtletí 2003 Erste Bank opet vykazuje výsledky, které dokazují jak její strategickou

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 31. července 2007 Výsledky za 1. pololetí 2007: BCR výrazně přispěla k nárůstu zisku Erste Bank HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil o 25,4 % z 1 481,8 mil.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 17. brezna 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 17. brezna 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 17. brezna 2004 Výsledky za rok 2003: Erste Bank se opet muže pochlubit výrazným rustem cistého zisku Hospodárský výsledek za uplynulý rok navazuje na celou radu úspechu dosažených

Více

Tisková zpráva 28. února 2013

Tisková zpráva 28. února 2013 Tisková zpráva 28. února 2013 Erste Group dosáhla v roce 2012 čistého zisku ve výši 483,5 mil. EUR, ukazatel kapitálové přiměřenosti (CT1) se zlepšil na 11,2 % I. HLAVNÍ UDÁLOSTI Čistý úrokový výnos klesl

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů Tisková zpráva 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group zaznamenala

Více

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. dubna 2008 Erste Bank pokračuje v růstu: rekordní provozní výsledek a nárůst zisku na 315,6 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2008 Hlavní události 1 Provozní výsledek dosáhl

Více

Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR

Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR Tisková zpráva 4. srpna 2017 Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR Dnes opět zveřejňujeme pozitivní výsledky a to za prvních šest měsíců roku 2017: objem řádně

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 29.7.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Erste Group docílila díky solidnímu obchodnímu modelu v prvním pololetí 2009 zisk ve výši 492,1 mil. EUR navzdory vyšším rizikovým nákladům

Erste Group docílila díky solidnímu obchodnímu modelu v prvním pololetí 2009 zisk ve výši 492,1 mil. EUR navzdory vyšším rizikovým nákladům INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. července 2009 Erste Group docílila díky solidnímu obchodnímu modelu v prvním pololetí 2009 zisk ve výši 492,1 mil. EUR navzdory vyšším rizikovým nákladům Hlavní události

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí INFORMACE PRO INVESTORY 30. října 2008 Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí Hlavní události 1 : Nárůst provozního zisku o více než 23 % v prvních třech čtvrtletích

Více

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "2. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 28 Vydána dne 3. srpna 28 Na Příkopě 858/2 111 21 Praha 1 , IČ 64948242, sídlem Na Příkopě 2, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní zprávu

Více

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Praha, 6. srpna 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 5,919 mld. Kč (+7 % meziročně) Čistý zisk udržitelný: 5,631 mld. Kč

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 Erste Group se ve 4. čtvrtletí 2011 vrátila do ziskové zóny a snížila čistou roční ztrátu za rok 2011 na 718,9 mil. EUR; splnění kapitálového ukazatele EBA

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090 110 00 Praha 1 HVB Bank Czech Republic a.s., IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/2090, Praha 1

Více

Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008

Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 27. února 2009 Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008 Hlavní události 1 : Výrazné zlepšení provozního zisku: nárůst

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V Praze dne

TISKOVÁ ZPRÁVA. V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 21. 3. 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Čistý zisk Skupiny v r. 2004: 6,8 mld.

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Praha, 9. únor 2012 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za rok 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V roce 2011 vykázaný zisk skupiny

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ:

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ: V Praze dne 30.4.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované a neauditované, (podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví - EU IFRS -ve struktuře podle ČNB). ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 31.7.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované, neauditované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS) ve struktuře podle ČNB. ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Bilance aktiv a pasiv

Bilance aktiv a pasiv Bilance aktiv a pasiv AKTIVA CELKEM 86 772 880 96 286 407 108 649 471 104 817 953 1. Pokladní hotovost a vůči centrálním bankám 11 041 179 7 379 747 24 209 809 23 590 617 2. Finanční k obchodování 15 091

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí 2004 17. srpna 2004 Obsah Hlavní fakta za 1. pololetí 2004 3 Hospodářské výsledky za 1. pololetí 2004 6 Úvěry klientům v 1. pololetí

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q května 2004

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q května 2004 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q 2004 10. května 2004 Obsah Hlavní fakta za 1Q 2004 3 Hospodářské výsledky za 1Q 2004 6 Úvěry klientům v 1Q 2004 23 Přílohy 33 2 Hlavní fakta

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč)

Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč) Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč) AKTIVA CELKEM 53 231 689 53 932 923 52 360 785 44 658 793 1. Pokladní hotovost a vůči centrálním bankám 14 044 241 12 663 135 8 260 117 1 640 430 2. Finanční k obchodování

Více

Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč)

Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč) Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč) AKTIVA CELKEM 71 850 238 65 718 225 76 159 208 78 648 553 1. Pokladní hotovost a vůči centrálním bankám 6 106 303 2 147 365 13 890 449 9 588 309 2. Finanční k obchodování

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Nárůst počtu klientů, vyšší prodeje produktů drobného bankovnictví Čistý zisk za první čtvrtletí 2014 dosáhl 3,1 miliardy Kč Praha, 7. května 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný čistý zisk

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001 Story, Mise & Vize Story Mise Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 9. listopadu 2017

REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 9. listopadu 2017 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 9. listopadu 2017 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N. V. za období od 1. července 2017 do 8. listopadu 2017 Fortuna Entertainment Group přijala v prvních

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Dodatek Základního prospektu Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů

Dodatek Základního prospektu Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 3.3.2009 Dodatek Základního prospektu Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů Tento dokument představuje dodatek (dále jen Dodatek Základního prospektu

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první čtvrtletí roku 2011 čistý zisk 3 376 milionů Kč Praha, 5. května 2011 Skupina Komerční banky vykázala za první tři měsíce roku 2011 čistý zisk ve výši 3 376 milionů

Více

- - AKTIVA (v tis. Kč) 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 225 524 238 160 212 409 231 284 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry

Více

URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU

URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU - - AKTIVA (v tis. Kč) 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 30.6.2012 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 238 160 212 409 231 284 143 787 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila dynamický nárůst úvěrování ve všech segmentech a pokračující trend zvyšování počtu klientů Čistý zisk vzrostl meziročně o 2,4 % KB nadále vylepšovala svoji nabídku služeb pro kompletní

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2017

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2017 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 15. března 2018 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2017 Amsterdam - Společnost Fortuna Entertainment Group N. V. oznamuje své předběžné

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Více výhod pro klienty, růst objemu úvěrů a vkladů Čistý zisk za prvních devět měsíců roku 2013 dosáhl 9,8 miliardy Kč Praha, 7. listopadu 2013 Komerční banka vykázala ke konci třetího čtvrtletí 2013 meziroční

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

Kč. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent Česká spořitelna, a.s.

Kč. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 3.3.2009 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Praha, 10. listopad 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 ČISTÝ ZISK 10,249 MLD. KČ 1 Výsledky za tři čtvrtletí ve zkratce: Čistý zisk - vykázaný 10,249 mld. Kč +12 % Čistý zisk - udržitelný

Více